Tài liệu Báo cáo tổng hợp công ty vận chuyển khách du lịch

  • Số trang: 28 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 28 |
  • Lượt tải: 0
hoangtuavartar

Đã đăng 29304 tài liệu

Mô tả:

PhÇn më ®Çu. Qu¸ tr×nh chyÓn ®æi sang nÒn kinh tÕ hµng ho¸ nhiÒu thµnh phÇn, më, nhÊt thÓ ho¸ vµ theo ®Þnh híng XHCN ë níc ta ®·, ®ang vµ sÏ thêng xuyªn ®Æt ra nh÷ng th¸ch thøc cïng nh÷ng c¬ héi ph¸t triÓn cho tÊt c¶ c¸c doanh nghiÖp kh¸c nhau, ®Æc biÖt lµ c¸c doanh nghiÖp Quèc Doanh khi phÊn ®Êu b¶o ®¶m vai trß cña chóng. VËn hµnh theo c¬ chÕ thÞ trêng còng ®ång thêi cã nghÜa lµ c¸c doanh nghiÖp Ph¶i tu©n thñ mét c¸ch nghiªm ngÆt c¸c quy luËt kh¸ch quan cña thÞ trêng, trong ®ã cã quy luËt c¹nh tranh - ®éng lùc cña thÞ trêng. HËu qu¶ tÊt yÕu cña ®éng th¸i c¹nh tranh nµy lµ mét nhãm c¸c doanh nghiÖp do kh«ng hoµ nhËp hoÆc x¸c lËp kh«ng ®óng c¸c thñ ph¸p c¹nh tranh nªn bÞ suy tho¸i, thËm chÝ ph¸ s¶n vµ bÞ g¹t ra khái thÞ trêng; Mét nhãm c¸c doanh nghiÖp kh¸c thÝch øng ®îc vµ vËn dông ®îc ®ång bé c¸c thñ ph¸p c¹nh tranh hîp lý, h÷u hiÖu th× kh«ng ngõng t¨ng trëng vµ ph¸t triÓn . Do vËy, c¸c doanh nghiÖp lu«n Ph¶i ®Æt ra cho m×nh c¸c môc tiªu ®Ó tån t¹i vµ ph¸t triÓn lµ tèi ®a ho¸ lîi nhuËn. §Ó ®¹t ®îc ®iÒu ®ã, vÊn ®Ò h¹ thÊp chi phÝ kinh doanh dÞch vô lu«n lµ môc tiªu mµ doanh nghiÖp Ph¶i ph¸n ®Êu vµ ®¹t ®îc. Chi phÝ kinh doanh cña c¸c doanh nghiÖp dÞch vô biÓu hiÖn hao phÝ lao ®éng c¸ biÖt mµ doanh nghÖp Ph¶i bá ra trong kú. §ång thêi nã lµ c¨n cø ®Ó x¸c ®Þnh sè Ph¶i bï ®¾p tõ thu nhËp cña doanh nghiÖp. V× thÕ, trong qu¸ tr×nh ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña m×nh, c¸c doanh nghiÖp lu«n Ph¶i quan t©m ®Õn viÖc qu¶n lý chi phÝ bëi lÏ mçi ®ång chi phÝ kh«ng hîp lý ®Òu lµm gi¶m lîi nhuËn cña doanh nghiÖp. VÊn ®Ò quan träng ®Æt ra cho nh÷ng ngêi qu¶n lý cña doanh nghiÖp lµ Ph¶i kiÓm so¸t ®îc t×nh h×nh chi phÝ kinh doanh cña doanh nghiÖp, ph¸t hiÖn vµ ®éng viªnmäi kha n¨ng tiÒm tµng trong doanh nghiÖp ®Ó kh«ng ngõng gi¶m bít chi phÝ t¨ng lîi nhuËn nh»m ®¸p øng yªu cÇu t¸i s¶n xuÊt më réng vµ c¶i thiÖn ®êi sèng cña c«ng nh©n viªn chøc trong doanh nghiÖp. XuÊt ph¸t tõ nh÷ng ý tëng trªn sau mét thêi gian ng¾n thùc tËp t¹i C«ng ty VËn chuyÓn kh¸ch Du lÞch, nhê sù híng dÉn tËn t×nh cña thÇy gi¸o Thanh cïng víi sù gióp ®ì cña phßng kÕ to¸n C«ng ty, em ®· cã nh÷ng nhËn thøc tæng qu¸t vÒ C«ng ty vµ cã nh÷ng bµi häc thùc tiÔn hÕt søc bæ Ých . Em xin 1 tr×nh bµy tãm t¾t nh÷ng néi dung c¬ b¶n th«ng qua bµi b¸o c¸o thùc tËp tæng hîp bao gåm nh÷ng phÇn chÝnh sau: PhÇn I: Tæng quan vÒ C«ng ty VËn chuyÓn Kh¸ch Du LÞch. PhÇn II: T×nh h×nh tæ chøc thùc hiÖn C«ng t¸c tµi chÝnh doanh nghiÖp. PhÇn III: T×nh h×nh thùc hiÖn h¹ch to¸n c¸c nghiÖp vô kÕ to¸n vµ C«ng t¸c ph©n tÝch c¸c ho¹t ®éng kinh tÕ cña doanh nghiÖp. 2 PhÇn I. Tæng quan vÒ doanh nghiÖp. C«ng ty vËn chuyÓn kh¸ch du lÞch lµ mét Doanh NghiÖp Nhµ Níc ®îc thµnh lËp theo quyÕt ®Þnh sè 89/TCCB ngµy 27/3/1993 cña Tæng Côc Trëng Tæng Côc Du LÞch. C«ng ty chÞu sùc qu¶n lý vµ ®iÒu hµnh trùc tiÕp cña Tæng Côc Du LÞch, ho¹t ®éng theo ph¬ng thøc lÊy thu bï chi, cã con dÊu, tµi kho¶n tiÒn ViÖt Nam vµ ngo¹I tÖ t¹i Ng©n Hµng C«ng Th¬ng ViÖt Nam. Trô së cña C«ng ty ®Æt t¹i 16A NguyÔn C«ng Trø-QuËn Hai Bµ Trng-Hµ Néi. Sù h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña C«ng ty g¾n liÒn víi sù h×nh thµnh va ph¸t triÓn cña ngµnh Du LÞch. Tõ ngµy 9/7/1960, C«ng ty cßn lµ mét bé phËn cña Tæng Côc Du LÞch chuyªn tr¸ch nhiÖm vô ®a ®ãn kh¸ch cña C¬ quan nªn cßn gäi lµ ban ®iÒu hµnh ®a ®ãn kh¸ch . Sau ®ã, nhê ®îc bæ sung vèn mua s¾m thªm tµi s¶n cè ®Þnh , ®éi xe ph¸t riÓn thµnh ®oµn xe du lÞch vµo n¨m 1967. Cïng víi sù t¨ng trëng vÒ quy m« vµ ®Þa bµn ho¹t ®éng n¨m 1981 ®oµn xe du lÞch chuyÓn thµnh xÝ nghiÖp xe « t« du lÞch. Lóc nµy, xÝ nghiÖp cã kho¶ng trªn 50 xe c¸c lo¹i cïng c¬ cÊu nhµ xëng réng r·i. Cho ®Õn n¨m 1987, theo quyÕt ®Þnh sè 57/Q§/TCCB, xÝ nghiÖp « t« du lÞch ®îc thùc hiÖn chÕ ®é h¹ch to¸n ®éc lËp vµ cã t c¸ch ph¸p nh©n. Tõ n¨m 1983 ®Õn nay, C«ng ty cã tªn chÝnh thøc lµ C«ng Ty VËn ChuyÓn Kh¸ch Du LÞch. Ho¹t ®éng chñ yÕu cña C«ng ty lµ dÞch vô vËn chuyÓn kh¸ch ®i th¨m quan du lÞch c¸c miÒn ®Êt níc. Chøc n¨ng chñ yÕu cña C«ng ty vËn chuyÓn kh¸ch du lÞch lµ thùc hiÖn c¸c ho¹t ®éng kinh doanh trªn c¬ së thÕ m¹nh vÒ vÞ trÝ, thiÕt bÞ, c¬ së vËt chÊt vµ lao ®éng nh»m phôc vô cã chÊt lîng vµ hiÖu qu¶ nhu cÇu tham quan du lÞch cña kh¸ch, gãp phÇn gi¸o dôc v¨n ho¸, t tëng, truyÒn thèng vµ n©ng cao hiÓu biÕt cña nh©n d©n; Thùc hiÖn tèt chÕ ®é nép thuÕ theo quy ®Þnh cña Nhµ Níc , t¨ng trëng vèn t¹o nguån thu ngµy cµg cao cho c¸n bé c«ng nh©n viªn cña C«ng ty. NhiÖm vô cña C«ng ty: 3 + Thùc hiÖn ®Çy ®ñ c¸c chØ thÞ cña gi¸m ®èc ViÖt Nam Tourism vÒ nhiÖm vô vËn chuyÓn kh¸ch du lÞch. Tæ chøc thùc hiÖn cã hiÖu qu¶ c¸c kÕ ho¹ch ®· dîc Tæng Côc giao. + T¨ng cêng x©y dùng c¬ së vËt chÊt kü thuËt , tõng bíc hiÖn ®¹i ho¸ ph¬ng ph¸p phôc vô x©y dùng ®éi ngò nh©n viªn cã tr×nh ®é chuyªn m«n cao ®¸p øng nhu cÇu ph¸t triÓn cña doanh nghiÖp trong ®iÒu kiÖn míi. + Më réng c¸c mèi quan hÖ, ph¸t triÓn thÞ trêng, ®¶m b¶o c©n b»ng thu chi, hoµn thµnh nghÜa vô ®èi víi Nhµ Níc, n©ng cao ®êi sèng cña ngêi lao ®éng. §Æc ®iÓm ho¹t ®éng kinh doanh cña C«ng ty: Do ®Æc trng cña ngµnh dÞch vô nãi chung vµ ngµnh dÞch vô du lÞch nãi riªng, ho¹t ®éng kinh doanh cña C«ng ty vËn chuyÓn kh¸ch du lÞch rÊt ®a d¹ng bao gåm nhiÒu ho¹t ®éng trong ®ã ho¹t ®éng chñ yÕu lµ vËn chuyÓn kh¸ch ®i tham quan du lÞch. §èi tîng vËn chuyÓn lµ c¸c c¸ nh©n, tËp thÓ kh«ng h¹n chÕ vÒ mÆt sè lîng.ThÞ trêng ho¹t ®éng chñ yÕu cña C«ng ty lµ néi ®Þa, t¹i c¸c danh lam th¾ng c¶nh, di tÝch lÞch sö… Phèi hîp víi ho¹t ®éng vËn chuyÓn kh¸ch, C«ng ty kinh doanh dÞch vô kh¸ch s¹n Híng D¬ng nh»m ®¸p øng nhu cÇu lu tró cña kh¸ch du lÞch dµi ngµy. Ngoµi ra , kh¸ch s¹n cßn ®¸p øng c¸c dÞch vô ¨n uèng, giÆt lµ, vui ch¬i gi¶i trÝ. §iÒu nµy gióp cho C«ng ty cã ®îc nguån kh¸ch thêng xuyªn, æn ®Þnh vµ gãp phÇn t¨ng nhanh doanh thu dÞch vô cña C«ng ty. Bªn c¹nh ®ã, trung t©m l÷ hµnh Th¨ng Long ®îc më ra víi môc ®Ých m«i giíi vµ tæ chøc c¸c tour du lÞch cho c¸c tËp thÓ. §¬n vÞ nµy còng chÞu sù qu¶n lý vµ ®iÒu hµnh trùc tiÕp cña C«ng ty. Nh vËy, c¬ cÊu ho¹t ®éng kinh doanh dÞch vô du lÞch cña C«ng ty lµ kh¸ hoµn chØnh víi 3 ®¬n vÞ ho¹t ®éng song song, ¨n khíp nhau. C«ng ty ®· thùc sù ®¸p øng ®îc nh÷ng nhu cÇu thiÐt yÕu cña kh¸ch hµng vµ t¹o dùng vÞ thÕ cña m×nh trªn thÞ trêng. C¬ cÊu tæ chøc bé m¸y qu¶n lý: Ta cã s¬ ®å bé m¸y qu¶n lý cña C«ng ty nh sau: Gi¸m §èc Phã gi¸m ®èc Phã gi¸m ®èc 4 Phßng T.C-H.C Phßng T.C-K.T Phßng KH-KD Phßng KT-VT C«ng ty VËn chuyÓn kh¸ch du lÞch 16 A NguyÔn C«ng Trø-Hµ Néi tiÕn hµnh tæ chøc qu¶n lý kinh doanh theo quy m« trùc tiÕp tõ ban gi¸m ®èc xuèng c¸c phßng ban vµ c¸c ®¬n vÞ trùc thuéc. Ban gi¸m ®èc bao gåm 3 ngêi: 1 gi¸m ®èc vµ 2 phã gi¸m ®èc. +Gi¸m ®èc lµ ngêi ®iªï hµnh toµn bé ho¹t ®éng cña C«ng ty, chÞu tr¸ch nhiÖm tríc c¸n bé c«ng nh©n viªn, Uû ban nh©n d©n thµnh phè Hµ Néivµ Së du lÞch. Gióp viÖc cho gi¸m ®èc cã c¸c phã gi¸m ®ècphô tr¸ch c¸c ®¬n vÞ trùc thuécvµ c¸c phßng ban chøc n¨ng do gi¸m ®èc ®Ò nghÞ vµ ®îc Së du lÞch bæ nhiÖm. +Phã gi¸m ®èc phô tr¸ch ®éi xe vµ phã gi¸m ®èc phô tr¸ch kh¸ch s¹n chÞu tr¸ch nhiÖm qu¶n lý chung t×nh h×nh cña ®éi xe vµ kh¸ch s¹n, tham mu cho gi¸m ®èc ®Ó l·nh ®¹o ho¹t ®éng kinh doanh cña toµn C«ng ty. Phßng tæ chøc hµnh chÝnh : Tæ chøc ho¹t ®éng nh©n sù , lao ®éng trong c«ng ty. Thùc hiÖn c¸c chÕ ®é víi ngêi lao ®éng theo bé luËt lao ®éng vµ luËt ph¸p quy ®Þnh nh:l¬ng, b¶o hiÓm x· héi, b¶o hiÓm y tÕ vµ c¸c c«ng t¸c qu¶n lý hµnh chÝnh kh¸c. Phßng kÕ ho¹ch kinh doanh cã nhiÖm vô: +LËp, ®Ò xuÊt c¸c ph¬ng ¸n s¶n xuÊt kinh doanh theo th¸ng, quý, n¨m. Thùc hiÖn kiÓm tra , ®«n ®èc hoµn thµnh c¸c b¸o c¸o ®Ó tr×nh l·nh ®¹o. +TiÕp thÞ, dÉn kh¸ch vµ ký kÕt hîp ®ång thuª xe. +Thèng kª, theo dâi doanh sè cña kh¸ch s¹n vµ cña ®éi xe. Phßng kü thuËt vËt t: Cã nhiÖm vô mua s¾m c¸c trang thiÕt bÞ vËt t, phôc vô söa ch÷a, b¶o dìng xe, gi¸m s¸t c¸c chØ tiªu kü thuËt cña ®éi xe. Phßng tµi chÝnh kÕ to¸n: Cã nhiÖm vô thùc hiÖn, ghi chÐp, ph©n lo¹i, c©n ®èi ho¹t ®éng tµi chÝnh, h¹ch to¸n lç l·i, ®Ò ra ph¬ng ph¸p gióp ban gi¸m ®èc trong c¸c kÕ ho¹ch qu¶n lý kinh tÕ tµi chÝnh cña C«ng ty. Phßng kÕ to¸n cña C«ng ty ®îc tæ chøc nh sau: +Mét kÕ to¸n trëng: ChÞu tr¸ch nhiÖm híng dÉn, chØ ®¹o vÒ mÆt nghiÖp vô cho nh©n viªn kÕ to¸n. ChÊp hµnh chÕ ®é b¸o c¸o thèng kª ®Þnh kú, tæ chøc b¶o qu¶n hå s¬ tµi liÖu kÕ to¸n theo chÕ ®é lu tr÷. VËn dông s¸ng t¹o vµ c¶i 5 tiÕn h×nh thøc vµ ph¬ng thøc kÕ to¸n chÆt chÏ, phï hîp víi t×nh h×nh ho¹t ®éng kinh doanh cña C«ng ty. +Mét kÕ to¸n tæng hîp: Cã nhiÖm vô theo dâi c¸c kho¶n Ph¶i thu, chi t¹m øng ®ång thêi tËp hîp c¸c sè liÖu cña c¸c thµnh phÇn kÕ to¸n kh¸c, lËp b¶ng kª, b¶ng ph©n bæ, tËp hîp chi phÝ vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm, lËp b¸o c¸o kÕ to¸n ®Þnh kú, thùc hiÖn nghÜa vô ®èi víi Nhµ níc. +Mét kÕ to¸n quü tiÒn mÆt : theo dâi c¸c kho¶n Ph¶i thu , chi tiÒn mÆt vµ tån quü tiÒn mÆt t¹i doanh nghiÖp. Theo dâi doanh thu cña c¸c ho¹t ®éng vµ b¶ng kÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh cña c«ng ty theo tõng thêi kú kinh doanh. Mçi bé phËn kÕ to¸n tuy cã chøc n¨ng nhiÖm vô riªng song l¹i cã mèi quan hÖ chÆt chÏ víi nhau trong c«ng t¸c kÕ to¸n chung toµn c«ng ty. Ta cã “S¬ ®å bé m¸y kÕ to¸n cña C«ng ty” nh sau: KÕ to¸n trëng KÕ to¸n Tæng hîp KÕ to¸n quü tiÒn mÆt Thñ quü Trëng ban kÕ to¸n c¸c ®.v trùc thuéc H×nh thøc tæ chøc kÕ to¸n cña C«ng ty lµ ph©n t¸n. Theo ®ã, ngoµi phßng kÕ to¸n cña C«ng ty, ë c¸c bé phËn, ®¬n vÞ trùc thuéc cßn tæ chøc c¸c tæ kÕ to¸n víi nhiÖm vô kiÓm tra, thu thËp, xö lý chøng tõ ban ®Çu, h¹ch to¸n chi tiÕt c¸c ho¹t ®éng cña bé phËn m×nh tuú theo sù ph©n cÊp qu¶n lý trong doanh nghiÖp. §Ó thuËn tiÖn trong viÖc ph©n c«ng c«ng t¸c vµ c¬ giíi ho¸ c«ng t¸c kÕ to¸n, c«ng ty ¸p dông kÕ to¸n hµng tån kho theo ph¬ng ph¸p kiÓm kª ®Þnh kú vµ sæ s¸ch kÕ to¸n theo h×nh thøc chøng tõ ghi sæ. §©y lµ h×nh thøc kÕ to¸n t¬ng ®èi ®¬n gi¶n, dÔ ®èi chiÕu, kiÓm tra, t¹o ®iÒu kiÖn cho viÖc tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt . HÖ thèng sæ s¸ch ë C«ng ty t¬ng ®èi ®Çy ®ñ vµ ®óng víi chÕ ®é kÕ to¸n hiÖn hµnh.. HÖ thèng sæ s¸ch cña c«ng ty bao gåm: 6 +Sæ nhËt ký chung +Sæ c¸i c¸c tµi kho¶n. Ta cã s¬ ®å h¹ch to¸n kÕ to¸n ë c«ng ty nh sau: Chøng tõ gèc Sæ nhËt ký chung Sè thÎ chi tiÕt Sæ c¸i c¸c tµi kho¶n Tæng hîp - chi tiÕt B¶ng c©n ®èi sè ph¸t sinh B¸o c¸o kÕ to¸n 7 Ta cã b¶ng kÕt qu¶ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh toµn C«ng ty qua mét sè n¨m nh sau: ChØ tiªu N¨m 1998 1.Tæng doanh thu C¸c kho¶n gi¶m trõ: - Gi¸ vèn hµng b¸n - Chi phÝ b¸n hµng - Chi phÝ qu¶n lý DN - Lîi tøc tõ H§KD 2.Thu nhËp H§TC - Chi phÝ H§TC - Lîi nhuËn H§TC 3.Thu nhËp bÊt thêng - N¨m 1999 So s¸nh 1999/1998 Sè tiÒn Tû träng 2.955.805.569 159.062.308 402.930.350 2.516.973.468 435.907.181 (559.0670738) 81.738.612 1.711.000 80.047.612 114.900.739 15.756.194 99.144.545 2.925.294.433 251.679.748 439.899.815 2.503.552.563 316.578.085 (586.415.778) 14.753.200 -30.511.136 92.617.440 36.969.465 -13.450.905 -119.329.096 -27.348.040 -67.005.412 -1,04 58,2 9,17 -0,53 -27,38 14.753.200 236.926.548 15.495.718 221.430.830 -65.294.412 112.025.809 -260.476 112.286.285 (379.875.581) (350.222.748) -29.652.833 829.000.000 5.149.068 832.000.000 6.161.490 2.000.000 12. 422 0.24 0,24 879.106.104 406.330.554 -172.775.550 -29,8 -81,96 -81,57 106,2 -0,016 123,34 Chi phÝ bÊt thêng - Lîi nhuËn bÊt thêng 4.Tæng lîi nhuËn tríc thuÕ 5. Tæng quü l¬ng TiÒn l¬ng b×nh qu©n c«ng nh©n 6.C¸c kho¶n nép ng©n s¸ch PhÇn II C«ng t¸c tµi chÝnh doanh nghiÖp. PH¢N CÊP QU¶N Lý TµI CHÝNH: VÒ t c¸ch ph¸p nh©n: 8 C«ng ty cã ®Çy ®ñ t c¸ch ph¸p nh©n trong quan hÖ ký kÕt hîp ®ång giao dÞch víi kh¸ch hµng, c¸c c¬ quan qu¶n lý nh: Ng©n hµng, tµi chÝnh, thuÕ… §ång thêi c«ng ty cã nghÜa vô thùc hiÖn ®Çy ®ñ nghÜa vô cña m×nh víi Nhµ níc vµ c¸c c¬ quan qu¶n lý cÊp trªn, chÞu tr¸ch nhiÖm tríc c¬ quan ph¸p luËt trong c¸c quan hÖ thanh to¸n, quan hÖ hîp ®ång. C«ng ty cã con dÊu riªng, ®îc më tµi kho¶n t¹i c¸c ng©n hµng , ®îc giao quyÒn tù chñ tù quyÕt trong viÖc qu¶n lý vµ sö dông nguån vèn cña C«ng ty ®îc cÊp còng nh vèn C«ng ty cã trong qu¸ tr×nh ho¹t ®éng lµm ¨n cã l·i cña m×nh. VÒ ph©n cÊp qu¶n lý kÕ to¸n tµi chÝnh ë c«ng ty: §øng ®Çu bé m¸y kÕ to¸n tµi chÝnh cña C«ng ty lµ kÕ to¸n trëng kiªm trëng phßng tµi vô. KÕ to¸n trëng chÞu tr¸ch nhÖm híng dÉn , chØ ®¹o vÒ mÆt nghiÖp vô cho c¸c nh©n viªn kÕ to¸n. ChÊp hµnh chÕ ®é b¸o c¸o thèng kª ®Þnh kú, tæ chøc b¶o qu¶n hå s¬ tµi liÖu kÕ to¸n theo chÕ ®é lu tr÷. VËn dông s¸ng t¹o vµ c¶i tiÕn h×nh thøc, ph¬ng thøc kÕ to¸n chÆt chÏ, phï hîp víi t×nh h×nh ho¹t ®éng kinh doanh cña C«ng ty. Gióp viÖc cho kÕ to¸n trëng lµ c¸c nh©n viªn kÕ to¸n. Mçi nh©n viªn kÕ to¸n ®¶m nhËn c¸c phÇn nghiÖp vô kÕ to¸n kh¸c nhau . Trong ®ã: -Mét kÕ to¸n tæng hîp : cã nhiÖm vô theo dâi c¸c kho¶n Ph¶i thu, chi t¹m øng ®ång thêi tËp hîp c¸c sè liÖu cña c¸c thµnh phÇn kÕ to¸n kh¸c, lËp b¶ng kª, b¶ng ph©n bæ, tËp hîp chi phÝ vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm, lËp b¸o c¸o kÕ to¸n ®Þnh kú, thùc hiÖn nghÜa vô ®èi víi Nhµ níc (c¬ quan thuÕ). -Mét kÕ to¸n quü tiÒn mÆt : cã nhiÖm vô theo dâi c¸c kho¶n Ph¶i thu, Ph¶i chi tiÒn mÆt vµ tån quü tiÒn mÆt t¹i doanh nghiÖp. Theo dâi doanh thu cña c¸c ho¹t ®éng vµ b¶ng kÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh cña c«ng ty theo tõng kú kinh doanh. -Thñ quü cã nhiÖm vô : gi÷ tiÒn mÆt, c¨n cø vµo c¸c chøng tõ gèc ®Ó thu chi; ghi sæ c¸c phÇn thu chi cuèi ngµy ®èi chiÕu víi kÕ to¸n thanh to¸n. C«ng t¸c kÕ to¸n tµi chÝnh t¹I c«ng ty. C«ng t¸c kÕ ho¹ch kÕ to¸n tµi chÝnh t¹i C«ng ty. Hµng n¨m , phßng kÕ ho¹ch tµi vô cña C«ng ty x©y dùng kÕ ho¹ch tµi chÝnh trong n¨m ngay tõ ®Çu n¨m vµ ®Çu c¸c quý dùa vµo kÕt qu¶ cña c¸c quý tríc cã trong kÕ ho¹ch söa ®æi ®Ó phï hîp víi t×nh h×nh biÕn ®éng cña tõng 9 quý, tõ ®ã ®Ò ra c¸c biÖn ph¸p qu¶n lý còng nh cã nh÷ng thay ®æi thÝch øng víi sù biÕn ®éng. Môc ®Ých chñ yÕu cña c«ng t¸c x©y dùng kÕ ho¹ch tµi chÝnh cña C«ng ty lµ lµm sao ®ã ®Ó sö dông ®ång vèn vµ nguån vèn cña C«ng ty ®¹t hiÖu qu¶ cao nhÊt, tr¸nh l·ng phÝ vµ thÊt tho¸t. C¨n cø vµo kÕ ho¹ch tµi chÝnh cña C«ng ty, phßng tµi vô sÏ cã kÕ ho¹ch vÒ nhu cÇu vèn vµ nguån vèn lu ®éng, dù tÝnh chi phÝ kinh doanh, kÕ ho¹ch khÊu hao tµi s¶n cè ®Þnh, lËp kÕ ho¹ch vµ sö dông c¸c quü cña C«ng ty, kÕ ho¹ch thùc hiÖn nép ng©n s¸ch Nhµ níc. §ång thêi, C«ng ty cßn Ph¶i lËp kÕ ho¹ch ®Çu t dµi h¹n, kÕ ho¹ch tµi chÝnh tÝn dông. T×nh h×nh sö dông vèn vµ nguån vèn cña C«ng ty vËn chuyÓn kh¸ch du lÞch. Vèn vµ nguån vèn cña C«ng ty ®îc huy ®éng chñ yÕu nh»m môc ®Ých kinh doanh, ®¶m b¶o cho qu¸ tr×nh kinh doanh cña C«ng ty ®îc liªn tôc vµ môc tiªu cuèi cïng mµ c¸c nµ kinh doanh ®Òu theo ®uæi ®ã lµ doanh thu vµ lîi nhuËn. Do vËy, ®Ó ®¸nh gi¸ ®îc t×nh h×nh thùc hiÖn c«ng t¸c huy ®éng vµ sö dông vèn vµ nguån vèn cña C«ng ty cã hîp lý kh«ng chóng ta xem xÐt theo c¸c chØ tiªu sau: + T×nh h×nh biÕn ®éng cña vèn chñ së h÷u: ChØ tiªu I/ Nguån vèn kinh doanh Ng©n s¸ch Nhµ níc cÊp Vèn tù bæ sung II/ C¸c quü. Quü ®Çu t ph¸t triÓn Quü phóc lîi Tæng céng N¨m 2000 10.333.350.602 3.473.413.549 6.859.937.053 52.224.686 57.196.170 -4.971.484 10.385.575.288 N¨m 2001 10.333.350.602 3.473.413.549 6.859.937.053 52.396.170 52.396.170 -4.971.484 10.380.775.288 Tû lÖ % 100 100 100 100,33 91,61 100 99,95 Qua b¶ng sã liÖu trªn ta thÊy nguån vèn kinh doanh chñ yÕu cña doanh nghiÖp lµ nguån vèn kh¸c ®em l¹i. Ngoµi nguån vèn do ng©n s¸ch Nhµ níc cÊp hµng n¨m th× C«ng ty hµng n¨m ph¶i trÝch tõ phÇn lîi nhuËn hµng n¨m cã ®îc cña C«ng ty tøc lµ nguån vèn tù bæ sung hç trî cho ho¹t ®éng kinh doanh cña C«ng ty . §ång thêi hµng n¨m C«ng ty trÝch lËp quü ®Çu t ph¸t triÓn vµ quü khen thëng phóc lîi ®Ó kh«ng ngõng n©ng cao m«i trêng lµm viÖc , c¶i thiÖn ®êi sèng cho ngêi lao ®éng. §Ó n©ng cao m«i trêng lµm viÖc, trong n¨m 10 2001, C«ng ty ®· tiÕn hµnh c¶i t¹o l¹i mÆt tiÒn kh¸ch s¹n, trang bÞ thªm m¸y vi tÝnh vµ m¸y in Lazer cho mét s« sbé phËn trang C«ng ty, Mua thªm 2 xe « t« Camry 4 chç vµ 1 xe « t« TOYOTA 16 chç nh»m phôc vô kh¸ch tèt h¬n. Lµ mét c«ng ty kinh doanh vËn t¶i vµ kh¸ch s¹n nªn C«ng ty Ph¶i c¹nh tranh gay g¾t víi c¸c kh¸ch s¹n vµ dÞch vô thuª xe cña t nh©n, hai lÜnh vùc nµy cã thµnh phÇn t nh©n tham gia vµo rÊt ®«ng, hä n¨ng ®éng vµ rÊt dÔ rµng thÝch nghi víi sù thay ®æi ®Õn chãng mÆt cña thÞ trêng .Víi nh÷ng khã kh¨n nh vËy, ®Ó thÝch øng ®îc víi nÒn kinh tÕ thÞ trêng, tõng bíc th¸o gì khã kh¨n vµ ph¸t triÓn ®i lªn, c«ng ty ®· m¹nh d¹n ®Çu t trang thiÕt bÞ hiÖn ®¹i vµo kinh doanh kh¸ch s¹n Híng D¬ng, tu söa c¸c lo¹i xe ®Ó thu hót kh¸ch hµng míi gãp phÇn khiÕn cho lç n¨m sau thÊp h¬n n¨m trícvµ kinh doanh ngµy cµng cã hiÖu qu¶. VÒ phÇn nép ng©n s¸ch Nhµ Níc: C¸c kho¶n nép ng©n s¸ch Nhµ Níc bao gåm: thuÕ doanh thu, thuÕ nhµ ®Êt vµ c¸c lo¹i thuÕ kh¸c. Trong hai n¨m 1998,1999 Doanh nghiÖp ho¹t ®éng kinh doanh kh«ng cã l·i nªn kh«ng hoµn thµnh nghÜa vô ®ãng thuÕ víi Nhµ níc nhng vÉn ®¶m b¶o nép ng©n s¸ch ®Òu ®Æn. N¨m 1999 c¸c kho¶n nép ng©n s¸ch cña C«ng ty lµ 406.330.544 (®ång) so víi n¨m 1998 lµ 579.106.104 (®ång), nh vËy gi¶m 172.775.550(®ång). §iÒu nµy chøng tá C«ng ty ®· thùc hiÖn ®Çy ®ñ nghÜa vô víi Nhµ Níc th«ng qua thuÕ doanh thu vµ c¸c lo¹i thuÕ kh¸c . TiÒn l¬ng cña ngêi lao ®éng b×nh qu©n n¨m 1999 (5.161.490®ång/ngêi/n¨m) t¨ng lªn 12.422 ®ång so víi n¨m 1998 (5.149.068 ®ång/ngêi/n¨m). Møc t¨ng nµy mét phÇn do Nhµ Níc t¨ng l¬ng tèi thiÓu tõ 120.000 ®ång/ngêi/th¸ng lªn 144.000. Nh vËy C«ng ty kh«ng chØ hoµn thµnh nghÜa vô víi Nhµ níc mµ cßn n©ng cao ®îc ®êi sèng ngêi lao ®éng trong C«ng ty. VÒ lîi nhuËn: Trong hai n¨m 1998,1999 C«ng ty kinh doanh kh«ng cã l·i, n¨m 1998 lç 379.875.581 (®ång) vµ n¨m 1999 lç 350.222.748 (®ång).§©y còng lµ thùc tr¹ng chung cña phÇn lín c¸c doanh nghiÖp Nhµ níc trong nÒn kinh tÕ thÞ trêng c¹nh tranh gay g¾t hiÖn nay, nhng c«ng ty ®ang tõng bíc nç lùc phÊn ®Êu ®Ó lç n¨m sau Ýt h¬n n¨m tríc vµ dÇn kinh doanh cã hiÖu qu¶. N¨m 1999, sè lç trong kinh doanh cña C«ng ty ®· gi¶m ®i 29.652.833(®ång) so víi n¨m 1998. N¨m 1999 tuy C«ng ty kh«ng t¨ng ®îc doanh thu nhng vÉn ®¶m b¶o n©ng cao ®êi sèng cho c¸n bé c«ng nh©n viªn. 11 Trong c¬ chÕ hiÖn nay, ®Ó ®¹t ®îc lîi nhuËn tèi ®a C«ng ty cÇn Ph¶i quan t©m, ®Õn c«ng t¸c qu¶n lý vµ thùc hiÖn chi phÝ kinh doanh t¹i C«ng ty. Trong ®iÒu kiÖn kinh tÕ thÞ trêng, ®Ó c«ng t¸c qu¶n lý chi phÝ kinh doanh thùc sù mang l¹i hiÖu qu¶ khi tiÕn hµnh tæ chøc qu¶n lý chi phÝ, C«ng ty dùa vµo hÖ thèng c¸c c¨n cø sau: +C¸c tiªu chuÈn ®Þnh møc chi phÝ kinh doan hîp lý, hîp lÖ. §©y lµ c¨n cø t¬ng ®èi quan träng ®Ó C«ng ty tiÕn hµnh thùc hiÖn c«ng t¸c qu¶n lý chi phÝ.VÝ dô nh: chi phÝ b¶o hiÓm x· héi, b¶o hiÓm y tÕ, kih phÝ c«ng ®oµn theo quy ®Þnh cña Nhµ níc, hµng th¸ng trÝch 19% trªn tæng quü l¬ng thùc tÕ Ph¶i tr¶ cho c¸n bé c«ng nh©n viªn. +C¨n cø vµo ®Æc ®iÓm, tÝnh chÊt ho¹t ®éng kinh doanh vµ quy m« cña C«ng ty, tõ ®ã quyÕt ®Þnh ®Õn tæng møc chi phÝ cÇn ®¹t tíi trong qu¸ tr×nh ho¹t ®éng kinh doanh. XuÊt ph¸t tõ tÇm quan träng cña c«ng t¸c qu¶n lý chi phÝ kinh doanh, trong ®iÒu kiÖn kinh tÕ thÞ trêng hiÖn nay, C«ng ty vËn chuyÓn kh¸ch du lÞch®· chó träng tíi c«ng t¸c qu¶n lý chi phÝ kinh doanh. §Ó qu¶n lý tèt chi phÝ kinh doanh, c«ng ty tiÕn hµnh c¸c c«ng viÖc sau: X¸c ®Þnh ph¹m vi chi phÝ kinh doanh: Dùa trªn c¸c c¨n cø c«ng t¸c qu¶n lý chi phÝ kinh doanh, C«ng ty tiÕn hµnh x¸c ®Þnh ph¹m vi chi phÝ kinh doanh nh sau: TÊt c¶ nh÷ng chi phÝ ph¸t sinh liªn quan ®Õn ho¹t ®éng vËn chuyÓn kh¸ch, thuª xe « t« ®Òu ®îc h¹ch to¸n vµo chi phÝ kinh doanh. C¨n cø vµo tÝnh chÊt kinh tÕ cña chi phÝ th× toµn bé chi phÝ s¶n xuÊt kin doanh cña c«ng ty ®îc chia thµnh c¸c yÕu tè sau: - Chi phÝ khÊu hao c¬ b¶n - Chi phÝ söa ch÷a thêng xuyªn - Nhiªn liÖu - VËt t, phô tïng - L¬ng thu nhËp - C¸c kho¶n b¶o hiÓm x· héi, b¶o hiÓm y tÕ, kinh phÝ c«ng ®oµn ®îc trÝch theo tû lÖ 25%trªn sè tiÒn l¬ng nãi trªn - Chi phÝ qu¶n lý - Chi phÝ hoa hång - Chi phÝ kh¸cnh chi phÝ cÇu ®êng, chi phÝ bÕn b·i, chi phÝ b¶o hiÓm xe, chi phÝ vÒ tai n¹n xe… 12 LËp kÕ ho¹ch chi phÝ kinh doanh. §©y lµ c«ng t¸c t¬ng ®èi quan träng ®Ó qu¶n lý tèt chi phÝ. Dùa trªn t×nh h×nh thùc hiÖn chi phÝ kinh doanh cña n¨m b¸o c¸o vµ c¸c n¨m tríc, C«ng ty tÝnh to¸n ®îc mäi chi phÝ cho s¶n xuÊt kin doan cña kú kÕ ho¹ch. NhiÖm vô chñ yÕu cña viÖc lËp kÕ ho¹ch chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh lµ ph¸t triÓn vµ ®éng viªn mäi kh¶ n¨ng tiÒm tµng trong ®¬n vÞ ®Ó kh«ng ngõng gi¶m bít chi phÝ kinh doanh, t¨ng lîi nhuËn, nh»m ®¸p øng nhu cÇu t¸i s¶n xuÊt më réng vµ c¶i thiÖn ®iÒu kiÖn sèng cña c«ng nh©n viªn chøc trong doanh nghiÖp.NhiÖm vô nµy yªu cÇu ngêi qu¶n lý tµi chÝnh ®¬n vÞ ph¶i tÝnh ®óng, tÝnh ®ñ c¸c chi phi s¶n xuÊt kinp doanh ®Ó x¸c ®Þnh chØ tiªu kÕ ho¹ch ®ång thêi theo dâi ®éng viªn tõng bé phËn trong ®¬n vÞ phÊn ®Êu thùc hiÖn. §Ó x¸c ®Þnh sè chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh ph¶i bá ra trong kú, C«ng ty tiÕn hµnh lËp dù to¸n chi phÝ s¶n xuÊt theo yÕu tè trªn c¬ së sau ®©y: -Ph¹m vi c¸c yÕu tè chi phÝ ®· ®îc x¸c ®Þnh b»ng c¸ch ®a ra nh÷ng kho¶n møc chi phÝ quy l¹i thµnh yÕu tè chi phÝ -Sè liÖu x¸c ®Þnh tõng yÕu tè chi phÝ ®îc c¨n cø vµo c¸c kÕ ho¹ch liªn quan kh¸c nh kÕ ho¹ch lao ®éng tiÒn l¬ng, kÕ ho¹ch nhu cÇu vËt t, kÕ ho¹ch khÊu hao tµi s¶n cè ®Þnh . §ång thêi c¨n cø vµo hÖ thèng c¸c ®Þnh møc kh tÕ kü thuËt hîp lý, hîp lÖ do Nhµ níc quy ®Þnh. VÝ dô : C¨n cø vµo c¸c th«ng t híng dÉn cña Bé Tµi ChÝnh, C«ng ty x¸c ®Þnh c¬ cÊu mét sè kho¶n chi phÝ sau ®Ó x©y dùng kÕ ho¹ch chi phÝ kinh doanh. + C¸c kho¶n b¶o hiÓm x· héi, b¶o hiÓm y tÕ, kinh phÝ c«ng ®oµn ®îc tÝnh theo tû lÖ 19% trªn tæng tiªn l¬ng. Trong ®ã: B¶o hiÓm y tÕ: 2% l¬ng c¬ b¶n. B¶o hiÓm x· héi: 15% l¬ng c¬ b¶n. Kinh phÝ c«ng ®oµn: 2% l¬ng c¬ b¶n. PhÇn c¸n bé c«ng nh©n viªn bÞ trõ 6% theo luËt lao ®éng. +Chi phÝ hoa hång, m«i giíi, chi phÝ dÞch vô t¹o viÖc lµm. ë C«ng ty , chi phÝ nµy thùc hiÖn träng lÜnh vùc m«i giíi , dÞch vô cho C«ng ty, hµnh kh¸ch thuª xe cho c¸ nh©n hoÆc tËp thÓ dÉn kh¸ch tíi thuª xe. Th«ng thêng kh¸ch thuª xe cña C«ng ty lµ kh¸ch ®i tham quan du lÞch hoÆc kh¸ch níc ngoµi ¨n nghØ t¹i kh¸ch s¹n cña C«ng ty vµ thuª xe cña C«ng ty. 13 §Ó ®¶m b¶o ®óng quy ®Þnh cña Nhµ níc, C«ng ty t¹m thêi c«ng bè møc chi dÞch vô hoa hång méi giíi cho c¸c lÜnh vùc ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh trªn nh sau: Khèng chÕ toµn c«ng ty kh«ng qu¸ 3% doanh thu nÕu kh«ng tÝnh ®îc phÇn gi¸ trÞ t¨ng lªn b»ng sè tuyÖt ®èi, hoÆc kh«ng qu¸ 30% trªn gi¸ thÞ trêng nÕu x¸c ®Þnh ®îc gi¸ trÞ tuyÖt ®èi t¨ng thªm ®¶m b¶o c«ng thøc: X  XF F (Min 3% F; 30% gi¸ trÞ t¨ng thªm) Trong ®ã: X lµ tû lÖ % chi cña lo¹i dÞch vô thø i. F lµ doanh thu cña lo¹i dÞch vô thø i. + C¸c kho¶n chi tiÕp kh¸ch, héi häp, giao dÞch, ®èi ngo¹i C«ng ty tù x©y dùng ®Þnh møc chi tiªu.Riªng kho¶n chi giao dÞch, gi¸m ®èc C«ng ty tho¶ thuËn víi c¬ quan qu¶n lý vèn vµ tµi s¶n Nhµ níc b»ng v¨n b¶n tríc khi ban hµnh quy chÕ vµ ®Þnh møc chi tiªu. §iÒu nµy thÓ hiÖn C«ng ty ®· tiÕt kiÖm ®îc chi phÝ qu¶n lý. Thêng xuyªn tiÕn hµnh kiÓn tra , gi¸m ®èc tµi chÝnh mét sè kho¶n chi phÝ chñ yÕu, chiÕm tû träng lín. C¸c c¨n cø ®Ó kiÓm tra , gi¸m ®èc tµi chÝnh lµ dù to¸n chi phÝ, sè liÖu thùc tÕ , chøng tõ ho¸ ®¬n , nh÷ng th«ng tin chÝnh x¸c , chÝnh s¸ch cña nhµ n íc vµ c¸c qui ®Þnh cña C«ng ty . T¹i C«ng ty vËn chuyÓn kh¸ch du lÞch , c¸c chi phÝ chñ yÕu chiÕm tû träng lín lµ chi phÝ nhiªn liÖu , vËt liÖu phô tïng , chi phÝ l¬ng vµ chi phÝ söa ch÷a thêng xuyªn . Ngoµi ra, chi phÝ vÒ qu¶n lý ®îc ph©n bè cho ®éi xe lµ rÊt lín , ¶nh hëng ®Õn ho¹t ®éng kinh doanh cña ®éi xe . C«ng t¸c thêng xuyªn tiÕn hµnh kiÓm tra , Gi¸m ®èc tµi chÝnh c¸c kho¶n chi phÝ nµy cã ý nghÜa quan träng tíi viÖc tiÕt kiÖm chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh , t¨ng lîi nhuËn , ®¸p øng yªu cÇu më réng s¶n xuÊt vµ c¶i thiÖn ®êi sèng cña c¸n bé c«ng nh©n viªn . T¹i C«ng ty vËn chuyÓn kh¸ch du lÞch , ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh chñ yÕu lµ vËn chuyÓn kh¸ch ®i tham quan du lÞch . Do ®ã , vÒ kho¶n chi phÝ nhiªn liÖu , chi phÝ vËt liÖu phô tïng thay thÕ chiÕm tû träng lín trong tæng chi 14 phÝ kinh doanh cña C«ng ty . Chi phÝ nhiªn liÖu ë ®©y chñ yÕu lµ x¨ng , dÇu . Chi phÝ vËt liÖu, phô tïng nh : X¨ng , lèp , b×nh ®iÖn ¾c qui …Nh÷ng chi phÝ nµy cÇn thiÕt cho ho¹t ®éng s¶n xuÊt cña xe ®îc liªn tôc vµ an toµn . §Ó qu¶n lý tèt kho¶n chi phÝ trªn , C«ng ty ph¶i c¨n cø vµo hai yÕu tè : Lîng nhiªn liÖu , vËt liÖu , phô tïng tiªu hao vµ gi¸ c¶ nhiªn liÖu , vËt liÖu , phô tïng . Ngoµi ra , C«ng ty ph¶i qu¶n lý chÆt chÏ qu¸ tr×nh mua , xuÊt v¶ sö dông nhiªn liÖu , vËt liÖu , phô tïng , tr¸nh t×nh tr¹ng l·ng phÝ , tiªu hao , mÊt m¸t nhiªn liÖu , vËt liÖu , phô tïng trong qu¸ tr×nh ho¹t ®éng . §èi víi yÕu tè lîng nhiªn liÖu , vËt liÖu , phô tïng tiªu hao , C«ng ty ®· x©y dùng ®Þnh møc tiªu hao nhiªn liÖu lµ x¨ng , dÇu cho tõng lo¹i xe dùa trªn c¬ së ®Þnh møc chung cña ngµnh vËn t¶i « t« vµ qua nh÷ng lÇn kh¶o s¸t thùc tÕ cña C«ng ty . Ngoµi viÖc x©y dùng ®Þnh møc tiªu hao nhiªn liÖu , vËt liÖu , phô tïng , C«ng ty cßn ®a ra c¸c biÖn ph¸p kiÓm tra , theo dâi , ph¸t hiÖn vµ xö lý kÞp thêi c¸c trêng hîp béi chi so víi ®Þnh møc . X©y dùng c¸c chÕ ®é thëng ph¹t hîp lý, kÞp thêi nh»m khuyÕn khÝch ngêi lao ®éng sö dông tiÕt kiÖm nhiªn liÖu , vËt liÖu , phô tïng . C«ng ty cßn cã nh÷ng qui ®Þnh chung ®èi víi c¸c phßng ban vÒ viÖc theo dâi thùc hiÖn ®Þnh møc nh : Phßng kÕ ho¹ch – Kü thuËt cã tr¸ch nhiÖm theo dâi ®Þnh møc . Nh÷ng trêng hîp cÇn ph¶i ®iÒu chØnh ®Þnh møc phßng sÏ ®Ò xuÊt , b¸o c¸o gi¸m ®èc . §éi xe cã tr¸ch nhiÖm híng dÉn cho L¸i xe thùc hiÖn c¸c ®Þnh møc trªn , ®ång thêi thanh to¸n møc tiÒn thëng , ph¹t theo ®Þnh møc cã xù gi¸m s¸t cña phßng kÕ ho¹ch – kü thuËt . §Ó ®¶m b¶o viÖc thùc hiÖn c¸c ®Þnh møc nghiªm tóc , khi vËt t ®· mua vÒ tríc lóc nhËp kho (x¨m lèp , b×nh ®iÖn , dÇu ) Ph¶i cã sù gi¸m s¸t vÒ gi¸ thµnh , chÊt lîng chñng lo¹i , kü thuËt , ®éi xe vµ xëng söa ch÷a míi ®îc nhËp kho . Xëng söa ch÷a lµ ngêi chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ viÖc mua vËt t Ph¶i ®¶m b¶o chÊt lîng , chñng lo¹i vµ gi¸ thµnh .NÕu kh«ng ®¶m b¶o chÊt lîng , chñng lo¹i th× xëng trëng Ph¶i chôi tr¸ch nhiÖm tríc gi¸m ®èc vÒ l« hµng kÐm chÊt lîng ®ã . . Hµng th¸ng , hµng quý ®éi xe cã tr¸ch nhiÖm b¸o c¸o vÖc thùc hiÖn ®Þnh møc vÒ C«ng ty , phßng kÕ ho¹ch – kü thuËt , theo dâi , tæng hîp vµ b¸o c¸o Gi¸m ®èc vÒ t×nh h×nh thùc hiÖn ®Þnh møc vµ chÕ ®é thëng ph¹t cho c«ng b»ng . Lµ mét ®¬n vÞ kinh doanh vËn chuyÓn kh¸ch , sö dông nhiÒu nh©n c«ng do ®ã kho¶n chi phÝ tiÒn l¬ng lµ chi phÝ c¬ b¶n chiÕm tû träng lín thø hai trong 15 tæng chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh cña ®¬n vÞ . TÝnh ®Õn ®Çu n¨m 1999 , toµn C«ng ty cã 161 lao ®éng , trong ®ã sè lao ®éng trong lÜnh vùc vËn t¶I lµ 89 ngêi , bao gåm : L¸i xe 76 ngêi , thî sña ch÷a 9 ngêi vµ lao ®éng mua s¾m vËt t vµ b¶o qu¶n vËt t lµ 4 ngêi .ViÖc kiÓm tra tµi chÝnh ®èi víi chi phÝ tiÒn l¬ng ®îc thùc hiÖn trong qu¸ tr×nh lËp vµ thùc hiªnj kÕ ho¹ch lao ®éng tiÒn l¬ng cña C«ng ty . ViÖc qu¶n lý tiÒn l¬ng t¹i C«ng ty kh«ng cã nghÜa lµ c¾t xÐn thu nhËp cña ngêi lao ®éng mµ lµ gãp phÇn phÊn ®Êu gi¶m chi phÝ tiÒn l¬ng trong ®¬n vÞ b»ng c¸ch ph©n c«ng sö dông lao ®éng mét c¸ch hîp lý , khuyÕn khÝch viÖc ph¸t huy s¸ng kiÕn , c¶i tiÕn kü thuËt , t¨ng n¨ng suÊt lao ®éng , ®¶m b¶o ph©n phèi c«ng b»ng , hîp lý , ph¸t huy t¸c dông kÝch thÝch cña tiÒn l¬ng , tiÒn thëng , kÕt hîp gi¶i quyÕt hµi hoµ gi÷a viÖc t¨ng tÝch luü cho ®¬n vÞ víi viÖc t¨ng thu nhËp cho ngêi lao ®éng mét c¸ch hîp lý . §Ó thùc hiÖn môc ®Ých trªn , C«ng ty rÊt chó träng xem xÐt c¸c yÕu tè ®Þnh møc lao ®éng , h×nh thøc tr¶ l¬ng cïng víi ®¬n gi¸ tiÒn l¬ng . Lao ®éng cña C«ng ty ®îc s¾p xÕp , bè trÝ sao cho phï hîp víi tæ chøc s¶n xuÊt . VÒ h×nh thøc tr¶ l¬ng , C«ngty ¸p dông h×nh thøc tr¶ l¬ng dµn ®Òu b×nh qu©n . Theo h×nh thøc nµy , thu nhËp cña ngêi lao ®éng phô thuéc chÝnh vµo hÖ sè l¬ng vµ sè ngµy lao ®éng trong th¸ng cña c¸n bé c«ng nh©n viªn . C¨n cø vµo nghÞ ®Þnh CP/28 cña chÝnh phñ ®· qui ®Þnh vµ c¸c th«ng t híng dÉn 13, 14 cña Bé lao ®éng th¬ng binh vµ x· héi , C«ng ty vËn chuyÓn kh¸ch du lÞch x©y dùng ®¬n gi¸ tiÒn l¬ng nh sau X¸c ®Þnh tæng quü l¬ng n¨m kÕ ho¹ch ®Ó x©y dùng ®¬n gi¸ tiÒn l¬ng . Quü tiÒn l¬ng tÝnh theo c«ng thøc nh sau : V kh    Ldb  H cb  H pc   Vvc 12thang Trong ®ã : + Ldb : Lao ®éng ®Þnh biªn . + TLmindn : Møc l¬ng tèi thiÓu cña C«ng ty lùa chän trong khung quy ®Þnh + Hcb : HÖ sè l¬ng cÊp bËc b×nh qu©n . + Hpc : HÖ sè c¸c kho¶n phô cÊp l¬ng b×nh qu©n ®îc tÝnh trong ®¬n gi¸ tiÒn l¬ng . - Ph¬ng ph¸p x©y dùng ®¬n gi¸ tiÒn l¬ng : 16 C«ng ty ¸p dông c¸ch tr¶ l¬ng theo th¸ng , tiÒn l¬ng cña c«ng nh©n ¨n theo hÖ sè cÊp bËc l¬ng . §¬n gi¸ tiÒn l¬ng = L¬ng theo thêi = gian tõng ngêi L¬ng cÊp bËc Sè ngµy lao ®éng theo thêi gian §¬n gi¸  tiÒn l¬ng Sè ngµy lµm viÖc thùc tÕ Víi ph¬ng ph¸p tÝnh l¬ng dµn ®Òu b×nh qu©n nh vËy C«ng ty cha ph¸t huy hÕt n¨ng lùc cña ngêi lao ®éng , g©y sù l·ng phÝ lín vµ t¹o ra n¨ng suÊt lao ®éng cha cao . §¬n gi¸ tiÒn l¬ng nµy lµm c¬ së ®Ó x¸c lËp quü l¬ng ®îc phÐp chi . §Ó gãp phÇn tiÕt kiÖm chi phÝ, C«ng ty lu«n gi¸m ®èc chÆt chÏ c¸c kho¶n chi phÝ söa ch÷a lín cho xe. Chi phÝ söa ch÷a cao hay thÊp phô thuéc vµo sè lÇn söa ch÷a vµ chi phÝ cho mçi lÇn söa ch÷a . C¨n cø vµo chÕ ®é b¶o dìng xe lµ tõ 6 th¸ng ®Õn 1 n¨m mµ C«ng ty l¹i cho xe ®i b¶o dìng, söa ch÷a lín. ViÖc söa chòa thêng xuyªn lµ söa ch÷a nh÷ng h háng x¶y ra bÊt thêng trong qu¸ tr×nh hho¹t ®éng cña xe. Ngêi qu¶n lý tµi chÝnh C«ng ty cÇn n¾m ch¾t thêi gian sö dông vµ ®Þnh ng¹ch c¸c cÊp b¶o dìng ®Ó x¸c ®Þnh ®óng sè tiÒn söa ch÷a ®èi víi tõng lo¹i xe, tr¸nh c¾t xÐn hhoÆc t¨ng sè lÇn söa ch÷a so víi quy ®Þnh ®Ó ¶nh hëng ®Õn chÊt lîng cña xe. MÆt kh¸c Ph¶i ®¶m b¶o vèn ®Ó dù tr÷ vËt liÖu , phô tïng ë møc cÇn thiÕt nh»m h¹n chÕ ®Õn møc thÊp nhÊt sè ngµy xe Ph¶i n»m chê ®Ó söa ch÷a do thiÕu vËt liÖu, phô tïng g©y ra. Söa ch÷a lín cã thÓ thuª ngoµi hoÆc do ®éi söa ch÷a cña ®éi xe ®¶m nhËn. C«ng ty tiÕn hµnh møc chi phÝ, lËp dù to¸n chi phÝ vµ kiÓm tra viÖc chÊp hµnh ®Þnh møc dù to¸n ®ã, ®¶m b¶o ®ñ, kÞp thêi ®iÒu kiÖn vËt chÊt cÇn thiÕt vµ thóc ®Èy c«ng t¸c söa ch÷a ®óng chÕ ®é b¶o dìng víi chÊt lîng tèt. 17 PhÇn III T×nh h×nh thùc hiÖn h¹ch to¸n c¸c nghiÖp vô kÕ to¸n Vµ c«ng t¸c ph©n tÝch ho¹t ®éng kinh tÕ t¹I doanh nghiÖp. T×nh h×nh thùc hiÖn kÕ ho¹ch chi phÝ kinh doanh t¹i C«ng ty n¨m 1999. Ngay sau khi b¾t ®Çu bíc vµo n¨m 1999, C«ng ty ®· khÈn tr¬ng x©y dùng kÕ ho¹ch s¶n xuÊt kinh doanh cña dÞch vô xe n¨m 1999. §ång thêi víi kÕ ho¹ch vÒ doanh thu vµ lîi nhuËn lµ kÕ ho¹ch vÒ chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh. Trªn c¬ së c¸c sè liÖu thùc hiÖn n¨m tríc, c¨n cø vµo v¨n b¶n híng dÉn cña Nhµ nícvµ qua viÖc kh¶o s¸t nghiªn cøu thÞ trêng cïng víi ®Æc ®iÓm quy m« kinh doanh cña C«ng ty, kÕ ho¹ch chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh ®· nªu:BiÓu h×nh (1) Tæng chi phÝ kinh doanh thùc hiÖn n¨m 1999 lµ 2.161.484.291 ®ång so víi kÕ ho¹ch ®· gi¶m ®i 51.515.709 ®ång víi tû lÖ gi¶m ®i lµ 2,32%. XÐt sù t¨ng lªn cña chi phÝ kinh doanh trong mèi quan hÖ víi tæng doanh thu ta thÊy, 18 kÕ ho¹ch doanh thu lµ 2.500.000.000 ®ång vµ thùc hiÖn doanh thu lµ 2.097.477.818 ®ång, nh vËy so víi kÕ ho¹ch ®Æt ra tæng doanh thu cña ®¬n vÞ ®· gi¶m 402.522.182 ®ång víi tû lÖ gi¶m lµ 16,1%. Nh vËy tû lÖ gi¶m cña doanh thu lín h¬n tû lÖ gi¶m cña chi phÝ, sù gi¶m ®i nh vËy lµ cha tèt, ®iÒu nµy thÓ hiÖn qua viÖc thùc hiÖn lîi nhuËn n¨m 1999. N¨m 1999, doanh nghiÖp kinh doanh kh«ng cã lîi nhuËn vµ cßn bÞ thua lç 106.903.458 ®ång. §©y lµ mét sù xuèng dèc cña ®¬n vÞ, ®¬n vÞ cÇn kiÓm tra chÆt chÏ c¸c kho¶n chi phÝ trong qu¸ tr×nh ho¹t ®éng kinh doanh vµ ®a ra c¸c biÖn ph¸p ®Ó tiÕt kiÖm tèi ®a chi phÝ. Ta cã biÓu h×nh ph¶n ¸nh t×nh h×nh thùc hiÖn kÕ ho¹ch chi phÝ kinh doanh n¨m 1999 theo c¸c yÕu tè chi phÝ nh sau: (BiÓu h×nh trang bªn): 19 20 113.300.000 106.700.000 2.500.000.000 187.000.000 100.000.000 Söa ch÷a thêng xuyªn Chi phÝ kh¸c Tæng doanh thu ThuÕ VAT L·I(lç) 10 11 II III 30.000.000 §Iön níc 9 120.000.000 C« ng t¸c phÝ 6 10.000.000 355.000.000 X¨ng,dÇu 5 Chi hoa hång 91.000.000 BHXH + BHYT 4 8 484.000.000 L¬ng c¬ b¶n 3 85.000.000 21,87 KhÊu hao b×nh ®Iön s¨m loãp 80.000.000 2 B¶o hiÓm « t«, trang phôc 3,61 738.000.000 KhÊu hao TSC§ 1 4,86 5,12 1,35 0,45 3,84 5,42 16,04 4,1 33,34 2.213.000.000 100 7 Thùc hiÖn -106.903458 42.896.985 2.097.477.818 53.406.192 93.419.350 58.028.901 17.537.894 81.046.000 97.153.400 353.994.180 89.940.889 483.942.100 79.646.330 753.369.055 So s¸nh 2,50 4,32 2,68 0,81 3,75 4,49 16,37 4,16 22,39 3,68 34,85 -144.10302 -402.52218 -53.293808 -19.88065 28.028901 7.537.894 -3.954 -22.8466 -1.00582 -1.059111 -57.9 -353.67 5.369055 -51.515759 -16.1 -49.94 -17.54 93.42 75.37 -4.65 -19.03 -0.28 -1.16 -0.012 -0.44 2.08 -2.32 2.36 -0.8 1.33 0.36 0.09 0.93 0.33 0.06 0.52 0.07 1.52 0 T.T(%) Sè TiÒn Tû lÖ T.T(%) 2.161.484.291 100 T.T(%) Sè TiÒn Tæng CPKD trong ®ã: Sè tiÒn KÕ ho¹ch I STT ChØ tiªu
- Xem thêm -