Tài liệu Báo cáo tổng hợp công ty tu tạo và phát triển nhà

  • Số trang: 32 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 35 |
  • Lượt tải: 0
nganguyen

Đã đăng 34345 tài liệu

Mô tả:

Lêi nãi ®Çu NÒn kinh tÕ n-íc ta tõ sau ®¹i héi §¶ng lÇn thø VI ®· cã nhiÒu thay ®æi lín, ®· chuyÓn tõ nÒn kinh tÕ víi c¬ chÕ qu¶n lý tËp trung quan liªu bao cÊp sang nÒn kinh tÕ thÞ tr-êng ho¹t ®éng d-íi sù qu¶n lý vÜ m« cña nhµ n-íc. ChuyÓn h-íng nÒn kinh tÕ lµ mét tÊt yÕu kh¸ch quan, nã t¹o ra nh÷ng thuËn lîi vµ khã kh¨n, thö th¸ch ®èi víi toµn bé nÒn kinh tÕ n-íc ta nãi chung vµ tÊt c¶ c¸c doanh nghiÖp nãi riªng. Hoµ nhËp vµo kinh tÕ thÞ tr-êng, c¸c doanh nghiÖp kÓ c¶ doang nghiÖp nhµ n-íc vµ t- nh©n ho¹t ®éng trong ®ã ®Òu ph¶i theo ®uæi môc tiªu lîi nhuËn, cã lîi nhuËn doanh nghiÖp míi cã thÓ më réng quy m« s¶n xuÊt kinh doanh, n©ng cao hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh, më réng thÞ phÇn, t¹o cho m×nh mét vÞ thÕ v÷ng ch¾c trong nÒn kinh tÕ, gãp phÇn quan träng vµoviÖc t¸i thiÕt nÒn kinh tÕ th«ng qua viÖc ®ãng gãp vµo ng©n s¸ch nhµ n-íc vµ c¸c ho¸t ®éng phóc lîi x· héi kh¸c. §Ó ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cã hiÖu qu¶ nh»m ®¶m b¶o sù tån t¹i vµ ph¸t triÓn ®ßi hái c¸c doanh nghiÖp ph¶i ®¸nh gi¸ ®óng thùc lùc cña m×nh vÒ vèn, kh¶ n¨ng thanh to¸n vµ sö dông vèn kinh doanh ®Ó tõ ®ã cã nh÷ng gi¶i ph¸p vµ kÕ ho¹ch ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cã hiÖu qu¶. C«ng ty tu t¹o vµ ph¸t triÓn nhµ lµ mét doanh nghiÖp nhµ n-íc, ho¹t ®éng chñ yÕu trong lÜnh vùc x©y l¾p nhËn thÇu vµ kinh doanh ph¸t triÓn nhµ ë. Trong 5 n¨m qua, tõ n¨m 1995-2000, C«ng ty lu«n ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cã hiÖu qu¶, mang l¹i c«ng ¨n viÖc lµm cho ng-êi lao ®éng vµ lµm t¨ng nguån ®èng gãp cho ng©n s¸ch nhµ n-íc. B¸o c¸o thùc tËp tæng hîp gåm 4 ch-¬ng: Ch-¬ng I: Qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn, chøc n¨ng, nhiÖm vô cña C«ng ty tu t¹o vµ ph¸t triÓn nhµ. Ch-¬ng II: T×nh h×nh tµi chÝnh cña C«ng ty. Ch-¬ng III: T×nh h×nh tæ chøc c«ng t¸c kÕ to¸n. Ch-¬ng IV: C«ng t¸c ph©n tÝch ho¹t ®éng kinh tÕ. Ch-¬ng I Qu¸ tr×nh h×nh thµnh ph¸t triÓn, chøc n¨ng, nhiÖm vô cña c«ng ty 1- §Æc ®iÓm vµ sù h×nh thµnh ph¸t triÓn cña C«ng ty. C«ng ty Tu t¹o vµ Ph¸t triÓn nhµ lµ doanh nghiÖp nhµ n-íc trùc thuéc Së nhµ ®Êt Hµ Néi, ®-îc dæi tªn vµ x¸c ®Þnh l¹i nhiÖm vô tõ C«ng ty söa ch÷a nhµ Hµ Néi theo quyÕt ®Þnh sè 1301/Q§-TCCQ ngµy 27 th¸ng 7 n¨m 1991 cña Uû Ban Nh©n D©n thµnh phè Hµ Néi. Nay lµ c«ng ty Tu t¹o vµ Ph¸t triÓn nhµ. C«ng ty cã trô së chÝnh t¹i sè nhµ 28 phè TrÇn NhËt DuËt- QuËn Hoµn KiÕm- Hµ Néi. C«ng ty lµ mét ®¬n vÞ kinh tÕ cã t- c¸ch ph¸p nh©n, h¹ch to¸n kinh tÕ ®éc lËp, ®-îc nhµ n-íc giao vèn, tµi nguyªn, ®Êt ®ai vµ c¸c nguån lùc kh¸c. C«ng ty ho¹t ®éng theo luËt doang nghiÖp, chÞu sù qu¶n lý vÒ tµi chÝnh cña Tæng c«ng ty, ®-îc më tµi kho¶n t¹i Ng©n hµng, cã con dÊu riªng ®Ó giao dÞch. Tõ khi thµnh lËp ®Õn nay, C«ng ty lu«n lín m¹nh c¶ vÒ vèn vµ thÞ tr-êng, ban ®Çu thµnh lËp cã sè vèn lµ 1.583.000000 ®ång nay lµ 17.830.540.700 ®ång, uy tÝn cña c«ng ty ngµy cµng t¨ng. C«ng ty cã c¸c ®¬n vÞ phô thuéc lµ c¸c xÝ nghiÖp x©y l¾p, s¶n xuÊt vËt liÖu x©y dùng ®Ó thùc hiÖn c¸c nhiÖm vô do C«ng ty giao. C¸c xÝ nghiÖp phô thuéc lµ nh÷ng ®¬n vÞ h¹ch to¸n ®éc lËp trong ph¹m vi C«ng ty, cã con dÊu riªng vµ ®-îc më tµi kho¶n chuyÓn chi t¹i Ng©n hµng. C¸c xÝ nghiÖp ®-îc C«ng ty giao mét phÇn vèn vµ tµi s¶n ®Ó thùc hiÖn s¶n xuÊt kinh doanh theo chuøc n¨ng vµ nhiÖm vô c«ng ty giao. Gi¸m ®èc xÝ nghiÖp chÞu tr¸ch nhÞm tr-íc Gi¸m ®èc C«ng ty vµ ph¸p luËt vÒ hiÖu qu¶ sö dông vèn, bo¶ toµn vµ ph¸t triÓn vèn, vÒ nhiÖm vô kinh doanh do C«ng ty giao. 2- Chøc n¨ng vµ nhiÖm vô: a - Chøc n¨ng: C«ng ty cã c¸c chøc n¨ng kinh doanh chñ yÕu nh-: x©y dùng c«ng tr×nh c«ng céng, x©y dùng nhµ ë, kinh doanh nhµ, kinh doanh vËt t- thiÕt bÞ vËt liÖu x©y dùng, c¸c dÞch vô t- vÊn x©y dùng... trªn ®Þa bµn thµnh phè Hµ Néi vµ c¸c tØnh b¹n. Th«ng qua ®ã thóc ®Èy ph¸t triÓn nÒn kinh tÕ, ®¶m b¶o t¨ng doanh thu, t¨ng møc ®ãng gãp cho ng©n s¸ch nhµ n-íc. b-NhiÖm vô: -X©y dùng tæ chøc bé m¸y kinh doanhT¹o nguån vèn, b¶o toµn nguån vèn cña c«ng ty vµ kinh doanh cã hiÖu qu¶ nguån vèn ®ã. - Tæ chøc ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cã hiÖu qu¶. - Thùc hiÖn chÕ ®é B¸o c¸o kÕ to¸n tµi chÝnh theo ®óng quy ®Þnh hiÖn hµnh cña Bé tµi chÝnh, chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ tÝnh chÝnh x¸c, trung thùc cña c¸c B¸o c¸o tµi chÝnh. 3- Tæ chøc bé m¸y ho¹t ®éng cña c«ng ty. Bé m¸y qu¶n lý cña c«ng ty ®-îc tæ chøc theo c¬ cÊu ®a tuyÕn chøc n¨ng. Thñ tr-ëng ®¬n vÞ lµ gi¸m ®èc c«ng ty ®-îc sù gióp ®ì tham m-u cña c¸c phßng ban chøc n¨ng. QuyÕt ®Þnh cña Gi¸m ®èc sÏ trë thµnh mÖnh lÖnh ®-îc truyÒn ®¹t tõ trªn xuèng. C¸c phßng chøc n¨ng cã tr¸ch nhiÖm tham m-u nh÷ng vÊn ®Ò cña C«ng ty mµ kh«ng cã quyÒn ra mÖnh lÖnh cho c¸c xÝ nghiÖp. Cô thÓ bé m¸y qu¶n lý cña C«ng ty gåm cã: 1 gi¸m ®èc, hai phã gi¸m ®èc, mét kÕ to¸n tr-ëng, phßng kÕ to¸n tµi chÝnh, phßng tæ chøc hµnh chÝnh, phßng KÕ ho¹ch qu¶n trÞ, Ban Qu¶n lý dù ¸n, c¸c xÝ nghiÖp trùc thuéc. C¬ cÊu, tæ chøc cña C«ng ty ®-îc tæ chøc theo h×nh thøc gän nhÑ vµ cã hiÖu qu¶. 4- Tæ chøc qu¶n lý: -Qu¶n lý vÒ lao ®éng: C«ng ty cã ®éi ngò c¸n bé c«ng nh©n cã tr×nh ®é, n¨ng lùc cã nghiÖp vô am hiÓu vÒ lÜnh vùc kinh doanh vµ qu¶n lý cã tinh thÇn tr¸ch nhiÓmtong c«ng viÖc. - Qu¶n lý tµi s¶n: Gi¸m ®èc c«ng ty lµ ng-êi chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ viÖc qu¶n lý sö dông vµ b¶o toµn vèn, hµng ho¸, ®Ò ra c¸c quy ®Þnh vÒ b¶o vÖ tµi s¶n ®èi víi c«ng ty vµ c¸c xÝ nghiÖp. - Qu¶n lý tµi chÝnh kÕ to¸n: C«ng ty h¹ch to¸n kÕ to¸n theo h×nh thøc nhËt ký chøng tõ, tu©n thñ ®óng c¸c quy ®Þnh hiÖn hµnh cña nhµ n-íc vÒ chÕ ®é kÕ to¸n, kiÓm to¸n, b¸o c¸o tµi chÝnh, chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ tÝnh trung thùc, chÝnh x¸c cña sè liÖu, tµi liÖu. C«ng ty x©y dùng kÕ ho¹ch tµi chÝnh hµng n¨m tr×nh Tæng gi¸m ®èc cña Tæng c«ng ty phª duyÖt. Hµng quý vµ cuèi n¨m b¸o c¸o T«ng c«ng ty vµ Chi côc Tµi chÝnh Doang nghiÖp- Së Tµi chÝnh Hµ Néi t×nh h×nh th-ch hiÖn kÕ ho¹ch tµi chÝnh. §Æc ®iÓm t×nh h×nh kinh doanh: a- §Æc ®iÓm kinh doanh -Lo¹i h×nh kinh doanh: C«ng ty chñ yÕu kinh doanh trong c¸c lÜnh vùc: x©y dùng vµ kinh doanh nhµ ë, x©y dùng c¸c c«ng tr×nh c«ng céng, thiÕt kÕ l¾p ®Æt ®iÖn n-íc, trang trÝ trang thiÕt bÞ néi thÊt, kinh doanh vËt t-, s¶n xuÊt kinh doanh c¸c vËt liÖu x©y dùng, t- vÊn vÒ ®Çu t- x©y dùng... th«ng qua c¸c hîp ®ång kinh tÕ do c«ng ty trùc tiÕp tham gia ký kÕt hoÆc do tæng c«ng ty giao nhiÖm vô. - MÆt hµng kinh doanh: §ã chÝnh lµ c¸c c«ng tr×nh c«ng ty ®· x©y dùng ®-îc bao gåm c¸c khu chung c-, v©-n phßng lµm viÖc cña c¸c c¬ quan, kh¸ch s¹n, tr-êng häc, nhµ ë gia ®×nh, c¸c c«ng tr×nh c«ng céng kh¸c nh- nhµ ë gia ®×nh A3 Gi¶ng Vâ, V¨n phong lµm viÖc ViÖt Nam th«ng tÊn x·, dÞch vô t- vÊn vÒ ®aauf t- x©y dùng b - T×nh h×nh kinh doanh n¨m 1999-2000: Trong hai n¨m gÇn ®©y, C«ng ty gÆp nhiÒu khã kh¨n do biÕn ®éng vÒ gi¸ c¶ trªn thÞ tr-êng, do t×nh h×nh ng©n s¸ch c¾t gi¶m trong ®Çu t- x©y dùng c¬ b¶n, t×nh h×nh c¹nh tranh trªn thÞ tr-êng ngµy cµng phøc t¹p nh-ng C«ng ty vÉn ®¹t doanh thu cao ®¶m b¶o bï ®¾p chi phÝ vµ nép ng©n s¸ch nhµ n-íc víi chØ tiªu sè liÖu sau: Chªnh lÖch STT ChØ tiªu Sè tiÒn 1999 Sè tiÒn 2000 Sè tiÒn 1 DTT 2 % 10.975.030 19.857.529 8.882.499 80,9 Gi¸ vèn 7.978.121 16.452.370 8.474.249 106,2 3 Lîi tøc gép 2.996.908 3.405.159 408.251 13,6 4 Chi phÝ b¸n hµng 173.398 80.524 -92874 -53,5 5 Chi phÝ QLDN 1.995.189 2.430.047 434858 21,8 6 Lîi nhuËn tõ H§SXKD 868.320 894.570 26250 3,0 7 Lîi nhuËn tõ H§TC 203.725 154.905 -48820 -23,9 8 Lîi nhuËn tõ H§BT 775.094 674.462 -100632 -12,9 9 Tæng lîi nhuËn 1.847.141 1.723.937 -123204 10 ThuÕ TN 537.832 513.735 -24079 -0,04 11 Lîi nhuËn sau thuÕ 1.309.309 1.210.202 -99107 -7,5 12 Vèn 20.533.000 20.672.000 139.00 0,6 13 TN b×nh qu©n 600 650 50 8,3 14 Tû suÊt LN/vèn 6,37 5,8 -0,57 8,9 6- ¦u nh-îc ®iÓm: a-¦u ®iÓm: Qua b¶ng x¸c ®Þnh kÕt qu¶ kinh doanh cña C«ng ty Tu t¹o vµ ph¸t triÓn nhµ trong hai n¨m gÇn ®©y ta thÊy doanh thu cña c«ng ty t¨ng lªn 80,9%, lîi nhuËn tõ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh t¨ng. Qua ®ã ta thÊy ®-îc kh¶ n¨ng ph¸t triÓn cña c«ng ty, trong n¨m 2000 tuy cßn gÆp nhiÒu khã kh¨n nh-ng c«ng ty vÉn ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cã hiÖu qu¶. KÕt qu¶ nµy chÝnh lµ do c«ng ty ®· cè g¾ng ®Çu t- cho ph¸t triÓn s¶n xuÊt vµ qu¶n lý, bªn c¹nh viÖc ®Çu t- cho m¸y mãc thiÕt bÞ th«ng dông trong x©y dùng nh- m¸y trén bª t«ng, ®Çm dïi, ®Çm bµn... c«ng ty cßn ®Çu t- thªm d©y chuyÒn s¶n xuÊt hiÖn ®¹i..., c«ng ty lu«n cè g¾ng duy tr× chÊt l-îng cao trong s¶n xuÊt kinh doanh vµ kinh doanh ph¸t triÓn nhµ nh»m ®¸p øng nhu cÇu x©y dùng c¬ së h¹ t©õng cña thµnh phè. Bªn c¹nh ®ã c«ng ty cßn më réng lo¹i h×nh kinh doanh nh- C©u l¹c bé thÓ dôc thÓ thao, dÞch vô gi¶i trÝ... b- Nh-îc ®iÓm: Tuy t×nh h×nh s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty n¨m 2000 vÉn cã lîi nhuËn nh-ng so víi n¨m 1999 th× gi¶m sót do lîi nhuËn tõ c¸c ho¹t ®éng kinh doanh t¨ng Ýt, do chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp t¨ng, nh÷ng ho¹t ®éng tõ c¸c ho¹t ®éng tµi chÝnh vµ c¸c ho¹t ®éng bÊt th-êng gi¶m lµm ¶nh h-ëng tíi lîi nhuËn cña toµn c«ng ty. Do vËy c«ng ty cÇn ph¶i t×m c¸ch h¹ thÊp chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp, cã kÕ ho¹ch s¶n xuÊt kinh doanh tèi -u ®Ó t©-ng lîi nhuËn cña c«ng ty. Ch-¬ng III T×nh h×nh tµi chÝnh cña C«ng ty Tu t¹o vµ ph¸t triÓn nhµ Tµi chÝnh cña c«ng ty cã hai chøc n¨ng c¬ b¶n nhÊt: Chøc n¨ng ph©n phèi vµ chøc n¨ng gi¸m ®èc. -Chøc n¨ng ph©n phèi: Lµ chøc n¨ng tÊt yÕu cña tµi chÝnh doanh nghiÖp, lµ sù ph©n chia c¸c lo¹i h×nh kinh doanh, x¸c ®Þnh c¸c quan hÖ tû lÖ gi÷a c¸c bé phËn kh¸c nhau cña nÒn kinh tÕ, ph©n phèi x¸c ®Þnh tû lÖ doanh thu tõ c¸c ho¹t ®éng kinh doanh tõ ph¸t triÓn nhµ. Nhê cã chøc n¨ng nµy mµ c«ng ty cã thÓ khai th¸c, thu hót nguån vèn tµi chÝnh trong nÒn kinh tÕ ®Ó h×nh thµnh vèn kinh doanh cña c«ng ty, ®ång thêi c¸c nguån vèn nµy ®-îc sö dông vµo c¸c môc tiªu kinh doanh t¹o ra thu nhËp cho c«ng ty. - Chøc n¨ng gi¸m ®èc: Lµ qu¸ tr×nh kiÓm tra, kiÓm so¸t c¸c ho¹t ®éng tµi chÝnh cña c«ng ty, qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ sö dông c¸c quü tiÒn tÖ cña c«ng ty ®óng môc ®Ých ®· ®Þnh, tõ ®ã n¨ng cao hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh. 1- T×nh h×nh tµi s¶n, nguån vèn cña c«ng ty: T×nh h×nh tµi s¶n nguån vèn cña c«ng ty ®-îc thÓ hiÖn qua B¶ng c©n ®èi kÕ to¸n. STT Kho¶n môc Sè ®Çu n¨m Sè cuèi n¨m Tµi s¶n A Tµi s¶n l-u ®éng &§TNH I Vèn b»ng tiÒn 1. TiÒn mÆt 2. TiÒn göi ng©n hµng 27.203.046.702 26.756.108.057 4.608.695.948 8.422.426.237 244.697.192 461.325.728 4.363.998.756 7.961.100.509 II §Çu t- ng¾n h¹n III C¸c kho¶n ph¶i thu 14.289.306.496 2.685.323.741 1. Ph¶i thu KH 12.769.858.783 1.549.294.778 2. Tr¶ tr-íc cho ng-êi b¸n 709.521 3. Thóª GTGT ®-îc khÊu trõ 427.732.243 4. Ph¶i thu néi bé (276.880.761) (1.866.974.779) 5. Ph¶i thu kh¸c 2.018.749.483 2.797.012.987 6. Dù phßng ph¶i thu khã ®ßi (222.451.009) (222.451.009) IV Hµng tån kho 5.816.713.440 12.019.821.636 V Tµi s¶n l-u ®éng kh¸c 2.460.030.010 3.617.751.274 VI Chi sù nghiÖp 28.303.808 10.785.169 B TSC§ vµ §Çu t- DH 18.643.168.829 19.940.378.647 I TSC§ 6.948.788.954 9.066.063.030 II §Çu t- TCDH 11.694.379.875 10.874.315.617 45.846.215.531 46.696.486.704 24.791.839.049 23.130.579.169 Tæng tµi s¶n Nguån vèn A Nî ph¶i tr¶ 1. Nî ng©n hµng 20.283.584.347 20.296.187.456 4.508.254.702 2.834.391.713 NV CSH 21.054.376.482 23.565.907.535 1. NVKD 14.160.699.690 17.830.540.700 2.999.109.484 2.053.569.095 195.936.462 405.042.993 4.953.754 96.202.844 5. L·i ch-a PP 1.758.833.107 2.365.273.101 6. Quü KT, PL 68.833.071 165.714.815 1.866.010.914 649.563.987 45.846.215.531 46.696.786.704 2. Nî DH 3. Nî kh¸c B 2. Quü ®Çu t- ph¸t triÓn 3. Quü DPTC 4. Quü DP vÒ TC mÊt viÖc lµm 7. NV §TXDCB Tæng NV NhËn xÐt: Qua b¶ng c©n ®èi kÕ to¸n ta thÊy tæng nî ph¶i tr¶ gi¶m xuèng, trong ®ã nî ng¾n h¹n t¨ng nh-ng t¨ng chËm h¬n so víi tèc ®é gi¶m cña nî kh¸c, nguån vèn chñ së h÷u t¨ng trong ®ã nguån vèn kinh doanh t¨ng lín nhÊt. §iÒu ®ã kh¼ng ®Þnh t×nh h×nh ho¹t ®éng tµi chÝnh cña c«ng ty cã hiÖu qu¶, c«ng ty ®ang ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cã hiÖu qu¶ cao. 2- Huy ®éng vµ sö dông vèn: + Huy ®éng vèn: Dùa vµo c¸c chØ tiªu b¸o c¸o tµi chÝnh ®· lËp ®Ó triÓn khai kÕ ho¹ch huy ®éng vèn nhÇm ®¶m b¶o ®¸p øng kÞp thêi cho ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh. §ã lµ c¸c nguån vèn vay ng©n hµng, c¸c tæ chøc tÝn dông, doanh nghiÖp, c¸c tæ chøc c¸ nh©n trong vµ ngoµi n-íc, vay c¸n bé c«ng nh©n viªn vµ c¸c nguån kh¸c theo møc l·i suÊt cña ng©n hµng. + Sö dông vèn: C«ng ty dïng c¸c nguån vèn trªn ®Ó tiÕn hµnh s¶n xuÊt kinh doanh theo ®óng môc ®Ých, ®øng ®èi t-îng theo lÜnh vùc ho¹t ®éng kinh doanh cña m×nh mét c¸ch cã hiÖu qu¶ ®Ó kh«ng ngõng b¶o toµn vµ ph¸t triÓn vèn. 3- HiÖu qu¶ sö dông vèn HiÖu qu¶ sö dông vèn (Vèn cè ®Þnh hay v«ns l-u ®éng) ®-îc thÓ hiÖn qua c¸c chØ tiªu sau ®©y: B¶ng ph©n tÝch hiÖu qu¶ sö dông vèn l-u ®éng, vèn cè ®Þnh t¹i c«ng ty. §¬n vÞ tÝnh: ®ång ChØ tiªu Vèn L§ BQ(i)  VL§ dÇu n¨m  VL§ cuèi n¨m 2 Tæng doanh thu Søc s¶n xuÊt cña VL§ = ------------------VL §b×nh qu©n (i) Lîi nhuËn thuÇn Søc sinh lêi cña VL§ = ------------------VL §b×nh qu©n (i) VC§ ®Çu n¨m + VC§ cuèi n¨m Vèn C§BQ =---------------- ------------------2 Tæng doanh thu Søc s¶n xuÊt cña VC§ = ------------------VC §b×nh qu©n Lîi nhuËn thuÇn Søc sinh lêi cña VC§ = ------------------------VC §b×nh qu©n Nguyªn gi¸ TSC§ BQ SuÊt hao phÝ cña TSC§ = ------------------Tæng doanh thu N¨m 1999 26.979.577.379 N¨m 2000 33.218.932.114 0,4 0,6 0,04 0,036 19.291.773.738 19.402.661.592 0,56 1,09 0,07 0,06 1,02 0,59 NhËn xÐt: Qua b¶ng ph©n tÝch trªn ta thÊy t×nh h×nh sö dông vèn cña C«ng ty trong n¨m 2000 so víi n¨m 999 ®· t¨ng lªn, nh×n tèc ®é ph¸t triÓn cña C«ng ty chøng tá hiÖu qu¶ sö dông vèn cña C«ng ty ch-a cao ch-a khai th¸c nguån vèn mét c¸ch tèi ®a. 4 - C¸c nghÜa vô vÒ tiÒn thuÕ * ThuÕ GTGT. C¨n cø vµo thuÕ suÊt quy ®Þnh cña Nhµ n-íc ®èi víi c¸c lÜnh vùc kinh doanh vÒ x©y dùng, s¶n xuÊt vËt liÖu x©y dùng... mµ c«ng ty ®Çu t- vµ ph¸t triÓn nhµ ¸p dông møc thuÕ suÊt 5% ®èi víi ho¹t ®éng x©y l¾p b¸n nhµ, 10% ®èi víi ho¹t ®éng b¸n vËt liÖu x©y dùng, cho thuª nhµ vµ c¸c dÞch vô kh¸c mµ c«ng ty kinh doanh - C«ng ty tÝnh thuÕ GTGt theo ph-¬ng ph¸p khÊu trõ. ThuÕ GTGT = ThuÕ GTGT - ThuÕ GTGT ®Çu vµo. Trong ®ã: -ThuÕ GTGT ®Çu ra = DT ch-a thuÕ x ThuÕ suÊt thuÕ GTGT cña hµng ho¸ dÞch vô ®ã. - ThuÕ GTGT ®Çu vµo = Tæng sè thuÕ GTGT ghi trªn ho¸ ®¬n GTGT * ThuÕ TNDN Tæng thuÕ TN ph¶i nép = Tæng sè TN chÞu thuÕ trong kú tÝnh tr-íc x ThuÕ suÊt thuÕ TN. Víi thuÕ suÊt: 25% tõ n¨m 1992 - 2001 32% tõ n¨m 2002 trë ®i 5 - C¸c nghiÖp vô thanh to¸n. C«ng ty ¸p dông c¸c h×nh thøc thanh to¸n chñ yÕu sau: * Thanh to¸n b»ng tiÒn mÆt: chñ yÕu C«ng ty dïng ®Ó thanh to¸n l-¬ng cho c¸n bé c«ng nh©n viªn, mua s¾m dông cô hµnh chÝnh, t¹m øng vµ c¸c chi phÝ kh¸cung cÊp. Dùa trªn c¸c chøng tõ hîp lý, hîp lÖ kÕ to¸n viÕt phiÕu chi thanh to¸n. * Thanh to¸n b»ng uû nhiÖm chi: uû nhiÖm chi lµ 1 tê lÖch chi tiÒn cña chñ tµi kho¶n ®¬n vÞ tr¶ tiÒn yªu cÇu ng©n hµng trÝch tõ tµi kho¶n tiÒn göi hay tiÒn vay cña ng©n hµng ®Ó thanh to¸n tr¶ cho kh¸ch hµng. * Thanh to¸n b»ng sÐc: sÐc lµ mét tê mÖnh gi¸ tr¶ tiÒn v« ®iÒu kiÖn cña ng-êi chñ tµi kho¶n tiÒn göim ra lÖnh cho ng©n hµng phôc vô m×nh trÝch tõ tµi kho¶n cña m×nh, ®Ó tr¶ cho ng-êi cã tªn trªn sÐc hoÆc tr¶ theo lÖnh cña ng-êi Êy, hoÆc tr¶ cho ng-êi cÇm sÐc mét sè tiÒn nhÊt ®Þnh b»ng tiÒn mÆt, hay chuyÓn kho¶n . ch-¬ng III: t×nh h×nh tæ chøc c«ng t¸c kÕ to¸n 1. H×nh thøc tæ chøc c«ng t¸c kÕ to¸n a. C«ng ty tæ chøc bé m¸y kÕ to¸n theo s¬ ®å sau: Tr-ëng phßng KTTC (kÕ to¸n tr-ëng) Phã phßng KTTC Thñ quü KÕ to¸n tæng hîp KÕ to¸n tiÒn l-¬ng, thanh to¸n KÕ to¸n ng©n hµng Phô tr¸ch kÕ to¸n XN KÕ to¸n tæng hîp KÕ to¸n vËt liÖu, tiÒn l-¬ng TSC§ KÕ to¸n quü, thanh to¸n KÕ to¸n lµ mét céng cô qu¶n lý kinh doanh h÷u hiÖn cña c¸c doanh nghiÖp. Tæ chøc tèt c«ng t¸c kÕ to¸n gãp phÇn b¶o toµn tµi s¶n, cung cÊp c¸c th«ng tin cho viÖc ra quyÕt ®Þnh vÒ mäi mÆt ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty. ViÖc tæ chøc bé m¸y kÕ to¸n sao cho hîp lý, gän nhù vµe ho¹t ®éng cã hiÖu qu¶ lµ ®iÒu kiÖn kh«ng thÓ thiÕu ®èi víi sù tån t¹i vµ ph¸t triÓn cña C«ng ty. Toµn bé c«ng t¸c kÕ to¸n ®-îc thùc hiÖn tËp trung t¹i phßng KTTC cña C«ng ty, c¸c XN cã bé phËn kÕ to¸n riªng cã tr¸ch nhiÖm h¹ch to¸n ®Çy ®ñ, kÞp thpõi trung thùc t×nh h×nh s¶n xuÊt kinh doanh cña XN, thùc hiÖn chÕ ®é h¹ch to¸n néi bé trong C«ng ty, chÞu sù h-íng dÉn nghiÖp vô kÕ to¸n cña C«ng ty, kiÓm tra lu©n chuyÓn chøng tõ vÌ phßng KTTC C«ng ty. Phßng KTTC cña C«ng ty cã 7 ng-êi vµ bé phËn kÕ to¸n ë c¸c XN víi nh÷ng c«ng viÖc ®-îc ph©n c«ng nh- sau: * KÕ to¸n tr-ëng: gióp gi¸m ®èc C«ng ty tæ chøc chØ ®¹o thùc hiÖn toµn bé c«ng t¸c kÕ to¸n, tµi chÝnh trong toµn C«ng ty theo lÖnh kÕ to¸n thèng kª ®iÒu lÖ tæ chøc kÕ to¸n Nhµ n-íc vµ ®iÒu kÖ kÕ to¸n tr-ëng hiÖn hµnh + Tæ chøc bé m¸y kÕ to¸n + H-íng dÉn c«ng t¸c h¹ch to¸n kÕ to¸n, ghi chÐp sæ s¸ch, chøng tõ kÕ to¸n, chØ ®¹o vÒ mÆt tæ chøc thùc hiÖn c¸c hîp ®ång kinh tÕ + ChØ ®¹o lËp kÕ ho¹ch tµi chÝnh - tÝn dông + ChÞu tr¸ch nhiÖm tr-íc C«ng ty vÒ toµn bé c«ng t¸c tµi chÝnh kÕ to¸n * Phã phßng KTTC: cã nhiÖm vô cïng víi kÕ to¸n tr-ëng, thùc hiÖn tèt c«ng t¸c kÕ to¸n tµi chÝnh cña C«ng ty, thay mÆt KTT gi¶i quyÕt c¸c c«ng viÖc khi kÕ to¸n tr-ëng v¾ng mÆt. Gióp kÕ to¸n tr-ëng chØ ®¹o lËp kÕ ho¹ch tµi chÝnh - tÝn dông h-íng dÉn c«ng t¸c h¹ch to¸n kÕ to¸n * KÕ to¸n tæng hîp - LËp c¸c b¸o c¸o ®Þnh kú vµ th-êng xuyªn vÒ t×nh h×nh ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña toµn C«ng ty - Theo dâi sù biÕn ®éng cña TSC§ - Tæng hîp th«ng tin kÕ to¸n cña toµn C«ng ty - LËp b¸o c¸o kÕ to¸n vµ quyÕt to¸n tµi chÝnh cña C«ng ty * KÕ to¸n NH. - Theo dâi tiÒn göi vµ tiÒn vay ng©n hµng - LËp phiÕu thu, phiÕu chi b»ng tiÒn göi ng©n hµng - ViÕt sÐt, uû nhiÖm chi - Tham gia lËp b¸o c¸o kÕ to¸n vµ quyÕt to¸n tµi chÝnh * KÕ to¸n thanh to¸n, tiÒn l-¬ng - Theo dâi thanh to¸n tiÒn l-¬ng b¶o hiÓm x· héi cña toµn C«ng ty - Theo dâi th¨nh to¸n víi ng©n s¸ch, thanh to¸n néi bé... - TÝnh to¸n c¸c kho¶n ph¶i thu - LËp phiÕu thu, phiÕu chi * Thñ quü - Thanh to¸n c¸c kho¶n b»ng ng©n phiÕu hoÆc tiÒn mÆt - Ghi chÐp th-êng xuyªn viÖc thu chi tiÒn mÆt, tiÒn göi ng©n hµng - B¶o qu¶n, theo dâi sè d- ®Çu kú, cuèi kú cña quü * KÕ to¸n vi tÝnh: phô tr¸ch c«ng t¸c kÕ to¸n trªn m¸y vi tÝnh * KÕ to¸n t¹i c¸c XN: d-íi sù h-íng dÉn, kiÓm tra, kiÓm so¸t cña phßng KTTC XN ph¶i tæ chøc thùc hiÖn c«ng t¸c kÕ to¸n thèng kª theo ®óng c¸c quy ®Þnh cña Nhµ n-íc ®Þnh kú lËp b¸o c¸o vÒ kÕt qu¶ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh vµ c¸c b¸o c¸o kÕ to¸n thèng kª theo quy ®Þnh vÒ phßng KTTC C«ng ty. b. H×nh thøc kÕ to¸n ¸p dông t¹i C«ng ty. H×nh thøc kÕ to¸n lµ hÖ thèng sö dông ®Ó ghi chÐp, hÖ thèng ho¸ vµ tèng hîp sè liÖu tõ c¸c chøng tõ kÕ to¸n theo mét tr×nh tù vµ ph-¬ng ph¸p ghi chÐp nhÊt ®Þnh. H×nh thøc kÕ to¸n mµ C«ng ty ¸p dông lµ h×nh thøc nhËt ký chøng tõ. * C¸c lo¹i sæ mµ C«ng ty sö dông - Sæ nhËt ký - chøng tõ - Sæ c¸i - B¶ng ph©n bæ - Sæ chi tiÕt + Sæ chi tiÕt tiÒn göi, tiÒn vay + Sæ TSC§ + Sæ chi tiÕt thanh to¸n víi ng-êi mua, ng-êi b¸n víi ng©n s¸ch Nhµ n-íc, thanh to¸n néi bé + Sæ chi tiÕt tiªu thô + Sæ chi tiÕt vËt liÖu, s¶n phÈm + Sæ chi tiÕt chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh. * Tr×nh tù ghi chÐp sæ kÕ to¸n ë C«ng ty Chøng tõ gèc B¶ng ph©n bæ M¸y vi tÝnh Sæ chi tiÕt NhËt ký - chøng tõ B¶ng tæng hîp chi tiÕt Sæ c¸i B¶ng c©n ®èi sè PS B¸o c¸o tµi chÝnh Ghi chó: Ghi hµng ngµy Ghi cuèi th¸ng hoÆc ®Þnh kú Quan hÖ ®èi chiÕu Hµng ngµy c¨n cø vµo c¸c chøng tõ gèc, b¶ng ph©n bè, c¸c nghiÖp vô ph¸t sinh ®-îc cËp nhËt vµo m¸y vi tÝnh. Nhê ch-¬ng tr×nh phÇn mÒn kÕ to¸n mµ C«ng ty sö dông phï hîp víi ®Æc ®iÓm kÕ to¸n t¹i C«ng ty m¸y sÏ in ra sæ NhËt ký - chøng tõ, c¨n cø vµo sè liÖu trªn sæ NhËt ký chøng tõ ®Ó in ra sæ c¸i theo c¸c tµi kho¶n kÕ to¸n phï hîp. §ång thêi c¸c nghiÖp vô ph¸t sinh ®-îc ghi vµo c¸c sæ chi tiÕt cã liªn quan. Th«ng th-êng c¸c sæ kÕ to¸n ®-îc in ra vµo thêi ®iÓm cuèi quý nh-ng còng cã khi nã ®-îc in ra bÊt kú lóc nµy ®Ó phôc vô cho c«ng t¸c qu¶n lý. Tuy nhiªn cã mét sè phÇn hµnh kÕ to¸n do ®Æc thï cña nã ph¶i h¹ch to¸n thñ c«ng nh- sæ theo dâi chi tiÕt tiÒn mÆt. Do ®ã mµ c¸c sæ chi tiÕt nµy ®-îc ghi hµng ngµy. Cuèi quý, n¨m céng sè liÖu trªn sæ c¸i lËp b¶ng G§SPS. §ång thêi tõ c¸c sæ chi tiÕt khíp ®óng sè liÖu trªn hai sè ®ã ®-îc dïng ®Ó lËp b¸o c¸o tµi chÝnh. 2 - C¸c nghiÖp vô kÕ to¸n c¬ b¶n. 2.1. KÕ to¸n nhËp xuÊt nguyªn vËt liÖu C«ng ty h¹ch to¸n kÕ to¸n theo ph-¬ng ph¸p kª khai th-êng xuyªn, tÝnh thuÕ GTGT theo ph-¬ng ph¸p khÊu trõ thuÕ. + Tµi kho¶n sö dông: TK 152, TK 133, TK 331, TK 151 +Tr×nh tù kÕ to¸n * KÕ to¸n t¨ng nguyªn vËt liÖu - Khi C«ng ty mua nguyªn vËt liÖu Nî TK 152, 621, 627, 641, 642 Nî TK 133 Cã TK 111, 112, 141, 321, 331 - Khi C«ng ty nhËn nguyªn vËt liÖu do Nhµ n-íc, cÊp trªn cÊp, ®-îc biÕu tÆng, nhËn vèn gãp liªn doanh cña ®¬n vÞ kh¸c. Nî TK 152 Cã TK 411 - Khi C«ng ty nhËn nguyªn vËt liÖu cña bªn giao thÇu øng tr-íc Nî TK 152 Nî TK 133 Cã TK 131 - Ph¸t hiÖn thõa khi kiÓm kª Nî TK 152 Cã TK 3381 - T¨ng do ®¸nh gi¸ l¹i Nî TK 152 Cã TK 411 * KÕ to¸n gi¶m NVL - Khi xuÊt kho NVL cho ho¹t ®éng kho¸n x©y l¾p trong néi bé C«ng ty Nî TK 136, 1413 Cã TK 152 - XuÊt kho b¸n NVL Nî TK 632 Cã TK 152 - Ph¸t hiÖn thiÕu khi kiÓm kª Nî TK 1381 Cã TK 152 - Gi¶m do ®¸nh gi¸ gi¶m theo quyÕt ®Þnh cña cÊp cã thÈm quyÒn Nî TK 412 Cã TK 152 2.2. KÕ to¸n chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm x©y l¾p a. KÕ to¸n chi phÝ s¶n xuÊt Chi phÝ s¶n xuÊt x©y l¾p lµ biÓu hiÖn b»ng tiÒn toµn bé hao phÝ vÒ lao ®éng sèng vµ lao ®éng vËt ho¸ vµ c¸c chi phÝ cÇn thiÕt kh¸c mµ doanh nghiÖp bá ra ®Ó tiÕn hµnh ho¹t ®éng s¶n xuÊt x©y l¾p trong mét thêi kú nhÊt ®Þnh. Chi phÝ s¶n xuÊt x©y l¾p bao gåm chi phÝ nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp, chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp, chi phÝ sö dông m¸y thi c«ng vµ chi phÝ s¶n xuÊt chung. * KÕ to¸n tËp hîp chi phÝ nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp - Chi phÝ nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp lµ toµn bé chi phÝ nguyªn vËt liÖu thùc tÕ sö dông trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt x©y l¾p nh- nguyªn vËt liÖu chÝnh, vËt liÖu phô, vËt liÖu kh¸c... cho tõng c«ng tr×nh, h¹ng môc c«ng tr×nh. Tµi kho¶n sö dông: TK 621 "Chi phÝ nguyªn liÖu, vËt liÖu trùc tiÕp" - Khi xuÊt kho nguyªn liÖu, vËt liÖu ®Ó sö dông trùc tiÕp cho ho¹t ®éng x©y l¾p. Nî TK 621 Cã 152 - Tr-êng hîp mua nguyªn liÖu, vËt liÖu ®-a th¼ng vµo sö dông cho ho¹t ®éng x©y l¾p Nî TK621 Nî TK 133 Cã TK 111, 112, 331 - Cuèi kú tÝnh to¸n x¸c ®Þnh nguyªn liÖu, vËt liÖu thùc tÕ sö dông cho tõng ®èi tùng kÕ to¸n ghi: Nî TK 154 Cã TK 621 * KÕ to¸n chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp Chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp lµ toµn bé sè tiÒn doanh nghiÖp x©y l¾p ph¶i tr¶ cho c«ng nh©n trùc tiÕp s¶n xuÊt x©y l¾p nh- tiÒn l-¬ng, tiÒn c«ng, c¸c kho¶n phô cÊp. §Ó ph¶n ¸nh chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp c¨n cø vµo b¶ng thanh to¸n tiÒn l-¬ng, phiÕu b¸o lµm thªm giê kÕ to¸n ph¶n ¸nh tæng hîp trªn tµi kho¶n 622 "Chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp"
- Xem thêm -