Tài liệu Báo cáo tổng hợp công ty trách nhiệm hữu hạn chứng khoán á châu

  • Số trang: 32 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 40 |
  • Lượt tải: 0
hoangtuavartar

Đã đăng 29304 tài liệu

Mô tả:

Ch¬ng 1 Qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña c«ng ty chøng kho¸n ¸ Ch©u (ACBS) Th¸ng 7.2000, Trung t©m giao dÞch chøng kho¸n thµnh phè Hå ChÝ Minh chÝnh thøc ®i vµo ho¹t ®éng. Víi sù ra ®êi cña thÞ trêng chøng kho¸n ViÖt Nam, nã ®¸nh dÊu sù ra ®êi cña 1 thÓ chÕ tµi chÝnh míi, mét thÞ trêng vèn míi vµ ®ång thêi còng lµ mét kªnh huy ®éng vèn cã hiÖu qu¶ ®èi víi c¸c doanh nghiÖp lµm ¨n hiÖu qu¶ ®ang cã nhu cÇu cÇn vèn cao vµ nã còng lµ mét s©n ch¬i, c¬ héi ®Çu t cho c¸c nhµ ®Çu t tiÒm n¨ng ë ViÖt Nam. §Ó thÞ trêng chøng kho¸n ho¹t ®éng mét c¸ch tr¬n tru, hiÖu qu¶, ph¸t triÓn, dÔ dµng trong c«ng t¸c qu¶n lý, theo ®ã c¸c c«ng ty chøng kho¸n còng ®îc thµnh lËp víi t c¸ch lµ mét tæ chøc tµi chÝnh trung gian. C«ng ty chøng kho¸n ACB lµ mét trong nh÷ng c«ng ty chøng kho¸n ®Çu tiªn ®îc thµnh lËp trong bèi c¶nh ®ã. C«ng ty ®îc uû ban chøng kho¸n nhµ níc cÊp giÊy phÐp ho¹t ®éng kinh doanh sè 06/GPH§KD ngµy 29 th¸ng 6 n¨m 2000 víi sè vèn ®iÒu lÖ lµ 43 tû ®ång do ng©n hµng th¬ng m¹i cæ phÇn ¸ Ch©u-Mét ng©n hµng ®îc xem lµ n¨ng ®éng vµ ho¹t ®éng cã hiÖu qu¶ nhÊt ViÖt Nam hiÖn nay së h÷u 100% vèn. Ng©n hµng th¬ng m¹i cæ phÇn ¸ Ch©u, giÊy phÐp thµnh lËp sè 0032/NH-CP cÊp ngµy 24/04/1993 bëi ng©n hµng nhµ níc ViÖt Nam ,lµ chñ së h÷u duy nhÊt chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ c¸c kho¶n nî vµ c¸c nghÜa vô tµi s¶n cña c«ng ty trong ph¹m vi vèn ®iÒu lÖ ®· gãp vµo c«ng ty. Ng©n hµng th¬ng m¹i cæ phÇn ¸ Ch©u ®îc hëng c¸c lîi nhuËn vµ chÞu c¸c kho¶n lç, rñi ro cña c«ng ty. C«ng ty kh«ng chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ c¸c kho¶n nî hoÆc bÊt kú nghÜa vô nµo kh¸c cña chñ së h÷u c«ng tu ngoµi sè vèn ®iÒu lÖ nãi trªn. MÆc dï lµ mét c«ng ty con trùc thuéc ng©n hµng TMCP ¸ Ch©u nhng c«ng ty chøng kho¸n ACB cã t c¸ch ph¸p nh©n, ho¹t ®éng trong lÜnh vùc kinh doanh chøng kho¸n theo luËt vµ c¸c v¨n b¶n ph¸p luËt cña nhµ níc vÒ chøng kho¸n, h¹ch to¸n ®éc lËp, cã con dÊu riªng, b¶ng tæng kÕt tµi s¶n riªng vµ lµm nghÜa vô ®èi víi nhµ níc. 1 C«ng ty chøng kho¸n ACB cã tªn ®Çy ®ñ lµ: C«ng ty TNHH chøng kho¸n ¸ Ch©u, gäi t¾t lµ c«ng ty chøng kho¸n ¸ Ch©u (ACB) C«ng ty chøng kho¸n ¸ Ch©u cã tªn giao dÞch quèc tÕ ®ã lµ: ACB securities Company Limited viÕt t¾t lµ ACBS C«ng ty chøng kho¸n ACB cã thêi gian ho¹t ®éng theo ®iÒu lÖ cña c«ng ty lµ 43 n¨m. Tæng gi¸m ®èc: TiÕn sÜ Lý Xu©n H¶i C«ng ty chøng kho¸n ¸ Ch©u cã trô së chÝnh t¹i thµnh phè Hå ChÝ Minh, mét chi nh¸nh t¹i Hµ Néi, ngoµi ra cßn cã c¸c ®¹i lý nhËn lÖnh kh¸c. §Þa chØ trô së chÝnh: Sè 09 Lª Ng« C¸t, phêng 7 QuËn 3, thµnh phè HCM. §iÖn tho¹i: (84) 8_9302428 Fax: (84) 8_93024239741760 Chi nh¸nh ACB t¹i Hµ Néi: Sè 06 NguyÔn Th¸i Häc - QuËn Ba §×nh – Hµ Néi §iÖn tho¹i: 04 747 0961 Fax: 04 7470960 Tæng gi¸m ®èc chi nh¸nh: Ph¹m TuÊn Long C¸c ®¹i lý: §¹i lý t¹i H¶i Phßng 69 §iÖn Biªn Phñ – QuËn Hång Bµng – H¶i Phßng §¹i lý t¹i §µ N½ng: 16 Th¸i Phiªn – Thµnh phè §µ N½ng §iÖn Tho¹i: 0511_897806 Fax: 0511 897883 §¹i lý t¹i An Giang 95 NguyÔn Tr·i, Long Xuyªn §iÖn tho¹i: 076_846662 Fax: 076_884530 §¹i lý t¹i CÇn Th¬: Sè 17_ 19Nam kú khëi nghÜa,Thµnh phè CÇn Th¬ §iÖn tho¹i: 071_825510 2 Fax: 071_825628 §¹i lý t¹i Cµ Mau 3A Hïng V¬ng Cµ Mau §iÖn tho¹i : 0780_837327 Fax: 0780_837326 Víi sè vèn ®iÒu lÖ 43 tû ®ång vµ c¸c ®iÒu kiÖn ®¶m b¶o kh¸c, c«ng ty chøng kho¸n ACB ®îc phÐp cña UBCKNN thùc hiÖn tÊt c¶ c¸c nghiÖp vô chøng kho¸n hiÖn cã trªn thÞ trêng ,bao gåm: M«i giíi Tù doanh B¶o l·nh ph¸t hµnh Qu¶n lý danh môc ®Çu t T vÊn ®Çu t Lu ký chøng kho¸n Ngoµi ra c«ng ty chøng kho¸n ACB cßn thùc hiÖn cung cÊp c¸c s¶n phÈm va dÞch vô vÒ tµi chÝnh doanh nghiÖp vµ thÞ trêng vèn nh: T vÊn cæ phÇn ho¸ vµ tæ chøc b¸n ®Êu gi¸ cæ phÇn T vÊn niªm yÕt T vÊn t¸i c©u tróc tµi chÝnh doanh nghiÖp T vÊn qu¶n trÞ tµi chÝnh doanh nghiÖp T vÊn mua l¹i vµ s¸p nhËp T vÊn chøng kho¸n ho¸ dßng thu nhËp T vÊn b¶o l·nh ph¸t hµnh cæ phiÕu T vÊn b×nh æn thÞ trêng §¹i lý ph¸t hµnh cæ phiÕu tr¸i phiÕu 3 Ch¬ng 2 C¬ cÊu tæ chøc cña c«ng ty chøng kho¸n ACB vµ nguyªn t¾c ho¹t ®éng I/ C¬ cÊu tæ chøc cña c«ng ty C«ng ty chøng kho¸n ACB lµ c«ng ty tr¸ch nhiÖm h÷u h¹n mét thµnh viªn víi chñ së h÷u duy nhÊt lµ Ng©n hµng th¬ng m¹i cæ phÇn ACB. Do vËy Ng©n hµng th¬ng m¹i cæ phÇn ACB lµ c¬ quan quyÒn lùc cao nhÊt cña c«ng ty, quyÕt ®Þnh c¸c vÊn ®Ò quan träng cña c«ng ty nh bæ nhiÖm, miÔn nhiÖm, c¸ch chøc chñ tÞch, phã chñ tÞch héi ®ång qu¶n trÞ cña c«ng ty, c¸c quy ®Þnh, quyÕt ®Þnh t¨ng gi¶m vèn ®iÒu lÖ c«ng ty, c¸c quyÕt ®Þnh vÒ c¸c dù ¸n ®Çu t cã gi¸ trÞ lín h¬n hoÆc b»ng 50% vèn ®iÒu lÖ c«ng ty c¸c quyÕt ®Þnh vÒ viÖc sö dông lîi nhuËn c«ng ty... Bªn c¹nh sù chØ ®¹o ,l·nh ®¹o cña ng©n hµng th¬ng m¹i cæ phÇn ¸ Ch©u, c«ng ty chøng kho¸n ACB cßn chÞu sù qu¶n lý, l·nh ®¹o ®iÒu hµnh trùc tiÕp héi ®ång qu¶n trÞ vµ ban gi¸m ®èc ®iÒu hµnh, ban gi¸m ®èc ®iÒu hµnh cã nhiÖm vô ®iÒu hµnh mäi ho¹t ®éng c¸c phßng ban hµng ngµy cña c«ng ty, chÞu tr¸ch nhiÖm tríc héi ®ång qu¶n trÞ, ph¸p luËt.... C«ng ty cã c¸c phßng ban nghiÖp vô nh; Khèi t vÊn vµ ph©n tÝch, phßng giao dÞch ,phßng lu ký vµ thanh to¸n bï trõ, c¸c phßng ban hç trî kh¸c,... Mçi phßng ban cña c«ng ty cã tr¸ch nhiÖm vµ chøc n¨ng kh¸c nhau nhng gi÷a chóng ®Òu cã mèi quan hÖ mËt thiÕt víi nhau Khèi t vÊn vµ ph©n tÝch Thùc hiÖn c¸c nghiÖp vô liªn quan liªn quan tíi ph©n tÝch, t vÊn tµi chÝnh c«ng ty vµ thÞ trêng vèn , trong ®ã nghiÖp vô t vÊn bao gåm vÊn b¶o l·nh ph¸t hµnh ,t vÊn ph¸t hµnh,... Phßng giao dÞch; Thùc hiÖn c¸c nghiÖp vô liªn quan ®Õn giao dÞch nh; M«i giíi chøng kho¸n cho kh¸ch hµng, t vÊn ®Çu t cho kh¸ch hµng. Phßng lu ký vµ thanh to¸n bï trõ. 4 Thùc hiÖn lu ký chøng kho¸n thanh to¸n bï trõ chøng kho¸n vµ tiÒn trªn tµi kho¶n cña kh¸ch hµng sau khi cã kÕt qu¶ tõ trung t©m lu ký vµ thanh to¸n göi xuèng. C¸c phßng ban hç trî kh¸ch nh; Phßng tin häc; Phôc vô cho viÖc ph©n tÝch sè liÖu mµ c«ng ty thu thËp ®îc, phßng nh©n sù.... So víi trô së chÝnh t¹i thµnh phè HCM th× chi nh¸nh t¹i Hµ Néi vµ c¸c ®¹i lý giao dÞch t¹i c¸c ®Þa ph¬ng trong c¶ níc, do thùc hiÖn Ýt c¸c nghiÖp vô h¬n lªn cã rÊt Ýt phßng ban nhng nã vÉn ®¶m b¶o cho mäi ho¹t ®éng cña nã vµ cña c«ng ty ®ù¬c thùc hiÖn mét c¸ch tèt nhÊt. §èi víi chi nh¸nh t¹i Hµ Néi, chi nh¸nh nµy ®îc nhËn c¸c nghiÖp vô c¬ b¶n nh; NghiÖp vô m«i giíi kh¸ch hµng, nghiÖp vô t vÊn x¸c ®Þnh gi¸ trÞ doanh nghiÖp, t vÊn cæ phÇn ho¸ lµ chñ yÕu. Do vËy s¬ ®å c¬ cÊu tæ chøc cña c«ng ty thanh to¸n ACB cã thÓ kh¸i qu¸t theo m« h×nh sau: 5 §¹i héi ®ång thµnh viªn Héi ®ång qu¶n trÞ Ban gi¸m ®èc ®iÒu hµnh Trô së chÝnh cña ACBS Ban kiÓm s¸t C¸c ®¹i lý ChÝnh nh¸nh ACBS t¹i Hµ Néi C¸c phßng Ban nghiÖp vô Phßng giao dÞch Phßng lu ký vµ thanh to¸n bï trõ C¸c phßng ban hç trî Khèi ph©n tÝch vµ t vÊn 6 Phong m«i giíi vµ lu ký KÕ to¸n vµ thanh to¸n II/Nguyªn t¾c ho¹t ®éng . §Ó ®¶m b¶o quyÒn lîi, lîi Ých cña kh¸ch hµng vµ cña c«ng ty trong c¸c mèi quan hÖ ®«ng thêi ®Ó ®¶m b¶o cho sù an toµn, hiÖu qu¶ cña thÞ trêng chøng kho¸n, viÖc dÔ dµng qu¶n lý cña c¸c c¬ quan qu¶n lý nhµ níc vÒ lÜnh vùc chøng kho¸n. C«ng ty chøng kho¸n ACB ho¹t ®éng theo c¸c nguyªn t¾c chung sau; Giao dÞch trung thùc vµ c«ng b»ng lîi Ých kh¸ch hµng KÝnh doanh cã kü n¨ng, tËn tuþ cã tinh thÇn tr¸ch nhiÖm ¦u thùc hiÖn lÖnh cña kh¸ch hµng tríc khi thùc hiÖn lÖnh cña c«ng ty §¶m b¶o nguån tµi chÝnh trong cam kÕt kinh doanh chøng kho¸n ®èi víi kh¸ch hµng. Tæ chøc thùc hiÖn c«ng t¸c thanh tra, kiÓm s¸t néi bé ®Ó ®¶m b¶o ho¹t ®éng cña c«ng ty vËn hµnh phï hîp víi c¸c quy ®Þnh cña ph¸p luËt, cã ®ñ nh©n viªn kinh doanh, cã n¨ng lùc ®· qua tuyÓn chän vµ ®µo t¹o. Kh«ng tiÕn hµnh c¸c ho¹t ®éng cã thÓ lµm cho kh¸ch hµng vµ c«ng chóng hiÓu lÇm vÒ gi¸ c¶, gi¸ trÞ vµ b¶n chÊt cña chøng kho¸n vµ c¸c ho¹t ®éng kh¸c g©y thiÖt h¹i cho kh¸ch hµng. B¶o mËt c¸c th«ng tin cña kh¸ch hµng trõ trêng hîp cã yªu cÇu b»ng v¨n b¶n cña c¬ quan cã thÈm quyÒn vµ cña UBCKNN III- Nguyªn t¾c tµi chÝnh c«ng ty C«ng ty qu¶n lý tµi s¶n cña kh¸ch hµng t¸ch biÖt víi tµi s¶n chøng kho¸n cña c«ng ty C«ng ty sö dông kh«ng qu¸ 50% vèn ®iÒu lÖ c«ng ty ®Ó mua s¾m trang thiÕt bÞ tµi s¶n C«ng ty ®Çu t kh«ng vît qu¸ 20% tæng sè chøng kho¸n ®ang lu hµnh cña mét c«ng ty niªm yÕt C«ng ty kh«ng ®Çu t qu¸ 15% tæng sè chøng kho¸n ®ang lu hµnh cña mét c«ng ty kh«ng niªm yÕt C«ng ty b¶o l·nh ph¸t hµnh chøng kho¸n kh«ng vît qu¸ 4 lÇn hiÖu sè gi÷a gi¸ trÞ tµi s¶n lu ®éng vµ tæng nî ng¾n h¹n cña c«ng ty Ch¬ng 3 7 KÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh quý II n¨m 2005 cña c«ng ty chøng kho¸n ACB B¶ng c©n ®èi kÕ to¸n Tµi s¶n A.Tµi s¶n lu ®éng vµ ®Çu t ng¾n h¹n I.TiÒn 1.TiÒn mÆt t¹i quü 2.TiÒn göi ng©n hµng 3.TiÒn ®ang chuyÓn 4.TiÒn göi cña ngêi ®Çu t vÒ giao dÞch chøng kho¸n 5.TiÒn göi vÒ b¸n chøng kho¸n ph¸t hµnh 6.TiÒn göi thanh to¸n bï trõ giao dÞch chøng kho¸n II.C¸c kho¶n ®Çu t chøng kho¸n ng¾n h¹n kh¸c 1.Chøng kho¸n tù doanh 2.Chøng kho¸n ®Çu t ng¾n h¹n cña ngêi uû th¸c ®Çu t 3.§Çu t ng¾n h¹n -§Çu t ng¾n h¹n cña c«ng ty chøng kho¸n -§Çu t ng¾n h¹n cña ngêi uû th¸c ®Çu t 4.Dù phßng gi¶m gi¸ chøng kho¸n vµ ®Çu t ng¾n h¹n 8 Sè ®Çu kú 39,597,702,789 32,198,235,981 25,896,505 29,185,779,976 Sè cuèi kú 68,746,511,954 2,985,609,584 67,320,685 507,630,899 2,986,559,500 2,410,658,000 7,036,471,400 64,983,439,622 12,021,766,400 40,838,734,622 29,130,000,000 (4,985,295,000) (4,985,295,000) III.C¸c kho¶n ph¶i thu 1.Ph¶i thu cña trung t©m n¬i chøng kho¸n 2.Ph¶i thu cña ngêi ®Çu t 3. Ph¶i thu cña ngêi tæ chøc ph¸t hµnh chøng kho¸n hoÆc b¶o l·nh ph¸t hµnh chøng kho¸n 4.øng tríc cho ngêi b¸n 5.ThuÕ GTGT ®îc khÊu trõ 6.Ph¶i thu néi bé 7Ph¶i thu kh¸c 8.Dù phßng ph¶i thu khã ®ßi IV.VËt liÖu, c«ng cô tån kho 1.Hµng ®ang ®i trªn ®êng 2.VËt liÖu 3.C«ng cô, dông cô V.Tµi s¶n lu ®éng kh¸c 1.T¹m øng 2.Chi phÝ tr¶ tríc 3.Tµi s¶n thiÕu trê sö lý Trong ®ã; -Tµi s¶n thiÕu trong thanh to¸n giao dÞch CK chê sö lý -Tµi s¶n thiÕu chê sö lý kh¸c 4.Tµi s¶n cÇm cè, ký cîc, ký quü ng¾n h¹n B.Tµi s¶n cè ®Þnh vµ ®Çu t dµi h¹n I.Tµi s¶n cè ®Þnh 1.Tµi s¶n cè ®Þnh h÷u h×nh -Nguyªn gi¸ -Gi¸ trÞ hao mßn luü kÕ (*) 9 53,160,408 311,037,748 53,160,408 311,037,748 0 0 309,835,000 210,800,000 99,035,000 466,425,000 379,390,000 87,035,000 815,691,472,551 1,599,993,490 617,307,490 1,412,377,102 (741,069,612) 816,947,559,419 1,617,492,998 688,806,998 1,533,780,044 (844,973,046) 2.Tµi s¶n cè ®Þnh thuª tµi chÝnh -Nguyªn gi¸ -Gi¸ trÞ hao mßn luü kÕ (*) 3.Tµi s¶n cè ®Þnh vè h×nh -Nguyªn gi¸ -Gi¸ trÞ hao mßn luü kÕ (*) II.C¸c kho¶n ®Çu t chøng kho¸n dµi h¹n vµ ®Çu t dµi h¹n kh¸c 1.§Çu t chøng kho¸n dµi h¹n cña c«ng ty chøng kho¸n 2.Gãp vèn liªn doanh 3.§Çu t chøng kho¸n dµi h¹n cña ngêi uû th¸c ®Çu t 4.§Çu t dµi h¹n kh¸c -§Çu t dµi h¹n kh¸c cña c«ng ty chøng kho¸n -§Çu t dµi h¹n kh¸c cña ngêi uû th¸c ®Çu t 5.Dù phßng gi¶m gi¸ chøng kho¸n vµ ®Çu t dµi h¹n kh¸c (*) III.Chi phÝ x©y dùng c¬ b¶n dë dang IV.Tµi s¶n dµi h¹n kh¸c 1.Ký cîc, ký quü dµi h¹n 2.TiÒn nép quü hç trî thanh to¸n 3.Tµi s¶n dµi h¹n kh¸c Tæng céng tµi s¶n Nguån vèn A.Nî ph¶i tr¶ I.Nî ng¾n h¹n 1.Vay ng¾n h¹n 928,686,000 928,686,000 928,686,000 928,686,000 813,906,625,000 815,145,212,360 15,035,340,000 15,035,340,000 7,791,285,000 9,029,872,360 791,080,000,000 791,080,000,000 0 0 184,854,061 184,854,061 184,854,061 184,854,061 855,289,175,340 855,694,071,373 796,652,451,979 825,494,716,496 5,572,451,979 5,004,761,496 0 0 10 Trong ®ã; -Vay ng¾n h¹n -Tr¸i phiÕu ph¸t hµnh ng¾n h¹n 2.Vay dµi h¹n ®Õn h¹n tr¶ 3.Ph¶i tr¶ trung t©m giao dÞch chøng kho¸n 4.Ph¶i tr¶ thiÕu hôt phiÕu hç trî thanh to¸n 5.Ph¶i tr¶ vÒ chøng kho¸n giao, nhËn ®¹i lý ph¸t hµnh 6.Ph¶i tr¶ ngêi b¸n 7.Ngêi mua øng tríc 8.Ph¶i tr¶ cæ tøc, gèc vµ l·i tr¸i phiÕu Trong ®ã; -Ph¶i tr¶ hé cæ tøc, gèc vµ l·i tr¸i phiÕu -Ph¶i tr¶ cæ tøc cho cæ ®«ng 9.ThuÕ vµ c¸c kho¶n ph¶i nép nhµ níc 10.Ph¶i tr¶ nh©n viªn 11.Chi phÝ ph¶i tr¶ 12.Tr¶ néi bé 13.Ph¶i tr¶ tæ chøc ph¸t hµnh chøng kho¸n 14.Ph¶i tr¶, ph¶i nép kh¸c 15.Tµi s¶n thõa chê xö lý -Tµi s¶n thõa trong giao dÞch chøng kho¸n chê xö lý -Tµi s¶n thõa kh¸c 16.Thanh to¸n giao dÞch chøng kho¸n cña ngêi ®Çu t 11 0 0 814,776,500 1,643,727,000 15,706,000 15,706,000 15,706,000 15,706,000 2,570,186,479 2,568,902,496 2,171,783,000 776,381,000 II.Nî dµi h¹n 1.Vay dµi h¹n 2.Nî dµi h¹n Trong ®ã; Tr¸i phiÕu ph¸t hµnh 3.NhËn ký quü, ký cîc dµi h¹n 4.Ph¶i tr¶ ngêi uû th¸c ®Çu t B.Nguån vèn chñ së h÷u I.Vèn gãp ban ®Çu 1.Vèn cña c¸c bªn gãp vèn 2.Vèn gãp cæ phÇn Trong ®ã; -Sè lîng cæ phiÕu ph¸t hµnh -MÖnh gi¸ cæ phiªu ph¸t hµnh II.Vèn bæ sung 1.ThÆng d vèn cæ phÇn 2.Vèn bæ sung tõ lîi nhuËn 3.Vèn bæ sung tõ nguån kh¸c III.C¸c quü vµ lîi nhuËn cha ph©n phèi 1.Quü ®Çu t, ph¸t triÓn 2.Quü dù phßng tµi chÝnh Trong ®ã; -Dù tr÷ ph¸p ®Þnh -Dù tr÷ theo ®iÒu lÖ c«ng ty chøng kho¸n -Dù tr÷ bÊt thêng -Dù tr÷ kh¸c 3.Quü dù phßng trî cÊp mÊt viÖc lµm 4.Lîi nhuËn cha ph©n phèi 5.Quü khen thëng vµ phóc lîi 12 791,080,000,000 820,490,000,000 0 0 791,080,000,000 58,636,723,361 43,000,000,000 43,000,000,000 820,490,000,000 60,199,354,877 43,000,000,000 43,000,000,000 15,636,723,361 17,19,354,877 535,590,982 1,017,622,868 535,590,982 1,017,622,868 311,820,034 13,756,757,477 14,932,000 311,820,034 15,332,088,993 2,232,000 IV.Vèn ®iÒu chØnh 1.Chªnh lÖch ®¸nh gi¸ l¹i tµi s¶n 2.Chªnh lÖch tû gi¸ ngo¹i tÖ ®¸nh gi¸ l¹i cuèi kú 3.Gi¸ trÞ thuÇn cña chøng kho¸n ng©n quü (*) -Chøng kho¸n ng©n quü -Dù phßng chøng kho¸n ng©n quü Tæng céng nguån vèn 855,289,175,340 885,694,071,373 C¸c chØ tiªu ngoµi b¶ng c©n ®èi kÕ to¸n ChØ tiªu Sè ®Çu kú 1.Tµi s¶n cè ®Þnh thuª ngoµi 13 Sè cuèi kú 2.vËt t nhËn gi÷ hé 3.nî khã ®ßi ®· xö lý 4.ngo¹i tÖ c¸c lo¹i 5.nguån vèn khÊu hao 6.chøng kho¸n ®· lu ký cña thµnh viªn Trong ®ã 6.1chøng kho¸n giao dÞch thµnh viªn trong níc 6.1.1-Chøng kho¸n giao dÞch cña cong ty thµnh viªn trong níc 6.1.2-chøng kho¸n giao dÞch cña ngêi ®Çu t thµnh viªn trong níc 6.1.3-Chøng kho¸n giao dÞch cña ngêi uû th¸c ®Çu t thµnh viªn trong níc 6.2Chøng kho¸n t¹m ngng giao dÞch thµnh viªn trong níc 6.2.1-chøng kho¸n t¹m ngng giao dÞch cña c«ng ty thµnh viªn trong níc 6.2.3-chøng kho¸n t¹m ngng giao dÞch cña ngßi uû th¸c ®Çu t thµnh viªn trong níc 6.3Chøng kho¸n cÇm cè thµnh viªn trong níc 6.3.1-chøng kho¸n cÇm cè cña c«ng ty thµnh viªn trong níc 6.3.2-chøng kho¸n cÇm cè cña ngêi ®Çu t thµnh viªn trong níc 6.3.3-chøng kho¸n cÇm cè cña ngêi uû th¸c ®µu t thµnh viªn trong níc 6.4chøng kho¸n t¹m gi÷ thµnh viªn 449,087,420,000 1,112,334,550,000 449,087,420,000 1,112,334,550,000 51,986,750,000 61,890,470,000 397,100,670,000 1,050,444,080,000 0 14 0 trong níc 6.4.1-chøng kho¸n t¹m gi÷ cña c«ng ty thanh viªn trong níc 6.4.2-Chøng kho¸n t¹m gi÷ cña ngêi ®Çu t thanh viªn trong níc 6.4.3-Chøng kho¸n t¹m gi÷ cña ngêi uû th¸c ®Çu t thµnh viªn trong níc 7. –Chøng kho¸n lu ký thµnh viªn níc ngoµi 7.1-Chøng kho¸n giao dÞch thµnh viªn níc ngoµi 7.1.1-Chøng kho¸n giao dÞch cña c«ng ty thanh viªn níc ngoµi 7.1.2-Chøng kho¸n giao dÞch cña ngêi ®Çu t thanh viªn níc ngoµi 7.1.3-Chøng kho¸n giao dÞch cña ngêi uû th¸c ®Çu t thµnh viªn níc ngoµi 7.2-Chøng kho¸n t¹m ngõng giao dÞch thµnh viªn níc ngoµi 7.2.1-Chøng kho¸n t¹m ngõng giao dÞch cña c«ng ty thµnh viªn níc ngoµi 7.2.2-Chøng kho¸n t¹m ngõng giao dÞch cña ngêi ®Çu t thµnh viªn níc ngoµi 7.2.3-Chøng kho¸n t¹m ngõng giao dÞch cña ngêi uû th¸c ®Çu t thµnh viªn níc ngoµi 7.3-Chøng kho¸n cÇm cè thµnh viªn níc ngoµi 7.3.1-Chøng kho¸n cÇm cè cña c«ng ty thµnh viªn níc ngoµi 15 7.3.2-Chøng kho¸n cÇm cè cña ngêi ®Çu t thµnh viªn níc ngoµi 7.3.3-Chøng kho¸n cÇm cè cña ngêi uû th¸c ®Çu t thµnh viªn níc ngoµi 7.4-Chøng kho¸n t¹m gi÷ thµnh viªn níc ngoµi 7.4.1-Chøng kho¸n t¹m gi÷ cña c«ng ty thµnh viªn níc ngoµi 7.4.2-Chøng kho¸n t¹m gi÷ cña ngêi ®Çu t thµnh viªn níc ngoµi 7.4.3-Chøng kho¸n t¹m gi÷ cña ngêi uû th¸c ®Çu t thµnh viªn níc ngoµi 8.-Chøng kho¸n nhËn b¸n hé (t¹i c«ng ty chøng kho¸n) 8.1-Chøng kho¸n nhËn b¸n hé tæ chøc ph¸t hµnh hoÆc c«ng ty b¶o l·nh chøng kho¸n ph¸t hµnh 8.2-Chøng kho¸n nhËn b¸n hé nhµ ®Çu t 8.3-Chøng kho¸n nhËn lu ký cho ng- 0 êi ®Çu t 9.-Chøng kho¸n mua lÎ 0 16 0 0 KÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh PhÇn I – L·i, lç ChØ tiªu Quý tríc A.Doanh thu 1.Doanh thu tõ ho¹t ®éng kinh doanh chøng kho¸n. 14,327,234,566 2,205,977,333 -Doanh thu m«i giíi chøng kho¸n cho ngêi ®Çu t 2,228,320,947 708,969,073 -Doanh thu ho¹t ®éng tù doanh chøng kho¸n 11,499,317,000 1,288,362,000 -Doanh thu qu¶n lý danh môc ®Çu t cho ngêi uû th¸c ®Çu t 0 -Doanh thu b¶o l·nh ph¸t hµnh, ®¹i lý ph¸t hµnh chøng kho¸n 500,000,000 0 -Doanh thi t vÊn 20,000,000 55,000,000 -Doanh thu vÒ vèn kinh doanh 79,596,619 153,646,260 +Thu l·i tiÒn göi, cho vay vèn 79,596,619, 153,646,260 Trong ®ã; -Doanh thu lu ký chøng kho¸n cho ngêi ®Çu t -Hoµn nhËp dù phßng vµ c¸c kho¶n trÝch tríc +Chªnh lÖnh tû gi¸ ngo¹i tÖ ph¸t sinh trong kú +Thu l·i kinh doanh ngo¹i tÖ +Thu kh¸c -Doanh thu cho thuª tµi s¶n, sö dông trang thiÕt bÞ, sö dông th«ng tin 17 KÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh PhÇn II – T×nh h×nh thùc hiÖn nhiÖm vô víi nhµ níc ChØ tiªu Sè cßn ph¶i nép ®Çu kú A 1 Sè ph¸t sinh trong kú Luü kÕ tõ ®Çu n¨m Sè ph¶i nép Sè ®· nép Sè ph¶i nép Sè ®· nép 2 1.ThuÕ 10=11+13+14+15+16+17 1.ThuÕ GTGT 2.thuÕ nhËp khÈu 3.thuÕ thu nhËp doanh nghiÖp 4.thuÕ nhµ ®Êt 5.tiÒn thuª ®Êt c¸c lo¹i thuÕ kh¸c II.C¸c kho¶n ph¶i nép kh¸c (18= 19 + 20) 1.c¸c kho¶n lÖ phÝ 2.c¸c kho¶n ph¶i nép kh¸c Tæng céng (21= 10 + 18) 18 3 4 5 Sè cßn ph¶i nép cuèi kú 6=1+2+3 KÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh PhÇn III-thuÕ GTGT ®îc khÊu trõ ,thuÕ GTGT ®îc hoµn l¹i,thuÕ GTGT ®îc gi¶m , thuÕ GTGT hµng b¸n néi ®Þa ChØ tiªu Sè tiÒn Kú nµy I.thuÕ GTGT ®îc khÊu trõ 1-Sè thuÕ GTGT cßn ®îc khÊu trõ , cßn ®îc hoµn l¹i ®Çu kú 2-Sè thuÕ GTGT ®îc khÊu trõ ph¸t sinh 3-Sè thuÕ GTGT ®É ®îc khÊu trõ , ®· ®îc hoµn l¹i (12 = 13 + 14 +25) trong ®ã: a. Sè thuÕ GTGT ®· khÊu trõ b. Sè thuÕ GTGT ®· hoµn l¹i c. Sè thuÕ GTGT kh«ng ®îc khÊu trõ 4.Sè thuÕ GTGT cßn ®îc khÊu trõ,cßn ®îc hoµn l¹i cuèi kú (16 = 10 + 11 – 12) 19 Luü kÕ tõ ®Çu n¨m II-ThuÕ GTGT ®îc hoµn l¹i 1.Sè thuÕ GTGT cßn ®îc hoµn l¹i ®Çu kú 2.Sè thuÕ GTGT ®îc hoµn l¹i 3.Sè thuÕ GTGT ®· hoµn l¹i 4.Sè thuÕ GTGT cßn ®îc hoµn l¹i cuèi kú (23 = 20 +21 – 22) III-ThuÕ GTGT ®îc gi¶m 1.Sè thuÕ GTGT cßn ®îc gi¶m ®Çu kú 2.Sè thuÕ GTGT ®îc gi¶m 3.Sè thuÕ GTGT ®· ®îc gi¶m 4.Sè thuÕ GTGT cßn ®îc gi¶m (33=30+31-32) IV.ThuÕ GTGT hµng b¸n néi ®Þa 1.ThuÕ GTGT hµng b¸n néi ®Þa 2.ThuÕ GTGT ®Çu ra ph¸t sinh 3.ThuÕ GTGT ®Çu vµo ®· khÊu trõ 4.ThuÕ GTGT hµng b¸n bÞ tr¶ l¹i 5.ThuÕ GTGT ®îc gi¶m 6.ThuÕ GTGT hµng b¸n néi ®Þa ®· nép vµo ng©n s¸ch nhµ níc 7.thuÕ GTGT hµng b¸n néi ®Þa cßn ph¶i nép cuèi kú 20
- Xem thêm -