Tài liệu Báo cáo tổng hợp công ty tnhh thương mại và dịch thuật asen

  • Số trang: 25 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 37 |
  • Lượt tải: 0
hoangtuavartar

Đã đăng 29304 tài liệu

Mô tả:

Lêi më ®Çu NÒn kinh tÕ ho¹t ®éng theo c¬ chÕ thÞ trêng ®· më ra m«i trêng c¹nh tranh th«ng tho¸ng cho c¸c doanh nghiÖp. §Ó tån t¹i vµ ph¸t triÓn c¸c doanh nghiÖp ph¶i ho¹t ®éng cã hiÖu qu¶ ®Ó bï ®¾p chi phÝ cã l·i. KÕ to¸n lµ c«ng cô ®¾c lùc gióp c¸c nhµ qu¶n lý n¾m b¾t ®îct×nh h×nh s¶n xuÊt kinh doanh cña doing nghiÖp, tõ ®ã cã biÖn ph¸p n©ng cao hiÖu qu¶ kinh doanh. DÞch thuËt lµ mét ngµnh ®ang ph¸t triÓn m¹nh mÏ ë ViÖt Nam, nhÊt lµ thêi gian gÇn ®©y. Nã cµng ph¸t triÓn m¹nh mÏ khi ViÖt Nam ra nhËp WTO. Trong thêi gian nµy, hµng lo¹t c¸c c«ng ty dÞch thuËt ra ®êi c¹nh tranh nhau nhau m¹nh mÏ vÒ gi¸ c·, chÊt lîng, dÞch vô, . . . Bëi v× nganh dÞch thuËt cã ý nghÜa to lín vÒ mÆt ng«n ng÷, v¨n ho¸, x· héi vµ kinh tÕ. Mçi doanh nghiÖp muèn ph¸t triÓn vµ tån t¹i th× trong qó tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh dÞch vô lu«n lu«n ph¶i phÊn ®Êu sao cho cã chÊt lîng s¶n phÈm dÞch vô cao, gi¸ thµnh h¹ ®¸p øng nhu cÇu tiªu dïng s¶n phÈm dÞch vô c¶u kh¸ch hµng vµ b¶n th©n c«ng ty TNHH Th¬ng m¹i vµ dÞch thuËt ASEN còng ph¶i thu ®îc lîi nhuËn tèi ®a. NhÊt lµ trong bèi c¶nh níc ta hiÖn nay ®ang thùc hiÖn n©y ®ang thùc hiÖn chuyÓn ®æi nÒn kinh tÕ, viÖc hiÖn ®¹i ho¸, c«ng nghÖ th«ng tin ®ang diÔn ra nhanh chãng ë kh¾p n¬i, lµm thay ®æi bé mÆt ®Êt níc hµng ngµy. §iÒu ®ã kh«ng chØ cã nghÜa lµ khèi lîng c«ng viÖc ngµnh dÞch thuËt t¨ng lªn mµ cïng víi nã lµ sè vèn ®Çu t còng t¨ng lªn. VÊn ®Ò lµ lµm sao qu¶n lý vèn cã hiÖu qu¶, kh¾c phôc t×nh tr¹ng l·ng phÝ, thÊt tho¸t vèn trong ®iÒu kiÖn kinh doanh th¬ng m¹i dÞch vô ë thêi buæi kinh tÕ thÞ trêng c¹nh tranh nµy. KÕ to¸n tµi chÝnh lµ mét bé phËn cÊu thµnh quan träng cña hÖ thèng c¸c c«ng cô qu¶n lý kinh tÕ tµi chÝnh, cã vai trß tÝch cùc trong viÖc qu¶n lý ®iÒu hµnh vµ kiÓm so¸t c¸c ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh. Lµ c«ng cô qu¶n lý, kÕ to¸n tµi chÝnh kh«ng chØ lµ viÖc ghi chÐp vµ lu tr÷ c¸c sè liÖu, mµ quan träng h¬n lµ viÖc thiÕt lËp mét hÖ thèng th«ng tin qu¶n lý. N¾m b¾t ®îc ®iÒu nµy, sau mét thêi gian thùc tËp t¹i c«ng ty TNHH Th¬ng m¹i vµ dÞch thuËt ASEN, t«i ®· tiÕn hµnh nghiªn cøu vÒ t×nh h×nh ho¹t ®éng cña c«ng ty nãi chung vµ c«ng t¸c h¹ch to¸n kÕ to¸n nãi riªng. §ång thêi dùa trªn nh÷ng kiÕn thøc ®· häc ë trêng vµ nhê sù gióp ®ì cña c¸c anh chÞ phßng kÕ to¸n vµ c¸c phßng ban kh¸c ®· gióp ®ì t«i hoµn thµnh bµi b¸o c¸o nµy. 1 PhÇn I Qu¸ tr×nh h×nh thµnh ph¸t triÓn cña c«ng ty TNHH th¬ng m¹i vµ dÞch thuËt asen I. Qu¸ tr×nh ra ®êi vµ ph¸t triÓn 1. Giíi thiÖu chung Tªn c«ng ty : C«ng ty TNHH dÞch thuËt vµ Th¬ng m¹i ASEN Tªn giao dÞch: C«ng ty TNHH dÞch thô©t vµ Th¬ng m¹i ASEN 2. Th«ng tin chung - §Þa chØ: P1105 N¬ 14C Khu ®« thÞ míi §Þnh C«ng - Tµi kho¶n: 0021001475508 – Ng©n hµng VietComBank - M· sè thuÕ: 0101941846 - Gi¸m ®èc: Vâ ThÞ Thiªn T©n - §iÖn tho¹i: 04. 5659429 – 0912. 714505 - Fax: 04. 5659429 3. Qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña C«ng ty TNHH Th¬ng m¹i vµ DÞch thuËt ASEN ChuyÓn sang c¬ chÕ thÞ trêng, cïng víi sù më réng quyÒn tù chñ kinh doanh cña c¸c doanh nghiÖp nhµ níc lµ sù ph¸t triÓn vµ kh«ng ngõng më réng vÒ quy m«, ph¹m vi ho¹t ®éng cña c¸c c¬ së doanh nghiÖp trong khu vùc kinh tÕ t nh©n. Sù ph¸t triÓn m¹nh mÏ vµ cã hiÖu qu¶ cña khu vùc kinh tÕ t nh©n lµ mét yÕu tè t¸c ®éng ®Õn sù t¨ng trëng nhanh chãng vµ bÒn vöng cña níc ta trong suèt h¬n mêi n¨m qua. Nh×n chung, trong thêi gian qua c¸c c«ng ty vµ c¬ së s¶n xuÊt t nh©n thêng cã quy m« s¶n xuÊt t nh©n thêng cã quy s¶n xuÊt kinh doanh vµ tû suÊt ®Çu t cßn nhá. §Ó duy tr× sù tån t¹i vµ ph¸t triÓn l©u dµi, c¸c c¬ së nµy thêng tËp trung vµo nh÷ng ngµnh hµng mµ thÞ trêng ®Þa ph¬ng, hay thÞ trêng c¶ níc cã nguån tiªu thô lín, ®ßi hái Ýt vèn, cã tû suÊt lîi nhuËn cao vµ cã kh¶ n¨ng thu håi vèn nhanh mÆc dï nh÷ng ngµnh hµng nµy cã rÊt nhiÒu ®èi thñ c¹nh tranh. XuÊt ph¸t tõ nh÷ng ®Æc ®iÓm chung ®ã vµ dùa trªn c¬ së ph©n tÝch thÞ trêng dÞch thuËt ë ViÖt Nam sÏ kh«ng ngõng ph¸t triÓn vµ cã triÓnväng lín ®èi víi tÊt c¶ c¸c c«ng ty dÞch thuËt, do nhu cÇu ngÇycngf cao cña ngêi tiªu dïng. NhÊt lµ lóc nµy khi mµ ViÖt Nam ®· ra nhËp WTO. Vµo kho¶ng cuèi th¸ng 9 n¨m 2004 c«ng ty TNHH Th¬ng M¹i vµ DÞch ThuËt ASEN ®· thµnh lËp nh»m cung cÊp cho thÞ trêng nh÷ng s¶n phÈm dÞch thuËt cã chÊt lîng cao, gi¸ c¶ ph¶i ch¨ng, ®¸p øng phÇn nµo nhu cÇu cña ngêi tiªu dïng vÒ c¸c lo¹i v¨n b»ng, tµi liÖu, giÊy tê, … cÇn dÞch thuËt, c«ng chøng. Khi míi thµnh lËp, nguån nh©n lùc chÝnh cña C«ng ty ASEN lµ nh÷ng ngêi b¹n th©n cïng häc §¹i häc tham gia kinh doanh. MÆt hµng chÝnh lµ c¸c s¶n phÈm dÞch thuËt. Víi sù tin cËy cña kh¸ch hµng nªn sè lîng s¶n phÈm dÞch thuËt ngµy cµng nhiÒu, quy m« s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty ngµy cµng ®îc ®Çu t, më réng. 2 §Ó n©ng cao uy tÝn vµ thanh thÕ trªn thÞ trêng cña C«ng ty TNHH Th¬ng m¹i vµ DÞch thuËt ASEN vµ c¸c s¶n phÈm dÞch thuËt cña m×nh, còng nh ®¸p øng tèt h¬n n÷a nhu cÇu cña ngêi tiªu dïng, n¨m 2004 C«ng ty ®· ®¨ng ký thµnh lËp vµ chÝnh thøc trë thµnh C«ng ty TNHH Th¬ng m¹i vµ DÞch thuËt ASEN. C«ng ty TNHH Th¬ng m¹i vµ DÞch thuËt ASEN ®îc phÐp kinh doanh trong lÜnh vùc chÝnh lµ thùc hÞªn c¸c b¶n dÞch bao gåm c¸c lo¹i hå s¬, tµi liÖu, v¨n b»ng, … Ngoµi ra C«ng ty cßn tæ chøc giíi thiÖu viÖc lµm, ®¨ng tin qu¶ng c¸o. C«ng ty TNHH Th¬ng m¹i vµ DÞch thuËt ASEN cã t c¸ch ph¸p nh©n thùc hÞªn chÕ ®é h¹ch to¸n ®éc lËp, më tµi kho¶n t¹i Ng©n hµng Vietcom Bank, cã con dÊu riªng theo quy ®Þnh cña Nhµ níc. C«ng ty ®Çu tiªn cã tªn lµ C«ng ty TNHH ASEN. Sau ®ã ®Õn th¸ng 6 n¨m 2005 ®æi tªn thµnh C«ng ty TNHH Th¬ng m¹i vµ DÞch thuËt ASEN. Qua chÆng ®êng h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn g¾n liÒn víi sù ph¸t triÓn cña ®Êt níc, C«ng ty ®· ngµy cµng lín m¹nh, ph¸t triÓn kh«ng ngõng, ham häc hái do ®ã ®· cã chç ®øng trong nÒn kinh tÕ ViÖt Nam. NhÊt lµ víi thÞ trêng kinh tÕ nh hiÖn nay C«ng ty cµng ph¶i nç lùc, phÊn ®Êu hÕt kh¶ n¨ng m×nh ®Ó khai th¸c triÖt ®Ó c¸c tiÒm n¨ng s½n cã cña m×nh vÒ n¨ng lùc qu¶n lý, thiÕt bÞ, c«ng nghÖ kü thuËt, kinh nghiÖm vµ n¨ng ®éng trong s¶n xuÊt kinh doanh. Cã nh vËt C«ng ty míi kh¾c phôc ®îc nh÷ng khã kh¨n ban ®Çu khi tham gia kinh doanh trªn thÞ trêng c¹nh tranh réng lín nµy. II. Chøc n¨ng, nhiÖm vô vµ ®Æc ®iÓm kinh doanh 1. NhiÖm vô, ngµnh nghÒ chñ yÕu cña C«ng ty TNHH Th¬ng m¹i vµ DÞch thuËt ASEN C«ng ty TNHH Th¬ng m¹i vµ DÞch thuËt ASEN ®· ®îc Bé Tµi chÝnh vµ Uû ban kÕ ho¹ch ®Çu t thµnh phè Hµ Néi cÊp giÊy phÐp kinh doanh mét sè ngµnh nghÒ chÝnh nh sau: - DÞch c¸c lo¹i v¨n b»ng, giÊy tê, hå s¬, …tõ tiÕng ViÖt Nam sang tiÕng níc ngoµi vµ ngîc l¹i. - Trung t©m giíi thiÖu viÖc lµm … Trong nh÷ng n¨m qua, C«ng ty ®· tham gia dÞch thuËt cho nhiÒu kh¸ch hµng lín nh: - TËp ®oµn FPT - TrÇn Anh Computer – Lý Nam §Õ - Vinaconex - VCCI … C«ng ty TNHH Th¬ng m¹i vµ Dich thuËt ASEN cßn lµ mét thµnh viªn cña C«ng ty BNT ë §øc. C«ng ty TNHH Th¬ng m¹i vµ DÞch thuËt ASEN ®· hoµn thµnh b¶n dÞch ®óng thêi gian hÑn vµ ®¶m b¶o chÊt lîng tèt. 3 2. Quy m« tæ chøc ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh vµ m¹ng líi ho¹t ®éng C«ng ty TNHH Th¬ng m¹i vµ DÞch thuËt ASEN cã ®Þa bµn ho¹t ®éng réng kh¾p trªn c¶ trong níc vµ níc ngoµi. C¸c hîp ®ång mµ C«ng ty cã ®îc ®Òu ®îc lËp kÕ ho¹ch vµ hoµn tr¶ tµi liÖu cho kh¸ch hµng ®óng hÑn. C¨n cø vµo nhiÖm vô cña m×nh, C«ng ty ®· thµnh lËp 3 phßng dÞch thuËt víi sù quan s¸t chÆt chÏ cña c¸c phßng ban, mçi khi c«ng ty cã hîp ®ång nµo th× tuú theo khèi lîng c«ng viÖc vµ tÝnh chÊt c«ng viÖc, C«ng ty triÓn khai xuèng cho c¸c phßng. C¸c trëng phßng dÞch nhËn nhiÖm vô chØ ®Ëo trùc tiÕp cho c¸c nh©n viªn trong phßng. VÒ trang thiÕt bÞ phôc vô cho c«ng viÖc, C«ng ty mua toµn bé sè vËt liÖu ®Ó phôc vô cho c«ng viÖc nh: M¸y tÝnh, m¸y fax, m¸y ph«t«, m¸y in, giÊy, … VÒ vèn khi giao cho c¸c phßng dÞch ®Òu ®îc øng tríc 50% s¶n lîng giao ®Ó hoµn thµnh c«ng viÖc. §èi víi c¸c b¶n dÞch mµ C«ng ty kh«ng cã ngêi dÞch nh tiÕng ArËp, Achentina, … th× C«ng ty ph¶i thuª nh©n viªn ngoµi. Hµng ngµy, c¸c phßng cã s¶n phÈm hoµn thµnh c«ng ty sÏ nghiÖm thu vµ cuèi th¸ng c«ng ty sÏ thanh to¸n cho c¸c phßng kh«ng qu¸ 80% s¶n phÈm nghiÖm thu. XuÊt ph¸t tõ ®Æc ®iÓm tæ chøc phï hîp víi quy m« s¶n xuÊt vµ tr×nh ®é qu¶n lý, C«ng ty ¸p dông m« h×nh tæ chøc tËp trung cña toµn bé C«ng ty. ViÖc kÕ to¸n cña c¸c phßng ®Òu tËp trung ë phßng kÕ to¸n, c¸c phßng ®Òu cã hÖ thèng kª khai, theo dâi c¸c nghiÖp vô ph¸t minh cña tõng c«ng tr×nh råi tËp hîp chøng tõ b¸o c¸o vÒ phßng kÕ to¸n xö lý vµ tiÕn hµnh c«ng viÖc kÕ to¸n. III. Bé m¸y qu¶n lý cña C«ng ty: 1. S¬ ®å bé m¸y qu¶n lý cña C«ng ty: - Ban gi¸m ®èc bao gåm 2 ngêi, ®øng ®Çu lµ gi¸m ®èc c«ng ty vµ 1 phã gi¸m ®èc. - Cã 4 phßng chøc n¨ng: Phßng kÕ ho¹ch tæ chøc, phßng kü thuËt, phßng kinh doanh, phßng kÕ to¸n, S¬ ®å bé m¸y tæ chøc cña C«ng ty TNHH Th¬ng m¹i vµ DÞch thuËt ASEN Gi¸m ®èc Phã Gi¸m ®èc Phßng KHTC Phßng dÞch 1 Phßng KÕ to¸n Phßng Kü thuËt Phßng dÞch 2 Phßng Kinh doanh Phßng dÞch 3 + Gi¸m ®èc C«ng ty: Qu¶n lý ®iÒu hµnh chung. X©y dùng chiÕn lîc ph¸t triÓn vµ kÕ ho¹ch hµng n¨m, ch¬ng tr×nh ho¹t ®éng, ph¬ng ¸n b¶o vÖ vµ khai th¸c nguån 4 lùc cña C«ng ty, dù ¸n ®Çu t míi, ph¬ng ¸n kinh doanh vµ trùc tiÕp chØ ®¹o phßng kÕ to¸n tµi vô vµ phßng tæ chøc. Gi¸m ®èc còng lµ ngêi ph¶i cã tr¸ch nhiÖm vÒ hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty tríc c¸c thµnh viªn tham gia gãp vèn. + Phã gi¸m ®èc: Gióp viÖc cho gi¸m ®èc. Phã gi¸m ®èc phô tr¸ch lÜnh vùc chuyªn m«n, chÞu tr¸ch nhiÖm tríc gi¸m ®èc vÒ kÕt qña häat ®éng do m×nh phô tr¸ch. + Phßng kÕ ho¹ch tæ chøc: Cã chøc n¨ng tham mu cho gi¸m ®èc vÒ kÕ ho¹ch, vÒ kinh tÕ, ®Þnh møc ®¬n gi¸ néi bé, vÒ c«ng t¸c t tëng, nghiªn cøu c¸c dù ¸n t×m kiÕm c«ng viÖc, vÒ qu¶n lý, vÒ chØ ®¹o tiÕn ®é céng viÖc, xö lý c¸c v¸n ®Ò n¶y sinh. Gióp gi¸m ®èc x©y dùng chiÕn lîc, kÕ ho¹ch dµi h¹n, ®iÒu chØnh vµ cã c¸c gi¶i ph¸p ®Ó thùc hiÖn kÕ ho¹ch lµm viÖc trong n¨m. + Phßng kinh doanh: Thu nhËp th«ng tin, tiÕp cËn th«ng tin, lËp ph¬ng ¸n cho kinh doanh, tiªu thô s¶n phÈm. + Phßng kü thuËt: . KiÓm tra c¸c b¶n dÞch . LËp c¸c híng dÉn ®èi víi nh÷ng b¶n dÞch phøc t¹p + Phßng kÕ to¸n: Thùc hiÖn chøc n¨ng kiÓm so¸t viªn cña Nhµ níc t¹i C«ng ty, gióp gi¸m ®èc tæ chøc chØ ®¹o thùc hiÖn tiÕn ®é c«ng t¸c kÕ to¸n, th«ng tin kinh tÕ vµ h¹ch to¸n kinh tÕ theo chÕ ®é tµi chÝnh hiÖn hµnh. Tæ chøc c«ng t¸c kÕ to¸n theo hÖ thèng tµi kho¶n thèng nhÊt, bé m¸y kÕ to¸n phï hîp víi nhu cÇu thùc tÕ cña c«ng ty, ph©n c«ng giao viÖc cho kÕ to¸n viªn më sæ kÕ to¸n, ghi chÐp tÝnh to¸n chÝnh x¸c, trung thùc, kÞp thêi vµ ®óng tiÕn ®é kÕ to¸n hÞªn hµnh. Dùa vµo kÕ ho¹ch s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty kÕ to¸n tµi chÝnh sö dông ®ång vèn hîp lý, ®óng môc ®Ých, ®óng chÕ ®é, ®¶m b¶o cho qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty ®îc duy tr× liªn tôc vµ ®¹t hiÖu qu¶ kinh tÕ cao. + C«ng ty cã 3 phßng dÞch thuËt: Víi h×nh thøc kÕ to¸n, díi sù gi¸m s¸t cña phßng ban nghiÖp vô, mçi khi c«ng ty cã hîp ®ång kinh tÕ th× tuú theo chuyªn m«n, C«ng ty sÏ chuyÓn xuèng c¸c phßng dÞch, c¸c trëng phßng nhËn tr¸ch nhiÖm vµ chØ ®¹o trùc tiÕp trong c¸c phßng cña m×nh. 2. Tæ chøc bé m¸y kÕ to¸n M« h×nh tæ chøc bé m¸y kÕ to¸n t¹i C«ng ty TNHH Th¬ng m¹i vµ DÞch thuËt ASEN 5 KÕ to¸n trëng Kiªm kÕ to¸n tæng hîp KÕ to¸n tæng hîp chi phÝ vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm KÕ to¸n tiÒn l¬ng Thñ quü + KÕ to¸n trëng: Lµ ngêi phô tr¸ch chung c«ng t¸c kÕ to¸n cña C«ng ty, chÞu tr¸ch nhiÖm tríc gi¸m ®èc vÒ mäi ho¹t ®éng tµi chÝnh. §ång thêi còng lµ kÕ to¸n tæng hîp, cã nhiÖm vô lËp b¸o c¸o tµi chÝnh theo quy ®Þnh hiÖn hµnh. KÕ to¸n trëng cã nhiÖm vô tæ chøc c«ng t¸c kÕ to¸n theo hÖ thèng tµi kho¶n thèng nhÊt, bé m¸y kÕ to¸n phï hîp víi yªu cÇu thùc tÕ cña C«ng ty, chÞu tr¸ch nhiÖm b¸o c¸o th«ng tin kÕ to¸n kÞp thêi cho gi¸m ®èc, chÞu tr¸ch nhiÖm tríc ph¸p luËt vÒ sè liÖu b¸o c¸o. LËp b¸o c¸o niªn ®é kÕ to¸n hiÖn hµnh (th¸ng, n¨m, quý) chÞu tr¸ch nhiÖm chÝnh x¸c, trung thùc, tu©n thñ ®óng chÕ ®é cña Nhµ níc ban hµnh tríc C«ng ty vµ Nhµ níc. + KÕ to¸n tËp hîp chi phÝ vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm: Lµ ngêi cã nhiÖm vô tËp hîp c¸c chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh ph¸t sinh trong kú vµ tÝnh gi¸ thµnh cho tõng lo¹i s¶n phÈm dÞch thuËt. (ë C«ng ty thêng lµ 1 th¸ng) + KÕ to¸n tiÒn l¬ng: Lµ ngêi cã nhiÖm vô tÝnh vµ thanh to¸n tiÒn l¬ng cña c¸c phßng ban trong toµn C«ng ty. + Thñ quü: Lµ ngêi thùc hiÖn theo dâi c¸c kho¶n thu chi tiÒn mÆt, theo dâi tiÒn göi Ng©n hµng. Thñ quü lµ ngêi chÞu tr¸ch nhiÖm b¶o qu¶n tiÒn mÆt, vµng, ®¸ quý, . . . . cã t¹i quü C«ng ty, thu chi theo phiÕu thu chi (LÖnh thu, lÖnh chi). Vµo sæ quü kÞp thêi cuèi ngµy tù kiÓm tra rót sè d ®èi chiÕu víi sæ theo dâi tiÒn mÆt cña kÕ to¸n thanh to¸n, ph¸t hiÖn kÞp thêi nh÷ng sai sãt chªnh lÖch thõa thiÕu b¸o c¸o víi kÕ to¸n trëng vµ gi¸m ®èc. TuyÖt ®èi gi÷ bÝ mËt vÒ lîng tiÒn tån quü, thõa kh«ng ®îc lÊy, thiÕu ph¶i båi hoµn. 6 PhÇn II Thùc tr¹ng s¶n xuÊt kinh doanh t¹i C«ng ty TNHH Th¬ng m¹i vµ DÞch thuËt ASEN I. KÕt qu¶ ho¹t ®éng chñ yÕu cña nh÷ng n¨m gÇn ®©y. Sau nh÷ng n¨m ®i vµo ho¹t ®éng, vît qua biÕt bao khã kh¨n thö th¸ch, mét C«ng ty míi thµnh lËp nh C«ng ty TNHH Th¬ng m¹i vµ DÞch thuËt ASEN ®· ®¹t ®îc nh÷ng thµnh tùu ®¸ng kÓ. §iÒu ®ã ®îc ph¶n ¸nh th«ng qua b¸o c¸o tµi chÝnh cña C«ng ty trong n¨m 2006 võa qua. Bao gåm b¶ng C©n ®èi kÕ to¸n vµ B¸o c¸o kÕ qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh. 1. B¶ng c©n ®èi kÕ to¸n: B¶ng c©n ®èi kÕ to¸n lµ B¸o c¸o tµi chÝnh ph¶n ¸nh mét c¸ch tæng qu¸t t×nh h×nh tµi s¶n cña Doanh nghiÖp trªn hai gãc ®é gi¸ trÞ tµi s¶n vµ nuån vèn. Díi ®©y lµ B¶ng c©n ®èi kÕ to¸n cña C«ng ty n¨m 2006. T¹i ngµy 31/12/2006: §VT:VN§ STT Tµi s¶n M· sè Sè ®Çu n¨m Sè cuèi n¨m A Tµi s¶n lu ®éng vµ ®Çu t ng¾n h¹n 100 6, 054, 400, 081 4, 298, 585, 331 I TiÒn vµ c¸c kho¶n t¬ng ®¬ng tiÒn 110 110, 723, 559 439, 047, 483 1 TiÒn 111 3, 554, 698 21, 955, 880 2 C¸c kho¶n t¬ng ®¬ng tiÒn 112 107, 168, 861 417, 091, 603 II C¸c kho¶n ph¶i thu 130 4, 001, 559, 031 2, 951, 014, 479 1 Ph¶i thu kh¸ch hµng 131 2, 651, 893, 848 1, 881, 691, 679 2 Ph¶i thu néi bé 133 378, 764, 343 164, 279, 999 3 C¸c kho¶n ph¶i thu 135 970, 900, 840 905, 119, 925 III Hµng tån kho 140 1, 842, 288, 943 880, 023, 369 1 Nguyªn vËt liÖu tån kho 141 1, 842, 288, 943 880, 023, 369 IV Tµi s¶n ng¾n h¹n kh¸c 150 99, 828, 548 28, 500, 000 1 T¹m øng 151 99, 828, 548 28, 500, 000 B Tµi s¶n dµi h¹n 200 1, 948, 294, 532 2, 429, 754, 437 I Tµi s¶n cè ®Þnh 220 566, 759, 726 523, 606, 129 1 TSC§ h÷u h×nh 221 566, 759, 726 523, 606, 129 2 Nguyªn gi¸ 222 755, 410, 926 711, 642, 947 3 Gi¸ trÞ hao mßn luü kÕ 223 (188, 651, 200) (188, 036, 818) II C¸c kho¶n ®Çu t tµi chÝnh 250 1, 381, 534, 806 1, 896, 148, 308 1 §Çu t vµo c«ng ty liªn doanh liªn kÕt 252 216, 729, 258 731, 342, 760 7 2 §Çu t dµi h¹n kh¸c 258 1, 164, 805, 548 1, 164, 805, 548 Tæng tµi s¶n 270 8, 002, 694, 613 6, 718, 339, 768 Nguån vèn A Nî ph¶i tr¶ 300 7, 275, 999, 223 5, 934, 503, 923 I Nî ng¾n h¹n 310 5, 292, 275, 957 3, 950, 780, 657 1 Vay vµ nî ng¾n h¹n 311 1, 455, 485, 819 1, 153, 231 2 Ph¶i tr¶ ngêi b¸n 312 167, 701, 137 141, 952, 860 3 ThuÕ vµ c¸c kho¶n ph¶i nép 314 35, 803, 508 47, 750, 712 4 Ph¶i tr¶ c«ng nh©n viªn 315 81, 313, 696 53, 916, 100 5 Chi phÝ ph¶i tr¶ 316 2, 267, 191, 041 95, 827, 998 6 Ph¶i tr¶ néi bé 317 579, 341, 897 600, 432, 225 7 Kho¶n ph¶i tr¶ ph¶i nép kh¸c 319 705, 438, 859 1, 857, 669, 760 II Nî dµi h¹n 320 1, 983, 723, 266 1, 983, 723, 266 1 Vay vµ nî dµi h¹n 324 1, 983, 723, 266 1, 983, 723, 266 B Vèn chñ sá h÷u 400 726, 695, 390 783, 825, 845 I Nguån vèn quü 410 730, 874, 701 773, 040, 452 1 Quü ®Çu t cña chñ së h÷u 411 681, 414, 866 681, 414, 866 2 Quü ®Çu t ph¸t triÓn 416 41, 154, 824 42, 300, 469 3 Quü dù phßng tµi chÝnh 417 8, 305, 011 9, 325, 117 II Nguån kinh phÝ vµ quü kh¸c 420 (4, 719, 311) 10, 795, 393 1 Quü khen thëng, phóc lîi 421 (4, 719, 311) 10, 795, 393 Tæng nguån vèn 430 8, 002, 694, 613 6, 718, 339, 768 NhËn xÐt : Nh×n vµo b¶ng c©n ®èi kÕ to¸n cña C«ng ty ta thÊy ®îc tæng qu¸t vÒ t×nh h×nh t¸i s¶n vµ nguån vèn cña C«ng ty . Nãi chung tµi s¶n vµ nguån vèn cña C«ng ty sè ®Çu n¨m ®Ìu gi¶m so víi ®µu n¨m . 2. B¸o c¸o kÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh n¨m 2006 §¬n vÞ tÝnh: VN§ B¸o c¸o kÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh lµ mét trong nhng b¸o c¸o tµi chÝnh ph¶n ¸nh tæng hîp doanh thu , chi phÝ, kÕt qu¶cña c¸c ho¹t ®éng cña doanh nghiÖp. Díi ®©y lµ b¸o c¸o kÕt qu¶ kinh doanh cña C«ng ty n¨m 2006 . STT C¸c chØ tiªu N¨m 2005 N¨m 2006 So s¸nh 8 Sè tiÒn 312, 471, 970 Tû lÖ (%) 1 Doanh thu b¸n hµng 2 Doanh thu thuÇn 3 Gi¸ vèn hµng b¸n 4 Lîi nhuËn gép 5 Doanh thu ho¹t ®éng tµi chÝnh 215, 348, 409 217, 619, 575 2, 271, 166 1. 1 6 Donh thu ho¹t ®éng tµi chÝnh 0 7, 534, 284 7, 534, 284 100. 0 7 Chi phÝ ho¹t ®éng tµi chÝnh 70, 009, 312 78, 750, 970 8, 741, 658 12. 5 8 Chi phÝ b¸n hµng 0 0 0 0. 0 9 Chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp 76, 103, 316 77, 933, 420 1, 830, 104 2. 4 10 Lîi nhuËn tõ ho¹t ®éng kinh doanh 69, 235, 781 68, 469, 469 -766, 312 -1. 1 11 Thu nhËp kh¸c 80, 919, 875 58, 019, 312 -22, 900, 563 -28. 3 12 Chi phÝ kh¸c 13 Lîi nhuËn kh¸c 14 0 272, 914863 -39, 557, 107 2, 409, 154 -12. 7 2, 409, 154 100. 0 312, 471, 970 270, 505, 709 -41, 966, 261 -13. 4 97, 123, 561 52, 886, 134 -44, 237, 427 -45. 5 9, 125, 364 17, 113, 352 7, 987, 988 87. 5 51, 164, 183 73, 257, 364 22, 093, 712 43. 2 Tæng lî nhuËn tríc thuÕ 120, 399, 964 141, 727, 364 21, 327, 400 17. 7 15 ThuÕ thu nhËp ph¶i nép 33, 711, 990 39, 683, 662 5, 971, 672 17. 7 16 Lîi nhuËn sau thuÕ 86, 687, 974 102, 347, 702 35, 659, 728 17. 7 NhËn xÐt : Nh×n vµo b¶ng b¸o c¸o kÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh cña C«ng ty trong hai n¨m gÇn ®©y, ta thÊy r»ng doanh thu n¨m 2006 gi¶m 39, 557, 107® víi tû lÖ lµ 12. 7% so víi n¨m 2005. §©y lµ mét khuyÕt ®iÓm cña C«ng ty trong kinh doanh th¬ng mai vµ dÞch vô, khi C«ng ty ®· ®Ó cho doanh thu n¨m sau thÊp h¬n n¨m tr íc. Tuy nhiªn gi¸ vèn hµng b¸n trong n¨m 2006 gi¶m so víi n¨m 2005 lµ: 44, 237, 427® víi tû lÖ : 45. 5% . §©y lµ mét thµnh tÝch lín trong viÖc qu¶n lý chi phÝ s¶n xuÊt, b¸n hµng cña C«ng ty. TiÕt kiÖm nguyªn vËt liÖu, nh©n c«ng nh»m n©ng cao kÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh nhng vÉn ®¶m b¶o kÕt qu¶ b¶n dÞc cao. V¬Ý viÖc gi¶m thiÓu gi¸ vèn vµ t¨ng doanh thu tõ ho¹t ®éng tµi chÝnh ®· lµm cho tæng lîi nhuËn sau thuÕ cña C«ng ty n¨m 2006 t¨ng so víi n¨m 2005 lµ: 35, 659, 728® víi tû lÖ 17. 7% . §©y lµ mét kÕt qu¶ tèt cña C«ng ty trong viÖc qu¶n lý ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh 9 doanh . Còng lµ mét bíc ®ét ph¸ m¹nh mÏ cña C«ng ty míi ®îc thµnh lËp kh«ng l©u. Kinh nghiÖm cßn h¹n chÕ so víi c¸c C«ng ty l©u n¨m kh¸c. §Ó hiÓu thªm vÒ t×nh h×nh tµi chÝnh cña C«ng ty TNHH Th¬ng m¹i vµ DÞch thuËt ASEN ta sÏ ph©n tÝch mét sè chØ tiªu tµi chÝnh cña C«ng ty . 10 II. §¸nh gi¸ t×nh h×nh tµi chÝnh cña C«ng ty qua mét sè chØ tiªu c¬ b¶n 1. Ph©n tÝch t×nh h×nh c¬ cÊu tµi s¶n vµ nguån vèn 1. 1. Ph©n tÝch t×nh h×nh c¬ cÊu tµi s¶n * Tû suÊt ®Çu t vµo tµi s¶n cè ®Þnh Tµi s¶n dµi h¹n x100 Tû suÊt ®Çu t vµo tµi s¶n cè ®Þnh (T1) = Tæng tµi s¶n 566, 759, 726 x 100 T1(2005) = 8, 002, 694, 613 = 7. 1(%) 523, 606, 129 x 100 T1(2006) = 6, 718, 339, 768 = 7, 8(%) * Tû suÊt ®Çu t vµo tµi s¶n lu ®éng vµ ®Çu t ng¾n h¹n Tµi s¶n ng¾n h¹n x 100 Tû suÊt ®Çu r vµo tµi s¶n ng¾n h¹n (T2) = Tæng tµi s¶n 6, 054, 400, 081 x 100 T2(2005) = 8, 002, 694, 613 = 75. 7(%) 4, 298, 585, 331 x 100 T2(2006) = 6, 718, 339, 768 = 64(%) Qua sè liÖu trªn cho ta thÊy t×nh h×nh ®Çu t vµo tµi s¶n cè ®Þnh lµ kh«ng c©n b»ng nhau . Tû suÊt ®Çu t vµo t× s¶n cè ®Þnh n¨m 2006 t¨ng so víi n¨m 2005 , tuy kh«ng nhiÒu nhng còng cho thÊy doanh nghiÖp tiÕp tôc ®Çu t vµo tµi s¶n cè ®Þnh, cho thÊy doanh nghiÖp cã xu híng më réng, æn ®Þnh vµ ph¸t triÓn l©u dµi. Nhng tû suÊt ®Çu t vµo tµi s¶n lu ®éng n¨m 2006 gi¶m so víi n¨m 2005, cho thÊy r»ng doanh nghiÖp cha thùc sù quan t©m ®Õn ®Çu t vµo t× s¶n lu ®éng. 1. 2. Ph©n tÝch t×nh h×nh c¬ cÊu nguån vèn 11 * Tû suÊt tù tµi trî Nguån vèn chñ sá h÷u x 100 Tû suÊt tù tµi trî (T3) = Tæng nguån vèn 726, 695, 390 x 100 T3(2005) = 8, 002, 694, 613 = 9. 1(%) 783, 835, 845 x 100 T3(2006) = = 6, 718, 339, 768 11. 7 (%) * HÖ sè nî Nî ph¶i tr¶ x 100 HÖ sè nî (T4) = Tæng nguån vèn 7, 275, 999, 223 x 100 T4(2005) = 8, 002, 694, 613 = 90. 2(%) 5, 934, 503, 923 x 100 T4(2006) = 6, 718, 339, 768 = 88. 3(%) Tû suÊt tù tµi trî trong n¨m 2006 t¨ng tõ 9. 1% lªn 11. 7% do kÕt qu¶ kinh doanh cña doanh nghiÖp tr¶ hÕt c¸c kho¶n nî cña doanh nghiÖp gi¶m tõ 90. 2% xuèng 88. 3% 2. Ph©n tÝch kh¶ n¨ng thanh to¸n 2. 1. HÖ sè thanh to¸n hiÖn hµnh Tæng tµi s¶n HÖ sè thanh to¸n hiÖn hµnh (T5) = Nî ph¶i tr¶ 12 8, 002, 694, 613 T5(2005) = 7, 275, 999, 223 = 1. 02 6, 718, 339, 768 T5(2006) = 5, 934, 503, 923 = 1. 13 Qua chØ sè trªn ta thÊy kh¶ n¨ng thanh to¸n hiÖn hµnh cña n¨m 2006 t¨ng lªn so víi n¨m 2005. §iÒu ®ã cho thÊy C«ng ty ®· cã nhng biÖn ph¸p tÝch cùc nh»m ®¶m b¶o kh¶ n¨ng thanh to¸n c¸c kho¶n nî ®Õn h¹n, ®Ó t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho viÖc vay vèn cña C«ng ty. 2. 2. Kh¶ n¨ng thanh to¸n nhanh TiÒn + c¸c kho¶n ®Çu t ng¾n h¹n +c¸c kho¶n ph¶i thu HÖ sè thanh to¸n nhanh (T6)= Tæng nî ng¾n h¹n 110, 723, 559 +4, 001, 559, 031 T6(2005) = 5, 292, 275, 957 = 0. 78 439, 047, 483 + 2, 951, 014, 479 T6(2006) = 3, 950, 780, 657 = 0. 86 Ta nhËn thÊy kh¶ n¨ng cña n¨m 2006 t¨ng lªn 0. 08 so víi n¨m 2005. Nhng kh¶ n¨ng thanh to¸n nhanh cña C«ng ty lµ kh«ng tèt bëi c¶ hai n¨m hÖ sè nµy ®Òu nhá h¬n 1. C«ng ty cÇn ph¶i kh¾c phôc ®iÒu nµy. 2. 3. HÖ sè ®Çu t Gi¸ trÞ cßn l¹i cña tµi s¶n dµi h¹n HÖ sè ®Çu t(T7) = Tæng tµi s¶n 6, 054, 400, 081 + 4, 001, 559, 031 T7(2005) = 5, 292, 275, 957 = 1. 90 4, 298, 585, 331 + 2, 951, 014, 479 13 T7(2006) = 3, 950, 780, 657 = 1. 83 Qua chØ tiªu trªn cho thÊy tèc ®é ®Çu t cña C«ng ty n¨m 2006 gi¶m kh«ng d¸ng kÓ so víi n¨m 2005. C«ng ty chó ý ®Õn hÖ sè ®Çu t nµy. 3. Ph©n tÝch hiÖu qu¶ sinh lêi 3. 1. HÖ sè lîi nhuËn trªn doanh thu Lîi tøc sau thuÕ HÖ sè lîi nhuËn trªn doanh thu (T8) = Doanh thu thuÇn 86, 687, 974 T8(2005) = 312, 471, 970 = 0. 28 102, 347, 702 T8(2006) = 270, 505, 709 = 0. 38 Tû suÊt sinh lêi cña C«ng ty n¨m 2006 t¨ng lªn so víi n¨m 2005, chøng tá kh¶ n¨ng t¹o ra lîi nhuËn cña C«ng ty trong hai n¨m qua ®· ®i lªn. Ho¹t ®éng cña C«ng ty ngµy cµng ph¸t triÓn. 3. 2. HÖ sè quay vßng cña vèn Doanh thu thuÇn HÖ sè quay vßng cña vèn(T9) = Tæng sè vèn b×nh qu©n 312, 471, 970 x 2 T9(2005) = 8, 002, 694, 613 + 6, 718, 339, 768 = 0. 042 (vßng) 270, 505, 709 x 2 T(2006) = 8, 002, 694, 613 + 6, 718, 339, 768 = 0. 037 (vßng) Qua chØ tiªu nµy ta cã thÓ ®¸nh gi¸ ®îc kh¶ n¨ng sö dông cña C«ng ty hoÆc doanh thu thuÇn ®îc sinh ra tõ tµi s¶n ma C«ng ty ®· ®Çu t. Vßng quay cña vèn 14 n¨m2006 th¸p h¬n n¨m 2005. §iÒu ®ã thÓ hiÖn C«ng ty ®· kÐm trong viÖc t¨ng doanh thu, sö dông hiÖu qu¶ ®ång vèn kinh doanh. 3. 3. Lîi nhuËn vèn kinh doanh Lîi tøc sau thuÕ HÖ sè lîi nhuËn trªn vèn(T10) = Tæng sè vèn b×nh qu©n 86, 687, 974 x 2 T10(2005) = 8, 002, 694, 613 + 6, 718, 339, 768 = 0. 012 102, 347, 702 x 2 T10(2006) = 8, 002, 694, 613 + 6, 178, 339, 768 = 0. 014 Qua chØ tiªu nµy cho ta thÊy kh¶ n¨ng sö dông vèn cña C«ng ty n¨m 2006 tèt h¬n so víi n¨m 2005. Tuy møc t¨ng lªn kh«ng ®¸ng kÓ, nhng ®· cho t© thÊy hiÖu qu¶ qu¶n lý còng nh ho¹t ®éng cña C«ng ty 4. Ph©n tÝch kh¶ nng chi tr¶ thùc tÕ cña C«ng ty 4. 1. Kh¶ n¨ng thanh to¸n ng¾n h¹n Tæng tµi s¶n lu ®éng HÖ sè thanh to¸n ng¾n h¹n(T11) = Tæng nî ng¾n h¹n 6, 054, 400, 081 T11(2005) = 5, 292, 275, 957 = 1. 14 4, 298, 585, 331 T11(2006) = 3, 950, 780, 657 = 1. 09 HÖ sè nµy cho biÕt kh¶ n¨ng chuyÓn ®æi tµi s¶n lu ®éng cña doang nghiÖp thµnh tiÒn ®Ó thay thÕ trang trai c¸c kho¶n nî ®Õn h¹n. Qua chØ sè trªn, ta thÊy ®îc kh¶ n¨ng thanh to¸n ng¨n h¹n cña C«ng ty n¨m 2006 gi¶m 0. 05 lÇn so víi n¨m 2005. §iÒu nµy cho thÊy C«ng ty cha chó träng ®Õn kh¶ n¨ng thanh to¸n nî ng¾n h¹n ®Ó t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho C«ng ty trong qu¸ tr×ng vay v«n sau nµy. C«ng ty cÇn chó ý ®ªn chØ tiªu nµy 15 4. 2. Kh¶ n¨ng tr¶ hÕt c¸c kho¶n nî Tæng tµi s¶nlu ®éng Tû sè tr¶ hÕt c¸c kho¶n nî(T12) = Tæng nî ng¾n h¹n vµ dµi h¹n ph¶i tr¶ 6, 054, 400, 081 T12(2005) = 1, 455, 485, 819 + 1, 983, 723, 266 = 1. 76 4, 298, 585, 331 T12(2006) = 1, 153, 231, 002 + 1, 983, 723, 266 = 1. 37 ChØ tiªu kh¶ n¨ng tr¶ hÕt c¸c kho¶n nî cña n¨m 2006 gi¶m so víi n¨m 2005. ThÓ hiÖn kh¶ n¨ng chi tr¶ thùc tÕ vµ ho¹t ®éng liªn tôc cña C«ng ty lµ kÐm. Tuy nhiªn ®©y chØ lµ phÇn ®¸nh gi¸ trong mèi quan hÖ víi lîng tiÒn tµi s¶n l ®«ng chø kh«ng ph¶i lµ ®¸nh gi¸ toµn diÖn vÒ t×nh h×nh tµi chÝnh cña C«ng ty 4. 3. Kh¶ n¨ng chi tr¶ tøc thêi Vèn b»ng tiÒn Kh¶ n¨ng thanh toÊn nhanh(T13) = Tæng nî ng¾n h¹n 110, 723, 559 T13(2005) = 5, 292, 275, 957 = 0. 021 439, 047, 483 T13(2006) = 3, 950, 780, 657 = 0. 111 Qua chØ sè trªn ta thÊy : n¨m 2006 C«ng ty ®· cã biÖn ph¸p tÝch cùc ®¶m b¶o kh¶ n¨ng chi tr¶ thùc tÕ cña C«ng ty. §©y lµ mét ®iÒu ®¸ng mõng, C«ng ty ®· kh¾c phôc ®îc t×nh trµn chi tr¶ thùc tÕ cña m×nh khi nî ®Õn h¹n ph¶i tr¶ 5. KÕt luËn chung Trªn ®©y lµ nh÷ng ®¸nh gi¸ kh¸i qu¸t vÒ thùc tr¹ng tµi chÝnh cña C«ng ty TNHH Th¬ng m¹i vµ DÞch thuËt ASEN ttrong nh÷ng n¨m gÇn ®©y. Tuy cßn tån t¹i 16 mét sè tû träng kÐm nh kh¶ n¨ng chi tr¶ thùc tÕ, ®iÒu nµy cã thÓ ¶nh hëng kh«ng tèt ®Õn doanh nghiÖp Nhng qua nh÷ng ph©n tÝch trªn ta thÊy C«ng ty cã nhiÒu u ®iÓn, tû suÊt ®Çu t t¨ng, hÖ sè nî gi¶m, khÈ n¨ng thanh to¸n t¨ng, hiÖu qu¶ sinh lêi t¨ng, c¬ cÊu qu¶n lý ®· lµm t¨ng lîi nhuËn lªn 17. 7%. §©y lµ nh÷ng dÊu hiªu tèt cho thÊy C«ng ty ®ang tõng bíc ®i lªn, hoµn thiÖn vµ ph¸t triÓn tèt. III. T×nh h×nh vÒ lao ®éng vµ møc l¬ng cña C«ng ty Lùc lîng lao ®éng trong ngµnh dÞch thuËt lµ rÊt lín. §©y lÇ nh©n tè c¬ b¶n nhÊt cña lùc lîng s¶n xuÊt kinh doanh. Do tÝnh chÊt ®Æc ®iÓm cña ngµnh dÞch thuËt nªn lao ®éng cña ngµnh dÞch thuËt lµ æn ®Þnh. §èi víi C«ng ty TNHH Th¬ng m¹i vµ DÞch thuËt ASEN lao ®éng cña C«ng ty gåm cã : -Lao ®éng trong C«ng ty : 17 ngêi -Lao ®éng thuª ngoµi vµ céng t¸c viªn : 53 ngêi Qua kÕt qu¶ kinh doanh cña C«ng ty, ta dÔ dµng thÊy ®îc sè lao ®éng ë c¸c n¨m ngµy cµng t¨ng ®Ó d¸p øng phï hîp víi nhiÖm vô ho¹t ®«ng kinh doanh cña C«ng ty. C«ng ty cã thÓ hoµn thµnh ®óng c¸c chØ tiªu. Ngµy ®Çu thµnh lËp C«ng ty chØ bao gåm : 10 nh©n viªn trong C«ng ty vµ c«ng ty 20 nh©n viªn thuª ngoµi vµ Céng t¸c viªn. Nhng ®Õn n¨m 2006 sè lao ®éng trong C«ng ty vµ céng t¸c viªn vµ thuª ngoµi ®· t¨ng lªn ®¸ng kÓ. §¸p øng ®îc nhu cÇu cña kh¸ch hµng, lµm t¨ng thªm lîi nhuËn cña C«ng ty, do ®ã møc l¬ng còng t¸ng lªn sau c¸c n¨m, nh»m n©ng cao ®êi sèng ngêi lao ®éng. Møc l¬ng b×nh qu©n trong danh s¸ch 2004 : 60, 500, 000 Møc l¬ng b×nh qu©n trong danh s¸ch 2005 : 110, 000, 000 Møc l¬ng b×nh qu©n trong danh s¸ch 2006 : 182, 000, 000 KÕ ho¹ch møc l¬ng b×nh qu©n trong dnh s¸ch n¨m 2007 : 200, 500, 000 Bªn c¹nh viÖc t¨ng møc l¬ng hµng n¨m, C«ng ty còng chó ý ®Õn c¸c phóc lîi, ®·i ngé cho nh©n viªn trong C«ng ty. Hµng n¨m tæ chøc c¸c chÝnh s¸ch khen thëng, t¹o ®iÒu kiÖn cho nh©n viªn n©ng cao trinhf ®é b»ng c¸ch cö nh÷ng nhaan viªn cã thµnh tÝch cao ®i häc thªm ®Ó n©ng cao nghiÖp vô cña m×nh. §©y còng lµ mét c¸ch ®Ó hÊp dÉn nhan viªn, thu hót nh©n vien lµm viÖc tÝch cùc, g¾n bã l©u dÇi víi C«ng ty, cïng C«ng ty tõng bíc ph¸t triÓn. 17 PhÇn III §¸nh gi¸ chung vÒ C«ng ty TNHH Th¬ng m¹i vµ DÞch thuËt ASEN I. §¸nh gi¸ chung vÒ C«ng ty TNHH Th¬ng m¹i vµ DÞch thuËt ASEN 1. Môc tiªu, ph¬ng híng ph¸t triÓn cña C«ng ty: Trong nÒn kinh tÕ thÞ trêng cã sù c¹nh tranh gay g¾t hiÖn nay xÐt cho cïng th× môc tiªu cña c¸c Doanh nghiÖp ho¹t ®éng ®Òu híng tíi viÖc tèi ®a ho¸ lîi nhuËn vµ ngµy cµng n©ng cao lîi Ých kinh tÕ x· héi. §Ó ®¹t ®îc môc ®Ých nµy ®ßi hái C«ng ty cÇn ph¶i cã ph¬ng ph¸p tæ chøc hîp lý, kü thuËt qu¶n lý tèt. Do ®ã C«ng ty cÇn ph¶i ®Ò ra c¸c môc tiªu sau ®©y: C«ng ty ph¶i ®Ò ra môc tiªu x©y dùng mét bé m¸y qu¶n lý ngµy cµng chÆt chÏ h¬n n÷a gióp C«ng ty ®iÒu hµnh tèt h¬n. C«ng ty sÏ tiÕp tôc duy tr× vµ cè g¾ng n©ng cao h¬n n÷a tèc ®é t¨ng trëng doanh thu. T¹o dùng mèi quan hÖ trong kinh doanh. TÝch cùc hoµn tr¶ ®óng h¹n ®óng h¹n nh»m t¹o uy tÝn trong quan hÖ tÝn dông. §¹o t¹o ®éi ngò c¸n bé, c«ng nh©n viªn mét c¸ch toµn diÖn h¬n. TuyÓn dông vµ ®µo t¹o thªm nh÷ng c¸n bé, c«ng nh©n viªn ®Ó gi¶m thiÓu sè ngêi thuª ngoµi tham gia dÞch thuËt hµng n¨m tíi møc hîp lý. Ph¸t triÓn C«ng ty réng lín, më thªm c¸c v¨n phßng giao dÞch, tiÕp xóc kh¸ch hµng, thu hót nhu cÇu thÞ trêng, c¹nh tranh c«ng b»ng víi c¸c doanh nghiÖp kh¸c trong níc. 2. Nh÷ng ®iÒu ®¹t ®îc cña C«ng ty TNHH Th¬ng m¹i vµ DÞch thuËt ASEN C«ng ty TNHH Th¬ng m¹i vµ DÞch thuËt ASEN lµ mét doanh nghiÖp t nh©n, cã ®Þa bµn ho¹t ®éng réng, ph¹m vi c¶ trong níc vµ níc ngoµi. §èi víi nh÷ng kh¸ch hµng ë gÇn C«ng ty tiÕp xóc b»ng c¸ch gÆp trùc tiÕp, ký kÕ hîp ®ång, tr¶ bµi ®óng h¹n. Cßn ®èi víi nh÷ng kh¸ch hµng ë xa nh ë TP Hå ChÝ Minh, Gia Lai, … hay ë c¸c níc kh¸c nh: Anh, Ph¸p, Trung Quèc, phÇn lín lµ ë §øc, …. th× C«ng ty sÏ giao dÞch víi kh¸ch hµng th«ng qua m¹ng Internet, m· sè tµi kho¶n , sè giao dÞch. Víi t×nh h×nh kinh tÕ hiÖn nay, c«ng ty gÆp rÊt nhiÒu khã kh¨n cña nÒn kinh tÕ thÞ trêng ®ã lµ sù c¹nh tranh víi c¸c doanh nghiÖp cïng ngµnh, ph¶i ®¬ng ®Çu víi c¸c doanh nghiÖp ®· ph¸t triÓn lín h¬n doanh nghiÖp cña m×nh. Song ®îc sù gióp ®ì cña c¸c cÊp trªn vµ sù tÝn nhiÖm cña c¸c b¹n hµng, céng víi sù n¨ng ®éng , s¸ng t¹o cña bn gi¸m ®èc C«ng ty ®· tõng bíc æn ®Þnh vµ kh«ng ngõngph¸t triÓn t¹o c«ng ¨n viÖc lµm vµ n©ng cao ®êi sèng cho toµn thÓ nh©n viªn trong C«ng ty. C«ng t¸c kÕ to¸n tµi chÝnh cña c«ng ty:Sæ s¸ch kÕ to¸n ®îc më ®Çy ®ñ phï hîp víi ngµnh nghÒ kinh doanh , c¸c th«ng tin tµi chÝnh ®¬c ph¶n ¸nh kÞp thêi, chÝnh x¸c, cã biÖn ph¸p chØ ®¹o s¶n xuÊt phï hîp. C«ng ty ®· ¸p dông kü thuËt 18 khoa häc c«ng nghÖ vµo c«ng t¸c qu¶n lý ta× chÝnh cô thÓ. Sè liÖu chøng tõ kÐ to¸n ®· ®a vµo m¸y tÝnh nªn rÊt thuËn tiÖn cho b¸o c¸o kÕ to¸n quyÕt to¸n. Mét ®iÓm rÊt quan träng cua C«ng ty TNHH Th¬ng M¹i vµ DÞch ThuËt ASEN ®ã lµ Gi¸m ®èc Vâ ThÞ Thiªn T©n lu«n lu«n s¸ng t¹o, t×m kiÕm kh¸ch hµng, biÕt khai thcs vµ vËn dông c¸c søc m¹nh trÝ tuÖ s½n cã cña roµn thÓ c¸n bé c«ng nh©n viªn trong C«ng ty, lu«n lu«n ®æi míi phong c¸ch lµm viÖc , giao dÞch víi kh¸ch hµng. cØ thiÖn m«i trêng lµm viÖc vµ b»ng mäi c¸ch t¨ng n¨ng suÊt lao ®éng, tiÕt kiÖm chi phÝ kh«ng caanf thiÕt, t¨ng lîi nhuËn, n©ng cao ®êi sèng c«ng nh©n viªn. 3. Nh÷ng tån t¹i cña C«ng ty TNHH Th¬ng M¹i vµ DÞch ThuËt ASEN. Bªn c¹nh nh÷ng ®iÓm ®¹t ®îc cña C«ng ty, th× vÉn cßn mét sè tån t¹i mµ C«ng ty cha thÓ mét sím mét chiÒu hoµn thiÖn ngay ®îc. §ã lµ: +Víi ®Æc ®iÓm C«ng ty phaØ giao dÞch víi nhiÒu khµch hµng ë nh÷ng ®Þa bµn kh¸c nhau mµ C«ng ty chi cã mét trô së giao dÞch chÝnh. Mét sè kh¸ch hµng kh«ng thÓ trùc tiÕp tíi c«ng ty mµ ph¶i th«ng qua ngêi trung gian, lµm mÊt thêi gian cña c¶ hai bªn. + C«ng t¸c kiÓm tra, giÊm s¸t cña c¸c phßng ban ch ®îc thêng xuyªn, kÞp thêi dÉn tíi viÖc ghi chÐp sè liÖu, chi phÝ s¶n xuÊt tõng c«ng viÖc, kiÓm kª vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n ph¶m còng nh ®¸nh gi¸ kÕt qu¶ kinh doanh cña C«ng ty cßn gÆp nhiÒu khã kh¨n. Víi nh÷ng tån t¹i trªn, C«ng ty cÇn ph¶i nghiªn cøu t×m ra nh÷ng biÖn ph¸p nh»m kh¾c phôc nh÷ng h¹n chÕ trªn ®Ó ®a C«ng ty ngµy cµng ph¸t triÓn h¬n n÷a. II. Mét sè kiÕn nghÞ. Qua thêi gian thùc tËp t¹i C«ng ty TNHH Th¬ng M¹i vµ DÞch ThuËt ASEN, ®îc sùgióp ®ì nhiÖt t×nh cña c¸c c« b¸c, anh chÞ trong phßng kÕ to¸n còng nh c¸c phßng ban kh¸c cña C«ng ty. Em ®· nghiªn cøu, t×m hiÓu vµ n¾m b¾t ®îc phÇn nµo c«ng t¸c kÕ to¸n cña C«ng ty. Trªn c¬ së lý luËn ®· ®îc häc ë trêng kÕt hîp víi thùc tÕ em xin m¹nh d¹n ®a ra mét sè ý kiÕn nh»m môc dÝch ®ãng gãp phÇn nµo vµo c«ng viÖc t¨ng cêng qu¶n lý, t¨ng tÝnh hiÖu qu¶ trong ho¹t ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cu¶ C«ng ty. 1. KiÕn nghÞ 1 : T¨ng vai trß qu¶n lý Víi thêi buæi kinh tÕ thÞ trêng c¹nh tranh gay g¾t, C«ng ty nªn thêng xuyªn tæ chøc c¸c kho¸ båi dìng nghiÖp vô qu¶n lý ng¾n h¹n cho c«ng nh©n viªn trong C«ng ty, c¸c nh©n viªn qu¶n lý ®Ó hä cã nh÷ng kiÕn thøc cÇn thiÕt phôc vô cho viÖc thùc hiÖn chøc n¨ng, nhiÖm vô cña m×nh. Hä cÇn ph¶i n¾m b¾t ®îc nh÷ng th«ng tin nãng trªn thÞ trêng, cã nh vËy viÖc c¹nh tranh cña C«ng ty víi c¸c C«ng ty cïng ngµnh kh¸c phÇn nµo C«ng ty m×nh còng ®øng vÒ phÝa chñ ®éng C«ng ty ph¶i tuyÓn thªm ®éi ngò nh©n viªn dÞch thuËt cã kinh nghiÖm. Bªn c¹nh ®ã ph¶i biÕt khai th¸c tr×nh ®é, kh¶ n¨ng tiÒm Èn cña nh÷ng nh©n viªn trÎ, hä rÊt n¨ng ®éng vµ s¸ng t¹o. §iÒu ®ã sÏ n©ng cao hiÖu qu¶ ho¹t ®éng vµ s¶n xuÊtkinh doanh 19 T¨ng cêng sù phèi hîp gi÷a bé phËn qu¶n lý nghiÖp cña C«ng ty víi bé phËn qu¶n lý t¹i c¸c phßng dÞch thuËt qua viÖc ®iÒu ®éng c¸c c¸n bé kü thuËt vµ c¸n bé kÕ to¸n xuèng gi¸m s¸t 2. KiÕn nghÞ 2 : C«ng t¸c kÕ to¸n KÕ to¸n ë c¸c phßng dÞch sÏ chØ tËp hîp nh÷ng chøng tõ ph¸t sinh vµ chuyÓn lªn cho kÕ to¸n C«ng ty. KÕ to¸n C«ng ty sÏ thùc hiÖn h¹ch to¸n tæng hîp kÕt qu¶ ho¹t ®éng cña ®¬n vÞ m×nh vµ h¹ch to¸n phô thuéc víi C«ng ty qua c¸c tµi kho¶n : ph¶i thu néi bé vµ ph¶i tr¶ néi bé. Víi c¸ch ph©n chia ph©n quyÒn nh vËy, viÖc tËp hîp sè liÖu toµn C«ng ty sÏ ®î thùc hiÖn nhanh gän vµ chÝnh x¸c h¬n 20
- Xem thêm -