Tài liệu Báo cáo tổng hợp công ty thương mại quận cầu giấy

  • Số trang: 17 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 34 |
  • Lượt tải: 0
hoangtuavartar

Đã đăng 29304 tài liệu

Mô tả:

b¸o c¸o tæng hîp lêi nãi ®Çu Trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y, nÒn kinh tÕ níc ta ®· cã nh÷ng bíc chuyÓn biÕn tÝch cùc tõ nÒn kinh tÕ bao cÊp sang nÒn kinh tÕ thÞ trêng cã sù qu¶n lý cña Nhµ níc. Còng nh c¸c ®¬n vÞ kinh tÕ quèc doanh kh¸c, c«ng ty Th¬ng M¹i quËn CÇu GiÊy gÆp rÊt nhiÒu khã kh¨n trong giai ®o¹n nµy. Tuy vËy, ®éi ngò c¸n bé - c«ng nh©n viªn trong c«ng ty ®· kh«ng ngõng t×m tßi s¸ng t¹o, ¸p dông nh÷ng c¸ch thøc lµm ¨n míi, nhê ®ã c«ng ty ®· ®¹t ®îc nh÷ng thµnh tùu ®¸ng kÓ. Gãp phÇn lín vµo nh÷ng thµnh tùu ®ã lµ c«ng cô qu¶n lý kinh tÕ sö dông trong ®iÒu hµnh, qu¶n lý c«ng ty - qu¸ tr×nh h¹ch to¸n kÕ to¸n vµ ph©n tÝch ho¹t ®éng kinh doanh. Qu¸ tr×nh thùc tËp t¹i c«ng ty Th¬ng M¹i quËn CÇu GiÊy ®· gióp em gi¶i quyÕt mèi liªn hÖ gi÷a lý thuyÕt vµ thùc tÕ, bæ sung thªm nhiÒu kiÕn thøc vÒ qu¸ tr×nh h¹ch to¸n kÕ to¸n nãi riªng vµ vÒ kinh tÕ nãi chung. B¸o c¸o tæng hîp cña em gåm nh÷ng néi dung sau: I-/ Qu¸ tr×nh h×nh thµnh, ph¸t triÓn cña c«ng ty. II-/ §Æc ®iÓm tæ chøc kÕ to¸n cña c«ng ty. III-/ NhËn xÐt chung vµ kiÕn nghÞ ®èi víi c«ng ty. I-/ Qu¸ tr×nh h×nh thµnh, ph¸t triÓn c«ng ty 1-/ §Æc ®iÓm thµnh lËp cña c«ng ty C«ng ty Th¬ng M¹i quËn CÇu GiÊy lµ mét doanh nghiÖp Nhµ níc cã bÒ dµy lÞch sö ®· ®ãng gãp ®¸ng kÓ vµo sù hoµn thiÖn cña hÖ thèng Th¬ng m¹i Hµ Néi. 1 Sau khi tæng kÕt kinh nghiÖm ë c¸c hîp t¸c x· mua b¸n thÝ ®iÓm, th¸ng 11-1955 Ban BÝ th TW §¶ng ra ChØ thÞ sè 47 quyÕt ®Þnh thµnh lËp Hîp t¸c x· mua b¸n ë n«ng th«n vµ Hîp t¸c x· tiªu thô ë thµnh thÞ. Hîp t¸c x· mua b¸n cña QuËn 5 vµ QuËn 6 ®îc thµnh lËp. §Õn th¸ng 3-1956, tÊt c¶ 13 x· cña QuËn 5 vµ 12 x· cña QuËn 6 ®· thµnh lËp Hîp t¸c x· mua b¸n víi sè x· viªn lµ 7.761 vµ sè vèn cæ phÇn lµ 23.248 (®ång). NhiÖm vô cña hîp t¸c x· ®îc giao lµ: Thu mua n«ng s¶n, hµng ho¸ cho mËu dÞch quèc doanh, ph©n phèi t liÖu s¶n xuÊt vµ qu¶n lý thÞ trêng n«ng th«n. QuyÕt ®Þnh 78/CP cña Thñ tíng ChÝnh phñ ban hµnh th¸ng 5-1961 vÒ viÖc më réng thµnh phè Hµ Néi, huyÖn Tõ Liªm ®îc thµnh lËp. V× vËy, hîp t¸c x· mua b¸n QuËn 5 vµ QuËn 6 ®· s¸p nhËp thµnh hîp t¸c x· mua b¸n huyÖn Tõ Liªm. Tõ 1-1-1980, huyÖn chØ ®¹o t¸ch phßng chØ ®¹o x· vµ thu mua hµng ngoµi kÕ ho¹ch giao vÒ ban qu¶n lý hîp t¸c x· mua b¸n huyÖn vµ thµnh lËp c«ng ty b¸n lÎ tæng hîp c«ng nghÖ phÈm Tõ Liªm. Th¸ng 3-1981, c«ng ty nhËn bµn giao hai cöa hµng chuyªn doanh cña c«ng ty VËt liÖu kiÕn thiÕt Hµ Néi vµ c«ng ty ChÊt ®èt Hµ Néi ®Ó trùc tiÕp qu¶n lý kinh doanh theo chñ tr¬ng ph©n cÊp qu¶n lý cña thµnh phè. Cuèi n¨m 1992, c«ng ty tõ chç do Së Th¬ng nghiÖp qu¶n lý vÒ nghiÖp vô kinh doanh ®îc giao vÒ cho UBND huyÖn qu¶n lý toµn diÖn. Ngµy 21-12-1992, c«ng ty ®îc cÊp giÊy phÐp thµnh lËp c«ng ty Th¬ng m¹i Tõ Liªm thuéc UBND huyÖn Tõ Liªm - Hµ Néi. §©y lµ mét doanh nghiÖp Nhµ níc víi ngµnh nghÒ kinh doanh lµ hµng b¸ch ho¸, ®iÖn m¸y, vËt liÖu x©y dùng vµ thùc phÈm c«ng nghÖ. Lóc ®ã, vèn kinh doanh cña c«ng ty lµ 810.300.000®. Trong ®ã, vèn cè ®Þnh lµ 583.000.000®, vèn lu ®éng lµ 183.000.000®, vèn kh¸c lµ 89.300.000®. Vµ c¬ cÊu nguån cung cÊp vèn lµ: Vèn ng©n s¸ch cÊp lµ 142.400.000, vèn tù bæ sung lµ 667.900.000®. Ngµy 25-5-1995, c«ng ty ®îc bæ sung thªm nhiÖm vô kinh doanh x¨ng dÇu. §Çu n¨m 1999, quËn CÇu GiÊy ®îc thµnh lËp. Ngµy 5-2-1999, UBND quËn CÇu GiÊy ®· ban hµnh QuyÕt ®Þnh sè 705/Q§-UB ®æi tªn c«ng ty Th¬ng m¹i Tõ Liªm thµnh c«ng ty Th¬ng m¹i thuéc UBND quËn 2 CÇu GiÊy. Ngµy 7-1-2000, c«ng ty ®îc bæ sung thªm nhiÖm vô kinh doanh mÆt hµng rîu, bia, thuèc l¸ theo QuyÕt ®Þnh sè 66/Q§-UB. Nh vËy sau qu¸ tr×nh h¬n 40 n¨m h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn, c«ng ty Th¬ng m¹i quËn CÇu GiÊy ®· ph¸t triÓn kh¸ réng lín víi nhiÒu mÆt hµng kinh doanh nh b¸ch ho¸, ®iÖn m¸y, thùc phÈm, rîu, bia, thuèc l¸, hµng c«ng nghiÖp nhÑ, hµng mü nghÖ,... ChÝnh v× thÕ, c«ng ty ®· ®¹t ®îc nh÷ng thµnh tùu ®¸ng kÓ vÒ nhiÒu mÆt vµ lµ mét m¾t xÝch quan träng trong sù ph¸t triÓn cña m¹ng líi Th¬ng m¹i Hµ Néi. 3 B¶ng theo dâi kÕt qu¶ lç - l·i §¬n vÞ: ®ång ChØ tiªu 1997 1998 1999 16.138.580.87 2 17.915.734.93 3 29.904.085.51 4 228.620.700 262.756.270  Doanh thu thuÇn 15.909.960.17 2 17.652.978.66 3 29.904.085.51 4 Gi¸ vèn hµng b¸n 14.391.706.61 0 15.805.801.80 1 27.927.579.26 8 L·i gép 1.518.253.562 1.847.176.862 1.976.506.246 Chi phÝ b¸n hµng 1.336.066.889 1.629.418.449 1.417.129.650 139.021.647 168.647.668 459.980.293 L·i thuÇn ho¹t ®éng KD 13.165.026 49.110.745 99.396.303 L·i ho¹t ®éng tµi chÝnh   (32.075.108) L·i ho¹t ®éng bÊt thêng 38.119.974 5.853.116 1.717.328 Tæng l·i tríc thuÕ 51.285.000 54.963.906 69.038.532 ThuÕ thu nhËp DN (thuÕ lîi tøc) 23.078.000 24.733.755 22.092.328 L·i sau thuÕ 28.207.000 30.230.151 46.946.195 Tæng doanh thu C¸c kho¶n gi¶m trõ Chi phÝ qu¶n lý DN 4 B¶ng theo dâi nghÜa vô víi nhµ níc §¬n vÞ: ®ång Lo¹i thuÕ 1997 1998 1999 VAT (thuÕ doanh thu) 228.620.700 262.756.270 2.776.663.39 8 ThuÕ thu nhËp DN 23.078.000 24.733.755 22.092.328 Thu trªn vèn 16.695.000 ThuÕ nhµ ®Êt 74.703.500 85.034.700 251.937.300 6.350.000 6.350.000 6.350.000 ThuÕ kh¸c 16.695.000 Qua b¶ng theo dâi kÕt qu¶ lç - l·i ta thÊy, tæng doanh thu t¨ng dÇn tõ n¨m 1997, 1998 ®Õn n¨m 1999. Ho¹t ®éng bÊt thêng cña n¨m 1999 vµ 1998 ®Òu kÐm hiÖu qu¶ so víi n¨m 1997. Bªn c¹nh ®ã, ho¹t ®éng tµi chÝnh cña n¨m 1999 lµm thiÖt h¹i cho c«ng ty h¬n 32.000.000®. Tuy nhiªn, n¨m 1999, nhê viÖc gi¸m s¸t, qu¶n lý, thanh tra thÞ trêng hiÖu qu¶ h¬n nªn c«ng ty ®· lo¹i h¼n c¸c kho¶n gi¶m trõ. Do vËy, lîi nhuËn sau thuÕ n¨m 1999 cña c«ng ty còng t¨ng vät so víi n¨m 1998 vµ n¨m 1997 (46.946.195® so víi 30.230.151® vµ 28.207.000®). Lµ mét doanh nghiÖp Nhµ níc, ngoµi viÖc chÞu sù qu¶n lý trùc tiÕp vÒ vèn cña Nhµ níc, c«ng ty cßn chÞu sù qu¶n lý gi¸n tiÕp cña Nhµ níc th«ng qua c¸c lo¹i thuÕ nh tÊt c¶ c¸c doanh nghiÖp kh¸c. Tõ b¶ng theo dâi nghÜa vô ®èi víi Nhµ níc trong 3 n¨m 1997, 1998 vµ 1999 ta thÊy c«ng ty chÊp hµnh rÊt ®Çy ®ñ c¸c kho¶n ph¶i nép cho Nhµ níc. N¨m 1999, thuÕ VAT b¾t ®Çu ®îc ¸p dông, c«ng ty lµ ®¬n vÞ tÝnh VAT theo ph¬ng ph¸p khÊu trõ nªn phÇn thuÕ ph¶i nép tréi h¬n h¼n so víi møc thuÕ doanh thu cña n¨m 1998 vµ 1997. Qua viÖc thùc hiÖn nghÜa vô nép thuÕ ®èi víi Nhµ níc còng nãi lªn r»ng c«ng ty ®ang ë giai ®o¹n lµm ¨n ph¸t triÓn. 5 2-/ §Æc ®iÓm tæ chøc ho¹t ®éng kinh doanh cña c«ng ty. C«ng ty Th¬ng m¹i quËn CÇu GiÊy sau qu¸ tr×nh s¸p nhËp, t¸ch rêi cïng víi bÒ dµy lÞch sö tån t¹i vµ ph¸t triÓn, ®Õn nay c«ng ty bao gåm m¹ng líi víi 9 cöa hµng. C«ng ty Th¬ng m¹i CÇu giÊy CHTM Sè 1 CHTM L¸ng Thîng CHTM CÇu giÊy CHTM Sè 2 CHTM Sè 4 CHTM Cæ NhuÕ CHTM §¹i Mç CHTM Nhæn CHTM Mai DÞch TÊt c¶ c¸c cöa hµng cña c«ng ty ®îc ph©n bè ®Òu trªn ®Þa bµn quËn CÇu GiÊy vµ cã cïng chøc n¨ng lµ kinh doanh c¸c lo¹i mÆt hµng ®iÖn m¸y, thùc phÈm, rîu, bia, thuèc l¸, hµng c«ng nghiÖp nhÑ,... Trong 9 cöa hµng cña c«ng ty, cöa hµng Th¬ng m¹i CÇu GiÊy lµ cöa hµng lín nhÊt vµ lµ n¬i Bé m¸y tæ chøc vµ qu¶n lý cña c«ng ty lµm viÖc. Theo ®Þnh kú, c¸c cöa hµng nhËp c¸c lo¹i mÆt hµng theo nhu cÇu vµ theo sù qu¶n lý, ®Þnh híng cña c«ng ty. Hµng th¸ng, c¸c cöa hµng lªn b¶ng kª sè 4 vµ nép c¸c chøng tõ kÕ to¸n còng nh b¸o c¸o t×nh h×nh chung lªn c«ng ty. Lµ cöa hµng cña cïng mét c«ng ty, do vËy, c¸c cöa hµng lu«n hç trî, gióp ®ì nhau trong kinh doanh ®Ó cïng hoµn thµnh môc tiªu cña c«ng ty ®Æt ra vµ ®¹t ®îc môc ®Ých chung lµ gióp c«ng ty ngµy cµng ph¸t triÓn. 6 3-/ §Æc ®iÓm tæ chøc qu¶n lý cña c«ng ty. Tuy cã bÒ dµy lÞch sö gÇn 50 n¨m nhng do ®Æc thï lµ kinh doanh, bu«n b¸n nhá nªn Bé m¸y tæ chøc vµ qu¶n lý cña c«ng ty kh¸ ®¬n gi¶n, gän nhÑ vµ vÉn ®¶m b¶o hoµn thµnh tèt c«ng viÖc cña c«ng ty. Ban Gi¸m ®èc Phßng kÕ to¸n tµi vô Phßng tæ chøc hµnh chÝnh, b¶o vÖ, thanh tra C«ng ty Th¬ng M¹i quËn CÇu GiÊy lµ mét ®¬n vÞ h¹ch to¸n kinh tÕ ®éc lËp, tæ chøc qu¶n lý theo m« h×nh mét cÊp. Ban gi¸m ®èc c«ng ty l·nh ®¹o vµ trùc tiÕp chØ ®¹o kinh doanh cña tõng cöa hµng. C¸c phßng ban chøc n¨ng ®îc tæ chøc theo yªu cÇu qu¶n lý cña c«ng ty, chÞu sù chØ ®¹o trùc tiÕp vµ gióp viÖc cho Ban gi¸m ®èc ®¶m b¶o cho ho¹t ®éng kinh doanh cña c«ng ty ®îc th«ng suèt. Phßng kÕ to¸n tµi vô lËp kÕ ho¹ch thu - chi, qu¶n lý qu¸ tr×nh kinh doanh b»ng tiÒn, ®¸p øng kÞp thêi vèn cho c¸c cöa hµng vµ c¸c ho¹t ®éng kh¸c. §ång thêi, phßng cã nhiÖm vô lµm viÖc víi ng©n hµng vµ thanh to¸n víi c¸c b¹n hµng. Phßng tæ chøc hµnh chÝnh - b¶o vÖ - thanh tra cã chøc n¨ng tiÕp cËn thÞ trêng, chñ ®éng t×m kiÕm mÆt hµng, tæng hîp c©n ®èi vµ ®Ò xuÊt ý kiÕn vÒ n©ng bËc l¬ng cho c¸n bé - nh©n viªn trong c«ng ty hµng n¨m; c¨n cø yªu cÇu, nhiÖm vô, cã kÕ ho¹ch ®µo t¹o, ký hîp ®ång lao ®éng theo thêi vô hoÆc l©u dµi, tiÕp nhËn, ®iÒu ®éng c¸n bé - c«ng nh©n viªn; theo dâi vµ lËp kÕ ho¹ch ®ãng b¶o hiÓm x· héi, b¶o hiÓm y tÕ; tiÕp nhËn vµ chuyÓn c«ng v¨n chÝnh x¸c, qu¶n lý con dÊu chÆt chÏ, ®óng nguyªn t¾c, qu¶n lý sö dông xe cña c«ng ty; thanh tra, b¶o vÖ quyÒn lîi chÝnh ®¸ng cho c«ng ty. Ngoµi ra, phßng cßn cã mét thñ quü víi chøc n¨ng nhËp - xuÊt tiÒn khi ®· cã ®ñ ho¸ ®¬n, chøng tõ phßng kÕ to¸n tµi vô chuyÓn sang. 7 Bªn c¹nh ®ã, ®Ó ®¶m b¶o yªu cÇu ph¸t triÓn cña c«ng ty, c«ng ty rÊt coi träng ®Õn chÊt lîng lao ®éng trong qu¸ tr×nh tæ chøc qu¶n lý. §Ó phôc vô môc ®Ých l©u dµi, c«ng ty lu«n chó träng viÖc ®µo t¹o c¸n bé nh©n viªn, tiÕp nhËn nh÷ng tµi n¨ng trÎ vµ ®Æc biÖt t¹o ®iÒu kiÖn cho bé ®éi phôc viªn, chuyÓn ngµnh vµ nh÷ng ngêi cha cã c«ng ¨n viÖc lµm. 8 b¶ng b¸o c¸o chÊt lîng lao ®éng cã mÆt ®Õn 30-9-1998 C«ng ty Th¬ng m¹i Tõ C«ng ty Th¬ng m¹i CÇu Liªm: 1998 ®Õn 9-1999 GiÊy: 9-1999 ®Õn 2000 (24 n¨m, 115 n÷) (29 nam, 122 n÷) §¬n vÞ §¶ng viªn 43 46 10 10 Bé ®éi phôc viªn 10 14 §¹i häc 14 16 Trung cÊp 47 55 S¬ cÊp 59 50 7 6 Nam 4 4 N÷ 6 5 Nam 14 17 N÷ 81 80 Nam 6 8 N÷ 25 31 3 6 Bé ®éi ngµnh Chuyªn to¸n chuyÓn m«n Tuæi 50-60 Tuæi 35-49 Tuæi 25-34 Tuæi 18-24 kÕ Nam N÷ 9 10 B¸o c¸o chÊt lîng lao ®éng cã mÆt vµ nghØ kh«ng l¬ng ®Õn 1-1-2000 Tªn ®¬n vÞ Ban gi¸m ®èc NghØ Lao Tæn kh«ng l®éng g ¬ng sè §Þa chØ cöa hµng lao ®éng Na N÷ Na N÷ m m 2 1 1 Phßng TCHC, b¶o vÖ, 13 thanh tra 8 5 Phßng kÕ to¸n 4 Cöa hµng TM CÇu GiÊy 33 Cöa hµng TM sè 1 7 Cöa hµng TM sè 2 14 139-®êng CÇu GiÊy 1 4 139-®êng CÇu GiÊy 4 29 139-®êng CÇu GiÊy 1 6 139-®êng CÇu GiÊy 14 1 1 139-®êng CÇu GiÊy 1 1174-L¸ng Thîng Cöa hµng TM L¸ng Th- 15 îng 2 13 1 Cöa hµng TM sè 4 12 3 9 1 Cöa hµng TM §¹i Mç 4 Cöa hµng TM Cæ NhuÕ 28 Cöa hµng TM Nhæn Cöa hµng TM Mai DÞch Tæng 139-®êng CÇu GiÊy 229-§êng CÇu GiÊy 4 2 X· §¹i Mç - Tõ Liªm 7 21 1 §êng 69-x· Cæ NhuÕ 8 2 6 1 34 - Phè Nhæn 11 1 10 151 29 122 11 ThÞ trÊn Mai DÞch 3 7 II-/ §Æc ®iÓm tæ chøc kÕ to¸n cña c«ng ty Gióp viÖc vµ hç trî ®¾c lùc cho ban gi¸m ®èc trong viÖc qu¶n lý, ®iÒu hµnh ho¹t ®éng kinh doanh cña c«ng ty lµ phßng kÕ to¸n tµi vô. Phßng cã 4 nh©n viªn víi 4 chøc n¨ng. KÕ to¸n trëng KÕ to¸n mua KÕ to¸n b¸n KÕ to¸n ng©n hµng KÕ to¸n trëng cã nhiÖm vô ®iÒu hµnh ho¹t ®éng cña toµn bé phßng, hµng th¸ng b¸o c¸o lªn Ban gi¸m ®èc vµ chÞu tr¸ch nhiÖm chÝnh trong c«ng viÖc. Hµng ngµy, kÕ to¸n trëng duyÖt c¸c tê kª vµ ®èi chiÕu. Sau ®ã, tõ sæ c¸i vµ nhËt ký nhËn ë 3 kÕ to¸n cÊp díi lªn b¸o c¸o. KÕ to¸n mua chÞu tr¸ch nhiÖm qu¶n lý vÒ kh©u mua hµng. Hµng th¸ng, kho¶ng ngµy 5-10 kÕ to¸n c¸c cöa hµng lªn b¶ng kª sè 4 vµ nép chøng tõ cho kÕ to¸n mua. KÕ to¸n mua nhËn tê kª, thèng kª råi vµo nhËt ký sè 5. KÕ to¸n b¸n cã nhiÖm vô tËp hîp c¸c b¸o c¸o b¸n ra vµ nhËn b¶ng kª sè 4. Sau ®ã, vµo nhËt ký sè 8 ®Ó cuèi th¸ng nép cho kÕ to¸n trëng. KÕ to¸n ng©n hµng cã nhiÖm vô qu¶n lý tiÒn vay, tiÒn göi cña c«ng ty ë ng©n hµng, trùc tiÕp lµm viÖc víi ng©n hµng. Ngoµi ra, kÕ to¸n ng©n hµng cßn qu¶n lý chi phÝ nãi chung nh chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp, c¸c 12 kho¶n b¶o hiÓm,... vµ c¶ l¬ng. Bªn c¹nh ®ã, hµng th¸ng, kÕ to¸n ng©n hµng theo dâi vµ trÝch khÊu hao cho tµi s¶n cè ®Þnh cña c«ng ty. Víi nhiÖm vô rÊt quan träng trong qu¸ tr×nh kinh doanh cña c«ng ty nhng chØ víi 4 ngêi, phßng kÕ to¸n tµi vô lu«n hoµn thµnh tèt c«ng viÖc. §¹t ®îc ®iÒu ®ã lµ nhê viÖc ph©n bè, s¾p xÕp khoa häc, nhê tinh thÇn tr¸ch nhiÖm vµ kh¶ n¨ng nghiÖp vô cña c¸c nh©n viªn. H¬n n÷a, c¶ 4 phÇn hµnh kÕ to¸n trong phßng lu«n ®oµn kÕt vµ gióp ®ì nhau ®Ó hoµn thµnh tèt c«ng viÖc. Trong c«ng t¸c kÕ to¸n hÖ thèng chøng tõ mµ c«ng ty sö dông lµ toµn bé c¸c chøng tõ vÒ th¬ng m¹i. Cô thÓ: - C¸c chøng tõ vÒ tiÒn l¬ng: B¶ng chÊm c«ng (01-L§TL), B¶ng thanh to¸n tiÒn l¬ng (02-L§TL), PhiÕu nghØ hëng BHXH (03-L§TL), B¶ng thanh to¸n BHXH (04-L§TL), B¶ng thanh to¸n tiÒn thëng (05L§TL), PhiÕu b¸o lµm thªm giê (07-L§TL), Biªn b¶n ®iÒu tra tai n¹n lao ®éng (09-L§TL). - C¸c chøng tõ vÒ hµng tån kho: PhiÕu nhËp kho (01-VT), PhiÕu xuÊt kho (02-VT), PhiÕu xuÊt kho kiªm vËn chuyÓn néi bé (03-VT), Biªn b¶n kiÓm nghiÖm (05-VT), ThÎ kho (06-VT), PhiÕu b¸o vËt t cßn l¹i cuèi kú (07-VT), Biªn b¶n kiÓm kª vËt t, s¶n phÈm, hµng ho¸ (08-VT). - C¸c chøng tõ vÒ b¸n hµng: Ho¸ ®¬n b¸n hµng (01a-BH), Ho¸ ®¬n b¸n hµng (01b-BH), Ho¸ ®¬n kiªm phiÕu xuÊt kho (02-BH), Ho¸ ®¬n cíc vËn chuyÓn (03-BH), Ho¸ ®¬n dÞch vô (04-BH), Ho¸ ®¬n tiÒn ®iÖn (07BH), Ho¸ ®¬n tiÒn níc (08-BH), Ho¸ ®¬n thu phÝ b¶o hiÓm (11-BH), Ho¸ ®¬n cho thuª nhµ (12-BH), PhiÕu mua hµng (13-BH), ThÎ quÇy hµng (15BH). - C¸c chøng tõ vÒ tiÒn tÖ: PhiÕu thu (01-TT), PhiÕu chi (02-TT), GiÊy ®Ò nghÞ t¹m øng (03-TT), GiÊy thanh to¸n tiÒn t¹m øng (04-TT), Biªn lai thu tiÒn (05-TT), B¶ng kiÓm kª quü (07a-TT), B¶ng kiÓm kª quü (07b-TT). - C¸c chøng tõ vÒ tµi s¶n cè ®Þnh: Biªn b¶n giao nhËn TSC§ (01TSC§), ThÎ TSC§ (02-TSC§), Biªn b¶n thanh lý TSC§ (03-TSC§), Biªn 13 b¶n giao nhËn TSC§ söa ch÷a lín hoµn thµnh (04-TSC§), Biªn b¶n ®¸nh gi¸ l¹i TSC§ (05-TSC§). Cïng víi hÖ thèng chøng tõ th× hÖ thèng tµi kho¶n mµ c«ng ty sö dông lµ toµn bé c¸c tµi kho¶n vÒ Th¬ng m¹i mµ kÕ to¸n cho c¸c doanh nghiÖp Th¬ng m¹i dïng ®Õn. §Æc biÖt, víi c¸c lo¹i c«ng cô - dông cô rÎ tiÒn nh tñ hµng,... th× kÕ to¸n theo dâi mét nöa gi¸ trÞ ë TK 153 (khi xuÊt kho), nöa gi¸ trÞ cßn l¹i theo dâi ë TK 141.2 ®Ó ®ì g¸nh nÆng cho c¸c cöa hµng. VÒ hÖ thèng sæ kÕ to¸n, c«ng ty ®· lùa chän h×nh thøc tæ chøc sæ: NhËt ký chøng tõ. C«ng ty lùa chän h×nh thøc nµy v× nã phï hîp víi ®Æc ®iÓm cña bé m¸y kÕ to¸n vµ ®Æc ®iÓm cña c«ng ty - mét c«ng ty víi sè lîng c¸c nghiÖp vô nhiÒu, lîng tµi kho¶n sö dông lín, yªu cÇu qu¶n lý cao, tr×nh ®é nh©n viªn cao, ®ång ®Òu vµ ®Æc biÖt bé m¸y kÕ to¸n chñ yÕu lµ ghi sæ b»ng tay. §©y lµ h×nh thøc cã sù kÕt hîp chÆt chÏ viÖc ghi chÐp c¸c nghiÖp vô kinh tÕ ph¸t sinh theo thêi gian víi viÖc hÖ thèng ho¸ c¸c nghiÖp vô kinh tÕ theo néi dung kinh tÕ. §Æc ®iÓm cña h×nh thøc nµy cã sù kÕt hîp réng r·i víi viÖc h¹ch to¸n tæng hîp, h¹ch to¸n chi tiÕt trªn cïng mét sæ kÕ to¸n trong qu¸ tr×nh ghi chÐp. C¸c lo¹i sæ tæng hîp mµ kÕ to¸n cña c«ng ty sö dông nh: NK-CT sè 1: Dïng ®Ó ph¶n ¸nh sè ph¸t sinh bªn Cã TK 111. NK-CT sè 2: Dïng ®Ó ph¶n ¸nh sè ph¸t sinh bªn Cã TK 112. NK-CT sè 3: Dïng ®Ó ph¶n ¸nh sè ph¸t sinh bªn Cã TK 113. NK-CT sè 4: Dïng ®Ó ph¶n ¸nh sè ph¸t sinh bªn Cã TK 311, 315, 341,342 NK-CT sè 5: Dïng ®Ó tæng hîp t×nh h×nh thanh to¸n vµ c«ng nî víi ngêi cung cÊp hµng ho¸ cho c«ng ty. NK-CT sè 8: Dïng ®Ó ph¶n ¸nh sè ph¸t sinh bªn Cã TK 156,157,159,131,511,512,531,532,641,642... C¸c b¶ng kª sè 1,2,3,5,10,11 ®îc phßng kÕ to¸n sö dông ®Ó gióp cho c«ng t¸c kÕ to¸n ®îc tèt h¬n. Cßn vÒ sæ kÕ to¸n chi tiÕt, 14 c«ng ty sö dông nh sæ kÕ to¸n chi tiÕt ph¶i tr¶ ngêi b¸n 331, sæ kÕ to¸n chi tiÕt b¸n hµng, sæ chi tiÕt ph¶i thu kh¸ch hµng 131,... vµ c¸c b¶ng ph©n bæ nh b¶ng ph©n bæ tiÒn l¬ng,... Ngoµi ra, phßng kÕ to¸n cßn sö dông mét sè sæ phô lµ sæ mua hµng, sæ vµo sÐc, sæ lÜnh-chi tiÒn, sæ quü tiÒn chi phÝ vµ b¸n hµng, danh b¹ theo dâi khÊu hao TSC§,... Tr×nh tù ghi sæ kÕ to¸n theo h×nh thøc NK-CT: Chøng tõ gèc vµ b¶ng ph©n bæ B¶ng kª NhËt ký chøng tõ Sæ KT chi tiÕt Sæ c¸i B¶ng tæng hîp chi tiÕt B¸o c¸o tµi chÝnh Ghi hµng ngµy Ghi cuèi th¸ng §èi chiÕu, kiÓm tra Hµng ngµy c¨n cø vµo c¸c chøng tõ gèc ®· kiÓm tra lÊy sè liÖu ghi trùc tiÕp vµo c¸c nhËt ký chøng tõ hoÆc b¶ng kª, sæ chi tiÕt cã liªn quan. §èi víi c¸c nhËt ký chøng tõ ®îc ghi c¨n cø vµo c¸c b¶ng kª, sæ chi tiÕt th× hµng ngµy c¨n cø vµo chøng tõ kÕ to¸n, b¶ng kª, sæ chi tiÕt, cuèi th¸ng ph¶i chuyÓn sè liÖu tæng céng cña b¶ng kª, sæ chi tiÕt vµo nhËt ký chøng tõ. §èi víi c¸c lo¹i chi phÝ kinh doanh ph¸t sinh nhiÒu lÇn hoÆc mang tÝnh chÊt ph©n bæ, c¸c chøng tõ gèc tríc hÕt ®îc tËp hîp vµ ph©n lo¹i trong c¸c b¶ng ph©n bæ, sau ®ã kÕ to¸n l©y sè liÖu kÕt qu¶ cña b¶ng ph©n bæ ghi vµo c¸c b¶ng kª vµ nhËt ký chøng tõ cã liªn quan. 15 Cuèi th¸ng, kÕ to¸n trëng kho¸ sæ, céng sè liÖu trªn c¸c nhËt ký chøng tõ, ®èi chiÕu sè liÖu trªn c¸c nhËt ký chøng tõ víi c¸c sæ kÕ to¸n chi tiÕt, b¶ng tæng hîp chi tiÕt cã liªn quan vµ lÊy sè liÖu tæng céng cña c¸c nhËt ký chøng tõ ghi trùc tiÕp vµo sæ c¸i. §èi víi c¸c chøng tõ cã liªn quan ®Õn c¸c sæ vµ thÎ kÕ to¸n chi tiÕt th× ®îc ghi trùc tiÕp vµo c¸c sæ, thÎ cã liªn quan. Cuèi th¸ng, céng c¸c sæ hoÆc thÎ kÕ to¸n chi tiÕt vµ c¨n cø vµo ®ã lËp c¸c b¶ng tæng hîp chi tiÕt theo tõng tµi kho¶n ®èi chiÕu víi sæ c¸i. Sè liÖu tæng céng ë sæ c¸i vµ mét sæ chØ tiªu chi tiÕt trong nhËt ký chøng tõ, b¶ng kª vµ c¸c b¶ng tæng hîp chi tiÕt ®îc kÕ to¸n trëng dïng ®Ó lËp b¸o c¸o tµi chÝnh. HÕt mét quý hoÆc mét n¨m th× phßng kÕ to¸n ph¶i lËp hÖ thèng b¸o c¸o tµi chÝnh gåm 4 b¸o c¸o: b¸o c¸o kÕt qu¶ kinh doanh, b¶ng c©n ®èi kÕ to¸n, b¸o c¸o lu chuyÓn tiÒn tÖ, thuyÕt minh b¸o c¸ tµi chÝnh. C¸c b¸o c¸o nµy ®îc göi ®Õn c¸c c¬ quan chñ qu¶n, c¬ quan h÷u quan cã liªn quan nh: Côc ThuÕ, chi côc Tµi chÝnh, phßng Kinh tÕ Thèng kª Tµi chÝnh quËn, Ng©n hµng, chi côc Thèng kª Thµnh phè, Së Th¬ng m¹i Hµ Néi. 16 III-/ NhËn xÐt chung vµ kiÕn nghÞ C«ng ty Th¬ng M¹i quËn CÇu GiÊy ®· tr¶i qua 45 n¨m víi bao th¨ng trÇm, c«ng ty ®· t¹o ®îc uy tÝn vµ niÒm tin ®èi víi kh¸ch hµng trong thµnh phè Hµ Néi còng nh c¸c tØnh ngoµi. N¾m ®îc yªu cÇu cÊp b¸ch trong nÒn kinh tÕ thÞ trêng, c«ng ty lu«n chó träng ®Õn viÖc c«ng t¸c tæ chøc vµ bé m¸y qu¶n lý cña m×nh ®Ó cã thÓ ®øng v÷ng trong nÒn kinh tÕ thÞ trêng víi sù c¹nh tranh tù do. Mét bé m¸y quan träng mµ c«ng ty lu«n chó träng - Bé m¸y kÕ to¸n. §©y lµ bé m¸y ®îc tinh gi¶n, rÊt gän nhÑ, phï hîp víi ®Æc ®iÓm kinh doanh cña c«ng ty, cña ®Æc ®iÓm chung nÒn kinh tÕ níc ta. Bé m¸y kÕ to¸n sÏ gãp phÇn lín trong qu¸ tr×nh ®a c«ng ty Th¬ng m¹i CÇu GiÊy còng nh hÖ thèng Th¬ng m¹i Hµ Néi v÷ng bíc tiÕn vµo thÕ kû 21. 17
- Xem thêm -