Tài liệu Báo cáo tổng hợp công ty sứ thanh trì hà nội

  • Số trang: 15 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 31 |
  • Lượt tải: 0
nganguyen

Đã đăng 34345 tài liệu

Mô tả:

Lêi nãi ®Çu Trong nÒn kinh tÕ hµng ho¸ nhiÒu thµnh phÇn hiÖn nay cïng víi qu¸ tr×nh më cöa héi nhËp vµo nÒn kinh tÕ khu vùc vµ thÕ giíi, sù c¹nh tranh trªn thÞ tr-êng sÏ ngµy cµng gay g¾t, quyÕt liÖt. Søc Ðp cña thÞ tr-êng, cña hµng nhËp lËu, cña ng-êi tiªu dïng trong vµ ngoµi n-íc buéc c¸c nhµ kinh doanh vµ c¸c nhµ qu¶n lý ph¶i hÕt søc coi träng vÊn ®Ò ®¶m b¶o vµ n©ng cao chÊt l-îng s¶n phÈm. §©y chÝnh lµ ch×a kho¸ quan träng gãp phÇn n©ng cao søc c¹nh tranh, chiÕm lÜnh thÞ tr-êng cña c¸c doanh nghiÖp. §Ó lµm ®-îc ®iÒu nµy ®ßi hái doanh nghiÖp tr-¬c tiªn ph¶i cã mét hÖ thèng qu¶n lý tèt, cã kh¶ n¨ng thÝch nghi cao víi sù biÕn ®éng cña thÞ tr-êng. HÖ thèng qu¶n lý chÊt l-îng theo tiªu chuÈn ISO - 9000 hiÖn ®ang lµ m« h×nh qu¶n lý ®-îc ¸p dông réng r·i nhÊt trªn thÕ giíi do nh÷ng lîi Ých thiÕt thùc mµ nã ®em l¹i cho c¸c doanh nghiÖp ¸p dông. ViÖc ¸p dông hÖ thèng nµy chÝnh lµ mét h-íng ®i quan träng cho c¸c doanh nghiÖp ViÖt Nam trªn con ®-êng t×m kiÕm mét hÖ thèng qu¶n lý phï hîp víi ®iÒu kiÖn vµ tr×nh ®é cña m×nh nh»m ®em l¹i sù ph¸t triÓn bÒn v÷ng vµ l©u dµi cña doanh nghiÖp m×nh nats lµ trong thÞ tr-êng ®Çy biÕn ®éng hiÖn nay. C«ng ty Sø Thanh Tr× Hµ Néi lµ mét doanh nghiÖp trùc thuéc Tæng C«ng ty Thuû Tinh vµ Gèm Sø x©y dùng - Bé x©y dùng, lµ mét doanh nghiÖp ho¹t ®éng kh¸ tèt trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y. C«ng ty ®· nghiªn cøu x©y dùng vµ ¸p dông hÖ tèng qu¶n lý chÊt l-îng theo tiªu chuÈn ISO - 9002 vµ ®· ®¹t ®-îc mét sè thµnh c«ng nhÊt ®Þnh trong viÖc ®¶m b¶o n©ng cao vµ liªn tôc c¶i tiÕn chÊt l-îng s¶n phÈm cña m×nh ®em l¹i sù tho¶ m·n cho kh¸ch hµng, n©ng cao uy tÝn trªn thÞ tr-êng. Tuy nhiªn, ®©y míi chØ lµ thµnh c«ng b-íc ®Çu. §Ó hÖ thèng nµy thùc sù cã hiÖu lùc vµ tiÕp tôc ph¸t huy hiÖu qu¶ th× c«ng t¸c duy tr×, hoµn thiÖn vµ n©ng cao hiÖu qu¶ cña hÖ thèng chÊt l-îng ®ang ¸p dông lµ ®ßi hái thiÕt yÕu ®Æt ra víi C«ng ty Sø Thanh Tr× Hµ Néi. V× vËy qua thêi gian tËp sù t¹i C«ng ty em cã mét sè ý kiÕn nh»m duy tr× vµ n©ng cao chÊt l-îng s¶n phÈm trong chuyªn ®Ò nµy. * Chuyªn ®Ò nµy gåm hai ch-¬ng: Ch-¬ng I : Thùc tr¹ng s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty hiÖn nay Ch-¬ng II: Mét sè gi¶i ph¸p chñ yÕu nh»m n©ng cao chÊt l-îng s¶n phÈm ë tõng bé phËn s¶n xuÊt Ch-¬ng I: thùc tr¹ng s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty hiÖn nay I. Qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña C«ng ty C«ng ty Sø Thanh Tr× (tªn giao dÞch: Thanh Tr× Sanitary Wase Company) lµ mét doanh nghiÖp Nhµ n-íc cã trô së t¹i x· Thanh Tr× huyÖn Thanh Tr× - Hµ Néi. Ngµnh nghÒ kinh doanh chñ yÕu cña C«ng ty lµ s¶n xuÊt vËt liÖu x©y dùng. C«ng ty cã nguån gèc s¬ khai tõ mét c¬ së s¶n xuÊt b¸t cña t- nh©n. Sau khi ®-îc tiÕp qu¶n thµnh xÝ nghiÖp quèc doanh, C«ng ty ®· tr¶i qua nhiÒu b-íc th¨ng trÇm ®Ó cã ®-îc sù ph¸t triÓn nhngµy nay. - Giai ®o¹n 1961 - 1987: Th¸ng 3 - 1961, x-ëng g¹ch Thanh Tr× ®-îc thµnh lËp, sau ®ã ®æi tªn thµnh xÝ nghiÖp g¹ch Thanh Tr×, trùc thuéc Liªn hiÖp c¸c xÝ nghiÖp sµnh sø Thuû Tinh. NhiÖm vô chñ yÕu cña xÝ nghiÖp lµ s¶n xuÊt c¸c lo¹i g¹ch l¸ nem, g¹ch chÞu löa cÊp thÊp, g¹ch l¸t vØa hÌ, èng m¸ng tho¸t n-íc...S¶n l-îng s¶n xuÊt trong giai ®o¹n nµy rÊt nhá, chØ kho¶ng vµi tr¨m viªn mçi lo¹i. N¨m 1980, xÝ nghiÖp l¹i ®æi tªn thµnh Nhµ m¸y sµnh sø x©y dùng Thanh Tr× vµ b¾t ®Çu s¶n xuÊt c¸c lo¹i s¶n phÈm sø cã tr¸ng men. - Giai ®o¹n 1988 - 1991: Trong khi Nhµ n-íc chuyÓn ®æi c¬ chÕ qu¶n lý tõ bao cÊp sang c¬ chÕ thÞ tr-êng th× nhµ m¸y vÉn quen c¸ch lµm ¨n cò. S¶n phÈm lµm ra cã chÊt l-îng kÐm, mÊu m· ®¬n ®iÖu, chi phÝ s¶n xuÊt l¹i qu¸ cao, do ®ã ®· kh«ng thÓ c¹nh tranh ®-îc víi c¸c s¶n phÈm cïng lo¹i ë trong n-íc còng nh- cña n-íc ngoµi. Nhµ m¸y ®øng bªn bê cña sù ph¸ s¶n. - Giai ®o¹n 1992 - ®Õn nay: §-îc sù gióp ®ì cña L·nh ®¹o Bé x©y dùng vµ Liªn hiÖp c¸c xÝ nghiÖp Thuû tinh vµ Gèm x©y dùng (nay lµ Tæng C«ng ty Thuû tinh vµ Gèm x©y dùng). Nhµ m¸y ®· v-ît qua thêi kú khã kh¨n. Bªn c¹nh viÖc bè trÝ l¹i tæ chøc nh©n sù, Tæng C«ng ty ®· quyÕt ®Þnh ®Æt nhµ m¸y d-íi sù chØ ®¹o trùc tiÕp cña Tæng gi¸m ®èc. NhËn thøc râ vai trß cña c«ng nghÖ trong quyÕt ®Þnh chÊt l-îng s¶n phÈm, Tæng gi¸m ®èc ®· chØ ®¹o nhµ m¸y ngõng s¶n xuÊt ®Ó tËp trung nghiªn cøu c«ng nghÖ míi, ®æi míi thiÕt bÞ vµ ®iÒu kiÖn lµm viÖc, s¾p xÕp l¹i mÆt b»ng vµ d©y chuyÒn s¶n xuÊt. Thùc tÕ ®· chøng minh ®©y lµ quyÕt ®Þnh t¸o b¹o nh-ng ®óng ®¾n. Sau 11 th¸ng ngõng s¶n xuÊt, th¸ng 11 - 1992, Nhµ m¸y ®· ®i vµo t- thÕ s½n sµng s¶n xuÊt. ChØ trong vßng 46 ngµy cuèi n¨m 1992, sau khi ®-îc phÐp ho¹t ®éng trë l¹i, nhµ m¸y ®· s¶n xuÊt ®-îc 20.400 s¶n phÈm víi chÊt l-îng cao h¬n h¼n c¸c n¨m tr-íc, s¶n l-îng gÊp 3,4 lÇn s¶n l-îng cña c¶ hai n¨m 1990, 1991. Tõ ®ã cho ®Õn nay s¶n l-îng còng nh- doanh thu cña Nhµ m¸y ®· t¨ng tr-ëng kh«ng ngõng qua mçi n¨m s¶n xuÊt. Ngµy 24/3/1993 Nhµ m¸y ®-îc nhËn quyÕt ®Þnh thµnh lËp doanh nghiÖp Nhµ n-íc (Q§076A/BXD - TCL§) Ngµy 30//9/1994 ®Ó phï hîp víi t×nh h×nh míi nhµ m¸y ®æi lªn thµnh C«ng ty Sø Thanh Tr× Hµ Néi trùc thuéc Tæng C«ng ty Thuû tinh vµ Gèm x©y dùng (Q§484/BXD - TCL§) vµ duy tr× tõ ®ã ®Õn nay. II. Nh÷ng ®Æc tr-ng kinh tÕ kü thuËt cña C«ng ty 1. §Æc ®iÓm cña quy tr×nh c«ng nghÖ s¶n xuÊt Trong c¸c doanh nghiÖp, c«ng nghÖ s¶n xuÊt lµ yÕu tè ¶nh h-ëng lín tíi chÊt l-îng s¶n phÈm. Quy tr×nh c«ng nghÖ cña C«ng ty Sø Thanh Tr× cã thÓ kh¸i qu¸t theo s¬ ®å sau: S¬ ®å: Quy tr×nh c«ng nghÖ cña C«ng ty Sø Thanh Tr× Hµ Néi Bé phËn khu«n Bé phËn hå Bé phËn men MÉu Nguyªn liÖu Nguyªn liÖu Khu«n mÑ C©n ®Þnh l-îng C©n ®Þnh l-îng Khu«n s¶n xuÊt NghiÒn bi NghiÒn bi SÊy khu«n Sµng vµ khö tõ Sµng vµ khö tõ Khu«n s¶n xuÊt BÓ chøa hå hoµn chØnh Bé phËn ®æ rãt Méc bãc khu«n Thïng chøa men SÊy m«i tr-êng Méc tr¾ng Hoµn thiÖn s¬ bé Trén keo SÊy c-ìng bøc KiÓm tra hoµn thiÖn méc Phun men d¸n ch÷ Men phun Lß nung S¶n phÈm lo¹i (C) KiÓm tra ph©n lo¹i S¶n phÈm thu håi (B) S¶n phÈm lo¹i (A) Söa nguéi 2. §Æc ®iÓm vÒ c¬ cÊu s¶n phÈm cña C«ng ty. HiÖn nay C«ng ty vµo nhãm s¶n phÈm sø cao cÊp sau: + Nhãm chËu röa mÆt, ch©n chËu gåm c¸c s¶n phÈm sau: CVTL2, CVTL3, CV3, CV3N, CVI9, CVI2, CVDL2.... + Nhãm tiÓu treo, bide gåm c¸c s¶n phÈm sau: TT1, TT3, TT5, TT7, bide1, bide3... + Nhãm th©n bÖt gåm c¸c s¶n phÈm sau: BVI1, BVI1T, BV1TP, BVI3, BVI3P, BVI5, BVI16,VC11, BVI19, BVI23, BVI28, BVI29... + Nhãm kÐt + xÝ xæm gåm c¸c s¶n phÈm sau: KVI1, KVI5, KV15, KVI16, KVI19, KVI28, KVI29, KVI23, ST4, ST7, ST8.... - Nh- vËy s¶n phÈm cña C«ng ty ®a d¹ng vÒ kiÓu d¸ng, C«ng ty ®ang kh«ng ngõng c¶i tiÕn t¨ng thªm mÉu m· ®Ó ®¸p øng nhu cÇu ngµy cµng ®a d¹ng cña kh¸ch hµng ®ång thêi t¨ng søc c¹nh tranh trªn thÞ tr-êng nh»m tho¶ m·n sù hµi lßng cña ng-êi tiªu dïng. - VÒ mÇu s¾c tr-íc kia C«ng ty chØ s¶n xuÊt mét vµi mÉu chÝnh th× nay C«ng ty ®· c¶i tiÕn kü thuËt m¹nh d¹n ®-a ra c¸c gam mµu míi vµ ®· ®-îc thÞ tr-êng hµo høng ®ãn nhËn. Do vËy b¶ng mÉu cña C«ng ty hiÖn nay rÊt phong phó vÒ mµu s¾c nh-: tr¾ng, ngµ, xanh nh¹t, xanh ®Ëm, hång nh¹t, hång ®Ëm, mËn, cèm, ®en.. => S¶n phÈm sø vÖ sinh cao cÊp cña C«ng ty ®a d¹ng vÒ mÉu m· vµ mµu s¾c cã søc c¹nh tranh cao, nh-ng ®Ó tån t¹i vµ ph¸t triÓn h¬n n÷a C«ng ty ph¶i kh«ng ngõng duy tr× vµ n©ng cao chÊt l-îng s¶n phÈm. 3. §Æc ®iÓm vÓ m¸y mãc thiÕt bÞ HiÖn nay C«ng ty cã m¸y mãc thiÕt bÞ thuéc lo¹i tiªn tiÕn hiÖn ®¹i, cã tÝnh tù ®éng ho¸ cao nh-: + Bªn nguyªn liÖu cã m¸y nghiÒn bi, hÖ thèng b¬m hå ®æ rãt, hÖ thèng sµng khö tõ ®Òu ®¹t tiªu chuÈn Ch©u ¢u. + Bªn t¹o h×nh cã c¸c h·ng kÐt MCO28E2, h·ng chËu LVA110V2, b¨ng ASTB, b¨ng bÖt LBRE3, b¨ng BCC60, b¨ng §RBCC59 ®Òu ®-îc nhËp tõ Italy. + Bªn lß nung cã hai lo¹i lß nung hiÖn ®¹i. - Lß Tuynel lµ lß nung kÝn ®-îc nhËp tõ Italy t-¬ng ®èi hiÖn ®¹i c«ng suÊt thiÕt kÕ cña d©y chuyÒn lµ 75.000s¶n phÈm/n¨m. Nh-ng víi sù s¸ng t¹o trªn c¬ së khoa häc cña tËp thÓ c¸n bé c«ng nh©n viªn trong toµn C«ng ty ®· ®-a c«ng suÊt d©y truyÒn lªn 100.0000s¶n phÈm/n¨m. - Lß nung Shuttel lµ lß nung liªn hoµn ®-îc nhËp tõ Mü cã tÝnh tù ®éng ho¸ cao cã c«ng suÊt 7.400.000s¶n phÈm/n¨m. HiÖn nay n¨ng lùc s¶n xuÊt cña C«ng ty lµ 500.000 - 600.000s¶n phÈm/n¨m ®øng ®Çu so víi c¸c doanh nghiÖp cïng ngµnh kh¸c. 4. §Æc ®iÓm vÒ lao ®éng - Do tÝnh ®Æc thï cña c«ng viÖc nªn c¸n bé c«ng nh©n viªn cña C«ng ty chñ yÕu lµ nam giíi, C«ng ty c¬ së häc l-îng lao ®éng tuæi trung b×nh t-¬ng ®èi trÎ. C¸n bé cña C«ng ty hiÖn nay ®a sè ®· cã b»ng ®¹i häc, c«ng nh©n cã tay nghÒ cao lµm viÖc cã tr¸ch nhiÖm, g¾n bã víi C«ng ty. - HiÖn nay C«ng ty cã kho¶ng 700 c¸n bé c«ng nh©n viªn, l-¬ng b×nh qu©n trªn 1 triÖu ®ång/th¸ng. - C«ng ty kÕt hîp hµi oµ gi÷a lao ®éng thñ c«ng vµ m¸y mãc thiÕt bÞ do vËy chÊt l-îng s¶n phÈm vµ n¨ng suÊt lao ®éng ngµy cµng ®-îc n©ng cao. 5. §Æc ®iÓm vÒ tæ chøc qu¶n lý C«ng ty. - MÆc dï doanh nghiÖp cã quy m« t-¬ng ®èi lín nh-ng C«ng ty Sø Thanh Tr× l¹i cã bé m¸y qu¶n lý rÊt gän nhÑ theo m« h×nh trùc tuyÕn chøc n¨ng. Theo ®ã mäi th«ng tin ®Òu ®-îc tËp trung t¹i Phßng gi¸m ®èc vµ c¸c quyÕt ®Þnh qu¶n lý còng ®-îc xuÊt ph¸t tõ ®©y. Theo chøc n¨ng c¸c phßng ®-îc chia ra. + Phßng hµnh chÝnh nh©n sù: ®¶m nhiÖm c¸c kh©u hµnh chÝnh, tæ chøc tuyÓn ng-êi, sa th¶i, ®µo t¹o, qu¶n lý nh©n viªn, y tÕ... + Phßng tµi chÝnh kÕ to¸n: phô tr¸ch mÆt tµi chÝnh, h¹ch to¸n kÕ to¸n, kiÓm kª tµi s¶n... + Phßng kÕ ho¹ch: lËp kÕ ho¹ch s¶n xuÊt, tiÕn ®é s¶n xuÊt, ®Þnh møc s¶n xuÊt lËp kÕ ho¹ch tiªu thô, lËp c¸c dù ¸n ®Çu t-, kÕ ho¹ch nhËp xuÊt vËt t-... + Phßng kü thuËt - KCS: ®¶m nhiÖm mÆt kü thuËt s¶n xuÊt, kiÓm tra kü thuËt, kiÓm tra chÊt l-îng s¶n phÈm... + Phßng kinh doanh: qu¶n lý kho thµnh phÈm vµ c¸c cöa hµng tiªu thô, trùc tiÕp theo dâi viÖc tiªu thô hµng ho¸, triÓn khai kÕ ho¹ch tiªu thô... ch-¬ng II: Mét sè gi¶i ph¸p chñ yÕu nh»m n©ng cao chÊt l-îng s¶n phÈm cña C«ng ty sø thanh tr× Hµ Néi t¹i c¸c kh©u s¶n xuÊt I. Bé phËn nguyªn liÖu. - Nguyªn vËt liÖu lµm hå ®æ rãt bao gåm: ®Êt sÐt, Feldspar, Quarta... - Nguyªn liªn men bao gåm: Feldspar, Quartz, Cao lanh, thuû tinh láng, CaCO3, MÇu, CMC... HiÖn nay nguån cung øng nguyªn vËt liÖu cho C«ng ty chñ yÕu lµ trong n-íc, qua qu¸ tr×nh nghiªn cøu vµ ®óc rót kinh nghiÖm C«ng ty ®· cã nh÷ng bµi hå ®æ rãt vµ men t-¬ng ®èi chuÈn. Nh-ng hiÖn nay vÉn cßn x¶y ra hiÖn t-îng mét sè mÎ hå vµ men chÊt l-îng kh«ng ®-îc tèt dÉn ®Õn chÊt l-îng s¶n phÈm cuèi lß kh«ng ®-îc tèt, thµnh phÈm s¶n phÈm A c¸c ngµy day ®éng lín g©y tiÖt h¹i cho C«ng ty. * Nguyªn nh©n kh¸ch quan: do nhµ cung cÊp nguyªn liÖu cho C«ng ty kh«ng ®¶m b¶o chÊt l-îng ®ång ®Òu. §Ó kh¾c phôc t×nh tr¹ng nµy Phßng kü thuËt cÇn kiÓm tra, kiÓm so¸t chÆt chÏ nguyªn vËt liÖu vÒ vµ C«ng ty nªn ®Çu t- më réng kho nguyªn vËt liÖu ®Ó nguyªn vËt liÖu cïng mét l« hµng cung cÊp cho s¶n xuÊt trong mét thêi gian dµi h¬n. Nh- vËy th× sÏ dÔ dµng h¬n trong viÖc ®iÒu chØnh c¸c bµi hå vµ men. * Nguyªn nh©n chñ quan: do c¸n bé qu¶n lý ë bé phËn nµy cßn xao nh·ng trong viÖc qu¶n lý c«ng nh©n dÉn ®Õn t×nh tr¹ng nµy c¸n bé qu¶n lý cÇn t¨ng c-êng ®«n ®èc, ®éng viªn h-íng dÉn c«ng nh©n ®Î mäi ng-êi thÊy râ ®-îc tÇm quan träng ë kh©u nµy nã ¶nh h-ëng tíi chÊt l-îng s¶n phÈm cuèi lß ra sao, cã nh- vËy chÊt l-îng s¶n phÈm míi ®-îc n©ng cao vµ thu nhËp cña mäi ng-êi ®-îc t¨ng lªn vµ æn ®Þnh l©u dµi. II. Bé phËn t¹o h×nh s¶n phÈm. HiÖn nay t¹i bé phËn nµy s¶n phÈm ®-îc t¹o h×nh bëi khu«n thö c«ng vµ c¸c b¨ng m¸y. S¶n phÈm hiÖn nay cña C«ng ty ®a d¹ng vÒ mÉu m·, phøc t¹p vÒ kiÓu d¸ng do ®ã ®ßi hái c«ng nh©n ph¶i cã tay nghÒ cao, søc khoÎ tèt th× míi t¹o ra ®-îc c¸c s¶n phÈm nh- ý. T¹i kh©u nµy hiÖn nay t×nh h×nh lao ®éng s¶n xuÊt cña c¸n bé c«ng nh©n viªn lµ t-¬ng ®èi tèt, c¸n bé cã tr×nh ®é chuyªn m«n cao, c«ng nh©n lµnh nghÒ. Tuy nhiªn cßn x¶y ra mét sè vÊn ®Ò ¶nh h-ëng tíi chÊt l-îng s¶n phÈm nh-: tinh thÇn tr¸ch nhiÖm cña mét sè cong nh©n ch-a cao, ch-a ý thøc ®-îc chÊt l-îng s¶n phÈm t¹i kh©u nµy lµ rÊt quan träng nªn x¶y ra mét sè hµnh ®éng cÈu th¶ sau: c¹o biva kh«ng kü, bãc khu«n nøt méc th× hµn g¾n qua loa dÉn ®Õn nøt méc vµ khuyÕt tËt x-¬ng ë s¶n phÈm cuèi lß. §Ó kh¾c phôc t×nh tr¹ng nµy th× c¸n bé qu¶n lý cÇn th-êng xuyªn ®«n ®èc nh¾c nhë, gi¶m sót th-êng xuyªn h¬n n÷a, lu«n cã th-ëng, ph¹t kÞp thêi chÝnh x¸c, gi¸c ngé c«ng nh©n ®Ó hä thÊy ®-îc tÇm quan träng cña chÊt l-îng s¶n phÈm ë kh©u nµy. Nªn ®iÒu ®éng nh÷ng ng-êi cã tay nghÒ cao vµo c¸c khu«n mÉu phøc t¹p. + Phèi hîp nhÞp nhµng víi ph©n x-ëng khu«n vµ phßng kü thuËt KCS ®Ó kh¾c phôc kÞp thêi nh÷ng sai háng. +T¹o phong trµo thi ®ua trong lao ®éng s¶n xuÊt (nh- thu tay nghÒ, tæng kÕt s¶n phÈm ®¹t cuèi th¸ng cña tõng ng-êi vµ c«ng bè, tuyªn d-¬ng nh÷ng ng-êi cã kÕt qu¶ cao). III. Bé phËn hoµn thiÖn méc vµ phun men. ë tæ hoµn thiÖn méc hiÖn nay c«ng nh©n cßn cã mét sè sai ph¹m dÉn ®Õn ¶nh h-ëng tíi chÊt l-îng s¶n phÈm nh- sau: - C¹o ba via kh«ng kü, thæi bôi kh«ng s¹ch nhÊt lµ c¸c gãc khuÊt ®-êng hiÖn g©y ra khuyÕt tËt x-¬ng cuèi lß. - Cßn ®Ó xãt s¶n phÈm nøt méc, biÕn d¹ng - §¸nh sè hoµn thiÖn méc kh«ng râ hoÆc kh«ng ®¸nh sè dÉn ®Õn khã kh¨n trong t×m nguyªn nh©n, nguån gèc h- háng cña s¶n phÈm cuèi lß. - T¹o Èm ch-a ®Òu, ch-a kü ë mét sè s¶n phÈm dÉn ®Õn bong men, bá men. ë tæ phun men th× cßn x¶y ra hiÖn t-îng. + Phun men kh«ng ®Òu trªn s¶n phÈm dÉn ®Õn t×nh tr¹ng cã s¶n phÈm th× bÞ máng men, s¶n phÈm th× bÞ co men. + S¶n phÈm bÞ lÉn mµu do khi chuyÓn mµu men phun næi kh«ng lµm cÈn thËn. => §Ó kh¾c phôc t×nh tr¹ng nµy th× c¸n bé l·nh ®¹o t¹i bé phËn nµy nªn chØ ®¹o ®óng ®¾n, kÞp thêi, kh¬i dËy tinh thÇn tr¸ch nhiÖm cña c«ng nh©n viªn, t¹o m«i tr-êng thuËn lîi, nhiÖt t×nh khi lµm viÖc. Chó träng chÊt l-îng cao nhÊt ë trong lßng si ph«ng vÒ bÒ mÆt, v× s¶n phÈm cuèi lß ®ßi hái chÊt l-îng ë vÞ trÝ nµy rÊt cao. IV. Bé phËn lß nung. HiÖn nay C«ng ty cã 2 lß nung t-¬ng ®èi hiÖn ®¹i vµ cã tÝnh tù ®éng ho¸ cao. - Lß nung Tuynel sö dông nhiªn liÖu dÇu D.O dïng ®Ó nung l¹i s¶n phÈm lo¹i (B) cña lß nung Shuttel xen kÏ víi nung méc lß nung nµy cã tû lÖ ®¹t kh¸ cao nh-ng chi phÝ cao vµ c«ng suÊt nhá. - Lß nung Shuttel sö dông nhiªu liÖu gas lµ lß nung liªn hoµn tù ®éng ho¸ cao dïng ®Ó nung s¶n phÈm méc chi phÝ thÊp h¬n vµ cã c«ng suÊt lín. C¶ hai lß ®Òu t-¬ng ®èi hiÖn ®¹i nªn s¶n phÈm h- háng do lß nung Ýt h¬n c¸c bé phËn kh¸c. Tuy nhiªn vÉn cßn mét sè khuyÕt tËt do lß nung nh-: Bôi lß, giät lß, ®Ýnh søt, nøt vì di xÕp goßng... §Ó kh¾c phôc c¸c khuyÕt tËt nµy ®ßi hái ph¶i cã sù qu¶n lý khoa häc theo dâi th-êng xuyªn liªn tôc c¸c chØ sè, th«ng sè kü thuËt cña lß. §iÒu chØnh kÞp thêi c¸c th«ng sè ®-a vÒ quy chuÈn, ®«n ®èc khÝch lÖ tinh thÇn tr¸ch nhiÖm cña c«ng nh©n lß tr¸nh lµm Èm khi xÕp goßng, dì goßng, quÐt chèng dÝnh.... Nh- vËy th× chÊt l-îng s¶n phÈm t¹i bé phËn nµy ngµy cµng ®-îc c¶i thiÖn ®Ó ®¹t ®-îc môc ®Ých cña C«ng ty ®Ò ra lµ tèi thiÓu ®¹t ®-îc 80% s¶n phÈm (A) ë cuèi lß. V. Bé phËn ph©n lo¹i - ®ãng gãi. T¹i bé phËn nµy c¸n bé c«ng nh©n viªn lµm viÖc kh¸ hiÖu qu¶ cã tinh thÇn tr¸ch nhiÖm cao. Tuy nhiªn ë bªn ®ãng gãi vµ ph©n lo¹i ®«i khi c«ng nh©n viªn cßn mÊt tËp trung c«ng viÖc ®Ó s¶n phÈm kh«ng ®ñ tiªu chuÈn lät ra thÞ tr-êng lµm mÊt uy tÝn cña C«ng ty. T¹i bé phËn ®ãng gãi tinh thÇn tr¸ch nhiÖm ch-a cao th-êng û l¹i vµo bªn ph©n lo¹i, chØ biÕt c«ng viÖc cña m×nh lµ ®ãng gãi s¶n phÈm ch-a ý thøc ®Çy ®ñ lµ chÝnh m×nh lµ ng-êi kiÓm tra chÊt l-îng s¶n phÈm lÇn cuèi cïng tr-íc khi s¶n phÈm ®-îc tung ra ngoµi thÞ tr-êng. * BiÖn ph¸p kh¾c phôc. + Nªn tæ chøc c¸c buæi nãi chuyÖn, héi th¶o gi÷a c¸n bé vµ c«ng nh©n viªn vÌ ®Ò tµi chÊt l-îng s¶n phÈm ®Ó mäi ng-êi cïng nhau trau dåi kiÕn thøc vÒ chÊt l-îng s¶n phÈm. + C¸c s¶n phÈm h- háng do khuyÕt tËt ë bé phËn nµo th× xÕp riªng vµo n¬i quy ®Þnh ®Ó c¸n bé ph©n x-ëng Êy dÔ dµng t×m ra nguyªn nh©n hháng ®Ó cã nh÷ng quyÕt ®Þnh kÞp thêi ng¨n ngõa, söa ch÷a. VÝ dô: Nhãm s¶n phÈm háng do bé phËn nguyªn liÖu Nhãm s¶n phÈm háng do bé phËn t¹o h×nh Nhãm s¶n phÈm háng do bé phËn kiÓm tra méc Nhãm s¶n phÈm háng do bé phËn lß nung. KÕt luËn Ngµy nay trong c«ng cuéc "c«ng nghiÖp ho¸ - hiÖn ®¹i ho¸" ®Êt n-íc chóng ta cÇn phÊn ®Êu nhiÒu mÆt trong ®ã chÊt l-îng lµ môc tiªu cã ý nghÜa chiÕn l-îc, ®ång thêi lµ ph-¬ng tiÖn c¬ b¶n ®Î ®¶m b¶o cho qu¸ tr×nh ph¸t triÓn kinh tÕ - x· héi ®-îc ®óng h-íng, v÷ng ch¾c vµ ®¹t hiÖu qu¶ cao nh»m tho¶ m·n nhu cÇu trong n-íc còng nh- thÞ tr-êng xuÊt khÈu. Sím nhËn thøc ®-îc tÇm quan träng vÊn ®Ò chÊt l-îng vµ qu¶n lý chÊt l-îng C«ng ty Sø Thanh Tr× Hµ Néi ®· tiÕn hµnh nghiªn cøu x©y dùng vµ ¸p dông thµnh c«ng hÖ thèng qu¶n lý chÊt l-îng ISO - 9002 mét hÖ thèng qu¶n lý tiªn tiÕn trªn thÕ giíi ®em l¹i nh÷ng thuËn lîi b-íc ®Çu cho C«ng ty trong viÖc n©ng cao kh¶ n¨ng c¹nh tranh trªn thÞ tr-êng. Song -u thÕ nµy sÏ kh«ng ph¶i lµ l©u dµi nÕu nh- C«ng ty kh«ng cã nh÷ng biÖn ph¸p tÝch cùc trong viÖc duy tr× vµ n©ng cao hiÖu qu¶ cña hÖ thèng qu¶n lý nµy. Trong bµi viÕt nµy em còng m¹nh d¹n ®-a ra mét sè gi¶i ph¸p nh»m môc ®Ých n©ng ca chÊt l-îng s¶n phÈm. Tuy nhiªn víi kinh nghiÖm nghÒ nghiÖp cßn h¹n chÕ nhÊt lµ hiÓu biÕt s©u vÒ s¶n phÈm nªn nh÷ng ý kiÕn mµ em ®-a ra trong bµi viÕt nµy sÏ kh«ng tr¸nh khái nh÷ng khiÕm khuyÕt. V× vËy em mong muèn ®-îc häc hái, gãp ý cña tËp thÓ c¸n bé c«ng nh©n viªn nhiÒu h¬n n÷a ®Ó khi ®-îc giao nhiÖm vô chÝnh thøc em sÏ hoµn thµnh tèt c«ng viÖc cña m×nh, gãp phÇn ®-a C«ng ty m×nh thµnh c«ng ty kh«ng chØ cã danh tiÕng trong n-íc mµ cßn th-¬ng hiÖu næi tiÕng trªn tr-êng quèc tÕ. Môc lôc Lêi nãi ®Çu Ch-¬ng I: Thùc tr¹ng s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty hiÖn nay I. Qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña C«ng ty ...................... 3 II. Nh÷ng ®Æc tr-ng kinh tÕ kü thuËt cña C«ng ty ....................... 4 1. §Æc ®iÓm cña quy tr×nh c«ng nghÖ s¶n xuÊt .................................. 4 2. §Æc ®iÓm vÒ c¬ cÊu s¶n phÈm cña C«ng ty ................................... 6 3. §Æc ®iÓm vÒ m¸y mãc thiÕt bÞ ....................................................... 6 4. §Æc ®iÓm vÒ lao ®éng .................................................................... 7 5. §Æc ®iÓm vÒ tæ chøc qu¶n lý C«ng ty ............................................ 7 ch-¬ng II: Mét sè gi¶i ph¸p chñ yÕu nh»m n©ng cao chÊt l-îng s¶n phÈm cña C«ng ty sø thanh tr× Hµ Néi t¹i c¸c kh©u s¶n xuÊt I. Bé phËn nguyªn liÖu ...................................................................... 9 II. Bé phËn t¹o h×nh s¶n phÈm ..................................................... 10 III. Bé phËn hoµn thiÖn méc vµ phun men ................................... 10 IV. Bé phËn lß nung ........................................................................ 11 V. Bé phËn ph©n lo¹i - ®ãng gãi .................................................... 12 KÕt luËn
- Xem thêm -