Tài liệu Báo cáo tổng hợp công ty sản xuất vật liệu và xây dựng hà tây

  • Số trang: 35 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 31 |
  • Lượt tải: 0
nganguyen

Đã đăng 34345 tài liệu

Mô tả:

LêI Më §ÇU HiÖn nay ®Êt n-íc ta ®ang trong qu¸ tr×nh hoµ nhËp nÒn kinh tÕ vµo trong khu vùc vµ trªn toµn thÕ giíi . KÕt qu¶ cña sù héi nhËp nµy phô thuéc rÊt lín vµo sù vËn ®éng cña mäi tæ chøc vµ toµn thÓ c¸c thµnh viªn trong x· héi . §Ó thùc hiÖn ®-îc nhiÖm vô l¬n lao nµy th× mäi thµnh viªn trong x· héi ph¶I Công ty mét l-îng tri thøc nhÊt ®Þnh , cã trÝ tuÖ , sù nhanh nh¹y ®Ó n¾m b¾t c¸c vÊn ®Ò trong x· héi , ®Æc biÖt lµ kiÕn thøc vÒ kinh Víi chÝnh s¸ch më cöa cña nhµ n-íc trong thêi gian qua ®· t¹o ®iÒu kiÖn cho c¸c doanh nghiÖp ph¸t huy hÕt kh¶ n¨ng , tiÒm lùc cña m×nh . Song ®©y l¹i lµ mét thö th¸ch lín ®èi víi c¸c doanh nghiÖp ®ã lµ sù c¹nh tranh gay g¾t trªn thÞ tr-êng. §Ó c¹nh tranh ®-îc víi c¸c doanh nghiÖp kh¸c trªn thÞ tr-êng vµ kinh doanh Công ty hiÖu qu¶ , c¸c doanh nghiÖp ph¶i Cã hÖ thèng qu¶n lý tµi chÝnh phï hîp ®Ó cung cÊp th«ng tin chÝnh x¸c, kÞp thêi gióp cho chñ doanh nghiÖp ra quyÕt ®Þnh ®óng ®¾n trong qu¸ trinh s¶n xuÊt kinh doanh . Ho¹ch to¸n kÕ to¸n lµ mét c«ng cô quan träng ®Ó kiÓm tra xö lý th«ng tin . Môc ®Ých cña doanh nghiÖp lµ s¶n xuÊt kinh doanh ®Ó kiÕm lîi nhuËn v× vËy kÕ to¸n ph¶n ¸nh , tinh to¸n mét c¸ch kÞp thêi , hîp lý ®Ó doanh nghiÖp tiÕt kiÖm chi phÝ , gi¸ thµnh h¹ t¨ng lîi nhuËn cho doanh nghiÖp . Do ®ã doanh nghiÖp ph¶i thùc hiÖn h¹ch to¸n kÕ to¸n mét cach ®Çy ®ñ khoa häc . NéI DUNG B¸O C¸O GåM ba PHÇN SAU PhÇn I : Giíi thiÖu tæng quan vÒ C«ng ty SXVL& XD Hµ t©y PhÇn II: Thùc tr¹ng tæ chøc kÕ to¸n trong mét kú cña doanh nghiÖp PhÇn III: Mét sè ý kiÕn nhËn xÐt vµ ®Ò xuÊt vÒ c«ng t¸c kÕ to¸n t¹i c«ng ty S¶n xuÊt vËt liÖu vµ x©y dùng Hµ t©y . 1 phÇn I: Giíi thiÖu tæng quan vÒ C«ng ty SXVL vµ XD Hµ T©y 1. Qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña C«ng ty SXVL vµ XD Hµ T©y C«ng ty SXVL vµ XD Hµ T©y lµ doanh nghiÖp cña §¶ng trùc thuéc Ban Tµi chÝnh Qu¶n trÞ tØnh uû Hµ T©y (Nay thuéc Së X©y Dùng Hµ T©y) ho¹t ®éng theo ®Þnh h-íng cña Nhµ n-íc thùc hiÖn h¹ch to¸n kinh tÕ x· héi. C«ng ty SXVL vµ XD Hµ T©y thµnh lËp theo QuyÕt ®Þnh sè 490/1998/Q§-UB ngµy 25/5/1998 cña UBND tØnh Hµ T©y. Së kÕ ho¹ch ®Çu t- cÊp giÊy phÐp kinh doanh sè 200249 ngµy 25/05/1998. Së X©y dùng Hµ T©y cÊp chøng chØ hµnh nghÒ sè 55 GP/QLXD ngµy 24/10/1998. HiÖn nay C«ng ty cã vèn ®Çu t- lµ: 13.424.336.571 ®ång. Trong ®ã: - Vèn cè ®Þnh: 13.210.789.085 ®ång - Vèn l-u ®éng: 213.547.486 ®ång Trô së chÝnh cña C«ng ty t¹i: X· §ång Tróc, HuyÖn Th¹ch ThÊt, Hµ T©y (Km 26 §-êng cao tèc L¸ng - Hoµ L¹c) C«ng ty SXVL vµ XD Hµ T©y tuy míi thµnh lËp nh-ng ®Õn nay ®· cã ®éi ngò c¸n bé c«ng nh©n viªn lµ: 196 ng-êi Trong ®ã : - Tr×nh ®é §¹i häc lµ : 32 ng-êi - Tr×nh ®é Cao ®¼ng vµ Trung cÊp : 8 ng-êi - C«ng nh©n kü thuËt cã tay nghÒ b©c 4 trë lªn : 54 ng-êi - C«ng nh©n cã tay nghÒ bËc ba trë xuèng : 102 ng-êi 2 Giai ®o¹n ®Çu cña C«ng ty SXVL&XD Hµ T©y ®-îc x©y dùng ®i vµo ho¹t ®éng tõ n¨m 1998. Víi t¸c tæ chøc ®-îc s¾p xÕp phï hîp C«ng ty ®· vµ ®ang ho¹t ®éng ngµy cµng ph¸t triÓn. Ngµy nay víi nÒn kinh tÕ thÞ tr-êng ngµy cµng ph¸t triÓn cïng chÝnh s¸ch më cöa cña §¶ng vµ nhµ n-íc ®· lµm cho nhu cÇu x©y dùng trªn c¶ n-íc nãi chung vµ ®Þa bµn TØnh nãi riªng ngµy cµng t¨ng cao tõ ®ã ®· t¹o ra nhiÒu thuËn lîi cho C«ng ty. HiÖn nay C«ng ty víi nh÷ng n¨ng lùc s¶n xuÊt hiÖn cã ®· mét phÇn ®¸p øng ®-îc nhu cÇu cña thÞ tr-êng c¶ vÒ sè l-îng vµ chÊt l-îng s¶n phÈm. Tõ nh÷ng thuËn lîi trªn C«ng ty ®· kh«ng ngõng c¶i tiÕn c«ng nghÖ kü thuËt t×m kiÕm thÞ tr-êng míi kÕt hîp víi khai th¸c nguån nguyªn liÖu phôc vô cho s¶n xuÊt cña C«ng ty. Song do ®iÒu kiÖn cña nÒn kinh tÕ thÞ tr-êng ph¸t triÓn cïng víi sù c¹nh tranh gay g¾t cña c¸c doanh nghiÖp s¶n xuÊt vËt liÖu kh¸c ®· lµm cho C«ng ty gÆp ph¶i kh«ng Ýt khã kh¨n tõ ®ã C«ng ty ®· bè trÝ tæ chøc tèt ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh nh»m phÊn ®©ó gi¶m tèi thiÓu chi phÝ, h¹ gi¸ thµnh s¶n phÈm vµ lu«n t×m kiÕm thÞ tr-êng tiªu thô s¶n phÈm, ®-a ra nh÷ng chiÕn l-îc kinh doanh míi nh»m t¨ng cao doanh thu. Bªn c¹nh ®ã C«ng ty còng lu«n chó träng vµ quan t©m ®Õn ®êi sèng cña c«ng nh©n viªn trong C«ng ty, b-íc ®Çu lµ viÖc ¸p dông c¸c chÝnh x· héi nh»m æn ®Þnh ®êi sèng cho c«ng nh©n viªn ®Ó ®êi sèng cña c«ng nh©n viªn trong C«ng ty ngµy cµng ®-îc c¶i thiÖn vµ n©ng cao h¬n. §Èy m¹nh c«ng nghÖ vµ øng dông tiÕn bé khoa häc kü thuËt vµo s¶n xuÊt khai th¸c hîp ®ång thu mua nguyªn vËt liÖu míi chó träng vµo s¶n xuÊt ®Ó phôc vô nhu cÇu vÒ g¹ch vµ x©y dùng trong thÞ tr-êng. 3 2. §Æc ®iÓm vÒ tæ chøc QU¶n lý vµ tæ chøc s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty SXVL&XD Hµ t©y 2.1. §Æc ®iÓm vÒ m« h×nh tæ chøc qu¶n lý S¬ ®å m« h×nh tæ chøc bé m¸y qu¶n lý cña C«ng ty SXVL&XD Hµ T©y Gi¸m ®èc C«ng ty Phã gi¸m ®èc Phã gi¸m ®èc Phßng kÒ ho¹ch, kü Phßng kÕ Phßng tæ thuËt, to¸n tµi chøc hµnh kinh chÝnh chÝnh doanh X¦ëng s¶n xuÊt §éi x©y vËt liÖu dùng x©y dùng Tæ Tæ Tæ Tæ Tæ Tæ Tæ Tæ x©y x©y x©y s¶n s¶n s¶n s¶n s¶n xuÊ xuÊt xuÊt xuÊt xuÊt dùng dùng dùng t 4 M« h×nh tæ chøc bé m¸y qu¶n lý cña C«ng ty ®-îc tæ chøc theo m« h×nh trùc tuyÕn C«ng ty ®Õn c¸c phßng ban, x-ëng ®éi vµ tæ ®Õn ng-êi lao ®éng. §øng ®Çu C«ng ty lµ Gi¸m ®èc gi÷ vai trß l·nh ®¹o chung toµn C«ng ty, lµ ®¹i diÖn ph¸p nh©n cña C«ng ty tr-íc ph¸p luËt, ®¹i diÖn cho quyÒn lîi cña toµn bé c¸n bé c«ng nh©n viªn trong toµn C«ng ty nªn Gi¸m ®èc chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ kÕt qu¶ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh, ®¶m b¶o vµ ph¸t triÓn vèn ®-îc giao còng nh- ®êi sèng cña c¸n bé c«ng nh©n viªn chøc toµn C«ng ty. Gióp Gi¸m ®èc trong c«ng t¸c qu¶n lý gåm cã hai Phã gi¸m ®èc vµ KÕ to¸n tr-ëng: - Phã gi¸m ®èc phô tr¸ch vÒ s¶n xuÊt vËt liÖu, tham m-u cho Gi¸m ®èc vÒ kÕ ho¹ch s¶n xuÊt vËt liÖu, quy tr×nh quy ph¹m kü thuËt. LËp kÕ ho¹ch s¶n xuÊt, lËp biÖn ph¸p s¶n xuÊt, kiÓm tra trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt. Phã Gi¸m ®èc phô tr¸ch s¶n xuÊt vËt liÖu kiªm phô tr¸ch phßng kü thuËt. - Phã Gi¸m ®èc phô tr¸ch vÒ x©y dùng phô tr¸ch viÖc gi¸m s¸t thi c«ng ë c¸c c«ng tr×nh. Tham m-u cho Gi¸m ®èc vÒ tÝnh to¸n khèi l-îng thi c«ng, lËp biÖn ph¸p thi c«ng vµ h-íng dÉn thi c«ng, tæ chøc nghiÖm thu bµn giao c«ng tr×nh. Phã Gi¸m ®èc phô tr¸ch x©y dùng kiªm tr-ëng phßng tiªu thô s¶n phÈm. - KÕ to¸n tr-ëng gióp Gi¸m ®èc thùc hiÖn ®iÒu lÖ s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty ®ång thêi lµm nhiÖm vô kiÓm so¸t viªn kinh tÕ tµi chÝnh cña nhµ n-íc t¹i ®¬n vÞ. KÕ to¸n tr-ëng phô tr¸ch phßng tµi vô. -Phßng tæ chøc, lao ®éng hµnh chÝnh gióp Gi¸m ®èc tæ chøc bé m¸y qu¶n lý cho phï hîp víi ®iÒu lÖ cña doanh nghiÖp, qu¶n lý lao ®éng, t¹o ®iÒu kiÖn n¬i ¨n chèn ë cho c«ng nh©n viªn, th¶o giÊy tê hµnh chÝnh, lËp m« h×nh s¶n xuÊt cho phï hîp víi tõng thêi kú. 5 - Phßng tæ chøc ®µo t¹o c¸n bé ra quy chÕ néi bé, gi¶i quyÕt cho c¸n bé c«ng nh©n viªn khen th-ëng, thi ®ua. §Ó C«ng ty cã thÓ theo dâi chÝnh x¸c ®Çy ®ñ nh÷ng chi phÝ ®· bá ra cho s¶n xuÊt vËt liÖu hoÆc h¹ng môc c«ng tr×nh. ë ph©n x-ëng s¶n xuÊt vËt liÖu cã cã qu¶n ®èc ph©n x-ëng, ë ®éi x©y dùng cã ®éi tr-ëng phô tr¸ch nhiÖm tr-íc Gi¸m ®èc. ë ph©n x-ëng s¶n xuÊt, ë ®éi x©y dùng cã thèng kª ph©n x-ëng vµ thèng kª x©y dùng. C¸c nh©n viªn thèngkª ë ph©n x-ëng vµ ë ®éi tËp hîp chøng tõ mang vÒ phßng kÕ to¸n C«ng ty xö lý. 2.2. §Æc ®iÓm vÒ tæ chøc s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty SXVL&XD Hµ T©y  §Æc ®iÓm vÒ quy tr×nh s¶n xuÊt. Do ®Æc ®iÓm cña ngµnh s¶n xuÊt vËt liÖu x©y dùng vµ ngµnh x©y dùng c¬ b¶n cã nh÷ng yªu cÇu s¶n xuÊt kh¸c nhau nªn quy tr×nh s¶n cña C«ng ty còng cã sù kh¸c nhau. Nh×n chung c¶ hai c«ng viÖc cã ®Æc ®iÓm lµ s¶n xuÊt liªn tôc, phøc t¹p tr¶ qua nhiÒu giai ®o¹n. Mçi h×nh thøc tæ chøc mang mét quy tr×nh s¶n xuÊt vµ mçi giai ®o¹n trong quy tr×nh tiªu hao ®Þnh møc nguyªn vËt liÖu , nh©n c«ng, m¸y mãc kh¸c nhau. C«ng ty hiÖn nay cã hai quy tr×nh s¶n xuÊt lµ: Quy tr×nh s¶n xuÊt s¶n phÈm x©y dùng vµ quy tr×nh s¶n xuÊt vËt liÖu x©y dùng theo d©y truúen c«ng nghÖ s¶n xuÊt g¹ch Tuynel. Quy tr×nh s¶n xuÊt s¶n phÈm x©y dùng Giai ®o¹n kh¶o s¸t thiÕt kÓ Giai ®o¹n san nÒn gi¶i phãng mÆt bµng ®µo ®Êt lµm mãng ®ãng cäc(nÕu c«ng tr×nhcÇn giai cè mßng) Giai ®o¹n thi c«ng phÇn th« (X©y ®æ bª t«ng ) Giai ®o¹n hoµn thiÖn, tr¸t, èp, n-íc, trang trÝ néi thÊt 6 Quy tr×nh d©y truyÒn c«ng nghÖ s¶n xuÊt g¹ch Tuynel M¸y khai th¸c B·i chøa ®Êt Nhµ chøa ®Êt M¸y cÊp liÖu thïng B¨ng t¶i sè 1 M¸y c¸n th« N-íc M¸y nhµo cã l-íi läc Than B¨ng t¶i sè 2 M¸y c¸n mÞn B¨ng t¶i sè 3 M¸y nhµo ®ïn liªn hîp M¸y c¾t g¹ch tù ®éng B¨ng t¶i g¹ch méc Lß sÊy Tuynel Lß nung Tuynel G¹ch thµnh phÈm 7 3. T×nh h×nh chung vÒ c«ng t¸c kÕ to¸n ë C«ng ty SXVL vµ XD Hµ T©y 3.1. H×nh thøc tæ chøc c«ng t¸c kÕ to¸n C«ng ty SXVL&XD Hµ T©y tæ chøc doanh nghiÖp theo h×nh thøc h¹ch to¸n kinh tÕ ®éc lËp trùc thuéc ban Tµi chÝnh qu¶n trÞ tØnh uû Hµ T©y ( Nay thuéc Së x©y dùng Hµ T©y ) Dùa vµo ®Æc ®iÓm vµ nh÷ng ®iÒu kiÖn cña C«ng ty nªn ban Gi¸m ®èc vµ KÕ to¸n tr-ëng cña C«ng ty ®· quyÕt ®Þnh tæ chøc thùc hiÖn chÕ ®é kÕ to¸n tËp trung phï hîp víi ®Æc ®iÓm vµ quy m« ho¹t ®éng ngµnh nghÒ cña m×nh. S¬ ®å tæ chøc bé m¸y kÕ to¸n t¹i C«ng ty SXVL&XD Hµ T©y KÕ to¸n tr-ëng KÕ to¸n thanh to¸n c«ng nî, b¸n hµng theo dâi hîp ®ång KÕ to¸n vËt t- kÕ to¸n tiÒn l-¬ng vµ b¶o hiÓm x· héi Thñ quü, thñ kho néi, giao dÞch ng©n hµng Thñ kho ngo¹i (g¹ch tuynel thµnh phÈm) Thèng kª ph©n x-ëng ®éi x©y dùng 8 Phßng tµi vô cña C«ng ty gåm 5 ng-êi ®¶m nhËn - §øng ®Çu lµ kª to¸n tr-ëng gióp Gi¸m ®èc C«ng ty tæ chøc chØ ®¹o thùc hiÖn toµn bé c«ng t¸c kÕ to¸n, kiªm kÕ to¸n tæng hîp, kÕ to¸n tµi s¶n cè ®Þnh, ph©n tÝch sè liÖu, kiÓm tra sè liÖu ®ång thêi lµm nhiÖm vô kiÓm so¸t kinh tÕ tµi chÝnh cña nhµ n-íc tai doanh nghiÖp. - KÕ to¸n thanh to¸n, theo dâi c¸c hîp ®ång kinh tÕ, c«ng nî, b¸n hµng - KÕ to¸n vËt t-, l-¬ng, b¶o hiÓm x· héi. - Thñ quü, thñ kho néi, giao dÞch ng©n hµng. -Thñ kho ngo¹i (g¹ch tuynel thµnh phÈm) 3.2. H×nh thøc kÕ to¸n cña C«ng ty SXVL&XD Hµ T©y Theo chÕ ®é kÕ to¸n hiÖn hµnh cã bèn h×nh thøc kÕ to¸n ®-îc ¸p dông ë doanh nghiÖp. Mçi doanh nghiÖp ®Òu ph¶i c¨n cø vµo t×nh h×nh ®Æc ®iÓm s¶n xuÊt kinh doanh cña m×nh vµ tr×nh dé cña c¸n bé kÕ to¸n còng nh- viÖc ¸p dông nh÷ng thµnh tùu khoa häc kü thuËt vµo trong c«ng t¸c kÕ to¸n mµ lùa chän mét trong bèn h×ng thøc kÕ to¸n: NhËt ký chung, NhËt ký sæ c¸i, Chøng tõ ghi sæ, NhËt ký chøng tõ. ¸p dông tõ thùc tÕ mµ C«ng ty SXVL&XD Hµ T©y ¸p dông lµ h×nh thøc “Chøng tõ ghi sæ”. 9 Tr×nh tù ghi sæ kÕ to¸n theo h×nh thøc chøng tõ ghi sæ cña c«ng ty s¶n xuÊt vËt liÖu vµ x©y dùng Hµ T©y Chøng tõ gèc Sæ quü Sæ thÎ kÕ to¸n chi tiªt Chøng tõ ghi sæ Sæ ®¨ng ký chøng tõ ghi sæ Sæ c¸i B¶ng tæng hîp chi tiªt B¶ng c©n ®èi ph¸t sinh B¸o c¸o tµi chÝnh Ghi chó: : Ghi hµng ngµy : Ghi cuèi th¸ng : Quan hÖ ®èi chiÕu kiÓm tra 3.3. Ph-¬ng ph¸p h¹ch to¸n hµng tån kho C«ng ty SXVL&XD Hµ T©y h¹ch to¸n hnµg tån kho theo ph-¬ng ph¸p kª khai th-êng xuyªn. §©y lµ ph-¬ng ph¸p theo dâi vµ ph¶n ¸nh th-êng xuyªn liªn tôc, cã hÖ thèng t×nh h×nh nhËp, xuÊt, tån vËt t-, hµng ho¸ trªn sæ kÕ to¸n. 10 Theo ph-¬ng ph¸p nµy cac tµi kho¶n kÕ to¸n hµng tån kho ®-îc sñ dông ®Ó ph¶n ¸nh sè hiÖn cã t×nh h×nh biÕn ®éng t¨ng gi¶m cña vËt t-, hµng. V× vËy gi¸ trÞ vËt t- hµng ho¸ tån kho trªn sæ kÕ to¸n cã thÓ x¸c ®Þnh ®-îc ë bÊt kú thêi ®iÓm nµo trong kú kÕ to¸n. Cuèi kú kÕ to¸n c¨n cø vµo sè liÖu kiÓm kª thùc tÕ vËt t- hµng ho¸ tån kho, so s¸nh ®èi chiÕu víi sè liÖu vËt t-, hµng ho¸ tån kho trªn sæ kÕ to¸n. VÒ nguyªn t¾c sè tån kho thùc tÕ lu«n phï hîp víi sè tån kho trªn sæ kÕ to¸n. NÕu cã chªnh lÖch ph¶i truy t×m nguyªn nh©n vµ cã biÖn ph¸p xö lý kÞp thêi. 11 PHÇN THø II THùC TR¹NG Tæ CHøC KÕ TO¸N TRONG MéT Kú KINH DOANH CñA C¤NG TY S¶N XUÊT VËT LIÖU Vµ X¢Y DùNG Hµ T¢Y I . KÕ TO¸N NGUY£N VËT LIÖU, C¤NG Cô DôNG Cô NVL: lµ ®èi t-îng lao ®éng lµ mét trong ba yÕu tè c¬ b¶n cña qu¸ tr×nh s¶n xuÊt lµ c¬ s¬ vËt chÊt cÊu thµnh lªn thùc thÓ s¶n phÈm trong qu¸ tr×nh tham gia vµo ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp . VËt liÖu bÞ tiªu hao toµn bé vµ chuyÓn toµn bé gi¸ trÞ mét lÇn vµo chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh trong kú . CCDC: lµ nh÷ng t- liÖu lao ®éng kh«ng cã ®ñ tiªu chuÈn quy ®Þnh vÒ gi¸ trÞ vµ thêi gian sö dông cña tµi s¶n cè ®Þnh. Tham gia vµo nhiÒu chu kú s¶n xuÊt kinh doanh nh-ng vÉn gi÷ h×nh th¸i hiÖn vËt chÊt ban ®Çu vµ gi¸ trÞ th× bÞ hao mßn dÇn dÇn , chuyÓn dÞch tõng phÇn vµo s¶n xuÊt kinh doanh trong kú song ccdc cã gi¸ trÞ nhá , thêi gian sö dông ng¾n h¬n ®-îc mua s¾m dù tr÷ b»ng nguån vèn l-u ®éng cña doanh nghiÖp nh- ®èi víi NVL. 1, §ÆC §IÓM CñA NVL,CCDC T¹i C¤NG TY c«ng ty sxvl vµ xd Hµ t©y lµ mét c«ng ty s¶n xuÊt vËt liÖu vµ x©y dùng do vËy mµ NVL ®-îc sö dông trong c«ng ty cã rÊt nhiÒu lo¹i . VËt liÖu sö dông trong qui tr×nh s¶n xuÊt cña c«ng ty rÊt ®a d¹ng no bao gåm nhiÒu lo¹i kh¸c nhau . Do ®ã ®Ó qu¶n lý tèt vµ h¹ch to¸n chÝnh x¸c NVL c«ng ty ®· ph©n lo¹i nh- sau. - VËt liÖu chÝnh : than , ®Êt (cho s¶n xuÊt vËt liÖu ), s¾t ,xi m¨ng ,v«i, c¸t vµng , c¸t ®en , sái, g¹ch , ®¸ 1x2,®¸ 2x4 (cho x©y dùng) - VËt liÖu phô : dÇu HD40, R150… 12 - nhiªn liÖu : x¨ng dÇu diegen…phôc vô cho « t« , m¸y ñi vµ c¸c m¸y mãc thiÕt bÞ phôc vô s¶n xuÊt vËt liÖu … - phÕ liÖu thu håi : lµ c¸c vËt liÖu sö dông l¹i trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt Tõ c¸ch ph©n lo¹i trªn ®· gióp kÕ to¸n vËt liÖu trong ®¬n vÞ theo dâi ph¶n ¸nh t×nh h×nh vÒ sù biÕn ®éng cña tõng thø, tõng lo¹i vËt liÖu. Tõ ®ã kÕ to¸n vËt liÖu ph¶n ¸nh vµo b¸o c¸o chÝnh x¸c víi l·nh ®¹o ®Ó l·nh ®¹o cã biÖn ph¸p chØ ®¹o, qu¶n lý s¶n xuÊt trong c«ng ty ®-îc chÆt chÏ hiÖu qu¶. 2. §¸nh gi¸ vËt liÖu, c«ng cô dông cô ë c«ng ty §¸nh gi¸ vËt liÖu, c«ng cô dông cô lµ viÖc x¸c ®Þnh gi¸ trÞ cña vËt liÖu c«ng cô dông cô theo nh÷ng nguyªn t¾c nhÊt ®Þnh, ®¶m b¶o yªu cÇu ch©n thùc thèng nhÊt, nã cã ý nghØa quan träng trong viÖc h¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh. Tuy nhiªn ®Ó ph¶n ¸nh kÞp thêi gi¸ trÞ vËt liÖu trong c«ng t¸c nhËp xuÊt vËt liÖu, c«ng ty s¶n xuÊt vËt liÖu vµ x©y dùng Hµ T©y ¸p dông ®¸nh gi¸ vËt liÖu c«ng cô dông cô theo gi¸ thùc tÕ 2.1. §èi víi vËt liÖu nhËp kho Nguyªn vËt liÖu cña c«ng ty hÇu hÕt ®-îc nhËp tõ nhiÒu nguån kh¸c nhau, nguån vËt liÖu c«ng cô dông cô tù s¶n xuÊt lµ rÊt Ýt nªn gi¸ thùc tÕ vËt liÖu ®-îc x¸c ®Þnh nh- sau: Gi¸ nhËp NVL = Gi¸ mua ghi Gi¸ mua ho¸ ®¬n ho¸ ®¬n = + Chi phÝ thu mua thùc tÕ + ThuÕ (nÕu cã) Gi¸ mua gåm c¶ thuÕ nhËp khÈu (nÕu cã) + C¸c kho¶n - gi¶m trõ (nÕu cã) Chi phÝ thu mua thùc tÕ 2.2. §èi víi vËt liÖu xuÊt kho Nh÷ng vËt liÖu phôc vô cho s¶n xuÊt vËt liÖu x©y dùng chñ yÕu ®-îc nhËp t¹i kho cña c«ng ty. Tuy nhiªn cã mét sè lo¹i vËt liÖu chÝnh, phô, c«ng 13 cô phôc vô cho x©y dùng do mua lÎ, cÇn dù tr÷ cïng ®-îc nhËp kho. trong tr-êng hîp nµy ®¬n vÞ ¸p dông ph-¬ng ph¸p nhËp tr-íc xuÊt tr-íc. §èi víi c«ng ty s¶n xuÊt vËt liÖu vµ x©y dùng Hµ T©y do ®Æc ®iÓm ho¹t ®éng trong lÜnh vùc x©y dùng(s¶n xuÊt vËt liÖu x©y dùng vµ x©y dùng) nªn c«ng ty ®· lùa chän ph-¬ng ph¸p ghi thÎ song song (1) ThÎ kho (1) PhiÕu nhËp PhiÕu xuÊt (2) Sæ chi tiÕt vËt liÖu (2) (4) B¶ng tæng hîp N-X-T (5) Sæ c¸i TK 152, 153 Ghi chó : Ghi hµng ngµy Ghi cuèi th¸ng §èi chiÕu kiÓm tra XuÊt kho vËt t- ghi sè l-îng thùc tÕ nhËp xuÊt vËt t- vµ chøng tõ ph©n lo¹i, chøng tõ cuèi ngµy thñ kho sö dông c¸c chøng tõ nhËp xuÊt vËt t- ghi vµo sæ thÎ kho. ë phßng kÕ to¸nkhi nhËn ®-îc c¸c chøng tõ nhËp xuÊt do thñ kho chuyÓn lªn kÕ to¸n thùc hiÖn kiÓm tra l¹i tÝnh hîp ph¸p cña chøng tõ hoµn 14 chØnh, ph©n lo¹i chøng tõ vµ tiÕn hµnh ghi thÎ(sæ) chi tiÕt vËt liÖu, chøng tõ ghi sæ vµ tÝnh ra l-îng tån kho cuèi ngµy ghi ngay vµo sæ thÎ chi tiÕt, cuèi th¸ng kÕ to¸n céng sæ chi tiÕt vµ tiÕn hµnh kiÓm tra ®èi chiÕu víi thÎ kho nh»m qu¶n lý vËt t- chÆt chÏ h¬n, mÆt kh¸c kÕ to¸n chi tiÕt ph¶i tËp hîp sè liÖu tõ c¸c thÎ hay sæ chi tiÕt ®Ó lËp b¶ng kª nhËp xuÊt tån kho vËt t-. 3. Chøng tõ kÕ to¸n sö dông - PhiÕu nhËp kho - PhiÕu xuÊt kho - Biªn b¶n kiÓm kª vËt t- Biªn b¶n kiÓm nghiÖm vËt t- Ho¸ ®¬n kiªm phiÕu xuÊt kho - GiÊy xin lÜnh vËt t4. Sæ kÕ to¸n sö dông - Sæ chi tiÕt vËt liÖu, s¶n phÈm, hµng ho¸ - Chøng tõ ghi sæ - §¨ng ký chøng tõ ghi sæ - Sæ c¸i tµi kho¶n 152, 153 II. Tµi s¶n cè ®Þnh Tµi s¶n cè ®Þnh lµ nh÷ng t- liÖu lao ®éng chñ yÕu vµ nh÷ng tµi s¶n kh¸c cã gi¸ trÞ lín vµ thêi gian sö dông l©u dµi theo quy ®Þnh cña c¬ chÕ tµi chÝnh hiÖn hµnh nã ®ãng vai trß quan träng trong doanh nghiÖp 1. C«ng ty s¶n xuÊt vËt liÖu vµ x©y dùng Hµ T©y cã tµi s¶n cè ®Þnh chñ yÕu lµ: - D©y chuyÒn s¶n xuÊt g¹ch - Lß nung g¹ch - ….. Nh÷ng tµi s¶n nµy vÒ n¨ng lùc s¶n xuÊt rÊt tèt, ®¶m b¶o cho qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh ®-îc tiÕn hµnh mét c¸ch thuËn lîi cho kÕt qu¶ cao, 15 chÝnh v× vËy ®ßi hái ph¶i ®-îc qu¶n lý chÆt chÏ vÒ hai mÆt gi¸ trÞ vµ gi¸ trÞ hiÖn vËt. 2. Nguyªn t¾c ®¸nh gi¸ tµi s¶n cè ®Þnh §¸nh gi¸ tµi s¶n cè ®Þnh lµ viÖc x¸c ®Þnh gi¸ trÞ ghi sæ cña tµi s¶n cè ®Þnh, kÕ to¸n ph¶i ph¶n ¸nh ®-îc ba chØ tiªu gi¸ trÞ tµi s¶nlµ nguyªn gi¸, gi¸ trÞ hao mßn, gi¸ trÞ cßn l¹i a. Nguyªn gi¸ b. Gi¸ trÞ cßn l¹i cña tµi s¶n cè ®Þnh Gi¸ trÞ cßn l¹i = Nguyªn gi¸ - Gi¸ trÞ hao mßn c. Ph-¬ng ph¸p khÊu hao Ph-¬ng ph¸p khÊu hao mµ c«ng ty ¸p dông lµ ph-¬ng ph¸p khÊu hao ®-êng th¼ng Néi dung cña ph-¬ng ph¸p nµy lµ: X¸c ®Þnh thêi gian sö dông cña tµi s¶n cè ®Þnh - C¨n cø vµo møc khÊu hao trung b×nh h»ng n¨m cña tµi s¶n cè ®Þnh tÝnh møc khÊu hao th¸ng theo c«ng thøc: Møc khÊu hao hµng n¨m cña TSC§ = Nguyªn gi¸ cña TSC§ Thêi gian sö dông C¨n cø v¸o møc khÊu hao hµng th¸ng cña tµi s¶n cè ®Þnh tÝnh møc khÊu hao th¸ng theo c«ng thøc: Møc khÊu hao th¸ng cña TSC§ = Møc KH hµng n¨m cña TSC§ 12 th¸ng C¨n cø vµo møc KH hµng th¸ng cña TSC§ tÝnh møc KH ngµy theo c«ng thøc: 16 Møc trÝch khÊu hao ngµy = Møc trÝch KH hµng th¸ng cña TSC§ Sè ngµy trong th¸ng 17 3. KÕ to¸n t¨ng gi¶m tµi s¶n cè ®Þnh 3.1. KÕ to¸n t¨ng tµi s¶n cè ®Þnh Tµi s¶n cè ®Þnh ë c«ng ty t¨ng lªn do ®-îc cÊp vèn, ®-îc gãp vèn b»ng tµi s¶n cè ®Þnh do mua s¾m, do c«ng t¸c x©y dùng c¬ b¶n ®· hoµn thiÖn nghiÖm thu bµn giao ®-a vµo sö dông KÕ to¸n c¨n cø vµo c¸c chøng tõ cã liªn quan ®Õn viÖc mua s¾m, ®Çu t-, biÕu tÆng. C«ng ty sö dông biªn b¶n giao nhËn tµi s¶n cè ®Þnh, khi tµi s¶n cè ®Þnh vÒ tíi c«ng ty 3.2. KÕ to¸n gi¶m tµi s¶n cè ®Þnh Tµi s¶n cè ®Þnh cña c«ng ty gi¶m ®i do nh÷ng nguyªn nh©n nh-îng b¸n, thanh lý, mÊt m¸t, ph¸t hiÖn thiÕu khi kiÓm kª, ®em gãp vèn liªn doanh khi ®ã kÕ to¸n ph¶i lµm ®Çy ®ñ thñ tôc x¸c nhËn ®óng nh÷ng kho¶n thiÖt h¹i vµ thu nhËp(nÕu cã) vµ c¨n cø vµo c¸c chøng tõ cã liªn quan ®Ó ghi sæ theo tõng tr-êng hîp cô thÓ 3.3. HÖ thèng chøng tõ, sæ s¸ch kÕ to¸n cña c«ng ty * Chøng tõ sö dông - Biªn b¶n giao nhËn tµi s¶n - Ho¸ ®¬n vËn chuyÓn bèc ®ì - B¶n sao tµi s¶n cè ®Þnh - Biªn b¶n ®¸nh gi¸ l¹i tµi s¶n cè ®Þnh - B¶ng tÝnh vµ ph©n bæ khÊu hao - Biªn b¶n thanh lý tµi s¶n cè ®Þnh * Sæ kÕ to¸n sö dông: - Sæ tµi s¶n cè ®Þnh - Sæ theo dâi tµi s¶n cè ®Þnh - Sæ c¸i tµi s¶n cè ®Þnh 18 * S¬ ®å lu©n chuyÓn Biªn b¶n giao nhËn TSC§ B¶ng ph©n bæ KH TSC§ Sæ ®¨ng ký chøng tõ ghi sæ Sæ chi tiÕt Chøng tõ ghi sæ Sæ c¸i TK 211, 212, 213 Ghi chó : Ghi hµng ngµy Ghi cuèi th¸ng §èi chiÕu kiÓm tra III. KÕ to¸n tiÒn l-¬ng vµ c¸c kho¶n ph¶i trÝch theo l-¬ng TiÒn l-¬ng lµ thï lao, lao ®éng mµ ®¬n vÞ sö dông lao ®éng ph¶i tr¶ cho ng-êi lao ®éng theo chÊt l-îng vµ sè l-îng lao ®éng mµ hä ®· ®ãng gãp nh»m t¸i s¶n xuÊt søc lao ®énhg, bï d¾p hao phÝ søc lao ®éng cña hä trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh 19 §Ó tiÖn cho viÖc theo dâi tõng ®èi t-îng lao ®éng c«ng ty s¶n xuÊt vËt liÖu vµ x©y dùng Hµ T©y ¸p dông h×nh thøc tr¶ l-¬ng theo s¶n phÈm ®èi víi c«ng nh©n trùc tiÕp s¶n xuÊt. C¸ch tÝnh TiÒn l-¬ng cña 1 CN 1 th¸ng L-¬ng nh©n viªn gi¸n tiÕp SX  Sè SP x ®¬n gi¸ l-¬ng =  Sè c«ng cña c¶ tæ =  SP s¶n xuÊt x Sè ngµy c«ng x §¬n gi¸ cña mçi ng-êi x HÖ sè l-¬ng 1. H¹ch to¸n c¸c kho¶n trÝch theo l-¬ng BHYT, BHXH, KPC§. C¸c kho¶n trÝch theo l-¬ng ®-îc tiÕn hµnh hµng th¸ng c¸c chøng tõ h¹ch to¸n lao ®éng vµ c¸c chÝnh s¸ch, chÕ ®é ng-êi lao ®éng, tiÒn l-¬ng mµ nhµ n-íc ®· ban hµnh vµ c¸c chÕ ®é kh¸c thuéc quy ®Þnh cña c«ng ty trong khu«n khæ ph¸p luËt cho phÐp. Tæng sè trÝch theo l-¬ng tÝnh cho BHXH, BHYT, KPC§ lµ 19% trÝch vµo chi phÝ s¶n xuÊt: BHXH, BHYT, KPC§ Tæng sè tiÒn l-¬ng Ph¶i trÝch vµo CPSXKD = Thùc tÕ ph¶i tr¶ CNV x 19% cho tõng bé phËn trong bé phËn ®ã Trong ®ã: BHXH ph¶i nép = TiÒn l-¬ng c¬ b¶n ph¶i tr¶ x 15% BHYT ph¶i nép = TiÒn l-¬ng c¬ b¶n ph¶i tr¶ x 2% CPC§ ph¶I nép = TiÒn l-¬ng c¬ b¶n ph¶i tr¶ x 2% * C¸c chøng tõ sö dông ®Ó h¹ch to¸n c¸c kho¶n trÝch theo l-¬ng . - B¶ng thanh to¸n trî cÊp - PhiÕu nghØ h-ëng BHXH Tµi kho¶n sö dông: TK 334 Quü BHXH, BHYT, KPC§ ®-îc h×nh thµnh do viÖc trÝch lËp vµ tÝnh vaß chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp. Theo quy ®Þnh hµng 20
- Xem thêm -