Tài liệu Báo cáo tổng hợp công ty sản xuất bao bì và hàng xuất khẩu

  • Số trang: 30 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 31 |
  • Lượt tải: 0
nganguyen

Đã đăng 34345 tài liệu

Mô tả:

PhÇn I Giíi thiÖu vÒ qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña c«ng ty I- Giíi thiÖu vÒ c«ng ty: - Tªn giao dÞch cña doanh nghiÖp: C«ng ty s¶n xuÊt bao b× vµ hµng xuÊt khÈu Tªn viÕt t¾t: PROMEXCO Trô së giao dÞch: km 9 quèc lé 1A x· Hoµng LiÖt-Thanh Tr× - Hµ Néi . C¬ quan chñ qu¶n( c¬ quan s¸ng lËp) Bé Th-¬ng m¹i. Doanh nghiÖp ®-îc quyÕt ®Þnh thµnh lËp vµo ngµy 4/9/1996 do quyÕt ®Þnh sè 766 th-¬ng m¹i/ TCCB cña Bé th-¬ng m¹i c«ng ty s¶n xuÊt bao b× vµ hµng xuÊt khÈu thuéc lo¹i doanh nghiÖp nhµ n-ãc do «ng NguyÔn V¨n ThuÊn lµm gi¸m ®èc chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ mäi ho¹t ®éng s¶n xuÊt – kinh doanh cña c«ng ty. C«ng ty thùc hiªn chøc n¨ng nhiÖm vô chñ yÕu lµ s¶n xuÊt, xuÊt khÈu s¶n phÈm bao b× vµ hµng n«ng - l©m – h¶i s¶n. NhËp khÈu m¸y mãc thiÕt bÞ vËt t- hµng ho¸ vµ kinh doanh nhµ hµng, kh¸ch s¹n, kho b·i, më cöa hµng b¸n bu«n b¸n lÎ hµng xuÊt kh©u trong n-íc vµ hµng nhËp khÈu. II-Qu¸ tr×nh lÞch sö tõ khi h×nh thµnh ®Õn nay cña c«ng ty: N¨m 1973 Bé Ngo¹i Th-¬ng ( nay lµ Bé Th-¬ng M¹i ) cã quyÕt ®Þnh sè 242/BNT – TCCB ngµy 23/12/1973 vÒ viÖc thµnh lËp xÝ nghiÖp bao b× xuÊt khÈu II- tiÒn th©n cña c«ng ty s¶n xuÊt bao b× vµ hµng xuÊt khÈu hiÖn nay. KÓ tõ ngµy thµnh lËp xÝ nghiÖp bao b× xuÊt khÈu II víi nhiÖm cô chÝnh lµ chÕ biÕn gç - nguyªn liÖu nhËp tõ Liªn x« ®Ó s¶n xuÊt hßm gç xuÊt khÈu. C¸c s¶n phÈm ®-îc tiªu thô cho c¸c c«ng ty cã hµng xuÊt khÈu ra n-íc ngoµi (chñ yÕu lµ Liªn x« cò). Tr¶i qua g©n 30 n¨m s¶n xuÊt vµ x©y dùng, xÝ nghiÖp bao b× xuÊt khÈu II cã truyÒn thèng vÓ vang s¶n xuÊt lu«n lu«n æn ®Þnh, s¶n l-îng n¨m sau lín h¬n s¶n l-îng n¨m tr-íc tõ 10% ®Õn 15%, chÊt l-îng hµng ho¸ lu«n ®-îc ®¶m. XÝ nghiÖp chó träng ®Õn tiªu chuÈn ho¸ hµng xuÊt khÈu ®Ó ®¸p øng ®-îc yªu cÇu cña thÞ tr-êng. Nh÷ng n¨m ®Çu xÝ nghiÖp gËp rÊt nhiÒu thuËn lîi s¶n xuÊt ra c¸c s¶n phÈm cã chÊt l-îng cao vµ cã tíi 500 b¹n hµng c¸c tØnh phÝa b¾c, xÝ nghiÖp bao b× xuÊt khÈu II lu«n ®-îc c«ng nhËn lµ ®¬n vÞ kh¸ nhÊt cña khèi céng nghiÖp huyÖn Thanh tr×. 1 Víi vèn kinh doanh ban ®Çu lµ: 4.100.000.000 ® + Vèn cè ®Þnh: 2.300.000.000 ® Trong ®ã: vèn ng©n s¸ch cÊp :1.700.000.000 ® Vèn tù cã : 600.000.000 ® + Vèn l-u déng: 1.800.000.000 ® Trong ®ã: vèn ng©n s¸ch cÊp: 1.500.000.000 ® Vèn tù cã : 300.000.00 ® NÒn kinh tÕ thÞ tr-êng ®-îc më ra vµo cuèi n¨m 1986 ®· lµm kh«ng Ýt nhµ m¸y xÝ nghiÖp s¶n xuÊt kinh doanh bÞ chao ®¶o, thËm chÝ cßn ph¸ s¶n. Thi tr-êng liªn x« cò bÞ tan r·, hµng ho¸ kh«ng xuÊt khÈu ®-îc. MÆt hµng bao b× gç cña xÝ nghiÖp bÞ thu hÑp. Tr-íc hoµn c¶nh ®ã xÝ nghiÖp ®· tù m×nh v-¬n lªn kh«ng ngõng ®Ó thÝch nghi víi t×nh h×nh míi. §Õn th¸ng 3/1990 bé kinh tÕ ®èi ngo¹i ®· ra quyÕt ®Þnh sè 195/ KT§N – TCCB quyÕt ®Þnh ®æi tªn xÝ nghiÖp bao b× xuÊt khÈu II thµnh xÝ nghiÖp liªn hîp s¶n xuÊt bao b× vµ hµng gç xuÊt khÈu vµ néi ®Þa. Do nhiÒu n¨m ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh trong thêi kú bao cÊp nªn khi chuyÓn sang c¬ chÕ thÞ tr-êng th× xÝ nghiÖp gÆp kh«ng Ýt khã kh¨n: s¶n xuÊt kinh doanh thua lç, hµng ho¸ s¶n xuÊt ra kh«ng tiªu thô ®-îc, vèn trong s¶n xuÊt nî ®éng nhiÒu xÝ nghiÖp gÇn nh- kh«ng ®øng v÷ng ®-îc trªn thÞ tr-êng. Vµo thêi ®iÓm kÕt n¨m tµi chÝnh, tæng doanh thu toµn c«ng ty ®¹t: 14.150 triÖu ®ång, lç 15.648 triÖu ®ång phÇn lín do hµng ho¸ s¶n xuÊt ra bÞ ø ®äng khã tiªu thô tæng gi¸ trÞ hµng tån kho lªn ®Õn 4.788 triÖu ®ång. §êi sèng cña CBCNV gÆp rÊt nhiÒu khã kh¨n, l-¬ng b×nh qu©n th¸ng chØ cã 145.250 ®ång/ng-êi. Theo sè liÖu tæng sè vèn vay ng©n hµng xµ c¸c kho¶n ph¶i tr¶ kh¸c lµ 31.465 triÖu ®ång; b×nh qu©n 1 n¨m c«ng ty ph¶i tr¶ l·i vay lµ 4.560 triÖu ®ång. §Õn thêi ®iÓm nµy c«ng ty gÇn nh- mÊt kh¶ n¨ng thanh to¸n c¸c kho¶n nî ®Õn h¹n tr¶ vµ ë trong t×nh tr¹ng bªn bê viÖc ph¸ s¶n. Sau mét thêi gian ®iªu ®øng trªn thÞ tr-êng víi nh÷ng kinh nghiÖm ®· ®-îc ®óc kÕt, ®Õn nay xÝ nghiÖp liªn hîp s¶n xuÊt bao b× vµ hµng xuÊt khÈu ®· ph¸t triÓn víi quy m« t-¬ng ®èi lín vµ s¶n xuÊt kinh doanh mang nhiÒu h×nh th¸i kh¸c nhau. XÝ nghiÖp liªn hîp ®· thµnh lËp ®-îc 5 thµnh viªn víi sè l-îng m¸y mãc võa hiÖn ®¹i võa söa ch÷a thay thÕ, c¶i tiÕn ®-îc nh÷ng m¸y mãc cò thêi kú tr-íc t¹o ®iÒu kiÖn cho 460 c¸n bé c«ng nh©n viªn cã c«ng ¨n viÖc lµm æn ®Þnh. 2 Th¸ng 9 n¨m 1996 xÝ nghiÖp ®-îc nhµ n-íc cho thµnh lËp l¹i doanh nghiÖp míi mang tªn: C«ng ty s¶n xuÊt bao b× vµ hµng xuÊt khÈu trùc thuéc bé th-¬ng m¹i. QuyÕt ®Þnh sè 766 TM/TCCB ngµy 4/9/1996 víi nghµnh nghÒ kinh doanh s¶n xuÊt, xuÊt khÈu bao b× l©m s¶n vµ c¸c s¶n phÈm kh¸c do c«ng ty s¶n xuÊt, nhËp khÈu vËt t-; nguyªn liÖu m¸y mãc thiÕt bÞ hµng tiªu dïng, gia c«ng hîp t¸c ®Çu t- liªn doanh ®Ó s¶n xuÊt bao b× vµ hµng xuÊt khÈu, kinh doanh nhµ hµng, nhµ kh¸ch, kho b·i, më cöa hµng b¸n bu«n b¸n lÎ hµng s¶n xuÊt trong n-íc vµ hµng nhËp khÈu Vèn kinh doanh: 4.851.000.000 ® Trong ®ã: + Vèn cè ®Þnh: 3.021.000.000 ® + V«n l-u déng: 1.829.000.000 ® N¾m b¾t ®-îc c¸c ®Æc ®iÓm cña nÒn kinh tÕ thÞ tr-êng ®Ó ®¸p øng tèi ®a nhu cÇu cña kh¸ch hµng, thÞ tr-êng vµ khai th¸c triÖt ®Ó c¸c tiÒm n¨ng giµu cã cña m×nh. C«ng ty s¶n xuÊt bao b× vµ hµng xuÊt khÈu cã xin phÐp nhµ n-íc thay ®æi, bæ xung thªm c¸c nghµnh nghÒ kinh doanh cho phï hîp víi nhu cÇu cña thÞ tr-êng. - Thay ®æi lÇn 1(ngµy 22/6/98) bæ xung kinh doanh mÆt hµng n«ng s¶n, h¶i s¶n, ph-¬ng tiÖn vËn t¶i vËt liÖu x©y dùng. Theo quyÕt ®Þnh 0667/1998/Q§ - BTM - Thay ®æi lÇn 2: nhê cã diÖn tÝch réng vµ ®Þa ®iÓm thuËn lîi(gÇn bÕn xe phÝa nam) doanh nghiÖp xin ®¨ng ký dÞch vô tr«ng göi xe « t« qua ®ªm trong ph¹m vi kho b·i cña doanh nghiÖp theo: QuyÕt ®Þnh: /207/Q§ - BTM ngµy 22/10/99 - Thay ®æi lÇn 3: bæ xung kinh doanh kh¸ch s¹n, l÷ hµnh néi ®Þa, x©y dùng c«ng tr×nh d©n dông, trang trÝ néi thÊt (theo quyÕt ®Þnh 950/2000/Q§ BTM ngµy 5/7/2000. N¨m 1999 víi nh÷ng lç lùc v-ît bËc vµ sù quyÕt t©m phÊn ®Êu cña CBCNV doanh thu toµn c«ng ty ®¹t 15.031.946.563 ®ång, nép ng©n s¸ch nhµ n-íc 860.938.500 ®ång, thu nhËp b×nh qu©n ng-êi/th¸ng lµ 467.617 ®ång. N¨m 1999 tæng doanh thu toµn c«ng ty ®¹t 26.663.695.980 ®ång b»ng 146% so víi kÕ ho¹ch bé giao, thu nhËp cña ng-êi lao ®éng ngµy cµng ®-îc c¶i thiÖn l-¬ng b×nh qu©n lµ 503.000 ®ång ng-êi/th¸ng, nép ®Çy ®ñ c¸c nghÜa vô ®èi víi ng©n s¸ch nhµ n-íc víi tæng sè tiÒn lµ 1,292 tû ®ång… 3 III – Tæ chøc bé m¸y qu¶n lý c«ng ty vµ nh÷ng ®Æc ®iÓm kinh tÕ kü thuËt cña c«ng ty. 1. Nh÷ng ®Æc ®iÓm kinh tÕ – kü thuËt cã liªn quan ¶nh h-ëng ®Õn ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty C«ng ty s¶n xuÊt bao b× vµ hµng xuÊt khÈu ®-îc nhµ n-íc cÊp kho¶ng 4000 m2 ®Êt ®Ó c«ng ty ®Æt trô së vµ tæ chøc c¸c ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh n»m trªn km9 quèc lé 1A thuéc x· Hoµng liÖt – huyÖn Thanh tr× - Hµ néi vµ c«ng ty cã thªm 2 chi nh¸nh t¹i Thµnh Phè Hå ChÝ Minh vµ Qu¶ng Ninh. C«ng ty x©y dùng vµ n©ng cÊp hÖ thèng ®-êng x¸ trong néi bé, ®iÖn n-íc phôc vô cho s¶n xuÊt, ®Çu t- c¶i t¹o c¸c x-ëng s¶n xuÊt ®· h- háng xuèng cÊp vµ khu phßng lµm viÖc, mua s¾m c¸c thiÕt bÞ phôc vô cho c«ng tac qu¶n lý. C«ng ty thùc hiªn chøc n¨ng chñ yÕu cña m×nh lµ võa s¶n xuÊt kinh doanh c¸c mÆt hµng ®-îc chÕ biÕn tõ nguyªn vËt liÖu lµ gç vµ võa kinh doanh c¸c dÞch vô nh- mua b¸n, xuÊt khÈu n«ng – l©m – h¶i s¶n, dÞch vô nhµ hµng, nhµ kh¸ch… C«ng ty thùc hiÖn ®Èy m¹nh s¶n xuÊt t¹i chç c¸c mÆt hµng thñ c«ng mü nghÖ, ®å dïng trang trÝ néi thÊt, c¸c lo¹i bao b× b»ng LDPE, HDPE, PP, PE chÊt l-îng cao, nhiÒu chñng lo¹i míi gi¸ c¹nh tranh phï hîp phôc vô nhu cÇu tiªu dïng trong n-íc vµ xuÊt khÈu. ThÞ tr-êng trong n-íc c«ng ty quan hÖ chñ yÕu víi c¸c b¹n hµng ngoµi b¾c vµ ®ang cã xu h-íng quan hÖ hîp t¸c réng thªm víi c¸c vïng kh¸c nhTP.HCM, miÒn trung…KhuyÕn khÝch vµ t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho c¸c ®¬n vÞ, më réng c¸c dÞch vô bÕn b·i vµ ®Çu t- gãp vèn liªn doanh víi c¸c d¬n vÞ trong n-íc x©y dùng nhµ kh¸ch, cöa hµng vµ ®¹i lý. C«ng ty d· më 2 chi nh¸nh ë TP.HCM va Qu¶ng Ninh vµ 2 phßng xuÊt nhËp khÈu nh»m ph¸t triÓn h¬n n÷a c¸c ho¹t ®éng kinh doanh xuÊt nhËp khÈu ë thÞ tr-êng phÝa nam vµ vïng nuÝ phÝa b¾c. §èi víi thÞ tr-êng ngoµi n-íc c«ng ty xuÊt khÈu ®-îc s¶n phÈm cña m×nh ra rÊt nhiÒu n-íc kh¸c nhau trªn thÕ giíi víi chÊt l-îng vµ ®é tin cËy cao, c¸c mÆt hµng xuÊt khÈu chñ yÕu lµ v¸n sµn tinh chÕ,gç sÎ c¸c lo¹i, v¸n èp t-êng, trÇn vµ c¸c mÆt hµng n«ng – l©m – h¶i s¶n. C«ng ty xuÊt khÈu hµng mü nghÖ sang thÞ tr-êng n-íc Th¸i Lan, §µi Loan, NhËt B¶n, Mü, Italia.., XuÊt khÈu ®-îc mét sè l-îng lín c¸c mÆt hµng n«ng – l©m – h¶i s¶n sang thi tr-êng n-íc Trung Quèc, NhËt B¶n, §µi loan, Singgapo… 4 N¨m Doanh thu XuÊt khÈu Néi ®Þa 1999 26,78 11,64 15,14 2000 112,01 38,678 73,333 2001 120(tû VN§) 43,5 76,5 Nguån nguyªn vËt liÖu ®Ó cho c«ng ty sö dông gåm thÞ tr-êng trong n-íc vµ thÞ tr-êng n-íc ngoµi. Nguyªn vËt liÖu trong n-íc c«ng ty thu mua tõ c¸c v-ên trång, c¸c hé gia ®×nh…, cßn thÞ tr-êng n-íc ngoµi nhËp khÈu gç chñ yÕu cña Lµo vµ Campuchia. C¸c mÆt hµng kh¸c tõ c¸c n-íc Hµn Quèc,Trung Quèc,§µi Loan… C«ng ty s¶n xuÊt bao b× vµ hµng xuÊt khÈu ®-îc chia thanh 8 xÝ nghiÖp nhá. Mçi xÝ nghiÖp thùc hiÖn m« h×nh s¶n xuÊt kh¸c nhau nªn c«ng t¸c tæ chøc s¶n xuÊt cña xÝ nghiÖp còng ®-îc thùc hiÖn kh¸c nhau. Trong nh÷ng n¨m qua víi nh÷ng nç lùc vµ cè g¾ng c«ng ty ®· mua s¾m mét sè m¸y mãc chuyªn dïng hiÖn ®¹i vµ mét sè m¸y mãc thiÕt bÞ míi thay thÕ m¸y mãc ®· l¹c hËu. Nh-ng so víi tr×nh ®é cña c¸c n-íc hiÖn ®¹i nh- §µi Loan, Singgapo, NhËt B¶n… th× m¸y mãc cña c«ng ty vÉn l¹c hËu h¬n. C«ng ty ®ang cè g¾ng bæ sung nh÷ng c«ng nghÖ míi hiªn ®¹i vµ ®µo t¹o ®éi ngò c«ng nh©n viªn cã tr×nh ®é cao ®Ó t¨ng n¨ng suÊt cña c«ng ty s¸nh kÞp vãi c¸c n-íc tiªn tiÕn. Quy tr×nh c«ng nghÖ vµ tæ chøc s¶n xuÊt. C«ng ty s¶n xuÊt bao b× vµ hµng xuÊt khÈu ®-îc chia thµnh 8 xÝ nghiÖp nhá vµ 3 phßng ban , 2 chi nh¸nh. C¸c chi nh¸nh phßng kinh doanh xuÊt nhËp khÈu chÞu tr¸ch nhiÖm kinh doanh xuÊt nhËp khÈu, khai th¸c kh¸ch hµng..mçi xÝ nghiÖp nhá ®Òu cã m« h×nh s¶n xuÊt kh¸c nhau nªn c«ng t¸c tæ chøc s¶n xuÊt ®-îc thùc hiªn theo quy tr×nh kh¸c. Tuy nhiªn l¹i cã quan hÖ h÷u c¬ bæ trî cho nhau. VÝ dô: XÝ nghiÖp 1 nhËp khÈu gç Lµo cung øng cho c¸c xÝ ngiÖp c¸c lo¹i gç phôc vô c¸c llo¹i kh¸ch hµng kh¸c nhau, xÝ nghiÖp 2 ®¸p øng kh¸ch hµng (n-íc ngoµi) gç nguyªn liÖu d¹ng thanh. XÝ nghiÖp 3 sö dông gç phôc vô nhu cÇu s¶n phÈm trong n-íc va xuÊt khÈu s¶n phÈm hoµn chØnh. XÝ nghiÖp 4 sö dông gç cung øng cho kh¸ch hµng truyÒn thèng lµ bao b×. XÝ nghiÖp 5 s¶n xuÊt ®å mü nghÖ xuÊt khÈu... - Quy tr×nh c«ng nghÖ cña xÝ nghiÖp 2: c«ng nghÖ nµy ®-îc h×nh thµnh nh- mét bé m¸y liªn quan víi nhau b»ng nhiÒu kh©u rÊt chÆt chÏ víi nh÷ng chøc n¨ng nhiÖm vô râ rµng ®-îc thÓ hiÖn qua s¬ ®å sau: 5 s¬ ®å 2.1: Quy tr×nh c«ng nghÖ cña xÝ nghiÖp 2 XÎ ph¸ u Nguyªn vËt liÖu gç §ãng gãi tiªu thô Soi XÎ l¹i C¾t Ng©m tÈm Bµo Däc c¹nh 1 Däc c¹nh 2 Dùng ph«i SÊy Nguyªn vËt liÖu gç ®-a vµo s¶n xuÊt chñ yÕu lµ gç trßn ®-îc b¶o qu¶n chu ®¸o th«ng qua viÖc ng©m n-íc. Sau ®ã ®-îc cÈu vµo dµn m¸y xÎ ph¸ thµnh tõng hép lín, tõng hép gç ®ã ®-îc ®-a vµo xÎ l¹i thµnh nh÷ng tÊm nhá. Sau ®ã gç ®-îc ng©m tÈm ®Ó b¶o vÖ kh«ng bÞ mèc, mèi ,mät ... sau ®ã dùng ph¬i råi chuyÓn vµo lß sÊy víi thêi gian tõ 90-96 giê. Sau khi sÊy gç ®-îc chuyÓn b-íc hoµn thiÖn. Trong c«ng viÖc hoµn thiÖn ®-îc chia thµnh 5b-íc nhá. Nh÷ng tÊm gç sÊy kh« ®-îc ®-a vµo m¸y ®Ó däc c¹nh råi bµo nh½n ,c¾t theo khÈu ®é, soi r·nh theo nh÷ng tiªu chuÈn kÝch th-íc ®· ký kÕt trong hîp ®ång víi kh¸ch hµng. Cuèi cïng lµ KCS kiÓm tra vµ ®ãng gãi thµnh tõng kiÖn ®Ó xuÊt khÈu . S¬ ®å 2.2: Quy tr×nh c«ng nghÖ cña XÝ nghiÖp Méc – Bao b× - Mü nghÖ Nguyªn vËt liÖu S¬ chÕ XÎ C¾t §ãng Trong c«ng nghÖ nµy nguyªn vËt liÖu gç ®-îc ®-a vµo s¬ chÕ sau ®ã xÎ c¾t theo kÝch cì cña tõng ®¬n hµng , ®ãng hßm gç hoÆc ®å dïng ®Ó xuÊt khÈu hay tiªu thô trong n-íc. Tæ chøc bé m¸y qu¶n lý cña C«ng ty s¶n xuÊt bao b× vµ hµng xuÊt khÈu ViÖc x©y dùng c¬ cÊu tæ chøc qu¶n lý khoa häc nh»m n©ng cao hiÖu lùc c«ng t¸c qu¶n lýlµ mét vÊn ®Ò hÕt søc quan träng bëi v× ®éi ngò c¸n bé qu¶n lý tèt cã tr×nh ®é chuyªn m«n cao th× m¬Ý ®¸p øng ®-îc ®ßi hái cña giai ®o¹n hiÖn nay. Bé m¸y qu¶n lý cña c«ng ty ®-îc bè trÝ d-íi h×nh thøc c¸c phßng ban cã mèi quan hÖ mËt thiÕt víi c¸c xÝ nghiÖp thµnh viªn vµ ®Æt d-íi sù l·nh ®¹o trùc tiÕp cña gi¸m ®èc c«ng ty. C¬ cÊu tæ chøc cña bé m¸y qu¶n lý cña C«ng ty s¶n xuÊt bao b× vµ hµng xuÊt khÈu ®-îc thÓ hiÖn qua s¬ ®å sau : 6 Gi¸m ®èc c«ng ty Phã gi¸m ®èc c«ng ty Phßng kÕ to¸n phßng kinh doanh kho hµng Kh¸ch s¹n Nam Thµnh Xn gia c«ng chÕ biÕn gç Phßng tæ chøc hµnh chÝnh XN SX vµ kinh doanh l©m s¶n XN SX KD hµng xuÊt khÈu Phßng kÕ ho¹ch kinh doanhvµ XNK XN chÕ biÕn l©m s¶n bao b× XN SX dÞch vô gç XN chÕ biÕn gç C-N TP Hå ChÝ minh C-N QNinh 7 C¸c xÝ nghiÖp thµnh viªn th× ®-îc tæ chøc qu¶n lý theo m« h×nh sau: S¬ ®å 2:4: Tæ chøc bé m¸y qu¶n lý t¹i xÝ nghiÖp thµnh viªn Gi¸m ®èc xÝ nghiÖp s¶n xuÊt Nh©n viªn Qu¶n ®èc Nh©n viªn vËt t- Thñ kho Tæ tr-ëng s¶n xuÊt C«ng nh©n s¶n xuÊt C«ng ty s¶n xuÊt bao b× vµ hµng xuÊt khÈu lµ mét lo¹i h×nh doanh nghiÖp Nhµ n-íc, bé m¸y tæ chøc theo m« h×nh trùc tuyÕn. §øng ®Çu lµ gi¸m ®èc , phã gi¸m ®èc, trî lý gi¸m ®èc chØ ®¹o trùc tiÕp c¸c phßng ban xÝ nghiÖp. Toµn bé ho¹t ®éng s¶n xuÊt cña c«ng ty chôi sù chØ ®¹o thèng nhÊt cña gi¸m ®èc. Gi¸m ®èc phô tr¸ch trùc tiÕp c¸c m¶ng: Kh¸ch hµng, vèn , ®Çu t- ®æi míi c«ng nghÖ... Gi¸m ®èc lµ chñ tµi kho¶n, lµ ®¹i diÖn ph¸p nh©n cña c«ng ty , chôi tr¸ch nhiÖm toµn bé vÒ qu¸ tr×nh ho¹t ®éng kinh doanh vµ lµm nghÜa vô víi Nhµ n-íc. Gi¸m ®èc ký tÊt c¶ c¸c lo¹i phiÕu thu, phiÕu chi Phã gi¸m ®èc : Lµ ng-êi gióp viÖc cho gi¸m ®èc ®-îc sö dông mét sè quyÒn h¹n cña gi¸m ®èc ®Ó gi¶i quyÕt c¸c c«ng viÖc gi¸m ®èc uû nhiÖm kh«ng ®-îc lµm tr¸i ý kiÕn chØ ®¹o cña gi¸m ®èc, chôi tr¸ch nhiÖm tr-íc gi¸m ®èc vµ ph¸p luËt vÒ nh÷ng viÖc ®-îc ph©n c«ng. Phã gi¸m ®èc cã quyÒn ph©n c«ng vµ yªu cÇu trî lý gi¸m ®èc b¸o c¸o nh÷ng c«ng viÖc cã liªn quan thuéc ph¹m vØ tr¸ch nhiÖm cña m×nh, thay mÆt gi¸m ®èc khi gi¸m ®èc v¾ng mÆt. Phã gi¸m ®èc ký c¸c chøng tõ cã liªn quan ®Õn lÜnh vùc cña m×nh. Chøc n¨ng, nhiÖm vô, quyÒn h¹n vµ tr¸ch nhiÖm c¸c phßng ban do gi¸m ®èc giao : Theo Q§ 93/ PR –G§ ngµy 18/8/2000 cña gi¸m ®èc c«ng ty: Phßng Tæ chóc Hµnh chÝnh : Lµ phßng tham m-u cho gi¸m ®èc x©y dùng, Tæ chøc bé m¸y qu¶n lý s¶n xuÊt kinh doanh, thùc hiÖn ®óng chÝnh s¸ch c¸n bé, c«ng t¸c ph¸p chÕ. §¶m b¶o doanh nghiÖp ho¹t ®éng theo luËt 8 ph¸p hiÖn hµnh cña nhµ n-íc Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÑet Nam. Tr-ëng phßng Tæ chøc hµnh chÝnh ®-îc phÐp chi c¸c kho¶n d-íi 1 triÖu ®ång cho c¸c ho¹t ®éng cña c«ng tynh- mua b¸n v¨n phßng phÈm; x¨ng dÇu , ®iÖn n-íc .... Hµng n¨m c¨n cø vµo chñ tr-¬ng chÝch s¸ch cña nhµ n-íc, sù h-íng dÉn cña c¬ quan nhµ qu¶n lý cÊp trªn, c¨n cø vµo n¨ng lùc s¶n kinh doanh cña ®¬n vÞ ®Î gióp gi¸m ®èc c«ng ty x¸c ®Þnh c¸c tæ chøc s¶n xuÊt kinh doanh, tæ chøc qu¶n lý nghiÖp vô cña ®¬n vÞ thÝch hîp víi sù ph¸t triÓn cña c«ng ty trong tõng giai ®o¹n , thêi ®iÓm cô thÓ. N¾m v÷ng, qu¶n lý chÆt chÏ CBCNV, gióp gi¸m ®èc x©y dùng ®µo t¹o ®éi ngò CBCNVC phôc vô yªu cÇu tr-íc m¾t lÉn l©u dµi cho viÖc tæ chøc kinh doanh – xuÊt nhËp khÈu . Gióp gi¸m ®èc x©y dùng c¸c quy chÕ ®iÒu hµnh c¸c ho¹t ®éng, s¶n xuÊt kinh doanh theo luËt ®Þnh, qu¶n lý chÆt chÏ con dÊu vµ sö dông con dÊu quy ®Þnh, ... Phßng kÕ ho¹ch kinh doanh – XuÊt nhËp khÈu : Lµ phßng tham m-u gióp gi¸m ®èc c«ng ty x©y dùng, triÓn khai, qu¶n lý ®«n ®èc vµ gi¸m s¸t tæ chøc thùc hiÖn c¸c chØ tiªu kinh tÕ kÕ ho¹ch hµng n¨m, quü, th¸ng cña toµn c«ng ty vµ c¸c ®¬n vÞ thµnh viªn, ®ång thêi dù kiÕn ®¸nh gi¸ kÕt qu¶ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh, tæng hîp sè liÖu b¸o c¸o Bé Th-¬ng m¹i, Nhhµ n-íc theo quy ®Þnh hiÖn hµnh. §Ò xuÊt chñ tr-¬ng ®Þnh h-íng vµ c¸c biÖn ph¸p kinh tÕ nh»m thóc ®Èy doanh nghiÖp ph¸t triÓn lµnh m¹nh v÷ng ch¾c. Tr-ëng phßng KHKD – XNK ®-îc phÐp ký ho¸ ®¬n b¸n hµng néi ®Þa vµ ký tªn ®ãng dÊu trªn tê khai h¶i quan, chøng tõ thanh to¸n , hîp ®ång ngo¹i gi¸m ®èc ký. Phßng KHKD – XNK cïng víi c¸c phßng ban cã cïng chøc n¨ng qu¶n lý nghiªn cøu x©y dùng c¸c chØ tiªu, ®Þnh møc kinh tÕ thÝch hîp tõng thêi ®iÓm, tõng lo¹i h×nh s¶n xuÊt kinh doanh cô thÓ ... H-íng dÉn vµ gi¸m s¸t viÖc thùc hiÖn c¸c hîp ®ång kinh tÕ cña c¸c ®¬n vÞ thµnh viªn ®-îc c«ng ty uû quyÒn ®èi víi ®èi t¸c kinh tÕ ( c¶ trong n-íc vµ ngoµi n-íc ). .... Phßng kÕ to¸n Tµi chÝnh : Phßng tæ chøc hµnh chÝnh: lµ phßng tham m-u cho gi¸m ®èc c«ng ty, x©y dùng, tæ chøc bé m¸y qu¶n lý s¶n xuÊt kinh doanh, thùc hiÖn ®óng chÝnh s¸ch c¸n bé, c«ng t¸c ph¸p chÕ ®¶m b¶o an toµn doanh nghiÖp theo luËt ph¸p hiÖn hµnh cña nhµ n-îc céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam. Tr-ëng phßng tæ chøc hµnh chÝnh ®-îc phÐp chi c¸c kho¶n d-íi 1.000.000 ® cho c¸c ho¹t ®éng cña c«ng ty nh-: mua b¸n v¨n phßng phÈm, x¨ng dÇu ®IÖn n-íc… 9 Hµng n¨m c¨n cø vµo chñ tr-¬ng ®-êng lèi chÝnh s¸ch cña nhµ n-íc, sù h-íng dÉn cña c¬ quan qu¶n lý cÊp trªn, c¨n cø vµo n¨ng lùc s¶n xuÊt kinh doanh cña ®¬n vÞ ®Ó gióp gi¸m ®èc c«ng ty x¸c ®Þnh c¸c tæ chøc s¶n xuÊt kinh doanh, tæ chøc qu¶n lý nghiÖp vô cña ®¬n vÞ cho thÝch hîp víi sù ph¸t triÓn cña c«ng ty t¹i tõng thêi ®iÓm cô thÓ. Cïng víi c¸c phßng ban cã chøc n¨ng qu¶n lý n¾m v÷ng t×nh h×nh ho¹t ®éng cña c¸c ®¬n vÞ trùc thuéc, gióp gi¸m ®èc ph©n tÝch ®¸nh gi¸ thùc tr¹ng nh÷ng ho¹t ®éng cña tõng ®¬n vÞ trong viÖc thùc hiÖn nhiÖm vô chÝnh trÞ ®-îc giao ®i ®óng h-íng ph¸t triÓn cña doanh nghiÖp nhµ n-íc. N¾m v÷ng, qu¶n lý chÆt chÏ c¸n bé c«ng nh©n viªn, gióp gi¸m ®èc x©y dùng, ®µo t¹o ®éi ngò c¸cn bé c«ng nh©n viªn chøc phôc vô yªu cÇu c¶ tr-íc m¾t lÉn l©u dµI cho viÖc tæ chøc s¶n xuÊt kinh doanh xuÊt nhËp khÈu. Gióp gi¸m ®èc x©y dùng vµ thèng nhÊt c¸c quy chÕ ®Ó ®iÒu hµnh c¸c ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh theo luËt ®Þnh, qu¶n lý chÆt chÏ con dÊu vµ sö dông con dÊu ®óng quy ®Þnh. Phßng kÕ ho¹ch kinh doanh xuÊt nhËp khÈu: lµ phßng tham m-u gióp gi¸m ®èc c«ng ty x©y dùng, b¶o vÖ, triÓn khai, qu¶n lý, ®«n ®èc vµ gi¸m s¸t viÖc tæ chøc vµ thùc hiÖn c¸c chØ tiªu kinh tÕ kÕ ho¹ch hµng n¨m, quý, th¸ng cña toµn c«ng ty vµ c¸c ®¬n vÞ thµnh viªn, ®ång thêi dù kiÕn ®¸nh gi¸ kÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh, tæng hîp sè liÖu b¸o c¸o Bé Th-¬ng M¹i, nhµ n-íc theo quy ®Þnh hiÖn hµnh. §Ò xuÊt chñ tr-¬ng ®Þnh h-íng vµ c¸c biÖn ph¸p kinh tÕ nh»m thóc ®Èy doanh nghiÖp ph¸t triÓn lµnh m¹nh v÷ng ch¾c. Tr-ëng phßng kÕ ho¹ch kinh doanh xuÊt nhËp khÈu ®-îc phÐp ký ho¸ ®¬n b¸n hµng néi ®Þa vµ ký tªn ®ãng dÊu trªn tê khai h¶i quan, chøng tõ thanh to¸n vµ hîp ®ång ngo¹i gi¸m ®èc ký. Phßng kÕ ho¹ch kinh doanh xuÊt nhËp khÈu cïng víi c¸c phßng ban cã chøc n¨ng qu¶n lý nghiªn cøu x©y dùng c¸c chØ tiªu, ®Þnh møc kinh tÕ thÝch hîp víi tõng thêi ®IÓm, tõng lo¹i h×nh s¶n xuÊt kinh doanh cô thÓ…h-íng dÉn vµ gi¸m s¸t viÖc tæ chøc thùc hiÖn c¸c hîp ®ång kinh tÕ cña c¸c ®¬n vÞ thµnh viªn ®-îc c«ng ty uû quyÒn ®èi víi c¸c ®èi t¸c kinh tÕ ( c¶ trong vµ ngoµI n-íc ). Tæ chøc viÖc tiÕp thÞ ®Ó më réng quan hÖ thÞ tr-êng: mua b¸n, x©y dùng, liªn doang, liªn kÕt kinh tÕ, hç trî t×m viÖc lµm cho doanh nghiÖp… Phßng kÕ to¸n tµi chÝnh víi c¬ cÊu tæ chøc bé m¸y kÕ to¸n theo m« h×nh tËp chung thùc hiÖn h¹ch to¸n toµn c«ng ty theo ®ã toµn bé c«ng t¸c kÕ to¸n tµI chÝnh ®Òu ®-îc thùc hiÖn trän vÑn tõ kh©u ®Çu ®Õn kh©u cuèi ë phßng kÕ to¸n cña c«ng ty, quy m« s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty lín nh-ng tr×nh ®é quant lý s¶n xuÊt t-¬ng ®èi cao, ®éi ngò c¸n bé kÕ to¸n ®-îc trang bÞ biªn chÕ víi nghiÖp vô t-¬ng ®èi v÷ng vµng vµ ngµy cµng n©ng cao, víi ®Æc ®IÓm nµy c«ng ty ®· ¸p dông h×nh thøc nhËn ký chøng tõ, viÖc ¸p dông nµy ®· ®-îc thùc hiÖn tõ nhiÒu n¨m, phßng kÕ to¸n thùc hiÖn toµn bé c«ng viÖc kÕ to¸n cña c«ng ty, ë c¸c xÝ nghiÖp thµnh viªn kh«ng tæ chøc bé m¸y kÕ to¸n riªng mµ chØ bè trÝ c¸c nh©n viªn h¹ch to¸n lµm nhiÖm vô h-íng dÉn kiÓn tra c«ng t¸c h¹ch to¸n ban ®Çu thu nhËn chøng tõ cïng c¸c b¸o c¸o vÒ phßng kÕ to¸n. §Ó thùc hiÖn c¸c chøc n¨ng tham m-u gióp viÖc cho gi¸m ®èc trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh sö dông ®ång vèn ®óng møc, ®óng chÕ ®é, hîp lý vµ ®¹t hiÖu qu¶ kinh tÕ cao. Phßng kÕ to¸n c«ng ty ®-îc biªn chÕ gåm 4 ng-êi, c«ng t¸c kÕ to¸n tµI chÝnh ®-îc thùc hiÖn thµnh c¸c phÇn nh- sau: 10 -kÕ to¸n tr-ëng: chØ ®¹o toµn bé c«ng t¸c tµI chÝnh, kÕ to¸n, ho¹t ®éng kinh tÕ cña c«ng ty theo c¬ chÕ qu¶n lý míi, x©y dùng kÕ ho¹ch tµI chÝnh, tæng hîp 744 -Mét kÕ to¸n theo dâi tµi s¶n cè ®Þnh, thanh to¸n víi ng-êi b¸n, thanh to¸n t¹m øng, thñ quü - Mét kÕ to¸n tiÒn l-¬ng vµ thanh to¸n b¶o hiÓm x· héi, nguyªn vËt liÖu vµ c«ng vu dông cô -Mét kÕ to¸n tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm tiªu thô , thanh to¸n víi ng-êi mua. S¬ ®å 5 :tæ chøc bé m¸y kÕ to¸n t¹i c«ng ty s¶n xuÊt bao b× vµ hµng xuÊt khÈu. KÕ to¸n tr-ëng tæng hîp KÕ to¸n tµI s¶n cè ®Þnh, thanh to¸n víi ng-êi b¸n, thanh to¸n t¹m øng, thñ quü KÕ to¸n tiÒn l-¬ng vµ b¶o hiÓm x· héi, nguyªn vËt liÖu vµ c«ng cô dông cô KÕ to¸n tæng hîp chi phÝ vµ tÝnh gi¸ thµnh tiªu thô, thanh to¸n víi ng-êi mua C¸c nh©n viªn kÕ to¸n c¸c xÝ nghiÖp nhá Víi m« h×nh hach to¸n tËp chung vµ ¸p dông h×nh thøc ký chøng tõ, quy ®Þnh më, ghi chÐp trªn c¸c b¶ng ph©n bæ, b¶ng kª, nhËt ký chøng tõ c¸c sæ chi tiÕt, sæ tæng hîp ®-îc thùc hiÖn chÆt chÏ ®óng chÕ ®é quy ®Þnh hiÖn hµnh cña nhµ n-íc vÒ chÕ ®é sæ s¸ch kÕ to¸n gåm 10 nhËt ký chøng tõ, 10 b¶ng kª, 4 b¶ng ph©n bæ, 6 sæ chi tiÕt vµ 1 sæ c¸i. 11 PhÇn II Ph©n tÝch vµ ®¸nh gi¸ t×nh h×nh ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty s¶n xuÊt bao b× vµ hµng xuÊt khÈu (Tõ n¨m 1999 ®Õn n¨m 2001) I.T×nh h×nh ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty n¨m 1999 Tõ n¨m 1996, xÝ nghiÖp ®-îc nhµ n-íc cho thµnh lËp l¹i vµ mang tªn C«ng ty s¶n xuÊt bao b× vµ hµng xuÊt khÈu (nh- hiÖn nay) Trong mét vµi n¨m ®Çu C«ng ty cã gÆp ph¶i mét vµi khã kh¨n trong ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh. Nh-ng nhê vµo kinh nghiÖm vµ tr×nh ®é qu¶n lý tèt cña c¸c c¸n bé qu¶n lý cÊp cao vµ sù nç lùc hoµn thµnh nhiÖm vô cña c¸c c¸n bé c«ng nh©n viªn cña toµn thÓ C«ng ty nªn C«ng ty ®· cã nh÷ng tiÕn bé v-ît bËc. C«ng ty ®· t¹o ®-îc c«ng ¨n viÖc lµm cho toµn bé nh©n viªn vµ ®· dÇn dÇn t¹o ®-îc uy tÝn trªn thÞ tr-êng trong n-íc vµ ngoµi n-íc ®èi víi c¸c b¹n hµng. C«ng ty ®· nh¶y vôt ®-îc mét b-íc lín trong ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh. Doanh thu n¨m 1999 cña C«ng ty ®· ®¹t ®-îc 26.783.354.229 ®ång v-ît doanh thu n¨m 1998 lµ 11.481.407.666 ®ång, t¨ng 75% so víi n¨m 1998. Trong ®ã doanh thu do xuÊt khÈu ®em l¹i lµ 11.640.736.942 ®ång t¨ng h¬n n¨m 1998 lµ 339%, v-ît so h¬n lµ 8.988.694.942 ®ång. Doanh thu do b¸n trªn thÞ tr-êng néi ®Þa cña C«ng ty lµ 15.142.617.287 ®ång chiÕm 57% tèng doanh thu cña C«ng ty, v-ît h¬n so víi n¨m 1998 lµ 22% tøc 2.708.980.424 ®ång. Tæng doanh thu do thÞ tr-êng xuÊt khÈu cã tû träng nhá h¬n thÞ tr-êng néi ®Þa lµ 14% nh-ng doanh thu xuÊt khÈu cña n¨m 1999 v-ît rÊt xa n¨m 1998 ®· ®em l¹i h-íng lµm ¨n míi cña C«ng ty. C«ng ty ph¶i ph¸t triÓn s¶n phÈm ®a d¹ng vµ phong phó ®Ó më réng thÞ tr-êng ë n-íc ngoµi. BiÓu 1: T×nh h×nh kim ng¹ch xuÊt nh©p khÈu cña C«ng ty s¶n xuÊt bao b× 1999 §¬n vÞ tÝnh: USD ChØ tiªu N¨m 1999 Tû träng Kim ng¹ch xuÊt nhËp khÈu 1.105.360,11 100% 1. XuÊt khÈu 832.088,81 75% 2. NhËp khÈu 273.271,03 25% 12 Do ®Æc ®iÓm nÒn s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty. C«ng ty s¶n xuÊt vµ kinh doanh c¸c mÆt hµng rÊt ®a d¹ng nh-ng chñ yÕu tõ nguyªn liÖu gç vµ c¸c mÆt hµng n«ng-l©m-h¶i s¶n kim ng¹ch XNK n¨m 1999 ®¹t 1.105.360,11 USD t¨ng rÊt nhanh v-ît xa n¨m 1998 881.673,03 USD (kho¶ng 394%). T×nh h×nh vÒ nh©n sù vµ tiÒn l-¬ng ®-îc thùc hiÖn trong C«ng ty: N¨m 1999 tæng sè c«ng nh©n s¶n xuÊt vµ c¸n bé qu¶n lý trong C«ng ty lµ 234 ng-êi, trong ®ã cã 203 ng-êi lµ c«ng nh©n s¶n xuÊt, 31 ng-êi lµ c¸n bé qu¶n lý trong C«ng ty. Sè c«ng nh©n s¶n xuÊt n¨m 1999 lµ 203 ng-êi t¨ng h¬n n¨m 1998 lµ 15 ng-êi lµ do C«ng ty võa mua thªm mét d©y chuyÒn s¶n xuÊt gç cao cÊp tõ NhËt vµ mét sè m¸y mãc kh¸c. Tæng quü tiÒn l-¬ng n¨m 1999 cña C«ng ty lµ 1.242.036.520 ®ång Thu nhËp b×nh qu©n cña mét lao ®éng trªn mét th¸ng cña C«ng ty lµ 435.421 ®ång t¨ng h¬n n¨m 1998 lµ 26.012 ®ång. Tæng sè c«ng nh©n s¶n xuÊt cña C«ng ty gÇn nh- æn ®Þnh do ®ã bé phËn kÕ to¸n cña C«ng ty ¸p dông chÕ ®é tr¶ l-¬ng vµo cuèi th¸ng. T×nh h×nh thùc hiÖn nghÜa vô cña C«ng ty ®èi víi ng©n s¸ch nhµ n-íc: C«ng ty s¶n xuÊt bao b× vµ hµng xuÊt khÈu thùc hiÖn nghÜa vô ®èi víi ng©n s¸ch nhµ n-íc ®óng h¹n, nép ®Çy ®ñ kh«ng chËm trÔ. C¸c kho¶n thu nép n¨m 1999 §¬n vÞ tÝnh: VN§ C¸c kho¶n nép ng©n s¸ch VN§ 899.284.640 ThuÕ VAT VN§ 165.276.441 ThuÕ XNK VN§ 528.166.200 ThuÕ doanh nghiÖp VN§ 31.002.138 C¸c kho¶n nép kh¸c VN§ 174.839.891 Bé phËn kÕ to¸n tæng kÕt kÕt qu¶ ho¹t ®éng tµi chÝnh n¨m 1999 nh- sau khi ®· hoµn thµnh ®Çy ®ñ c¸c nhiÖm vô C«ng ty cßn ®-îc l·i 28.862.000 ®ång nép vµo ng©n quü cña C«ng ty ®Ó ®Çu t- cho c¸c ho¹t ®éng n¨m sau cña C«ng ty. II.Ph©n tÝch t×nh h×nh ho¹t ®éng s¶n xuÊt n¨m 2000 cña C«ng ty Sau mét thêi gian ho¹t ®éng víi nh÷ng ®iÒu chØnh vµ bæ sung thªm c¸c ngµnh kinh doanh míi hîp víi xu h-íng ph¸t triÓn cña nÒn kinh tÕ. N¨m 2000 lµ mét n¨m mµ C«ng ty s¶n xuÊt bao b× vµ xuÊt khÈu cã nh÷ng b-íc ®ét ph¸ vµ ®¹t ®-îc mét sè thµnh tùu to lín. 13 1.T×nh h×nh doanh thu cña C«ng ty s¶n xuÊt bao b× vµ xuÊt khÈu ®-îc thÓ hiÖn ë biÓu 02. Qua biÓu 02 ®-îc doanh thu n¨m 2000 cña C«ng ty ®¹t ®-îc 112.012.677.708 VN§ h¬n rÊt nhiÒu so víi doanh thu n¨m 1999 vµ c¸c n¨m tr-íc ®ã. Doanh thu n¨m 2000 t¨ng gÇn 300% so víi n¨m 1999 tøc lµ t¨ng h¬n 85.2 tû ®ång. Nh÷ng nguyªn nh©n lµm cho doanh thu n¨m 2000 t¨ng v-ît tréi nh- vËy lµ do: -Doanh thu do thÞ tr-êng néi ®Þa ®em l¹i lµ 73.334.261.608 VN§ t¨ng h¬n so víi n¨m 1999 lµ gÇn 400%, kho¶ng 58.191 tû ®ång. -Doanh thu do xuÊt khÈu lµ 38.678.416.100 VN§ t¨ng 27.037.679.158 VN§, kho¶ng h¬n 200% so víi doanh thu xuÊt khÈu n¨m 1999. Tuy xÐt vÒ tû lÖ vµ tû träng cña doanh thu do xuÊt khÈu n¨m 2000 so víi n¨m 199 lµ gi¶m (tû lÖ gi¶m 139%, tû träng gi¶m 8%) nh-ng xÐt vÒ mÆt l-¬ng th× con sè t¨ng ®ã ®óng lµ mét thµnh tùu to lín mµ C«ng ty ®¹t ®-îc. §¹t ®-îc thµh tùu to lín ®ã lµ do C«ng ty cã nh÷ng ph-¬ng h-íng ph¸t triÓn vµ chiÕn l-îc s¶n xuÊt kinh doanh tèt. C«ng ty cã ®éi ngò c¸n bé c«ng nh©n giái, n¾m b¾t c¬ héi tèt, ®¸p øng ®-îc nhu cÇu thÞ tr-êng trong n-íc vµ ngoµi n-íc. M¹nh d¹n ®Çu t- c¬ së vËt chÊt kü thuËt tiªn tiÕn.... BiÓu 02. T×nh h×nh doanh thu cña C«ng ty s¶n xuÊt bao b× vµ hµng xuÊt khÈu. §¬n vÞ tÝnh: VN§ Thùc So s¸nh C¸c chØ tiªu Thùc hiÖn 1999 hiÖn 2000/1999 Tû Tû 2000 Tû lÖ träng träng Tû Sè tiÒn Sè tiÒn Sè tiÒn träng 112.012 Tæng doanh 26.783.354.229 .677.70 85.299.323.479 300 thu 8 1.Doanh thu 38.678. 11.640.736.942 43 35 27.037.679.158 200 -8 tõ xuÊt khÈu 416.100 2.Doanh thu 73.334. tõ thÞ tr-êng 15.142.617.287 58 65 58.191.644.321 400 +8 261.608 néi ®Þa 14 2.T×nh h×nh kim ng¹ch XNK cña C«ng ty BiÓu 03.Tæng kim ng¹ch XNK cña C«ng ty bao b× vµ hµng xuÊt khÈu §¬n vÞ tÝnh: USD C¸c chØ Thùc hiÖn Thùc hiÖn So s¸nh tiªu 1999 2000 2000/1999 Tû Tû Tû Sè tiÒn Sè tiÒn Sè tiÒn Tû lÖ träng träng träng Tæng kim 1.105.360,11 3.304.765,89 2.199.405,78 199 ng¹ch XNK 1. XuÊt 832.088,81 75 2.175.428 82 1.883.339,19 226 +7 khÈu 2. NhËp 273.271,03 25 589.337,89 18 316.066,66 116 -7 khÈu BiÓu 4 xuÊt khÈu trùc tiÕp n¨m 2000 Tæng trÞ gi¸ ph©n theo mÆt TrÞ gi¸ mÆt hµng xuÊt khÈu ®¬n hµng/ n-íc vÞ(1000 USD) 1, §µi Loan 670,45 2, NhËt B¶n 173,1101 3, Mü 9,44 4,Itala 30,8365 5, Ph¸p 4,80 6, Th¸i Lan 3,829 7, Trung Quèc 1822,95 Tæng Céng 2715,4203 B¶ng 4b NhËp KhÈu trùc tiÕp Tæng trÞ gi¸ ph©n theo mÆt Gi¸ TrÞ mÆt hµng NK hµng/ n-íc 1, Ph¸p 82,04615 2, Mü 41,13336 3, §a× Loan 28,95 4, Liªn Bang Nga 72,00 5, TRung Quèc 291,19 6, Lµo 54,41588 7, Hµn Quèc 19,5948 Tæng Céng 589,338 15 Nh×n biÓu 3 vÒ t×nh h×nh kim ng¹ch XNK cña C«ng ty ta thÊy r»ng: Tæng kim ng¹ch XNK n¨m 2000 cña c«ng ty ®¹t ®-îc 3.304.765,89 USD t¨ng h¬n tæng kim ng¹ch n¨m 1999 lµ 199% (kho¶ng 2199.405,78 USD)lµ do chñ yÕu lµ sù t¨ng lªn cña gi¸ trÞ xuÊt khÈu hµng hãa cña C«ng ty t¨ng h¬n n¨m 1999 lµ: 1883339,19 USD(226%) do C«ng ty ®¨ng ký thªm c¸c ngµnh kinh doanh n«ng – l©m h¶i s¶n vµ viÖc xuÊt khÈu c¸c s¶n phÈm tõ gç sang c¸c thÞ tr-êng c¸c n-íc nh- lµ §µi Loan, Trung Quèc, Mü, Ph¸p... Cßn vÒ gi¸ trÞ nhËp kh©ñ t¨ng 116% tøc kho¶ng 316 066,86 USD. C«ng ty chñ yÕu nhËp khÈu nguyªn vËt liÖu gç tõ thÞ tr-êng n-íc Lµo, Campuchia... Noµi ra c«ng ty cßn nhËp c¸c m¸y mãc, c«ng cô vµ c¸c s¶n phÈm kh¸c vµo trong n-íc. Ta xÐt vÒ tû träng xuÊt khÈu trong tæng kim ng¹ch xuÊt nhËp khÈu cña C«ng ty lµ ®iÒu rÊt kh¶ quan kÝch th-ëng C«ng ty ph¸t triÓn h¬n n÷a. Cßn vÊn ®Ò nhËp khÈu trong tæng kim ng¹ch xuÊt nhËp khÈu lµ ®iÒu tèt v× kh¶ n¨ng æn ®Þnh nguån cung cÊp nguyªn vËt liÖu trong n-íc còng nh- trang bÞ tèt vÒ c«ng nghÖ khoa häc kü thuËt cho ho¹t ®éng s¶n xuÊt. 3.Ph©n tÝch c¬ cÊu vèn cña C«ng ty n¨m 2000 C¸c chØ tiªu Sè tiÒn Tû träng 1.TSLD vµ §TNH 15.668.363.613 63,0% 2.TSC§ vµ §TDH 9.222.560.671 27,0% Tæng tµi s¶n 24.890.924.284 100% C¸c chØ tiªu 1.Nî ph¶i tr¶ 2.Nguån vèn chñ së h÷u Tæng nguån vèn Sè tiÒn tû träng 16.794.665.603 Tû träng % 67 +8.096.258.781 33 24.890.924.284 100% 16 4.C¸c kho¶n nép ng©n s¸ch BiÓu 05. C¸c kho¶n nép ng©n s¸ch Thùc hiÖn Thùc hiÖn n¨m So s¸nh C¸c chØ tiªu 1999 2000 2000/1999 Sè tiÒn Sè tiÒn Sè tiÒn Tû lÖ % A. C¸c kho¶n nép ng©n 899.284.640 2.287.129.000 1.387.855.360 154 s¸ch 1. ThuÕ VAT 165.276.411 328.000.000 162.723.589 98 2. ThuÕ XNK 528.166.200 1.356.329.000 828.162.800 157 3. ThuÕ thu nhËp doanh 31.200.138 49.283.271 18.083.133 58 nghiÖp 4. C¸c kho¶n nép kh¸c 174.839.891 553.516.729 378.676.838 217 Qua biÓu 05 ta thÊy ®-îc t×nh h×nh thùc hiÖn nghÜa vô cña C«ng ty ®èi víi ng©n s¸ch nhµ n-íc. Tæng c¸c kho¶n mµ C«ng ty ph¶i nép cho ng©n s¸ch nhµ n-íc lµ 2.287.129.000 ®ång t¨ng h¬n n¨m 1999 lµ 154% tøc 1.387.844.360 VN§. Nhê C«ng ty cã ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh tèt nªn C«ng ty ®· nép mét kho¶n t-¬ng ®èi lín vµo ng©n s¸ch, C«ng ty ®· hoµn thµnh nghÜa vô mét c¸ch ®Çy ®ñ vµ ®óng hiÖu qu¶. C¸c kho¶n nép ng©n s¸ch nhµ n-íc trong ®ã cã: -ThuÕ VAT n¨m 2000 cña C«ng ty ph¶i nép cho ng©n s¸ch lµ 328.000.000 VN§ t¨ng h¬n n¨m 1999 lµ 162.723.589 VN§, t¨ng lªn kho¶ng 98% do n¨m 2000 C«ng ty ®· më réng ®-îc quy m« s¶n xuÊt, C«ng ty ph¶i mua nhiÒu nguyªn vËt liÖu ®Ó s¶n xuÊt, chÕ biÕn vµ C«ng ty ®· nhËp mét sè m¸y mãc, d©y chuyÒn míi. -ThuÕ XNK t¨ng lªn 828.162.800 ®ång (+157%) so víi n¨m 1999 chñ yÕu lµ do xuÊt khÈu cña C«ng ty t¨ng lªn 226% so víi n¨m 1999 vµ do nhËp khÈu t¨ng lªn 116% (kho¶ng 316.066,86USD) -ThuÕ thu nhËp doanh nghiÖp t¨ng 58% vµ c¸c kho¶n ph¶i nép kh¸c cña C«ng ty n¨m 2000 t¨ng 217% so víi n¨m 1999 lµ do C«ng ty cã mét n¨m lµm ¨n cã hiÖu qu¶ tèt, triÓn khai më réng quy m« s¶n xuÊt, t¨ng thÞ tr-êng vµ t¨ng thªm c«ng nh©n s¶n xuÊt trùc tiÕp. 5.Tæ chøc nguån nh©n lùc vµ quü tiÒn l-¬ng cña C«ng ty. a.Tæng sè lao ®éng vµ c¬ cÊu lao ®éng cña C«ng ty 17 ChØ tiªu Tæng sè CBCNV Lao ®éng gi¸n tiÕp Lao ®éng trùc tiÕp Lao ®éng kh¸c BiÓu 06: Thùc hiÖn Thùc hiÖn n¨m 1999 n¨m 2000 234 31 192 11 276 38 221 17 So s¸nh 2000/1999 Sè tuyÖt ®èi 42 7 29 6 Tû lÖ 18 23 15 55 Qua biÓu ®å trªn ta thÊy tæng sè c¸n bé CNV cña toµn bé C«ng ty n¨m 2000 lµ 276 ng-êi t¨ng h¬n so víi n¨m 1999 lµ 42ng-êi (+18%) Qua sè liÖu ®ã ta biÕt r»ng C«ng ty ®· ®¶m b¶o tèt ®-îc c«ng viÖc cho c«ng nh©n mµ cßn t¹o c«ng ¨n viÖc lµm thªm cho 42 ng-êi Trong ®ã: -Lao ®éng gi¸n tiÕp t¨ng 23% tøc 7 ng-êi Lao ®éng gi¸n tiÕp trong ®ã cã c¸c c¸n bé qu¶n lý vµ mét sè ng-êi lµm ë c¸c lÜnh vùc kinh doanh kh¸c... -Lao ®éng s¶n xuÊt t¨ng thªm 29 ng-êi trùc tiÕp. Nh÷ng ng-êi lao ®éng s¶n xuÊt trùc tiÕp ®a sè lµm viÖc víi m¸y mãc hoÆc trùc tiÕp t¹o ra s¶n phÈm. Sè l-îng lao ®éng n¨m 2000 t¨ng 15% so víi n¨m 1999 cho thÊy r»ng quy m« s¶n xuÊt cña C«ng ty ®ang ph¸t triÓn tèt. Lao ®éng kh¸c cña C«ng ty còng t¨ng thªm lµ do C«ng ty ®· bæ sung mét sè lÜnh vùc kinh doanh míi. b.Quü l-¬ng cña C«ng ty §¬n vÞ Thùc hiÖn n¨m Thùc hiÖn n¨m So s¸nh n¨m ChØ tiªu tÝnh 1999 2000 2000/1999 Chªnh lÖch sè Sè tiÒn Sè tiÒn Tû lÖ tuyÖt ®èi Doanh thu ®ång 26.783.354.229 112.012.677.708 85.229.323.479 300% Lao ®éng ng-êi 234 275 42 18% Quü tiÒn ®ång 958.607.538 1.869.267.750 910.660.212 95% l-¬ng Thu nhËp 435.421 592.290 156.869 36% b×nh qu©n 18 Qua biÓu 7 ta thÊy thu nhËp b×nh qu©n (l-¬ng th¸ng/ng-êi) cña c«ng ty n¨m 2000 cã møc thu nhËp b×nh qu©n lµ 592290 ®ång/ th¸ng/ ng-êi. Tæ Tبng h¬n n¨m 1999 lµ 156896 ®ång ®at 136%. Møc ®é thu nhËp b×nh qu©n t¨ng lªn cho thÊy sù t¨ng tr-ëng cña c«ng ty, ngµy cµng t¨ng møc thu nhËp ®¶m b¶o møc sèng cña c¸n bé c«ng nh©n viªn ngµy cµng tèt. Quü tiÒn l-¬ng cña c«ng ty n¨m 2000 ®¹t ®-îc 1869267750 ViÖt Nam §ång v-ît 95% so víi n¨m 1999 (kho¶ng 910660212 ViÖt Nam §ång) Quü tiÒn l-¬ng cña c«ng ty v-ît n¨m 1999 lµ 95% do c«ng ty võa t¨ng thªm l-îng ng-êi lao ®éng lµ 18% vµ tæng doanh thu cña c«ng ty v-ît n¨m 1999 lµ 300%. 6) KÕt qu¶ ho¹t ®éng s¶n xuÊt cña c«ng ty s¶n xuÊt bao b× vf hµng xuÊt khÈu n¨m 2000: - Tæng doanh thu ®¹t 112012677708 ViÖt Nam §ång. - Lîi nhuËn cña c«ng ty sau khi ®· hoµn thµnh tÊt c¶ nh÷ng nghÜa vô trong n¨m th× cßn l¹i lµ 106.203.838 VN§ t¨ng h¬n møc lîi nhuËn n¨m 1999 lµ 77368838 VN§, v-ît 268%. III) T×nh h×nh ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty s¶n xuÊt bao b× vµ hµng xuÊt khÈu n¨m 2001. 1)T×nh h×nh thùc hiÖn doanh thu vµ kim ng¹ch xuÊt nhËp khÈu cña c«ng ty. BiÓu 8 Doanh thu vµ kim ngh¹ch suÊt nhËp khÈu cña c«ng ty. C¸c chØ tiªu I)Doanh thu (VN§) trong ®ã 1)xuÊt khÈu (VN§) 2)Néi ®Þa II) Tæng kim ng¹ch xuÊt khÈu (USD) 1) Kim ng¹ch xuÊt khÈu 2) Kim ng¹ch nhËp khÈu thùc hiÖn n¨m tû Thùc hiÖn n¨m tû so s¸nh n¨m 2001/2002 2000 träng 2001 träng ®¬n vÞ §¬n vÞ tû lÖ tû sè tiÒn Sè tiÒn Sè tiÒn (%) (%) % träng 112012677708 100 108315461015 1000 6830278307 38678416100 35 23897191848 73334261068 65 156418269167 13 -14781224252 61 -38 -22 87 83084007559 113 +22 3304765,89 100 2364957 100 939808,98 -28 2715428,00 82 1622957 69 -1092471 -40 589337,89 18 742000 31 -13 +152662,11 +13 19 Qua biÓu 8 ta thÊy ®-îc t×nh h×nh doanh thu vµ kim ng¹ch xuÊt nhËp khÈu cña C«ng ty ®-îc ph¶n ¸nh nh- sau: Tæng doanh thu cña C«ng ty n¨m 2001 ®¹t ®-îc 180.315.461.015 VN§, t¨ng h¬n n¨m 2000 lµ 68.302.783.307 VN§, v-ît kho¶ng 61% trong ®ã: + Doanh thu do xuÊt khÈu ®em l¹i lµ 23 897 191 848 VN§, gi¶m 38% tøc gi¶m ®i 14 781 224 252 ®ång> Do tæng kim ng¹ch XNK cña C«ng ty n¨m 2001 gi¶m ®i 28% so víi n¨m 1999, kim ng¹ch xuÊt khÈu gi¶m 1 092 471 USD (401%) mµ kim ng¹ch nhËp khÈu laij t¨ng lªn 26% +Doanh thudo b¸n trªn thÞ tr-êng néi ®Þa ®¹t ®-îc 156 418 269 167 VN§ t¨ng h¬n n¨m 2000 lµ 68 302 783 307 (+ 61% ) ChiÕm 87% tû träng doanh thu v-ît 22% so víi n¨m 2000. Tõ sè liÖu trªn ta thÊy ®-îc vÒ mÆt xuÊt khÈu C«ng ty gÆp mét sè khã kh¨n, C«ng ty chØ ph¸t triÓn ®-îc ë thÞ tr-êng trong n-íc . 2. T×nh h×nh thùc hiÖn nghÜa vô nép thuÕ cho ng©n s¸ch nhµ n-íc cña c«ng ty. BiÓu 9 T×nh h×nh nép ng©n s¸ch nhµ n-íc §¬n vÞ tÝnh VN§ Thùc hiÖn Thùc hiÖn So s¸nh n¨m 2001/ n¨m 2000 n¨m 2001 2000 C¸c chØ tiªu Sè tiÒn Sè tiÒn Sè tiÒn Tû lÖ I, C¸c kho¶n nép 2 287 129 000 1 768 728 049 -518 400 951 -22 ng©n s¸ch 1, ThuÕ VAT 328 000 000 261 728 049 -66 271 951 -20 2, ThuÕ XNK 1 356 329 000 1 604 000 000 -352 329 000 -26 3, ThuÕ thu nhËp 49283271 52875690 3592419 7 doanh nghiÖp 4, c¸c kho¶n nép 553 516 729 -450 124 310 -103 329 419 -19 kh¸c Tõ c¸c sè liÖu trªn ta ph©n tÝch ®-îc th× thÊy r»ng N¨m 2001 ph¶i thùc hiÖn nghÜa vô ®èi víi Ng©n S¸ch Nhµ N-íc lµ 1 768 728 049 VN§ gi¶m h¬n tr-íc lµ 518 400 951 ®ång, gi¶m 22%. Trong ®ã cã c¸c kho¶n sau: Thóª VAT ph¶i nép lµ 261 728 049 VN§ gi¶m h¬n n¨m tr-íc lµ 66 271 951 ®ång kho¶ng 20%. ThuÕ XuÊt NhËp KhÈu lµ: 20
- Xem thêm -