Tài liệu Báo cáo tổng hợp công ty phát triển khoáng sản

  • Số trang: 25 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 36 |
  • Lượt tải: 0
hoangtuavartar

Đã đăng 29304 tài liệu

Mô tả:

PhÇn I Tæng quan vÒ c«ng ty ph¸t triÓn kho¸ng s¶n I. qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn 1. Qu¸ tr×nh h×nh thµnh C«ng ty Ph¸t triÓn kho¸ng s¶n cã tªn giao dÞch quèc tÕ lµ Mineral Development Company – ViÕt t¾t lµ MIDECO, ®îc thµnh lËp theo quyÕt ®Þnh sè 24/Q§-M§C ngµy 10-2-1989 cña Tæng côc trëng Tæng côc má ®Þa chÊt vµ ho¹t ®éng díi sô chØ ®¹o trùc tiÕp cña Tæng côc trëng Tæng côc má ®Þa chÊt (kiªm chñ tÞch héi ®ång qu¶n trÞ C«ng ty). Sau khi cã nghÞ ®Þnh cña ChÝnh phñ vÒ viÖc ban hµnh qui chÕ thµnh lËp vµ gi¶i thÓ doanh nghiÖp Nhµ níc, c«ng ty MIDECO ho¹t ®éng theo quyÕt ®Þnh thµnh lËp sè 225/Q§-TCN§T ngµy 20-5-1993 cña Bé trëng Bé c«ng nghiÖp nÆng (cò), nay lµ bé c«ng nghiÖp. Tõ th¸ng 4-1991 khi thµnh lËp Tæng c«ng ty Ph¸t triÓn kho¸ng s¶n trªn c¬ së t¸ch mét sè ®¬n vÞ thµnh viªn cña Tæng côc má vµ ®Þa chÊt th× c«ng ty MIDECO ®Æt díi sù kiÓm so¸t cña Tæng c«ng ty nµy cho ®Õn hÕt th¸ng 10-1995. Tõ th¸ng 10-1995 ®Õn nay, sau khi thµnh lËp Tæng C«ng ty kho¸ng s¶n ViÖt Nam trªn c¬ së nhËp 2 tæng C«ng ty kho¸ng s¶n quý hiÕm vµ Tæng c«ng ty Ph¸t triÓn kho¸ng s¶n th× c«ng ty MIDECO l¹i ®Æt díi quyÒn qu¶n lý cña Tæng C«ng ty kho¸ng s¶n ViÖt Nam, nay trùc thuéc Bé C«ng nghiÖp. C«ng ty MIDECO cã trô së chÝnh t¹i 183 ®êng Trêng Chinh, Hµ Néi vµ cã mét sè má, nhµ m¸y s¶n xuÊt ®¸ tÊm t¹i c¸c tØnh Thanh Ho¸, NghÖ An, Qu¶ng Nam, B×nh §Þnh, Hµ Néi. Trong nh÷ng n¨m ®Çu ho¹t ®éng, c«ng ty ho¹t ®éng díi h×nh thøc cña mét c«ng ty cæ phÇn theo vèn gãp cña Tæng côc má ®Þa chÊt vµ Tæng c«ng ty xuÊt nhËp khÈu kho¸ng s¶n thuéc Bé th¬ng m¹i vµ vè cña c¸c cæ ®«ng trong níc vµ níc ngoµi. C«ng ty cã héi ®ång Qu¶n trÞ ®¹i diÖn cho c¸c bªn gãp vèn, gi¸m ®èc vµ c¸c phã gi¸m ®èc do Tæng côc má ®Þa chÊt bæ nhiÖm. Cho ®Õn n¨m 1994, tuy ®Æt díi quyÒn qu¶n lý cña tæng c«ng ty Ph¸t triÓn kho¸ng s¶n thuéc Bé c«ng nghiÖp, nhng héi ®ång qu¶n trÞ cña c«ng ty hµng quý vÉn häp ®Ó th«ng qua kÕ ho¹ch s¶n xuÊt kinh doanh, tµi chÝnh cña c«ng ty. Tõ n¨m 1994 trë ®i th× héi ®ång qu¶n trÞ tù gi¶i t¸n khi mét sè uû viªn cña héi ®ång qu¶n trÞ nghØ hu. Khi chuyÓn sang Tæng c«ng ty th× c«ng ty ho¹t ®éng nh mét doanh nghiÖp Nhµ níc b×nh thêng. 1 C«ng ty MIDECO lµ tæ chøc s¶n xuÊt kinh doanh cã t c¸ch ph¸p nh©n, h¹ch to¸n ®äc lËp, cã con dÊu riªng, cã tµi kho¶n t¹i Ng©n hµng. Ngµy 10-11-1993, c«ng ty ®îc Bé th¬ng m¹i cÊp giÊy phÐp xuÊt nhËp khÈu trùc tiÕp sè 1011024, ®îc phÐp nhËp khÈu m¸y mãc thiÕt bÞ cho khai th¸c chÕ biÕn quÆng, vËt t thiÕt bÞ cho c¸c m¸y mãc trªn. Nh÷ng ngµnh nghÒ c«ng ty ®îc phÐp kinh doanh bao gåm: - Th¨m dß, khai th¸c, chÕ biÕn vµ kinh doanh kho¸ng s¶n. - X©y l¾p c¸c c«ng tr×nh má, d©n dông, èp l¸t c¸c c«ng tr×nh x©y dùng. - XuÊt khÈu c¸c lo¹i s¶n phÈm kim lo¹i ®en, kim lo¹i mµu vµ quÆng phi kim lo¹i. - NhËp khÈu nguyªn liÖu, vËt t thiÕt bÞ phôc vô khai th¸c tuyÓn kho¸ng vµ tinh luyÖn kim lo¹i vµ phi kim lo¹i. - Gia c«ng, tuyÓn luyÖn vµ chÕ biÕn kho¸ng s¶n. - Gia c«ng c¬ khÝ, chÕ t¹o vµ dÞch vô söa ch÷a m¸y mãc thiÕt bÞ phôc vô ngµnh khai th¸c chÕ biÕn kho¸ng s¶n. 2. Qu¸ tr×nh ph¸t triÓn cña c«ng ty MIDECO Khi míi thµnh lËp (th¸ng 2 n¨m 1989), c«ng ty chØ cã trªn 10 ngêi. §ã lµ nh÷ng c¸n bé cã nhiÒu thµnh c«ng trong lÜnh vùc nghiªn cøu vÒ ®Þa chÊt, th¹ch häc nh tiÕn sü Lª Th¹c Xinh, §ç H¶i Dòng, TrÇn Quèc H¶i,... Môc ®Ých ban ®Çu cña c«ng ty lµ giíi thiÖu cho c¸c ®èi tîng, ®èi t¸c níc ngoµi biÕt vÒ nguån tµi nguyªn thiªn nhiªn phong phó vµ ®a d¹ng cña ViÖt Nam, híng dÉn c¸c ®oµn kh¸ch du lÞch ®i th¨m quan c¸c má kho¸ng s¶n, kªu gäi vèn ®Çu t vµo c¸c lÜnh vùc khai th¸c, chÕ biÕn kho¸ng s¶n. Víi sè vèn ban ®Çu 32 triÖu ®ång bao gåm c¶ mét xe U-oat, hai phßng lµm viÖc. Qua mét n¨m lµm viÖc tæng sè vèn cña c«ng ty ®· lªn tíi 450 triÖu ®ång. §èi víi c¸c c«ng ty lín ®· cã qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn l©u dµi th× sè vèn trªn qu¶ lµ khiªm tèn, song ®èi víi c«ng ty Ph¸t triÓn kho¸ng s¶n th× ®ã lµ thµnh c«ng bíc ®Çu rÊt ®¸ng khÝch lÖ. Bíc sang n¨m 1990, ngoµi nhiÖm vô híng dÉn c¸c ®oµn kh¸ch níc ngoµi ®i tham quan ®Ó kªu gäi ®Çu t níc ngoµi, c«ng ty con m¹nh d¹n kªu gäi c¸c doanh nghiÖp trong níc cïng gãp vèn ®Ó cïng chung khai th¸c c¸c má kho¸ng s¶n trong níc nh má vµng Suèi Nh©u (B¾c Th¸i), má vµng Cµ Na (NghÖ An) vµ thu gom quÆng ®Ó tinh luyÖn xuÊt khÈu. Biªn chÕ chÝnh thøc gåm 26 ngêi, bao gåm 1 gi¸m ®èc phô tr¸ch chung, 1 phã gi¸m ®èc phô tr¸ch kü thuËt, 1 phã gi¸m ®èc phô tr¸ch kinh doanh vµ c¸c chuyªn viªn phôc vô nh lÔ t©n, l¸i xe,... Víi tæ chøc gän nhÑ nh vËy vµ lßng nhiÖt t×nh trong c«ng viÖc, sù chØ ®¹o kÞp thêi, nh¹y bÐn cña ban gi¸m ®èc c«ng 2 ty, céng víi tinh thÇn lao ®éng cã tr¸ch nhiÖm, s¸ng t¹o cña ®éi ngò c¸n bé c«ng nh©n viªn nªn ®Õn th¸ng 3-1993, c«ng ty ®· cã: - Vèn cè ®Þnh: 613.153.115 ®ång - Vèn lu ®éng: 2.141.681.000 ®ång Trong n¨m 1991-1992, ngoµi kÕt qu¶ trªn c«ng ty cßn ®i s©u t×m hiÓu, häc hái c«ng nghÖ chÕ biÕn ®¸ Granite vµ Marble ë níc ngoµi. N¨m 1993, do gi¸ thiÕc vµ Vonfram trong níc cã nhiÒu tæ chøc vµ c¸ nh©n thu gom nªn lîi nhuËn tõ c¸c nguån kinh doanh kim lo¹i kh«ng cao. XÐt thÊy s¶n xuÊt ®¸ èp l¸t ®Ó phôc vô c¸c c«ng tr×nh x©y dùng trong níc vµ cho xuÊt khÈu lµ mét ngµnh míi sÏ mong ®em l¹i lîi nhuËn cao, dÔ dµng trong kh©u qu¶n lý, b¶o vÖ, l¹i tËn dông ®îc nguån lao ®éng thñ c«ng vµ lao ®éng cã tay nghÒ cao. §éi ngò c¸n bé cña c«ng ty l¹i am hiÓu vÒ ®Þa chÊt, chÊt lîng cña tõng má nªn viÖc chuyÓn híng kinh doanh cña ban gi¸m ®èc lµ hoµn toµn phï hîp. Tõ n¨m 1993 trë ®i, bªn c¹nh nh÷ng mÆt hµng vµ s¶n phÈm nãi trªn, c«ng ty ®· x¸c ®Þnh mÆt hµng ®¸ èp l¸t (gåm ®¸ Granite vµ Marble) cã mét thÞ trêng phong phó vµ giµu tiÒm n¨ng. C«ng ty ®· tËp trung vµo ®iÒu tra ®Þa chÊt vµ tæ chøc khai th¸c, qu¶n lý c¸c má ®¸ Granite vµ Marble tõ B¾c ®Õn Nam Trung bé nh»m cung cÊp nguyªn liÖu cho c¸c nhµ m¸y s¶n xuÊt ®¸ tÊm ë Hµ Néi vµ xuÊt khÈu. GÇn ®©u c«ng ty ®· tËp trung ®Çu t n©ng cÊp nhµ xëng, m¸y mãc thiÕt bÞ ®Ó tËp trung ph¸t triÓn mÆt hµng ®¸ èp l¸t. C«ng ty chuyÓn híng ho¹t ®éng chÝnh cña m×nh vµo viÖc khai th¸c ®¸ khèi xuÊt khÈu, thµnh lËp c¸c nhµ m¸y s¶n xuÊt ®¸ èp l¸t Granite vµ Marble chÊt lîng cao ®Ó cung cÊp cho c¸c c«ng tr×nh quan träng ë thñ ®« vµ ®Ó xuÊt khÈu. Thêi gian qua, nhiÒu c«ng tr×nh x©y dùng quan träng ë Hµ Néi ®· ®îc c«ng ty MIDECO cung cÊp ®¸ èp l¸t chÊt lîng cao nh kh¸ch s¹n Metropol, ®¹i sø qu¸n BØ. Sang n¨m 1995, c«ng ty ®· ®Çu t x©y dùng nhµ m¸y s¶n xuÊt ®¸ èp l¸t. §©y lµ mét nhµ m¸y lín nhÊt vµ hiÖn ®¹i nhÊt ViÖt Nam, cã vèn ®Çu t tíi 35 tû ®«ng víi c¸c thiÕt bÞ hiÖn ®¹i nhËp tõ Italia, mét d©y chuyÒn s¶n xuÊt ®¸ gåm 4 m¸y 120 lìi, mét d©y chuyÒn mµi b¨ng tù ®éng, m¸y c¾t cÇu tù ®éng vµ mét sè m¸y bæ ®¸, c¾t c¹nh ®¸ víi c«ng suÊt nhµ m¸y 120.000 m3 ®¸ Granite vµ 600.000 m3 ®¸ Marble, s¶n phÈm ®¸ cña nhµ m¸y ®îc cung cÊp cho c¸c c«ng tr×nh x©y dùng trong níc vµ xuÊt khÈu. Ngoµi ra c«ng ty cßn mét sè xÝ nghiÖp x©y dùng èp l¸t chuyªn thi c«ng èp l¸t c¸c c«ng tr×nh x©y dùng l¬n, nhá ë miÒn B¾c, gãp phÇn tiªu thô s¶n phÈm cña nhµ m¸y. C«ng ty cã giÊy phÐp vÒ ®iÒu tra th¨m dß ®Þa chÊt, khai th¸c má, chÕ biÕn kho¸ng s¶n, thi c«ng x©y dùng má, lµm ®êng, èp l¸t c«ng tr×nh x©y dùng. 3 II. C¬ cÊu tæ chøc bé m¸y cña c«ng ty S¬ ®å tæ chøc qu¶n lý cña c«ng ty MIDECO Gi¸m ®èc Phã gi¸m ®èc kü thuËt Phã gi¸m ®èc kinh doanh Phßng kinh doanh Phßng tµi chÝnh kÕ to¸n Phßng hµnh chÝnh Phßng kü thuËt C¸c xÝ nghiÖp s¶n xuÊt C¸c chi nh¸nh - C«ng ty ph¸t triÓn kho¸ng s¶n (MIDECO) gåm cã 7 ®¬n vÞ thµnh viªn: 1. XÝ nghiÖp ®¸ èp l¸t MIDECO Hµ Néi 2. XÝ nghiÖp x©y dùng - èp l¸t 3. Cöa hµng sè 2 Hoµng Hoa Th¸m 4. V¨n phßng MIDECO Thanh Ho¸ 5. XÝ nghiÖp MIDECO §µ N½ng 6. Chi nh¸nh MIDECO B×nh §Þnh 4 7. XÝ nghiÖp MIDECO Quú hîp. C¬ cÊu tæ chøc bé m¸y qu¶n lý cña c«ng ty theo kiÓu ph©n cÊp qu¶n lý. §øng ®Çu lµ gi¸m ®èc, gi¸m ®èc c«ng ty do Bé trëng Bé c«ng nghiÖp nÆng (cò) bæ nhiÖm, phô tr¸ch chung vÒ ®èi néi vµ ®èi ngo¹i, tæ chøc ®iÒu hµnh mäi ho¹t ®éng cña c«ng ty theo chÕ ®é thñ trëng vµ chÞu tr¸ch nhiÖm tríc Tæng c«ng ty, Bé trëng Bé c«ng nghiÖp nÆng (cò) còng nh toµn thÓ c¸n bé c«ng nh©n viªn c«ng ty. Gióp viÖc cho gi¸m ®èc lµ c¸c phã gi¸m ®èc vµ c¸c trëng phong, ban do gi¸m ®èc ®Ò nghÞ, ®îc cÊp trªn bæ nhiÖm theo sù ph©n cÊp cña Bé trëng Bé c«ng nghiÖp. Nh×n vµo s¬ ®å trªn ta thÊy tæ chøc cña c«ng ty gåm cã: - Bé m¸y qu¶n lý: gåm gi¸m ®èc vµ c¸c phã gi¸m ®èc, c¸c phßng ban trùc thuéc - C¸c xÝ nghiÖp trùc thuéc.  Chøc n¨ng nhiÖm vô cña c¸c phßng ban: - Phßng kinh doanh: Víi chøc n¨ng chÝnh lµ c«ng t¸c tiÕp thÞ, chuÈn bÞ c¸c hîp ®ång xuÊt khÈu s¶n phÈm, c¸c hîp ®ång tiªu thô trong níc, c¸c hîp ®ång nhËp c¸c lo¹i m¸y mãc, vËt t cho s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty. Phßng kinh doanh lµ ®Çu mèi t¹o ra c¸c hîp ®ång xuÊt khÈu s¶n phÈm, c¸c hîp ®ång tiªu thô trong níc, cho nªn t¹i ®©y ®· tËp hîp ®îc c¸c c¸n bé kinh doanh cã n¨mg lùc tr×nh ®é, cã kh¶ n¨ng giao tiÕp, ngo¹i ng÷ tèt. Do vËy, c¸c c¸n bé nh©n viªn v¨n phßng nµy ®· t¹o ®îc sù thuËn lîi cho ho¹t ®éng xuÊt khÈu s¶n phÈm cña c«ng ty. Ngoµi ra phßng kinh doanh cßn cã nhiÖm vô: + NghiÖm thu chÊt lîng hµng xuÊt khÈu. + LËp thñ tôc xuÊt nhËp khÈu hµng ho¸, vËt t. + Lµm c¸c ®Ò ¸n ®Çu t më réng, n©ng cÊp, ®æi míi thiÕt bÞ nhµ xëng. + Nghiªn cøu ¸p dông c¶i tiÕn qui tr×nh c«ng nghÖ s¶n xuÊt. Trong thêi gian qua, phßng kinh doanh lµ bé phËn kh«ng thÓ thiÕu trong bé m¸y qu¶n lý cña c«ng ty. Phßng kinh doanh ®· hoµn thµnh chøc n¨ng cña m×nh vµ t¹o ra ®îc nh÷ng thuËn lîi kh«ng nhá trong ho¹t ®éng tiªu thô s¶n phÈm cña c«ng ty, nhËp c¸c m¸y mãc thiÕt bÞ phôc vô cho s¶n xuÊt. - Phßng tµi chÝnh kÕ to¸n: Víi c¸c chøc n¨ng chñ yÕu lµ: + Qu¶n lý thu chi trong toµn c«ng ty, lËp kÕ ho¹ch b¸o c¸o tµi chÝnh ®Þnh kú. 5 + T×m nguån vè dÓ ®Çu t ®æi míi cho ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty, khai t¸c nguån vèn ®Ó cung cÊp vèn lu ®éng cho c¸c ®¬n vÞ ho¹t ®éng. + Theo dâi kiÓm tra hiÖu qu¶ vÒ s¶n xuÊt kinh doanh cña c¸c c¬ së trong c«ng ty. Víi chøc n¨ng ®ã, phong tµi chÝnh kÕ to¸n lµ n¬i chñ yÕu qu¶n lý c¸c ho¹t ®éng thu chi trong xuÊt nhËp khÈu, b¸n hµng. sau khi c¸c hîp ®ång dîc ký kÕt, hµng ho¸ ®îc chuyÓn cho kh¸ch hµng th× ®éi ngò c¸n bé c«ng nh©n viªn cña phßng còng ®ång thêi nhanh chãng hoµn tÊt thñ tôc nhËn tiÒn vµo tµi kho¶n cña c«ng ty t¹i Ng©n hµng. Do vËy ®· gãp phÇn lµm cho lîng tiÒn mÆt còng nh tiÒn göi Ng©n hµng lu«n ®îc chñ ®éng trong chi tiªu. - Phßng hµnh chÝnh: + Qu¶n lý trô së n¬i lµm viÖc cña c«ng ty, qu¶n lý c¸c lo¹i m¸y mãc thiÕt bÞ vËt t cho v¨n phßng. + So¹n th¶o c¸c lo¹i v¨n b¶n vÒ hµnh chÝnh, c¸c lo¹i v¨n b¶n b¸o c¸o cña c«ng ty. + TiÕp ®ãn c¸c ®oµn kh¸ch héi nghÞ do c«ng ty tæ chøc. + X©y dùng c¬ cÊu tæ chøc nh©n sù cho c«ng ty. + LËp kÕ ho¹ch dµi h¹n, ng¾n h¹n cña c«ng ty vÒ s¶n xuÊt kinh doanh. + Dùa trªn c¸c hîp ®ång ®· ký, lËp kÕ ho¹ch s¶n xuÊt kinh doanh. + Theo dâi sè lîng, t×nh tr¹ng, kh¶ n¨ng sö dông c¸c lo¹i vËt t m¸y mãc. +LËp dÞnh møc s¶n lîng cho c¸c lo¹i s¶n phÈm chÝnh vµ møc tiªu hao vËt t cho c¸c s¶n phÈm. VÒ x©y dùng c¬ b¶n, phßng hµnh chÝnh cßn cã chøc n¨ng lËp kÕ ho¹ch x©y dùng c¬ b¶n, c¶i t¹o më réng söa ch÷a, x©y dùng míi c¸c xÝ nghiÖp, v¨n phßng c«ng ty. - Phßng kü thuËt: + Lµ n¬i ®iÒu tra nghiªn cøu ®Þa chÊt c¸c má phôc vô s¶n xuÊt kinh doanh vµ lµm dù ¸n kh¶ thi c¸c má. + ChuÈn bÞ thiÕt kª, khai th¸c má, gi¶i quyÕt c¸c thñ tôc cã liªn quan. + Phô tr¸ch an toµn vÖ sinh m«i trêng má. Thêi gian qua, phßng kü thuËt ®· ®iÒu tra vµ lµm dù ¸n kh¶ thi ®îc mét sè má, lµ nh÷ng má quan träng cung cÊp nguån nguyªn liÖu ®Ó s¶n xuÊt ra c¸c s¶n phÈm ®¸ Granite vµ Marble cã mµu s¾c ®a d¹ng, phong phó, t¹o ®iÒu kiÖn cho viÖc chµo hµng, xuÊt khÈu ®¸ ®îc thuËn lîi, ®¸p øng ®îc nhu cÇu ngµy cµng ®a d¹ng cña kh¸ch hµng. 6 PhÇn ii ®Æc ®iÓm kinh tÕ, kü thuËt cña c«ng ty mideco I. §Æc ®iÓm kinh tÕ, kü thuËt cña c«ng ty 1. §Æc ®iÓm vÒ nguyªn vËt liÖu Nguyªn vËt liÖu chñ yÕu cña c«ng ty lµ ®¸ ®îc khai th¸c tõ c¸c má ®¸ Granite, ®¸ Marble ë NghÖ An vµ B×nh §Þnh. Do ®îc thiªn nhiªn u ®·i nªn tr÷ lîng ®¸ ë c¸c má nµy lµ rÊt lín. Trong nh÷ng n¨m qua, c«ng ty ®· ph¸t huy tinh thÇn tÝch cùc chñ ®éng trong viÖc th¨m dß, xin giÊy phÐp vµ tiÕn hµnh khai th¸c. C¸c lo¹i ®¸ sau khi khai th¸c ®îc qua s¬ chÕ mét sè c«ng ®o¹n, sau ®ã ®îc chuyªn chë vÒ xÝ nghiÖp ®¸ èp l¸t MIDECO Hµ Néi. Víi ®Æc ®iÓm vÒ nguyªn vËt liÖu vµ b¸n thµnh phÈm cã khèi lîng lín nh vËy, l¹i ph¶i chuyªn chë ®i xa cho nªn chi phÝ toµn bé cho khai th¸c s¬ chÕ, chuyªn chë lµ rÊt lín. §Ó lµm gi¶m chi phÝ nµy, c«ng ty ®· tæ chøc ra mät ®éi vËn t¶i riªng phôc vô cho nhu cÇu chuyªn chë cña c«ng ty. HÖ thèng vËn t¶i néi bé nµy sÏ gãp phÇn gi¶m thiÓu chi phÝ vµ còng lµm gi¶m chi phÝ kinh doanh cña doanh nghiÖp. Ngoµi ra hÖ thèng kho tµng ®Ó lu kho, s¶n xuÊt rÊt lín, vËn chuyÓn th× xa. §iÒu nµy dÉn ®Õn chi phÝ kinh doanh vÒ kho tµngcao, viÖc gi¸m s¸t, kiÓm tra vµ ra c¸c quyÕt ®Þnh kÞp thêi cña c¸c c¸n bé qu¶n trÞ sÏ bÞ h¹n chÕ do kh«ng gian s¶n xuÊt réng lín. V× vËy, viÖc phèi hîp ¨n khíp nhÞp nhµng gi÷a c¸c ®¬n vÞ thµnh viªn trong c«ng ty cha cao. Khi mµ xÝ nghiÖp s¶n xuÊt ®¸ èp l¸t MIDECO Hµ Néi ph¶i nghØ viÖc 7 do thiÕu nguyªn vËt liÖu, vËt t cho s¶n xuÊt th× lîng ®¸ khai th¸c tån trong kho cña c¸c má ë B×nh §Þnh, NghÖ An l¹i vÉn cßn rÊt lín. §©y lµ sù bÊt hîp lý cÇn ®îc c«ng ty chó ý. Víi nh÷ng ®Æc ®iÓm tÝnh chÊt kÓ trªn vÒ nguyªn vËt liÖu, ®· lµm cho chi phÝ vÒ nguyªn vËt liÖu tríc khi ®em vµo s¶n xuÊt ®¸ chiÕm 40% gi¸ thµnh s¶n xuÊt s¶n phÈm. V× vËy, nÕu c«ng ty cã thÓ tæ chøc tèt h¬n ho¹t ®éng trong kh©u khai th¸c chuyªn chë th× lîi nhuËn sÏ t¨ng lªn rÊt nhiÒu. 2. §Æc ®iÓm vÒ c«ng nghÖ thiÕt bÞ Khi lùa chän thiÕt kÕ hoÆc c¶i tiÕn mét quy tr×nh c«ng nghÖ ph¶i tho¶n m·n c¸c yªu cÇu c¬ b¶n nh ®¶m b¶o chÊt lîng s¶n phÈm s¶n xuÊt ra, ®¶m b¶o tÝnh chÊt tiªn tiÕn cña c«ng nghÖ, gi¶m lao ®éng ch©n tay nÆng nhäc, c¶i thiÖn ®iÒu kiÖn lao ®éng, nhng quan träng h¬n ph¶i cã hiÖu qu¶ kinh tÕ-x· héi cao. Sù ph¸t triÓn nh vò b·o cña khoa häc kü thuËt cho phÐp ngµy cµng s¸ng t¹o ®a vµ ¸p dông nhiÒu lo¹i c«ng nghÖ kh¸c nhau ®Ó s¶n xuÊt ra nh÷ng s¶n phÈm kh¸c nhau. V× thÕ, chóng ta cÇn lùa chän c«ng nghÖ nµo ®ã ®Ó tèi ®a ho¸ lîi nhuËn doanh nghiÖp. HiÖn t¹i c«ng ty MIDECO ®ang sö dông c«ng nghÖ khoan t¸ch c¬ giíi kÕt hîp víi thñ c«ng. Víi khèi lîng khai th¸c lín, nªn viÖc sö dông lao ®éng thñ c«ng trong kh©u nµy lµm gi¶m n¨ng suÊt khai th¸c ®i rÊt nhiÒu. Khi c«ng ty cã nh÷ng hîp ®ång lín cÇn ph¶i hoµn thµnh trong mét thêi gian ng¾n th× rÊt khã n©ng n¨ng suÊt khai th¸c cho kÞp víi tiÕn ®é s¶n xuÊt kinh doanh. §«i khi viÖc sö dông lao ®éng thñ c«ng sÏ g©y ra chi phÝ lín trªn mét ®¬n vÞ s¶n lîng khai th¸c, khi mµ s¶n lîng khai th¸c t¨ng lªn. ViÖc lùa chän c«ng nghÖ thiÕt bÞ phï hîp lµ rÊt quan träng cã ý nghÜa t¹o ra tiÒm n¨ng, n©ng cao hiÖu qu¶ sö dông l©u dµi cho doanh nghiÖp vµ ngîc l¹i, nÕu lùa chän sai sÏ dÉn ®Õn hiÖu qu¶n thÊp, thËm chÝ kh«ng hiÖu qu¶ mµ kh«ng thÓ söa ch÷a ®îc. Víi d©y chuyÒn s¶n xuÊt ®¸ tÊm hiÖn ®¹i ®îc ®Æt t¹i xÝ nghiÖp s¶n xuÊt ®¸ MIDECO Hµ Néi, ®îc ®Çu t m¸y mãc thiÕt bÞ ®ång bé cña Italia – Hµn Quèc víi n¨ng lùc s¶n xuÊt 100.000 m 2 – 160.000m2 s¶n phÈm ®¸ c¸c lo¹i /1 n¨m. Chi phÝ cho viÖc mua s¾m d©y chuyÒn nµy rÊt lín trong khi viÖc sö dông l¹i kh«ng triÖt ®Ó, hiÖn t¹i c«ng ty chØ míi sö dông 50% c«ng suÊt thiÕt kÕ cña d©y chuyÒn. §©y lµ sù l·ng phÝ rÊt lín cÇn ®îc kh¾c phôc kÞp thêi. Së dÜ c«ng ty cha thÓ ph¸t huy tèi ®a c«ng suÊt cña day chuyÒn v× sù yÕu kÐm trong kh©u tiªu thô, lµm cho s¶n phÈm tån kho nhiÒu, lîng vèn bÞ n»m chÕt trong s¶n phÈm tån kho t¨ng lªn. 8 BiÓu 1: T×nh h×nh tiªu thô vµ tån kho s¶n phÈm cña c«ng ty MIDECO §¬n vÞ tÝnh: m S¶n phÈm tiªu thô §¸ khèi Granite §¸ tÊm Granite §¸ tÊm Marble §¸ §ôc S¶n phÈm tån kho §¸ khèi Granite §¸ tÊm Granite §¸ tÊm Marble §¸ §ôc 3 N¨m 2000 226 11.506 3.873 5.276 N¨m 2000 547 8.416 2.050 2.746 N¨m 2001 181,2 15.753 1.654,61 2.792 N¨m 2001 498,71 9.079 2.252,53 2.500 Qua b¶ng trªn, ta thÊy tØ träng s¶n phÈm tån kho/s¶n phÈm tiªu thô rÊt cao, n¨m 2001 t¨ng so víi n¨m 2000. Do s¶n phÈm tån kho t¨ng lªn cho nªn khèi lîng s¶n phÈm s¶n xuÊt ra cã xu híng gi¶m ®i v× nhu cÇu thÞ trêng kh«ng biÕn ®éng lín vµ viÖc s¶n xuÊt ë møc ®é cÇm chõng, nh vËy c«ng ty sÏ kh«ng thÓ cã u thÕ cña qui m« s¶n xuÊt lín. C«ng ty ph¶i trÝch chi phÝ khÊu hao nhiÒu trªn 1 ®¬n vÞ s¶n phÈm, dÉn ®Õn gi¸ thµnh s¶n xuÊt s¶n phÈm cao. V× vËy muèn lµm ¨n cã l·i, c«ng ty ph¶i t¨ng gi¸ b¸n, mµ ®iÒu nµy th× rÊt khã. C«ng nghÖ thiÕt bÞ cña c«ng ty bªn c¹nh yÕu tè hiªnj ®¹i, ®¾t tiÒn, cho s¶n phÈm chÊt lîng cao th× cßn ®îc chuyªn m«n ho¸ ®Ó s¶n xuÊt c¸c lo¹i s¶n phÈm chñ yÕu cña c«ng ty. ViÖc chuyªn m«n ho¸ s¶n xuÊt nµy bªn c¹nh nh÷ng u ®iÓm cña nã th× còng cã h¹n chÕ nhÊt ®Þnh, doa kh«ng thÓ ®a d¹ng s¶n phÈm s¶n xuÊt ra, kÕt qu¶ n¨m 2001 c«ng ty ®· kh«ng thÓ ®¸p øng nhu cÇu kh¸c nhau vÒ c¸c lo¹i mµu s¾c, kÝch c¬ cña ®¸. Nãi chung, c«ng nghÖ thiÕt bÞ cña c«ng ty sÏ ph¸t huy thÕ m¹nh khi mµ nhu cÇu cña thÞ trêng t¨ng lªn. 3. §Æc ®iÓm vÒ lao ®éng 9 C«ng ty cã mét ®éi ngò lao ®éng cã tr×nh ®é vµ tay nghÒ cao. NÕu cã c¸c biÖn ph¸p khuyÕn khÝch th× mäi ngêi cã thÓ s½n sµng ®¸p øng nhu cÇu lao ®éng thªm giê, thªm ca, trong trêng hîp c«ng ty cã hîp ®ång lín mµ ph¶i ®¸p øng trong mét thêi gian ng¾n. Lao ®éng víi t c¸ch lµ con ngêi, cã nhu cµu vÒ sù b×nh ®¼ng trong lao ®éng còng nh tho¶ m·n nhu cÇu c¸ nh©n, nhu cÇu vÒ c¸c ho¹t ®éng cña x· héi. Lao ®éng lµ mét bé phËn cÊu thµnh c¬ b¶n cña tæ chøc cho nªn phôc vô lîi Ých con ngêi lµ môc tiªu mµ c¸c doanh nghiÖp kh«ng thÓ bá qua. Trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y, do qu¸ tr×nh kinh doanh kh«ng dîc thuËn lîi cho nªn lîng s¶n phÈm s¶n xuÊt ra Ýt ®i, ngêi lao ®éng nhiÒu lóc thiÕu viÖc lµm vµ møc l¬ng b×nh qu©n lao ®éng trong c«ng ty chØ cã 600.000 ®/th¸ng. Víi møc l¬ng nh vËy th× nhiÒu lao ®éng cã kinh nghiÖm, cã tr×nh ®é sÏ kh«ng yªn t©m g¾n bã víi c«ng ty. Hä ®· bá ®i lµm bªn ngoµi ®Ó cã mét møc l¬ng nh ë xi nghiÖp s¶n xuÊt ®¸ èp l¸t MIDECO Hµ Néi. Vµo giai ®o¹n cuèi 2000, xÝ nghiÖp ®ang rÊt bËn rén th× l¹i thiÕu lao ®éng thiÕu tay nghÒ, c¸n bé kü thuËt qu¶n lý chØ ®¹o s¶n xuÊt cã t©m huyÕt ®Ó qu¶n lý theo dâi, b¶o dìng, söa ch÷a thiÕt bÞ vµ kh¾c phôc sù cè. Do ®ã, ®· xÈy ra t×nh tr¹ng thiÕu m¸y mãc cho s¶n xuÊt, thiÕu nh÷ng c«ng nh©n lµnh nghÒ ®Ó vËn hµnh m¸y mãc. KÕt qu¶ lµ chÊt lîng gia c«ng s¶n phÈm kÐm vµ sè lîng s¶n phÈm Ýt. Nh©n tè con ngêi cã ý nghÜa cùc kú to lín ®èi víi viÖc khai th¸c tiÒm n¨ng lao ®éng, nã kh«ng chØ ®em l¹i hiÖuqu¶ vµ søc c¹nh tranh cao, mµ cßn ®em l¹i lîi Ých kinh tÕ vµ tinh thÇn to lín cho ngêi lao ®éng. Ngîc l¹i, sÏ lµm k×m h·m n¨ng lùc cña ngêi lao ®éng. Trong sè 250 lao ®éng b×nh qu©n cña c«ng ty th× cã tíi 50 ngêi cha cã sæ b¶o hiÓm x· héi, sè ngêi nµy chñ yÕu lµ c«ng nh©n. §iÒu nµy sÏ khiÕn cho ngêi lao ®éng kh«ng g¾n bã víi c«ng viÖc. Do nh÷ng khã kh¨n riªng vÒ tµi chÝnh mµ c¸c ®¬n vÞ thµnh viªn ®· kh«ng thùc hiÖn ®Çy ®ñ, kh«ng mua b¶o hiÓm x· héi, b¶o hiÓm y tÕ. Do lµ ngµnh khai th¸c s¶n xuÊt ®¸, mét ngµnh lao ®éng nÆng nhäc, dÔ xÈy ra tai n¹n lao ®éng cïng víi m«i trêng lµm viÖc ®éc h¹i. V× thÕ, víi nh÷ng h¹n chÕ kÓ trªn khiÕn cho ngêi lao ®éng kh«ng nhiÖt t×nh víi c«ng viÖc, dÉn ®Õn n¨ng suÊt lao ®éng thÊp, rÊt khã hoµn thµnh c¸c hîp ®ång lín trong thêi gian ng¾n. Ngoµi ra, viÖc tr¶ l¬ng c«ng b»ng còng rÊt quan träng. HiÖn t¹i nhiÒu ®¬n vÞ thµnh viªn cña c«ng ty cha x©y dùng ®îc ®Þnh møc lao ®éng trong mét sè c«ng viÖc, nh÷ng c«ng viÖc kh¸c tuy cã ®Þnh møc nhng cha ®¶m b¶o tÝnh khoa häc vµ ®i s¸t víi thùc tÕ. NÕu lµm ®îc viÖc nµy th× nã sÏ lµ c¬ së tèt ®Ó thùc hiÖn ph©n c«ng lao ®éng trong tõng bé phËn vµ trong ph¹m vi toµn doanh nghiÖp, lµ c¬ së ®Ó x©y dùng kÕ ho¹ch hµnh ®éng vµ c¸c kÕ ho¹ch kh¸c cña doanh nghiÖp. §Þnh møc lao ®éng lµ c¬ së ®¸nh gi¸ kÕt qu¶ lao ®éng tr¶ l¬ng hîp lý, khuyÕn khÝch lîi Ých vËt chÊt vµ chÞu tr¸ch nhiÖm vËt chÊt ®èi víi tõng c¸ nh©n vµ tõng bé phËn. Do cha thùc hiÖn ®îc ®Þnh møc lao ®éng s¸t víi thùc tÕ nªn møc l¬ng lao ®éng cã tay nghÒ cao còng kh«ng h¬n nhiÒu so víi lao ®éng b×nh thêng. §©y cã thÓ lµ nguyªn nh©n khiÕn lao ®éng cã tay nghÒ bá viÖc ë xÝ nghiÖp s¶n xuÊt ®¸ èp l¸t MIDECO Hµ Néi. 10 Lao ®éng lµ yÕu tè quyÕt ®Þnh ®èi víi viÖc n©ng cao hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh, quyÕt ®Þnh ®Õn viÖc s¸ng t¹o vµ sö dông c¸c yÕu tè kh¸c cña qu¸ tr×nh s¶n xuÊt. 4. §Æc ®iÓm mÆt hµng s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty MÆt hµng chñ yÕu mµ C«ng ty MIDECO tiÕn hµnh khai th¸c, chÕ biÕn vµ kinh doanh trong nh÷ng n¨m qua lµ thiÕc, vonfram, ®¸ Granite, ®¸ Marble... nhng trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y C«ng ty ®· x¸c ®Þnh mÆt hµng ®¸ èp l¸t lµ mét thÞ trêng phong phó, cã nhiÒu tiÒm n¨ng, triÓn väng. H¬n n÷a, C«ng ty ®ang ®îc phÐp qu¶n lý mét sè má tõ miÒn B¾c ®Õn miÒn Nam Trung Bé nªn C«ng ty ®· tËp trung ®Çu t n©ng cÊp nhµ xëng, m¸y mãc ®Ó ph¸t triÓn mÆt hµng ®¸ èp l¸t. - C¸c mÆt hµng mµ C«ng ty ®ang nhËp khÈu chñ yÕu lµ c¸c thiÕt bÞ phôc vô khai th¸c má nh: m¸y ñi, m¸y khoan, c¸c m¸y mãc phôc vô gia c«ng chÕ biÕn ®¸ nh: m¸y xÎ, m¸y ®¸nh bãng, m¸y mµi... cïng víi mét sè vËt t ®i kÌm. - C¸c mÆt hµng mµ C«ng ty xuÊt khÈu lµ mÆt hµng ®¸ èp l¸t, ®¸ khèi x©y dùng vµ mét sè kho¸ng s¶n kh¸c. - C«ng ty trùc tiÕp giao dÞch víi c¸c c¬ quan, tæ chøc trong vµ ngoµi níc ®Ó ký kÕt c¸c hîp ®ång kinh tÕ, chuyÓn giao c«ng nghÖ, liªn doanh liªn kÕt, ®Çu t ph¸t triÓn c¸c hîp ®ång dÞch vô vËn t¶i, giao nhËn b¶o hiÓm. - KÕt hîp chÆt chÏ víi c¸c ®¬n vÞ thµnh viªn, c¸c xÝ nghiÖp trùc thuéc ®Ó cïng x©y dùng vµ thùc hiÖn chiÕn lîc thÞ trêng, chiÕn lîc s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty. Trong qu¸ tr×nh ho¹t ®éng cña m×nh, C«ng ty cã thÓ më réng ho¹t ®éng kh«ng giíi h¹n ®Þa bµn còng nh thµnh phÇn kinh tÕ. ty II. x©y dùng vµ thùc hiÖn kÕ ho¹ch kinh doanh cña c«ng C¨n cø vµo chñ tr¬ng ph¸t triÓn kinh tÕ cña Nhµ níc, vµo kÕt qu¶ ®iÒu tra nghiªn cøu t×nh h×nh s¶n xuÊt vµ tiªu thô c¸c lo¹i kho¸ng s¶n trªn thÞ trêng, x¸c ®Þnh ®óng ®¾n kh¶ n¨ng, tiÒm n¨ng, nhu cÇu cña c¸c tæ chøc, ®¬n vÞ s¶n xuÊt kinh doanh kho¸ng s¶n ë trong níc ®Ó x©y dùng chiÕn lîc tiªu thô s¶n phÈm. Dùa vµo kÕt qu¶ nghiªn cøu thÞ trêng vÒ c¸c s¶n phÈm kho¸ng s¶n vµ t liÖu s¶n xuÊt, t liÖu tiªu dïng phôc vô s¶n xuÊt kinh doanh kho¸ng s¶n ®Ó x©y dùng kÕ ho¹ch tiªu thô hµng n¨m. C«ng ty x¸c ®Þnh ®îc mét sè nhiÖm vô chÝnh sau: - X©y dùng vµ thùc hiÖn c¸c chÝnh s¸ch vÒ tµi chÝnh, tÝn dông, gi¸ c¶ vµ ®Çu t ph¸t triÓn nh»m n©ng cao chÊt lîng s¶n phÈm. 11 - Nghiªn cøu luËt ph¸p, quy ®Þnh, c¸c th«ng lÖ kinh doanh, nghiªn cøu thÞ hiÕu, gi¸ c¶ c¸c lo¹i s¶n phÈm kho¸ng s¶n trong níc, nghiªn cøu mÉu m· chÊt lîng c¸c s¶n phÈm ®ã ®Ó phôc vô s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty ®îc thuËn lîi h¬n. - Nghiªn cøu ®èi tîng c¹nh tranh ®Ó ®a ra c¸c ph¬ng ¸n c¹nh tranh phï hîp vÒ c¸c mÆt: gi¸ c¶, chÊt lîng s¶n phÈm, thêi h¹n, ph¬ng thøc giao hµng. - Thùc hiÖn tèt nhÊt c¸c chÝnh s¸ch c¸n bé, c¸c chÕ ®é qu¶n lý tµi s¶n, lao ®éng, tiÒn l¬ng, qu¶n lý vµ thùc hiÖn ph©n phèi theo lao ®éng, kh«ng ngõng ®µo t¹o, båi dìng n©ng cao nghiÖp vô, tr×nh ®é tay nghÒ cho c¸n bé c«ng nh©n viªn trong C«ng ty. Trªn c¬ së ®ã, hµng n¨m c«ng ty ®· lËp ra c¸c kÕ ho¹ch vÒ s¶n xuÊt, tiªu thô s¶n phÈm,... Theo b¸o c¸o ph¬ng híng kÕ ho¹ch n¨m 2000, môc tiªu mµ c«ng ty ph¶i ®¹t dîc lµ: - Tæng doanh thu: 16,38 tû ®ång, trong ®ã: + Doanh thu SXCN: 11,88 tû ®ång. + Doanh thu dÞch vô kh¸c: 4,5 tû ®ång. - S¶n phÈm s¶n xuÊt chñ yÕu: + §¸ khèi Granite: 350 m3 + §¸ tÊm Granite: 20.000 m2 + §¸ tÊm Marble: 6.000 m2 + §¸ §ôc: 2.000 m2 + §¸ röa: 3.000 tÊn - Trong n¨m 2000 sÏ hoµn thµnh viÖc ®Çu t t¹i má MIDECO Quú Hîp ®Ó ®a má vµ khai th¸c æn ®Þnh. - Dù kiÕn ®Çu t m¸y mãc thiÕt bÞ cho trung t©m ®iÒu hµnh s¶n xuÊt vµ nghiªn cøu c«ng nghÖ vËt liÖu ®Ó s¶n xuÊt ®¸ èp l¸t víi nguån vèn huy ®éng kho¶ng 322 triÖu ®ång. - Xin tr×nh duyÖt më nhiÖm vô vµ lËp dù ¸n nghiªn cøu kh¶ thi vÒ s¶n xuÊt kim c¬ng nh©n t¹o víi vèn ®Çu t 3 tû ®ång. KÕt thóc n¨m 2000, kÕt qu¶ ®¹t ®îc lµ: - Tæng doanh thu: 12,143 tû ®ång, hoµn thµnh 74,13% kÕ ho¹ch, ®¹t 74% kÕ ho¹ch cña Tæng c«ng ty giao (16,349 tû ®ång). - S¶n phÈm s¶n xuÊt: + §¸ khèi Granite: 175 m3, hoµn thµnh 50% kÕ ho¹ch. 12 + §¸ tÊm Granite: 14.681 m2, hoµn thµnh 49% kÕ ho¹ch. + §¸ tÊm Marble: 1.098 m2, hoµn thµnh 18,3% kÕ ho¹ch + §¸ ®ôc: 2.760 m3, hoµn thµnh 138% kÕ ho¹ch. N¨m 2000, trong ®iÒu kiÖn cùc kú khã kh¨n vÒ tµi chÝnhvµ thÞ trêng, c«ng ty chØ ®¹t kÕ ho¹ch 74% lµ do nh÷ng tån t¹i: - MÆc dï hËu qu¶ cña khñng ho¶ng tµi chÝnh tiÒn tÖ trong khu vùc vÉn cßn tiÕp tôc ¶nh hëng ®Õn thÞ trêng xuÊt khÈu s¶n phÈm ®¸ khèi vµ ®¸ tÊm cña c«ng ty MIDECO, nhng c«ng t¸c tiÕp thÞ chµo hµng cña c«ng ty vµ c¸c ®¬n vÞ thµnh viªn vÉn cßn yÕu kÐm ®ang rÊt h¹n chÕ trong tiÕp thÞ ë c¸c tØnh l©n cËn vµ trong c¶ níc. - §éi ngò c¸n bé kü thuËt ®iÒu hµnh ë nh÷ng c«ng tr×nh èp l¸t x©y dùng yÕu kÐm vÒ n¨ng lùc, tr× trÖ, kh«ng ®¸p øng ®îc yªu cÇu kü thuËt vµ tiÕn ®é cña chñ c«ng tr×nh, kh«ng hoµn thµnh nhiÖm vô c«ng ty giao nhng l¹i cã c«ng tr×nh nhµ d©n tù ch¹y ®Ó lµm ngoµi. - Tr×nh ®é qu¶n lý cña mét sè ®¬n vÞ thµnh viªn yÕu kÐm vÒ n¨ng lùc vµ c¶ vÒ phÈm chÊt nh xÝ nghiÖp má MIDECO B×nh §Þnh. HÇu hÕt c¸n bé ®iÒu hµnh c¸c ®¬n vÞ cha ®îc qua c¸c trêng líp ®µo t¹o båi dìng c¬ b¶n vÒ qu¶n lý doanh nghiÖp, cha cã ®ñ tè chÊt ®Ó lµm Gi¸m ®èc ®iÒu hµnh c«ng viÖc ë xÝ nghiÖp vµ xö lý c¸c mèi quan hÖ, lµm viÖc tuú tiÖn kh«ng theo nguyªn t¾c qu¶n lý kinh tÕ Nhµ níc. - Mét sè CBCNV cã biÓu hiÖn c¬ héi, ph©n ho¸, g©y bÌ c¸nh tíi c¸c xÝ nghiÖp lµm cho néi bé mÊt ®oµn kÕt, kh«ng chÊp hµnh sù ph©n c«ng c«ng t¸c cña thñ trëng ®¬n vÞ lµm ¶nh hëng ®Õn s¶n xuÊt kinh doanh chung cña c«ng ty. - ViÖc chØ ®¹o cña c¸c phßng ban chøc n¨ng nghiÖp vô chuyªn m«n cña c«ng ty ®èi c¸c ®¬n vÞ thµnh viªn cha s¸t sao vµ kÌmtheo c¸c gi¶i ph¸p xö lý tån t¹i. - C¸c ®¬n vÞ thµnh viªn thùc hiÖn c¸c b¸o c¸o hiÖn c¸c b¸o c¸o ®Þnh kú vÒ kÕ ho¹ch, vÒ tµi chÝnh kÕ to¸n vµ lao ®éng tiÒn l¬ng cßn yÕu vµ chËm trÔ. Trªn lµ nh÷ng tån t¹i kh¸ch quan vµ chñ quan ¶nh hëng ®Õn ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty MIDECO trong n¨m 2000. N¨m 2000 cã thÓ nãi lµ mét n¨m khã kh¨n cña c«ng ty MIDECO, nhÊt lµ vÒ mÆt tµi chÝnh. Trong n¨m 2000, c«ng ty ®· cã ®Ò nghÞ víi Nhµ níc gi¶i quyÕt khã kh¨n vÒ tµi chÝnh, nhng trong c«ng ty x¶y ra lôc ®ôc, tõ nh÷ng vÊn ®Ò néi bé cha ®Õn møc sai ph¹m, nhng cã ngêi ®· ph¸t ng«n ra ngoµi vµ lªn Tæng C«ng ty mét c¸ch kh«ng trung thùc, g©y nªn sù hiÓu lÇm vµ dÉn tíi quan hÖ cã lóc c¨ng th¼ng víi cÊp trªn, c¬ quan ph¸p luËt, lµm ¶nh hëng tíi qu¸ tr×nh xin ng©n s¸ch cña Nhµ níc, khã kh¨n ®ã kh«ng dîc gi¶i quyÕt. Sang n¨m 2001, t×nh h×nh cã kh¸ h¬n, nhng s¶n xuÊt vÉn kh«ng cã g× lµ kh¶ quan. Víi kÕ ho¹ch gi¸ trÞ tæng s¶n lîng lµ 20,59 tû ®ång, c«ng ty chØ hoµn thµnh ®îc 13 53,2% (10,952 tû ®ång), tæng doanh thu theo kÕ ho¹ch lµ 18,51 tû ®ång, nhng chØ thùc hiÖn ®îc 12,166 tû ®ång, hoµn thµnh 65,73% kÕ ho¹ch. N¨m 2002, t×nh h×nh cã vÎ kh¶ quan h¬n. Víi kÕ ho¹ch gi¸ trÞ tæng s¶n lîng lµ 24,020 tû ®ång, c«ng ty ®· hoµn thµnh ®îc 90% kÕ ho¹ch víi gi¸ trÞ tæng s¶n lîng ®¹t21,618 tû ®ång, tång doanh thu n¨m 2002 lµ 15,472 tû ®ång, hoµn thµnh 80% so víi kÕ ho¹ch ®Ò ra (19,340 tû ®ång). Sau ®©y b¶ng tæng hîp kÕt qu¶ thùc hiÖn kÕ ho¹ch qua mét sè n¨m cña c«ng ty (b¶ng 2). B¶ng 2: KÕt qu¶ thùc hiÖn kÕ ho¹ch qua c¸c n¨m TT §¬n vÞ tÝnh Thùc hiÖn 1999 (1) Thùc hiÖn 2000 (2) Thùc hiÖn 2001 (3) Thùc KÕ hiÖnho¹ch 2003 2002 (4) (5) m3 131 175 266 585 400 1 Tªn s¶n phÈm chÝnh §¸ khèi Granite 2 §¸ khèi Marble m3 - - - 174 750 3 §¸ tÊm Granite m2 12.691 14.681 24.454 29.124 35.000 4 §¸ tÊm Marble m2 2.797 1.098 1.601 5.888 6.000 5 §¸ ®ôc m2 4.970 2.760 5.307 553 2.000 Gi¸ trÞ TSL TriÖu 8.688 10.852 10,952 21.618 25.340 Tæng doanh thu ®ång TriÖu 10.866 12.143 12,166 15.478 22.494 ®ång B¶ng 3: TØ lÖ % kÕ ho¹ch 2003 so víi thùc hiÖn c¸c n¨m (tiÕp b¶ng 2) TØ lÖ % kÕ ho¹ch 2003 so víi thùc hiÖn c¸c n¨m TT 1 (5)/(1) (5)/(2) (5)/(3) (5)/(4) (6) (7) (8) (9) 305,34 228,57 150,37 68,37 14 2 - - - 431,03 3 275,78 238,4 143,13 120,18 4 214,51 546,45 374,76 102 5 40,24 72,46 37,68 361,66 Mét sè kÕt qu¶ cô thÓ ®îc thÓ hiÖn ë b¶ng 4. B¶ng 4: KÕt qu¶ ho¹t ®éng qua c¸c n¨m TT ChØ tiªu §¬nvÞ tÝnh 2000 2001 2002 1 Kim ng¹ch xuÊt khÈu 1.000 USD 164,3 183,8 216,8 2 C¸c kho¶n nép ng©n s¸ch TriÖu ®ång 380 430,6 536,5 3 Lao ®éng sö dông Ngêi 270 274 281 4 Tæng quü l¬ng TriÖu ®ång 1.800 2.049 2.245 5 TiÒn l¬ng b×nh qu©n §ång/ th¸ng 710.000 730.000 780.000 III. T×nh h×nh c«ng nghÖ marketing b¸n bu«n ë c«ng ty MIDECO 1. Nghiªn cøu thÞ trêng vµ lùa chän thÞ trêng b¸n bu«n träng ®iÓm §èi vèi tÊt c¶ mäi c«ng ty kinh doang ®Ó kinh doanh cã hiÖu qu¶ viÖc lµm cÇn thiÕt lµ ph¶i nghiªn cøu thÞ trêng ®Ó ph©n ®o¹n thÞ trêng träng ®iÓm vµ x¸c ®Þnh nhu cÇu thÞ trêng cña m×nh. §ã lµ néi ho¹t ®éng cña c«ng ty thu ®îc hiÖu qu¶ cao nhÊt. Lý do ph¶i nghiªn cøu thÞ trêng vµ x¸c lËp thÞ trêng träng ®iÓm rÊt ®¬n gi¶n v× thÞ trêng tæng thÓ lu«n gåm mét sè lîng rÊt lín kh¸ch hµng vèn cã nhu cÇu ®Æc tÝnh mua vµ kh¶ n¨ng tµi chÝnh kh¸c nhau sÏ kh«ng cã mét doanh nghiÖp nµo cã thÓ víi tíi tÊt c¶ kh¸ch hµng tiÒm n¨ng. 15 C¸c mÆt hµng cña c«ng ty kh«ng chØ cã riªng mçi c«ng ty cung cÊp mµ cßn rÊt nhiÒu c«ng ty, cöa hµng,... kinh doanh nh xÝ nghiÖp ®¸ èp l¸t §«ng Anh hay xÝ nghiÖp ®¸ èp l¸t An D¬ng,... HiÖn nay thi trêng tiªu thô s¶n phÈm cña c«ng ty ®· cã m¹ng líii tiªu thô kh¸ tèt ë trong níc, c¸c s¶n phÈm cña c«ng ty ®· b¾t ®Çu quen víi líp ngêi tiªu dïng ViÖt Nam. Ngµy nay khi nãi ®Õn ®¸ èp l¸t th× ngêi ta nghÜ ngay ®Õn s¶n phÈm ®¸ èp l¸t cña c«ng ty Ph¸t trØÓn kho¸ng s¶n. Nh÷ng c«ng tr×nh ®ßi hái chÊt lîng s¶n phÈm x©y dùng cao nh lµ c¸c c«ng tr×nh cã vèn ®Çu t níc ngoµi nh METROL, HITC,DAEWO,... ®Òu sö dông s¶n phÈm ®¸ èp l¸t cña c«ng ty. §èi víi thÞ trêng níc ngoµi, c«ng ty ®· quan hÖ víi nhiÒu b¹n hµng cã tiÒm n¨ng lín, c«ng ty lu«n cè g¾ng gi÷ mèi quan hÖ b¸n bu«n tèt. S¶n phÈm cña c«ng ty bíc ®Çu ®· t¹o ®îc uy tÝn ®èi víi nhµ nhËp khÈu. Gi¸ s¶n phÈm cña c«ng ty nh×n chung t¬ng ®èi rÎ, hiÖn nay nhu cÇu cña thÞ trêng níc ngoµi ®èi víi s¶n phÈm ®¸ èp l¸t cña c«ng ty t¨ng, nhng kh¶ n¨ng ®¸p øng cßn h¹n chÕ. Cïng víi sù t¨ng trëng kinh tÕ møc sèng cña nh©n d©n còng ®îc n©ng cao nhu cÇu tiªu dïng s¶n phÈm ®¸ èp l¸t ë c¸c hé gia ®×nh trong níc ngµy cµng më réng. NhiÒu mÉu m·, mµu s¾c s¶n phÈm mµ kh¸ch níc ngoµi a thÝch, c«ng ty cha ®¸p øng ®îc. HiÖn nay s¶n phÈm cña c«ng ty ®· cã mÆt trªn nhiÒu níc trªn thÕ giíi. ThÞ trêng b¸n bu«n träng ®iÓm cña c«ng ty lµ c¸c thµnh phè lín cã møc thu nhËp cao nh thµnh phè Hµ Néi, thµnh phè Hå ChÝ Minh, HuÕ, … C«ng ty kh«ng nh÷ng chØ x¸c ®Þnh thÞ trêng träng ®iÓm ë trong níc mµ cßn x¸c ®Þng c¶ ë thÞ trêng níc ngoµi nh NhËt b¶n, Th¸i Lan, Malaysia,... 2. X¸c lËp marketing – mix b¸n bu«n hµng hãa 2.1. QuyÕt ®Þnh mÆt hµng kinh doanh §©y lµ yÕu tè ®Çu tiªn vµ quan träng nhÊt cña marketing –mix .chiÕn lîc s¶n phÈm ®ßi hái ph¶i ®a ra dîc nh÷ng quyÕt ®Þnh hµi hoµ vÒ danh môc s¶n phÈm, chñng l¹i s¶n phÈm, n¾m b¾t ®îc tÇm quan träng trong viÖc quyÕt ®Þnh mÆt hµng kinh doanh, c«ng ty MIDECO lu«n quan träng mÆt hµng s¶n xuÊt kinh doanh cña m×nh, lu«n thay ®æi mÉu m· s¶n phÈm c¸c mÆt hµng ®Ó phï hîp c¸c lo¹i nhu cÇu cña kh¸ch hµng. MÆt kh¸c c«ng ty kh«ng thÓ kinh doanh toµn bé nh÷ng mÆt hµng vÒ ®¸ ®îc v× vËy nã sÏ kh«ng ®¶m b¶o môc tiªu kinh doanh, lîi vµ thÕ lùc cña c«ng ty. Do ®ã c«ng ty ®· tiÕn hµnh lùa chän mÆt hµng cho phï hîp víi nhu cÇu cña kh¸ch hµng vµ ®¶m b¶o m«i trêng chung cña chiÕn lîc marketing. §èi víi mÆt hµng ®¸ granite th× nguyªn liÖu ®îc khai th¸c tõ c¸c má nh má hßn chµ (B×nh §Þnh), má Thung Dîc (Thanh Ho¸),… 16 2.2. QuyÕt ®Þnh vÒ gi¸ kinh doanh C«ng ty MIDECO ¸p dông qui tr×nh tÝnh gi¸ gi¸ dùa trªn viÖc ph©n tÝch vµ tÝnh to¸n chi phÝ x¸c ®Þnh gi¸ cña ®èi thñ c¹nh tranh vµ gi¸ thÞ trêng, ph©n tÝch ®iÓm hoµ vèn, ph©n tÝch møc gi¸ dù kiÕn b¸n. Lóc nµy, tuú thuéc vµo m«i trêng cña c«ng ty ®Ó c«ng ty lùa chän møc gi¸ phï hîp. HiÖn t¹i c«ng ty chän møc gi¸ dù kiÕn ®Ó tèi thiÓu ho¸ lîi nhuËn. Pdk = Psx + CFql + CFbh+LN Trong ®ã: Pdk: gi¸ dù kiÕn Pm: gi¸ mua CFql: chi phÝ qu¶n lý CFbh: chi phÝ b¶o hiÓm MÆt hµng cña c«ng ty thêng b¸n bu«n cho c¸c cöa hµng kinh doanh vµ xuÊt khÈu. §èi víi kh¸ch hµng mua khèi lîng lín sÏ chiÕt khÊu theo khèi lîng hµng hãa mµ kh¸ch hµng ®· mua. 2.3. QuyÕt ®Þnh kªnh ph©n phèi Trong nÒn kinh tÕ thÞ trêng, môc tiªu cña c¸c c«ng ty kinh doanh lµ lîi nhuËn. Lîi nnhuËn cµng cao cµng tèt. Kªnh ph©n phèi cã ¶nh hëng mét phÇn tíi môc tiªu lîi nhuËn cña c«ng ty. VËy lµm thÕ nµo ®Ó gi¶m ®îc chi phÝ trong kªnh ph©n phèi?. Trong kinh doanh b¸n bu«n, kªnh ph©n phèi rÊt quan träng, nã gãp phÇn n©ng cao kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña c«ng ty vµ t¨ng kh¶ n¨ng khèi lîng hµng hãa. BiÕt ®îc tÇm quan träng cña kªnh ph©n phèi, c«ng ty MIDECO quyÕt ®Þnh kªnh ph©n phèi ng¾n ®Ó ph©n phèi c¸c mÆt hµng. Víi kªnh ph©n phèi ®ã, sè kh©u lu chuyÓn hµng hãa gi¶m. §©y chÝnh lµ hÖ thèng kªnh ph©n phèi mµ c¸c nhµ b¸n bu«n thêng sö dông. Nã t¹o ®iÒu kiÖn cho kh¸ch hµng kh«ng ph¶i qua nhiÒu kh©u trung gian n÷a mµ trùc tiÕp lÊy hµng ngay. Do ®iÒu kiÖn b¸n bu«n, c«ng ty MIDECO ®· thiÕt lËp mét sè kho hµng vµ mét sè ®éi xe chuyªn vËn chuyÓn nhanh, kÞp têi, ®¸p øng nhu cÇu kh¸ch hµng vÒ thêi gian, ®©y còng lµ mét lîi thÕ n©ng cao kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña c«ng ty trªn thÞ trêng. 2.4. QuyÕt ®Þnh xóc tiÕn hçn hîp 17 QuyÕt ®Þnh phèi thøc xóc tiÕn hçn hîp lµ quyÕt ®Þnh nh÷ng ho¹t ®éng kh¸c nhau mµ c«ng ty tiÕn hµnh ®Ó th«ng tin vµ cæ ®éng cho hµng hãa cña m×nh ®èi víi thÞ trêng môc tiªu. Ngµy nay, hÖ thèng C«ng nghÖ th«ng tin hiÖn ®¹i ®· gãp phÇn kh«ng nhá cho ho¹t ®éng phèi thøc, xóc tiÕn hçn hîp. ViÖc mua b¸n trªn m¹ng internet, qua th ®iÖn tö vµ ®iÖn tho¹i ngµy cµng trë lªn phæ biÕn víi c¸c c«ng ty kinh doanh. N¾m b¾t ®îc xu híng ®ã c«ng ty ®· nèi m¹ng vµ ®¨ng qu¶ng c¸o trªn m¹ng. Tuy nhiªn néi dung qu¶ng c¸o chØ rÊt ®¬n gi¶n vµ chØ phï hîp víi kh¸ch hµng quèc tÕ. C«ng ty chØ giíi thiÖu t×nh h×nh kinh doanh chñ yÕu nh: - Tªn vµ ®Þa chØ c«ng ty. - Sè ®iÖn tho¹i, sè fax. - Sè tµi kho¶n. - C¸c ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh chñ yÕu cña c«ng ty nh c«ng ty cã nh÷ng má nµo ®Ó khai th¸c, sö dông c¸c m¸y mãc nµo,… - Giíi thiÖu c¸c mÆt hµng mµ c«ng ty s¶n xuÊt kinh doanh nh c¸c lo¹i ®¸ granite, ®¸ slab, ®¸ marble,… NgoÇi ra trong quan hÖ c«ng chóng, c«ng ty thêng tæ chøc c¸c buæi héi th¶o vµ ®ãng gãp tõ thiÖn. Ng©n s¸ch xóc tiÕn hçn hîp: chi phÝ cho c¸c ho¹t ®éng xóc tiÕn hçn hîp phô thuéc vµo lîi huËn hµng n¨m. NÕu n¨m nµo lîi nhuËn cao th× ng©n s¸ch dïng cho qu¶ng c¸o cao vµ ngîc l¹i,... 3. Lùa chän c«ng nghÖ b¸n bu«n C«ng ty MIDECO b¸n bu«n mÆt hµng ®¸ granite chñ yÕu dùa vµo c«ng nghÖ marketing b¸n bu«n cña ®¬n ®Æt hµng, b¸n bu«n qua hiÖp th¬ng vµ ký kÕt hîp ®ång. 3.1.C«ng nghÖ marketing b¸n bu«n mÆt hµng ®¸ granite qua ®¬n dÆt hµng §©y lµ c«ng nghÖ b¸n bu«n chñ yÕu vµ quan träng ®èi víi c«ng ty. Do s¶n phÈm cña c«ng ty cã chÊt lîng cao, gi¸ c¶ lµ cao so víi thÞ trêng trong níc nhng l¹i lµ thÊp so víi thÞ trêng níc ngoµi. Nªn kh¸ch hµng thêng göi ®¬n ®Æt hµng ®Õn c«ng ty. Phßng kinh doanh sÏ tiÕp nhËn ®¬n ®Æt hµng sau ®ã c«ng ty sÏ liªn hÖ víi xÝ nghiÖp s¶n xuÊt, vµ chuÈn bÞ l« hµng ®Ó chuyÓn vµo kho hay chuyÓn ®Õn cho kh¸ch hµng. ¦u ®iÓm cña C«ng nghÖ nµy lµ t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi vÒ mÆt thêi gian ®Ó c«ng ty cã ®iÒu kiÖn chuÈn bÞ tèt vÒ mÆt hµng. 18 Nhng víi C«ng nghÖ nµy, c«ng ty sÏ kh«ng thÓ tr¸nh khái rñi ro ®ã lµ kÐm linh ho¹t vÒ gi¸ c¶ vµ bá lì nh÷ng c¬ héi kinh doanh hÊp dÉn kh¸c do tËp trung hoµn thiÖn c¸c hîp ®ång hiÖn t¹i. Díi ®©y lµ m« h×nh C«ng nghÖ marketing b¸n bu«n mÆt hµng ®¸ granite qua ®¬n ®Æt hµng cña c«ng ty MIDECO (h×nh 2). H×nh 2: C«ng nghÖ marketing b¸n bu«n TiÕp nhËn ®¬n ®Æt hµng vµ ký hîp ®ång mua b¸n TËp trung ®¬n ®Æt hµng C¸c bªn tiÕn hµnh th¬ng lîng vµ ký kÕt hîp ®ång Doanh nghiÖp chuÈn bÞ hµng ho¸ vµ giÊy tê liªn quan Giao cho kh¸ch hµng Thanh lý hîp ®ång 3.2.C«ng nghÖ marketing b¸n bu«n qua hiÖp th¬ng th¬ng m¹i vµ ký kÕt hîp ®ång mua b¸n Trong kinh doanh b¸n bu«n, hiÖp th¬ng th¬ng m¹i vµ ký kÕt hîp ®ång mua b¸n cã vai trß quan träng vµ nã lµ môc tiªu cuèi cïng cña mét C«ng nghÖ b¸n hµng nµo. V× vËy, c«ng ty ph¶i thùc hiÖn tèt c¸c C«ng nghÖ b¸n cña m×nh th× míi mong ®i ®Õn môc tiªu cuèi cïnglµ hiÖp th¬ng th¬ng m¹i vµ ký kÕt hîp ®ång mua b¸n. §èi víi c«ng ty MIDECO hiÖp th¬ng th¬ng m¹i lµ mét nghÖ thuËt giao tiÕp kh«ng ai gièng ai nhng ®Òu dùa trªn nguyªn t¾c: - Tù do ®ßi hái ®èi t¸c. - B×nh ®¼ng ngang nhau. - Hai bªn cïng th¶o luËn. Nh÷ng kh¸ch hµng cña c«ng ty tr¬c khi mua ®Òu ph¶i qua vßng th¬ng lîng cã thÓ t¹i c«ng ty hay mét n¬i nµo ®ã do hai bªn th¶o luËn. C«ng ty lu«n chó träng quan 19 t©m, ch¨m sãc kh¸ch hµng cña m×nh víi th¸i ®é lÞch sù, cã v¨n ho¸. Mçi c¸n bé ®¶m tr¸ch c«ng viÖc nµy ®Òu cã tr×nh ®é, trang nh·, lÞch sù, vµ lu«n coi kh¸ch hµng lµ thîng ®Õ, lµ nh÷ng ngêi tr¶ l¬ng cho nhµ m¸y m×nh. Nhng kh«ng v× thÕ mµ mÊt quyÒn lîi trong mua b¸n. §Ó thµnh c«ng trong th¬ng lîng c¸c c¸n bé chuuyªn tr¸ch cña c«ng ty ®· kh«ng ngõng phÊn ®Êu häc hái, ®óc rót kinh nghiÖm. H×nh 3: M« h×nh ho¸ qu¸ tr×nh hiÖp th¬ng th¬ng m¹i vµ ký kÕt hîp ®ång mua b¸n hµng ho¸ Ho¹ch ®Þnh kÕ ho¹ch th¬ng lîng Lùa chän ®Þa ®iÓm, thêi gian th¬ng lîng HiÖp th¬ng th¬ng m¹i Kh¸ch hµng ®ång ý Kh¸ch hµng kh«ng ®ång ý Ký hîp ®ång mua b¸n Hîp ®ång kh«ng ®îc thùc hiÖn Môc tiªu cuèi cïngcña hiÖp th¬ng th¬ng m¹i lµ ký kÕt hîp ®ång mua b¸n, trªn ph¬ng diÖn c¶ hai bªn cïng cã lîi. Víi ph¬ng ch©m nµy, trong nh÷ng n¨m qua, c«ng ty ®· thùc hiÖn thµnh c«ng rÊt nhiÒu hîp ®ång mua b¸n víi kh¸ch hµng (biÓu5) BiÓu 5: Lîng hîp ®ång cña c«ng ty qua c¸c n¨m N¨m Sè hîp ®ång §· ký Kh«ng ®îc ký 2000 96 89 7 2001 108 98 10 2002 120 110 10 4. Tæ chøc c¬ së vËt chÊt kü thuËt –lao ®éng trong C«ng nghÖ 20
- Xem thêm -