Tài liệu Báo cáo tổng hợp công ty nhựa cao cấp hàng không

  • Số trang: 38 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 28 |
  • Lượt tải: 0
nganguyen

Đã đăng 34345 tài liệu

Mô tả:

PhÇn I: Sù h×nh thµnh, ph¸t triÓn vµ c¸c ®Æc ®iÓm kinh tÕ kü thuËt cña C«ng ty 1. Qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña C«ng ty Tªn giao dÞch (Trong n-íc): C«ng ty Nhùa cao cÊp Hµng Kh«ng Tªn giao dÞch (Quèc tÕ) : APLACO (Aviation high grade plastic Company) §Þa chØ : S©n bay Gia L©m - Hµ Néi C«ng ty Nhùa cao cÊp Hµng Kh«ng lµ mét doanh nghiÖp Nhµ n-íc, ho¹t ®éng s¶n xuÊt c«ng nghiÖp trùc thuéc sù qu¶n lý vÒ mÆt Nhµ n-íc cña Côc Hµng Kh«ng d©n dông ViÖt Nam. Tæ chøc tiÒn th©n cña C«ng ty lµ xÝ nghiÖp ho¸ nhùa cao sù hµng kh«ng. C«ng ty ®-îc chÝnh thøc thµnh lËp theo quyÕt ®Þnh sè 732/Q§ TCHK ngµy 04/11/1989 cña Tæng côc tr-ëng Tæng côc hµng kh«ng d©n dông ViÖt Nam. Tæng sè vèn ®-îc giao ban ®Çu lµ 1.100.000.000 (theo thêi gi¸ 1989). Môc tiªu cña giai ®o¹n nµy lµ xÝ nghiÖp ho¸ nhùa cao sù Hµng kh«ng thùc hiÖn c¸c nhiÖm vô Tæng côc hµng kh«ng d©n dông giao cho ®ã lµ thùc hiÖn s¶n xuÊt thu hót nh©n lùc d«i thõa ®¶m b¶o s¶n xuÊt vµ t¹o ®µ ph¸t triÓn. §ång thêi kh«ng ngõng më réng quy m« s¶n xuÊt, xÝ nghiÖp thùc hiÖn h¹ch to¸n ®éc lËp tù bï ®¾p chi phÝ vµ thùc hiÖn nghÜa vô víi Nhµ n-íc. Trong nh÷ng n¨m ®Çu tiªn (1989 - 1992) do ®iÒu kiÖn xuÊt ph¸t thÊp (c¬ së h¹ tÇng tåi tµn), thiÕt bÞ cò kü l¹c hËu, c¸n bé, c«ng nh©n viªn phÇn lín lµ lao ®éng d- thõa cña Côc X¨ng DÇu cò chuyÓn sang nªn ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty ch-a râ nÐt, hµng ho¸ ch-a phong phó, viÖc lµm kh«ng æn ®Þnh vµ ®iÒu quan träng lµ ch-a héi ®ñ c¸c ®iÒu kiÖn nguån lùc cÇn thiÕt cña mét doanh nghiÖp ®Ó cã thÓ c¹nh tranh ®-îc trong nÒn kinh tÕ thÞ tr-êng. MÆc dï trong ®iÒu kiÖn khã kh¨n, sau mét thêi gian dµi ho¹t ®éng cïng víi sù chuyÓn ®æi cña nÒn kinh tÕ. Ban l·nh ®¹o xÝ nghiÖp ®· t×m mäi biÖn ph¸p ®Ó thùc hiÖn nhiÖm vô s¶n xuÊt ®a d¹ng ho¸ mÆt hµng n©ng cao chÊt l-îng s¶n phÈm. §Ó thùc hiÖn ph-¬ng ch©m l·nh ®¹o ®i ®óng h-íng, ®óng chñ tr-¬ng cña cÊp trªn. Ban l·nh ®¹o xÝ nghiÖp ®· m¹nh d¹n thay ®æi quy tr×nh c«ng nghÖ s¶n xuÊt tËp trung vèn ®Ó ®Çu t- ng¾n h¹n, trung h¹n vµ dµi h¹n, ®· chuyªn s©u vµo c¸ thÕ m¹nh cña m×nh lµ s¶n xuÊt c¸c s¶n phÈm tiªu chuÈn kü thuËt cao phôc vô cho ngµnh Hµng kh«ng trong n-íc vµ quèc tÕ. MÆt kh¸c tËp trung nghiªn cøu thÞ tr-êng trong n-íc ®Ó thùc hiÖn ®a d¹ng hãa mÆt hµng, thùc hiÖn s¶n xuÊt kinh doanh mang l¹i hiÖu qu¶ kinh tÕ. Cïng víi sù thay ®æi vÒ chøc n¨ng chÝnh cña C«ng ty th× tªn gäi cña C«ng ty còng thay ®æi theo cho phï hîp víi chøc n¨ng ®ã. §Õn th¸ng 4 n¨m 1993, xÝ nghiÖp ho¸ nhùa cao su hµng kh«ng ®-îc ®æi tªn thµnh xÝ nghiÖp nhùa cao cÊp Hµng kh«ng theo quyÕt ®Þnh sè 747 Q§/TCCB - L§ ngµy 20/4/1993 cña Bé tr-ëng Bé Giao th«ng VËn t¶i cïng víi sù ph¸t triÓn cña ngµnh Hµng kh«ng ViÖt Nam, XÝ nghiÖp nhùa cao cÊp Hµng kh«ng còng ®¹t ®-îc mét sè kÕt qu¶ ®¸ng khÝch lÖ. Do yªu cÇu vÒ tÝnh ®éc lËp trong h¹ch to¸n ngµy cµng cao vµ yªu cÇu vÒ tÝnh tù chñ, tÝnh tù chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ t×nh h×nh tµi chÝnh còng nh- gi¶i quyÕt c«ng ¨n viÖc lµm cho ng-êi lao ®éng trong ®iÒu kiÖn nÒn kinh tÕ thÞ tr-êng. H¬n n÷a, nh»m ®Ó ph¸t huy tÝnh tù lùc s¸ng t¹o trong kinh doanh, c¨n cø theo quy chÕ thµnh lËp vµ gi¶i thÓ doanh nghiÖp Nhµ n-íc ban hµnh theo nghÞ ®Þnh sè 338/H§BT ngµy 20/11/1991 cña Héi ®ång Bé tr-ëng (nay lµ ChÝnh phñ). Bé tr-ëng Bé Giao th«ng vËn t¶i ®· ra quyÕt ®Þnh sè 1125 Q§/TC L§ ngµy 21/7/1994 vÒ viÖcthµnh lËp C«ng ty Nhùa cao cÊp Hµng Kh«ng, trùc thuéc Côc Hµng kh«ng d©n dông ViÖt Nam. §©y còng lµ tªn giao dÞch chÝnh thøc cña C«ng ty cho ®Õn nay. Do sù chuyÓn ®æi c¬ chÕ trong viÖc x¸c ®Þnh thµnh lËp c¸c Tæng C«ng ty chñ lùc cña ®Êt n-íc. C«ng ty nhùa cao cÊp Hµng kh«ng chÝnh thøc ®-îc trë thµnh ®¬n vÞ h¹ch to¸n ®éc lËp cña Tæng C«ng ty Hµng kh«ng ViÖt Nam t¹i quyÕt ®Þnh sè 328/Q§ - TCTHK (ngµy 27/5/1995) cña Thñ t-íng ChÝnh phñ vÒ viÖc thµnh lËp Tæng C«ng ty Hµng kh«ng ViÖt Nam, theo nghÞ ®Þnh sè 04/CP ngµy 27/1/1996 cña Thñ t-íng ChÝnh phñ quy ®Þnh vÒ ®iÒu lÖ tæ chøc vµ ho¹t ®éng cña Tæng C«ng ty Hµng kh«ng ViÖt Nam. Chøc n¨ng chÝnh cña C«ng ty lµ cung cÊp c¸c s¶n phÈm nhùa phôc vô cho nhu cÇu cña ngµnh Hµng kh«ng ViÖt Nam vµ c¸c h·ng Hµng kh«ng ®i ®Õn ViÖt Nam. Ngoµi ra, C«ng ty cßn s¶n xuÊt mét sè s¶n phÈm nhùa phôc vô cho nhu cÇu cña c¸c nhãm kh¸ch hµng c«ng nghiÖp vµ d©n dông, bao b× ®ãng gãi, linh kiÖn x©y dùng trong n-íc vµ xuÊt khÈu. Trªn ®©y lµ sù kh¸i qu¸t vÒ lÞch sö h×nh thµnh cña C«ng ty cßn qu¸ tr×nh ph¸t triÓn cña C«ng ty cã thÓ chia thµnh c¸c giai ®o¹n sau: * Giai ®o¹n I (1989 - 1991) §©y lµ giai ®o¹n khã kh¨n nhÊt cña C«ng ty. Víi tæng sè vèn ®-îc giao lµ 1.100.000.000 (®ång), cã trô së chÝnh ®Æt t¹i S©n bay Gia L©m - Hµ Néi. Ho¹t ®éng víi môc tiªu lµ cung cÊp c¸c s¶n phÈm nhùa phôc vô hµnh kh¸ch ®i m¸y bay. Nh-ng do c¬ së vËt chÊt kü thuËt yÕu kÐm, cò kü, tr×nh ®é c«ng nh©n cßn thÊp, chñng lo¹i s¶n phÈm Ýt, do ®ã ho¹t ®éng kinh doanh cña C«ng ty hÇu nh- kh«ng cã l·i. Lùc l-îng lao ®éng chñ yÕu sèng b»ng l-¬ng bao cÊp cña Tæng côc Hµng kh«ng. V× vËy, doanh sè gi¶m tõ 954 240 ®ång n¨m 1990 xuèng cßn 301.893.000 ®ång n¨m 1991. * Giai ®o¹n II (1992 - 1995). Tõ n¨m 1992, cïng víi sù héi nhËp vµ më cöa cña nÒn kinh tÕ, quan hÖ kinh tÕ ngµy cµng më réng, sè l-îng kh¸ch quèc tÕ ®Õn ViÖt Nam ngµy cµng t¨ng. V× quan hÖ quèc tÕ më réng ®ßi hái ngµnh hµng ho¸ ViÖt Nam nãi chung vµ C«ng ty nhùa cao cÊp Hµng kh«ng nãi riªng ph¶i kÞp thêi c¶i tiÕn n©ng cao chÊt l-îng s¶n phÈm ®Ó phôc vô kh¸ch hµng. Bëi vËy, C«ng ty ®· ®Çu t- ®æi míi m¸y mãc, c«ng nghÖ ®Ó n©ng cao n¨ng lùc s¶n xuÊt còng nh- chÊt l-îng s¶n phÈm. TÝnh ®Õn quý II n¨m 1993 m¸y mãc thiÕt bÞ cña C«ng ty gåm cã: - 02 m¸y phun Ðp nhùa - 02 m¸y hót ch©n kh«ng - 01 m¸y c¾t liªn hoµn tói xèp - HÖ thèng thiÕt bÞ phô trî kh¸c. Víi c¸c m¸y mãc kü thuËt cã ®-îc, C«ng ty x¸c ®Þnh lµ mét doanh nghiÖp, mét ngµnh trùc thuéc ngµnh Hµng kh«ng, C«ng ty ph¶i tËp trung mäi nguån lùc ®Ó c¹nh tranh víi c¸c doanh nghiÖp kh¸c ®Ó dµnh -u thÕ trong viÖc cung øng c¸c s¶n phÈm nhùa cao cÊp cho c¸c chuyÕn bay. Bªn c¹nh ®ã, tr¸nh t×nh tr¹ng phô thuéc vµo mét m¹ng thÞ tr-êng duy nhÊt, C«ng ty chñ ®éng t×m kiÕm më réng thÞ tr-êng ngoµi ngµnh b»ng c¸c s¶n phÈm nhùa gia dông vµ c¸c s¶n phÈm nhùa phôc vô cho c«ng nghiÖp . Víi quyÕt t©m ®ã tÝnh ®Õn n¨m 1994, c¸c chØ sè kinh tÕ cho thÊy doanh thu C«ng ty t¨ng 199%, lîi nhuËn t¨ng 300% vµ thu nhËp b×nh qu©n ®Çu ng-êi t¨ng 81% (so víi n¨m 1993). * Giai ®o¹n III (tõ 1996 ®Õn nay). Cã thÓ kh¼ng ®Þnh, ®©y còng lµ giai ®o¹n ph¸t triÓn so víi c¸c giai ®o¹n tr-íc. Sau khi chÝnh thøc trë thµnh mét ®¬n vÞ h¹ch to¸n ®éc lËp cña Tæng C«ng ty Hµng kh«ng ViÖt Nam (NghÞ ®Þnh 04/CP ngµy 27/1/1996) th× quy m«, c¬ cÊu tæ chøc cña C«ng ty t-¬ng ®èi æn ®Þnh. HiÖn nay, C«ng ty nhùa cao cÊp Hµng kh«ng cã diÖn tÝch mÆt hµng ho¹t ®éng lµ 11.000m2, cã 07 phßng chøc n¨ng; 03 ph©n x-ëng s¶n xuÊt chÝnh, 01 ph©n x-ëng s¶n xuÊt phô vµ 01 chi nh¸nh ë thµnh phè Hå ChÝ Minh. N¨m 2001, tæng sè c«ng nh©n viªn cña toµn C«ng ty lµ 200 ng-êi. 2. M« h×nh tæ chøc qu¶n lý cña C«ng ty. S¬ ®å tæ chøc bé m¸y cña C«ng ty Gi¸m ®èc Phã gi¸m ®èc (§¹i diÖn l·nh ®¹o vÒ chÊt l-îng) Phßng Pßng Phßng Phßng Phßng Phßng Phßng Ph©n Ph©n kÕ TCCB Hµnh kÕ Marketing kü chÊt x-ëng x-ëng to¸n - chÝnh ho¹ch - tiªu thô thuËt l-îng phun in tµi L§TL Ðp mµng nhùa máng chÝnh Ph©n x-ëng Méc Chi nh¸nh thµnh phè Hå ChÝ Minh Ghi chó: Quan hÖ chøc n¨ng Quan hÖ trong hÖ thèng chÊt l-îng Tõ n¨m 1996 ®Õn nay, sau khi ®-îc chÝnh thøc trë thµnh mét ®¬n vÞ h¹ch to¸n ®éc lËp trùc thuéc Tæng C«ng ty Hµng kh«ng ViÖt Nam th× quy m«, c¬ cÊu tæ chøc cña C«ng ty ho¹t ®éng t-¬ng ®èi æn ®Þnh. C¨n cø vµo ®iÒu lÖ tæ chøc vµ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty, c¨n cø vµo ®Æc ®iÓm c«ng nghÖ vµ tæ chøc s¶n xuÊt cña ®¬n vÞ, C«ng ty nhùa cao cÊp Hµng kh«ng tæ chøc qu¶n lý theo kiÓu mét cÊp. Trªn ®©y lµ c¬ cÊu tæ chøc cña C«ng ty t¹i thêi ®iÓm hiÖn t¹i. * Chøc n¨ng vµ nhiÖm vô cña c¸c phßng ban trong C«ng ty. - Gi¸m ®èc (G§). Ph©n x-ëng bao b× PVC (hót ch©n kh«ng) Gi¸m ®èc lµ ng-êi thùc hiÖn l·nh ®¹o vµ ®iÒu hµnh trùc tiÕp c¸c phßng ban vµ c¸c ph©n x-ëng. HÖ thèng c¸c phßng ban chøc n¨ng ®-îc tæ chøc theo yªu cÇu cña viÖc qu¶n lý s¶n xuÊt kinh doanh, chÞu sù l·nh ®¹o trùc tiÕp vµ gióp viÖc cho gi¸m ®èc. T¹i c¸c ph©n x-ëng còng cã c¸c qu¶n ®èc ®iÒu hµnh s¶n xuÊt vµ chÞu tr¸ch nhiÖm tr-íc gi¸m ®èc vÒ s¶n phÈm lµm ra. §ång thêi, gi¸m ®èc còng chÝnh lµ ng-êi chÞu tr¸ch nhiÖm ký x¸c nhËn c¸c lo¹i phiÕu thu, phiÕu chi, hîp ®ång... vµ c¸c b¸o c¸o tµi chÝnh (B»ng c©n ®èi kÕ to¸n, b¸o c¸o kÕt qu¶ kinh doanh, b¸o c¸o l-u chuyÒn tiÒn tÖ). Gi¸m ®èc lµ ®¹i diÖn cho C«ng ty vµ cã quyÒn ®iÒu hµnh cao nhÊt trong C«ng ty. Gi¸m ®èc còng ph¶i chÞu tr¸ch nhiÖm tr-íc Tæng C«ng ty vµ Nhµ n-íc vÒ mäi ho¹t ®éng cña doanh nghiÖp. Gi¸m ®èc thay mÆt cho C«ng ty nhËn nguån vèn ®Êt ®ai, nhµ x-ëng do Nhµ n-íc cÊp vµ chÞu tr¸ch nhiÖm b¶o tån vµ ph¸t triÓn nguån vèn ®ã. Gi¸m ®èc ®ång thêi còng lµ ng-êi cuèi cïng phª duyÖt c¸c chiÕn l-îc vµ kÕ ho¹ch Marketing vÒ tiªu thô vµ ph©n phèi s¶n phÈm. - Phã gi¸m ®èc (PG§). Phã gi¸m ®èc tham m-u, gióp viÖc cho gi¸m ®èc vÒ mäi mÆt ho¹t ®éng cña C«ng ty, thay mÆt gi¸m ®èc ký c¸c phiÕu xuÊt, nhËp... §ång thêi phã gi¸m ®èc cßn lµ ng-êi thay mÆt gi¸m ®èc ®«n ®èc viÖc th c¸c kÕ ho¹ch s¶n xuÊt kinh doanh, n¾m b¾t c¸c th«ng tin vÒ thÞ tr-êng gi¸ c¶ vµ tæng hîp toµn bé t×nh h×nh C«ng ty b¸o c¸o cho gi¸m ®èc. - Phßng kÕ to¸n - tµi chÝnh (KT - TC) Phßng kÕ to¸n - tµi chÝnh gåm 06 nh©n viªn cã chøc n¨ng tham m-u gióp viÖc cho c¬ quan gi¸m ®èc vÒ c«ng t¸c kÕ to¸n tµi chÝnh cña C«ng ty nh»m sö dông tiÒn vµ vèn ®óng môc ®Ých, ®óng chÕ ®é chÝnh s¸ch, hîp lý vµ phôc vô cho s¶n xuÊt kinh doanh cã hiÖu qu¶. Ngoµi ra phßng kÕ to¸n tµi chÝnh cßn tæ chøc thùc hiÖn c¸c nghiÖp vô kÕ to¸n - tµi chÝnh cho gi¸m ®èc kiÓm so¸t vµ chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ toµn bé nh÷ng ho¹t ®éng cña C«ng ty cã liªn quan ®Õn lÜnh vùc tµi chÝnh doanh nghiÖp (chÞu tr¸ch nhiÖm trong viÖc t¹o nguån). Cïng víi c¸c bé phËn chøc n¨ng vµ ph©n x-ëng lËp c¸c ®Þnh møc vËt t- kü thuËt, x©y dùng ®¬n gi¸ tiÒn l-¬ng vµ quü tiÒn l-¬ng theo kÕ ho¹ch. V× vËy phßng kÕ to¸n - tµi chÝnh kh«ng tham gia vµo viÖc thanh to¸n tiÒn l-¬ng. Phßng kÕ to¸n - tµi chÝnh ph¶i c¨n cø vµo c¸c sè liÖu b¸o c¸o lªn tõ ph©n x-ëng vµ phßng kÕ ho¹ch ®Ó tÝnh gi¸ thµnh c«ng x-ëng vµ gi¸ thµnh ®Çy ®ñ lµm c¨n cø cho phßng kÕ ho¹ch ®Þnh møc gi¸ b¸n sao cho cã lîi nhÊt cho C«ng ty. Phßng cßn thùc hiÖn qu¸ tr×nh b¶o qu¶n sæ s¸ch, c¸c sè liÖu tµi chÝnh kÕ to¸n cña C«ng ty, cã tr¸ch nhiÖm huy ®éng c¸c nguån tµi chÝnh cho C«ng ty. §Þnh kú hµng quý c¸c b¸o c¸o vÒ t×nh h×nh tµi chÝnh cña doanh nghiÖp theo yªu cÇu cña c¸c ®èi t-îng quan t©m. - Phßng tæ chøc c¸n bé -lao ®éng tiÒn l-¬ng. Phßng tæ chøc c¸n bé - Lao ®éng tiÒn l-¬ng gåm cã 06 nh©n viªn cã nhiÖm vô lµ qu¶n lý chung vÒ c«ng t¸c nh©n lùc: s¾p xÕp, ®iÒu ®éng nh©n lùc hîp lý theo yªu cÇu cña s¶n xuÊt kinh doanh. Tham m-u, gióp viÖc cho gi¸m ®èc trong c«ng t¸c tuyÓn dông, sa th¶i c¸n bé c«ng nh©n viªn vµ sö dông lao ®éng phï hîp víi quy ®Þnh cña ph¸p luËt Nhµ n-íc. Phßng cßn x©y dùng chiÕn l-îc nh©n sù vµ kÕ ho¹ch ph¸t triÓn nguån nh©n lùc phï hîp víi quy m« ph¸t triÓn cña doanh nghiÖp. Thùc hiÖn c¸c chÕ ®é chÝnh s¸ch x· héi ®èi víi ng-êi lao ®éng vµ c«ng t¸c néi chÝnh, kiÓm tra viÖc chÊp hµnh c¸c chñ tr-¬ng ®-êng lèi cña §¶ng, cña Nhµ n-íc cña c¸n bé - c«ng nh©n viªn ®Ó kÞp thêi khen th-ëng hay kû luËt. Phßng cßn kÕt hîp víi phßng kÕ to¸n - tµi chÝnh trong viÖc x¸c ®Þnh møc l-¬ng ph¶i chi tr¶ cho c¸n bé - c«ng nh©n viªn dùa trªn c¸c sè liÖu theo dâi cña phßng kÕ to¸n - tµi chÝnh th× phßng tæ chøc c¸n bé - lao ®éng tiÒn l-¬ng sÏ thanh to¸n cho c¸n bé - c«ng nh©n viªn vµ tÝnh c¸c ®Þnh møc tiÒn l-¬ng cho tõng thêi kú. - Phßng hµnh chÝnh (HC). Phßng hµnh chÝnh bao gåm 15 nh©n viªn, phßng lµ c¬ quan tham m-u, gióp viÖc cho c¬ quan gi¸m ®èc vÒ c«ng t¸c hµnh chÝnh qu¶n trÞ, chÊp bót c¸c dù ¸n ®Çu t- vµ quy h¹ch ph¸t triÓn. Phßng ph¶i ®¶m b¶o c¸c ®iÒu kiÖn lµm viÖc cho C«ng ty nh- hÖ thèng kho tµng, nhµ x-ëng, bÕn b·i, ®iÖn, n-íc,... qu¶n lý ®iÒu hµnh c«ng t¸c v¨n th-, b¶o vÖ, c«ng t¸c nhµ kho vµ c¸c lo¹i ph-¬ng tiÖn ®i l¹i phôc vô cho ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh. §ång thêi ®©y còng h×nh thµnh c¸c chøng tõ chi mua, chi phôc vô c¸c ho¹t ®éng tiÕp kh¸ch, héi häp... vµ tù chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ c¸c ho¹t ®éng vµ c¸c chøng tõ ®ã. -Phßng kÕ ho¹ch s¶n xuÊt Phßng bao gåm 06 nh©n viªn, lµ bé phËn tham m-u cña c¬ quan gi¸m ®èc qu¶n lý c«ng t¸c kÕ ho¹ch vµ xuÊt nhËp khÈu, c«ng t¸c cung cÊp vËt ts¶n xuÊt c«ng t¸c ®iÒu hµnh s¶n xuÊt kinh doanh, x©y dùng c¸c chiÕn l-îc dµi vµ ng¾n h¹n. §ång thêi chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ kÕ ho¹ch ®Çu vµo, ®Çu ra cña s¶n phÈm, ký x¸c nhËn vµo c¸c chøng tõ nh-: Ho¸ ®¬n kiªm hiÕu xuÊt kho, hîp ®ång mua b¸n vËt t- hµng ho¸... so¹n th¶o vµ thanh to¸n c¸c hîp ®ång x©y dùng. Ngoµi ra, phßng cßn ®«n ®èc thùc hiÖn kÕ ho¹ch s¶n xuÊt cña c¸c ®¬n vÞ ®Ó ®¶m b¶o hoµn thµnh kÕ ho¹ch cña C«ng ty. T¹i C«ng ty nhùa cao cÊp Hµng kh«ng, phßng kÕ ho¹ch cã quan hÖ mËt thiÕt víi phßng kÕ to¸n - tµi chÝnh trong viÖc x¸c ®Þnh chi phÝ s¶n xuÊt còng nh- x¸c ®Þnh kÕt qu¶ tiªu thô cña C«ng ty. ViÖc tiªu thô s¶n phÈm cña C«ng ty còng t-¬ng tù viÖc nhËp nguyªn liÖu ®Çu vµo. TÊt c¶ c¸c ho¸ ®¬n xuÊt b¸n thµnh phÈm trùc tiÕp hay gi÷ b¸n ®Òu ph¶i th«ng qua phßng kÕ ho¹ch vµ ph¶i cã ch÷ ký cña phßng kÕ ho¹ch, sau ®ã c¸c ho¸ ®¬n nµy ®-îc chuyÒn qua phßng kÕ to¸n - tµi chÝnh ®Ó thanh to¸n vµ x¸c ®Þnh kÕt qu¶ kinh doanh. ChÝnh v× cã quan hÖ mËt thiÕt trªn mµ phßng kÕ ho¹ch vµ phßng kÕ to¸n th-êng phèi hîp víi nhau ®Ó x©y dùng vµ ®iÒu chØnh chÝnh s¸ch gi¸ thµnh hîp lý, ph©n bè vµ ®iÒu ®éng kÕ ho¹ch s¶n xuÊt cho c¸c ph©n x-ëng. - Phßng Marketing vµ tiªu thô. Phßng bao gåm 06 ng-êi ®-îc t¸ch ra tõ phßng kÕ ho¹ch. NhiÖm vô cña phßng lµ giíi thiÖu s¶n phÈm, triÓn khai viÖc tiªu thô hµng ho¸ vµo thÞ tr-êng tù do. Phßng cã chøc n¨ng tham m-u cho c¬ quan gi¸m ®èc tæ chøc kinh doanh th-¬ng m¹i t¹i thÞ tr-êng trong vµ ngoµi n-íc. §ång thêi phßng ph¶i nghiªn cøu s¶n phÈm chµo hµng, tæ chøc th«ng tin qu¶ng c¸o, ®µm ph¸n ký hîp ®ång tiªu thô víi kh¸ch hµng vµ ®Æt hµng s¶n xuÊt víi phßng kÕ ho¹ch. Phßng tæ chøc m¹ng l-íi tiªu thô s¶n phÈm vµ c¸c hµng ho¸ kh¸c theo quy ®Þnh cña C«ng ty t¹i thÞ tr-êng trong vµ ngoµi n-íc nh»m ®¸p øng yªu cÇu s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty ®Ó ®¹t hiÖu qu¶ kinh tÕ cao. Ngoµi ra phßng cßn th-êng xuyªn nghiªn cøu thÞ tr-êng, nhu cÇu vµ mong muèn cña kh¸ch hµng. LËp kÕ ho¹ch vµ ph©n bè nç lùc Marketing ®Ó ®¹t hiÖu qu¶ trong kinh doanh. Tæ chøc qk Marketing cña phßng bao gåm ®¶m b¶o kÕ ho¹ch qu¶ng c¸o dÞch vô, kÝch thÝch tiªu thô, t- vÊn b¸n hµng vµ huÊn luyÖn nh©n viªn, tæ chøc tham ia c¸c kú héi chî, triÓn l·m.. - Phßng kü thuËt Phßng cã 04 nh©n viªn, phßng chÞu tr¸ch nhiÖm, tham m-u vµ gióp viÖc cho c¬ quan gi¸m ®èc qu¶n lý c«ng t¸c kü thuËt c«ng nghÖ, kü thuËt c¬ ®iÖn, c«ng t¸ tæ chøc s¶n xuÊt, nghiªn cøu øng dông phôc vô s¶n xuÊt c¸c thiÕt bÞ hiÖn ®¹i, c«ng nghÖ tiªn tiÕn vµ tiÕn bé kü thuËt míi. Phßng tham m-u cho C«ng ty trong viÖc nghiªn cøu, ®µu t- mua s¾m ®æi míi m¸y mãc thiÕt bÞ theo yªu cÇu c«ng nghÖ nh»m ®¸p øng sù ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty. Ngoµi ra phßng cßn lËp c¸c ®Þnh møc tiªu hao vµ hao hôt vËt t-, ký x¸c nhËn vµo phiÕu xin lÜnh vËt t-, thiÕt kÕ mÉu m· s¶n phÈm, tæ chøc triÓn khai thùc hiÖn vÒ c«ng nghÖ, vÒ kü thuËt mÉu m·, s¶n phÈm míi vµ vÒ qu¶n lý chÊt l-îng s¶n phÈm. - Phßng chÊt l-îng phßng chÊt l-îng míi ®-îc tæ chøc tõ n¨m 2000 bao gåm 02 nh©n viªn cã nhiÖm vô kiÓm ®Þnh vµ theo dâi chÊt l-îng s¶n phÈm, ®¶m b¶o ®óng yªu cÇu chÊt l-îng kü thuËt s¶n xuÊt. Phßng cã chøc n¨ng tham m-u, gióp viÖc cho c¬ quan Tæng gi¸m ®èc trong c«ng t¸c qu¶n lý toµn bé hÖ thèng chÊt l-îng cña C«ng ty theo tiªu chuÈn quèc tÕ ISO 9000, duy tr× vµ ®¶m b¶o hÖ thãng chÊt l-îng ho¹t ®éng vµ cã hiÖu qu¶. Phßng cßn kiÓm tra vµ kiÓm so¸t chÊt l-îng tõ kh©u ®Çu ®Õn kh©u cuèi cña qu¸ tr×nh s¶n xuÊt ®Ó s¶n phÈm xuÊt x-ëng ®¸p øng tiªu chuÈn kü thuËt ®· quy ®Þnh. - Ph©n x-ëng phun Ðp nhùa Lµ ph©n x-ëng h¹ch to¸n, b¸o sæ, tham m-u gióp viÖc cho gi¸m ®èc C«ng ty qu¶n lý, ®iÒu hµnh vµ thùc hiÖn c«ng viÖc theo kÕ ho¹ch ®-îc C«ng ty giao nhiÖm vô chÝnh lµ s¶n xuÊt c¸c mÆt hµng nhùa b»ng c«ng nghÖ phun Ðp. - Ph©n x-ëng in mµng máng. Lµ ph©n x-ëng h¹ch to¸n, b¸o sæ, tham m-u gióp viÖc cho gi¸m ®èc C«ng ty qu¶n lý, ®iÒu hµnh vµ thùc hiÖn c«ng viÖc theo kÕ ho¹ch ®-îc C«ng ty giao nhiÖm vô chÝnh lµ s¶n xuÊt c¸c mÆt hµng b»ng c«ng nghÖ thåi mµng máng vµ in trªn mµng máng. - Ph©n x-ëng bao b× hót ch©n kh«ng Lµ ph©n x-ëng h¹ch to¸n, b¸o sæ, tham m-u gióp viÖc cho gi¸m ®èc C«ng ty qu¶n lý, ®iÒu hµnh vµ thùc hiÖn c«ng viÖc theo kÕ ho¹ch ®-îc C«ng ty giao nhiÖm vô chÝnh lµ s¶n xuÊt c¸c mÆt hµng b»ng nhùa b»ng c«ng nghÖ hót ch©n kh«ng. Ba ph©n x-ëng nµy lµ c¸c ®¬n vÞ s¶n xuÊt chÝnh cña C«ng ty, tæ chøc s¶n xuÊt hoµn chØnh s¶n phÈm nhùa (polyme) tõ kh©u nhËn nguyªn liÖu phô liÖu ®Õn nhËp kho thµnh phÈm theo yªu cÇu cña lÖnh s¶n xuÊt. S¬ ®å quy tr×nh triÓn khai s¶n xuÊt ë ph©n x-ëng LÖnh s¶n xuÊt Xem xÐt kh¶ n¨ng thùc hiÖn Phßng kÕ ho¹ch Phßng kü thuËt Ph©n x-ëng nhËn lÖnh Gi¸m ®èc Ký ban hµnh Ng-êi ®-îc uû quyÒn Phßng kü thuËt LËp kÕ ho¹ch s¶n xuÊt vµ lùa chän thiÕt bÞ Ph©n x-ëng nhËn lÖnh Phßng kÕ ho¹ch + kü thuËt ChuÈn bÞ s¶n xuÊt Ph©n x-ëng nhËn lÖnh Phßng kü thuËt S¶n xuÊt hµng lo¹t Ph©n x-ëng nhËn lÖnh KCS KiÓm tra vµ ®ãng gãi C«ng nh©n ®ãng gãi NhËp kho Trªn ®©y lµ s¬ ®å quy tr×nh triÓn khai s¶n xuÊt ë ph©n x-ëng. Ta thÊy c¸c ph©n x-ëng ®©y lµ bé phËn trùc tiÕp thùc hiÖn nhiÖm vô s¶n xuÊt, lµ n¬i thùc hiÖn c¸c mÖnh lÖnh cña gi¸m ®èc vµ c¸c phßng ban chøc n¨ng. Tæng sè c«ng nh©n s¶n xuÊt c¶ trùc tiÕp vµ gi¸n tiÕp (qu¶n ®èc ph©n x-ëng) cña c¸c ph©n x-ëng hiÖn nay lµ 138 ng-êi chiÕm 77% tæng sè c«ng nh©n viªn toµn C«ng ty. Ph©n x-ëng Méc. Lµ ®¬n vÞ ho¹t ®éng theo ph-¬ng thøc nhËn kho¸n cung cÊp cho C«ng ty c¸c lo¹i bao b× gç vµ ®å dïng néi thÊt theo kÕ ho¹ch. Ph©n x-ëng cßn s¶n xuÊt vµ cung øng hµng ho¸ cho thÞ tr-êng trªn c¬ së tù ®¶m b¶o c¸c nguån lùc vµ chñ ®éng kh©u tiªu thô theo ®óng quy ®Þnh cña Nhµ n-íc. - Chi nh¸nh t¹i thµnh phè Hå ChÝ Minh Lµ ®¬n vÞ thµnh viªn h¹ch to¸n b¸o sæ, trùc thuéc C«ng ty nhùa cao cÊp Hµng kh«ng. Chi nh¸nh ho¹t ®éng trong c¸c lÜnh vùc, khai th¸c thÞ tr-êng phÝa Nam, s¶n xuÊt kinh doanh cña s¶n phÈm nhùa vµ giíi thiÖu s¶n phÈm C«ng ty. Ngoµi ra C«ng ty cßn cã mét cöa hµng giíi thiÖu s¶n phÈm t¹i Hµ Néi víi chøc n¨ng giíi thiÖu, tr-ng bµy, b¸n bu«n b¸n lÎ cho kh¸ch hµng cña thÞ tr-êng tù do. 3. Nh÷ng ®Æc ®iÓm kinh tÕ, kü thuËt cña C«ng ty liªn quan ®Õn ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh. * §Æc ®iÓm vÒ nhiÖm vô s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty. C«ng ty nhùa cao cÊp Hµng kh«ng lµ ®¬n vÞ thµnh viªn chÞu sù qu¶n lý trùc tiÕp cña Tæng C«ng ty Hµng kh«ng ViÖt Nam, lµ mét doanh nghiÖp Nhµ n-íc ho¹t ®éng kinh doanh h¹ch to¸n ®éc lËp. - NhiÖm vô chñ yÕu cña C«ng ty lµ: s¶n xuÊt kinh doanh c¸c mÆt hµng b»ng nhùa, kinh doanh c¸c thiÕt bÞ vËt t- ngµnh nhùa, liªn doanh, liªn kÕt víi c¸c tæ chøc trong vµ ngoµi nh÷ng theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt. MÆc kh¸c, C«ng ty cßn ®Çu t- t¹o nguån vèn thuª vµ cho thiÕt bÞ ngµnh nhùa, tù tuyÓn chän vµ ®µo t¹o cã hiÖu qu¶ nguån nh©n lùc phôc vô cho nhiÖm vô cña C«ng ty. §ång thêi C«ng ty còng ph¶i s¶n xuÊt c¸c s¶n phÈm nhùa cao cÊp phôc vô chuyÕn bay trong n-íc vµ quèc tÕ cña ViÖt Nam Airlines. * §Æc ®iÓm vÒ s¶n phÈm s¶n xuÊt ra cña C«ng ty. Do chøc n¨ng chÝnh cña C«ng ty lµ cung cÊp c¸c s¶n phÈm nhùa cho ngµnh Hµng kh«ng bªn c¹nh ®ã cßn cung cÊp c¸c s¶n phÈm nhùa th«ng th-êng cho thÞ tr-êng d©n dông vµ c«ng nghiÖp . Nªn s¶n phÈm nhùa cña C«ng ty nhùa cao cÊp Hµng kh«ng ra ®a d¹ng vÒ mÉu m· vµ phong phÝ vÒ chñng lo¹i. S¶n phÈm s¶n xuÊt ra cña C«ng ty bao gåm c¸c mÉu m· hµng nh-: - C¸c s¶n phÈm tõ h¹t nhùa cao cÊp: c¸c lo¹i cèc, ly, khay ®ùng thøc ¨n bé dao dÜa phôc vô cho h·ng Hµng kh«ng ViÖt Nam. Ngoµi ra, cßn cã c¸c lo¹i s¶n phÈm ®å gia dông kh¸c nh- phÝch ®¸, ræ, chËu... - S¶n phÈm tõ mµng PVC: c¸c laäi bao b× b¸nh kÑo, khay ®ùng thùc phÈm. -S¶n phÈn tói mµng máng, c¸c lo¹i tói ®ùng thùc phÈm s¶n xuÊt b»ng c«ng nghÖ thæi, c¾t, d¸n. HiÖn nay, s¶n phÈm cña C«ng ty phôc vô trong ngµnh chiÕm 50% tæng doanh sè bao gåm c¸c lo¹i s¶n phÈm chñ yÕi nh- cèc, ly, bé dao th×a dÜa, c¸c laäi khay ®ùng thøc ¨n chuyªn dïng trªn m¸y bay. Bªn c¹nh ®ã C«ng ty cßn s¶n xuÊt theo hîp ®ång ®èi víi c¸c doanh nghiÖp s¶n xuÊt kh¸c nh-: C«ng ty Bãng ®Ìn phÝch n-íc R¹ng §«ng, C«ng ty Muèi, C«ng ty B¸nh kÑo H¶i Ch©u, H¶i hµ KOTOBUKI... Cßn l¹i lµ c¸c s¶n phÈm phôc vô cho nhu cÇu thÞ tr-êng tù do nh- ghÕ nhùa, m©m nhùa, c¸c linh kiÖn cho c«ng nghiÖp vµ x©y dùng nh- thiÕt bÞ vÖ sinh 707, 706, bé thiÕt bÞ g-¬ng vµ phô trî cho trang trÝ néi thÊt... * §Æc ®iÓm vÒ quy tr×nh c«ng nghÖ. Do mçi laäi chi tiÕt s¶n phÈm ®Òu cã ®Æc thï kü thuËt kh¸c nhau vµ ®Òu ®-îc s¶n xuÊt tõ mét quy tr×nh c«ng nghÖ riiªng nªn nh÷ng ®Æc ®iÓm cña quy tr×nh s¶n xuÊt nµy sÏ ¶nh h-ëng ®Õn viÖc tæ chøc s¶n xuÊt vµ tæ chøc qu¶n lý C«ng ty. MÆt kh¸c, s¶n phÈm s¶n xuÊt ra l¹i võa ®¬n gi¶n vµ võa ®-a ra s¶n phÈm l¾p r¸p liªn hoµn khÐp kÝn nªn viÖc tæ chøc h¹ch to¸n kÕ to¸n t¹i C«ng ty kh¸ ®¬n gi¶n . H¹ch to¸n cpã s¶n xuÊt vµ t×nh gi¸ thµnh s¶n phÈm ®-îc tiÕn hµnh tæng hîp t¹i phßng kÕ to¸n. Theo ph-¬ng thøc h¹ch to¸n tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm kh«ng ph©n b-íc, kh«ng tÝnh gi¸ thµnh b¸n thµnh phÈm, toµn bé chi phÝ s¶n xuÊt ®-îc tËp hîp vÒ phßng kÕ to¸n ®Õn cuèi kú c¨n cø vµo sè thµnh phÈm nhËp kho sÏ tÝnh gi¸ thµnh riªng cho tõng lo¹i s¶n phÈm. S¬ ®å quy tr×nh chÕ t¹o c¸c lo¹i s¶n phÈm cña C«ng ty Ph©n x-ëng bao b× PVC (PX hót ch©n kh«ng) Ph©n x-ëng nhùa Ph©n x-ëng mµng H¹t nhùa H¹t nhùa Mµng PVC - PE Ho¸ nhùa Ho¸ nhùa C¾t mµng Phun Ðp khu«n Dïn thæi mµng §Æt khu«n Gia c«ng nhá C¾t d¸n ®ét Hót ch©n kh«ng §ãng gãi thµnh phÈm Bao b× ®ãng gãi N¾p khay NhËp kho ph©n x-ëng nhùa NhËp kho ph©n x-ëng mµng Gia c«ng nhá NhËp kho C«ng ty hoÆc xuÊt kho ph©n x-ëng ®i tiªu thô NhËp kho C«ng ty hoÆc xuÊt kho ph©n x-ëng ®i tiªu thô §ãng gãi thµnh phÈm NhËp kho ph©n x-ëng bao b× NhËp kho C«ng ty Nh×n chung c¸c quy tr×nh chÕ t¹o s¶n phÈm cña C«ng ty ®Òu mang tÝnh chÊt quy tr×nh c«ng nghÖ hiÖn ®¹i nh-ng viÖc thao th¸c l¹i ®¬n gi¶n, chÕ biÕn kiÓu liªn tôc khÐp kÐn kh«ng ph©n b-íc. S¶n phÈm hoµn thµnh nhËp kho lµ kÕt qu¶ cña mét qu¸ tr×nh s¶n xuÊt liªn tõ khi ®-a nguyªn liÖu vµo s¶n xuÊt ®Õn khi nhËn ®-îc s¶n phÈm hoµn thµnh nhËp kho. Trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt ®Òu sö dông mét nguyªn liÖu chÝnh ®ã lµ h¹t nhùa, chu kú s¶n xuÊt s¶n phÈm ng¾n vµ t-¬ng ®-¬ng víi thêi gian chÕ t¹o s¶n phÈm cña m¸y. §Æc ®iÓm cña quy tr×nh c«ng nghÖ s¶n xuÊt s¶n phÈm lµ ngµnh c«ng nghiÖp s¶n xuÊt tõ chÊt dÎo võa ®-a ra s¶n phÈm ®¬n lÎ mang tÝnh chÊt ®¬n gi¶n, kh«ng cã nh÷ng bé phËn vµ chi tiÕt lÎ l¾p r¸p thµnh s¶n phÈm mµ s¶n xuÊt xong ph¶i qua kh©u gia c«ng, c¾t gät, c¹o via vµ bao b× ®ãng gãi ®Ó nhËp kho thµnh phÈm. * §Æc ®iÓm vÒ trang thiÕt bÞ chñ yÕu. Ta thÊy so víi c¸c doanh nghiÖp cïng ngµnh nhùa ë ViÖt Nam th× C«ng ty nhùa cao cÊp Hµng kh«ng cã c¬ së vËt chÊt vµ c«ng nghÖ s¶n xuÊt. ë tr×nh ®é kh¸ cao. C¸c m¸y mãc thiÕt bÞ ®ang ho¹t ®éng ®Òu lµ m¸y míi, hiÖn ®¹i nh- m¸y phun Ðp nhùa nhËp tõ §µi Loan, NhËt B¶n vµ m¸y hót ch©n kh«ng nhËp tõ §µi Loan... vµ c¸c thiÕt bÞ ®ã cã ®ñ søc ®Ó t¹o ra c¸c s¶n phÈm ®ßi hái chÊt l-îng cao nh»m tho¶ m·n nhu cÇu cña c¸c nhãm hµng môc tiªu trong vµ ngoµi n-íc ®Æc biÖt ®èi víi c¸c s¶n phÈm phôc vô cho ngµnh Hµng kh«ng th× lu«n lu«n ®-îc ®¶m b¶o tiªu chuÈn cña thÕ giíi. * §Æc ®iÓm vÒ nguyªn vËt liÖu ®ang sö dông HÇu hÕt c¸c nguyªn liÖu ®Çu vµo ®Ó s¶n xuÊt ra s¶n phÈm cua C«ng ty lµ nhËp khÈu nh- lµ c¸c h¹t nhùa (h¹t nhùa tr¾ng, h¹t nhùa mµu, mµng nhùa) ®Òu tõ n-íc ngoµi nh- NhËt B¶n, §µi Loan, Hµn Quèc, Singapo, Th¸i Lan... ngoµi ra cßn cã mét sè chÊt phô gia kh¸c. Nh÷ng n¨m gÇn ®©y ®Ó gi¶m chi phÝ cho gi¸ thµnh th× C«ng ty cßn nhËp nguyªn liÖu ®Çu vµo tõ mét sè C«ng ty liªn doanh ë trong n-íc. §iÒu ®ã cho thÊy c¸n bé C«ng ty lu«n lu«n t×m c¸ch ®Ó gi¶m chi phÝ vÒ gi¸ thµnh mµ kh«ng lµm gi¶m vÒ chÊt l-îng s¶n phÈm. §©y còng lµ mét bµi to¸n hÕt søc hãc bóa ®èi víi gi¸m ®èc C«ng ty mµ kh«ng ph¶i bÊt cø ng-êi l·nh ®¹o nµo còng gi¶i ®-îc nã. Qua nghiªn cøu ®Æc ®iÓm nhiÖm vô s¶n xuÊt kinh doanh, ®Æc ®iÓm vÒ s¶n phÈm s¶n xuÊt ra vµ ®Æc ®iÓm vÒ quy tr×nh c«ng nghÖ s¶n xuÊt s¶n phÈm, trang thiÕt bÞ s¶n xuÊt, nguyªn vËt liÖu sö dông ta thÊy tÝnh chÊt s¶n xuÊt cña C«ng ty lµ s¶n xuÊt ®¬n gi¶n theo kiÓu liªn tôc. Cïng víi hai lo¹i h×nh s¶n xuÊt vµ chu kú s¶n xuÊt ra s¶n phÈm ng¾n vµ s¶n xuÊt hµng lo¹t víi khèi l-îng lín. * §Æc ®iÓm vÒ lao ®éng vµ c¬ cÊu lao ®éng cña C«ng ty. PhÇn II: Thùc tr¹ng vÒ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh vµ thùc tr¹ng vÒ ho¹t ®éng qu¶n trÞ kinh doanh cña C«ng ty 1. Thùc tr¹ng vÒ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh C«ng ty ®· c¨n cø vµo t×nh chÊt vµ yªu cÇu kü thuËt cña c¸c s¶n phÈm ®Ó chia ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty thµnh ba ph©n x-ëng. Mçi ph©n x-ëng chÞu tr¸ch nhiÖm toµn bé mét quy tr×nh c«ng nghÖ s¶n xuÊt chu tr×nh s¶n xuÊt t¹i ph©n x-ëng lµ mét chu tr×nh khÐp kÝn b¾t ®Çu tf nguyªn vËt liÖu ®Çu vµo vµ kÕt thóc lµ c¸c s¶n phÈm kh¸c nhau theo yªu cÇu cña thÞ tr-êng. C¸c s¶n phÈm cã tÝnh chÊt c«ng nghÖ s¶n xuÊt t-¬ng tù nhau ®-îc tËp trung s¶n xuÊt ë mét ph©n x-ëng. HiÖn nay C«ng ty cã ba ph©n x-ëng chÝnh:  Ph©n x-ëng Nhùa Hµng kh«ng  Ph©n x-ëng mµng máng vµ in trªn mµng máng  Ph©n x-ëng bao b× ch©n kh«ng PVC, PS, PP. Cã mét ph©n x-ëng phô ®ã lµ: Ph©n x-ëng Méc * Ph©n x-ëng Nhùa §©y lµ ph©n x-ëng chñ lùc cña C«ng ty, ph©n x-ëng nµy quyÕt ®Þnh chñ yÕu ®Õn sù ph¸t triÓn cña C«ng ty. Ph©n x-ëng cung cÊp 70% chñng lo¹i s¶n phÈm vµ chiÕm 43% nh©n lùc toµn C«ng ty. Ph©n x-ëng nhùa cã nhiÖm vô s¶n xuÊt chñ yÕu c¸c mÆt hµng nhùa cao cÊp nh-: cèc cµ phª, bé dao dÜa th×a, cèc ly, x« nhùa, ghÕ vµ c¸c ®å dïng kh¸c phôc vô cho c¸c chuyÕn bay. Ngoµi ra, ph©n x-ëng cßn s¶n xuÊt c¸c lo¹i hép nhùa ®ùng b¸nh kÑo vµ rÊt nhiÒu c¸c s¶n phÈm nhùa kh¸c dïng cho s¶n xuÊt c«ng nghiÖp hoÆc phôc vô thÞ tr-êng tiªu dïng. C«ng nh©n cña ph©n x-ëng ®-îc chia thµnh tõng tæ, tõng nhãm tuú theo c«ng viÖc mµ c«ng nh©n thùc hiÖn, nh»m chuyªn m«n ho¸ s¶n xuÊt trong ph©n x-ëng. Mçi (tæ) nhãm nµy do mét tæ tr-ëng qu¶n lý. Ph©n x-ëng Nhùa hiÖn cã c¸c tæ: tæ vËn hµnh thiÕt bÞ, tæ c«ng nghÖ, tæ hoµn thiÖn s¶n phÈm vµ tæ ®ãng gãi, KCS. C¸c tæ s¶n xuÊt nµy chÞu sù qu¶n lý chung cña phã qu¶n ®èc ph©n x-ëng. * Ph©n x-ëng mµng mßng vµ in trªn mµng máng. Víi c¸c m¸y c«ng nghiÖp phôc vô cho viÖc thæi tói, c¾t d¸n tói vµ in tói s¶n phÈm chñ yÕu cña ph©n x-ëng nµy lµ c¸c lo¹i tói, bao b× víi c¸c kiÓu, c¸c kÝch cì kh¸c nhau, s¶n phÈm ®-îc s¶n xuÊt tõ h¹t nhùa PEHO, PELD. ë ph©n x-ëng nµy s¶n phÈm cã quy t×nh c«ng nghÖ riªng biÖt ®éc lËp còng gièng nh- ph©n x-ëng Nhùa th× ph©n x-ëng mµng máng cungx ®-îc chia thµnh c¸c tæ nh-: tæ vËn hµnh thiÕt bÞ, tæ in tói, tæ d¸n tói. Quy tr×nh s¶n xuÊt cña ph©n x-ëng ®-îc chia lµm ba giai ®o¹n chÝnh: Giai ®o¹n chuÈn bÞ s¶n xuÊt: sµng läc h¹t nhùa PE, h¹t PHHD, PSHX vµ pha trén h¹t nhùa víi vËt liÖu phô, bét ty tan, bét mÇu theo tû lÖ thÝch hîp ®Ó chän mµu cho s¶n phÈm. Giai ®o¹n ®iÒu khiÓn m¸y s¶n xuÊt (trùc tiÕp s¶n xuÊt): kiÓm so¸t ho¹t ®éng cña m¸y vµ xö lý c¸c tr-êng hîp háng hãc x¶y ra ®èi víi s¶n phÈm. Giai ®o¹n c¾t d¸n, in tói vµ ®ãng gãi s¶n phÈm: c«ng viÖc nµy ®-îc tæ chøc tiÕn hµnh trªn mét d©y chuyÒn s¶n xuÊt ®ång bé khÐp kÝn. §©y lµ c«ng ®o¹n cuåi cïng sau ®ã s¶n phÈm sÏ ®-îc chuyÒn sang bé phËn KCS ®Ó kiÓm tra vµ nhËp kho ph©n x-ëng cña C«ng ty. * Ph©n x-ëng bao b× ch©n kh«ng PVC, PS, PP: c¸c giai ®o¹n s¶n xuÊt cña ph©n x-ëng nµy rÊt ®¬n gi¶n. nguyªn vËt liÖu ®Çu vµo lµ c¸c tÊm mµng vµ qua m¸y hót ch©n kh«ng, s¶n phÈm ®-îc c¾t bá phÕ liÖu vµ kiÓm tra ®ãng gãi bëi mét chñ thao t¸c råi nhËp kho ph©n x-ëng. Do tÝnh chÊt ®¬n gi¶n cña s¶n xuÊt nªn ph©n x-ëng kh«ng chia thµnh c¸c tæ mµ chØ cã mét qu¶n ®èc qu¶n lý chung. * Ngoµi ra C«ng ty cßn cã thªm mét ph©n x-ëng méc: lµ ph©n x-ëng phô, chØ ho¹t ®éng khi C«ng ty cã nhu cÇu vÒ s¶n phÈm méc. Lao ®éng cña ph©n x-ëng nµy lµ lao ®éng thêi vô. C¸c ph©n x-ëng ho¹t ®éng ®éc lËp, khÐo kÝn, do ®ã viÖc h¹ch to¸n chi tiÕt cho tõng ph©n x-ëng, c¸c sè liÖu kÕ to¸n ®-îc qu¶n ®èc ph©n x-ëng cung cÊp cho phßng kÕ to¸n. C¨n cø vµo sè liÖu nµy kÕ to¸n sÏ chi tiÕt cho tõng ph©n x-ëng vµ ë c¸c ph©n x-ëng sÏ chi tiÕt cho tõng s¶n phÈm. Do kÕt qu¶ cña mçi ph©n x-ëng ®Òu lµ c¸ thµnh phÈm cã thÓ tiªu thô ®-îc nªu viÖc tÝnh gi¸ thµnh c¸c thµnh phÈm nµy rÊt ®¬n gi¶n. KÕ to¸n th-êng tÝnh ®-îc trùc tiÕp gi¸ thµnh s¶n phÈm mµ kh«ng ph¶i th«ng qua ph-¬ng ph¸p tÝnh gi¸ thµnh phøc t¹p. * D-íi ®©y lµ b¶ng tæng hîp t×nh h×nh chung cña C«ng ty bao gåm c¸c kÕt qu¶ ®¹t ®-îc trªn c¸c mÆt chñ yÕu cña giai ®o¹n tõ 1995 ®Õn nay. B¶ng tæng hîp t×nh h×nh chung cña C«ng ty ChØ tiªu §¬n vÞ tÝnh 1. Sè lao ®éng Ng-êi N¨m 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 150 158 158 160 164 178 180 180 12.600 13.000 13.400 16.000 17.375 22.775 24.300 29.000 - TSL§ 7.000 7.000 6.900 8.500 9.875 15.475 16.822 20.000 - TSG§ 5.600 6.000 6.500 7.500 7.300 7.300 7.502 9.000 3. Doanh thu 13.000 16.150 21.800 23.070 24.000 30.960 19.000 25.000 4. Lîi nhuËn 410 530 510 580 430 240 265 350 2. Tæng TS TriÖu ®ång Nh- vËy, trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y, t×nh h×nh doanh thu vµ lîi nhuËn ®· cã h-íng gi¶m xuèng. §©y lµ mét kÕt qu¶ tÊt yÕu ®èi víi c¸c doanh nghiÖp s¶n xuÊt cã quy m« nhá khi ph¶i ®èi ®Çu víi cuéc khñng ho¶ng kinh tÕ Ch©u ¸. Ta biÕt kinh tÕ thÞ tr-êng lu«n lu«n biÕn ®éng vµ ®Çy rñi ro, tuy cã nhiÒu c¬ héi xong cã thÓ ®¹t ®-îc hiÖu qu¶ cao trong ho¹t ®éng, võa tr¸nh ®-îc nh÷ng nguy c¬ trong s¶n xuÊt kinh doanh, C«ng ty coi chøc n¨ng chÝnh lµ s¶n xuÊt kinh doanh vµ c¸c ho¹t ®éng Th-¬ng m¹i hç trî cho nhiÖm vô s¶n xuÊt chÝnh cña C«ng ty nh»m t¨ng thªm thu nhËp cho ng-êi lao ®éng. TÝnh tõ khi thµnh lËp ®Õn nay, nhiÖm vô cña C«ng ty tuy cã nh÷ng thay ®æi nh-ng nhiÖm vô chÝnh vÉn lµ s¶n xuÊt c¸c mÆt hµng nhùa phôc vô c¸c dÞch vô ngµnh Hµng kh«ng. Cïng víi sù ®a d¹ng c¸c thµnh phÇn kinh tÕ cña nÒn kinh tÕ th× hiÖn nay C«ng ty cßn cã thªm mét sè ®Þnh h-íng kh¸c nh»m ph¸t huy thÕ m¹nh cña c¸c bªn tham gia. * Ph-¬ng h-íng ho¹t ®éng kinh doanh cña C«ng ty ®ã lµ: thùc hiÖn liªn doanh liªn kÕt trùc tiÕp víi c¸c c¬ së s¶n xuÊt kinh doanh trong n-íc vµ ngoµi n-íc nh»m ph¸t triÓn s¶n xuÊt, më réng ph¹m vi s¶n xuÊt kinh doanh (Nh-ng chiÕn l-îc chÝnh cña C«ng ty vÉn lµ tró träng vµo chiÕm lÜnh hoµn toµn thÞ tr-êng néi ®Þa). MÆt kh¸c C«ng ty cßn tõng b-íc n©ng cao chÊt l-îng c¬ së vËt chÊt kü thuËt, ®Çu t- thªm thiÕt bÞ phôc vô lao ®éng, n©ng cao n¨ng suÊt, lao ®éng th«ng qua viÖc sö dông c¸c trang thiÕt bÞ hiÖn ®¹i dÇn tõng b-íc hiÖn ®¹i ho¸ trong lao ®éng vµ trong s¶n xuÊt kinh doanh. §ång thêi C«ng ty cßn më réng thÞ tr-êng ngoµi ngµnh song song víi thÞ tr-êng trong ngµnh Hµng kh«ng, kh¼ng ®Þnh chç ®øng trªn thÞ tr-êng b»ng viÖc ®a d¹ng ho¸ s¶n phÈm víi c¸c s¶n phÈm chÊt l-îng cao. §Æc biÖt C«ng ty cßn chó träng vµo viÖc ®Çu t- c¶i thiÖn nguån lùc (nh©n lùc, vËt lùc, tµi lùc) b»ng viÖc th-êng xuyªn më c¸c líp båi d-ìng thªm cho c¸n bé c«ng nh©n viªn. Trong nh÷ng n¨m ®Çu sau khi míi thµnh lËp t-ëng chõng C«ng ty kh«ng thÓ trô ®-îc trªn thÞ tr-êng, nh-ng b»ng sù t©m huyÕt vµ sù cè g¾ng nç lùc cña c¸n bé c«ng nh©n viªn trong C«ng ty vµ ®Æc biÖt lµ c¸n bé C«ng ty ®· x¸c ®Þnh râ ®-îc ®-êng ®i n-íc b-íc cho C«ng ty. V× thÕ tõ ®Çu n¨m
- Xem thêm -