Tài liệu Báo cáo tổng hợp công ty nhựa bách hoá

  • Số trang: 44 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 50 |
  • Lượt tải: 0
hoangtuavartar

Đã đăng 29304 tài liệu

Mô tả:

Lêi nãi ®Çu Trong ®iÒu kiÖn nÒn kinh tÕ thÞ trêng víi nhiÒu thµnh phÇn kinh tÕ ®ang ph¸t triÓn, sù ra ®êi cña hµng lo¹t c¸c doanh nghiÖp trÎ vµ ®Çy tiÒm n¨ng khiÕn cho sù c¹nh tranh gi÷a c¸c doanh nghiÖp ngµy cµng trë nªn gay g¾t. V× vËy muèn tån t¹i vµ ph¸t triÓn ®iÒu cèt yÕu mçi doanh nghiÖp cÇn ®¹t ®îc lµ s¶n phÈm s¶n xuÊt ra ph¶i ®îc sù chÊp nhËn cña kh¸ch hµng c¶ vÒ mÆt chÊt lîng vµ gi¸ c¶. §Ó lµm ®îc ®iÒu nµy c¸c doanh nghiÖp mét mÆt cÇn ph¶i t¨ng cêng ®æi míi c«ng nghÖ s¶n xuÊt, n©ng cao n¨nng suÊt lao ®éng vµ chÊt lîng s¶n phÈm, mét mÆt cÇn ph¶i chó träng c«ng t¸c qu¶n lý s¶n xuÊt, qu¶n lý kinh tÕ ®¶m b¶o s¶n xuÊt kinh doanh ngµy cµng ph¸t triÓn. Yªu cÇu nµy chØ cã thÓ ®¹t ®îc khi doanh nghiÖp qu¶n lý chÆt chÏ viÖc sö dông lao ®éng vËt t vµ tiÒn vèn…, nghÜa lµ ph¶i qu¶n lý chÆt chÏ c¸c chi phÝ s¶n xuÊt nh»m môc ®Ých tiÕt kiÖm chi phÝ t¨ng lîi nhuËn cho doanh nghiÖp. C«ng ty nhùa B¸ch Ho¸ lµ mét doanh nghiÖp cã quy m« võa, c«ng ty cã mét ®éi ngò kÕ to¸n v÷ng vµng c¶ vÒ mÆt lý luËn vµ thùc tÕ. Qua thêi gian thùc tËp ë c«ng ty, em ®· nhËn thøc ®îc tÇm quan träng cña c«ng t¸c h¹ch to¸n vµ tÝnh gi¸ thµnh t¹i c«ng ty. §îc sù híng dÉn tËn t×nh cña c« gi¸o híng dÉn thùc tËp, cïng víi sù gióp ®ì cña c¸c c¸c bé phßng kÕ to¸n t¹i C«ng ty nhùa b¸ch ho¸ 1 PhÇn I Mét sè vÊn ®Ò lý luËn vÒ kÕ to¸n tËp hîp chi phÝ vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm I. Chi phÝ s¶n xuÊt ë doanh nghiÖp. 1. Chi phÝ s¶n xuÊt. Kh¸i niÖm, b¶n chÊt vµ néi dung kinh tÕ cña chi phÝ s¶n xuÊt. Chi phÝ s¶n xuÊt ®îc hiÓu lµ biÓu hiÖn b»ng tiÒn cña toµn bé hao phÝ vÒ lao ®éng sèng vµ lao ®éng vËt ho¸ mµ doanh nghiÖp ®· chi ra ®Ó tiÕn hµnh c¸c ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh trong kú. Qu¸ tr×nh sö dông c¸c yÕu tè c¬ b¶n trong s¶n xuÊt còng ®ång thêi lµ qu¸ tr×nh doanh nghiÖp ph¶i chi ra nh÷ng chi phÝ s¶n xuÊt t¬ng øng. T¬ng øng víi viÖc sö dông tµi s¶n cè ®Þnh lµ chi phÝ vÒ khÊu hao TSC§, t¬ng øng víi viÖc sö dông nguyªn liÖu, nhiªn liÖu, vËt liÖu…lµ c¸c chi phÝ vÒ NVL, t ¬ng øng víi viÖc sö dông lao ®éng lµ chi phÝ tiÒn l¬ng vµ c¸c kho¶n BHXH, BHYT, KPC§ ph¶i tr¶ cho c«ng nh©n viªn.Trong ®iÒu kiÖn nÒn kinh tÕ hµng ho¸ vµ c¬ chÕ h¹ch to¸n kinh doanh tÊt c¶ c¸c chi phÝ trªn ®Òu ®îc biÓu hiÖn b»ng tiÒn. Mét doanh nghiÖp s¶n xuÊt ngoµi nh÷ng ho¹t ®éng s¶n xuÊt ra s¶n phÈm dÞch vô hay lao vô cßn cã nh÷ng ho¹t ®éng kinh doanh vµ nh÷ng ho¹t ®éng kh¸c kh«ng mang tÝnh chÊt s¶n xuÊt nh ho¹t ®éng b¸n hµng, ho¹t ®éng qu¶n lý…, tuy nhiªn chØ cã nh÷ng chi phÝ g¾n liÒn víi qu¸ tr×nh s¶n xuÊt nh»m t¹o ra s¶n phÈm míi ®îc coi lµ chi phÝ s¶n xuÊt. Chi phÝ s¶n xuÊt cña doanh nghiÖp ph¸t sinh trong suèt qu¸ tr×nh tån t¹i vµ ho¹t ®éng s¶n xuÊt cu¶ doanh nghiÖp, nã g¾n liÒn víi c¸c c«ng viÖc triÓn khai nghiÖp vô ë tõng vÞ trÝ s¶n xuÊt, tõng s¶n phÈm vµ tõng lo¹i ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh. Do ®ã, ®Ó phôc vô cho qu¶n lý vµ h¹ch to¸n kinh doanh chi phÝ s¶n xuÊt ph¶i ®îc tÝnh to¸n tËp hîp theo tõng thêi kú: hµng th¸ng, hµng quý, hµng n¨m vµ ®îc tËp hîp theo n¬i ph¸t sinh chi phÝ, theo ®èi tîng chÞu chi phÝ. ChØ nh÷ng chi phÝ s¶n xuÊt mµ doanh nghiÖp ph¶i bá ra trong kú míi ®îc tÝnh vµo chi phÝ s¶n xuÊt trong kú. ViÖc ph©n lo¹i chi phÝ s¶n xuÊt cã t¸c dông ®Ó kiÓm tra vµ ph©n tÝch qu¸ tr×nh ph¸t sinh chi phÝ vµ h×nh thµnh gi¸ thµnh s¶n phÈm nh»m thóc ®Èy mäi kh¶ n¨ng tiÒm tµng h¹ gi¸ thµnh s¶n phÈm, n©ng cao hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp. Trong qu¸ tr×nh kinh doanh ®Ó thuËn lîi cho c«ng t¸c qu¶n lý vµ h¹ch to¸n cÇn thiÕt ph¶i ph©n loaÞ chi phÝ s¶n xuÊt, xuÊt ph¸t tõ c¸c yªu cÇu kh¸c nhau cña qu¶n lý, chi phÝ s¶n xuÊt còng ®îc ph©n ra theo 2 nh÷ng tiªu thøc kh¸c nhau. Ph©n lo¹i mét c¸ch ®óng ®¾n c¸c chi phÝ s¶n xuÊt cßn cã ý nghÜa rÊt lín trong viÖc n©ng cao chÊt lîng kiÓm tra vµ ph©n tÝch kinh tÕ. Tuú theo yªu cÇu cña qu¶n lý vµ c«ng t¸c h¹ch to¸n ta cã c¸c c¸ch ph©n lo¹i kh¸c nhau: II. Ph©n lo¹i chi phÝ s¶n xuÊt. 1. Ph©n lo¹i chi phÝ theo yÕu tè chi phÝ. Theo c¸ch ph©n lo¹i nµy c¨n cø vµo tÝnh chÊt néi dung kinh tÕ cña chi phÝ s¶n xuÊt kh¸c nhau ®Ó chia ra c¸c yÕu tè chi phÝ. Mçi yÕu tè chØ bao gåm nh÷ng chi phÝ cã cïng néi dung kinh tÕ, kh«ng ph©n biÖt chi phÝ ®ã ph¸t sinh ë lÜnh vùc nµo, ë ®©u vµ môc ®Ých hoÆc t¸c dông cña chi phÝ ®ã lµ nh thÕ nµo. C¸ch ph©n lo¹i nµy cã t¸c dông trong viÖc qu¶n lý chi phÝ s¶n xuÊt. Toµn bé chi phÝ s¶n xuÊt trong kú ®îc chia lµm c¸c yÕu tè sau: - Chi phÝ NVL. - Chi phÝ nhiªn liÖu ®éng lùc sö dông vµo s¶n xuÊt. - Chi phÝ vÒ tiÒn l¬ng vµ c¸c kho¶n phô cÊp l¬ng. - Chi phÝ BHXH, BHYT, KPC§. - Chi phÝ khÊu hao TSC§. - Chi phÝ dÞch vô mua ngoµi. - Chi phÝ b»ng tiÒn kh¸c. 2. Ph©n lo¹i chi phÝ theo môc ®Ých vµ c«ng dông cña chi phÝ. Theo c¸ch ph©n lo¹i nµy c¨n cø vµo môc ®Ých vµ c«ng dông cña chi phÝ trong s¶n xuÊt ®Ó chia ra c¸c kho¶n môc chi phÝ kh¸c nhau. Mçi kho¶n môc chi phÝ chØ bao gåm nh÷ng chi phÝ cã cïng môc ®Ých vµ c«ng dông kh«ng ph©n biÖt chi phÝ ®ã cã néi dung kinh tÕ nh thÕ nµo. V× vËy c¸ch ph©n lo¹i nµy cßn ®îc gäi lµ ph©n lo¹i chi phÝ theo kho¶n môc. Toµn bé chi phÝ s¶n xuÊt ph¸t sinh trong kú ®îc chia ra lµm c¸c kho¶n môc sau: Chi phÝ NVL trùc tiÕp: lµ toµn bé NVL chÝnh, phô, Nhiªn liÖu… trùc tiÕp ®Ó s¶n xuÊt ra s¶n phÈm, lao vô, dÞch vô. Chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp: gåm tiÒn l¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch theo l¬ng nh tiÒn ¨n ca lµm ®ªm, lµm thªm giê, BHXH, BHYT, KPC§… cña c«ng nh©n trùc tiÕp s¶n xuÊt ra s¶n phÈm hoÆc lao vô, dÞch vô. Chi phÝ s¶n xuÊt chung: lµ nh÷ng chi phÝ ph¸t sinh trong ph¹m vi p-h©n xëng s¶n xuÊt (trõ hai kho¶n môc chi phÝ trùc tiÕp ®· nªu ë trªn) nh chi phÝ nh©n viªn ph©n xëng, chi phÝ vËt liÖu, chi phÝ dông cô s¶n xuÊt… 3 ViÖc ph©n lo¹i chi phÝ theo môc ®Ých vµ c«ng dông kinh tÕ cã t¸c dông phôc vô cho yªu cÇu qu¶n lý chi phÝ s¶n xuÊt theo ®Þnh møc, cung cÊp sè liÖu cho c«ng t¸c tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm, ph©n tÝch t×nh h×nh thùc hiÖn kÕ ho¹ch gi¸ thµnh, lµm tµi liÖu tham kh¶o ®Ó ®Þnh møc chi phÝ s¶n xuÊt vµ lËp kÕ ho¹ch gi¸ thµnh s¶n phÈm cho kú sau. 3. Ph©n lo¹i chi phÝ s¶n xuÊt theo mèi quan hÖ víi khèi lîng s¶n phÈm. Theo c¸ch ph©n lo¹i nµy chi phÝ s¶n xuÊt ®îc chia ra lµm 2 lo¹i: Chi phÝ cè ®Þnh: lµ chi phÝ kh«ng biÕn ®æi vÒ tæng sè so víi khèi lîng c«ng viÖc hoµn thµnh. Chi phÝ biÕn ®æi: lµ nh÷ng chi phÝ cã sù thay ®æi vÒ tæng sè, vÒ tû lÖ víi khèi lîng cña s¶n phÈm s¶n xuÊt trong kú. C¸ch ph©n lo¹i nµy cã ý nghÜa quan träng víi c«ng t¸c qu¶n trÞ kinh doanh, ph©n tÝch ®iÓm hoµ vèn vµ phôc vô cho viÖc ra c¸c quyÕt ®Þnh qu¶n lý mét c¸ch chÝnh x¸c. 4. Ph©n lo¹i chi phÝ s¶n xuÊt theo ph¬ng ph¸p tËp hîp chi phÝ. Chi phÝ trùc tiÕp: lµ nh÷ng chi phÝ s¶n xuÊt quan hÖ trùc tiÕp ®Õn viÖc s¶n xuÊt ra mét lo¹i s¶n phÈm. Nh÷ng chi phÝ nµy kÕ to¸n cã thÓ c¨n cø vµo sè liÖu chøng tõ kÕ to¸n ®Ó ghi trùc tiÕp cho tõng ®èi tîng tËp hîp chi phÝ. Chi phÝ gi¸n tiÕp: lµ nh÷ng chi phÝ s¶n xuÊt cã liªn quan ®Õn viÖc s¶n xuÊt nhiÒu lo¹i s¶n phÈm. Nh÷ng chi phÝ nµy kÕ to¸n ph¶i tiÕn hµnh ph©n bæ cho c¸c ®èi tîng cã liªn quan theo tiªu thøc ph©n bæ hîp lý. C¸ch ph©n lo¹i nµy cã ý nghÜa quan träng trong viÖc x¸c ®Þnh ph¬ng ph¸p kÕ to¸n tËp hîp chi phÝ cho c¸c ®èi tîng mét c¸ch ®óng ®¾n hîp lý. 4 PhÇn II Thùc tr¹ng c«ng t¸c tËp hîp chi phÝvµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm I.Tæng quan vÒ c«ng ty nhùa b¸ch ho¸ tæng hîp 1.Qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña doanh nghiÖp. Do cã sù thay ®æi nªn ®Õn th¸ng 7 n¨m 97 tæng c«ng ty c«ng ty nhùa b¸ch ho¸ gi¶i thÓ ,xÝ nghiÖp nhùa c«ng ty nhùa b¸ch ho¸ s¸t nhËp vµo c«ng ty rîu ,níc gi¶i kh¸t Th¨ng long thuéc së th¬ng mai Hµ Néi nhng vÉn ho¹t ®éng ®éc lËp Tªn gäi: C«ng ty nhùa b¸ch ho¸ Trô së chÝnh:181 l¹c long qu©n –cÇu giÊy –hµ néi. *NhiÖm vô chÝnh cña c«ng ty nhùa b¸ch ho¸ Dïng nguyªn vËt liÖu nhËp ë ngoµi vÒ vµ theo yªu cÇu cña kh¸ch hµng ®Ó s¶n xuÊt c¸c mÆt hµng nh ¸o ni lon, vÝ, tói vµ c¸c mÆt hµng phôc vô cho nhu caauf quèc phßng nh t¨ng , tói tù sÜ, bãng t¸m kh«ng. ChÝnh v× vËy mµ c¸c ®iÒu kiÖn s¶n xuÊt, c¸c th«ng sè kü thuËt… C«ng ty ph¶i tù t×m tßi kinh nghiÖm trao ®æi s¶n phÈm cïng lo¹i víi c¸c doanh nghiÖp trong ngµnh. Trong ®iÒu kiÖn nh vËy c«ng ty võa s¶n xuÊt, võa tõng bíc hoµn thiÖn c¸c quy tr×nh c«ng nghÖ, s¾p xÕp lao ®éng hîp lý, ®a n¨ng suÊt lao ®éng kh«ng ngõng t¨ng lªn. C«ng ty nhùa b¸ch ho¸ lµ mét doanh nghiÖp quèc doanh trùc thuéc tæng c«ng ty nhùa (bé néi th¬ng cò). Doanh nghiÖp h¹ch to¸n ®éc lËp, tù chñ vÒ tµi chÝnh cã t c¸ch ph¸p nh©n c«ng ty ®îc thµnh lËp th¸ng 12 /1969, nh»m ®¸p øng nhu cÇu chuyªn m«n ho¸ ngµnh nhùa. Qua 33 n¨m x©y dùng vµ trëng thµnh c«ng ty ®· ph¸t triÓn lín m¹nh c¶ vÒ c¬ së vËt chÊt lÉn kü thuËt, tr×nh ®é s¶n xuÊt, ®éi ngò c¸n bé c«ng nh©n viªn cã tr×nh ®é chuyªn m«n vµ tay nghÒ cao. Qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña c«ng ty cã thÓ chia lµm ba giai ®o¹n: 1.1. Giai ®o¹n h×nh thµnh c«ng ty tõ 1969 – 1973. C«ng ty ra ®êi trong hoµn c¶nh khã kh¨n nªn quy tr×nh c«ng nghÖ lóc nµy cßn thñ c«ng vµ cò kü l¹c hËu. Nguån nguyªn liÖu cung cÊp l¹i kh«ng æn ®Þnh, lµm cho nhµ m¸y ho¹t ®éng kh«ng hiÖu qu¶. Trong giai ®o¹n tõ n¨m 1970 – 1973 xÝ nghiÖp tiÕp nhËn d©y chuyÒn x©y dng bÓ b¬i cho nhu cÇu 5 cuéc sèng cña nh©n d©n vµ cßn xuÊt khÈu ra níc ngoµi víi s¶n phÈm chñ yÕu lµ tói x¸ch tay mang l¹i xu thÕ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh æn ®Þnh cho c«ng ty. 1.2. Giai ®o¹n ho¹t ®éng trong c¬ chÕ bao cÊp tõ 1974 – 1988. Tõ quy m« ban ®Çu rÊt nhá, vèn Ýt gi¸ trÞ tæng s¶n lîng lµ158.570 ®ång (gi¸ n¨m 1970) víi tæng 174 c«ng nh©n viªn, trong ®ã cã 114 c«ng nh©n s¶n xuÊt. Trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt nhµ m¸y kh«ng ngõng ®Çu t hoµn thiÖn c¬ së h¹ tÇng, t¨ng cêng m¸y mãc thiÕt bÞ lao ®éng, vËt t, tiÒn vèn. §Õn n¨m 1988 tæng møc vèn kinh doanh ®· lªn tíi 5 tû ®ång, gi¸ trÞ s¶n lîng ®¹t 10 tû ®ång (theo gi¸ cè ®Þnh n¨m 1970), n©ng tæng sè toµn bé c«ng nh©n viªn lªn 1.079 ngêi, trong ®ã cã 986 c«ng nh©n s¶n xuÊt. Trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt xÝ nghiÖp ®· c¶i tiÕn d©y chuyÒn s¶n xuÊt vµ tõng bíc n©ng cao t×nh ®é tay nghÒ cña c¸n bé c«ng nh©n viªn, ®¸p øng trong níc ®¶m b¶o cho nhµ m¸y ph¸t triÓn s¶n xuÊt kinh doanh cã l·i. Trong giai ®o¹n nµy nhµ m¸y thùc hiÖn kinh doanh theo c¬ chÕ bao cÊp, ®Çu vµo ®Çu ra ®Òu do nhµ níc ®¶m nhËn, doanh nghiÖp chØ lo s¶n xuÊt ®Ó hoµn thµnh vît møc kÕ ho¹ch ®îc giao, do ®ã t×nh h×nh s¶n xuÊt vµ tiªu thô s¶n phÈm t¬ng ®èi æn ®Þnh vµ theo xu thÕ n¨m sau cao h¬n n¨m tríc, s¶n phÈm lµm ra lu«n ®îc kh¸ch hµng a chuéng vµ tiªu thô tõ B¾c vµo Nam. C¸c s¶n phÈm chñ yÕu ®¹t møc tiªu thô cao nhÊt nh: tói n¨m 1988 tiªu thô 3,608 triÖu chiÕc, vÝ 1,2 triÖu chiÕc, v¶i t¨ng 1,4 triÖu m 2. D©y chuyÒn s¶n xuÊt lµm viÖc theo chÕ ®é 3 ca. 1.3. Giai ®o¹n chuyÓn ®æi c¬ chÕ thÞ trêng tõ 1989 ®Õn nay. §©y lµ giai ®o¹n nÒn kinh tÕ níc ta b¾t ®Çu chuyÓn tõ c¬ chÕ t¹p trung sang c¬ chÕ thÞ trêng víi chÝnh s¸ch më cöa cña nÒn kinh tÕ thÞ trêng trong níc xuÊt hiÖn nh÷ng s¶n phÈm t¬ng tù cña nhµ m¸y. V× thÕ s¶n phÈm tiªu thô cña nhµ m¸y bÞ thu hÑp ®¸ng kÓ. §øng tríc t×nh h×nh ®è c«ng ty ®· ph¶i t×m c¸ch n©ng cao chÊt lîng s¶n phÈm cña m×nh ®Ó c¹nh tranh víi s¶n phÈm cïng lo¹i trªn thÞ trêng. C«ng ty ®· tõ bøc t×m ph¬ng híng , gi¶i ph¸p hîp lý nh n©ng cao kü thuËt, ®a d¹ng ho¸ s¶n phÈm, t×m b¹n hµng míi ®Ó ký hîp ®«ng, t×m biÖn ph¸p h¹ gi¸ thµnh s¶n phÈm. Ngoµi ra c«ng ty cßn ®Çu t hai d©y chuyÒn may ¸o ®i ma vµ t¨ng víi c«ng suÊt thiÕt kÕ lµ 500.000 s¶n phÈm/n¨m. Ngµy 28/8/1994 xÝ nghiÖp ®æi tªn thµnh C«ng Ty c«ng ty nhùa b¸ch ho¸ theo giÊy phÐp thµnh lËp sè 100151 ngµy 23/8/1994 cña uû ban kÕ ho¹ch nhµ níc víi chøc n¨ng ho¹t ®éng ®a d¹ng h¬n phï hîp víi yªu cÇu cô thÓ cña c«ng ty vµ xu thÕ qu¶n lý tÊt yÕu hiÖn nay. N¨m 1997 c«ng ty tiÕp tôc ®Çu t 6 mét d©y chuyÒn may, thiÕt bÞ nhËp toµn bé cña NhËt B¶n víi 150 m¸y may c«ng nghiÖp ®· ®i vµo ho¹t ®éng n¨m 1998. Trong viÖc thùc hiÖn chiÕn lîc ®a d¹ng ho¸ s¶n phÈm vµ chuyªn m«n ho¸ s¶n xuÊt c«ng ty chñ ®éng t×m c¸c ®èi t¸c liªn doanh, liªn kÕt ®Ó s¶n xuÊt vµ t×m kiÕm thÞ trêng ( tõ 1993) . Bíc ®Çu®· tiªu thô ®îc 160 chiÕc tói tö xÜ,bãng th¸m kh«ng trong ®ã xuÊt khÈu ®ùc 600 chiÕc ( sè liÖu 9 th¸ng ®Çu n¨m 2000) vµ dù tÝnh trong nh÷ng n¨m tíi ®©y sÏ lµ mÆt hµng chñ lùc cña c«ng ty. Nh×n chung ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y cã xu híng ®i lªn. C«ng ty ®· duy tr× tèc ®é ph¸t triÓn, t¹o ®ñ c«ng ¨n viÖc lµm cho ®a sè c«ng nh©n viªn, ph¸t huy n¨ng lùc, m¸y mãc thiÕt bÞ, ®Çu t ®óng híng t¹o uy tÝn vÒ chÊt lîng s¶n phÈm truyÒn thèng trªn thÞ trêng, ®¶m b¶o n©ng cao kh«ng ngõng ®êi sèng c¸n bé c«ng nh©n viªn trong c«ng ty. 2. NhiÖm vô vµ ph¬ng híng ph¸t triÓn HiÖn nay c«ng ty nhùa b¸ch ho¸ chuyªn s¶n xuÊt c¸c lo¹i tói vµ ¸o ma theo yªu cÇu cña kh¸ch hµng, nh÷ng s¶n phÈm nµy ®îc sö dông réng r·i trong c¶ níc. V¶i chñ yÕu nhËp tõ nhµ m¸y R¹ng §«ng ngoµi ra theo yªu cÇu cña kh¸ch hµng V¶i b¹t c¸c lo¹i: Víi c¸c kÝch cì, khæ v¶i, dµy máng kh¸c nhau ®îc c¸c kh¸ch hµng lùa chän ®Æt tríc. Hµng may: Chñ yÕu may gia c«ng cho níc ngoµi nh thÞ trêng EU, ngoµi ra c«ng ty cßn may xuÊt khÈu, b¸n trong níc vµ ®îc phÐp kinh doanh mét sè lo¹i vËt t cho ngµnh nhùa nh nhËp nhùa tõ níc ngoµi vµ b¸n cho c¸c nhµ m¸y 3. Qui tr×nh s¶n xuÊt mét sè mÆt hµng chñ yÕu cña c«ng ty. Quy tr×nh s¶n xuÊt cña c«ng ty lµ quy tr×nh s¶n xuÊt phøc t¹p, kiÓu xen kÏ liªn tôc, s¶n xuÊt víi sè lîng lín. Qua t×m hiÓu ta cã ®îc s¬ ®å c¸c quy tr×nh s¶n xuÊt nh sau: a. D©y chuyÒn s¶n xuÊt. Nhµ m¸y c¾t NhËp kho Nhµ m¸y may ®ãng gãi M¸y gi¸n cao tÇn In m¨n kÐt 7 s¶n Hoµn thiÖn phÈm KiÓm tra(kcs) 3. C¬ cÊu tæ chøc bé m¸y qu¶n lý cña doanh nghiÖp. Trong c¬ chÕ thÞ trêng còng nh nhiÒu c«ng ty kh¸c, c«ng ty nhùa b¸ch ho¸ ®îc quyÒn chñ ®éng quyÕt ®Þnh tæ chøc bé m¸y qu¶n lý trong néi bé ®Ó phï hîp víi ®Æc ®iÓm cña doanh nghiÖp vµ ho¹t ®éng cã hiÖu qu¶. HiÖn nay c«ng ty ®ang tæ chøc bé m¸y qu¶n lý theo kiÓu trùc tuyÕn chøc n¨ng. Theo c¬ cÊu tæ chøc nµy, toµn bé ho¹t ®éng cña c«ng ty ®Òu chÞu sù qu¶n lý thèng nhÊt cña Gi¸m ®èc c«ng ty. Víi 962 c¸n bé CNV, C«ng ty thêng xuyªn kiªm toµn bé m¸y tæ chøc qu¶n lý, cho ®Õn thêi ®iÓm nµy bé m¸y qu¶n lý cña c«ng ty ®îc bè trÝ theo s¬ ®å sau: S¬ ®å tæ chøc bé m¸y qu¶n lý cña c«ng ty Gi¸m §èc Phã gi¸m ®èc Phßng kÕ to¸n Phßng tæ chøc Phßng Marketing Phßng ®oµn thÓ 8 Chøc n¨ng nhiÖm vô c¬ b¶n cña c¸c bé phËn qu¶n lý : - Gi¸m ®èc c«ng ty: Lµ ngêi chÞu tr¸ch nhiÖm tríc nhµ níc vÒ toµn bé ho¹t ®éng kinh doanh cña c«ng ty vµ lµ ngêi chØ huy cao nhÊt, ®iÒu hµnh mäi ho¹t ®éng kinh doanh cña c«ng ty, ®¶m b¶o viÖc lµm vµ thu nhËp cho c¸n bé c«ng nh©n viªn trong toµn c«ng ty theo luËt nhµ níc ban hµnh. - Phã gi¸m ®èc c«ng ty: Lµ ngêi gióp ®ì Gi¸m ®èc c¸c mÆt ho¹t ®éng ®îc ph©n c«ng vµ uû quyÒn trong viÖc ra quyÕt ®Þnh. - + Phã Gi¸m ®èc phô tr¸ch phßng kÕ to¸n vµ th«ng qua kÕ to¸n ®Ó n¾m ®îc mäi ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh , kÕ ho¹ch xuÊt nhËp khÈu cña c«ng ty . - KÕ to¸n trëng: Lµ ngêi gióp Gi¸m ®èc thùc hiÖn ph¸p lÖnh kÕ to¸n trong c«ng ty vµ c¸c phßng ban kh¸c. Chøc n¨ng nhiÖm vô cña c¸c phßng ban: - Phßng tæ chøc + Chøc n¨ng: Tham mu cho gi¸m ®èc vÒ qu¶n lý hµnh chÝnh, qu¶n trÞ (Tæ chøc bé m¸y qu¶n lý vµ lao ®éng tiÒn l¬ng). + NhiÖm vô: Nghiªn cøu x©y dùng hoµn thiÖn m« h×nh tæ chøc c«ng ty ®µo t¹o, s¾p xÕp c¸n bé c«ng nh©n viªn, x©y dùng quü tiÒn l¬ng, ®Þnh møc lao ®éng, tæng hîp ban hµnh c¸c quy chÕ qu¶n lý sö dông lao ®éng, gi¶i quyÕt chÕ ®é lao ®éng theo quy chÕ nhµ níc, thùc hiÖn c¸c nghiÖp vô lÏ t©n, nghiÖp vô qu¶n trÞ. + Th ký Gi¸m ®èc: Thùc hiÖn c¸c nghiÖp vô v¨n th. Phßng Marketing: + Chøc N¨ng: X©y dùng chiÕn lîc s¶n phÈm cña c«ng ty, qu¶n lý c¸c ho¹t ®éng cña c«ng ty. + NhiÖm vô: TiÕp nhËn, ph©n tÝch c¸c th«ng tin khoa häc kinh tÕ míi, x©y dùng qu¶n lý c¸c quy tr×nh quy ph¹m tiªu chuÈn chÊt lîng s¶n phÈm, ®Þnh møc kü thuËt, tiÕn hµnh nghiªn cøu chÕ t¹o s¶n phÈm míi, tæ chøc qu¶n lý ®¸nh gi¸ c¸c s¸ng kiÕn, c¶i tiÕn kü thuËt trong c«ng ty, tæ chøc kiÓm tra, x¸c ®Þnh tr×nh ®é tay nghÒ c«ng nh©n, qu¶n lý hå s¬ kü thuËt c«ng ty. Phßng s¶n xuÊt kinh doanh: + Chøc n¨ng: §iÒu hµnh toµn bé c¸c ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh, kÕ ho¹ch xuÊt nhËp khÈu cña c«ng ty, tæ chøc tiªu thô s¶n phÈm, qu¶n lý cung øng vËt t, b¶o qu¶n dù tr÷ vËt t. 9 + NhiÖm vô: Tæng hîp x©y dùng kÕ ho¹ch s¶n xuÊt kinh doanh, kÕ ho¹ch xuÊt nhËp khÈu, chØ ®¹o s¶n xuÊt, ®iÒu hoµ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh, c©n ®èi toµn c«ng ty ®Ó ®¶m b¶o tiÕn ®é yªu cÇu cña kh¸ch hµng, thùc hiÖn c¸c nghiÖp vô cung øng vËt t vµ qu¶n lý kho, tæ chøc thùc hiÖn tiªu thô s¶n phÈm, kiÓm tra gi¸m s¸t, x¸c nhËn møc hoµn thµnh kÕ ho¹ch, quyÕt to¸n vËt t cÊp ph¸t vµ nhËp kho ®èi víi c¸c ph©n xëng, tæ chøc sö dông ph¬ng tiÖn vËn t¶i víi hiÖu qu¶ cao nhÊt. Phßng tµi chÝnh kÕ to¸n: + Chøc n¨ng: Tham mu cho Gi¸m ®èc vÒ qu¶n lý, huy ®éng vµ sö dông nguån vèn cña c«ng ty ®óng môc ®Ých, ®¹t hiÖu qu¶ cao nhÊt, h¹ch to¸n b»ng tiÒn mäi ho¹t ®éng cña ty, gi¸m s¸t tæ chøc kiÓm tra c«ng t¸c kÕ to¸n ë c¸c ®¬n vÞ trùc thuéc c«ng ty. + NhiÖm vô: X©y dùng kÕ ho¹ch tµi chÝnh, tæ chøc thùc hiÖn c¸c nguån vèn phôc vô cho s¶n xuÊt kinh doanh, theo dâi gi¸m s¸t thùc hiÖn c¸c hîp ®ång kinh tÕ vÒ mÆt tµi chÝnh,theo dâi ®«n ®èc thu håi c¸c kho¶n nî, qu¶n lý nghiÖp vô h¹ch to¸n kÕ to¸n trong c«ng ty, chñ tr× c«ng t¸c kiÓm kª trong c«ng ty theo ®Þnh kú quy ®Þnh, x©y dùng qu¶n lý vµ gi¸m s¸t gi¸ thµnh, gi¸ b¸n s¶n phÈm. Ngoµi ra trùc thuéc c«ng ty cã 3 ph©n xëng cã quy tr×nh c«ng nghÖ s¶n xuÊt riªng biÖt. Cïng víi ho¹t ®éng qu¶n lý cña c¸c phßng ban chøc n¨ng, ë c¸c ph©n xëng cßn cã c¸c qu¶n ®èc ph©n xëng chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ toµn bé ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña ph©n xëng m×nh, bè trÝ tõng ®éi s¶n xuÊt cho phï hîp víi kh¶ n¨ng vµ tr×nh ®é chuyªn m«n cña tõng c«ng nh©n viªn trong ph©n xëng, thêng xuyªn gi¸m s¸t vµ híng dÉn kü thuËt cho c«ng nh©n. a. Tæ chøc qu¶n lý s¶n xuÊt ë c«ng ty. HiÖn nay, C«ng ty nhùa b¸ch ho¸ Hµ Néi cã 3 ph©n xëng : Ph©n xëng s¶n xuÊt tói,vÝ ,ph©n xëng may ¸o ma,t¨ng, ph©n xëng s¶n xuÊt bèng th¸m kh©u. Tuy cã 3 ph©n xëng nhng s¶n xuÊt c¸c mÆt hµng hµng t¬ng tù gièng nhau nªn * Phã Gi¸m ®èc c«ng ty kiªm Gi¸m ®èc ph©n xëngphô tr¸ch chung. §Þnh kú ®Çu tuÇn c¸c Gi¸m ®èc xÝ nghiÖp häp giao ban cïng l·nh ®¹o c«ng ty vµ c¸c bé phËn phßng ban cña c«ng ty, b¸o c¸o t×nh h×nh s¶n xuÊt kinh doanh. Th«ng qua mäi ho¹t ®éng cña ph©n xëng, Gi¸m ®èc c«ng ty cïng c¸c phßng chøc n¨ng chØ ®¹o s¶n xuÊt xuèng tõng ph©n xëng. 10 II. ®Æc ®iÓm c«ng t¸c kÕ to¸n t¹i cty nhùa b¸ch ho¸ hµ néi 1.Tæ chøc bé m¸y kÕ to¸n. C«ng ty nhùa b¸ch ho¸ Hµ Néi lµ mét ®¬n vÞ ho¹t ®éng chñ yÕu lµ s¶n xuÊt ra c¸c lo¹i v¶i d©n dông, may gia c«ng cho xuÊt khÈu vµ néi ®Þa. H¹ch to¸n kinh tÕ ®éc lËp, cã t c¸ch ph¸p nh©n, tù trang tr¶i tÝnh to¸n mäi kho¶n chi phÝ ®Ó ®¹t lîi nhuËn cao nhÊt. VÒ nghiÖp vô phßng kÕ to¸n tµi chÝnh chÞu sù l·nh ®¹o cña Gi¸m ®èc c«ng ty, ®Þa bµn ho¹t ®éng cña c«ng ty rÊt réng nhng kh«ng ph©n t¸n, v× vËy viÖc thu thËp ph©n tÝch chøng tõ kÕ to¸n vµ quyÕt to¸n qua phßng tµi chÝnh kÕ to¸n còng ph¶i chän ph¬ng ph¸p phï hîp, ®¶m b¶o tÝnh tËp trung kÞp thêi. Bé phËn kÕ to¸n cña c«ng ty hiÖn nay bao gåm 9 ngêi, ®øng ®Çu lµ kÕ to¸n trëng kiªm trëng phßng, sau ®ã lµ phã phßng, c¸c nh©n viªn kÕ to¸n vµ thñ quü ®îc thÓ hiÖn b»ng s¬ ®å sau: 11 S¬ ®å bé m¸y kÕ to¸n cña c«ng ty KÕ to¸n trëng Phã phßng kÕ to¸n ( kiªm kÕ to¸n tæng hîp) KÕ to¸n vËt t KÕ to¸n tiÒn l ¬ng KÕ to¸n CPSX vµ tÝnh gi¸ thµnh KÕ to¸n thµnh phÈm, tiªu thô KÕ to¸n thanh to¸n Thñ quü kinh tÕ xuÊt ë c¸c xÝ nghiÖp XuÊt ph¸t tõ ®ÆcNh©n ®iÓmviªn tæ chøc s¶n kinh doanh, ®Ó ®¶m b¶o yªu cÇu thµnh viªn cho qu¶n lý còng nh phï hîp víi tr×nh ®é cña c¸n bé kÕ to¸n, bé m¸y kÕ to¸n cña c«ng ty ®îc tæ chøc theo h×nh thøc kÕ to¸n tËp trung. Theo h×nh thøc nµy th× toµn bé c«ng viÖc kÕ to¸n ®îc thùc hiÖn tËp trung t¹i phßng tµi chÝnh kÕ to¸n. ë c¸c ph©n xëng, xÝ nghiÖp trùc thuéc kh«ng tæ chøc bé phËn kÕ to¸n riªng biÖt mµ chØ bè chÝ trÝ c¸c nh©n viªn kinh tÕ lµm nhiÖm vô híng dÉn kiÓm tra, c«ng t¸c h¹ch to¸n mét c¸ch gi¶n ®¬n ®Ó chuyÓn vÒ phßng tµi chÝnh kÕ to¸n. Sè lîng nh©n viªn bè trÝ ë mçi ph©n xëng, xÝ nghiÖp tuú thuéc vµo quy m« s¶n xuÊt vµ khèi lîng c«ng viÖc giao cho nh©n viªn kinh tÕ ®¶m nhiÖm. Bé m¸y kÕ to¸n cña c«ng ty ®îc ®Æt díi sù chØ ®¹o cña Gi¸m ®èc víi nhiÖm vô:  Tæ chøc c«ng t¸c kÕ to¸n  Híng dÉn viÖc ghi chÐp ban ®Çu phôc vô cho viÖc ®iÒu hµnh, qu¶n lý ho¹t ®éng trong c«ng ty Tham mu cho Gi¸m ®èc c«ng ty nh÷ng vÊn ®Ò cã liªn quan ®Õn tµi chÝnh nh»m ®em l¹i lîi nhuËn cao nhÊt. 2. H×nh thøc ghi sæ kÕ to¸n t¹i cty. 12 §Ó thùc hiÖn tèt c«ng t¸c kÕ to¸n còng nh tæ chøc bé m¸y kÕ to¸n c¨n cø vµo sù ph©n cÊp qu¶n lý kinh tÕ tµi chÝnh cña c«ng ty. §ång thêi ®Ó ¸p dông víi quy m« ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh ë c«ng ty, phßng kÕ to¸n tµi vô ®· ¸p dông h×nh thøc kÕ to¸n "NhËt ký chøng tõ". Chøng tõ vµ sæ s¸ch kÕ to¸n. 2.1.HÖ thèng chøng tõ kÕ to¸n sö dông trong c«ng ty. Mäi sè liÖu ghi chÐp vµo sæ s¸ch kÕ to¸n ®Òu ph¶i cã c¬ së ®¶m b¶o tÝnh ph¸p lý ®îc ph¸p luËt thõa nhËn tøc lµ nh÷ng sè liÖu ®è ph¶i ®îc chøng minh mét c¸ch hîp lý, hîp ph¸p theo quy ®Þnh nhµ níc vÒ c«ng t¸c kÕ to¸n trong c¸c doanh nghiÖp. Theo ®iÒu lÖ tæ chøc kÕ to¸n do nhµ níc ban hµnh th× mäi nghiÖp vô tµi chÝnh kÕ to¸n ph¸t sinh trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh cña ®¬n vÞ, kÕ to¸n ®Òu ph¶i lËp chøng tõ theo ®óng quy ®Þnh trong chÕ ®é chøng tõ kÕ to¸n. §ång thêi ghi chÐp ®Çy ®ñ, kÞp thêi ®óng víi nghiÖp vô kÕ to¸n ph¸t sinh. Nh vËy chøng tõ kÕ to¸n lµ nh÷ng chøng minh vÒ nghiÖp vô kÕ to¸n tµi chÝnh ®· ph¸t sinh ( hay ®· hoµn thµnh). Theo quy ®Þnh th× hÖ thèng chøng tõ kÕ to¸n bao gåm 2 lo¹i: - HÖ thèng chøng tõ kÕ to¸n thèng nhÊt b¾t buéc. HÖ thèng chøng tõ kÕ to¸n híng dÉn. Chøng tõ kÕ to¸n ph¶i cã ®Çy ®ñ c¸c yÕu tè sau: - Tªn gäi chøng tõ. - Ngµy th¸ng n¨m cÊp. - Sè hiÖu chøng tõ. - Tªn goi, ®Þa chØ cña ®¬n vÞ hay c¸ nh©n lËp chøng tõ. - Néi dung nghiÖp vô kinh tÕ ph¸t sinh. - C¸c chØ tiªu vÒ lîng gi¸ trÞ. Ch÷ ký cña ngêi lËp vµ ngêi cã liªn quan. T¹i c«ng ty nhùa b¸ch ho¸ Hµ Néi hÖ thèng chøng tõ kÕ to¸n bao gåm: Lao ®éng tiÒn l¬ng: B¶ng chÊm c«ng, b¶ng thanh to¸n tiÒn l¬ng, phiÕu nghØ BHXH, b¶ng thanh to¸n BHXH, phiÕu x¸c nhËn c«ng viÖc hoµn thµnh, phiÕu b¸o lµm thªm giê, biªn b¶n ®iÒu tra tai n¹n lao ®éng. Hµng tån kho: PhiÕu nhËp kho, phiÕu xuÊt kho, phiÕu lÜnh vËt t theo ®Þnh møc, thÎ kho, biªn b¶n kiÓm tra vËt t, s¶n phÈm, hµng ho¸. 13 B¸n hµng: Ho¸ ®¬n GTGT – MÉu sè 02 GTGT – 3LL, ho¸ ®¬n kiªm phiÕu xuÊt kho, hîp ®ång cho thuª nhµ. TiÒn tÖ: PhiÕu thu, phiÕu chi, giÊy ®Ò nghÞ t¹m øng, giÊy thanh to¸n tiÒn t¹m øng, b¶ng kiÓm kª quü. Tµi s¶n cè ®Þnh: Biªn b¶n giao nhËn tµi s¶n cè ®Þnh, thÎ TSC§, biªn b¶n thanh lý TSC§. HiÖn nay c«ng ty c«ng ty nhùa b¸ch ho¸ Hµ Néi ®ang ¸p dông ph¬ng ph¸p tËp hîp chi phÝ theo ph¬ng ph¸p kª khai thêng xuyªn. C¸c TK kÕ to¸n sö dông trong c«ng ty ®îc ¸p dông theo quyÕt ®Þnh 1864/1998/Q§/BTC kÓ tõ ngµy 01/01/1999. s¬ ®åTr×nh tù ghi sæ kÕ to¸ntheo h×nh thøc nhËt ký chøngtõ. Chøng tõ gèc B¶ng ph©n bæ Sæ quü B¶ng kª Sæ chi tiÕt NhËt ký chøng tõ Ghi chó: B¶ng tæng hîp Sæ c¸i : Ghi hµng ngµy. chi tiÕt : Hµng th¸ng (Quý). tµi chÝnh : KiÓm traB¸o ®èic¸o chiÕu. Hµng ngµy c¨n cø vµo c¸c chøng tõ gèc ®· kiÓm tra ®¶m b¶o tÝnh hîp lÖ, hîp ph¸p, c¸c kÕ to¸n chi tiÕt ghi vµo b¶ng ph©n bæ. Cuèi th¸ng lÊy sè liÖu tõ b¶ng ph©n bæ ®Ó ghi vµo b¶ng kª vµ nhËt ký chøng tõ. C¨n cø vµo c¸c chøng tõ gèc, c¸c chøng tõ ph¶n ¸nh c¸c ho¹t ®éng kinh tÕ cÇn qu¶n lý chi tiÕt cô thÎ kÕ to¸n ghi vµo sæ (thÎ) chi tiÕt cã liªn quan., chøng tõ cã liªn quan ®Õn thu chi tiÒn mÆt ®îc thñ quü ghi vµo sæ quü, cuèi ngµy chuyÓn sæ quü kÌm c¸c chøng tõ thu chi cho kÕ to¸n, kÕ to¸n tiÕn hµnh tæng hîp sè liÖu tõ sæ quü ghi vµo c¸c b¶ng kª vµ nhËt ký chøng tõ. Cuèi th¸ng c¨n cø vµo sè liÖu ë c¸c nhËt ký chøng tõ kÕ to¸n tæng hîp vµo sæ c¸i c¸c tµi kho¶n, ®ång thêi c¨n cø vµo sæ kÕ to¸n chi tiÕt lËp b¶ng tæng 14 hîp chi tiÕt. Sau ®ã kiÓm tra sè liÖu ë c¸c b¶ng tæng hîp chi tiÕt, víi sè liÖu ë sæ c¸i tµi kho¶n t¬ng øng gi÷a b¶ng kª víi nhËt ký. Sau khi ®· kiÓm tra ®èi chiÕu thÊy sè liÖu gi÷a c¸c sæ hîp lÖ víi nhau, kÕ to¸n c¨n cø vµo sè liÖu ë b¶ng kª, nhËt ký chøng tõ, sæ c¸i vµ b¶ng tæng hîp chi tiÕt ®Ó lËp b¶ng c©n ®èi kÕ to¸n vµ b¸o c¸o tµi chÝnh. Tµi kho¶n lo¹i 1: Tµi s¶n lu ®éng: + TK 111: TiÒn MÆt. 1111: TiÒn ViÖt Nam. 1112: Ngo¹i tÖ. + TK 112: TiÒn göi ng©n hµng. 1121: TiÒn ViÖt Nam. 1122: Ngo¹i tÖ. +TK 133: ThuÕ GTGT ®îc khÊu trõ. 1331: ThuÕ GTGT ®îc khÊu trõ cña hµng ho¸, dÞch vô. 1332: ThuÕ GTGT ®îc khÊu trõ cña TSC§. + TK 131: Ph¶i thu cña kh¸ch hµng. 1311: Ph¶i thu cña kh¸ch hµng. 1312: Kh¸ch hµng øng tríc triÒn hµng. + TK 138: Ph¶i thu kh¸c. 1381: Tµi s¶n thiÕu chê xö lý. 1388: Ph¶i thu kh¸c. + TK 141: T¹m øng. + TK 142: Chi phÝ tr¶ tríc. 1421: Chi phÝ tr¶ tríc. 1422: Chi phÝ chê kÕt chuyÓn. + TK 144: ThÕ chÊp, ký cîc, ký quü ng¾n h¹n. + TK 152: Nguyªn liÖu, vËt liÖu. 1521: Nguyªn vËt liÖu chÝnh. 1522: VËt liÖu phô. 1523: Nhiªn liÖu. 1524: Phô tïng thay thÕ. 1527: PhÕ liÖu thu håi. + TK 153: C«ng cô dông cô. 1531: c«ng cô dông cô. 1532: Bao b× lu©n chuyÓn. + TK 154: Chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh dë dang. 15 1541: Chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh ë xÝ nghiÖp b¹t. 1542: Chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh ë xÝ nghiÖp mµnh. 1543: Chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh ë xÝ nghiÖp may. + TK 155: Thµnh phÈm. + TK 156: Hµng ho¸. 1561: Gi¸ mua hµng ho¸. 1562: Chi phÝ thu mua hµng ho¸. + TK 161: Chi sù nghiÖp. 1612: Chi sù nghiÖp n¨m tríc. 1612: Chi sù nghiÖp n¨m nay. Tµi kho¶n lo¹i 2: Tµi s¶n cè ®Þnh vµ ®Çu t dµi h¹n. + TK 211: TSC§ h÷u h×nh ( 2112, 2113, 2114, 2115, 2118). + TK 213: TSC§ v« h×nh. 2138: TSC§ v« h×nh kh¸c. + TK 214: Hao mßn TSC§ ( 2141,2143). + TK 241: XDCB dë dang (2412, 2413). Tµi kho¶n lo¹i 3: Nî ph¶i tr¶. + TK 311: Vay ng¾n h¹n. + TK 315: Nî dµi h¹n ®Õn h¹n tr¶. + TK 331: Ph¶i tr¶ ngêi b¸n. + TK 333: ThuÕ vµ c¸c kho¶n ph¶i nép Nhµ Níc. (33311, 33312, 3333, 3334, 3337, 3338). + TK 334: Ph¶i tr¶ c«ng nh©n viªn. 3341: TiÒn l¬ng. 3342: èm ®au, thai s¶n. + TK 335: Chi phÝ ph¶i tr¶. + TK 338: Ph¶i tr¶ ph¶i nép kh¸c (3381, 3382, 3383, 3384, 3388). + TK 341: Vay dµi h¹n. + TK 342: Nî dµi h¹n. Tµi kho¶n lo¹i 4: Nguån vèn chñ së h÷u. + TK 411: Nguån vèn kinh doanh. + TK 413: Chªnh lÖch tû gi¸. + TK 414: Quü ®Çu t ph¸t triÓn. + TK 421: L·i cha ph©n phèi (4211, 4212). + TK 441: Nguån vèn XDCB. 16 + TK 461: Nguån vèn kinh phÝ sù nghiÖp (4611, 4612). Tµi kho¶n lo¹i 5: Doanh thu. + TK 511: Doanh thu b¸n hµng (5111, 5112, 5113). + TK 531: Hµng b¸n bÞ tr¶ l¹i. + TK 532: Gi¶m gi¸ hµng b¸n. Tµi kho¶n lo¹i 6: Chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh. + TK 621: Chi phÝ nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp. + TK 622: Chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp. + TK 627: Chi ohÝ s¶n xuÊt chung (6271, 6272, 6273, 6274, 6277, 6278). + TK 632: Gi¸ vèn hµng b¸n. + TK 641: Chi phÝ b¸n hµng (6411, 6412, 6413, 6414, 6417, 6418). TK 642: Chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp (6421, 6422, 6424…). Tµi kho¶n lo¹i 7: Thu nhËp ho¹t ®éng kh¸c. + TK 711: Thu nhËp ho¹t ®éng tµi chÝnh. + TK 721: Thu nhËp ho¹t ®éng bÊt thêng. Tµi kho¶n lo¹i 8: Chi phÝ ho¹t ®éng kh¸c. + TK 811: Chi phÝ ho¹t ®éng tµi chÝnh. + TK 821: Chi phÝ ho¹t ®éng bÊt thêng. Tµi kho¶n lo¹i 9: X¸c ®Þnh kÕt qu¶ kinh doanh. + TK 911: X¸c ®Þnh kÕt qu¶ kinh doanh. Tµi kho¶n 009: Nguån vèn khÊu hao c¬ b¶n. III. kÕ to¸n chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm t¹i c«ng ty nhùa b¸ch ho¸ tæng hîp. 1. KÕ to¸n tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt 1.1. H¹ch to¸n chi phÝ nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp. Nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp lµ ®èi tîng lao ®éng chñ yÕu cÊu thµnh nªn thùc thÓ chÝnh cña s¶n phÈm. T¹i C«ng ty nhùa B¸ch Hãa tæng hîp chi phÝ nguyªn vËt liÖu bao gåm: - Nguyªn vËt liÖu chÝnh: Thêng chiÕm mét tû träng t¬ng ®èi lín trong tæng sè chi phÝ s¶n xuÊt. VÝ dô ®Ó s¶n xuÊt c¸c mÆt hµng nh tói, vÝ, cÆp… th× ph¶i cã v¶i da, nilon… nguyªn vËt liÖu chÝnh ®îc theo dâi trªn TK 152-1. - Nguyªn vËt liÖu phô vµ nhiªn liÖu ®îc sö dông trong mét sè c«ng ®o¹n nh: nhóng keo, gi¸n…. chi phÝ s¶n xuÊt phô ® îc theo dâi trªn TK 152-2. Cßn nhiªn liÖu theo dâi trªn TK 152-3. 17 - Do ®Æc ®iÓm tæ chøc s¶n xuÊt chÝnh cña C«ng ty lµ gåm 2 kh©u chÝnh ®ã lµ kh©u c¾t, kh©u may gi¸n. Cßn c¸c ®å nhùa ®Ó dïng lµm Nguyªn vËt liÖu x©y bÓ b¬i cho häc sinh ®îc mua ngoµi vÒ vµ ®îc theo dâi trªn TK 156. Ngoµi ra, t¹i c«ng ty, mét sè lo¹i c«ng cô dông cô lao ®éng tham gia vµo qu¸ tr×nh s¶n xuÊt còng ®îc coi lµ thuéc kho¶n môc chi phÝ nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp, ®îc theo dâi trªn tµi kho¶n 153. Nguyªn t¾c xuÊt dïng nguyªn vËt liÖu vµo s¶n xuÊt lµ c¨n cø vµo kÕ ho¹ch s¶n xuÊt, nhu cÇu thùc tÕ vµ ®Þnh møc tiªu hao nguyªn vËt liÖu, hµng th¸ng c¸c ph©n xëng lËp ra mét phiÕu yªu cÇu xuÊt kho nguyªn vËt liÖu, ghi danh môc vËt liÖu cÇn lÜnh cô thÓ vÒ sè lîng. Sau ®ã tr×nh phiÕu nµy cho Gi¸m ®èc ký duyÖt. Thñ kho sÏ c¨n cø vµo phiÕu ®ã xuÊt vËt t. kÕ to¸n còng c¨n cø vµo ®ã ®Ó ghi sæ chi tiÕt vËt t theo sè lîng, cuèi quý c¨n cø vµo sè lîng vµ gi¸ trÞ vËt t tån ®Çu kú, nhËp trong kú ®Ó tÝnh ra gi¸ trÞ vËt t xuÊt dïng. C«ng ty sö dông ph¬ng ph¸p hÖ sè gi¸ ®Ó tÝnh gi¸ trÞ thùc tÕ NVL xuÊt trong kú. VÝ dô: ViÖc tÝnh Z tt NVLC xuÊt kho quý IV n¨m 2001 diÔn ra nh sau: Tån ®Çu kú: Theo gi¸ h¹ch to¸n : 322.479.239 ® Theo gi¸ thùc tÕ: 376.698.030 ® NhËp trong kú: Theo gi¸ h¹ch to¸n: 2.645.576.054 ® Theo gi¸ thùc tÕ : 2.518.608.421 ® XuÊt trong kú: Theo gi¸ h¹ch to¸n : 2.251.910.298 ® NVLC tån ®Çu kú + Gtt NVLC nhËp trong kú HÖ sè gi¸ = Gtt Ght NVLC tån ®Çu kú + Ght NVLC nhËp trong kú + 2.518.608.421 = 376.968.030 322.479.239 + 2.645.576.054 = 0,98 Gtt NVLC xuÊt trong kú = hÖ sè gi¸ x Ght = 0,98 x 2.251.910.298 = 2.208.872.092 §èi víi NVL phô; nhiªn liÖu; CCDC; NVL lµ phô tïng th× gi¸ xuÊt thùc tÕ còng ®îc tÝnh t¬ng tù dùa trªn hÖ thèng gi¸ h¹ch to¸n cña C«ng ty, trong ®ã nh÷ng phô tïng do C«ng ty tù s¶n xuÊt gi¸ h¹ch to¸n lµ gi¸ thµnh s¶n xuÊt kÕ ho¹ch. * Tr×nh tù h¹ch to¸n: §Ó theo dâi c¸c kho¶n chi phÝ NVL trùc tiÕp, kÕ to¸n c«ng ty sö dông TK 621 - CPNVLtt. Tµi kho¶n nµy ®îc tËp hîp chung cho tÊt c¶ c¸c ph©n xëng. - Khi xuÊt kho NVL sö dông trùc tiÕp cho viÖc chÕ t¹o s¶n phÈm, kÕ to¸n c¨n cø vµo sè lîng thùc xuÊt cña tõng lo¹i NVL trªn phiÕu lÜnh vËt t, tÝnh ra gi¸ trÞ tõng lo¹i NVL xuÊt thùc tÕ (thÓ hiÖn ë b¶ng 2) råi tËp hîp vµo b¶ng ph©n bæ NVL vµ CCDC (b¶ng 3) theo ®Þnh kho¶n sau: Nî TK 621 : 7.719.585.374 18 Cã TK 152.1 : 1.940.361.347 Cã TK 152.2 : 342.864.116 Cã TK 152.3 : 197.224 Cã TK 153 : 82.410.103 Cã TK 156 : 5.353.752.584 - C¸c kho¶n ghi gi¶m chi phÝ NVL trùc tiÕp: lµ phÇn gi¸ trÞ NVLC vµ NVL phô ®· xuÊt kho cho s¶n xuÊt nhng kh«ng dïng hÕt, khi ®ã sÏ nhËp trë l¹i kho vµ gi¸ thùc tÕ sÏ lµ gi¸ h¹ch to¸n, kÕ to¸n ghi: Nî TK 152.1 : 78.666.750 Nî TK 156 : 216.965.513 Cã TK 621 : 295.632.263 Sè liÖu tæng hîp trªn b¶ng ph©n bæ NVL vµ CCDC lµ c¬ së ®Ó kÕ to¸n vµo B¶ng c©n ®èi (BC§) sè ph¸t sinh c¸c tµi kho¶n, sæ C¸i TK 621. Cuèi kú, kÕ to¸n kÕt chuyÓn CP NVL tt vµo TK 154 (154.1) - CPSXKD dë dang ®Ó tÝnh Zsp. Nî TK 154.1 : 7.423.953.111 Cã TK 621 : 7.423.953.111 Sè liÖu nµy ®îc minh ho¹ trªn BC§ sè ph¸t sinh c¸c TK vµ sæ C¸i TK 154 19 20
- Xem thêm -