Tài liệu Báo cáo tổng hợp công ty lắp máy và xây dựng số 10

  • Số trang: 95 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 31 |
  • Lượt tải: 0
nganguyen

Đã đăng 34345 tài liệu

Mô tả:

Lêi më ®Çu X©y dùng c¬ b¶n lµ mét ngµnh kinh tÕ, kü thuËt tæng hîp cã vÞ trÝ hÕt søc quan träng trong x©y dùng vµ ph¸t triÓn ®Êt n-íc. Lµ ngµnh s¶n xuÊt vËt chÊt trang bÞ tµi s¶n cè ®Þnh, n¨ng lùc s¶n xuÊt cho c¸c ngµnh kh¸c trong nÒn kinh tÕ quèc d©n. Trong nh÷ng n¨m qua cïng víi qu¸ tr×nh ®æi míi c¬ chÕ qu¶n lý kinh tÕ cña nhµ n-íc, ho¹t ®éng x©y dùng c¬ b¶n kh«ng ngõng ph¸t triÓn, kh¼ng ®Þnh vÞ trÝ quan träng trong nÒn kinh tÕ. §iÒu ®ã ®ßi hái c¸c doanh nghiÖp ph¶i ®æi míi ®Ó hoµn thiÖn hÖ thèng c«ng cô qu¶n lý kinh tÕ, trong ®ã cã kÕ to¸n_mét c«ng cô qu¶n lý kinh tÕ quan träng ®èi víi tõng doanh nghiÖp. C«ng ty L¾p m¸y vµ X©y dùng sè 10 lµ mét doanh nghiÖp ho¹t ®éng trong lÜnh vùc x©y dùng vµ l¾p ®Æt c¸c c«ng tr×nh c«ng nghiÖp. Do ®ã víi ®Æc tr-ng ngµnh nghÒ lµ vèn ®Çu t- lín, thêi gian thi c«ng dµi, gåm nhiÒu h¹nh môc nªn c«ng viÖc tæ chøc vµ qu¶n lý ho¹t ®éng trong doanh nghiªp lµ kh¸ phøc t¹p. §Ó ho¹t ®éng cña doanh nghiÖp ®-îc tèt, c«ng ty cã mét hÖ thèng qu¶n lý khoa häc, phï hîp víi ®Æc ®iÓm ngµnh nghÒ t¹o sù thuËn tiÖn trong c«ng viÖc cña tõng bé phËn ®ång thêi kh¾c phôc t×nh tr¹ng l·ng phÝ , thÊt tho¸t vèn trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt. Trong thêi gian thùc tËp, ®-îc sù chØ b¶o tËn t×nh cña C«ng ty, ®Æc biÖt lµ cña c¸c anh chÞ trong phßng Tµi ChÝnh- KÕ To¸n. Em ®· thu ®-îc mét sè kinh nghiÖm vÒ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh. Thùc tÕ qua ®ã bæ sung, hoµn thiÖn nh÷ng kiÕn thøc ®· häc trong nhµ tr-êng. Sau ®©y em xin tr×nh bµy b¶n b¸o c¸o thùc tËp cña em t¹i C«ng ty L¾p M¸y & X©y Dùng sè 10. B¸o c¸o gåm 4 phÇn c¬ b¶n: PhÇn I : Giíi thiÖu kh¸i qu¸t chung cña C«ng ty. PhÇn II : Thùc tr¹ng c«ng t¸c kÕ to¸n t¹i Doanh NghiÖp. PhÇn III : NhËn xÐt, khuyÕn nghÞ Ph©n IV : NhËn xÐt vµ x¸c nhËn cña Doanh NghiÖp. PhÇn V : NhËn xÐt ®¸nh gi¸ cña Gi¸o Viªn. 1 PhÇn I : t×nh h×nh chung cña doanh nghiÖp I. VÞ trÝ, ®Æc ®iÓm, t×nh h×nh cña doanh nghiÖp 1. VÞ trÝ, ®Æc ®iÓm cña doanh nghiÖp C«ng ty L¾p M¸y & X©y Dùng sè 10 tiÒn th©n lµ XÝ NghiÖp L¾p M¸y Sè 10 thuéc liªn hiÖp c¸c XÝ NghiÖp L¾p M¸y ®-îc thµnh lËp n¨m 1983. C«ng ty ®-îc thµnh lËp theo quyÕt ®Þnh 004/BXD_TCLD ngµy 12/01/1996 lÊy tªn lµ C«ng ty L¾p M²y& X©y Dùng sè 10. Tªn giao dÞch quèc tÕ l¯ ‚MACHINERY ERECTION AND CONTRUCTION COMPANY_No.10‛, viÕt t¾t l¯ EEC.10. §©y lµ doanh nghiÖp nhµ nøoc trùc thuéc Tæng C«ng ty L¾p M¸y ViÖt Nam LILAMA. C«ng ty tiÕn hµnh h¹ch to¸n ®éc lËp, cã ®ñ t- c¸ch ph¸p nh©n. Tªn gäi : C«ng ty L¾p M¸y& X©y Dùng sè 10 Trô së chÝnh : 989_§-êng Gi¶i Phãng_QuËn Hoµng Mai_Hµ Néi. §iÖn tho¹i : (04)8649584_8649585. Fax : 04.8649581 Email : LILAMA.EEC.10 @ NETNAM. VN Víi qu¸ tr×nh tr-ëng thµnh, C«ng ty L¾p m¸y& X©y Dùng sè 10 ®· ®¹t ®-îc nh÷ng b-íc tiÕn ®¸ng kÓ. Tõ khi thµnh lËp ®Õn nay, C«ng ty ®· kh«ng ngõng ®æi míi, hoµn thiÖn vµ n©ng cao chÊt l-îng, sè l-îng ®éi ngò c«ng nh©n, ph-¬ng tiÖn trang thiÕt bÞ kü thuËt phôc vô thi c«ng. HiÖn nay, C«ng ty ®· cã ®éi ngò c¸n bé kü s-, kü thuËt viªn, c«ng nh©n ®a ngµnh nghÒ vãi tr×nh ®é khoa häc tiªn tiÕn, tay nghÒ giái ®· tõng lµm viÖc víi c¸c n-íc tiªn tiÕn trªn thÕ giíi, ho¹t ®éng trong mäi lÜnh vùc chÕ t¹o thiÕt bÞ, gia c«ng kÕt cÊu thÐp, l¾p ®Æt c¸c c«ng tr×nh c«ng nghiÖp vµ d©n dông trªn mäi miÒn ®Êt n-íc. Bªn c¹nh ®ã, C«ng ty kh«ng ngõng c¶i tiÕn, n©ng cÊp trang bÞ thªm nhiÒu ph-¬ng 2 tiÖn m¸y mãc thiÕt bÞ thi c«ng hiÖn ®¹i ®ñ søc phôc vô c¸c c«ng tr×nh cã yªu cÇu thi c«ng kü thu©t cao. 2. Chøc n¨ng, nhiÖm vô s¶n xuÊt cña C«ng ty L¾p M¸y& X©y Dùng sè 10 C«ng ty L¾p M¸y& X©y Dùng sè 10 trùc thuéc Tæng C«ng ty L¾p M¸y ViÖt Nam cã nh÷ng chøc n¨ng vµ nhiÖm vô sau: *C¸c c«ng viÖc x©y dùng gåm :  §µo ®Êt ®¾p ®¸: thi c«ng c¸c lo¹i mãng c«ng tr×nh  X©y l¾p c¸c kÕt cÊu c«ng tr×nh  L¾p ®Æt thiÕt bÞ ®iÖn, nøoc c«ng tr×nh, thiÕt bÞ c«ng nghÖ ®-êng d©y vµ tr¹m biÕn ¸p, hÖ thèng thiÕt bÞ vµ ®-êng èng truyÒn dÉn khÝ vµ chÊt láng.  Gia c«ng,chÕ tao, l¾p ®Æt: c¸c kÕt cÊu phô kiÖn phi tiªu chuÈn b»ng kim lo¹i, c¸c lo¹i ®-êng èng ¸p lùc, bån bÓ.  Th¸o dì, vËn chuyÓn c¸c thiÕt bÞ kÕt cÊu siªu t-êng, siªu träng.  §Çu t- x©y dùng kinh doanh bÊt ®éng s¶n.  Kinh doanh xuÊt nhËp khÈu vËt t-, thiÕt bÞ vµ d©y chuyÒn c«ng nghÖ. *Thùc hiÖn x©y dùng c¸c c«ng tr×nh:  L¾p ®Æt thiÕt bÞ cÊu kiÖn c¸c c«ng tr×nh c«ng nghiÖp vµ d©n dông.  X©y l¾p c¸c ®-êng d©y vµ tr¹m biÕn ¸p h¹, trung, cao thÕ  X©y dùng c¸c c«ng tr×nh d©n dông vµ c«ng nghiÖp  X©y dùng c¸c c¸c c«ng tr×nh kü thuËt h¹ tÇng vµ khu c«ng nghiÖp. Víi ®Æc thï ngµnh nghÒ kinh doanh cña c«ng ty lµ chuyªn vÒ x©y dùng vµ l¾p ®Æt c¸c c«ng tr×nh c«ng nghiÖp nªn s¶n phÈm cña c«ng ty còng mang tÝnh chÊt ®Æc thï víi c¸c s¶n phÈm kh¸c. S¶n phÈm chÝnh cña c«ng ty lµ c¸c c«ng tr×nh mang t×nh träng ®iÓm cña ngµnh c«ng nghiÖp ViÖt Nam nãi riªng vµ cña c¶ ngµnh kinh tÕ nãi chung. Nã gãp phÇn quan träng trong c«ng cuéc c«ng nghiÖp ho¸_hiÖn ®¹i ho¸ ®Êt n-íc, thóc ®Èy nÒn kinh tÕ ph¸t triÓn. Cã 3 thÓ kÓ tªn mét sè c«ng tr×nh , h¹ng môc c«ng tr×nh mµ C«ng ty ®· tham gia thi c«ng: Tªn C«ng Tr×nh TØnh, Thµnh Phè CT Thuû ®iÖn Na D-¬ng L¹ng S¬n CT Läc dÇu Dung QuÊt Vòng Tµu CT Gang thÐp Th¸i Nguyªn Th¸i Nguyªn CT Tr¹m ®iÖn 500 KW Hµ TÜnh Hµ TÜnh CT l-íi ®iÖn Vinh TP. Vinh CT chÕ t¹o cét ®iÖn NghÜa Lé Yªn B¸i ……………………. …………….. 3. Quy tr×nh c«ng nghÖ s¶n xuÊt C«ng nghÖ thi c«ng x©y l¾p cña C«ng ty kÕt hîp gi÷a thñ c«ng vµ c¬ giíi, ®-îc kh¸i qu¸t theo s¬ ®å sau: S¬ ®å 1: 1.1 Qu¸ tr×nh tæ chøc chÕ t¹o l¾p ®Æt 4 §Êu thÇu th-¬ng th¶o vµ ký kÕt hîp ®ång Ph©n giao nhiÖm vô thµnh lËp c«ng tr-êng Bãc t¸ch b¶n vÏ , lËp dù to¸n biÖn ph¸p thi c«ng Mua vËt t®iÒu ®éng thiÕt bÞ nh©n lùc Thi c«ng chª t¹o vµ l¾p ®Æt NghiÖm thu bµn giao QuyÕt to¸n thanh lý hîp ®ång 1.2 Quy tr×nh thi c«ng 5 Gi¸m s¸t kü thuËt, kiÓm tra chÊt l-îng    PhÇn mãng ChuÈn bÞ mÆt b»ng x©y dùng TËp kÕt nguyªn vËt liÖu Xö lý phÇn mãng vµ thi c«ng mãng      PhÇn th©n Gia c«ng, cèt thÐp X©y dùng c¬ së L¾p ®Æt thiÕt bÞ PhÇn hoµn thiÖn HÖ thèng ®iÖn n-íc phô trî s¬n TiÕn hµnh bµn giao nghiÖm thu c«ng tr×nh 4. ChÊt l-îng, sè l-îng lao ®éng hiÖn cã cña Doanh NghiÖp Do tÝnh chÊt ®Æc thï cña ngµnh nghÒ kinh doanh, ®iÒu kiÖn kinh doanh vµ s¶n xuÊt mang tÝnh c¬ ®éng cao, ®Æc biÖt lµ m«i tr-êng thi c«ng nªn lùc l-îng lao ®éng cña c«ng ty biÕn ®éng kh¸ lín. Sè lao ®éng b×nh qu©n cña c«ng ty dao ®éng ë kho¶ng 2000 ng-êi vµ cã sù thay ®æi theo tõng thêi ®iÓm. Lùc l-îng lao ®éng kh«ng æn ®Þnh do tÝnh chÊt ngµnh nghÒ nh-ng còng cã nh÷ng mÆt tÝch cùc nhÊt ®Þnh nh-: c«ng ty sÏ tiÕt kiÖm ®-îc nh©n lùc khi thiÕu viÖc lµm. V× thÕ vÞªc sö dông vµ s¾p xÕp lao ®éng cña c«ng ty ®Ó ®éi ngò c«ng nh©n th-êng xuyªn cã viÖc lµm æn ®Þnh lµ mét biÓu hiÓn tèt cña c«ng ty trong viÖc bè trÝ bé m¸y qu¶n lý vµ c¬ cÊu tæ chøc lao ®éng. 6 BiÓu sè 1: Thèng kª chÊt l-îng CBCNV tÝnh ®Õn quý IV/2004 Tæng Chøc danh Tr×nh ®é CBCNV Nam N÷ §H C§ T/C L§PT CB l·nh ®¹o QL 34 34 0 25 0 9 0 CBKH kü thuËt 155 100 15 80 25 10 0 CB chuyªn m«n 24 12 12 8 10 6 0 CB nghiÖp vô 57 23 34 11 19 15 0 CB hµnh chÝnh 20 18 2 2 17 1 0 1 0 0 0 1 0 0 1669 1432 0 0 806 262 161 CB ®oµn thÓ CN s¶n xuÊt BiÓu sè 2: B¶ng kÕt qu¶ SXKD mét sè n¨m gÇn ®©y cña LILAMA 10 TT ChØ tiªu §VT 2002 1. GT s¶n l-îng C«ng tr×nh 2. DT thuÇn 3. 2003 2004 122.950 176.500 136.149 Ngh×n ®ång 78.040.0000 97.446.632 105.127.244 LN sau thuÕ Ngh×n ®ång 1.110.325 1.038.464 1.025.442 4. Nép Ng©n S¸ch Ngh×n ®ång 520.000 490.000 569.908 5. Sè l-îng CBCNV Ng-êi 1.888 1.9 23 1.964 Sè L§ cã viÖc lµm Ng-êi 780 900 1.300 6. Quü l-¬ng Ngh×n ®ång 25.950.713 13.348.416 20.102.019 7. TN b×nh qu©n §ång/ng-êi 1.220.000 1.250.000 1.288.000 7 II. 1. §Æc ®iÓm c«ng t¸c t¹i c«ng ty C¬ cÊu bé m¸y qu¶n lý C«ng ty L¾p M¸y& X©y Dùng sè 10 trùc thuéc Tæng C«ng ty L¾p m¸y ViÖt Nam cã bé m¸y tæ chøc vµ kinh doanh theo quy m« võa tËp trung, võa ph©n t¸n, cã nhiÒu ®éi trùc thuéc cÊp 2. Trong c¸c xÝ nghiÖp thµnh viªn cã tæ chøc bé m¸y qu¶n lý ®iÒu hµnh s¶n xuÊt nh- c¸c phßng ban cña c«ng ty nh-ng sè l-îng c«ng nh©n Ýt h¬n. Riªng c¸c c«ng tr×nh ®-îc tæ chøc thµnh c¸c tiÓu ban cã chøc n¨ng nhiÖm vô nh- c¸c phßng ban thu nhá cña C«ng ty. §Ó tæ chøc tèt c«ng t¸c qu¶n l ý vµ s¶n xuÊt, mèi quan hÖ gi÷a c¸c phßng ban ®-îc kh¸i qu¸t theo s¬ ®å sau: S¬ ®å 2: Tæ chøc bé m¸y qu¶n lý cña Doanh NghiÖp 8 Gi¸m §èc PG§ néi chÝnh V¨n phßng Phßng tæ chøc lao ®éng tiÒn l-¬ng XN l¾p m¸y 10.1 XN l¾p m¸y 10.2 PG§ Kinh tÕ kü thuËt Phßng kinh tÕ kü thuËt XN l¾p m¸y 10.4 9 Phßng vËt tthiÕt bÞ XN chÕ t¹o thiÕt bÞ vµ kÕt cÊu thÐp PG§ ®iÒu hµnh s¶n xuÊt Phßng tµi chÝnh kÕ to¸n §éi l¾p ®iÖn Ban ®Çu tdù ¸n X-ëng s÷a ch÷a c¬ giíi 2. C¬ cÊu tæ chøc bé m¸y kÕ to¸n Tæ chøc bé m¸y kÕ to¸n khoa häc, phï hîp víi ®Æc ®iÓm tæ chøc qu¶n lý kinh doanh cña doanh nghiÖp lµ mét kh©u quan träng ®èi víi Phã Gi¸m §èc vµ KÕ to¸n tr-ëng. C«ng ty L¾p M¸y & X©y Dùng sè 10 cã ®Æc ®iÓm tæ chøc qu¶n lý vµ quy m« s¶n xuÊt kinh doanh cua C«ng ty gåm nhiÒu xÝ nghiÖp, ®¬n vÞ thµnh viªn cã trô së giao dÞch ë nhiÒu n¬i trªn ®Þa bµn c¶ n-íc nªn bé m¸y kÕ to¸n cña C«ng t y ®-îc tæ chøc theo h×nh thøc nöa tËp trung, nöa ph©n t¸n nh-ng ®-îc liªn kÕt theo s¬ ®å sau: S¬ ®å 3 : S¬ ®å tæ chøc bé m¸y kÕ to¸n KÕ to¸n tr-ëng KÕ to¸n vËt t-, hµng ho¸. KÕ to¸n Tµi S¶n Cè §Þnh KÕ to¸n tiÒn l-¬ng, BHXH, BHYT, KPC§. KÕ to¸n thuÕ GTGT ®Çu vµo, ®Çu ra. KÕ to¸n tiÒn mÆt, tiÒn t¹m øng, thanh to¸n. KÕ to¸n doanh thu 10 KÕ to¸n tæng hîp tÝnh vµ x¸c ®Þnh kÕt qu¶ KÕ to¸n tiÒn göi, tiÒn vay, tiÒn d«i c«ng tr×nh Thñ quü 11 §Æc ®iÓm tæ chøc sæ s¸ch kÕ to¸n t¹i C«ng ty S¬ ®å 4: Quy tr×nh ghi sæ theo h×nh thøc kÕ to¸n: NhËt Ký Chung Chøng tõ gèc Sæ quü NhËt Ký Chung Sæ C¸i Sæ (thÎ ) h¹ch to¸n chi tiÕt B¶ng tæng hîp chi tiªt B¸o c¸o kÕ to¸n Ghi chó: Ghi hµng ngµy §èi chiÕu Ghi cuèi th¸ng Quy tr×nh ghi sæ : Hµng ngµy khi cã c¸c nghiÖp vô kinh tÕ ph¸t sinh , c¨n cø vµo chøng tõ gèc hîp lý hîp lÖ, kÕ to¸n nhËp d÷ liÖu vµo m¸y. Ch-¬ng tr×nh sÏ tù ®éng thùc hiÖn vµo sæ chi tiÕt vµ sæ NhËt Ký Chung. Cuèi th¸ng, ch-¬ng tr×nh sÏ tù ®éng lËp c¸c bót to¸n kÕt chuyÓn, ph©n bæ lªn c¸c b¸o c¸o, biÓu tæng hîp ( sæ cai, b¶ng kÕt qu¶ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh, b¶ng c©n ®èi kÕ to¸n ). 12 Niªn ®é kÕ to¸n : b¾t ®Çu tõ ngµy 01 th¸ng 01 kÕt thóc vµo ngay 31 th¸ng 12 hµng n¨m. §¬n vÞ tiÒn tÖ :®¬n vÞ tiÒn tÖ sö dông lµ VN§( ViÖt Nam §ång ). ChuyÓn ®æi c¸c ®ång tiÒn kh¸c sang VN§ t¹i thêi ®iÓm ph¸t sinh theo tû gi¸ quy ®æi cña Ng©n Hµng Nhµ N-íc c«ng bè. 13 III. Nh÷ng khã kh¨n, thuËn lîi cña Doanh NghiÖp cã ¶nh h-ëng ®Õn c«ng t¸c h¹ch to¸n cña Doanh NghiÖp + ThuËn lîi : lµ mét trong nh÷ng c«ng ty lín cña C«ng ty L¾p M¸y ViÖt Nam , ®· tõng tham gia nh÷ng c«ng tr×nh lín nh- thuû ®iÖn S«ng §µ , thuû ®iÖn YALY , nhiÖt ®Þªn Ph¶ L¹i , nhµ m¸y xi m¨ng Bót S¬n , l-íi ®iÖn Vinh…C«ng ty cã ®éi ngò c¸n bé trÎ , n¨ng ®éng s¸ng t¹o, ®éi ngò c«ng nh©n lµnh nghÒ cã kinh nghiÖm, cã kh¶ n¨ng thùc hiÖn c¸c c«ng viÖc phøc t¹p . Trong n¨m 2004 ®· tróng thÊu mét sè c«ng tr×nh lín nh- : Söa ch÷a nhµ m¸y thuû ®iÖn Th¸c Bµ , chÕ t¹o cét ®iÖn ®-êng d©y NghÜa Lé – Yªn B¸i , c«ng tr×nh xi m¨ng B¾c k¹n ….C«ng ty lu«n kh¼ng ®Þnh vai trß, uy tÝn cña m×nh trªn c¸c c«ng tr×nh l¾p m¸y lín . +Khã kh¨n : Sè lao ®éng cña C«ng ty lín ( gÇn 2000 ng-êi ) nªn viÖc gi¶i quyÕt c«ng ¨n viÖc lµm cho ®ñ sè lao ®éng lµ mét vÊn ®Ò lín trong lóc nÒn kinh tÕ ®ang c¹nh tranh gay g¾t. C«ng tr×nh thi c«ng dµi , dµn tr¶i kh¾p c¶ n-íc ( chñ yÕu lµ c¸c vïng xa x«i hÎo l¸nh ). ViÖc ®iÒu ®éng nh©n lùc chuyÓn m¸y mãc thiÕt bÞ tíi c«ng tr×nh khã kh¨n, tèn kÐm. MÆt kh¸c c¸c thñ tôc nghiÖm thu quyÕt to¸n c¸c c«ng tr×nh cßn phøc t¹p kÐo dµi nªn ¶nh h-ëng tíi viÖc thanh to¸n, thu håi vèn chËm. Nhu cÇu vèn kinh doanh ngµy mét lín trong khi vèn tù cã ch-a ®¸p øng ®-îc nªn c«ng ty ph¶i vay ng©n hµng, chi phÝ l·i vay lín , chiÕm tû träng cao trong chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh cña ®¬n vÞ. §Ó thuËn tiÖn cho c«ng t¸c hach to¸n, C«ng ty ®· ®Æt tõng ký hiÖu riªng cho tõng c«ng tr×nh vµ h¹ng môc c«ng tr×nh lµ : C«ng tr×nh l-íi ®iÖn Vinh : 09 C«ng tr×nh Xi M¨ng B¾c K¹n : 32 C«ng tr×nh SESAN : 34 14 PhÇn II : Thùc tr¹ng c«ng t¸c h¹ch to¸n kÕ to¸n t¹i Doanh NghiÖp. A. KÕ to¸n lao ®éng tiÒn l-¬ng TiÒn l-¬ng lµ nguån thu nhËp chñ yÕu cña ng-êi lao ®éng. C¸c Doanh NghiÖp sö dông tiÒn l-¬ng lµm®ßn bÈy kinh tÕ, khuyÕn khÝch tinh thÇn tÝch cùc lao ®éng, lµ nh©n tè thóc ®Èy t¨ng n¨ng suÊt lao ®éng. §èi víi c¸c doanh nghiÖp, tiÒn l-¬ng ph¶i tr¶ cho ng-êi lao ®éng lµ mét bé phËn chi phÝ cÊu thµnh nªn gi¸ trÞ cña s¶n phÈm mµ doanh nghiÖp s¸ng t¹o ra. Qu¶n lý lao ®éng vµ tiÒn l-¬ng lµ mét néi dung quan träng trong c«ng tac qu¶n lý s¶n xuÊt kinh doanh cña Doanh NghiÖp. Nã lµ nh©n tè gióp cho Doanh NghiÖp hoµn thµnh vµ hoµn thµnh v-ît møc kÕ ho¹ch s¶n xuÊt. §Ó h¹ch to¸n tèt vÒ lao ®éng, tiÒn l-¬ng, mçi Doanh NghiÖp ph¶i cã quy tr×nh h¹ch to¸n riªng phï hîp víi Doanh NghiÖp cña m×nh. Quy tr×nh h¹ch to¸n cña C«ng ty L¾p M¸y & X©y Dùng sè 10 ®-îc minh ho¹ b»ng s¬ ®å sau: S¬ ®å 5: Quy tr×nh h¹ch to¸n 15 GiÊy nghØ èm, häc häp, phÐp. B¶ng ChÊm C«ng Hîp §ång Lµm Kho¸n B¶ng thanh to¸n l-¬ng tõng tæ, ®éi, c«ng tr×nh B¶ng thanh to¸n l-¬ng toµn doanh nghiÖp B¶ng ph©n bæ sè 1 Ghi chó: Ghi hµng ngµy Ghi cuèi th¸ng I. H×nh thøc tr¶ l-¬ng: HiÖn nay, C«ng ty L¾p M¸y & X©y Dùng sè 10 ¸p dông c¶ hai h×nh thøc tr¶ l-¬ng lµ theo thêi gian vµ theo s¶n phÈm. 1. L-¬ng thêi gian: ®-îc ¸p dông cho ban qu¶n lý tæ, ®éi c«ng tr×nh, nh©n viªn c«ng ty. C¸c chøng tõ ban ®Çu lµm c¬ së ph¸p lý cho viÖc tÝnh vµ tr¶ l-¬ng theo h×nh thøc nµy lµ cÊp bËc l-¬ng vµ b¶ng chÊm c«ng. L-ong thêi gian = L-¬ng c¬ b¶n x HÖ sè l-¬ng cña c«ng ty L-¬ng c¬ b¶n = L-¬ng tèi thiÓu x HÖ sè l-¬ng (Víi hÖ sè l-¬ng cña c«ng ty lµ do c«ng ty quy ®Þnh) §èi víi nh©n viªn c«ng ty, bªn c¹nh kho¶n l-¬ng chÝnh mµ nh©n viªn ®ù¬c h-ëng, c«ng ty con bæ sung thªm c¸c nguån thu nhËp kh¸c nh- c¸c kho¶n phô cÊp, l-¬ng lÔ, phÐp, häp…Møc l-¬ng nµy ®-îc tÝnh nh- sau: L-ong lÔ, phÐp häp L-¬ng c¬ b¶n + Phô cÊp = x sè ngµy nghØ 16 26 Kho¶n phô cÊp cña C«ng ty ®-îc thùc hiÖn theo quy ®Þnh tiÒn l-¬ng míi vÒ hÖ sè phô cÊp míi trong x©y l¾p. VD : Tr-ëng phßng : 0.5 Phã phßng : 0.4 Nh©n viªn : 0.2 ……………. ……………….. §èi víi c«ng nh©n tuú theo tõng l-îng c«ng tr×nh ë khu vùc cã quy ®Þnh hÖ sè phô cÊp cña tõng khu vùc Khu vùc YALY : 0.5 Khu vùc S¬n La : 0.7 Khu vùc Tuyªn Quang :0.4 Khu vùc Vinh :0.5 ………. ………. Phô cÊp =HÖ sè phô cÊp * L-¬ng tèi thiÓu  L-¬ng thùc tÕ tr¶ _ L-¬ng thêi cho nh©n viªn -- gian + L-¬ng lÔ , phÐp Phô + cÊp Ngoµi ra, hµng th¸ng c«ng ty trÝch 8% khÊu trõ l-¬ng BHXH = 5 % x L-¬ng c¬ b¶n BHYT = 1% x L-¬ng c¬ b¶n KPC§ = 1% x Tæng thu nhËp Quü tõ thiÖn = 1% x Tæng thu nhËp VD: T¹i phßng thiÕt kÕ cña C«ng ty L¾p M¸y & X©y Dùng sè 10 do «ng Th¸i B¸ QuyÕt ( tr-ëng phßng ) cã HSL =2.98 vµ HSL do C«ng ty quy ®Þnh lµ 17 2.086. Trong th¸ng 6, «ng cã 2 ngµy nghØ phÐp. VËy c¸c kho¶n mµ «ng QuyÕt ®-îc h-¬ng trong th¸ng lµ : L-¬ng c¬ b¶n = 290000 x 2.98 =864200 L-¬ng thêi gian =864200 x 2.086 =1802721 Phô cÊp =290000 x 0.5 = 145000 L-¬ng 864200 + 145000 phÐp = 26 x 2 = 76264  Tæng thu nhËp = 1802721+145000 + 76246= 2023967 BHXH = 864200 x 5% = 48210 BHYT = 864200 x 1% = 8642 KPC§ = 2023967 x1% = 20240 Quü tõ thiÖn = 2023967 x 1% = 20240 B¶ng thanh to¸n l-¬ng cña nh©n viªn c«ng ty, nh©n viªn c«ng tr×nh C¬ së lËp : C¨n cø vµo c¸c chøng tõ vÒ lao ®éng: B¸ng chÊm c«ng, b¶ng tÝnh møc phô cÊp , phiÕu x¸c nhËn thêi gian lao ®éng, c«ng viÖc hoµn thµnh ….. Ph-¬ng ph¸p lËp:  Cét l-¬ng thêi gian, l-¬ng phô cÊp, phÐp, lÔ .... ¸p dông c«ng thøc tÝnh cho nh©n viªn hoÆc c«ng nh©n.  Cét tæng thu nhËp = L-¬ng thêi gian ( s¶n phÈm) + L-¬ng phô + c¸c kho¶n phô cÊp.  C¸c kho¶n khÊu trõ : ¸p dông c«ng thøc  Cét thùc lÜnh = Tæng thu nhËp – C¸c kho¶n khÊu trõ T¸c dông : Lµ c¬ së ®Ó tr¶ vµ thanh to¸n l-¬ng cho ng-êi lao ®éng vµ lµ c¬ së ®Ó lËp b¶ng thanh to¸n l-¬ng cho toµn c«ng ty. 18 BiÓu sè 3 B¶ng tÝnh vµ thanh to¸n l-¬ng C«ng ty l¾p m¸y vµ x©y d-ng sè 10 Nh©n viªn c«ng ty_phßng thiÕt kÕ. Th¸ng 6 / 2004 Tæng tiÒn l-ên vµ thu ngËp ®-îc lÜnh C¸c kho¶n trÝch nép C¸c STT Hä vµ tªn Lcb kho¶n L-¬ng L-¬ng phat sinh lÔ thêi gian vµ th-ëng ,phÐp T¹m øng Thùc lÜnh Tæng céng BHXH BHYT KPC§ Tõ thiÖn Céng k× 1 k× 2 7 8 9 10 11 12 13 14 kh¸c 1 2 3 4 5 6 1 Th¸i B¸ Quyet 864.200 1.802.721 145.000 76.246 2.023.967 43.210 8.642 20.240 20.240 92.332 500.000 1.431.635 2 T¹ Kh¾c Quý 845.000 1.757.650 116.000 36.962 1.910.612 42.250 8.450 19.106 19.106 88.912 500.000 1.321.700 3 Th¸i BÝch Quý 768.000 1.452.350 58.000 31.769 1.542.119 38.400 7.680 15.421 15.421 76.922 400.000 1.065.197 4 §Æng Th¸i L-u 742.000 1.113.000 58.000 0 1.171.000 37.000 7.420 11.710 11.710 67.940 300.000 803.060 5 Hoµng H÷u §-êng 657.700 1.172.486 58.000 0 1.230.486 32.935 6.587 12.305 12.305 64.132 300.000 866.354 13.700.000 725.000 341.375 14.766.375 475.105 95.021 147.664 147.664 865.454 5.700.000 8.200.921 …… Céng Ng-êi lËp biÓu KÕ to¸n tr-ëng 19 ( Ký, hä tªn) ( Ký, hä tªn) 20
- Xem thêm -