Tài liệu Báo cáo tổng hợp công ty lắp máy và xây dựng số 10

  • Số trang: 77 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 32 |
  • Lượt tải: 0
hoangtuavartar

Đã đăng 29304 tài liệu

Mô tả:

Lêi më ®Çu X©y dùng c¬ b¶n lµ mét ngµnh kinh tÕ, kü thuËt tæng hîp cã vÞ trÝ hÕt søc quan träng trong x©y dùng vµ ph¸t triÓn ®Êt níc. Lµ ngµnh s¶n xuÊt vËt chÊt trang bÞ tµi s¶n cè ®Þnh, n¨ng lùc s¶n xuÊt cho c¸c ngµnh kh¸c trong nÒn kinh tÕ quèc d©n. Trong nh÷ng n¨m qua cïng víi qu¸ tr×nh ®æi míi c¬ chÕ qu¶n lý kinh tÕ cña nhµ níc, ho¹t ®éng x©y dùng c¬ b¶n kh«ng ngõng ph¸t triÓn, kh¼ng ®Þnh vÞ trÝ quan träng trong nÒn kinh tÕ. §iÒu ®ã ®ßi hái c¸c doanh nghiÖp ph¶i ®æi míi ®Ó hoµn thiÖn hÖ thèng c«ng cô qu¶n lý kinh tÕ, trong ®ã cã kÕ to¸n_mét c«ng cô qu¶n lý kinh tÕ quan träng ®èi víi tõng doanh nghiÖp. C«ng ty L¾p m¸y vµ X©y dùng sè 10 lµ mét doanh nghiÖp ho¹t ®éng trong lÜnh vùc x©y dùng vµ l¾p ®Æt c¸c c«ng tr×nh c«ng nghiÖp. Do ®ã víi ®Æc trng ngµnh nghÒ lµ vèn ®Çu t lín, thêi gian thi c«ng dµi, gåm nhiÒu h¹nh môc nªn c«ng viÖc tæ chøc vµ qu¶n lý ho¹t ®éng trong doanh nghiªp lµ kh¸ phøc t¹p. §Ó ho¹t ®éng cña doanh nghiÖp ®îc tèt, c«ng ty cã mét hÖ thèng qu¶n lý khoa häc, phï hîp víi ®Æc ®iÓm ngµnh nghÒ t¹o sù thuËn tiÖn trong c«ng viÖc cña tõng bé phËn ®ång thêi kh¾c phôc t×nh tr¹ng l·ng phÝ , thÊt tho¸t vèn trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt. Trong thêi gian thùc tËp, ®îc sù chØ b¶o tËn t×nh cña C«ng ty, ®Æc biÖt lµ cña c¸c anh chÞ trong phßng Tµi ChÝnh- KÕ To¸n. Em ®· thu ®îc mét sè kinh nghiÖm vÒ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh. Thùc tÕ qua ®ã bæ sung, hoµn thiÖn nh÷ng kiÕn thøc ®· häc trong nhµ trêng. Sau ®©y em xin tr×nh bµy b¶n b¸o c¸o thùc tËp cña em t¹i C«ng ty L¾p M¸y & X©y Dùng sè 10. B¸o c¸o gåm 4 phÇn c¬ b¶n: PhÇn I : Giíi thiÖu kh¸i qu¸t chung cña C«ng ty. PhÇn II : Thùc tr¹ng c«ng t¸c kÕ to¸n t¹i Doanh NghiÖp. PhÇn III : NhËn xÐt, khuyÕn nghÞ Ph©n IV : NhËn xÐt vµ x¸c nhËn cña Doanh NghiÖp. PhÇn V : NhËn xÐt ®¸nh gi¸ cña Gi¸o Viªn. PhÇn I : t×nh h×nh chung cña doanh nghiÖp I. VÞ trÝ, ®Æc ®iÓm, t×nh h×nh cña doanh nghiÖp 1. VÞ trÝ, ®Æc ®iÓm cña doanh nghiÖp 1 C«ng ty L¾p M¸y & X©y Dùng sè 10 tiÒn th©n lµ XÝ NghiÖp L¾p M¸y Sè 10 thuéc liªn hiÖp c¸c XÝ NghiÖp L¾p M¸y ®îc thµnh lËp n¨m 1983. C«ng ty ®îc thµnh lËp theo quyÕt ®Þnh 004/BXD_TCLD ngµy 12/01/1996 lÊy tªn lµ C«ng ty L¾p M¸y& X©y Dùng sè 10. Tªn giao dÞch quèc tÕ lµ “MACHINERY ERECTION AND CONTRUCTION COMPANY_No.10”, viÕt t¾t lµ EEC.10. §©y lµ doanh nghiÖp nhµ nøoc trùc thuéc Tæng C«ng ty L¾p M¸y ViÖt Nam LILAMA. C«ng ty tiÕn hµnh h¹ch to¸n ®éc lËp, cã ®ñ t c¸ch ph¸p nh©n. Tªn gäi : C«ng ty L¾p M¸y& X©y Dùng sè 10 Trô së chÝnh : 989_§êng Gi¶i Phãng_QuËn Hoµng Mai_Hµ Néi. §iÖn tho¹i : (04)8649584_8649585. Fax : 04.8649581 Email : LILAMA.EEC.10 @ NETNAM. VN Víi qu¸ tr×nh trëng thµnh, C«ng ty L¾p m¸y& X©y Dùng sè 10 ®· ®¹t ®îc nh÷ng bíc tiÕn ®¸ng kÓ. Tõ khi thµnh lËp ®Õn nay, C«ng ty ®· kh«ng ngõng ®æi míi, hoµn thiÖn vµ n©ng cao chÊt lîng, sè lîng ®éi ngò c«ng nh©n, ph¬ng tiÖn trang thiÕt bÞ kü thuËt phôc vô thi c«ng. HiÖn nay, C«ng ty ®· cã ®éi ngò c¸n bé kü s, kü thuËt viªn, c«ng nh©n ®a ngµnh nghÒ vãi tr×nh ®é khoa häc tiªn tiÕn, tay nghÒ giái ®· tõng lµm viÖc víi c¸c níc tiªn tiÕn trªn thÕ giíi, ho¹t ®éng trong mäi lÜnh vùc chÕ t¹o thiÕt bÞ, gia c«ng kÕt cÊu thÐp, l¾p ®Æt c¸c c«ng tr×nh c«ng nghiÖp vµ d©n dông trªn mäi miÒn ®Êt níc. Bªn c¹nh ®ã, C«ng ty kh«ng ngõng c¶i tiÕn, n©ng cÊp trang bÞ thªm nhiÒu ph¬ng tiÖn m¸y mãc thiÕt bÞ thi c«ng hiÖn ®¹i ®ñ søc phôc vô c¸c c«ng tr×nh cã yªu cÇu thi c«ng kü thu©t cao. 2. Chøc n¨ng, nhiÖm vô s¶n xuÊt cña C«ng ty L¾p M¸y& X©y Dùng sè 10 C«ng ty L¾p M¸y& X©y Dùng sè 10 trùc thuéc Tæng C«ng ty L¾p M¸y ViÖt Nam cã nh÷ng chøc n¨ng vµ nhiÖm vô sau: *C¸c c«ng viÖc x©y dùng gåm :  §µo ®Êt ®¾p ®¸: thi c«ng c¸c lo¹i mãng c«ng tr×nh  X©y l¾p c¸c kÕt cÊu c«ng tr×nh  L¾p ®Æt thiÕt bÞ ®iÖn, nøoc c«ng tr×nh, thiÕt bÞ c«ng nghÖ ®êng d©y vµ tr¹m biÕn ¸p, hÖ thèng thiÕt bÞ vµ ®êng èng truyÒn dÉn khÝ vµ chÊt láng.  Gia c«ng,chÕ tao, l¾p ®Æt: c¸c kÕt cÊu phô kiÖn phi tiªu chuÈn b»ng kim lo¹i, c¸c lo¹i ®êng èng ¸p lùc, bån bÓ.  Th¸o dì, vËn chuyÓn c¸c thiÕt bÞ kÕt cÊu siªu têng, siªu träng. 2       §Çu t x©y dùng kinh doanh bÊt ®éng s¶n. Kinh doanh xuÊt nhËp khÈu vËt t, thiÕt bÞ vµ d©y chuyÒn c«ng nghÖ. *Thùc hiÖn x©y dùng c¸c c«ng tr×nh: L¾p ®Æt thiÕt bÞ cÊu kiÖn c¸c c«ng tr×nh c«ng nghiÖp vµ d©n dông. X©y l¾p c¸c ®êng d©y vµ tr¹m biÕn ¸p h¹, trung, cao thÕ X©y dùng c¸c c«ng tr×nh d©n dông vµ c«ng nghiÖp X©y dùng c¸c c¸c c«ng tr×nh kü thuËt h¹ tÇng vµ khu c«ng nghiÖp. Víi ®Æc thï ngµnh nghÒ kinh doanh cña c«ng ty lµ chuyªn vÒ x©y dùng vµ l¾p ®Æt c¸c c«ng tr×nh c«ng nghiÖp nªn s¶n phÈm cña c«ng ty còng mang tÝnh chÊt ®Æc thï víi c¸c s¶n phÈm kh¸c. S¶n phÈm chÝnh cña c«ng ty lµ c¸c c«ng tr×nh mang t×nh träng ®iÓm cña ngµnh c«ng nghiÖp ViÖt Nam nãi riªng vµ cña c¶ ngµnh kinh tÕ nãi chung. Nã gãp phÇn quan träng trong c«ng cuéc c«ng nghiÖp ho¸_hiÖn ®¹i ho¸ ®Êt níc, thóc ®Èy nÒn kinh tÕ ph¸t triÓn. Cã thÓ kÓ tªn mét sè c«ng tr×nh , h¹ng môc c«ng tr×nh mµ C«ng ty ®· tham gia thi c«ng: Tªn C«ng Tr×nh CT Thuû ®iÖn Na D¬ng CT Läc dÇu Dung QuÊt CT Gang thÐp Th¸i Nguyªn CT Tr¹m ®iÖn 500 KW Hµ TÜnh TØnh, Thµnh Phè L¹ng S¬n Vòng Tµu Th¸i Nguyªn Hµ TÜnh CT líi ®iÖn Vinh Yªn B¸i …………….. CT chÕ t¹o cét ®iÖn NghÜa Lé ……………………. TP. Vinh 3. Quy tr×nh c«ng nghÖ s¶n xuÊt C«ng nghÖ thi c«ng x©y l¾p cña C«ng ty kÕt hîp gi÷a thñ c«ng vµ c¬ giíi, ®îc kh¸i qu¸t theo s¬ ®å sau: S¬ ®å 1: 3 1.1 Qu¸ tr×nh tæ chøc chÕ t¹o l¾p ®Æt §Êu thÇu th¬ng th¶o vµ ký kÕt hîp ®ång Ph©n giao nhiÖm vô thµnh lËp c«ng trêng Bãc t¸ch b¶n vÏ , lËp dù to¸n biÖn ph¸p thi c«ng Mua vËt t ®iÒu ®éng thiÕt bÞ nh©n lùc Thi c«ng chª t¹o vµ l¾p ®Æt NghiÖm thu bµn giao QuyÕt to¸n thanh lý hîp ®ång 1.2 Quy tr×nh thi c«ng 4 Gi¸m s¸t kü thuËt, kiÓm tra chÊt lîng PhÇn mãng ChuÈn bÞ mÆt b»ng x©y dùng TËp kÕt nguyªn vËt liÖu Xö lý phÇn mãng vµ thi c«ng mãng PhÇn th©n Gia c«ng, cèt thÐp X©y dùng c¬ së L¾p ®Æt thiÕt bÞ PhÇn hoµn thiÖn HÖ thèng ®iÖn níc phô trî s¬n TiÕn hµnh bµn giao nghiÖm thu c«ng tr×nh 4. ChÊt lîng, sè lîng lao ®éng hiÖn cã cña Doanh NghiÖp Do tÝnh chÊt ®Æc thï cña ngµnh nghÒ kinh doanh, ®iÒu kiÖn kinh doanh vµ s¶n xuÊt mang tÝnh c¬ ®éng cao, ®Æc biÖt lµ m«i trêng thi c«ng nªn lùc lîng lao ®éng cña c«ng ty biÕn ®éng kh¸ lín. Sè lao ®éng b×nh qu©n cña c«ng ty dao ®éng ë kho¶ng 2000 ngêi vµ cã sù thay ®æi theo tõng thêi ®iÓm. Lùc lîng lao ®éng kh«ng æn ®Þnh do tÝnh chÊt ngµnh nghÒ nhng còng cã nh÷ng mÆt tÝch cùc nhÊt ®Þnh nh: c«ng ty sÏ tiÕt kiÖm ®îc nh©n lùc khi thiÕu viÖc lµm. V× thÕ vÞªc sö dông vµ s¾p xÕp lao ®éng cña c«ng ty ®Ó ®éi ngò c«ng nh©n thêng xuyªn cã viÖc lµm æn ®Þnh lµ mét biÓu hiÓn tèt cña c«ng ty trong viÖc bè trÝ bé m¸y qu¶n lý vµ c¬ cÊu tæ chøc lao ®éng. BiÓu sè 1: Thèng kª chÊt lîng CBCNV tÝnh ®Õn quý IV/2004 5 Chøc danh CB l·nh ®¹o QL CBKH kü thuËt CB chuyªn m«n CB nghiÖp vô CB hµnh chÝnh CB ®oµn thÓ CN s¶n xuÊt Tæng CBCNV Nam N÷ 34 34 0 155 100 15 24 12 12 57 23 34 20 18 2 1 0 0 1669 1432 0 §H 25 80 8 11 2 0 0 Tr×nh ®é C§ T/C L§PT 0 9 0 25 10 0 10 6 0 19 15 0 17 1 0 1 0 0 806 262 161 BiÓu sè 2: B¶ng kÕt qu¶ SXKD mét sè n¨m gÇn ®©y cña LILAMA 10 ChØ tiªu §VT 2002 2003 2004 GT s¶n lîng DT thuÇn LN sau thuÕ Nép Ng©n S¸ch Sè lîng CBCNV Sè L§ cã viÖc lµm Quü l¬ng TN b×nh qu©n C«ng tr×nh Ngh×n ®ång Ngh×n ®ång Ngh×n ®ång Ngêi Ngêi Ngh×n ®ång §ång/ngêi 122.950 78.040.0000 1.110.325 520.000 1.888 780 25.950.713 1.220.000 176.500 97.446.632 1.038.464 490.000 1.9 23 900 13.348.416 1.250.000 136.149 105.127.244 1.025.442 569.908 1.964 1.300 20.102.019 1.288.000 TT 1. 2. 3. 4. 5. 7. 8. II. §Æc ®iÓm c«ng t¸c t¹i c«ng ty 1. C¬ cÊu bé m¸y qu¶n lý C«ng ty L¾p M¸y& X©y Dùng sè 10 trùc thuéc Tæng C«ng ty L¾p m¸y ViÖt Nam cã bé m¸y tæ chøc vµ kinh doanh theo quy m« võa tËp trung, võa ph©n t¸n, cã nhiÒu ®éi trùc thuéc cÊp 2. Trong c¸c xÝ nghiÖp thµnh viªn cã tæ chøc bé m¸y qu¶n lý ®iÒu hµnh s¶n xuÊt nh c¸c phßng ban cña c«ng ty nhng sè lîng c«ng nh©n Ýt h¬n. Riªng c¸c c«ng tr×nh ®îc tæ chøc thµnh c¸c tiÓu ban cã chøc n¨ng nhiÖm vô nh c¸c phßng ban thu nhá cña C«ng ty. §Ó tæ chøc tèt c«ng t¸c qu¶n l ý vµ s¶n xuÊt, mèi quan hÖ gi÷a c¸c phßng ban ®îc kh¸i qu¸t theo s¬ ®å sau: S¬ ®å 2: Tæ chøc bé m¸y qu¶n lý cña Doanh NghiÖp 6 Gi¸m §èc PG§ néi chÝnh V¨n phßng Phßng tæ chøc lao ®éng tiÒn l ¬ng XN l¾p m¸y 10.1 XN l¾p m¸y 10.2 PG§ Kinh tÕ kü thuËt Phßng kinh tÕ kü thuËt XN l¾p m¸y 10.4 7 Phßng vËt t thiÕt bÞ XN chÕ t¹o thiÕt bÞ vµ kÕt cÊu thÐp PG§ ®iÒu hµnh s¶n xuÊt Phßng tµi chÝnh kÕ to¸n §éi l¾p ®iÖn Ban ®Çu t dù ¸n Xëng s÷a ch÷a c¬ giíi 2. C¬ cÊu tæ chøc bé m¸y kÕ to¸n Tæ chøc bé m¸y kÕ to¸n khoa häc, phï hîp víi ®Æc ®iÓm tæ chøc qu¶n lý kinh doanh cña doanh nghiÖp lµ mét kh©u quan träng ®èi víi Phã Gi¸m §èc vµ KÕ to¸n trëng. C«ng ty L¾p M¸y & X©y Dùng sè 10 cã ®Æc ®iÓm tæ chøc qu¶n lý vµ quy m« s¶n xuÊt kinh doanh cua C«ng ty gåm nhiÒu xÝ nghiÖp, ®¬n vÞ thµnh viªn cã trô së giao dÞch ë nhiÒu n¬i trªn ®Þa bµn c¶ níc nªn bé m¸y kÕ to¸n cña C«ng t y ®îc tæ chøc theo h×nh thøc nöa tËp trung, nöa ph©n t¸n nhng ®îc liªn kÕt theo s¬ ®å sau: S¬ ®å 3 : S¬ ®å tæ chøc bé m¸y kÕ to¸n KÕ to¸n trëng KÕ to¸n vËt t, hµng ho¸. KÕ to¸n Tµi S¶n Cè §Þnh KÕ to¸n tiÒn l ¬ng, BHXH, BHYT, KPC§. KÕ to¸n tiÒn mÆt, tiÒn t¹m øng, thanh to¸n. KÕ to¸n thuÕ GTGT ®Çu vµo, ®Çu ra. KÕ to¸n doanh thu 8 KÕ to¸n tæng hîp tÝnh vµ x¸c ®Þnh kÕt qu¶ KÕ to¸n tiÒn göi, tiÒn vay, tiÒn d«i c«ng tr×nh Thñ quü §Æc ®iÓm tæ chøc sæ s¸ch kÕ to¸n t¹i C«ng ty S¬ ®å 4: Quy tr×nh ghi sæ theo h×nh thøc kÕ to¸n: NhËt Ký Chung Ghi chó: Chøng tõ gèc Ghi hµng ngµy §èi chiÕu Sæ quü Ghi cuèi th¸ng NhËt Ký Chung Sæ (thÎ ) h¹ch to¸n chi tiÕt Quy tr×nh ghi sæ : Hµng ngµy khi cã c¸c nghiÖp vô kinh tÕ ph¸t sinh , c¨n cø vµo chøng tõ gèc hîp lý hîpSælÖ,C¸i kÕ to¸n nhËp d÷ liÖu vµotæng m¸y.hîp Ch¬ng B¶ng tr×nh sÏ tù ®éng thùc hiÖn vµo sæ chi tiÕt vµ sæ NhËt Ký Chung. chiCuèi tiªt th¸ng, ch¬ng tr×nh sÏ tù ®éng lËp c¸c bót to¸n kÕt chuyÓn, ph©n bæ lªn c¸c b¸o c¸o, biÓu tæng hîp ( sæ cai, b¶ng kÕt qu¶ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh, b¶ng c©n B¸o c¸o kÕ to¸n ®èi kÕ to¸n ). Niªn ®é kÕ to¸n : b¾t ®Çu tõ ngµy 01 th¸ng 01 kÕt thóc vµo ngay 31 th¸ng 12 hµng n¨m. §¬n vÞ tiÒn tÖ :®¬n vÞ tiÒn tÖ sö dông lµ VN§( ViÖt Nam §ång ). ChuyÓn ®æi c¸c ®ång tiÒn kh¸c sang VN§ t¹i thêi ®iÓm ph¸t sinh theo tû gi¸ quy ®æi cña Ng©n Hµng Nhµ Níc c«ng bè. 9 III. Nh÷ng khã kh¨n, thuËn lîi cña Doanh NghiÖp cã ¶nh hëng ®Õn c«ng t¸c h¹ch to¸n cña Doanh NghiÖp + ThuËn lîi : lµ mét trong nh÷ng c«ng ty lín cña C«ng ty L¾p M¸y ViÖt Nam , ®· tõng tham gia nh÷ng c«ng tr×nh lín nh thuû ®iÖn S«ng §µ , thuû ®iÖn YALY , nhiÖt ®Þªn Ph¶ L¹i , nhµ m¸y xi m¨ng Bót S¬n , líi ®iÖn Vinh… C«ng ty cã ®éi ngò c¸n bé trÎ , n¨ng ®éng s¸ng t¹o, ®éi ngò c«ng nh©n lµnh nghÒ cã kinh nghiÖm, cã kh¶ n¨ng thùc hiÖn c¸c c«ng viÖc phøc t¹p . Trong n¨m 2004 ®· tróng thÊu mét sè c«ng tr×nh lín nh : Söa ch÷a nhµ m¸y thuû ®iÖn Th¸c Bµ , chÕ t¹o cét ®iÖn ®êng d©y NghÜa Lé – Yªn B¸i , c«ng tr×nh xi m¨ng B¾c k¹n ….C«ng ty lu«n kh¼ng ®Þnh vai trß, uy tÝn cña m×nh trªn c¸c c«ng tr×nh l¾p m¸y lín . +Khã kh¨n : Sè lao ®éng cña C«ng ty lín ( gÇn 2000 ngêi ) nªn viÖc gi¶i quyÕt c«ng ¨n viÖc lµm cho ®ñ sè lao ®éng lµ mét vÊn ®Ò lín trong lóc nÒn kinh tÕ ®ang c¹nh tranh gay g¾t. C«ng tr×nh thi c«ng dµi , dµn tr¶i kh¾p c¶ níc ( chñ yÕu lµ c¸c vïng xa x«i hÎo l¸nh ). ViÖc ®iÒu ®éng nh©n lùc chuyÓn m¸y mãc thiÕt bÞ tíi c«ng tr×nh khã kh¨n, tèn kÐm. MÆt kh¸c c¸c thñ tôc nghiÖm thu quyÕt to¸n c¸c c«ng tr×nh cßn phøc t¹p kÐo dµi nªn ¶nh hëng tíi viÖc thanh to¸n, thu håi vèn chËm. Nhu cÇu vèn kinh doanh ngµy mét lín trong khi vèn tù cã cha ®¸p øng ®îc nªn c«ng ty ph¶i vay ng©n hµng, chi phÝ l·i vay lín , chiÕm tû träng cao trong chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh cña ®¬n vÞ. §Ó thuËn tiÖn cho c«ng t¸c hach to¸n, C«ng ty ®· ®Æt tõng ký hiÖu riªng cho tõng c«ng tr×nh vµ h¹ng môc c«ng tr×nh lµ : 10 C«ng tr×nh líi ®iÖn Vinh : 09 C«ng tr×nh Xi M¨ng B¾c K¹n : 32 C«ng tr×nh SESAN : 34 11 PhÇn II : Thùc tr¹ng c«ng t¸c h¹ch to¸n kÕ to¸n t¹i Doanh NghiÖp. A. KÕ to¸n lao ®éng tiÒn l¬ng TiÒn l¬ng lµ nguån thu nhËp chñ yÕu cña ngêi lao ®éng. C¸c Doanh NghiÖp sö dông tiÒn l¬ng lµm®ßn bÈy kinh tÕ, khuyÕn khÝch tinh thÇn tÝch cùc lao ®éng, lµ nh©n tè thóc ®Èy t¨ng n¨ng suÊt lao ®éng. §èi víi c¸c doanh nghiÖp, tiÒn l¬ng ph¶i tr¶ cho ngêi lao ®éng lµ mét bé phËn chi phÝ cÊu thµnh nªn gi¸ trÞ cña s¶n phÈm mµ doanh nghiÖp s¸ng t¹o ra. Qu¶n lý lao ®éng vµ tiÒn l¬ng lµ mét néi dung quan träng trong c«ng tac qu¶n lý s¶n xuÊt kinh doanh cña Doanh NghiÖp. Nã lµ nh©n tè gióp cho Doanh NghiÖp hoµn thµnh vµ hoµn thµnh vît møc kÕ ho¹ch s¶n xuÊt. §Ó h¹ch to¸n tèt vÒ lao ®éng, tiÒn l¬ng, mçi Doanh NghiÖp ph¶i cã quy tr×nh h¹ch to¸n riªng phï hîp víi Doanh NghiÖp cña m×nh. Quy tr×nh h¹ch to¸n cña C«ng ty L¾p M¸y & X©y Dùng sè 10 ®îc minh ho¹ b»ng s¬ ®å sau: S¬ ®å 5: Quy tr×nh h¹ch to¸n 12 GiÊy nghØ èm, häc häp, phÐp. B¶ng ChÊm C«ng Hîp §ång Lµm Kho¸n B¶ng thanh to¸n l¬ng tõng tæ, ®éi, c«ng tr×nh B¶ng thanh to¸n l¬ng toµn doanh nghiÖp B¶ng ph©n bæ sè 1 Ghi chó: I. Ghi hµng ngµy Ghi cuèi th¸ng H×nh thøc tr¶ l¬ng: HiÖn nay, C«ng ty L¾p M¸y & X©y Dùng sè 10 ¸p dông c¶ hai h×nh thøc tr¶ l¬ng lµ theo thêi gian vµ theo s¶n phÈm. 1. L¬ng thêi gian: ®îc ¸p dông cho ban qu¶n lý tæ, ®éi c«ng tr×nh, nh©n viªn c«ng ty. C¸c chøng tõ ban ®Çu lµm c¬ së ph¸p lý cho viÖc tÝnh vµ tr¶ l¬ng theo h×nh thøc nµy lµ cÊp bËc l¬ng vµ b¶ng chÊm c«ng. Long thêi gian = L¬ng c¬ b¶n x HÖ sè l¬ng cña c«ng ty L¬ng c¬ b¶n = L¬ng tèi thiÓu x HÖ sè l¬ng (Víi hÖ sè l¬ng cña c«ng ty lµ do c«ng ty quy ®Þnh) §èi víi nh©n viªn c«ng ty, bªn c¹nh kho¶n l¬ng chÝnh mµ nh©n viªn ®ù¬c hëng, c«ng ty con bæ sung thªm c¸c nguån thu nhËp kh¸c nh c¸c kho¶n phô cÊp, l¬ng lÔ, phÐp, häp…Møc l¬ng nµy ®îc tÝnh nh sau: Long lÔ, phÐp L¬ng c¬ b¶n + Phô cÊp häp = x sè ngµy nghØ 26 Kho¶n phô cÊp cña C«ng ty ®îc thùc hiÖn theo quy ®Þnh tiÒn l¬ng míi vÒ hÖ sè phô cÊp míi trong x©y l¾p. VD : 13 Trëng phßng : 0.5 Phã phßng : 0.4 Nh©n viªn : 0.2 ……………. ……………….. §èi víi c«ng nh©n tuú theo tõng lîng c«ng tr×nh ë khu vùc cã quy ®Þnh hÖ sè phô cÊp cña tõng khu vùc Khu vùc YALY : 0.5 Khu vùc S¬n La : 0.7 Khu vùc Tuyªn Quang :0.4 Khu vùc Vinh :0.5 ………. ………. Phô cÊp =HÖ sè phô cÊp * L¬ng tèi thiÓu  L¬ng thùc tÕ tr¶ _ L¬ng thêi L¬ng lÔ , Phô cho nh©n viªn -- gian + phÐp + cÊp Ngoµi ra, hµng th¸ng c«ng ty trÝch 8% khÊu trõ l¬ng BHXH = 5 % x L¬ng c¬ b¶n BHYT = 1% x L¬ng c¬ b¶n KPC§ = 1% x Tæng thu nhËp Quü tõ thiÖn = 1% x Tæng thu nhËp VD: T¹i phßng thiÕt kÕ cña C«ng ty L¾p M¸y & X©y Dùng sè 10 do «ng Th¸i B¸ QuyÕt ( trëng phßng ) cã HSL =2.98 vµ HSL do C«ng ty quy ®Þnh lµ 2.086. Trong th¸ng 6, «ng cã 2 ngµy nghØ phÐp. VËy c¸c kho¶n mµ «ng QuyÕt ®îc h¬ng trong th¸ng lµ : L¬ng c¬ b¶n = 290000 x 2.98 =864200 L¬ng thêi gian =864200 x 2.086 =1802721 Phô cÊp =290000 x 0.5 = 145000 L¬ng 864200 + 145000 phÐp = 26 x 2 = 76264  Tæng thu nhËp = 1802721+145000 + 76246= 2023967 BHXH = 864200 x 5% = 48210 BHYT = 864200 x 1% = 8642 14 KPC§ = 2023967 x1% = 20240 Quü tõ thiÖn = 2023967 x 1% = 20240 B¶ng thanh to¸n l¬ng cña nh©n viªn c«ng ty, nh©n viªn c«ng tr×nh C¬ së lËp : C¨n cø vµo c¸c chøng tõ vÒ lao ®éng: B¸ng chÊm c«ng, b¶ng tÝnh møc phô cÊp , phiÕu x¸c nhËn thêi gian lao ®éng, c«ng viÖc hoµn thµnh ….. Ph¬ng ph¸p lËp:  Cét l¬ng thêi gian, l¬ng phô cÊp, phÐp, lÔ .... ¸p dông c«ng thøc tÝnh cho nh©n viªn hoÆc c«ng nh©n.  Cét tæng thu nhËp = L¬ng thêi gian ( s¶n phÈm) + L¬ng phô + c¸c kho¶n phô cÊp.  C¸c kho¶n khÊu trõ : ¸p dông c«ng thøc  Cét thùc lÜnh = Tæng thu nhËp – C¸c kho¶n khÊu trõ T¸c dông : Lµ c¬ së ®Ó tr¶ vµ thanh to¸n l¬ng cho ngêi lao ®éng vµ lµ c¬ së ®Ó lËp b¶ng thanh to¸n l¬ng cho toµn c«ng ty. 15 BiÓu sè 3 C«ng ty l¾p m¸y vµ x©y dng sè 10 B¶ng tÝnh vµ thanh to¸n l¬ng Nh©n viªn c«ng ty_phßng thiÕt kÕ. Th¸ng 6 / 2004 STT 1 1 2 3 4 5 Hä vµ tªn 2 Th¸i B¸ Quyet T¹ Kh¾c Quý Th¸i BÝch Quý §Æng Th¸i Lu Hoµng H÷u §êng …… Céng Lcb 3 864.200 845.000 768.000 742.000 657.700 Tæng tiÒn lên vµ thu ngËp ®îc lÜnh C¸c kho¶n L¬ng lÔ L¬ng thêi phat sinh ,phÐp Tæng céng gian vµ thëng kh¸c 4 5 6 7 1.802.721 145.000 76.246 2.023.967 1.757.650 116.000 36.962 1.910.612 1.452.350 58.000 31.769 1.542.119 1.113.000 58.000 0 1.171.000 1.172.486 58.000 0 1.230.486 13.700.000 725.000 341.375 14.766.375 C¸c kho¶n trÝch nép BHXH BHYT KPC§ Tõ thiÖn Céng T¹m øng k× 1 Thùc lÜnh k× 2 8 43.210 42.250 38.400 37.000 32.935 9 8.642 8.450 7.680 7.420 6.587 10 20.240 19.106 15.421 11.710 12.305 11 20.240 19.106 15.421 11.710 12.305 12 92.332 88.912 76.922 67.940 64.132 13 500.000 500.000 400.000 300.000 300.000 14 1.431.635 1.321.700 1.065.197 803.060 866.354 475.105 95.021 147.664 147.664 865.454 5.700.000 8.200.921 Ngêi lËp biÓu ( Ký, hä tªn) KÕ to¸n trëng ( Ký, hä tªn) 16 2. L¬ng s¶n phÈm ( l¬ng kho¸n) : H×nh thøc tr¶ l¬ng lµ kÕt hîp gi÷a l¬ng kho¸n vµ h¹nh to¸n l¬ng s¶n phÈm. ViÖc tÝnh to¸n vµ h¹ch to¸n l¬ng theo h×nh thøc nµy ®îc tiÕn hµnh nh sau : Khèi lîng c«ng viÖc ë mçi c«ng tr×nh ®îc bãc t¸ch vµ ph©n c«ng cho mçi tæ, ®éi ®¶m tr¸ch mét phÇn viÖc. C¸c tæ ,®éi trëng hµng ngµy chÊm c«ng cho c«ng nh©n. Khi c«ng viÖc hoµn thµnh hoÆc ®Õn kú thanh to¸n sÏ tiÕn hµnh tr¶ l¬ng trªn c¬ së quü tiÒn l¬ng ®îc giao kho¸n. TiÒn l¬ng theo s¶n §¬n gi¸ x khèi lîng thi c«ng phÈm ( l¬ng kho¸n) = kho¸n thùc tÕ Sau khi lµm xong khèi lîng c«ng viÖc mµ c«ng tr×nh ®îc giao kho¸n, ngêi qu¶n lý sÏ tÝnh l¬ng cho tõng c«ng nh©n theo tõng c«ng thøc sau : L¬ng kho¸n cña _ Tæng tiÒn kho¸n cña c¶ tæ Sè c«ng cña tõng Tõng CN trong tæ _ Tæng sè c«ng cña c¶ tæ CN trong tæ VD : Dùa vµo b¶ng chÊm c«ng cña c«ng tr×nh líi ®iÖn Vinh ta tÝnh l¬ng cho «ng Vò Träng Phóc nh sau: 13.737.000 L¬ng kho¸n = x 23 = 1.003.019 ( ®ång ) 315 §èi víi c«ng trêng Vinh, ngoµi c¸c kho¶n ®îc hëng , c«ng nh©n t¹i c«ng tr×nh cßn ®îc hëng mét kho¶n phô cÊp khu vùc lµ 1% l¬ng tèi thiÓu , víi ®éi trëng c«ng tr×nh lµ 3%. => Phô cÊp = 290.000 x 1% = 29.000 ( ®ång ) 962.800 + 29.000 L¬ng phÐp = x 3 = 114.438 ( ®ång ) 26 Tæng thu nhËp = 1.003.019 + 29.000 + 114.438 = 1.146.457 ( ®ång ) 17 b¶ng thanh to¸n l¬ng BiÓu 5 Tæng C«ng ty L¾p M¸y ViÖt Nam C«ng ty l¾p m¸y& x©y dùng sè 10 C«ng tr×nh Vinh-th¸ng 6/2004 ( §VT : ®ång ) STT Hä tªn Sè hiÑu 1 1 2 3 4 5 2 Ph¹m kh¾c tuyªn Ph¹m h¶i nam Vò träng phóc Ph¹m quang trung Vò ®×nh linh …. Céng 3 04-6257 27-6872 23-4932 08-511 19-6871 Lcb 4 1.155.500 678.600 962.800 1.026.600 1.029.300 G§ c«ng ty ( Ký, hä tªn) Tæng tiÒn l¬ng vµ thu nhËp L..kho¸n P/c k/v L. Tæng céng phÐp 5 6 7 8 1.133.848 87.000 1.220.848 1.046.640 29.000 1.075.640 1.003.019 29.000 114.438 1.146.4557 348.800 29.000 377.800 1.090.250 29.000 40.704 1.159.954 13.737.000 493.000 207.300 14.437.300 KÕ to¸n trëng ( Ký, hä tªn) BHXH 9 57.775 33.930 48.140 51.330 51.465 698.155 C¸c kho¶n khÊu trõ BHYT CFC§ Quü tõ thiÖn 10 11 12 11.555 12.208 12.208 6.786 10.756 10.756 9.628 11.465 11.465 10.266 3.778 3.778 10.293 11.599 11.599 139.631 144.373 144.373 Tæng céng 13 93.746 62.228 80.690 69.152 84.956 1.126.532 Ngêi lËp biÓu ( Ký, hä tªn) Thu nhËp ®îc lÜnh T¹m øng Thùc lÜnh 14 15 300.000 827.102 3.000.000 713.412 400.000 665.767 200.000 108.648 500.000 574.998 4.500.000 8.810.768 II. KÕ to¸n c¸c kho¶n trÝch theo l¬ng C¸c kho¶n trÝch theo l¬ng ®îc h×nh thµnh b»ng c¸ch trÝch lËp hµng th¸ng theo tû lÖ quy ®Þnh trªn tæng sè l¬ng thùc tÕ ph¶i tr¶ cho c«ng nh©n viªn trong th¸ng tÝnh vµo chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh vµ ph©n c«ng nh©n viªn ph¶i nép theo quy ®Þnh tÝnh theo l¬ng c«ng nh©n viªn ®îc lÜnh . Còng nh c¸c doanh nghiÖp kh¸c , hµng th¸ng c«ng ty L¾p M¸y & X©y Dùng sè 10 trÝch 19% tÝnh vµo chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh bao gåm : - Quü BHXH 15% chia ra :  10 % nép cho c¸c c¬ quan BHXH  5% ®Ó chi l¬ng èm , thai s¶n , tai n¹n lao ®éng - KPC§ 2% chia ra :  1% nép cho liªn hiÖp c«ng ®oµn  1 % ®Ó l¹i doanh nghiÖp chi ho¹t ®éng ®oµn c¬ së - BHYT 2% nép cho c¬ quan y tÕ .  B¶ng ph©n bæ tiÒn l¬ng vµ b¶o hiÓm x· héi :  C¬ së lËp : c¨n cø vµo b¶ng thanh to¸n tiÒn l¬ng, thëng , BHXH,… cña toµn ®¬n vÞ .  Ph¬ng ph¸p lËp : c¨n cø vµo b¶ng thanh to¸n l¬ng, thëng , BHXH …kÕ to¸n tËp hîp , ph©n lo¹i chøng tõ theo ®èi t îng sö dông , tÝnh to¸n sè tiÒn ®Ó ghi vµo b¶ng ph©n bæ theo c¸c dßng phï hîp víi cét ghi. C¨n cø vµo tû lÖ trÝch BHXH , BHYT, KPC§ vµ tæng tiÒn l¬ng thanh to¸n theo tõng ®èi tîng tÝnh ra sè tiÒn ph¶i trÝch ®Ó ghi vµo cét phï hîp .  T¸c dông : lµ c¨n cø ®Ó tËp hîp chi phÝ vµ tÝnh gi¸ thµnh . Sau khi lËp b¶ng thanh to¸n l¬ng , kÕ to¸n tËp hîp sè liÖu chøng tõ vµo sæ s¸ch liªn quan vµ lËp c¸c sæ c¸i c¸c TK liªn quan : 334, 338 BiÓu 8 : Sæ c¸i Tµi kho¶n 334 – Ph¶i tr¶ c«ng nh©n viªn 19 Th¸ng 6 n¨m 2004 Chøng tõ Sè Ngµy PC963 16/ 6 PKT712 30/ 6 PKT869 30/ 6 30/ 6 DiÔn gi¶i D ®Çu th¸ng Chi t¹m øng Tr¶ l¬ng nh©n viªn Tr¶ l¬ng c«ng nh©n KhÊu trõ l¬ng Céng ph¸t sinh D cuèi th¸ng TK §¦ 1111 642 627 338 Ngêi lËp biÓu ( Ký, hä tªn ) BiÓu 9 : ( §VT: ®ång ) Sè ph¸t sinh Cã 756.281.435 437.757.600 252.957.688 2.428.921.214 143.393.936 581.151.536 2.681.878.902 2.857.008.801 Nî KÕ to¸n trëng ( Ký, hä tªn ) Sæ c¸i TK338 – Ph¶i tr¶ , ph¶i nép kh¸c Th¸ng 6 n¨m 2004 ( §VT : ®ång ) Chøng tõ DiÔn gi¶i TK Sè ph¸t sinh Sè Ngµy Nî Cã §¦ D ®Çu kú 220.237.001 642 PKT721 30/ 6 TrÝch BHXH, BHYT, KPC§ 509.556.991 vµo chi phÝ tiÒn l¬ng. TrÝch c¸c kho¶n khÊu trõ l334 PKT976 30/ 6 ¬ng 102.155.008 Céng ph¸t sinh 0 661.711.999 D cuèi kú 0 831.949.000 Ngêi lËp biÓu ( Ký, hä tªn ) KÕ to¸n trëng ( Ký, hä tªn ) 20
- Xem thêm -