Tài liệu Báo cáo tổng hợp công ty in tài chính

  • Số trang: 25 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 40 |
  • Lượt tải: 0
nganguyen

Đã đăng 34345 tài liệu

Mô tả:

PhÇn I Kh¸i qu¸t chung vÒ ®Æc §iÓm h®sxkd vµ tæ chøc bé m¸y qu¶n lý cña c«ng ty in tµi chÝnh I. §Æc ®iÓm t×nh h×nh chung cña C«ng ty in Tµi chÝnh. 1. Qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn. C«ng ty in Tµi chÝnh lµ mét doanh nghiÖp Nhµ n-íc chän sù qu¶n lý trùc tiÕp cña Bé Tµi chÝnh. C«ng ty cã t- c¸ch ph¸p nh©n ®Çy ®ñ, h¹ch to¸n theo c¬ chÕ h¹ch to¸n ®éc lËp, tù chñ vÒ tµi chÝnh. HiÖn nay trô së chÝnh cña c«ng ty ®ãng t¹i phêng NghÜa T©n, quËn CÇu GiÊy - Hµ Néi. Ngoµi ra C«ng ty cßn cã mét sè chi nh¸nh t¹i Thµnh phè Hå ChÝ Minh. TiÒn th©n lµ nhµ in Tµi chÝnh, thµnh lËp vµo ngµy 05/3/1985 theo quyÕt ®Þnh sè 41/TC/TCCB cña Bé Tµi chÝnh. Khi míi ra ®êi C«ng ty gÆp rÊt nhiÒu khã kh¨n, vèn chØ lµ 05 triÖu ®ång; 05 cç m¸y chuyÓn nh-îng tõ ®¬n vÞ kh¸c; 13 gian nhµ cÊp IV ®-îc chuyÓn nh-îng tõ khoa t¹i chøc trêng §¹i häc Tµi chÝnh - KÕ to¸n - Hµ Néi; nh©n sù chØ cã 11 ng-êi. Ho¹t ®éng chñ yÕu lóc bÊy giê chØ lµ in Ên tµi liÖu, sæ s¸ch, biÓu mÉu, chøng tõ vµ c¸c tµi liÖu kh¸c theo giÊy phÐp cña c¬ quan Nhµ n-íc. Giai ®o¹n ph¸t triÓn (1985 1990) víi sè vèn Ýt ái, ®éi ngò c«ng nh©n thiÕu kinh nghiÖm, ch-a lµnh nghÒ, m¸y mãc cò kü l¹i ®-îc Nhµ n-íc bao cÊp toµn bé nªn KÕt qu¶ s¶n xuÊt kh«ng cao, nhµ in kh«ng chñ ®éng trong s¶n xuÊt kinh doanh. Song n¨m 1990 nÒn kinh tÕ chuyÓn ®æi, nhµ in ®Ò b¹t nguyÖn väng víi Bé Tµi chÝnh ®-îc giao quyÒn tù chñ trong s¶n xuÊt kinh doanh, h¹ch to¸n ®éc lËp, tù trang tr¶i, ®¶m b¶o ®êi sèng cho c¸n bé c«ng nh©n viªn, ®ãng gãp ®Çy ®ñ c¸c kho¶n ph¶i nép cho ng©n s¸ch Nhµ n-íc. 1 §Õn nay C«ng ty ®· ®i vµo ho¹t ®éng ®-îc 16 n¨m, C«ng ty ®· ®øng v÷ng, tån t¹i vµ ph¸t triÓn, kh¼ng ®Þnh ®-îc vÞ trÝ cña m×nh trªn thÞ tr-êng ngµnh in nãi chung vµ in Ên s¶n phÈm ®Æc thï kÕ to¸n tµi chÝnh nãi riªng. Do sù ph¸t triÓn nhanh chãng cña Nhµ in tµi chÝnh nªn ngµy 17/8/1996 theo quyÕt ®Þnh sè 925/TC/Q§ Nhµ in Tµi chÝnh chÝnh thøc ®æi tªn thµnh C«ng ty in Tµi chÝnh. Ngoµi nhiÖm vô chñ yÕu lµ in Ên c¸c hãa ®¬n, chøng tõ, Ên chØ ... phôc vô ngµnh tµi chÝnh, C«ng ty cßn nhËn in c¸c lo¹i s¸ch, b¸o.... cho bªn ngoµi theo ®¬n ®Æt hµng. HiÖn nay C«ng ty cßn nhiÖm vô kinh doanh vËt t- vµ lµm ®¹i lý ph¸t hµnh s¶n phÈm in cña ngµnh Tµi chÝnh. §Ó lµm ®îc ®iÒu ®ã C«ng ty ®· nç lùc phÊn ®Êu rÊt nhiÒu nªn ®Õn nay C«ng ty ®· æn ®Þnh ®-îc s¶n xuÊt kinh doanh vµ ngµy cµng më réng thÞ trêng. Do ®ã, ®Ó tiÖn phôc vô c¸c kh¸ch hµng phÝa Nam, n¨m 1997 C«ng ty ®· më mét chinh nh¸nh t¹i Thµnh phè Hå ChÝ Minh. Ngµy 01/4/1990 Nhµ in h¹ch to¸n ®éc lËp ®¸nh dÊu b-íc ngoÆt lÞch sö phï hîp xu thÕ ph¸t triÓn cña nÒn kinh tÕ thÞ tr-êng. Giai ®o¹n nµy Nhµ in ®· kh«ng ngõng ®Çu t- m¸y mãc, thiÕt bÞ cô thÓ. N¨m 1991: Mua m¸y vi tÝnh thay cho m¸y ch÷ ch×. N¨m 1992: Mua mét m¸y OFFSET 4 trang hiÖn ®¹i cña Céng hoµ liªn bang §øc, trÞ gi¸ 600 triÖu ®ång. N¨m 1993: Mua mét m¸y OFFSET 8 trang mµu hiÖn ®¹i cña Céng hoµ liªn bang §øc, trÞ gi¸ 2,2 tû ®ång. N¨m 1994: Mua mét m¸y OFFSET 10 trang 2 mµu hiÖn ®¹i cña NhËt B¶n cã tèc ®é in rÊt lín. Sau ®ã lµ thay cung c¸ch lµm viÖc, céng thªm thiÕt bÞ c«ng nghÖ míi ë trªn ®· cho ra ®êi nh÷ng s¶n phÈm ®¹t tiªu chuÈn vµ kÞp thêi. B»ng nh÷ng thay ®æi néi lùc cña chÝnh m×nh, Nhµ in ®· chñ ®éng trong ký kÕt hîp ®ång, ®¶m b¶o chÊt l-îng, thêi gian, gi¸ c¶ hîp lý nªn ®· thu hót ®-îc c¶ kh¸ch hµnh trong vµ ngoµi ngµnh. Ngoµi ra, C«ng ty cßn ®ñ ®iÒu kiÖn nhËn in 2 nh÷ng hîp ®ång cã mÆt hµng phøc t¹p, ®ßi hái kü thuËt cao nh- ho¸ ®¬n sè nh¶y, ho¸ ®¬n liªn tôc .... mµ tr-íc ®©y chØ cã thÓ in ë Thµnh phè Hå ChÝ Minh, thËm chÝ ë n-íc ngoµi. §Ó cã ®-îc møc t¨ng tr-ëng ®¸ng kÓ ®ã, C«ng ty ®· ®Çu t- ®óng møc cho c«ng nghÖ, c¬ së h¹ tÇng. Ngoµi ra, ®Ó ph¸t triÓn s¶n xuÊt më réng ®èi tîng kh¸ch hµng, kÓ tõ n¨m 1997 C«ng ty ®· ®Æt chi nh¸nh t¹i miÒn Nam. HiÖn nay chi nh¸nh ®· æn ®Þnh vµ ho¹t ®éng cã hiÖu qu¶. Tæng doanh thu lu«n ®¹t møc t¨ng tr-ëng b×nh qu©n hµng n¨m lµ 20%; nÕu so víi n¨m 1995 t¨ng 140%. Lîi nhuËn tr-íc thuÕ t¨ng mçi n¨m 19,6%. Nép ng©n s¸ch Nhµ níc t¨ng 31%. Thu nhËp b×nh qu©n ®Çu ngêi so víi n¨m 1995 t¨ng 200%. Trong nh÷ng n¨m qua, víi sù cè g¾ng v-ît bËc cña m×nh, C«ng ty tµi chÝnh ®· ®¹t ®-îc mét th«ng sè thµnh qu¶ tiªu biÓu th«ng qua c¸c chØ tiªu sau: S¬ ®å 1 TT ChØ tiªu §¬n vÞ N¨m N¨m N¨m tÝnh 1998 1999 2000 1 Tæng doanh thu Tr.®ång 24.362 32.514 58.965 2 Lîi tøc sau thuÕ Tr.®ång 1.443 1.678 2.876 3 Nép ng©n s¸ch Nhµ n-íc Tr.®ång 1.450 1.950 3.711 4 Thu nhËp b×nh qu©n cña Tr.®ång 1.280 1.600 1.864 CNV 5 Vèn kinh doanh Tr.®ång 4.190 4.757 6.707 6 S¶n l-îng trang in Tr.®ång 1.433 1.800 3.675 3 So víi n¨m 1990 khi b¾t ®Çu ho¹ch to¸n ®éc lËp kÕt qu¶ t¨ng lªn nhiÒu ®Æc biÖt lµ nh÷ng n¨m gÇn ®©y: n¨m 1998, n¨m 1999, n¨m 2000 tæng doanh thu ®· t¨ng mét c¸ch nhanh chãng chøng tá c«ng ty ®· cã sù nç lùc phÊn ®Êu kh«ng ngõng nªn ®Õn nay c«ng ty ®· æn ®Þnh ®-îc s¶n xuÊt kinh doanh vµ ngµy cµng më réng thÞ trêng. ChØ víi tuæi ®êi 16 n¨m nhng C«ng ty in Tµi chÝnh ®· lín m¹nh kh«ng ngõng. B-íc sang thÓ kû míi víi nç lùc cè g¾ng hÕt m×nh, c¸c môc tiªu cña C«ng ty sÏ lu«n ®-îc thùc hiÖn vµ hoµn thµnh vît bËc. 2. Chøc n¨ng, nhiÖm vô: C«ng ty Tµi chÝnh lµ mét ®¬n vÞ h¹ch to¸n ®éc lËp, tù chñ vÒ tµi chÝnh, v× vËy C«ng ty cã chøc n¨ng tæ chøc qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh tõ kh©u mua nguyªn vËt liÖu, s¶n xuÊt theo ®¬n ®Æt hµng ®Õn kh©u tiªu thô s¶n phÈm; §ång thêi qu¶n lý mäi mÆt ho¹t ®éng nh-: Tµi chÝnh kÕ to¸n, lu©n chuyÓn hµng ho¸, ®iÒu hµnh c¸c ho¹t ®éng kinh doanh kh¸c nÕu cã. Cßn vÒ nhiÖm vô, ngay tõ khi míi thµnh lËp, C«ng ty ®· ®Ò ra nhiÖm vô lµ in Ên c¸c tµi liÖu, chøng tõ, biÓu mÉu, sæ s¸ch kÕ to¸n cung cÊp cho ngµnh tµi chÝnh, thùc hiÖn nhiÖm vô víi Nhµ n-íc, kinh doanh cã hiÖu qu¶, sö dông vµ b¶o toµn nguån vèn Nhµ n-íc giao. 3. §Æc ®iÓm tæ chøc s¶n xuÊt kinh doanh. Do s¶n phÈm chñ yÕu cña C«ng ty lµ mÆt hµng mang ý nghÜa quèc gia nªn C«ng ty kh«ng thÓ s¶n xuÊt hoÆc tiªu thô mét c¸ch tuú tiÖn mµ ph¶i quy ®Þnh cô thÓ vÒ mÉu m·, sè l-îng, chÊt l-îng. Cã nhiÒu lo¹i giÊy tê, Ên chØ cã gi¸ trÞ nh- tiÒn, b¹c phôc vô cho nhu cÇu thu chi cña ng©n s¸ch Nhµ n-íc nªn yªu cÇu qu¶n lý trong c«ng viÖc in Ên còng nh- ph¸t hµnh ®ßi hái rÊt chÆt chÏ. MÆt kh¸c, s¶n phÈm cña C«ng ty s¶n xuÊt theo ®¬n ®Æt hµng nªn 4 kh«ng cã s¶n phÈm tån kho vµ viÖc in ho¸ ®¬n, biÓu mÉu kÕ to¸n do Bé Tµi chÝnh quy ®Þnh. V× vËy s¶n phÈm cña C«ng ty cã tÝnh chÊt ®Æc thï. VÒ m¸y mãc thiÕt bÞ ®Ò lµ m¸y mãc thiÕt bÞ hiÖn ®¹i, phï hîp víi c«ng nghÖ in, phôc vô cho viÖc in sè nh¶y trong c¸c lo¹i Ên chØ víi ®éi ngò c«ng nh©n lµnh nghÒ cã tr×nh ®é chuyªn m«n cao. HÇu hÕt mäi phÇn viÖc trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt ®Òu ®-îc chuyªn m«n ho¸ theo lao ®éng vµ m¸y mãc, trõ mét sè lµ theo lao ®éng thñ c«ng nh- kh©u tay, ®ãng ghim, d¸n g¸y, cßn l¹i hÇu hÕt c¶ d©y chuyÒn s¶n xuÊt ®Òu ®îc tù ®éng tõ kh©u c¾t räc giÊy ®Õn kh©u gãi thµnh phÈm. S¶n phÈm s¶n xuÊt ra cã thª ®em nhËp kho hoÆc bµn giao trùc tiÕp cho kh¸ch hµng trùc tiÕp kh«ng qua kho. Quy tr×nh chuyÓn c«ng nghÖ chÕ t¹o s¶n phÈm: XuÊt ph¸t tõ ®Æc ®iÓm cña ngµnh in nãi chung vµ cña C«ng ty nãi riªng, s¶n phÈm s¶n xuÊt ra gåm nhiÒu lo¹i, tr¶i qua nhiÒu kh©u gia c«ng liªn tiÕp theo mét tr×nh tù nhÊt ®Þnh míi trë thµnh s¶n phÈm. Mçi s¶n phÈm, ho¸ ®¬n, chøng tõ Ên chØ cho ®Õn khi h×nh thµnh ph¶i tr¶i qua c¸c quy tr×nh c«ng nghÖ nh sau: * C«ng nghÖ in OFFSET: D©y chuyÒn c«ng nghÖ nµy s¶n xuÊt ra nh÷ng s¶n phÈm mang tÝnh chÊt phøc t¹p, mÉu m· ®Ñp nh- c¸c t¹p chÝ, lÞch, biÓu mÉu kÕ to¸n vµ s¶n l-îng chiÕm 75% tæng s¶n l-îng C«ng ty. * C«ng nghÖ in TYPO: D©y chuyÒn c«ng nghÖ nµy s¶n xuÊt ra nh÷ng s¶n phÈm cã mµu ®¬n nhÊt, s¶n phÈm chñ yÕu lµ Ên chØ,biªn lai, phiÕu thu, phiÕu chi. C«ng ty tæ chøc thµnh 04 ph©n x-ëng: Ph©n x-ëng 1: Ph©n x-ëng vi tÝnh chÕ b¶n. Ph©n x-ëng 2: Ph©n x-ëng In OFFSET. Ph©n x-ëng 3: Ph©n x-ëng in TYPO. 5 Ph©n x-ëng 4: Ph©n x-ëng thµnh phÈm. S¥ §å 2 - Quy tr×nh c«ng nghÖ s¶n xuÊt: Tµi liÖu cÇn in C«ng nghÖ in OFFSET C«ng nghÖ in TYPO S¾p ch÷ trªn vi tÝnh S¾p ch÷ thñ c«ng Lµm phim (d-¬ng b¶n) §óc b¶n ch× T¹o b¶n kÏm (ph¬i b¶n) In TYPO In OFFSET GÊp, ®ãng vµo bµn c¾t xÐn ®ãng gãi * Ph©n x-ëng vi tÝnh chÕ b¶n: §©y lµ ph©n x-ëng tiÒn ®Ò cña c«ng nghÖ in OFFSET, thùc hiÖn c¸c giai ®o¹n s¶n xuÊt sau: 6 - Giai ®o¹n s¾p ch÷ trªn vi tÝnh: Cã nhiÖm vô chän kiÓu ch÷, t¹o mÉu cho tõng lo¹i s¶n phÈm theo yªu cÇu kh¸ch hµng, ®¸nh ký tù lªn b¶n in b»ng m¸y in Laserjet trªn b¶n kÏm vµ kiÓm tra hoµn chØnh xong sÏ chuyÓn sang phßng lµm phim. - Giai ®o¹n t¹o b¶n kÏm vµ ph¬i b¶n: Lµm nhiÖm vô t¹o ra c¸c b¶n kÏm, ph¬i b¶n kÏm tõ c¸c d¬ng b¶n ®Ó cµi vµo m¸y in. * Ph©n x-ëng in OFFSET: Lµ ph©n x-ëng cã vai trß chñ yÕu trong tÊt c¶ qu¸ tr×nh s¶n xuÊt cña C«ng ty, cã nhiÖm vô in theo mÉu c¸c b¶n kÏm do ph©n x-ëng vi tÝnh chÕ b¶n chuyÓn xuèng. C¸c c«ng nh©n cã nhiÖm vô nhËn vËt t- tõ kho cña C«ng ty, cho vµo m¸y OFFSET c¸c b¶n kÏm ®Ó t¹o ra s¶n phÈm theo yªu cÇu cña kh¸ch hµng. Sau khi ph©n x-ëng in xong cã thÓ chuyÓn xuèng ph©n x-ëng in TYPO ®Ó ®i tiÕp. * Ph©n x-ëng in TYPO: Lµ ph©n x-ëng chñ yÕu in c¸c lo¹i biªn lai, Ên chØ gåm gÇn 30 c«ng nh©n thùc hiÖn c¸c giai ®o¹n sau: - S¾p ch÷ thñ c«ng: C«ng nh©n s¾p chø lªn khu«n theo néi dung cÇn in do phßng Kü thuËt s¶n xuÊt chuyÓn sang. - §óc b¶n in: §èi víi s¶n phÈm cÇn in víi sè l-îng lín, in nhiÒu lÇn th× míi ®óc b¶n ch×, tr¸nh sù hao mßn khu«n ch÷. - In TYPO: C«ng nh©n lµm nhiÖm vô g¾n vµo m¸y in TYPO c¸c b¶n ch× ®Ó in ra c¸c b¶n in theo mÉu. Ngoµi ra giai ®o¹n nµy cßn in c¸c sè nh¶y trªn c¸c biªn lai, Ên chØ do giai ®o¹n in OFFSET chuyÓn sang. * Ph©n x-ëng thµnh phÇn: Ph©n x-ëng nµy cã tû lÖ c«ng nh©n lín, nhiÖm vô nhËn c¸c tê in do giai ®o¹n in OFFSET chuyÓn sang ®Ó gÊp theo v¹ch thµnh trang s¾p xÕp theo thø tù, ®ãng kh©u ®Ó cã thÓ thùc hiÖn b»ng m¸y thñ c«ng sau ®ã d¸n g¸y vµo b×a, xÐn gät ®óng khu«n khæ hoÆc giao th¼ng cho kh¸ch hµng. 7 4. Bé m¸y qu¶n lý: Lµ ®¬n vÞ h¹ch to¸n kÕ to¸n ®éc lËp, C«ng ty in Tµi chÝnh tæ chøc qu¶n lý theo m« h×nh trùc tuyÕn chøc n¨ng víi bé m¸y qu¶n lý gän nhÑ theo chÕ ®é mét thñ tr-ëng. 8 S¬ ®å 3: bé m¸y tæ chøc qu¶n lý s¶n xuÊt Gi¸m ®èc Phã gi¸m ®èc kü thuËt Phßng kÕ ho¹ch Phßng kü thuËt Phã gi¸m ®èc kinh doanh Phßng kinh doanh Phßng Tµi vô Phßng tæ chøc Bé phËn trùc tiÕp s¶n xuÊt Ph©n x-ëng vi tÝnh chÕ b¶n Ph©n x-ëng In offset Ph©n x-ëng In typo 9 Ph©n x-ëng Thµnh phÈm §øng ®Çu C«ng ty lµ Gi¸m ®èc cã tr¸ch nhiÖm ®iÒu hµnh, qu¶n lý vµ chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ toµn bé ho¹t ®éng cña C«ng ty: QuyÕt ®Þnh c¸c ph-¬ng ¸n s¶n xuÊt kinh doanh, ph-¬ng ¸n ®Çu t- vµ ph¸t triÓn n¨ng lùc s¶n xuÊt cña C«ng ty. D-íi Gi¸m ®èc lµ 02 Phã gi¸m ®èc: 02 Phã gi¸m ®èc kü thuËt, chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ mäi ho¹t ®éng tiªu chuÈn ho¸ s¶n phÈm, ®o l-êng, kiÓm tra chÊt l-îng s¶n phÈm, nghiªn cøu ®Ò xuÊt c¸c ph-¬ng ¸n ng¾n h¹n vµ dµi h¹n nh»m ®æi míi n©ng cao chÊt l-îng s¶n phÈm; 01 Phã gi¸m ®èc kinh doanh, cã tr¸ch nhiÖm gi¶i quyÕt c¸c vÊn ®Ò vÒ gi¸ c¶, ph-¬ng thøc thanh to¸n víi kh¸ch hµng vµ ®iÒu hµnh ho¹t ®éng cña chi nh¸nh t¹i Thµnh phè Hå ChÝ Minh. D-íi n÷a lµ c¸c phßng ban chøc n¨ng gióp viÖc: - Phßng KÕ ho¹ch vËt t-: LËp kÕ ho¹ch s¶n xuÊt theo ®¬n ®Æt hµng, tÝnh to¸n vËt t- theo hîp ®ång. Ngoµi ra cßn cã nhiÖm vô cung øng vËt t-, nguyªn vËt liÖu ®¶m b¶o s¶n xuÊt kh«ng bÞ giíi h¹n hay gi¸n ®o¹n. - Phßng Kü thuËt: øng dông khoa häc kü thuËt ph¸t minh s¸ng chÕ ®Ó c¶i t¹o s¶n phÈm, lµm ra s¶n phÈm ngµy cµng cã chÊt l-îng cao, mÉu m· ®Ñp. Ngoµi ra cßn qu¶n lý mÆt an ninh theo dâi sö dông m¸y mãc, thiÕt bÞ söa ch÷a, b¶o qu¶n m¸y, kiÓm tra chÊt l-îng s¶n phÈm trªn tõng c«ng ®o¹n s¶n xuÊt. - Phßng Tµi vô: Thùc hiÖn h¹ch to¸n kÕ to¸n, thùc hiÖn ®Çy ®ñ c¸c nghiÖp vô trong qu¸ tr×nh vËn ®éng vËt t-, tiÒn vèn, tµi s¶n cña C«ng ty, lËp b¸o c¸o tµi chÝnh. §ång thêi cung cÊp c¸c th«ng tin tµi chÝnh vµ kÕt qu¶ kinh doanh, lµ c¬ së ®Ó Ban gi¸m ®èc ®a ra c¸c quyÕt ®Þnh kinh doanh, cung cÊp t×nh h×nh lao ®éng, tiÒn l-¬ng, tiÒn th-ëng. - Phßng Kinh doanh: LËp kÕ ho¹ch s¶n xuÊt, kÕ ho¹ch gi¸ thµnh, nh÷ng biÖn ph¸p thùc hiÖn kÕ ho¹ch sau ®ã cã nhiÖm vô c©n ®èi l¹i, ®ång 10 thêi lµm nhiÖm vô tiÕp nhËn c¸c hîp ®ång s¶n xuÊt, ®Æt kÕ ho¹ch tiªu thô s¶n phÈm. - Phßng Tæ chøc hµnh chÝnh: qu¶n lý tæ chøc lao ®éng, hå s¬ lao ®éng, thùc hiÖn quy chÕ tiÒn l-¬ng, tiÒn th-ëng, thùc hiÖn c«ng viÖc hµnh chÝnh nh-: V¨n th-, y tÕ, héi nghÞ, tiÕp kh¸ch... 11 PhÇn II Tæ chøc c«ng t¸c kÕ to¸n t¹i c«ng ty In Tµi chÝnh I- Tæ chøc c«ng t¸c kÕ to¸n trong C«ng ty: C«ng ty tæ chøc c«ng t¸c kÕ to¸n theo h×nh thøc tËp trung. S¬ ®å c¬ cÊu bé m¸y kÕ to¸n cña C«ng ty nh- sau: S¬ ®å 4: C¬ cÊu bé m¸y kÕ to¸n cña c«ng ty KÕ to¸n tr-ëng KÕ to¸n tæng hîp KÕ to¸n TSC§, NVL, CCDC KÕ to¸n tiÒn l-¬ng tiªu thô, thanh to¸n Thñ quü Phßng KÕ to¸n cã 05 ng-êi: 01 kÕ to¸n tr-ëng, 01 thñ quü vµ 03 kÕ to¸n viªn. Chøc n¨ng, nhiÖm vô cña tõng ng-êi nh- sau: - KÕ to¸n tr-ëng: Lµ ng-êi gióp viÖc cho Gi¸m ®èc trong c«ng t¸c chuyªn m«n do m×nh ®¶m nhiÖm, chÞu tr¸ch nhiÖm tr-íc L·nh ®¹o vµ chÊp hµnh thÓ lÖ, chÕ ®é tµi chÝnh hiÖn hµnh. KÕ to¸n tr-ëng cßn tham gia ký kÕt hîp ®ång kinh tÕ, x©y dùng kÕ ho¹ch tµi chÝnh cho C«ng ty. - KÕ to¸n tæng hîp: TiÕn hµnh tËp hîp c¸c chi phÝ s¶n xuÊt tõ c¸c bé phËn kÕ to¸n liªn quan, tiÕn hµnh ph©n bæ chi phÝ s¶n xuÊt cho tõng ®èi 12 t-îng sö dông, tÝnh gi¸ thµnh tõng lo¹i s¶n phÈm vµ x¸c ®Þnh chi phÝ dë dang cuèi kú. §ång thêi tuú ®iÒu kiÖn mµ kiªm thªm c¸c phÇn hµnh kh¸c. - KÕ to¸n vËt liÖu - dông cô: Lµ ng-êi theo dâi t×nh h×nh xuÊt, nhËp c¸c lo¹i vËt liÖu, c«ng cô, dông cô trong kú. Hµng ngµy hoÆc ®Þnh kú, kÕ to¸n c«ng cô - dông cô ph¶i ghi sè liÖu tõ chøng tõ vµo sæ chi tiÕt vËt t- vµ tÝnh gi¸ thùc tÕ xuÊt kho. Cuèi th¸ng lËp b¶ng t×nh h×nh nhËp, xuÊt, tån vËt liÖu; c«ng cô dông cô vµ tµi s¶n cè ®Þnh. - KÕ to¸n tiÒn l-¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch theo l-¬ng, tiªu thô, thanh to¸n: Hµng th¸ng kÕ to¸n tÝnh l-¬ng ph¶i tr¶ cho c«ng nh©n viªn, ph©n bæ chi phÝ tiÒn l-¬ng, BHYT, BHXH, KPC§ vµo c¸c ®èi t-îng ®Ó tËp hîp chi phÝ tÝnh gi¸ thµnh theo dâi vÒ doanh thu b¸n hµng, c«ng nî ph¶i tr¶, ph¶i thu ®èi víi kh¸ch hµng, thêi h¹n thanh lý hîp ®ång cho tõng kh¸ch hµng. Thñ quü: Lµ ng-êi qu¶n lý l-îng tiÒn mÆt cña C«ng ty, chÞu tr¸ch nhiÖm thu tiÒn b¸n hµng vµ c¸c kho¶n thu kh¸c, chi tiÒn mÆt, rót TGNH vÒ nhËp quü tiÒn mÆt... II- Tæ chøc hÖ thèng chøng tõ vµ lu©n chuyÓn chøng tõ: Trong qu¸ tr×nh b¸n hµng C«ng ty in Tµi chÝnh tÝnh thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng theo ph-¬ng ph¸p khÊu trõ. Chøng tõ sö dông chñ yÕu ë ®©y gåm: phiÕu thu, phiÕu chi, phiÕu nhËp kho, phiÕu xuÊt kho, ho¸ ®¬n thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng theo ph-¬ng ph¸p khÊu trõ. VÒ qu¸ tr×nh lu©n chuyÓn chøng tõ, víi mçi lo¹i chøng tõ th× tr×nh tù lu©n chuyÓn lµ kh¸c nhau.VÝ dô: - Víi phiÕu thu: Ng-êi nép tiÒn KÕ to¸n thanh to¸n C¸c chøng tõ gèc liªn quan ViÕt phiÕu thu, ký Thñ quÜ Ktra, thu tiÒn,ký, KÕ to¸n Ktra, ghi sæ chi tiÕt 13 KÕ to¸n tr-ëng Ktra,ký B¶o qu¶n vµ Ghi sæ quÜ Sæ sæ c¸i TK111 - Víi phiÕu chi: Ng-êi nhËn tiÒn Kto¸n thanh to¸n KÕ to¸n tr-ëng Chøng tõ lq ViÕt phiÕu chi, ký Ktra, ký duyÖt Thñ tr-ëng ®¬n vÞ Thñ quÜ KÕ to¸n Ktra, ký chi tiÒn, ghi sæ ct, Ghi sæ quÜ ghi sæ c¸iTK 111 Ký duyÖt B¶o qu¶n vµ l-u tr÷ - Víi phiÕu nhËp: Bé phËn sx Thñ kho KÕ to¸n vËt t- ViÕt phiÕu nhËp kho NhËn hµng, ghi, Ký, ghi thÎ kho Ktra, ghi tiÒn ghi sæ ct, Ghi sæ c¸i TK152.. B¶o qu¶n vµ l-u tr÷ -VÒ phiÕu xuÊt: Ng-êi nhËn Thñ tr-ëng ®vÞ Phßng cung øng Chøng tõ lq Ký duyÖt ViÕt phiÕu xuÊt Thñ kho KÕ to¸n XuÊt hµng, ghi sè liÖu Ktra ctõ, ghi tiÒn vµo phiÕu thùc xuÊt, ký, ghi thÎ kho xuÊt kho, ghi sæ ct ghi sæ c¸i TK152,155,156... B¶o qu¶n vµ l-u tr÷ 14 Ngoµi ra cßn mét sè ho¸ ®¬n kh¸c nh- ho¸ ®¬n vËn chuyÓn hµng ®i b¸n, ho¸ ®¬n tiÒn n-íc, tiÒn ®iÖn. C¸c chøng tõ ®Òu theo mÉu cña Bé Tµi chÝnh quy ®Þnh. III- Tæ chøc hÖ thèng tµi kho¶n ë c«ng ty: C«ng ty in Tµi ChÝnh sö dông hÖ thèng tµi kho¶n theo chÕ ®é kÕ to¸n ®· ban hµnh céng thªm c¸c tµi kho¶n chi tiÕt ®Ó tiÖn theo dâi. Cô thÓ: 15 Sè hiÖu tµi kho¶n Lo¹i 1: Tµi s¶n l-u ®éng 111 TiÒn mÆt 112 TiÒn göi ng©n hµng 113 TiÒn ®ang chuyÓn 121 §Çu t- chøng kho¸n ng¾n h¹n 128 §Çu t- ng¾n h¹n kh¸c 129 Dù phßng gi¶m gi¸ ®Çu t- 131 Ph¶i thu cña kh¸ch hµng 133 ThuÕ GTGT ®-îc khÊu trõ 1331 ThuÕ GTGT ®-îc khÊu trõ cña hµng ho¸, dÞch vô 1332 ThuÕ GTGT ®-îc khÊu trõ cña tµi s¶n cè ®Þnh 136 Ph¶i thu néi bé 138 Ph¶i thu kh¸c 139 Dù phßng ph¶i thu khã ®ßi 141 T¹m øng (chi tiÕt theo ®èi t-îng) 142 Chi phÝ ph¶i tr¶ 144 ThÕ chÊp, ký c-îc, ký quü ng¾n h¹n 151 Hµng mua ®i ®-êng 152 Nguyªn liÖu, vËt liÖu 153 C«ng cô, dông cô 154 Chi phÝ s¶n xuÊt, kinh doanh dë dang 155 Thµnh phÈm 156 Hµng ho¸ 157 Hµng göi ®i b¸n 159 Dù phßng gi¶m gi¸ hµng ho¸ tån kho 16 161 Chi sù nghiÖp Lo¹i 2: Tµi s¶n cè ®Þnh 211 TSC§ h÷u h×nh 2112 Nhµ cña , vËt kiÕn tróc 2113 M¸y mãc, thiÕt bÞ 2114 Ph-¬ng tiÖn vËn t¶i, truyÒn dÉn 2115 ThiÕt bÞ, dông cô qu¶n lý 2118 TSC§ kh¸c 212 Tµi s¶n cè ®Þnh thuª tµi chÝnh 213 TSC§ v« h×nh 2131 QuyÒn sñ dông ®Êt 2132 Chi phÝ thµnh lËp doanh nghiÖp 2133 B»ng ph¸t minh s¸ng chÕ 2134 Chi phÝ nghiªn cøu, ph¸t triÓn 2138 TSC§ v« h×nh kh¸c 214 Hao mßn tµi s¶n cè ®Þnh 221 §Çu t- chøng kho¸n dµi h¹n 222 Gãp vèn liªn doanh 228 §Çu t- dµi h¹n kh¸c 229 Dù phßng gi¶m gi¸ ®Çu t- dµi h¹n 241 X©y dùng c¬ b¶n dë dang 244 Ký quü, ký c-îc dµi h¹n Lo¹i 3: Nî ph¶i tr¶ 311 Vay ng¾n h¹n 315 Nî dµi h¹n ®Õn h¹n tr¶ 331 Ph¶i tr¶ cho ng-êi b¸n 333 ThuÕ vµ c¸c kho¶n ph¶i nép nhµ n-íc 17 3331 ThuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng ph¶i nép 3332 ThuÕ tiªu thô ®Æc biÖt 3333 ThuÕ xuÊt nhËp khÈu 3334 ThuÕ thu nhËp doanh nghiÖp 3335 Thu trªn vèn 3337 ThuÕ nhµ, ®Êt, tiÒn thuª ®Êt 3338 C¸c thuÕ kh¸c 3339 PhÝ, lÖ phÝ vµ c¸c kho¶n ph¶i nép 334 Ph¶i tr¶ c«ng nh©n viªn 335 Chi phÝ ph¶i tr¶ 336 Ph¶i tr¶ néi bé 338 Ph¶i tr¶, ph¶i nép kh¸c 341 Vay dµi h¹n 342 Nî dµi h¹n 344 NhËn ký quü, ký c-îc dµi h¹n Lo¹i 4: Vèn chñ së h÷u 441 Nguån vèn kinh doanh 413 Chªnh lÖch tû gi¸ 414 Quü ®Çu t- ph¸t triÓn 415 Quü dù phßng tµi chÝnh 416 Quü dù phßng trî cÊp mÊt viÖc lµm 421 Lîi nhuËn ch-a ph©n phèi 431 Quü khen th-ëng phóc lîi 441 Nguån vèn ®Çu t- x©y dùng c¬ b¶n 451 Quü qu¶n lý cña cÊp trªn 461 Nguån kinh phÝ sù nghiÖp 466 Nguån kinh phÝ ®· h×nh thµnh TSC§ 18 Lo¹i 5: Doanh thu 511 Doanh thu b¸n hµng 521 ChiÕt khÊu b¸n hµng 531 Hµng b¸n bÞ tr¶ l¹i 532 Gi¶m gi¸ hµng b¸n Lo¹i 6: Chi phÝ sxkd 621 Chi phÝ nguyªn vËt liÖu s¶n xuÊt 622 Chi ph¸i nh©n c«ng trùc tiÐp 627 Chi phÝ s¶n xuÊt chung 6271 Chi phÝ nh©n viªn ph©n x-ëng 6272 Chi phÝ vËt liÖu 6273 Chi phÝ dông cô s¶n xuÊt 6274 Chi phÝ khÊu hao TSC§ 6277 Chi phÝ dÞch vô mua ngoµi 6278 C¸c chi phÝ b»ng tiÒn kh¸c 632 Gi¸ vèn hµng ho¸ 641 Chi phÝ b¸n hµng 6411 Chi phÝ nh©n viªn 6412 Chi phÝ vËt liÖu bao b× 6413 Chi phÝ dông cô, ®å dïng 6414 Chi phÝ khÊu hao TSC§ 6415 Chi phÝ b¶o hµnh 6417 Chi phÝ dÞch vô mua ngoµi 6418 Chi phÝ b»ng tiÒn kh¸c 642 Chi phÝ qu¶n lý 6421 Chi phÝ nh©n viªn qu¶n lý 19 6422 Chi phÝ vËt liÖu qu¶n lý 6423 Chi phÝ ®å dïng v¨n phßng 6424 Chi phÝ khÊu hao TSC§ 6425 ThuÕ, phÝ vµ lÖ phÝ 6426 Chi phÝ dù phßng 6427 Chi phÝ dÞch vô mua ngoµi 6428 Chi phÝ b»ng tiÒn kh¸c Lo¹i 7: Thu nhËp ho¹t ®éng kh¸c 711 Thu nhËp ho¹t ®éng tµi chÝnh (chi tiÕt theo H§) 721 C¸c kho¶n thu nhËp bÊt th-êng Lo¹i 8: Chi phÝ ho¹t ®éng kh¸c 811 Chi phÝ ho¹t ®éng tµi chÝnh 821 Chi phÝ bÊt th-êng Lo¹i 9: X¸c ®Þnh kÕt qu¶ kinh doanh 911 X¸c ®Þnh kÕt qu¶ kinh doanh Lo¹i 10: Tµi kho¶n ngoµi B¶ng c©n ®èi kÕ to¸n Ngoµi ra c«ng ty quy ®Þnh: - Tµi kho¶n lo¹i A: Ph¶n ¸nh c¸c nghiÖp vô ph¸t sinh t¹i C«ng ty. - Tµi kho¶n lo¹i B: Ph¶n ¸nh c¸c nghiÖp vô ph¸t sinh t¹i chi nh¸nh. - Tµi kho¶n lo¹i C: Ph¶n ¸nh c¸c nghiÖp vô ph¸t sinh t¹i Ng©n hµng c«ng th-¬ng Ba §×nh - Hµ Néi. - Tµi kho¶n lo¹i D: Ph¶n ¸nh c¸c nghiÖp vô ph¸t sinh t¹i Ng©n hµng N«ng nghiÖp vµ ph¸t triÓn n«ng th«n. Ch¼ng h¹n: TK511(A): Doanh thu b¸n hµng t¹i C«ng ty. TK511(B): Doanh thu b¸n hµng t¹i chi nh¸nh. 20
- Xem thêm -