Tài liệu Báo cáo tổng hợp công ty in tài chính

  • Số trang: 25 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 41 |
  • Lượt tải: 0
hoangtuavartar

Đã đăng 29304 tài liệu

Mô tả:

PhÇn I Kh¸i qu¸t chung vÒ ®Æc §iÓm h®sxkd vµ tæ chøc bé m¸y qu¶n lý cña c«ng ty in tµi chÝnh I. §Æc ®iÓm t×nh h×nh chung cña C«ng ty in Tµi chÝnh. 1. Qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn. C«ng ty in Tµi chÝnh lµ mét doanh nghiÖp Nhµ níc chän sù qu¶n lý trùc tiÕp cña Bé Tµi chÝnh. C«ng ty cã t c¸ch ph¸p nh©n ®Çy ®ñ, h¹ch to¸n theo c¬ chÕ h¹ch to¸n ®éc lËp, tù chñ vÒ tµi chÝnh. HiÖn nay trô së chÝnh cña c«ng ty ®ãng t¹i phêng NghÜa T©n, quËn CÇu GiÊy - Hµ Néi. Ngoµi ra C«ng ty cßn cã mét sè chi nh¸nh t¹i Thµnh phè Hå ChÝ Minh. TiÒn th©n lµ nhµ in Tµi chÝnh, thµnh lËp vµo ngµy 05/3/1985 theo quyÕt ®Þnh sè 41/TC/TCCB cña Bé Tµi chÝnh. Khi míi ra ®êi C«ng ty gÆp rÊt nhiÒu khã kh¨n, vèn chØ lµ 05 triÖu ®ång; 05 cç m¸y chuyÓn nhîng tõ ®¬n vÞ kh¸c; 13 gian nhµ cÊp IV ®îc chuyÓn nhîng tõ khoa t¹i chøc trêng §¹i häc Tµi chÝnh - KÕ to¸n - Hµ Néi; nh©n sù chØ cã 11 ngêi. Ho¹t ®éng chñ yÕu lóc bÊy giê chØ lµ in Ên tµi liÖu, sæ s¸ch, biÓu mÉu, chøng tõ vµ c¸c tµi liÖu kh¸c theo giÊy phÐp cña c¬ quan Nhµ níc. Giai ®o¹n ph¸t triÓn (1985 - 1990) víi sè vèn Ýt ái, ®éi ngò c«ng nh©n thiÕu kinh nghiÖm, cha lµnh nghÒ, m¸y mãc cò kü l¹i ®îc Nhµ níc bao cÊp toµn bé nªn KÕt qu¶ s¶n xuÊt kh«ng cao, nhµ in kh«ng chñ ®éng trong s¶n xuÊt kinh doanh. Song n¨m 1990 nÒn kinh tÕ chuyÓn ®æi, nhµ in ®Ò b¹t nguyÖn väng víi Bé Tµi chÝnh ®îc giao quyÒn tù chñ trong s¶n xuÊt kinh doanh, h¹ch to¸n ®éc lËp, tù trang tr¶i, ®¶m b¶o ®êi sèng cho c¸n bé c«ng nh©n viªn, ®ãng gãp ®Çy ®ñ c¸c kho¶n ph¶i nép cho ng©n s¸ch Nhµ níc. 1 §Õn nay C«ng ty ®· ®i vµo ho¹t ®éng ®îc 16 n¨m, C«ng ty ®· ®øng v÷ng, tån t¹i vµ ph¸t triÓn, kh¼ng ®Þnh ®îc vÞ trÝ cña m×nh trªn thÞ trêng ngµnh in nãi chung vµ in Ên s¶n phÈm ®Æc thï kÕ to¸n tµi chÝnh nãi riªng. Do sù ph¸t triÓn nhanh chãng cña Nhµ in tµi chÝnh nªn ngµy 17/8/1996 theo quyÕt ®Þnh sè 925/TC/Q§ Nhµ in Tµi chÝnh chÝnh thøc ®æi tªn thµnh C«ng ty in Tµi chÝnh. Ngoµi nhiÖm vô chñ yÕu lµ in Ên c¸c hãa ®¬n, chøng tõ, Ên chØ ... phôc vô ngµnh tµi chÝnh, C«ng ty cßn nhËn in c¸c lo¹i s¸ch, b¸o.... cho bªn ngoµi theo ®¬n ®Æt hµng. HiÖn nay C«ng ty cßn nhiÖm vô kinh doanh vËt t vµ lµm ®¹i lý ph¸t hµnh s¶n phÈm in cña ngµnh Tµi chÝnh. §Ó lµm ®îc ®iÒu ®ã C«ng ty ®· nç lùc phÊn ®Êu rÊt nhiÒu nªn ®Õn nay C«ng ty ®· æn ®Þnh ®îc s¶n xuÊt kinh doanh vµ ngµy cµng më réng thÞ trêng. Do ®ã, ®Ó tiÖn phôc vô c¸c kh¸ch hµng phÝa Nam, n¨m 1997 C«ng ty ®· më mét chinh nh¸nh t¹i Thµnh phè Hå ChÝ Minh. Ngµy 01/4/1990 Nhµ in h¹ch to¸n ®éc lËp ®¸nh dÊu bíc ngoÆt lÞch sö phï hîp xu thÕ ph¸t triÓn cña nÒn kinh tÕ thÞ trêng. Giai ®o¹n nµy Nhµ in ®· kh«ng ngõng ®Çu t m¸y mãc, thiÕt bÞ cô thÓ. N¨m 1991: Mua m¸y vi tÝnh thay cho m¸y ch÷ ch×. N¨m 1992: Mua mét m¸y OFFSET 4 trang hiÖn ®¹i cña Céng hoµ liªn bang §øc, trÞ gi¸ 600 triÖu ®ång. N¨m 1993: Mua mét m¸y OFFSET 8 trang mµu hiÖn ®¹i cña Céng hoµ liªn bang §øc, trÞ gi¸ 2,2 tû ®ång. N¨m 1994: Mua mét m¸y OFFSET 10 trang 2 mµu hiÖn ®¹i cña NhËt B¶n cã tèc ®é in rÊt lín. Sau ®ã lµ thay cung c¸ch lµm viÖc, céng thªm thiÕt bÞ c«ng nghÖ míi ë trªn ®· cho ra ®êi nh÷ng s¶n phÈm ®¹t tiªu chuÈn vµ kÞp thêi. B»ng nh÷ng thay ®æi néi lùc cña chÝnh m×nh, Nhµ in ®· chñ ®éng trong ký kÕt hîp ®ång, ®¶m b¶o chÊt lîng, thêi gian, gi¸ c¶ hîp lý nªn ®· thu hót ®îc c¶ kh¸ch hµnh trong vµ ngoµi ngµnh. Ngoµi ra, C«ng ty cßn ®ñ ®iÒu kiÖn nhËn in nh÷ng hîp 2 ®ång cã mÆt hµng phøc t¹p, ®ßi hái kü thuËt cao nh ho¸ ®¬n sè nh¶y, ho¸ ®¬n liªn tôc .... mµ tríc ®©y chØ cã thÓ in ë Thµnh phè Hå ChÝ Minh, thËm chÝ ë níc ngoµi. §Ó cã ®îc møc t¨ng trëng ®¸ng kÓ ®ã, C«ng ty ®· ®Çu t ®óng møc cho c«ng nghÖ, c¬ së h¹ tÇng. Ngoµi ra, ®Ó ph¸t triÓn s¶n xuÊt më réng ®èi tîng kh¸ch hµng, kÓ tõ n¨m 1997 C«ng ty ®· ®Æt chi nh¸nh t¹i miÒn Nam. HiÖn nay chi nh¸nh ®· æn ®Þnh vµ ho¹t ®éng cã hiÖu qu¶. Tæng doanh thu lu«n ®¹t møc t¨ng trëng b×nh qu©n hµng n¨m lµ 20%; nÕu so víi n¨m 1995 t¨ng 140%. Lîi nhuËn tríc thuÕ t¨ng mçi n¨m 19,6%. Nép ng©n s¸ch Nhµ níc t¨ng 31%. Thu nhËp b×nh qu©n ®Çu ngêi so víi n¨m 1995 t¨ng 200%. Trong nh÷ng n¨m qua, víi sù cè g¾ng vît bËc cña m×nh, C«ng ty tµi chÝnh ®· ®¹t ®îc mét th«ng sè thµnh qu¶ tiªu biÓu th«ng qua c¸c chØ tiªu sau: S¬ ®å 1 TT 1 2 3 4 5 6 ChØ tiªu §¬n vÞ tÝnh Tæng doanh thu Tr.®ång Lîi tøc sau thuÕ Tr.®ång Nép ng©n s¸ch Nhµ níc Tr.®ång Thu nhËp b×nh qu©n cña CNV Tr.®ång Vèn kinh doanh Tr.®ång S¶n lîng trang in Tr.®ång N¨m N¨m N¨m 1998 24.362 1.443 1.450 1.280 4.190 1.433 1999 32.514 1.678 1.950 1.600 4.757 1.800 2000 58.965 2.876 3.711 1.864 6.707 3.675 So víi n¨m 1990 khi b¾t ®Çu ho¹ch to¸n ®éc lËp kÕt qu¶ t¨ng lªn nhiÒu ®Æc biÖt lµ nh÷ng n¨m gÇn ®©y: n¨m 1998, n¨m 1999, n¨m 2000 tæng doanh thu ®· t¨ng mét c¸ch nhanh chãng chøng tá c«ng ty ®· cã sù nç lùc phÊn ®Êu kh«ng ngõng nªn ®Õn nay c«ng ty ®· æn ®Þnh ®îc s¶n xuÊt kinh doanh vµ ngµy cµng më réng thÞ trêng. 3 ChØ víi tuæi ®êi 16 n¨m nhng C«ng ty in Tµi chÝnh ®· lín m¹nh kh«ng ngõng. Bíc sang thÓ kû míi víi nç lùc cè g¾ng hÕt m×nh, c¸c môc tiªu cña C«ng ty sÏ lu«n ®îc thùc hiÖn vµ hoµn thµnh vît bËc. 2. Chøc n¨ng, nhiÖm vô: C«ng ty Tµi chÝnh lµ mét ®¬n vÞ h¹ch to¸n ®éc lËp, tù chñ vÒ tµi chÝnh, v× vËy C«ng ty cã chøc n¨ng tæ chøc qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh tõ kh©u mua nguyªn vËt liÖu, s¶n xuÊt theo ®¬n ®Æt hµng ®Õn kh©u tiªu thô s¶n phÈm; §ång thêi qu¶n lý mäi mÆt ho¹t ®éng nh: Tµi chÝnh kÕ to¸n, lu©n chuyÓn hµng ho¸, ®iÒu hµnh c¸c ho¹t ®éng kinh doanh kh¸c nÕu cã. Cßn vÒ nhiÖm vô, ngay tõ khi míi thµnh lËp, C«ng ty ®· ®Ò ra nhiÖm vô lµ in Ên c¸c tµi liÖu, chøng tõ, biÓu mÉu, sæ s¸ch kÕ to¸n cung cÊp cho ngµnh tµi chÝnh, thùc hiÖn nhiÖm vô víi Nhµ níc, kinh doanh cã hiÖu qu¶, sö dông vµ b¶o toµn nguån vèn Nhµ níc giao. 3. §Æc ®iÓm tæ chøc s¶n xuÊt kinh doanh. Do s¶n phÈm chñ yÕu cña C«ng ty lµ mÆt hµng mang ý nghÜa quèc gia nªn C«ng ty kh«ng thÓ s¶n xuÊt hoÆc tiªu thô mét c¸ch tuú tiÖn mµ ph¶i quy ®Þnh cô thÓ vÒ mÉu m·, sè lîng, chÊt lîng. Cã nhiÒu lo¹i giÊy tê, Ên chØ cã gi¸ trÞ nh tiÒn, b¹c phôc vô cho nhu cÇu thu chi cña ng©n s¸ch Nhµ níc nªn yªu cÇu qu¶n lý trong c«ng viÖc in Ên còng nh ph¸t hµnh ®ßi hái rÊt chÆt chÏ. MÆt kh¸c, s¶n phÈm cña C«ng ty s¶n xuÊt theo ®¬n ®Æt hµng nªn kh«ng cã s¶n phÈm tån kho vµ viÖc in ho¸ ®¬n, biÓu mÉu kÕ to¸n do Bé Tµi chÝnh quy ®Þnh. V× vËy s¶n phÈm cña C«ng ty cã tÝnh chÊt ®Æc thï. VÒ m¸y mãc thiÕt bÞ ®Ò lµ m¸y mãc thiÕt bÞ hiÖn ®¹i, phï hîp víi c«ng nghÖ in, phôc vô cho viÖc in sè nh¶y trong c¸c lo¹i Ên chØ víi ®éi ngò c«ng nh©n lµnh nghÒ cã tr×nh ®é chuyªn m«n cao. HÇu hÕt mäi phÇn viÖc 4 trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt ®Òu ®îc chuyªn m«n ho¸ theo lao ®éng vµ m¸y mãc, trõ mét sè lµ theo lao ®éng thñ c«ng nh kh©u tay, ®ãng ghim, d¸n g¸y, cßn l¹i hÇu hÕt c¶ d©y chuyÒn s¶n xuÊt ®Òu ®îc tù ®éng tõ kh©u c¾t räc giÊy ®Õn kh©u gãi thµnh phÈm. S¶n phÈm s¶n xuÊt ra cã thª ®em nhËp kho hoÆc bµn giao trùc tiÕp cho kh¸ch hµng trùc tiÕp kh«ng qua kho. Quy tr×nh chuyÓn c«ng nghÖ chÕ t¹o s¶n phÈm: XuÊt ph¸t tõ ®Æc ®iÓm cña ngµnh in nãi chung vµ cña C«ng ty nãi riªng, s¶n phÈm s¶n xuÊt ra gåm nhiÒu lo¹i, tr¶i qua nhiÒu kh©u gia c«ng liªn tiÕp theo mét tr×nh tù nhÊt ®Þnh míi trë thµnh s¶n phÈm. Mçi s¶n phÈm, ho¸ ®¬n, chøng tõ Ên chØ cho ®Õn khi h×nh thµnh ph¶i tr¶i qua c¸c quy tr×nh c«ng nghÖ nh sau: * C«ng nghÖ in OFFSET: D©y chuyÒn c«ng nghÖ nµy s¶n xuÊt ra nh÷ng s¶n phÈm mang tÝnh chÊt phøc t¹p, mÉu m· ®Ñp nh c¸c t¹p chÝ, lÞch, biÓu mÉu kÕ to¸n vµ s¶n lîng chiÕm 75% tæng s¶n lîng C«ng ty. * C«ng nghÖ in TYPO: D©y chuyÒn c«ng nghÖ nµy s¶n xuÊt ra nh÷ng s¶n phÈm cã mµu ®¬n nhÊt, s¶n phÈm chñ yÕu lµ Ên chØ,biªn lai, phiÕu thu, phiÕu chi. C«ng ty tæ chøc thµnh 04 ph©n xëng: Ph©n xëng 1: Ph©n xëng vi tÝnh chÕ b¶n. Ph©n xëng 2: Ph©n xëng In OFFSET. Ph©n xëng 3: Ph©n xëng in TYPO. Ph©n xëng 4: Ph©n xëng thµnh phÈm. S¥ §å 2 - Quy tr×nh c«ng nghÖ s¶n xuÊt: 5 Tµi liÖu cÇn in C«ng nghÖ in OFFSET C«ng nghÖ in TYPO S¾p ch÷ trªn vi tÝnh S¾p ch÷ thñ c«ng Lµm phim (d¬ng b¶n) §óc b¶n ch× T¹o b¶n kÏm (ph¬i b¶n) In TYPO In OFFSET GÊp, ®ãng vµo bµn c¾t xÐn ®ãng gãi * Ph©n xëng vi tÝnh chÕ b¶n: §©y lµ ph©n xëng tiÒn ®Ò cña c«ng nghÖ in OFFSET, thùc hiÖn c¸c giai ®o¹n s¶n xuÊt sau: - Giai ®o¹n s¾p ch÷ trªn vi tÝnh: Cã nhiÖm vô chän kiÓu ch÷, t¹o mÉu cho tõng lo¹i s¶n phÈm theo yªu cÇu kh¸ch hµng, ®¸nh ký tù lªn b¶n in b»ng m¸y in Laserjet trªn b¶n kÏm vµ kiÓm tra hoµn chØnh xong sÏ chuyÓn sang phßng lµm phim. 6 - Giai ®o¹n t¹o b¶n kÏm vµ ph¬i b¶n: Lµm nhiÖm vô t¹o ra c¸c b¶n kÏm, ph¬i b¶n kÏm tõ c¸c d¬ng b¶n ®Ó cµi vµo m¸y in. * Ph©n xëng in OFFSET: Lµ ph©n xëng cã vai trß chñ yÕu trong tÊt c¶ qu¸ tr×nh s¶n xuÊt cña C«ng ty, cã nhiÖm vô in theo mÉu c¸c b¶n kÏm do ph©n xëng vi tÝnh chÕ b¶n chuyÓn xuèng. C¸c c«ng nh©n cã nhiÖm vô nhËn vËt t tõ kho cña C«ng ty, cho vµo m¸y OFFSET c¸c b¶n kÏm ®Ó t¹o ra s¶n phÈm theo yªu cÇu cña kh¸ch hµng. Sau khi ph©n xëng in xong cã thÓ chuyÓn xuèng ph©n xëng in TYPO ®Ó ®i tiÕp. * Ph©n xëng in TYPO: Lµ ph©n xëng chñ yÕu in c¸c lo¹i biªn lai, Ên chØ gåm gÇn 30 c«ng nh©n thùc hiÖn c¸c giai ®o¹n sau: - S¾p ch÷ thñ c«ng: C«ng nh©n s¾p chø lªn khu«n theo néi dung cÇn in do phßng Kü thuËt s¶n xuÊt chuyÓn sang. - §óc b¶n in: §èi víi s¶n phÈm cÇn in víi sè lîng lín, in nhiÒu lÇn th× míi ®óc b¶n ch×, tr¸nh sù hao mßn khu«n ch÷. - In TYPO: C«ng nh©n lµm nhiÖm vô g¾n vµo m¸y in TYPO c¸c b¶n ch× ®Ó in ra c¸c b¶n in theo mÉu. Ngoµi ra giai ®o¹n nµy cßn in c¸c sè nh¶y trªn c¸c biªn lai, Ên chØ do giai ®o¹n in OFFSET chuyÓn sang. * Ph©n xëng thµnh phÇn: Ph©n xëng nµy cã tû lÖ c«ng nh©n lín, nhiÖm vô nhËn c¸c tê in do giai ®o¹n in OFFSET chuyÓn sang ®Ó gÊp theo v¹ch thµnh trang s¾p xÕp theo thø tù, ®ãng kh©u ®Ó cã thÓ thùc hiÖn b»ng m¸y thñ c«ng sau ®ã d¸n g¸y vµo b×a, xÐn gät ®óng khu«n khæ hoÆc giao th¼ng cho kh¸ch hµng. 4. Bé m¸y qu¶n lý: 7 Lµ ®¬n vÞ h¹ch to¸n kÕ to¸n ®éc lËp, C«ng ty in Tµi chÝnh tæ chøc qu¶n lý theo m« h×nh trùc tuyÕn chøc n¨ng víi bé m¸y qu¶n lý gän nhÑ theo chÕ ®é mét thñ trëng. 8 S¬ ®å 3: bé m¸y tæ chøc qu¶n lý s¶n xuÊt Gi¸m ®èc Phã gi¸m ®èc kü thuËt Phßng kÕ h o ¹ c h Phßng kü t h u Ë t Phã gi¸m ®èc kinh doanh Phßng T µi v ô Phßng ki n h d o Phßng tæ ch øc Bé phËn trùc tiÕp s¶n xuÊt Ph©n xëng vi tÝnh chÕ b¶n Ph©n xëng In offset Ph©n xëng In typo 9 Ph©n xëng Thµnh phÈm §øng ®Çu C«ng ty lµ Gi¸m ®èc cã tr¸ch nhiÖm ®iÒu hµnh, qu¶n lý vµ chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ toµn bé ho¹t ®éng cña C«ng ty: QuyÕt ®Þnh c¸c ph¬ng ¸n s¶n xuÊt kinh doanh, ph¬ng ¸n ®Çu t vµ ph¸t triÓn n¨ng lùc s¶n xuÊt cña C«ng ty. Díi Gi¸m ®èc lµ 02 Phã gi¸m ®èc: 02 Phã gi¸m ®èc kü thuËt, chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ mäi ho¹t ®éng tiªu chuÈn ho¸ s¶n phÈm, ®o lêng, kiÓm tra chÊt lîng s¶n phÈm, nghiªn cøu ®Ò xuÊt c¸c ph¬ng ¸n ng¾n h¹n vµ dµi h¹n nh»m ®æi míi n©ng cao chÊt lîng s¶n phÈm; 01 Phã gi¸m ®èc kinh doanh, cã tr¸ch nhiÖm gi¶i quyÕt c¸c vÊn ®Ò vÒ gi¸ c¶, ph¬ng thøc thanh to¸n víi kh¸ch hµng vµ ®iÒu hµnh ho¹t ®éng cña chi nh¸nh t¹i Thµnh phè Hå ChÝ Minh. Díi n÷a lµ c¸c phßng ban chøc n¨ng gióp viÖc: - Phßng KÕ ho¹ch vËt t: LËp kÕ ho¹ch s¶n xuÊt theo ®¬n ®Æt hµng, tÝnh to¸n vËt t theo hîp ®ång. Ngoµi ra cßn cã nhiÖm vô cung øng vËt t, nguyªn vËt liÖu ®¶m b¶o s¶n xuÊt kh«ng bÞ giíi h¹n hay gi¸n ®o¹n. - Phßng Kü thuËt: øng dông khoa häc kü thuËt ph¸t minh s¸ng chÕ ®Ó c¶i t¹o s¶n phÈm, lµm ra s¶n phÈm ngµy cµng cã chÊt lîng cao, mÉu m· ®Ñp. Ngoµi ra cßn qu¶n lý mÆt an ninh theo dâi sö dông m¸y mãc, thiÕt bÞ söa ch÷a, b¶o qu¶n m¸y, kiÓm tra chÊt lîng s¶n phÈm trªn tõng c«ng ®o¹n s¶n xuÊt. - Phßng Tµi vô: Thùc hiÖn h¹ch to¸n kÕ to¸n, thùc hiÖn ®Çy ®ñ c¸c nghiÖp vô trong qu¸ tr×nh vËn ®éng vËt t, tiÒn vèn, tµi s¶n cña C«ng ty, lËp b¸o c¸o tµi chÝnh. §ång thêi cung cÊp c¸c th«ng tin tµi chÝnh vµ kÕt qu¶ kinh doanh, lµ c¬ së ®Ó Ban gi¸m ®èc ®a ra c¸c quyÕt ®Þnh kinh doanh, cung cÊp t×nh h×nh lao ®éng, tiÒn l¬ng, tiÒn thëng. - Phßng Kinh doanh: LËp kÕ ho¹ch s¶n xuÊt, kÕ ho¹ch gi¸ thµnh, nh÷ng biÖn ph¸p thùc hiÖn kÕ ho¹ch sau ®ã cã nhiÖm vô c©n ®èi l¹i, ®ång 10 thêi lµm nhiÖm vô tiÕp nhËn c¸c hîp ®ång s¶n xuÊt, ®Æt kÕ ho¹ch tiªu thô s¶n phÈm. - Phßng Tæ chøc hµnh chÝnh: qu¶n lý tæ chøc lao ®éng, hå s¬ lao ®éng, thùc hiÖn quy chÕ tiÒn l¬ng, tiÒn thëng, thùc hiÖn c«ng viÖc hµnh chÝnh nh: V¨n th, y tÕ, héi nghÞ, tiÕp kh¸ch... 11 PhÇn II Tæ chøc c«ng t¸c kÕ to¸n t¹i c«ng ty In Tµi chÝnh I- Tæ chøc c«ng t¸c kÕ to¸n trong C«ng ty: C«ng ty tæ chøc c«ng t¸c kÕ to¸n theo h×nh thøc tËp trung. S¬ ®å c¬ cÊu bé m¸y kÕ to¸n cña C«ng ty nh sau: S¬ ®å 4: C¬ cÊu bé m¸y kÕ to¸n cña c«ng ty KÕ to¸n trëng KÕ to¸n tæng hîp KÕ to¸n TSC§, NVL, CCDC KÕ to¸n tiÒn l¬ng tiªu thô, thanh to¸n Thñ quü Phßng KÕ to¸n cã 05 ngêi: 01 kÕ to¸n trëng, 01 thñ quü vµ 03 kÕ to¸n viªn. Chøc n¨ng, nhiÖm vô cña tõng ngêi nh sau: - KÕ to¸n trëng: Lµ ngêi gióp viÖc cho Gi¸m ®èc trong c«ng t¸c chuyªn m«n do m×nh ®¶m nhiÖm, chÞu tr¸ch nhiÖm tríc L·nh ®¹o vµ chÊp hµnh thÓ lÖ, chÕ ®é tµi chÝnh hiÖn hµnh. KÕ to¸n trëng cßn tham gia ký kÕt hîp ®ång kinh tÕ, x©y dùng kÕ ho¹ch tµi chÝnh cho C«ng ty. 12 - KÕ to¸n tæng hîp: TiÕn hµnh tËp hîp c¸c chi phÝ s¶n xuÊt tõ c¸c bé phËn kÕ to¸n liªn quan, tiÕn hµnh ph©n bæ chi phÝ s¶n xuÊt cho tõng ®èi tîng sö dông, tÝnh gi¸ thµnh tõng lo¹i s¶n phÈm vµ x¸c ®Þnh chi phÝ dë dang cuèi kú. §ång thêi tuú ®iÒu kiÖn mµ kiªm thªm c¸c phÇn hµnh kh¸c. - KÕ to¸n vËt liÖu - dông cô: Lµ ngêi theo dâi t×nh h×nh xuÊt, nhËp c¸c lo¹i vËt liÖu, c«ng cô, dông cô trong kú. Hµng ngµy hoÆc ®Þnh kú, kÕ to¸n c«ng cô - dông cô ph¶i ghi sè liÖu tõ chøng tõ vµo sæ chi tiÕt vËt t vµ tÝnh gi¸ thùc tÕ xuÊt kho. Cuèi th¸ng lËp b¶ng t×nh h×nh nhËp, xuÊt, tån vËt liÖu; c«ng cô dông cô vµ tµi s¶n cè ®Þnh. - KÕ to¸n tiÒn l¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch theo l¬ng, tiªu thô, thanh to¸n: Hµng th¸ng kÕ to¸n tÝnh l¬ng ph¶i tr¶ cho c«ng nh©n viªn, ph©n bæ chi phÝ tiÒn l¬ng, BHYT, BHXH, KPC§ vµo c¸c ®èi tîng ®Ó tËp hîp chi phÝ tÝnh gi¸ thµnh theo dâi vÒ doanh thu b¸n hµng, c«ng nî ph¶i tr¶, ph¶i thu ®èi víi kh¸ch hµng, thêi h¹n thanh lý hîp ®ång cho tõng kh¸ch hµng. Thñ quü: Lµ ngêi qu¶n lý lîng tiÒn mÆt cña C«ng ty, chÞu tr¸ch nhiÖm thu tiÒn b¸n hµng vµ c¸c kho¶n thu kh¸c, chi tiÒn mÆt, rót TGNH vÒ nhËp quü tiÒn mÆt... II- Tæ chøc hÖ thèng chøng tõ vµ lu©n chuyÓn chøng tõ: Trong qu¸ tr×nh b¸n hµng C«ng ty in Tµi chÝnh tÝnh thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng theo ph¬ng ph¸p khÊu trõ. Chøng tõ sö dông chñ yÕu ë ®©y gåm: phiÕu thu, phiÕu chi, phiÕu nhËp kho, phiÕu xuÊt kho, ho¸ ®¬n thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng theo ph¬ng ph¸p khÊu trõ. VÒ qu¸ tr×nh lu©n chuyÓn chøng tõ, víi mçi lo¹i chøng tõ th× tr×nh tù lu©n chuyÓn lµ kh¸c nhau.VÝ dô: - Víi phiÕu thu: Ngêi nép tiÒn KÕ to¸n thanh to¸n C¸c chøng tõ gèc liªn quan ViÕt phiÕu thu, ký 13 KÕ to¸n trëng Ktra,ký Thñ quÜ KÕ to¸n B¶o qu¶n vµ Ktra, thu tiÒn,ký, Ktra, ghi sæ chi tiÕt Ghi sæ quÜ Sæ sæ c¸i TK111 - Víi phiÕu chi: Ngêi nhËn tiÒn Kto¸n thanh to¸n Chøng tõ lq KÕ to¸n trëng ViÕt phiÕu chi, ký Thñ trëng ®¬n vÞ Thñ quÜ Ký duyÖt Ktra, ký duyÖt KÕ to¸n Ktra, ký chi tiÒn, ghi sæ ct, Ghi sæ quÜ ghi sæ c¸iTK 111 B¶o qu¶n vµ lu tr÷ - Víi phiÕu nhËp: Bé phËn sx Thñ kho KÕ to¸n vËt t ViÕt phiÕu nhËp kho NhËn hµng, ghi, Ktra, ghi tiÒn Ký, ghi thÎ kho ghi sæ ct, Ghi sæ c¸i TK152.. B¶o qu¶n vµ lu tr÷ -VÒ phiÕu xuÊt: Ngêi nhËn Chøng tõ lq Thñ trëng ®vÞ Ký duyÖt Phßng cung øng ViÕt phiÕu xuÊt Thñ kho KÕ to¸n XuÊt hµng, ghi sè liÖu Ktra ctõ, ghi tiÒn vµo phiÕu thùc xuÊt, ký, ghi thÎ kho xuÊt kho, ghi sæ ct 14 ghi sæ c¸i TK152,155,156... B¶o qu¶n vµ lu tr÷ Ngoµi ra cßn mét sè ho¸ ®¬n kh¸c nh ho¸ ®¬n vËn chuyÓn hµng ®i b¸n, ho¸ ®¬n tiÒn níc, tiÒn ®iÖn. C¸c chøng tõ ®Òu theo mÉu cña Bé Tµi chÝnh quy ®Þnh. III- Tæ chøc hÖ thèng tµi kho¶n ë c«ng ty: C«ng ty in Tµi ChÝnh sö dông hÖ thèng tµi kho¶n theo chÕ ®é kÕ to¸n ®· ban hµnh céng thªm c¸c tµi kho¶n chi tiÕt ®Ó tiÖn theo dâi. Cô thÓ: 15 16 Sè hiÖu 111 112 113 121 128 129 131 133 1331 1332 136 138 139 141 142 144 151 152 153 154 155 156 157 159 161 211 2112 2113 2114 2115 2118 212 213 2131 2132 2133 tµi kho¶n Lo¹i 1: Tµi s¶n lu ®éng TiÒn mÆt TiÒn göi ng©n hµng TiÒn ®ang chuyÓn §Çu t chøng kho¸n ng¾n h¹n §Çu t ng¾n h¹n kh¸c Dù phßng gi¶m gi¸ ®Çu t Ph¶i thu cña kh¸ch hµng ThuÕ GTGT ®îc khÊu trõ ThuÕ GTGT ®îc khÊu trõ cña hµng ho¸, dÞch vô ThuÕ GTGT ®îc khÊu trõ cña tµi s¶n cè ®Þnh Ph¶i thu néi bé Ph¶i thu kh¸c Dù phßng ph¶i thu khã ®ßi T¹m øng (chi tiÕt theo ®èi tîng) Chi phÝ ph¶i tr¶ ThÕ chÊp, ký cîc, ký quü ng¾n h¹n Hµng mua ®i ®êng Nguyªn liÖu, vËt liÖu C«ng cô, dông cô Chi phÝ s¶n xuÊt, kinh doanh dë dang Thµnh phÈm Hµng ho¸ Hµng göi ®i b¸n Dù phßng gi¶m gi¸ hµng ho¸ tån kho Chi sù nghiÖp Lo¹i 2: Tµi s¶n cè ®Þnh TSC§ h÷u h×nh Nhµ cña , vËt kiÕn tróc M¸y mãc, thiÕt bÞ Ph¬ng tiÖn vËn t¶i, truyÒn dÉn ThiÕt bÞ, dông cô qu¶n lý TSC§ kh¸c Tµi s¶n cè ®Þnh thuª tµi chÝnh TSC§ v« h×nh QuyÒn sñ dông ®Êt Chi phÝ thµnh lËp doanh nghiÖp B»ng ph¸t minh s¸ng chÕ 17 2134 2138 214 221 222 228 229 241 244 311 315 331 333 3331 3332 3333 3334 3335 3337 3338 3339 334 335 336 338 341 342 344 441 413 414 415 416 421 431 441 451 Chi phÝ nghiªn cøu, ph¸t triÓn TSC§ v« h×nh kh¸c Hao mßn tµi s¶n cè ®Þnh §Çu t chøng kho¸n dµi h¹n Gãp vèn liªn doanh §Çu t dµi h¹n kh¸c Dù phßng gi¶m gi¸ ®Çu t dµi h¹n X©y dùng c¬ b¶n dë dang Ký quü, ký cîc dµi h¹n Lo¹i 3: Nî ph¶i tr¶ Vay ng¾n h¹n Nî dµi h¹n ®Õn h¹n tr¶ Ph¶i tr¶ cho ngêi b¸n ThuÕ vµ c¸c kho¶n ph¶i nép nhµ níc ThuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng ph¶i nép ThuÕ tiªu thô ®Æc biÖt ThuÕ xuÊt nhËp khÈu ThuÕ thu nhËp doanh nghiÖp Thu trªn vèn ThuÕ nhµ, ®Êt, tiÒn thuª ®Êt C¸c thuÕ kh¸c PhÝ, lÖ phÝ vµ c¸c kho¶n ph¶i nép Ph¶i tr¶ c«ng nh©n viªn Chi phÝ ph¶i tr¶ Ph¶i tr¶ néi bé Ph¶i tr¶, ph¶i nép kh¸c Vay dµi h¹n Nî dµi h¹n NhËn ký quü, ký cîc dµi h¹n Lo¹i 4: Vèn chñ së h÷u Nguån vèn kinh doanh Chªnh lÖch tû gi¸ Quü ®Çu t ph¸t triÓn Quü dù phßng tµi chÝnh Quü dù phßng trî cÊp mÊt viÖc lµm Lîi nhuËn cha ph©n phèi Quü khen thëng phóc lîi Nguån vèn ®Çu t x©y dùng c¬ b¶n Quü qu¶n lý cña cÊp trªn 18 461 466 511 521 531 532 621 622 627 6271 6272 6273 6274 6277 6278 632 641 6411 6412 6413 6414 6415 6417 6418 642 6421 6422 6423 6424 6425 6426 6427 6428 711 721 811 Nguån kinh phÝ sù nghiÖp Nguån kinh phÝ ®· h×nh thµnh TSC§ Lo¹i 5: Doanh thu Doanh thu b¸n hµng ChiÕt khÊu b¸n hµng Hµng b¸n bÞ tr¶ l¹i Gi¶m gi¸ hµng b¸n Lo¹i 6: Chi phÝ sxkd Chi phÝ nguyªn vËt liÖu s¶n xuÊt Chi ph¸i nh©n c«ng trùc tiÐp Chi phÝ s¶n xuÊt chung Chi phÝ nh©n viªn ph©n xëng Chi phÝ vËt liÖu Chi phÝ dông cô s¶n xuÊt Chi phÝ khÊu hao TSC§ Chi phÝ dÞch vô mua ngoµi C¸c chi phÝ b»ng tiÒn kh¸c Gi¸ vèn hµng ho¸ Chi phÝ b¸n hµng Chi phÝ nh©n viªn Chi phÝ vËt liÖu bao b× Chi phÝ dông cô, ®å dïng Chi phÝ khÊu hao TSC§ Chi phÝ b¶o hµnh Chi phÝ dÞch vô mua ngoµi Chi phÝ b»ng tiÒn kh¸c Chi phÝ qu¶n lý Chi phÝ nh©n viªn qu¶n lý Chi phÝ vËt liÖu qu¶n lý Chi phÝ ®å dïng v¨n phßng Chi phÝ khÊu hao TSC§ ThuÕ, phÝ vµ lÖ phÝ Chi phÝ dù phßng Chi phÝ dÞch vô mua ngoµi Chi phÝ b»ng tiÒn kh¸c Lo¹i 7: Thu nhËp ho¹t ®éng kh¸c Thu nhËp ho¹t ®éng tµi chÝnh (chi tiÕt theo H§) C¸c kho¶n thu nhËp bÊt thêng Lo¹i 8: Chi phÝ ho¹t ®éng kh¸c Chi phÝ ho¹t ®éng tµi chÝnh 19 821 911 Chi phÝ bÊt thêng Lo¹i 9: X¸c ®Þnh kÕt qu¶ kinh doanh X¸c ®Þnh kÕt qu¶ kinh doanh Lo¹i 10: Tµi kho¶n ngoµi B¶ng c©n ®èi kÕ to¸n Ngoµi ra c«ng ty quy ®Þnh: - Tµi kho¶n lo¹i A: Ph¶n ¸nh c¸c nghiÖp vô ph¸t sinh t¹i C«ng ty. - Tµi kho¶n lo¹i B: Ph¶n ¸nh c¸c nghiÖp vô ph¸t sinh t¹i chi nh¸nh. - Tµi kho¶n lo¹i C: Ph¶n ¸nh c¸c nghiÖp vô ph¸t sinh t¹i Ng©n hµng c«ng th¬ng Ba §×nh - Hµ Néi. - Tµi kho¶n lo¹i D: Ph¶n ¸nh c¸c nghiÖp vô ph¸t sinh t¹i Ng©n hµng N«ng nghiÖp vµ ph¸t triÓn n«ng th«n. Ch¼ng h¹n: TK511(A): Doanh thu b¸n hµng t¹i C«ng ty. TK511(B): Doanh thu b¸n hµng t¹i chi nh¸nh. IV- Tæ chøc hÖ thèng sæ kÕ to¸n: C«ng ty in Tµi chÝnh lµm mét doanh nghiÖp Nhµ níc h¹ch to¸n ®éc lËp vµ toµn diÖn. V× vËy c¨n cø vµo ®iÒu kiÖn thùc tÕ s¶n xuÊt kinh doanh, ®iÒu kiÖn trang thiÕt bÞ phôc vô c«ng t¸c kÕ to¸n vµ ®éi ngò nh©n viªn ë C«ng ty, C«ng ty ¸p dông h×nh thøc kÕ to¸n “Sæ nhËt ký chung”. §©y lµ h×nh thøc sæ cã kÕt cÊu ®¬n gi¶n, Ýt cét, thuËn tiÖn cho viÖc thùc hiÖn c«ng t¸c kÕ to¸n b»ng m¸y vi tÝnh, dÔ phï hîp yªu cÇu qu¶n lý vµ tr×nh ®é c¸n bé kÕ to¸n. Theo h×nh thøc nµy, hµng ngµy c¸c nghiÖp vô kinh tÕ tµi chÝnh ph¸t sinh thÓ hiÖn trªn chøng tõ gèc ®Òu ®îc chuyÓn vµo m¸y. Do m¸y tÝnh ®· ®îc c¸c chuyªn gia cµi ®Æt phÇn mÒm cã sæ tæng hîp, sæ chi tiÕt theo tõng m· riªng, phï hîp víi yÒu cÇu cÇn theo dâi tæng hîp, chi tiÕt cña C«ng ty. Mét nghiÖp vô nµo ®ã liªn quan chi tiÕt cÇn theo dâi, kÕ to¸n muèn ®a sè liÖu nµy vµo m¸y chØ cÇn gäi tªn m· cña tµi kho¶n chi tiÕt lµ lËp tøc ®ång thêi ®· cã 20
- Xem thêm -