Tài liệu Báo cáo tổng hợp công ty cổ phần vận tải và dịch vụ petrolimex hà tây

  • Số trang: 52 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 37 |
  • Lượt tải: 0
nganguyen

Đã đăng 34345 tài liệu

Mô tả:

lêi nãi ®Çu Trong nÒn kinh tÕ thÞ tr-êng,®Þnh h-ãng XHCN hiÖn nay bÊt kú mét doanh nghiÖp nhµ n-íc,c«ng ty cæ phÇn,c«ng ty t- nh©n …Th× sù tån t¹i cña c«ng ty ®Òu ph¶i cã thÞ tr-êng cña m×nh,sù ph¸t triÓn cña c¸c c«ng ty lµ dùa vµo sù ph¸t triÓn thÞ tr-êng cña chÝnh m×nh.ThÞ tr-êng ®-îc coi lµ ®iÓm xuÊt ph¸t,còng lµ ®iÓm kÕt thóc cña qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh.ë ®©u cã s¶n xuÊt,cã tiªu dïng th× ë ®ã cã thÞ tr-êng.Môc tiªu cña c¸c doanh nghiÖp th-¬ng m¹i lµ t×m kiÕm lîi nhuÈntªn thÞ tr-êng.VËy c¸c doanh nghiÖp ph¶i nghiªn cøu nhu cÇu trªn thÞ tr-êng míi n¾m b¾t ®-îcnhu cÇu cña thÞ tr-êng trong tõng thêi kú kh¸c nhau,doanh nghiÖp míi ®-a ra thÞ tr-êng nh÷ng hµng ho¸,dÞch vô nh»m ®¸p øng ®-îcnhu cÇu cña kh¸ch hµng víi chÊt l-îng phï hîp vµ sè l-îng t-¬ng ®èi chÝnh x¸c.VËy ph¸t triÓn thÞ tr-êng mét c¸ch khoa häc,®óng ®¾n,v¹ch ra ®-êng lèi kinh doanh cã hiÖu qu¶ lu«n lµ mét th¸ch thøc rÊt lín ®èi víi c¸c doanh nghiÖp hiÖn nay. VÊn ®Ò thÞ tr-êng vµ ph¸t triÓn thÞ tr-êng lµ mét ®Ò tµi cùc kú lín mang tÝnh khoa häc vµ thêi ®aÞ.Trong bµi tËp nµy t«i xin ®-îc ®Ò cËp ®Õn ba néi dung viÖc ph¸t triÓn thÞ tr-êng cña doanh nghiÖp th-¬ng m¹i.  Ch-¬ng 1:Nh÷ng vÊn ®Ò lý luËn c¬ b¶n vÒ thÞ tr-êng vµ ph¸t triÓn thÞ tr-êng  Ch-¬ng 2:T×nh h×nh thÞ tr-êng vµ ph¸t triÓn thÞ tr-êng cña c«ng ty cæ phÇn vËn t¶i vµ dÞch vô Petrolimex Hµ T©y.  Ch-¬ng 3:BiÖn ph¸p ph¸t triÓn thÞ tr-êng b¸n hµng cña c«ng ty cæ phÇn vËn t¶i vµ dÞch vô Petrolimex Hµ T©y. 1 Ch-¬ng1: nh÷ng vÊn ®Ò lý luËn c¬ b¶n vÒ thÞ tr-êng vµ ph¸t triÓn thÞ tr-êng I-Lý luËn c¬ b¶n vÒ thÞ tr-êng cña doanh nghiÖp : 1-Kh¸i niÖm c¬ b¶n vÒ thÞ tr-êng: Mét trong nh÷ng quy luËt c¬ b¶n nhÊt cña nÒn s¶n xuÊthµng ho¸ lµ quy luËt cung cÇu trong mèi quan hÖ s¶n xuÊt tiªu dïng.S¶n xuÊt lµ s¸ng t¹o ra c¸c thuéc tÝnh hµng ho¸ cña s¶n phÈm v¸ ®-îc x¸c ®Þnh ®Ó b¸n,v× vËy t¹o lËp nguån cung.MÆt kh¸c ë ng-êi tiªu dïng tån t¹i nh÷ng thu nhËp d-íi h×nh thøc tiÒn tÖ vµ trë thµnh nguån cÇu.Do nh÷ng c¸ch biÖt gi÷a s¶n xuÊt vµ tiªu dïng, tÊt yÕu dÉn ®Õn sù mÊt c©n ®èi cung-cÇu cho tõng lo¹i s¶n phÈm,còng nh- cho tæng cung tæng cÇu x· héi. Sù vËn ®éng cung vµ cÇu ph¸t sinh gi¸ c¶ ®-îc thÓ hiÖn tËp trung trong ho¹t ®éng mua b¸n hµng ho¸ b»ng tiÒn tÖ ë nh÷ng thêi gian,kh«ng gian,®èi t-îng, ph-¬ng thøc kh¸c nhau t¹o ra kh¸i niÖm “thÞ tr­êng”. Nh- vËy thÞ tr-êng tån t¹i ë mäi n¬i ,mäi lóc ,mäi lÜnh vùc vµ mäi h×nh th¸i,nÕu tån t¹i t¸c ®éng cña c¸c quy luËt kinh tÕ kh¸ch quan. Cã rÊt nhiÒu kh¸i niÖm thÞ tr-êng ®-îc miªu t¶ ë nhiÒu gãc ®é rÊt kh¸c nhau,song ®iÒu c¬ b¶n xÐt sù h×nh thµnhcña thÞ tr-êng ph¶i cã: - §èi t-îng trao ®æi:S¶n phÈm hµng ho¸ hay dÞch vô. - §èi t-äng tham gia trao ®æi:Bªn b¸n vµ bªn mua. - §iÒu kiÖn thùc hiÖn trao ®æi:Kh¶ n¨ng thanh to¸n. VËy ta cã thÓ kh¸i niÖm tæng qu¸t vÒ thÞ tr­êng nh­ sau:”ThÞ tr­êng lµ biÓu hiÖn cña qu¸ tr×nh mµ trong ®ã thÓ hiÖn c¸c quyÕt ®Þnh cña ng-êi tiªu dïng vÒ hµng ho¸ vµ dÞch vô,còng nh- quyÕt ®Þnh cña c¸c doanh 2 nghiÖp vÒ sè l-îng ,chÊt l-îng,mÉu m· cña hµng ho¸.§ã lµ nh÷nh mèi quan hÖ gi÷a tæng sè cung vµ tæng sè cÇucña tõng lo¹i hµng ho¸ cô thÓ”. 2-Ph©n lo¹i thÞ tr-êng: *C¨n cø vµo quan hÖ mua b¸n quy m« quèc gia: -ThÞ tr-êng trong n-íc:Lµ thÞ tr-êng mµ ë ®ã ho¹t ®éng mua b¸n ®-îc thùc hiÖn trong ph¹m vi quèc gia vµ chñ yÕu do ng-êi trong quèc gia ®ã thùc hiÖn. -ThÞ tr-êng thÕ giíi:Lµ n¬i diÔn rac¸c ho¹t ®éng mua b¸n gi÷a c¸c quèc gia víi nhau. * C¨n cø vµo vai trß cña tõng khu vùc: -ThÞ trõ¬ng chÝnh cßn gäi lµ thÞ tr-êng trung t©m:Lµ thÞ tr-êng cã khèi l-îng hµng ho¸ tiªu thô trªn tÊt c¶ thÞ tr-êng vµ chÞu sù c¹nh tranh quyÕt liÖt. -ThÞ tr-êng chi nh¸nh :Lµ thÞ tr-êng nhá vµ khèi l-îng hµng ho¸ tiªu thô chiÕm tû lÖ nhá so víi tæng khèi l-îng hµng ho¸ tiªu thô vµ còng chÞu sù c¹nh tranh t-¬ng ®èi. *C¨n cø vµo quan hÖ cung- cÇu vµ kh¶ n¨ng thanh to¸n: -ThÞ tr-êng thùc tÕ:lµ thÞ tr-êng mµ trªn thùc tÕ ®· mua ®-îc hµng , yªu cÇu cña hä ®-îc th«ng qua viÖc cung øng hµng ho¸. -ThÞ tr-êng tiÒm n¨ng:Bao gåm thÞ tr-êng thùc tÕ céng víi mét sè bé phËn thÞ tr-êng cã yªu cÇu tiªu dïng vµ kh¶ n¨ng thanh to¸n nh-ng ch-a ®¸p øng ®-îc. -ThÞ tr-êng lý thuyÕt:Bao gåm thÞ tr-êng tiÒm n¨ng vµ bé phËn thÞ tr-êng ng-êi mua cã nhu cÇu nh-ng ch-a cã kh¶ n¨ng thanh to¸n. *C¨n cø vµo vai trß vµ sè l-îng ng-êi mua ,ng-êi b¸n trªn thÞ tr-êng: -ThÞ tr-êng ®éc quyÒn:Lµ thÞ tr-êng cã sù tham gia cña bªn b¸n(bªn mua) chØ cã mét sè Ýt so víi bªn kia .Khi ®ã c¹nh tranh chØ diÔn ra ë bªn ®«ng h¬n ®Ó mua (b¸n) .Khi ®ã sè Ýt sÏ dµnh ®-îc thÕ chñ ®éng trªn thÞ tr-êng. 3 -ThÞ tr-êng c¹nh tranh hoµn h¶o: Lµ thÞ tr-êng cã sù tham gia cña nhiÒu ng-êi b¸n vµ nhiÒu ng-êi mua ,th-êng xuyªn diÔn ra sù c¹nh tranh víi nhau. -ThÞ tr-êng c¹nh tranh kh«ng hoµn h¶o:Lµ thÞ tr-êng mµ bªn b¸n hoÆc bªn mua cã mét sè Ýt ng-êi tham gia vµ bªn mua hoÆc bªn b¸n l¹i cã nhiÒu ng-êi tham gia, khi Êy ®an xen vµo ®éc quyÒn lµ sù c¹nh tranh diÔn ra th-êng xuyªn ®Ó dµnh ®-îc lîi nhuËn tèi ®a. *C¨n cø vµo h×nh th¸i vËt chÊt cña ®èi t-îng trao ®æi: -ThÞ tr-êng hµng ho¸:§èi t-îng trao ®æi lµ hµng ho¸ víi môc tiªu tho¶ m·n nhu cÇu tiªu dïng vÒ vËt chÊt .ThÞ tr-êng hµng ho¸ cã thÓ chia thµnh thÞ tr-êng t- liÖu s¶n xuÊt vµ thÞ tr-êng t- liÖu tiªu dïng. -ThÞ tr-êng dÞch vô:Lµ thÞ tr-êng trao ®æi c¸c lo¹i dÞch vô nh-:Söa ch÷a , kh¸ch s¹n,du lÞch vµ c¸c dÞch vô kh¸c.ThÞ tr-êng nµy sö dông c¸c lÖnh ®iÒu phèi trùc tiÕp. 3-Vai trß cña thÞ tr-êng ®èi víi ho¹t ®éng kinh doanh cña doanh nghiªp: Trong s¶n xuÊt kinh doanh thÞ tr-êng ®ãng vai trß hÕt søc quan träng,nã lµ yÕu tè quyÕt ®Þnh ®Õn sù tån t¹i vµ ph¸t triÓn cña doanh nghiÖp. ThÞ tr-êng lµ kh©u tÊt yÕu cña qu¸ tr×nh t¸i s¶n xuÊt do qu¸ tr×nh hµng ho¸ bao gåm s¶n xuÊt , ph©n phèi trao ®æi vµ tiªu dïng .ThÞ tr-êng lµ chiÕc cÇu nèi gi÷a s¶n xuÊt vµ tiªu dïng.ThÞ tr-êng chØ kh«ng tån t¹i khi kh«ng cã s¶n xuÊt hµng ho¸ vµ tiªu dïng. Môc ®Ých cña c¸c doanh nghiÖp th-¬ng m¹i lµ tèi ®a ho¸ lîi nhuËn.VËy doanh nghiÖp ph¶itiªu thô ®-îc hµng ho¸ nhanh nhÊt vãi sè l-îng nhiÒu nhÊt.Dùa trªn c¬ së tho¶ m·n tèt nhÊt nhu cÇu ng-êi tiªu dïng vµ ho¹t ®éng nµy chØ cã thÓ thùc hiÖn ®-îc trªn thÞ tr-êng.Do ®ã thÞ tr-êng lµ sèng cßn ®ãi víi tÊt c¶ c¸c doanh nghiÖp ,lµ m«i tr-êng sèng cña c¸c doanh nghiÖp.B¸n ®-îc hµng ho¸ nhanh t¹o ra kh¶ n¨ng quay vßng vèn vµ 4 lîi nhuËn cao, nªn ho¹t ®éng b¸n hµng cã ý nghÜa rÊt lín nã ®-îc thÓ hiÖn; trùc tiÕp thùc hiÖn chøc n¨ng l-u th«ng hµng ho¸ phôc vô s¶n xuÊt vµ ®êi sèng x· héi .ChuyÓn hµng ho¸ thµnh tiÒn tÖ ,thùc hiÖn gi¸ trÞ hµng ho¸ . gi÷ ®-îc ch÷ tÝn cña doanh nghiÖp trªn thÞ tr-êng ,¶nh h-ëng trùc tiÕp ®Õn niÒm tin vµ kh¶ n¨ng t¸i t¹o nhu cÇu cña ng-êi tiªu dïng trªn thÞ tr-êng . Do vËy ,cßn thÞ tr-êng míi cßn s¶n xuÊt ,nÕu mÊt thÞ tr-êng th× s¶n xuÊt kinh doanh bÞ ®×nh trÖ . ThÞ tr-êng ph¸ vì danh giíi s¶n xuÊt tù nhiªn ,tù cung tù cÊp ,tù tóc ®Ó t¹o thµnh thÓ thèng nhÊt trong toµn bé nÒn kinh tÕ quèc d©n . Qua trao ®æi mua b¸n gi÷a c¸c vïng sÏ biÕn kiÓu tæ chøc khÐp kÝn thµnh c¸c vïng chuyªn m«n ho¸ s¶n xuÊt hµng ho¸ liªn hÖ mËt thiÕt víi nhau . ChuyÓn nÒn kinh tÕ tù nhiªn sang nÒn kinh tÕ hµng ho¸ . ThÞ tr-êng h-íng dÉn s¶n xuÊt kinh doanh ,c¸c nhµ s¶n xuÊt kinh doang sÏ c¨n cø vµo kÕt qu¶ ®iÒu tra nhu cÇu tiªu dïng cña thÞ tr-êng . C¨n cø vµo cung-cÇu ,gi¸ c¶ thÞ tr-êng ®Ó ho¹ch ®Þnh môc tiªu ,chiÕn l-îc kinh doanh cña doanh nghiÖp . §Ó x©y dùng kÕ ho¹ch, chÝnh s¸ch ®óng ®¾n tr-íc khi ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña m×nh.ThÞ tr-êng gióp cho c¸c doanh nghiÖp ®¸nh gi¸ ®-îc thùc lùc cña ®èi thñ c¹nh tranh ®Ó tõ ®ã cã nh÷ng chiÕn l-îc cho phï hîp. ThÞ tr-êng giup cho doanh nghiÖp sö dông ®óng ®¾n vµ tiÕt kiÖm nh÷ng nguån lùc lao ®éng ®Ó kinh doanh cã hiÖu qu¶ cao.ThÞ tr-êng lµ n¬i kiÓm nghiÖm s¶n phÈm, hµng ho¸ s¶n xuÊt vµ kinh doanh. ThÞ tr-êng còng ph¶n ¸nh t×nh h×nh s¶n xuÊt;Nh×n vµo thÞ tr-êng ta cã thÓ thÊy ®-îc tèc ®é vµ tr×nh ®é cña lùc l-îng s¶n xuÊt trong thêi kú ®ã.ThÞ tr-êng cßn cã thÓ chøng minh tÝnh ®óng ®¾n, khoa häc cña c¸c chñ tr-¬ng, chÝnh s¸ch vµ biÖn ph¸p ph¸t triÓn kinh tÕ cña ®¶ng vµ nhµ n-íc. 4-Chøc n¨ng cña thÞ tr-êng trong doanh nghiÖp kinh doanh th-¬ng m¹i: 5 Chøc n¨ng cña thÞ tr-êng lµ nh÷ng t¸c ®éng kh¸ch quan vèn cã cña nã tíi qu¸ tr×nh t¸i s¶n xuÊt vµ tíi ®êi sèng kinh tÕ x· héi, vËy thÞ tr-êng cã bèn chøc n¨ng sau: *Chøc n¨ng thõa nhËn: BÊt cø mét doanh nghiÖp nµo s¶n xuÊt ra s¶n phÈm hay dÞch vô kh«ng ph¶i chØ ®Ó tho¶ m·n nhu cÇu cña hä, mµ ®Ó tho¶ m·n nhu cÇu cña thÞ tr-êng.Nh÷ng hµng ho¸, dÞch vô b¸n ra ®-îc th«ng qua chøc n¨ng thõa nhËn cña thÞ tr-êng, cßn c¸c lo¹i hµng ho¸, dÞch vô kh«ng ®¸p øng ®-îc ®Çy ®ñ nhu cÇu cña kh¸ch hµng kh«ng tiªu thô ®-îc tøc lµ thÞ tr-êng kh«ng thõa nhËn chóng .Muèn ®-îc thÞ tr-êng thõa nhËn th× hµng ho¸ ®ã ph¶i phï hîp víi yªu cÇu thùc tiÔn cña ng-êi tiªu dïng vÒ chÊt l-îng, sè l-îng ®óng ®ñ, mÉu m· phong phó hÊp dÉn ,gi¸ c¶ ph¶i ch¨ng vµ kh¶ n¨ng thanh to¸n ph¶i phï hîp víi møc thu nhËp cña ®¹i ®a sè kh¸ch hµng ®ang cã nhu cÇu vµ cßn ph¶i cã c¶ nghÖ thuËt b¸n hµng .VËy c«ng viÖc ®Çu tiªn ®èi víi c¸c doanh nghiÖp ho¹t ®éng trong thÞ tr-êng hiÖn nay ph¶i nghiªn c-ó kü vÒ thÞ tr-êng, n¾m râ ®-îc nhu cÇu cña thÞ tr-êng, hµng ho¸ ph¶i ®-îc ®em ra b¸n thö. NÕu ®-îc míi b¸n, hay s¶n xuÊt ®ång lo¹t th× míi ®¶m b¶o ®-îc hiÖu qu¶ trong s¶n xuÊt kinh doanh. *Chøc n¨ng thùc hiÖn: Chøc n¨ng thùc hiÖn ®-îc thÓ hiÖn ë chç thÞ tr-êng lµ n¬i diÔn ra c¸c hµnh vi trao ®æi, mua b¸n, thÓ hiÖn ®-îc gi¸ trÞ sö dông cña hµng ho¸, thÓ hiÖn c¸c tÝnh chÊt ,®Æc tr-ng khi sö dông hµng ho¸ ®¸p øng nhu cÇu cña kh¸ch hµng. Thùc hiÖn tæng sè cung vµ tæng sè cÇu trªn thÞ tr-êng, thùc hiÖn cung –cÇu cña tõng lo¹i hµng, nhãm hµng. Thùc hiÖn c©n b»ng cung –cÇu hµng ho¸…Th«ng qua chøc n¨ng thùc hiÖn cña thÞ tr-êng mµ tÊt c¶ c¸c lo¹i hµng ho¸ h×nh thµnh nªn gi¸ trÞ trao ®æi cña m×nh, lµm c¬ së cho sù ph©n phèi c¸c nguån lùc. *Chøc n¨ng ®iÒu tiÕt kÝch thÝch: 6 ThÞ tr-êng vèn cã nh÷ng quy luËt vµ ho¹t ®éng riªng cña nã.C¸c quy luËt vµ c¬ chÕ vËn hµnh ®ã ®-îc thÞ tr-êng thùc hiÖn lµ chøc n¨ng ®iÒu tiÕt vµ kÝch thÝch th«ng qua sù c¹nh tranh vèn cã gi÷a c¸c nghµnh ,mµ ®Æc biÖt ngay ng¾t cña cïng mét nghµng thÞ tr-êng ®iÒu tiÕt ®-îc sù chuyÓn vèn tõ c¸c nghµng cã lîi nhuËn thÊp sang c¸c nghµnh cã lîi nhu©n cao,nhê ®ã mét sè lo¹i s¶n phÈm bÞ gi¶m vÒ sè l-îng s¶n xuÊt.ChÝnh sù vËn ®éng nµy t¹o nªn sù c©n b»ng cung –cÇu hµng ho¸, dÞch vô tren thÞ tr-êng .V× vËy c¸c doanh nghiÖp muèn thµnh c«ng trªn thÞ tr-êng th× hä ph¶i sö dông triÖt ®Ó nh÷ng lîi thÕ vµ c¬ héi cña m×nh, nh-ng ®ång thêi ph¶i tÝnh to¸n kü vÒ c¸c kho¶n chi phÝ ®Ó cã thÓ thu ®-îc lîi nhuËn siªu ngh¹ch. *Chøc n¨ng th«ng tin: Th«ng tin vÒ thÞ tr-êng cã vai trß rÊt quan träng ®èi víi qu¶n lý vÜ m« vµ s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp kinh doanh th-¬ng m¹i .ViÖc thu thËp th«ng tin vµ xö lý th«ng tin cã ®é chinh x¸c cao bao nhiªu th× cµng tèt cho doanh nghiÖp bÊy nhiªu, viÖc ra c¸c quyÕt ®Þnh, chÝnh s¸ch ,chiÕn l-îc cña doanh nghiÖp ®¹t hiÖu qu¶ cµng cao. NÕu kh«ng cã th«ng tin thÞ tr-êng th× kh«ng thÓ ra quyÕt ®Þnh, nÕu ra quyÕt ®Þnh th× sÏ g©y ra nh÷ng sai lÇm khñng khiÕp, cã thÓ dÉn ®Õn thua lç ,gi¶i thÓ hay ph¸ s¶n doanh nghiÖp. Th«ng tin thÞ tr-êng t-¬ng ®èi phong phó vµ ®a d¹ng vÒ tæng cung, tæng cÇu, gi¸ c¶, c¬ cÊu cung cÇu vµ h-íng ph¸t triÓn cña c¸c lo¹i hµng ho¸, dÞch vô trªn thÞ tr-êng. VËy doanh nghiÖp muèn ph¸t triÓn thÞ tr-êng th× ph¶i cã méi ®éi ngò nh÷ng nhµ Marketing giái míi cã thÓ n¾m b¾t, ph©n tÝch th«ng tin thÞ tr-êng chÝnh x¸c ®¶m b¶o sù ph¸t triÓn thÞ tr-êng hiÖn t¹i vµ t-¬ng lai cña doanh nghiÖp. II-Néi dung ph¸t triÓn thÞ tr-êng ë doanh nghiÖp th-¬ng m¹i: 1-Nghiªn cøu thÞ tr-êng cña doanh nghiÖp ë tÇm vÜ m«: 7 Nghiªn cøu vÜ m« nh»m t×m ra nh÷ng nh©n tè h×nh thµnh vµ cã t¸c ®éng m¹nh ®Õn thÞ tr-êng ®Ó t×m thÊy nh÷ng nhu cÇu trªn thÞ tr-êng víi quy m« khu vùc réng trªn toµn x· héi. *M«i tr-êng kinh tÕ: §-îc ph¶n ¸nh qua t×nh h×nh ph¸t triÓn vµ tèc ®é t¨ng tr-ëng kinh tÕ chung vÒ c¬ cÊu nghµnh kinh tÕ, c¬ cÊu vïng.T×nh h×nh ®ã cã thÓ t¹o nªn tÝnh hÊp dÉn vÒ thÞ tr-êng vµ søc mua kh¸c nhau ®èi víi c¸c thÞ tr-êng kh¸c nhau.Søc mua cña thÞ tr-êng chÝnh lµ ph¶i dùa vµo møc thu nhËp hiÖn t¹i cña b¶n th©n kh¸ch hµng, gi¸ c¶ cña hµng ho¸ còng ¶nh h-ëng tíi søc mua, tû lÖ thÊt nghiÖp, tû lÖ l¹m ph¸t, l·i suÊt vay tÝn dông ®Òu ¶nh h-ëng tíi tiªu dïng cña thÞ tr-êng. M«i tr-êng kinh tÕ cïng ¶nh h-ëng tíi c¬ cÊu chi tiªu cña ng-êi tiªu dïng. Nh÷ng ng-êi thuéc tÇng líp th-îng l-u th-êng lµ thÞ tr-êng tiªu thô c¸c mÆt hµng xa xØ, vµ ng-îc l¹i tÇng líp h¹ l-u trong x· héi lµ thÞ tr-êng c¸c mÆt hµng tiªu dïng thiÕt yÕu. *M«i tr-êng nh©n khÈu: Lµ m«i tr-êng bµn vÒ mËt ®é d©n sè, sè l-îng ph©n bè d©n c-, tr×nh ®é häc vÊn.ThÞ tr-êng vèn do con ng-êi hîp thµnh .Môc tiªu ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh còng xuÊt ph¸t tõ nhu cÇu cña con ng-êi, nh»m phôc vô con ng-êi vµ h-íng tíi nhu cÇu cña con ng-êi. Quy m« vµ tåc ®é t¨ng d©n sè ph¶n ¸nh trùc tiÒp quy m« nhu cÇu thÞ tr-êng hiÖn t¹i vµ trong t-¬ng lai ,vµ nã còng thÓ hiÖn sù ph¸t triÓn hay suy tho¸i cña thÞ tr-êng. D©n sè kÐo theo nhu cÇu cña con ng-êi, d©n sè t¨ng th× nhu cÇu t¨ng dÉn tíi thÞ tr-êng còng ph¸t triÓn víi søc mua kh¸ lín, nh-ng nÕu søc mua gi¶m sót th× thÞ tr-êng còng bÞ thu hÑp. khi t×m hiÓu vÒ m«i tr-êng nh©n khÈu còng cÇn quan t©m ®Õn sù thay ®æi vÒ c¬ cÊu gia ®×nh , phong tôc tËp qu¸n .Lèi sèng còng t¸c ®éng ®Õn nhu cÇu mua s¾m tõng lo¹i mÆt hµng. *M«i tr-êng tù nhiªn: 8 M«i tr-êng tù nhiªn bao gåm hÖ thèng c¸c yÕu tètù nhiªn nh-: §Êt ®ai, tµi nguyªn thiªn nhiªn…Nã ¶nh h-ëng nhiÒu mÆt c¾c nguån nguyªn vËt liÖu ®Çu vµo cÇn thiÕt cho c¸c doanh nghiÖp vµ do vËy chóng cã thÓ g©y biÕn ®éng lín trªn thÞ tr-êng. Sù thiÕu hôt tµi nguyªn cho s¶n xuÊt c«ng nghiÖp b¾t buéc c¸c nhµ s¶n xuÊt ph¶i nghiªn c-ó nguån nhiªn liÖu ®Ó thay thÕ ®Ó ®¸p øng cho sù ph¸t triÓn cña nÒn kinh tÕ nãi chung . Trong viÖc ph¸t triÓn c«ng nghiÖp hÇu nh- bao giê còng g©y tæn h¹i cho m«i tr-êng. C¸c chÊt th¶i c«ng nghiÖp (r¾n, láng, khÝ ) vµ c¶ nh÷ng chÊt th¶i kh«ng thÓ t¸i chÕ lµm « nhiÔm m«i tr-êng tù nhiªn ¶nh h-ëng kh«ng tèt tíi sù ph¸t triÓn kinh tÕ. Ngµy nay ý thøc b¶o vÖ m«i tr-êng cña x· héi ®ßi hái c¸c doanh nghiÖp ph¶i t¹o ra c¸c s¶n phÈm cã ®é an toµn cao , kh«ng « nhiÔm m«i tr-êng dÉn tíi viÖc thÞ tr-êng c«ng nghÖ sö lý c¸cchÊt th¶i c«ng nghiÖp ®-îc më réng vµ ngµy cµng ph¸t triÓn. * M«i tr-êng c«ng nghÖ: Do sù ph¸t triÓn cña khoa häc kû thuËt t¹o ra mét nÒn c«ng nghiÖp tiªn tiÕn , lµm cho nÒn kinh tÕ t¨ng tr-ëng nhanh , ®Æc biÖt lµ nh÷ng ph¸t minh s¸ng t¹o, s¸ng chÕ, c¸c thµnh tùu khoa häc ®-îc øng dông vµ cã thÓ lµm thay ®æi nhu cÇu lµm cho thÞ tr-êng ngµy cµng sinh ®éng . M«i tr-êng c«ng nghÖ g©y t¸c ®éng m¹nh mÏ tíi søc s¸ng t¹o s¶n phÈm vµ c¬ héi t×m kiÕm thÞ tr-êng míi. Sù c¹nh tranh vÒ kü thuËt c«ng nghÖ míi kh«ng chØ cho phÐp c¸c doanh nghiÖp dµnh th¾ng lîi mµ conf thay ®æi b¶n chÊt cña qu¸ tr×nh c¹nh tranh. Khi ¸p dông khoa häc kü thuËt vµo s¶n xuÊt lao ®éng sÏ thay ®æi rÊt nhiÒu. Do vËy c¸c doanh nghiÖp cÇn ph¶i n¾mm b¾t vµ hiÓu râ ®-îc b¶n chÊt cña nh÷ng thay ®æi trong m«i tr-êng c«ng nghÖ. Cïng nhiÒu ph-¬ng thøc kh¸c nhau mµ mét c«ng nghÖ míi cã thÓ phôc vô cho nhu cÇu con ng-êi. *M«i tr-êng chÝnh trÞ: 9 M«i tr-êng chÝnh trÞ bao gåm hÖ thèng luËt ph¸p, c¸c c«ng cô chÝnh s¸ch cña nhµ n-íc, chÕ ®é ®iÒu hµnh qu¶n lý cña chÝnh phñ. TÊt c¶ ®Òu t¸c ®éng ®Õn thÞ tr-êng th«ng qua sù khuyÕn khÝch hay h¹n chÕ c¸c doanh nghiÖp tham gia vµo thÞ tr-êng . hÖ thèng luËt ph¸p ngµy cµng hoµn chØnh vµ ®Çy ®ñ sÏ t¹o thuËn lîi cho sù ph¸t triÓn nÒn kinh tÕ, nhµ n-íc ngµy cµng x©y dùng c¸c bé luËt míi, ®iÒu chØnh söa ®æi nh÷ng ®iÒu kh«ng hîp ph¸p t¹o ra hµnh lang th«ng tho¸ng trong s¶n xuÊt kinh doanh ®èi víi c¸c doanh nghiÖp. Nã b¶o vÖ lîi Ých doanh nghiÖp tr-íc sù c¹nh tranh kh«ng lµnh m¹nh, b¶o vÖ cho ng-êi tiªu dïng tr-íc nh÷ng viÖc lµm gian dèi nh- s¶n xuÊt hµng ho¸ kÐm chÊt l-îng, qu¶ng c¸o kh«ng ®óng sù thËt, ®¸nh lõa kh¸ch hµng b»ng thñ ®o¹n bao b× nh·n gãi vµ møc gi¸ c¶ ,b¶o vÖ lîi Ých tèi cao cña x· héi, chèng l¹i sù léng hµnh cña c¸c nhµ s¶n xuÊt. M«i tr-êng chÝnh trÞ ¶nh h-ëng rÊt lín tíi thÞ tr-êng vµ gãp phÇn lµnh m¹nh ho¸ thÞ tr-êng. HÖ thèng c«ng cô kh¸c nh- tµi chÝnh, tÝn dông ,ng©n hµng, chÝnh s¸ch cho vay, tû lÖ l·i suÊt ®-îc ¸p dông cho tõng tr-êng hîp kh¸c nhau gióp cho nÒn kinh tÕ ph¸t triÓn. §Æc biÑt hç trî cho nÒn kinh tÕ chËm ph¸t triÓn vµ ®Çu t- ph¸t triÓn trong n-íc nh»m æn ®ÞnhthÞ tr-êng trong n-íc. *M«i tr-¬ng v¨n ho¸ x· héi : M«i tr-êng v¨n ho¸ x· héi bao gåm c¸c nh©n tè ®a d¹ng nh- phong tôc tËp qu¸n, c¸c hµnh vi chuÈn mùc, c¸c gi¸ trÞ v¨n ho¸ truyÒn thèng, th¸i ®é,thÞ hiÕu,thãi quen , ®Þnh h-ính tiªu dïng cña mçi d©n téc. C¸c gi¸ trÞ v¨n ho¸ truyÒn thèng khã thay ®æi t¸c ®éng m¹nh mÏ tíi th¸i ®é, hµnh vi tiªu dïng cña c¸ nh©n , nhãm ng-êi. Tuy nhiªn nh÷ng gi¸ trÞ v¨n ho¸ mang tÝnh thø ph¸t th× dÔ thay ®æi h¬n vµ sÏ t¹o ra c¬ héi thÞ tr-êng hay khuynh h-íng tiªu dïng míi . Do vËy c¸c doanh nghiÖp cÇn ph¶i chó ý thÝch ®¸ng tíi yÕu tè v¨n ho¸ tr-íc khi tiÕn hµnh x©m nhËp hay ph¸t triÓn thÞ tr-êng nµo ®ã . Ngµy nay ®Æc tr-ng m«i tr-êng v¨n ho¸ ë n-íc ta ®ang thay ®æi theo xu h-íng t«n träng c¸c gi¸ trÞ truyÒn thèng cña d©n téc, ®ång thêi 10 mong muèn tho¶ m·n nhu cÇu vµ cã kh¶ n¨ng thanh to¸n d-íi thu nhËp cña hä . 2-Nghiªn cøu chi tiÕt thÞ tr-êng cña doanh nghiÖp : Thùc tÕ cho thÊy , khi chuyÓn sang kinh tÕ thÞ tr-êng c¸c doanh nghiÖp ph¶i tù ho¹ch to¸n lç l·i , kh«ng cßn ®-îc bao cÊp nh- tr-íc n÷a . Cho nªn c¸c doanh nghiÖp ®Òu ph¶i lÊy thÞ tr-êng lµm m«i tr-êng sèng cña m×nh , ®©y lµ quan ®iÓm ®óng ®¾n c¸c doanh nghiÖp cÇn ®-îc ph¸t huy. Môc tiªu nghiªn cøu thÞ tr-êng cña c¸c doanh nghiÖp cßn ®¬n gi¶n nªn thu thËp th«ng tin vµ t×m kiÕm th«ng tin nh- cung – cÇu , gi¸ c¶…Cña hµng ho¸ cßn kÐm . Nh÷ng th«ng tin thu ®-îc chñ yÕu lµ qua nh©n viªn b¸n hµng , do ®ã ch-a ph¶n ¸nh ®-îc toµn bé thÞ tr-êng mµ chØ ph¶n ¸nh thÞ tr-êng riªng cña doanh nghiÖp , ®iÒu nµy kh«ng cã lîi cho chiÕn l-îc kinh doanh l©u dµi. Nh×n chung ho¹t ®éng kinh doanh cña c¸c doanh nghiÖp trong nh÷ng n¨m võa qua th× so víi c¸c doanh nghiÖp nhµ n-íc , doang nghiÖp t- nh©n, c«ng ty cæ phÇn nhanh nhËy vµ thÝch øng kÞch thêi h¬n so víi sù vËn ®éng cña thÞ tr-êng , kÕt qu¶ kinh doanh ®¹t ®-îc kh«ng cao h¬n nh-ng nãi chung thÝ chi phÝ cho nghiªn cøu thÞ tr-êng cßn ch-a ®-îc hîp lý . §Æc biÖt lµ c¸c doanh nghiÖp , bé phËn nghiªn cøu cßn thiÕu c¸n bé Marketing chuyªn nghiÖp hoÆc nghiªn cøu thÞ tr-êng cßn ch-a khoa häc , x©m nhËp vµ më réng thÞ tr-êng trong n-íc vµ n-íc ngoµi cßn yÕu , mµ chØ coi c¸c kh¸ch hµng truyÒn thèng , c¸c b¹n hµng l©u n¨m lµ thÞ tr-êng môc tiªu . Tõ ®ã dÉn ®Õn kÕt qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh ®¹t hiÖu qu¶ thÊp . Do ®ã doanh nghiÖp cÇn ®Çu t- cho nghiªn cøu thÞ tr-êng cña doanh nghiÖp mét c¸nh thÝch ®¸ng, kh«ng nªn cho r»ng vèn Ýt kh«ng cã kh¶ n¨ng ®Çu t- v× hiÖu qu¶ mang l¹i tõ viÖc ®Çu t- nµy lµ rÊt lín . *ThÞ phÇn thÞ tr-êng cña doanh nghiÖp trªn thÞ tr-êng . 11 HiÖn nay chóng ta ®ang thùc hiÖn chÝnh s¸ch më cöa th× hµng ho¸ n-íc ngoµi ®· x©m nhËp vµo thÞ tr-êng trong n-íc rÊt ®a d¹ng vµ phong phó lµm t¨ng kh¶ n¨ng lùa chän cña ng-êi tiªu dïng ë cïng mét thÞ tr-êng lµm t¨ng tÝnh c¹nh tranh ®èi víi c¸c doanh nghiÖp trong n-íc . C¸c doanh nghiÖp s¶n xuÊt kinh doanh trong n-íc ®ang cã hµng ho¸ tiªu dïng trªn thÞ tr-êng trong n-íc. XÐt thÞ tr-êng môc tiªu cña doanh nghiÖp trong mét khu vùc ®Þa lý nhÊt ®Þnh th× thÞ phÇn thÞ tr-êng cña doanh nghiÖp lµ khèi l-îng hµng ho¸ cña doanh nghiÖp ®-îc tiªu thô trªn thÞ tr-êng , chiÕm bao nhiªu % tæng sè hµng ho¸ tiªu thô trªn thÞ tr-êng . §Ó doanh nghiÖp ph¸t triÓn th× hä ph¶i ho¹ch ®Þnh ®-êng lèi ph¸t triÓn thÞ tr-êng nh»m t¨ng thÞ phÇn cña m×nh trªn thÞ tr-êng b»ng nhiÒu c¸ch nh-; qu¶ng c¸o , giíi thiÖu s¶n phÈm , b¸n hµng trùc tiÕp , khuyÕn m¹i …§ång thêi tiÕn hµnh c¶i tiÕn s¶n phÈm ®Ó ®¸p øng kÞp thêi nh÷ng nhu cÇu vµ nguyÖn väng cña ng-êi tiªu dïng . *ChÊt l-îng hµng ho¸ cña doanh nghiÖp : Trªn thÞ tr-êng hiÖn nay th× chÊt l-îng hµng ho¸ lu«n lµ yÕu tè hµng ®Çu ®Ó ng-êi tiªu dïng quan t©m . VËy doanh nghiÖp ®Þnh h-íng vµo viÖc coi chÊt l-îng hµng ho¸ lµ môc tiªu hµng ®Çu ®Ó s¶n xuÊt kinh doanh th× míi thu ®-îc lîi nhuËn tèi ®a . Cßn doanh nghiÖp nµo chØ h-íng vµo lîi nhuËn coi chÊt l-îng hµng ho¸ lµ biÖn ph¸p nhÊt thêi sÏ bÞ thÊt b¹i trong kinh doanh . Môc ®ich kinh doanh v× ng-êi tiªu dïng , kh«ng lÊy ng-êi tiªu dïng lµm ph-¬ng tiÖn kinh doanh , quan ®iÓm nµy xuÊt ph¸t tõ nguyªn t¾c kinh doanh kh«ng ®Þnh h-íng vµo ng-êi s¶n xuÊt mµ ph¶i ®Þnh h-íng vµo ng-êi tiªu dïng . Trªn thÞ tr-êng cã rÊt nhiÒu sÈn phÈm nªn doanh nghiÖp chÞu chi phèi cña quy luËt c¹nh tranh . VËy muèn hµng ho¸ cã tÝnh c¹nh tranh cao th× hµng ho¸®ã ph¶i tho¶ m·n nhu cÇu tiªu dïng, nhu cÇu x· héi . Khoa häc ngµy cµng ph¸t triÓn, nã thóc ®Èy s¶n xuÊt ph¸t triÓn, thu nhËp cña ng-êi tiªu dïng ngµy cµng cao , dÉn tíi nhu cÇu cao h¬n, ®ßi hái hµng ho¸ ph¶i ®a d¹ng h¬n vµ hä còng ®ßi hái rÊt nghiªm kh¾c tíi chÊt 12 l-îng hµng ho¸ . H¬n n÷a thÞ tr-êng lµ n¬i ph©n phèi-vËn ®éng hµng ho¸ ,kiÓm tra chÊt l-îng hµng ho¸ , b¾t buéc c¸c doanh nghiÖp ph¶i h¹ thÊp tèi ®a hao hôt chÊt l-îng . Doanh nghiÖp cßn ph¶i ph©n lo¹i , chØnh lý , bao gãi lÎ , ®Þnh l-îng , lµm trßn bé…§Ó hµng ho¸ phï hîp nhÊt víi kÕt cÊu mua hµnh cña kh¸ch hµng . Bëi v× trong nÒn kinh tÕ thÞ tr-êng chÝnh kh¸ch hµng míi lµ ng-êi quyÕt ®Þnh chÊt l-îng hµng ho¸ , thÞ tr-êng gãp phÇn c¶i thiÖn n©ng cao chÊt l-îng tiªu dïng hµng ho¸ *Gi¸ c¶ thÞ tr-êng : Gi¸ c¶ thÞ tr-êng lµ h×nh thøc biÓu hiÖn b»ng tiÒn cña gi¸ trÞ thÞ tr-êng . Gi¸ thÞ tr-êng lµ møc gi¸ tån t¹i trªn thÞ tr-êng , ®ã lµ gi¸ mµ ng-êi b¸n thùc nhËn ®-îc tõ hµng ho¸ cña m×nh vµ ng-êi mua thùc tr¶ cho hµng ho¸ nhËn ®-îc . Gi¸ chuÈn lµ méi quan niÖm cã tÝnh chÊt lý thuyÕt ®Ó ph¶n ¸nh mø gi¸ t¹i ®iÓm c©n b»ng cña hai ®-êng cong cung vµ cÇu thÞ tr-êng cã xu h-íng tiÖm cËn nã . Gi¸ thÞ tr-êng ®-îc t¹o nªn bëi bèn yÕu tè : -Gi¸ trÞ c¸ biÖt hµng ho¸ . -T¸c ®éng cña quan hÖ cung-cÇu hµng ho¸ -Gi¸ trÞ ®ång tiÒn -C¹nh tranh §iÒu ®ã cho thÊy ®øng trªn gi¸c ®é x· héi mµ xÐt th× tr¹ng th¸i tèi -u t-¬ng quan vÒ cung-cÇu lµ sù c©n b»ng , c©n ®èi , sù phï hîp cña chóng vÒ sè l-îng c¬ cÊu mÆt hµng trong kh«ng gian . C©n ®èi cung-cÇu lµ ®Æc tÝnh chung nhÊt cho tÊt c¶ c¸c ph-¬ng thøc s¶n xuÊt , kinh doanh ph¶i n¨ng ®éng , ®¸p øng kÞp thêi nh÷ng t×nh huèng cña kinh tÕ thÞ tr-êng . * MÉu m· hµng ho¸ cña doanh nghiÖp víi thÞ tr-êng : MÉu m· hµng ho¸ lµ nh»m ph©n biÖt hµng ho¸ cña doanh nghiÖp v¬Ý hµng ho¸ cña doanh nghiÖp kh¸c chñ yÕu lµ chÊt l-îng hµng ho¸ . MÉu m· 13 tèt ®-îc lùa chän sÏ mang l¹i méi sè l¬i Ých . Nã cã thÓ t¹o ra méi mÆt hµng mang h×nh ¶nh doanh nghiÖp so víi c¸c ®èi thñ c¹nh tranh ®¬n ®iÖu , tõ ®ã mang l¹i mét chu kú t¸i ®Þnh vÞ cho mÆt hµng . S¶n phÈm trong giai ®o¹n chÝn muåi cña chu kú sèng . MÆt kh¸c mét mÉu m· tèt cßn t¹o ®iÒu kiÖn giao tiÕp gi¸ víi kh¸ch hµng vµ kÝch thÝch lùa chän , mua dÔ dµng h¬n . Doanh nghiÖp cÇn nghiªn cøu , n¾m b¾t vµ so s¸nh hiÖu lùc cña mÉu m· kh¸c nhau ®Õn hiÖu n¨ng Maketing cña mÆt hµng ®Ó cã c¬ së ®¸nh gi¸ , lùa chän vµ th«ng tin ng-îc víi c«ng ty s¶n xuÊt trong c¶i tiÕn vµ ®æi míi phong c¸ch mÉu m· mÆt hµng . iii – C¸c nh©n tè ¶nh h-ëng vµ c¸c chØ tiªu ®¸nh gi¸ t×nh h×nh ph¸t triÓn thÞ tr-êng cña doanh nghiÖp: 1 – C¸c nh©n tè ¶nh h-ëng ®Õn thÞ tr-êng cña doanh nghiÖp : * Søc mua cña kh¸ch hµng trªn thÞ tr-êng : Nhu cÇu tiªu dïng rÊt phong phó vµ ®a d¹ng , nã kh«ng ngõng t¨ng lªn c¶ vÒ sè l-îng vµ chÊt l-îng . ChÝnh tÝnh phong phó vµ ®a d¹ng cña ng-êi tiªu dïng trªn thÞ tr-êng , nhu cÇu thÞ tr-êng lµ nhu cÇu cã søc mua cña ng-êi tiªu dïng vÒ mét lo¹i hµng ho¸ nµo ®ã mµ ng-¬× tiªu dïng ®· s½n sµng mua hoÆc sÏ mua . Søc mua tiªu dïng phô thuéc vµo thu nhËp cña mäi tÇng líp d©n c- , ®©y chÝnh lµ nhu cÇu tiªu dïng cã kh¶ n¨ng thanh to¸n . Do ®ã thu nhËp cña ng-êi tiªu dïng t¨ng th× søc mua t¨ng vµ ng-îc thu nhËp cña ng-êi tiªu dïng gi¶m th× søc mua gi¶m . VËy søc mua cã ¶nh h-ëng ®Õn quyÕt ®Þnh nhu cÇu tiªu dïng cña thÞ tr-êng . §Æc ®iÓm mua hµng: Trong x· héi cã sù ph©n chia giÇu nghÌo , trªn thÞ tr-êng th× kh¸ch hµng cã thÓ lµ tæ chøc hoÆc c¸ nh©n , hä còng cã thu nhËp kh¸c nhau dÉn ®Õn kh¶ n¨ng thanh to¸n kh¸c nhau nªn hä cã nhu cÇu 14 sö dông hµng ho¸ kh¸c nhau .Nh÷ng kh¸ch hµng cã thu nhËp cao th-êng sö dông hµng cã chÊt l-îng cao cßn kh¸ch hµng cã thu nhËp thÊp hä th-êng tiªu dïng hµng ho¸ thiÕt yÕu cho cuéc sèng. Doanh nghiÖp cÇn n¾m ch¾c nhu cÇu tiªu dïng cña x· héi ®Ó ph¸t triÓn thÞ tr-êng cña m×nh b»ng c¸ch ®a d¹ng ho¸ s¶n phÈm trong ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh ®Ó ®¸p øng ®-îc nhu cÇu cña moÞ tÇng líp tiªu dïng trªn thÞ tr-êng. *Nh©n tè thuéc vÒ b¶n th©n doanh nghiÖp : NhiÖm vô c¬ b¶n cña doanh nghiÖp lµ tho¶ m·n tèt nhÊt nhu cÇu vÒ tiªu dïng hµng ho¸ cña thÞ tr-êng , c«ng viÖc nµy thµnh c«ng hay kh«ng phô thuéc vµo chÝnh s¸ch vµ ®Þnh h-íng ph¸t triÓn do ban l·nh ®¹o doanh nghiÖp v¹ch ra . tuú thuéc vµo tõng giai ®o¹n cô thÓ , tõng thùc tr¹ng kinh doanh cña mçi doanh nghiÖp mµ hä cã nh÷ng kÕ ho¹c ng¾n h¹n , trung h¹n hay dµi h¹n . §èi víi mét doanh nghiÖp muèn ®øng v÷ng trªn thÞ tr-êng th× bé phËn l·nh ®¹o ph¶i ®-a ra c¸c môc tiªu , chiÕn l-îc , ph-¬ng ch©m vµ quyÕt ®Þnh trªn cá së lîi Ých chung cña tËp thÓ vµ chóng ph¶i chøa ®ùng trong ®ã thÕ m¹nh tæng hîp cña mäi bé phËn , phßng ban trong doanh nghiÖp . *C¸c ®èi thñ c¹nh tranh cña doanh nghiÖp : C¹nh tranh lµ quy luËt cña nÒn kinh tÕ , mçi quyÕt ®Þnh cña ®èi thñ c¹nh tranh ®Òu ¶nh h-ëng ®Õn thÞ tr-êng nãi chung vµ ®Õn doanh nghiÖp nãi riªng . NhiÒu doanh nghiÖp cø lÇm t-ëng ng-êi tiªu dïng cã nhu cÇu vÒ gi¸ trÞ hµng ho¸ cña m×nh , nh-ng vÒ b¶n chÊt lµ hä cÇn gi¸ trÞ sö dông hµng ho¸ ®ã . Trªn thÞ tr-êng cã rÊt nhiÒu s¶n phÈm thay thÕ cho hä lùa chän , ®«i khi c¸c nhu cÇu nµy bÞ triÖt tiªu nhau ; sù thµnh c«ng cña doanh nghiÖp nµy l¹i chÝnh lµ thÊt b¹i cña doanh nghiÖp kh¸c , sù ph¸t triÓn thÞ tr-êng cña doanh nghiÖp nµy l¹i chÝnh lµ sù thu hÑp thÞ tr-êng cña doanh 15 nghiÖp kia . V× vËy mäi quyÕt ®Þnh cña doanh nghiÖp kh«ng thÓ bá qua yÕu tè c¹nh tranh . 2 – C¸c chØ tiªu ®¸nh gi¸ sù ph¸t triÓn thÞ tr-êng cña doanh nghiÖp: *Nhãm chØ tiªu ®Þnh l-îng: -Tèc ®é t¨ng tr-ëng l-îng hµng ho¸ tiªu thô vµ doanh thu b¸n hµng cña doanh nghiÖp :§©y lµ hai nh©n tè biÓu hiÖn sù ph¸t triÓn thÞ tr-êng cña doanh nghiÖp. Doanh thu b¸n hµng cña doanh nghiÖp lµ kho¶n tiÒn mµ doanh nghiÖp cã ®-îc do tiªu thô hµng ho¸ : Trong ®ã: Nh- vËy doanh thu chôi ¶nh h-ëng cña hai nh©n tè; gi¸ b¸n cña tõng mÆt hµng vµ s¶n l-îng tiªu thô mÆt hµng ®ã . Trong hai nh©n tè nµy th× nh©n tè thø hai ®-îc coi lµ chØ tiªu ph¸t triÓn thÞ tr-êng . NÕu doanh thu t¨ng kh«ng ph¶i do s¶n l-îng t¨ng mµ do gi¸ b¸n t¨ng th× ®ã kh«ng ph¶i lµ ph¸t triÓn thÞ tr-êng . Tèc ®é t¨ng s¶n l-îng , doanh thu cña doanh nghiÖp qua c¸c thêi kú thÓ hiÖn quy m« thÞ tr-êng cña doanh nghiÖp bÞ thu hÑp hay më ®-îc réng . Tuy nhiªn nã còng ch-a thÓ ®¸nh gi¸ chÝnh x¸c kh¶ n¨ng ph¸t triÓn thi tr-êng cña doanh nghiÖp . §Ó ®¸nh gi¸ ®-îc kh¶ n¨ng ph¸t triÓn thÞ tr-êng cña doanh nghiÖp , chóng ta cßn ph¶i dùa trªn c¸c chØ tiªu ®Þnh tÝnh kh¸c . -ThÞ phÇn cña doamh nghiÖp : ThÞ phÇn lµ chØ tiªu ph¶n ¸nh phÇn thÞ tr-êng doanh nghiÖp chiÕm lÜnh ®-îc trong tæng sè thÞ tr-êng cung øng hµng fo¸ ®ã . §©y lµ chØ tiªu ph¶n ¸nh chÝnh x¸c viÖt ph¸t triÓn thi tr-êng cña doanh nghiÖp . §Ó tÝnh ®-îc chØ tiªu nµy doanh nghiÖp ph¶i tÝnh chÝnh x¸c ®-îc hµng ho¸ tiªu thô cña m×nh trªn thÞ tr-êng , sè l-îng kh¸ch hµng mµ doanh nghiÖp cã ®-îc . §©y lµ c¬ së ®¶m b¶o cho tÝnh ®óng ®¾n cña chØ tiªu thÓ hiÖn : 16 Tû träng s¶n l-îng tiªu thô hµng hãa i cña doanh nghiÖp so víi tæng s¶n l-îng hµng ho¸ i tiªu thô trªn thÞ tr-êng cña toµn nghµnh . trong ®ã Tû träng kh¸ch hµng tiªu thô hµng ho¸ i cña doanh nghiÖp so víi thô hµng ho¸ i trªn thÞ tr-êng : VÒ mÆt lý thuyÕt th× doanh nghiÖp hoµn toµn cã thÓ ph¸t triÓn hÕt thÞ tr-êng nghµnh vµ thu hót ®-îc toµn bé sè kh¸ch hµng cã nhu cÇu vÒ hµng ho¸ i , tøc lµ tiªu diÖt hÕt ®èi thñ c¹nh tranh vµ trë thµnh ng-êi thñ lÜnh ®éc quyÒn . Nh-ng trªn thùc tÕ nhuÏng c¶n trë cña ®èi thñ c¹nh tranh , nh÷ng giíi h¹n vÒ nguån tµi chÝnh , sù ®iÒu tiÕt vÜ m« cña Nhµ n-íc …kh«ng cho phÐp bÊt cø mét doanh nghiÖp nµo cã thÓ chiÕm gi÷ vÞ chÝ ®éc quyÒn vµ tù m×nh ®Æt ra gÝa c¶ . ChÝnh v× vËy chØ tiªu thÞ phÇn lu«n lu«n ®-îc c¸c doanh nghiÖp quan t©m khi ®¸nh gi¸ viÖc ph¸t triÓn thi tr-êng . Nã thÓ hiÖn vÞ thÕ cña doanh nghiÖp trªn thÞ tr-êng ®ång thêi ph¶n ¸nh møc ®é ®¹t ®-îc môc tiªu gi÷ v÷ng , x©m nhËp vµ ph¸t triÓn thÞ tr-êng cña doanh nghiÖp . *Nhãm chØ tiªu ®Þnh tÝnh : -Kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña doanh nghiÖp : Kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña doanh nghiÖp ®-îc xem xÐt lµ kh¶ n¨ng néi lùc tiÒm Èn cã thÓ ®em l¹i mét sù ph¸t triÓn m¹nh mÏ cho doanh nghiÖp trong t-¬ng lai , nã cã quan hÖ chÆt chÏ víi thÞ phÇn cña doanh nghiÖp . Mét c«ng ty cã thÞ phÇn lín lµ cã thÕ lùc trªn thÞ tr-êng vµ do ®ã ®-¬ng nhiªn lµ cã søc c¹nh tranh m¹nh , kh¶ n¨ng më réng thÞ tr-êng ba« giê còng dÔ dµng h¬n c¸c c«ng ty kh¸c. ViÖc ®¸nh gi¸ kh¼ n¨ng c¹nh tranh cña doanh nghiÖp th-êng vÊp ph¶i nh÷ng khã kh¨n nhÊt ®Þnh . Ngoµi nh÷ng nç lùc biÓu hiÖn mang tÝnh bÒ ngoµi nh- ; lîi thÕ vÒ s¶n phÈm , nguyªn liÖu , bao b× , ®ãng gãi gi¸ c¶ … th× doanh nghiÖp cßn cÇn c¸c th«ng tin vÒ kh¶ n¨ng tiÒm Èn nh- tµi chÝnh nh©n lùc …song c¸i cèt yÕu lµ doanh nghiÖp ph¶i t×m kiÕm c¸c th«ng tin vÒ 17 ®ãi thñ ®Ó qua ®ã so s¸nh nh÷ng c¸i g× m×nh cã ®-îc víi nh÷ng c¸i g× ®ang lµ thÕ m¹nh , ®iÓm yÕu cña hä . Tõ ®ã t×m biÖm ph¸p khai th¸c ®iÓm m¹nh cña m×nh , ®¸nh vµo ®iÓm yÕu cña ®èi thñ . -Møc ®é tho¶ m·n cña ng-êi tiªu dïng ®èi víi hµng ho¸ cña doanh nghiÖp Møc ®é tho¶ m·n nhu cÇu cña ng-êi tiªu dïng mµ hµng ho¸ cña doanh nghiÖp mang l¹i ®-îc thÓ hiÖn qua c¸c chØ tiªu vÒ : ChÊt l-îng : MÆt hµng cung øng : Gi¸ c¶ vµ ph-¬ng thøc thanh to¸n : §iÒu kiÖn kh¸c : Møc ®é tho¶ m·n ng-êi tiªu dïng cã thÓ coi lµ ®iÒu kiÖn cña sù ph¸t triÓn cho doanh nghiÖp , ®é tho¶ m·n ng-êi tiªu dïng vÒ hµng ho¸ cña doanh nghÖp cµng cao th× doanh nghiÖp cµng cã kh¶ n¨ng gi÷ v÷ng vµ ph¸t triÓn thi tr-êng cña m×nh . 18 ch-¬ng ii : T×NH H×NH PH¸T TRIÓN THÞ TR¦êNG B¸N HµNG ë c«ng ty cæ phÇn vËn t¶i vµ dÞch vô PETROLIMEX C«ng ty cæ phÇn vËn t¶i vµ dÞch vô Petrolimex Hµ T©y lµ mét ®¬nvÞ h¹ch to¸n kinh doanh ®éc lËp , cã tµi kho¶n vµ con dÊu riªng . C«ng ty cæ phÇn vËn t¶i vµ dÞch vô PETROLIMEX cã tªn giao dÞch quèc tÕ lµ: PTS HA TAY ( Ha Tay Petrlimex Transportation and Service Joint - Stock Company ) Trô së chÝnh cña c«ng ty ®Æt t¹i : Km 17 - Quèc lé 6 , §ång mai , Thanh Oai , Hµ T©y . i . kh¸i qu¸t vÒ sù ph¸t triÓn cña c«ng ty : 1 . Qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña c«ng ty : C«ng ty cæ phÇn vËn t¶i vµ dÞch vô PETROLIMEX lµ doanh nghiÖp ®-îc thµnh lËp d-íi h×nh thøc t¸ch mét bé phËn cña c«ng ty x¨ng dÇu Hµ S¬n B×nh ( lµ xÝ nghiÖp vËn t¶i vµ dÞch vô ) ®Ó cæ phÇn ho¸ ®-îc tæ chøc vµ ho¹t ®éng theo luËt doanh nghiÖp . XÝ nghiÖp vËn t¶i vµ dÞch vô thuéc c«ng ty x¨ng dÇu Hµ S¬n B×nh ®-îc thµnh lËp theo quyÕt ®Þnh sè 397 / Q§ - TCT ngµy 24/09/1999 cña tæng c«ng ty x¨ng dÇu ViÖt Nam vµ chÝnh thøc ho¹t ®éng tõ ngµy 01/10/1999 . Cæ phÇn ho¸ doanh nghiÖp nhµ n-íc lµ mét chñ tr-¬ng lín cña §¶ng vµ Nhµ N-íc nh»m môc ®Ých huy ®éng vèn ®Ó ®Çu t- ®æi míi c«ng nghÖ , n©ng cao søc c¹nh tranh , c¶i tiÕn ph-¬ng thøc qu¶n lý , t¹o ®iÒu kiÖn ®Ó ng-êi lao ®éng cã cæ phÇn , thËt sù lµ chñ nh©n vµ tham gia qu¶n lý doanh 19 nghiÖp nhµ n-íc . Môc tiªu cña cæ phÇn ho¸ doanh nghiÖp nhµ n-íc lµ n©ng cao hiÖu qu¶ kinh doanh cña doanh nghiÖp , gãp phÇn t¨ng tr-ëng kinh tÕ vµ t¹o thªm viÖc lµm , ho¹t ®éng n¨ng ®éng h¬n , t¨ng thu nhËp cho ng-êi lao ®éng . XÝ nghiÖp vËn t¶i vµ dÞch vô trùc thuéc c«ng ty x¨ng dÇu Hµ S¬n B×nh ®-îc Bé Th-¬ng M¹i vµ Tæng c«ng ty x¨ng dÇu ViÖt Nam quyÕt ®Þnh chuyÓn thµnh c«ng ty cæ phÇn ho¹t ®éng theo h×nh thøc qu¶n lý míi , ®a d¹ng ho¸ së h÷u , ho¹t ®éng n¨ng ®éng h¬n hiÖu qu¶ h¬n . C¨n cø vµo luËt doanh nghiÖp ®-îc quèc héi n-íc céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam kho¸ X th«ng qua ngµy 12/06/1999 C¨n cø vµo nghÞ ®Þnh 44/1998 N§ - CP ngµy 29/06/1998 cña chÝnh phñ vÒ viÖc chuyÓn doanh nghiÖp nhµ n-íc thµnh c«ng ty cæ phÇn vµ c¸c th«ng t- h-íng dÉn cña c¸c c¬ quan qu¶n lý nhµ n-íc vÒ c«ng t¸c cæ phÇn ho¸ . C¨n cø vµo quyÕt ®Þnh sè 1362/ QB / BTM ngµy 03/10/2000 cña Bé Tr-ëng Bé Th-¬ng M¹i vÒ viÖc chuyÓn doanh nghiÖp nhµ n-íc thµnh c«ng ty cæ phÇn . C«ng ty cæ phÇn vËn t¶i vµ dÞch vô Petrolimex Hµ T©y ®-îc chÝnh thøc ®-a vµo ho¹t ®éng 01/10/2000 . Do x· héi ngµy cµng ph¸t triÓn , nhu cÇu vÒ hµng ho¸ ngµy cµng t¨ng ®ßi hái c¸c doanh nghiÖp muèn cã vÞ trÝ trªn thi tr-êng cÇn cã nhiÒu mÆt hµng chÊt l-îng ®Ó ®¸p øng nhu cÇu cña ng-êi tiªu dïng . 2 . Chøc n¨ng nhiÖm vô cña c«ng ty: *Chøc n¨ng cña c«ng ty : C«ng ty tæ chøc vËn chuyÓn x¨ng dÇu theo ®Þnh h-íng cña Tæng c«ng ty x¨ng dÇu ViÖt Nam , ®¶m b¶o nguån cung cÊp x¨ng dÇu cho c¸c cöa hµng b¸n lÎ x¨ng dÇu trªn thÞ tr-êng khu vùc Hµ S¬n B×nh . Tæ chøc nguån hµng ®¶m b¶o cho ho¹t ®éng kinh doanh cña c«ng ty trªn thÞ tr-êng träng ®iªmn 20
- Xem thêm -