Tài liệu Báo cáo tổng hợp công ty cổ phần vận tải và dịch vụ petrolimex hà tây

  • Số trang: 42 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 29 |
  • Lượt tải: 0
hoangtuavartar

Đã đăng 29304 tài liệu

Mô tả:

lêi nãi ®Çu Trong nÒn kinh tÕ thÞ trêng,®Þnh hãng XHCN hiÖn nay bÊt kú mét doanh nghiÖp nhµ níc,c«ng ty cæ phÇn,c«ng ty t nh©n …Th× sù tån t¹i cña c«ng ty ®Òu ph¶i cã thÞ trêng cña m×nh,sù ph¸t triÓn cña c¸c c«ng ty lµ dùa vµo sù ph¸t triÓn thÞ trêng cña chÝnh m×nh.ThÞ trêng ®îc coi lµ ®iÓm xuÊt ph¸t,còng lµ ®iÓm kÕt thóc cña qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh.ë ®©u cã s¶n xuÊt,cã tiªu dïng th× ë ®ã cã thÞ trêng.Môc tiªu cña c¸c doanh nghiÖp th¬ng m¹i lµ t×m kiÕm lîi nhuÈntªn thÞ trêng.VËy c¸c doanh nghiÖp ph¶i nghiªn cøu nhu cÇu trªn thÞ trêng míi n¾m b¾t ®îcnhu cÇu cña thÞ trêng trong tõng thêi kú kh¸c nhau,doanh nghiÖp míi ®a ra thÞ trêng nh÷ng hµng ho¸,dÞch vô nh»m ®¸p øng ®îcnhu cÇu cña kh¸ch hµng víi chÊt lîng phï hîp vµ sè lîng t¬ng ®èi chÝnh x¸c.VËy ph¸t triÓn thÞ trêng mét c¸ch khoa häc,®óng ®¾n,v¹ch ra ®êng lèi kinh doanh cã hiÖu qu¶ lu«n lµ mét th¸ch thøc rÊt lín ®èi víi c¸c doanh nghiÖp hiÖn nay. VÊn ®Ò thÞ trêng vµ ph¸t triÓn thÞ trêng lµ mét ®Ò tµi cùc kú lín mang tÝnh khoa häc vµ thêi ®aÞ.Trong bµi tËp nµy t«i xin ®îc ®Ò cËp ®Õn ba néi dung viÖc ph¸t triÓn thÞ trêng cña doanh nghiÖp th¬ng m¹i.  Ch¬ng 1:Nh÷ng vÊn ®Ò lý luËn c¬ b¶n vÒ thÞ trêng vµ ph¸t triÓn thÞ trêng  Ch¬ng 2:T×nh h×nh thÞ trêng vµ ph¸t triÓn thÞ trêng cña c«ng ty cæ phÇn vËn t¶i vµ dÞch vô Petrolimex Hµ T©y.  Ch¬ng 3:BiÖn ph¸p ph¸t triÓn thÞ trêng b¸n hµng cña c«ng ty cæ phÇn vËn t¶i vµ dÞch vô Petrolimex Hµ T©y. Ch¬ng1: nh÷ng vÊn ®Ò lý luËn c¬ b¶n vÒ thÞ trêng vµ ph¸t triÓn thÞ trêng I-Lý luËn c¬ b¶n vÒ thÞ trêng cña doanh nghiÖp : 1 1-Kh¸i niÖm c¬ b¶n vÒ thÞ trêng: Mét trong nh÷ng quy luËt c¬ b¶n nhÊt cña nÒn s¶n xuÊthµng ho¸ lµ quy luËt cung cÇu trong mèi quan hÖ s¶n xuÊt tiªu dïng.S¶n xuÊt lµ s¸ng t¹o ra c¸c thuéc tÝnh hµng ho¸ cña s¶n phÈm v¸ ®îc x¸c ®Þnh ®Ó b¸n,v× vËy t¹o lËp nguån cung.MÆt kh¸c ë ngêi tiªu dïng tån t¹i nh÷ng thu nhËp díi h×nh thøc tiÒn tÖ vµ trë thµnh nguån cÇu.Do nh÷ng c¸ch biÖt gi÷a s¶n xuÊt vµ tiªu dïng, tÊt yÕu dÉn ®Õn sù mÊt c©n ®èi cung-cÇu cho tõng lo¹i s¶n phÈm,còng nh cho tæng cung tæng cÇu x· héi. Sù vËn ®éng cung vµ cÇu ph¸t sinh gi¸ c¶ ®îc thÓ hiÖn tËp trung trong ho¹t ®éng mua b¸n hµng ho¸ b»ng tiÒn tÖ ë nh÷ng thêi gian,kh«ng gian,®èi tîng, ph¬ng thøc kh¸c nhau t¹o ra kh¸i niÖm “thÞ trêng”. Nh vËy thÞ trêng tån t¹i ë mäi n¬i ,mäi lóc ,mäi lÜnh vùc vµ mäi h×nh th¸i,nÕu tån t¹i t¸c ®éng cña c¸c quy luËt kinh tÕ kh¸ch quan. Cã rÊt nhiÒu kh¸i niÖm thÞ trêng ®îc miªu t¶ ë nhiÒu gãc ®é rÊt kh¸c nhau,song ®iÒu c¬ b¶n xÐt sù h×nh thµnhcña thÞ trêng ph¶i cã: - §èi tîng trao ®æi:S¶n phÈm hµng ho¸ hay dÞch vô. - §èi täng tham gia trao ®æi:Bªn b¸n vµ bªn mua. - §iÒu kiÖn thùc hiÖn trao ®æi:Kh¶ n¨ng thanh to¸n. VËy ta cã thÓ kh¸i niÖm tæng qu¸t vÒ thÞ trêng nh sau:”ThÞ trêng lµ biÓu hiÖn cña qu¸ tr×nh mµ trong ®ã thÓ hiÖn c¸c quyÕt ®Þnh cña ngêi tiªu dïng vÒ hµng ho¸ vµ dÞch vô,còng nh quyÕt ®Þnh cña c¸c doanh nghiÖp vÒ sè lîng ,chÊt lîng,mÉu m· cña hµng ho¸.§ã lµ nh÷nh mèi quan hÖ gi÷a tæng sè cung vµ tæng sè cÇucña tõng lo¹i hµng ho¸ cô thÓ”. 2-Ph©n lo¹i thÞ trêng: *C¨n cø vµo quan hÖ mua b¸n quy m« quèc gia: -ThÞ trêng trong níc:Lµ thÞ trêng mµ ë ®ã ho¹t ®éng mua b¸n ®îc thùc hiÖn trong ph¹m vi quèc gia vµ chñ yÕu do ngêi trong quèc gia ®ã thùc hiÖn. -ThÞ trêng thÕ giíi:Lµ n¬i diÔn rac¸c ho¹t ®éng mua b¸n gi÷a c¸c quèc gia víi nhau. * C¨n cø vµo vai trß cña tõng khu vùc: -ThÞ trõ¬ng chÝnh cßn gäi lµ thÞ trêng trung t©m:Lµ thÞ trêng cã khèi lîng hµng ho¸ tiªu thô trªn tÊt c¶ thÞ trêng vµ chÞu sù c¹nh tranh quyÕt liÖt. 2 -ThÞ trêng chi nh¸nh :Lµ thÞ trêng nhá vµ khèi lîng hµng ho¸ tiªu thô chiÕm tû lÖ nhá so víi tæng khèi lîng hµng ho¸ tiªu thô vµ còng chÞu sù c¹nh tranh t¬ng ®èi. *C¨n cø vµo quan hÖ cung- cÇu vµ kh¶ n¨ng thanh to¸n: -ThÞ trêng thùc tÕ:lµ thÞ trêng mµ trªn thùc tÕ ®· mua ®îc hµng , yªu cÇu cña hä ®îc th«ng qua viÖc cung øng hµng ho¸. -ThÞ trêng tiÒm n¨ng:Bao gåm thÞ trêng thùc tÕ céng víi mét sè bé phËn thÞ trêng cã yªu cÇu tiªu dïng vµ kh¶ n¨ng thanh to¸n nhng cha ®¸p øng ®îc. -ThÞ trêng lý thuyÕt:Bao gåm thÞ trêng tiÒm n¨ng vµ bé phËn thÞ trêng ngêi mua cã nhu cÇu nhng cha cã kh¶ n¨ng thanh to¸n. *C¨n cø vµo vai trß vµ sè lîng ngêi mua ,ngêi b¸n trªn thÞ trêng: -ThÞ trêng ®éc quyÒn:Lµ thÞ trêng cã sù tham gia cña bªn b¸n(bªn mua) chØ cã mét sè Ýt so víi bªn kia .Khi ®ã c¹nh tranh chØ diÔn ra ë bªn ®«ng h¬n ®Ó mua (b¸n) .Khi ®ã sè Ýt sÏ dµnh ®îc thÕ chñ ®éng trªn thÞ trêng. -ThÞ trêng c¹nh tranh hoµn h¶o: Lµ thÞ trêng cã sù tham gia cña nhiÒu ngêi b¸n vµ nhiÒu ngêi mua ,thêng xuyªn diÔn ra sù c¹nh tranh víi nhau. -ThÞ trêng c¹nh tranh kh«ng hoµn h¶o:Lµ thÞ trêng mµ bªn b¸n hoÆc bªn mua cã mét sè Ýt ngêi tham gia vµ bªn mua hoÆc bªn b¸n l¹i cã nhiÒu ngêi tham gia, khi Êy ®an xen vµo ®éc quyÒn lµ sù c¹nh tranh diÔn ra thêng xuyªn ®Ó dµnh ®îc lîi nhuËn tèi ®a. *C¨n cø vµo h×nh th¸i vËt chÊt cña ®èi tîng trao ®æi: -ThÞ trêng hµng ho¸:§èi tîng trao ®æi lµ hµng ho¸ víi môc tiªu tho¶ m·n nhu cÇu tiªu dïng vÒ vËt chÊt .ThÞ trêng hµng ho¸ cã thÓ chia thµnh thÞ trêng t liÖu s¶n xuÊt vµ thÞ trêng t liÖu tiªu dïng. -ThÞ trêng dÞch vô:Lµ thÞ trêng trao ®æi c¸c lo¹i dÞch vô nh:Söa ch÷a , kh¸ch s¹n,du lÞch vµ c¸c dÞch vô kh¸c.ThÞ trêng nµy sö dông c¸c lÖnh ®iÒu phèi trùc tiÕp. 3-Vai trß cña thÞ trêng ®èi víi ho¹t ®éng kinh doanh cña doanh nghiªp: Trong s¶n xuÊt kinh doanh thÞ trêng ®ãng vai trß hÕt søc quan träng,nã lµ yÕu tè quyÕt ®Þnh ®Õn sù tån t¹i vµ ph¸t triÓn cña doanh nghiÖp. ThÞ trêng lµ kh©u tÊt yÕu cña qu¸ tr×nh t¸i s¶n xuÊt do qu¸ tr×nh hµng ho¸ bao gåm s¶n xuÊt , ph©n phèi trao ®æi vµ tiªu dïng .ThÞ trêng lµ chiÕc 3 cÇu nèi gi÷a s¶n xuÊt vµ tiªu dïng.ThÞ trêng chØ kh«ng tån t¹i khi kh«ng cã s¶n xuÊt hµng ho¸ vµ tiªu dïng. Môc ®Ých cña c¸c doanh nghiÖp th¬ng m¹i lµ tèi ®a ho¸ lîi nhuËn.VËy doanh nghiÖp ph¶itiªu thô ®îc hµng ho¸ nhanh nhÊt vãi sè lîng nhiÒu nhÊt.Dùa trªn c¬ së tho¶ m·n tèt nhÊt nhu cÇu ngêi tiªu dïng vµ ho¹t ®éng nµy chØ cã thÓ thùc hiÖn ®îc trªn thÞ trêng.Do ®ã thÞ trêng lµ sèng cßn ®ãi víi tÊt c¶ c¸c doanh nghiÖp ,lµ m«i trêng sèng cña c¸c doanh nghiÖp.B¸n ®îc hµng ho¸ nhanh t¹o ra kh¶ n¨ng quay vßng vèn vµ lîi nhuËn cao, nªn ho¹t ®éng b¸n hµng cã ý nghÜa rÊt lín nã ®îc thÓ hiÖn; trùc tiÕp thùc hiÖn chøc n¨ng lu th«ng hµng ho¸ phôc vô s¶n xuÊt vµ ®êi sèng x· héi .ChuyÓn hµng ho¸ thµnh tiÒn tÖ ,thùc hiÖn gi¸ trÞ hµng ho¸ . gi÷ ®îc ch÷ tÝn cña doanh nghiÖp trªn thÞ trêng ,¶nh hëng trùc tiÕp ®Õn niÒm tin vµ kh¶ n¨ng t¸i t¹o nhu cÇu cña ngêi tiªu dïng trªn thÞ trêng . Do vËy ,cßn thÞ trêng míi cßn s¶n xuÊt ,nÕu mÊt thÞ trêng th× s¶n xuÊt kinh doanh bÞ ®×nh trÖ . ThÞ trêng ph¸ vì danh giíi s¶n xuÊt tù nhiªn ,tù cung tù cÊp ,tù tóc ®Ó t¹o thµnh thÓ thèng nhÊt trong toµn bé nÒn kinh tÕ quèc d©n . Qua trao ®æi mua b¸n gi÷a c¸c vïng sÏ biÕn kiÓu tæ chøc khÐp kÝn thµnh c¸c vïng chuyªn m«n ho¸ s¶n xuÊt hµng ho¸ liªn hÖ mËt thiÕt víi nhau . ChuyÓn nÒn kinh tÕ tù nhiªn sang nÒn kinh tÕ hµng ho¸ . ThÞ trêng híng dÉn s¶n xuÊt kinh doanh ,c¸c nhµ s¶n xuÊt kinh doang sÏ c¨n cø vµo kÕt qu¶ ®iÒu tra nhu cÇu tiªu dïng cña thÞ trêng . C¨n cø vµo cung-cÇu ,gi¸ c¶ thÞ trêng ®Ó ho¹ch ®Þnh môc tiªu ,chiÕn lîc kinh doanh cña doanh nghiÖp . §Ó x©y dùng kÕ ho¹ch, chÝnh s¸ch ®óng ®¾n tríc khi ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña m×nh.ThÞ trêng gióp cho c¸c doanh nghiÖp ®¸nh gi¸ ®îc thùc lùc cña ®èi thñ c¹nh tranh ®Ó tõ ®ã cã nh÷ng chiÕn lîc cho phï hîp. ThÞ trêng giup cho doanh nghiÖp sö dông ®óng ®¾n vµ tiÕt kiÖm nh÷ng nguån lùc lao ®éng ®Ó kinh doanh cã hiÖu qu¶ cao.ThÞ trêng lµ n¬i kiÓm nghiÖm s¶n phÈm, hµng ho¸ s¶n xuÊt vµ kinh doanh. ThÞ trêng còng ph¶n ¸nh t×nh h×nh s¶n xuÊt;Nh×n vµo thÞ trêng ta cã thÓ thÊy ®îc tèc ®é vµ tr×nh ®é cña lùc lîng s¶n xuÊt trong thêi kú ®ã.ThÞ trêng cßn cã thÓ chøng minh tÝnh ®óng ®¾n, khoa häc cña c¸c chñ tr¬ng, chÝnh s¸ch vµ biÖn ph¸p ph¸t triÓn kinh tÕ cña ®¶ng vµ nhµ níc. 4-Chøc n¨ng cña thÞ trêng trong doanh nghiÖp kinh doanh th¬ng m¹i: 4 Chøc n¨ng cña thÞ trêng lµ nh÷ng t¸c ®éng kh¸ch quan vèn cã cña nã tíi qu¸ tr×nh t¸i s¶n xuÊt vµ tíi ®êi sèng kinh tÕ x· héi, vËy thÞ trêng cã bèn chøc n¨ng sau: *Chøc n¨ng thõa nhËn: BÊt cø mét doanh nghiÖp nµo s¶n xuÊt ra s¶n phÈm hay dÞch vô kh«ng ph¶i chØ ®Ó tho¶ m·n nhu cÇu cña hä, mµ ®Ó tho¶ m·n nhu cÇu cña thÞ trêng.Nh÷ng hµng ho¸, dÞch vô b¸n ra ®îc th«ng qua chøc n¨ng thõa nhËn cña thÞ trêng, cßn c¸c lo¹i hµng ho¸, dÞch vô kh«ng ®¸p øng ®îc ®Çy ®ñ nhu cÇu cña kh¸ch hµng kh«ng tiªu thô ®îc tøc lµ thÞ trêng kh«ng thõa nhËn chóng .Muèn ®îc thÞ trêng thõa nhËn th× hµng ho¸ ®ã ph¶i phï hîp víi yªu cÇu thùc tiÔn cña ngêi tiªu dïng vÒ chÊt lîng, sè lîng ®óng ®ñ, mÉu m· phong phó hÊp dÉn ,gi¸ c¶ ph¶i ch¨ng vµ kh¶ n¨ng thanh to¸n ph¶i phï hîp víi møc thu nhËp cña ®¹i ®a sè kh¸ch hµng ®ang cã nhu cÇu vµ cßn ph¶i cã c¶ nghÖ thuËt b¸n hµng .VËy c«ng viÖc ®Çu tiªn ®èi víi c¸c doanh nghiÖp ho¹t ®éng trong thÞ trêng hiÖn nay ph¶i nghiªn có kü vÒ thÞ trêng, n¾m râ ®îc nhu cÇu cña thÞ trêng, hµng ho¸ ph¶i ®îc ®em ra b¸n thö. NÕu ®îc míi b¸n, hay s¶n xuÊt ®ång lo¹t th× míi ®¶m b¶o ®îc hiÖu qu¶ trong s¶n xuÊt kinh doanh. *Chøc n¨ng thùc hiÖn: Chøc n¨ng thùc hiÖn ®îc thÓ hiÖn ë chç thÞ trêng lµ n¬i diÔn ra c¸c hµnh vi trao ®æi, mua b¸n, thÓ hiÖn ®îc gi¸ trÞ sö dông cña hµng ho¸, thÓ hiÖn c¸c tÝnh chÊt ,®Æc trng khi sö dông hµng ho¸ ®¸p øng nhu cÇu cña kh¸ch hµng. Thùc hiÖn tæng sè cung vµ tæng sè cÇu trªn thÞ trêng, thùc hiÖn cung –cÇu cña tõng lo¹i hµng, nhãm hµng. Thùc hiÖn c©n b»ng cung – cÇu hµng ho¸…Th«ng qua chøc n¨ng thùc hiÖn cña thÞ tr êng mµ tÊt c¶ c¸c lo¹i hµng ho¸ h×nh thµnh nªn gi¸ trÞ trao ®æi cña m×nh, lµm c¬ së cho sù ph©n phèi c¸c nguån lùc. *Chøc n¨ng ®iÒu tiÕt kÝch thÝch: ThÞ trêng vèn cã nh÷ng quy luËt vµ ho¹t ®éng riªng cña nã.C¸c quy luËt vµ c¬ chÕ vËn hµnh ®ã ®îc thÞ trêng thùc hiÖn lµ chøc n¨ng ®iÒu tiÕt vµ kÝch thÝch th«ng qua sù c¹nh tranh vèn cã gi÷a c¸c nghµnh ,mµ ®Æc biÖt ngay ng¾t cña cïng mét nghµng thÞ trêng ®iÒu tiÕt ®îc sù chuyÓn vèn tõ c¸c nghµng cã lîi nhuËn thÊp sang c¸c nghµnh cã lîi nhu©n cao,nhê ®ã mét sè lo¹i s¶n phÈm bÞ gi¶m vÒ sè lîng s¶n xuÊt.ChÝnh sù vËn ®éng nµy t¹o 5 nªn sù c©n b»ng cung –cÇu hµng ho¸, dÞch vô tren thÞ trêng .V× vËy c¸c doanh nghiÖp muèn thµnh c«ng trªn thÞ trêng th× hä ph¶i sö dông triÖt ®Ó nh÷ng lîi thÕ vµ c¬ héi cña m×nh, nhng ®ång thêi ph¶i tÝnh to¸n kü vÒ c¸c kho¶n chi phÝ ®Ó cã thÓ thu ®îc lîi nhuËn siªu ngh¹ch. *Chøc n¨ng th«ng tin: Th«ng tin vÒ thÞ trêng cã vai trß rÊt quan träng ®èi víi qu¶n lý vÜ m« vµ s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp kinh doanh th¬ng m¹i .ViÖc thu thËp th«ng tin vµ xö lý th«ng tin cã ®é chinh x¸c cao bao nhiªu th× cµng tèt cho doanh nghiÖp bÊy nhiªu, viÖc ra c¸c quyÕt ®Þnh, chÝnh s¸ch ,chiÕn lîc cña doanh nghiÖp ®¹t hiÖu qu¶ cµng cao. NÕu kh«ng cã th«ng tin thÞ trêng th× kh«ng thÓ ra quyÕt ®Þnh, nÕu ra quyÕt ®Þnh th× sÏ g©y ra nh÷ng sai lÇm khñng khiÕp, cã thÓ dÉn ®Õn thua lç ,gi¶i thÓ hay ph¸ s¶n doanh nghiÖp. Th«ng tin thÞ trêng t¬ng ®èi phong phó vµ ®a d¹ng vÒ tæng cung, tæng cÇu, gi¸ c¶, c¬ cÊu cung cÇu vµ híng ph¸t triÓn cña c¸c lo¹i hµng ho¸, dÞch vô trªn thÞ trêng. VËy doanh nghiÖp muèn ph¸t triÓn thÞ trêng th× ph¶i cã méi ®éi ngò nh÷ng nhµ Marketing giái míi cã thÓ n¾m b¾t, ph©n tÝch th«ng tin thÞ trêng chÝnh x¸c ®¶m b¶o sù ph¸t triÓn thÞ trêng hiÖn t¹i vµ t¬ng lai cña doanh nghiÖp. II-Néi dung ph¸t triÓn thÞ trêng ë doanh nghiÖp th¬ng m¹i: 1-Nghiªn cøu thÞ trêng cña doanh nghiÖp ë tÇm vÜ m«: Nghiªn cøu vÜ m« nh»m t×m ra nh÷ng nh©n tè h×nh thµnh vµ cã t¸c ®éng m¹nh ®Õn thÞ trêng ®Ó t×m thÊy nh÷ng nhu cÇu trªn thÞ trêng víi quy m« khu vùc réng trªn toµn x· héi. *M«i trêng kinh tÕ: §îc ph¶n ¸nh qua t×nh h×nh ph¸t triÓn vµ tèc ®é t¨ng trëng kinh tÕ chung vÒ c¬ cÊu nghµnh kinh tÕ, c¬ cÊu vïng.T×nh h×nh ®ã cã thÓ t¹o nªn tÝnh hÊp dÉn vÒ thÞ trêng vµ søc mua kh¸c nhau ®èi víi c¸c thÞ trêng kh¸c nhau.Søc mua cña thÞ trêng chÝnh lµ ph¶i dùa vµo møc thu nhËp hiÖn t¹i cña b¶n th©n kh¸ch hµng, gi¸ c¶ cña hµng ho¸ còng ¶nh hëng tíi søc mua, tû lÖ thÊt nghiÖp, tû lÖ l¹m ph¸t, l·i suÊt vay tÝn dông ®Òu ¶nh hëng tíi tiªu dïng cña thÞ trêng. M«i trêng kinh tÕ cïng ¶nh hëng tíi c¬ cÊu chi tiªu cña ngêi tiªu dïng. Nh÷ng ngêi thuéc tÇng líp thîng lu thêng lµ thÞ trêng tiªu thô 6 c¸c mÆt hµng xa xØ, vµ ngîc l¹i tÇng líp h¹ lu trong x· héi lµ thÞ trêng c¸c mÆt hµng tiªu dïng thiÕt yÕu. *M«i trêng nh©n khÈu: Lµ m«i trêng bµn vÒ mËt ®é d©n sè, sè lîng ph©n bè d©n c, tr×nh ®é häc vÊn.ThÞ trêng vèn do con ngêi hîp thµnh .Môc tiªu ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh còng xuÊt ph¸t tõ nhu cÇu cña con ngêi, nh»m phôc vô con ngêi vµ híng tíi nhu cÇu cña con ngêi. Quy m« vµ tåc ®é t¨ng d©n sè ph¶n ¸nh trùc tiÒp quy m« nhu cÇu thÞ trêng hiÖn t¹i vµ trong t¬ng lai ,vµ nã còng thÓ hiÖn sù ph¸t triÓn hay suy tho¸i cña thÞ trêng. D©n sè kÐo theo nhu cÇu cña con ngêi, d©n sè t¨ng th× nhu cÇu t¨ng dÉn tíi thÞ trêng còng ph¸t triÓn víi søc mua kh¸ lín, nhng nÕu søc mua gi¶m sót th× thÞ trêng còng bÞ thu hÑp. khi t×m hiÓu vÒ m«i trêng nh©n khÈu còng cÇn quan t©m ®Õn sù thay ®æi vÒ c¬ cÊu gia ®×nh , phong tôc tËp qu¸n .Lèi sèng còng t¸c ®éng ®Õn nhu cÇu mua s¾m tõng lo¹i mÆt hµng. *M«i trêng tù nhiªn: M«i trêng tù nhiªn bao gåm hÖ thèng c¸c yÕu tètù nhiªn nh: §Êt ®ai, tµi nguyªn thiªn nhiªn…Nã ¶nh hëng nhiÒu mÆt c¾c nguån nguyªn vËt liÖu ®Çu vµo cÇn thiÕt cho c¸c doanh nghiÖp vµ do vËy chóng cã thÓ g©y biÕn ®éng lín trªn thÞ trêng. Sù thiÕu hôt tµi nguyªn cho s¶n xuÊt c«ng nghiÖp b¾t buéc c¸c nhµ s¶n xuÊt ph¶i nghiªn có nguån nhiªn liÖu ®Ó thay thÕ ®Ó ®¸p øng cho sù ph¸t triÓn cña nÒn kinh tÕ nãi chung . Trong viÖc ph¸t triÓn c«ng nghiÖp hÇu nh bao giê còng g©y tæn h¹i cho m«i trêng. C¸c chÊt th¶i c«ng nghiÖp (r¾n, láng, khÝ ) vµ c¶ nh÷ng chÊt th¶i kh«ng thÓ t¸i chÕ lµm « nhiÔm m«i trêng tù nhiªn ¶nh hëng kh«ng tèt tíi sù ph¸t triÓn kinh tÕ. Ngµy nay ý thøc b¶o vÖ m«i trêng cña x· héi ®ßi hái c¸c doanh nghiÖp ph¶i t¹o ra c¸c s¶n phÈm cã ®é an toµn cao , kh«ng « nhiÔm m«i trêng dÉn tíi viÖc thÞ trêng c«ng nghÖ sö lý c¸cchÊt th¶i c«ng nghiÖp ®îc më réng vµ ngµy cµng ph¸t triÓn. * M«i trêng c«ng nghÖ: Do sù ph¸t triÓn cña khoa häc kû thuËt t¹o ra mét nÒn c«ng nghiÖp tiªn tiÕn , lµm cho nÒn kinh tÕ t¨ng trëng nhanh , ®Æc biÖt lµ nh÷ng ph¸t minh s¸ng t¹o, s¸ng chÕ, c¸c thµnh tùu khoa häc ®îc øng dông vµ cã thÓ lµm thay ®æi nhu cÇu lµm cho thÞ trêng ngµy cµng sinh ®éng . M«i trêng 7 c«ng nghÖ g©y t¸c ®éng m¹nh mÏ tíi søc s¸ng t¹o s¶n phÈm vµ c¬ héi t×m kiÕm thÞ trêng míi. Sù c¹nh tranh vÒ kü thuËt c«ng nghÖ míi kh«ng chØ cho phÐp c¸c doanh nghiÖp dµnh th¾ng lîi mµ conf thay ®æi b¶n chÊt cña qu¸ tr×nh c¹nh tranh. Khi ¸p dông khoa häc kü thuËt vµo s¶n xuÊt lao ®éng sÏ thay ®æi rÊt nhiÒu. Do vËy c¸c doanh nghiÖp cÇn ph¶i n¾mm b¾t vµ hiÓu râ ®îc b¶n chÊt cña nh÷ng thay ®æi trong m«i trêng c«ng nghÖ. Cïng nhiÒu ph¬ng thøc kh¸c nhau mµ mét c«ng nghÖ míi cã thÓ phôc vô cho nhu cÇu con ngêi. *M«i trêng chÝnh trÞ: M«i trêng chÝnh trÞ bao gåm hÖ thèng luËt ph¸p, c¸c c«ng cô chÝnh s¸ch cña nhµ níc, chÕ ®é ®iÒu hµnh qu¶n lý cña chÝnh phñ. TÊt c¶ ®Òu t¸c ®éng ®Õn thÞ trêng th«ng qua sù khuyÕn khÝch hay h¹n chÕ c¸c doanh nghiÖp tham gia vµo thÞ trêng . hÖ thèng luËt ph¸p ngµy cµng hoµn chØnh vµ ®Çy ®ñ sÏ t¹o thuËn lîi cho sù ph¸t triÓn nÒn kinh tÕ, nhµ níc ngµy cµng x©y dùng c¸c bé luËt míi, ®iÒu chØnh söa ®æi nh÷ng ®iÒu kh«ng hîp ph¸p t¹o ra hµnh lang th«ng tho¸ng trong s¶n xuÊt kinh doanh ®èi víi c¸c doanh nghiÖp. Nã b¶o vÖ lîi Ých doanh nghiÖp tríc sù c¹nh tranh kh«ng lµnh m¹nh, b¶o vÖ cho ngêi tiªu dïng tríc nh÷ng viÖc lµm gian dèi nh s¶n xuÊt hµng ho¸ kÐm chÊt lîng, qu¶ng c¸o kh«ng ®óng sù thËt, ®¸nh lõa kh¸ch hµng b»ng thñ ®o¹n bao b× nh·n gãi vµ møc gi¸ c¶ ,b¶o vÖ lîi Ých tèi cao cña x· héi, chèng l¹i sù léng hµnh cña c¸c nhµ s¶n xuÊt. M«i trêng chÝnh trÞ ¶nh hëng rÊt lín tíi thÞ trêng vµ gãp phÇn lµnh m¹nh ho¸ thÞ trêng. HÖ thèng c«ng cô kh¸c nh tµi chÝnh, tÝn dông ,ng©n hµng, chÝnh s¸ch cho vay, tû lÖ l·i suÊt ®îc ¸p dông cho tõng trêng hîp kh¸c nhau gióp cho nÒn kinh tÕ ph¸t triÓn. §Æc biÑt hç trî cho nÒn kinh tÕ chËm ph¸t triÓn vµ ®Çu t ph¸t triÓn trong níc nh»m æn ®ÞnhthÞ trêng trong níc. *M«i tr¬ng v¨n ho¸ x· héi : M«i trêng v¨n ho¸ x· héi bao gåm c¸c nh©n tè ®a d¹ng nh phong tôc tËp qu¸n, c¸c hµnh vi chuÈn mùc, c¸c gi¸ trÞ v¨n ho¸ truyÒn thèng, th¸i ®é,thÞ hiÕu,thãi quen , ®Þnh hính tiªu dïng cña mçi d©n téc. C¸c gi¸ trÞ v¨n ho¸ truyÒn thèng khã thay ®æi t¸c ®éng m¹nh mÏ tíi th¸i ®é, hµnh vi tiªu dïng cña c¸ nh©n , nhãm ngêi. Tuy nhiªn nh÷ng gi¸ trÞ v¨n ho¸ mang tÝnh thø ph¸t th× dÔ thay ®æi h¬n vµ sÏ t¹o ra c¬ héi thÞ trêng hay khuynh híng tiªu dïng míi . Do vËy c¸c doanh nghiÖp cÇn ph¶i chó ý thÝch ®¸ng tíi yÕu 8 tè v¨n ho¸ tríc khi tiÕn hµnh x©m nhËp hay ph¸t triÓn thÞ trêng nµo ®ã . Ngµy nay ®Æc trng m«i trêng v¨n ho¸ ë níc ta ®ang thay ®æi theo xu híng t«n träng c¸c gi¸ trÞ truyÒn thèng cña d©n téc, ®ång thêi mong muèn tho¶ m·n nhu cÇu vµ cã kh¶ n¨ng thanh to¸n díi thu nhËp cña hä . 2-Nghiªn cøu chi tiÕt thÞ trêng cña doanh nghiÖp : Thùc tÕ cho thÊy , khi chuyÓn sang kinh tÕ thÞ trêng c¸c doanh nghiÖp ph¶i tù ho¹ch to¸n lç l·i , kh«ng cßn ®îc bao cÊp nh tríc n÷a . Cho nªn c¸c doanh nghiÖp ®Òu ph¶i lÊy thÞ trêng lµm m«i trêng sèng cña m×nh , ®©y lµ quan ®iÓm ®óng ®¾n c¸c doanh nghiÖp cÇn ®îc ph¸t huy. Môc tiªu nghiªn cøu thÞ trêng cña c¸c doanh nghiÖp cßn ®¬n gi¶n nªn thu thËp th«ng tin vµ t×m kiÕm th«ng tin nh cung – cÇu , gi¸ c¶…Cña hµng ho¸ cßn kÐm . Nh÷ng th«ng tin thu ®îc chñ yÕu lµ qua nh©n viªn b¸n hµng , do ®ã cha ph¶n ¸nh ®îc toµn bé thÞ trêng mµ chØ ph¶n ¸nh thÞ trêng riªng cña doanh nghiÖp , ®iÒu nµy kh«ng cã lîi cho chiÕn lîc kinh doanh l©u dµi. Nh×n chung ho¹t ®éng kinh doanh cña c¸c doanh nghiÖp trong nh÷ng n¨m võa qua th× so víi c¸c doanh nghiÖp nhµ níc , doang nghiÖp t nh©n, c«ng ty cæ phÇn nhanh nhËy vµ thÝch øng kÞch thêi h¬n so víi sù vËn ®éng cña thÞ trêng , kÕt qu¶ kinh doanh ®¹t ®îc kh«ng cao h¬n nhng nãi chung thÝ chi phÝ cho nghiªn cøu thÞ trêng cßn cha ®îc hîp lý . §Æc biÖt lµ c¸c doanh nghiÖp , bé phËn nghiªn cøu cßn thiÕu c¸n bé Marketing chuyªn nghiÖp hoÆc nghiªn cøu thÞ trêng cßn cha khoa häc , x©m nhËp vµ më réng thÞ trêng trong níc vµ níc ngoµi cßn yÕu , mµ chØ coi c¸c kh¸ch hµng truyÒn thèng , c¸c b¹n hµng l©u n¨m lµ thÞ trêng môc tiªu . Tõ ®ã dÉn ®Õn kÕt qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh ®¹t hiÖu qu¶ thÊp . Do ®ã doanh nghiÖp cÇn ®Çu t cho nghiªn cøu thÞ trêng cña doanh nghiÖp mét c¸nh thÝch ®¸ng, kh«ng nªn cho r»ng vèn Ýt kh«ng cã kh¶ n¨ng ®Çu t v× hiÖu qu¶ mang l¹i tõ viÖc ®Çu t nµy lµ rÊt lín . *ThÞ phÇn thÞ trêng cña doanh nghiÖp trªn thÞ trêng . HiÖn nay chóng ta ®ang thùc hiÖn chÝnh s¸ch më cöa th× hµng ho¸ níc ngoµi ®· x©m nhËp vµo thÞ trêng trong níc rÊt ®a d¹ng vµ phong phó lµm t¨ng kh¶ n¨ng lùa chän cña ngêi tiªu dïng ë cïng mét thÞ trêng lµm t¨ng tÝnh c¹nh tranh ®èi víi c¸c doanh nghiÖp trong níc . C¸c doanh nghiÖp s¶n xuÊt kinh doanh trong níc ®ang cã hµng ho¸ tiªu dïng trªn thÞ trêng trong níc. XÐt thÞ trêng môc tiªu cña doanh nghiÖp trong mét khu vùc ®Þa lý nhÊt 9 ®Þnh th× thÞ phÇn thÞ trêng cña doanh nghiÖp lµ khèi lîng hµng ho¸ cña doanh nghiÖp ®îc tiªu thô trªn thÞ trêng , chiÕm bao nhiªu % tæng sè hµng ho¸ tiªu thô trªn thÞ trêng . §Ó doanh nghiÖp ph¸t triÓn th× hä ph¶i ho¹ch ®Þnh ®êng lèi ph¸t triÓn thÞ trêng nh»m t¨ng thÞ phÇn cña m×nh trªn thÞ trêng b»ng nhiÒu c¸ch nh; qu¶ng c¸o , giíi thiÖu s¶n phÈm , b¸n hµng trùc tiÕp , khuyÕn m¹i …§ång thêi tiÕn hµnh c¶i tiÕn s¶n phÈm ®Ó ®¸p øng kÞp thêi nh÷ng nhu cÇu vµ nguyÖn väng cña ngêi tiªu dïng . *ChÊt lîng hµng ho¸ cña doanh nghiÖp : Trªn thÞ trêng hiÖn nay th× chÊt lîng hµng ho¸ lu«n lµ yÕu tè hµng ®Çu ®Ó ngêi tiªu dïng quan t©m . VËy doanh nghiÖp ®Þnh híng vµo viÖc coi chÊt lîng hµng ho¸ lµ môc tiªu hµng ®Çu ®Ó s¶n xuÊt kinh doanh th× míi thu ®îc lîi nhuËn tèi ®a . Cßn doanh nghiÖp nµo chØ híng vµo lîi nhuËn coi chÊt lîng hµng ho¸ lµ biÖn ph¸p nhÊt thêi sÏ bÞ thÊt b¹i trong kinh doanh . Môc ®ich kinh doanh v× ngêi tiªu dïng , kh«ng lÊy ngêi tiªu dïng lµm ph¬ng tiÖn kinh doanh , quan ®iÓm nµy xuÊt ph¸t tõ nguyªn t¾c kinh doanh kh«ng ®Þnh híng vµo ngêi s¶n xuÊt mµ ph¶i ®Þnh híng vµo ngêi tiªu dïng . Trªn thÞ trêng cã rÊt nhiÒu sÈn phÈm nªn doanh nghiÖp chÞu chi phèi cña quy luËt c¹nh tranh . VËy muèn hµng ho¸ cã tÝnh c¹nh tranh cao th× hµng ho¸®ã ph¶i tho¶ m·n nhu cÇu tiªu dïng, nhu cÇu x· héi . Khoa häc ngµy cµng ph¸t triÓn, nã thóc ®Èy s¶n xuÊt ph¸t triÓn, thu nhËp cña ngêi tiªu dïng ngµy cµng cao , dÉn tíi nhu cÇu cao h¬n, ®ßi hái hµng ho¸ ph¶i ®a d¹ng h¬n vµ hä còng ®ßi hái rÊt nghiªm kh¾c tíi chÊt lîng hµng ho¸ . H¬n n÷a thÞ trêng lµ n¬i ph©n phèi-vËn ®éng hµng ho¸ ,kiÓm tra chÊt lîng hµng ho¸ , b¾t buéc c¸c doanh nghiÖp ph¶i h¹ thÊp tèi ®a hao hôt chÊt lîng . Doanh nghiÖp cßn ph¶i ph©n lo¹i , chØnh lý , bao gãi lÎ , ®Þnh lîng , lµm trßn bé… §Ó hµng ho¸ phï hîp nhÊt víi kÕt cÊu mua hµnh cña kh¸ch hµng . Bëi v× trong nÒn kinh tÕ thÞ trêng chÝnh kh¸ch hµng míi lµ ngêi quyÕt ®Þnh chÊt lîng hµng ho¸ , thÞ trêng gãp phÇn c¶i thiÖn n©ng cao chÊt lîng tiªu dïng hµng ho¸ *Gi¸ c¶ thÞ trêng : Gi¸ c¶ thÞ trêng lµ h×nh thøc biÓu hiÖn b»ng tiÒn cña gi¸ trÞ thÞ trêng . Gi¸ thÞ trêng lµ møc gi¸ tån t¹i trªn thÞ trêng , ®ã lµ gi¸ mµ ngêi b¸n thùc nhËn ®îc tõ hµng ho¸ cña m×nh vµ ngêi mua thùc tr¶ cho hµng ho¸ nhËn ®îc . 10 Gi¸ chuÈn lµ méi quan niÖm cã tÝnh chÊt lý thuyÕt ®Ó ph¶n ¸nh mø gi¸ t¹i ®iÓm c©n b»ng cña hai ®êng cong cung vµ cÇu thÞ trêng cã xu híng tiÖm cËn nã . Gi¸ thÞ trêng ®îc t¹o nªn bëi bèn yÕu tè : -Gi¸ trÞ c¸ biÖt hµng ho¸ . -T¸c ®éng cña quan hÖ cung-cÇu hµng ho¸ -Gi¸ trÞ ®ång tiÒn -C¹nh tranh §iÒu ®ã cho thÊy ®øng trªn gi¸c ®é x· héi mµ xÐt th× tr¹ng th¸i tèi u t¬ng quan vÒ cung-cÇu lµ sù c©n b»ng , c©n ®èi , sù phï hîp cña chóng vÒ sè lîng c¬ cÊu mÆt hµng trong kh«ng gian . C©n ®èi cung-cÇu lµ ®Æc tÝnh chung nhÊt cho tÊt c¶ c¸c ph¬ng thøc s¶n xuÊt , kinh doanh ph¶i n¨ng ®éng , ®¸p øng kÞp thêi nh÷ng t×nh huèng cña kinh tÕ thÞ trêng . * MÉu m· hµng ho¸ cña doanh nghiÖp víi thÞ trêng : MÉu m· hµng ho¸ lµ nh»m ph©n biÖt hµng ho¸ cña doanh nghiÖp v¬Ý hµng ho¸ cña doanh nghiÖp kh¸c chñ yÕu lµ chÊt lîng hµng ho¸ . MÉu m· tèt ®îc lùa chän sÏ mang l¹i méi sè l¬i Ých . Nã cã thÓ t¹o ra méi mÆt hµng mang h×nh ¶nh doanh nghiÖp so víi c¸c ®èi thñ c¹nh tranh ®¬n ®iÖu , tõ ®ã mang l¹i mét chu kú t¸i ®Þnh vÞ cho mÆt hµng . S¶n phÈm trong giai ®o¹n chÝn muåi cña chu kú sèng . MÆt kh¸c mét mÉu m· tèt cßn t¹o ®iÒu kiÖn giao tiÕp gi¸ víi kh¸ch hµng vµ kÝch thÝch lùa chän , mua dÔ dµng h¬n . Doanh nghiÖp cÇn nghiªn cøu , n¾m b¾t vµ so s¸nh hiÖu lùc cña mÉu m· kh¸c nhau ®Õn hiÖu n¨ng Maketing cña mÆt hµng ®Ó cã c¬ së ®¸nh gi¸ , lùa chän vµ th«ng tin ngîc víi c«ng ty s¶n xuÊt trong c¶i tiÕn vµ ®æi míi phong c¸ch mÉu m· mÆt hµng . iii – C¸c nh©n tè ¶nh hëng vµ c¸c chØ tiªu ®¸nh gi¸ t×nh h×nh ph¸t triÓn thÞ trêng cña doanh nghiÖp: 1 – C¸c nh©n tè ¶nh h ëng ®Õn thÞ trêng cña doanh nghiÖp : * Søc mua cña kh¸ch hµng trªn thÞ trêng : Nhu cÇu tiªu dïng rÊt phong phó vµ ®a d¹ng , nã kh«ng ngõng t¨ng lªn c¶ vÒ sè lîng vµ chÊt lîng . ChÝnh tÝnh phong phó vµ ®a d¹ng cña ngêi tiªu dïng trªn thÞ trêng , nhu cÇu thÞ trêng lµ nhu cÇu cã søc mua cña ngêi tiªu dïng vÒ mét lo¹i hµng ho¸ nµo ®ã mµ ng¬× tiªu dïng ®· s½n sµng mua hoÆc sÏ mua . Søc 11 mua tiªu dïng phô thuéc vµo thu nhËp cña mäi tÇng líp d©n c , ®©y chÝnh lµ nhu cÇu tiªu dïng cã kh¶ n¨ng thanh to¸n . Do ®ã thu nhËp cña ngêi tiªu dïng t¨ng th× søc mua t¨ng vµ ngîc thu nhËp cña ngêi tiªu dïng gi¶m th× søc mua gi¶m . VËy søc mua cã ¶nh hëng ®Õn quyÕt ®Þnh nhu cÇu tiªu dïng cña thÞ trêng . §Æc ®iÓm mua hµng: Trong x· héi cã sù ph©n chia giÇu nghÌo , trªn thÞ trêng th× kh¸ch hµng cã thÓ lµ tæ chøc hoÆc c¸ nh©n , hä còng cã thu nhËp kh¸c nhau dÉn ®Õn kh¶ n¨ng thanh to¸n kh¸c nhau nªn hä cã nhu cÇu sö dông hµng ho¸ kh¸c nhau .Nh÷ng kh¸ch hµng cã thu nhËp cao thêng sö dông hµng cã chÊt lîng cao cßn kh¸ch hµng cã thu nhËp thÊp hä thêng tiªu dïng hµng ho¸ thiÕt yÕu cho cuéc sèng. Doanh nghiÖp cÇn n¾m ch¾c nhu cÇu tiªu dïng cña x· héi ®Ó ph¸t triÓn thÞ trêng cña m×nh b»ng c¸ch ®a d¹ng ho¸ s¶n phÈm trong ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh ®Ó ®¸p øng ®îc nhu cÇu cña moÞ tÇng líp tiªu dïng trªn thÞ trêng. *Nh©n tè thuéc vÒ b¶n th©n doanh nghiÖp : NhiÖm vô c¬ b¶n cña doanh nghiÖp lµ tho¶ m·n tèt nhÊt nhu cÇu vÒ tiªu dïng hµng ho¸ cña thÞ trêng , c«ng viÖc nµy thµnh c«ng hay kh«ng phô thuéc vµo chÝnh s¸ch vµ ®Þnh híng ph¸t triÓn do ban l·nh ®¹o doanh nghiÖp v¹ch ra . tuú thuéc vµo tõng giai ®o¹n cô thÓ , tõng thùc tr¹ng kinh doanh cña mçi doanh nghiÖp mµ hä cã nh÷ng kÕ ho¹c ng¾n h¹n , trung h¹n hay dµi h¹n . §èi víi mét doanh nghiÖp muèn ®øng v÷ng trªn thÞ trêng th× bé phËn l·nh ®¹o ph¶i ®a ra c¸c môc tiªu , chiÕn lîc , ph¬ng ch©m vµ quyÕt ®Þnh trªn cá së lîi Ých chung cña tËp thÓ vµ chóng ph¶i chøa ®ùng trong ®ã thÕ m¹nh tæng hîp cña mäi bé phËn , phßng ban trong doanh nghiÖp . *C¸c ®èi thñ c¹nh tranh cña doanh nghiÖp : C¹nh tranh lµ quy luËt cña nÒn kinh tÕ , mçi quyÕt ®Þnh cña ®èi thñ c¹nh tranh ®Òu ¶nh hëng ®Õn thÞ trêng nãi chung vµ ®Õn doanh nghiÖp nãi riªng . NhiÒu doanh nghiÖp cø lÇm tëng ngêi tiªu dïng cã nhu cÇu vÒ gi¸ trÞ hµng ho¸ cña m×nh , nhng vÒ b¶n chÊt lµ hä cÇn gi¸ trÞ sö dông hµng ho¸ ®ã . Trªn thÞ trêng cã rÊt nhiÒu s¶n phÈm thay thÕ cho hä lùa chän , ®«i khi c¸c nhu cÇu nµy bÞ triÖt tiªu nhau ; sù thµnh c«ng cña doanh nghiÖp nµy l¹i chÝnh lµ thÊt b¹i cña doanh nghiÖp kh¸c , sù ph¸t triÓn thÞ trêng cña doanh 12 nghiÖp nµy l¹i chÝnh lµ sù thu hÑp thÞ trêng cña doanh nghiÖp kia . V× vËy mäi quyÕt ®Þnh cña doanh nghiÖp kh«ng thÓ bá qua yÕu tè c¹nh tranh . 2 – C¸c chØ tiªu ®¸nh gi¸ sù ph¸t triÓn thÞ tr êng cña doanh nghiÖp: *Nhãm chØ tiªu ®Þnh lîng: -Tèc ®é t¨ng trëng lîng hµng ho¸ tiªu thô vµ doanh thu b¸n hµng cña doanh nghiÖp :§©y lµ hai nh©n tè biÓu hiÖn sù ph¸t triÓn thÞ trêng cña doanh nghiÖp. Doanh thu b¸n hµng cña doanh nghiÖp lµ kho¶n tiÒn mµ doanh nghiÖp cã ®îc do tiªu thô hµng ho¸ : Trong ®ã: Nh vËy doanh thu chôi ¶nh hëng cña hai nh©n tè; gi¸ b¸n cña tõng mÆt hµng vµ s¶n lîng tiªu thô mÆt hµng ®ã . Trong hai nh©n tè nµy th× nh©n tè thø hai ®îc coi lµ chØ tiªu ph¸t triÓn thÞ trêng . NÕu doanh thu t¨ng kh«ng ph¶i do s¶n lîng t¨ng mµ do gi¸ b¸n t¨ng th× ®ã kh«ng ph¶i lµ ph¸t triÓn thÞ trêng . Tèc ®é t¨ng s¶n lîng , doanh thu cña doanh nghiÖp qua c¸c thêi kú thÓ hiÖn quy m« thÞ trêng cña doanh nghiÖp bÞ thu hÑp hay më ®îc réng . Tuy nhiªn nã còng cha thÓ ®¸nh gi¸ chÝnh x¸c kh¶ n¨ng ph¸t triÓn thi trêng cña doanh nghiÖp . §Ó ®¸nh gi¸ ®îc kh¶ n¨ng ph¸t triÓn thÞ trêng cña doanh nghiÖp , chóng ta cßn ph¶i dùa trªn c¸c chØ tiªu ®Þnh tÝnh kh¸c . -ThÞ phÇn cña doamh nghiÖp : ThÞ phÇn lµ chØ tiªu ph¶n ¸nh phÇn thÞ trêng doanh nghiÖp chiÕm lÜnh ®îc trong tæng sè thÞ trêng cung øng hµng fo¸ ®ã . §©y lµ chØ tiªu ph¶n ¸nh chÝnh x¸c viÖt ph¸t triÓn thi trêng cña doanh nghiÖp . §Ó tÝnh ®îc chØ tiªu nµy doanh nghiÖp ph¶i tÝnh chÝnh x¸c ®îc hµng ho¸ tiªu thô cña m×nh trªn thÞ trêng , sè lîng kh¸ch hµng mµ doanh nghiÖp cã ®îc . §©y lµ c¬ së ®¶m b¶o cho tÝnh ®óng ®¾n cña chØ tiªu thÓ hiÖn : Tû träng s¶n lîng tiªu thô hµng hãa i cña doanh nghiÖp so víi tæng s¶n lîng hµng ho¸ i tiªu thô trªn thÞ trêng cña toµn nghµnh . trong ®ã Tû träng kh¸ch hµng tiªu thô hµng ho¸ i cña doanh nghiÖp so víi thô hµng ho¸ i trªn thÞ trêng : VÒ mÆt lý thuyÕt th× doanh nghiÖp hoµn toµn cã thÓ ph¸t triÓn hÕt thÞ trêng nghµnh vµ thu hót ®îc toµn bé sè kh¸ch hµng cã nhu cÇu vÒ hµng ho¸ i , tøc lµ tiªu diÖt hÕt ®èi thñ c¹nh tranh vµ trë thµnh ngêi thñ lÜnh ®éc 13 quyÒn . Nhng trªn thùc tÕ nhuÏng c¶n trë cña ®èi thñ c¹nh tranh , nh÷ng giíi h¹n vÒ nguån tµi chÝnh , sù ®iÒu tiÕt vÜ m« cña Nhµ níc … kh«ng cho phÐp bÊt cø mét doanh nghiÖp nµo cã thÓ chiÕm gi÷ vÞ chÝ ®éc quyÒn vµ tù m×nh ®Æt ra gÝa c¶ . ChÝnh v× vËy chØ tiªu thÞ phÇn lu«n lu«n ®îc c¸c doanh nghiÖp quan t©m khi ®¸nh gi¸ viÖc ph¸t triÓn thi trêng . Nã thÓ hiÖn vÞ thÕ cña doanh nghiÖp trªn thÞ trêng ®ång thêi ph¶n ¸nh møc ®é ®¹t ®îc môc tiªu gi÷ v÷ng , x©m nhËp vµ ph¸t triÓn thÞ trêng cña doanh nghiÖp . *Nhãm chØ tiªu ®Þnh tÝnh : -Kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña doanh nghiÖp : Kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña doanh nghiÖp ®îc xem xÐt lµ kh¶ n¨ng néi lùc tiÒm Èn cã thÓ ®em l¹i mét sù ph¸t triÓn m¹nh mÏ cho doanh nghiÖp trong t¬ng lai , nã cã quan hÖ chÆt chÏ víi thÞ phÇn cña doanh nghiÖp . Mét c«ng ty cã thÞ phÇn lín lµ cã thÕ lùc trªn thÞ trêng vµ do ®ã ®¬ng nhiªn lµ cã søc c¹nh tranh m¹nh , kh¶ n¨ng më réng thÞ trêng ba« giê còng dÔ dµng h¬n c¸c c«ng ty kh¸c. ViÖc ®¸nh gi¸ kh¼ n¨ng c¹nh tranh cña doanh nghiÖp thêng vÊp ph¶i nh÷ng khã kh¨n nhÊt ®Þnh . Ngoµi nh÷ng nç lùc biÓu hiÖn mang tÝnh bÒ ngoµi nh ; lîi thÕ vÒ s¶n phÈm , nguyªn liÖu , bao b× , ®ãng gãi gi¸ c¶ … th× doanh nghiÖp cßn cÇn c¸c th«ng tin vÒ kh¶ n¨ng tiÒm Èn nh tµi chÝnh nh©n lùc … song c¸i cèt yÕu lµ doanh nghiÖp ph¶i t×m kiÕm c¸c th«ng tin vÒ ®ãi thñ ®Ó qua ®ã so s¸nh nh÷ng c¸i g× m×nh cã ®îc víi nh÷ng c¸i g× ®ang lµ thÕ m¹nh , ®iÓm yÕu cña hä . Tõ ®ã t×m biÖm ph¸p khai th¸c ®iÓm m¹nh cña m×nh , ®¸nh vµo ®iÓm yÕu cña ®èi thñ . -Møc ®é tho¶ m·n cña ngêi tiªu dïng ®èi víi hµng ho¸ cña doanh nghiÖp Møc ®é tho¶ m·n nhu cÇu cña ngêi tiªu dïng mµ hµng ho¸ cña doanh nghiÖp mang l¹i ®îc thÓ hiÖn qua c¸c chØ tiªu vÒ : ChÊt lîng : MÆt hµng cung øng : Gi¸ c¶ vµ ph¬ng thøc thanh to¸n : §iÒu kiÖn kh¸c : Møc ®é tho¶ m·n ngêi tiªu dïng cã thÓ coi lµ ®iÒu kiÖn cña sù ph¸t triÓn cho doanh nghiÖp , ®é tho¶ m·n ngêi tiªu dïng vÒ hµng ho¸ cña doanh nghÖp cµng cao th× doanh nghiÖp cµng cã kh¶ n¨ng gi÷ v÷ng vµ ph¸t triÓn thi trêng cña m×nh . 14 ch¬ng ii : T×NH H×NH PH¸T TRIÓN THÞ TR¦êNG B¸N HµNG ë c«ng ty cæ phÇn vËn t¶i vµ dÞch vô PETROLIMEX C«ng ty cæ phÇn vËn t¶i vµ dÞch vô Petrolimex Hµ T©y lµ mét ®¬nvÞ h¹ch to¸n kinh doanh ®éc lËp , cã tµi kho¶n vµ con dÊu riªng . C«ng ty cæ phÇn vËn t¶i vµ dÞch vô PETROLIMEX cã tªn giao dÞch quèc tÕ lµ: PTS HA TAY ( Ha Tay Petrlimex Transportation and Service Joint - Stock Company ) Trô së chÝnh cña c«ng ty ®Æt t¹i : Km 17 - Quèc lé 6 , §ång mai , Thanh Oai , Hµ T©y . i . kh¸i qu¸t vÒ sù ph¸t triÓn cña c«ng ty : 1 . Qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña c«ng ty : C«ng ty cæ phÇn vËn t¶i vµ dÞch vô PETROLIMEX lµ doanh nghiÖp ®îc thµnh lËp díi h×nh thøc t¸ch mét bé phËn cña c«ng ty x¨ng dÇu Hµ S¬n B×nh ( lµ xÝ nghiÖp vËn t¶i vµ dÞch vô ) ®Ó cæ phÇn ho¸ ®îc tæ chøc vµ ho¹t ®éng theo luËt doanh nghiÖp . 15 XÝ nghiÖp vËn t¶i vµ dÞch vô thuéc c«ng ty x¨ng dÇu Hµ S¬n B×nh ®îc thµnh lËp theo quyÕt ®Þnh sè 397 / Q§ - TCT ngµy 24/09/1999 cña tæng c«ng ty x¨ng dÇu ViÖt Nam vµ chÝnh thøc ho¹t ®éng tõ ngµy 01/10/1999 . Cæ phÇn ho¸ doanh nghiÖp nhµ níc lµ mét chñ tr¬ng lín cña §¶ng vµ Nhµ Níc nh»m môc ®Ých huy ®éng vèn ®Ó ®Çu t ®æi míi c«ng nghÖ , n©ng cao søc c¹nh tranh , c¶i tiÕn ph¬ng thøc qu¶n lý , t¹o ®iÒu kiÖn ®Ó ngêi lao ®éng cã cæ phÇn , thËt sù lµ chñ nh©n vµ tham gia qu¶n lý doanh nghiÖp nhµ níc . Môc tiªu cña cæ phÇn ho¸ doanh nghiÖp nhµ níc lµ n©ng cao hiÖu qu¶ kinh doanh cña doanh nghiÖp , gãp phÇn t¨ng trëng kinh tÕ vµ t¹o thªm viÖc lµm , ho¹t ®éng n¨ng ®éng h¬n , t¨ng thu nhËp cho ngêi lao ®éng . XÝ nghiÖp vËn t¶i vµ dÞch vô trùc thuéc c«ng ty x¨ng dÇu Hµ S¬n B×nh ®îc Bé Th¬ng M¹i vµ Tæng c«ng ty x¨ng dÇu ViÖt Nam quyÕt ®Þnh chuyÓn thµnh c«ng ty cæ phÇn ho¹t ®éng theo h×nh thøc qu¶n lý míi , ®a d¹ng ho¸ së h÷u , ho¹t ®éng n¨ng ®éng h¬n hiÖu qu¶ h¬n . C¨n cø vµo luËt doanh nghiÖp ®îc quèc héi níc céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam kho¸ X th«ng qua ngµy 12/06/1999 C¨n cø vµo nghÞ ®Þnh 44/1998 N§ - CP ngµy 29/06/1998 cña chÝnh phñ vÒ viÖc chuyÓn doanh nghiÖp nhµ níc thµnh c«ng ty cæ phÇn vµ c¸c th«ng t híng dÉn cña c¸c c¬ quan qu¶n lý nhµ níc vÒ c«ng t¸c cæ phÇn ho¸ . C¨n cø vµo quyÕt ®Þnh sè 1362/ QB / BTM ngµy 03/10/2000 cña Bé Trëng Bé Th¬ng M¹i vÒ viÖc chuyÓn doanh nghiÖp nhµ níc thµnh c«ng ty cæ phÇn . C«ng ty cæ phÇn vËn t¶i vµ dÞch vô Petrolimex Hµ T©y ®îc chÝnh thøc ®a vµo ho¹t ®éng 01/10/2000 . Do x· héi ngµy cµng ph¸t triÓn , nhu cÇu vÒ hµng ho¸ ngµy cµng t¨ng ®ßi hái c¸c doanh nghiÖp muèn cã vÞ trÝ trªn thi trêng cÇn cã nhiÒu mÆt hµng chÊt lîng ®Ó ®¸p øng nhu cÇu cña ngêi tiªu dïng . 2 . Chøc n¨ng nhiÖm vô cña c«ng ty: *Chøc n¨ng cña c«ng ty : C«ng ty tæ chøc vËn chuyÓn x¨ng dÇu theo ®Þnh híng cña Tæng c«ng ty x¨ng dÇu ViÖt Nam , ®¶m b¶o nguån cung cÊp x¨ng dÇu cho c¸c cöa hµng b¸n lÎ x¨ng dÇu trªn thÞ trêng khu vùc Hµ S¬n B×nh . Tæ chøc nguån hµng ®¶m b¶o cho ho¹t ®éng kinh doanh cña c«ng ty trªn thÞ trêng träng ®iªmn 16 Hµ S¬n B×nh . Tæ chøc huy ®éng vèn , sö dông vèn , b¶o toµn vèn vµ ph¸t triÓn vèn. *NhiÖm vô cña c«ng ty : -Gi÷ v÷ng thÞ phÇn vËn t¶i hiÖn cã trªn ®Þa bµn Hµ S¬n B×nh vµ më réng thªm ®Þa bµn míi . TiÕp tôc phÊn ®Êu gi¶m gi¸ thµnh vËn t¶i b»ng c¸ch t¨ng n¨ng suÊt lao ®éng, gi¶m chi phÝ cho vËn chyÓn nh»m n©ng cao kh¼ n¨ng c¹nh tranh víi ph¬ng tiÖn x· héi. - TËp trung ph¸t triÓn thÞ trêng b¸n lÎ x¨ng dÇu th«ng qua viÖc ®Çu t x©y dùng c¸c cöa hµng míi , liªn doanh – liªn kÕt , thuª cöa hµng , thuª ®Þa ®iÓm kinh doanh vµ tæ chøc tèt cho l¸i xe ®i b¸n hµng lu ®éng . - TiÕp tôc ®æi míi s¾p xÕp l¹i m« h×nh tæ chøc s¶n xuÊt , hoµn thiÖn c¬ chÕ qu¶n lý , c«ng nî , xo¸ bá mäi sù bao cÊp néi bé , n©ng cao kh¶ n¨ng c¹nh tranh . - S¾p xÕp l¹i lao ®éng theo híng tinh gän vµ cã hiÖu qu¶ , m¹nh d¹n gi¶i quyÕt ®èi víi sè lao ®éng d«i d hoÆc kh«ng ®¸p øng ®îc yªu cÇu ho¹t ®éng cña doanh nghiÖp . - Tæ chøc ph©n tÝch kinh tÕ hµng th¸ng , quý ®¸nh gi¸ hiÖu qu¶ cña kho¸n vËn t¶i , cöa hµng …§Ó ®iÒu chØnh vµ cã c¸c gi¶i ph¸p cÇn thiÕt kh¾c phôc nh÷ng tån t¹i 3 . C¬ cÊu tæ chøc qu¶n lý cña c«ng ty : §Ó ®¶m b¶o kinh doanh cã hiÖu qu¶ c«ng ty cæ phÇn vËn t¶i vµ dÞch vô Petrolimex Hµ T©y ®îc tæ chøc theo nguyªn t¾c tËp chung d©n chñ , t«n träng ph¸p luËt , thùc hiÖn chÕ ®é thue trëng qu¶n lý , ®iÒu hµnh kinh doanh trªn c¬ së thùc hiÖn quyÒn lµm chñ tËp thÓ cña c¸n bé c«ng nh©n viªn trong c«ng ty . Bé m¸y tæ chøc qu¶n lý cña c«ng ty gän nhÑ , tæ chøc ®iÒu hµnh chung mäi ho¹t ®éng cña c«ng ty lµ §¹i héi ®ång cæ ®«ng . §¹i héi ®ång cæ ®«ng bÇu héi ®ång qu¶n trÞ ®Ó qu¶n lý c«ng ty theo nhiÖm kú , bÇu ban kiÓm so¸t ®Ó kiÓm so¸t mäi ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh vµ c«ng t¸c ®iÒu hµnh qu¶n lý c«ng ty . Héi ®ång qu¶n trÞ bæ nhiÖn gi¸m ®èc ®Ó ®iÒu hµnh ho¹t ®éng hµng ngµy cña c«ng ty . Gi¸m ®èc chÞu tr¸ch nhiÖm tríc héi ®ång qu¶n trÞ vÒ viÖc thùc hiÖn quyÒn h¹n vµ nhiÖm vô ®îc giao . Gióp viÖc cho gi¸n ®èc cã phã gi¸m ®èc . S¬ ®å bé m¸y qu¶n lý cña c«ng ty 17 Ban kiÓm so¸t §¹i héi ®ång cæ ®«ng Héi ®ång qu¶n trÞ Gi¸m ®èc Phßng TCHC Phßng kinh doanh §éi xe Phßng QLKT §éi c«ng tr×nh Phã gi¸m ®èc Phßng KÕ to¸n Xëng söa ch÷a C¸c CHXD * §¹i héi ®ång cæ ®«ng : lµ c¬ quan quyÕt ®Þnh cao nhÊt cña c«ng ty bao gåm c¸c cæ ®«ng cã quyÒn biÓu quyÕt . §¹i héi ®ång cæ ®«ng häp mçi n¨m mét lÇn hoÆc bÊt thêng theo quy ®Þnh cña ®iÒu lÖ nµy . - Chøc n¨ng vµ nhiÖm vô cña ®¹i héi ®ång cæ ®«ng : QuyÕt ®Þnh lo¹i cæ phÇn,quyÕt ®Þnh viÖc t¨ng gi¶m vèn , bÇu thµnh viªn héi ®ång qu¶n trÞ vµ ban kiÓm so¸t , th«ng qua b¸o c¸o tµi chÝnh hµng n¨m , xem xÐt sai ph¹m vµ quyÕt ®Þnh sö lý ®èi víi thµnh viªn héi ®ång qu¶n trÞ , quyÕt ®Þnh tæ chøc l¹i vµ gi¶i thÓ c«ng ty. *Ban kiÓm so¸t : lµ cæ ®«ng hoÆc nhãm cæ ®«ng së h÷u tõ 10% sè cæ phÇn phæ th«ng trë lªn trong thêi h¹n Ýt nhÊt 6 th¸ng theo quy ®Þnh t¹i kho¶n 14.6 ®iÒu 14 cña ®iÒu lÖ nµy ( Ban kiÓm so¸t cã 3 thµnh viªn trobg ®ã ph¶i cã Ýt nhÊt mét thµnh viªn cã chuyªn m«n vÒ kÕ to¸n . Ban kiÓm so¸t do ®¹i héi ®ång cæ ®«ng bÇu vµ b·i nhiÖm ) . - Chøc n¨ng vµ nhiÖm vô cña ban kiÓm so¸t : kiÓm tra tÝnh hîp lý , hîp ph¸p trong qu¶n lý , ®iÒu hµnh mäi ho¹t ®éng kinh doanh , thÈm ®Þnh b¸o 18 c¸o tµi chÝnh hµng n¨m cña c«ng ty , gi¸m s¸t héi ®ång qu¶n trÞ , thêng xuyªn th«ng b¸o víi héi ®ång qu¶n trÞ vÒ t×nh h×nh kÕt qu¶ kinh doanh , ®îc quyÒn yªu cÇu c¸c phßng ban cung cÊp th«ng tin sè liÖu , kiÕn nghÞ biÖn ph¸p c¶i tiÕn c¬ cÊu tæ chøc qu¶n lý ®iÒu hµnh ho¹t ®éng kinh doanh cña c«ng ty . * Héi ®ång qu¶n trÞ : lµ c¬ quan qu¶n lý c«ng ty , cã toµn quyÒn nh©n danh c«ng ty quyÕt ®Þnh mäi vÊn ®Ò liªn quan ®Õn môc ®Ých , quyÒn lîi cña c«ng ty trõ nh÷ng vÊn ®Ò thuéc thÈm quyÒn cña ®¹i héi ®ång cæ ®«ng . - Chøc n¨ng vµ nhiÖm vô cña héi ®ång qu¶n trÞ : qu¶n lý c«ng ty theo ®iÒu lÖ vµ nghÞ quyÕt cña ®¹i héi ®ång cæ ®«ng , quyÕt ®Þnh chiÕn lîc ph¸t triÓn c«ng ty, quyÕt ®Þnh ph¬ng ¸n s¶n xuÊt kinh doanh , quyÕt ®Þnh quy m« c¬ cÊu tæ chøc , quyÕt ®Þnh thµnh lËp chi nh¸nh mua cæ phÇn cña c«ng ty kh¸c , bæ nhiÖm , miÔn nhiÖn , c¸ch chøc gi¸m ®èc , phã gi¸m ®èc vµ c¸c trëng phßng . ChÞu tr¸ch nhiÖm vÒ nh÷ng vi ph¹m ph¸p luËt , vi ph¹m ®iÒu lÖ . §×nh chØ c¸c quyÕt ®Þnh cña gi¸m ®èc nÕu thÊy vi ph¹m ph¸p luËt vµ ®iÒu lÖ . QuyÕt ®Þnh huy ®éng vèn theo h×nh thøc kh¸c . * Gi¸m ®èc :lµ ngêi ®¹i diÖn theo ph¸p luËt cña c«ng ty , chÞu tr¸ch nhiÖm tríc héi ®ång qu¶n trÞ vÒ quyÒn h¹n vµ nhiÖm vô ®îc giao . Gi¸m ®èc vµ phã gi¸n ®èc trùc tiÕp ®iÒu hµnh c¸c phßng ban chøc n¨ng , c¸c cöa hµng b¸n lÎ x¨ng dÇu . Gi¸m ®èc trùc tiÕp qu¶n lý c«ng ty vµ chÞu tr¸ch nhiÖm hoµn toµn tr¸ch nhiÖm tríc ph¸p luËt . - Chøc n¨ng , nhiÖm vô cña Gi¸m ®èc : ®iÒu hµnh vµ quyÕt ®Þnh c¸c vÊn ®Ò liªn quan ®Ðn ho¹t ®éng kinh doanh hµng ngµy cña c«ng ty , tæ chøc thùc hiÖn c¸c quyÕt ®Þnh cña héi ®ång qu¶n trÞ , thay mÆt héi ®ång qu¶n trÞ qu¶n lý toµn bé tµi s¶n cña c«ng ty , x©y dùng kÕ ho¹ch kinh doanh hµng n¨m . B¸o c¸o tµi chÝnh ®Þnh kú tríc héi ®ång qu¶n trÞ , tuyÓn dông thuª mín vµ sö dông lao ®éng , quyÕt ®Þnh l¬ng vµ phô cÊp cña ngêi lao ®éng . §Ò nghÞ héi ®ång qu¶n trÞ bæ nhiÖm vµ miÔn nhiÖm , khen thëng , kû luËt c¸c chøc danh : phã gi¸m ®èc , kÕ to¸n trëng , trëng phßng kinh doanh …….. * Phßng tµi cÝnh kÕ to¸n : - Chøc n¨ng : Tham mu gióp gi¸m ®èc tæ chøc thùc hiÖn ®óng chÕ ®é kÕ to¸n thèng kª hiÖn hµnh cña nhµ níc , b¶o toµn vµ ph¸t triÓn vèn vµ c¸c ho¹t ®éng tµi chÝnh cña c«ng ty . 19 - NhiÖm vô : X©y dùng kÕ ho¹ch tµi chÝnh hµng n¨m , ho¹ch to¸n kÕ to¸n trong ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh , qu¶n lý tµi s¶n , vèn , lËp chøng tõ thu chi ®óng qui ®Þnh , tæng hîp b¸o c¸o ®Þnh kú . * Phßng kinh doanh Chøc n¨ng : Tham mu gióp gi¸m ®èc chØ ®¹o qu¶n lý , quy ho¹ch , ph¸t triÓn thÞ trêng kinh doanh ®¹t hiÖu qu¶ cao . - NhiÖm vô : X©y dùng kÕ ho¹ch , ph¬ng híng kinh doanh hµng n¨m vµ dµi h¹n , ®Ò xuÊt c¸c gi¶i ph¸p thùc hiÖn kÕ ho¹ch , ph¬ng ¸n më réng thÞ trêng kinh doanh , x©y dùng c¬ chÕ qu¶n lý kinh doanh vËn t¶i vµ kinh doanh c¸c dÞch vô kh¸c . * Phßng tæ chøc hµnh chÝnh : - Chøc n¨ng :Tham mu gióp gi¸m ®èc c¸c lÜnh vùc c«ng t¸c tæ chøc hµnh chÝnh , lao ®éng tiÒn l¬ng , ph¬ng ¸n lùa chän bè trÝ c¸n bé lao ®éng . - NhiÖm vô :X©y dùng , s¾p xÕp lao ®éng , hoµn thiÖn m« h×nh tæ chøc , thùc hiÖn nghiÖp vô c«ng t¸c tæ chøc c¸n bé , lao ®éng . Thùc hiÖn c«ng t¸c ®µo t¹o , an toµn b¶o hé lao ®éng . Thùc hiÖn c¸c chÕ ®é chÝnh s¸ch ®èi víi ngêi lao ®éng theo qui ®Þnh cña ph¸p luËt . * Phßng kü thuËt : - Chøc n¨ng : Tham mu gióp gi¸m ®èc c¸c lÜnh vùc qu¶n lý kü thuËt ngµnh hµng kinh doanh , ®µu t khoa häc kü thuËt c«ng nghÖ . - NhiÖm vô : + X©y dùng kÕ ho¹ch hµng n¨m vµ dµi h¹n vÒ ®µu t söa ch÷a , b¶o dìng ph¬ng tiÖn , c«ng nghÖ phôc vô s¶n xuÊt kinh doanh , phÈm chÊt , ®o lêng , PCCC , vÖ sinh m«i trêng .. +X©y dùng hoµn thiÖn néi quy ,quy tr×nh ,c¸c ®Þnh møc kinh tÕ, kü thuËt . +øng dông khoa häc kü thuËt vµo s¶n xuÊt . * §éi vËn t¶i cã nhiÖm vô : + Tæ chøc thùc hiÖn vËn t¶i x¨ng dÇu , c¸c s¶n phÈm ho¸ dÇu vµ c¸c hµng ho¸ kh¸c theo qui ®Þnh cña c«ng ty vµ ph¸p luËt . + Qu¶n lý lao ®éng , tµi s¶n theo quy ®Þnh cña c«ng ty vµ chÞu tr¸ch nhiÖm tríc gi¸m ®èc vµ c¸c nhiÖm vô ®îc ph©n c«ng . * §éi c«ng tr×nh cã nhiÖm vô : -DÞch vô söa ch÷a thiÕt bÞ , hÖ thèng cét b¬m , c«ng tr×nh kiÕn tróc , vµ c¸c dÞch vô kh¸c . 20
- Xem thêm -