Tài liệu Báo cáo tổng hợp công ty cổ phần traenco - xí nghiệp ô tô traenco

  • Số trang: 26 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 42 |
  • Lượt tải: 0
nganguyen

Đã đăng 34345 tài liệu

Mô tả:

Lời nói đầu Ngµy nay cïng víi sù héi nhËp kinh tÕ wto, cïng ví sù phát triển của xã hội loài người, nền kinh tế cũng phải vận mình theo sự phát triển đó. Qua nhiều giai đoạn thăng trầm, đến nay nền kinh tế đã phát triển khá mạnh. Để đạt điều đó các doanh nghiệp đã phải vượt qua sự cạnh tranh khốc liệt của nền kinh tế thị trường hai mặt này. Nó phản ánh sự trèo lái tài tình của những nhà quản lý. Việc giám sát tài chính được coi là nhiệm vụ không thể thiếu trong sự hình thành, tồn tại và phát triển của một Doanh nghiệp nói chung thông qua công tác tổ chức hạch toán kế toán. Được kết hợp giữa học và hành đó là niềm mong ước của nhiều sinh viên. Và em là một trong những sinh viên may mắn có được điều đó. Mặc dù thời gian có hạn nhưng với sự gióp ®ì cña c¸c anh chÞ trong c«ng ty và sự phối hợp các phòng ban nơi em đăng ký thực tập,em đã thu thập thông tin vÒ t×nh h×nh ho¹t còng nh- c¬ cÊu tæ chøc ho¹t®éng cña bé m¸y kÕ to¸n t¹i c«ng ty .Nay em ®· hoµn tÊt phÇn b¸o c¸o tæng hîp víi nh÷ng néi dung c¬ b¶n theo sù h-íng dÉn 1 PhÇn 1 KH¸I QU¸T VÒ T×NH Sù H×NH Vµ PH¸T TRIÓN t¹i C«ng ty Cæ phÇn Traenco - Chi nh¸nh c«ng ty cæ phÇn traenco - XÝ nghiÖp « t« Traenco 1.1 Quá trình hình thành và phát triển Công ty Cổ phần Traenco - Chi nhánh Công ty Cổ phần Traenco - Xí nghiệp Ô tô Traenco 1.1.1 LÞch sö ph¸t triÓn cña c«ng ty . c«ng ty ®-îc thµnh lËp víi tªn gäi:XÝ nghiÖp DÞch vô tæng hîp thuéc V¨n phßng Bé Giao th«ng vËn t¶i vµ B-u ®iÖn (GTVT-B§) ®-îc thµnh lËp theo QuyÕt ®Þnh sè 1139/Q§/TTCB/L§ ngµy 30/6/1989 cña Bé GTVT-B§ ®-îc x¸c ®Þnh lµ ®¬n vÞ cã t- c¸ch ph¸p nh©n, h¹ch to¸n ®éc lËp ®-îc më tµi kho¶n t¹i ng©n hµng vµ ®-îc sö dông con dÊu riªng. Ho¹t ®éng theo nguyªn t¾c d-íi sù l·nh ®¹o cña Chi bé §¶ng vµ §¶ng Bé v¨n phßng Bé, sù qu¶n lý cña v¨n phßng Bé vµ c¸c chøc n¨ng c¬ quan Bé. Thùc hiÖn chÕ ®é tù chñ s¶n xuÊt, kinh doanh dÞch vô trong ph¹m vi nhiÖm vô ®-îc Bé giao vµ c¸c chÕ ®é Nhµ n-íc quy ®Þnh. XÝ nghiÖp ®-îc qu¶n lý theo chÕ ®é mét Thñ tr-ëng (Gi¸m ®èc) trªn c¬ së thùc hiÖn quyÒn lµm chñ cña tËp thÓ c¸n bé c«ng nh©n viªn chøc XÝ nghiÖp. XÝ nghiÖp ho¹t ®éng theo ph-¬ng thøc tù trang tr¶i vÒ tµi chÝnh, lÊy thu bï chi, ®¶m b¶o ®êi sèng, lîi Ých cña c¸n bé c«ng nh©n viªn chøc trong toµn XÝ nghiÖp. Ngµy 19/9/1989 Bé Giao th«ng VËn t¶i quy ®Þnh t¹m thêi vÒ quan hÖ c«ng t¸c vµ qu¶n lý ®èi víi c¸c ®¬n vÞ liªn doanh víi C«ng ty t- vÊn vµ dÞch vô Hîp t¸c quèc tÕ GTVT (Tracosec). C¨n cø vµo c¸c quyÕt ®Þnh cña Bé tr-ëng Bé GTVT vÒ viÖc tæ chøc c«ng ty VËt t- vµ dÞch vô xuÊt nhËp khÈu giao th«ng 6 vµ XÝ nghiÖp s¶n xuÊt dÞch vô giao th«ng c¬ khÝ xuÊt khÈu tr-êng c«ng nh©n c¬ khÝ ®ãng tµu ®Ó th-c hiÖn nhiÖm vô liªn doanh víi C«ng ty Tracosec. 2 C«ng ty t- vÊn vµ dÞch vô Hîp t¸c quèc tÕ GTVT (Tracosec) quy ®Þnh t¹m thêi mét sè ®iÓm trong quan hÖ c«ng t¸c vµ qu¶n lý gi÷a c«ng ty víi c¸c ®¬n vÞ thùc hiÖn kinh doanh nh- sau: H×nh thøc vµ tÝnh chÊt liªn doanh H×nh thøc liªn doanh cïng gãp vèn, cïng chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ tæ chøc s¶n xuÊt hoÆc xuÊt nhËp khÈu, tiªu thô s¶n phÈm vµ cïng h-ëng lîi nhuËn do s¶n xuÊt kinh doanh mang l¹i H×nh thøc kho¸n gän s¶n phÈm b»ng c¸ch Tracosec giao l¹i cho c¸c ®¬n vÞ mét sè s¶n phÈm hoÆc nhiÖm vô nhÊt ®Þnh, theo gi¸ c¶ vµ thêi gian tho¶ thuËn gi÷a C«ng ty Tracosec víi c¸c ®¬n vÞ. QuyÕt ®Þnh 1503/Q§/TCCB-L§ ngµy 31/07/1991 t¸ch chuyÓn nguyªn tr¹ng XÝ nghiÖp DÞch vô tæng hîp thuéc v¨n phßng bé GTVT-B§ vµ C«ng ty XuÊt nhËp khÈu vµ t- vÊn hîp t¸c quèc tÕ GTVT-B§ ®Ó tæ chøc thµnh Tæng c«ng ty S¶n xuÊt vµ xuÊt nhËp khÈu GTVT vµ B§ trùc thuéc Bé GTVT-B§. Tªn giao dÞch quèc tÕ: “Transport Communtcation Import Export Corporation” viÕt t¾t lµ Tæng c«ng ty Tracimex. Trô së t¹i 407 - Gi¶i Phãng Thanh Xu©n - Hµ Néi. QuyÕt ®Þnh 4915/Q§/TCCB-L§ ngµy 30/11/1995 thµnh lËp l¹i Doanh nghiÖp nhµ n-íc lµ: C«ng ty XuÊt nhËp khÈu vµ hîp t¸c ®Çu t- GTVT. Víi tªn giao dÞch quèc tÕ: “ Transport Investment Cooperation and Import - Export Corporation”. ViÕt t¾t lµ: Tracimexco, m· sè kinh tÕ kü thuËt: 25 QuyÕt ®Þnh 1516/Q§/TCCB-L§ ngµy 24/06/1998 cña Bé tr-ëng vÒ viÖc ®æi tªn vµ bæ xung nhiÖm vô cho Doanh nghiÖp nhµ n-íc. §æi tªn Doanh nghiÖp nhµ n-íc: C«ng ty XuÊt nhËp khÈu vµ hîp t¸c ®Çu t- GTVT thµnh: C«ng ty X©y dùng vµ Th-¬ng m¹i trùc thuéc Bé GTVT. Tªn giao dÞch quèc tÕ: Transport Engineering Construction and Trading company”, viÕt t¾t lµ Traenco, cã trô së chÝnh t¹i 127 - Gi¶i Phãng - Thanh Xu©n - Hµ Néi. QuyÕt ®Þnh 586/Q§/BGTVT ngµy 07/12/2000 C«ng ty X©y dùng vµ Th-¬ng m¹i ®-îc xÕp h¹ng Doanh nghiÖp h¹ng I, ®©y lµ thµnh tÝch xuÊt s¾c cña Doanh nghiÖp. QuyÕt ®Þnh 798/Q§/BGTVT ngµy 27/03/2001 bæ xung ngµnh nghÒ kinh doanh lµ l¾p r¸p vµ ®ãng míi xe «t« c¸c lo¹i cho Doanh nghiÖp nhµ n-íc: C«ng ty X©y dùng vµ Th-¬ng m¹i trùc thuéc Bé GTVT. 3 QuyÕt ®Þnh sè 2670/Q§-BGTVT ngµy 05/08/2005 cña Bé tr-ëng Bé GTVT ®æi tªn C«ng ty X©y dùng vµ Th-¬ng m¹i thµnh C«ng ty Cæ phÇn X©y dùng vµ Th-¬ng m¹i giao th«ng vËn t¶i. Tªn tiÕng anh: Transport Engineering Construction and Trading Joint Stock Company. Tªn viÕt t¾t: Traenco., JSC. Trô së t¹i 46 - Vâ ThÞ S¸u - Hai Bµ Tr-ng - Hµ Néi. QuyÕt ®Þnh sè: 1464/1998/Q§ - TCCB - L§ t¸ch chuyÓn ®¬n vÞ thµnh viªn: XÝ nghiÖp x©y dùng c«ng tr×nh vµ xuÊt khÈu lao ®éng vÒ lµm thµnh viªn cña C«ng ty Cæ phÇn X©y dùng vµ Th-¬ng m¹i giao th«ng vËn t¶i. QuyÕt ®Þnh sè 2482/Q§/BGTVT ®æi tªn XÝ nghiÖp X©y dùng c«ng tr×nh vµ XuÊt khÈu lao ®éng thµnh XÝ nghiÖp l¾p r¸p « t« Traenco Motor vµ ®Õn nay ®æi thµnh Chi nh¸nh C«ng ty Cæ phÇn « t« Traenco - XÝ nghiÖp « t« Traenco trùc thuéc C«ng ty cæ phÇn Traenco.t¹i 409 - ®-êng gi¶I phßng thanh xu©n hµ- néi 1.1.2 Chøc n¨ng vµ nhiÖm vô cña XÝ NghiÖp NhiÖm vô chÝnh cña xÝ nghiÖp: Khi míi thµng lËp víi tªn gäi lµ :XÝ nghiÖp DÞch vô tæng hîp thuéc V¨n phßng béi Gao th«ng vËn t¶I vµ B-u ®iÖn th× nhi Öm vô cña XÝ nghiÖp lµ: Th-c Öm vô qu¶n trÞ ®êi sèng v¨n phßng Bé uû th¸c theo hîp ®ång , tæ chø phôc vô nhµ kh¸ch , ¨n uèng gi¶I kh¸t cho c¸n bé c«ng nh©n viªn trong ngµnh ë c¸c ®Þa ph-¬ng vÒ nghØ c«ng t¸c . Tæ chøc söa ch÷a, tu bæ nhµ cöa, ®iÖn n-íc tiÖn nghi sinh ho¹t dÞch vô ®êi sèng vµ vËt chÊt tinh thÇn cho c¬ quan Bé, c¸n bé c«ng nh©n viªn chøc cña c¸c ®¬n vÞ trong Bé vµ nh©n d©n (nÕu cã hîp ®ång). S¶n xuÊt chÕ biÕn gia c«ng vµ cung øng c¸c mÆt hµng vµ nhu yÕu phÈm phôc vô s¶n xuÊt ngµnh GTVT-B§ bao gåm c¶ trang trÝ ph-¬ng tiÖn vËn t¶i, bao b× ®ãng gãi ,trang bÞ phßng hé lao ®éng chuyªn ngµnh. Tæ chøc vËn chuyÓn hµng ho¸, hµnh kh¸ch tõ ga, bÕn c¶ng s©n bay ®i vµ ng-îc l¹i. Sau QuyÕt ®Þnh sè 2482/Q§/BGTVT ®æi tªn thµnh xÝ nghiÖp « t« xe m¸y Traenco. NhiÖm vô chÝnh cña XÝ nghiÖp lµ chuyªn s¶n xuÊt vµ l¾p r¸p « t« vµ xe m¸y 4 1.1.3 T×nh h×nh ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña XÝ nghiª ( b¶ng 1) KÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh N¨m 2006 §¬n vÞ tÝnh: ®ång ChØ tiªu M· sè Kú tr-íc Kú nµy 1 2 3 4 01 30.364.994.515,00 129.649.004.700 10 30.364.994.515,00 129.649.004.700 2. Gi¸ vèn hµng b¸n 11 28.870.269.194,26 125.024.117.607 3. Lîi nhuËn gép vÒ b¸n hµng vµ 20 1.494.725.320,74 4.624.887.093 4. Doanh thu ho¹t ®éng tµi chÝnh 21 16.500.339 12.898.242 5. Chi phÝ ho¹t ®éng tµi chÝnh 22 85.239.004,67 489.207.698 - Trong ®ã l·i vay ph¶i tr¶ 23 80.235.987,00 476.047.146 6. Chi phÝ b¸n hµng 24 7. Chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp 25 1.240.000.569,42 1.579.931.448 8. Lîi tøc thuÇn tõ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh 30=[20+(21-22)(24+25)] 9. Thu nhËp kh¸c 30 185.986.085,65 2.531.190.126 31 12.863.000,00 184.293.545 10. Chi phÝ kh¸c 32 10.832.000,00 90.000.000 11. Lîi nhuËn kh¸c (40=31-32) 40 2.031.000,00 94.293.545 12. Tæng lîi nhuËn tr-íc thuÕ (50=30+40) 13. ThuÕ TNDN ph¶i nép 50 183.955.085,65 2.436.896.581 51 51.507.423,98 682.331.042 14. Lîi nhuËn sau thuÕ (60=50-51) 60 132.447.661,66 1.754.565.538 Doanh thu b¸n hµng vµ cung cÊp dÞch vô 1. Doanh thu thuÇn vÒ b¸n hµng vµ cung cÊp dÞch vô (10=01-03) cung cÊp dÞch vô (20=10-11) 37.456.063 1.2. ®Æc ®iÓm tæ chøc ho¹t ®éng ,tæ chøc Bé m¸y qu¶n lý vµ ho¹t ®éng x¶n xuÊt kinh doanh t¹i XÝ nghiÖp « t« Traenco 1.2.1. §Æc ®iÓm tæ chøc ho¹t ®éng cña XÝ nghiÖp « t« Traenco XÝ nghiÖp «t« Traenco lµ mét chi nh¸nh cña C«ng ty Cæ phÇn Traenco. Chuyªn vÒ s¶n xuÊt vµ l¾p r¸p ,tiªu thô s¶n phÈm « t«, ®-îc 5 H¹ch to¸n ®éc lËp ví C«ng ty mÑ. 1.2.2 ®Æc ®iÓm ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty . Quy tr×nh s¶n xuÊt t¹i XÝ nghiÖp Traenco S¬ ®å Quy tr×nh c«ng nghÖ l¾p r¸p; ( BiÓu 1) ChÕ t¹o phÇn khung sµn xe ChÕ t¹o phÇn vá xe ChuÈn bÞ c«ng nghÖ ChuÈn bÞ c«ng nghÖ L¾p r¸p phÇn khung, sµn xe KiÓm tra xe vµ ch¹y rµ ®éng c¬ TÈy röa L¾p r¸p ®éng c¬ + hép số L¾p r¸p nhÝp, cÇu tr-íc + cÇu sau S¬n khung, vá xe L¾p r¸p s¸t xi hoµn chØnh L¾p khung vá xe lªn s¸t L¾p r¸p hÖ thèng ®iÖn C¸c chi tiÕt mua trong n-íc L¾p r¸p néi thÊt C¸c chi tiÕt nhËp ngo¹i L¾p r¸p c¸c thiÕt bÞ thuû lùc, khÝ nÐn L¾p r¸p kÝnh xe, c¸c chi tiÕt cao su L¾p r¸p ghÕ ®Öm, ®iÖn hoµn chØnh. KiÓm tra trªn b¨ng thö KiÓm tra trªn ®-êng NghiÖm thu NhËp kho 6 * Quy trình sản xuất lắp ráp xe ô tô khách B-íc 1: Lắp và hàn vỏ khung xe B-íc 2: Làm sạch, tẩy rửa xe ô tô trước khi sơn B-íc 3: Quy trình sơn sấy B-íc 4: Quy trình lắp sát xi B-íc 5: chạy rà, hiệu chỉnh và kiểm tra B-íc 6: Khu vực lắp ráp tổng hợp Cô thÓ c¸c quy tr×nh như sau: * Quy trình lắp và hàn vỏ khung xe:  Công đoạn I: - Dựng mảnh khung, tấm sàn xe, định vị trên sàn xe goòng - Dựng mảnh khung xe bên phải - Dựng mảnh khung xe bên trái - Định vị dưỡng đo - Hàn định vị  Công đoạn II: - Căng tôn mảng bên phải – hàn định vị - Căng tôn mảng bên trái – hàn định vị - Hàn gia cố - Định vị mảng khung đuôi xe - Căng mảng tô mảng khung đuôi xe – hàn định vị  Công đoạn III: - Định vị mảng khung nóc xe - Đặt dưỡng đo - Căng tôn mảng khung nóc xe – hàn định vị - Định vị mảng khung đầu xe - Căng tôn mảng khung đầu xe – hàn định vị - Hàn căng tôn mảng khung sàn 7 - Lắp ráp hoàn chỉnh khung cửa chính + khung cửa nóc xe + khung cửa kính chắn gió + khung cửa hành lý phía sau * Quy trình làm sạch, tẩy rửa xe ô tô trước khi sơn Sau khi hàn, lắp khung vỏ, chuẩn bị cho công đoạn sơn  Tẩy rỉ bằng cơ khí - Giấy ráp, đá mài - Rửa băng nước sạch  Dùng dung dịch sút tẩy rỉ toàn bô  Dùng nước sạch rửa toàn bộ xe  Dùng máy nén khí thổi sạch toàn bộ xe(không còn nước trong các thanh, khung và kết hợp dùng rẻ lau sạch)  Quy trình sơn sấy:  Kích thước buồng sơn: 12.000*4.500*4.300 ( dài * rộng * cao)  Nhiệt độ làm việc 200 -> 700  Hệ thống không đủ nhiÖt độ tự động………  Năng lượng: Điện, công suất lắp đặt 30 km/h  Thời gian gia nhiệt, đến nhiệt độ lớn nhất: 25-30 phút Quy trình thực hiện đảm bảo các yếu tố sau:  Chế độ sơn: - Bật công tắc điều khiên sang vị trí “ Sơn” - Mở van gió đầu vào - Đóng van gió quạt hút - Khởi động quạt hút, quạt đẩy - Kiểm tra đóng kín cửa và tiến hành sơn  Chế độ sấy: - Bật công tắc điều chỉnh sang vị trí “ sấy” - Đóng van gió đầu vào - Mở van gió quạt hút - Đặt chế độ nhiệt độ buồng sơn trên hộp điều khiển 8 - Khởi động gia nhiệt sau khi kiểm tra đóng kín cửa Chú ý: Thời gian khô sơn Nitơro hoặc Ankit là 30 phút, trong điều kiện nhiệt độ là: 600 -> 700C  Quy trình lắp sát xi:  Công đoạn I: - Định vị sát xi trên giá kê chữ A - Lắp cụm nhíp trước ( trái + phải) - Lắp cụm nhíp sau ( trái + phải) - Lắp cụm cầu trước - Lắp cụm cầu sau - Bơm lắp lốp trước + sau  Công đoạn II: - Cẩu lắp cụm động cơ + két nước + ống nước - Lắp cụm côn + hộp số - Lắp cụm trục các đăng truyền lực - Lắp cụm cơ cấu lái trục vít + trục ba dọc + trục ba ngang + trục vô lăng + cơ cấu trợ lực lái. - Lắp hệ thống phanh + bình chứa khí - Lắp cụm giảm sóc trước và sau - Lắp thùng nhiên liệu + giá chứa thung ắc quy - Lắp ống xả  Chạy rà, hiệu chỉnh và kiểm tra - Chạy rà không tải động cơ đủ thời gian cho phép - Kiểm tra siết chặt hệ thống côn + hộp số + trục truyền lực, chỉnh hành trình tự do côn từ 2m - 4m. - Hiệu chỉnh độ …. của bánh trước trong khoảng từ 1,5mm- 8mm - Hiệu chỉnh góc nghiêng dọc của ngưỡng trục xoay trong khoảng từ10 -3 9 - Hiệu chỉnh góc nghiêng ngang của ngưỡng cửa trục xoay trong khoảng từ 60 - 80 . - Cự ly phanh (ở tốc độ 30km/h): ≤ 9,5m  Khu vực lắp ráp tổng hợp - Cẩu chuyển toàn bộ khung vỏ xe từ xe goòng sang xe sát xi - Lắp cụm trợ lực côn và dẫn động bàn đạp côn; lắp cụm trợ lực phanh và dẫn động phanh. - Lắp toàn bộ hệ thống điện, điều khiển, bảng đồng hồ kiểm tra, đèn pha, đèn xi nhan, đèn tín hiệu, đèn phanh, radio, quạt… - Lắp toàn bộ khung, gioăng kính chắn gió, gioăng khung, gioăng kính cánh cửa, khung kính, gioăng cửa, khung gioăng kính hậu, lắp gương, gạt mưa. - Lắp toàn bộ khung ghế + đệm lái xe, ghế + đệm hành khách, tấm đệm che nắng chính + phụ, tấm nệm sàn xe + đệm bậc lên xuống. - Lắp xi lanh và hệ thống đóng mở cửa chính bằng điện + hơi; lắp cửa nóc xe. - Lắp giá hành lý dọc hai bên thành trên. - Lắp giá hành lý nóc xe - Lắp bađơxôc + khoang hành lý sau xe.  Quy trình sản xuất lắp ráp xe ôtô tải - Quy trình lắp sát xi - Quy trình lắp và hàn cabin, thùng xe - Khu vực lắp ráp tổng hợp - Chạy rà hiệu chỉnh và kiểm tra Chi tiết quy trình như sau:  Quy trình lắp sát xi 1. Công đoạn I: - Chuẩn bị linh kiện lắp ráp 10 - Kê sát xi trên giá chữ A - Rải dây điện, lắp bình hơi chứa khí, đường dây hơi, gá chi tiết linh kiện lên sát xi - Lắp cụm nhíp trước ( trái + phải) - Lắp cụm nhíp sau (trái + phải ) - Lắp cụm cầu trước - Lắp cụm cầu sau - Bơm, lắp lốp trước + lốp sau ( trái + phải) 2. Công đoạn II: - Lắp cụm côn và hộp số vào đông cơ - Cầu lắp động cơ + côn + hộp số lên sát xi - Lắp két nước + ống nước - Lắp cụm trục các đăng truyền lực - Lắp cụm cơ cấu vô lăng lái trục vít + trục ba dọc + trục ba ngang + cơ cấu trợ lực tay lái. - Lắp hệ thống phanh + bình chứa khí + van phanh + tuy ô + bầu phanh. - Lắp cụm giảm xóc trước và sau - Lắp thùng nhiên liệu + giá chứa thùng ắc quy 3. Công đoạn III: - Lắp hệ thống thuỷ lực, bơm nâng, hạ ben, thùng dầu ben,tuy ô ben, xi lanh thuỷ lực. - Lắp hệ thống dầu bôi trơn, két dầu làm mát, bộ van chia dầu. - Lắp bình lọc khí, chắn bùn, bảo hiểm, ống xả, bơm dầu mỡ.  Quy trình lắp và hàn cabin, thùng xe 1. Công đoạn I: Hàn ca bin - Định vị các chi tiết ca bin vào bộ gá hàn, sàn ca bin,thành trước, thành phía sau,khuôn cánh cửa bên phải, khuôn cánh cửa bên trái, nóc ca bin 11 - Định vị đường đo khung kính chắn gió, cánh cửa trái và phải - Định vị các chi tiết khung bảng táp nô điện, vị trí ghế ngồi lái phụ xe - Hàn định vị 2. Công đoạn II: Hàn thùng xe - Định vị các chi tiết thùng xe - Định vị sát xi thùng xe, thành xe phía phải, phía trái,phía trước, phía sau, khoá thùng xe - Hàn định vị 3. Công đoạn III - Định vị lắp ráp hoang thiện khung cửa chính, khung cửa phụ, khung cửa nóc gió xe cabin - Định vị lắp ráp khung cửa kính chắn gió + khung cửa kính phía sau  Khu vực lắp ráp tổng hợp - Cẩu chuyển toàn bộ khung vỏ cabin từ xe goong sang xe ôtô sát xi. - Lắp cụm trợ lực côn, dần động bàn đạp côn, lắp cụm trợ lực phanh và dẫn động phanh. - Lắp toàn bộ hệ thống điện, điện điều khiển, bảng đồng hồ kiểm tra, đèn pha, đèn xi nhan, đèn tín hiệu, đèn phanh, radio, quạt bảng táp lô điện. - Lắp toàn bộ khung, gioăng kính chắn gió, gioắng khung kính cánh cửa, gioăng khung kính cửa hậu, lắp gương mô tơ chổi gạt mưa. - Lắp toàn bộ khung ghế đệm lái xe, ghế + đệm phụ, tán che nắng, tấm nệm sàn xe bậc lên xuống. - Lắp cụm tay số cần dẫn động đi số công tắc điều khiển nâng hạ ben ( tay nâng hạ khoá cánh cửa ben) + Khoá cả ben. - Lắp bođơsốc, mạt nạ và các thiệt bị phụ trợ khác.  Chạy rà, hiệu chỉnh và kiểm tra - Chạy rà không tải động cơ đủ thời gian cho phép. - Kiểm tra siết chặt hệ thống côn + hộp số + trục truyền lực, hiệu chỉnh hành trình tự do côn từ 2mm đến 4mm. 12 - Hiệu chỉnh góc nghiêng dọc của ngưỡng trục xoay trong khoảng từ 10 đến 30 - Hiệu chỉnh độ chụm của bánh trước trong khoảng 1,5mm đến 8mm - Hiệu chỉnh góc nghieng ngang của ngưỡng trục xoay trong khoảng 60 đến 80 - Cự ly nhanh (ở tốc độ 30km/h) < 9,5m  Quy trình làm sạch và tẩy rửa xe ôtô trước khi sơn Sau khi hàn,lắp khung vỏ, chuẩn bị cho công đoạn sơn 1. Tẩy rỉ bằng cơ khí: - Giấy ráp, đá mài - Rửa bằng nước sạch 2. Dùng dung dịch sút tẩy rỉ toàn bộ 3. Dùng nước sạch rửa toàn bộ xe 1.2.3 ®Æc ®iÓm tæ chøc bé m¸y qu¶n lý tai xÝ nghiÖp « t« traenco S¬ ®å Bé m¸y qu¶n lý cña XN « t« Traenco: ( BiÓu 2) Gi¸m ®èc Phòng TCHC Phßng KD XNK Phßng KHKT Phßng KÕ to¸n tµi vô X-ëng l¾p r¸p xe m¸y X-ëng l¾p r¸p ¤ t« Cöa hµng tr-ng bÇy SP Chøc n¨ng nhiÖm vô cña tõng phßng ban. Mçi phßng ban cã chøc n¨ng nhiÖm vô riªng, cô thÓ nh- sau: - Gi¸m ®èc: Lµ ng-êi chÞu tr¸ch nhiÖm chÝnh trong l·nh ®¹o qu¶n lý vµ ®iÒu hµnh toµn diÖn c¸c ho¹t ®éng kinh doanh cña XÝ nghiÖp. Lµ ng-êi 13 ®¹i diÖn theo ph¸p luËt cña Doanh nghiÖp, chÞu tr¸ch nhiÖm tr-íc Nhµ n-íc vµ ph¸p luËt vÒ kÕt qu¶ kinh doanh. - Phßng tæ chøc hµnh chÝnh: Tham m-u cho Gi¸m ®èc bè trÝ s¾p xÕp vÒ bé m¸y tæ chøc vµ c«ng t¸c c¸n bé cña Doanh nghiÖp nh»m thùc hiÖn cã hiÖu qu¶ nhiÖm vô kinh doanh cña ®¬n vÞ. Thùc hiÖn chÝnh s¸ch ®µo t¹o, båi d-ìng c¸n bé ®ång thêi thùc hiÖn c¸c mÆt c«ng t¸c b¶o vÖ néi bé an toµn c¬ quan, khen th-ëng, kû luËt lao ®éng kÞp thêi. - Phßng KÕ ho¹ch kü thuËt: Qu¶n lý vµ ®iÒu hµnh trùc tiÕp viÖc thi c«ng l¾p ®Æt. Cã tr¸ch nhiÖm thiÕt kÕ, gi¸m s¸t, chØ ®¹o thi c«ng c¸c c«ng tr×nh tróng thÇu. - Phßng kÕ to¸n tµi vô: Cã nhiÖm vô chñ yÕu gióp Gi¸m ®èc kiÓm tra vµ qu¶n lý, ®iÒu hµnh ho¹t ®éng tµi chÝnh cña Doanh nghiÖp. Ghi chÐp tÝnh to¸n, ph©n tÝch vµ tæng hîp c¸c sè liÖu kÕ to¸n, c¸c nghiÖp vô kinh tÕ ph¸t sinh trong kú, lËp b¸o c¸o tµi chÝnh,… Thùc hiÖn chøc n¨ng kiÓm tra vµ gi¸m s¸t cña kÕ to¸n ®¶m b¶o quyÒn chñ ®éng kinh doanh vµ tµi chÝnh cña Doanh nghiÖp. - Phßng kinh doanh: Gióp Gi¸m ®èc x©y dùng ch-¬ng tr×nh kÕ ho¹ch, môc tiªu ho¹t ®éng kinh doanh, chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ c«ng t¸c ®èi ngo¹i, chÝnh s¸ch thÞ tr-êng, xóc tiÕn th-¬ng m¹i, tuyªn truyÒn qu¶ng c¸o. - X-ëng l¾p r¸p « t«: Tæ chøc thùc hiÖn ®óng quy tr×nh c«ng nghÖ s¶n xuÊt l¾p r¸p « t«. §¶m b¶o môc tiªu s¶n phÈm s¶n xuÊt ra cã chÊt l-îng tèt, mÉu m· ®Ñp nh»m ®¸p øng nhu cÇu thÞ tr-êng. - X-ëng l¾p r¸p xe m¸y: Tæ chøc thùc hiÖn ®óng quy tr×nh c«ng nghÖ s¶n xuÊt l¾p r¸p xe m¸y. §¶m b¶o yªu cÇu c¶ vÒ chÊt l-îng vµ mÉu m· cña s¶n phÈm nh»m ®¸p øng nhu cÇu thÞ tr-êng. - Cöa hµng tr-ng bµy s¶n phÈm: Lµ n¬i tr-ng bµy vµ giíi thiÖu víi kh¸ch hµng c¸c s¶n phÈm cña Doanh nghiÖp. Do cã sù s¾p xÕp bè trÝ hîp lý nªn Doanh nghiÖp ®· cã mét bé m¸y qu¶n lý æn ®Þnh, ph©n bæ chøc n¨ng râ rµng, kh«ng cã sù chång chÐo tõ ®ã gãp phÇn thóc ®Èy sù ph¸t triÓn lín m¹nh cña Doanh nghiÖp. 14 PhÇn 2 ®Æc ®iÓm tæ chøc bé m¸y kÕ to¸n vµ bé sæ kÕ to¸n cña c«ng ty 2.1 §Æc ®iÓm tæ chøc bé m¸y kÕ to¸n H×nh thøc tæ chøc kÕ to¸n tËp trung: Toµn bé c«ng viÖc kÕ to¸n tõ kh©u thu nhËn chøng tõ, xö lý chøng tõ, lu©n chuyÓn chøng tõ, ghi sæ kÕ to¸n, lËp B¸o c¸o kÕ to¸n, ph©n tÝch ho¹t ®éng kinh doanh ®Òu ®-îc thùc hiÖn tËp trung t¹i phßng kÕ to¸n cña ®¬n vÞ. S¬ ®å m« h×nh tæ chøc bé m¸y kÕ to¸n tËp trung cña XÝ nghiÖp: ( BiÓu 3) KÕ to¸n tr-ëng KÕ to¸n tæng hîp BPKT kho vËt t-, CCDC BPKT TSC§ & §TDH BPKT TiÒn l-¬ng vµ BHXH BPKT CPSX & Gi¸ thµnh SP BPKT B¸n hµng BPKT Nguån vèn & c¸c quü BPKT C«ng nî trong n-íc vµ quèc tÕ BPKT TiÒn göi ng©n hµng, tiÒn vay BPKT TiÒn mÆt Chøc n¨ng, nhiÖm vô cô thÓ cña tõng ng-êi nh- sau: KÕ to¸n tr-ëng (KTT): Lµ ng-êi gióp thñ tr-ëng ®¬n vÞ tæ chøc chØ ®¹o toµn bé c«ng t¸c kÕ to¸n thèng kª th«ng tin kinh tÕ vµ h¹ch to¸n kinh tÕ. §ång thêi lµm nhiÖm vô kiÓm so¸t viªn kinh tÕ tµi chÝnh cña Nhµ n-íc t¹i ®¬n vÞ. KTT lµ ng-êi chÞu tr¸ch nhiÖm tr-íc thñ tr-ëng ®¬n vÞ trong ph¹m vi tr¸ch nhiÖm quyÒn h¹n cña m×nh. 15 KÕ to¸n tæng hîp (KTTH): Lµ ng-êi gióp KTT trong viÖc tæng hîp t×nh h×nh tµi chÝnh t¹i ®¬n vÞ, lªn c¸c B¶ng tæng hîp, Sæ c¸i vµ c¸c B¸o c¸o tµi chÝnh. KTTH lµ ng-êi tæng hîp sè liÖu b¸o c¸o tõ c¸c kÕ to¸n viªn ®ång thêi lµ ng-êi kiÓm so¸t l¹i toµn bé c¸c sæ, thÎ chi tiÕt cña c¸c kÕ to¸n viªn lËp lªn; vµ chÞu tr¸ch nhiÖm tr-íc KTT trong ph¹m vi tr¸ch nhiÖm vµ quyÒn h¹n cña m×nh. Bé phËn kÕ to¸n kho vËt t-, c«ng cô dông cô: §©y lµ bé phËn kÕ to¸n cã thÓ nãi lµ nßng cèt cña hÖ thèng kÕ to¸n bëi tÇm quan träng cña nã trong viÖc tËp hîp chi phÝ vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm. Bé phËn kÕ to¸n nµy sÏ thu thËp chøng tõ gèc tõ thñ kho göi lªn. Lµ ng-êi kiÓm so¸t vËt t- hµng ho¸ song song víi thñ kho. Bé phËn nµy cã tr¸ch nhiÖm lªn ThÎ kho, sæ chi tiÕt tõng danh ®iÓm vËt t-, hµng ho¸, c«ng cô dông cô theo dâi c¶ mÆt sè l-îng vµ mÆt gi¸ trÞ. Cã tr¸ch nhiÖm ®èi chiÕu víi thñ kho vµ kÕ to¸n tËp hîp chi phÝ vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm. Bé phËn kÕ to¸n TSC§ vµ §Çu t- dµi h¹n: Theo dâi sù biÕn ®éng cña TSC§ vµ t×nh h×nh ®Çu t- cña XÝ nghiÖp. KÕ to¸n TSC§ ph¶i theo dâi chi tiÕt tõng TSC§ riªng biÖt, lªn sæ chi tiÕt TSC§. Bé phËn kÕ to¸n tiÒn l-¬ng vµ B¶o hiÓm x· héi: Hµng th¸ng trªn c¬ së b¶ng chÊm c«ng c¸c ph©n x-ëng göi lªn vµ c¸c phßng ban göi tíi ®Ó tÝnh l-¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch theo l-¬ng cho tÊt c¶ c¸c c¸n bé c«ng nh©n viªn toµn XÝ nghiÖp. Th-êng xuyªn ®èi chiÕu c¸c kho¶n trÝch nép theo l-¬ng víi c¬ quan b¶o hiÓm. Bé phËn kÕ to¸n chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm: TËp hîp tÊt c¶ c¸c tµi kho¶n chi phÝ liªn quan ®Õn viÖc tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm. Ph©n bæ chi phÝ chung theo tiªu thøc phï hîp vµ tÝnh gi¸ thµnh cho tõng lo¹i s¶n phÈm, hµng th¸ng bé phËn kÕ to¸n nµy ph¶i b¸m s¸t t×nh h×nh ph¸t sinh t¹i x-ëng s¶n xuÊt l¾p r¸p. Bé phËn kÕ to¸n b¸n hµng: XuÊt ho¸ ®¬n khi ph¸t sinh nghiÖp vô b¸n hµng. §ång thêi lµ ng-êi tËp hîp doanh thu theo tõng l« hµng t-¬ng øng víi 16 c¸c träng t¶i kh¸c nhau sao cho t-¬ng thÝch víi kÕ to¸n chi phÝ vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm. Bé phËn kÕ to¸n nguån vèn vµ c¸c quü: Theo dâi tÊt c¶ c¸c nghiÖp vô kinh tÕ ph¸t sinh liªn quan ®Õn c¸c tµi kho¶n lo¹i 4. Bé phËn kÕ to¸n c«ng nî: Lµ bé phËn kÕ to¸n cã khèi l-îng nghiÖp vô kinh tÕ ph¸t sinh lín vµ sù phøc t¹p, do l-îng kh¸ch hµng cña Doanh nghiÖp lín. KÕ to¸n c«ng nî lu«n ph¶i theo dâi chi tiÕt ®Õn tõng kh¸ch hµng, b¸o c¸o t×nh h×nh ph¶i tr¶ cña kh¸ch hµng. Hµng th¸ng kÕ to¸n c«ng nî sÏ ®èi chiÕu sè liÖu víi kÕ to¸n vËt t-, c«ng cô dông cô vµ kÕ to¸n thanh to¸n. Bé phËn kÕ to¸n tiÒn mÆt: Hµng ngµy thu thËp chøng tõ vµ xö lý chøng tõ lªn sæ chi tiÕt cña c¸c tµi kho¶n liªn quan. Hµng ngµy hoÆc hµng th¸ng ®èi chiÕu víi thñ quü ®Ó theo dâi t×nh h×nh biÕn ®éng cña tiÒn mÆt Bé phËn kÕ to¸n ng©n hµng: Theo dâi t×nh h×nh biÕn ®éng cña tiÒn göi, tiÒn vay vµ lªn sæ chi tiÕt c¸c tµi kho¶n liªn quan. 2.2 §Æc ®iÓm tæ chøc bé sæ kkÕ to¸n. 2 .2. 1 C¸c chÝnh s¸ch kÕ to¸n mµ XÝ nghiÖp ¸p dông - Niªn ®é kÕ to¸n: B¾t ®Çu tõ ngµy 01 th¸ng 01 n¨m b¸o c¸o vµ kÕt thóc lµ ngµy 31 th¸ng 12 n¨m b¸o c¸o. - §¬n vÞ tiÒn tÖ sö dông trong ghi chÐp kÕ to¸n: §ång ViÖt Nam - Nguyªn t¾c, ph-¬ng ph¸p chuyÓn ®æi c¸c ®ång tiÒn kh¸c: Theo tû gi¸ b×nh qu©n liªn ng©n hµng t¹i thêi ®iÓm ph¸t sinh. - H×nh thøc sæ kÕ to¸n ¸p dông: Chøng tõ ghi sæ - Ph-¬ng ph¸p kÕ to¸n TSC§: + Nguyªn t¾c x¸c ®Þnh nguyªn gi¸ TSC§HH, TSC§VH: Gi¸ mua + chi phÝ thu mua, chi phÝ l¾p ®Æt ch¹y thö (nÕu cã), thuÕ nhËp khÈu (nÕu cã) + Ph-¬ng ph¸p khÊu hao, thêi gian sö dông h÷u Ých hoÆc tû lÖ khÊu hao TSC§HH, TSC§VH: ¸p dông ph-¬ng ph¸p khÊu hao ®-êng th¼ng. - Ph-¬ng ph¸p kÕ to¸n hµng tån kho: 17 + Nguyªn t¾c ®¸nh gi¸ hµng tån kho: Bao gåm gi¸ mua + chi phÝ thu mua vµ thuÕ nhËp khÈu (nÕu cã). + Ph-¬ng ph¸p x¸c ®Þnh gi¸ trÞ hµng tån kho cuèi kú: KiÓm kª theo qui ®Þnh. + Ph-¬ng ph¸p h¹ch to¸n hµng tån kho: Theo ph-¬ng ph¸p kª khai th-êng xuyªn. Ph-¬ng ph¸p tÝnh c¸c kho¶n dù phßng, t×nh h×nh trÝch lËp vµ hoµn nhËp dù phßng. Sơ đồ kế toán tại Chi nhánh CTCP Traenco - Xí nghiệp ô tô Traenco: ( BiÓu 4) Chøng tõ kÕ to¸n Sổ chi tiết LËp chøng tõ – ghi sæ Tæng hîp chi tiÕt Sæ c¸i §¨ng ký CT - GS B¶ng c©n ®èi sè ph¸t sinh B¸o c¸o tµi chÝnh Hàng ngày Cuối kỳ Đối chiếu 18 2.2.2 HÖ thèng tµi kho¶n kÕ to¸n c«ng ty ®¨ng ký s- dông  Tµi kho¶n sö dông cho nghiÖp vô tiªu thô thµnh phÈm Tk 511(Doanh thu hµng b¸n ) Tk131 (ph¶ithu cña kh¸ch hµng) Tk 133( vat ®Çu vµo ) Tk 155 (hµng ho¸ ) Tk 156( thµnh phÈm) Tk133 (atv ®Çu ra)doanh nghiÖp chÞu thuÕ 10% Tk111; TK112. * TµI kho¶n sö dông cho chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm Tk 152 ph¶n ¸nh viÖc xuÊt kho nguyªn vËt liÖu tµikho¶n nµy ®-îc më chi tiÕt cho tõng lo¹i nguyªn vËt liÖu Tk621 lµ tµi kho¶n chi phÝ nvltt®-îc më chi tiÕt cho t-êng lo¹i nvl Tk 622 tiÒn l-¬ng cnvtt Tk 334 tiÒn l-¬ng ph¶I tr¶ c«ng nh©n viªn Tk 3382 Tk3383 Tk3384 Tk154 Tk 627 chi phÝ s¶n xuÊt chung Tk 214 khÊu hao tsc® Tk153ccdc 2.2.3. HÖ thèng chøng tõ sö dông t¹i XÝ nghiÖp. Do XÝ nghiÖp võa s¶n xuÊt vµ tiªu thô s¶n phÈm nªn hÖ thènhg chøng tõ sö dông kh¸ nhiÒu sau ®©y lµ mét sè lo¹i : _ H ¹ch to¸n NVL +PhiÕu nhËp kho +PhiÕu xuÊt kho 19 +ThÎ kho - TËp hîp chi phÝ NCTT +B¶ng chÊm c«ng +PhiÕu chi tr¶ l-¬ng c«ng nh©n viªn - KhÊu hao tµI s¶n cè ®Þnh : + B¶ng kª khÊunghieepjCBB ¶ng ph©n bæ khÊu hao - C«ng cô dông cô: + B¶ng ph©n bæ c«ng cô dông cô Chøng tõ ghi sæ sè 27 Chøng tõ ghi sæ sè 28 Chøng tõ ghi sæ sè 29  C¸ch thøc lu©n chuyÓn chøng tõ cña XÝ nghiÖp - VÝ dô phiÕu chi tr¶ l-¬ng cho c«ng nh©n viªn . KÕ to¸n tiÒn l-¬ng lËp 2liªn , thñ quý ký sau ®ã thñ quý l-u mét liªn kÕ to¸n tiÒn l-¬ng l-u mét liªn - PhiÕu xuÊt kho: Do bé phËl kÕ to¸n kho lËp phiÕu ®-îc lËp 3 liªn. ChuyÓn kho ®Ó lÊy NVl Thñ kho c¨n cø vµo phiÕu xuÊt ghi sè l-îng thùc xuÊt vµ ký Ba liªn ®-îc ph©n chia nh- sau ; mét liªn ®-îc l-u t¹i cuèng phiÕu, mét liªn thñ kho gi÷ l¹i liªn cßn l¹i ng-êi nhËn d÷ l¹i 2.2.4. Sæ s¸ch sö dông - Sæ c¸I TK152 - Sæ chi tiÕt TK152 - Sæ chi tiÕt Tk 621 - Sæ c¸I Tk 621 - Sæ c¸I Tk 622 - Sæ c¸I Tk 622 - Sæ c¸I Tk 622 - Sæ c¸I Tk 627 20
- Xem thêm -