Tài liệu Báo cáo tổng hợp công ty cổ phần thương mại và xây dựng hà nội

  • Số trang: 20 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 49 |
  • Lượt tải: 0
nganguyen

Đã đăng 34345 tài liệu

Mô tả:

PhÇn 1. Giíi thiÖu chung vÒ ho¹t ®éng kinh doanh cña C«ng ty 1. Qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña C«ng ty Víi chñ tr-¬ng cu¶ ®¶ng vµ nhµ n-íc trong §¹i Héi VI vÒ chuyÓn ®æi nÒn kinh tÕ tËp trung quan liªu bao cÊp sang nÒn kinh tÕ hµng ho¸ nhiÒu thµnh phÇn, vËn hµnh theo c¬ chÕ thÞ tr-êng cã sù qu¶n lý cña nhµ n-íc theo ®Þnh h-íng X· héi chñ nghÜa. §Æc biÖt trong sù nghiÖp c«ng nghiÖp ho¸ - hiÖn ®¹i ho¸ ®Êt n-íc hiÖn nay, tr-íc hÕt ®ßi hái c¬ së h¹ tÇng kü thuËt ph¶i ®-îc n©ng cÊp, c¶i t¹o vµ x©y dùng míi cho hîp lý vµ hiÖn ®¹i. Do ®ã, c¸c thµnh viªn cña c«ng ty ®· nhËn thÊy xu h-íng ph¸t triÓn m¹nh trong nghµnh x©y dùng, nhu cÇu vÒ vËt liÖu x©y dùng lµ rÊt lín. V× vËy, ý t-ëng ho¹t ®éng kinh doanh trong lÜnh vùc vËt liÖu x©y dùng nh»m ®¸p øng nhu cÇu ®a d¹ng vÒ vËt liÖu x©y dùng cña c¸c chñ x©y dùng, c¸c hé gia ®×nh ®ång thêi t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi trong kh©u l-u th«ng ph©n phèi cña c¸c nhµ s¶n xuÊt vËt liÖu x©y dùng ®· ra ®êi. Sau khi bµn b¹c, c¸c thµnh viªn nhÊt trÝ thµnh lËp C«ng ty cæ phÇn. ngµy 2/1 C«ng ty chÝnh thøc ®-îc thµnh lËp d-íi quyÕt ®Þnh thµnh lËp cña UBND thµnh phè Hµ Néi phè Hµ Néi giÊy, phÐp thµnh lËp sè 2670 – QDUB, giÊy phÐp kinh doanh sè 0103000094 do träng tµi kinh tÕ cÊp ngµy 5/1/1999 víi tªn gäi C«ng ty Cæ phÇn Th-¬ng m¹i vµ X©y dùng Hµ Néi vµ chÝnh thøc ®i vµo ho¹t ®éng cuèi th¸ng 2/1999. Trô së chÝnh cña C«ng ty t¹i 175 ®-êng Gi¶i Phãng – ph-êng §ång T©m- quËn Hai Bµ Tr-ng – Hµ Néi. Vèn ®iÒu lÖ cu¶ c«ng ty : Vèn kinh doanh hiÖn nay lµ; 3,3 tû ® 18,5 tû ® 1 Trong ®ã: -Vèn cè ®Þnh: Vèn l-u ®éng : 4,2 tû ® 14,3 tû ® Nghµnh nghÒ kinh doanh: kinh doanh vËt liÖu x©y dùng C«ng ty lµ mét ®¬n vÞ kinh doanh h¹ch to¸n ®éc lËp, cã tµi kho¶n riªng, con dÊu riªng. C«ng ty ®· vµ ®ang ho¹t ®éng theo ph¸p luËt hiÖn hµnh cña nhµ n-íc, cã nhiÖm vô chÊp hµnh nghiªm chØnh, ®Çy ®ñ c¸c chÕ ®é sæ s¸ch, kÕ to¸n thèng kª, b¸o c¸o ®Þnh kú theo quy ®Þnh cña nhµ n-íc vµ c¬ quan qu¶n lý ngµnh, chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ mäi ho¹t ®éng cña m×nh vµ thùc hiÖn nghÜa vô thuÕ theo luËt ®Þnh. KÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh cña c«ng ty n¨m 2001 nh- sau: B¶ng 1 ChØ tiªu §¬n vÞ tÝnh ( triÖu ®ång) Doanh sè b¸n 41.349,89 L·i gép 2.067,494 Nép ng©n s¸ch 454,85 L·i rßng 496,21 L-¬ng b×nh qu©n c«ng nh©n/ng-êi/th¸ng 2 1.2 2.S¬ ®å c¬ cÊu tæ chøc cña C«ng ty Tuy míi thµnh lËp nh-ng trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn c«ng ty võa lµm võa rót kinh nghiÖm vµ bè trÝ c¬ cÊu tæ chøc cña C«ng ty theo h-íng gän nhÑ theo s¬ ®å sau. Héi ®ång qu¶n trÞ Gi¸m ®èc Phã gi¸m ®èc 1 Phã gi¸m ®èc 2 Phßng tæ chøc Phßng tµi chÝnh kÕ to¸n Ban kiÓm ®Þnh kho vËn Phßng kÕ ho¹ch kinh doanh S¬ ®å 1 -Héi ®ång qu¶n trÞ cña C«ng ty ®ång thêi lµ ban gi¸m ®èc, chñ tÞch héi ®ång qu¶n trÞ kiªm gi¸m ®èc C«ng ty, lµ ®¹i diÖn ph¸p nh©n cña C«ng ty chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ mäi ho¹t ®éng cña m×nh tr-íc héi ®ång qu¶n trÞ. C¸c phã gi¸m ®èc lµ ng-êi phô gióp gi¸m ®èc, chÞu tr¸ch nhiÖm ë c¸c phßng ban kh¸c nhau vµ thay mÆt gi¸m ®èc ®iÒu hµnh C«ng ty khi gi¸m ®èc v¾ng mÆt. 3 -Phßng kÕ ho¹ch kinh doanh: Gióp gi¸m ®èc x©y dùng vµ triÓn khai kÕ ho¹ch kinh doanh vµ ph¸t triÓn trong c¸c giai ®o¹n kh¸c nhau. X¸c ®Þnh nhu cÇu tiªu dïng cña ngµnh, khai th¸c nguån hµng, kÕ ho¹ch thÞ tr-êng, triÓn khai lùc l-îng b¸n, x©y dùng kÕ ho¹ch, chiÕn l-îc hµng ho¸ - thÞ tr-êng, c©n ®èi t×nh h×nh hµng ho¸ nhËp víi t×nh h×nh cung øng sao cho hîp lý. Giao kÕ ho¹ch víi c¸c v¨n phßng trùc thuéc. Thùc hiÖn chøc n¨ng th«ng tin ®Çy ®ñ, kÞp thêi gi÷a c¸c c¬ së vµ C«ng ty vÒ t×nh h×nh ho¹t ®éng. -Phßng tµi chÝnh kÕ to¸n: Cã chøc n¨ng ghi chÐp kiÓm tra, ph¶n ¸nh b»ng con sè tµi s¶n hµng ho¸ vµ thêi gian lao ®éng d-íi h×nh thøc gi¸ trÞ, kÞp thêi cã nh÷ng b¶n b¸o c¸o b¸n hµng, nhËp hµng, hµng tån theo ®Þnh kú ®Ó tr¶ lêi lªn ban gi¸m ®èc vµ phßng kinh doanh, kÕ h¹ch ®Çu t- ®Ó cã chiÕn l-îc vµ kÕ ho¹ch kinh doanh kÞp thêi. TÝnh to¸n, chÝnh x¸c ®Çy ®ñ c¸c kho¶n thu chi, kiÓm tra c¸c ®¬n vÞ trùc thuéc vÒ t×nh h×nh vèn l-u ®éng, chÕ ®é, ph-¬ng thøc thÓ lÖ ho¹t ®éng tµi chÝnh kÕ to¸n vµ c¸c quy ®Þnh vµ th«ng tin cho C«ng ty. - Phßng tæ chøc: Cã chøc n¨ng gióp gi¸m ®èc vÒ m« h×nh c¬ cÊu tæ chøc bé m¸y kinh doanh cña C«ng ty. Qu¶n lý c¸n bé c«ng nh©n viªn vÒ c¸c vÊn ®Ò thuéc chñ tr-¬ng, tiªu chuÈn, nhËn xÐt, quy ho¹ch, ®iÒu ®éng, vµ c¸c chÝnh s¸ch cña ng-êi lao ®éng ( t¨ng l-¬ng, khen th-ëng, ®µo t¹o…). T¹o cho C«ng ty cã mét m« h×nh qu¶n lý ho¹t ®éng tèi -u nhÊt. - Ban kiÓm ®Þnh kho vËn: Cã chøc n¨ng kiÓm tra chÊt l-îng, sè l-îng, khèi l-îng hµng ho¸ tr-íc khi ®-a vµo nhËp kho vµ sau khi ®-a hµng ho¸ ra khái kho. Cã chÕ ®é b¶o qu¶n hµng ho¸ hîp lý, tr¸nh mÊt mÊt, h- háng, g©y khã kh¨n cho qu¸ tr×nh kinh doanh. 4 Ban kiÓm ®Þnh kho vËn gåm 5 ng-êi cßn l¹i 17 ng-êi lÇ nh©n viªn b¸n hµng. HiÖn t¹i C«ng ty cã 35 ng-êi . HÖ thèng tæ chøc ®-îc ph©n bæ nh- sau: B¶ng 2 STT §¬n vÞ Sèlao ®éng 1 Ban gi¸m ®èc 3 2 Phßng kÕ ho¹ch kinh doanh 3 3 Phßng tµi chÝnh kÕ to¸n 3 4 Phßng tæ chøc 2 5 Ban kiÓm ®Þnh kho vËn 2 6 Nh©n viªn thõa hµnh 22 Tæng sè 35 3. Chøc n¨ng, nhiÖm vô cña C«ng ty. -Chøc n¨ng: §¸p øng nhu cÇu c¸c mÆt hµng vÒ vËt liÖu x©y dùng cho c¸c c«ng tr×nh c«ng céng, c«ng tr×nh d©n dông, c¸c hé kinh doanh nhá. - NhiÖm vô: +Nghiªn cøu t×m hiÓu kh¸ch hµng. +Nghiªn cøu t×m hiÓu c¸c nhµ cung øng, c¸c nguån hµng. + ChÊp hµnh chÝnh s¸ch, chÕ ®é luËt phÊp cña nhµ n-íc. 5 PhÇn II: M«i tr-êng kinh doanh vµ kÕt qu¶ kinh doanh cña C«ng ty trong nh÷ng n¨m qua. I. M«i tr-êng kinh doanh cña C«ng ty. I.1. m«i tr-êng chÝnh trÞ luËt ph¸p. N-íc ta ®ang trªn ®-êng x©y dùng Chñ NghÜa X· Héi, ®ang tiÕn hµnh sù nghiÖp c«ng nghiÖp ho¸ hiÖn ®¹i ho¸ ®Êt n-íc, còng nh- c¸c thµnh phÇn kinh tÕ ngoµi quèc doanh kh¸c. C«ng ty cæ phÇn lu«n lu«n ®-îc nhµ n-íc khuyÕn khÝch ph¸t triÓn s¶n xuÊt kinh doanh. Tõng b-íc chØnh söa vµ ban hµnh hÖ thèng hµnh lang ph¸p lý, chÝnh s¸ch th«ng tho¸ng phï hîp víi t×nh h×nh chÝnh trÞ cña n-íc ta. Tuy vËy vÉn cßn tån t¹i nh÷ng quy ®Þnh vÒ luËt ph¸p ch-a ®ång bé ®Æc biÖt sù ph©n biÖt ®èi xö gi÷a C«ng ty nhµ n-íc víi c¸c thµnh phÇn kinh tÕ ngoµi quèc doanh. I.2.M«i tr-êng kinh tÕ HÇu nh- tÊt c¶ c¸c C«ng ty ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh th× ngoµi yÕu tè nhu cÇu, yÕu tè kinh tÕ cã thÓ coi lµ yÕu tè kh¸ quan träng h-íng C«ng ty vÇo viÖc sÏ s¶n xuÊt kinh doanh trong lÜnh vùc nµo, mÆt hµng g× ®Ó tho¶ m·n tèt nhÊt nhu cÇu cña ng-êi tiªu dïng. §Æc biÖt ®èi víi c¸c C«ng ty kinh doanh vËt liÖu x©y dùng nãi chung vµ C«ng ty Cæ PhÇn Th-¬ng M¹i vµ X©y Dùng Hµ Néi nãi riªng. M«i tr-êng kinh tÕ cã ¶nh h-ëng rÊt lín tíi nhu cÇu x©y dùng, nhu cÇu vÒ vËt liÖu x©y dùng. N-íc ta sau m-êi n¨m ®æi míi kinh tÕ, tuy t×nh h×nh kinh tÕ thÕ giíi vµ khu vùc cã nhiÒu biÕn ®éng lín nh-ng n-íc ta vÉn gi÷ ®-îc møc t¨ng tr-ëng æn 6 ®Þnh ( tû lÖ t¨ng tr-ëng GDP hµng b×nh qu©n hµng n¨m kho¶ng 7,5%) , thu nhËp b×nh qu©n ®Çu ng-êi kh«ng ngõng t¨ng lªn v× vËy nhu cÇu vÒ x©y dùng t¨ng m¹nh. Tuy vËy ë n-íc ta hiÖn nay vÉn cßn t×nh tr¹ng c«ng ty th× thiÕu vèn cßn c¸c ng©n hµng l¹i thõa vèn, c¬ chÕ cho vay vÉn cßn khã kh¨n, ®Æc lµ ng©n hµng cã sù ph©n biÖt khi cho vay vèn gi÷a C«ng ty nhµ n-íc víi c¸c thµnh phÇn kinh tÕ kh¸c, trong ®ã theo sè liÖu thèng kª cña Bé Tµi ChÝnh n¨m 2001 cho thÊy 100% doanh nghiÖp nhµ n-íc th× 80% lµ do ng©n s¸ch nhµ n-íc cÊp, c¸c doanh nghiÖp th× cã quy m« nhá víi 20% cã vèn chñ së h÷u lµ 2 tû ®ång cßn l¹i lµ vèn vay, sè doanh nghiÖp cã tµi s¶n trÞ gi¸ > 10 tû ®ång chØ chiÕm 24%. Cho nªn ®èi víi C«ng ty kinh doanh vËt liÖu x©y dùng th× nhu cÇu vÒ vèn lµ rÊt lín, do ®ã ho¹t ®éng kinh doanh cña C«ng ty cßn gÆp nhiÒu khã kh¨n vÒ vèn nhÊt lµ vèn vay ng©n hµng. N h¬n n÷a, n-íc ta tuy d· b-íc ®Çu h×nh thµnh thÞ tr-êng chøng kho¸n nh-ng míi chØ lµ ®iÓm khëi ®Çu, ngoµi ra cßn l-îng vèn lín trong d©n chóng cßn nhµn dçi mµ ch-a ®-îc khai th¸c triÖt ®Ó. V× vËy, nhµ n-íc cÇn cã biÖn ph¸p tæ chøc qu¶n lý sö dông nguån vèn sao cho hiÖu qu¶, ®iÒu chØnh møc vay hîp lý, t¹o hµnh lang cho vay thuËn tiÖn h¬n, ®iÒu chØnh l¹i møc l·i xuÊt vay, cho vay nhµm khuyÕn khÝch, thu hót nguån vèn nhµn rçi trong d©n chóng, ®ång thêi c¸c doanh nghiÖp ®-îc vay vèn trong ®iÒu kiÖn rÔ rµng vµ b×nh ®¼ng. I.3 M«i tr-êng nh©n khÈu häc. M«i tr-êng nh©n khÈu lµ yÕu tè kh«ng thÓ kh«ng ®Ò cËp ®Õn trong ho¹t ®éng kinh doanh cña C«ng ty. Râ rµng r»ng tèc ®é ®« thÞ ho¸ nhanh, mËt ®é d©n ccña thµnh phè, thÞ x· rÊt ®«ng nhÊt lµ thµnh phè Hµ Néi víi trªn 3 tû ng-êi ®ang t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho c¸c doanh nghiÖp víi nh÷ng c¬ héi kinh doanh hÕt søc thuËn lîi cho C«ng ty. §Æc biÖt trong chÝnh s¸ch ph¸t triÓn thµnh phè cña nhµ n-íc ®ang tiÕn hµnh x©y dùng c¸c khu ®« thÞ míi, c¸c nhµ chung 7 c- cao tÇng, c¸c kÕ ho¹ch c¶i t¹o nhµ cöa ®-êng xa, cÇu cèng. NhÊt lµ trong dù ¸n quy ho¹ch thµnh phè tõ nay ®Õn n¨m 2020 sÏ më réng ®« thÞ ra c¸c vïng lËn víi b¸n kÝnh cña thµnh phè Hµ Néi tõ 40 ®Õn 50 km trong ®ã lÊy dßng s«ng Hång lµm trung t©m ®ang vµ sÏ më ra më ra mét thÞ tr-êng réng lín cho c¸c C«ng ty s¶n xuÊt kinh doanh trong lÜnh vùc vËt liÖu x©y dùng. I.4 m«i tr-êng khoa häc ký thuËt vµ c«ng nghÖ. Nh×n chung, ë n-íc t© c«ng nghÖ cßn l¹c hËu vµ yÕu kÐm nªn xi m¨ng, x¾t thÐp vÉn sÏ lµ vËt liÖu kh«ng thÓ thiÕu ®-îc trong lÜnh vùc x©t dùng, tuy vËy hiÖn nay víi c«ng nghÖ míi cÊc c«ng tr×nh lín th-êng chuyÓn sang sö dông bª t«ng thµnh phÈm cu¶ c¸c nhµ m¸y do ®ã, khèi l-îng tiªu thô xi m¨ng cña c«ng ty ®ang cã chiÒu h-íng gi¶m sót. II. M«i tr-êng vi m« cña C«ng ty II.1. M«i tr-êng néi bé cña C«ng ty. Do lµ c«ng ty cæ phÇn, gãp vèn cña nhiÒu thµnh viªn, do ®ã ho¹t ®éng kinh doanh cña C«ng ty lu«n ®-îc chØ ®¹o theo dâi, gi¸m s¸t, vµ mäi ng-êi lµm viÖc víi tr¸ch nhiÖm cao. H¬n n÷a, do c¬ bé m¸y qu¶n lý cu¶ C«ng ty rÊt ®¬n gi¶n gän nhÑ cho nªn viÖc ra quyÕt ®Þnh nhanh, chÝnh s¸ch gi¸ c¶ cã thÓ thÊp h¬n c¸c doanh nghiÖp nhµ n-íc do kh«ng ph¶i nu«i bé m¸y qu¶n lý cång kÒnh …nªn rÊt ®-îc c¸c C«ng ty x©y dùng -a thÝch. Tuy vËy trong ®iÒu kiÖn kinh tÕ thÞ tr-êng hiÖn nay, C«ng ty muèn lµm ¨n, kinh doanh l©u dµi, t¹o lËp ®-îc chç ®øng v÷ng ch¾c trªn thÞ tr-êng th× nã kh«ng chØ tho¶ m·n tèt nhÊt nhu cÇu cña kh¸ch hµng, mµ C«ng ty cßn ph¶i lµm marketing ®èi víi c¸c nh©n viªn cña m×nh, b»ng c¸ch t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho tÊt c¶ c¸c c¸ nh©n ph¸t huy hÕt tµi n¨ng, n¨ng lùc cña hä, cã chÝnh s¸ch ch¨m sãc, ®·i ngé hîp lý nh- l-¬ng, 8 th-ëng …nh»m t¹o lßng tin cña ng-êi lao ®éng ®èi v¬Ý c«ng ty ®Ó tõ ®ã khiÕn hä tin t-ëng vµ trung thµnh víi C«ng ty. II.2C¸c nhµ cung cÊp. Víi ®Æc ®iÓm thÞ tr-êng cña C«ng ty võa bao gåm c¶ thÞ tr-êng tiªu dïng võa bao gåm c¶ thÞ tr-êng s¶n xuÊt, c¸c C«ng ty s¶n xuÊt vËt liÖu x©y dùng l¹i do c¸c tæng C«ng ty cu¶ nhµ n-íc ®éc quyÒn qu¶n lý. Do vËy ®Ó cã nguån hµng lu«n cung cÊp s½n sµng vµ æn ®Þnh nªn C«ng ty kh«ng chØ t¹o lËp mèi quan hÖ l©u dµi mµ ph¶i g©y dùng ®-îc uy tÝn nh»m t¹o chç ®øng v÷ng ch¾c víi c¸c nhµ cung cÊp ®Ó cã ®-îc sù hç trî vÒ tµi chÝnh vµ uy tÝn cu¶ c¸c C«ng ty. C¸c nhµ cung øng cña C«ng ®ang lµ: -C«ng ty THNN Xu©n Hoµ -154 TrÇn Nguyªn H·n – H¶i Phßng lµ tæng ®¹i lý s¾t rhÐp cña VIÖt óc, VIÖt Hµn, ViÖt NhËt ( thÐp MiÒn Nam) -Cöa hµng sè 9 - ®-êngTrÇn Duy H-ng lµ chi nh¸nh C«ng ty gang thÐp Th¸i Nguyªn t¹i Hµ Néi -C«ng ty THNN VÜnh Thµnh lµ tæng §¹i lý Xi m¨ng Nghi s¬n taÞ H¶i Phßng Trung t©m 5 C«ng ty vËt t- kü thuËt xi mawng t¹i Hµ Néi lµ c«ng ty chuyªn kinh doanh xi m¨ng nh·n hiÖu Nghi S¬n, Bót S¬n, BØm S¬n, Hoµng Th¹ch -Tæ hîp t¸c ViÖt An ®-êng Ph¸p V©n –Tæng ®¹i lý xi m¨ng Chinfon -C«ng ty 18 bé Quèc Phßng – tæng ®¹i lý xi m¨ng Quèc Phßng -C«ng ty Th-¬ng m¹i vµ gia c«ng kim khÝ – kinh doanh vËt liÖu x©y dùng ( cung cÊp cho C«ng ty ®inh vµ thÐp 1 ly) Trung t©m dÞch vô kim khÝ L-u X¸ - chuyªn s¶n xuÊt, kinh doanh c¸c lo¹i thÐp h×nh, thÐp gãc… HiÖn t¹i ®ay vÉn lµ c¸c nhµ cung cÊp chÝnh, tryÒn thèng cña C«ng ty, trong thêi gian tíi C«ng ty cã thÓ cã chiÕn l-îc ®µu t- vµo viÖc t×m kiÕm thªm c¸c nhµ cung øng kh¸c… 9 II.3.Kh¸ch hµng cña C«ng ty Kh¸ch hµng chÝnh hiÖn nay cña C«ng ty lµ c¸c c«ng tr×nh x©y dùng lín cña c¸c C«ng ty, xÝ nghiÖp x©y dùng thuéc c¸c tæng c«ng ty nh- tæng C«ng ty x©y dùng S«ng §µ, tæng c«ng ty X©y dùng Hµ Néi, c¸c c«ng ty x©y dùng tr¸ch nhiÖm h÷u h¹n nh- c«ng ty TNHH §«ng D-¬ng, c«ng ty TNHH Ph-¬ng Nam…§©y lµ nh÷ng kh¸ch hµng c«ng nghiÖp, tuy sè l-îng Ýt nh-ng mua víi sè l-îng lín. ,ch¼ng h¹n c«ng tr×nh Trung T©m th-¬ng M¹i Hµng H¶i Quèc TÕ Hµ Néi do xÝ nghiÖp sè 103 cña C«ng ty x©y dùng sè 1 thuéc Tæng C«ng ty x©y dùng Hµ Néi ®· dïng 1.000 tÊn thÐp do C«ng ty cung cÊp víi tæng trÞ gi¸ lªn tíi 4.500.000.000®. H¬n n÷a ®Ó tiÕp xóc vµ cã ®-îc mét kh¸ch hµng c«ng nghiÖp cÇn chi phÝ rÊt lín, v× vËy ®èi víi kiÓu kh¸ch hµng nµy c«ng ty ph¶i ®¹t ch÷ tÝn lªn hµng ®Çu th«ng qua chÝnh s¸ch gi¸ c¶, dÞch vô b¸n hµng…HiÖn nay thÞ tr-êng cña c¸c Cong ty kinh doanh vËt liÖu x©y dùng ®ang cã nguy c¬ bÞ thu hÑp do kh¸ch hµng lµ c¸c tæng C«ng ty x©y dùng lín ®· më réng kinh doanh sang cung øng vËt liÖu x©y dùng cho b¶n th©n C«ng ty m×nh vµ c¶ c¸c C«ng ty kh¸c n÷a, ch¼ng h¹n, khu ®« thÞ míi Trung Nh©n ( Nh©n ChÝnh –tõ Liªm – Hµ Néi) c¸c C«ng ty trùc thuéc ®ang thi c«ng ®-îc tæng C«ng ty VINACONEX trùcc tiÕp cung øng s¾t thÐp, xi m¨ng. Ngoµi ra C«ng ty cßn phôc vô c¸c kh¸ch hµng nhá lÎ nh- c¸c hé gia ®×nh, c¸c nhµ bu«n b¸n lÎ nh-ng tËp trung chÝnh cña C«ng ty vÉn lµ c¸c C«ng ty x©y dùng. HiÖn nay kh¸ch hµng chÝnh cña C«ng ty lµ t¹i ®Þa bµn thµnh phè Hµ Néi, ngoµi ra cã mét sè c¸c c«ng tri×nh lín ë c¸c tØnh l©n cËn. V× vËy thÞ tr-êng vÉn cßn ®ang réng më ®èi víi C«ng ty, kh¸ch hµng truyÒn thèng cña C«ng ty hiÖn nay lµ: C«ng ty x©y dùng sè 1 – tæng VINACONEX C«ng ty x©y dùng sè 2 – tæng VINACONEX C«ng ty x©y dùng sè 1- tæng C«ng ty x©y dùng Hµ Néi 10 C«ng ty x©y dùng sè 2- tæng C«ng ty X©y dùng Hµ Néi C«ng ty x©y dùng sè 13, 15 – tæng C«ng ty x©y dùng S«ng §µ C«ng ty x©y dùng b¶o tµng Hå ChÝ Minh C«ng ty TNHH §«ng D-¬ng… II.4 §èi thñ c¹nh tranh cña C«ng ty HiÖn nay do c¸c c«ng ty s¶n xuÊt kh«ng b¸n lÎ cho c¸c C«ng ty x©y dùng nªn ®ã kh«ng ph¶i lµ ®èi thñ c¹nh tranh cña c«ng ty. Mµ ®èi thñ c¹nh tranh lín cña C«ng ty lµ c¸c C«ng ty th-¬ng m¹i, c¸c ®¹i lý cÊp II trong ®ã th-êng lµ c¸c doanh nghiÖp nhµ n-íc víi mÆt m¹nh lµ vèn lín ®éi ngò marketing m¹nh vµ nhiÒu n¨m kinh nghiÖm trong kiinh doanh vËt liÖu x©y dùng. Nh-ng ®iÓm yÕu cña hä lµ do bé m¸y qu¶n lý cßn c«ng kÒnh nªn qu¸ tr×nh th«ng qua quyÕt ®Þnh th-êng ph¶i qua nhiÒu thñ tôc r-êm giµ g©y khã kh¨n cho kh¸ch hµng. Mét sè ®èi thñ c¹nh tranh lín cña C«ng ty nh-: C«ng ty vËt t- kü thuËt H¶i phßng C«ng ty Sinco _ tæng ®¹i lý thÐp ViÖt óc XÝ nghiÖp dÞch vô V¨n §iÓn- chuyªn kinh doanh vËt liÖu x©y dùng C«ng ty thø liÖu trung -¬ng – chuyªn kinh doanh vËt liÖu x©y dùng. Víi C«ng ty míi thµnh lËp nh- C«ng ty Cæ PhÇn Th-¬ng m¹i vµ X©y dùng Hµ Néi th× ®èi thñ c¹nh tranh chÝnh ®ù¬c x¸c ®Þnh lµ: C«ng ty TNHH Hång Hµ C«ng ty TNHH Toµn Th¾ng C«ng ty TNHH V¹n Lîi C«ng ty TNHH Hõng S¸ng II.5kÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh cña C«ng ty trong 3 n¨m qua 11 B¶ng kÕt qu¶ kinh doanh mÆt hµng xi m¨ng cña C«ng ty Chñng lo¹i Xi m¨ng Nghi S¬n Xi m¨ng Bót S¬n Xi m¨ng Chinfon Xi m¨ng Quèc Phßng  1999 2000 2001 TriÖu TÊn TriÖu TÊn TriÖu ®ång ®ång ®ång 20165 14518 21615 15562 17953 12926 168 120,12 177 127 175 125 319 228,09 320 229 270 193 489,5 337,7 517,6 394 523,5 361 20652 14518 22112 16312 18398 13605 TÊn 12 B¶ng kÕt qu¶ kinh doanh mÆt hµng s¾t thÐp cña C«ng ty Cì thÐp  6  8  10  12  13  14  16  18  19  20  22  25  28  29  32  36 ThÐp L,U,I §inh D©y buéc  1999 Kg 198543 304176 235675 564914 745309 71921 99566 582329 123766 379013 337320 175010 379363 200579 36429 21789 28399 291714 30537 4806352 TriÖu ® 913.2978 1399.21 1060,538 2542,113 3353,891 323.6445 448,047 2620,481 556,947 1705,559 1517,94 787.545 1707,134 902,6055 163,9305 98,0505 119.2758 2000 Kg 215808 327072 258984 146957 607434 79288 790341 111872 647026 139064 310334 416498 186181 399330 25677 250326 26703 TriÖu ® 992,7168 1504,531 1165,428 661,3065 2733,453 356,796 3556,535 503,424 2911,617 625,788 1396,503 1874,241 837,8145 1796,985 115,5465 1126,467 112,1526 1633.598 152.685 22006,49 30537 310334 5279766 171.0072 1551.67 23993,98 2001 Kg 239787 387072 287760 159175 690267 91135 878157 149163 726996 152818 291714 562623 490281 202371 448686 273009 46014 31050 35100 6143178 TriÖu ® 1103,02 1780,531 1294,92 716.,875 3106,202 410,1075 3951,707 671.,335 3271,482 687,681 1312,713 2531,804 2206.,65 910,6695 2019,087 1228,541 193.,588 173.88 175.5 27744,89 PhÇn III: kÕ ChiÕn marketing cña II.6 T×nh h×nh thùc hiÖn ho¹ch l-îc kinh doanh cña C«ng ty trong ba C«ng n¨m quaty trong nh÷ng n¨m qua. 1. ChiÕn lù¬c s¶n phÈm. §èi víi c¸c c«ng tr×nh x©y dùng, C«ng ty nhËn thÊy tÊt c¶ c¸c mÆt hµng liªn quan ®Õn x©y dùng ®Òu cã kh¶ n¨ng kinh doanh. Nh-ng do ®iÒu kiÖn hiÖn nay do c«ng ty míi thµnh lËp nªn nguån nh©n lùc cßn h¹n hÑp, vèn cßn thiÕu, c«ng ty ®ang tõng b-íc t¹o lËp chç ®øng trªn thÞ tr-êng. V× vËy, hiÖn t¹i c«ng ty míi tËp trung ®¸p øng nhu cÇu vÒ s¾t thÐp, xi m¨ng víi nhiÒu chñng lo¹i kÝch cì cña c¸c nhµ m¸y. Ch¼ng h¹n, ®èi víi s¾t thÐp hiÖn C«ng ty ®ang kinh doanh c¸c lo¹i hµng do tæng C«ng ty thÐp ViÖt Nam s¶n xuÊt nh-: 13 - thÐp ViÖt óc: liªn doanh gi÷a ViÖt Nam vµ óc - thÐp ViÖt Hµn: liªn doanh gi÷a ViÖt Nam vµ Hµn Quèc - thÐp Th¸i Nguyªn: do c«ng ty gang thÐp Th¸i Nguyªn s¶n xuÊt víi ®ñ c¸c kÝch cì, chñng lo¹i tõ thÐp trßn tr¬n , trßn gai, thÐp h×nh, thÐp tÊm , l¸. - thÐp ViÖt NhËt: do ViÖt Nam s¶n xuÊt nh-ng sö dông c«ng nghÖ NhËt B¶n hay cßn gäi lµ thÐp MiÒn Nam - ngoµi ra C«ng ty cßn kinh doanh thÐp c¬ khÝ theo ®¬n ®Æt hµng cña tõng kh¸ch hµng cô thÓ. B¶ng 3 : C¸c ®Æc tÝnh c¬ lý s¶n phÈm Lo¹i thÐp Ký Giíi h¹n hiÖu ch¶y thÐp N/mm2 SD ≥295 Giíi Thö uèn nguéi h¹n ®øt §é gi¸n dµi C= b¸n kÝnh gãc uèn ( (% ) D=®-êng kÝnh danh N/mm2) 44060 nghÜa ≥ 16 C=1,52,0d (1800) 390510 ≥560 ≥16 C = 2,5 d (1800) SD 295 16 C=1,5d(1800) d≤16 295 390 Th¸iNguyª 295 n SD 390 0 440min minD≤25 18minD>2 C = 2d (1800) d> 16 5 ViÖt Hµn SD 390 390510 560 min 16minD≤2 5 18minD>2 5 14 C = 2,5d (1800) SD 295390 440 min 16 295 ViÖt óc C=1,5d (1800) víi d< minD≤25 16 18minD> C= 2d (1800) víi d>16 25 SD 390 560 16 mind≤25 390 510 min 18mind>25 C = 2,5 d(1800) SD ViÖt NhËt 295 SD 390 Víi mÆt hµng xi m¨ng: C«ng ty kinh doanh c¸c lo¹i hµng víi c¸c nh·n hiÖu sau. Xi m¨ng Nghi S¬n Xi m¨ng Bót S¬n Xi m¨ng Chinfon Xi m¨ng BØm S¬n Xi m¨ng Hoµng Th¹ch Xi m¨ng Quèc Phßng Do c«ng ty chñ yÕu phôc vô kh¸ch hµng lµ c¸c C«ng ty , xÝ nghiÖp x©y dùnglµ chÝnh. Do ®Æc ®iÓm cña ®o¹n thÞ tr-îng nµy lµ sè l-îng Ýt nh-ng hä th-êng mua víi khèi l-îng lín. Cho nªn, C«ng ty rÊt quan t©m tíi dÞch vô kh¸ch hµng trong qu¸ tr×nh sau b¸nnh- lµ viÖc ch¨m sãc kh¸ch hµng, quan t©m ®Õn nh÷ng ng-êi ra quyÕt ®Þnh mua hµng trong c¸c dÞp lÔ tÕt…, dÞch vô thanh to¸n chËm, hç trî kh¸ch hµng trong qu¸ tr×nh vËn chuyÓn nh- giao hµng ®Õn 15 tËn ch©n c«ng tr×nh, vµ ®Æc biÖt quan träng lµ giao hµng ®óng chñng lo¹i vµ ®óng thêi gian nh»m ®¶m b¶o tiÕn ®é thi c«ng cña c¸c c«ng tr×nh…. 2. ChÝnh s¸ch gi¸ c¶ cña c«ng ty V× s¶n phÈm s¾t thÐp, xi m¨ng lµ s¶n phÈm d· d-îc tiªu chuÈn ho¸ rÊt cao, h¬n n-· ng-êi tiªu dïng ( c¸c chñ c«ng tr×nh l¹i hiÓu rÊt râ vÒ s¶n phÈm) do ®ã ®Ó chiÕn th¾ng ®-îc ®èi thñ c¹nh tranh, t¹o lËp ®-îc uy tÝn, mèi quan hÖ tin cËy l©u dµi víi kh¸ch hµng kh«ng chØ th«ng qua dÞch vô sau b¸n, th¸i ®é phôc vô tèt…ë ®©y kh¸ch hµng mua víi sè l-îng lín, v× vËy, gi¸ c¶ ®· trë thµnh yÕu tè hÕt søc quan träng trong viÖc lùa chän c¸c nhµ cung øng. Do vËy c«ng ty ph¶i ®Þnh gi¸ sao cho dÈm b¶o ®-îc mét møc lîi nhuËn nµo ®ã ®Ó gi÷ kh¸ch hµng. HiÖn nay C«ng ty ¸p dông hai chÝnh s¸ch ®Þnh gi¸ lµ -Gi¸ b¸n = Gi¸ mua + chi phÝ vËn chuyÓn + chi phÝ bèc xÕp + lîi nhuËn môc tiªu ( gi¸ 1kg tÝnh khèi l-îng b»ng c©n) Gi¸ b¸n = Gi¸ mua – 100® – chi phÝ vËn chuyÓn – chi phÝ bèc xÕp – ( gi¸ 1kg khèi l-îng tÝnh theo b¶ng tÝnh s½ncña nhµ sÈn xuÊt- tÝnh theo barem) ë c«ng thøc thø nhÊt do chi phÝ bèc xÕp kh«ng thay ®æi = 10®/kg,chi phÝ vËn chuyÓn tuú theo tõng ®Þa ®iÓm vµ tuú theo khèi l-îng lÊy tõng ®ît khi ®ã c«ng ty sÏ c©n ®èi l·i ®Þnh møc tõ 1% ®Õn 2% ®Ó ®-a ra møc gi¸ hîp lý. Ch¼ng h¹n gi¸ mua 10: 4500®/kg 16 Chi phÝ bèc xÕp : 10®/kg Chi phÝ vËn chuyÓn t¹i c«ng tr×nh t¹i Hµ Néi b»ng xe 05 tÊn lµ 10®/kg Khi ®ã gi¸ b¸n cña c«ng ty sÏ c©n nh¾c tõ 4500® + 10® + 10® + 45® = 4565® ®Õn 4500® + 10® + 10® + 90® =4610®/kg Víi c«ng thøc thø hai Gi¸ mua  10 lµ 4500®/kg Chi phÝ vËn chuyÓn t¹i c«ng tr×nh t¹i Hµ Néi b»ng xe 05 tÊn lµ 10®/kg Chi phÝ bèc xÕp 10®/kg ThÐp  10 ©m 5% = 5%x 4500= 225 ® Khi ®ã gi¸ b¸n hoµ vèn = 4275 khi ®ã C«ng ty sÏ c©n nh¾c møc gi¸ sao cho ®¶m b¶o lîi nhuËn môc tiªu tõ 1% ®Õn 2% gi¸ b¸n Gi¸ b¸n cña C«ng ty sÏ n»m trong kho¶ng 4275® + 45® =4320® ®Õn 4275® + 90® = 4365®/kg HiÖn nay møc gi¸ b¸n ra cña c¸c nhµ cung øng lµ B¶ng 4 ST Tªn v©t t- T ThÐp trßn tr¬n  6  ViÖt óc ViÖt hµn Th¸inguyª ViÖt NhËt VUC VPS 4.400. 4.440 4.400 4.670 4.500 4.500 Tissco HPS 8 ThÐp v»n SD 295 10 17 4.500 12 4.620 4.450 4.450 4.400 1436 4.570 4.450 4.400 4.350 10 4.770 4.550 4.600 4.550 12 4.620 4.500 4.550 4.450 1436 4.670 4.500 4.400 ThÐp v»n SD 390 4.500 ThÐp 1 ly 5.500 ®inh 5000 ThÐp L,U,I… Dùa vµo b¶ng 3,4 ta thÊy s¶n phÈm s¾t thÐp lµ s¶n phÈm mµ møc ®é tiªu chuÈn ho¸ rÊt cao , c¸c chØ tiªu c¬ lý lµ xÊp xØ nh- nhau, v× vËy, mµ c¸c s¶n phÈm nµy hoµn tcµn cã thÓ thay thÕ cho nhau. Trong ®ã, s¶n phÈm cña VUC vµ VPS gièng nhau hoÇn toµn vÒ c¸c chØ tiªu c¬ lý ho¸ v× vËy mµ hai s¶n phÈm nµy hoµn toµn cã kh¶ n¨ng thay thÕ cho nhau, cho nªn rÊt thuËn tiÖn cho ta khi thuyÕt phôc kh¸ch hµng trong viÖc sö dông c¸c s¶n phÈm nµy. §©y lµ nh÷ng s¶n phÈm mµ møc ®é tiªu chuÈn ho¸ kh¸ cao , nh-ng t¹i sao møc gi¸ b¸n l¹i kh¸c nhau -nh×n vµo b¶ng 4 ta thÊy gi¸ b¸n cña nhµ s¶n xuÊt th-êng thÐp to th× gi¸ rÎ h¬n, thÐp SD390 gi¸ cao h¬n do : +do c«ng nghÖ s¶n xuÊt nªn thÐp nhá ph¶i tr¶i qua nhiÒu kh©u c¸nnªn chi phÝ cao h¬n +do thÐp SD 390 lµ lo¹i thÐp cã chÊt l-îng cao h¬n thÐp SD 295, c¸c chØ tiªu c¬ lý ho¸ ë møc ®é cao h¬n, chÞu lùc , chÞu nhiÖt lín h¬n vµ nã th-êng ®-îc dïng trong c¸c c«ng tr×nh lín -Ta thÊy thÐp VUC lµ cao nhÊt : do ®©y lµ s¶n phÈm tèt, l©u ®êi, cã uy tÝn trªn thÞ tr-êng. Trong khi ®ã s¶n phÈm VPS lµ s¶m phÈm t-¬ng ®-¬ng nh-ng møc gi¸ l¹i thÊp h¬n mét chót thø nhÊt lµ do nã lµ s¶n phÈm míi s¶n xuÊt t¹i ViÖt 18 Nam nªn ng-êi tiªu dïng phÇn nµo còng ch-a quen, thø hai lµ do chÝnh s¸ch ®Þnh gi¸ cña nhµ s¶n xuÊt. Cßn thÐp Tissco lµ thÐp cña C«ng ty gang thÐp Th¸i Nguyªn s¶n xuÊt, chÊt l-îng cã kÐm h¬n VUC vµ VPS mét chót nªn gi¸ c¶ còng thÊp h¬n. ThÐp HPS – thÐp ViÖt Hµn Hay cßn gäi lµ thÐp MiÒn Nam. §©y lµ thÐp cña C«ng ty thÐp MiÒn Nam s¶n xuÊt b»ng c«ng nghÖ NhËt B¶n, s¶n phÈm nµy còng ®-îc ®¸nh gi¸ lµ ss¶n phÈm cã chÊt l-îng t-¬ng ®-¬ng víi thÐp VUC vµ VPS nh-ng do nã lµ s¶n phÈm míi ®-îc ®-a ra tiªu thô ngoµi miÒn b¾c nªn hÇu hÕt ng-êi tiªu dïng còng ch-a quen víi s¶n phÈm nµy, h¬n n÷a víi chiÕn l-îc më réng thÞ tr-êng ra ngoµi BÊc nªn nhµ s¶n xuÊt ¸p dông chiÕn l-îc ®Þnh gi¸ thÊp nhÇm th©m nhËp thÞ tr-ßng nµy. 3.HÖ thèng kªnh ph©n phèi Ph©n phèi lµ qu¸ tr×nh c¸c dßng hµng ho¸ vËn ®éng th«ng qua hÖ thèng kªnh ph©n phèi. Kªnh ph©n phèi bao gåm c¸c ®¬n vÞ trong vµ ngoµi tæ chøc thùc hiÖn c¸c chøc n¨ng lµm t¨ng lîi Ých cña s¶n phÈm vµ dÞch vô. Lîi Ých ®-îc t¹o ra bíi c¸ckªnh ph©n phèi lµ sù cung øng cña s¶n phÈm hoÆc dÞch vô ®óng ®Þa ®iÓm vµ thêi gian vµ phï hîp víi nhu cÇu cña kh¸ch hµng. HiÖn t¹i C«ng ty ¸p dông ba kiÓu kªnh ph©n phèi C¸c c«ng ty x©y dùng Ng-êi tiªu dïng cuèi cïng C«ng ty Ng-êi b¸n lÎ Do C«ng ty chñ yÕu tËp trung vµo c¸c c«ng tr×nh c«ng céng, nªn kh¸ch hµng cña nã chñ yÕu lµ kh¸ch hµng c«ng nghiÖp – c¸c c«ng ty x©y dùng. Kªnh ph©n phèi kiÓu 19 2 vµ 3 chiÕm tû lÖ rÊt Ýt, mµ c«ng ty th-êng sö dông ®éi ngò b¸n hµng trùc tiÕp cña C«ng ty tíi c¸c doanh nghiÖp x©y dùng. 2. ChÝnh s¸ch xóc tiÕn hçn hîp Trong nÒn kinh tÕ hiÖn nay, xóc tiÕn th-¬ng m¹i ®ãng vai trß quan träng trong tiÕn tr×nh x¸c lËp, më réng thÞ tr-êng cña C«ng ty . ViÖc phèi hîp c¸c c«ng cô cña xóc tiÕn hçn hîp lµ yÕu tè quyÕt ®Þnh mét phÇn ®Õn sù tån t¹i vµ ph¸t triÓn cu¶ C«ng ty. Nã lµ mét c«ng cô ®Ó tÊn c«ng vµ ph¸t triÓn thÞ tr-êng, thÞ phÇn cña C«ng ty. Do C«ng ty míi thµnh lËp, h¬n n÷a hÇu hÕt c¸c ho¹t ®éng marketing lµ ®Òu lµm theo kinh nghiÖm , kh«ng theo bµi b¶n, kh«ng cã chiÕn l-îc dµi h¹n nªn ngoµi c«ng cô s¶n phÈm, gi¸ c¶ ®-îc quan t©m nhiÒu th× trong xóc tiÕn hçn hîp C«ng ty hÇu nh- chØ quan t©m tíi xóc tiÕn b¸n vµ b¸n hµng trùc tiÕp. C«ng ty sö dông hai c«ng cô nµy lµ chÝnh yÕu ®Ó tiÕn s©u vµo thÞ tr-êng. Qua nghiªn cøu t×mh h×nh ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty Cæ phÇn Th-¬ng m¹i vµ X©y dùng Hµ Néi ta thÊy tuy míi thµnh lËp nh-ng trong qu¸ tr×nh ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh C«ng ty còng ®· thu ®-îc nh÷ng kÕt qu¶ rÊt ®¸ng khÝch lÖ, tuy vËy trong chiÕn l-îc marketing cña C«ng ty vÉn cßn ph¶i xem xÐt , nghiªn cøu vµ rót kinh nghiÖm ®Ó cã mét chiÕn l-îc marketing phï hîp nh»m t¨ng hiÖu qu¶ ho¹t ®«ngj kinh doanh cña C«ng ty nhiÒu h¬n n÷a trong thêi gian tíi. 20
- Xem thêm -