Tài liệu Báo cáo tổng hợp công ty cổ phần quốc tế quảng cáo thương mại thời gian

  • Số trang: 19 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 31 |
  • Lượt tải: 0
nganguyen

Đã đăng 34345 tài liệu

Mô tả:

Lêi më ®Çu Tõ khi chuyÓn sang nÒn kinh tÕ thÞ tr-êng cã sù qu¶n lý cña Nhµ n-íc nÒn kinh tÕ ViÖt Nam ®· cã nh÷ng khëi s¾c d¸ng kÓ. Tuy nhiªn trong nÒn kinh tÕ thÞ tr-êng víi sù c¹nh tranh gay g¾t, ®Ó tån t¹i vµ ph¸t triÓn, doanh nghiÖp cÇn cã nh÷ng b¹n hµng míi cã uy tÝn víi c«ng nghÖ hiÖn ®¹i. N¾m b¾t ®-îc nh÷ng nhu cÇu ®ã, tõ n¨m 1990 ®Õn nay ho¹t ®éng tæ chøc Héi chî, TriÓn l·m th-¬ng m¹i vµ qu¶ng c¸o ph¸t triÓn mét c¸ch m¹nh mÏ, ®· vµ ®ang t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho viÖc xóc tiÕn giao l-u th-¬ng m¹i gi÷a c¸c doanh nghiÖp víi nhau, còng nhgi÷a doanh nghiÖp víi ng-êi tiªu dïng kh«ng chØ trong ph¹m vi mét quãc gia mµ cßn trªn toµn cÇu. Do vËy ChÝnh phñ ViÖt Nam lu«n lu«n chó träng ®Çu t- cho ngµnh qu¶ng c¸o, tõng b-íc chuyÓn ®æi ho¹t ®éng qu¶ng c¸o t¹i ViÖt Nam trë thµnh ngµnh c«ng nghiÖp mòi nhän. Cho ®Õn nay, ®· cã rÊt nhiÒu C«ng ty qu¶ng c¸o ®-îc thµnh lËp t¹i ViÖt Nam. Ngoµi nh÷ng tæ chøc, C«ng ty qu¶ng c¸o víi quy m« lín nh- HiÖp héi qu¶ng c¸o ViÖt Nam, Vinexad th× C«ng ty Cæ phÇn quèc tÕ qu¶ng c¸o th-¬ng m¹i thêi gian (The Time Group) còng ®-îc ®¸nh gi¸ lµ C«ng ty Qu¶ng c¸o hµng ®Çu t¹i ViÖt Nam. Víi ph-¬ng ch©m qu¶ng c¸o kh«ng chØ phôc vô kinh doanh mµ cßn gãp phÇn t¹o nªn c¶nh quan t-¬i ®Ñp, an toµn cho ®« thÞ, h-íng dÉn thÞ hiÕu ng-êi tiªu dïng, thóc ®Èy s¶n xuÊt hµng trong n-íc. C«ng ty Qu¶ng c¸o thêi gian chó träng ph¸t triÓn c¸c lo¹i h×nh qu¶ng c¸o hiÖn ®¹i: Qu¶ng c¸o neon, qu¶ng c¸o ®iÖn tö, biÓn qu¶ng c¸o thay ®æi theo ch-¬ng tr×nh... b»ng c¸ch tù®Çu t- thiÕt bÞ, c«ng nghÖ, häc tËp, n©ng cao tr×nh ®é kü thuËt vµ nghiªn cøu nghÖ thuËt qu¶ng c¸o tiªn tiÕn còng nh- hîp t¸c, liªn doanh víi c¸c ®ång nghiÖp quèc tÕ. Nhê ®ã nghiÖp vô qu¶ng c¸o cña C«ng ty Qu¶ng c¸o Thêi gian ®· ph¸t triÓn trªn mäi lÜnh vùc. VÒ Héi chî, triÓn l·m th-¬ng m¹i, d-íi sù chØ ®¹o trùc tiÕp cña HiÖp héi qu¶ng c¸o ®· ®i tiªn phong vµ tæ chøc thµnh c«ng tuÇn lÔ tin häc IT Week hµng 1 n¨m vµ nhiÒu triÓn l·m chuyªn ®Ò kh¸c, gãp phÇn ®¸ng kÓ vµo sù nghiÖp ph¸t triÓn th-¬ng m¹i vµ ®Çu t-. §Æc biÖt, ®ª thóc ®Èy m¹nh mÏ h¬n n÷a tiÕn tr×nh hoµ nhËp kinh tÕ ViÖt Nam vµo céng ®ång quèc tÕ C«ng ty Qu¶ng c¸o Thêi gian ®· triÓn khai tæ chøc mét lo¹t h×nh héi chî triÓn l·m ®Æc tr-ng cña ViÖt Nam t¹i n-íc ngoµi. Qua triÓn l·m héi chî, nhiÒu mèi quan hÖ kinh tÕ ®· ®-îc thiÕt lËp gi÷a c¸c doanh nghiÖp trong vµ ngoµi n-íc. Trong t-¬ng lai, C«ng ty Qu¶ng c¸o Thêi gian sÏ tiÕp tôc tæ chøc c¸c héi chî nh- vËy bªn c¹nh tæ chøc cho c¸c doanh nghiÖp ViÖt Nam viÖc tham dù c¸c héi chî Quèc tÕ lín ë ngoµi n-íc. §Ó hç trî cho ho¹t ®éng qu¶ng c¸o bµ héi chî ph¸t triÓn, c¸c ho¹t ®éng dÞch vô th-¬ng m¹i, b¸n hµng qu¶ng c¸o, kinh doanh m¸y v¨n phßng, c¸c hµng quµ tÆng truyÒn thèng vµ c¸c s¶n phÈm ®iªu kh¾c nghÖ thuËt... còng kh«ng ngõng ®-îc më réng. XuÊt ph¸t tõ ý nghÜa vµ tÇm quan träng cña viÖc ph¸t triÓn kinh doanh dÞch vô, sau mét thêi gian thùc tÕ t¹i C«ng ty Cæ phÇn quèc tÕ qu¶ng c¸o th-¬ng m¹i Thêi gian (The Time Group) em ®· ®i s©u t×m hiÓu c¸c ho¹t ®éng kinh doanh cña doanh nghiÖp. 2 PhÇn I Tæ chøc bé m¸y cña doanh nghiÖp Chøc n¨ng vµ quyÒn h¹n I- Tæ chøc bé m¸y cña doanh nghiÖp 1- Kh¸i qu¸t vÒ C«ng ty Cæ phÇn quèc tÕ qu¶ng c¸o th-¬ng m¹i thêi gian (The time Group). The time Group ®-îc thµnh lËp n¨m 1995 theo quyÕt ®Þnh sè 2112/GP - UB do thµnh phè Hµ Néi cÊp.  Tªn ®Çy ®ñ: C«ng ty Cæ phÇn quãc tÕ qu¶ng c¸o Th-¬ng m¹i Thêi gian  Tªn giao dÞch: The time international trade advertising joint stock company - The time Group  Tªn gäi t¾t: C«ng ty Qu¶ng c¸o Thêi gian  Trô së chÝnh: Sè 51 Ngâ 91 NguyÔn ChÝ Thanh - §èng §a - Hµ Néi  Fax: 084.4.7733329  Emai Timejsc@fpt.vn. C«ng ty lµ mét doanh nghiÖp trùc thuéc HiÖp héi qu¶ng c¸o ViÖt Nam, h¹ch to¸n ®éc lËp, cã t- c¸ch ph¸p nh©n, cã tµi kho¶n tiÒn ViÖt Nam vµ ngo¹i tÖ t¹i Ng©n hµng vµ cã con dÊu riªng ®Ó giao dÞch. Hµng n¨m C«ng ty x©y dùng vµ thùc hiÖn kÕ ho¹ch kinh doanh dùa trªn nguyªn t¾c kh«ng ngõng më réng vµ n©ng cao hiÖu qu¶ kinh doanh, tho¶ m·n ngµy cµng ®Çy ®ñ h¬n nhu cÇu vÒ dÞch vô cho x· héi, tù bï ®¾p chi phÝ, tù trang tr¶i vèn vµ lµm trßn nghÜa vô víi ng©n s¸ch Nhµ n-íc, tËn dông n¨ng lùc kinh doanh vµ øng dông tiÕn bé khoa häc kü thuËt... Chøc n¨ng chÝnh cña C«ng ty Qu¶ng c¸o Thêi gian lµ kinh doanh qu¶ng c¸o, tæ chøc c¸c cuéc héi chî , triÓn l·m trong vµ ngoµi n-íc. §Ó thùc hiÖn ®-îc c¸c chøc n¨ng, nhiÖm vô trªn, C«ng ty cã mét bé m¸y tæ chøc bao gåm cã Chi nh¸nh, c¸c Trung t©m, XÝ nghiÖp, V¨n phßng, vµ c¸c phßng ban cã mèi quan hÖ mËt thiÕt víi nhau t¹o thµnh mét thÓ thèng nhÊt trong mäi ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh gióp cho C«ng ty kh«ng ngõng ph¸t triÓn. 3 HÖ thèng tæ chøc cña C«ng ty ®-îc chia lµm 2 cÊp. CÊp mét bao gåm c¸c phßng ban trªn C«ng ty, cã nhiÖm vô qu¶n lý c¸c ho¹t ®éng chung cho toµn C«ng ty. CÊp hai bao gåm c¸c trung t©m, chi nh¸nh trùc thuéc C«ng ty S¬ ®å c¬ cÊu tæ chøc cña The Time Group Gi¸m ®èc C¸c chi nh¸nh C¸c v¨n phßng C¸c phßng ban C¸c trung t©m II- Chøc n¨ng, quyÒn h¹n cña c¸c bé phËn trong C«ng ty 1- Chøc n¨ng, quyÒn h¹n cña c¸c trung t©m, chi nh¸nh trùc thuéc C«ng ty 1.1. Chi nh¸nh The time Gorup t¹i thµnh phè Hå ChÝ Minh: Còng nh- C«ng ty, Chi nh¸nh cã tµi kho¶n tiÒn ViÖt Nam vµ ngo¹i tÖ t¹i Ng©n hµng Ngo¹i th-¬ng thµnh phè Hå ChÝ minh. Chi nh¸nh cã chøc n¨ng kinh doanh qu¶ng c¸o vµ ho¹t ®éng tæ chøc héi chî triÓn l·m vµ c¸c chøc n¨ng kinh doanh dÞch vô kh¸c theo kÕ ho¹ch C«ng ty giao trong ph¹m vi khu vùc phÝa Nam. Chi nh¸nh cã t- c¸ch ph¸p nh©n giao dÞch kinh doanh, cã con dÊu riªng ®Ó giao dÞch, ho¹t ®éng theo c¸c chÕ ®é h¹ch to¸n phô thuéc C«ng ty, nh-ng tù chñ vÒ tµi chÝnh. 1.2. Chi nh¸nh The time Goup t¹i §µ N½ng: Cã chøc n¨ng quyÒn h¹n t-¬ng tù Chi nh¸nh thµnh phè Hå ChÝ Minh. 1.3. Trung t©m Héi chî th-¬ng m¹i: §©y lµ ®¬n vÞ chñ yÕu tæ chøc c¸c cuéc héi chî, triÓn l·m trong vµ ngoµi n-íc. Ngoµi ra. Trung t©m cßn kinh doanh dÞch vô thiÕt kÕ thi c«ng, dµn dùng gian hµng triÓn l·m, phßng tr-ng bÇy s¶n phÈm... vµ c¸c dÞch vô kh¸c phôc vô cho xuÊt nhËp khÈu hµng ho¸. 4 1.4. Trung t©m Qu¶ng c¸o th-¬ng m¹i: Lµ ®¬n vÞ chuyÓn kinh doanh c¸c lo¹i h×nh qu¶ng c¸o th-¬ng m¹i, nh- c¸c lo¹i biÓn qu¶ng c¸o, hiÓn hiÖu, pano, b¶ng qu¶ng c¸o ®iÖn tö, qu¶ng c¸o trªn c¸c ph-¬ng tiÖn giao th«ng nh- s¬n vÏ trªn xe buýt, xe löa... bªn c¹nh ®ã Trung t©m cßn lµm ®Çu mèi tiÕp nhËn qu¶ng c¸o th-¬ng m¹i cung cÊp cho c¸c ph-¬ng tiÖn th«ng tin ®¹i chóng nh- b¸o h×nh, b¸o nãi. 1.5. Trung t©m Th-¬ng m¹i vµ dÞch vô qu¶ng c¸o héi chî: Ho¹t ®éng kinh doanh th-¬ng m¹i nh- khai th¸c hµng ho¸ b¸n bu«n, b¸n lÎ, lµm c¸c dÞch vô phôc vô cho triÓn l·m héi chî. 1.6. Trung t©m thiÕt kÕ qu¶ng c¸o: Ho¹t ®éng chñ yÕu cña trung t©m lµ thiÕt kÕ, in Ên c¸c mÉu catalogue cho c¸c héi chî triÓn l·m do C«ng ty tæ chøc, ngoµi ra trung t©m cßn lµm c¸c ®Çu lÞch, in Ên tê r¬i, tê mêi, c¸c form, c¸c dÞch vô vÒ cÊn lo¸t cho mäi ®èi t-îng cã nhu cÇu. 1.7. XÝ nghiÖp thiÕt bÞ kü thuËt m¸y v¨n phßng: Kinh doanh chñ yÕu lµ m¸y photocopy, m¸y ®Õm tiÒn, m¸y huû tµi liÖu, m¸y fax, v¨n phßng phÈm... vµ c¸c linh kiÖn, phô tïng thay thÕ. 1.8. XÝ nghiÖp kinh doanh thiÕt bÞ Qu¶ng c¸o vµ DÞch vô th-¬ng m¹i: XÝ nghiÖp kinh doanh, s¶n xuÊt c¸c l¹i ®Ìn qu¶ng c¸o, kinh doanh hµng ®iÖn l¹nh, thiÕt bÞ m¸y mãc ... 2- Chøc n¨ng cña c¸c phßng ban trong C«ng ty 2.1. Phßng hµnh chÝnh qu¶ng trÞ: Gåm 2 chøc n¨ng lµ hµnh chÝnh vµ qu¶n trÞ. Qu¶n lý cho dÊu, c«ng v¨n ®i, ®Õn. Bé phËn lÔ t©n, t¹p vô phôc vô tiÕp kh¸ch cña Gi¸m ®èc vµ cña c¸c Trung t©m, XÝ nghiÖp. Bªn c¹nh ®ã qu¶n lý ®iÒu hµnh xe « t«, b¶o vÖ, qu¶n lý trô së C«ng ty. 2.2. Phßng Qu¶n lý kinh tÕ: Tham m-u cho gi¸m ®èc x©y dùng c¸c chØ tiªu kÕ ho¹ch kinh tÕ tµi chÝnh. Gióp gi¸m ®èc C«ng ty h-íng dÉn, x©y dùng vµ qu¶n lý c«ng t¸c kÕ h¹ch tµi chÝnh s¸t thùc tÕ vµ cã hiÖu qu¶. Gióp C«ng ty ®iÒu hoµ ®ång vèn gi÷a c¸c ®¬n vÞ trùc thuéc C«ng ty, ®¶m b¶o viÖc qu¶n lý vµ sö dông ®ång vèn cã hiÖu qu¶. 5 Qu¶n lý c¸c hîp ®ång kinh tÕ cña c¸c ®¬n vÞ trùc thuéc, kÞp thêi ph¸t hiÖn nh÷ng hîp ®ång cã sù hë, khã thùc hiÖn hoÆc kh«ng cã kh¶ n¨ng thùc hiÖn, b¸o c¸o gi¸m ®èc C«ng ty vµ t×m h-íng gi¶i quyÕt nh»m tr¸nh nh÷ng tæn thÊt vÒ kinh tÕ do viÖc lý kÕt hîp ®ång g©y ra. 2.3. Phßng tæ chøc c¸n bé: Thùc hiÖn c«ng t¸c qu¶n lý nh©n lùc cña C«ng ty, bao gåm: qu¶n lý ®éi ngò c¸n bé hiÖn t¹i vµ tæ chøc c¸c ho¹t ®éng, c¸c kho¸ häc nh»m n©ng cao tr×nh ®é cña ®éi ngò c¸n vé trong C«ng ty. Lµm c¸c c«ng t¸c tuyÓn nh©n viªn míi, xem xÐt nh÷ng ®Ò nghÞ cña c¸c ®¬n vÞ c¬ së khi cã nhu cÇu tuyÓn dông lao ®éng l©u dµi hoÆc t¹m thêi. Phßng tæ chøc c¸n bé lµ phßng ban duy nhÊt cña C«ng ty cã quyÒn h¹n tuyÓn dông lao ®éng. 2.4. Phßng t- vÊn Kinh doanh th-¬ng m¹i: §©y lµ phßng cã chøc n¨ng t×m kiÕm th«ng tin vÒ thÞ tr-êng ®Ó cung cÊp cho c¸c ®¬n vÞ trùc thuéc. T- vÊn cho C«ng ty cho m« h×nh gi¸m ®èc c¸c trung t©m, xÝ nghiÖp c«ng viÖc kinh doanh. Tæ chøc bé m¸y ho¹t ®éng kinh doanh theo h-íng chuyªn ngµnh cña C«ng ty tá ra rÊt phï hîp víi t×nh h×nh thÞ tr-êng hiÖn nay. ViÖc cho phÐp c¸c ®¬n vÞ chñ ®éng giao dÞch, kinh doanh theo uû quyÒn cña Tæng gi¸m ®èc C«ng ty, ®-îc h¹ch to¸n kinh tÕ néi bé ®· t¹o ®µ ph¸t triÓn, gãp phÇn ph¸t huy hiÖu qu¶ kinh doanh vµ cñng cè vÞ thÕ cña C«ng ty trªn thÞ tr-êng. 6 PhÇn II M«i tr-êng vµ ho¹t ®éng kinh doanh cña The time goup I- M«i tr-êng kinh doanh cña The time Group Ngay tõ khi míi thµnh lËp C«ng ty ®· më réng c¸c h×nh thøc qu¶ng c¸o nh-: Qu¶ng c¸o b»ng pano dùng ngoµi trêi vµ trªn c¸c ph-¬ng tiÖn giao th«ng c«ng céng, qu¶ng c¸o b»ng c¸c thiÕt bÞ ®iÖn tö, qu¶ng c¸o qua truyÒn h×nh, ®µi ph¸t thanh, xe buýt vµ trªn xe ®Èy hµnh lý nhµ ga Néi Bµi... Qu¶ng c¸o qua c¸c t¹p chÝ, b¸o th-êng kú. Ngoµi ra, C«ng ty cßn thùc hiÖn c¸c dÞch vô in lÞch, in catalogue, tê gÊp, nh·n bao b× hµng ho¸ ... Còng nh- ho¹t ®éng qu¶ng c¸o, ho¹t ®éng tæ chøc héi chî vµ triÓn l·m th-¬ng m¹i cña C«ng ty còng ph¸t triÓn ®¹t hiÖu qu¶ t-¬ng ®èi cao. C«ng ty ®· tæ chøc TuÇn lÔ tin häc IT Week hµng n¨m vµo th¸ng 11 ®©y lµ cuéc triÓn l·m lín nhÊt cña ngµnh tin häc ViÖt Nam ®-îc tæ chøc trong n-íc. Song song víi TuÇn lÔ tin häc IT Week hµng n¨m, C«ng ty cßn chñ ®éng tæ chøc c¸c héi chî triÓn l·m th-¬ng m¹i tæng hîp vµ chuyªn ®Ò ë trong vµ ngoµi n-íc. S¶n phÈm cña C«ng ty lµ s¶n phÈm dÞch vô, hoµn thiÖn mét s¶n phÈm dÞch vô ®ßi hái cã sù ®Çu t- hîp lý ®Ó dÞch vô cã chÊt l-îng cao. C«ng ty n©ng cao chÊt l-îng s¶n phÈm, t¹o uy tÝn cho m×nh b»ng ph-¬ng thøc kinh doanh thu hót kh¸ch hµng, t¨ng chÊt l-îng phôc vô, ¸p dông khoa häc kü thuËt cña c¸c n-íc tiªn tiÕn phôc vô qu¸ tr×nh kinh doanh. C«ng ty cã rÊt nhiÒu thuËn lîi vÒ thÞ tr-êng do ViÖt Nam lµ n-íc ®«ng d©n, nhu cÇu sö dông tiÖn nghi sinh ho¹t, nhu cÇu s¶n xuÊt lín , cã møc tiªu thô m¹nh. ViÖt Nam cã tiÒm n¨ng tµi nguyªn vµ gi¸ nh©n c«ng thÊp, tr×nh ®é khoa häc, c«ng nghÖ l¹c hËu... dÉn ®Õn cã nhu cÇu cao vÒ hîp t¸c ®Çut- tõ c¸c n-íc ph¸t triÓn, t¹o nguån cho C«ng ty khai th¸c thÞ tr-êng kh¸ch n-íc ngoµi vµ tiÕn tíi më réng thÞ tr-êng ra c¸c n-íc trong khu vùc vµ thÕ giíi. 7 Tuy nhiªn trong nÒn kinh tÕ thÞ tr-êng, doanh nghiÖp nµo còng cã nh÷ng mÆt m¹nh, yÕu nhÊt ®Þnh, C«ng ty Qu¶ng c¸o Thêi gian cßn nh÷ng v-íng m¾c nh- nguån tµi chÝnh cña C«ng ty cßn h¹n hÑp so víi quy m« kinh doanh, ho¹t ®éng kinh doanh cña C«ng ty ®ßi hái vßng quay vèn dµi, kh«ng thu håi vèn nhanh, C«ng ty ch-a cã ®¹i diÖn ë n-íc ngoµi mµ chØ cã ®¹i lý bëi vËy khã thuyÕt phôc ®-îc kh¸ch n-íc ngoµi mÆc dï ngµnh kinh doanh cña C«ng ty ®ßi hái cã nhiÒu b¹n hµng ngoµi n-íc... II- Thùc tr¹ng ho¹t ®éng kinh doanh cña The time Group 1- T×nh h×nh cung øng hµng ho¸: §¬n vÞ: 1.000.000® Thùc hiÖn1999 Thùc hiÖn 2000 ChØ tiªu TiÒn TT% TiÒn Thùc hiÖn 2001 So s¸nh TT% TiÒn TT% TiÒn TT% 100% 60.000 100% 102,3% 103,4% 103,8% 101,5% Tæng trÞ gi¸ vèn: 56.700 100% 58.000 - Héi chî triÓn l·m 13.000 23% 13.500 23,3% 13,700 22,8% - Qu¶ng c¸o 35.600 63% 36.700 63,3% 38.800 64,7% 103,08% 105,7% - Ên phÈm, trang 4.000 7% 4.500 7,8% 4.700 7,8% 112,5% 104,4% 4.00 7% 3.300 5,7% 2.800 4,7% 80,5% 84,8% trÝ néi thÊt - C¸c dÞch vô kh¸c Nh- ®· nãi ë trªn s¶n phÈm cña The time Group lµ dÞch vô. T×nh h×nh cung øng dÞch vô cña C«ng ty nh÷ng n¨m 1999, 2000, 2001 nh- sau: C¸c dÞch vô cña n¨m 2000 so víi n¨m 1999 lµ 2,3% t-¬ng øng víi sè tiÒn lµ 1.300.000.000®. N¨m 1997 so víi 1996 3,4% t-¬ng øng víi sè tiÒn lµ 2.000.000.000® Trong ®ã, vÒ dÞch vô héi chî triÓn l·m n¨m 2000 so víi n¨m 1999 t¨ng lµ 3,8% t-¬ng øng víi sè tiÒn lµ 500.000.000®, n¨m 2001 so víi n¨m 2000 t¨ng 1,5 lµ 200.000.000.000® - Qu¶ng c¸o phano n¨m 2000 - 1999 t¨ng 3,08% t-¬ng øng víi sè tiÒn lµ 100.000.000®, n¨m2001 - 200 t¨ng 5,7% t-¬ng øng lµ 210.000.000® 8 - Ên phÈm trang trÝ néi thÊt n¨m 2000 - 1991 t¨ng 2,5% t-¬ng øng víi sè tiÒn lµ 500.000.000®, n¨m 2001 - 2000 t¨ng lµ 4,4% t-¬ng øng víi sè tiÒn lµ 200.000.000® Nh- vËy, nh×n vµo b¶ng biÓu ta thÊy trong c¸c lo¹i dÞch vô héi chî triÓn l·m qu¶ng c¸o, Ên phÈm, dÞch vô kh¸c th× cã quy m« lín h¬n c¶ lµ dÞch vô qu¶ng c¸o sau ®ã ®Õn dÞch vô héi chî. Do sù c¹nh tranh cña thÞ tr-êng, c¸c dÞch vô kh¸c gÆp nhiÒu khã kh¨n nªn viÖc kinh doanh dÞch vô kh¸c gi¶m vµ C«ng ty chñ yÕu ®Èy m¹nh dÞch vô qu¶ng c¸o, héi chî triÓn l·m. 2- T×nh h×nh kinh doanh dÞch vô T×nh h×nh kinh doanh dÞch vô cña C«ng ty Qu¶ng c¸o Thêi gian cïng víi sù chuyÓn biÕn cña nÒn kinh tÕ thÞ tr-êng, nhiÒu thµnh phÇm, C«ng ty Qu¶ng c¸o Thêi gian ®· thùc hiÖn viÖc c¶i c¸ch kinh tÕ, ®æi míi vµ hoµn thiÖn c«ng t¸c kinh doanh cña ®¬n vÞ. C«ng ty m¹nh d¹n tham gia vµo nhiÒu lÜnh vùc kinh doanh kh¸c nhau, ®i s©u t×m hiÓu thÞ tr-êng, t×m ®èi t¸c kinh doanh, do vËy doanh thu qua c¸c n¨m cã chiÒu h-íng t¨ng lªn. Cô thÓ. Thùc hiÖn Thùc hiÖn Thùc hiÖn ChØ tiªu 1999 2000 2001 So s¸nh Tæng trÞ gi¸ vèn 72.045 73.780 76.425 102% 103% - Héi chî triÓn l·m 16.250 16.875 17.125 103% - Qu¶ng c¸o 46.280 47.710 50.440 103% 105% 4.800 5.440 5.640 112% 104% 4.715 3.795 3.220 80% - Ên phÈm, trang trÝ néi thÊt - C¸c dÞch vô kh¸c 101 84% - Héi chî triÓn l·m n¨m 2000 - 1999 t¨ng 3% t-¬ng øng víi sè tiÒn lµ 625.000.000®, n¨m 2001 - 2000 t¨ng 1% t-¬ng øng sè tiÒn 2500.000.000® - Qu¶ng c¸o pano n¨m 2000 - 1999 t¨ng 3% t-¬ng øng víi sè tiÒn lµ 1.430.000.000®, n¨m 2002 t¨ng 5% t-¬ng øng víi sè tiÒn lµ 2.730.000.000® 9 - Ên phÈm trang trÝ néi thÊt n¨m 2000 - 1999 t¨ng 2% t-¬ng øng víi sè tiÒn lµ 600.000.000®, n¨m 2001 - 2000 t¨ng 4% t-¬ng øng víi sè tiÒn lµ 240.000.000® - Kinh doanh dÞch vô kh¸c n¨m 2000 - 1999 chØ ®¹i 80% lµm cho tiÒn gi¶m 920.000.000®, n¨m 2001 - 2000 lµ 84% lµm tiÒn gi¶m 575.000.000® Do C«ng ty chó träng ®i s©u vµo dÞch vô kinh doanh qu¶ng c¸o, héi chî nªn doanh thu cña dÞch vô qu¶ng c¸o t¨ng nhiÒu so víi c¸c dÞch vô kh¸c. 3- KÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh: §¬n vÞ: 1.000.000® ChØ tiªu Thùc hiÖn Thùc hiÖn Thùc hiÖn 1999 2000 2001 1. Doanh thu 72.045 73.780 2- ThuÕ doanh thu (4%) 2.881,8 3. Doanh thu thuÇn So s¸nh 00/99 01/00 76.425 102,4% 103,5% 2.951,2 3.057 102,4% 103,5% 69.163,2 70.828,8 73.368 102,4% 103,5% 56.700 58.000 60.000 102,2% 103,4% 12.463,2 12.828 13.368 102,9% 104,2% 6- Tû lÖ l·i gép 17% 17,3% 17,49% 101,7% 101,09% 7- Chi phÝ kinh doanh 7.204 7.378 7.642,5 102,4% 103,5% 8- Chi phÝ qu¶n lý 4.685 4.759,7 4.967,6 102,3% 103,5% 574.000 654,3 759,6 113,9% 115,8% 10- ThuÕ lîi tøc 285,3 294,4 341,05 113,9% 115,8% 11- Lîi nhuËn thuÇn 316,7 359,9 416,86 113,6% 115,8% 4. TrÞ gi¸ vèn hµng ho¸ 5- L·i gép 9- Lîi nhuËn tr-íc thuÕ Qua b¶ng sè liÖu trªn ta nhËn xÐt vÒ t×nh h×nh kÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh cña C«ng ty nh- sau: Doanh thu vµ doanh thu thuÇn cña C«ng ty n¨m 2000 - 1999 ®Òu t¨ng víi tû lÖ 2,4%, 2001 - 2000 t¨ng víi tû lÖ 3,5%... 10 TrÞ gi¸ vèn cña doanh nghiÖp t¨ng 2,2% n¨m 2000 - 1999 lµm cho l·i gép t¨ng 2,9%. N¨m 2001 so víi n¨m 2000 t¨ng 1,09% vµ lµm chi lîi nhuËn cña C«ng ty t¨ng lªn n¨m 2000 so víi 1999 t¨ng 3,6% vµ n¨m 2001 so víi 2000 t¨ng 5,8%. Chi phÝ kinh doanh cña doanh nghiÖp t¨ng 2,4%cña n¨m 2000 so víi 1999, n¨m 2001 so víi 2000 t¨ng 3,5%. Chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp n¨m 2000 - 1999 t¨ng 2,3% vµ n¨m 2001 2000 t¨ng 3,5%. Nh- vËy, tû lÖ chi phÝ cña doanh nghiÖp n¨m 2001 t¨ng b»ng víi tû lÖ t¨ng cña doanh thu. mÆc dï t×nh h×nh kinh tÕ thÞ tr-êng hiÖn nay ®ßi hái c¸c chi phÝ ph¶i t¨ng nh- chi phÝ tiÕp thÞ vµ nhiÒu chi phÝ kh¸c, nh-ng C«ng ty ®· cã nhiÒu biÖn ph¸p ®Ó ®¶m b¶o t¨ng tr-ëng vèn, lîi nhuËn 2001 t¨ng 5,8%. Qua viÖc ph©n tÝch c¸c kho¶n môc, chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp trªn ta nhËn thÊy chi phÝ qu¶n ký doanh nghiÖp t¨ng lªn th× ng-îc l¹i l¬in nhuËn cña doanh nghiÖp sÏ gi¶m ®i. Do vËy, ®Ó t¹o lîi nhuËn tèi ®a cho doanh nghiÖp ®ßi hái doanh nghiÖp ph¶i lu«n quan t©m ®Õn viÖc gi¶m chi phÝ. MÆt kh¸c gi¶m chi phÝ nãi chung vµ chi phÝ doanh nghiÖp nãi riªng th× gi¸ thµnh dÞch vô sÏ gi¶m do vËy kÝch thÝch ®-îc kh¸ch hµng tham gi¸ qu¶ng c¸o, héi trî triÓn l·m vµ sö dông c¸c dÞch vô kh¸c nhiÒu h¬n. §èi víi xa héi th× gi¶m chi phÝ t¨ng doanh thu, t¨ng lîi nhuËn sÏ n©ng cao ®êi sèng nh©n viªn vµ t¨ng nguån thu cho ng©n s¸ch Nhµ n-íc. 11 III- T×nh h×nh vèn vµ tµi s¶n cña C«ng ty: §¬n vÞ tÝnh: TriÖu ®ång 1999 2000 2001 So s¸nh 00/99 01/00 Tµi s¶n I- Tµi s¶n l-u ®éng 15.726,0 17.823,06 18.123,0 2.097,06 299,94 - TiÒn 9.728,12 10.123,50 10.576,2 395,38 452,7 - Ph¶i thu cña kh¸ch 1.522,316 1.326,70 3.158,9 -195,616 1.832,2 3.672,890 4.972,5 5.136,0 1.299,61 163,5 802,674 1.400,36 1.578,0 597,686 186,64 2.014,500 2.158,0 2.352,6 144,1 194,6 3.004,5 3.258 3.846,0 253,5 588 990,0 1.100 1.493,4 110,0 393,4 2.240,56 1.042,6 hµng - Hµng tån kho - C¸c kho¶n øng tr-íc II- Tµi s¶n cè ®Þnh - Nguyªn gi¸ - Hao mßn Tæng tµi s¶n 17.740,5 19.981,06 21.023,7 Nguån vèn 1- Vèn cæ ®«ng ®ãng 4.578,500 5.721,6 6.789,5 1.143,1 1.067,9 gãp 2- Vèn bæ sung 2.789,700 2.889,2 3.123,6 99,5 234,4 3- Vèn vay ng©n hµng 10.072,3 11.370,8 11.110,6 1.298,5 -260,2 17.440,5 19.981,6 21,023,7 2.240,56 1.042,6 vµ vay kh¸c Tæng nguån vèn Tæng tµi s¶n cña C«ng ty n¨m 2001 so víi n¨m 1999 t¨ng 3.583.200.000®, tµi s¶n l-u ®éng chiÕm tû träng cao. §iÒu nµy chøng tá quy m« ho¹t ®éng kinh doanh cña C«ng ty ngµy cµng më réng. 12 T¹i thêi ®iÓm n¨m 1999 tæng sè vèn cña C«ng ty lµ 17.440.500® Trong ®ã: Vèn cæ ®«ng ®ãng gãp: 4.478.500.000® Vèn bæ sung: 2.789.700.000® Vèn vay ng©n hµng: 10.072.300.000® Sau thêi ®iÓm giao vèn hiÖn nay, ho¹t ®éng kinh doanh cña C«ng ty kh«ng ngõng ph¸t triÓn, C«ng ty kh«ng nh÷ng b¶o toµn vèn mµ cßn t¨ng dÇn lªn. Cho ®Ðn n¨m 2001 tæng sè vèn cña C«ng ty lµ 21.023.700.000® Tuy nhiªn, vèn vay ng©n hµng vµ vay c¸c ®èi t-îng kh¸c vÉn chiÕm tû träng lín trong tæng sè vèn cña doanh nghiÖp. Nguån vèn cña C«ng ty h¹n hÑp ¶nh h-ëng trùc tiÕp ®Õn sù ph¸t triÓn ho¹t ®éng kinh doanh C«ng ty t×m biÖn ph¸p ®Ó t¹o nguån vèn (vay ng©n hµng, xin Nhµ n-íc cÊp vèn, huy ®éng vèn trong CBCNV C«ng ty) bæ sung cho vèn kinh doanh vµ hiÖn ®¹i ho¸ c«ng t¸c qu¶ng c¸o héi chî. HiÖu qu¶ sö dông vèn: Doanh thu vèn = Tæng lîi nhuËn Tæng vèn x 100 N¨m 1999: 1,81%, n¨m 2000: 2,98%, N¨m 2001: 3,98% Doanh thu vèn = Tæng doanh thu Tæng vèn x 100 N¨m 1999: 4,1 vßng, N¨m 2000: 3,6 vßng, N¨m 2001: 2,5 vßng. 13 IV- T×nh h×nh lao ®éng - tiÒn l-¬ng: C¸c chØ tiªu 1999 2000 2001 175 180 + Lao ®éng trùc tiÕp 150 + Lao ®éng gi¸n tiÕp So s¸nh 00/99 01/00 197 5 18 158 159 8 1 25 22 39 -3 17 + Nam 95 98 105 3 7 + N÷ 80 82 93 2 11 + §¹i häc 110 125 148 15 23 + Trung cÊp 56 55 50 -1 -5 + Trung häc 9 0 0 -9 0 946,782tr 1.272,5tr 1.418,9tr 325,718tr 146,4tr 189.356,4tr 254,5tr 283,78tr 65,144tr 29,28tr 450.000 589.000 597.00 139.00 8000 A- Lao ®éng 1. Tæng sè lao ®éng - Theo tÝnh chÊt lao ®éng - Theo giíi tÝnh - Theo tr×nh ®é v¨n ho¸ B- TiÒn l-¬ng - Tæng quü l-¬ng - BHXH - L-¬ng b×nh qu©n (®/ng/th) Do nhu cÇu cña quy m« tæ chøc vµ kinh doanh, ®ßi hái C«ng ty ph¶i cã thªm nh÷ng c¸n bé cã n¨ng lùc tr×nh ®é, cã nghiÖp vô chuyªn m«n cao cho nªn tæng sè lao ®éng n¨m 2001 so víi hai n¨m tr-íc cã t¨ng. Sè c¸n bé cã tr×nh ®é ®¹i häc tÝnh ®Õn n¨m 2001 lµ 148 ng-êi chiÕm 75% tæng sè c¸n bé trong C«ng ty. §iÒu ®ã chøng tá C«ng ty cã mét ®éi ngò c¸n bé cã n¨ng lùc tr×nh ®é. 14 Tuy cã lùc l-îng c¸n bé trÎ, cã n¨ng lùc, song hä ch-a ph¸t huy kh¶ n¨ng cña m×nh, ®ãng gãp cho C«ng ty, ®ßi hái C«ng ty ph¶i cã ®éi ngò Marketing hïng hËu hç trî cho dÞch vô kinh doanh cña m×nh, n©ng cao n¨ng lùc qu¶n lý, ®¸p øng yªu cÇu ®ßi hái n gµy cµng cao cña c«ng t¸c qu¶ng c¸o, héi chî vµ dÞch vô cña ®¬n vÞ. Tæng quü tiÒn l-¬ng n¨m 2001 so v¬ói n¨m 1999 t¨ng lªn 472.118.000®, l-¬ng b×nh qu©n cña mçi c¸n bé CNV trong C«ng ty còng t¨ng lªn, ®êi sèng CBCNV ngµy cµng ®-îc n©ng cao. 15 PhÇn III Ho¹t ®éng kinh doanh cña C«ng ty Qu¶ng c¸o Thêi gian - Thùc tr¹ng vµ gi¶i ph¸p. Trong nÒn kinh tÕ thÞ tr-êng hiÖn nay, dï ë bÊt cø ®iÒu kiÖn nµo, m«i t-êng nµo th× c«ng t¸c qu¶n trÞ doanh nghiÖp rÊt quan träng bëi v× nã tæng hîp c¸c ho¹t ®éng ®-îc thùc hiÖn nh»m ®¶m b¶o hoµn thµnh c¸c c¸c c«ng viÖc qua nh÷ng nç lùc cña nh÷ng ng-êi kh¸c, c¸c ho¹t ®éng thùc hiÖn cã hiÖu qu¶ hay kh«ng chÝnh lµ c¸c nhµ qu¶n trÞ thùc hiÖn ®Çy ®ñ c¸c chøc n¨ng qu¶n trÞ lµ sù ho¹ch ®Þnh (®Þnh h-íng) cña doanh nghiÖp, c«ng t¸c tæ chøc, c«ng t¸c l·nh ®¹o vµ c«ng t¸c kiÓm so¸t cã phï hîp víi môc tiªu ®· c¸c ®Þnh. Trong thùc tÕ kh«ng cã mét doanh nghiÖp nµo thµnh ®¹t trªn th-¬ng tr-êng mµ trong néi bé l¹i kh«ng cã mét bé m¸y tæ chøc qu¶n lý tèt, tiÒm n¨ng ph¸t triÓn cña mét doanh nghiÖp chñ yÕu dùa vµo tr×nh ®é n¨ng lùc cña nhµ qu¶n lý còng nh- ®éi ngò c¸n bé trong doanh nghiÖp. C«ng t¸c qu¶n trÞ cña C«ng ty Qu¶ng c¸o Thêi gian ®· cã nh÷ng ®æi míi phï hîp víi mét c¬ chÕ thÞ tr-êng n¨ng ®éng, phøc t¹p. C«ng ty th-êng xuyªn b¸m s¸t th«ng tin tõ thÞ tr-êng, më réng quan hÖ ®èi ngo¹i, khuyÕch tr-¬ng ho¹t ®éng qu¶ng c¸o héi chî, chñ ®éng t×m kh¸ch hµng ngay t¹i thÞ tr-êng ngoµi n-íc, x©y dùng lßng tin víi b¹n bÌ quèc tÕ ®Ó ph¸t triÓn kinh doanh, t¨ng c-êng quan hÖ hîp t¸c víi c¸c c¬ quan h÷u quan ViÖt Nam ®Ó tranh thñ sù gióp ®ì, nh»m t¹o thuËn lîi nhÊt cho kh¸ch hµng, cã chÝnh s¸ch mÒm dÎo ®Ó duy tr× kh¸ch hµng truyÒn thèng vµ ph¸t triÓn réng r·i ®Õn c¸c kh¸ch hµng míi, hoµn thiÖn toµn diÖn c¸c dÞch vô. T¹o nh÷ng c¬ héi xóc tiÕn th-¬ng m¹i cho c¸c doanh nghiÖp më réng thÞ tr-êng trong n-íc. Phong c¸ch l·nh ®¹o vµ hÖ thèng kÕ to¸n qu¶n trÞ ho¹t ®éng tèt nªn ®· cung cÊp kÞp thêi l-îng th«ng tin tõng lo¹i ho¹t ®éng kinh doanh tõng lo¹i vèn, c«ng nî ®Ó lµm t- vÊn cho Ban l·nh ®¹o, tõ ®ã lËp ®-îc c¸c chiÕn l-îc thÝch nghi víi thÞ tr-êng. Ban l·nh ®¹o C«ng ty lu«n ®i ®Çu trong mäi ho¹t ®éng, s¸ng t¹o 16 trong c«ng viÖc, lu«n lµ tÊm g-¬ng cho mäi c¸n bé c«ng nh©n viªn trong doanh nghiÖp noi theo. C¬ cÊu tæ chøc hiÖn nay cña C«ng ty ho¹t ®éng t-¬ng ®èi ®ång bé trªn n¨ng lùc cña c¸c c¸n bé ®iÒu hµnh thÓ hiÖn qua nguyªn t¾c ph©n quyÒn vµ uû nhiÖm dÉn ®Õn tËp trung toµn bé ®Çu mèi gi¶i quyÕt vµo ban l·nh ®¹o h¹n chÕ ®Õn hiÖu qu¶ hÖ thèng qu¶n trÞ chung cña C«ng ty. B»ng sù nç lùc cña l·nh ®¹o còng nh- tËp thÓ c¸n bé c«ng nh©n viªn trong C«ng ty, C«ng ty ®· liªn tôc nhiÒu n¨m liÒn ®¹t v-ît møc kÕ ho¹ch vµ thùc hiÖn ®Çy ®ñ nghÜa vô ng©n s¸ch Nhµ n-íc. HiÖn nay, C«ng ty ®· t¹o dùng c¬ së vËt chÊt vµ bé m¸y t-¬ng ®èi hoµn chØnh trong c«ng t¸c qu¶ng c¸o vµ héi chî còng nh- nh÷ng dÞch vô kh¸c. C«ng ty ®· tæ chøc thµnh c«ng nhiÒu cuéc triÓn l·m, héi chî t¹i c¸c tØnh, thµnh phè lín trong c¶ n-íc, ®-îc ®¸nh gi¸ cao vµ cã t¸c ®éng tÝch cùc ®Õn c¸c ho¹t ®éng kinh tÕ, v¨n ho¸, x· héi cña c¸c ®Þa ph-¬ng, gãp phÇn thóc ®Èy s¶n xuÊt trong n-íc, thùc hiÖn chñ tr-¬ng "Ng-êi ViÖt Nam dïng hµng ViÖt Nam". Song trong ®iÒu kiÖn hiÖn nay, C«ng ty còng gÆp kh«ng Ýt khã kh¨n, do nguån lîi nhuËn cña C«ng ty chñ yÕu lµ tõ dÞch vô víi c¸c doanh nghiÖp n-íc ngoµi vµ doanh nghiÖp cã vèn ®Çu t- trùc tiÕp n-íc ngoµi (FDI), nªn cuéc khñng ho¶ng kinh tÕ cña c¸c n-íc trong khu vùc vµ t×nh h×nh ®Çu t- n-íc ngoµi vµo n-íc ta gi¶m m¹nh ®a ¶nh h-ëng trùc tiÕp tíi kh¸ch hµng tham gia qu¶ng c¸o vµ héi chî cña C«ng ty. Ngoµi ra, Nhµ n-íc cho phÐp nhiÒu ®¬n vÞ thuéc mäi thµnh phÇn kinh tÕ tham gia lµm qu¶ng c¸o, héi chî, dÞch vô, nªn cã sù c¹nh tranh gay g¾t thËm chÝ c¹nh tranh kh«ng lµnh m¹nh vµ cã ¶nh h-ëng tiªu cùc ®Õn lÜnh vùc ho¹t ®éng nµy. Chi phÝ tiÕp thÞ cho céng t¸c viªn còng lµ mét chi phÝ lín cña ho¹t ®éng héi chî, qu¶ng c¸o... song Nhµ n-íc ch-a cã quy ®Þnh cô thÓ, nªn khi c¸c c¬ quan qu¶n lý kiÓm tra ®Òu cã nhiÒu v-íng m¾c khã xö lý, ¶nh h-ëng ®Õn ho¹t ®éng kinh doanh. C¬ chÕ qu¶n lý Nhµ n-íc vÒ qu¶ng c¸o ch-a æn ®Þnh lµm cho C«ng ty kh«ng thùc hiÖn ®-îc còng nh- kh«ng thùc hiÖn hÕt thêi h¹n cña c¸c hîp ®ång 17 qu¶ng c¸o, nhiÒu biÓn qu¶ng c¸o bÞth¸o dì hoÆc ®Ó trèng g©y tæn thÊt vÒ kinh tÕ vµ nh÷ng khã kh¨n ®ã lµm ¶nh h-ëng ®Õn viÖc thùc hiÖn kÕ ho¹ch, tèc ®é ph¸t triÓn vµ lµm gi¶m lîi nhuËn cña C«ng ty. Mét trong nh÷ng biÖn ph¸p tr-íc m¾t nh»m th¸o gì nhøng khã kh¨n, C«ng ty cÇn cã HiÖp héi qu¶ng c¸o héi chî ®Ó ®¶m b¶o quyÒn lîi cho ngµnh nghÒ qu¶ng c¸o, më c¸c v¨n phßng ®¹i diÖn ë n-íc ngoµi, hay ký hîp ®ång ®¹i lý ho¹t ®éng héi chî qu¶ng c¸o víi nhiÒu ®¬n vÞ, c¸ nh©n nh»m tiÕp cËn, n¾m b¾t thÞ tr-êng ë c¸c n-íc së t¹i, t×m kiÕm thÞ tr-êng, t×m kiÕm b¹n hµng. C«ng ty cÇn ph¸t triÓn ®éi ngò Marketing, më réng thÞ tr-êng cã nh÷ng chÝnh s¸ch th-ëng ph¹t hîp lý ®Ó ph¸t huy tÝnh s¸ng t¹o còng nh- ph¸t huy n¨ng lùc cña CBCNV, ®Ó hä g¾n bã, cèng hiÕn, x©y dùng C«ng ty ph¸t triÓn toµn diÖn. Khi gi¶i quyÕt c¸c c«ng viÖc trong ho¹t ®éng kinh doanh ph¶i chó ý thùc hiÖn 3 lîi Ých: Nhµ n-íc, tËp thÓ vµ ng-êi lao ®éng, cã nh- vËy míi khuyÕn khÝch mäi ng-êi t×m kiÕm thªm c«ng viÖc, g¾n lîi Ých cña hä víi lîi tÝch cña ®¬n vÞ. 18 KÕt luËn Trªn ®©y lµ nh÷ng ph©n tÝch, ®¸nh gi¸ s¬ l-îc vÒ thùc tr¹ng còng nh- c¸c gi¶i ph¸p trong ho¹t ®éng kinh doanh cña C«ng ty cæ phÇn quèc tÕ Qu¶ng c¸o Th-¬ng m¹i Thêi gian (The time group) Nh¬ sù gióp ®ì chØ b¶o tËn t×nh cña c¸c c« chó, anh chÞ trong C«ng ty, em ®· cã thªm nhiÒu kinh nghiÖm quý b¸u vÒ chuyªn m«n trong viÖc hoµn thµnh b¶n b¸o c¸o tèt nghiÖp nµy. Tuy nhiªn, b¶n th©n em víi khèi l-îng kiÕn thøc Ýt ái, tµi liÖu tham kh¶o cßn h¹n chÕ vµ kinh nghiÖm ch-a nhiÒu nªn trong b¶n b¸o c¸o cßn nhiÒu sai sãt nhÊt ®Þnh. V× vËy em rÊt mong c¸c thÇy c« gi¸o cïng b¹n bÌ, ®ång nghiÖp ®ãng gãp ý kiÕn x©y dùng b¶n b¸o c¸o nµy cã søc thuyÕt phôc h¬n. 19
- Xem thêm -