Tài liệu Báo cáo tổng hợp công ty cổ phần may thăng long

  • Số trang: 30 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 39 |
  • Lượt tải: 0
hoangtuavartar

Đã đăng 29304 tài liệu

Mô tả:

Lêi më ®Çu Sau mét thêi gian thùc tËp t¹i C«ng ty cæ phÇn may Th¨ng Long, em ®· cã nh÷ng hiÓu biÕt tæng quan vÒ t×nh h×nh ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh cña c«ng ty vµ ®îc quan s¸t, hç trî c¸c c«ng viÖc cña phßng kÕ to¸n. 1 PhÇn 1: T×m hiÓu chung vÒ C«ng ty cæ phÇn may Th¨ng Long I. LÞch sö h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña c«ng ty cæ phÇn may Th¨ng Long: C«ng ty cæ phÇn may Th¨ng Long (tªn giao dÞch lµ Thang Long Garment Joint Stock Company – THALOGA.,JSC) lµ doanh nghiÖ nhµ níc ®îc cæ phÇn hãa theo QuyÕt ®Þnh sè 165/2003/Q§-BCN cña Bé trëng Bé C«ng NghiÖp ngµy 14/10/2003. Trô së chÝnh t¹i 250 Minh Khai, Hai Bµ Trng, Hµ Néi. C«ng ty cæ phÇn may Th¨ng Long ®îc thµnh lËp tõ 08/05/1958 tiÒn th©n lµ C«ng ty May mÆc xuÊt khÈu ; th¸ng 8/1965 ®îc ®æi thµnh XÝ nghiÖp may mÆc xuÊt khÈu trùc thuéc TOCONTAP - Bé Ngo¹i th¬ng. N¨m 1979, ®îc ®æi tªn thµnh XÝ nghiÖp may Th¨ng Long thuéc Liªn hiÖp xÝ nghiÖp may - Bé c«ng nghiÖp nhÑ. Th¸ng 3/1992 ®îc ®æi tªn thµnh C«ng ty may Th¨ng Long theo quyÕt ®Þnh sè: 218/BCn-TCLC cña Bé c«ng nghiÖp nhÑ ; Nay trùc thuéc TËp ®oµn DÖt May ViÖt Nam. KÓ tõ khi chuyÓn ®æi sang c¬ chÕ thÞ trêng, C«ng ty ®· m¹nh d¹n ®Çu t m¸y mãc, thiÕt bÞ trong c¸c n¨m 1990-1992 ®Ó hiÖn ®¹i hãa d©y truyÒn s¶n xuÊt , kÕt hîp víi viÖc qu¶n lý, s¾p xÕp l¹i lao ®éng t¹o bíc ph¸t triÓn míi cho c¬ chÕ thÞ trêng. Ngoµi thÞ trêng xuÊt khÈu C«ng ty ®· chó träng thÞ trêng néi ®Þa, n¨m 1993, c«ng ty ®· thµnh lËp trung t©m Th¬ng m¹i vµ giíi thiÖu s¶n phÈm t¹i 39 Ng« QuyÒn, Hµ Néi víi diÖn tÝch 300m2. Nhê sù ph¸t triÓn ®ã mµ c«ng ty ®· trë thµnh mét trong nh÷ng ®¬n vÞ ®Çu tiªn ë phÝa b¾c chuyÓn sang ho¹t ®éng C«ng ty g¾n s¶n xuÊt víi kinh doanh n©ng cao hiÖu qu¶. C«ng ty ®· më thªm nhiÒu thÞ trêng míi vµ trë thµnh b¹n hµng cña nhiÒu ®èi t¸c níc ngoµi t¹i thÞ trêng EU, NhËt B¶n, Mü,... C«ng ty ®ang cã quan hÖ víi nh÷ng kh¸ch hµng lín vµ xuÊt ®i thÞ trêng quèc tÕ chñ yÕu nh sau: §¬n vÞ tÝnh: s¶n phÈm 2 S T T Tªn kh¸ch hµng V¨n phßng giao S¶n dÞch /n¨m 1 The children’s place Hµ Néi; HK«ng 2.000.000 Hoa Kú 2 SANMAR ( USD) TP HCMinh 6.000.000 Hoa Kú 3 TARGET (USD) Hµ néi 1.000.000 Hoa Kú 4 WAL –MART 1.000.000 Hoa Kú 5 ITOCHU Hµ Néi 3.000.000 NhËt 6 ONGOOD Hµ Néi 600.000 Hoa Kú 7 OTTO Hµ Néi; TPHCM 500.000 §øc 8 BLOOMING Hµ Néi 300.000 EU 9 NEW WOLRD H¶i Phßng 1.000.000 EU Hµ Néi 3.000.000 §an M¹ch 10 KWINTET 3 lîng ThÞ trêng xuÊt khÈu (Nguån : Thaloga) B¾t ®Çu tõ n¨m 2000, C«ng ty thùc hiÖn theo hÖ thèng qu¶n lý ISO 90012000, hÖ thèng qu¶n lý theo tiªu chuÈn SA 8000 vµ hiÖn ®ang x©y dùng hÖ thèng qu¶n lý m«i trêng theo tiªu chuÈn ISOO14000. Th¸ng 10/2003 C«ng ty may Th¨ng Long ®îc chuyÓn ®æi tõ doanh nghiÖp Nhµ níc thµnh C«ng ty Cæ phÇn may Th¨ng Long nhµ níc n¾m gi÷ cæ phÇn chi phèi 51% theo quyÕt ®Þnh sè : 165/TCL§-BCN ngµy 14/10/2003 cña Bé trëng Bé c«ng nghiÖp vµ Cty ho¹t ®éng ho¹t ®éng theo luËt doanh nghiÖp. Ngµnh nghÒ kinh doanh cña c«ng ty theo ®¨ng ký kinh doanh sè 0103003573 ngµy 15/01/2004 cña Së kÕ ho¹ch vµ §Çu t Thµnh phè Hµ Néi : + S¶n xuÊt, kinh doanh vµ xuÊt nhËp khÈu hµng c¸c s¶n phÈm may mÆc, c¸c lo¹i nguyªn liÖu, thiÕt bÞ, phô tïng, phô liÖu, ho¸ chÊt, thuèc nhuém, thiÕt bÞ t¹o mÉu thêi trang vµ c¸c s¶n phÈm kh¸c cña ngµnh DÖt May; + Kinh doanh, xuÊt nhËp khÈu c¸c mÆt hµng c«ng nghÖ thùc phÈm, c«ng nghÖ tiªu dïng, trang thiÕt bÞ v¨n phßng, n«ng, l©m, h¶i s¶n, thñ c«ng mü nghÖ; + Kinh doanh c¸c s¶n phÈm vËt liÖu ®iÖn, ®iÖn tö, cao su, «t«, xe m¸y, mü phÈm, rîu; Kinh doanh nhµ ®Êt, cho thuª v¨n phßng; + Kinh doanh kho vËn, kho ngo¹i quan; Kinh doanh kh¸ch s¹n, nhµ hµng, vËn t¶i, du lÞch l÷ hµnh trong níc. II. §Æc ®iÓm vÒ tæ chøc qu¶n lý vµ tæ chøc s¶n xuÊt kinh doanh : 1. C¬ cÊu tæ chøc C«ng ty C«ng ty Cæ phÇn May Th¨ng Long ®îc tæ chøc vµ ho¹t ®éng theo LuËt doanh nghiÖp c¸c LuËt kh¸c cã liªn quan vµ §iÒu lÖ C«ng ty ®îc §¹i héi cæ ®«ng thµnh lËp nhÊt trÝ th«ng qua ngµy 18/12/2003. C¬ cÊu tæ chøc cña C«ng ty hiÖn t¹i gåm: C¸c phßng ban vµ c¸c xÝ nghiÖp trùc thuéc. C¸c Phßng ban: Gåm V¨n phßng C«ng ty, Phßng KÕ to¸n tµi vô, Phßng Kü thuËt chÊt lîng; Phßng kÕ ho¹ch vËt t; Phßng c¬ ®iÖn; Phßng XuÊt nhËp khÈu; Phßng Kinh doanh tæng hîp; C¸c xÝ nghiÖp : Cã 03 xÝ nghiÖp may t¹i trô së chÝnh vµ 01 xÝ nghiÖp may t¹i Nam ®Þnh. C¬ së 1 : Sè 250 Minh khai, phêng Minh khai, quËn Hai bµ Trng, Hµ Néi 4 §iÖn tho¹i: (84-4) 8623372- 8623054 ( hiÖn mÆt c«ng ty ®ang cho thuª bªn ph¶i cho trung th¬ng m¹i thuª thêi gian 3 ®Õn 5 n¨m tõ 15/4/2006 ®Õn 15/4/2011 vµ NH ®Çu t vµ ph¸t triÓn thuª thêi gian 5 n¨m tõ 12/7/2005 ®Õn §¹i héi ®ång cæ ®«ng 12/7/2010, bªn tr¸i cho Viettel thuª thêi gian 3 n¨m tõ 5/2006 ®Õn 5/2009) C¬ së 2 : X· Thanh Ch©u, thÞ x· Phñ lý – Hµ Nam (Nhµ xëng hiÖn cho thuª- Thêi gian cho thuª: 15 n¨m. B¾t ®Çu tõ 23/11/2004 ®Õn 23/11/2019) C¬ së 3 : 189 NguyÔn V¨n Trçi, phêng N¨ng tÜnh- Nam ®Þnh §iÖn tho¹i : (84-350) 843597 C¬ së 4 : 226 Lª Lai- Ng« QuyÒn- Hång Bµng- H¶i phßng ( Nhµ xëng hiÖn cho thuª-Thêi gian thuª: 10 n¨m. B¾t ®Çu tõ 01/11/2002 ®Õn 30/10/2012) C¬ së 5 : Xëng may t¹i x· Th¹ch Hoµ - HuyÖn Th¹ch ThÊt - Hµ T©y thuéc trêng D¹y nghÒ C«ng ®oµn ViÖt Nam ( Liªn kÕt ®µo t¹o thùc hµnh. Thêi gian cho thuª 3 n¨m tõ 1/7/2006 ®Õn 1/7/2009) HÖ thèng c¸c cöa hµng: Trung t©m th¬ng m¹i vµ giíi thiÖu s¶n phÈm - Cöa hµng kinh doanh t¹i Sè : 250 Minh khai Hai bµ Trng Hµ Néi. - 39 Ng« QuyÒn – Hoµn kiÕm – Hµ Néi HÖ thèng b¸n ®¹i lý: - C«ng ty Kinh doanh hµng thêi trang ViÖt Nam - 25 Bµ TriÖu - Hµ Néi. - C¸c cöa hµng ®¹i lý t¹i c¸c thµnh phè : Hµ Néi, H¶i phßng... 2. C¬ cÊu bé m¸y qu¶n lý C«ng ty §¹i héi ®ång cæ ®«ng: Gåm tÊt c¶ c¸c cæ ®«ng cã quyÒn biÓu quyÕt, lµ c¬ quan cã thÈm quyÒn cao nhÊt cña C«ng ty. §¹i héi ®ång cæ ®«ng quyÕt ®Þnh nh÷ng vÊn ®Ò ®îc LuËt ph¸p vµ ®iÒu lÖ C«ng ty quy ®Þnh. §Æc biÖt c¸c cæ ®«ng sÏ th«ng qua c¸c b¸o c¸o tµi chÝnh hµng n¨m cña C«ng ty vµ ng©n s¸ch tµi chÝnh cho n¨m tiÕp theo. Héi ®ång qu¶n trÞ: Lµ c¬ quan qu¶n lý C«ng ty, cã toµn quyÒn nh©n danh C«ng ty ®Ó quyÕt ®Þnh mäi vÊn ®Ò liªn quan ®Õn môc ®Ých, quyÒn lîi cña C«ng ty, trõ nh÷ng vÊn ®Ò thuéc thÈm quyÒn cña §¹i héi ®ång cæ ®«ng(§H§C§). H§QT cã tr¸ch nhiÖm gi¸m s¸t Tæng Gi¸m ®èc ®iÒu hµnh vµ nh÷ng ngêi qu¶n lý kh¸c. QuyÒn vµ nghÜa vô cña H§QT do LuËt ph¸p vµ ®iÒu lÖ C«ng ty, c¸c quy chÕ néi bé cña C«ng ty vµ NghÞ quyÕt §H§C§ quy ®Þnh. Ban KiÓm so¸t: Lµ c¬ quan trùc thuéc §¹i héi ®ång cæ ®«ng, do §¹i héi ®ång cæ ®«ng bÇu ra. Ban KiÓm so¸t cã nhiÖm vô kiÓm tra tÝnh hîp lý, hîp 5 ph¸p trong ®iÒu hµnh ho¹t ®éng kinh doanh, b¸o c¸o tµi chÝnh cña C«ng ty. Ban kiÓm so¸t ho¹t ®éng ®éc lËp víi Héi ®ång qu¶n trÞ vµ Ban Tæng Gi¸m ®èc. Ban Tæng Gi¸m ®èc: Tæng Gi¸m ®èc ®iÒu hµnh quyÕt ®Þnh tÊt c¶ c¸c vÊn ®Ò liªn quan ®Õn ho¹t ®éng hµng ngµy cña C«ng ty vµ chÞu tr¸ch nhiÖm tríc Héi ®ång qu¶n trÞ vÒ viÖc thùc hiÖn c¸c quyÒn vµ nhiÖm vô ®îc giao. C¸c Phã Tæng Gi¸m ®èc, gi¸m ®èc ®iÒu hµnh Cty lµ ngêi gióp viÖc cho Tæng Gi¸m ®èc vµ chÞu tr¸ch nhiÖm tríc Tæng Gi¸m ®èc vÒ phÇn viÖc ®îc ph©n c«ng, chñ ®éng gi¶i quyÕt nh÷ng c«ng viÖc ®· ®îc Tæng Gi¸m ®èc uû quyÒn vµ ph©n c«ng theo ®óng chÕ ®é chÝnh s¸ch cña Nhµ níc vµ §iÒu lÖ cña C«ng ty, bao gåm : - Phã tæng gi¸m ®èc ®iÒu hµnh kü thuËt : cã tr¸ch nhiÖm gióp cho tæng gi¸m ®èc vÒ mÆt kü thuËt s¶n xuÊt, thiÕt kÕ cña c«ng ty. - Phã tæng gi¸m ®èc s¶n xuÊt : cã nhiÖm vô gióp Tæng gi¸m ®èc trùc tiÕp chØ ®¹o ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh. - Phã tæng gi¸m ®èc ®iÒu hµnh néi chÝnh : cã nhiÖm vô gióp Tæng gi¸m ®èc vÒ mÆt ®êi sèng cña c«ng nh©n viªn. C¸c phßng ban nghiÖp vô: C¸c phßng, ban nghiÖp vô cã chøc n¨ng tham mu vµ gióp viÖc cho Ban Tæng Gi¸m ®èc, trùc tiÕp ®iÒu hµnh theo chøc n¨ng chuyªn m«n vµ chØ ®¹o cña Ban Gi¸m ®èc. C«ng ty hiÖn cã 7 phßng nghiÖp vô víi chøc n¨ng ®îc quy ®Þnh nh sau: V¨n phßng Cty : cã chøc n¨ng x©y dùng ph¬ng ¸n kiÖn toµn bé m¸y tæ chøc trong C«ng ty, qu¶n lý nh©n sù, Lao ®éng tiÒn l¬ng, b¶o vÖ an ninh chÝnh trÞ trËt tù trÞ an toµn trong cty ; §µo t¹o ; y tÕ vµ thùc hiÖn c«ng t¸c hµnh chÝnh ®êi sèng qu¶n trÞ Phßng KÕ to¸n tµi vô : cã chøc n¨ng trong viÖc lËp kÕ ho¹ch sö dông vµ qu¶n lý nguån tµi chÝnh cña C«ng ty, ph©n tÝch c¸c ho¹t ®éng kinh tÕ, tæ chøc c«ng t¸c h¹ch to¸n kÕ to¸n theo ®óng chÕ ®é kÕ to¸n thèng kª vµ chÕ ®é qu¶n lý tµi chÝnh cña Nhµ níc. 6 Phßng Kü ThuËt ChÊt lîng : cã chøc n¨ng ho¹ch ®Þnh chiÕn lîc ph¸t triÓn khoa häc c«ng nghÖ, øng dông khoa häc c«ng nghÖ íi, chØ ®¹o gi¸m s¸t c¸c ®Þnh møc kinh tÕ kü thuËt, tiªu chuÈn kü thuËt, chÊt lîng s¶n phÈm trong Cty. Phßng C¬ ®iÖn : Cã chøc n¨ng ho¹ch ®Þnh chiÕn lîc ph¸t triÓn, qu¶n lý tµi s¶n m¸y mãc thiÕt bÞ cña Cty ; n©ng cÊp hoÆc hoÆc thay thÕ m¸y mãc thiÕt bÞ hiÖn §¹i héi ®ång cæ ®«ng ®¹i cã tÝnh kinh tÕ cao, tham gia gi¸m s¸t c¸c ho¹t ®éng ®Çu t vÒ m¸y mãc, thiÕt bÞ cña C«ng ty. Phßng XNK : Lµm c¸c thñ tôc vÒ XuÊt nhËp khÈu, thñ tôc h¶i quan…. Ban kiÓm ®ångs¶n qu¶n Phßng kÕ ho¹ch vËt t : LËpHéi kÕ ho¹ch xuÊt, trÞ theo dâi c¸c m· hµng, lµm so¸t c¸c thñ tôc xuÊt hµng, vËn chuyÓn hµng ho¸. Qu¶n lý c¸c kho tµng cña C«ng ty. Tham gia gi¸m s¸t c¸c ho¹t ®éng ®Çu t vÒ m¸y mãc, thiÕt bÞ cña C«ng ty vµ Gi¸m ®èc c¸c c«ng tr×nh ®Çu t x©y Ban dùngtæng c¬ b¶n. Phßng Kinh doanh tæng hîp: cã chøc n¨ng trong viÖc x¸c ®Þnh môc tiªu, ph¬ng híng ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh ®Ó ®¹t hiÖu qu¶ cao nhÊt. T¹i cÊp nghiÖp ®èc ; C¸c xN T¹ixÝ hµnghiÖp néi c¸cxÝ phßng bancã Ban gi¸m ®èc xÝ nghiÖp, gåm cã Gi¸m Xn MAY NAM H¶I gióp viÖc cho gi¸m ®èc xÝ nghiÖp c¸c nh©n viªn thèng kª xÝ nghiÖp vµ (NAMcã §ÞNH) nh©n viªn thèng kª ph©n xëng. C¬ cÊu tæ chøc bé m¸y qu¶n lý s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty Cæ phÇn V¨n phßng C«ng ty may Th¨ng Long ®îc thÓ hiÖn qua s¬ ®å sau : XÝ nghiÖp may 1 Phßng KÕ to¸n tµi vô XÝ nghiÖp may 2 S¬ ®å bé m¸y qu¶n lý Phßng Kü thuËt chÊt lîng XÝ nghiÖp may 3 Phßng C¬ §iÖn Phßng KÕ ho¹ch VËt t Phßng XNK 7 Phßng Kinh doanh Tæng hîp 3. §Æc ®iÓm quy tr×nh c«ng nghÖ s¶n xuÊt s¶n phÈm C«ng ty cæ phÇn may Th¨ng Long lµ mét doanh nghiÖp s¶n xuÊt, ho¹t ®éng chñ yÕu lµ may mÆc quÇn ¸o c¸c lo¹i. §èi tîng chñ yÕu lµ v¶i, tõ v¶i ®Ó s¶n xuÊt ra s¶n phÈm cuèi cïng ®Òu ph¶i tr¶i qua c¸c giai ®o¹n chung : c¾t, may, lµ, ®ãng gãi. §©y lµ quy tr×nh s¶n xuÊt chÕ biÕn kiÓu liªn tôc, phøc t¹p. Cô thÓ nh sau : C¸c xÝ nghiÖp ®îc tæ chøc theo mét d©y chuyÒn khÐp kÝn, gåm : 1 tæ c¾t, 4 tæ d©y chuyÒn may, 1 tæ lµ. Nguyªn vËt liÖu (v¶i) sau khi nhËp vÒ sÏ ®îc tæ chøc c¾t mÉu, sau ®ã chuyÓn cho tæ may (nÕu s¶n phÈm cÇn thªu th× tríc khi may ph¶i tr¶i qua giai ®o¹n thªu). Mçi c«ng nh©n nhËn thùc hiÖn mét bé phËn nµo ®ã cÊu thµnh nªn s¶n phÈm hoµn chØnh, chuyÓn sang tæ lµ (nÕu s¶n phÈm cÇn tÈy mµi th× tríc khi giao cho tæ lµ sÏ chuyÓn qua ph©n xëng tÈy mµi). Phßng kü thuËt cã tr¸ch nhiÖm kiÓm tra l¹i s¶n phÈm (chÊt lîng, quy c¸ch, kÝch cì) tríc khi ®ãng gãi s¶n phÈm. Do ®Æc ®iÓm cña s¶n phÈm may mÆc lµ rÊt ®a d¹ng, phong phó, nhiÒu chñng lo¹i, kÝch cì yªu cÇu c¾t may tõng s¶n phÈm còng kh¸c nhau nªn kh«ng 8 thÓ tiÕn hµnh cïng mét d©y truyÒn mµ ph¶i tiÕn hµnh ®éc lËp. Th«ng thêng mét m· hµng sÏ ®îc mét ph©n xëng ®¶m nhËn tõ kh©u ®Çu tiªn lµ nhËp nguyªn vËt liÖu vÒ, c¾t, may, lµ, ®Õn khi hoµn thµnh ®ãng gãi. V× mäi mÆt hµng cã thÓ ®îc t¹o ra tõ nhiÒu lo¹i v¶i kh¸c nhau hay nhiÒu mÆt hµng ®îc t¹o ra tõ cïng mét lo¹i v¶i mµ c¬ cÊu chi phÝ cho tõng mÆt hµng lµ kh«ng gièng nhau. Quy tr×nh c«ng nghÖ C«ng ty Cæ phÇn may Th¨ng Long ®îc thÓ hiÖn trªn s¬ ®å sau : S¬ ®å quy tr×nh c«ng nghÖ s¶n xuÊt cña C«ng ty cæ phÇn may Th¨ng Long Nguyªn vËt liÖu (V¶i) May (th©n, cæ, tay, …) C¾t Tr¶ v¶i §Æt mÉu §¸nh sè §ång bé Thªu GhÐp thµnh s¶n phÈm Lµ TÈy mµi VËt liÖu phô §ãng gãi Bao b× ®ãng kiÖn NhËp kho thµnh phÈm III. Vèn vµ KÕt qu¶ kinh doanh qua 2 n¨m 2004, 2005 : 1. H×nh thøc së h÷u vèn 9 Vèn ®iÒu lÖ cña C«ng ty lµ 23.306.700.000 ®ång, tæng sè vèn §iÒu lÖ ®îc chia thµnh 233.067 cæ phÇn víi mÖnh gi¸ thèng nhÊt cña mçi cæ phÇn lµ 100.000 ®ång. C¬ cÊu vèn ®iÒu lÖ : - Vèn thuéc së h÷u Nhµ níc lµ 118.864 cæ phÇn, t¬ng øng víi 11.886.400.000 ®ång, chiÕm 51% vèn ®iÒu lÖ. - Vèn thuéc c¸c cæ ®«ng trong vµ ngoµi c«ng ty lµ 114.203 cæ phÇn, t¬ng øng víi 11.420.300.000 ®ång, chiÕm 49% vèn ®iÒu lÖ. Việc tổ chức b¸n đấu gi¸ cổ phần nhằm thực hiện phương ¸n b¸n phần vốn Nhà nước tại C«ng ty cæ phÇn may Th¨ng Long được phª duyệt theo QuyÕt ®Þnh sè 600/Q§-T§DMVN ngµy13 th¸ng 10 n¨m 2006 cña Héi ®ång qu¶n trÞ TËp ®oµn dÖt may ViÖt Nam vÒ viÖc quyÕt ®Þnh gi¸ khëi ®iÓm b¸n ®Êu gi¸ cæ phÇn phÇn vèn nhµ níc t¹i C«ng ty cæ phÇn may Th¨ng Long.  Số lượng cổ phần b¸n đấu gi¸ : 118.864 cổ phần  Loại cổ phần : Cổ phần phổ th«ng  Mệnh gi¸ : 100.000 đồng/cổ phần  H×nh thøc b¸n : §Êu gi¸ c¹nh tranh  Gi¸ khởi điểm : 200.000 đồng/cổ phần  Sè lîng cæ phÇn ®¨ng ký mua tèi thiÓu mçi nhµ ®Çu t: 100 cæ phÇn  Tæng sè lîng cæ phÇn nhµ ®Çu t níc ngoµi ®îc phÐp mua: 69.920 cổ phần  Mçi ngêi ®Çu t tham dù ®Êu gi¸ chØ ®îc phÐp ®Æt mua víi 02 (hai) møc gi¸, tæng khèi lîng cæ phÇn cña hai møc gi¸ t¬ng øng víi sè lîng cæ phÇn ®¨ng ký ®Æt mua.  Bíc gi¸: 100 ®ång (Mét tr¨m ®ång) 2. KÕt qu¶ kinh doanh qua 2 n¨m 2004, 2005 10 S¶n lîng s¶n phÈm qua c¸c n¨m: (§¬n vÞ tÝnh: s¶n phÈm) s¶n phÈm N¨m 2004 N¨m 2005 S¶n lîng Tû träng S¶n lîng Tû träng ¸o Jacket c¸c lo¹i 495.000 10% 420.000 QuÇn c¸c lo¹i 2.160.000 43,6% 1.893.000 44,1% ¸o s¬ mi c¸c lo¹i 720.000 14,6% 878.000 20,4% QuÇn ¸o dÖt kim 658.000 13,3% 546.000 12,7% QuÇn ¸o kh¸c 917.000 18,5% 556.000 13% Tæng céng 4.950.000 100% 4.293.000 100% 9,8% (Nguån Thaloga) KÕt qu¶ kinh doanh qua c¸c n¨m 2004, 2005 §¬n vÞ tÝnh: VN§ STT ChØ tiªu N¨m 2004 1 Tæng gi¸ trÞ tµi s¶n 156.489.291.121 133.096.933.849 2 Gi¸ trÞ hao mßn lòy kÕ 45.681.260.241 56.450.311.085 3 Doanh thu thuÇn 112.610.088.593 96.204.510.194 4 5 Lîi nhuËn tõ ho¹t ®éng kinh doanh 1.613.130.315 Lîi nhuËn kh¸c 234.299.291 Lîi nhuËn tríc thuÕ 6 7 8 9 1.847.529.606 (Trong ®ã: Dù phßng ph¶i thu khã ®ßi) Lîi nhuËn sau thuÕ N¨m 2005 -1.820.349.086 -969.003.067 -2.789.352.153 -2.662.116.338 1.847.529.606 Tû lÖ lîi nhuËn øng cæ tøc (%) øng tríc 12% HÖ sè LN/TS 0,012 11 -2.789.352.153 øng tríc 6% - 0,02 10 11 Thu nhËp b×nh qu©n 1.200.000 1.300.000 ThuÕ vµ c¸c kho¶n ph¶i nép Nhµ níc 487.478.096 834.893.231 Nguån: -B¸o c¸o kiÓm to¸n 2003,2004 vµ 2005 B¶ng sè liÖu trªn cho ta thÊy, t×nh h×nh ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cñac«ng ty tõ n¨m 2004 ®Õn 2005 chØ sau 1 n¨m nhng kho¶n thu khã ®ßi t¨ng lªn ®¸ng kÓ, lîi nhuËn gi¶m g©y ra lç ®iÒu ®ã cho thÊy viÖc sö dông tµi s¶n khån hiÖu qu¶ ®ång thêi kh¶ n¨ng thu c¸c kho¶n ph¶i thu kÐm. Doanh thu theo ho¹t ®éng cô thÓ nh sau: §¬n vÞ tÝnh: ®ång ChØ tiªu 2004 % so víi 2005 doanh thu thuÇn 2004 Doanh thu xuÊt 76.807.489.9 khÈu 46 Doanh thu néi ®Þa 13,313,816,2 11 Doanh thu gia 14,533,175,3 c«ng 47 61.758.015.688 68.2 % so víi doanh thu thuÇn 2005 64.2 11.8 10,761,989,128 11.2 12.9 13,827,498,277 14.4 Doanh thu kinh 7,955,607,08 doanh kh¸c ( NQ) 9 7.1 Tæng céng 112.610.088.5 93 100% 9,857,007,101 96.204.510.194 10.2 100% Nguån: B¸o c¸o tµi chÝnh kiÓm to¸n 2004 vµ 2005 Cô thÓ c¬ cÊu c¸c kho¶n môc chi phÝ chñ yÕu cña C«ng ty trong c¸c n¨m gÇn ®©y ®îc thÓ hiÖn trong b¶ng sau: N¨m 2004 ST T N¨m 2005 Kho¶n môc chi Gi¸ % phÝ trÞ Doanh (tr.®) thu 12 Gi¸ trÞ % Doanh (tr.®) thu 1 Gi¸ vèn hµng b¸n 85.70 (thuÇn) 76,10 % 76.08 79,09% 2 Chi phÝ b¸n hµng 16.89 vµ QLDN 14,99 % 14.35 14,92% 3 L·i vay Ng©n hµng 7,24% 7.60 7,90% 8.41 Nguån: B¸o c¸o kiÓm to¸n 2003, 2004, 2005 PhÇn II. §Æc ®iÓm c«ng t¸c kÕ to¸n cña c«ng ty cæ phÇn may th¨ng long I. §Æc ®iÓm tæ chøc bé m¸y kÕ to¸n cña c«ng ty: Bé m¸y kÕ to¸n cña doanh nghiÖp ®îc tæ chøc theo h×nh thøc tËp trung xuÊt ph¸t tõ ®Æc ®iÓm tæ chøc s¶n xuÊt kinh doanh vµ tr×nh ®é cña c¸n bé kÕ to¸n cña c«ng ty. Toµn bé c«ng t¸c kÕ to¸n ®îc thùc hiÖn ë bé phËn kÕ to¸n tµi vô , tõ viÖc thu thËp, kiÓm tra chøng tõ, ghi sæ chi tiÕt, sæ tæng hîp ®Õn viÖc lËp b¸o c¸o tµi chÝnh. C«ng t¸c kÕ to¸n tËp trung gióp c¸c nhµ qu¶n lý n¾m b¾t ®îc toµn bé th«ng tin tõ ®ã cã thÓ kiÓm tra, chØ ®¹o kÞp thêi. Phßng kÕ to¸n cña c«ng ty gåm cã 7 kÕ to¸n viªn ®îc ®iÒu hµnh bëi mét ngêi l·nh ®¹o lµ kÕ to¸n trëng. C¬ cÊu tæ chøc bé m¸y kÕ to¸n cña c«ng ty ®îc kh¸i qu¸t theo s¬ ®å sau: 13 KÕ to¸n trëng (KÕ to¸n tæng hîp KÕ tãan vËt t (kho) KÕ to¸n tµi s¶n C§ KÕ to¸n tËp hîp chi phÝ &Z KÕ to¸n tiªu thô, c«ng nî KÕ to¸n tiÒn KÕ to¸n l ¬ng vµ BHX H Thñ quü Nh©n viªn thèng kª xÝ nghiÖp * NhiÖm vô vµ chøc n¨ng cña tõng bé phËn kÕ to¸n: - KÕ to¸n trëng: tæ chøc, ®iÒu hµnh mäi ho¹t ®éng trong phßng kÕ to¸n, thùc hiÖn c«ng viÖc kÕ to¸n tæng hîp, chÞu tr¸ch nhiÖm lËp b¸o c¸co tµi chÝnh vµ cung cÊp cho cÊp l·nh ®¹o vµ c¸c ®¬n vÞ bªn ngoµi theo quy ®Þnh. Tæ chøc thu thËp th«ng tin vµ t vÊn cho ban qu¶n trÞ doanh nghiÖp c¸c th«ng tin vÒ tµi chÝnh. - KÕ to¸n vËt t: theo dâi chi tiÕt vµ tæng hîp t×nh h×nh nhËp xuÊt tån kho trong kú tõng lo¹i nguyªn vËt liÖu: vËt liÖu chÝnh, vËt liÖu phô, c«ng cô dôn cô. - KÕ to¸n tµi s¶n cè ®Þnh; theo dâi t×nh h×nh mua, b¸n, thanh lý vµ nhîng b¸n tµi s¶n cè ®Þnh, møc khÊu hao cña TSC§. - KÕ to¸n chi phÝ vµ tÝnh gi¸ thµnh: cã nhiÖm vô tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt tron kú th«ng qua c¸c b¸o c¸o cña c¸c xÝ nghiÖp göi lªn vµ tõ ®ã tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm cña tõng thµnh phÈm nhËp kho. 14 - KÕ to¸n tiªu thô s¶n phÈm, c«ng nî: theo dâi t×nh h×nh nhËp, xuÊt, tån kho thµnh phÈm ®Ó h¹ch to¸n doanh thu; ®ång thêi kiªm kÕ to¸n c¸c kho¶n c«ng nî: ph¶i thu, ph¶i tr¶. - KÕ to¸n tiÒn: cã nhiÖm vô lËp c¸c phiÕu thu, phiÕu chi trªn c¬ së ®ã theo dâi c¸c kho¶n thu, chi b»ng tiÒn ph¸t sinh trong ngµy, cã nhiÖm vô giao dÞch víi ng©n hµng thùc hiÖn c¸c kháan vay ng¾n h¹n vµ dµi h¹n. - KÕ to¸n l¬ng vµ BHXH: cã nhiÖm vô tÝnh l¬ng vµ BHXH cho c«ng nh©n viªn trong c«ng ty. - Thñ quü: ®îc bè trÝ mét phßng riªng t¸ch biÖt víi phßng kÕ to¸n, cã nhiÖm vô thu, chi tiÒn mÆt hµng ngµy c¨n cø vµo phiÕu thu, phiÕu chi hîp lÖ ®Ó nhËp hoÆc xuÊt quü, ghi sæ chu chi tiÒn mÆt cuèi ngµ ®Ó ®èi chiÕu víi sæ quü cña kÕ to¸n tiÒn mÆt. * Phßng kÕ to¸n ®îc trang bÞ m¸y vi tÝnh cho mçi ngêi, ®iÒu kiÖn lµm viÖc ®îc ®¶m b¶o, c«ng ty ¸p dông phÇn mÒm kÕ to¸n EFFECT nhng vÉn kÕt hîp víi viÖc thùc hiÖn trªn Excel. II. ChÕ ®é kÕ to¸n ¸p dông: 1. Niªn ®é kÕ to¸n: Niªn ®é kÕ to¸n ¸p dông b¾t ®Çu tõ ngµy 01/01 vµ kÕt thóc vµo ngµy 31/12 hµng n¨m. ViÖc h¹ch to¸n ®îc thùc hiÖn theo quý, c«ng t¸c vµo sæ chi tiÕt ®îc thùc hiÖn 35 ngµy/lÇn. 2. ChÕ ®é kÕ to¸n ¸p dông: C«ng ty ¸p dông ChÕ ®é kÕ to¸n doanh nghiÖp ban hµnh theo QuyÕt ®Þnh s« 1141/TC/Q§/C§KT ngµy 11/11/1995, ChÕ ®é B¸o c¸o tµi chÝnh doanh nghiÖp ban hµnh theo QuyÕt ®Þnh sè 167/2000/Q§-BTC ngµy 25/10/2000 cña Bé Tµi chÝnh vµ c¸c th«ng t bæ sung söa ®æi chÕ ®é kÕ to¸n kÌm theo ®Õn thêi ®iÓm lËp B¸o c¸o tµi chÝnh n¨m. 3. H×nh thøc kÕ to¸n ¸p dông: 15 HiÖn c«ng ty ®ang ¸p dông h×nh thøc kÕ to¸n NhËt ký chøng tõ, kh¸i qu¸t theo s¬ ®å sau: Chøng tõ gèc vµ b¶ng ph©n bæ B¶ng kª NhËt ký chøng tõ Sæ, thÎ chi tiÕt Sæ c¸i B¶ng tæng hîp chi tiÕt B¸o c¸o tµi chÝnh 4. C¸c chÝnh s¸ch kÕ to¸n ¸p dông: 4.1. Nguyªn t¾c x¸c ®Þnh c¸c kho¶n tiÒn: tiÒn mÆt, tiÒn göi ng©n hµng C¸c nghiÖp vô kÕ to¸n ph¸t sin b»ng ngo¹i tÖ ®îc quy ®æi ra VN§ theo tû gi¸ thùc tÕ cña ng©n hµng giao dÞch t¹i thêi ®iÓm ph¸t sinh nghiÖp vô. T¹i thêi ®iÓm cuèi n¨m, c¸c kho¶n môc cã gèc ngo¹i tÖ ®îc quy ®æi theo tØ gi¸ b×nh qu©n liªn ng©n hµng do Ng©n hµng Nhµ níc ViÖt Nam c«ng bè vµo ngµy kÕt thóc niªn ®é kÕ to¸n. ChªnhlÖch tû gi¸ hèi ®o¸i ph¸t sinh trong n¨m vµ chªnh lÖch tû gi¸ do ®¸nh gi¸ l¹i sè d c¸c kho¶n môc cã gèc ngo¹i tÖ cuèi niªn ®é ®îc kÕt chuyÓn vµo doanh thu ho¹t ®éng tµi chÝnh hoÆc chi phÝ ho¹t ®éng tµi chÝnh. 4.2. ChÝnh s¸ch kÕ to¸n ®èi víi hµng tån kho: * Nguyªn t¾c ®¸nh gÝa hµng tån kho: Hµng tån kho ®îc tÝnh theo gi¸ gèc. Trêng hîp gi¸ trÞ thuÇn cã thÓ thùc hiÖn thÊp h¬n gi¸ gèc th× tÝnh theo gi¸ trÞ thuÇn cã thÓ thù hiÖn ®îc. Gi¸ gèc hµng tån 16 kho bao gåm: chi phÝ mua, chi phÝ chÕ biÕn vµ chi phÝ liªn quan trùc tiÕp kh¸c ph¸t sinh. Gi¸ gèc cña hµng tån kho mua ngoµi gåm gi¸ mua, c¸c lo¹i thuÕ kh«ng ®îc hoµn l¹i, chi phÝ vËn chuyÓn vµ c¸c chi phÝ liªn quan trùc tiÕp ®Õn viÖc mua hµng tån kho. * Ph¬ng ph¸p x¸c ®Þnh gi¸ trÞ hµng tån kho cuèi kú: Gi¸ trÞ hµng tån kho cuèi kú ®îc x¸c ®Þnh theo ph¬ng ph¸p b×nh qu©n gia quyÒn Gi¸ b×nh qu©n gia quyÒn = (gi¸ ®Çu kú + gi¸ nhËp trong kú)/ (sè lîng ®Çu kú + sè lîng nhËp trong kú) * Ph¬ng ph¸p h¹ch to¸n hµng tån kho: C«ng ty ¸p dông ph¬ng ph¸p kª khai thêng xuyªn C«ng ty kh«ng ¸p dông chÝnh s¸ch lËp dù phßng gi¶m gi¸ hµng tån kho. 4.3. Ghi nhËn vµ khÊu hao Tµi s¶n cè ®Þnh (TSC§) * Nguyªn t¾c ghi nhËn TSC§ h÷u h×nh, v« h×nh: TSC§ ®îc ghi nhËn theo gi¸ gèc vµ c¸c chi phÝ liªn quan trùc tiÕp mµ c«ng ty bá ra ®Õn thêi ®iÓm ®a TSC§ vµo sö dông. Trong qu¸ tr×nh sö dông, TSC§ ®îc ghi nhËn theo nguyªn gi¸, hao mßn kòy kÕ vµ gi¸ trÞ cßn l¹i. * Ph¬ng ph¸p khÊu hao TSC§: KhÊu hao TSC§ ®îc thùc hiÖn theo ph¬ng ph¸p ®êng th¼ng. Thêi gian khÊu hao theo quy ®Þnh t¹i QuyÕt ®Þnh s« 206/2003/Q§-BTC ngµy 12/12/2003 cña Bé Tµi chÝnh ban hµnh vÒ chÕ ®é qu¶n lý, sö dông vµ trÝch khÊu hao TSC§, cô thÓ: Lo¹i tµi s¶n Nhµ cöa, vËt kiÕn tróc Ph¬ng tiÖn vËn t¶i ThiÕt bÞ v¨n phßng M¸y mãc thiÕt bÞ Thêi gian sö dông (n¨m) 5-45 8-12 5-8 6-10 4.4. Nguyªn t¾c ghi nhËn c¸c kho¶n ph¶i thu th¬ng m¹i, ph¶i thu kh¸c: C¸c kho¶n ph¶i thu kh¸ch hµng, tr¶ tríc ho ngêi b¸n, ph¶i thu néi bé vµ c¸c kho¶n ph¶i thu kh¸c ®îc tr×nh bµy trªn b¸o c¸o tµi chÝnh theo gi¸ trÞ ghi sæ cïng víi dù phßng ®îc lËp cho c¸c kho¶n ph¶i thu khã ®ßi. 4.5. Chi phÝ ®i vay Chi phÝ ®i vay ®îc ghi nhËn vµo chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh trong kú ph¸t sinh, trõ kho¶n chi phÝ ®i vay liªn quan ®Õn ho¹t ®éng ®Çu t x©y dùng c¬ b¶n hoÆc s¶n xuÊt tµi s¶n dë dang ®ñ ®iÒu kiÖn ®îc vèn hãa. 4.6. Ghi nhËn c¸c kho¶n ph¶i tr¶ th¬ng m¹i vµ ph¶i tr¶ kh¸c: C¸c kho¶n ph¶i tr¶ ngêi b¸n, ph¶i tr¶ néi bé, ph¶i tr¶ kh¸c, kho¶n vay ng¾n h¹n, dµi h¹n, nî dµi h¹n ®îc tr×nh bµy trªn BCTC thao gi¸ trÞ ghi sæ cña chóng. 17 4.7. Nguån vèn, Quü: Nguån vèn kinh doanh: Nguån vèn kinh doanh cña c«ng ty ®îc ng©n s¸ch nhµ níc vµ c¸c cæ ®«ng ®ãng gãp khi thµnh lËp. C¸c quü ®îc trÝch lËp theo quy ®Þnh t¹i §iÒu lÖ tæ chøc vµ ho¹t ®éng cña c«n ty. 4.8. Nguyªn t¾c ghi nhËn doanh thu: §èi víi doanh thu xuÊt khÈu: doanh thu chØ ®îc ghi nhËn khi xuÊt hãa ®¬n GTGT vµ hoµn thµnh thñ tôc h¶i quan chøng thùc hµng ®· th«ng quan. Doanh thu cung cÊp dÞch vô: ®îc ghi nhËn khi kÕt qu¶ cña giao dÞch ®ã ®îc x¸c ®Þnh mét c¸ch ®¸ng tin cËy. Trêng hîp viÖc cung cÊp dÞch vô liªn quan ®Õn nhiÒu kú th× doanh thu ®îc ghi nhËn trong kú theo kÕt qu¶ phÇn c«ng viÖc ®· hoµn thµnh vµo ngµy lËp b¶ng c©n ®èi kÕ to¸n cña kú ®ã. Doanh thu ho¹t ®éng tµi chÝnh: doanh thu ph¸t sinh tõ l·i tiÒn göi vµ c¸c kho¶n doanh thu ho¹t ®éng tµi chÝnh kh¸c ®îc ghi nhËn khi: cã kh¶ n¨ng thu ®îc lîi Ých kinh tÕ tõ giao dÞch ®ã; doanh thu ®îc x¸c ®Þnh t¬ng ®èi ch¾c ch¾n. 4.9. NghÜa vô thuÕ: * ThuÕ GTGT: ThuÕ GTGT ®îc kª khai vµ h¹ch to¸n theo ph¬ng ph¸p khÊu trõ. Møc thuÕ suÊt ¸p dông víi hµng hãa dÞch vô b¸n ra lµ 0%, 5%,10%. * ThuÕ TNDN: ThuÕ suÊt thuÕ TNDN c«ng ty ph¶i nép lµ 28%. N¨m 2005 lµ n¨m thø 2 c«ng ty ®îc miÔn thuÕ TNDN theo ®iÓm 2 - §iÒu 36, ch¬ng V NghÞ ®Þnh sè 164/2003/N§-CP ngµy 22/12/2003 cña ChÝnh phñ quy ®Þnh chi tiÕt vÒ viÖc thi hµnh luËt thuÕ TNDN. * C¸c lo¹i thuÕ kh¸c: ThuÕ nhµ ®Êt, tiÒn thuª ®Êt,thuÕ m«n bµi, phÝ vµ lÖ phÝ, c«ng ty thùc hiÖn kª khai vµ nép cho c¬ quan thuÕ ®Þa ph¬ng theo quy ®Þnh cña Nhµ níc. 5. Quy tr×nh ghi sæ tõng phÇn hµnh kÕ to¸n: 5.1. KÕ to¸n vËt t: TrÞ gi¸ vèn vËt liÖu xuÊt kho = Sè lîng VL xuÊt kho x §¬n gÝa b×nh qu©n gia quyÒn * Chøng tõ sö dông: Hãa ®¬n, PhiÕu xuÊt kho, PhiÕu nhËp kho, ThÎ kho, Sæ chi tiÕt NVL, B¶ng ph©n bæ, B¶ng kª NhËp – XuÊt – Tån, Sæ c¸i. * S¬ ®å lu©n chuyÓn chøng tõ: 18 Hãa ®¬n PhiÕu XK PhiÕu NK ThÎ kho B¶ng ph©n bæ Sæ chi tiÕt B¶ng kª NK-CT sè 5 Sæ c¸i TK 152, 153 5.2. KÕ to¸n TSC§: * Chøng tõ sö dông: + Biªn b¶n giao nhËn TSC§ + Biªn b¶n thanh lý TSC§ + B¶ng ph©n bæ KH + Sæ chi tiÕt TSC§ + NK – CT sè 9 + Sæ c¸i TK 211 * S¬ ®å lu©n chuyÓn chøng tõ: 19 Tµi s¶n C§ Tµi s¶n t¨ng Tµi s¶n gi¶m Biªn b¶n giao nhËn TS Biªn b¶n thanh lý TS B¶ng ph©n bæ KH Sæ chi tiÕt TK 211 NK – CT sè 9 Sæ c¸I TK 211 5.3. KÕ to¸n chi phÝ vµ tÝnh gi¸ thµnh: C«ng ty cæ phÇn may Th¨ng Long tÝnh gi¸ thµnh theo ph¬ng ph¸p hÖ sè. C«ng thøc x¸c ®Þnh s¶n lîng s¶n phÈm tiªu chuÈn ®· quy ®æi: SLc(i) = SLtt(i) x H(i) SLc: s¶n lîng chuÈn ®· quy ®æi cña SP i SLtt: s¶n lîng thùc tÕ cña SP i H(i): hÖ sè quy ®æi cña SP i C«ng thøc tÝnh gi¸ thµnh: Z = (DDdk + DDtk – DDck) x Stt(i)H(i)/SLc SLc: Tæng s¶n lîng ®· quy ®æi SLtt(i)H(i): Sè lîng sp i ®· quy ®æi * S¬ ®å lu©n chuyÓn chøng tõ: 20
- Xem thêm -