Tài liệu Báo cáo tổng hợp công ty cổ phần may hồ gươm

  • Số trang: 97 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 30 |
  • Lượt tải: 0
nganguyen

Đã đăng 34345 tài liệu

Mô tả:

Ch-¬ng I Sù xuÊt hiÖn ngµnh may Tõ thêi nguyªn thuû, trang phôc xuÊt hiÖn ®Ó ®¸p øng nhu cÇu cuéc sèng loµi ng-êi. Qua nh÷ng ph¸t hiÖn cña kh¶o cæ häc cho thÊy thêi ®¹i ®å ®¸ con ng-êi ®· biÕt t¹o vµ sö dông trang phôc. Nguyªn nh©n xuÊt hiÖn trang phôc lµ do nhu cÇu cÇn thiÕt b¶o vÖ c¬ thÓ con ng-êi tr-íc nh÷ng t¸c ®éng cã h¹i cña thiªn nhiªn kh¾c nghiÖt nh- khÝ hËu, m«i tr-êng… Trang phôc thêi nguyªn thuû ch-a cã mét h×nh d¸ng cô thÓ. Nguyªn liÖu chñ yÕu chØ lµ da thó, vá c©y, l¸ c©y… Theo s¸t cïng qu¸ tr×nh ph¸t triÓn cña con ng-êi, trang phôc còng ®-îc c¶i t¹o, s¸ng chÕ. Tõ nh÷ng vËt liÖu chñ yÕu trong thiªn nhiªn con ng-êi ®· biÕt kÕt nèi, ®an bÖn chóng l¹i thµnh nh÷ng tÊm lín quÊn quanh c¬ thÓ. Con ng-êi ®· biÕt kÕt sîi, ®an thµnh ¸o vµ guång sîi ra ®êi. §Ó ®¸p øng nhu cÇu ngµy cµng t¨ng, con ng-êi ®· ph¸t minh ra m¸y dÖt. NghÒ dÖt cµng ph¸t triÓn th× con ng-êi cµng biÕt c¸ch s¸ng t¹o ra nhiÒu kiÓu trang phôc l¹, ®Ñp m¾t…§ã chÝnh lµ nh÷ng c¶i biÕn lín vÒ kiÓu d¸ng, mµu s¾c…Nghµnh may b¾t ®Çu xuÊt hiÖn. Tõng thêi kú ph¸t triÓn cña x· héi kh¸c nhau trang phôc còng ph¸t triÓn theo xu h-íng kh¸c nhau. D©n téc, t«n gi¸o, giíi tÝnh, ®¼ng cÊp x· héi, løa tuæi còng ®· cã nh÷ng chän lùa trang phôc riªng biÖt. V¨n ho¸, kü thuËt ngµy cµng ph¸t triÓn, sù thay thÕ chÕ ®é cò b»ng chÕ ®é míi còng lµm trang phôc thay ®æi theo. Con nguêi cña chÕ ®é cò chØ ®-îc mÆc trang phôc theo quy ®Þnh ®¼ng cÊp th× ngµy nay sù tù do ho¸ vµ ®a d¹ng hãa vÒ trang phôc ®· nãi lªn sù ph¸t triÓn vÒ mÆt tr×nh ®é vµ nhËn thøc tiÕn bé cña con ng-êi. Ngµnh may mÆc v× thÕ còng lín m¹nh theo. X· héi ngµy cµng ph¸t triÓn, trang phôc ®· trë thµnh ®èi t-îng cña mü thuËt. QuÇn ¸o kh«ng nh÷ng lµ ®Ó b¶o vÖ c¬ thÓ mµ cßn lµm t¨ng vÎ ®Ñp cña con ng-êi. §Ó ®¸p øng ®-îc nhu cÇu ®a d¹ng cña con ng-êi, ngµnh 1 may mÆc còng thay ®æi ®Ó thÝch nghi theo. Tõ nh÷ng x-ëng may nhá, th« s¬, c«ng nghiÖp l¹c hËu ngµnh may ®· lín m¹nh thµnh nh÷ng x-ëng may lín víi hµng ngµn c«ng nh©n, thiÕt bÞ hiÖn ®¹i…NhiÒu ph-¬ng ph¸p khoa häc ®· ®-îc thiÕt lËp mang tÝnh khoa häc cao, tÝnh chuyªn m«n ho¸ ®em l¹i n¨ng suÊt chÊt l-îng ngµy mét t¨ng. ë mét sè n-íc nh-: Anh, Ph¸p, Mü, Trung Quèc, NhËt… ngµnh may ®· trë thµnh mét ngµnh c«ng nghiÖp xuÊt khÈu chÝnh trong nÒn kinh tÕ quèc d©n. §èi víi ViÖt Nam, ngµnh may mÆc lµ mét ngµnh cßn rÊt non trÎ. Tõ thêi phong kiÕn, ngµnh may mÆc ph¸t triÓn cÇm chõng, trang phôc ®Ñp chñ yÕu phôc vô cho tÇng líp vua, quan, ®Þa chñ, nhµ giµu. V¶i trªn thÞ tr-êng chñ yÕu lµ lôa vµ satanh ®en sÇn sïi, dÖt b»ng tay. Tr¶i qua c¸c thêi ®iÓm lÞch sö, trang phôc ng-êi ViÖt biÕn ®æi lóc nhanh lóc chËm víi nh÷ng nÐt ®éc ®¸o riªng mang ®Ëm phong c¸ch d©n téc. Song nh×n chung sù biÕn ®æi trang phôc ViÖt Nam còng theo dßng ph¸t triÓn trang phôc thÕ giíi. Khi thùc d©n Ph¸p chiÕm ®ãng n-íc ta, ngµnh may ®· cã nh÷ng b-íc ph¸t triÓn theo sau ngµnh dÖt. M¸y may b¾t ®Çu xuÊt hiÖn nh-ng sè l-îng nhá vµ riªng lÎ, mang tÝnh chÊt c¸ nh©n. Ng-êi may ®o lµ chñ yÕu. Tõ n¨m 1945 ®Õn 1954, ngµnh may mÆc b¾t ®Çu ®-îc chó ý nh-ng gÆp nhiÒu khã kh¨n do tÝnh x· héi. Tõ n¨m 1954 ®Õn 1975, MiÒn B¾c ®i lªn x· héi chñ nghÜa, ngµnh may mÆc ®-îc ®Çu t- ph¸t triÓn thµnh nh÷ng hîp t¸c x· vµ ®· ra ®êi nh÷ng xÝ nghiÖp may. MiÒn Nam ViÖt Nam ngµnh may mÆc ph¸t triÓn m¹nh vµ ¢u hãa nh-ng vÉn cßn mang tÝnh chÊt c¸ nh©n vµ nh÷ng nhãm ng-êi may trang phôc theo xu h-íng. Sau 1975 ®Õn 1986, do ¶nh h-ëng cña chiÕn tranh, c¬ chÕ thÞ tr-êng vµ c¬ chÕ qu¶n lý cò kû céng víi trang thiÕt bÞ nghÌo nµn vµ l¹c hËu nªn thêi kú ®Çu ngµnh c«ng nghiÖp may ViÖt Nam ph¸t triÓn chËm. Tr¶i qua nh÷ng b-íc th¨ng trÇm, ngµnh c«ng nghiÖp may ViÖt Nam ®· cã nh÷ng b-íc ph¸t triÓn c¶ vÓ bÒ réng lÉn chiÒu s©u. 2 Tõ 1986 ®Õn nay, víi nh÷ng chÝnh s¸ch ph¸t triÓn kinh tÕ hµng ho¸ nhiÒu thµnh phÇn trong nÒn kinh tÕ thÞ tr-êng, ngµnh c«ng nghiÖp may ®· tËp trung ®æi míi c«ng nghÖ, thiÕt bÞ, c¶i t¹o, n©ng cÊp nhµ x-ëng…nh»m ®-a ngµnh c«ng nghiÖp may mÆc ViÖt Nam ph¸t triÓn tiÕn kÞp c¸c n-íc ph¸t triÓn trªn thÕ giíi còng nh- khu vùc. Nh÷ng n¨m cña thËp kû 90, ngµnh may mÆc cña ta ®· thu ®-îc nh÷ng kÕt qu¶ ®¸ng mõng chuyÓn h-íng kÞp thêi víi nÒn kinh tÕ thÞ tr-êng, kh«ng nh÷ng duy tr× ®-îc s¶n xuÊt mµ cßn ph¸t triÓn víi nhÞp ®é cao. Kim ng¹ch xuÊt khÈu t¨ng ®Òu víi c«ng t¸c ®Çu t- ®æi míi thiÕt bÞ ®¸p øng nhu cÇu hµng may s¼n cã chÊt l-îng cao, phong phó vÒ kiÓu d¸ng, mÈu mèt ®Ó phôc vô ng-êi tiªu dïng trong vµ ngoµi n-íc. §Õn nay, h¬n 95% thiÕt bÞ cu¶ ngµnh may ®· ®-îc ®æi míi. C¸c c¬ së may xuÊt khÈu nh×n chung ®Òu sö dông thiÕt bÞ cña NhËt, §øc… ®· cã mét sè d©y chuyÒn ®ång bé ®Ó may s¬ mi ë c¸c c«ng ty nh-: May 10, May Th¨ng Long, May ViÖt TiÕn… D©y chuyÒn may quÇn ©u nh-: May Nhµ BÌ, may Hai, May ViÖt Th¾ng… B-íc sang thÕ kû 21, ngµnh dÖt may ViÖt Nam cã nh÷ng chuyÓn m×nh râ rÖt h¬n, nhiÒu c¬ héi lín ®ang ®Õn vµ nhiÒu th¸ch thøc kh«ng nhá. D-íi ®©y lµ mét sè th«ng tin ®¸ng chó ý trong nh÷ng th¸ng ®Çu n¨m 2004: XuÊt khÈu hµng dÖt may sang §µi Loan 3 th¸ng ®Çu n¨m t¨ng kh¸: Theo sè liÖu thèng kª chÝnh thøc, kim ng¹ch xuÊt khÈu hµng dÖt may sang §µi Loan trong th¸ng 3/2004 -íc ®¹t gÇn 17,5 triÖu USD, t¨ng 11,1% so víi cïng kú 2003. Nga: XuÊt khÈu sang thÞ tr-êng Nga 3 th¸ng ®Çu n¨m t¨ng kh¸, t¨ng 14,24%. XuÊt khÈu ¸o thun vµ ¸o thÓ thao t¨ng m¹nh, trong khi xuÊt khÈu ¸o JackÐt, ¸o kho¸c vµ ¸o s¬ mi l¹i gi¶m. Céng hoµ SÐc: Do s¾p gia nhËp EU vµo ngµy 1/5 nªn xuÊt khÈu hµng dÖt may cña ta sang Céng hoµ SÐc ®· t¨ng rÊt m¹nh, t¨ng tíi 88,9% so víi cïng kú n¨m 2003, ®¹t trªn 8,7 triÖu USD. Trong ®ã, t¨ng m¹nh lµ c¸c mÆt hµng ¸o thun, quÇn, quÇn ¸o sîi acrylic, ¸o JackÐt … trong khi ®ã, xuÊt 3 khÈu ¸o s¬ mi l¹i gi¶m. Dù b¸o, sau 1/5 xuÊt khÈu hµng dÖt may sang Céng hoµ SÐc vµ 9 n-íc kh¸c míi gia nhËp EU sÎ gi¶m m¹nh. Australia: XuÊt khÈu hµng dÖt may 3 th¸ng ®Çu n¨m sang Australia gi¶m m¹nh( gi¶m 35,22% ) mÆc dï kinh tÕ n-íc nµy phôc håi m¹nh vµ ®ång §«la Australia t¨ng gi¸. Ba Lan: XuÊt khÈu hµng dÖt may sang Ba Lan t¨ng kh¸, t¨ng 18,71%. Trong ®ã, xuÊt khÈu quÇn soãc, quÇn löng vµ g¨ng tay t¨ng m¹nh, trong khi xuÊt khÈu ¸o thun vµ ¸o s¬ mi l¹i gi¶m…. Theo ®µ ph¸t triÓn cña ngµnh dÖt may trong n-íc, ®· cã rÊt nhiÒu C«ng ty may thµnh c«ng trong qu¸ tr×nh gia c«ng hµng xuÊt khÈu, trong sè ®ã ph¶i kÓ ®Õn C«ng ty cæ phÇn may Hå G-¬m. C«ng ty ®· cã nh÷ng b-íc chuyÓn m¹nh mÏ, gãp phÇn kh«ng nhá vµo sù ph¸t triÓn ngµnh dÖt may ViÖt Nam. 4 Ch-¬ng II. C«ng ty cæ phÇn may Hå G-¬m A.kh¸i qu¸t vÒ C«ng ty cæ phÇn may Hå G-¬m I. Qu¸ tr×nh h×nh thµnh C«ng ty cæ phÇn may Hå G-¬m: Th¸ng 8 n¨m 1993 XÝ nghiÖp S¶n xuÊt vµ dÞch vô May thuéc Liªn hiÖp S¶n xuÊt nhËp khÈu may – Bé C«ng NghiÖp thµnh lËp X-ëng May 2 t¹i ®Þa ®iÓm 201- Tr-¬ng §Þnh, quËn Hai Bµ Tr-ng, Hµ N«i. Víi 1.020 m2 nhµ x-ëng trªn diÖn tÝch ®Êt 524 m2, 127 thiÕt bÞ c«ng nghÖ vµ h¬n 200 c«ng nh©n viªn lµm viÖc theo chÕ ®é hai ca. NhiÖm vô chÝnh lµ s¶n xuÊt gia c«ng hµng may mÆc xuÊt khÈu. §ã chÝnh lµ ®¬n vÞ tiÒn th©n cña C«ng ty cæ phÇn May Hå G-¬m. Sau khi Tæng C«ng Ty DÖt - May ViÖt Nam thµnh lËp, ngµy 25 th¸ng 11 n¨m 1995 X-ëng may 2 ®-îc Tæng C«ng Ty DÖt - May ViÖt Nam quyÕt ®Þnh trë thµnh XÝ nghiÖp May thêi trang Tr-¬ng §Þnh- ®¬n vÞ thµnh viªn cña C«ng ty DÞch Vô Th-¬ng M¹i sè 1 trùc thuéc Tæng C«ng Ty DÖt - May ViÖt Nam víi chøc n¨ng s¶n xuÊt hµng may mÆc thêi trang phôc vô xuÊt khÈu vµ tiªu dïng trong n-íc. Ngµy O2 th¸ng 03 n¨m 1998, Tæng C«ng Ty DÖt - May ViÖt Nam quyÕt ®Þnh chuyÓn XÝ nghiÖp May thêi trang Tr-¬ng §Þnh thµnh C«ng Ty May Hå G-¬m- C«ng ty thµnh viªn thuéc Tæng C«ng ty DÖt - May ViÖt Nam. Sau khi ChÝnh phñ ban hµnh NghÞ ®Þnh 28/CP vµ 44/CP vÒ cæ phÇn ho¸ doanh nghiÖp Nhµ n-íc ®· t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi vÒ mÆt ph¸p lý cho ph-¬ng ¸n cæ phÇn ho¸ cña C«ng ty May Hå G-¬m, ngµy 16 th¸ng 11 n¨m 1999 Bé tr-ëng Bé C«ng nghiÖp ®· ký QuyÕt ®Þnh sè 73/1999/Q§_BCN chuyÓn C«ng ty May Hå G-¬m thµnh C«ng ty cæ phÇn May Hå G-¬m kÓ tõ ngµy 01 th¸ng 01 n¨m 2000. §¹i héi cæ ®«ng thµnh lËp ®· ®-îc tæ chøc thµnh c«ng vµo ngµy 03 th¸ng 01 n¨m 2000 víi 517 cæ ®«ng tøc 100% sè 5 c¸n bé c«ng nh©n viªn cña c«ng ty. §¬n vÞ ®· trë thµnh mét trong nh÷ng C«ng ty thùc hiÖn cæ phÇn ho¸ vµ cæ phÇn hãa toµn bé doanh nghiÖp ®Çu tiªn cña Tæng C«ng ty DÖt - May ViÖt Nam. II. Qu¸ tr×nh x©y dùng, më réng vµ ph¸t triÓn C«ng ty cæ phÇn May Hå G-¬m: Th¸ng 8 n¨m 1993 víi 1.020 m2 nhµ x-ëng trªn diÖn tÝch ®Êt 524 m2, 127 thiÕt bÞ c«ng nghÖ vµ h¬n hai tr¨m c«ng nh©n viªn lµm viÖc theo chÕ ®é 2 ca nhiÖm vô chÝnh lµ s¶n xuÊt gia c«ng hµng may mÆc xuÊt khÈu vµ tiªu dïng trong n-íc. Trong hai n¨m 1996, 1997 doanh thu cña C«ng ty May Hå G-¬m tiÕp tôc t¨ng n¨m sau cao h¬n hai lÇn n¨m tr-íc. §Õn n¨m 1999 C«ng ty ®· c¶i t¹o nhµ x-ëng tõ 2 tÇng thµnh 2 nhµ 5 tÇng, 1 nhµ ®¬n nguyªn 3 tÇng víi tæng diÖn tÝch sö dông lµ 2.910m 2, cã trang bÞ thang m¸y, cã nhµ ¨n tËp thÓ, v¨n phßng lµm viÖc. N¨m 1998 ®Õn nay C«ng ty May Hå G-¬m ®· ¸p dông hÖ thèng qu¶n lý ISO 9002. N¨m 1999, C«ng ty May Hå G-¬m ®· ®¹t danh hiÖu “ §¬n vÞ thi ®ua xuÊt s¾c ” cña Tæng C«ng ty DÖt - May ViÖt Nam vµ B»ng khen cña Bé C«ng NghiÖp. Thùc hiÖn chiÕn l-îc ph¸t triÓn t¨ng tèc ngµnh DÖt may ®Õn 2010 ®· ®-îc ChÝnh phñ phª duyÖt, §¶ng uû, Héi ®ång qu¶n trÞ, Ban gi¸m ®èc C«ng ty ®· th«ng qua ch-¬ng tr×nh ®Çu t- ph¸t triÓn vÒ c¸c tØnh ngoµi Hµ Néi. Ngµy 15 th¸ng 08 n¨m 2001 C«ng ty Cæ phÇn May Hå G-¬m tæ chøc kh¸nh thµnh c¬ së May 2 cña m×nh t¹i ThÞ trÊn BÇn Yªn Nh©n, huyÖn Mü Hµo, tØnh H-ng Yªn vµ nhËn chøng chØ ISO 9002 cña hai tæ chøc UKAS (V-¬ng quèc Anh) vµ RAB (Liªn bang Hoa Kú) ®ång c«ng nhËn. Trªn diÖn tÝch 3 ha do UBND TØnh H-ng Yªn cÊp cho thuª nµy ®ang ho¹t ®éng 2 xÝ nghiÖp may vµ 1 xÝ nghiÖp dÖt len, sö dông 1800 lao ®éng s¶n xuÊt hµng ho¸, më réng thÞ tr-êng Mü, t¹o c«ng ¨n viÖc lµm cho nhiÒu lao ®éng. TiÕp ®Õn C«ng ty cæ phÇn May Hå G-¬m ®· lËp dù ¸n ®Çu t- vµ ®· tiÕn hµnh thùc hiÖn x©y dùng t¹i ®Þa bµn x· An H-ng, huyÖn An D-¬ng, 6 thµnh phè H¶i Phßng c¬ së 3 víi tæng møc ®Çu t- trªn 50 tû ®ång x©y dùng 3 xÝ nghiÖp may c«ng suÊt 4,5 triÖu s¶n phÈm trªn mét n¨m, mét xÝ nghiÖp bao b× phô liÖu may vµ mét xÝ nghiÖp giÆt trªn diÖn tÝch 5 ha. Nhµ sè 1(XÝ nghiÖp may 5) ®i vµo ho¹t ®éng ®· thu hót 600 lao ®éng t¹i ®Þa ph-¬ng vµ nhµ sè 2 ®-îc ®-a vµo ho¹t ®éng trong quý IV n¨m 2003. Trong 10 n¨m phÊn ®Êu (tõ 1993- 2003) C«ng ty cæ phÇn May Hå G-¬m ®· x©y dùng, më réng vµ ph¸t triÓn víi nh÷ng thµnh qu¶ sau:  XÝ nghiÖp thµnh viªn ®· ho¹t ®éng: 05 xÝ nghiÖp §¬n vÞ trùc thuéc: §¬n vÞ liªn doanh: 04 xÝ nghiÖp 01 xÝ nghiÖp liªn doanh (t¹i H-ng Yªn). - Tæng sè c¸n bé c«ng nh©n viªn: 2.400 (kh«ng kÓ liªn doanh) Trong ®ã: - C¸n bé qu¶n lý nh©n, nh©n viªn nghiÖp vô: 86 ng-êi. - C¸n bé trùc tiÕp s¶n xuÊt: 2314 ng-êi.  Tæng diÖn tÝch nhµ x-ëng: 23.500 m2.  C«ng ty s¶n xuÊt nh÷ng s¶n phÈm: ¸o JackÐt, quÇn ©u nam, Jean, quÇn ¸o trÎ em, v¸y, ¸o dµi, quÇn ¸o dÖt kim, mò v¶i, tói ®ùng…  ThÞ tr-êng: Ch©u ©u, Ch©u ¸, B¾c Phi, Trung Mü, Canada, Mü, Hµn Quèc, Trung Quèc…  C¸c h·ng næi tiÕng ®· ký hîp ®ång cïng C«ng ty cæ phÇn may Hå G-¬m: JC Penny, Wandisney, Lee, Taget, SK, C&A, Catimini, Boss, Niche… Tèc ®é t¨ng tr-ëng b×nh qu©n h»ng n¨m: Doanh thu t¨ng: 58,32% Gi¸ trÞ s¶n xuÊt c«ng nghiÖp t¨ng: 80,43% Nép ng©n s¸ch nhµ n-íc t¨ng: 20,99%. Cô thÓ: Doanh thu N¨m 1999/1998: 260,51% t¨ng 160,51% N¨m 2000/1999: 102,76% t¨ng 2,76% 7 N¨m 2001/2000: 123,87% t¨ng 23,87% N¨m 2002/2001: 189,48% t¨ng 89,48% N¨m 2003/2002: 200,00% t¨ng 100,00% Nép ng©n s¸ch : N¨m 1999/1998: 125% t¨ng 25% N¨m 2000/1999: 110% t¨ng 10% N¨m 2001/2000: 557% t¨ng 457% N¨m 2002/2001: 307,69% t¨ng 207,69%. HiÖu qu¶ sö dông vèn ng©n s¸ch: - N¨m 1998 mét ®ång vèn NS c«ng ty t¹o ra 2,44 ®ång DT - N¨m 1999 mét ®ång vèn NS c«ng ty t¹o ra 13,10 ®ång DT t¨ng 436,89% - Tõ n¨m 2000 c«ng ty chuyÓn sang ho¹t ®éng lµ C«ng ty cæ phÇn. Lao ®éng vµ tiÒn l-¬ng: - N¨m 2001 lao ®éng b×nh qu©n 900 ng-êi thu nhËp b×nh qu©n 805.000 ®/ng/ th. - N¨m 2002 lao ®éng toµn c«ng ty lµ: 1270 ng-êi t¨ng 122,22%, thu nhËp b×nh qu©n t¨ng 5,00%. - N¨m 2003 c«ng ty dù kiÕn møc thu nhËp b×nh qu©n lªn 900,00 ®/ng/th. Nh÷ng danh hiÖu vµ phÇn th-ëng C«ng ty ®· ®¹t ®-îc: Liªn tôc tõ n¨m 1997 ®Õn nay c¬ së §¶ng C«ng ty ®-îc c«ng nhËn lµ Chi bé §¶ng, §¶ng bé trong s¹ch v÷ng m¹nh. - Liªn tôc tõ n¨m 1999 ®Õn nay C«ng ty ®· ®¹t danh hiÖu, nhËn cê “ §¬n vÞ thi ®ua xuÊt s¾c” cña Tæng c«ng ty DÖt - May ViÖt Nam. §-îc nhËn b»ng khen cña Bé C«ng nghiÖp. - B»ng khen cña Bé Th-¬ng m¹i vµ Uû ban nh©n d©n thµnh phè Hµ Néi vÒ thµnh tÝch xuÊt khÈu, ®Æc biÖt lµ mét ®¬n vÞ xuÊt khÈu hµng may mÆc ®Çu tiªn vµo Mü tõ n¨m 2000 víi phÇn th-ëng 140 triÖu ®ång. - Liªn tôc tõ n¨m 1998 ®Õn nay C«ng §oµn c«ng ty ®-îc nhËn b»ng khen “ C«ng §oµn cã thµnh tÝch xuÊt s¾c” trong phong trµo c«ng nh©n viªn 8 chøc vµ ho¹t ®éng C«ng §oµn cña Ban chÊp hµnh C«ng §oµn Tæng C«ng ty DÖt - May ViÖt Nam. III. C¬ cÊu vµ chøc n¨ng cña tõng bé phËn trong C«ng ty cæ phÇn may Hå G-¬m: C«ng ty cæ phÇn May Hå G-¬m lµ ®¬n vÞ s¶n xuÊt kinh doanh ®éc lËp trùc thuéc Tæng c«ng ty DÖt- May ViÖt Nam vµ ®-îc quyÒn quyÕt ®Þnh tæ chøc bé m¸y qu¶n lý trong doanh nghiÖp m×nh. §Ó phï hîp víi ®Æc ®iÓm riªng cña doanh nghiÖp vµ ho¹t ®éng cã hiÖu qu¶ nhÊt C«ng ty cæ phÇn May Hå G-¬m ®· tæ chøc bé m¸y qu¶n lý theo m« h×nh ph©n cÊp tõ trªn xuèng d-íi. Theo m« h×nh nµy th× mäi ho¹t ®éng cña toµn c«ng ty ®Òu chÞu sù chØ ®¹o cña Tæng gi¸m ®èc thèng nhÊt th«ng suèt tõ trªn xuèng. 9 1. C¬ cÊu: S¬ ®å tæ chøc bé m¸y qu¶n lý cña c«ng ty: Héi ®ång qu¶n trÞ KÕ to¸n tr-ëng Tæng gi¸m ®èc Phßng KH- XNK Phã tæng gi¸m ®èc XÝ nghiÖp may I C¸c ph©n x-ëng may lµ, c¾t, hoµn thiÖn, tæ nghiÖp vô Phßng kü thuËt XÝ nghiÖp may 2 Phßng KTTV C¸c ph©n x-ëng may lµ, c¾t, hoµn thiÖn, tæ nghiÖp vô Phßng kinh doanh XÝ nghiÖp may 3 V¨n phßng C¸c ph©n x-ëng may lµ, c¾t, hoµn thiÖn, tæ nghiÖp vô XÝ nghiÖp liªn doanh XÝ nghiÖp mau 5 C¸c ph©n x-ëng may lµ, c¾t, hoµn thiÖn, tæ nghiÖp vô 2 Chøc n¨ng nhiÖm vô cña tõng bé phËn  Héi ®ång qu¶n trÞ: thùc hiÖn chøc n¨ng qu¶n lý ho¹t ®éng cña c«ng ty, chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ sù ph¸t triÓn cña c«ng ty.  Chñ tÞch Héi ®ång qu¶n trÞ( Tæng gi¸m ®èc ): lµ ng-êi chÞu tr¸ch nhiÖm chung cho mäi c«ng viÖc cña Héi ®ång qu¶n trÞ, tæ chøc ph©n c«ng nhiÖm vô cho c¸c thµnh viªn ®Ó thùc hiÖn c¸c nhiÖm vô, quyÒn h¹n cña Héi ®ång qu¶n trÞ.Thay mÆt Héi ®ång qu¶n trÞ ký nhËn vèn( kÓ c¶ nî), ký c¸c 10 nghÞ quyÕt, quyÕt ®Þnh vµ v¨n b¶n hoÆc th«ng qua c¸c v¨n b¶n thuéc thÈm quyÒn cña Héi ®ång qu¶n trÞ ®Ó thùc hiÖn trong c«ng ty.  Phã tæng gi¸m ®èc: Lµ ng-êi hæ trî cho Tæng gi¸m ®èc, cã quyÒn quyÕt ®Þnh c«ng viÖc liªn quan ®Õn ho¹t ®éng kinh doanh cña c«ng ty khi Tæng gi¸m ®èc ®i v¾ng uû quyÒn l¹i. Chiô tr¸ch nhiÖm tr-íc Tæng gi¸m ®èc vÒ nhiÖm vô ®-îc ph©n c«ng.  Phßng KÕ ho¹ch_XuÊt nhËp khÈu: X©y dùng c¸c kÕ ho¹ch s¶n xuÊt kinh doanh ng¾n h¹n, trung h¹n, dµi h¹n. §iÒu hµnh c¸c ho¹t ®éng xuÊt nhËp khÈu: c©n ®èi h¹n ng¹ch, thanh quyÕt to¸n hîp ®ång víi kh¸ch hµng, víi H¶i quan vµ c¸c C¬ quan hñ- quan kh¸c vÒ nguyªn phô liÖu. ChØ ®¹o viÖc xuÊt nhËp khÈu hµng ho¸, chÕ ®é b¶o qu¶n kho hµng, cÊp ph¸t nguyªn phô liÖu, c¸c lo¹i vËt t- cho s¶n xuÊt theo quy ®Þnh cña ISO 9002. X¸c ®Þnh chiÕn l-îc thÞ tr-êng vµ nghiªn cøu më réng thÞ tr-êng hµng n¨m ®Ó tham m-u cho Tæng gi¸m ®èc. Lµ ®Çu mèi giao dÞch tiÕp xóc, nhËn vµ cung cÊp th«ng tin cho kh¸ch hµng. Theo dâi viÖc thùc hiÖn c¸c hîp ®ång, lËp c¸c thñ tôc khiÕu n¹i khi cã c¸c sù kh«ng phï hîp x¶y ra. LËp kÕ ho¹ch vµ kiÓm so¸t c¸c ho¹t ®éng mua hµng trong thÞ tr-êng néi ®Þa ®Ó ®¶m b¶o chÊt l-îng, nguyªn phô liÖu theo ®óng yªu cÇu. X©y dùng, qu¶n lý vµ thùc hiÖn c¸c dù ¸n kÕ ho¹ch ®Çu t- vµ s¶n xuÊt kinh doanh.  Phßng kinh doanh: th«ng tin vÒ nhu cÇu kh¸ch hµng ®Ó c¶i tiÕn vÒ chÊt l-îng, kiÓu d¸ng, mµu s¾c, nguyªn liÖu phï hîp víi thÞ hiÕu vµ ®iÒu kiÖn cña tõng ®èi t-îng, kh¸ch hµng. N»m b¾t t×nh h×nh biÕn ®éng thÞ tr-êng, theo tõng thêi kú. B¸o c¸o vÒ doanh thu hµng th¸ng. N¾m b¾t tèc ®é vµ kh¶ n¨ng tiªu thô cña tõng m· hµng, l-îng hµng dù trö vµ tån kho. Th«ng tin vÒ nguyªn phô liÖu, kh¶ n¨ng ®¸p øng cña tõng nhµ thÇu phô theo ®Þnh h-íng s¶n phÈm.  Phßng kü thuËt: TiÕp thu c¸c yªu cÇu kü thuËt, c«ng nghÖ tõ kh¸ch hµng, chØ ®¹o c«ng t¸c triÓn khai kü thuËt, chuÈn bÞ s¶n xuÊt cho c¸c ph©n x-ëng theo ®óng yªu cÇu cña kh¸ch hµng. KiÓm tra chÊt l-îng nguyªn phô liÖu, ban hµnh ®Þnh møc kinh tÕ kü thuËt, ®Þnh møc nguyªn phô liÖu. ChØ 11 ®¹o c«ng t¸c qu¶n lý thiÕt bÞ, c«ng t¸c c¬ ®iÖn, nghiªn cøu vµ chØ ®¹o ¸p dông c¸c c«ng nghÖ míi, tham m-u cho Tæng gi¸m ®èc c¸c ch-¬ng tr×nh ®Çu t- trªn c¬ së nghiªn cøu kü thuËt tiªn tiÕn vµ c«ng nghÖ míi. Lµm viÖc cïng kh¸ch hµng khi x¶y ra sù kh«ng phï hîp, chØ ®¹o c¸c biÖn ph¸p kh¾c phôc, phßng ngõa, xö lý s¶n phÈm kh«ng phï hîp. Cung cÊp hå s¬ kü thuËt cña m· hµng míi cho c¸c bé phËn s¶n xuÊt chÝnh tr-íc khi ®-a vµo s¶n xuÊt hµng lo¹t, lµ tµi liÖu ®Ó h-íng dÉn qu¸ tr×nh kü thuËt thùc hiÖn vµ ®èi chiÕu ®Ó ®¸nh gi¸ chÊt l-îng s¶n phÈm cña tõng c«ng ®o¹n vµ cña s¶n phÈm cuèi cïng.  Phßng Tµi chÝnh kÕ to¸n: Lµ n¬i lËp kÕ ho¹ch tµi chÝnh vµ kiÓm so¸t ng©n quü, thu nhËp, ph©n lo¹i xö lý tæng hîp sè liÖu th«ng tin vÒ ho¹t ®éng s¶n xuÊt cña doanh nghiÖp, qu¶n lý, l-u tr÷ c¸c tµi liÖu, sè liÖu thèng kª cña c«ng ty. HÖ thèng thu thËp th«ng tin ®-îc thùc hiÖn qua m¸y tÝnh, c¸c b¸o c¸o theo mét mÈu thèng nhÊt. C¸c b¸o c¸o ®Þnh kú: hµng ngµy, th¸ng, quý, s¸u th¸ng, n¨m ®-îc b¸o c¸o theo tõng ®Òu ®-îc cËp nhËt hµng ngµy.  V¨n phßng c«ng ty: giao dÞch víi c¸c c¬ quan cã liªn quan, c¸c c¬ quan cÊp trªn vµ trªn cÊp trªn. TiÕn hµnh viÖc tuyÓn dông, ký hîp ®ång lao ®éng vµ tæ chøc viÖc ®µo t¹o theo kÕ ho¹ch ®-îc Tæng gi¸m ®èc duyÖt. X¸c ®Þnh yªu cÇu, tr×nh ®é chuyªn m«n cho c¸n bé, nh©n viªn. Trªn c¬ së ®ã quy ho¹ch ®µo t¹o, sö dông c¸n bé. Thùc hiÖn c¸c biÖn ph¸p ®Ó khuyÕn khÝch c¸n bé, nh©n viªn, ®Æc biÖt khi hoµn thµnh nhiÖm vô vÒ chÊt l-îng.  Phßng thÞ tr-êng: Lµ n¬i chÞu tr¸ch nhiÖm cung cÊp toµn bé tµi liÖu liªn quan ®Õn sù thay ®æi cña thÞ tr-êng, nhu cÇu, gi¸ c¶, møc sèng. Phßng thÞ tr-êng ph¶i trùc tiÕp n¾m b¾t vÊn ®Ò cña nh÷ng kh¸ch hµng träng ®iÓm, cña thÞ tr-êng trong vµ ngoµi n-íc, cã v¨n b¶n b¸o c¸o lªn Tæng gi¸m ®èc.  Nhµ x-ëng: ë bÊt kú mét x-ëng may nµo cña C«ng ty cæ phÇn May Hå G-¬m còng gåm ph©n x-ëng c¾t, ph©n x-ëng may, ph©n x-ëng hoµn thµnh vµ nhµ kho. Chøc n¨ng cña mçi ph©n x-ëng ®Òu g¾n liÒn víi tõng c«ng ®o¹n hoµn thµnh s¶n phÈm may. 12 b. Vai trß tæ chøc trong C«ng ty cæ phÇn may Hå G-¬m I. L·nh ®¹o tæ chøc: 1. L·nh ®¹o c«ng ty cã vai trß quan träng trong viÖc x©y dùng: - ChÝnh s¸ch kh¸ch hµng: gi÷ v÷ng nh÷ng b¹n hµng truyÒn thèng, ph¸t triÓn quan hÖ kh¸ch hµng s©u réng. - ChÝnh s¸ch ®Çu t-: ch¾c ch¾n vµ hiÖu qu¶ cho s¶n xuÊt vµ kinh doanh. - ChÝnh s¸ch chÊt l-îng: thiÕt lËp hÖ thèng qu¶n lý vµ c«ng bè ChÝnh s¸ch ChÊt l-îng. - X¸c ®Þnh ph-¬ng h-íng vµ môc tiªu ho¹t ®éng cña C«ng ty. - Xem xÐt ®Þnh kú hÖ thèng chÊt l-îng, c¶i tiÕn liªn tôc c¸c ho¹t ®éng cña C«ng ty ®Ó ®·m b¶o cã hiÖu qu¶, ®¸p øng c¸c yªu cÇu ®· ®Æt ra. Sù chØ ®¹o cña l·nh ®¹o cÊp cao: Tr-íc nh÷ng khã kh¨n vµ th¸ch thøc cña nÒn kinh tÕ thÞ tr-êng, l·nh ®¹o C«ng ty cæ phÇn may Hå G-¬m nhËn thøc râ: kh¸ch hµng lµ ng-êi quyÕt ®Þnh sù tån t¹i vµ ph¸t triÓn cña C«ng ty. Tõ ®ã x¸c ®Þnh môc tiªu chiÕn l-îc lµ h-íng tíi tho¶ m·n vµ t¹o lßng tin cho kh¸ch hµng ë møc tèt nhÊt. §iÒu nµy ®-îc thÓ hiÖn râ rµng th«ng qua ChÝnh s¸ch ChÊt l-îng vµ môc tiªu ho¹t ®éng cña C«ng ty. ChÝnh s¸ch chÊt l-îng cña C«ng ty cæ phÇn May Hå G-¬m lµ: Lu«n lu«n cung cÊp s¶n phÈm dÞch vô ®óng yªu cÇu cña kh¸ch hµng. C«ng ty ®¶m b¶o: - QuyÒn lîi cña kh¸ch hµng lµ quyÒn lîi cña C«ng ty - Duy tr× vµ n©ng cao hÖ thèng chÊt l-îng theo ISO 9002 mét c¸ch cã hiÖu qu¶ trªn c¬ së cã sù tham gia cu¶ mäi ng-êi. - ChÝnh s¸ch chÊt l-îng trªn ®-îc Tæng gi¸m ®èc C«ng ty chÝnh thøc c«ng bè b»ng viÖc ban hµnh cuèn sæ tay ChÊt l-îng cña C«ng ty. Tiªu chuÈn chÊt l-îng ISO 9002: C¸c h-íng chiÕn l-îc cña C«ng ty cæ phÇn May Hå G-¬m : - §¶m b¶o kh«ng ngõng c¶i tiÕn chÊt l-îng. 13 - Gi¶m tèi ®a chi phÝ, lo¹i bá khuyÕt tËt. - Ph©n phèi s¶n phÈm mét c¸ch kÞp thêi víi møc kiÓm so¸t cao. Môc tiªu cña C«ng ty cæ phÇn May Hå G-¬m: §¸p øng ë møc cao nhÊt c¸c yªu cÇu cña kh¸ch hµng ®ång thêi ®¶m b¶o kÕt hîp hµi hoµ c¸c lîi Ých cña: C«ng ty, nh©n viªn, c¸c bªn cung cÊp vµ x· héi. L·nh ®¹o C«ng ty cæ phÇn May Hå G-¬m ®· tiÕn hµnh: Thùc hiÖn c¬ cÊu tæ chøc ñy quyÒn tõng b-íc mét c¸ch hîp lý. Tr¸ch nhiÖm quyÒn h¹n cña tõng cÊp, tõng ®¬n vÞ ®-îc x¸c ®Þnh râ rµng: mèi quan hÖ rµng buéc giöa c¸c bé phËn ®-îc quy ®Þnh cô thÓ trong c¸c quy tr×nh h-íng dÉn cña tõng b-íc c«ng viÖc. ViÖc truyÒn ®¹t vµ triÓn khai c¸c kÕ ho¹ch, ho¹t ®éng ®-îc thùc hiÖn mét c¸ch thèng nhÊt vµ cã hiÖu qu¶. Môc tiªu chÊt l-îng ®· ®-îc C«ng ty cæ phÇn May Hå G-¬m x¸c ®Þnh sao cho cã thÓ ®¸nh gi¸ ®ù¬c tÝnh hiÖu qu¶ cña viÖc thùc hiÖn. C¸c môc tiªu chÊt l-îng kh«ng ®¹t yªu cÇu ®· ®-îc ph©n tÝch nguyªn nh©n vµ ®Ò ra c¸c ho¹t ®éng kh¾c phôc thÝch hîp. Môc tiªu vÒ chÊt l-îng th«ng th-êng ®-îc C«ng ty cæ phÇn May Hå G-¬m xem xÐt vµ ®-a ra t¹i c¸c kú xem xÐt cña l·nh ®¹o. 14 S¬ ®å bé m¸y ®iÒu hµnh C«ng ty: Th«ng tin vµ d÷ liÖu trung cÊp phßng kinh doanh S¶n phÈm gia c«ng xuÊt khÈu Th«ng tin vµ d÷ liÖu trung cÊp phßng kÕ ho¹ch Th«ng tin d÷ liÖu vÒ KT&CISP phßng kü thuËt - KCS Th«ng tin vµ d÷ liÖu tµi chÝnh phßng kÕ to¸n tµi chÝnh Th«ng tin d÷ liÖu vÒ nguån lùc v¨n phßng c«ng ty S¶n phÈm FOB HÖ thèng th«ng tin vµ ph©n tÝch S¶n phÈm kinh doanh trong n-íc C«ng ty cæ phÇn may Hå G-¬m ®· biÕt t¹o vµ t¨ng c-êng kh¶ n¨ng c¹nh tranh, n¨ng lùc thùc hiÖn c«ng viÖc: - S¶n phÈm ®a d¹ng, ®¶m b¶o chÊt l-îng, cã uy tÝn trªn thÞ tr-êng trong n-íc vµ thÕ giíi. - C¬ së h¹ tÇng khang trang hiÖn ®¹i. - ThiÕt bÞ vµ c«ng nghÖ tiªn tiÕn. - Nguån nh©n lùc ®-îc qu¶n lý vµ ph¸t triÓn. - §¸p øng tèt nhÊt c¸c yªu cÇu cña kh¸ch hµng. C«ng ty cæ phÇn may Hå G-¬m ®· tÝch cùc còng cè vµ t¨ng c-êng:  Quan hÖ víi kh¸ch hµng: ViÖc duy tr× vµ t¨ng c-êng c¸c mèi quan hÖ víi kh¸ch hµng lµ ho¹t ®éng th-êng xuyªn vµ rÊt quan träng ®èi víi mäi c«ng ty. Nh÷ng ®ßi hái cña thÞ tr-êng vÒ chÊt l-îng mÈu m· vµ chòng lo¹i s¶n phÈm lu«n thay ®æi. §Ó n¾m b¾t ®-îc nh÷ng th«ng tin nµy, C«ng ty cæ 15 phÇn may Hå G-¬m rÊt coi träng viÖc tiÕp xóc vµ liªn l¹c víi kh¸ch hµng d-íi nhiÒu h×nh thøc: - Héi nghÞ kh¸ch hµng - Héi chî triÓn l·m - Nh÷ng cuéc ®èi tho¹i lµm viÖc trùc tiÕp ho¨c giao dÞch qua ®iÖn tho¹i, fax hoÆc th- ®iÖn tö. KÕt hîp chÆt chÎ trong hiÖn t¹i, còng cè vµ liªn tôc ph¸t triÓn mèi quan hÖ trong t-¬ng lai víi kh¸ch hµng ®-îc C«ng ty cæ phÇn may Hå G-¬m xem nh- mét ph-¬ng ch©m trong ho¹t ®éng. C«ng ty cæ phÇn may Hå G-¬m ®· chuyÓn ®æi nh÷ng phµn nµn khiÕu n¹i cña kh¸ch hµng thµnh nh÷ng yªu cÇu cô thÓ cña s¶n phÈm.  Quan hÖ víi nh©n viªn: Tõng ng-êi, tõng kh©u trong qu¸ tr×nh ®-a s¶n phÈm ®Õn ng-êi tiªu dïng lu«n lµ gi¸m s¸t vÒ mÆt chÊt l-îng cña s¶n phÈm vµ dÞch vô, ®¶m b¶o sù thèng nhÊt trong qu¸ tr×nh kiÓm so¸t chÊt l-îng cña C«ng ty. Mèi quan hÖ gÇn gñi giöa l·nh ®¹o víi nh©n viªn trong C«ng ty cæ phÇn may Hå G-¬m lµ yÕu tè quan träng ¶nh h-ëng lín ®Õn chÊt l-îng cña s¶n phÈm vµ dÞch vô. L·nh ®¹o C«ng ty cæ phÇn may Hå G-¬m cã thÓ hiÓu râ t©m t- nguyÖn väng cña nh©n viªn, gióp ®ì vµ ®¸p øng yªu cÇu chÝnh ®¸ng cña nh©n viªn.  Quan hÖ víi nhµ cung cÊp: Nhµ cung cÊp cã mét tÇm quan träng lín víi sù thµnh c«ng cña mét C«ng ty bÊt kú. C«ng ty cæ phÇn may Hå G-¬m ®· lùa chän nhµ cïng cÊp vµ ®Æt mèi quan hÖ kh¨ng khÝt, mËt thiÕt, tin cËy.  ChØ ®¹o vµ h-íng dÉn cña c¸n bé l·nh ®¹o: C«ng ty cæ phÇn may Hå G-¬m muèn ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh liªn tôc, ®¹t hiÖu qu¶ vµ ®¶m b¶o thùc hiÖn tèt nhÊt c¸c môc tiªu ®· chó träng ®Õn vai trß chØ ®¹o vµ h-íng dÉn cu¶ c¸n bé l·nh ®¹o trong c«ng ty nh-: - C«ng bè vµ phæ biÕn réng r·i trong toµn C«ng ty ChÝnh s¸ch chÊt l-îng, ph-¬ng h-íng chiÕn l-îc, môc tiªu vµ kÕ ho¹ch ng¾n h¹n, dµi h¹n cña C«ng ty. 16 - Ban gi¸m ®èc trùc tiÕp tæ chøc c¸c cuéc häp ®iÒu hµnh vµo ®Çu tuÇn, ®Çu th¸ng, ®Çu quý ®Ó xem xÐt ho¹t ®éng cña c¸c bé phËn trong C«ng ty vÒ thùc hiÖn kÕ ho¹ch, ph¸t hiÖn kÞp thêi vµ cã biÖn ph¸p xö lý thÝch hîp nh÷ng khuyÕt tËt hay nh÷ng ho¹t ®éng cã nguy c¬ chËt h-íng. XÐt duyÖt vµ ph©n c«ng tæ chøc thùc hiÖn ®Ò tµi nghiªn cøu khoa häc, kü thuËt, dù ¸n qu¶n lý, thiÕt kÕ vµ ph¸t triÓn c¸c lo¹i s¶n phÈm míi. Quan t©m viÖc tæ chøc kiÓm tra chÊt l-îng ®Çu vµo, kiÓm so¸t c¸c qu¸ tr×nh s¶n xuÊt vµ chÊt l-îng s¶n phÈm th«ng qua xem xÐt c¸c b¸o c¸o vµ ®«n ®èc qu¶n lý chØ ®¹o, thùc hÞªn ®óng c¸c quy tr×nh, h-íng dÉn ®· ban hµnh. Xem xÐt l¹i c¸c ho¹t ®éng cña tæ chøc: Ban gi¸m ®èc C«ng ty cã tr¸ch nhiÖm th-êng xuyªn ®¸nh gi¸, xem xÐt tÊt c¶ c¸c mÆt ho¹t ®éng cña C«ng ty; so s¸nh, ph©n tÝch c¸c chØ tiªu, c¸c kÕt qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh, kh¶ n¨ng sö dông nguån vèn nh©n lùc… nh»m n©ng cao hiÖu qu¶ ho¹t ®éng vµ hiÖu qu¶ thùc hiÖn c¸c môc tiªu ®· ®Ò ra. Xem xÐt m«i tr-êng c¹nh tranh hiÖn t¹i, nh÷ng thay ®æi hoÆc tiÕn bé vÒ khoa häc kü thuËt, vÒ x· héi cã liªn quan ®Õn môc tiªu ho¹t ®éng cña C«ng ty; ®Ó cã nh÷ng ®iÒu chØnh, ®Þnh h-íng ®óng ®¾n. ViÖc xem xÐt ®-îc C«ng ty cæ phÇn May Hå G-¬m thùc hiÖn th«ng qua cuéc häp s¬ kÕt hµng th¸ng hoÆc c¸c cuéc häp xem xÐt cña l·nh ®¹o ®-îc thùc hiÖn 6 th¸ng mét lÇn. ViÖc xem xÐt cña l·nh ®¹o trong C«ng ty cæ phÇn May Hå G-¬m lµ ho¹t ®éng quan träng cña C«ng ty nh»m ®¶m b¶o hÖ thèng chÊt l-îng ®-îc thùc hiÖn cã hiÖu qu¶, phï hîp víi tiªu chuÈn ISO 9002 vµ ®¸p øng ®-îc ChÝnh s¸ch ChÊt l-îng. Qu¸ tr×nh thùc hiÖn cña C«ng ty cæ phÇn May Hå G-¬m: - ViÖc xem xÐt cña l·nh ®¹o C«ng ty ®ù¬c thùc hiÖn th«ng qua c¸c cuéc häp chÝnh thøc, cã ghi biªn b¶n vµ do Tæng gi¸m ®èc chñ tr×. - C¸c cuéc häp xem xÐt cña l·nh ®¹o ®-îc tiÕn hµnh 6 th¸ng mét lÇn 17 - Tuú thuéc vµo mçi lÇn xem xÐt cña L·nh ®¹o, Tæng gi¸m ®èc cã thÓ quyÕt ®Þnh xem xÐt trªn c¸c néi dung kh¸c. - Thµnh phÇn cña cuéc häp nµy bao gåm: + Tæng gi¸m ®èc + §¹i diÖn l·nh ®¹o + Phô tr¸ch c¸c ®¬n vÞ thùc hiÖn ISO 9002. + §¹i diÖn L·nh ®¹o lµm viÖc tr-íc víi phô tr¸ch c¸c ®¬n vÞ ®Ó chuÈn bÞ néi dung vµ b¸o c¸o cho cuéc häp xem xÐt cña L·nh ®¹o. - Néi dung cuéc häp bao gåm: + Xem xÐt l¹i viÖc thùc hiÖn nh÷ng ho¹t ®éng, nh÷ng biÖn ph¸p kh¾c phôc nªu ra trong phiªn häp tr-íc. + KÕt qu¶ vµ ý kiÕn ®¸nh gi¸ chÊt l-îng néi bé vµ bªn ngoµi. + C¸c ho¹t ®éng kh¾c phôc vµ phßng ngõa. + ChÝnh s¸ch chÊt l-îng, môc tiªu chÊt l-îng. + Xem xÐt nguån gèc, c¬ cÊu tæ chøc. + Xem xÐt s- phï hîp cña quy tr×nh. + B¸o c¸o cña ®¹i diÖn l·nh ®¹o. + Th«ng b¸o cho ch-¬ng tr×nh cuéc häp tíi. - Trong tr-êng hîp ®ét xuÊt, theo yªu cÇu cña Tæng gi¸m ®èc hoÆc ®¹i diÖn L·nh ®¹o cã thÓ tiÕn hµnh cuéc häp víi mét sè néi dung nhÊt ®inh. - C¨n cø trªn kÕt qu¶ xem xÐt cña L·nh ®¹o, Tæng gi¸m ®èc sÏ ®-a ra c¸c quyÕt ®Þnh, gi¶i ph¸p ®Ó duy tr× c¸c hÖ thèng ChÊt l-îng ®Ó ®¶m b¶o sù phï hîp vµ hiÖu qu¶ cña nã. C¸c quyÕt ®Þnh ®-îc ®-a ra t¹i c¸c kú xem xÐt nh- lµ c¸c môc tiªu ChÊt l-îng cña C«ng ty. Ho¹t ®éng ®¸nh gi¸ diÔn ra ë tÊt c¶ c¸c cÊp: - Tõng thµnh viªn trong C«ng ty ®Òu cã thÓ ®¸nh gi¸ ®-îc hiÖu qu¶ cña m×nh bëi mçi ng-êi trong hä ®Òu nhËn ®-îc nhiÖm vô cô thÓ, hiÓu râ c«ng viÖc hä ®ang lµm. + Môc tiªu cÇn ®¹t theo kÕ ho¹ch. + Ph-¬ng tiÖn ®Ó thùc hiÖn. 18 + Møc ®é, kÕt qu¶ cña c«ng viÖc ®Ó c¸ nh©n tù ®¸nh gi¸. - Mçi c¸n bé ®iÒu hµnh trung gian cã thÓ tݪn hµnh ®¸nh gi¸ kÕt qu¶ ho¹t ®éng vµ kÕt qu¶ thùc hiÖn môc tiªu cña tõng bé phËn, ®¸nh gi¸ vai trß cña m×nh trªn c-¬ng vÞ ng-êi ®iÒu hµnh ®èi víi nh©n viªn cÊp d-íi vµ lµ ng-êi thùc hiÖn ®èi víi L·nh ®¹o cÊp trªn. - §èi víi Ban gi¸m ®èc cã thÓ ®¸nh gi¸ hiÖu qu¶ ho¹t ®éng qua c¸c chØ tiªu toµn diÖn, chØ tiªu hiÖu qu¶ kinh doanh, hiÖu qu¶ kinh tÕ x· héi, tèc ®é t¨ng tr-ëng vµ ph¸t triÓn cña C«ng ty, vÞ trÝ vµ søc m¹nh cña C«ng ty trªn thÞ tr-êng. Ngoµi ra C«ng ty cæ phÇn may Hå G-¬m cßn ¸p dông ph-¬ng ph¸p th¨m dß ý kiÕn nh©n viªn, th«ng qua ®ã L·nh ®¹o cã thÓ biÕt cÊp d-íi nghÜ g× vÒ m×nh, vÒ hÖ thèng, ng-êi ®-îc ®¸nh gi¸ nh×n ra nh÷ng ®iÓm m¹nh vµ ®iÓm yÕu ®Ó cã biÖn ph¸p kh¾c phôc kÞp thêi. Tr¸ch nhiÖm céng ®ång vµ nghÜa vô c«ng d©n: 1. Tr¸ch nhiÖm ®èi víi céng ®ång: a) §Ò cao tu©n thñ ph¸p luËt: - C«ng ty ®· ®¨ng ký chÊt l-îng c¸c mÆt hµng kinh doanh theo quy ®Þnh cña c¬ quan nhµ n-íc cã thÈm quyÒn. - §¨ng ký nh·n hiÖu hµng ho¸ vµ chÊp hµnh nghiªm chØnh c¸c quy ®Þnh vÒ b¶n quyÒn nh·n hiÖu hµng ho¸. - ChÊp hµnh ®Çy ®ñ nghiªm chØnh c¸c quy ®Þnh cña LuËt doanh nghiÖp Nhµ n-íc. - ChÊp hµnh nghiªm chØnh ph¸p lÖnh hµng ho¸ vµ ph¸p lÖnh ®o l-êng. - Cã tr¸ch nhiÖm tæ chøc s¶n xuÊt kinh doanh cã l·i ®Ó b¶o toµn vµ ph¸t triÓn vèn do Nhµ n-íc giao vµ vèn bæ sung. - X©y dùng kÕ ho¹ch s¶n xuÊt kinh doanh h»ng n¨m, ph-¬ng h-íng s¶n xuÊt kinh doanh dµi h¹n, tr×nh vµ b¶o vÖ tr-íc cÊp trªn. b) T¸c ®éng ®èi víi x· héi: 19 Víi næ lùc ®Çu t- thiÕt bÞ vµ c«ng nghÖ tiªn tiÕn, thùc hiÖn kinh doanh liªn kÕt, më réng s¶n xuÊt, tõ n¨m 2000 trë l¹i ®©y, C«ng ty ®· x©y dùng thªm 3 xÝ nghiÖp may t¹i thÞ trÊn BÇn- Yªn Nh©n, tØnh H-ng Yªn, gi¶i quyÕt viÖc lµm cho trªn 1300 lao ®éng cho ®Þa ph-¬ng. Tõ ®Çu n¨m 2002, víi sù chuÈn bÞ cho ho¹t ®éng cña XÝ nghiÖp may 4 ®ang ®-îc ®Çu t- x©y dùng t¹i côm c«ng nghiÖp An H¶i- H¶i Phßng. C«ng ty ®· liªn tiÕp më c¸c kho¸ ®µo t¹o nghÒ cho con em lao ®éng ®Þa ph-¬ng t¹i XÝ nghiÖp may 1va 2. Nh÷ng lao ®éng nµy sÏ ®-îc ®-a vÒ H¶i Phßng lµm viÖc, gãp phÇn æn ®Þnh cho céng ®ång ®Þa ph-¬ng së t¹i, h¹n chÕ vÊn ®Ò di c- lao ®éng nh- hiÖn nay. MÆc dï ®-¬ng ®Çu víi sù c¹nh tranh kh¾c nghiÖt trong c¬ chÕ thÞ tr-êng, C«ng ty vÉn lu«n ®·m b¶o kinh doanh ®¹t hiÖu qu¶ vµ thùc hiÖn ®Çy ®ñ nghÜa vô ®èi víi Nhµ n-íc. Trong nh÷ng n¨m qua, C«ng ty ®¹t møc t¨ng tr-ëng b×nh qu©n trªn 50% n¨m. C«ng ty lu«n tËn dông vµ ph¸t huy kh¶ n¨ng sö dông vèn, ®·m b¶o t¨ng n¨ng suÊt lao ®éng, lîi nhuËn trong c¬ chÕ c¹nh tranh cña thÞ tr-êng. T¨ng c-êng c«ng t¸c nghiªn cøu thÞ tr-êng nh»m dù ®o¸n, x¸c ®Þnh tr-íc sù quan t©m cña céng ®ång ®èi víi s¶n phÈm cña C«ng ty lµ mét trong nh÷ng vÊn ®Ò ®-îc L·nh ®¹o quan t©m, nh»m phôc vô cho chiÕn l-îc ®a d¹ng ho¸ s¶n phÈm, ®¸p øng nhu cÇu cho mäi tÇng líp ng-êi tiªu dïng. c) Quan hÖ víi c¸c bªn liªn quan: Ch÷ „ tÝn‟ lµ mét tµi s¶n v« h×nh, nhËn thøc ®-îc ®iÒu ®ã, C«ng ty cæ phÇn may Hå G-¬m lu«n coi träng lîi Ých cña kh¸ch hµng vµ c¸c bªn liªn quan nh- lîi Ých cña C«ng ty, gi¶i quyÕt tÊt c¶ nh÷ng khã kh¨n còng nhyªu cÇu cña hä mét c¸ch ®óng møc, t¹o quan hÖ g¾n bã giöa C«ng ty víi kh¸ch hµng vµ c¸c bªn liªn quan. 2. Sù hæ trî ®èi víi c¸c céng ®ång g¾n bã mËt thiÕt ®èi víi C«ng ty : Mèi quan hÖ c«ng d©n trong céng ®ång: C«ng ty cæ phÇn may Hå G-¬m lu«n gãp phÇn vµo x©y dùng søc m¹nh kinh tÕ cña x· héi vµ thÓ hiÖn vai trß cña mçi c«ng d©n mÉu mùc. Bªn c¹nh viÖc 20
- Xem thêm -