Tài liệu Báo cáo tổng hợp công ty cổ phần dụng cụ số 1

  • Số trang: 30 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 32 |
  • Lượt tải: 0
nganguyen

Đã đăng 34345 tài liệu

Mô tả:

Lêi nãi ®Çu Chóng ta ®ang sèng trong mét thÕ giíi kh«ng ngõng biÕn ®éng c¶ vÓ kinh tÕ vµ sù thay ®æi lín vÌ m«i tr-êng x· héi do kÕt qu¶ trùc tiÕp cña sù ph¸t triÓn kinh tÕ ®ã. Kinh tÕ ph¸t triÓn lµ ®iÒu kiÖn quan träng ®Çu tiªn cho mäi sù ph¸t triÓn. Do ®ã chóng ta muèn gi÷ v÷ng vµ ph¸t triÓn ph¶i kh«ng ngõng thÝch øng víi m«i tr-êng xung quanh. Trong c¬ chÕ thÞ tr-êng ngõng ph¸t triÓn ®ång nghÜa víi kh«ng tån t¹i. Kh«ng nh÷ng ph¸t triÓn mµ cßn v-¬n lªn gi÷ vÞ trÝ quan träng vµ cã tiÕng nãi trªn th-¬ng tr-êng lµ mong muèn cña bÊt kú c«ng ty nµo trong hiÖn t¹i vµ t-¬ng lai. C«ng ty cæ phÇn dông cô sè 1 lµ mét ®¬n vÞ kinh doanh mµ tiÒn th©n ®· tån t¹i vµ ph¸t triÓn gÇn 40 n¨m. Tr¶i qua nhiÒu thêi kú biÕn ®éng vµ nh÷ng th¨ng trÇm cña thêi cuéc, c«ng ty ®· kh«ng ngõng ®æi míi ®Ó ph¸t triÓn. C«ng ty ®· cã nhiÒu biÖn ph¸p ®Ó ®Èy m¹nh hiÖu qu¶ kinh doanh cña ®¬n vÞ m×nh. Trong ®ã b¶o ®¶m hËu cÇn vËt t- cho s¶n xuÊt lµ mét phÇn quan träng trong chuçi m¾t xÝch tõ ®Çu vµo tíi ®Çu ra. Trong thêi gian thùc tËp t¹i c«ng ty cæ phÇn dông cô sè 1, mÆc dï thêi gian cßn h¹n chÕ còng nh- kh¶ n¨ng hiÓu biÕt cã h¹n, em ®· cè g¾ng t×m hiÓu ho¹t ®éng cña c«ng ty víi mong muèn cã mét c¸i nh×n kh¸i qu¸t vÒ t×nh h×nh thùc tÕ t¹i c¬ së. Qua ®ã ®Ó ®i vµo t×m hiÓu vµ nghiªn cøu vÒ thùc tÕ b¶o ®¶m vËt t- cho s¶n xuÊt t¹i c«ng ty, nh»m hoµn thµnh tèt ®Ò tµi thùc tËp vµ hy väng ®ãng gãp mét phÇn nhá bÐ cña m×nh vµo sù ph¸t triÓn chung cña c«ng ty nÕu cã thÓ ®-îc. Dùa trªn nh÷ng tµi liÖu thu l-îm ®-îc trong thêi gian vµ ngoµi thêi gian thùc tËp céng víi hiÓu biÕt h¹n chÕ cña m×nh, em hoµn thµnh b¸o c¸o thùc tËp tæng qu¸t bao gåm nh÷ng néi dung chÝnh sau: PhÇn I: Kh¸i qu¸t chung vÒ c«ng ty cæ phÇn dông cô sè 1 PhÇn : Kh¸i qu¸t thùc tr¹ng s¶n xuÊt kinh doanh ë c«ng ty cæ phÇn dông cô sè 1 PhÇn I kh¸i qu¸t chung vÒ c«ng ty cæ phÇn dông cô sè 1 I. Qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn 1. LÞch sö h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña c«ng ty cæ phÇn dông cô sè 1 C«ng ty cæ phÇn dông cô sè 1 tiÒn th©n lµ mét doanh nghiÖp nhµ n-íc ®-îc thµnh lËp ngµy 25-03-1968 theo quyÕt ®Þnh sè 74/Q§/KB2 do bé tr-ëng bé c¬ khÝ luyÖn kim (nay lµ bé c«ng nghiÖp) ký theo ®Ò nghÞ cña héi ®ång qu¶n trÞ Tæng c«ng ty m¸y vµ thiÕt bÞ c«ng nghiÖp. Lóc ®ã c«ng ty mang tªn Nhµ m¸y dông cô c¾t gät cã trô së chÝnh t¹I 108 ®-êng NguyÔn Tr·i, Thanh Xu©n, Hµ Néi. Nhµ m¸y do Liªn X« (nay lµ Céng hoµ Liªn bang Nga) gióp ®ì ®Çu t- toµn bé thiÕt bÞ, c«ng nghÖ s¶n xuÊt dông cô c¾t gät kim lo¹i phôc vô cho ngµnh c¬ khÝ chÕ t¹o trong n-íc. Ngµy 17-08-1970 Nhµ m¸y dông cô c¾t gät ®-îc ®æi tªn thµnh Nhµ m¸y dông cô sè 1. Ngµy 12-07-1995 theo quyÕt ®Þnh 102/Q§/TCB§T Nhµ m¸y dông cô sè 1 ®-îc ®æi tªn thµnh C«ng ty dông cô c¾t vµ ®o l-êng c¬ khÝ thuéc tæng c«ng ty m¸y thiÕt bÞ c«ng nghiÖp Bé c«ng nghiÖp. Thùc hiÖn s¾p xÕp vµ ®æi míi c¸c doanh nghiÖp nhµ n-íc, c«ng ty ®· chuyÓn ®æi thµnh C«ng ty cæ phÇn Dông cô sè 1 theo quyÕt ®Þnh sè 194/2003/ Q§-BCN ngµy 17-11-2003 cña bé tr-ëng bé c«ng nghiÖp. C«ng ty cã: - T- c¸ch ph¸p nh©n vµ ho¹t ®éng theo luËt doanh nghiÖp ViÖt Nam - Trô së C«ng ty: sè 108 ®-êng NguyÔn Tr·i, quËn Thanh Xu©n, Hµ Néi. - Tµi kho¶n 710A.000007 Ng©n hµng c«ng th-¬ng Thanh Xu©n, Hµ Néi - §iÖn tho¹i: 04.8584377-8583902 Fax: 04.8584094 - Vèn ®iÒu lÖ: 5.616.000.000 VND - Tæng sè cæ phÇn: 56.160 cæ phÇn, trong ®ã + Nhµ n-íc së h÷u 28.642 cæ phÇn b»ng 51% vèn ®iÒu lÖ + Ng-êi lao ®éng së h÷u 27.518 cæ phÇn b»ng 49% vèn ®iÒu lÖ. - GiÊy chøng nhËn kinh doanh sè 0103003503 do Së KÕ ho¹ch vµ §Çu tthµnh phè Hµ Néi cÊp ngµy 07-01-2004. - Bé m¸y tæ chøc ho¹t ®éng qu¶n lý cña c«ng ty - C¬ cÊu lao ®éng: + Tæng sè c¸n bé c«ng nh©n viªn 246 ng-êi + Sè tèt nghiÖp ®¹i häc trë lªn: 65 ng-êi + Sè c«ng nh©n bËc cao tõ 5/7: 72 ng-êi C«ng ty cã c¸c ®¬n vÞ trùc thuéc: - Chi nh¸nh c«ng ty cæ phÇn dông cô sè 1 thµnh phè Hå ChÝ Minh: sè 64 phè T¹ Uyªn, quËn 5, thµnh phè Hå ChÝ Minh. - Trung t©m kinh doanh dông cô vËt t- chuyªn ngµnh: sè 108 ®-êng NguyÔn Tr·i, quËn Thanh Xu©n, Hµ Néi. 2. Qu¸ tr×nh ph¸t triÓn Tr¶i qua mét thêi gian gÇn 40 n¨m x©y dùng vµ ph¸t triÓn, C«ng ty cæ phÇn dông cô sè 1 ®· tr¶i qua nhiÒu giai ®o¹n ph¸t triÓn kh¸c nhau víi nh÷ng hoµn c¶nh cô thÓ. Trong nh÷ng n¨m ®Çu thµnh lËp, nhµ m¸y gÆp nhiÒu khã kh¨n do c«ng nh©n tiÕp cËn c«ng nghÖ míi so víi thêi ®iÓm ®ã. H¬n n÷a ®©y lµ giai ®o¹n më ®Çu ®-a d©y truyÒn c«ng nghÖ vµo s¶n xuÊt vµ chÕ thö s¶n phÈm nªn gÆp rÊt nhiÒu khã kh¨n. Trong ®ã cã khã kh¨n vÒ nguyªn liÖu ®Çu vµo ph¶i nhËp khÈu, phô thuéc vµo sù gióp ®ì cña b¹n bÌ quèc tÕ. Do ®ã trong nh÷ng n¨m tõ 1968-1970 tæng khèi l-îng s¶n phÈm ®¹t chØ d-íi 23 tÊn/n¨m. Thêi kú æn ®Þnh trong giai ®o¹n tõ n¨m 1971-1975, thêi kú nhµ m¸y ®i vµo s¶n xuÊt sau thêi gian lµm quen ban ®Çu. S¶n l-îng b¾t ®Çu t¨ng lªn ®¹t møc trung b×nh gÇn 125 tÊn/n¨m. Tuy s¶n xuÊt kh«ng gÆp nh÷ng khã kh¨n nh- thêi gian míi thµnh lËp nh-ng s¶n phÈm cña nhµ m¸y cßn nghÌo nµn vµ kinh nghiÖm s¶n xuÊt kinh doanh ch-a hoµn thiÖn. Thêi kú ph¸t triÓn tõ n¨m 1976 tíi 1987, nhµ m¸y ®i vµo khai th¸c triÖt ®Ó d©y truyÒn s¶n xuÊt mòi khoan, tar«, bµn ren, dao phay c¸c lo¹i... nªn khèi l-îng s¶n phÈm t¨ng nhanh tõ 143 tÊn n¨m 1976 lªn ®Õn 246 tÊn n¨m 1982. §©y còng lµ thêi kú nhµ m¸y ®¹t s¶n l-îng cao nhÊt khi cßn bao cÊp. Còng do lîi thÕ ®éc t«n trªn thÞ tr-êng thêi kú ®ã mµ nhiÒu d©y truyÒn s¶n xuÊt ®· ho¹t ®éng v-ît c«ng suÊt thiÕt kÕ tõ 1,5 ®Õn 3 lÇn nh- mòi khoan, tar«, bµn ren. Thêi kú khã kh¨n diÔn ra vµo giai ®o¹n 1988-1992, trong lóc c¬ chÕ qu¶n lý thay ®æi nhµ m¸y cã gÆp nhiÒu khã kh¨n. S¶n l-îng dông cô c¾t cña nhµ m¸y gi¶m m¹nh ®Õn n¨m 1992 chØ cßn 77 tÊn/n¨m. Mét phÇn v× nhu cÇu thÞ tr-êng gi¶m trong thêi kú c¬ chÕ qu¶n lý thay ®æi, mét phÇn v× nhµ m¸y kh«ng cßn gi÷ vÞ trÝ ®éc t«n nh- tr-íc. §©y lµ thêi kú khã kh¨n nhÊt cña nhµ m¸y, ph¶i ®æi míi s¶n xuÊt theo nhu cÇu thÞ tr-êng vµ më réng mÆt hµng s¶n xuÊt kinh doanh. Thêi kú ®æi míi tõ 1993 tíi nay. Sau quyÕt ®Þnh thµnh lËp l¹i nhµ m¸y dông cô sè 1 theo quyÕt ®Þnh 292 Q§/TCNSDT cña bé tr-ëng bé c«ng nghiÖp nÆng, nhµ m¸y b¾t ®Çu phôc håi vµ ph¸t triÓn do cã sù chuyÓn ®æi c¬ cÊu s¶n phÈm. N¨m 1996 sau 1 n¨m chuyÓn sang lo¹i h×nh c«ng ty, c«ng ty dông cô c¾t vµ ®o l-êng c¬ khÝ cã gi¸ trÞ tæng s¶n l-îng t¨ng 10% so víi n¨m 1995. Trong ®ã xuÊt khÈu chiÕm 20% gi¸ trÞ tæng s¶n l-îng. Doanh thu s¶n xuÊt c«ng nghiÖp t¨ng 37%. N¨m 1997 gi¸ trÞ tæng s¶n l-îng t¨ng 32% so víi n¨m 1996, xuÊt khÈu chiÕm 21%, doanh thu c«ng nghiÖp t¨ng 28%. Tõ n¨m 1998 tíi nay gi¸ trÞ tæng s¶n l-îng lu«n ®¹t trªn 10 tû ®ång/n¨m. Cho tíi nay c«ng ty lu«n cè g¾ng gi÷ v÷ng t¨ng tr-ëng vµ ph¸t triÓn. C«ng ty ®· cung cÊp cho x· héi trªn 30 triÖu dông cô c¾t kim lo¹i vµ hµng chôc triÖu phô tïng chuyªn dïng c¬ khÝ kh¸c. 3. Chøc n¨ng nhiÖm vô cña c«ng ty cæ phÇn dông cô sè 1 3.1 Chøc n¨ng C«ng ty cæ phÇn dông cô sè 1 lµ c«ng ty cæ phÇn mµ nhµ n-íc cã cæ phÇn chi phèi chuyªn s¶n xuÊt, kinh doanh c¸c s¶n phÈm c¬ khÝ chÝnh sau: - Dông cô c¾t kim lo¹i, dông cô c¾t phi kim lo¹i, dông cô gia c«ng Ðp lùc, phô tïng c«ng nghiÖp, neo cÇu, neo c¸p bªt«ng dù øng lùc. - ThiÕt bÞ phô tïng cho ngµnh dÇu khÝ, giao th«ng vËn t¶i, x©y dùng, chÕ biÕn thùc phÈm vµ l©m h¶i s¶n. - M¸y chÕ biÕn kÑo, l-¬ng thùc, thùc phÈm vµ thiÕt bÞ c«ng t¸c. C«ng ty thùc hiÖn h¹ch to¸n kinh doanh, cã tµi kho¶n vµ con dÊu riªng thùc hiÖn giao dÞch theo ®óng ph¸p luËt. 3.2 NhiÖm vô C¨n cø theo quyÕt ®Þnh cña nhµ n-íc vÒ viÖc thùc hiÖn vµ ®æi míi c¸c doanh nghiÖp nhµ n-íc, c¨n cø theo quyÕt ®Þnh chuyÓn ®æi thµnh c«ng ty cæ phÇn Dông cô sè 1 cña bé c«ng nghiÖp, c«ng ty cã nhiÖm vô chñ yÕu sau: - Tæ chøc s¶n xu¸t kinh doanh, xuÊt nhËp khÈu trùc tiÕp c¸c mÆt hµng dông cô c¬ khÝ theo ®óng ngµnh nghÒ ®¨ng ký kinh doanh. - TriÓn khai thùc hiÖn ®¬n ®Æt hµng cña nhµ n-íc hoÆc lÖnh s¶n xuÊt (nÕu cã). - Chñ ®éng t×m thÞ tr-êng, kh¸ch hµng, ký kÕt hîp ®ång tiªu thô s¶n phÈm. - S¶n xuÊt gia c«ng theo ®¬n ®Æt hµng cña kh¸ch hµng hoÆc xuÊt nhËp khÈu theo hîp ®ång ®· ký, xuÊt nhËp khÈu uû th¸c qua c¸c ®¬n vÞ ®-îc phÐp xuÊt nhËp khÈu. - B¶o vÖ vµ ph¸t triÓn vèn. - Thùc hiÖn ph©n phèi theo lao ®éng, ch¨m lo c¶i thiÖn ®êi sèng vËt chÊt tinh thÇn, båi d-ìng tr×nh ®é KHKT chuyªn m«n nghiÖp vô cho c¸n bé c«ng nh©n viªn. - B¶o vÖ doanh nghiÖp, b¶o vÖ s¶n xuÊt, b¶o vÖ m«i tr-êng, gi÷ g×n trËt tù an toµn x· héi. 4. C¬ cÊu tæ chøc 4.1Ban gi¸m ®èc Ban gi¸m ®èc c«ng ty gåm cã Gi¸m ®èc c«ng ty a) Tr¸ch nhiÖm - Tæng hîp t×nh h×nh chung cña ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh, ho¹ch ®Þnh c¸c chÝnh s¸ch, ch-¬ng tr×nh ph¸t triÓn vµ h-íng dÉn c¸c ®¬n vÞ thi hµnh; - Phª duyÖt vµ ban hµnh c¸c v¨n b¶n qu¶n lý ho¹t ®éng cña c«ng ty; - KiÓm so¸t kÕt qu¶ ho¹t ®éng cña tÊt c¶ c¸c ®¬n vÞ; - §¹i diÖn cho c«ng ty tr-íc ph¸p luËt vµ trong c¸c mèi quan hÖ ®èi ngo¹i; - Phª duyÖt c¸c hîp ®ång kinh tÕ vµ c¸c dù ¸n ®Çu t-; - Thùc hiÖn c¸c nhiÖm vô kh¸ch do H§QT quy ®Þnh b) QuyÒn h¹n: Gi¸m ®èc lµ ng-êi cã quyÒn cao nhÊt trong ban gi¸m ®èc vµ ®-îc thùc thi c¸c quyÒn sau: - QuyÕt ®Þnh tuyÓn dông, hay sa th¶i bÊt kú thµnh viªn nµo trong c«ng ty; - QuyÕt ®Þnh c¸c kho¶n chi phÝ hay ®Çu t- theo quy ®Þnh cña H§QT vµ ®¹i héi cæ ®«ng. Gióp viÖc cho gi¸m ®èc cã c¸c phã gi¸m ®èc. Phã gi¸m ®èc s¶n xuÊt phô tr¸ch ®iÒu hµnh s¶n xuÊt. Phã gi¸m ®èc kü thuËt phô tr¸ch kü thuËt. S¬ ®å c¬ cÊu tæ chøc c«ng ty cæ phÇn dông cô sè 1: Chi nh¸nh Phßng TCL§ PX Bao gãi Phßng TC-KT PX NhiÖt luyÖn Phßng TM Phßng KT PX Dông cô Phßng KCS Ban gi¸m ®èc PX CK1 Phßng KH Phßng KDVT PX CK2 Phßng C¬ ®iÖn PX CK3 V¨n Phßng PX CK4 TT Kinh doanh B¶o vÖ C¸c phã gi¸m ®èc cã tr¸ch nhiÖm tham m-u cho gi¸m ®èc vÒ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh, thay mÆt gi¸m ®èc ®iÒu hµnh ho¹t ®éng c«ng ty khi gi¸m ®èc ®i v¾ng theo sù uû quyÒn cña gi¸m ®èc. 4.2Khèi phßng ban 4.2.1 Phßng th-¬ng m¹i Chøc n¨ng cña phßng th-¬ng m¹i lµ mua, b¸n hµng ho¸ vµ vËt t- phô tiªu dông cho s¶n xuÊt. Cã nhiÖm vô nghiªn cøu, t×m hiÓu n¾m b¾t nhu cÇu cña thÞ tr-êng, x©y dùng vµ thùc hiÖn c¸c ch-¬ng tr×nh xóc tiÕn th-¬ng m¹i. Phßng tiÕp nhËn c¸c nhu cÇu cña kh¸ch hµng, giao hµng vµ gi¶i quyÕt c¸c khiÕu n¹i sau mua, lËp b¸o c¸o th«ng kª kÕt qu¶ tiªu thô tr×nh gi¸m ®èc vµ lËp kÕ ho¹ch gi¸ thµnh. Víi chøc n¨ng mua, phßng th-¬ng m¹i cã nhiÖm vô t×m kiÕm vµ lùa chän nhµ cung øng ®¸p øng ®ñ kh¶ n¨ng vµ tho¶ m·n nhu cÇu cña c«ng ty. Tæng hîp kÕ ho¹ch sö dông vËt t- phô theo th¸ng, thùc hiÖn mua vµ cung cÊp vËt t- phô phôc vô s¶n xuÊt, thèng kª b¸o c¸o t×nh h×nh thiªu thô vËt t- phô cña c¸c ®¬n vÞ. 4.2.2 Phßng kÕ ho¹ch Phßng kÕ ho¹ch cã nhiÖm vô tæng hîp, x©y dùng kÕ ho¹ch s¶n xuÊt kinh doanh dµi h¹n, kÕ ho¹ch n¨m, quÝ vµ th¸ng. Phßng còng chÞu tr¸ch nhiÖm c©n ®èi c¸c nguån lùc cho s¶n xuÊt ®Ó lËp kÕ ho¹ch t¸c nghiÖp s¶n xuÊt cho c¸c ph©n x-ëng theo tõng ®¬n hµng. Thèng kª theo dâi kÕt qu¶ s¶n xuÊt vµ lËp b¸o c¸o kÕ ho¹ch th¸ng, quý, n¨m ®Ó b¸o c¸o lªn l·nh ®¹o. 4.2.3 Phßng kü thuËt §èi víi kÕ ho¹ch s¶n xuÊt cña c«ng ty, phßng kü thuËt cã nhiÖm vô cung cÊp tµi liÖu kü thuËt (b¶n vÏ, QTCN, ®Þnh møc vËt t-) cho c¸c s¶n phÈm cã trong danh môc KHSX ®óng tiÕn ®é ®· ®-îc gi¸m ®èc duyÖt; Cung cÊp b¶n vÏ, ®Þnh møc vËt t-... vµ c¸c tµi liÖu kü thuËt cã liªn quan cho phßng th-¬ng m¹i ®óng tiÕn ®é ®Ó x©y dùng ®¬n hµng lµm c¬ së ký hîp ®ång víi kh¸ch hµng. Phßng kü thuËt lËp kÕ ho¹ch s¶n xuÊt dông cô vµ trang bÞ c«ng nghÖ, kÕ ho¹ch mua hµng ngoµi vµ cÊp ph¸t dông cô, trang bÞ c«ng nghÖ theo kÕ ho¹ch s·n xuÊt cña c«ng ty; Theo dâi s¶n xuÊt, kü thuËt s¶n xuÊt, kÞp thêi gi¶i quyÕt c¸c v-íng m¾c kü thuËt t¹i c¸c ph©n x-ëng b¶o ®¶m tiÕn ®é s¶n xuÊt. §èi víi s¶n phÈm môc tiªu vµ s¶n phÈm míi, phßng kü thuËt theo dâi, nghiªn cøu c¶i tiÕn, hoµn thiªn QTCN nh»m æn ®Þnh vµ kh«ng ngõng n©ng cao chÊt l-îng kü thuËt, h¹ gi¸ thµnh s¶n phÈm. Phßng tham gia gi¶i quyÕt khiÕu n¹i cña kh¸ch hµng cã liªn quan ®Õn kü thuËt, chÊt l-îng s¶n phÈm. 4.2.4 Phßng KCS Phßng KCS cã nhiÖm vô phôc vô s¶n xuÊt kÞp thêi theo kÕ ho¹ch th¸ng, quý n¨m b»ng c¸c nghiÖp vô: kiÓm tra vËt t- ®Çu vµo; kiÓm tra trªn mÆt b»ng s¶n xuÊt t¹i c¸c ph©n x-ëng; kiÓm tra nghiÖm thu s¶n phÈm. Thùc hiÖn kiÓm tra, t¸c ®éng, ng¨n chÆn tèi ®a hµng háng vµ sai sãt kü thuËt; lËp quy tr×nh kü thuËt cho c¸c s¶n phÈm môc tiªu vµ tham gia gi¶i quyÕt khiÕu n¹i tõ kh¸ch hµng. Thèng nhÊt ®o l-êng trong c«ng ty vµ c«ng ty víi chuÈn quèc gia; b¸o c¸o chÊt l-îng s¶n phÈm, t×nh tr¹ng sai háng trong mçi kú s¶n xuÊt; ChÞu tr¸ch nhiÖm tr-íc gi¸m ®èc vÒ chÊt l-îng s¶n phÈm. 4.2.5 Phßng c¬ ®iÖn B¶o ®¶m viÖc cÊp ®iÖn, n-íc tèt ®Ó s¶n xuÊt cña c«ng ty cã hiÖu qu¶; b¶o ®¶m hÖ thèng thiÕt bÞ cña c«ng ty lu«n ®¹t yªu cÇu kü thuËt; thùc hiÖn kÕ ho¹ch söa ch÷a thiÕt bÞ; 4.2.6 Phßng kinh doanh vËt tCung cÊp ®Çy ®ñ, nhanh chãng vËt t- chÝnh phôc vô kÞp thêi nhu cÇu s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty mét c¸ch cã hiÖu qu¶ nhÊt. C¨n cø theo kÕ ho¹ch s¶n xuÊt th¸ng, quý , n¨m vµ ®Þnh møc tiªu hao vËt t- ®· ®-îc duyÖt, phßng cã tr¸ch nhiÖm x©y dùng kÕ ho¹ch chñng lo¹i vËt t- cÇn mua, b¸o c¸o l·nh ®¹o c«ng ty duyÖt mua vµ cÊp theo tiÕn ®é s¶n xuÊt ; tæ chøc thùc hiÖn kÕ ho¹ch mua b¸n, nhËp khÈu c¸c lo¹i vËt t-, ph«i phÈm theo ®óng tiÕn ®é c¸c hîp ®ång. Phßng kinh doanh vËt t- cã nhiÖm vô qu¶n lý, b¶o qu¶n vËt t- c¸c kho kim khÝ vµ kho b¸n thµnh phÈm; Phßng kinh doanh chÞu tr¸ch nhiÖm cÊp ph¸t vËt t- vµ thanh to¸n vËt t-. 4.2.7 Phßng tæ chøc lao ®éng Cã chøc n¨ng tham m-u cho gi¸m ®èc nh÷ng ®Þnh h-íng vÒ tæ chøc c¸n bé c«ng nh©n viªn trong c«ng ty. Phßng cã nhiÖm vô: x¸c ®Þnh ®-îc n¨ng lùc cÇn thiÕt ®èi víi tõng c«ng viÖc; tuyÓ dông lao ®éng phï hîp víi yªu cÇu; ®µo t¹o vµ båi d-ìng nh©n lùc; qu¶n lý lao ®éng; gi¸o dôc nhËn thøc ng-êi lao ®éng; ®Þnh møc l-¬ng c«ng viÖc vµ ®¸nh gi¸ t¸c ®éng m«i tr-êng lµm viÖc ®Þnh kú hµng n¨m cña c«ng ty, ®Ò nghÞ khen th-ëng, kû luËt ng-êi lao ®éng. 4.2.8 Phßng TC-KT Phßng tµi chÝnh kÕ to¸n cã nhiÖm vô Tæ chøc qu¶n lý vµ ph¸t huy hiÖu qu¶ toµn bé tµi s¶n, vËt t-, hµng ho¸ b»ng tiÒn vèn cña c«ng ty trong s¶n xuÊt kinh doanh, th-¬ng m¹i dÞch vô d-íi d¹ng gi¸ trÞ b»ng tiÒn VND. Huy ®éng vèn hiÖu qu¶ nhÊt cho doanh nghiÖp vµ ®Ó ®Çu t- cho s¶n xuÊt kinh doanh; tham m-u cho gi¸m ®èc vÒ ph©n chia lîi nhuËn cña c«ng ty hîp lý vµ ®óng ph¸p luËt. Tæ chøc c«ng t¸c tµi chÝnh kÕ to¸n, thèng kª ®Ó ph¶n ¸nh ®Çy ®ñ nghiÖp vô kinh tÕ ph¸t sinh vµo chøng tõ kÕ to¸n, sæ kÕ to¸n vµ b¸o c¸o tµi chÝnh. 4.2.9 V¨n phßng Cã nhiÖm vô xö lý kÞp thêi c¸c c«ng v¨n giÊy tê, tµi liÖu, th«ng tin vµ truyÒn ®¹t vµ cung cÊp tíi c¸c ®¬n vÞ, c¸ nh©n cã liªn quan; l-u tr÷ tµi liÖu, qu¶n lý toµn bé trang thiÕt bÞ hµnh chÝnh, thiÕt bÞ m¸y v¨n phßng trong toµn c«ng ty; thùc hiÖn c«ng t¸c t¹p vô, vÖ sinh c«ng céng, y tÕ, tæ chøc héi nghÞ trong c«ng ty. 4.2.10 Trung t©m kinh doanh Thùc hiÖn kinh doanh, tiÕp thÞ b¸n hµng, b¶o ®¶m cung cÊp c¸c s¶n phÈm, vËt t- hµng ho¸ ®óng yªu cÇu chÊt l-îng cho kh¸ch hµng; tæ chøc hÖ thèng ho¸ c«ng t¸c qu¶n lý, b¶o qu¶n vËt t- hµng ho¸ khoa häc. 4.2.11 Phßng b¶o vÖ Cã nhiÖm vô b¶o vÖ c«ng ty 24/24, kiÓm so¸t ng-êi vµ ph-¬ng tiÖn ra vµo c«ng ty, më sæ theo dâi nghi chÐp ®Çy ®ñ vËt t- hµng ho¸ ra vµo c«ng ty. Khi cã vô viÖc x¶y ra phßng b¶o vÖ ph¶i tæ chøc b¶o vÖ hiÖn tr-êng, cÊp cøu n¹n nh©n, truy b¾t téi ph¹m vµ phèi hîp víi c¬ quan c«ng an; phßng cßn cã nhiÖm vô h-íng dÉn kh¸ch hµng khi ®Õn c«ng ty lµm viÖc vµ mua hµng; qu¶n lý vµ b¶o ®¶m an toµn cho ph-¬ng tiÖn ®i l¹i cña kh¸ch ®Õn c«ng ty kh«ng ®Ó x¶y ra mÊt m¸t hay h- háng. 4.2.12 C¸c ph©n x-ëng C¸c ph©n x-ëng cã nhiÖm vô tæ chøc s¶n xuÊt theo kÕ ho¹ch cña c«ng ty; khai th¸c c¸c s¶n phÈm lÎ ®¬n chiÕc cho ph©n x-ëng ®Ó c¶i thiÖn cho c«ng nh©n; qu¶n lý con ng-êi vµ trang thiÕt bÞ trong ph©n x-ëng theo quy ®Þnh cña c«ng ty. II. S¶n phÈm vµ thÞ tr-êng 1. S¶n phÈn C¸c s¶n phÈm cña c«ng ty cæ phÇn dông cô sè 1 C«ng ty cæ phÇn dông cô sè 1 chuyªn s¶n xuÊt kinh doanh c¸c mÆt hµng thuéc lÜnh vùc c¬ khÝ sau: - Dông cô c¾t kim lo¹i, dông cô c¾t phi kim lo¹i, dông cô gia c«ng Ðp lùc, phô tïng c«ng nghiÖp, neo cÇu, neo c¸p bªt«ng dù øng lùc. - ThiÕt bÞ phô tïng cho ngµnh dÇu khÝ, giao th«ng vËn t¶i, x©y dùng, chÕ biÕn thùc phÈm vµ l©m h¶i s¶n - M¸y chÕ biÕn kÑo, l-¬ng thùc, thùc phÈm vµ thiÕt bÞ c«ng t¸c. Trong ®ã dông cô c¾t lµ s¶n phÈm chiÕm tØ phÇn doanh thu chñ yÕu cña c«ng ty. Cô thÓ s¶n phÈm cña c«ng ty gåm c¸c s¶n phÈm sau: - Bµn ren c¸c lo¹i - Dao c¾t tÊm lîp - Tar« c¸c lo¹i - Neo cÇu - Mòi khoan c¸c lo¹i - Bé khu«n kÑo - Dao phay c¸c lo¹i - M¸y quËt kÑo - Dông cô gia c«ng r¨ng - M©m chia kÑo - Doa, khoÐt - M¸y vuèt - Dao tiÖn - M¸y t¹o tinh - L-ìi c-a m¸y - M¸y l¨n c«n - C-a s¾t tay - Bé hµm d¸n - Dao c¾t t«n - Khu«n l-¬ng kh« Danh môc s¶n xuÊt s¶n phÈm chÝnh cña c«ng ty cæ phÇn dông cô sè 1 kÕ ho¹ch n¨m 2005. Tªn s¶n phÈm Sè l-îng dù kiÕn(C¸i) Dao tiÖn c¸c lo¹i 31.820 L-ìi c-a m¸y 12.000 Tar« c¸c lo¹i 26.200 B¸nh c¸n ren 134 Dao phay 12.179 Mòi khoan 35.500 Bµn ren 4.500 Dông cô c¾t phi kim lo¹i 1200 Doa c¸c lo¹i 5.500 Gi¸ trÞ Neo cÇu, neo c¸p M¸y kÑo& phô tïng Nguån: tæn hîp kÕ ho¹ch vËt t- 2005- phßng KD vËt t-. 2. ThÞ tr-êng 2.1 ThÞ tr-êng trong n-íc ThÞ tr-êng trong n-íc chiÕm tØ träng lín trong doanh thu cña c«ng ty, bëi s¶n phÈm ®¸p øng ®-îc nhu cÇu trong n-íc vÒ chÊt l-îng kü thuËt, mÆt kh¸c gi¸ c¶ rÎ h¬n nhiÒu so víi s¶n phÈm nhËp ngo¹i. H¬n n÷a nhu cÇu vÒ dông cô c¬ khÝ trong n-íc vÉn ®ang ph¸t triÓn ®Ó ®¸p øng qu¸ tr×nh c«ng nghiÖp ho¸ ®Êt n-íc. 2.2 ThÞ tr-êng xuÊt khÈu C«ng ty xuÊt khÈu chñ yÕu theo ®¬n ®Æt hµng tr-íc nh-ng víi sè l-îng vµ chñng lo¹i kh«ng nhiÒu. C¸c n-íc chñ yÕu nhËp khÈu s¶n phÈm cña c«ng ty lµ NhËt B¶n, Ba Lan, Céng Hoµ SÐc, Angiªri. PhÇn II Kh¸i qu¸t thùc tr¹ng s¶n xuÊt kinh doanh ë c«ng ty cæ phÇn dông cô sè 1 I. T×nh h×nh s¶n xuÊt 1. Quy tr×nh s¶n xuÊt mét sè s¶n phÈm chÝnh cña c«ng ty §Ó n¾m b¾t vµ tÝnh to¸n ®-îc nhu cÇu vËt t- phôc vô cho s¶n xuÊt t¹i c«ng ty cæ phÇn dông cô sè 1 vµ t×nh h×nh s¶n xuÊt chóng ta nªn t×m hiÓu quy tr×nh s¶n xuÊt mét sè s¶n phÈm chÝnh cña c«ng ty. 1.1 Quy tr×nh s¶n xuÊt l-ìi c-a m¸y ThÐp tÊm ®-îc dËp ®óng kÝch th-íc trªn m¸y dËp 250 tÊn qua m¸y phay, dËp ®Çu lç 130 tÊn, n¾m r¨ng t¹o gãc tho¸t ph«i trªn m¸y Ðp. Nguyªn liÖu tiÕp ®Õn ®-îc ®-a vµo qu¸ tr×nh nhiÖt luyÖn sau ®ã ®-îc lµm non trong lß tÇn sè, xong ra tÈy röa, s¬n vµ nhËp kho. ThÐp tÊm M¸y dËp 250 tÊn M¸y phay van n¨ng Kho S¬n TÈy röa M¸y dËp 130 tÊn Lß tÇn sè M¸y Ðp NhiÖt luyÖn 1.2 Quy tr×nh c«ng nghÖ s¶n xuÊt Tar« ThÐp c¶ c©y ®-îc ®-a lªn m¸y tiÖn chuyªn dïng tù ®éng. Sau ®ã ®-îc phay c¹nh ®u«i trªn m¸y phay v¹n n¨ng, phay r·nh tho¸t phoi trªn m¸y phay chuyªn dïng, cho qua l¨n sè, nhiÖt luyÖn. Khi ®¹t yªu c©u, chi tiÕt ®-îc mang ®i tÈy röa, nhuém ®en ®Ó råi ®-îc mµi ren trªn m¸y mµi chuyªn dông, mµi l-ìi c¾t, xong chuyÓn vÒ kho. S¬ ®å s¶n xuÊt Tar«: ThÐp c©y M¸y tiÖn Mµi l-ìi c¾t Kho M¸y phay v¹n n¨ng M¸y phay chuyªn dïng L¨n sè TÈy röa NhiÖt luyÖn Mµi ren 1.3 Quy tr×nh c«ng ghÖ s¶n xuÊt dao phay c¾t ThÐp tÊm ®-îc ®em dËp bëi m¸y dËp 130 tÊn hoÆc 250 tÊn. Nguyªn liÖu ®-îc tiÖn lç vµ tiÖn ngoµi trªn m¸y tiÖn v¹n n¨ng, xäc r·nh then trªn m¸y xäc, mµi hai mÆt trªn m¸y mµi ph¼ng. Xong chi tiÕt ®-îc lång g¸ tiÖn ®-êng kÝnh ngoµi, phay r¨ng trªn m¸y phay v¹n n¨ng sau ®ã ®-îc ®-a vµo lß nhiÖt luyÖn. TiÕp theo chi tiÕt ®-îc mµi ph¼ng mÆt 1 vµ mµi lç trªn m¸y mµi lç, mµi ph¼ng mÆt 2 trªn m¸y mµi ph¼ng m©m trßn, mµi gãc tr-íc, gãc sau trªn m¸y mµi s¾c, in sè, chèng gØ vµ cuèi cïng thµnh phÈm ®-îc nhËp kho. ThÐp tÊm M¸y mµi ph¼ng m©m trßn M¸y mµi s¾c M¸y tiÖn v¹n n¨ng M¸y xäc M¸y mµi ph¼ng M¸y mµi lç NhiÖt luyÖn M¸y phay Lång trôc In sè Chèng gØ Kho M¸y dËp 1.4 Quy tr×nh s¶n xuÊt Bµn ren ThÐp c©y ®-îc ®-a vµo m¸y tiÖn chuyªn dïng tiÖn th« sau ®ã ®-îc mµi trªn m¸y mµi ph¼ng, khoan lç phoi vµ lç bªn trªn m¸y khoan. Chi tiÕt tiÕp tôc ®-îc phay r·nh ®Þnh vÞ trªn m¸y phay v¹n n¨ng, ®-îc c¾t ren b»ng m¸y c¾t ren chuyªn dïng, tiÖn hèt l-ng vµ l-ìi c¾t trªn m¸y tiÖn chuyªn dïng. Chi tiÕt tiÕp tôc ®-îc ®-a ®i ®ãng sè, nhiÖt luyÖn, tÈy röa vµ nhuém ®en. Sau ®ã ®-îc mµi ph¼ng hai mÆt, mµi l-ìi c¾t, ®¸nh bãng ren, chèng gØ xong nhËp kho. M¸y tiÖn M¸y mµi M¸y khoan M¸y phay M¸y c¾t ren Nhuém ®en TÈy röa NhiÖt luyÖn §ãng sè M¸y tiÖn Mµi hai mÆt Mµi l-ìi c¾t §¸nh bãng Chèng gØ Kho 2. Thùc tr¹ng c«ng t¸c hËu cÇn vËt t- cho s¶n xuÊt t¹i c«ng ty Do ®Æc thï s¶n xuÊt nªn vËt t- cho s¶n xuÊt t¹i c«ng ty cæ phÇn dông cô cã thÓ chia lµm hai lo¹i: - vËt t- chÝnh - vËt t- phô, phô tïng, nhiªn liÖu 2.1 C«ng t¸c hËu cÇn vËt t- chÝnh cho s¶n xuÊt Thùc hiÖn c«ng t¸c hËu cÇn vËt t- chÝnh cho s¶n xuÊt t¹i c«ng ty cæ phÇn dông cô sè 1 do phßng kinh doanh vËt t- ®¶m nhiÖm. VËt t- chÝnh cho s¶n xuÊt t¹i c«ng ty chñ yÕu lµ thÐp c¸c lo¹i. Theo Quy tr×nh mua vËt t- chÝnh cña c«ng ty, néi dung cña c«ng t¸c hËu cÇn vËt t- chÝnh theo tr×nh tù sau: - LËp nhu cÇu mua vËt t- chÝnh phôc vô s¶n xuÊt vµ c¸c nhu cÇu dông cô, c¬ ®iÖn c¨n cø vµo kÕ ho¹ch dông cô c¬ ®iÖn, c¨n cø vµo ®Þnh møc vËt t-, c¨n cø vµo tån kho, c¨n cø vµo kÕ ho¹ch s¶n xuÊt th¸ng, quý, n¨m mµ phßng kinh doanh vËt t- sÏ lËp b¶ng c©n ®èi nhu cÇu vËt t- vµ tr×nh gi¸m ®èc duyÖt ký. - Xem xÐt lùa chän nhµ cung øng: C¨n cø b¶n c©n ®èi nhu cÇu vËt t- ®-îc gi¸m ®èc phª duyÖt tr-ëng phßng kinh doanh vËt t- chÞu tr¸ch nhiÖm lùa chän nhµ cung øng. ViÖc lùa chän nhµ cung øng dùa trªn c¬ së tho¶ m·n c¸c nhu cÇu cña c«ng ty vµ dùa trªn c¸c tiªu chÝ ®¸nh gi¸ nh- uy tÝn cña nhµ cung øng; chÊt l-îng hµng ho¸; gi¸ c¶, ph-¬ng thøc thanh to¸n; mèi quan hÖ víi c«ng ty. ®¬n vÞ thùc hiÖn P.KH, KDVT, C§, KT P.KDVT P.KDVT G§, P.KDVT P.KDVT, TCKT P.KDVT, KCS P.KDVT LËp nhu cÇu vËt tLùa chän nhµ cung øng B¸o gi¸ Ký hîp ®ång duyÖt gi¸ C¸c b-íc mua vµ nhËn hµng KiÓm tra hµng Tr¶ l¹i nhµ cung øng NhËp kho Theo dâi, ®¸nh gi¸ nhµ cung øng - Phßng kinh doanh vËt t- sÏ nhËn c¸c b¸o gi¸ cña nhµ cung cÊp. - Gi¸m ®èc ký duyÖt b¸o gi¸ hoÆc ký kÕt hîp ®ång mua b¸n vËt t-. Tr-ëng phßng KDVT th«ng b¸o b»ng v¨n b¶n ®· ®-îc gi¸m ®èc c«ng ty ký kÕt cho c¸c nhµ cung øng ®Ó thùc hiÖn. - C¨n cø b¸o gi¸ vµ hîp ®ång mua b¸n vËt t-, phßng KDVT chÞu tr¸ch nhiÖm theo dâi, ®«n ®èc vµ nhËn hµng vÒ kho theo ®óng tiÕn ®é, chÊt l-îng, sè l-îng, quy c¸ch. - Phßng KDVT ®Ò nghÞ phèi hîp víi phßng KCS kiÓm tra vËt t- råi nhËp kho B¶ng tæng hîp kÕ ho¹ch vËt t- chÝnh 2005 STT Quy c¸ch vËt t- §VT Träng l-îng cÇn dïng Tån ThiÕu, thõa I HSS 1 1.75 Kg 9 0 -9 2 2.2 Kg 9 188,4 179,4 3 2.35 Kg 2 0 -2 4 2.65 Kg 9 0 -9 5 3.25 Kg 22 0 -22 6 3.55 Kg 23 0 -23 7 3.75 Kg 14 0 -14 8 5.95 Kg 30 0 -30 9 8.3 Kg 139 0 -139 10 8.8 Kg 156 0 -156 11 9.3 Kg 114 0 -114 12 6 Kg 90 0 -90 13 7 Kg 32 68 36 14 8 Kg 157 0 -157 15 9 Kg 18 25.5 7.5 16 10 Kg 409 0 -409 17 12 Kg 229 0 -229 18 14 Kg 134 0 -134 19 15 Kg 51 104.7 53.7 20 16 Kg 132 5.7 -126.3 21 17 Kg 31 28.9 -2.1 22 18 Kg 58 196.9 138.9 23 19 Kg 83 0 -83 24 23 Kg 98 0 -98 25 24 Kg 160 1.6 -158.4 26 27 Kg 195 432.9 237.9 27 28 Kg 175 47.3 -127.7 28 30 Kg 131 4226.4 1095.4 29 31 Kg 100 0 -100 30 35 Kg 19 0 -19 31 38 Kg 285 2.8 -282.2 32 52 Kg 88 1057.5 969.5 33 62 Kg 33 0 -33 34 65 Kg 85 0 -85 35 67 Kg 85 0 -85 36 68 Kg 125 0 -125 37 78 Kg 218 0 -218 38 82 Kg 416 0 -416 39 85 Kg 154 0 -154 40 100 Kg 40 0 -40 41 105 Kg 190 0 -190 42 128 Kg 606 0 -606 43 15x3.5 Kg 56 0 -56
- Xem thêm -