Tài liệu Báo cáo tổng hợp công ty cổ phần dụng cụ số 1

  • Số trang: 26 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 42 |
  • Lượt tải: 0
hoangtuavartar

Đã đăng 29304 tài liệu

Mô tả:

Lêi nãi ®Çu Chóng ta ®ang sèng trong mét thÕ giíi kh«ng ngõng biÕn ®éng c¶ vÓ kinh tÕ vµ sù thay ®æi lín vÌ m«i trêng x· héi do kÕt qu¶ trùc tiÕp cña sù ph¸t triÓn kinh tÕ ®ã. Kinh tÕ ph¸t triÓn lµ ®iÒu kiÖn quan träng ®Çu tiªn cho mäi sù ph¸t triÓn. Do ®ã chóng ta muèn gi÷ v÷ng vµ ph¸t triÓn ph¶i kh«ng ngõng thÝch øng víi m«i trêng xung quanh. Trong c¬ chÕ thÞ trêng ngõng ph¸t triÓn ®ång nghÜa víi kh«ng tån t¹i. Kh«ng nh÷ng ph¸t triÓn mµ cßn v¬n lªn gi÷ vÞ trÝ quan träng vµ cã tiÕng nãi trªn th¬ng trêng lµ mong muèn cña bÊt kú c«ng ty nµo trong hiÖn t¹i vµ t¬ng lai. C«ng ty cæ phÇn dông cô sè 1 lµ mét ®¬n vÞ kinh doanh mµ tiÒn th©n ®· tån t¹i vµ ph¸t triÓn gÇn 40 n¨m. Tr¶i qua nhiÒu thêi kú biÕn ®éng vµ nh÷ng th¨ng trÇm cña thêi cuéc, c«ng ty ®· kh«ng ngõng ®æi míi ®Ó ph¸t triÓn. C«ng ty ®· cã nhiÒu biÖn ph¸p ®Ó ®Èy m¹nh hiÖu qu¶ kinh doanh cña ®¬n vÞ m×nh. Trong ®ã b¶o ®¶m hËu cÇn vËt t cho s¶n xuÊt lµ mét phÇn quan träng trong chuçi m¾t xÝch tõ ®Çu vµo tíi ®Çu ra. Trong thêi gian thùc tËp t¹i c«ng ty cæ phÇn dông cô sè 1, mÆc dï thêi gian cßn h¹n chÕ còng nh kh¶ n¨ng hiÓu biÕt cã h¹n, em ®· cè g¾ng t×m hiÓu ho¹t ®éng cña c«ng ty víi mong muèn cã mét c¸i nh×n kh¸i qu¸t vÒ t×nh h×nh thùc tÕ t¹i c¬ së. Qua ®ã ®Ó ®i vµo t×m hiÓu vµ nghiªn cøu vÒ thùc tÕ b¶o ®¶m vËt t cho s¶n xuÊt t¹i c«ng ty, nh»m hoµn thµnh tèt ®Ò tµi thùc tËp vµ hy väng ®ãng gãp mét phÇn nhá bÐ cña m×nh vµo sù ph¸t triÓn chung cña c«ng ty nÕu cã thÓ ®îc. Dùa trªn nh÷ng tµi liÖu thu lîm ®îc trong thêi gian vµ ngoµi thêi gian thùc tËp céng víi hiÓu biÕt h¹n chÕ cña m×nh, em hoµn thµnh b¸o c¸o thùc tËp tæng qu¸t bao gåm nh÷ng néi dung chÝnh sau: PhÇn I: Kh¸i qu¸t chung vÒ c«ng ty cæ phÇn dông cô sè 1 PhÇn : Kh¸i qu¸t thùc tr¹ng s¶n xuÊt kinh doanh ë c«ng ty cæ phÇn dông cô sè 1 PhÇn I kh¸i qu¸t chung vÒ c«ng ty cæ phÇn dông cô sè 1 I. Qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn 1. LÞch sö h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña c«ng ty cæ phÇn dông cô sè 1 C«ng ty cæ phÇn dông cô sè 1 tiÒn th©n lµ mét doanh nghiÖp nhµ níc ®îc thµnh lËp ngµy 25-03-1968 theo quyÕt ®Þnh sè 74/Q§/KB2 do bé trëng bé c¬ khÝ luyÖn kim (nay lµ bé c«ng nghiÖp) ký theo ®Ò nghÞ cña héi ®ång qu¶n trÞ Tæng c«ng ty m¸y vµ thiÕt bÞ c«ng nghiÖp. Lóc ®ã c«ng ty mang tªn Nhµ m¸y dông cô c¾t gät cã trô së chÝnh t¹I 108 ®êng NguyÔn Tr·i, Thanh Xu©n, Hµ Néi. Nhµ m¸y do Liªn X« (nay lµ Céng hoµ Liªn bang Nga) gióp ®ì ®Çu t toµn bé thiÕt bÞ, c«ng nghÖ s¶n xuÊt dông cô c¾t gät kim lo¹i phôc vô cho ngµnh c¬ khÝ chÕ t¹o trong níc. Ngµy 17-08-1970 Nhµ m¸y dông cô c¾t gät ®îc ®æi tªn thµnh Nhµ m¸y dông cô sè 1. Ngµy 12-07-1995 theo quyÕt ®Þnh 102/Q§/TCB§T Nhµ m¸y dông cô sè 1 ®îc ®æi tªn thµnh C«ng ty dông cô c¾t vµ ®o lêng c¬ khÝ thuéc tæng c«ng ty m¸y thiÕt bÞ c«ng nghiÖp Bé c«ng nghiÖp. Thùc hiÖn s¾p xÕp vµ ®æi míi c¸c doanh nghiÖp nhµ níc, c«ng ty ®· chuyÓn ®æi thµnh C«ng ty cæ phÇn Dông cô sè 1 theo quyÕt ®Þnh sè 194/2003/ Q§-BCN ngµy 17-11-2003 cña bé trëng bé c«ng nghiÖp. C«ng ty cã: - T c¸ch ph¸p nh©n vµ ho¹t ®éng theo luËt doanh nghiÖp ViÖt Nam - Trô së C«ng ty: sè 108 ®êng NguyÔn Tr·i, quËn Thanh Xu©n, Hµ Néi. - Tµi kho¶n 710A.000007 Ng©n hµng c«ng th¬ng Thanh Xu©n, Hµ Néi - §iÖn tho¹i: 04.8584377-8583902 Fax: 04.8584094 - Vèn ®iÒu lÖ: 5.616.000.000 VND - Tæng sè cæ phÇn: 56.160 cæ phÇn, trong ®ã + Nhµ níc së h÷u 28.642 cæ phÇn b»ng 51% vèn ®iÒu lÖ + Ngêi lao ®éng së h÷u 27.518 cæ phÇn b»ng 49% vèn ®iÒu lÖ. - GiÊy chøng nhËn kinh doanh sè 0103003503 do Së KÕ ho¹ch vµ §Çu t thµnh phè Hµ Néi cÊp ngµy 07-01-2004. - Bé m¸y tæ chøc ho¹t ®éng qu¶n lý cña c«ng ty - C¬ cÊu lao ®éng: + Tæng sè c¸n bé c«ng nh©n viªn 246 ngêi + Sè tèt nghiÖp ®¹i häc trë lªn: 65 ngêi + Sè c«ng nh©n bËc cao tõ 5/7: 72 ngêi C«ng ty cã c¸c ®¬n vÞ trùc thuéc: - Chi nh¸nh c«ng ty cæ phÇn dông cô sè 1 thµnh phè Hå ChÝ Minh: sè 64 phè T¹ Uyªn, quËn 5, thµnh phè Hå ChÝ Minh. - Trung t©m kinh doanh dông cô vËt t chuyªn ngµnh: sè 108 ®êng NguyÔn Tr·i, quËn Thanh Xu©n, Hµ Néi. 2. Qu¸ tr×nh ph¸t triÓn Tr¶i qua mét thêi gian gÇn 40 n¨m x©y dùng vµ ph¸t triÓn, C«ng ty cæ phÇn dông cô sè 1 ®· tr¶i qua nhiÒu giai ®o¹n ph¸t triÓn kh¸c nhau víi nh÷ng hoµn c¶nh cô thÓ. Trong nh÷ng n¨m ®Çu thµnh lËp, nhµ m¸y gÆp nhiÒu khã kh¨n do c«ng nh©n tiÕp cËn c«ng nghÖ míi so víi thêi ®iÓm ®ã. H¬n n÷a ®©y lµ giai ®o¹n më ®Çu ®a d©y truyÒn c«ng nghÖ vµo s¶n xuÊt vµ chÕ thö s¶n phÈm nªn gÆp rÊt nhiÒu khã kh¨n. Trong ®ã cã khã kh¨n vÒ nguyªn liÖu ®Çu vµo ph¶i nhËp khÈu, phô thuéc vµo sù gióp ®ì cña b¹n bÌ quèc tÕ. Do ®ã trong nh÷ng n¨m tõ 1968-1970 tæng khèi lîng s¶n phÈm ®¹t chØ díi 23 tÊn/n¨m. Thêi kú æn ®Þnh trong giai ®o¹n tõ n¨m 1971-1975, thêi kú nhµ m¸y ®i vµo s¶n xuÊt sau thêi gian lµm quen ban ®Çu. S¶n lîng b¾t ®Çu t¨ng lªn ®¹t møc trung b×nh gÇn 125 tÊn/n¨m. Tuy s¶n xuÊt kh«ng gÆp nh÷ng khã kh¨n nh thêi gian míi thµnh lËp nhng s¶n phÈm cña nhµ m¸y cßn nghÌo nµn vµ kinh nghiÖm s¶n xuÊt kinh doanh cha hoµn thiÖn. Thêi kú ph¸t triÓn tõ n¨m 1976 tíi 1987, nhµ m¸y ®i vµo khai th¸c triÖt ®Ó d©y truyÒn s¶n xuÊt mòi khoan, tar«, bµn ren, dao phay c¸c lo¹i... nªn khèi lîng s¶n phÈm t¨ng nhanh tõ 143 tÊn n¨m 1976 lªn ®Õn 246 tÊn n¨m 1982. §©y còng lµ thêi kú nhµ m¸y ®¹t s¶n lîng cao nhÊt khi cßn bao cÊp. Còng do lîi thÕ ®éc t«n trªn thÞ trêng thêi kú ®ã mµ nhiÒu d©y truyÒn s¶n xuÊt ®· ho¹t ®éng vît c«ng suÊt thiÕt kÕ tõ 1,5 ®Õn 3 lÇn nh mòi khoan, tar«, bµn ren. Thêi kú khã kh¨n diÔn ra vµo giai ®o¹n 1988-1992, trong lóc c¬ chÕ qu¶n lý thay ®æi nhµ m¸y cã gÆp nhiÒu khã kh¨n. S¶n lîng dông cô c¾t cña nhµ m¸y gi¶m m¹nh ®Õn n¨m 1992 chØ cßn 77 tÊn/n¨m. Mét phÇn v× nhu cÇu thÞ trêng gi¶m trong thêi kú c¬ chÕ qu¶n lý thay ®æi, mét phÇn v× nhµ m¸y kh«ng cßn gi÷ vÞ trÝ ®éc t«n nh tríc. §©y lµ thêi kú khã kh¨n nhÊt cña nhµ m¸y, ph¶i ®æi míi s¶n xuÊt theo nhu cÇu thÞ trêng vµ më réng mÆt hµng s¶n xuÊt kinh doanh. Thêi kú ®æi míi tõ 1993 tíi nay. Sau quyÕt ®Þnh thµnh lËp l¹i nhµ m¸y dông cô sè 1 theo quyÕt ®Þnh 292 Q§/TCNSDT cña bé trëng bé c«ng nghiÖp nÆng, nhµ m¸y b¾t ®Çu phôc håi vµ ph¸t triÓn do cã sù chuyÓn ®æi c¬ cÊu s¶n phÈm. N¨m 1996 sau 1 n¨m chuyÓn sang lo¹i h×nh c«ng ty, c«ng ty dông cô c¾t vµ ®o lêng c¬ khÝ cã gi¸ trÞ tæng s¶n lîng t¨ng 10% so víi n¨m 1995. Trong ®ã xuÊt khÈu chiÕm 20% gi¸ trÞ tæng s¶n lîng. Doanh thu s¶n xuÊt c«ng nghiÖp t¨ng 37%. N¨m 1997 gi¸ trÞ tæng s¶n lîng t¨ng 32% so víi n¨m 1996, xuÊt khÈu chiÕm 21%, doanh thu c«ng nghiÖp t¨ng 28%. Tõ n¨m 1998 tíi nay gi¸ trÞ tæng s¶n lîng lu«n ®¹t trªn 10 tû ®ång/n¨m. Cho tíi nay c«ng ty lu«n cè g¾ng gi÷ v÷ng t¨ng trëng vµ ph¸t triÓn. C«ng ty ®· cung cÊp cho x· héi trªn 30 triÖu dông cô c¾t kim lo¹i vµ hµng chôc triÖu phô tïng chuyªn dïng c¬ khÝ kh¸c. 3. Chøc n¨ng nhiÖm vô cña c«ng ty cæ phÇn dông cô sè 1 3.1 Chøc n¨ng C«ng ty cæ phÇn dông cô sè 1 lµ c«ng ty cæ phÇn mµ nhµ níc cã cæ phÇn chi phèi chuyªn s¶n xuÊt, kinh doanh c¸c s¶n phÈm c¬ khÝ chÝnh sau: - Dông cô c¾t kim lo¹i, dông cô c¾t phi kim lo¹i, dông cô gia c«ng Ðp lùc, phô tïng c«ng nghiÖp, neo cÇu, neo c¸p bªt«ng dù øng lùc. - ThiÕt bÞ phô tïng cho ngµnh dÇu khÝ, giao th«ng vËn t¶i, x©y dùng, chÕ biÕn thùc phÈm vµ l©m h¶i s¶n. - M¸y chÕ biÕn kÑo, l¬ng thùc, thùc phÈm vµ thiÕt bÞ c«ng t¸c. C«ng ty thùc hiÖn h¹ch to¸n kinh doanh, cã tµi kho¶n vµ con dÊu riªng thùc hiÖn giao dÞch theo ®óng ph¸p luËt. 3.2 NhiÖm vô C¨n cø theo quyÕt ®Þnh cña nhµ níc vÒ viÖc thùc hiÖn vµ ®æi míi c¸c doanh nghiÖp nhµ níc, c¨n cø theo quyÕt ®Þnh chuyÓn ®æi thµnh c«ng ty cæ phÇn Dông cô sè 1 cña bé c«ng nghiÖp, c«ng ty cã nhiÖm vô chñ yÕu sau: - Tæ chøc s¶n xu¸t kinh doanh, xuÊt nhËp khÈu trùc tiÕp c¸c mÆt hµng dông cô c¬ khÝ theo ®óng ngµnh nghÒ ®¨ng ký kinh doanh. - TriÓn khai thùc hiÖn ®¬n ®Æt hµng cña nhµ níc hoÆc lÖnh s¶n xuÊt (nÕu cã). - Chñ ®éng t×m thÞ trêng, kh¸ch hµng, ký kÕt hîp ®ång tiªu thô s¶n phÈm. - S¶n xuÊt gia c«ng theo ®¬n ®Æt hµng cña kh¸ch hµng hoÆc xuÊt nhËp khÈu theo hîp ®ång ®· ký, xuÊt nhËp khÈu uû th¸c qua c¸c ®¬n vÞ ®îc phÐp xuÊt nhËp khÈu. - B¶o vÖ vµ ph¸t triÓn vèn. - Thùc hiÖn ph©n phèi theo lao ®éng, ch¨m lo c¶i thiÖn ®êi sèng vËt chÊt tinh thÇn, båi dìng tr×nh ®é KHKT chuyªn m«n nghiÖp vô cho c¸n bé c«ng nh©n viªn. - B¶o vÖ doanh nghiÖp, b¶o vÖ s¶n xuÊt, b¶o vÖ m«i trêng, gi÷ g×n trËt tù an toµn x· héi. 4. C¬ cÊu tæ chøc 4.1Ban gi¸m ®èc Ban gi¸m ®èc c«ng ty gåm cã Gi¸m ®èc c«ng ty a) Tr¸ch nhiÖm - Tæng hîp t×nh h×nh chung cña ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh, ho¹ch ®Þnh c¸c chÝnh s¸ch, ch¬ng tr×nh ph¸t triÓn vµ híng dÉn c¸c ®¬n vÞ thi hµnh; - Phª duyÖt vµ ban hµnh c¸c v¨n b¶n qu¶n lý ho¹t ®éng cña c«ng ty; - KiÓm so¸t kÕt qu¶ ho¹t ®éng cña tÊt c¶ c¸c ®¬n vÞ; - §¹i diÖn cho c«ng ty tríc ph¸p luËt vµ trong c¸c mèi quan hÖ ®èi ngo¹i; - Phª duyÖt c¸c hîp ®ång kinh tÕ vµ c¸c dù ¸n ®Çu t; - Thùc hiÖn c¸c nhiÖm vô kh¸ch do H§QT quy ®Þnh b) QuyÒn h¹n: Gi¸m ®èc lµ ngêi cã quyÒn cao nhÊt trong ban gi¸m ®èc vµ ®îc thùc thi c¸c quyÒn sau: - QuyÕt ®Þnh tuyÓn dông, hay sa th¶i bÊt kú thµnh viªn nµo trong c«ng ty; - QuyÕt ®Þnh c¸c kho¶n chi phÝ hay ®Çu t theo quy ®Þnh cña H§QT vµ ®¹i héi cæ ®«ng. Gióp viÖc cho gi¸m ®èc cã c¸c phã gi¸m ®èc. Phã gi¸m ®èc s¶n xuÊt phô tr¸ch ®iÒu hµnh s¶n xuÊt. Phã gi¸m ®èc kü thuËt phô tr¸ch kü thuËt. S¬ ®å c¬ cÊu tæ chøc c«ng ty cæ phÇn dông cô sè 1: Chi nh¸nh Phßng TCL§ PX Bao gãi Phßng TC-KT Phßng TM Phßng KT PX NhiÖt luyÖn PX Dông cô Phßng KCS Ban gi¸m ®èc PX CK1 Phßng KH Phßng KDVT Phßng C¬ ®iÖn PX CK2 PX CK3 V¨n Phßng PX CK4 TT Kinh doanh B¶o vÖ C¸c phã gi¸m ®èc cã tr¸ch nhiÖm tham mu cho gi¸m ®èc vÒ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh, thay mÆt gi¸m ®èc ®iÒu hµnh ho¹t ®éng c«ng ty khi gi¸m ®èc ®i v¾ng theo sù uû quyÒn cña gi¸m ®èc. 4.2Khèi phßng ban 4.2.1 Phßng th¬ng m¹i Chøc n¨ng cña phßng th¬ng m¹i lµ mua, b¸n hµng ho¸ vµ vËt t phô tiªu dông cho s¶n xuÊt. Cã nhiÖm vô nghiªn cøu, t×m hiÓu n¾m b¾t nhu cÇu cña thÞ trêng, x©y dùng vµ thùc hiÖn c¸c ch¬ng tr×nh xóc tiÕn th¬ng m¹i. Phßng tiÕp nhËn c¸c nhu cÇu cña kh¸ch hµng, giao hµng vµ gi¶i quyÕt c¸c khiÕu n¹i sau mua, lËp b¸o c¸o th«ng kª kÕt qu¶ tiªu thô tr×nh gi¸m ®èc vµ lËp kÕ ho¹ch gi¸ thµnh. Víi chøc n¨ng mua, phßng th¬ng m¹i cã nhiÖm vô t×m kiÕm vµ lùa chän nhµ cung øng ®¸p øng ®ñ kh¶ n¨ng vµ tho¶ m·n nhu cÇu cña c«ng ty. Tæng hîp kÕ ho¹ch sö dông vËt t phô theo th¸ng, thùc hiÖn mua vµ cung cÊp vËt t phô phôc vô s¶n xuÊt, thèng kª b¸o c¸o t×nh h×nh thiªu thô vËt t phô cña c¸c ®¬n vÞ. 4.2.2 Phßng kÕ ho¹ch Phßng kÕ ho¹ch cã nhiÖm vô tæng hîp, x©y dùng kÕ ho¹ch s¶n xuÊt kinh doanh dµi h¹n, kÕ ho¹ch n¨m, quÝ vµ th¸ng. Phßng còng chÞu tr¸ch nhiÖm c©n ®èi c¸c nguån lùc cho s¶n xuÊt ®Ó lËp kÕ ho¹ch t¸c nghiÖp s¶n xuÊt cho c¸c ph©n xëng theo tõng ®¬n hµng. Thèng kª theo dâi kÕt qu¶ s¶n xuÊt vµ lËp b¸o c¸o kÕ ho¹ch th¸ng, quý, n¨m ®Ó b¸o c¸o lªn l·nh ®¹o. 4.2.3 Phßng kü thuËt §èi víi kÕ ho¹ch s¶n xuÊt cña c«ng ty, phßng kü thuËt cã nhiÖm vô cung cÊp tµi liÖu kü thuËt (b¶n vÏ, QTCN, ®Þnh møc vËt t) cho c¸c s¶n phÈm cã trong danh môc KHSX ®óng tiÕn ®é ®· ®îc gi¸m ®èc duyÖt; Cung cÊp b¶n vÏ, ®Þnh møc vËt t... vµ c¸c tµi liÖu kü thuËt cã liªn quan cho phßng th¬ng m¹i ®óng tiÕn ®é ®Ó x©y dùng ®¬n hµng lµm c¬ së ký hîp ®ång víi kh¸ch hµng. Phßng kü thuËt lËp kÕ ho¹ch s¶n xuÊt dông cô vµ trang bÞ c«ng nghÖ, kÕ ho¹ch mua hµng ngoµi vµ cÊp ph¸t dông cô, trang bÞ c«ng nghÖ theo kÕ ho¹ch s·n xuÊt cña c«ng ty; Theo dâi s¶n xuÊt, kü thuËt s¶n xuÊt, kÞp thêi gi¶i quyÕt c¸c víng m¾c kü thuËt t¹i c¸c ph©n xëng b¶o ®¶m tiÕn ®é s¶n xuÊt. §èi víi s¶n phÈm môc tiªu vµ s¶n phÈm míi, phßng kü thuËt theo dâi, nghiªn cøu c¶i tiÕn, hoµn thiªn QTCN nh»m æn ®Þnh vµ kh«ng ngõng n©ng cao chÊt lîng kü thuËt, h¹ gi¸ thµnh s¶n phÈm. Phßng tham gia gi¶i quyÕt khiÕu n¹i cña kh¸ch hµng cã liªn quan ®Õn kü thuËt, chÊt lîng s¶n phÈm. 4.2.4 Phßng KCS Phßng KCS cã nhiÖm vô phôc vô s¶n xuÊt kÞp thêi theo kÕ ho¹ch th¸ng, quý n¨m b»ng c¸c nghiÖp vô: kiÓm tra vËt t ®Çu vµo; kiÓm tra trªn mÆt b»ng s¶n xuÊt t¹i c¸c ph©n xëng; kiÓm tra nghiÖm thu s¶n phÈm. Thùc hiÖn kiÓm tra, t¸c ®éng, ng¨n chÆn tèi ®a hµng háng vµ sai sãt kü thuËt; lËp quy tr×nh kü thuËt cho c¸c s¶n phÈm môc tiªu vµ tham gia gi¶i quyÕt khiÕu n¹i tõ kh¸ch hµng. Thèng nhÊt ®o lêng trong c«ng ty vµ c«ng ty víi chuÈn quèc gia; b¸o c¸o chÊt lîng s¶n phÈm, t×nh tr¹ng sai háng trong mçi kú s¶n xuÊt; ChÞu tr¸ch nhiÖm tríc gi¸m ®èc vÒ chÊt lîng s¶n phÈm. 4.2.5 Phßng c¬ ®iÖn B¶o ®¶m viÖc cÊp ®iÖn, níc tèt ®Ó s¶n xuÊt cña c«ng ty cã hiÖu qu¶; b¶o ®¶m hÖ thèng thiÕt bÞ cña c«ng ty lu«n ®¹t yªu cÇu kü thuËt; thùc hiÖn kÕ ho¹ch söa ch÷a thiÕt bÞ; 4.2.6 Phßng kinh doanh vËt t Cung cÊp ®Çy ®ñ, nhanh chãng vËt t chÝnh phôc vô kÞp thêi nhu cÇu s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty mét c¸ch cã hiÖu qu¶ nhÊt. C¨n cø theo kÕ ho¹ch s¶n xuÊt th¸ng, quý , n¨m vµ ®Þnh møc tiªu hao vËt t ®· ®îc duyÖt, phßng cã tr¸ch nhiÖm x©y dùng kÕ ho¹ch chñng lo¹i vËt t cÇn mua, b¸o c¸o l·nh ®¹o c«ng ty duyÖt mua vµ cÊp theo tiÕn ®é s¶n xuÊt ; tæ chøc thùc hiÖn kÕ ho¹ch mua b¸n, nhËp khÈu c¸c lo¹i vËt t, ph«i phÈm theo ®óng tiÕn ®é c¸c hîp ®ång. Phßng kinh doanh vËt t cã nhiÖm vô qu¶n lý, b¶o qu¶n vËt t c¸c kho kim khÝ vµ kho b¸n thµnh phÈm; Phßng kinh doanh chÞu tr¸ch nhiÖm cÊp ph¸t vËt t vµ thanh to¸n vËt t. 4.2.7 Phßng tæ chøc lao ®éng Cã chøc n¨ng tham mu cho gi¸m ®èc nh÷ng ®Þnh híng vÒ tæ chøc c¸n bé c«ng nh©n viªn trong c«ng ty. Phßng cã nhiÖm vô: x¸c ®Þnh ®îc n¨ng lùc cÇn thiÕt ®èi víi tõng c«ng viÖc; tuyÓ dông lao ®éng phï hîp víi yªu cÇu; ®µo t¹o vµ båi dìng nh©n lùc; qu¶n lý lao ®éng; gi¸o dôc nhËn thøc ngêi lao ®éng; ®Þnh møc l¬ng c«ng viÖc vµ ®¸nh gi¸ t¸c ®éng m«i trêng lµm viÖc ®Þnh kú hµng n¨m cña c«ng ty, ®Ò nghÞ khen thëng, kû luËt ngêi lao ®éng. 4.2.8 Phßng TC-KT Phßng tµi chÝnh kÕ to¸n cã nhiÖm vô Tæ chøc qu¶n lý vµ ph¸t huy hiÖu qu¶ toµn bé tµi s¶n, vËt t, hµng ho¸ b»ng tiÒn vèn cña c«ng ty trong s¶n xuÊt kinh doanh, th¬ng m¹i dÞch vô díi d¹ng gi¸ trÞ b»ng tiÒn VND. Huy ®éng vèn hiÖu qu¶ nhÊt cho doanh nghiÖp vµ ®Ó ®Çu t cho s¶n xuÊt kinh doanh; tham mu cho gi¸m ®èc vÒ ph©n chia lîi nhuËn cña c«ng ty hîp lý vµ ®óng ph¸p luËt. Tæ chøc c«ng t¸c tµi chÝnh kÕ to¸n, thèng kª ®Ó ph¶n ¸nh ®Çy ®ñ nghiÖp vô kinh tÕ ph¸t sinh vµo chøng tõ kÕ to¸n, sæ kÕ to¸n vµ b¸o c¸o tµi chÝnh. 4.2.9 V¨n phßng Cã nhiÖm vô xö lý kÞp thêi c¸c c«ng v¨n giÊy tê, tµi liÖu, th«ng tin vµ truyÒn ®¹t vµ cung cÊp tíi c¸c ®¬n vÞ, c¸ nh©n cã liªn quan; lu tr÷ tµi liÖu, qu¶n lý toµn bé trang thiÕt bÞ hµnh chÝnh, thiÕt bÞ m¸y v¨n phßng trong toµn c«ng ty; thùc hiÖn c«ng t¸c t¹p vô, vÖ sinh c«ng céng, y tÕ, tæ chøc héi nghÞ trong c«ng ty. 4.2.10 Trung t©m kinh doanh Thùc hiÖn kinh doanh, tiÕp thÞ b¸n hµng, b¶o ®¶m cung cÊp c¸c s¶n phÈm, vËt t hµng ho¸ ®óng yªu cÇu chÊt lîng cho kh¸ch hµng; tæ chøc hÖ thèng ho¸ c«ng t¸c qu¶n lý, b¶o qu¶n vËt t hµng ho¸ khoa häc. 4.2.11 Phßng b¶o vÖ Cã nhiÖm vô b¶o vÖ c«ng ty 24/24, kiÓm so¸t ngêi vµ ph¬ng tiÖn ra vµo c«ng ty, më sæ theo dâi nghi chÐp ®Çy ®ñ vËt t hµng ho¸ ra vµo c«ng ty. Khi cã vô viÖc x¶y ra phßng b¶o vÖ ph¶i tæ chøc b¶o vÖ hiÖn trêng, cÊp cøu n¹n nh©n, truy b¾t téi ph¹m vµ phèi hîp víi c¬ quan c«ng an; phßng cßn cã nhiÖm vô híng dÉn kh¸ch hµng khi ®Õn c«ng ty lµm viÖc vµ mua hµng; qu¶n lý vµ b¶o ®¶m an toµn cho ph¬ng tiÖn ®i l¹i cña kh¸ch ®Õn c«ng ty kh«ng ®Ó x¶y ra mÊt m¸t hay h háng. 4.2.12 C¸c ph©n xëng C¸c ph©n xëng cã nhiÖm vô tæ chøc s¶n xuÊt theo kÕ ho¹ch cña c«ng ty; khai th¸c c¸c s¶n phÈm lÎ ®¬n chiÕc cho ph©n xëng ®Ó c¶i thiÖn cho c«ng nh©n; qu¶n lý con ngêi vµ trang thiÕt bÞ trong ph©n xëng theo quy ®Þnh cña c«ng ty. II. S¶n phÈm vµ thÞ trêng 1. S¶n phÈn C¸c s¶n phÈm cña c«ng ty cæ phÇn dông cô sè 1 C«ng ty cæ phÇn dông cô sè 1 chuyªn s¶n xuÊt kinh doanh c¸c mÆt hµng thuéc lÜnh vùc c¬ khÝ sau: - Dông cô c¾t kim lo¹i, dông cô c¾t phi kim lo¹i, dông cô gia c«ng Ðp lùc, phô tïng c«ng nghiÖp, neo cÇu, neo c¸p bªt«ng dù øng lùc. - ThiÕt bÞ phô tïng cho ngµnh dÇu khÝ, giao th«ng vËn t¶i, x©y dùng, chÕ biÕn thùc phÈm vµ l©m h¶i s¶n - M¸y chÕ biÕn kÑo, l¬ng thùc, thùc phÈm vµ thiÕt bÞ c«ng t¸c. Trong ®ã dông cô c¾t lµ s¶n phÈm chiÕm tØ phÇn doanh thu chñ yÕu cña c«ng ty. Cô thÓ s¶n phÈm cña c«ng ty gåm c¸c s¶n phÈm sau: - Bµn ren c¸c lo¹i - Dao c¾t t«n - Tar« c¸c lo¹i - Dao c¾t tÊm lîp - Mòi khoan c¸c lo¹i - Neo cÇu - Dao phay c¸c lo¹i - Bé khu«n kÑo - Dông cô gia c«ng r¨ng - M¸y quËt kÑo - Doa, khoÐt - M©m chia kÑo - Dao tiÖn - M¸y vuèt - Lìi ca m¸y - M¸y t¹o tinh - Ca s¾t tay - M¸y l¨n c«n - Bé hµm d¸n - Khu«n l¬ng kh« Danh môc s¶n xuÊt s¶n phÈm chÝnh cña c«ng ty cæ phÇn dông cô sè 1 kÕ ho¹ch n¨m 2005. Tªn s¶n phÈm Sè lîng dù kiÕn(C¸i) Gi¸ trÞ Dao tiÖn c¸c lo¹i 31.820 Lìi ca m¸y 12.000 Tar« c¸c lo¹i 26.200 B¸nh c¸n ren 134 Dao phay 12.179 Mòi khoan 35.500 Bµn ren 4.500 Dông cô c¾t phi kim lo¹i 1200 Doa c¸c lo¹i 5.500 Neo cÇu, neo c¸p M¸y kÑo& phô tïng Nguån: tæn hîp kÕ ho¹ch vËt t 2005- phßng KD vËt t. 2. ThÞ trêng 2.1 ThÞ trêng trong níc ThÞ trêng trong níc chiÕm tØ träng lín trong doanh thu cña c«ng ty, bëi s¶n phÈm ®¸p øng ®îc nhu cÇu trong níc vÒ chÊt lîng kü thuËt, mÆt kh¸c gi¸ c¶ rÎ h¬n nhiÒu so víi s¶n phÈm nhËp ngo¹i. H¬n n÷a nhu cÇu vÒ dông cô c¬ khÝ trong níc vÉn ®ang ph¸t triÓn ®Ó ®¸p øng qu¸ tr×nh c«ng nghiÖp ho¸ ®Êt níc. 2.2 ThÞ trêng xuÊt khÈu C«ng ty xuÊt khÈu chñ yÕu theo ®¬n ®Æt hµng tríc nhng víi sè lîng vµ chñng lo¹i kh«ng nhiÒu. C¸c níc chñ yÕu nhËp khÈu s¶n phÈm cña c«ng ty lµ NhËt B¶n, Ba Lan, Céng Hoµ SÐc, Angiªri. PhÇn II Kh¸i qu¸t thùc tr¹ng s¶n xuÊt kinh doanh ë c«ng ty cæ phÇn dông cô sè 1 I. T×nh h×nh s¶n xuÊt 1. Quy tr×nh s¶n xuÊt mét sè s¶n phÈm chÝnh cña c«ng ty §Ó n¾m b¾t vµ tÝnh to¸n ®îc nhu cÇu vËt t phôc vô cho s¶n xuÊt t¹i c«ng ty cæ phÇn dông cô sè 1 vµ t×nh h×nh s¶n xuÊt chóng ta nªn t×m hiÓu quy tr×nh s¶n xuÊt mét sè s¶n phÈm chÝnh cña c«ng ty. 1.1 Quy tr×nh s¶n xuÊt lìi ca m¸y ThÐp tÊm ®îc dËp ®óng kÝch thíc trªn m¸y dËp 250 tÊn qua m¸y phay, dËp ®Çu lç 130 tÊn, n¾m r¨ng t¹o gãc tho¸t ph«i trªn m¸y Ðp. Nguyªn liÖu tiÕp ®Õn ®îc ®a vµo qu¸ tr×nh nhiÖt luyÖn sau ®ã ®îc lµm non trong lß tÇn sè, xong ra tÈy röa, s¬n vµ nhËp kho. ThÐp tÊm M¸y dËp 250 tÊn M¸y phay van n¨ng Kho S¬n TÈy röa M¸y dËp 130 tÊn Lß tÇn sè M¸y Ðp NhiÖt luyÖn 1.2 Quy tr×nh c«ng nghÖ s¶n xuÊt Tar« ThÐp c¶ c©y ®îc ®a lªn m¸y tiÖn chuyªn dïng tù ®éng. Sau ®ã ®îc phay c¹nh ®u«i trªn m¸y phay v¹n n¨ng, phay r·nh tho¸t phoi trªn m¸y phay chuyªn dïng, cho qua l¨n sè, nhiÖt luyÖn. Khi ®¹t yªu c©u, chi tiÕt ®îc mang ®i tÈy röa, nhuém ®en ®Ó råi ®îc mµi ren trªn m¸y mµi chuyªn dông, mµi lìi c¾t, xong chuyÓn vÒ kho. S¬ ®å s¶n xuÊt Tar«: ThÐp c©y Kho M¸y tiÖn M¸y phay v¹n n¨ng Mµi lìi c¾t Mµi ren M¸y phay chuyªn dïng L¨n sè TÈy röa NhiÖt luyÖn 1.3 Quy tr×nh c«ng ghÖ s¶n xuÊt dao phay c¾t ThÐp tÊm ®îc ®em dËp bëi m¸y dËp 130 tÊn hoÆc 250 tÊn. Nguyªn liÖu ®îc tiÖn lç vµ tiÖn ngoµi trªn m¸y tiÖn v¹n n¨ng, xäc r·nh then trªn m¸y xäc, mµi hai mÆt trªn m¸y mµi ph¼ng. Xong chi tiÕt ®îc lång g¸ tiÖn ®êng kÝnh ngoµi, phay r¨ng trªn m¸y phay v¹n n¨ng sau ®ã ®îc ®a vµo lß nhiÖt luyÖn. TiÕp theo chi tiÕt ®îc mµi ph¼ng mÆt 1 vµ mµi lç trªn m¸y mµi lç, mµi ph¼ng mÆt 2 trªn m¸y mµi ph¼ng m©m trßn, mµi gãc tríc, gãc sau trªn m¸y mµi s¾c, in sè, chèng gØ vµ cuèi cïng thµnh phÈm ®îc nhËp kho. ThÐp tÊm M¸y mµi ph¼ng m©m trßn M¸y mµi s¾c M¸y tiÖn v¹n n¨ng M¸y xäc M¸y mµi ph¼ng M¸y mµi lç NhiÖt luyÖn M¸y phay Lång trôc In sè Chèng gØ Kho M¸y dËp 1.4 Quy tr×nh s¶n xuÊt Bµn ren ThÐp c©y ®îc ®a vµo m¸y tiÖn chuyªn dïng tiÖn th« sau ®ã ®îc mµi trªn m¸y mµi ph¼ng, khoan lç phoi vµ lç bªn trªn m¸y khoan. Chi tiÕt tiÕp tôc ®îc phay r·nh ®Þnh vÞ trªn m¸y phay v¹n n¨ng, ®îc c¾t ren b»ng m¸y c¾t ren chuyªn dïng, tiÖn hèt lng vµ lìi c¾t trªn m¸y tiÖn chuyªn dïng. Chi tiÕt tiÕp tôc ®îc ®a ®i ®ãng sè, nhiÖt luyÖn, tÈy röa vµ nhuém ®en. Sau ®ã ®îc mµi ph¼ng hai mÆt, mµi lìi c¾t, ®¸nh bãng ren, chèng gØ xong nhËp kho. M¸y tiÖn M¸y mµi M¸y khoan M¸y phay M¸y c¾t ren Nhuém ®en TÈy röa NhiÖt luyÖn §ãng sè M¸y tiÖn Mµi hai mÆt Mµi lìi c¾t §¸nh bãng Chèng gØ Kho 2. Thùc tr¹ng c«ng t¸c hËu cÇn vËt t cho s¶n xuÊt t¹i c«ng ty Do ®Æc thï s¶n xuÊt nªn vËt t cho s¶n xuÊt t¹i c«ng ty cæ phÇn dông cô cã thÓ chia lµm hai lo¹i: - vËt t chÝnh - vËt t phô, phô tïng, nhiªn liÖu 2.1 C«ng t¸c hËu cÇn vËt t chÝnh cho s¶n xuÊt Thùc hiÖn c«ng t¸c hËu cÇn vËt t chÝnh cho s¶n xuÊt t¹i c«ng ty cæ phÇn dông cô sè 1 do phßng kinh doanh vËt t ®¶m nhiÖm. VËt t chÝnh cho s¶n xuÊt t¹i c«ng ty chñ yÕu lµ thÐp c¸c lo¹i. Theo Quy tr×nh mua vËt t chÝnh cña c«ng ty, néi dung cña c«ng t¸c hËu cÇn vËt t chÝnh theo tr×nh tù sau: - LËp nhu cÇu mua vËt t chÝnh phôc vô s¶n xuÊt vµ c¸c nhu cÇu dông cô, c¬ ®iÖn c¨n cø vµo kÕ ho¹ch dông cô c¬ ®iÖn, c¨n cø vµo ®Þnh møc vËt t, c¨n cø vµo tån kho, c¨n cø vµo kÕ ho¹ch s¶n xuÊt th¸ng, quý, n¨m mµ phßng kinh doanh vËt t sÏ lËp b¶ng c©n ®èi nhu cÇu vËt t vµ tr×nh gi¸m ®èc duyÖt ký. - Xem xÐt lùa chän nhµ cung øng: C¨n cø b¶n c©n ®èi nhu cÇu vËt t ®îc gi¸m ®èc phª duyÖt trëng phßng kinh doanh vËt t chÞu tr¸ch nhiÖm lùa chän nhµ cung øng. ViÖc lùa chän nhµ cung øng dùa trªn c¬ së tho¶ m·n c¸c nhu cÇu cña c«ng ty vµ dùa trªn c¸c tiªu chÝ ®¸nh gi¸ nh uy tÝn cña nhµ cung øng; chÊt lîng hµng ho¸; gi¸ c¶, ph¬ng thøc thanh to¸n; mèi quan hÖ víi c«ng ty. ®¬n vÞ thùc hiÖn P.KH, KDVT, C§, KT P.KDVT P.KDVT G§, P.KDVT P.KDVT, TCKT P.KDVT, KCS LËp nhu cÇu vËt t Lùa chän nhµ cung øng B¸o gi¸ Ký hîp ®ång duyÖt gi¸ C¸c bíc mua vµ nhËn hµng KiÓm tra hµng Tr¶ l¹i nhµ cung øng NhËp kho P.KDVT Theo dâi, ®¸nh gi¸ nhµ cung øng - Phßng kinh doanh vËt t sÏ nhËn c¸c b¸o gi¸ cña nhµ cung cÊp. - Gi¸m ®èc ký duyÖt b¸o gi¸ hoÆc ký kÕt hîp ®ång mua b¸n vËt t. Trëng phßng KDVT th«ng b¸o b»ng v¨n b¶n ®· ®îc gi¸m ®èc c«ng ty ký kÕt cho c¸c nhµ cung øng ®Ó thùc hiÖn. - C¨n cø b¸o gi¸ vµ hîp ®ång mua b¸n vËt t, phßng KDVT chÞu tr¸ch nhiÖm theo dâi, ®«n ®èc vµ nhËn hµng vÒ kho theo ®óng tiÕn ®é, chÊt lîng, sè lîng, quy c¸ch. - Phßng KDVT ®Ò nghÞ phèi hîp víi phßng KCS kiÓm tra vËt t råi nhËp kho B¶ng tæng hîp kÕ ho¹ch vËt t chÝnh 2005 STT I 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Quy c¸ch vËt t HSS 1.75 2.2 2.35 2.65 3.25 3.55 3.75 5.95 8.3 8.8 9.3 6 7 8 9 10 12 14 15 16 §VT Träng lîng cÇn dïng Tån ThiÕu, thõa Kg Kg Kg Kg Kg Kg Kg Kg Kg Kg Kg Kg Kg Kg Kg Kg Kg Kg Kg Kg 0 188,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 68 0 25.5 0 0 0 104.7 5.7 -9 179,4 -2 -9 -22 -23 -14 -30 -139 -156 -114 -90 36 -157 7.5 -409 -229 -134 53.7 -126.3 9 9 2 9 22 23 14 30 139 156 114 90 32 157 18 409 229 134 51 132 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 II 1 2 3 4 5 6 7 III 1 2 IV 17 18 19 23 24 27 28 30 31 35 38 52 62 65 67 68 78 82 85 100 105 128 15x3.5 19x4.5 2x38 12.7x0.8 X12M 145 150 152 156 170 180 201 9XC 39 46 SUJ2 Kg Kg Kg Kg Kg Kg Kg Kg Kg Kg Kg Kg Kg Kg Kg Kg Kg Kg Kg Kg Kg Kg Kg Kg Kg Kg 31 58 83 98 160 195 175 131 100 19 285 88 33 85 85 125 218 416 154 40 190 606 56 530 3908 81 28.9 196.9 0 0 1.6 432.9 47.3 4226.4 0 0 2.8 1057.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2000 201.5 -2.1 138.9 -83 -98 -158.4 237.9 -127.7 1095.4 -100 -19 -282.2 969.5 -33 -85 -85 -125 -218 -416 -154 -40 -190 -606 -56 -530 -1908 120.5 Kg Kg Kg Kg Kg Kg Kg 12 36 105 379 243 933 275 0 0 220 0 1593 1466 1936 -12 -36 115 -379 1350 533 1661 Kg Kg 289 967 0 79.2 -289 -887.8 1 2 V 1 94 Kg 8137 9824 1687 110x110 S45C 12x20 Kg 365 6019.5 5654.5 14x20 2 16x25 Kg 1609 2203.8 594.8 18x25 3 20x32 Kg 259 2369 2110 22x32 4 10x10 Kg 152 1576.7 1424.7 5 14x14 Kg 1219 853.6 -365.4 Nguån: phßng vËt t 2.2 C«ng t¸c hËu cÇn vËt t phô, phô tïng, nhiªn liÖu Quy tr×nh mua vËt t cho s¶n xuÊt nh phô tïng, nhiªn liÖu, vËt liÖu phô... ë c«ng ty cæ phÇn dông cô sè 1 ®îc thèng nhÊt tõ nh÷ng yªu cÇu mua vËt t theo kÕ ho¹ch s¶n xuÊt cña tõng th¸ng hoÆc nh÷ng yªu cÇu mua vËt t ®ét xuÊt tõ c¸c ph©n xëng, phßng ban hoÆc nh÷ng dù trï ®· ®îc gi¸m ®èc phª duyÖt nh»m b¶o ®¶m yªu cÇu vËt t dù tr÷ phôc vô s¶n xuÊt. Néi dung quy tr×nh mua tÊt c¶ c¸c lo¹i vËt t cho s¶n xuÊt (trõ vËt t chÝnh) bao gåm: ®¬n vÞ thùc hiÖn Tr×nh tù c«ng viÖc P.TM, ®¬n vÞ yªu cÇu Yªu cÇu mua vËt t G§, PG§KD, PGDSX P.TM, thñ kho P.TM DuyÖt Ktra kho Lùa chän nhµ cung øng GD, PGDKD, PGDSX DuyÖt P.TM Mua vËt t Thñ kho NhËn vËt t KCS, ®¬n vÞ chøc n¨ng KiÓm tra P.TM, thñ kho NhËp kho §¸nh gi¸ nhµ cung øng - Phßng th¬ng m¹i mua vËt t (trõ vËt t chÝnh) theo giÊy ®Ò nghÞ hµng th¸ng cña c¸c ®¬n vÞ, theo ®¬n ®Æt hµng ®ét xuÊt ®îc l·nh ®¹o phª duyÖt. - Khi nhËn ®îc yªu cÇu hîp lÖ, phßng TM kiÓm tra tån kho ®Ó x¸c ®Þnh nhu cÇu mua vËt t. - Phßng TM yªu cÇu b¸o gi¸ vµ lùa chän nhµ cung øng trªn c¬ së tin cËy vÒ chÊt lîng, gi¸ c¶ hîp lý, cã quan hÖ tèt víi c«ng ty vµ ®îc møc u tiªn nhÊt vÒ thanh to¸n. - TiÕp theo phßng TM tiÕn hµnh nghiÖp vô mua vµ kiÓm tra hµng ho¸ nhËp kho theo ®óng quy ®Þnh. II. Ho¹t ®éng kinh doanh 1. KÕt qu¶ s¶n xuÊt vµ tiªu thô s¶n phÈm B¶ng tæng hîp kÕt qu¶ s¶n xuÊt vµ tiªu thô qua mét sè n¨m ®¬n vÞ: ngh×n ®ång ChØ tiªu Gi¸ trÞ TSL I.Hµng khai th¸c ngoµi II.SX t¹i c«ng ty: 1.Hîp ®ång mÒm PX 2.Thùc hiÖn KH cty 2.1Dông cô c¾t - Bµn ren c¸c lo¹i -Tar« c¸c lo¹i -Mòi khoan c¸c lo¹i -Dao phay -Dao tiÖn - Dao c¾t t«n - Lìi ca m¸y 2.2 SP chÕ biÕn LT 2.3 Hµng dÇu khÝ 2.4 Neo cÇu, neo c¸p 2.5Dao c¾t VL.PKL 2.6 SP kh¸c 2.7 Hµng g/c vËt t Hµng thuª ngoµi g/c N¨m 2001 11.171.480 1.435.387 9.736.103 448.120 9.287.983 3.995.247 98.705 391.179 518.144 1.202.414 457.862 470.251 851.693 1.351.821 1.568.243 156.775 2.892.088 145.947 259.690 N¨m 2002 12.589.344 739.527 11.850.817 562.751 11.288.066 4.073.342 130.649 550.157 565.054 1.003.761 569.036 483.722 770.963 1.491.669 1.876.990 1.731.288 3.988.218 94.761 227.913 N¨m 2003 N¨m 2004 10.672.248 978.675 9.703.573 726.302 8.983.271 4.303.925 121.735 491.030 634.396 840.842 779.200 494.192 942.529 1.062.471 51.870 1.401.781 354.449 1.680.493 125.290 149.833 Qua b¶ng sè liÖu trªn ta thÊy c¸c s¶n phÈm truyÒn thèng cña c«ng ty nh dông cô c¾t, bµn ren, tar« c¸c lo¹i, dao phay, dao tiÖn, lìi ca m¸y... vÉn lµ nh÷ng s¶n phÈm mang l¹i cho c«ng ty gi¸ trÞ cao nhÊt qua c¸c n¨m, c¸c s¶n phÈm nµy lu«n chiÕm tØ träng lín trong gi¸ trÞ tæng s¶n lîng. N¨m 2001 s¶n phÈm dông cô c¾t ®¹t gÇn 4 tû ®ång chiÕm 35% gi¸ trÞ tæng s¶n lîng. Tíi n¨m
- Xem thêm -