Tài liệu Báo cáo tổng hợp công ty cổ phần cơ giới, lắp máy và xây dựng - vimeco

  • Số trang: 22 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 30 |
  • Lượt tải: 0
nganguyen

Đã đăng 34345 tài liệu

Mô tả:

Lêi c¶m ¬n Trong thêi gian thùc tËp tèt nghiÖp t¹i c«ng ty Cæ phÇn c¬ giíi, l¾p m¸y vµ x©y dùng-VIMECO tõ ngµy 15/12/2005 ®Õn ngµy 15/2/2006 lµ ®iÒu kiÖn ®Ó em tiÕp cËn víi thùc tÕ.§©y lµ dÞp ®Ó em cã thÓ vËn dông c¸c kiÕn thøc lý thuyÕt ®· häc ®-îc tõ nhµ tr-êng vµo ho¹t ®éng thùc tÕ kinh doanh ë c«ng ty. Trong thêi gian nµy, ®-îc sù gióp ®ì cña c¸c thÇy c« gi¸o trong khoa Tµi chÝnh- kÕ to¸n, ®Æc biÖt lµ sù h-íng dÉn tËn t×nh cña PGS.TS Th¸i B¸ CÈn vµ c¸c c¸n bé c«ng nh©n viªn phßng Tµi chÝnh c«ng ty Cæ phÇn c¬ giíi, l¾p m¸y vµ x©y dùng ®· gióp em hoµn thµnh b¸o c¸o thùc tËp cña m×nh.Do thêi gian cã h¹n, kinh nghiÖm nghiªn cøu vµ thùc tÕ cßn thiÕu,nªn b¸o c¸o thùc tËp cña em cßn nhiÒu h¹n chÕ, kh«ng tr¸nh khái sai sãt. Néi dung b¸o c¸o thùc tËp gåm: I. Kh¸i qu¸t mét sè nÐt lín vÒ c«ng ty Cæ phÇn c¬ giíi, l¾p m¸y vµ x©y dùng- VIMECO. II. Nh÷ng néi dung ®· thùc tËp. III. Nh÷ng néi dung ®· thu ho¹ch ®-îc trong thêi gian thùc tËp. IV. KiÕn nghÞ víi c«ng ty, kiÕn nghÞ víi nhµ tr-êng. I. Kh¸i qu¸t mét sè nÐt lín vÒ c«ng ty cæ phÇn c¬ giíi, l¾p m¸y vµ x©y dùng - Vimeco 1. Qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña c«ng ty: C«ng ty cæ phÇn c¬ giíi, l¾p m¸y vµ x©y dùng lµ doanh nghiÖp nhµ n-íc thuéc Tæng c«ng ty xuÊt nhËp khÈu vµ x©y dùng ViÖt Nam VINACONEX cã tªn giao dÞch quèc tÕ lµ machinery erection and construction join stock company viÕt t¾t lµ VIMECO. Trô së chÝnh: L« E9, ®-êng Ph¹m Hïng, Ph-êng Trung Hoµ, QuËn CÇu GiÊy, Hµ Néi. GiÊy chøng nhËn ®¨ng ký kinh doanh sè 0103001651 M· sè thuÕ: 0101338571 TiÒn th©n lµ XÝ nghiÖp thi c«ng c¬ giíi vµ s¶n xuÊt vËt liÖu x©y dùng ®-îc thµnh lËp n¨m 1996. Ngµy 24 th¸ng 03 n¨m 1997 C«ng ty C¬ giíi l¾p m¸y vµ x©y dùng chÝnh thøc ®-îc thµnh lËp trªn c¬ së s¾p xÕp l¹i XÝ nghiÖp thi c«ng c¬ giíi vµ s¶n xuÊt vËt liÖu x©y dùng. Thêi gian ®Çu ph¹m vi ho¹t ®éng cña c«ng ty chñ yÕu trong lÜnh vùc thi c«ng c¬ giíi vµ s¶n xuÊt vËt liÖu x©y dùng. Sau ®ã, ngµnh nghÒ kinh doanh cña c«ng ty ®· ®-îc më réng sang c¸c lÜnh vùc nh- :  X©y l¾p, hoµn thiÖn kÕt cÊu c¸c c«ng tr×nh;  X©y dùng kªnh, m-¬ng, kÌ, tr¹m b¬m võa vµ nhá;  X©y dùng nhµ m¸y thuû ®iÖn  X©y dùng cÇu, ®-êng bé, c¶ng, s©n bay lo¹i võa vµ nhá… B¾t ®Çu tõ ngµy 01 th¸ng 01 n¨m 2003 C«ng ty chÝnh thøc ho¹t ®éng theo m« h×nh C«ng ty cæ phÇn theo quyÕt ®Þnh sè 1485/Q§ - BXD ngµy 07/11/2002 cña Bé X©y dùng, víi vèn ®iÒu lÖ:10 tû ®ång, trong ®ã vèn gãp cña tæng c«ng ty chiÕm 60.35%, nhiÒu ngµnh nghÒ kinh doanh míi ®-îc bæ sung ®i s©u vµo c¸c lÜnh vùc nh-: kinh doanh ph¸t triÓn nhµ ë, dÞch vô cho thuª v¨n phßng, kh¸ch s¹n, nghiªn cøu øng dông, chuyÓn giao c«ng nghÖ míi… Trong nh÷ng n¨m qua,VIMECO ®· tham gia ®Êu thÇu vµ thi c«ng nhiÒu c«ng tr×nh x©y dùng cã qui m« lín trong c¶ n-íc nh-: ®-êng mßn Hå ChÝ Minh, nhµ m¸y xi m¨ng Nghi S¬n, dù ¸n tho¸t n-íc Hµ Néi…Bªn c¹nh ®ã VIMECO cßn thùc hiÖn c¸c h×nh thøc kinh doanh kh¸c mang l¹i hiÖu qu¶ kinh tÕ cao nh- ®Çu t- x©y dùng khu nhµ trô së 25 tÇng, ®Çu t- tr¹m nghiÒn sµng ®¸ Hµ Nam, tr¹m trén bª t«ng T©y Mç… 2. §Æc ®iÓm vÒ chøc n¨ng ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty: X©y dùng c¬ b¶n lµ ngµnh s¶n xuÊt vËt chÊt quan träng, th«ng th-êng c«ng t¸c x©y dùng c¬ b¶n do c¸c ®¬n vÞ x©y l¾p nhËn thÇu tiÕn hµnh. Ngµnh s¶n xuÊt nµy cã mét sè ®Æc ®iÓm sau: Thø nhÊt, s¶n phÈm x©y l¾p lµ c¸c c«ng tr×nh, vËt kiÕn tróc…cã quy m« lín, kÕt cÊu phøc t¹p, thêi gian s¶n xuÊt dµi vµ ®¬n chiÕc do vËy viÖc tæ chøc h¹ch to¸n kÕ to¸n nhÊt thiÕt ph¶i cã c¸c dù to¸n thiÕt kÕ, thi c«ng. Thø hai, s¶n phÈm x©y l¾p ®-îc tiªu thô theo gi¸ dù to¸n hay gi¸ tho¶ thuËn víi chñ ®Çu t- tõ tr-íc, do ®ã tÝnh chÊt hµng ho¸ cña s¶n phÈm thÓ hiÖn kh«ng râ. Thø ba, s¶n phÈm x©y l¾p cè ®Þnh t¹i mét n¬i s¶n xuÊt, cßn c¸c ®iÒu kiÖn s¶n xuÊt ph¶i di chuyÓn theo ®Þa ®iÓm ®Æt. Cuèi cïng, tæ chøc s¶n xuÊt trong c¸c doanh nghiÖp x©y l¾p cña n-íc ta hiÖn nay phæ biÕn theo ph-¬ng thøc kho¸n gän c¸c c«ng tr×nh, h¹ng môc c«ng tr×nh… 3. NhiÖm vô chÝnh cña c«ng ty: Nhê nh÷ng cè g¾ng v-ît bËc cña toµn c¸n bé c«ng nh©n viªn trong c«ng ty, ngµy 14/07/2000 c«ng ty ®· ®-îc Bé tr-ëng Bé X©y dùng xÕp h¹ng Doanh nghiÖp h¹ng 1. HiÖn nay c«ng ty kinh doanh trªn c¸c lÜnh vùc: - Thi c«ng x©y dùng c¸c c«ng tr×nh c«ng nghiÖp, giao th«ng, thuû lîi, d©n dông, b-u ®iÖn h¹ tÇng khu ®« thÞ, khu c«ng nghiÖp... - S¶n xuÊt vËt liÖu x©y dùng, cÊu kiÖn bª t«ng, bª t«ng th-¬ng phÈm. - Kinh doanh xuÊt nhËp khÈu vËt liÖu, hµng tiªu dïng … 4. Tæ chøc bé m¸y qu¶n lý cña C«ng ty Bé m¸y qu¶n lý ®-îc tæ chøc theo m« h×nh qu¶n lý tËp trung: 1- Héi ®ång qu¶n trÞ: Do §¹i héi ®ång cæ ®«ng bÇu vµ ho¹t ®éng theo ®iÒu lÖ cña C«ng ty cæ phÇn. ChÞu tr¸ch nhiÖm tr-íc Héi ®ång cæ ®«ng trong nhiÖm kú ®-îc bÇu. 2- Ban kiÓm so¸t: Do §¹i héi ®ång cæ ®«ng bÇu lªn vµ ho¹t ®éng theo ®iÒu lÖ cña C«ng ty. ChÞu tr¸ch nhiÖm tr-íc Héi ®ång cæ ®«ng trong nhiÖm kú. 3- Gi¸m ®èc C«ng ty: - Do Héi ®ång qu¶n trÞ C«ng ty bæ nhiÖm, miÔn nhiÖm, khen th-ëng, kû luËt. - Ký nhËn vèn, tµi s¶n, c¸c kho¶n vay theo uû quyÒn cña Héi ®ång qu¶n trÞ phôc vô s¶n xuÊt KD, chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ c¸c kho¶n nî. 4- §¹i diÖn l·nh ®¹o: - ChÞu tr¸ch nhiÖm ®iÒu hµnh, ®«n ®èc, gi¸m s¸t viÖc x©y dùng hÖ thèng Qu¶n lý chÊt l-îng (QLCL) cña c«ng ty. 5- Phßng ®Çu t-: - Nghiªn cøu thÞ tr-êng, t×m kiÕm c¬ héi, lËp c¸c kÕ ho¹ch ®Çu t- tr×nh H§QT, l·nh ®¹o C«ng ty phª duyÖt. 6- Phßng kÕ ho¹ch kü thuËt: - TiÕn hµnh c«ng t¸c lµm hå s¬ thÇu, ®Êu thÇu c¸c c«ng tr×nh, dù ¸n. 7- Phßng C¬ giíi vËt t-: - Thay mÆt Gi¸m ®èc theo dâi qu¶n lý, sö dông thiÕt bÞ hiÖn cã cña C«ng ty. 8- Phßng tµi chÝnh kÕ to¸n: - Tham gia lËp c¸c kÕ ho¹ch kinh tÕ - Tµi chÝnh cña C«ng ty. - X¸c ®Þnh nhu cÇu vèn ng¾n h¹n còng nh- dµi h¹n phôc vô cho viÖc thi c«ng c«ng tr×nh, thùc hiÖn c¸c dù ¸n ®Çu t-, mua s¾m thiÕt bÞ. S¬ ®å 01: S¬ ®å tæ chøc bé m¸y qu¶n lý cña c«ng ty. ®¹i héi ®ång cæ ®«ng Héi ®ång qu¶n trÞ Gi¸m ®èc c«ng ty Phã gi¸m ®èc Phßng ®Çu t- C¸c c«ng tr-êng Phßng KHKT Phßng CGVT C¸c x-ëng c¬ khÝ C¸c tr¹m bª t«ng Phßng TCKT Trung t©m XNKXD Chi nh¸nh t¹i TP.Hå ChÝ Minh Phßng TCHC C¸c tr¹m nghiÒn sµng ®¸ Phßng KD vµ XTTM C¸c BQL dù ¸n 5. Tæ chøc c«ng t¸c kÕ to¸n t¹i c«ng ty cæ phÇn c¬ giíi vµ l¾p m¸y VIMECO: KÕ to¸n t¹i c«ng ty bao gåm 2 bé phËn lµ kÕ to¸n t¹i v¨n phßng vµ kÕ to¸n t¹i c«ng tr-êng, tuy nhiªn ®Ó phï hîp víi bé m¸y qu¶n lý cña c«ng ty, bé m¸y kÕ to¸n còng ®-îc tæ chøc theo m« h×nh tËp trung. S¬ ®å 02: S¬ ®å tæ chøc bé m¸y kÕ to¸n. Tr-ëng phßng Tµi chÝnh KÕ to¸n Phã phßng Tµi chÝnh KÕ to¸n KT tæng hîp KT TiÒn l-¬ng vµ B¶o hiÓm KT ng©n hµng KT thanh to¸n c«ng nî KT Thñ c«ng quü tr-êng II. Nh÷ng néi dung ®· thùc tËp: 1. Tõ ®Æc ®iÓm s¶n xuÊt kinh doanh nãi trªn, nªn c«ng ty võa cã chøc n¨ng qu¶n lý cÊp trªn, cÊp d-íi, l¹i võa lµ mét ®¬n vÞ s¶n xuÊt h¹ch to¸n kinh tÕ ®éc lËp cã t- c¸ch ph¸p nh©n, cã b¶ng tµi s¶n riªng, h¹ch to¸n lç l·i riªng. Quan hÖ kinh tÕ gi÷a c¸c c«ng ty víi nhau ®-îc biÓu hiÖn b»ng c¸c hîp ®ång kinh tÕ: hîp ®ång vÒ giao nhËn thÇu, hîp ®ång vÒ s¶n xuÊt vËt liÖu, gia c«ng b¸n thµnh phÈm… 2. Theo h×nh thøc tæ chøc cña c«ng ty, toµn bé c¸c nghiÖp vô kinh tÕ ph¸t sinh t¹i c¸c c«ng tr-êng ®-îc thu thËp, xö lý vµ göi c¸c chøng tõ vÒ phßng Tµi chÝnh- kÕ to¸n ®Ó h¹ch to¸n. Qua ®©y em ®· tiÕp cËn ®-îc víi c¸c tµi liÖu, nghiªn cøu vµ ph©n tÝch c¸c lo¹i b¸o c¸o kinh tÕ, tµi chÝnh…cña c«ng ty. 3. Qua ph©n tÝch sè liÖu, em ®· n¾m b¾t ®-îc t×nh h×nh ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty (xem BiÓu 03).ThÊy râ sù ¶nh h-ëng cña vèn kinh doanh ®èi víi c«ng ty nªn ®· vËn dông c¸c chØ tiªu ®Ó ph©n tÝch, ®¸nh gi¸ hiÖu qu¶ qu¶n lý, sö dông vèn. 4. §Ó thùc hiÖn mét qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh tr-íc hÕt c«ng ty ph¶i cã vèn kinh doanh.Vèn kinh doanh cña c«ng ty bao gåm vèn cè ®Þnh vµ vèn l-u ®éng.Vèn l-u ®éng lµ mét néi dung quan träng trong vèn kinh doanh cña c«ng ty,quyÕt ®Þnh qui m« ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty. III. Nh÷ng néi dung ®· thu ho¹ch ®-îc trong thêi gian thùc tËp: 1. Sù ph©n cÊp qu¶n lý kinh doanh nãi chung vµ qu¶n lý tµi chÝnh nãi riªng ®-îc tæ chøc theo h×nh thøc tËp trung, c¬ cÊu gän nhÑ phï hîp víi ®Æc ®iÓm cña c«ng ty. C«ng viÖc cña tõng c¸n bé phï hîp víi tr×nh ®é vµ kü n¨ng cña hä,®Òu cã chuyªn m«n v÷ng vµng vÒ lÜnh vùc tµi chÝnh, vËn dông mét c¸ch linh ho¹t vµo thùc tÕ. XuÊt ph¸t tõ t×nh h×nh thùc tÕ cña ®¬n vÞ thùc tËp, em ®· rÌn luyÖn ®-îc tèt h¬n kü n¨ng nghiªn cøu, ph©n tÝch,®¸nh gi¸ dùa trªn c¬ së nh÷ng lý luËn c¬ b¶n ®· ®-îc häc ë nhµ tr-êng. 2.T×nh h×nh ho¹t ®éng kinh doanh cña c«ng ty: BiÓu 03: KÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh c¸c n¨m 2003 – 2004 So s¸nh ChØ tiªu N¨m 2003 N¨m 2004 1 2 3 Tæng doanh thu C¸c kho¶n gi¶m trõ ChiÕt khÊu th-¬ng m¹i Gi¶m gi¸ hµng b¸n Hµng b¸n bÞ tr¶ l¹i ThuÕ TT§B, thuÕ xuÊt khÈu 1.Doanh thu thuÇn Chªnh lÖch Tû lÖ 4=3-2 5=(3/2)*100 202.190.358 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33.678.438 _ _ _ _ _ 16,65 _ _ _ _ _ 202.190.358 235.868.796 33.678.438 16,65 184.322.465 209.380.104 25.057.639 13,59 17.867.893 26.488.691 8.620.798 48,24 288.103 366.108 78.005 27,07 5. Chi phÝ tµi chÝnh 8.037.284 12.509.790 4.472.506 55,65 Trong ®ã l·i vay ph¶i tr¶ 6. Chi phÝ b¸n hµng 7. Chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp 5.934.737 0 4.363.575 9.215.278 0 5.254.630 3.280.441 _ 891.055 55,27 _ 20,42 8.Lîi nhuËn thuÇn tõ ho¹t ®éng kinh doanh 5.755.136 9.090.630 3.335.242 57,95 9. Thu nhËp kh¸c 10. Chi phÝ kh¸c 11. Lîi nhuËn kh¸c 12. Tæng lîi nhuËn tr-íc thuÕ 0 0 0 5.755.136 75.017 1.141.242 (1.066.224) 8.024.153 _ _ _ 2.269.017 _ _ _ 39,42 0 0 _ _ 5.755.136 8.024.153 2.269.017 39,42 2. Gi¸ vèn hµng b¸n 3.Lîi nhuËn gép (1-2) 4. Doanh thu ho¹t ®éng tµi chÝnh 13. ThuÕ thu nhËp doanh nghiÖp ph¶i nép 14. Lîi nhuËn sau thuÕ (§¬n vÞ : Ngh×n ®ång) (Nguån:Phßng tµi chÝnh- kÕ to¸n) KÕt qu¶ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh lµ biÓu hiÖn râ nhÊt vÒ t×nh h×nh ho¹t ®éng cña doanh nghiÖp(BiÓu 03). §Ó ph©n tÝch t×nh h×nh s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty cæ phÇn c¬ giíi, l¾p m¸y vµ x©y dùng ta ph¶i ph©n tÝch kÕt qu¶ ho¹t ®éng cña c¸c chØ tiªu trong b¶ng b¸o c¸o kÕt qu¶ kinh doanh. Qua b¶ng sè liÖu trªn ta thÊy t×nh h×nh ho¹t ®éng cña c«ng ty ngµy cµng cã hiÖu qu¶ víi: Tæng doanh thu cña n¨m 2004 t¨ng h¬n so víi n¨m 2003 lµ 33.678.438 ngh×n ®ång víi tèc ®é t¨ng lµ 16.65%. Gi¸ vèn hµng hãa b¸n n¨m 2004 t¨ng h¬n n¨m 2003 lµ 25.057.639 ngh×n ®ång t-¬ng øng víi møc t¨ng lµ13.59% thÊp h¬n so víi tèc ®é t¨ng cña doanh thu thuÇn. Møc chªnh lÖch nµy lµ mét biÓu hiÖn tèt v× nã lµm t¨ng lîi nhuËn gép cña c«ng ty. Chi phÝ tµi chÝnh còng t¨ng 4.472.506 ngh×n ®ång t-¬ng øng 55.65% cña n¨m 2004 so víi n¨m 2003, trong ®ã l·i vay ph¶i tr¶ chiÕm 55.27% lµ nguyªn nh©n lµm cho chi phÝ tµi chÝnh t¨ng cao. Chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp n¨m 2004 so víi n¨m 2003 t¨ng 891.055 ngh×n ®ång t-¬ng øng víi tû lÖ t¨ng lµ 20.42%. Doanh thu t¨ng kÐo theo lîi nhuËn t¨ng víi lîi nhuËn tr-íc thuÕ vµ lîi nhuËn sau thuÕ, n¨m 2003 lµ 5.755.136 ngh×n ®ång sang n¨m 2004 t¨ng lªn 8.024.153 ngh×n ®ång ®¹t 39.42%. Nh- vËy, doanh nghiÖp ®· lµm ¨n cã l·i, cÇn cè g¾ng h¬n n÷a trong nh÷ng n¨m tiÕp theo. Lîi nhuËn tõ ho¹t ®éng kinh doanh t¨ng m¹nh tõ 5.755.136 ngh×n ®ång n¨m 2003 lªn 9.090.378 ngh×n ®ång n¨m 2004 chiÕm 57.95%. Nh×n chung trong n¨m 2003 vµ 2004 c«ng t¸c qu¶n lý vµ kinh doanh cña c«ng ty ®· cã nhiÒu cè g¾ng, kÕt qu¶ kinh doanh cña c«ng ty ®· ngµy cµng ®-îc c¶i thiÖn. 3.T×nh h×nh tµi chÝnh cña c«ng ty; BiÓu 04: C¬ cÊu vèn kinh doanh cña c«ng ty (§¬n vÞ: Ngh×n ®ång) ChØ tiªu N¨m 2003 N¨m 2004 So s¸nh Sè tiÒn Tû träng Sè tiÒn Tû träng Chªnh lÖch Tû lÖ 2 3 4 5 6=4-2 7=(4/2)*100 Tæng tµi s¶n 190.730.223 100 100 188.756.034 98.96 A.Tµi s¶n l-u ®éng 111.579.061 58.50 221.154.472 58.28 109.575.411 98.20 B. Tµi s¶n cè ®Þnh 79.151.162 41.50 1 Tængnguånvèn 190.730.223 A. Nî ph¶i tr¶ 175.432.571 91.98 B. Nguån vèn CSH 100 15.297.652 8.02 379.486.257 158.331.785 41.72 79.180.623 100 188.756.034 98.96 348.294.264 91.78 172.861.693 98.53 379.486.257 100 31.191.993 8.22 15.894.341 103.0 (Nguån: phßng Tµi chÝnh- KÕ to¸n) Xem xÐt t×nh tr¹ng tµi s¶n cña c«ng ty cho thÊy phÇn tµi s¶n l-u ®éng qua c¸c n¨m lu«n chiÕm tû träng ®¸ng kÓ trong tæng tµi s¶n. Cô thÓ n¨m 2003 chiÕm 58.50%; n¨m 2004 chiÕm 58.28%. N¨m 2004 tµi s¶n l-u ®éng t¨ng so víi n¨m 2003 lµ 109.575.411 ngh×n ®ång t-¬ng øng víi 98.20%. Tµi s¶n cè ®Þnh n¨m 2004 t¨ng so víi n¨m 2003 lµ 79.180.623 ngh×n ®ång t-¬ng ®-¬ng víi sè t¨ng tû träng lµ 100.03%. §iÒu nµy cho thÊy c«ng ty ®· thùc sù chó träng vµo ®Çu t- ®æi míi tµi s¶n cè ®Þnh. §èi víi vèn cña c«ng ty th× vèn chñ së h÷u lu«n chiÕm tû träng thÊp trong c¸c n¨m. N¨m 2003 vµ n¨m 2004 lµ 8.02% vµ 8.22% vèn chñ së h÷u cña n¨m 2004 so víi n¨m 2003 t¨ng mét l-îng tiÒn lµ 15.894.341 ngh×n ®ång t-¬ng øng víi 103,9%. §iÒu ®ã nãi lªn tû träng gi÷a n¨m 2004 vµ n¨m 2003 lµ rÊt lín. Nî ph¶i tr¶ cña c«ng ty t¨ng n¨m 2004 so víi n¨m 2003 lµ 172.861.693 ngh×n ®ång t-¬ng øng víi 98.53%. Qua b¶ng sè liÖu trªn ta thÊy: tæng nguån vèn cña c«ng ty liªn tôc t¨ng nh-ng tèc ®é t¨ng lµ ch-a nhanh. C«ng ty cã nguån vèn chñ së h÷u kh«ng lín, nguån vèn vay chiÕm tØ lÖ lín h¬n vèn l-u ®éng. §iÒu nµy lµm ¶nh h-ëng tíi hiÖu qu¶ sö dông vèn l-u ®éng t¹i c«ng ty. 4. C¬ cÊu nguån vèn t¹i c«ng ty: BiÓu 05: C¬ cÊu mguån vèn cña c«ng ty (§¬n vÞ: Ngh×n ®ång) (Nguån:phßng Tµi chÝnh-KÕ to¸n) N¨m 2003 N¨m 2004 So s¸nh ChØ tiªu Sè tiÒn Tû träng Sè tiÒn Tû träng Chªnh lÖch Tû lÖ 1 2 3 4 5 6=4-2 7=(4/2)*100 Tæng nguån vèn 190.730.223 100 379.486.257 100 188.756.034 98.96 A. Nî ph¶i tr¶ 175.432.571 91.08 348.294.264 91.78 172.861.693 98.53 I. Nî ph¶i tr¶ 121.866.536 69.47 297.030.302 85.28 175.163.766 143.7 II. Nî dµi h¹n 53.566.034 30.53 51.263.962 14.71 - 2.302.072 -9.57 B. Nguån vèn CSH 15.297.652 31.191.933 8.22 15.894.281 103.0 I. Nguån vèn, quÜ 13.824.432 90.36 30.514.189 97.83 16.689.757 120.7 - 795.416 - 4.6 II. Nguån kinh 1.473.219 8.02 9.64 677.803 2.17 phÝ, quÜ kh¸c. Víi sè liÖu ph©n tÝch nh- b¶ng 05 ta thÊy: Tæng nguån vèn cña c«ng ty trong hai n¨m 2003 vµ 2004 ®· t¨ng lªn 98.96% tõ 190.730.223 ngh×n ®ång lªn 379.486.257 ngh×n ®ång. §iÒu nµy lµ do c«ng ty më réng quy m« s¶n xuÊt kinh doanh nªn ph¶i ®i vay vèn ®Ó tiÕn hµnh kinh doanh dÉn ®Õn nî ph¶i tr¶ n¨m 2004 t¨ng lªn 172.861.693 ngh×n ®ång víi tèc ®é t¨ng lµ 98.53%. Nî ph¶i tr¶ t¨ng lµ do khèi l-îng c«ng tr×nh x©y dùng t¨ng vµ do tÝnh chÊt ®Æc thï cña ngµnh x©y dùng c¬ b¶n lµ bªn chñ ®Çu t- chØ thanh to¸n khi c¸c h¹ng môc c«ng tr×nh ®· hoµn thµnh bµn giao. Do vËy ®Ó cã vèn thi c«ng c«ng tr×nh, c«ng ty ph¶i ®i vay. Tuy nhiªn trong ®iÒu kiÖn kinh tÕ thÞ tr-êng hiÖn nay th× ngoµi nguån vèn chñ së h÷u c«ng ty ph¶i huy ®éng vèn tõ nhiÒu nguån kh¸c. ViÖc huy ®éng vèn b»ng c¸ch ®i vay th× ph¶i chÞu sù rµng buéc cña ng-êi cho vay nªn c«ng ty kh«ng chñ ®éng vÒ mÆt tµi chÝnh vµ ®Æc biÖt lµ ¶nh h-ëng ®Õn kÕt qu¶ kinh doanh cuèi cïng lµ lîi nhuËn. Nî ng¾n h¹n còng t¨ng lªn 143.7%. Nguån vèn chñ së h÷u cña c«ng ty n¨m 2004 so víi n¨m 2003 t¨ng 15.894.281 ngh×n ®ång víi tû lÖ t¨ng lµ 103.9%. §iÒu ®ã cho thÊy c¬ cÊu vèn cña c«ng ty ch-a hîp lý, nî ph¶i tr¶ qu¸ lín do vËy c«ng ty cÇn t¨ng vèn chñ së h÷u ®Ó kinh doanh cã hiÖu qu¶ h¬n. 5. Vèn l-u ®éng: 5.1. Vèn l-u ®éng cña c«ng ty: BiÓu 06: C¬ cÊu tµi s¶n l-u ®éng t¹i c«ng ty. (§¬n vÞ: Ngh×n ®ång) N¨m 2003 ChØ tiªu Sè tiÒn 1 2 TSL§ vµ §Çu t- ng¾n h¹n. 1.Vèn b»ng tiÒn N¨m 2004 Tû träng 3 0 8.893.173 Sè tiÒn 4 100 221.154.472 7.97 So s¸nh Tû träng 5 Chªnh lÖch 6=4-2 Tû lÖ 7=(4/2)*100 100 109.575.411 98.20 29.841.656 13.49 20.948.483 235.56 2. C¸c kho¶n ph¶i thu. 49.541.364 44.40 30.1 17.011.062 34.33 3. Hµng tån kho. 51.293.286 45.97 122.000.442 55.16 70.707.157 137.84 4. TSL§ kh¸c. 1.851.128 1.65 66.552.426 2.759.948 1.25 908.710 49.08 (Nguån:phßng Tµi chÝnh- KÕ to¸n) Qua sè liÖu tÝnh to¸n ta thÊy: Sè vèn l-u ®éng n¨m 2004 lµ 221.154.472 ngh×n ®ång, t¨ng so víi cïng kú n¨m tr-íc lµ 111.579.061 ngh×n ®ång t¨ng 98.20%. §iÒu ®ã cã thÓ ®¸nh gi¸ r»ng qui m« vèn cña doanh nghiÖp ®· ®-îc t¨ng lªn. Vèn b»ng tiÒn n¨m 2004 t¨ng lªn 20.948.483 ngh×n ®ång so víi n¨m 2003 cã thÓ thÊy vèn b»ng tiÒn lµ lo¹i vèn linh ho¹t vµ cÇn thiÕt cho c«ng ty, nã cã thÓ to¶ m·n mäi nhu cÇu cña qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh. Tuy nhiªn, víi møc vèn b»ng tiÒn nh- trªn th× c«ng ty cã thÓ gÆp khã kh¨n nÕu cã nh÷ng kho¶n ph¶i thanh to¸n nhanh. Ngoµi ra c¸c kho¶n ph¶i thu còng chiÕm mét tû träng lín tõ 30% 45% cña hai n¨m trong tæng sè vèn l-u ®éng cña c«ng ty n¨m 2004 so víi n¨m 2003 t¨ng lªn 17.011.062 ngh×n ®ång t-¬ng ®-¬ng víi tû lÖ t¨ng lµ 34,33%. Vµ xÐt thÊy c¸c kho¶n ph¶i thu cµng t¨ng th× hiÖu qu¶ sö dông vèn cña c«ng ty sÏ gi¶m do vèn kinh doanh cña c«ng ty ph¶i ®i vay nhiÒu. Trong khi ®ã chiÕm tû träng lín nhÊt trong tæng sè vèn l-u ®éng dïng vµo s¶n xuÊt kinh doanh mµ chñ yÕu lµ chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh dë dang. N¨m 2003 lµ 45,97% n¨m 2004 lµ 55,16% t¨ng 70.707.157 ngh×n ®ång so víi n¨m 2003víi sè t¨ng t-¬ng ®èi lµ 137,84%. §iÒu nµy chøng tá c«ng ty ch-a chó ý tËp trung døt ®iÓm c¸c c«ng tr×nh ®Ó ®-îc nghiÖm thu thanh to¸n. Xu h-íng t¨ng lªn cña hµng tån kho lµ ®iÒu ®¸ng lo ng¹i bëi hµng tån kho lµ mét bé phËn kh«ng sinh lêi, vèn bá vµo ®Êy kh«ng thÓ lÊy ra ®Ó quay vßng, nÕu chi phÝ vµo hµng tån kho tiÕp tôc t¨ng th× c«ng ty sÏ thiÕu vèn, lîi nhuËn gi¶m, ¶nh h-ëng tíi hiÖu qu¶ kinh doanh. Tµi s¶n l-u ®éng kh¸c chiÕm mét tû träng kh«ng ®¸ng kÓ trong tæng tµi s¶n l-u ®éng, chñ yÕu lµ c¸c kho¶n t¹m øng, thÕ chÊp, ký quÜ, ký c-îc ng¾n h¹n. TÝnh ®Õn cuèi n¨m 2004 tµi s¶n l-u ®éng kh¸c t¨ng lªn 908.710 ngh×n ®ång so víi n¨m 2003. 5.2. HiÖu qu¶ sö dông vèn l-u ®éng: (BiÓu 07) HiÖu qu¶ sö dông vèn l-u ®éng cña doanh nghiÖp lµ tæng hîp hiÖu qu¶ sö dông cña tõng kho¶n môc vèn l-u ®éng ®-îc biÓu hiÖn ë tÊt c¶ c¸c kh©u trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt. §Ó ®¸nh gi¸ hiÖu qu¶ vèn l-u ®éng cña c«ng ty ta dùa vµo BiÓu 07. Nh×n vµo biÓu sè 07 ta thÊy møc ®é t¨ng doanh thu thuÇn lµ ch-a cao. N¨m 2004 doanh thu thuÇn t¨ng 33.678.438 ngh×n ®ång so víi n¨m 2003 tøc lµ 0.16%, vèn l-u ®éng b×nh qu©n còng t¨ng 0.98% t¨ng nhanh h¬n doanh thu thuÇn. V× vËy, nã lµm ¶nh h-ëng ®Õn sè vßng quay vµ hÖ sè sinh lêi vèn l-u ®éng. Sè vßng quay vèn l-u ®éng gi¶m tõ 2,06 vßng n¨m 2003 xuèng cßn 1,41 vßng n¨m 2004. HÖ sè sinh lêi còng gi¶m tõ 0,058 ®ång n¨m 2003 xuèng cßn 0,048 ®ång n¨m 2004. §iÒu nµy lµ do ph¶i huy ®éng nguån vèn cho chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh dë dang nªn c«ng ty ph¶i ®i vay vèn, ph¶i tr¶ l·i lµm cho sè vßng quay vèn l-u ®éng gi¶m dÇn ®Õn chØ tiªu søc sinh lîi còng gi¶m. HÖ sè ®¶m nhiÖm vèn l-u ®éng n¨m 2004 t¨ng h¬n n¨m 2003 cã nghÜa lµ n¨m 2003 cø mét ®ång doanh thu th× cÇn 0,48 ®ång vèn l-u ®éng, ®Õn n¨m 2004 ph¶i cÇn 0,70 ®ång vèn l-u ®éng. VÒ kh¶ n¨ng thanh to¸n hiÖn thêi c«ng ty cßn nhiÒu khã kh¨n. C¸c hÖ sè thanh to¸n cho thÊy c«ng ty khã tr¶ ®-îc nh÷ng kho¶n nî ®Õn h¹n. HiÖn sè thanh to¸n hiÖn thêi gi¶m tõ 0,92 n¨m 2003 xuèng 0,74 n¨m 2004. HÖ sè thanh to¸n nhanh còng gi¶m xuèng tõ 0,49 n¨m 2003 xuèng cßn 0,33 n¨m 2004. HÖ sè nµy nhá h¬n 1 lµ do vay nî nhiÒu, chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh dë dang chiÕm tû träng cao. §ång thêi, trong n¨m c«ng ty kh«ng thÓ kh«ng tæ chøc x¸c ®Þnh nhu cÇu vèn l-u ®éng vµ lËp kÕ ho¹ch tµi chÝnh lµm cho c«ng ty thiÕu tiÒn ®Ó thanh to¸n. Thùc tÕ ho¹t ®éng kinh doanh cña c«ng ty trong n¨m 2004 lµ cã l·i nh-ng hiÖu qu¶ qu¶n lý vµ hiÖu qu¶ sö dông vèn l-u ®éng cña c«ng ty cßn kÐm hiÖu qu¶. V× vËy, ®Ó n©ng cao hiÖu qu¶ sö dông vèn l-u ®éng, c«ng ty cÇn cã biÖn ph¸p n©ng cao lîi nhuËn, bè trÝ c¬ cÊu vèn hîp lý tøc lµ gi¶m vèn ®i vay, ®Èy nhanh hoµn thµnh c«ng tr×nh ®Ó nghiÖm thu bµn giao vµ thanh to¸n ®Ó thu håi vèn nhanh h¬n. BiÓu 07: HiÖu qu¶ sö dông vèn l-u ®éng (§¬n vÞ: Ngh×n ®ång) ChØ tiªu 1 1. Doanh thu thuÇn. 2. Vèn l-u ®éng 3. Vèn l-u ®éng b×nh qu©n. 4. Lîi nhuËn tr-íc thuÕ. 5. Lîi nhuËn sau thuÕ. 6. Hµng tån kho. 7.Hµng tån kho b×nh qu©n. 8.Nî ng¾n h¹n. §¬n vÞ So s¸nh N¨m 2003 N¨m 2004 Chªnh lÖch 2 TriÖu ®ång TriÖu ®ång 3 4 202.190.358 235.868.796 TriÖu ®ång TriÖu ®ång TriÖu ®ång TriÖu ®ång TriÖu ®ång TriÖu ®ång 97.693.053 166.366.766 9. Sè vßng quay vèn l-u ®éng(1/3). Vßng 10. Sè ngµymçi vßng quay(360/9). Ngµy 11. Vßng quay hµng tån kho(1/6). Vßng 12. HÖ sè ®¶m nhiÖm vèn l-u ®éng(3/1). §ång 13. HÖ sè sinh lêi vèn l-u ®éng(4/3). §ång 14. Kh¶ n¨ng thanh to¸n hiÖn thêi(2/8). LÇn 15. Kh¶ n¨ng thanh to¸n nhanh(2-6)/8. LÇn 16.Tû suÊt lîi nhuËn doanh thu(5/1). % Tû lÖ 5=4-3 6=(4/3)*100 33.678.438 16.65 111.579.061 221.154.472 109.575.411 98.20 68.673.713 170.3 5.755.136 8.024.153 2.269.017 39.42 5.755.136 8.024.153 2.269.017 39.42 51.293.286 122.000.442 70.707.156 137.8 43.874.847 42.772.017 97.48 121.866.536 297.030.302 175.163.766 143.7 86.646.864 2.06 1.41 0.04 2.91 174.75 255.31 25.356 46.1 3.94 1.93 -2.01 -4.89 0.48 0.70 0.22 45.83 0.058 0.048 - 0.01 -8.27 0.92 0.74 - 0.18 -8.04 0.49 0.33 - 0.16 -6.73 2.84 3.40 0.56 19.71 (Nguån: phßng Tµi chÝnh- KÕ to¸n) IV. Mét sè ®Ò xuÊt nh»m n©ng cao hiÖu qu¶ sö dông vèn l-u ®éng t¹i c«ng ty cæ phÇn c¬ giíi l¾p m¸y vµ x©y dùng: 1. §¸nh gi¸ chung vÒ hiÖu qu¶ sö dông vèn l-u ®éng t¹i c«ng ty cæ phÇn c¬ giíi l¾p m¸y vµ x©y dùng : 1.1. Nh÷ng mÆt m¹nh cña c«ng ty trong viÖc sö dông vèn: C«ng ty C«ng ty cæ phÇn c¬ giíi, l¾p m¸y vµ x©y dùng lµ mét ®¬n vÞ trùc thuéc Tæng C«ng ty VINACONEX. D-íi sù qu¶n lý chung cña Tæng C«ng ty, C«ng ty ®· chñ ®éng nghiªn cøu, tõng b-íc t×m ra m« h×nh qu¶n lý, n©ng cao hiÖu qu¶ sö dông vèn l-u ®éng vµ b¶o toµn ®-îc vèn kinh doanh c«ng ty, ®ång thêi ®· ®¹t ®-îc nh÷ng thµnh tùu ®¸ng chó ý sau: - Doanh thu t¨ng dÇn qua c¸c n¨m. §iÒu nµy chøng tá c«ng ty ®· biÕt khai th¸c nh÷ng thuËn lîi vµ n¾m b¾t thêi c¬ ph¸t triÓn ®Ó c«ng ty ngµy mét lín m¹nh trªn thÞ tr-êng. - C«ng ty thµnh c«ng trong viÖc huy ®éng vèn, l-îng vèn l-u ®éng t¨ng m¹nh hµng n¨m. §Æc biÖt c«ng ty cã quan hÖ tèt víi ng©n hµng trong viÖc vay vèn vµ thanh to¸n. V× vËy ®Ó ®¸p øng nhu cÇu s¶n xuÊt kinh doanh th× nguån vèn chñ yÕu mµ c«ng ty huy ®éng ®-îc lµ vay ng¾n h¹n ng©n hµng víi nhiÒu møc l·i suÊt -u ®·i. - Quy m« ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty ngµy cµng më réng. ThÓ hiÖn ë sù t¨ng dÇn vÒ gi¸ trÞ lÉn tû träng tæng tµi s¶n vµ nguån vèn. - Nguån cung cÊp nguyªn vËt liÖu cho c«ng ty cã tÝnh chÊt æn ®Þnh vµ phong phó h¬n, nguyªn vËt liÖu trong n-íc ®· ®¸p øng ®-îc phÇn lín c¸c yªu cÇu cña c«ng tr×nh, h¹n chÕ ®-îc phÇn nµo t×nh tr¹ng nhËp khÈu. - Thi c«ng x©y l¾p c«ng tr×nh x©y dùng lµ nghÒ chÝnh cña c«ng ty, v× thÕ ban l·nh ®¹o vµ c«ng nh©n viªn rÊt cã kinh nghiÖm, thi c«ng c¸c c«ng tr×nh ®¹t ®-îc ®é chÝnh x¸c cao, thêi gian sö dông dµi, t¹o uy tÝn víi kh¸ch hµng. - Cïng víi sù hç trî cña c¸c m¸y mãc hiÖn ®¹i ®· gióp cho c«ng ty cã thÓ thi c«ng nh÷ng c«ng ®o¹n phøc t¹p cña c¸c c«ng tr×nh, ®¶m b¶o thêi gian bµn giao ®óng tiÕn ®é. 1.2. Nh÷ng tån t¹i: Bªn c¹nh nh÷ng thµnh tùu ®¹t ®-îc c«ng ty cßn béc lé mét sè h¹n chÕ ¶nh h-ëng kh«ng nhá tíi hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh nh- : - C«ng ty vµ c¸c ®¬n vÞ phô thuéc cÇn cã sù thèng nhÊt h¬n n÷a trong viÖc chØ ®¹o s¶n xuÊt nh»m nhanh chãng thóc ®Èy hoµn thµnh h¹ng môc c«ng tr×nh hoÆc c«ng tr×nh ®Ó sím ®-îc nghiÖm thu thanh to¸n. - Mét sè c«ng tr×nh lµm xong chËm ®-îc thanh to¸n vèn, gi¸ nguyªn nhiªn vËt liÖu cã biÕn ®éng ¶nh h-ëng kh«ng nhá ®Õn ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh chung cña c«ng ty. §ång thêi toµn bé nguån vèn cña c«ng ty lµ do cæ ®«ng gãp vèn, vèn vay chØ chiÕm mét phÇn nhá v× vËy kh«ng ®¸p øng ®-îc nhu cÇu vÒ vèn, ®Æc biÖt lµ vèn l-u ®éng. - Mét sè c«ng tr×nh do kh«ng gi¶i phãng ®-îc mÆt b»ng kÞp thêi dÉn ®Õn chËm tiÕn ®é, g©y l·ng phÝ vÒ thêi gian vµ kinh tÕ. - C¬ cÊu nguån vèn cña c«ng ty ch-a thËt hîp lý thÓ hiÖn: Nî ng¾n h¹n th-êng xuyªn chiÕm tû lÖ kh¸ cao (h¬n 80%), nguån vèn chñ së h÷u chiÕm tû lÖ thÊp (d-íi 20%), dÉn ®Õn kh¶ n¨ng tù chñ vÒ tµi chÝnh cña c«ng ty thÊp. - C¸c kho¶n ph¶i thu chiÕm mét tû träng lín trong tµi s¶n l-u ®éng. N¨m 2004 nî ph¶i thu lµ 66.552.426 ngh×n ®ång. MÆc dï chiÕm tû träng nhá h¬n n¨m 2003 nh-ng t×nh h×nh ph¶i thu cao nh- vËy lµ viÖc ®¸ng b¸o ®éng vÒ viÖc sö dông vèn. Do vËy, cÇn ph¶i l-u ý h¬n vÒ viÖc qu¶n lý thu håi c«ng nî. - Tû lÖ hµng tån kho cña c«ng ty trong tæng tµi s¶n l-u ®éng cao. 2. Mét sè ®Ò xuÊt nh»m n©ng cao hiÖu qu¶ sö dông vèn l-u ®éng t¹i c«ng ty cæ phÇn c¬ giíi l¾p m¸y vµ x©y dùng: Qua thêi gian nghiªn cøu, ph©n tÝch tõ qu¸ tr×nh huy ®éng vèn cho ®Õn qu¶n lý sö dông vèn l-u ®éng t¹i cc«ng ty em xin ®Ò xuÊt mét sè ý kiÕn sau: 2.1. Tæ chøc c«ng t¸c thu håi c«ng nî: C«ng ty cæ phÇn c¬ giíi, l¾p m¸y vµ x©y dùng lµ c«ng ty x©y dùng nªn viÖc thanh to¸n cña c«ng ty ®-îc thùc hiÖn theo tiÕn ®é cña c«ng tr×nh hay khèi l-îng thi c«ng hoµn thµnh. Th«ng th-êng bªn ®Çu t- sÏ øng tr-íc cho c«ng ty (bªn nhËn thÇu) mét sè tiÒn nhÊt ®Þnh, sau khi viÖc c«ng tr×nh hoµn thµnh sÏ thanh to¸n nèt. Nh-ng trong ®iÒu kiÖn kinh tÕ thÞ tr-êng hiÖn nay ai n¾m b¾t ®-îc nhiÒu vèn th× cµng cã lîi cho viÖc s¶n xuÊt kinh doanh, cho nªn c¸c nhµ ®Çu t-(bªn nî) th-êng tr× ho·n viÖc tr¶ nî ®Ó tËn dông vèn cña ®èi t¸c nh»m t¨ng nguån vèn kinh doanh cña m×nh. §iÒu ®ã ¶nh h-ëng kh«ng tèt tíi ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh vµ lµm gi¶m hiÖu qu¶ sö dông vèn cña c«ng ty. V× vËy ®Ó t¨ng vßng quay vèn l-u ®éng, c«ng ty cÇn chó träng qu¶n lý tèt c«ng nî ®Ó tranh bÞ chiÕm dông vèn. - §Ó qu¶n lý tèt c¸c kho¶n ph¶i thu th× c«ng ty ph¶i n¾m v÷ng ®-îc kh¶ n¨ng tµi chÝnh cña kh¸ch hµng ®Ó x¸c ®Þnh møc cho nî vµ thêi gian nî. §ång thêi, c«ng ty còng nªn xem l¹i kh¶ n¨ng tµi chÝnh cña m×nh ®Ó cã chÝnh s¸ch tÝn dông tÝch cùc ®èi víi kh¸ch hµng. - Trong hîp ®ång x©y dùng khi ký kÕt ph¶i quy ®Þnh râ rµng c¸c ®iÒu kiÖn, ®iÒu kho¶n vÒ thanh to¸n nh-: thêi gian, sè l-îng, ph-¬ng thøc thanh to¸n chÆt chÏ vµ c¸c biÖn ph¸p qu¶n lý viÖc thùc hiÖn c¸c ®iÒu kho¶n nµy. - Trong dù to¸n, thiÕt kÕ thi c«ng c«ng tr×nh ban l·nh ®¹o c«ng ty cÇn x¸c ®Þnh chÝnh x¸c tiÕn ®é thi c«ng vµ tiÕn ®é bµn giao c«ng tr×nh dùa vµo søc s¶n xuÊt cña m¸y mãc vµ nh©n c«ng cña c«ng ty.Tõ ®ã lµm c¬ së ®Ó tho¶ thuËn thêi h¹n, sè l-îng, ph-¬ng thøc thanh to¸n cho hîp lý, tr¸nh t×nh tr¹ng c«ng tr×nh ®· hoµn thµnh nh-ng vÉn ch-a ®-îc bµn giao, thanh to¸n lµm ø ®äng vèn. - §èi víi c¸c ®¬n vÞ thi c«ng trùc thuéc c«ng ty th× ph¶i t¨ng c-êng qu¶n lý chÆt chÔ viÖc cÊp ph¸t vèn vµ thu håi vèn, kh«ng ®Ó x¶y ra t×nh tr¹ng c¸c ®¬n vÞ chiÕm dông vèn ®Çu t- vµo môc ®Ých kh¸c. Thùc hiÖn chÕ ®é h¹ch to¸n ®Çy ®ñ, th-êng xuyªn yªu cÇu c¸c ®¬n vÞ b¸o c¸o t×nh h×nh tµi chÝnh. 2.2. Tæ chøc c«ng t¸c qu¶n lý vèn vËt t- hµng ho¸: - §èi víi nh÷ng vËt t- hµng ho¸ ø ®äng l©u ngµy th× c«ng ty ph¶i chñ ®éng gi¶i quyÕt nh»m thu håi vèn kÞp thêi ®Ó thùc hiÖn t¸i s¶n xuÊt vµ t¨ng nhah tèc ®é chu chuyÓn vèn l-u ®éng, phÇn chªnh lÖch thiÕu ph¶i xö lý ®Ó kÞp thêi bï ®¾p l¹i. - Tæ chøc tèt qu¸ tr×nh thu mua, dù tr÷ vËt t- chi phÝ cho mçi c«ng tr×nh nh»m ®¶m b¶o h¹ gi¸ thµnh thu mua vËt t-, tõ ®ã cã kÕ ho¹ch giao cho c¸c ®¬n vÞ thi c«ng. §iÒu nµy sÏ gióp cho c«ng ty tiÕt kiÖm ®-îc vËt t-, h¹n chÕ mÊt m¸t l·ng phÝ vËt t-. - VËt t- khi mua vÒ ph¶i ®-îc kiÓm tra chÊt l-îng theo ®óng kü thuËt thi c«ng c«ng tr×nh, h¹n chÕ t×nh tr¹ng vËt t- kÐm chÊt l-îng g©y ¶nh h-ëng tíi chÊt l-îng c«ng tr×nh. 2.3. §Èy nhanh tiÕn ®é thi c«ng, gi¶m bít khèi l-îng c«ng tr×nh dë dang: Th«ng th-êng ®èi víi mét ®¬n vÞ x©y dùng, tèc ®é lu©n chuyÓn vèn l-u ®éng lµ tõ 2 - 3 vßng/n¨m. Thùc tr¹ng cña c«ng ty n¨m 2004 ®· gi¶m xuèng cßn 1.41 vßng/n¨m ®iÒu ®ã thÓ hiÖn tèc ®é lu©n chuyÓn vèn l-u ®éng chËm. Nguyªn nh©n chñ yÕu cña t×nh tr¹ng nµy lµ do khèi l-îng c«ng tr×nh x©y dùng dë dang lín, hiÖn nay khèi l-îng s¶n phÈm dë dang cña c«ng ty chiÕm 139.5% trong tæng sè vèn l-u ®éng cña c«ng ty. §iÒu ®ã cã nghÜa lµ 139.5% vèn l-u ®éng cña c«ng ty bÞ ø ®äng kh«ng thÓ ®Çu t- vµo c¸c c«ng tr×nh kh¸c. V× thÕ c«ng ty ph¶i tËp trung m¸y mãc thiÕt bÞ, nh©n lùc, vËt t- ®Ó rót ng¾n thêi gian thi c«ng, ®Èy nhanh tiÕn ®é thi c«ng. 3. KiÕn nghÞ: 3.1. KiÕn nghÞ ®èi víi c«ng ty: - Khai th¸c triÖt ®Ó mäi nguån vèn trong c«ng ty ®Ó bæ sung cho nguån vèn l-u ®éng: c«ng ty nªn huy ®éng vèn tõ lîi nhuËn ch-a ph©n phèi hoÆc huy ®éng vèn tõ c¸c c¸n bé c«ng nh©n viªn trong c«ng ty theo h×nh thøc gãp
- Xem thêm -