Tài liệu Báo cáo tổng hợp công ty cổ phần cơ giới, lắp máy và xây dựng - vimeco

  • Số trang: 20 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 36 |
  • Lượt tải: 0
hoangtuavartar

Đã đăng 29304 tài liệu

Mô tả:

Lêi c¶m ¬n Trong thêi gian thùc tËp tèt nghiÖp t¹i c«ng ty Cæ phÇn c¬ giíi, l¾p m¸y vµ x©y dùng-VIMECO tõ ngµy 15/12/2005 ®Õn ngµy 15/2/2006 lµ ®iÒu kiÖn ®Ó em tiÕp cËn víi thùc tÕ.§©y lµ dÞp ®Ó em cã thÓ vËn dông c¸c kiÕn thøc lý thuyÕt ®· häc ®îc tõ nhµ trêng vµo ho¹t ®éng thùc tÕ kinh doanh ë c«ng ty. Trong thêi gian nµy, ®îc sù gióp ®ì cña c¸c thÇy c« gi¸o trong khoa Tµi chÝnh- kÕ to¸n, ®Æc biÖt lµ sù híng dÉn tËn t×nh cña PGS.TS Th¸i B¸ CÈn vµ c¸c c¸n bé c«ng nh©n viªn phßng Tµi chÝnh c«ng ty Cæ phÇn c¬ giíi, l¾p m¸y vµ x©y dùng ®· gióp em hoµn thµnh b¸o c¸o thùc tËp cña m×nh.Do thêi gian cã h¹n, kinh nghiÖm nghiªn cøu vµ thùc tÕ cßn thiÕu,nªn b¸o c¸o thùc tËp cña em cßn nhiÒu h¹n chÕ, kh«ng tr¸nh khái sai sãt. Néi dung b¸o c¸o thùc tËp gåm: I. Kh¸i qu¸t mét sè nÐt lín vÒ c«ng ty Cæ phÇn c¬ giíi, l¾p m¸y vµ x©y dùng- VIMECO. II. Nh÷ng néi dung ®· thùc tËp. III. Nh÷ng néi dung ®· thu ho¹ch ®îc trong thêi gian thùc tËp. IV. KiÕn nghÞ víi c«ng ty, kiÕn nghÞ víi nhµ trêng. I. Kh¸i qu¸t mét sè nÐt lín vÒ c«ng ty cæ phÇn c¬ giíi, l¾p m¸y vµ x©y dùng - Vimeco 1. Qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña c«ng ty: C«ng ty cæ phÇn c¬ giíi, l¾p m¸y vµ x©y dùng lµ doanh nghiÖp nhµ níc thuéc Tæng c«ng ty xuÊt nhËp khÈu vµ x©y dùng ViÖt Nam VINACONEX cã tªn giao dÞch quèc tÕ lµ machinery erection and construction join stock company viÕt t¾t lµ VIMECO. Trô së chÝnh: L« E9, ®êng Ph¹m Hïng, Phêng Trung Hoµ, QuËn CÇu GiÊy, Hµ Néi. GiÊy chøng nhËn ®¨ng ký kinh doanh sè 0103001651 M· sè thuÕ: 0101338571 TiÒn th©n lµ XÝ nghiÖp thi c«ng c¬ giíi vµ s¶n xuÊt vËt liÖu x©y dùng ®îc thµnh lËp n¨m 1996. Ngµy 24 th¸ng 03 n¨m 1997 C«ng ty C¬ giíi l¾p m¸y vµ x©y dùng chÝnh thøc ®îc thµnh lËp trªn c¬ së s¾p xÕp l¹i XÝ nghiÖp thi c«ng c¬ giíi vµ s¶n xuÊt vËt liÖu x©y dùng. Thêi gian ®Çu ph¹m vi ho¹t ®éng cña c«ng ty chñ yÕu trong lÜnh vùc thi c«ng c¬ giíi vµ s¶n xuÊt vËt liÖu x©y dùng. Sau ®ã, ngµnh nghÒ kinh doanh cña c«ng ty ®· ®îc më réng sang c¸c lÜnh vùc nh :  X©y l¾p, hoµn thiÖn kÕt cÊu c¸c c«ng tr×nh;  X©y dùng kªnh, m¬ng, kÌ, tr¹m b¬m võa vµ nhá;  X©y dùng nhµ m¸y thuû ®iÖn  X©y dùng cÇu, ®êng bé, c¶ng, s©n bay lo¹i võa vµ nhá… B¾t ®Çu tõ ngµy 01 th¸ng 01 n¨m 2003 C«ng ty chÝnh thøc ho¹t ®éng theo m« h×nh C«ng ty cæ phÇn theo quyÕt ®Þnh sè 1485/Q§ - BXD ngµy 07/11/2002 cña Bé X©y dùng, víi vèn ®iÒu lÖ:10 tû ®ång, trong ®ã vèn gãp cña tæng c«ng ty chiÕm 60.35%, nhiÒu ngµnh nghÒ kinh doanh míi ®îc bæ sung ®i s©u vµo c¸c lÜnh vùc nh: kinh doanh ph¸t triÓn nhµ ë, dÞch vô cho thuª v¨n phßng, kh¸ch s¹n, nghiªn cøu øng dông, chuyÓn giao c«ng nghÖ míi… Trong nh÷ng n¨m qua,VIMECO ®· tham gia ®Êu thÇu vµ thi c«ng nhiÒu c«ng tr×nh x©y dùng cã qui m« lín trong c¶ níc nh: ®êng mßn Hå ChÝ Minh, nhµ m¸y xi m¨ng Nghi S¬n, dù ¸n tho¸t níc Hµ Néi…Bªn c¹nh ®ã VIMECO cßn thùc hiÖn c¸c h×nh thøc kinh doanh kh¸c mang l¹i hiÖu qu¶ kinh tÕ cao nh ®Çu t x©y dùng khu nhµ trô së 25 tÇng, ®Çu t tr¹m nghiÒn sµng ®¸ Hµ Nam, tr¹m trén bª t«ng T©y Mç… 2. §Æc ®iÓm vÒ chøc n¨ng ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty: X©y dùng c¬ b¶n lµ ngµnh s¶n xuÊt vËt chÊt quan träng, th«ng thêng c«ng t¸c x©y dùng c¬ b¶n do c¸c ®¬n vÞ x©y l¾p nhËn thÇu tiÕn hµnh. Ngµnh s¶n xuÊt nµy cã mét sè ®Æc ®iÓm sau: Thø nhÊt, s¶n phÈm x©y l¾p lµ c¸c c«ng tr×nh, vËt kiÕn tróc…cã quy m« lín, kÕt cÊu phøc t¹p, thêi gian s¶n xuÊt dµi vµ ®¬n chiÕc do vËy viÖc tæ chøc h¹ch to¸n kÕ to¸n nhÊt thiÕt ph¶i cã c¸c dù to¸n thiÕt kÕ, thi c«ng. Thø hai, s¶n phÈm x©y l¾p ®îc tiªu thô theo gi¸ dù to¸n hay gi¸ tho¶ thuËn víi chñ ®Çu t tõ tríc, do ®ã tÝnh chÊt hµng ho¸ cña s¶n phÈm thÓ hiÖn kh«ng râ. Thø ba, s¶n phÈm x©y l¾p cè ®Þnh t¹i mét n¬i s¶n xuÊt, cßn c¸c ®iÒu kiÖn s¶n xuÊt ph¶i di chuyÓn theo ®Þa ®iÓm ®Æt. Cuèi cïng, tæ chøc s¶n xuÊt trong c¸c doanh nghiÖp x©y l¾p cña n íc ta hiÖn nay phæ biÕn theo ph¬ng thøc kho¸n gän c¸c c«ng tr×nh, h¹ng môc c«ng tr×nh… 3. NhiÖm vô chÝnh cña c«ng ty: Nhê nh÷ng cè g¾ng vît bËc cña toµn c¸n bé c«ng nh©n viªn trong c«ng ty, ngµy 14/07/2000 c«ng ty ®· ®îc Bé trëng Bé X©y dùng xÕp h¹ng Doanh nghiÖp h¹ng 1. HiÖn nay c«ng ty kinh doanh trªn c¸c lÜnh vùc: - Thi c«ng x©y dùng c¸c c«ng tr×nh c«ng nghiÖp, giao th«ng, thuû lîi, d©n dông, bu ®iÖn h¹ tÇng khu ®« thÞ, khu c«ng nghiÖp... - S¶n xuÊt vËt liÖu x©y dùng, cÊu kiÖn bª t«ng, bª t«ng th¬ng phÈm. - Kinh doanh xuÊt nhËp khÈu vËt liÖu, hµng tiªu dïng … 4. Tæ chøc bé m¸y qu¶n lý cña C«ng ty Bé m¸y qu¶n lý ®îc tæ chøc theo m« h×nh qu¶n lý tËp trung: 1- Héi ®ång qu¶n trÞ: Do §¹i héi ®ång cæ ®«ng bÇu vµ ho¹t ®éng theo ®iÒu lÖ cña C«ng ty cæ phÇn. ChÞu tr¸ch nhiÖm tríc Héi ®ång cæ ®«ng trong nhiÖm kú ®îc bÇu. 2- Ban kiÓm so¸t: Do §¹i héi ®ång cæ ®«ng bÇu lªn vµ ho¹t ®éng theo ®iÒu lÖ cña C«ng ty. ChÞu tr¸ch nhiÖm tríc Héi ®ång cæ ®«ng trong nhiÖm kú. 3- Gi¸m ®èc C«ng ty: - Do Héi ®ång qu¶n trÞ C«ng ty bæ nhiÖm, miÔn nhiÖm, khen thëng, kû luËt. - Ký nhËn vèn, tµi s¶n, c¸c kho¶n vay theo uû quyÒn cña Héi ®ång qu¶n trÞ phôc vô s¶n xuÊt KD, chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ c¸c kho¶n nî. 4- §¹i diÖn l·nh ®¹o: - ChÞu tr¸ch nhiÖm ®iÒu hµnh, ®«n ®èc, gi¸m s¸t viÖc x©y dùng hÖ thèng Qu¶n lý chÊt lîng (QLCL) cña c«ng ty. 5- Phßng ®Çu t: - Nghiªn cøu thÞ trêng, t×m kiÕm c¬ héi, lËp c¸c kÕ ho¹ch ®Çu t tr×nh H§QT, l·nh ®¹o C«ng ty phª duyÖt. 6- Phßng kÕ ho¹ch kü thuËt: - TiÕn hµnh c«ng t¸c lµm hå s¬ thÇu, ®Êu thÇu c¸c c«ng tr×nh, dù ¸n. 7- Phßng C¬ giíi vËt t: - Thay mÆt Gi¸m ®èc theo dâi qu¶n lý, sö dông thiÕt bÞ hiÖn cã cña C«ng ty. 8- Phßng tµi chÝnh kÕ to¸n: - Tham gia lËp c¸c kÕ ho¹ch kinh tÕ - Tµi chÝnh cña C«ng ty. - X¸c ®Þnh nhu cÇu vèn ng¾n h¹n còng nh dµi h¹n phôc vô cho viÖc thi c«ng c«ng tr×nh, thùc hiÖn c¸c dù ¸n ®Çu t, mua s¾m thiÕt bÞ. S¬ ®å 01: S¬ ®å tæ chøc bé m¸y qu¶n lý cña c«ng ty. ®¹i héi ®ång cæ ®«ng Héi ®ång qu¶n trÞ Gi¸m ®èc c«ng ty Phã gi¸m ®èc Phßng ®Çu t C¸c c«ng tr êng Phßng KHKT Phßng CGVT C¸c xëng c¬ khÝ C¸c tr¹m bª t«ng Phßng TCKT Trung t©m XNKXD Chi nh¸nh t¹i TP.Hå ChÝ Minh Phßng TCHC C¸c tr¹m nghiÒn sµng ®¸ Phßng KD vµ XTTM C¸c BQL dù ¸n 5. Tæ chøc c«ng t¸c kÕ to¸n t¹i c«ng ty cæ phÇn c¬ giíi vµ l¾p m¸y VIMECO: KÕ to¸n t¹i c«ng ty bao gåm 2 bé phËn lµ kÕ to¸n t¹i v¨n phßng vµ kÕ to¸n t¹i c«ng trêng, tuy nhiªn ®Ó phï hîp víi bé m¸y qu¶n lý cña c«ng ty, bé m¸y kÕ to¸n còng ®îc tæ chøc theo m« h×nh tËp trung. S¬ ®å 02: S¬ ®å tæ chøc bé m¸y kÕ to¸n. Tr­ëng­phßng­ Tµi­chÝnh KÕ­to¸n Phã­phßng­ Tµi­chÝnh­ KÕ­to¸n KT tæng­ hîp KT­TiÒn­ l­¬ng­ vµ­ B¶o­ hiÓm KT ng©n­ hµng KT­ thanh­ to¸n­-­ c«ng­ nî Thñ­ quü KT­ c«ng­ tr­êng II. Nh÷ng néi dung ®· thùc tËp: 1. Tõ ®Æc ®iÓm s¶n xuÊt kinh doanh nãi trªn, nªn c«ng ty võa cã chøc n¨ng qu¶n lý cÊp trªn, cÊp díi, l¹i võa lµ mét ®¬n vÞ s¶n xuÊt h¹ch to¸n kinh tÕ ®éc lËp cã t c¸ch ph¸p nh©n, cã b¶ng tµi s¶n riªng, h¹ch to¸n lç l·i riªng. Quan hÖ kinh tÕ gi÷a c¸c c«ng ty víi nhau ®îc biÓu hiÖn b»ng c¸c hîp ®ång kinh tÕ: hîp ®ång vÒ giao nhËn thÇu, hîp ®ång vÒ s¶n xuÊt vËt liÖu, gia c«ng b¸n thµnh phÈm… 2. Theo h×nh thøc tæ chøc cña c«ng ty, toµn bé c¸c nghiÖp vô kinh tÕ ph¸t sinh t¹i c¸c c«ng trêng ®îc thu thËp, xö lý vµ göi c¸c chøng tõ vÒ phßng Tµi chÝnh- kÕ to¸n ®Ó h¹ch to¸n. Qua ®©y em ®· tiÕp cËn ®îc víi c¸c tµi liÖu, nghiªn cøu vµ ph©n tÝch c¸c lo¹i b¸o c¸o kinh tÕ, tµi chÝnh… cña c«ng ty. 3. Qua ph©n tÝch sè liÖu, em ®· n¾m b¾t ®îc t×nh h×nh ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty (xem BiÓu 03).ThÊy râ sù ¶nh hëng cña vèn kinh doanh ®èi víi c«ng ty nªn ®· vËn dông c¸c chØ tiªu ®Ó ph©n tÝch, ®¸nh gi¸ hiÖu qu¶ qu¶n lý, sö dông vèn. 4. §Ó thùc hiÖn mét qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh tríc hÕt c«ng ty ph¶i cã vèn kinh doanh.Vèn kinh doanh cña c«ng ty bao gåm vèn cè ®Þnh vµ vèn lu ®éng.Vèn lu ®éng lµ mét néi dung quan träng trong vèn kinh doanh cña c«ng ty,quyÕt ®Þnh qui m« ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty. III. Nh÷ng néi dung ®· thu ho¹ch ®îc trong thêi gian thùc tËp: 1. Sù ph©n cÊp qu¶n lý kinh doanh nãi chung vµ qu¶n lý tµi chÝnh nãi riªng ®îc tæ chøc theo h×nh thøc tËp trung, c¬ cÊu gän nhÑ phï hîp víi ®Æc ®iÓm cña c«ng ty. C«ng viÖc cña tõng c¸n bé phï hîp víi tr×nh ®é vµ kü n¨ng cña hä,®Òu cã chuyªn m«n v÷ng vµng vÒ lÜnh vùc tµi chÝnh, vËn dông mét c¸ch linh ho¹t vµo thùc tÕ. XuÊt ph¸t tõ t×nh h×nh thùc tÕ cña ®¬n vÞ thùc tËp, em ®· rÌn luyÖn ®îc tèt h¬n kü n¨ng nghiªn cøu, ph©n tÝch,®¸nh gi¸ dùa trªn c¬ së nh÷ng lý luËn c¬ b¶n ®· ®îc häc ë nhµ trêng. 2.T×nh h×nh ho¹t ®éng kinh doanh cña c«ng ty: BiÓu 03: KÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh c¸c n¨m 2003 – 2004 (§¬n vÞ : Ngh×n ®ång) ChØ tiªu N¨m 2003 N¨m 2004 1 2 3 So s¸nh Chªnh lÖch Tû lÖ 4=3-2 5=(3/2)*100 Tæng doanh thu C¸c kho¶n gi¶m trõ ChiÕt khÊu th¬ng m¹i Gi¶m gi¸ hµng b¸n Hµng b¸n bÞ tr¶ l¹i ThuÕ TT§B, thuÕ xuÊt khÈu 1.Doanh thu thuÇn 202.190.358 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33.678.438 _ _ _ _ _ 16,65 _ _ _ _ _ 202.190.358 235.868.796 33.678.438 16,65 2. Gi¸ vèn hµng b¸n 3.Lîi nhuËn gép (1-2) 184.322.465 209.380.104 25.057.639 13,59 17.867.893 26.488.691 8.620.798 48,24 288.103 366.108 78.005 27,07 5. Chi phÝ tµi chÝnh Trong ®ã l·i vay ph¶i tr¶ 6. Chi phÝ b¸n hµng 7. Chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp 8.037.284 5.934.737 0 4.363.575 12.509.790 9.215.278 0 5.254.630 4.472.506 3.280.441 _ 891.055 55,65 55,27 _ 20,42 8.Lîi nhuËn thuÇn tõ ho¹t ®éng kinh doanh 5.755.136 9.090.630 3.335.242 57,95 0 0 0 75.017 1.141.242 (1.066.224) _ _ _ _ _ _ 4. Doanh thu ho¹t ®éng tµi chÝnh 9. Thu nhËp kh¸c 10. Chi phÝ kh¸c 11. Lîi nhuËn kh¸c 12. Tæng lîi nhuËn tríc thuÕ 13. ThuÕ thu nhËp doanh nghiÖp ph¶i nép 14. Lîi nhuËn sau thuÕ 5.755.136 8.024.153 2.269.017 39,42 0 0 _ _ 5.755.136 8.024.153 2.269.017 39,42 (Nguån:Phßng tµi chÝnh- kÕ to¸n) KÕt qu¶ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh lµ biÓu hiÖn râ nhÊt vÒ t×nh h×nh ho¹t ®éng cña doanh nghiÖp(BiÓu 03). §Ó ph©n tÝch t×nh h×nh s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty cæ phÇn c¬ giíi, l¾p m¸y vµ x©y dùng ta ph¶i ph©n tÝch kÕt qu¶ ho¹t ®éng cña c¸c chØ tiªu trong b¶ng b¸o c¸o kÕt qu¶ kinh doanh. Qua b¶ng sè liÖu trªn ta thÊy t×nh h×nh ho¹t ®éng cña c«ng ty ngµy cµng cã hiÖu qu¶ víi: Tæng doanh thu cña n¨m 2004 t¨ng h¬n so víi n¨m 2003 lµ 33.678.438 ngh×n ®ång víi tèc ®é t¨ng lµ 16.65%. Gi¸ vèn hµng hãa b¸n n¨m 2004 t¨ng h¬n n¨m 2003 lµ 25.057.639 ngh×n ®ång t¬ng øng víi møc t¨ng lµ13.59% thÊp h¬n so víi tèc ®é t¨ng cña doanh thu thuÇn. Møc chªnh lÖch nµy lµ mét biÓu hiÖn tèt v× nã lµm t¨ng lîi nhuËn gép cña c«ng ty. Chi phÝ tµi chÝnh còng t¨ng 4.472.506 ngh×n ®ång t¬ng øng 55.65% cña n¨m 2004 so víi n¨m 2003, trong ®ã l·i vay ph¶i tr¶ chiÕm 55.27% lµ nguyªn nh©n lµm cho chi phÝ tµi chÝnh t¨ng cao. Chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp n¨m 2004 so víi n¨m 2003 t¨ng 891.055 ngh×n ®ång t¬ng øng víi tû lÖ t¨ng lµ 20.42%. Doanh thu t¨ng kÐo theo lîi nhuËn t¨ng víi lîi nhuËn tríc thuÕ vµ lîi nhuËn sau thuÕ, n¨m 2003 lµ 5.755.136 ngh×n ®ång sang n¨m 2004 t¨ng lªn 8.024.153 ngh×n ®ång ®¹t 39.42%. Nh vËy, doanh nghiÖp ®· lµm ¨n cã l·i, cÇn cè g¾ng h¬n n÷a trong nh÷ng n¨m tiÕp theo. Lîi nhuËn tõ ho¹t ®éng kinh doanh t¨ng m¹nh tõ 5.755.136 ngh×n ®ång n¨m 2003 lªn 9.090.378 ngh×n ®ång n¨m 2004 chiÕm 57.95%. Nh×n chung trong n¨m 2003 vµ 2004 c«ng t¸c qu¶n lý vµ kinh doanh cña c«ng ty ®· cã nhiÒu cè g¾ng, kÕt qu¶ kinh doanh cña c«ng ty ®· ngµy cµng ®îc c¶i thiÖn. 3.T×nh h×nh tµi chÝnh cña c«ng ty; BiÓu 04: C¬ cÊu vèn kinh doanh cña c«ng ty (§¬n vÞ: Ngh×n ®ång) ChØ tiªu 1 Tæng tµi s¶n A.Tµi s¶n lu ®éng B. Tµi s¶n cè ®Þnh Tængnguånvèn A. Nî ph¶i tr¶ B. Nguån vèn CSH N¨m 2003 Sè tiÒn Tû träng 2 190.730.223 111.579.061 79.151.162 190.730.223 175.432.571 15.297.652 3 100 58.50 41.50 100 91.98 8.02 N¨m 2004 Sè tiÒn 4 379.486.257 221.154.472 158.331.785 379.486.257 348.294.264 31.191.993 So s¸nh Tû träng Chªnh lÖch 5 100 58.28 41.72 100 91.78 8.22 6=4-2 7=(4/2)*100 188.756.034 98.96 109.575.411 98.20 79.180.623 100 188.756.034 98.96 172.861.693 98.53 15.894.341 103.0 Tû lÖ (Nguån: phßng Tµi chÝnh- KÕ to¸n) Xem xÐt t×nh tr¹ng tµi s¶n cña c«ng ty cho thÊy phÇn tµi s¶n lu ®éng qua c¸c n¨m lu«n chiÕm tû träng ®¸ng kÓ trong tæng tµi s¶n. Cô thÓ n¨m 2003 chiÕm 58.50%; n¨m 2004 chiÕm 58.28%. N¨m 2004 tµi s¶n lu ®éng t¨ng so víi n¨m 2003 lµ 109.575.411 ngh×n ®ång t¬ng øng víi 98.20%. Tµi s¶n cè ®Þnh n¨m 2004 t¨ng so víi n¨m 2003 lµ 79.180.623 ngh×n ®ång t¬ng ®¬ng víi sè t¨ng tû träng lµ 100.03%. §iÒu nµy cho thÊy c«ng ty ®· thùc sù chó träng vµo ®Çu t ®æi míi tµi s¶n cè ®Þnh. §èi víi vèn cña c«ng ty th× vèn chñ së h÷u lu«n chiÕm tû träng thÊp trong c¸c n¨m. N¨m 2003 vµ n¨m 2004 lµ 8.02% vµ 8.22% vèn chñ së h÷u cña n¨m 2004 so víi n¨m 2003 t¨ng mét lîng tiÒn lµ 15.894.341 ngh×n ®ång t¬ng øng víi 103,9%. §iÒu ®ã nãi lªn tû träng gi÷a n¨m 2004 vµ n¨m 2003 lµ rÊt lín. Nî ph¶i tr¶ cña c«ng ty t¨ng n¨m 2004 so víi n¨m 2003 lµ 172.861.693 ngh×n ®ång t¬ng øng víi 98.53%. Qua b¶ng sè liÖu trªn ta thÊy: tæng nguån vèn cña c«ng ty liªn tôc t¨ng nhng tèc ®é t¨ng lµ cha nhanh. C«ng ty cã nguån vèn chñ së h÷u kh«ng lín, nguån vèn vay chiÕm tØ lÖ lín h¬n vèn lu ®éng. §iÒu nµy lµm ¶nh hëng tíi hiÖu qu¶ sö dông vèn lu ®éng t¹i c«ng ty. 4. C¬ cÊu nguån vèn t¹i c«ng ty: BiÓu 05: C¬ cÊu mguån vèn cña c«ng ty (§¬n vÞ: Ngh×n ®ång) N¨m 2003 N¨m 2004 Tû träng ChØ tiªu Sè tiÒn 1 Tæng nguån vèn A. Nî ph¶i tr¶ I. Nî ph¶i tr¶ II. Nî dµi h¹n B. Nguån vèn CSH I. Nguån vèn, quÜ II. Nguån kinh phÝ, quÜ kh¸c. 2 190.730.223 175.432.571 121.866.536 53.566.034 15.297.652 13.824.432 1.473.219 Sè tiÒn So s¸nh Tû träng Chªnh lÖch Tû lÖ 3 4 5 6=4-2 7=(4/2)*100 100 379.486.257 100 188.756.034 98.96 91.08 348.294.264 91.78 172.861.693 98.53 69.47 297.030.302 85.28 175.163.766 143.7 30.53 51.263.962 14.71 - 2.302.072 -9.57 8.02 31.191.933 8.22 15.894.281 103.0 90.36 30.514.189 97.83 16.689.757 120.7 9.64 677.803 2.17 - 795.416 - 4.6 (Nguån:phßng Tµi chÝnh-KÕ to¸n) Víi sè liÖu ph©n tÝch nh b¶ng 05 ta thÊy: Tæng nguån vèn cña c«ng ty trong hai n¨m 2003 vµ 2004 ®· t¨ng lªn 98.96% tõ 190.730.223 ngh×n ®ång lªn 379.486.257 ngh×n ®ång. §iÒu nµy lµ do c«ng ty më réng quy m« s¶n xuÊt kinh doanh nªn ph¶i ®i vay vèn ®Ó tiÕn hµnh kinh doanh dÉn ®Õn nî ph¶i tr¶ n¨m 2004 t¨ng lªn 172.861.693 ngh×n ®ång víi tèc ®é t¨ng lµ 98.53%. Nî ph¶i tr¶ t¨ng lµ do khèi lîng c«ng tr×nh x©y dùng t¨ng vµ do tÝnh chÊt ®Æc thï cña ngµnh x©y dùng c¬ b¶n lµ bªn chñ ®Çu t chØ thanh to¸n khi c¸c h¹ng môc c«ng tr×nh ®· hoµn thµnh bµn giao. Do vËy ®Ó cã vèn thi c«ng c«ng tr×nh, c«ng ty ph¶i ®i vay. Tuy nhiªn trong ®iÒu kiÖn kinh tÕ thÞ trêng hiÖn nay th× ngoµi nguån vèn chñ së h÷u c«ng ty ph¶i huy ®éng vèn tõ nhiÒu nguån kh¸c. ViÖc huy ®éng vèn b»ng c¸ch ®i vay th× ph¶i chÞu sù rµng buéc cña ngêi cho vay nªn c«ng ty kh«ng chñ ®éng vÒ mÆt tµi chÝnh vµ ®Æc biÖt lµ ¶nh hëng ®Õn kÕt qu¶ kinh doanh cuèi cïng lµ lîi nhuËn. Nî ng¾n h¹n còng t¨ng lªn 143.7%. Nguån vèn chñ së h÷u cña c«ng ty n¨m 2004 so víi n¨m 2003 t¨ng 15.894.281 ngh×n ®ång víi tû lÖ t¨ng lµ 103.9%. §iÒu ®ã cho thÊy c¬ cÊu vèn cña c«ng ty cha hîp lý, nî ph¶i tr¶ qu¸ lín do vËy c«ng ty cÇn t¨ng vèn chñ së h÷u ®Ó kinh doanh cã hiÖu qu¶ h¬n. 5. Vèn lu ®éng: 5.1. Vèn lu ®éng cña c«ng ty: N¨m 2003 ChØ tiªu Sè tiÒn Tû träng N¨m 2004 Sè tiÒn So s¸nh Tû Tû Chªnh lÖch träng lÖ 1 TSL§ vµ §Çu t ng¾n h¹n. 1.Vèn b»ng tiÒn 2. C¸c kho¶n ph¶i thu. 3. Hµng tån kho. 4. TSL§ kh¸c. 2 0 8.893.173 49.541.364 51.293.286 1.851.128 3 4 5 6=4-2 7=(4/2)*100 100 221.154.472 100 109.575.411 98.20 7.97 29.841.656 13.49 20.948.483 235.56 44.40 66.552.426 30.1 17.011.062 34.33 45.97 122.000.442 55.16 70.707.157 137.84 1.65 2.759.948 1.25 908.710 49.08 BiÓu 06: C¬ cÊu tµi s¶n lu ®éng t¹i c«ng ty. (§¬n vÞ: Ngh×n ®ång) (Nguån:phßng Tµi chÝnh- KÕ to¸n) Qua sè liÖu tÝnh to¸n ta thÊy: Sè vèn lu ®éng n¨m 2004 lµ 221.154.472 ngh×n ®ång, t¨ng so víi cïng kú n¨m tríc lµ 111.579.061 ngh×n ®ång t¨ng 98.20%. §iÒu ®ã cã thÓ ®¸nh gi¸ r»ng qui m« vèn cña doanh nghiÖp ®· ®îc t¨ng lªn. Vèn b»ng tiÒn n¨m 2004 t¨ng lªn 20.948.483 ngh×n ®ång so víi n¨m 2003 cã thÓ thÊy vèn b»ng tiÒn lµ lo¹i vèn linh ho¹t vµ cÇn thiÕt cho c«ng ty, nã cã thÓ to¶ m·n mäi nhu cÇu cña qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh. Tuy nhiªn, víi møc vèn b»ng tiÒn nh trªn th× c«ng ty cã thÓ gÆp khã kh¨n nÕu cã nh÷ng kho¶n ph¶i thanh to¸n nhanh. Ngoµi ra c¸c kho¶n ph¶i thu còng chiÕm mét tû träng lín tõ 30% 45% cña hai n¨m trong tæng sè vèn lu ®éng cña c«ng ty n¨m 2004 so víi n¨m 2003 t¨ng lªn 17.011.062 ngh×n ®ång t¬ng ®¬ng víi tû lÖ t¨ng lµ 34,33%. Vµ xÐt thÊy c¸c kho¶n ph¶i thu cµng t¨ng th× hiÖu qu¶ sö dông vèn cña c«ng ty sÏ gi¶m do vèn kinh doanh cña c«ng ty ph¶i ®i vay nhiÒu. Trong khi ®ã chiÕm tû träng lín nhÊt trong tæng sè vèn lu ®éng dïng vµo s¶n xuÊt kinh doanh mµ chñ yÕu lµ chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh dë dang. N¨m 2003 lµ 45,97% n¨m 2004 lµ 55,16% t¨ng 70.707.157 ngh×n ®ång so víi n¨m 2003víi sè t¨ng t¬ng ®èi lµ 137,84%. §iÒu nµy chøng tá c«ng ty cha chó ý tËp trung døt ®iÓm c¸c c«ng tr×nh ®Ó ®îc nghiÖm thu thanh to¸n. Xu híng t¨ng lªn cña hµng tån kho lµ ®iÒu ®¸ng lo ng¹i bëi hµng tån kho lµ mét bé phËn kh«ng sinh lêi, vèn bá vµo ®Êy kh«ng thÓ lÊy ra ®Ó quay vßng, nÕu chi phÝ vµo hµng tån kho tiÕp tôc t¨ng th× c«ng ty sÏ thiÕu vèn, lîi nhuËn gi¶m, ¶nh hëng tíi hiÖu qu¶ kinh doanh. Tµi s¶n lu ®éng kh¸c chiÕm mét tû träng kh«ng ®¸ng kÓ trong tæng tµi s¶n lu ®éng, chñ yÕu lµ c¸c kho¶n t¹m øng, thÕ chÊp, ký quÜ, ký cîc ng¾n h¹n. TÝnh ®Õn cuèi n¨m 2004 tµi s¶n lu ®éng kh¸c t¨ng lªn 908.710 ngh×n ®ång so víi n¨m 2003. 5.2. HiÖu qu¶ sö dông vèn lu ®éng: (BiÓu 07) HiÖu qu¶ sö dông vèn lu ®éng cña doanh nghiÖp lµ tæng hîp hiÖu qu¶ sö dông cña tõng kho¶n môc vèn lu ®éng ®îc biÓu hiÖn ë tÊt c¶ c¸c kh©u trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt. §Ó ®¸nh gi¸ hiÖu qu¶ vèn lu ®éng cña c«ng ty ta dùa vµo BiÓu 07. Nh×n vµo biÓu sè 07 ta thÊy møc ®é t¨ng doanh thu thuÇn lµ cha cao. N¨m 2004 doanh thu thuÇn t¨ng 33.678.438 ngh×n ®ång so víi n¨m 2003 tøc lµ 0.16%, vèn lu ®éng b×nh qu©n còng t¨ng 0.98% t¨ng nhanh h¬n doanh thu thuÇn. V× vËy, nã lµm ¶nh hëng ®Õn sè vßng quay vµ hÖ sè sinh lêi vèn lu ®éng. Sè vßng quay vèn lu ®éng gi¶m tõ 2,06 vßng n¨m 2003 xuèng cßn 1,41 vßng n¨m 2004. HÖ sè sinh lêi còng gi¶m tõ 0,058 ®ång n¨m 2003 xuèng cßn 0,048 ®ång n¨m 2004. §iÒu nµy lµ do ph¶i huy ®éng nguån vèn cho chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh dë dang nªn c«ng ty ph¶i ®i vay vèn, ph¶i tr¶ l·i lµm cho sè vßng quay vèn lu ®éng gi¶m dÇn ®Õn chØ tiªu søc sinh lîi còng gi¶m. HÖ sè ®¶m nhiÖm vèn lu ®éng n¨m 2004 t¨ng h¬n n¨m 2003 cã nghÜa lµ n¨m 2003 cø mét ®ång doanh thu th× cÇn 0,48 ®ång vèn lu ®éng, ®Õn n¨m 2004 ph¶i cÇn 0,70 ®ång vèn lu ®éng. VÒ kh¶ n¨ng thanh to¸n hiÖn thêi c«ng ty cßn nhiÒu khã kh¨n. C¸c hÖ sè thanh to¸n cho thÊy c«ng ty khã tr¶ ®îc nh÷ng kho¶n nî ®Õn h¹n. HiÖn sè thanh to¸n hiÖn thêi gi¶m tõ 0,92 n¨m 2003 xuèng 0,74 n¨m 2004. HÖ sè thanh to¸n nhanh còng gi¶m xuèng tõ 0,49 n¨m 2003 xuèng cßn 0,33 n¨m 2004. HÖ sè nµy nhá h¬n 1 lµ do vay nî nhiÒu, chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh dë dang chiÕm tû träng cao. §ång thêi, trong n¨m c«ng ty kh«ng thÓ kh«ng tæ chøc x¸c ®Þnh nhu cÇu vèn lu ®éng vµ lËp kÕ ho¹ch tµi chÝnh lµm cho c«ng ty thiÕu tiÒn ®Ó thanh to¸n. Thùc tÕ ho¹t ®éng kinh doanh cña c«ng ty trong n¨m 2004 lµ cã l·i nhng hiÖu qu¶ qu¶n lý vµ hiÖu qu¶ sö dông vèn lu ®éng cña c«ng ty cßn kÐm hiÖu qu¶. V× vËy, ®Ó n©ng cao hiÖu qu¶ sö dông vèn lu ®éng, c«ng ty cÇn cã biÖn ph¸p n©ng cao lîi nhuËn, bè trÝ c¬ cÊu vèn hîp lý tøc lµ gi¶m vèn ®i vay, ®Èy nhanh hoµn thµnh c«ng tr×nh ®Ó nghiÖm thu bµn giao vµ thanh to¸n ®Ó thu håi vèn nhanh h¬n. ChØ tiªu 1 1. Doanh thu thuÇn. 2. Vèn lu ®éng 3. Vèn lu ®éng b×nh qu©n. 4. Lîi nhuËn tríc thuÕ. 5. Lîi nhuËn sau thuÕ. 6. Hµng tån kho. 7.Hµng tån kho b×nh qu©n. 8.Nî ng¾n h¹n. 9. Sè vßng quay vèn lu ®éng(1/3). 10. Sè ngµymçi vßng quay(360/9). 11. Vßng quay hµng tån kho(1/6). 12. HÖ sè ®¶m nhiÖm vèn lu ®éng(3/1). 13. HÖ sè sinh lêi vèn lu ®éng(4/3). 14. Kh¶ n¨ng thanh to¸n hiÖn thêi(2/8). 15. Kh¶ n¨ng thanh to¸n nhanh(2-6)/8. 16.Tû suÊt lîi nhuËn doanh thu(5/1). §¬n vÞ N¨m 2003 2 TriÖu ®ång TriÖu ®ång TriÖu ®ång TriÖu ®ång TriÖu ®ång TriÖu ®ång TriÖu ®ång TriÖu ®ång 3 4 202.190.358 235.868.796 N¨m 2004 So s¸nh Chªnh lÖch 5=4-3 6=(4/3)*100 33.678.438 16.65 111.579.061 221.154.472 109.575.411 97.693.053 166.366.766 Tû lÖ 98.20 68.673.713 170.3 5.755.136 8.024.153 2.269.017 39.42 5.755.136 8.024.153 2.269.017 39.42 51.293.286 122.000.442 70.707.156 137.8 43.874.847 42.772.017 97.48 121.866.536 297.030.302 175.163.766 143.7 86.646.864 Vßng 2.06 1.41 0.04 2.91 Ngµy 174.75 255.31 25.356 46.1 Vßng 3.94 1.93 -2.01 -4.89 §ång 0.48 0.70 0.22 45.83 §ång 0.058 0.048 - 0.01 -8.27 LÇn 0.92 0.74 - 0.18 -8.04 LÇn 0.49 0.33 - 0.16 -6.73 % 2.84 3.40 0.56 19.71 BiÓu 07: HiÖu qu¶ sö dông vèn lu ®éng (§¬n vÞ: Ngh×n ®ång) (Nguån: phßng Tµi chÝnh- KÕ to¸n) IV. Mét sè ®Ò xuÊt nh»m n©ng cao hiÖu qu¶ sö dông vèn lu ®éng t¹i c«ng ty cæ phÇn c¬ giíi l¾p m¸y vµ x©y dùng: 1. §¸nh gi¸ chung vÒ hiÖu qu¶ sö dông vèn lu ®éng t¹i c«ng ty cæ phÇn c¬ giíi l¾p m¸y vµ x©y dùng : 1.1. Nh÷ng mÆt m¹nh cña c«ng ty trong viÖc sö dông vèn: C«ng ty C«ng ty cæ phÇn c¬ giíi, l¾p m¸y vµ x©y dùng lµ mét ®¬n vÞ trùc thuéc Tæng C«ng ty VINACONEX. Díi sù qu¶n lý chung cña Tæng C«ng ty, C«ng ty ®· chñ ®éng nghiªn cøu, tõng bíc t×m ra m« h×nh qu¶n lý, n©ng cao hiÖu qu¶ sö dông vèn lu ®éng vµ b¶o toµn ®îc vèn kinh doanh c«ng ty, ®ång thêi ®· ®¹t ®îc nh÷ng thµnh tùu ®¸ng chó ý sau: - Doanh thu t¨ng dÇn qua c¸c n¨m. §iÒu nµy chøng tá c«ng ty ®· biÕt khai th¸c nh÷ng thuËn lîi vµ n¾m b¾t thêi c¬ ph¸t triÓn ®Ó c«ng ty ngµy mét lín m¹nh trªn thÞ trêng. - C«ng ty thµnh c«ng trong viÖc huy ®éng vèn, lîng vèn lu ®éng t¨ng m¹nh hµng n¨m. §Æc biÖt c«ng ty cã quan hÖ tèt víi ng©n hµng trong viÖc vay vèn vµ thanh to¸n. V× vËy ®Ó ®¸p øng nhu cÇu s¶n xuÊt kinh doanh th× nguån vèn chñ yÕu mµ c«ng ty huy ®éng ®îc lµ vay ng¾n h¹n ng©n hµng víi nhiÒu møc l·i suÊt u ®·i. - Quy m« ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty ngµy cµng më réng. ThÓ hiÖn ë sù t¨ng dÇn vÒ gi¸ trÞ lÉn tû träng tæng tµi s¶n vµ nguån vèn. - Nguån cung cÊp nguyªn vËt liÖu cho c«ng ty cã tÝnh chÊt æn ®Þnh vµ phong phó h¬n, nguyªn vËt liÖu trong níc ®· ®¸p øng ®îc phÇn lín c¸c yªu cÇu cña c«ng tr×nh, h¹n chÕ ®îc phÇn nµo t×nh tr¹ng nhËp khÈu. - Thi c«ng x©y l¾p c«ng tr×nh x©y dùng lµ nghÒ chÝnh cña c«ng ty, v× thÕ ban l·nh ®¹o vµ c«ng nh©n viªn rÊt cã kinh nghiÖm, thi c«ng c¸c c«ng tr×nh ®¹t ®îc ®é chÝnh x¸c cao, thêi gian sö dông dµi, t¹o uy tÝn víi kh¸ch hµng. - Cïng víi sù hç trî cña c¸c m¸y mãc hiÖn ®¹i ®· gióp cho c«ng ty cã thÓ thi c«ng nh÷ng c«ng ®o¹n phøc t¹p cña c¸c c«ng tr×nh, ®¶m b¶o thêi gian bµn giao ®óng tiÕn ®é. 1.2. Nh÷ng tån t¹i: Bªn c¹nh nh÷ng thµnh tùu ®¹t ®îc c«ng ty cßn béc lé mét sè h¹n chÕ ¶nh hëng kh«ng nhá tíi hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh nh : - C«ng ty vµ c¸c ®¬n vÞ phô thuéc cÇn cã sù thèng nhÊt h¬n n÷a trong viÖc chØ ®¹o s¶n xuÊt nh»m nhanh chãng thóc ®Èy hoµn thµnh h¹ng môc c«ng tr×nh hoÆc c«ng tr×nh ®Ó sím ®îc nghiÖm thu thanh to¸n. - Mét sè c«ng tr×nh lµm xong chËm ®îc thanh to¸n vèn, gi¸ nguyªn nhiªn vËt liÖu cã biÕn ®éng ¶nh hëng kh«ng nhá ®Õn ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh chung cña c«ng ty. §ång thêi toµn bé nguån vèn cña c«ng ty lµ do cæ ®«ng gãp vèn, vèn vay chØ chiÕm mét phÇn nhá v× vËy kh«ng ®¸p øng ®îc nhu cÇu vÒ vèn, ®Æc biÖt lµ vèn lu ®éng. - Mét sè c«ng tr×nh do kh«ng gi¶i phãng ®îc mÆt b»ng kÞp thêi dÉn ®Õn chËm tiÕn ®é, g©y l·ng phÝ vÒ thêi gian vµ kinh tÕ. - C¬ cÊu nguån vèn cña c«ng ty cha thËt hîp lý thÓ hiÖn: Nî ng¾n h¹n thêng xuyªn chiÕm tû lÖ kh¸ cao (h¬n 80%), nguån vèn chñ së h÷u chiÕm tû lÖ thÊp (díi 20%), dÉn ®Õn kh¶ n¨ng tù chñ vÒ tµi chÝnh cña c«ng ty thÊp. - C¸c kho¶n ph¶i thu chiÕm mét tû träng lín trong tµi s¶n lu ®éng. N¨m 2004 nî ph¶i thu lµ 66.552.426 ngh×n ®ång. MÆc dï chiÕm tû träng nhá h¬n n¨m 2003 nhng t×nh h×nh ph¶i thu cao nh vËy lµ viÖc ®¸ng b¸o ®éng vÒ viÖc sö dông vèn. Do vËy, cÇn ph¶i lu ý h¬n vÒ viÖc qu¶n lý thu håi c«ng nî. - Tû lÖ hµng tån kho cña c«ng ty trong tæng tµi s¶n lu ®éng cao. 2. Mét sè ®Ò xuÊt nh»m n©ng cao hiÖu qu¶ sö dông vèn lu ®éng t¹i c«ng ty cæ phÇn c¬ giíi l¾p m¸y vµ x©y dùng: Qua thêi gian nghiªn cøu, ph©n tÝch tõ qu¸ tr×nh huy ®éng vèn cho ®Õn qu¶n lý sö dông vèn lu ®éng t¹i cc«ng ty em xin ®Ò xuÊt mét sè ý kiÕn sau: 2.1. Tæ chøc c«ng t¸c thu håi c«ng nî: C«ng ty cæ phÇn c¬ giíi, l¾p m¸y vµ x©y dùng lµ c«ng ty x©y dùng nªn viÖc thanh to¸n cña c«ng ty ®îc thùc hiÖn theo tiÕn ®é cña c«ng tr×nh hay khèi lîng thi c«ng hoµn thµnh. Th«ng thêng bªn ®Çu t sÏ øng tríc cho c«ng ty (bªn nhËn thÇu) mét sè tiÒn nhÊt ®Þnh, sau khi viÖc c«ng tr×nh hoµn thµnh sÏ thanh to¸n nèt. Nhng trong ®iÒu kiÖn kinh tÕ thÞ trêng hiÖn nay ai n¾m b¾t ®îc nhiÒu vèn th× cµng cã lîi cho viÖc s¶n xuÊt kinh doanh, cho nªn c¸c nhµ ®Çu t(bªn nî) thêng tr× ho·n viÖc tr¶ nî ®Ó tËn dông vèn cña ®èi t¸c nh»m t¨ng nguån vèn kinh doanh cña m×nh. §iÒu ®ã ¶nh hëng kh«ng tèt tíi ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh vµ lµm gi¶m hiÖu qu¶ sö dông vèn cña c«ng ty. V× vËy ®Ó t¨ng vßng quay vèn lu ®éng, c«ng ty cÇn chó träng qu¶n lý tèt c«ng nî ®Ó tranh bÞ chiÕm dông vèn. - §Ó qu¶n lý tèt c¸c kho¶n ph¶i thu th× c«ng ty ph¶i n¾m v÷ng ®îc kh¶ n¨ng tµi chÝnh cña kh¸ch hµng ®Ó x¸c ®Þnh møc cho nî vµ thêi gian nî. §ång thêi, c«ng ty còng nªn xem l¹i kh¶ n¨ng tµi chÝnh cña m×nh ®Ó cã chÝnh s¸ch tÝn dông tÝch cùc ®èi víi kh¸ch hµng. - Trong hîp ®ång x©y dùng khi ký kÕt ph¶i quy ®Þnh râ rµng c¸c ®iÒu kiÖn, ®iÒu kho¶n vÒ thanh to¸n nh: thêi gian, sè lîng, ph¬ng thøc thanh to¸n chÆt chÏ vµ c¸c biÖn ph¸p qu¶n lý viÖc thùc hiÖn c¸c ®iÒu kho¶n nµy. - Trong dù to¸n, thiÕt kÕ thi c«ng c«ng tr×nh ban l·nh ®¹o c«ng ty cÇn x¸c ®Þnh chÝnh x¸c tiÕn ®é thi c«ng vµ tiÕn ®é bµn giao c«ng tr×nh dùa vµo søc s¶n xuÊt cña m¸y mãc vµ nh©n c«ng cña c«ng ty.Tõ ®ã lµm c¬ së ®Ó tho¶ thuËn thêi h¹n, sè lîng, ph¬ng thøc thanh to¸n cho hîp lý, tr¸nh t×nh tr¹ng c«ng tr×nh ®· hoµn thµnh nhng vÉn cha ®îc bµn giao, thanh to¸n lµm ø ®äng vèn. - §èi víi c¸c ®¬n vÞ thi c«ng trùc thuéc c«ng ty th× ph¶i t¨ng cêng qu¶n lý chÆt chÔ viÖc cÊp ph¸t vèn vµ thu håi vèn, kh«ng ®Ó x¶y ra t×nh tr¹ng c¸c ®¬n vÞ chiÕm dông vèn ®Çu t vµo môc ®Ých kh¸c. Thùc hiÖn chÕ ®é h¹ch to¸n ®Çy ®ñ, thêng xuyªn yªu cÇu c¸c ®¬n vÞ b¸o c¸o t×nh h×nh tµi chÝnh. 2.2. Tæ chøc c«ng t¸c qu¶n lý vèn vËt t hµng ho¸: - §èi víi nh÷ng vËt t hµng ho¸ ø ®äng l©u ngµy th× c«ng ty ph¶i chñ ®éng gi¶i quyÕt nh»m thu håi vèn kÞp thêi ®Ó thùc hiÖn t¸i s¶n xuÊt vµ t¨ng nhah tèc ®é chu chuyÓn vèn lu ®éng, phÇn chªnh lÖch thiÕu ph¶i xö lý ®Ó kÞp thêi bï ®¾p l¹i. - Tæ chøc tèt qu¸ tr×nh thu mua, dù tr÷ vËt t chi phÝ cho mçi c«ng tr×nh nh»m ®¶m b¶o h¹ gi¸ thµnh thu mua vËt t, tõ ®ã cã kÕ ho¹ch giao cho c¸c ®¬n vÞ thi c«ng. §iÒu nµy sÏ gióp cho c«ng ty tiÕt kiÖm ®îc vËt t, h¹n chÕ mÊt m¸t l·ng phÝ vËt t. - VËt t khi mua vÒ ph¶i ®îc kiÓm tra chÊt lîng theo ®óng kü thuËt thi c«ng c«ng tr×nh, h¹n chÕ t×nh tr¹ng vËt t kÐm chÊt lîng g©y ¶nh hëng tíi chÊt lîng c«ng tr×nh. 2.3. §Èy nhanh tiÕn ®é thi c«ng, gi¶m bít khèi lîng c«ng tr×nh dë dang: Th«ng thêng ®èi víi mét ®¬n vÞ x©y dùng, tèc ®é lu©n chuyÓn vèn lu ®éng lµ tõ 2 - 3 vßng/n¨m. Thùc tr¹ng cña c«ng ty n¨m 2004 ®· gi¶m xuèng cßn 1.41 vßng/n¨m ®iÒu ®ã thÓ hiÖn tèc ®é lu©n chuyÓn vèn lu ®éng chËm. Nguyªn nh©n chñ yÕu cña t×nh tr¹ng nµy lµ do khèi lîng c«ng tr×nh x©y dùng dë dang lín, hiÖn nay khèi lîng s¶n phÈm dë dang cña c«ng ty chiÕm 139.5% trong tæng sè vèn lu ®éng cña c«ng ty. §iÒu ®ã cã nghÜa lµ 139.5% vèn lu ®éng cña c«ng ty bÞ ø ®äng kh«ng thÓ ®Çu t vµo c¸c c«ng tr×nh kh¸c. V× thÕ c«ng ty ph¶i tËp trung m¸y mãc thiÕt bÞ, nh©n lùc, vËt t ®Ó rót ng¾n thêi gian thi c«ng, ®Èy nhanh tiÕn ®é thi c«ng. 3. KiÕn nghÞ: 3.1. KiÕn nghÞ ®èi víi c«ng ty: - Khai th¸c triÖt ®Ó mäi nguån vèn trong c«ng ty ®Ó bæ sung cho nguån vèn lu ®éng: c«ng ty nªn huy ®éng vèn tõ lîi nhuËn cha ph©n phèi hoÆc huy ®éng vèn tõ c¸c c¸n bé c«ng nh©n viªn trong c«ng ty theo h×nh thøc gãp cæ phÇn. §©y lµ h×nh thøc huy ®éng vèn kh¸ h÷u hiÖu, nã kh«ng chØ gi¶i quyÕt ®îc phÇn nµo vÒ vèn lu ®éng, mµ cßn n©ng cao tinh thÇn tr¸ch nhiÖm cña c¸n bé, c«ng nh©n viªn ®èi víi c«ng ty. - T¨ng vßng quay vèn lu ®éng, cÇn t¨ng doanh thu vµ gi¶m sè d b×nh qu©n vèn lu ®éng. T¨ng doanh thu tríc hÕt c«ng ty cÇn tËp trung lùc lîng thi c«ng vµ ph¬ng ph¸p kü thuËt tiªn tiÕn, tæ chøc s¶n xuÊt vµ sö dông lao ®éng hîp lý ®Ó hoµn thµnh c¸c c«ng tr×nh cßn dë dang, sím ®a c«ng tr×nh vµo nghiÖm thu, bµn giao ®Ó thu håi vèn, t¨ng doanh thu. - C«ng ty cã thÓ t×m c¸c nguån tµi trî dµi h¹n b»ng c¸c ®èi t¸c liªn doanh, liªn kÕt víi c¸c ®¬n vÞ kh¸c trong ngµnh, hoÆc x©y dùng dù ¸n cã tÝnh kh¶ thi cao ®Ó vay vèn dµi h¹n ng©n hµng. §ång thêi c«ng ty ph¶i t¹o lËp cho m×nh mét uy tÝn trªn thÞ trêng ®Ó thu hót ®îc kh¸ch hµng, ®ång thêi coi nã lµ t«n chØ ®Ó thùc hiÖn trong suèt qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh cña m×nh. 3.2. KiÕn nghÞ víi nhµ trêng: Qua thêi gian t×m hiÓu thùc tÕ ë C«ng ty Cæ phÇn c¬ giíi, l¾p m¸y vµ x©y dùng em ®· t×m hiÓu vµ nhËn thøc s©u s¾c vÒ vai trß cña c«ng t¸c tµi chÝnh - kÕ to¸n ®èi víi viÖc qu¶n lý kinh tÕ trong c«ng ty. Víi gi¸c ®é lµ sinh viªn thùc tËp t¹i ®¬n vÞ c«ng ty cæ phÇn c¬ giíi, l¾p m¸y vµ x©y dùng cho phÐp em ®îc chän ®Ò tµi: “Vèn lu ®éng vµ mét sè biÖn ph¸p n©ng cao hiÖu qu¶ sö dông vèn lu ®éng t¹i c«ng ty cæ phÇn c¬ giíi, l¾p m¸y vµ x©y dùng” . Môc lôc Lêi c¶m ¬n........................................................................................................1 I. Kh¸i qu¸t mét sè nÐt lín vÒ c«ng ty cæ phÇn c¬ giíi, l¾p m¸y vµ x©y dùng - VIMECO..........................................................................................2 1. Qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña c«ng ty ....................................2 2. §Æc ®iÓm vÒ chøc n¨ng ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty....3 3. NhiÖm vô chÝnh cña c«ng ty..................................................................3 4. Tæ chøc bé m¸y qu¶n lý cña c«ng ty.....................................................3 5. Tæ chøc c«ng t¸c kÕ to¸n t¹i c«ng ty cæ phÇn c¬ giíi vµ l¾p m¸y VIMECO ...................................................................................................................4 II. Nh÷ng néi dung ®· thùc tËp......................................................................5 III. Nh÷ng néi dung ®· thu ho¹ch ®îc trong thêi gian thùc tËp.................5 1.Sù ph©n cÊp qu¶n lý kinh doanh ............................................................5 2. T×nh h×nh ho¹t ®éng kinh doanh cña c«ng ty .......................................5 3. T×nh h×nh tµi chÝnh cña c«ng ty.............................................................7 4. C¬ cÊu nguån vèn t¹i c«ng ty................................................................8 5. Vèn lu ®éng...........................................................................................9 5.1. Vèn lu ®éng cña c«ng ty...............................................................9 5.2. HiÖu qu¶ sö dông vèn lu ®éng....................................................10 IV. Mét sè ®Ò xuÊt nh»m n©ng cao hiÖu qu¶ sö dông vèn lu ®éng t¹i C«ng ty cæ phÇn C¬ giíi L¾p m¸y vµ X©y dùng.............................................11 1. §¸nh gi¸ chung vÒ hiÖu qu¶ sö dông vèn lu ®éng t¹i C«ng ty cæ phÇn C¬ giíi L¾p m¸y vµ X©y dùng...................................................11 1.1. Nh÷ng mÆt m¹nh cña C«ng ty trong viÖc sö dông vèn...............11 1.2. Nh÷ng tån t¹i..............................................................................12 2. Mét sè ®Ò xuÊt nh»m n©ng cao hiÖu qu¶ sö dông vèn lu ®éng t¹i C«ng ty cæ phÇn C¬ giíi L¾p m¸y vµ X©y dùng ...............................12 2.1. Tæ chøc c«ng t¸c thu håi c«ng nî...............................................12 2.2. Tæ chøc c«ng t¸c qu¶n lý vèn vËt t hµng ho¸..............................13 3. KiÕn nghÞ.............................................................................................14 3.1. KiÕn nghÞ ®èi víi c«ng ty...........................................................14 3.2. KiÕn nghÞ víi nhµ trêng..............................................................15
- Xem thêm -