Tài liệu Báo cáo tổng hợp công ty cơ khí 79

  • Số trang: 35 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 37 |
  • Lượt tải: 0
nganguyen

Đã đăng 34345 tài liệu

Mô tả:

b¸o c¸o tæng hîp phÇn I: kh¸i qu¸t chung vÒ c«ng ty c¬ khÝ 79. I.qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn ,nhiÖm vô qua c¸c giai ®oan. 1.thßi kú tr-íc ®æi míi(1971-1989). a. tiÒn th©n cña c«ng ty c¬ khÝ 79. Z179 lµ mét nhµ m¸y s¶n xuÊt c«ng nghiÖp quèc phßng ®Ó gãp phÇn x©y dùng lùc l-îng vò trang ngµy mét ph¸t triÓn v÷ng m¹nh . 30 n¨m qua .nhµ m¸y ®· vinh dù nhiÒu sù kiÖn lÞch sö träng ®¹i ,chøng kiÕn nh÷ng b-íc tr-ëng thµnh v-ît bËc cña ®Êt n-íc trong sù nghiÖp b¶o vÖ tæ quèc vµ x©y dùng chñ nghi· x· héi . d-íi sù l·nh ®¹o cña ®¶ng ,cña bé quèc phßng ,nhµ m¸y kh«ng nghõg tr-ëng thµnh .tiÒn th©n cña z179 tõ nh÷ng tr¹m söa ch÷a trong kh¸ng chiÕn chèng ph¸p tíi thµng lËp c¸c x-ëng söa ch÷a trong hoµ b×nh .nhµ m¸y z179 ra ®êi trong giai ®o¹n c¶ n-íc ®ang ra søc hoµn thµnh nhiÖm vô chèng mü cøu n-íc vÜ ®¹i . tõ nh÷ng yªu cÇu vµ nhiÖm vô cÇn ph¶i x©y dùng nghµnh vËn t¶i qu©n sù cã mét ®éi ngò c¸n bé ,c«ng nh©n giái,cã mét nÒn s¶n xuÊt víi c«ng nh©n kü thu¹t tiªn tiÕn.côc qu¶n lý xe ®¨ giao cho z179 mét nhiÖm vô quan träng :chÕ thö c¸c phô tïng thay thÕ cho c¸c lo¹i xe c¬ giíi .®éng c¬ xe ,b¸nh r¨ng cam ,trôc khuûa, b¸nh r¨ng c«n xo¾n ,m¸y nÐn khÝ ,b¬m trî lùc ,tay l¸i… lÇn l-ît ®· ®-îc chÕ t¹o thµnh c«ng vµ ®-a vµo chÕ t¹o hµng lo¹t. tr¶i qua nh÷ng n¨m th¸ng x©y dùng vµ tr-ëng thµnh z179 ®· ®ãng gãp xøng ®¸ng vµo c«ng cuéc b¶o vÖ tæ quèc vµ x©y dùng chñ nghÜa x· héi . Q179 n»m ë ph¸i t©y thµnh phè c¸ch hµ néi 18 km,xa ®-êng quèc lé nªn rÊt khã kh¨n trong vËn chuyÓn vµ sinh ho¹t .®óng tr-íc nh÷ng khã kh¨n bÒ bén 1 trong nh÷ng ngµy ®Çu x©y dùng .nhiÖm vô trªn giao cho Q179 kh¸ nÆng nÒ :tËp hîp ®-îc mét ®éi ngò c¸n bé,c«ng nh©n lµnh nghÒ ,tËp hîp ®-îc c¸c trang thiÕt bÞ ®Î chÕ thö mét sè mÆt hµng míi cho côc nh- luyÖn ®óc gang cÇu ,®óc th©n m¸y ®éng c¬ xe tr-êng s¬n ,chÕ t¹o m©m chia ®iÖn vµ s¶n xuÊt mét sè khu«n mÉu cho côc .s«ng song víi viÖc nghiªn cøu chÕ thö Q179 cßn cã thªm mét nhiÖn vô quan träng n÷a lµ:phôc håi ®å cò ®Ó thay thÕ kÞp thêi cho c¸c lo¹i xe c¬ giíi trang côc bÞ háng. ®Çu n¨m 1971 ,cuéc chiÕn tranh leo thang cña ®Õ quèc mü ra miÒn b¾c rÊt ¸c liÖt v× vËy nhiÖm vô c¸ch m¹ng ®ßi hái nghµnh xe qu©n ®éi cã nh÷ng ®ãng gãp lín lao trong viÖc phôc vô vËn chuyÓn cho c¶ 2 miÒn nam b¾c .chñ tr-¬ng cña côc qu¶n lý xe lóc nµy lµ ®-a vµo s¶ xuÊt mét sè mÆt hµng ®¹t tiªu chuÈn quèc tÕ nh»m ®-a nghµnh xe qu©n ®éi cïng nghµnh xe viÖt nam v÷ng b-íc tiÕnlªn ngang tÇm hiÖn ®¹i ®Ó phôc vô cho yªu cÇu ®¸nh mü tr-íc m¾t vµ x©y dùng ®¸t n-íc mai sau.do ®ã ®Çu n¨m 1971 côc giao cho Q179 chÕ thö ®éng c¬ xe tr-êng s¬n theo kiÓu xe zin 130 cña liªn x« ,nghiªn cøu chÕ t¹o trôc khuûu vµ mét sè mÆt hµng kh¸c ®Ó phôc vô kÞp thêi cho chiÕn tr-êng .®©y lµ mét nhiÖm vô hÕt søc phøc t¹p ,®ßi hái tr×nh ®é kü thuËt cao ,®ßi hái ph-¬ng ph¸p tæ chøc tiªn tiÕn . trong khi ®ã q179 vÉn chØ lµ mét x-ëng mÉu mang tÝnh chÊt s¶n xuÊt nhá ,vÒ chuyªn m«n kü thuËt hoµn toµn phô thuéc vµo 2 phßng thiÕt kÕ vµ c«ng nghÖ cña côc ,ch-a cã mét c¬ cÊu tæ chøc hoµn chØnh .bªn c¹nh ®ã qu©n sè cña x-ëng ngµy méy t¨ng tõ 78 ng-êi ngµy míi thµnh lËp lªn ®Õn 260 ng-êi vµ ®Ðen ®Çu n¨m 1971lµ 650 ng-êi .®Ó ®¸p øng yªu cÇu vµ ngiÖm vô míi ®ßi hái c¸c ban ,c¸c tæ s¶n xuÊt còng cÇn gÊp rót më réng . tr-íc t×nh h×nh ®ã ngµy 15/3/1971 côc qu¶n lý xe ra quyÕt ®Þnh t¸ch x-ëng mÉu khái phßng c«ng nghÖ vµ chÝnh thøc thµng lËp nhµ m¸y A179.trong nghÞ quyÕt ®¶ng bé lÇn thø nhÊt ngµy 11/3/1972 cã ghi: “®Õn th¸ng 3 /1971 nh¯ m¸y ®­îc chÝnh thøc th¯nh lËp “.tõ ®ã ®Õn nay nhµ m¸y MANG tÝnh ®éc lËp vÒ hµnh chÝnh nhiÖm vô. 2 b.Thêi kú kiÖm toµn tæ chøc vµ thµnh tÝch ®¹t ®-îc trong nh÷ng ngµy ®Çu x©y dùng nhµ m¸y (3/1971-12/1973). ®Ó ®¸p øng d-îc yªu cÇu vµ nhiÖm vô ®-îc giao nªn sau khi thµnh lËp A179 nhanh chãng ph¸t triÎn vÒ mäi mÆt.c¬ cÊu tæ chøc ngµy mét hoµn thiÖn .côc chØ ®Þnh ban gi¸m ®èc ,ban c¸n bé chñ chèt. Th¸ng 5 /1971 ®¶ng uû côc qu¶n lý xe quyÕt ®Þnh cho A179 thµnh lËp ®¶ng uû gåm 5 ®ång chÝ do ®ång chÝ ®¹i uý D¦¥NG V¡N §iÖN lµm bÝ th-.toµn ®¶ng bé lóc nµy cã 3 chi bé gåm 74 ®¶ng viªn ,tû lÖl·nh ®¹o trong nhµ m¸y lµ 11,4%. NhiÖm vô cña nhµ m¸y trong giai ®o¹n nµy lµ nghiªn cøu chÕ hö vµ ®i vµo s¶n xuÊt hµng lo¹t ®éng c¬ xe tr-êng s¬n ,chÕ t¹o trôc khuûu ,m¸y nÐn khÝ ,b¬m trî lùc tay l¸i ,bÇu gi¶m sãc ngang ,cÇn g¹t m-a vµ nhiÒu bé gh¸ lín nhá cho c¸c nhµ m¸y b¹n trong côc. Vµ víi nç lùc cña c¸c bé c«ng nh©n viªn trong nhµ m¸y .A179 ®· chÕ t¹o thµnh c«ng 5 ®éng c¬ xe t-êng s¬n tr-íc thêi h¹n 4 ngµy vùot kÕ ho¹ch 40% . Trong thêi kú nµy ngoµi nhiÖm vô träng t©m ë trªn A179 cßn cã mét sè nhiÖm vô ®ét xuÊt nh- c¶i biªn cÇu xe ®Ó n©ng cao tÝnh viÖt d· sao cho phï hîp víi ®Þa h×nh viÖt nam . Trong giai ®o¹n 1972-1973:ngoµi nhiÖm vô chÕ t¹o 50 ®éng c¬ xe tr-êng s¬n cßn ph¶i nghiªn cøu chÕ thö: +b¬m trî lùc tay l¸i. +M¸y nÐn khÝ. +hép chuyÓn h-íng tay l¸i. +b¬m dÇu tù ®éng. +60 tÊn hµng dËp nãng ,20 tÊn khu«n g¸ l¾p. ngµy 11/3/1972nhµ m¸y më ®¹i héi ®¶ng bé lÇn thø nhÊt ®Ó ®¸nh gi¸ viÖc thùc hiÖn nhiÖm vô ,xem xÐt c¸c chØ tiªu kÕ ho¹ch .vµ kÕt qu¶ ®¹i héi ®· bÇu ®-îc 7 ®ång chÝ vµo ban chÊp hµnh ®¶ng bé do ®ång chÝ NGUYÔN CHÝ H¦íng lµm bÝ th-. 3 Cuèi th¸ng 6/1972 cuéc chiÕn tranh ph¸ ho¹i cña ®Õ quèc mü ngµy cµng quy m« vµ ¸c liÖt .côc qñan lý xe chØ thÞ cho A179 khÈn tr-¬ng ®-a nhµ m¸y ®i s¬ t¸n thµnh 3 khu: -khu A:®Ó l¹i miªu nha toµn bé ph©n x-ëng ®óc tiÕp tôc s¶n xuÊt vµ b¶o vÖ nhµ m¸y. -khu B:gåm toµn bé häc sinh häc nghÒ vµ c¸n bé phô tr¸ch lªn xu©n mai –hoµ b×nh. -khu C:lùc l-îng chñ yÕu cña nhµ m¸y s¬ t¸n t¹i x· ®¹i ¬n –tróc s¬n –hµ t©y. cuèi n¨m 1972 mnhµ m¸y hoµn thµnh nhiÖm vô vµ cã nhiÒu thµnh tÝch ®-îc héi ®ång chÝnh phñ tÆng hu©n ch-¬ng chiÕn c«ng h¹ng 3. Trong n¨m 1973 nhiªm vô chÝnh cña nhµ m¸y lµ tiÕp tôc s¶n xuÊt ®éng c¬ xe tr-êng s¬n vµ tiÕp tôc nghiªn cøu chÕ thö c¸c mÆt hµng cßn tån ®äng l¹i cña n¨m 1972 ®ã lµ b¬m trî lùc tay l¸i vµ m¸y nÐn khÝ, ThÕ lµ trong ®iÒu kiÖn khã kh¨n thiÕu thèn ë nhµ m¸y t¹i n¬i s¬ t¸n.c¸n bé c«ng nh©n viªn nhµ m¸y ®· miÖt mµi nghiªn cøu lao ®éng,quªn m×nh vµ s¸ng t¹o nªn ®· hoµn thµnh xuÊt s¾c nhiÖm vô ®-îc giao .viÑc chÕ tao thµnh c«ng 2 s¶n phÈmkhã ®ã lµ b¬m trî lùc tay l¸i vµ m¸y nÐn khÝ ®· kh¼ng ®Þnh vai trß cña c¸c ®ång chÝ l·nh ®¹o tæng côcvµ c¸n bé chñ chèt cña nhµ m¸y. c.nhµ m¸y trong h÷ng n¨m th¸ng x©y dùng sau chiÕn tranh b¾n ph¸ lÇn 2(cuèi1973 –cuèi1974). ®Çu quý IV-1973 thñ tr-ëng vò v¨n ®«n chØ ®Þnh cho A179 vÒ nghichuyÓn bÞ di chuyÓn toµn bé ®¬n vÞ vÒ ®Þa ®iÓm cò cña A175 t¹i x· tø hiÖp thanh tr× -hµ néi .nhiÖm vô tr-íc m¾t cña nhµ m¸y lóc nµy lµ s¶n xuÊt ®Ó ®¶m b¶o kÕ ho¹ch n¨m .mét mÆt tæ chøc c¸c ®éi xung kÝchvÒ tø hiÖp ®Ó x©y dùng mÆt b»ng víi diÖn tÝch lµ 87 ngh×n m 2 víi 38 ngh×n m 2 lµ nhµ x-ëng vµ n¬i lµm viÖc cïng víi 1 nhµ ¨n víi h¬n 500 chç ngåi. Cuèi th¸ng 12-1973 ®· b¾t ®Çu di chuyÓnc¸c trang thiÕt bÞ m¸y mãc vµ nh©n lùc vÒ ®Þa ®iÓm míi ë x· tø hiÖp . 4 ®Õn ®Çu quý III n¨m 1974 viÖc di chuyÓn c¬ b¶n ®· hoµn thµnh. NhiÖm vô cña nhµ m¸y trong giai ®o¹n nµy lµ tiÕp tôc s¶n xuÊt c¸c mÆt hµng ®· chÕ thö thµmh c«ng .ngoµi s¶n phÈm lµm theo kÐ ho¹ch nhµ m¸y cßn s¶n xuÊt theo ®¬n ®Æt hµng cña c¸c c¬ së bªn ngoµi vµ trong qu©n ®éi . Ng¹y 10-9-1974 ®Ó ®¸p øng víi yªu cÇu vµ nhiÖm vô míi tæng côc kü thuËt ®-îc thµnh lËp vµ A179 ®-îc ®æi thµnh Z179thuéc tæng côc kü thuËt.qu©n sè cña nhµ m¸y lóc nµy lªn tíi1134 ng-êi biªn chÕ trong 12 bé phËn cña c¸c phßng ban ph©n x-ëng.toµn ®¶ng bé cã 234 ®¶ng viªn sinh ho¹t trong 18 chi bé vµ mét ban chÊp hµnh ®¶ng bé gåm 11 ®ång chÝ do ®ång chÝ ®¹i uý nguyÕn døc huËn lµm bÝ th-.toµn nhµ m¸y cã 305 ®oµnviªn. d.thêi kú ph¸t triÓn sau khi s¸t nhËp. ®Çu n¨m 1975 ba c¬ së ®-îc s¸t nhËp vµo Z179. C¬ së I: nhµ m¸y b¸nh r¨ng gåm 440 ng-êi vµ c¸c thiÕt bÞ s¶n xuÊt b¸nh r¨ng. C¬ së II:nhµ m¸y rÌn dËp gåm 408 ng-êi vµ mét sè thiÕt bÞ nh:m¸y Ðp 250 tÊn ,mét sè m¸y bóa ,m¸y dËp. C¬ së III: nhµ m¸y rÌn m¹ gåm h¬m 300 ng-êi . KÓ tõ th¸ng 3 –1975 ®Õn th¸ng 10-1976 ba bé phËn trªn lÇn l-ît ®-îc s¸t nhËp vµo Z179 .tæng côc chØ thÞ ®ång chÝ NGUYÔN CHÝNH lµm quyÒn gi¸m ®èc. Trong thêi gian nµy nhµ m¸y cã 2 nhiÖm vô chÝnh lín ®ã lµ : *vËn chuyÓn toµn bé c¸c trang thiÕt bÞ ,nh©n lùc vÒ ®Þa ®iÓm tËp kÕt sao cho an toµn tuyÖt ®èi vÒ ng-êi vµ cña. *song song víi viÖc di chuyÓn nhµ m¸y ,võa thiÕt kÕ ,võa thi c«ng ,võa x©y l¾p thiÕt bÞ ®Ó ®i vµo s¶n xuÊt ®¶m b¶o kÕ ho¹ch n¨m. nhiÖm vô s¶n xuÊt sau khi s¸t nhËp lµ s¶n xuÊt b¸nh r¨ng,phô tïng « t«. n¨m 75-76 nhµ m¸y ®ái sang s¶n xuÊt b¸nh r¨ng c«n xo¾n c¸c lo¹i ,trôc then hoa,m¸y nÐn khÝ… 5 tõ nh÷ng bé phËn ph©n t¸n nhá bÐ ban ®Çu nhµ m¸y ®· tæ chøc thµnh c«ng mét c¬ së s¶n xuÊt lín ngµy mét ph¸t triÓn vÒ mäi mÆt . tæ chøc nhµ m¸y lóc nµy gåm 1100 ng-êi ,16 phßng ban ,6 ph©n x-ëng,42 kü s-,6 ®¹i häc nghiÖp vô ,677 c«ng nh©n kü thuËt,bËc thî b×nh qu©n lµ 3.3 vµ 262 nh©n viªn kh¸c. ngoµi viÖc s¶n xu¸t nhµ m¸y cßn tham gia s¶n xuÊt ( xin t©n -íc – hµ t©y 35 mÉu ruéng ®Ó trång lóa vµ kÕt hîp ch¨n nu«i tr©u ,bß ,vÞt. Cö ng-êi lªn tam ®¶o vì ®Êt trång s¾n.cho ng-êi vÒ ninh b×nh xin ®Êt trång c©y l-¬ng thùc vµ c©y thuèc) n¨m 1975 cïng víi viÖc di chuyÓn hµng ngµn tÊn trang thiÕt bÞ m¸y mãc nhµ x-ëng ®· hoµn thµnh 100,01%,s¶n l-îng hµng ho¸ ®¹t 3486900 ®ång .n¨m 1976 ®¹t 101,1 % s¶n l-îng hµng ho¸ ®¹t 5486900 ®ång .vµ c¶ 2 n¨m nhµ m¸y ®Òu ®-îc tæng côc tÆng b»ng khen. Ngµy 14-3-1977 ®¶ng bé tiÕn hµnh ®¹i héi d¶ng bé nhµ m¸y vµ ®· th¯nh c«ng tèt ®Ñp v¯ trong nghÞ quyÕt cã ®o¹n “®éng viªn to¯n bé lùc l-îng trong nhµ m¸y ®Èy m¹nh cao trµo thi ®ua nh»m hoµn thµnh xuÊt nhiÖm vô míi .chuyÓn biÕn toµn bé nh÷ng ph-¬ng ph¸p s¶n xuÊt cña nhµ m¸y tõ lèi qu¶n lý theo hµnh chÝnh bao cÊp sang ho¹ch to¸n kinh tÕ toµn diÖn nhºm thóc ®Èy mäi mÆt s°n xuÊt v¯ c«ng t¸c tiÕn lªn mét b­íc” Trung tuÇn th¸ng 6-1977 tæng côc kü thuËt ®iÒu ®ång chÝ HOµNG KIM KH¶i vÒ lµm gi¸m ®èc nhµ m¸y. Do ®-a mét sè ph-¬ng ph¸p t©n tiÕn vµo s¶n xuÊt vµ qu¶n lý tæ chøc nen n¨m 1977 nhµ m¸y ®· ®¹t ®-îc nh÷ng thµnh tÝch ®¸ng kÓ .gi¸ trÞ s¶n l-îng hµng ho¸ n¨m 1976 lµ 3400000®, n¨m 1977 lªn tíi 5100000®. STT Tªn s¶n phÈm 1976 1977 1 M¸y nÐn khi 171 bé 660 bé 2 B¬m trî lùc tay l¸i 650 bé 970 bé 3 B¸nh r¨ng 11287 c¸i 15846 c¸i 6 B¶ng so s¸nh hiÖu xuÊt lao ®éng cña n¨m 1976 so víi 1977 th«ng qua Mét sè mÆy hµng chñ yÕu N¨m 1978- 1980lµ nh÷ngv n¨m nhµ n-íc ®ang hµn g¾n vÕt th-¬ng chiÕn tranh th× chung quèc tiÕn hµnh x©m l-îc n-íc ta . Ngµy 10-7-1978 nghÞ quyÕt cña ®°ng uû nh¯ m¸y chØ râ “trong s°n xuÊt sÏ cã nh÷ng mÆt hµng ®ét xuÊt phôc vô cho chiÕn ®Êu .vÒ vËt t- kü thuËt cßn gÆp nhiÒu khã kh¨n “ §Ó ®èi phã víi t×nh h×nh thùc tª gi÷a th¸ng 7/1978 nhµ m¸y chuyÓn sang chÕ ®é lµm viÖc vµ sinh ho¹t theo thêi chiÕn . Tõ n¨m 1978 –1980 nhµ m¸y ®· s¶n xuÊt nhiÒu mÆt hµng ®ét xuÊt ®Ó phôc vô kÞp thêi cho chiÕn ®Êu :nh- s¶n xuÊt kÝch xe t¨ng ,s¶n xuÊt c¸c c«ng tr×nh xa ®Ó phôc vô söa ch÷a l-u ®éng .s¶n xuÊt 2000 g¹t m-a ,10000 kÑp c¸p ,10 triÖu ®¹n bi ,1 triªu con dao t«ng ,sè « t«… Trong giai ®o¹n nµy .trong c¶ 3 n¨m võa x©y dùng võa gãp phÇn phôc vô chiÕn ®Êu nhµ m¸y vÉn ®¶m b¶o s¶n xuÊt hoµn thµnh kÕ ho¹ch cña tæng côc giao .vµ trong 3 n¨m ®Òu ®-îc tæng cñtao b»ng khen. ChØ tiªu 1978 1979 1980 KÕ hoach tæng côc giao 5900000 6200000 3340000 Nhµ m¸y thùc hiÖn 6052000 6211000 3373000 100.18% 100.99% Tû lÖ hoµn thµnh kÕ 102.5% ho¹ch Th¸ng 11-1981 nhµ m¸y cã sù thay ®æi vÒ c¬ cÊu tæ chøc ®ång chÝ NGUyÔN CHÝNH vÒ nghØ h-u,®ång chÝ nguyÔn m·o ®-îc tæng côc chØ ®Þnh vÒ lµm gi¸m ®èc nhµ m¸y ,trong n¨m nµy nhµ m¸y chØ ®¹t 65% kÕ ho¹ch. §Õn n¨m 1982 sau khi vÒ lµm gi¸m ®èc nhµ m¸y ®ång chÝ nguyÔn m·o ®· cã mét sè thay ®æi kh¸ s©u s¾c .chØ trong mét thêi gian ng¾n nhµ m¸y ®· ®-a toµn bé c¸c ph©n x-ëng vµo ho¹ch to¸n kinh tÕ vµ ¸p dông nhiÒu biªn ph¸p tr¶ l-¬ng hÕt søc míi. -kho¸n th-ëng . 7 -tr¶ l-¬ng s¶n phÈm kh«ng h¹n chÕ . -tr¶ l-¬ng theo s¶n phÈm nhËp kho. -tr¶ l-¬ng theo kho¸n tõng viÖc ,giao quü l-¬ng cho c¸c x-ëng. V× cã sù thay ®æi tÝch cùc trong s¶n xuÊt nªn gi¸ trÞ s¶n l-îng cã n¨m 1982 b»ng c¶ 2 n¨m 1980,1981 céng l¹i . §Õn n¨m 1987 nhiÒu mÆt hµng phôc vô kinh tÕ ph¸t triÓn nh- :lÝp xe ®¹p,m¸y tuèt lóa… II. Thêi kú sau ®æi míi(1990 –nay). Sau khi ®ång chÝ nguyÔn v¨n ninh lªn lµm tæng bÝ th- n-íc céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam ®· më racho ®Êt n-íc mét con ®-êng míi.dÇn dÇn xo¸ bá m« h×nh kinh tÕ kÕ ho¹ch ho¸ tËp trung ,c«ng nhËn c¸c thµnh phÇn kinh tÕ vµ chØ ®¹o cho ®Êt n-íc ph¸t triÓn kinh tÕ theo h­íng ” nÒn kinh tÕ theo c¬ chÕ thÞ tr­êng cã sù qu°n lý cña nh¯ n­íc” §øng tr-íc c¬ héi míi cña ®Êt n-íc nhµ m¸y Z179 còng ®· vµo cuéc cïng ®Êt n-íc x©y dùng nÒn kinh tÕ míivíi rÊt nhiÒu c¬ héi míi còng nh- nh÷ng th¸ch thøc ®ang chê ®ãn nhµ m¸y. §-îc sù ®ång ý cña cÊp chñ qu¶n vµ tËp ®oµn dewoo thµnh lËp liªn doanh vidamco.phÇn lín ®Êt cña c«ng ty ®-îc dµnh cho liªn doanh nªn mÆt b»ng s¶n xuÊt bÞ thu hÑp ®i rÊt nhiÒu. Tr-íc khi liªn doanh nhµ m¸y Z179 cã diÖn tÝch lµ gÇn50 ngh×n m2 . sau khi liªn doanh nhµ m¸y ®· c¾t ®i 38 ngh×n m2 ®Êt cho liªn doanh nªn hiÖn nay diÖn tÝch cña nhµ m¸y chØ cßn 11ngh×nm2 .cïng víi sù thu hÑp cña mÆtb»ng th× mét phÇn lín c¸n bé c«ng nh©n cña nhµ m¸ycòng chuyÓn sang lµm viÖc t¹i liªn doanh nµy .trong khi ®ã c«ng ty l¹i kh«ng cã c¸c mÆt hµng quèc phßng ,cïng víi sù bÊt æn néi bé ,sù v-íng m¨c trong s¶n xuÊt kinh doanh ®· lµm cho c«ng ty kh«ng nh÷ng kh«ng ph¸t triÓn lªn ®-îc mµ cßn ngµy cµng trë nªn tôt hËu so víi nhiÒu doanh nghiÖp kh¸c trong qu©n ®éi .cè g¾ng t×m lèi tho¸t vµ b-¬n tr¶i ®Ó gi÷ v÷ng s¶n xuÊt ®¶m b¶o viÖc lµm cho c¸n bé c«ng nh©n viªn cña c«ng ty.c«ng ty c¬ khÝ 79 lu«n ph¶i ®øng tr-íc nhiÒu th¸ch thøc vµ sù c¹nh tranh quyÕt liÖt trªn thÞ tr-êng nhÊt 8 lµ vÒ gi¸ thµnh s¶n phÈm .bÊt lîi cña c«ng ty lµ nguån vèn qu¸ Ýt,m¸y mãc thiÕt bÞ ®· cò,thiÕu ®ång bé vµ xuèng cÊp .viÖc s¶n xuÊt ®a phÇn lµ ë møc nhá lÎ,®¬n chiÕc,Ýt cã lo¹i lín nªn hiÖu qu¶ thÊp.®êi sèng vµ viÖc lµm cña hµng tr¨m c¸n bé c«ng nh©n th-êng xuyªn bÞ ¶nh h-ëng.t×nh h×nh ®ã cø kÐo dµi vµ lµm cho nhiÒu ng-êi bi quan lo l¾ng,thiÕu yªn t©m vµ kh«ng g¾n bã víi c«ng ty. N¨m qua cïng víi sù hç trî nhiÒu mÆt cña c¬ quan chñ qu¶n nhÊt lµ vÒ nguån vèn ®· t¹o thªm ®iÒu kiÖn cho c«ng ty v÷ng b-íc ph¸t huy kh¶ n¨ng nghµnh nghÒ cña m×nh.c«ng ty ®· ®-îc ®Çu t- mua s¾m m¸y mãc vµ söa ch÷a thiÕt bÞ s¶n xuÊt b¸nh r¨ng .viÖc tinh gi¶m biªn chÕ vµ tõng b-íc æn ®Þnh tæ chøc còng ®-îc tiÕn hµnhlµm cho bé m¸y qu¶n lý s¶n xuÊt kinh doanh cã hiÖu qu¶ h¬n. Cïng víi viÖc s¶n xuÊt ®¸p øng cho nhu cÇu kh¸ch hµng nh- c¸c lo¹i phô tïng cho ®-êng d©ty t¶i ®iÖn ,phô tïng cho nghµnh s¶n xuÊt xi m¨ng ,nghµnh ®-êng s¾t,nghµnh dÇu khÝ… c«ng ty ®Èy m¹nh nghiªn cøu ,thiÕt kÕ chÕ t¹o thµnh c«ng nhiÒu mÆt hµngmíi nh-:b¸nh r¨ng hép sè m¸y n«ng nghiÖp ,hép sè hµnh tinh vi sai cho nhµ m¸y c¬ khÝ quang trung . 9 II.c¬ cÊu, tæ chøc bé m¸y cña cong ty c¬ khÝ 79. 1.kh¸i qu¸t vÒ c¬ cÊu ,tæ chøc vµ nhiªm vô chung cña nhµ m¸y. a.c¬ cÊu ,tæ chøc cña c«ng ty. Ban gi¸m ®èc Phßng Phßng Phßn Phßn Phßn Phßng Phßng kÕ tæ g tµi g c¬ g kü chÝnh hµnh ho¹ch chøc chÝnh ®iÖn thuËt trÞ chÝnh (vËt lao –kÕ t-) ®éng to¸n Ph©n Ph©n Ph©n x-ëng x-ëng ra x-ëng c¬ khÝ c«ng c¬ khÝ I nãng III Tæ t¹o Tæ rÌn Tæ ®óc ph«i Tæ nhiÖt luyÖn 10 Tæ m¹ HiÖn nay do c«ng ty ®ang trong thêi kú phôc håi nªn c¬ cÊu tæ chøc cña nhµ m¸y gåm cã ban gi¸m ®èc ,7 phßng ban vµ 3 ph©n x-ëng . + Ban gi¸m ®èc gåm cã quyÒn gi¸m ®èc la ®ång chÝ trÇn ®øc h-ng.vµ 2 phã gi¸m ®èc phô tr¸ch vÒ §¶ng vµ kinh doanh . +c¸c phßng ban bao gåm: Tªn phßng Sè ng-êi Phßng kÕ ho¹ch 12 Phßng lao ®éng 4 Phßng tµi vô 5 Phßng kü thuËt 5 Phßng c¬ ®iÖn(KCS) 16 Phßng chÝnh trÞ 2 Phßng hµnh chÝnh 21 + c¸c ph©n x-ëng bao gåm:  Ph©n x-ëng gia c«ng nãng gåm cã c¸c tæ : -t¹o ph«i. -rÌn -®óc -nhiÖt luyÖn -m¹ . *ph©n x-ëng c¬ khÝ I: *ph©n x-ëng c¬ khÝ III: b. NhiÖm vô chung cña nhµ m¸y: KÕt hîp kinh tÕ víi quèc phßng ,hoµn thµnh tèt nhiÖm vô ®-îc tæng côc giao. §¶m b¶o c«ng ¨n viÖc lµm vµ thu nhËp cho c¸n bé c«ng nh©n viªn cña nhµ m¸y. kh«ng ®Ó con em c«ng nh©n viªn trong nhµ m¸y m¾c ph¶i nh÷ng tÖ n¹n x· héi. Kh«ng cã hé nghÌo ®ãi trong c¸n bé c«ng nh©n viªn nhµ m¸y. 11 2.chøc n¨ng nhiÖm vô cô thÓ cña c¸c phßng ban. a.Chøc n¨ng nhiÖm vô cña ban gi¸m ®èc. +Chøc n¨ng nhiÖm vô cña gi¸m ®èc nhµ m¸y: -chÞu tr¸h nhiÖm chung ,toµn diÖn c¸c mÆt cña nhµ m¸y. -trùc tiÕp chØ ®¹o c¸c lÜnh vùc c«ng t¸c. .c«ng t¸c kÕ ho¹ch .c«ng t¸c tµi chÝnh. .c«ng t¸c tæ chøc lao ®éng- tiÒn l-¬ng. .c«ng t¸c ®Çu t- ph¸t triÓn: tuú theo c¸c lÜnh vùc ®Çu t- gi¸m dèc sÏ giao cho c¸c phã gi¸m ®èc thùc hiÖn cô thÓ c«ng t¸c naú. +Chøc n¨ng nhiÖm vô cña phã gi¸m ®èc. -Thùc hiÖn chøc n¨ng nhiÖm vô phã gi¸m ®èc vÒ chÝnh trÞ do §¶ng uû tæng côc c«ng nghiÖp quèc phßng quy ®Þnh. -Gióp gi¸m ®èc nhµ m¸y chØ ®¹o ,triÓn khai thùc hiÖn lÜnh vùc c«ng t¸c . .c«ng t¸c chÝnh trÞ. .c«ng t¸c hµnh chÝnh hËu cÇn. .c«nh t¸c thanh tra ,ph¸p chÕ . .mét sè néi dung cña c«ng t¸c ®Çu t- ph¸t triÓn. .c«ng t¸c kih doanh . .c«ng t¸c vËt t- kho tµng. .c«ng t¸c kü thuËt. .c«ng t¸c ®iÒu hµnh s¶n xuÊt. C¸c phã gi¸m ®èc cña nhµ m¸y ph¶i chÞu tr¸ch nhÞªm tr-íc gi¸m ®ècnhµ m¸y trong viÖc chØ ®¹o c¸c lÜnh vùc c«ng t¸c®-îc ph©n c«ng vµph¶i chñ ®éng ph«Ý hîp víi nhau ®Ó thùc hiÖn c¸c c«ng viÖc kh«ng ®-îc ph©n c«ng. b.Chøc n¨ng nhiÖm vô cña phßng tæ chøc lao ®éng. +VÞ trÝ ,chøc n¨ng 12 phßng tæ chøc lao ®éng lµ c¬ quan trùc thuéc gi¸m ®èc ,chuyªn nghiªn cøu ,vËn dông vµ hoµn thiÖn c«ng t¸c tæ chøc ,qu¶n lý xÝ nghiÖp ,nghiªn cøu vËn dông vµ tæ chøc thùc hiÖn c¸c chÕ ®é chÝnh s¸ch ®· ban hµnh víi c¸n bé ,c«ng nh©n viªn trong c«ng ty.®¶m b¶o thùc hiÖn qu¶n lý lao ®éng ,qu¶n lý tæ chøc biªn chÕ theo yªu cÊu nhiÖm vô s¶n xuÊt tõng thêi kú mét c¸hc hîp lý nhÊt ,tiÕt kiÖm nhÊt ,t¨ng n¨ng xuÊt lao ®éng .lµ c¬ quan nghiªn cøu ,x©y dùng ph-¬ng thøc tr¶ l-¬ng hîp lý,båi d-ìng ®µo t¹o d¹y nghÒcho c«ng nh©n vµ thùc hiÖn chÕ ®é b¶o hé lao ®éng trong toµn nhµ m¸y. +NhiÖm vô chung cña phßng tæ chøc lao ®éng. .C¨n cø vµo nhiÖm vô ,®Æc ®iÓm t×nh h×nh cña nhµ m¸y ,nghiªn cøu ®Ò nghÞ gi¸m ®èc quyÕt ®Þnh c¬ cÊu ,x¾p xÕp biªn chÕ c¸c phßng, ban ,px .x©y dùng hoµn thiÖn c¸c chÕ ®é néi quy cña nhµ m¸y.h-íng dÉn viÖc x©y dùng c¸c nhiÖm vô chøc tr¸ch cho ®Õn tõng chøc danh c«ng t¸c trong nhµ m¸y,tæ chøc ban hµnh vµ theo dâi thùc hiÖn ,tõng thêi kú tæ chøc chØnh lý bæ xung. .C¨n cø nhiÖm vô kÕ ho¹ch vµ yªu cÇu s¶n xuÊt trong n¨m lËp kÕ ho¹ch ®¸p øng lao ®éng ®¶m b¶o yªu cÇu cho s¶n xuÊt. .Tæ chøc thùc hÞªn ®óng vµ ®Çy ®ñ c¸c chÝnh s¸ch,chÕ ®é cã liªn quan ®Õn viÖc t¨ng gi¶m nh©n sùvµ qu¶n lý sö dông lao ®éng .cïng c«ng ®oµn thùc hiÖn c¸c chÝnh s¸ch ,chÕ ®é vÒ b¶o hiÓm x· héi vµ phóc lîi tËp thÓ. .Tæ chøc qu¶n lý chÆt chÏ lùc l-îng lao ®éng vÒ mäi mÆt(trong ®ã viÖc qu¶n lý hå s¬,lý lÞch…)cã sù phèi hîp víi v¨n phßng ®¶ng uû. .Tæ chøc phæ biÕn qu¸n triÖt c¸c chÕ ®é chÝnh s¸ch mét c¸ch kÞp thêi vµ th-êng xuyªn ®Õn c¸c ®èi t-îng thùc hÞªn vµ h-íng dÉn viªch thi hµnh. .Thùc hiÖn ®Çu ®ñ c¸c chÕ ®é b¸o c¸o víi cÊp trªn theo quy ®Þnh. 13 .x©y dùng c¸ chÕ ®é .néi quy thuéc ph¹m vi c«ng t¸c tæ chøc nh©n sù ,c¸c nhiÖm vô chøc tr¸ch ,chÕ ®é c«ng t¸c,lÒ lèi lµm viÖc cña tõng høc danh c«ng t¸c trong phßng ,tæ chøc thùc hiÖn vµ ®Þnh kú tæng kÕt bæ xung. .TÝnh to¸n lËp kÕ ho¹ch quü l-¬ngvµ qu¶n lý quü l-¬ng cña nhµ m¸y. .C¨n cø c¸c ®Þnh møc ban ®Çu(do phßng kü thuËt x©y dùng ) tæ chøc theo dâi viÖc thùc hiÖn x©y dùng hoµn thiÖn bæ xung c¸c ®Þnh møc lao ®éng tõng th¬i kú tæng kÕt vµ tæ chøc xÐt duyÖt,hiÖu chØnh. .Trùc tiÕp chØ ®¹o ,tæ chøc viÖc tr¶ l-¬ng theo s¶n phÈm,x¸c minh c¸c chøng tõ,thanh to¸n tiÒn l-¬ng ,tiÒn th-ëng vµ nh÷ng kho¶n tiÒn l-¬ng kh¸c cña c¸c bé phËn vµ c¸ nh©n trong xÝ nghiÖp. .LËp kÕ ho¹ch an toµn lao ®éng quý ,n¨m,kiÓm tra th-êng xuyªn vµ ph¸t hiÖn kÞp thêi nh÷ng thiÕu xãt vÒ b¶o hé lao ®éng .x¸c minh nguyªn nh©n c¸c vô tai n¹n lao ®éng ,®Ò xuÊt biÖn ph¸p xö lý,phßng ngõa. .KiÓm tra viÖc cÊp ph¸t vµ sö dông trang bÞ b¶o hé lao ®éng.viÖc båi d-ìng hiÖn vËt ,thêi gian lµm viÖc cña c«ng nh©n lµm ë n¬i nÆng nhäc ,®éc h¹i. .Tæ chøc qu¶n lý c¸c kú thi n©ng bËc ,kiÓm tra tay nghÒ ,thi thî giái,lµm th- ký cho c¸c héi ®ång thi nµy. .Tæ chøc tuyªn truyÒn ,phæ biÕn khoa häc kü thuËt trong nhµ m¸y.chØ ®¹o c«ng t¸c tæng kÕt x©y dùng c¸c b¸o c¸o chuyªn ®Ò vÒ kü thuËt,nghiÖp vô. .x©y dùng phßng thµnh mét tËp thÓ v÷ng m¹nhvÒ tt-ëng,®¹o ®øc t¸c phong,giái vÒ nghÞªp vô ,mäi ng-êi th«ng th¹o chøc tr¸ch vµ hoµn thµnh s¸ng t¹o mäi nhiÖm vô. +NhiÖm vô cô thÓ cña phßng tæ chøc lao ®éng. Tr-ëng phßng(chó ph¹m ®×nh chÝnh):phô tr¸ch chung ,ký duyÖt ,häp. 14 Phã phßng(chó nguyÔn v¨n giéng):phô tr¸ch vÒ m¶ng tiÒn l-¬ng,®Þnh møc lao ®éng ,vµ phô tr¸ch vÒ m¶ng ®µo t¹o . Nh©n viªn-( c« nguyÔn thÞ kh¶):phô tr¸ch vÒ m¶ng chÊm c«ng qu¶n lý lao ®éng.qu¶n lý nghØ phÐp cña c«ng nh©n trùc tiÕp s¶n xuÊt. -(c« trµn thÞ thuû):phô tr¸ch vÒ b¶o ®¶m c¸c chÕ ®é ,chÝnh s¸ch cho ng-êi lao déng,vµ c«ng ®ßan nhµ m¸y. +QuyÒn h¹n cña phßng tæ chøc lao ®éng: .H-íng dÉn chØ ®¹o ,kiÓm tra,®«n ®èc c¸c ph©n x-ëng ,phßng ban vÒ mÆt nghiÖp vô tæ chøc ,nh©n sù ,huÊn luyÖn ,®µo t¹o,an toµn b¶o hé lao ®éng. .Phæ biÕn qu¸n triÖt vµ h-íng dÉn thi hµnh c¸c chÕ ®é ,chÝnh s¸ch cóa ®¶ng vµ nhµ n-íc vÒ mÆt lao ®éng tiÒn l-¬ng. .Tham gia c¸c héi ®ång l-¬ng,c¸c héi ®ång kû luËt,héi ®ång s¸ng kiÕn,héi ®ång n¨ng bËc…cña nhµ m¸y. .§×nh chØ t¹m thêi c¸c cuéc thi cökh«ng ®óng thÓ lÖ vµ chÞu tr¸ch nhiÖm tr-íc gi¸m ®èc vÒ quyÕt ®Þnh ®ã. .§Ò nghÞ xÐt n©ng bËc,khen th-ëng ,kû luËt ®èi víi c¸n bé c«ng nh©n viªn. +phßng tæ chøc lao ®éng cã quan hÖ c«ng t¸c víi c¸c phßng: -phßng kÕ ho¹ch: *giao: @:th«ng b¸o sè l-îng lao ®éng t¨ng gi¶m cña c¸c ph©n x-ëngtõng thêi kú,c©n ®èi lao ®éng n¨m ,quý ,th¸ng. @:th«ng b¸o biªn chÕ ,tuyÓn dông toµn nhµ m¸y vµ cña riªng phßng kÕ ho¹ch. @:t×nh h×nh sè l-îngvµ kÕ ho¹ch quü l-¬ng n¨m,quý ,th¸ng.tØ lÖ quy ®Þnh vÒ sö dông thêi gian lao ®éng cña c¸c ph©n x-ëng. @:dù tr÷ kinh phÝ vµ kÕ ho¹ch mua s¾m trang bÞ b¶o hé lao ®éng hµng n¨m.møc giê cña c¸c mÆt hµng s¶n xuÊt trong n¨m . 15 @:kÕ ho¹ch ®µo t¹o huÊn luyÖn n©ng bËc thî hµng n¨m. +phßng kÕ to¸n- tµi chÝnh: *giao: @:c¸c quyÕt ®Þnh ®iÒu ®éng ,tuyÓn dông ,n©ng bËc vµ gi¶i quyÕt chÕ ®é b¶o hiÓm x· héi. @:th«ng b¸o biªn chÕ cña phßng kÕ o¸n-tµi chÝnh. @:toµn bé chøng tõ thanh to¸n l-¬ng cña toµn nhµ m¸yvµ c¸c ph©n x-ëng thuéc nhµ m¸y. @:dù to¸n kinh phÝ b¶o hé lao ®éng huÊn luyÖn n©ng bËc hµng n¨m. +phßng qu¶n trÞ hµnh chÝnh: *giao: @:th«ng b¸o biªn chÕ cña phßng hµnh chÝnh-qu¶n trÞ @:c¸c yªu cÇu vÒ x©y dùng néi quy,chÕ ®é nhiÖm vô trøc tr¸ch thuéc chøc n¨ng qu¶n lý cña phßng hµnh chÝnh qu¶n trÞ. @:nhu cÇu sæ s¸ch ,biÓu mÉu t¹i liÖu cÇn ®Æt in @:c¸c c«ng v¨n b¸o c¸o tµi liÖu cÇn göi ®i. @:cung cÊp c¸c sè liÖu mµ gi¸m ®èc yªu cÇu . @:c¸c yªu cÇu vÒ kiÓm tra søc khoÎ cho c¸c tr-êng hîp xÐt tuyÓn dông ,gi¶i quyÕt b¶o hiÓm x· héi ®i n-íc ngoµi. @:bµn viÖc tæ chøc båi d-ìng ®éc h¹i,ca 3 kÞp thêi,bµn tæ chøc kh¸m bÖnh,ph¸t thuèc ,tr-êng hîp cÊp cøu trong s¶n xuÊt vµ kiÓm tra søc khoÎ ®Þnh kú cho c¸n bé c«ng nh©n viªn trong nhµ m¸y. +phßng kü thuËt –c¬ ®iÖn –kiÓm nghiÖm. *giao: @:th«ng b¸o biªn chÕ cho tõng phßng. @:c¸c yªu cÇu vÒ x©y dùng néi quy,chÕ ®é nhiÖm vô ,chøc tr¸ch thuéc chøc n¨ng qu¶n lýcña tõng phßng. @:c¸c yªu cÇu vÒ tiªu chuÈn c¸c bËc thî. 16 @:c¸c ®Þnh møc lao ®éng nghiªn cøu cÇn ®iÒu chØnh. @:yªu cÇu vÒ ®Ò thi vµ néi dung n©ng bËchµng n¨m (c¶ gi¸o viªn khi cã yªu cÇu). +Víi c¸c ph©n x-ëng: *giao: @:b¶n c©n ®èi lao ®éng th¸ng ,quý ,n¨m cña tõng ph©n x-ëng. @:b¶ng ®Þnh møc giê cña tõng ph©n x-ëng. @:c¸c th«ng b¸o söa ®æi ®Þnh møc giê cña s¶n phÈm @:kiÓm tra vÒ kªt luËn vÒ an toµn trong s¶n xuÊt c¸c ph©n x-ëng. @:lµm thñ tôc thanh to¸n l-¬ng víi c¸c ph©n x-ëng. @:kÕ ho¹ch ®µo t¹o n©ng bËc hµnh n¨m. @:th«ng b¸o kÞp thêi c¸c v¨n b¶n kh¸c. c.NhiÖm vô chøc n¨ng phßng kÕ to¸n tµi chÝnh: +vÞ trÝ chøc n¨ng: phßng kÕ to¸n –tµi chÝnh lµ c¬ quan trùc thuéc gi¸m ®èc,cã tr¸ch nhiÖm. .Th«ng qua c¸c sè liÖu h¹ch to¸n kÕ to¸n ,gióp gi¸m ®èc chØ ®¹o mäi ho¹t ®éng s¶n xuÊt ,ho¹t ®éng kinh tÕ cña xÝ nghiÖp. .Tæ chøc vµ qu¶n lý viÖc chÊp hµnh c¸c chÝnh s¸ch,chÕ ®é ,thÓ lÖ tµi chÝnh cña ®¶ng vµ nhµ n-íc ban hµnh víi xÝ nghiÖp. .Gãp phÇn tÝch cùc vµo viÖc khai th¸c vµ sö dông hîp lý,tiÕt kiÖm søc ng-êi ,søc cña ,b¶o toµn vµ sö dông tèt vèn cã hiÖu qu¶ ®-a s¶n xuÊt cña xÝ nghiÖp ph¸t triÓn ,®¹t hiÖu qu¶ kinh tÕ cao. + NhiÖm vô cô thÓ: c«ng t¸c nghiÖp vô kÕ to¸n ,thèng kª ,kiÓm so¸t ho¹ch to¸n. .Tæ chøc vµ thùc viÖc vµo sæ,ghi chÐp thanh to¸n vµ ph¶n ¸nh chÝnh x¸c tÊt c¶ c¸c ho¹t ®éng s¶n xuÊt,kinh doanh cña xÝ nghiÖp gåm: .C¸c kho¶n chi phÝ s¶n xuÊt,chi phÝ l-u th«ng ,chi tiªu hµnh chÝnh sù nghiÖp. 17 .sè l-îng ,chÊt l-îng s¶n phÈm ,b¸n thµnh phÈm. .Th-êng xuyªn kiÓm tra chÆt chÏ viÖc chÊp hµnh c¸c chÕ ®é b¶o qu¶n,sö dông nhËp xuÊt tµi s¶n,vËt t-. .KiÓm soat viÖc thùc hiÖn cac chÕ ®é kû luËt tµi chÝnh ,c¸c kho¶n thu nhËp vµ viÖc sö dung ®óng ®¾nc¸c kho¶n vèn. .Gi¸m s¸t viÖc chÊp hµnh chÕ ®é qu¶n lý tµi chÝnhvÒ lao ®éng tiÒn l-¬ng ,phô cÊp ,quü l-¬ngvµ chÕ ®é b¶o ®¶m ®iÒu kiÖn lµm viÖc ,søc khoÎ ®êi sèng cña c¸n bé. .N¾m v÷ng sù biÕn ®éng chung vÒ tµi s¶n cè ®Þnh chung cña nhµ m¸y vµ tõng bé phËn. C«ng t¸c tµi chÝnh. .C¨n cø vµo kÕ ho¹ch s¶n xuÊt ,kü thuËt ,tµi chÝnh ®· ®-îc duyÖt ®Ó x©y dùng kÕ ho¹chthu chi tµi chÝnh n¨m,quý vµ lËp dù to¸n thu chi hµng th¸ng cña nhµ m¸y.theo dâi ,qu¶n lý t×nh h×nh sö dông c¸c lo¹i vèn vµ nguån vèn nghiªn cøu c¸c biÖn ph¸p sö dông vèn tiÕt kiÖm cã hiÖu qu¶ cao. .LËp kÕ ho¹ch thu chi tiÒn mÆt vµ qu¶n lý viÖc thùc hiÖn c¸c kho¶n thu ,chi tiÒn mÆt,quü tiÒn mÆt vµ c¸c chøng kho¸n kh¸c cã gi¸ trÞ nhtiÒn nhËn,lÜnh tiÒn mÆt vµ nép tiÌn mÆt vµo nh©n hµng theo lÖnh chi ,thu cña gi¸m ®èc . .Theo dâi vµ gi¶i quyÕt viÖc thanh to¸n sßng ph¼ng,®óng h¹n ,®óng thñ tôc mäi kho¶n c«ng nî. .x©y dùngkÕ ho¹h kinh phÝvµ th«ng b¸o t×nh h×nh chi cho c¸c phßng ban. C«ng t¸c tæ chøc qu¶n lý: .x©y dùng c¸c chÕ ®é ,néi quy thuéc ph¹m vi chøc n¨ng qu¶n lý cña phßng,x©y dùng nhiÖm vô,chøc tr¸ch ,lÒ lèi lµm viÖc cña tõng chøc danh c«ng t¸c cña phßng ,tæ chøc thùc hiÖn vµ ®Þnh k× rót kinh nghiÖm,chØnh lý. d.chøc n¨ng nhiÖm vô cña phßng kü thuËt: 18 +vÞ chÝ chøc n¨ng : Phßng kü thuËt nhµ m¸y trùc thuéc phã gi¸m ®èc kü thuËt ,cã tr¸ch nhiÖm :nghiªn cø thiÕt kÕ ,lËp quy tr×nh c«ng nghÖ s¶n phÈm ®¶m b¶o c«ng t¸c kü thuËt co ho¹t ®éng cña nhµ m¸y. +NhiÖm vô cô thÓ: .ThiÕt kÕ c¸c s¶n phÈm míi hoÆc thiÕt kÕ c¶i tiÕn s¶n phÈm theo yªu cÇu s°n xuÊt cña nh¯ m¸y.vËn dông thùc hiÖn ®Çy ®ñ “tiª chuÈn nh¯ n­íc “.b°o ®°m thiÕt kÕ cã chÊt l­îng ,cã tÝnh n¨ng sö dông tèt,cã tÝnh kinh tÕ vµ cã tÝnh c«ng nghÖ cao. .Nghiªn cøu tµi liÖu thiÕt kÕ cña c¸c s¶n phÈm kh«ng do nhµ m¸y thiÕt kÕ,ph¸t hiÖn nh÷ng sai sãt,nh÷ng bÊt hîp lý vµ c¸c yªu cÇu kh«ng phï hîpvíi kh¶ n¨ng c«ng nghÖ cña nhµ m¸y,®Ì nghÞ c¬ quan cã thÈm quyÒn söa ®æi. .Thùc hiÖn viÖc cÊp ph¸t thu håi ,qu¶n lý tµi liÖu thiÕt kÕ ,c«ng nghÖ thao ®óng quy ®Þnh trong ®iÕu lÖ c«ng t¸c kü thuËt. .Chñ tr× c«ng t¸c chÕ thö ®Þnh h×nh s¶n phÈm.chØ ®¹o vµ tæng kÕt chÕ thö,chØnh lý tµi liÖu thiÕt kÕ .®-a duyÖt chÝnh thøc ®Ó ®-a vµo s¶n xuÊt lo¹t. .Tæ chøc vµ qu¶n lý kho s¶n phÈm mÉu cña nhµ m¸y .®Þnh kú tæ chøc kiÓm tra mÉu mùc s¶n ph©mtrong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt .nÕu ph¸t hiÕn sai sãt ph¶i cã biÖn ph¸p gi¶i quyÕtvµ b¸o c¸o gi¸m ®èc ngay. . Tham gia c«ng t¸c nghiªn cøu khoa häc,phæ biÕn khoa häc kü thuËt vµ c«ng t¸c huÊn luyÖn cña nhµ m¸y theo c¸c néi dung ®-îc ph©n c«ng. .Nghiªn cøu ¸p dông c¸c c«ng nghÖ míi vµo s¶n xuÊt nghiªn cøu,c¶i tiÕn c«ng nghÖ s½n cã .gi¶i quyÕt kÞp thêi c¸c v-íng m¾ckü thuËt ®¶m b¶o s¶n xuÊt liªn tôc,cã n¨ng xuÊt vµ chÊt l-îng cao. .Tæ chøc ,theo dâi ,nu«i d­ìng phong tr¯o “ph¸t huy s¸ng kiÕn ,c°i tiÕn kü thuËt ,hîp lý ho¸ s°n xuÊt “. 19 .X©y dùng phßng thµnh mét tËp thÓ v÷ng vµng vÒ nhËn thøc t- t-ëng ,c㮹o ®øc ,t¸c phong tèt.giái chuyªn m«n kü thuËtcã kh¶ n¨ng hßcn thµnh tèt mäi nhiÖm vô ®-îc giao. e.NhiÖm vô chøc n¨ng phßng c¬ ®iÖn: +VÞ trÝ ,chøc n¨ng Phßng c¬ ®iÖn trùc thuéc phã gi¸m ®èc kü thuËt ,cã tr¸ch nhiÖm chØ ®¹o vµ cung cÊp c¸c nguån n¨ng l-îng ,l¾p ®Æt sö dông,b¶o d-ìng,söa ch÷a vµ c¶i tiÕn toµn bé thiÕt bÞ vµ ph-¬ng tiÖn vËn chuyÓncña nhµ m¸y ,chØ ®¹o c«ng t¸c ph©n x-ëng c¬ ®iÖn vµ kho c¬ ®iÖn. +NhiÖm vô cô thÓ. .Tæ chøc,thùc hiÖn söa ch÷a chu kú ,ch¨m sãc kü thuËt,toµn bé thiÕt bÞ c«ng nghÖ ,n¨ng l-îng ,ph-¬ng tiÖn vËn chuyÓn trong nhµ m¸ytheo kÕ ho¹ch söach÷a dù phßng hµng n¨m ®· ®-îc duyÖt. .Nghiªn cøu thùc hiÖn c¸c biÖn ph¸ptæ chøc vµ kü thuËtnh»m gi¶m thêi gian ngõng mayswar ch÷a vµ keã dµituæi thä cña m¸y. .Th-êng xuyªn kiÓm tra viÖc sö dông vµ tr¹ng th¸i kü thuËtcña thiÕt bÞ ,kÞp thêi ¸p dông c¸c biÖn ph¸p phßng háng m¸y bÊt th-êng vµ kh«ng an toµn khi sö dông. .N©ng cao tr×nh ®é kü thu©t, tay nghÒ ,¸p dông vµ nghiªn cøu nh÷ng kinh nghiÖm tiªn tiÕn ,quy tr×nh c«ng nghÖ míi vµ c«ng t¸c söa ch÷a ®Ó gi¶m c¸c chØ tiªu tiªu hao cho söa ch÷a h¹ gi¸ thµnh vµ c¶i thiÖn ®iÒu kiÖn lµm viÖc cho c«ng nh©n. .Qu¶n lý vµ tæ chøc thùc hiÖn c«ng t¸c dÇu mì ,n-íc t-íi m¸t,d©y chuyÒn lùc cho c¸c m¸y ho¹t ®éng. .Tæ chøc c«ng t¸c thèng kª ,l-u tr÷ hå s¬ kü thuËt vµ thùc hiÖn nghiªm chÕ ®é b¸o cao. f.chøc n¨ng nhiÖm vô cña phßng chÝnh trÞ. +vÞ trÝ ,chøc n¨ng. ChÝnh trÞ(phßng,ban) lµ c¬ quan ®¶m nhiÖm c«ng t¸c chÝnh trÞ ,ho¹t ®éng d-íi sù l·nh ®¹o trùc tiÕp cña ®¶ng uûvµ sù chØ ®¹o cña c¬ quan 20
- Xem thêm -