Tài liệu Báo cáo thực tập tôt nghiệp“quy trình sản xuất dầu nhờn tại nhà máy sản xuất dầu nhờn nhà bè”

  • Số trang: 126 |
  • Loại file: DOCX |
  • Lượt xem: 21 |
  • Lượt tải: 0
nguyennhung34993

Tham gia: 24/04/2016

Mô tả:

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH KHOA CÔNG NGHỆ HÓA HỌC BÁO CÁO THỰC TẬP TÔT NGHIỆP “QUY TRÌNH SẢN XUẤT DẦU NHỜN TẠI NHÀ MÁY SẢN XUẤT DẦU NHỜN NHÀ BÈ” LỚP CDHD 4- NHÓM HÓA DẦU 2 GVHD TRẦN THỊ HỒNG Tröôøng Ñaïi Hoïc Coâng Nghieäp TP.HCM Nghieäp Khoa Coâng Ngheä Hoaù Hoïc Nhaø Beø Baùo Caùo Thöïc Taäp Toát ÑVTT: Nhaø Maùy Saûn Xuaát Daàu Nhôøn LÔØI CAÛM ÔN Lôøi caûm ôn ñaàu tieân, chuùng em xin chaân thaønh gôûi ñeán Ban Giaùm Hieäu Tröôøng Ñaïi Hoïc Coâng nghieäp TP.HCM, caùc thaày coâ Khoa Hoùa vaø nhaát laø thaày coâ boä moân Hoùa Daàu ñaõ heát loøng giaûng daïy vaø taïo ñieàu kieän ñeå chuùng em ñöôïc hoïc vaø thöïc taäp, giuùp chuùng em hieåu nhieàu hôn veà ngaønh hoïc cuõng nhö ngheà nghieäp cuûa mình. Chuùng em xin gôûi lôøi caûm ôn saâu saéc ñeán Ban Giaùm Ñoác nhaø maùy Saûn Xuaát Daàu Nhôøn Nhaø Beø-Kho B, caùc Coâ, Chuù, Anh, Chò trong nhaø maùy, ñaëc bieät laø chuù Nguyeãn Taán Lôïi ñaõ taän tình chæ daïy chuùng em veà ñaëc ñieåm coâng ngheä, caùch vaän haønh caùc thieát bò. Giuùp chuùng em coù theâm coù theâm nhöõng kinh nghieäm thöïc teá thaät boå ích ñeå boå sung vaøo kieán thöùc maø chuùng em ñöôïc hoïc ôû tröôøng. Ñeå hoaøn thaønh ñöôïc baùo caùo thöïc taäp naøy khoâng theå khoâng nhaéc ñeán GV Traàn Thò Hoàng, coâ ñaõ taän tình höôùng daãn vaø chæ daïy giuùp chuùng em xaùc ñònh roõ muïc ñích vaø phöông höôùng thöïc taäp. Chuùng em xin gôûi lôøi caûm ôn chaân thaønh ñeán coâ. Cuoái cuøng xin chuùc quyù Thaày Coâ, caùc Coâ, Chuù, Anh, Chò doài daøo söùc khoûe, ñaït nhieàu thaønh tích trong söï nghieäp giaùo duïc vaø thaønh coâng trong coâng vieäc. GVHD: Traàn Thò Hoàng CDHD4 Lôùp: 30 Nhoùm: Hoùa Daàu 2 Tröôøng Ñaïi Hoïc Coâng Nghieäp TP.HCM Nghieäp Khoa Coâng Ngheä Hoaù Hoïc Nhaø Beø Baùo Caùo Thöïc Taäp Toát ÑVTT: Nhaø Maùy Saûn Xuaát Daàu Nhôøn LÔØI MÔÛ ÑAÀU. Xaõ hoäi ngaøy moät phaùt trieån, keùo theo caùc ngaønh coâng nghieäp cô khí phaùt trieån moät caùch nhanh choùng. Trong ñoù daàu nhôøn ñoùng vai troø quan troïng trong quaù trình vaän haønh vaø baûo veä maùy moùc, thieát bò. Vì vaäy xaêng daàu noùi chung vaø daàu nhôøn noùi rieâng laø nhöõng saûn phaåm mang tính chieán löôïc. Söï toàn taïi cuûa chuùng coù tính quyeát ñònh ñeán söï phaùt trieån veà kinh teá, oån ñònh veà chính trò, an ninh, quoác phoøng... cuûa töøng quoác gia. ÔÛ nöôùc ta söï ra ñôøi cuûa coâng ty hoùa daàu Petrolimex coù yù nghóa raát quan troïng trong giai ñoaïn tieán ñeán coâng nghieäp hoùa, hieän ñaïi hoùa cuûa ñaát nöôùc. Trong ñoù, nhaø maùy Saûn Xuaát Daàu Nhôøn Nhaø Beø (thuoäc chi nhaùnh hoùa daàu Saøi Goøn) coù nhieäm vuï nhaäp nguyeân lieäu, toàn chöùa vaø pha cheá daàu nhôøn thaønh phaåm cung öùng ra thò tröôøng mieàn Nam vaø xuaát khaåu ra moät soá nöôùc laân caän. Ngoaøi ra, nhaø maùy coøn nhaäp caùc saûn phaåm daàu nhôøn ñaëc chuûng vaø caùc saûn phaåm môõ nhôøn ñeå baùn ra. Baøi baùo caùo thöïc taäp toát nghieäp naøy laø söï vaän duïng nhöõng kieán thöùc maø chuùng em ñaõ ñöôïc hoïc taïi tröôøng Ñaïi Hoïc Coâng Nghieäp TP.HCM vaøo thöïc teáù ôû nhaø maùy Saûn Xuaát Daàu Nhôøn Nhaø Beø. Trong quaù trình thöïc taäp, chuùng em ñaõ ñöôïc tìm hieåu thöïc teá veà qui trình coâng ngheä, qui trình saûn xuaát vaø nhöõng qui ñònh quaûn lyù caùc hoaït ñoäng cuûa nhaø maùy. Trong quaù trình thöïc hieän baøi baùo caùo, maëc duø ñaõ coá gaéng nhieàu nhöng khoâng theå traùnh khoûi nhöõng thieáu soùt. Chuùng em raát mong nhaän ñöôïc nhöõng yù kieán ñoùng goùp töø ban laõnh ñaïo, caùc coâ, chuù trong nhaø maùy, quyù thaày coâ cuøng caùc baïn ñeå baøi baùo caùo cuûa chuùng em hoaøn thieän hôn. GVHD: Traàn Thò Hoàng Lôùp: CDHD4 31 Hoùa Daàu 2 Tröôøng Ñaïi Hoïc Coâng Nghieäp TP.HCM Nghieäp Khoa Coâng Ngheä Hoaù Hoïc Nhaø Beø Nhoùm: Baùo Caùo Thöïc Taäp Toát ÑVTT: Nhaø Maùy Saûn Xuaát Daàu Nhôøn NHAÄN XEÙT CUÛA ÑÔN VÒ THÖÏC TAÄP .. Hoï teân sinh vieân: 1. Leâ Vaên Nam 2. Traàn Quoác Toaøn 3. Traàn Vaên Toaùn 4. Phan Maïnh Toaøn 5. Taï Chí Thieän Ñôn vò thöïc taäp: Nhaø Maùy Saûn Xuaát Daàu Nhôøn Nhaø Beø Thôøi gian thöïc taäp: Töø ngaøy 11 - 03 ñeán 11 – 04 – 2005 Nhaän xeùt : ........................................................................................................................................ ........................................................................................................................................ .. .. ........................................................................................................................................ ........................................................................................................................................ .. ........................................................................................................................................ .. ........................................................................................................................................ .. ........................................................................................................................................ .. .. ........................................................................................................................................ ........................................................................................................................................ .. ........................................................................................................................................ .. ........................................................................................................................................ .. ........................................................................................................................................ .. .. ........................................................................................................................................ ........................................................................................................................................ .. Tp.HCM, ngaøy…. , thaùng…. , naêm 200 5 GVHD: Traàn Thò Hoàng CDHD4 Lôùp: 32 Hoùa Daàu 2 Tröôøng Ñaïi Hoïc Coâng Nghieäp TP.HCM Nghieäp Khoa Coâng Ngheä Hoaù Hoïc Nhaø Beø Nhoùm: Baùo Caùo Thöïc Taäp Toát ÑVTT: Nhaø Maùy Saûn Xuaát Daàu Nhôøn NHAÄN XEÙT CUÛA GIAÙO VIEÂN HÖÔÙNG DAÃN .. .. Hoï teân sinh vieân: 1. Leâ Vaên Nam 2. Traàn Quoác Toaøn 3. Traàn Vaên Toaùn 4. Phan Maïnh Toaøn 5. Taï Chí Thieän Lôùp: CDHD4 Tröôøng: Ñaïi Hoïc Coâng Nghieäp TP.HCM Nhaän xeùt : ........................................................................................................................................ ........................................................................................................................................ ........................................................................................................................................ .. .. ........................................................................................................................................ ........................................................................................................................................ .. .. .. ........................................................................................................................................ ........................................................................................................................................ ........................................................................................................................................ .. .. ........................................................................................................................................ ........................................................................................................................................ .. ........................................................................................................................................ .. ........................................................................................................................................ .. ........................................................................................................................................ .. ........................................................................................................................................ .. Tp.HCM, ngaøy…. , thaùng…. , naêm 200 5 GVHD: Traàn Thò Hoàng CDHD4 Hoùa Daàu 2 Tröôøng Ñaïi Hoïc Coâng Nghieäp TP.HCM Nghieäp Khoa Coâng Ngheä Hoaù Hoïc Nhaø Beø Lôùp: 33 Nhoùm: Baùo Caùo Thöïc Taäp Toát ÑVTT: Nhaø Maùy Saûn Xuaát Daàu Nhôøn GVHD: Traàn Thò Hoàng CDHD4 Hoùa Daàu 2 Lôùp: 34 Nhoùm: Tröôøng Ñaïi Hoïc Coâng Nghieäp TP.HCM Nghieäp Khoa Coâng Ngheä Hoaù Hoïc Nhaø Beø Baùo Caùo Thöïc Taäp Toát ÑVTT: Nhaø Maùy Saûn Xuaát Daàu Nhôøn 1.1. COÂNG TY CP HOÙA DAÀU PETROLIMEX : Sau 30/4/1975 ñaát nöôùc ta hoaøn toaøn thoáng nhaát, Cuïc Vaät tö thuoäc Boä Vaä t tö (nay laø Boä Thöông Maïi) ñaõ tieáp quaûn toaøn boä cô sôû vaät chaát kó thuaät, taøi saûn cuû õa kho xaêng daàu Nhaø Beø tröôùc ñoù do ba haõng: SHELL, CALTEX, ESSO laøn chuû. Ñoàn g thôøi ra quyeát ñònh thaønh laäp Coâng ty Xaêng Daàu Mieàn Nam coù truï sôû taïi soá 15 ñöôø ng Leâ Duaån, phöôøng Beán Ngheù – Quaän 1 – Tp Hoà Chí Minh. Ngaøy 04/10/1976, Boä tröôûng Boä Vaät tö ra quyeát ñònh soá 827/VT – QT veà vieäc C oâng ty xaêng daàu Mieàn Nam ñoåi teân thaønh Coâng ty xaêng daàu khu vöïc II tröïc thuoäc Toån g coâng ty xaêng daàu Vieät Nam. Trong thôøi gian naøy daàu môõ nhôøn vaø xaêng daàu…laø nhöõng maët haøng kinh doanh chuû yeáu thuoäc chöùc naêng. Nhieäm vuï cuûa coâng ty xaêng daàu khu vöïc II. Xaêng daà u ñöôïc caáp phaùt theo chæ tieâu keá hoaïch do nhaø nuôùc giao haøng naêm cho taát caû caùc nhu c aàu an ninh quoác phoøng, vaän taûi, saûn xuaát kinh doanh vaø tieâu duøng… mang laïi hieäu q uaû lôùn trong vieäc oån ñònh giaù caû, thò tröôøng vaø an ninh xaõ hoäi. Khi ñaát nöôùc chuyeån sang neàn kinh teá thò tröôøng, ngaønh xaêng daàu noùi chu ng vaø Coâng ty xaêng daàu khu vöïc II noùi rieâng ñöôïc trao quyeàn chuû ñoäng xuaát nhaäp xaên g daàu, thuùc ñaåy nhu caàu tieâu thuï xaêng daàu trong sinh hoaït vaø ñaëc bieät laø trong coâng n ghieäp, goùp phaàn vaøo taêng tröôûng cuûa GDP vaø chaát löôïng soáng cuûa toaøn daân. Töø naêm 1992 trôû laïi ñaây, caùc haõng daàu nhôøn lôùn treân theá giôùi nhö Castr ol, BP, Shell, Esso, Caltex… ñaõ baét ñaàu thaâm nhaäp vaøo thò tröôøng Vieät Nam vaø caïnh tran h gay gaét. Vì vaäy , trong thôùi gian naøy Toång coâng ty xaêng daàu Vieät Nam ñaõ lieân doa nh vôùi BP thaønh laäp coâng ty BP Petco toå chöùc saûn xuaát kinh doanh daàu môõ nhôøn taïi thò tröôøng Vieät Nam. Ñeå cuûng coá vaø tieáp tuïc phaùt huy söùc maïnh cuûa moät haûng xaêng daàu qu oác gia, 9/6/1994, Boä Thöông maïi ra quyeát ñònh soá 745TMT – CCB - QÑ veà vieäc thaø nh laäp Coâng ty daàu nhôøn Petrolimex (Petrolimex Lubricants Company), goïi taét laø PLC. Trong quaù trình hoïat ñoäng, coâng ty ñaõ môû roäng kinh doanh caùc maët haøng khaù c nhö: nhöïa ñöôøng hoùa chaát beân caïnh maët haøng chuû löïc laø daàu môõ nhôøn. Nhaèm phuø hôïp vôùi chöùc naêng ña daïng hoùa nghaønh ngheà kinh doanh, ngaøy 13/10/98 theo quyeát ñònh soá 1191/1998/QÑ/BTM cuûa Boä Tröôûng Boä Thöông Maïi, Coâng ty daàu nhôøn Petrolimex ñöôïc ñoåi teân thaønh Coâng ty Hoùa daàu Petrolime x tröïc thuoäc Toång coâng ty xaêng daàu Vieät Nam. Truï sôû coâng ty : Soá 1-Khaâm ThieânÑoáng Ña - Haø Noäi. Thaùng 3 naêm 2004 coâng ty ñöôïc coå phaàn hoùa vaø ñoåi teân thaønh Coâng ty Coå phaàn Hoùa daàu Petrolimex. Hieän nay coâng ty coù caùc thaønh vieân nhö sau:  Xí nghieäp Daàu nhôøn Haø Noäi  Chi nhaùnh Hoùa daàu Haûi Phoøng GVHD: Traàn Thò Hoàng CDHD4 Hoùa Daàu 2 Lôùp: 35 Nhoùm: Tröôøng Ñaïi Hoïc Coâng Nghieäp TP.HCM Nghieäp Khoa Coâng Ngheä Hoaù Hoïc Nhaø Beø   Chi nhaùnh Hoùa daàu Ñaø Naüng Chi nhaùnh Hoùa daàu Saøi Goøn  Chi nhaùnh Hoùa daàu Caàn Thô Baùo Caùo Thöïc Taäp Toát ÑVTT: Nhaø Maùy Saûn Xuaát Daàu Nhôøn 1.2. CHI NHAÙNH HOÙA DAÀU SAØI GOØN: Teân tieáng Anh: Saigon Petrochemical Branch of PLC Teân vieát taét: PLC SaøiGoøn Truï sôû giao dòch: 15 Leâ Duaån, Phöôøng Beán Ngheù, Quaän 1, Tp Hoà Chí Min h Ñieän thoaïi (848) 8 232 865, (848) 8 231 453 Fax: (848) 8231445 Phaïm vi hoaït ñoäng: Töø Bình Thuaän vaøo ñeán khu vöïc TPHCM. Chi nh aùnh laø doanh coå phaàn tröïc thuoäc coâng ty Hoùa daàu, coù taøi khoaûn vaø coù daáu rieâng. Chöùc naêng: Xuaát nhaäp khaåu vaø saûn xuaát kinh doanh caùc maët haøng daàu môõ nhôøn, nhöïa ñöôøng, dung moâi hoùa chaát vaø caùc saûn phaåm hoaù daàu tröø nhieân lieäu. Dòch vuï gia coâng, uyû thaùc xuaát nhaäp khaåu hoùa caûnh, taïm nhaäp taùi xuaát ca ùc maët haøng thuoäc chöùc naêng cuûa Chi nhaùnh Nhieäm vuï: Tuaân thuû moïi chuû tröông, chính saùch kinh teá phaùp luaät cuûa nhaø nöôùc, ng hóa vuï noäp thueá ñoái vôùi ngaân saùch nhaø nöôùc. Toå chöùc xaây döïng caùc keá hoaïch saûn xuaát kinh doanh ñeå thöïc hieän caùc mu ïc tieâu cuûa coâng ty giao. Ña daïng hoùa saûn phaåm, naâng cao chaát löôïng saûn phaåm haøng hoùa, ñaùp öùn g yeâu caàu cuûa khaùch haøng, naâng cao thò phaàn kinh doanh. Ñaøo taïo boài döôõng caùn boä naâng cao naêng löïc vaø trình ñoä quaûn lyù. 1.3. NHAØ MAÙY DAÀU NHÔØN NHAØ BEØ Nhaø maùy laø ñôn vò saûn xuaát tröïc thuoäc chi nhaùnh Hoùa daàu Saøi Goøn,chuy eân saûn suaát caùc maët haøng daàu nhôøn mang nhaõn hieäu PLC, RACER , ELF thuoäc caùc chuûng loaïi daàu ñoäng cô, daàu thuyû löïc, daàu hoäp soá… Nhaø maùy coù vò trí raát thuaän lôïi cho vieäc xuaát nhaäp nguyeân lieäu, haøng hoù a baèng ñöôøng boä, ñöôøng soâng vaø ñaëc bieäc laø ñöôøng bieån. Nhaø maùy naèm trong kho B trong toång kho xaêng daàu Saøi Goøn, phía Ñoâng giaùp soâng Saøi Goøn, phía Taây laø ñöôøng Huyønh Taán Phaùt daãn veà khu cheá xuaát Taân thuaän, ñaïi loä Nguyeãn Vaên Linh, vaø Trun ghoaï taâcmh ñieàu ñoä Phoøng hoùa nhaän Ñoäi cô thaønh phoá. GVHD: Traàn Thò Hoàng CDHD4 Hoùa Daàu 2 Lôùp: 36 Nhoùm: Tröôøng Ñaïi Hoïc Coâng Nghieäp TP.HCM Baùo Caùo Thöïc Taäp Toát Nghieäp Khoa Coâng Ngheä Hoaù Hoïc Nhaø Beø ÑVTT: Nhaø Maùy Saûn Xuaát Daàu Nhôøn 1.3.1.Cô caáu toå chöùc nhaø maùy: ghieäm Ph oøng keá GÑNM khí Ñoäi pha cheá ñoùng roùt Ñoäi giao 1.3.2 Chöùc naêng cuûa caùc phoøng ban: Giaùm ñoác nhaø maùy : Chòu traùch nhieäm tröôùc Giaùm ñoác chi nhaùnh veà vieä c ñieàu haønh toaøn boä hoïat ñoäng cuûa nhaø maùy. Coù quyeàn quaûn lyù, ñieàu haønh doái vôùi to aøn boä nhaân vieân. Phoøng keá hoaïch ñieàu ñoä: Chòu traùch nhieäm ñieàu ñoäng theo doõi caùc hoaït ñoäng lieân quan tröïc tieáp ñeán caùc thuû tuïc giao haøng cho khaùch haøng. Phoøng hoùa nghieäm: Chòu traùch nhieäm laáy maãu kieåm tra khi nhaäp, toàn chöù a, pha cheá… cuûa daàu goác, phuï gia, thaønh phaåm. Phaân tích caùc chæ tieâu chaát löôïng, laä p bieåu maãu löu vaø baùo caùo cho phoøng kyõ thuaät, laõnh ñaïo chi nhaùnh vaø khaùch haøng kh i caàn. Phoái hôïp vôùi caùc boä phaän khaùc xem xeùt, toång hôïp vaø giaûi quyeát caùc vaán ñeà v eà chaát löôïng cuûa nguyeân lieäu vaø saûn phaåm. Ñoäi pha cheá ñoùng roùt: Chòu traùch nhieäm veà caùc hoaït ñoäng lieân quan tröï c tieáp ñeán saûn xuaát: nhaäp daàu, pha cheá, ñoùng roùt daàu vaøo phuy, can, lon, xe boàn; xeáp thaønh phaåm leân balet. Ñoäi giao nhaän: Chòu traùch nhieäm ñöa haøng vaøo kho, xuaát haøng, tieáp nhaän vaø xöû lyù caùc khieáu naïi cuûa khaùch haøng. Ñoäi cô khí: Toå chöùc theo doõi, söûa chöõa, baûo döôõng maùy moùc thieát bò cuû a nhaø maùy. GVHD: Traàn Thò Hoàng CDHD4 Lôùp: 37 Hoùa Daàu 2 Nhoùm: Tröôøng Ñaïi Hoïc Coâng Nghieäp TP.HCM Nghieäp Khoa Coâng Ngheä Hoaù Hoïc Nhaø Beø Baùo Caùo Thöïc Taäp Toát ÑVTT: Nhaø Maùy Saûn Xuaát Daàu Nhôøn Vaênphoøng,phoøng hoùanghieäm 1.3.3. Sô ñoà boá trí maët baèng : KHU BOÀN BEÅ CHÖÙA DAÀU GOÁC NHAØ KHO Xöôûng söûa Khu xöû lyù chöûa cô kh nöôùc xöû í Khu ñoùng roùt Boàn thaønh phaåm Nhaø gia nhieät Khu pha cheá Baõi chöùa phi Coång vaøo ÑÖÔØNG VAØO KHO B GVHD: Traàn Thò Hoàng Lôùp: CDHD4 38 Hoùa Daàu 2 Tröôøng Ñaïi Hoïc Coâng Nghieäp TP.HCM Nghieäp Khoa Coâng Ngheä Hoaù Hoïc Nhaø Beø Nhoùm: Baùo Caùo Thöïc Taäp Toát ÑVTT: Nhaø Maùy Saûn Xuaát Daàu Nhôøn SÔ ÑOÀ MAËT BAÈNG NHAØ MAÙY KHUBOÀNDAÀUGOÁC B5 B4 B3 BPG B9 VP KÑR KPC BTP B10 BOÀNPHUÏ GIA KHUXUAÁTXEBOÀN BP1 2 3 4 5 6 GVHD: Traàn Thò Hoàng CDHD4 Hoùa Daàu 2 Tröôøng Ñaïi Hoïc Coâng Nghieäp TP.HCM Nghieäp Lôùp: 39 Nhoùm: Baùo Caùo Thöïc Taäp Toát Khoa Coâng Ngheä Hoaù Hoïc Nhaø Beø ÑVTT: Nhaø Maùy Saûn Xuaát Daàu Nhôøn GVHD: Traàn Thò Hoàng CDHD4 Hoùa Daàu 2 Tröôøng Ñaïi Hoïc Coâng Nghieäp TP.HCM Nghieäp Khoa Coâng Ngheä Hoaù Hoïc Nhaø Beø Lôùp: 40 Nhoùm: Baùo Caùo Thöïc Taäp Toát ÑVTT: Nhaø Maùy Saûn Xuaát Daàu Nhôøn 2.1. Giôùi thieäu veà daàu nhôøn : Daàu nhôøn laø chaát boâi trôn khoâng theå thieáu cuûa caùc loaïi ñoäng cô xe maùy . Chaát boâi trôn giuùp cho maùy moùc, ñoäng cô hoaït ñoäng moät caùch tuaàn hoaøn vaø eâm aû. Hieän nay ngöôøi ta söû duïng chaát boâi trôn ôû 4 daïng: Chaát boâi trôn daïng khí. Chaát boâi trôn daïng loûng. Chaát boâi trôn daïng ñaëc seät. Chaát boâi trôn daïng raén. Trong 4 daïng söû duïng thì daïng loûng laø phoå bieán nhaát. Söû duïng chaát boâi tr ôn hôïp lyù seõ ñöôïc coâng suaát maùy toái ña, keùo daøi tuoåi thoï cuûa maùy vaø tieát kieäm raát nhi eàu chi phí. Neáu thieáu chaát boâi trôn hoaëc söû duïng chaát boâi trôn khoâng phuø hôïp thì khoân g moät loaïi maùy moùc naøo töø ñôn giaûn ñeán phöùc taïp coù theå hoaït ñoäng laâu daøi ñöôïc. Haøng naêm treân theá giôùi tieâu thuï moät luôïng lôùn chaát boâi trôn khoång loà. Ñ oái vôùi thò tröôøng Vieät Nam nhu caàu veà chaát boâi trôn ngaøy caøng ñoøi hoûi cao veà chaát löôï ng laãn soá luôïng ñeå phuø hôïp vôùi söï phaùt trieån cuûa caùc ngaønh coâng nghieäp, naêng löôïn g, vaän taûi… Ñeå saûn xuaát kinh doanh ñaït muïc tieâu ñieàu ñaàu tieân taát caû caùc coâng ty daàu nhôøn phaûi coù caùc saûn phaåm ñaït chaát löôïng vaø phuø hôïp vôùi nhu caàu tieâu duøng cuûa thò t röôøng. Ñieàu ñoù khoâng ngoaïi tröø vôùi chi nhaùnh hoaù daàu. Ngoaøi ra coøn ñoøi hoûi vaïch ra c aùc keá hoaïch chieán löôïc ñeå tieâu thuï ngaøy caøng nhieàu saûn phaåm, taêng doanh thu, taê ng thò phaàn, môû roäng thò tröôøng vaø coù uy tín vôùi khaùch haøng… 2.2. Coâng duïng cuûa daàu nhôøn : Trong quaù trình laøm vieäc, daàu nhôøn coù 5 coâng duïng sau: Boâi trôn, choá ng aên moøn kim loaïi, laøm maùt, laøm kín, vaø laøm saïch ñoäng cô. 2.2.1. Boâi trôn maùy : Boâi trôn maùy laø coâng duïng quan troïng nhaát cuûa daàu nhôøn laøm giaûm ma s aùt khi 2 beà maët kim loaïi tieáp xuùc vôùi nhau neân laøm giaûm toån thaát cô giôùi, taêng hieäu s uaát coù ích cuûa ñoäng cô. Khi boâi trôn thì ma saùt tröïc tieáp giöõa caùc chi tieát maùy ñöôïc thay theá baè ng ma saùt noäi taïi maøng chaát boâi trôn theå loûng ngaên caùch giöõa caùc chi tieát maùy ma saùt n oäi taïi GVHD: Traàn Thò Hoàng CDHD4 Hoùa Daàu 2 Tröôøng Ñaïi Hoïc Coâng Nghieäp TP.HCM Nghieäp Lôùp: 41 Nhoùm: Baùo Caùo Thöïc Taäp Toát Khoa Coâng Ngheä Hoaù Hoïc Nhaø Beø ÑVTT: Nhaø Maùy Saûn Xuaát Daàu Nhôøn cuûa maøng chaát loûng naøy coù heä soá ma saùt nhoû hôn raát nhieàu so vôùi caùc loaïi ma saùt khaùc. Noù coù taùc duïng taêng hieäu suaát höõu ích cuûa ñoäng cô vaø ngaên chaën toái ña s öï maøi moøn, ñaëc bieät laø ôû choã tieáp xuùc coù vaän toác thaáp beà maët chòu taûi cao. Trong tröôøng hôïp naøy caàn söû duïng phuï gia choáng maøi moøn khi ôû nhieät ñoä vaø aùp löïc cao vaãn baûo ñaûm tính boâi trôn. 2.2.2. Choáng aên moøn kim loaïi : Khi maùy hoaït ñoäng moät phaàn hôi nöôùc khoâng thoaùt ra ngoaøi ñöôïc ñoïng laïi ôû Cacte hoaëc caùc acid, caùc chaát coù tính aên moøn sinh ra khi nhieân lieäu chaùy dôû. Khi maùy ngöøng hoaït ñoäng hoaëc khi hoaït ñoäng treân coâng tröôøng, ñoàng ruoäng moâi tröôøng aå m öôùt ñoâi khi tieáp xuùc tröïc tieáp vôùi nöôùc hoaëc khi thôøi tieát laïnh, maùy môùi khôûi ñoän g maùy moùc raát deã bò aên moøn vaø bò ræ seùt. Ñeå baûo veä maùy söû duïng boâi trôn phuû leân lôùp maøng beân ngoaøi traùnh söï tieáp xuùc cuûa chi tieát maùy vôùi moâi tröôøng xung quanh vaø trun g hoøa löôïng acid thì phaûi söû duïng daàu phuï gia mang tính kieàm. 2.2.3. Laøm maùt maùy : Maùy noùng leân khi ñoäng cô laøm vieäc do söï ma saùt vaø nhieân lieäu chaùy t oaû ra. Nhö ôû pittong, xilanh, voøi phun… Daàu maùy Cacte seõ laøm maùt khi taûi nhieät ôû boä phaän coù nhieät ñoä cao ñi vaøo daàu Cacte vaø ñöôïc laøm maùt nhôø boä taûn nhieät. Heä thoán g laøm maùt ôû maùy moùc, ñoäng cô chuû yeáu laø nöôùc coøn laøm maùt baèng daàu chuû yeáu laø laø m maùt pittoâng.
- Xem thêm -