Tài liệu Báo cáo thực tập tốt nghiệp thực tế công tác kế toán tại công ty cổ phần xây dựng và thương mại kiên cường

  • Số trang: 163 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 50 |
  • Lượt tải: 0
transuma

Tham gia: 03/08/2015

Mô tả:

TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ KINH TẾ - CÔNG NGHỆ VICET KHOA KẾ TOÁN ------------------ BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP ĐỀ TÀI: THỰC TẾ CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI KIÊN CƯỜNG Giáo viên hướng dẫn: NGUYỄN THỊ MAI DUNG Học sinh thực hiện : LÊ THỊ THẢO Lớp : KTV6 Khóa học: 2012 - 2015 THANH HÓA, THÁNG 10 NĂM 2015 Báo cáo thực tập tốt nghiệp GVHD: Nguyễn Thị Mai Dung NHẬN XÉT CỦA GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN ........................................................................................................................................... ........................................................................................................................................... ........................................................................................................................................... ........................................................................................................................................... ........................................................................................................................................... ........................................................................................................................................... ........................................................................................................................................... ........................................................................................................................................... ........................................................................................................................................... ........................................................................................................................................... ........................................................................................................................................... ........................................................................................................................................... ........................................................................................................................................... ........................................................................................................................................... ........................................................................................................................................... ........................................................................................................................................... ........................................................................................................................................... ........................................................................................................................................... Thanh Hoá, ngày … tháng … năm 201 Giảng viên Sinh viên: Lê Thị Thảo – Lớp: KTV6 Báo cáo thực tập tốt nghiệp GVHD: Nguyễn Thị Mai Dung NHẬN XÉT CỦA GIẢNG VIÊN PHẢN BIỆN ........................................................................................................................................... ........................................................................................................................................... ........................................................................................................................................... ........................................................................................................................................... ........................................................................................................................................... ........................................................................................................................................... ........................................................................................................................................... ........................................................................................................................................... ........................................................................................................................................... ........................................................................................................................................... ........................................................................................................................................... ........................................................................................................................................... ........................................................................................................................................... ........................................................................................................................................... ........................................................................................................................................... ........................................................................................................................................... ........................................................................................................................................... ........................................................................................................................................... Thanh Hoá, ngày … tháng … năm 201 Giảng viên Sinh viên: Lê Thị Thảo – Lớp: KTV6 Báo cáo thực tập tốt nghiệp GVHD: Nguyễn Thị Mai Dung MỤC LỤC CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI KIÊN CƯỜNG ..............................................................................1 1.1. THÀNH LẬP ........................................................................................................1 1.1.1. Tên Doanh nghiệp : ............................................................................................ 1 1.1.2. Vốn điều lệ: ........................................................................................................1 1.1.3. Công ty được thành lập theo: .............................................................................1 1.2. TÌNH HÌNH TỔ CHỨC CỦA DOANH NGHIỆP ...............................................1 1.2.1. Cơ cấu chung ......................................................................................................1 1.2.2. Cơ cấu phòng kế toán ......................................................................................... 4 1.3. ĐẶC ĐIỂM HOẠT ĐỘNG TỔ CHỨC KINH DOANH. ....................................6 1.3.1. Chức năng và nhiệm vụ của công ty Cổ phần xây dựng và thương mại Kiên Cường ........................................................................................................................... 6 1.3.2. Đặc điểm hoạt động kinh doanh của công ty Cổ phần xây dựng và thương mại Kiên Cường ..................................................................................................................7 1.4. CHÍNH SÁCH KẾ TOÁN ÁP DỤNG TẠI DOANH NGHIỆP. ....................... 11 1.4.1. Hình thức kế toán được áp dụng tại Doanh nghiệp .........................................11 1.4.2. Phương pháp kế toán hàng tồn kho: .................................................................12 1.4.3. Phương pháp nộp thuế giá trị gia tăng: ............................................................ 12 1.5. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH QUA CÁC NĂM 2012 – 2013:....13 CHƯƠNG 2: THỰC TẾ CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI KIÊN CƯỜNG................................................................ 15 2.1. KẾ TOÁN TIỀN MẶT: ...................................................................................... 15 2.1.1. Chứng từ sử dụng: ............................................................................................ 15 2.1.2. Tài khoản sử dụng: ........................................................................................... 15 2.1.3. Tóm tắt quy trình kế toán tiền mặt ...................................................................15 2.1.3. Nghiệp vụ kinh tế phát sinh và ghi sổ kế toán: ................................................18 2.1.3.1 Nghiệp vụ kinh tế phát sinh: .......................................................................18 2.1.3.2. Sổ kế toán sử dụng ..................................................................................... 19 2.2. KẾ TOÁN TIỀN GỬI NGÂN HÀNG:............................................................... 24 2.2.1. Chứng từ sử dụng: ............................................................................................ 24 2.2.2. Tài khoản sử dụng: ........................................................................................... 24 Sinh viên: Lê Thị Thảo – Lớp: KTV6 Báo cáo thực tập tốt nghiệp GVHD: Nguyễn Thị Mai Dung 2.2.3. Tóm tắt quy trình kế toán tiền gửi ngân hàng ..................................................24 2.2.4. Sổ kế toán sử dụng: .......................................................................................... 28 2.3. KẾ TOÁN CÁC KHOẢN PHẢI THU: .............................................................. 33 2.3.1. Chứng từ sử dụng: ............................................................................................ 33 2.3.2. Tài khoản sử dụng: ........................................................................................... 33 2.3.3. Tóm tắt quy trình kế toán phải thu khách hàng ...............................................33 2.3.4. Nghiệp vụ kinh tế phát sinh và ghi sổ kế toán: ................................................35 2.3.4.1 Nghiệp vụ kinh tế phát sinh: .......................................................................35 2.3.4.2. Sổ kế toán sử dụng ..................................................................................... 36 2.4. KẾ TOÁN THUẾ GTGT: ................................................................................... 43 2.4.1. Chứng từ sử dụng: ............................................................................................ 43 2.4.2. Tài khoản sử dụng: ........................................................................................... 43 2.4.3. Các nghiệp vụ kinh tế phát sinh và ghi sổ kế toán ...........................................43 2.4.3.1. Kế toán thuế GTGT đầu vào ......................................................................43 2.4.3.1.1. Các nghiệp vụ kinh tế phát sinh .............................................................. 43 2.4.3.1.2. Ghi sổ kế toán: ........................................................................................ 45 2.5. KẾ TOÁN PHẢI THU KHÁC ...........................................................................48 2.5.1. Chứng từ sử dụng ............................................................................................. 48 2.5.2. Tài khoản sử dụng ............................................................................................ 48 2.5.3. Nghiệp vụ kinh tế phát sinh và ghi sổ kế toán: ................................................48 2.5.3.1. Nghiệp vụ kinh tế phát sinh .......................................................................48 2.5.3.2. Ghi sổ kế toán ............................................................................................ 48 2.6. KẾ TOÁN CÔNG NỢ TẠM ỨNG ....................................................................51 2.6.1. Chứng từ sử dụng ............................................................................................. 51 2.6.2. Tài khoản sử dụng ............................................................................................ 51 2.6.3. Tóm tắt quy trình kế toán công nợ tạm ứng .................................................51 2.6.4. Nghiệp vụ kinh tế phát sinh và ghi sổ kế toán: ................................................53 2.6.4.1. Nghiệp vụ kinh tế phát sinh .......................................................................53 2.6.4.2. Sổ kế toán sử dụng ..................................................................................... 53 2.7. KẾ TOÁN CHI PHÍ TRẢ TRƯỚC ....................................................................57 2.7.1. Kế toán chi phí trả trước ngắn hạn ...................................................................57 2.7.1.1. Chứng từ sử dụng ...................................................................................... 57 Sinh viên: Lê Thị Thảo – Lớp: KTV6 Báo cáo thực tập tốt nghiệp GVHD: Nguyễn Thị Mai Dung 2.7.1.2. Tài khoản sử dụng ..................................................................................... 57 2.7.1.3. Nghiệp vụ kinh tế phát sinh và ghi sổ kế toán: ..........................................57 2.7.1.3.1. Nghiệp vụ kinh tế phát sinh ....................................................................57 2.7.1.3.2. Sổ kế toán sử dụng ..................................................................................58 2.8. KẾ TOÁN CẦM CỐ, KÝ QUỸ, KÝ CƯỢC NGẮN HẠN ............................... 61 2.8.1. Chứng từ sử dụng ........................................................................................... 61 2.8.2. Tài khoản sử dụng ............................................................................................ 61 2.8.3. Nghiệp vụ kinh tế phát sinh và ghi sổ kế toán: ................................................61 2.8.3.1. Nghiệp vụ kinh tế phát sinh .......................................................................61 2.8.4. Sổ kế toán sử dụng ........................................................................................ 62 2.9. KẾ TOÁN CÔNG CỤ, DỤNG CỤ ....................................................................70 2.9.1. Chứng từ sử dụng ............................................................................................. 70 2.9.2. Tài khoản sử dụng ............................................................................................ 70 2.9.3. Nghiệp vụ kinh tế phát sinh và ghi sổ kế toán .................................................70 2.9.3.1. Nghiệp vụ kinh tế phát sinh. ......................................................................70 2.9.3.2. Ghi sổ kế toán: ........................................................................................... 70 2.10. KẾ TOÁN HÀNG HÓA ................................................................................... 73 2.10.1. Chứng từ sử dụng. .......................................................................................... 73 2.10.2. Tài khoản sử dụng .......................................................................................... 73 2.10.3. Nghiệp vụ kinh tế phát sinh và ghi sổ kế toán ...............................................73 2.10.3.1. Nghiệp vụ kinh tế phát sinh: ....................................................................73 2.10.3.2. Ghi sổ kế toán .......................................................................................... 75 2.11. KẾ TOÁN TÀI SẢN CỐ ĐỊNH ...................................................................83 2.11.1. Chứng từ sử dụng ......................................................................................... 83 2.11.2. Tài khoản sử dụng ........................................................................................ 83 2.11.3. Tóm tắt quy trình kế toán tài sản cố định....................................................... 83 2.11.4. Nghiệp vụ kinh tế phát sinh và ghi sổ kế toán ...............................................85 2.11.4.1. Nghiệp vụ kinh tế phát sinh .....................................................................85 2.11.4.2. Sổ kế toán sử dụng:..................................................................................86 2.12. KẾ TOÁN KHẤU HAO TÀI SẢN CỐ ĐỊNH .................................................89 2.12.1 Chứng từ sử dụng: ........................................................................................... 89 2.12.2. Tài khoản sử dụng: ......................................................................................... 89 Sinh viên: Lê Thị Thảo – Lớp: KTV6 Báo cáo thực tập tốt nghiệp GVHD: Nguyễn Thị Mai Dung 2.12.3. Phương pháp khấu hao tài sản cố định: ......................................................... 89 2.12.4. Nghiệp vụ kinh tế phát sinh và ghi sổ kế toán ...............................................89 2.12.4.1. Nghiệp vụ kinh tế phát sinh .....................................................................89 2.12.4.2. Ghi sổ kế toán: ......................................................................................... 90 2.13. KẾ TOÁN CÁC KHOẢN VAY .......................................................................93 2.13.1. Chứng từ sử dụng ........................................................................................... 93 2.13.2.Tài khoản sử dụng: .......................................................................................... 93 2.13.3. Nghiệp vụ kinh tế phát sinh và ghi sổ kế toán ...............................................93 2.13.3.1. Kế toán vay ngắn hạn ..............................................................................93 2.13.3.2. Ghi sổ kế toán .......................................................................................... 94 2.13.4. Tóm tắt quy trình kế toán ...............................................................................94 2.14. KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG ........97 2.14.1 Nguyên tắc phân phối: .................................................................................... 97 2.14.2. Chứng từ sử dụng ........................................................................................... 97 2.14.3. Tài khoản sử dụng .......................................................................................... 97 2.14.4. Nghiệp vụ kinh tế phát sinh và ghi sổ kế toán ...............................................97 2.15. KẾ TOÁN PHẢI TRẢ NGƯỜI BÁN: ............................................................. 99 2.15.1 Chứng từ sử dụng: ........................................................................................... 99 2.15.2. Tài khoản sử dụng: ......................................................................................... 99 2.15.3. Nghiệp vụ kinh tế phát sinh và ghi sổ kế toán ...............................................99 2.15.3.1. Nghiệp vụ kinh tế phát sinh .....................................................................99 2.15.3.2. Ghi sổ kế toán: .......................................................................................101 2.15.4. Tóm tắt quy trình kế toán .............................................................................101 2.16. KẾ TOÁN THUẾ PHẢI NỘP NHÀ NƯỚC ..................................................105 2.16.1. Nghiệp vụ kinh tế phát sinh .........................................................................105 2.17. KẾ TOÁN DOANH THU BÁN HÀNG VÀ CUNG CẤP DỊCH VỤ ...........108 2.17.1 Chứng từ sử dụng: .........................................................................................108 2.17.2. Tài khoản sử dụng: .......................................................................................108 2.17.3. Nghiệp vụ kinh tế phát sinh và ghi sổ kế toán .............................................108 2.17.3.1. Nghiệp vụ kinh tế phát sinh ...................................................................108 2.17.3.2. Sổ kế toán sử dụng:................................................................................109 2.17.4. Tóm tắt quy trình kế toán .............................................................................109 Sinh viên: Lê Thị Thảo – Lớp: KTV6 Báo cáo thực tập tốt nghiệp GVHD: Nguyễn Thị Mai Dung 2.18. KẾ TOÁN DOANH THU HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH ................................114 2.18.1. Chứng từ sử dụng .........................................................................................114 2.18.2. Tài khoản sử dụng ........................................................................................114 2.18.3. Nghiệp vụ kinh tế phát sinh và ghi sổ kế toán. ............................................114 2.18.3.1. Nghiệp vụ kinh tế phát sinh: ..................................................................114 2.18.3.2. Ghi sổ kế toán: .......................................................................................115 2.19. KẾ TOÁN GIÁ VỐN HÀNG BÁN ...............................................................118 2.19.1. Chứng từ ghi sổ ............................................................................................118 2.19.2. Tài khoản sử dụng ........................................................................................118 2.19.3. Nghiệp vụ kinh tế phát sinh và ghi sổ kế toán. ............................................118 2.19.3.1.Nghiệp vụ kinh tế phát sinh và ghi sổ: ...................................................118 2.19.3.2. Ghi sổ kế toán: .......................................................................................118 2.20.KẾ TOÁN CHI PHÍ TÀI CHÍNH....................................................................121 2.20.1. Chứng từ ghi sổ ............................................................................................121 2.20.2. Tài khoản sử dụng ........................................................................................121 2.20.3. Nghiệp vụ kinh tế phát sinh và ghi sổ kế toán. ............................................121 2.20.3.1.Nghiệp vụ kinh tế phát sinh ....................................................................121 2.20.3.2. Ghi sổ kế toán. .......................................................................................122 2.20. KẾ TOÁN CHI PHÍ BÁN HÀNG VÀ QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP: ........126 2.20.1. Chứng từ sử dụng: ........................................................................................126 2.20.2. Tài khoản sử dụng ........................................................................................126 2.20.3. Kế toán chi phí quản lý doanh nghiệp: ........................................................126 2.20.3.1. Các nghiệp vụ kinh tế phát sinh chủ yếu: ..............................................126 2.20.KẾ TOÁN THU NHẬP KHÁC VÀ CHI PHÍ KHÁC: ...................................131 2.20.1.Kế toán thu nhập khác:..................................................................................131 2.20.1.1. Chứng từ sử dụng ..................................................................................131 2.20.1.2. Tài khoản sử dụng .................................................................................131 2.20.1.3.Nghiệp vụ kinh tế phát sinh và ghi sổ kế toán ........................................131 2.20.1.3.1. Nghiệp vụ kinh tế phát sinh. ...............................................................131 2.20.1.3.2. Ghi sổ kế toán .....................................................................................131 2.20.2. Kế toán chi phí khác: ...................................................................................134 2.20.2.1 Chứng từ sử dụng ...................................................................................134 Sinh viên: Lê Thị Thảo – Lớp: KTV6 Báo cáo thực tập tốt nghiệp GVHD: Nguyễn Thị Mai Dung 2.20.2.2. Tài khoản sử dụng .................................................................................134 2.20.2.3. Nghiệp vụ kinh tế phát sinh và ghi sổ kế toán .......................................134 2.20.2.3.1. Nghiệp vụ kinh tế phát sinh. ...............................................................134 2.20.2.3.1. Ghi sổ kế toán. ....................................................................................134 2.22. KẾ TOÁN CHI PHÍ THUẾ TNDN: ...............................................................137 2.22.1. Chứng từ sử dụng. ........................................................................................137 2.22.2. Tài khoản sử dụng ........................................................................................137 2.22.3. Nghiệp vụ kinh tế phát sinh và ghi sổ kế toán. ............................................137 2.22.3.1. Nghiệp vụ kinh tế phát sinh: ..................................................................137 2.22.3.2. Ghi sổ kế toán: .......................................................................................137 2.23. KẾ TOÁN XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH. ............140 2.23.1.Chứng từ sử dụng ..........................................................................................140 2.23.2. Tài khoản sử dụng ........................................................................................140 2.24.3. Nghiệp vụ kinh tế phát sinh và ghi sổ kế toán .............................................140 2.23.3.1. Nghiệp vụ kinh tế phát sinh ...................................................................140 2.23.3.2. Ghi sổ kế toán ........................................................................................141 2.24. KẾ TOÁN LỢI NHUẬN CHƯA PHÂN PHỐI. ...........................................146 2.24.1.Chứng từ sử dụng ..........................................................................................146 2.24.2. Tài khoản sử dụng ........................................................................................146 2.24.3. Nghiệp vụ kinh tế phát sinh và ghi sổ kế toán .............................................146 2.24.3.1. Nghiệp vụ kinh tế phát sinh ...................................................................146 2.24.3.2. Ghi sổ kế toán ........................................................................................146 CHƯƠNG 3 .................................................................................................................149 MỘT SỐ NHẬN XÉT VÀ KIẾN NGHỊ ....................................................................149 3.1. NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XAAYDUWNGJ VÀ THƯƠNG MẠI KIÊN CƯỜNG..............................149 3.1.1 Ưu điểm ...........................................................................................................149 3.1.2 Tồn tại chủ yếu ................................................................................................151 3.2. MỘT SỐ Ý KIẾN GÓP PHẦN HOÀN THIỆN TỔ CHỨC KẾ TOÁN CỦA DOANH NGHIỆP ....................................................................................................152 Sinh viên: Lê Thị Thảo – Lớp: KTV6 Báo cáo thực tập tốt nghiệp GVHD: Nguyễn Thị Mai Dung DANH MỤC SƠ ĐỒ Sơ đồ 1.1: Sơ đồ tổ chức bộ máy quản lý của công ty Cổ phần xây dựng và thương mại Kiên Cường ..................................................................................................................... 2 Sơ đồ 1.2: Phòng kế toán tài chính của Công ty Cổ phần xây dựng và thương mại Kiên Cường .............................................................................................................................. 5 Sơ đồ 1.2:Sơ đồ luân chuyển chứng từ theo hình thức nhật kí chung ........................... 11 Sơ đồ 2.1.1: Sơ đồ quy trình kế toán tiền mặt ............................................................... 19 Sơ đồ 2.2.1: Sơ đồ quy trình kế toán tiền gửi ngân hàng ..............................................28 Sơ đồ 2.3.1.: Sơ đồ quy trình kế toán phải thu khách hàng ...........................................36 Sơ đồ 2.4.1: Sơ đồ quy trình kế toán thuế GTGT đầu vào ............................................45 Sơ đồ 2.5.1 : Sơ đồ quy trình kế toán phải thu khác ..................................................... 48 Sơ đồ 2.6.1: Sơ đồ quy trình kế toán tạm ứng ............................................................... 53 Sơ đồ 2.7.1.: Sơ đồ quy trình kế toán chi phí trả trước ngắn hạn ..................................58 Sơ đồ 2.8.1: Sơ đồ quy trình kế toán cầm cố, ký quỹ, ký cược ngắn hạn ..................... 62 Sơ đồ 2.9.1. Sơ đồ kế toán công cụ,dụng cụ .................................................................70 Sơ đồ 2.9.1: Sơ đồ quy trình kế toán hàng hóa ............................................................. 75 Sơ đồ 2.11.1: Sơ đồ quy trình kế toán tài sản cố định ................................................... 86 Sơ đồ 2.12.1: Sơ đồ quy trình kế toán khấu hao tài sản cố định ...................................90 Sơ đồ 2.13.1: Sơ đồ quy trình kế toán vay ngắn hạn ..................................................... 94 Sơ đồ 2.14.1: Sơ đồ quy trình kế toán lương .................................................................97 Sơ đồ 2.15.1: Sơ đồ quy trình kế toán phải trả người bán ...........................................101 Sơ đồ 2.17.1.: Sơ đồ quy trình kế toán doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ ......109 Sơ đồ 2.18.1: Sơ đồ quy trình kế toán doanh thu hoạt động tài chính ........................115 Sơ đồ 2.19.1.: Sơ đồ quy trình kế toán giá vốn hàng bán............................................118 Sơ đồ 2.20.1: Sơ đồ quy trình kế toán chi phí tài chính ..............................................122 Sơ đồ 2.20.1: Sơ đồ quy trình kế toán chi phí bán hàng .............................................126 Sơ đồ 2.20.1: Sơ đồ quy trình kế toán thu nhập khác..................................................131 Sơ đồ 2.20.2: Sơ đồ quy trình kế toán chi phí khác ....................................................134 Sơ đồ 2.22.1.: Sơ đồ kế toán chi phí thuế TNDN........................................................137 Sơ đồ 2.23.1: Sơ đồ kế toán xác định kết quả hoạt động kinh doanh .........................141 Sơ đồ 2.24.1: Sơ đồ kế toán lợi nhuận chưa phân phối ...............................................146 Sinh viên: Lê Thị Thảo – Lớp: KTV6 Báo cáo thực tập tốt nghiệp GVHD: Nguyễn Thị Mai Dung DANH MỤC LƯU ĐỒ Lưu đồ 1.1: Lưu đồ quy trình xuất – nhập hàng hóa............................................. 8 Lưu đồ 2.1.1. Kế toán chi tiền mặt ...................................................................... 16 Lưu đồ 2.1.2. Kế toán thu tiền mặt ..................................................................... 17 Lưu đồ 2.2.1 – Kế toán chi TGNH...................................................................... 25 Lưu đồ 2.2.2 – Kế toán thu TGNH ..................................................................... 26 Lưu đồ 2.6.1: Kế toán tạm ứng ........................................................................... 52 Lưu đồ 2.12.1. Kế toán vay ngắn hạn ................................................................. 94 Lưu đồ 2.15.1: Kế toán nợ phải trả người bán .................................................. 101 Lưu đồ 2.17.1: Kế toán doanh thu bán hàng ..................................................... 110 Sinh viên: Lê Thị Thảo – Lớp: KTV6 Chương 1: Tổng quan về công ty GVHD: Nguyễn Thị Mai Dung CHƯƠNG 1 GIỚI THIỆU TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI KIÊN CƯỜNG 1.1. THÀNH LẬP 1.1.1. Tên Doanh nghiệp :  Tên gọi: CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI KIÊN CƯỜNG  Tên viết tắt: CÔNG TY CP XD VÀ TM KIÊN CƯỜNG  Trụ sở chính: Xã Quảng Tâm,tp Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa  Điện thọai: 037675744  Mã số thuế: 2801135429  Website: http://www.cong ty cp xd va tm kien cuong.com.vn  Số tài khoản: 3500211130350 Công ty cổ phần xây dựng và thương mại Kiên Cường được thành lập theo loại hình Doanh nghiệp vừa và nhỏ, Doanh nghiệp có con dấu và thào khoản riêng, hạch toán độc lập, mở tại Ngân hàng Công Thương – Chi nhánh Sầm Sơn để hoạt động và giao dịch theo pháp luật. 1.1.2. Vốn điều lệ: Vốn điều lệ: 10.000.000.000 đồng 1.1.3. Công ty được thành lập theo: Giấy phép kinh doanh số: 2801135429 do Sở Kế hoạch và đầu tư thành phố Thanh Hóa cấp đăng ký lần đầu ngày 27/02/2008 Ngành nghề kinh doanh chủ yếu của Doanh nghiệp: cung cấp thiết bị và chuyển giao công nghệ cho các phòng thí nghiệm, trung tâm nghiên cứu thuộc các Viện nghiên cứu, Trường Đại học, Cao đẳng,.... 1.2. TÌNH HÌNH TỔ CHỨC CỦA DOANH NGHIỆP 1.2.1. Cơ cấu chung Về tổ chức quản lý, trong bất kỳ doanh nghiệp nào cũng cần thiết và không thể thiếu được, nó đảm bảo giám sát chặt chẽ tình hình hoạt động của một doanh nghiệp. Để phù hợp với yêu cầu kinh doanh trong nền kinh tế thị trường, công ty đã chủ động Sinh viên: Lê Thị Thảo – Lớp: KTV6 Trang 1 Chương 1: Tổng quan về công ty GVHD: Nguyễn Thị Mai Dung sắp xếp lại nhân lực tạo ra một bộ máy quản lý tổ chức hoạt động trong công ty một cách gọn nhẹ, nâng cao hiệu quả kinh tế, đứng vững trong cơ chế thị trường Giám đốc Phó giám đốc Kế toán trưởng Trưởng Phòng HC - NS Trưởng PKD Kế toán viên Nhân viên Nhân viên kinh doanh Phòng Kỹ thuật Phòng Xuất nhập khẩu Sơ đồ 1.1: Sơ đồ tổ chức bộ máy quản lý của công ty Cổ phần xây dựng và thương mại Kiên Cường * Ban giám đốc: Là cấp lãnh đạo cao nhất trong DN, chỉ đạo mọi hoạt động của DN - Giám đốc - Chủ Doanh nghiệp: Nguyễn Bá Bắc. Giám đốc là người đứng đầu đại diện theo pháp luật của công ty, có chức năng quản lý điều hành tổ chức thực hiện mọi hoạt động kinh doanh và các hoạt động khác của công ty. Điều hành trực tiếp hoạt động của các phòng ban trong công ty. Là người đại diện công ty ký kết các văn bản, hợp đồng đồng thời đưa ra các đối sách, phương hướng, chiến lược phát triển và chịu trách nhiệm pháp lý trong toàn bộ các hoạt động kinh doanh của công ty. - Phó giám đốc: giúp giám đốc điều hành công ty theo sự phân công và ủy quyền của giám đốc, chịu trách nhiệm trước giám đốc về trách nhiệm được phân công hoặc được ủy quyền. - Các trưởng bộ phận: Là người giúp việc cho Giám đốc, được Giám đốc uỷ quyền hoặc chịu trách nhiệm trong một số lĩnh vực chuyên môn, chịu trách nhiệm trực Sinh viên: Lê Thị Thảo – Lớp: KTV6 Trang 2 Chương 1: Tổng quan về công ty GVHD: Nguyễn Thị Mai Dung tiếp với Giám đốc về phần công việc được phân công. * Kế toán trưởng: có trách nhiệm nắm bắt tình hình kinh doanh của công ty, tổng hợp báo cáo kinh doanh theo kỳ cho Giám đốc, giúp Giám đốc ra quyết định về giá cả sản phẩm, cung cấp thông tin tài chính hữu ích cho việc ra quyết định kinh doanh kịp thời và hiệu quả nhất. * Trưởng phòng Hành chính – Nhân sự: chịu trách nhiệm về công tác tổ chức và nhân sự toàn công ty, quản trị và xây dựng cơ bản, văn thư hành chính, thực hiện chế độ chính sách, công tác đời sống nhân viên, tạo mối quan hệ hoà đồng, đoàn kết giữa các nhân viên trong công ty. Đảm bảo công tác an ninh quốc phòng tại địa phương nơi công ty đóng trụ sở. Ngoài ra, trưởng bộ phận nhân sự còn tổ chức thanh tra, tổng hợp báo cáo tình hình tổ chức nhân sự thường kỳ cho Giám đốc. * Trưởng phòng kinh doanh: Được Giám đốc phân công chịu trách nhiệm phối hợp điều hoà tổ chức sản xuất – kinh doanh, hướng dẫn, kiểm tra công việc kinh doanh. Từ đó đảm bảo công việc kinh doanh được vận hành tốt. Ngoài ra, một nhiệm vụ rất quan trọng của Trưởng phòng kinh doanh là nghiên cứu thị trường, tìm ra được các chiến lược kinh doanh mới và hiệu quả, phát triển kênh bán hàng, xây dựng đội ngũ nhân viên bán hàng giàu kinh nghiệm, chuyên nghiệp hơn. Do công ty còn nhỏ nên đội chưa có phòng kế hoạch riêng chuyên trách, vì vậy phòng kinh doanh còn chịu trách nhiệm về việc lập kế hoạch năm, kế hoạch dài hạn, kế hoạch sản xuất kinh doanh toàn công ty. - Nhân viên phòng kế toán: đây là phòng rất quan trọng trong quá trình huy động vốn của công ty. Chịu trách nhiệm trước Giám đốc về chế dộ hạch toán của Nhà nước, có nhiệm vụ thu thập, xử lý và cung cấp thông tin tài chính cho Giám đốc, cơ quan Thuế và các cơ quan chức năng. Từ đó, giúp Giám đốc nắm bắt được tình hình hoạt động kinh doanh của công ty. Theo dõi công nợ, hạch toán đầy đủ và chính xác các nghiệp vụ kinh tế phát sinh, quản lý chặt chẽ tài sản – nguồn vốn, theo dõi nhập – xuất – tồn của công ty. - Nhân viên phòng Kinh doanh: có trách nhiệm tổ chức các hoạt động từ khảo sát thi trường, quảng cáo lập kế hoạch và tìm kiếm các hợp đồng cho toàn công ty. Bộ phận kinh doanh chuyên đảm nhiệm việc quảng cáo, lập kế hoạch kinh doanh và tìm kiếm các hợp đồng trong phạm vi mình được phân công. Phòng kinh doanh còn phải nỗ lực tìm hiểu và phân tích nhu cầu của thị trường, phát triển các dịch vụ mới, cung Sinh viên: Lê Thị Thảo – Lớp: KTV6 Trang 3 Chương 1: Tổng quan về công ty GVHD: Nguyễn Thị Mai Dung cấp đầy đủ thông tin về thị trường, mở rộng thị trường. Từ đó, đặt ra kế hoạch nhập khẩu hàng gì, số lượng bao nhiêu. Đây là vấn đề cực kỳ quan trọng trong chiến lược kinh doanh vì đặc thù của ngành nhập khẩu ô tô là tính đến thời gian đặt hàng bên nước ngoài đến khi nhận hàng là khá lâu. Mặt khác, nếu mà để hàng tồn kho lâu thì vốn sẽ bị ứ đọng lâu, gây tổn thấy vê tài chính là rất lớn. Chính vì vậy, phòng kinh doanh luôn yêu cầu xây dựng kế hoạch kinh doanh cả trong ngắn hạn và dài hạn phải chính xác, kịp thời và hiệu quả cao. - Nhân viên phòng hành chính – nhân sự: Tham mưu cho Giám đốc về kế hoạch sản xuất kinh doanh và bố trí nhân sự phù hợp với sự phát triển của công ty. Quản lý hồ sơ, lý lịch nhân viên toàn công ty, giải quyết thủ tục và chế độ tuyển dụng, thôi việc, bổ nhiệm, bãi miễn, khen thưởng, kỷ luật, nghỉ hưu,… Phòng nhân sự còn có trách nhiệm tham mưu cho Giám đốc việc đề bạt, phân công cán bộ lãnh đạo quản lý ( Phó Giám đốc, trưởng bộ phận..) của công ty và các đơn vị trực thuộc. Xây dựng chương trình đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ tay nghề cho toàn công ty. Phòng hành chính – nhân sự còn có nhiệm vụ quản lý công văn, giấy tờ, sổ sách hành chính, thực hiện công tác lưu giữ các tài liệu cho công ty. Xây dựng lịch công tác, lịch giao ban, hội họp, sinh hoạt thường kỳ hay bất thường. Tham gia bảo vệ môi trường, phòng chống cháy nổ, chữa cháy của công ty và các đơn vị trực thuộc khác. * Phòng kỹ thuật: Bộ phận công nghệ có trách nhiệm kiểm tra chất lượng hàng hoá khi nhập kho hay xuất kho hàng, đảm bảo đúng tiêu chuẩn như trong hợp đồng với khách hàng. Tổ chức các chương trình bảo dưỡng định kỳ, sửa chữa lớn các thiết bị, máy móc trong công ty. Ngoài ra, bộ phận kỹ thuật còn có một trách nhiệm nữa là quản lý trang Web của công ty, đảm bảo sự truy cập của các khách hàng kho vào trang Web được thông suốt và nhanh chóng dễ dàng tìm kiếm được thông tin cần thiết. * Phòng Xuất - Nhập khẩu: có trách nhiệm đảm làm thủ tục Hải Quan và đưa xe từ Cảng Hải Phòng về bàn giao lại cho công ty ( cụ thể là phòng kinh doanh tiếp nhận xe). 1.2.2. Cơ cấu phòng kế toán Bộ máy kế toán của công ty được tổ chức theo hình thức tập trung tại phòng kế toán nhằm thích ứng với hoạt động kinh doanh của công ty, đồng thời tận dụng tốt chức năng đội ngũ bộ máy kế toán đảm bảo thông tin nhanh gọn, chính xác và kịp Sinh viên: Lê Thị Thảo – Lớp: KTV6 Trang 4 Chương 1: Tổng quan về công ty GVHD: Nguyễn Thị Mai Dung thời. Bộ phận kế toán hạch toán độc lập, lập báo cáo tài chính để biết được kết quả kinh doanh trong mỗi quý, mỗi năm tài chính của công ty, đồng thời lập tờ khai thuế nộp cho chi cục thuế nộp cho chi cục thuế để làm nhiệm vụ nộp thuế. BỘ MÁY KẾ TOÁN CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI KIÊN CƯỜNG Kế toán trưởng Kế toán vốn bằng tiền Kế toán thanh toán-tín dụng Kế toán chi phí Kế toán TSCĐ, CCDC Thủ quỹ Kế toán mua hàng Kế toán kho hàng Kế toán thuế Sơ đồ 1.2: Phòng kế toán tài chính của Công ty Cổ phần xây dựng và thương mại Kiên Cường Phòng kế toán: gồm 5 người được kế toán trưởng giao phụ trách các phần hành cụ thể. - Kế toán trưởng: Là người phụ trách phòng kế toán của DN, giúp Giám đốc tổ chức chỉ đạo thực hiện hoàn thanh công tác tổ chức kế toán theo đúng chế độ pháp lệnh kế toán hiện hành. Đồng thời có nhiệm vụ quản lý và điều hành phòng kế toán hoạt động theo chức năng chuyên môn,. - Kế toán vốn bằng tiền: thực hiện kế toán tiền mặt, tiền gửi, tiền vay Ngân hàng; thực hiện thanh toán tạm ứng, tiền lương, bảo hiểm xã hội và các thanh toán khác; lưu trữ chứng từ thu chi và sổ phụ Ngân hàng - Kế toán thanh toán – tín dụng: kiểm tra, theo dõi, làm thủ tục thanh toán với Ngân hàng toàn bộ chứng từ xuất nhập khẩu, giải quyết điều chỉnh khiếu nại, bồi thường; làm thủ tục vay - hoàn vốn kinh doanh; xây dựng tỷ giá hạch toán hàng quý. - Kế toán chi phí: trích lập tiền lương và các khoản trích theo lương; hạch toán Sinh viên: Lê Thị Thảo – Lớp: KTV6 Trang 5 Chương 1: Tổng quan về công ty GVHD: Nguyễn Thị Mai Dung chi phí tách theo dõi từng phòng; lên báo cáo chi phí chi tiết tháng, quý, năm. - Kế toán TSCĐ, CCDC: hạch toán tăng, giảm TSCĐ, CCDC; hạch toán khấu hao tăng, giảm TSCĐ, CCDC; hạch toán khấu hao hàng tháng; phân bổ CCDC; kiểm kê tài sản và công cụ định kỳ theo quy định của nhà nước. - Thủ quỹ: quản lý và thu chi quỹ tiền mặt hàng ngày; hàng tháng lập báo cáo kiểm kê quỹ; theo dõi kho mẫu, kho hành chính. - Kế toán mua hàng: theo dõi hạch toán kế toán mua hàng và công nợ phải trả cho người bán trong nước và ngoài nước; lưu hợp đồng, bộ chứng từ, hóa đơn mua hàng và phiếu nhập kho; báo cáo công nợ phải thu theo định kỳ. - Kế toán kho hàng: theo dõi toán hàng nhập xuất tồn; lưu phiếu nhập kho, phiếu xuất kho; hàng tháng lên báo cáo tồn kho, hàng ứ đọng, chậm luân chuyển, cung cấp giá vốn hàng bán đã tiêu thụ cho bộ phận bán hàng; thực hiện công tác kiểm kê và lập báo cáo kiểm kê theo quy định của Nhà nước. - Kế toán thuế:theo dõi hạch toán các khoản thuế và làm thủ tục nộp thuế hàng nhập khẩu; lập báo cáo thuế và làm thủ tục hoàn thuế Việc bố trí cán bộ và phân định công việc trong bộ máy kế toán là tương đối phù hợp với khối lượng công việc và đáp ứng yêu cầu của quản lý đặt ra. Đội ngũ cán bộ kế toán của công ty có trình độ nghiệp vụ thành thạo, có trách nhiệm trong công tác. Công ty thường xuyên tạo điều kiện tổ chức bồi dưỡng, đào tạo nghiệp vụ cho nhân viên kế toán đều sử dụng thành thạo máy vi tính, điều này giúp họ nâng cao hiệu quả trong công việc và đảm bảo cung cấp số liệu kịp thời và chính xác. 1.3. ĐẶC ĐIỂM HOẠT ĐỘNG TỔ CHỨC KINH DOANH. 1.3.1. Chức năng và nhiệm vụ của công ty Cổ phần xây dựng và thương mại Kiên Cường Trải qua 7 năm hoạt động, Công ty Cổ phần xây dựng và thương mại Kiên Cường tạo ra uy tín với không chỉ khách hàng ở Thanh Hóa mà còn cả các tỉnh miền Trung và miền Nam. Ngành nghề kinh doanh của công ty trong các lĩnh vực chủ yếu sau: - Buôn bán máy móc, thiết bị điện, điện tử, tin học, điện lạnh, điện lạnh dân dụng,… - Dịch vụ sửa chữa, bảo hành, bảo trì các sản phẩm Công ty kinh Sinh viên: Lê Thị Thảo – Lớp: KTV6 Trang 6 Chương 1: Tổng quan về công ty GVHD: Nguyễn Thị Mai Dung doanh,thương mại - Sản xuất, mua bán các thiết bị y tế, thiết bị giáo dục, thiết bị phòng thí nghiệm - Tư vấn du học, tư vấn đào tạo 1.3.2. Đặc điểm hoạt động kinh doanh của công ty Cổ phần xây dựng và thương mại Kiên Cường Là một công ty mới thành lập và hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh thương mại là chủ yếu. Đặc biệt là ngành nhập khẩu máy móc và thiết bị nên chịu sự ảnh hưởng của rất nhiều Luật Thuế như: Thuế GTGT hàng nhập khẩu, Thuế Nhập khẩu, … Do vậy, công ty ban đầu mới thành lập đã gặp không ít khó khăn trong hoạt động kế toán và hoạt động kinh doanh. CÔNG TY CP XD VÀ TM KIÊN CƯỜNG đã xây dựng quan hệ với nhiều đối tác nhiều nhà cung cấp thiết bị trên thế giới trong lĩnh vực giảng dạy, đào tạo và nghiên cứu khoa học về sinh hoc, hoá học, lý học, môi trường, nông nghiệp, y học... lựa chọn được những giải pháp tối ưu đưa nhanh trang thiết bị và công nghệ tiên tiến hịên đại và cung cấp kịp thời các thiết bị giáo dục và chuyển giao công nghệ cho các dự án phát triển và các đối tác trong nước. Sinh viên: Lê Thị Thảo – Lớp: KTV6 Trang 7 Chương 1: Tổng quan về công ty Trách nhiệm Người đề nghị GVHD: Nguyễn Thị Mai Dung Tiến trình Lập phiếu đề nghị Xuất – Nhập hàng hoá Trưởng bộ phận Kiểm tra Ban lãnh đạo Duyệt Kế toán Lập chứng từ Xuất – Nhập hàng hoá Kho công ty Nhận - Bàn giao hàng hóa Bộ phận kiểm tra chất lượng hàng hóa Các bộ phận lưu chứng từ Kiểm tra CLHH Lưu sổ theo dõi Lưu đồ 1.1: Lưu đồ quy trình xuất – nhập hàng hóa Sinh viên: Lê Thị Thảo – Lớp: KTV6 Trang 8 Chương 1: Tổng quan về công ty GVHD: Nguyễn Thị Mai Dung Ngoài việc cung cấp thiết bị Công ty còn cung cấp cho khách hàng những dịch vụ trọn gói từ cung cấp thiết bị, lắp đặt, chuyển giao công nghệ, đào tạo và các dịch vụ hậu mãi. Đây là một nhiệm vụ quan trọng đồng thời cũng là mục tiêu quan trọng trong chiến lược của Công ty để nhanh chóng chiếm lĩnh vị trí hàng đầu trong nước và khu vực trong lĩnh vực cung cấp thiết bị và dịch vụ hoàn chỉnh. Các sản phẩm của công ty bao gồm: - Hoá, lý, sinh cơ bản: Thiết bị thí nghiệm và giảng dạy cho các môn hoá, lý, sinh cơ bản. - Phòng học đa phương tiện cho đào tạo ngoại ngữ, điện-điện tử, viễn thông Kỹ thuật điện; - Điện tử, kỹ thuật mạch in và mạch tổ hợp; - Điện tử Viễn thông; - Công nghệ tự động; - Hoá phòng thí nghiệm & hoá công nghiệp; - Công nghệ chế biến thực phẩm; - Công nghệ Môi trường, Sinh thái học; - Hệ thống giảng dạy nhiệt lạnh; - Thiết bị phân tích (SEM-TEM, XRAY, SPX , AAS , UV -VIS, ..) - ... Phương thức bán hàng của công ty CP XD VÀ TM KIÊN CƯỜNG là bán hàng qua kho. Sau khi công ty làm thủ tục Hải Quan tại Hải Phòng sẽ đem xe về nhập kho bàn giao cho công ty. Cũng có một số trường hợp công ty xuất bán thẳng cho khách hàng tại cảng sau khi làm thủ tục Hải Quan. - Lập phiếu Xuất- Nhập hàng hoá: Các cá nhân / bộ phận có nhu cầu đề nghị viết Phiếu Xuất – Nhập hàng hoá trình trưởng bộ phận kiểm tra và xét duyệt. Các đề nghị xuất nhập hàng hoá phải mô tả rõ số lượng, chủng loại hàng hoá. Đối với đề nghị xuất mượn hàng hoá với các lý do khác, phải ghi rõ thời gian hoàn trả. - Trưởng bộ phận: Các trưởng phòng, Giám đốc bộ phận có trách nhiệm kiểm tra, xét duyệt nhu cầu thực tế của cá nhân hay bộ phận thuộc quyền quản lý của mình. Trường hợp Trưởng bộ phận ký xét duyệt, Phiếu đề nghị sẽ được chuyển lên Ban Giám đốc ký duyệt. Trường hợp đề nghị chưa hợp lý hoặc chưa cần thiết, người xét Sinh viên: Lê Thị Thảo – Lớp: KTV6 Trang 9
- Xem thêm -