Tài liệu Báo cáo thực tập tốt nghiệp tại công ty vtb việt nam

  • Số trang: 45 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 62 |
  • Lượt tải: 0
doanquan47669

Tham gia: 12/05/2016

Mô tả:

b¸o c¸o thùc tËp nghiÖp vô Lêi më ®Çu Khèi lîng hµng ho¸ lu th«ng thÓ hiÖn tr×nh ®é ph¸t trÓn cña nÒn kinh tÕ cña mét quèc gia trong ®ã vËn t¶i hµng ho¸ lµ mét kh©u hÕt søc quan träng ®èi víi sù ph¸t triÓn kinh tÕ. Môc tiªu cña ngµnh vËn t¶i biÓn ViÖt Nam ®Õn n¨m 2010 lµ x©y dùng mét ®éi tµu quèc gia ®ñ søc chë 40% khèi lîng hµng ho¸ xuÊt nhËp khÈu vµ 90% khèi lîng hµng ho¸ vËn chuyÓn néi ®Þa B¾c - Nam, cã hÖ thèng c¶ng ®ñ kh¶ n¨ng th«ng qua 300.000.000 T/n¨m vµ tiÕp nhËn tµu hµng rêi tíi 70.000 - 80.000 DWT. §Ó ®¹t ®îc môc tiªu nµy ph¶i t×m con ®êng ph¸t triÓn thÝch hîp mang tÝnh kh¶ thi phï hîp víi ®iÒu kiÖn kinh tÕ cña ®Êt níc vµ xu thÕ cña thêi ®¹i, ®¶m b¶o sù æn ®Þnh vÒ chÝnh trÞ, ®éc lËp vÒ kinh tÕ… tiÕp thu c«ng nghÖ míi trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y ë ViÖt Nam khèi lîng vËn chuyÓn hµng hãa t¨ng ®ét biÕn vît xa so víi dù ®o¸n cña ngµnh Hµng h¶i ViÖt Nam. Ngµnh Hµng h¶i ViÖt Nam ®ang ®øng tríc nh÷ng bíc ngoÆt míi bëi níc ta ®ang cã dÊu hiÖu lµ mét nÒn kinh tÕ tiÒm n¨ng vµ ph¸t triÓn. Mét tiÒn ®Ò tÊt yÕu ®¸p øng nhu cÇu ph¸t triÓn hµng ho¸ lµ ph¸t triÓn ®éi tµu vµ c¶ng biÓn tõ ®ã t¹o søc m¹nh tæng hîp ®a ngµnh Hµng h¶i ViÖt Nam rót ng¾n kho¶ng c¸ch víi ngµnh Hµng h¶i cña c¸c níc trong khu vùc vµ trªn thÕ giíi. Trªn c¬ së nh÷ng hiÓu biÕt vÒ DN vµ t×nh h×nh s¶n xuÊt thùc tÕ cña DN, cñng cè lý luËn, lý thuyÕt, ®· ®îc häc trong nhµ trêng nh»m n©ng cao kiÕn thøc - ®¸p øng yªu cÇu ®µo t¹o kü s kinh tÕ vËn t¶i biÓn. §îc ph©n c«ng thùc tËp tèt nghiÖp t¹i C«ng ty VTB ViÖt Nam. Víi thêi gian ng¾n, tr×nh ®é cßn h¹n hÑp, em ®· cè g¾ng t×m hiÓu ®îc mét sè ®iÓm c¬ b¶n nhÊt vÒ DN bao gåm c¸c phÇn sau : PhÇn I : T×m hiÓu chung vÒ C«ng ty vËn t¶i biÓn ViÖt Nam (VOSCO) PhÇn II : T×nh h×nh s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty trong 3 n¨m qua §ç ThÞ Mai Hiªn KTB - 47 - §H1 1 Líp: b¸o c¸o thùc tËp nghiÖp vô PhÇn III: T×nh h×nh ®éi tµu cña c«ng ty trong n¨m 2006 PhÇn IV: T×m hiÓu nghiÖp vô cho thuª tµu chuyÕn cña phßng vËn t¶i dÇu khÝ §ç ThÞ Mai Hiªn KTB - 47 - §H1 2 Líp: b¸o c¸o thùc tËp nghiÖp vô PhÇn I: t×m hiÓu chung vÒ c«ng ty I. S¬ lîc vÒ qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña c«ng ty vËn t¶I biÓn viÖt nam (vosco) Ngµy 1/7/1970 Bé Giao th«ng VËn t¶i ký quyÕt ®Þnh thµnh lËp C«ng ty vËn t¶i biÓn ViÖt Nam (Vosco) trªn c¬ së hîp nhÊt ba ®éi tµu Tù Lùc, QuyÕt Th¾ng, Gi¶i Phãng vµ mét xëng vËt t. C«ng ty VËn t¶i biÓn ViÖt Nam ra ®êi xuÊt ph¸t tõ yªu cÇu thèng nhÊt qu¶n lý lùc lîng vËn t¶i biÓn, nh»m chñ ®éng tËp trung ph¬ng tiÖn, tæ chøc nh÷ng chiÕn dÞch vËn t¶i lín, tõng bíc x©y dùng nÒ nÕp qu¶n lý cho mét ngµnh s¶n xuÊt míi, ®ång thêi båi dìng, ®µo t¹o ®éi ngò sÜ quan, thuyÒn viªn ®Ó phôc vô sù nghiÖp ph¸t triÓn ®éi tµu sau nµy. TÝnh ®Õn nay C«ng ty VËn t¶i biÓn ViÖt Nam võa trßn 34 tuæi. Qu¸ tr×nh x©y dùng vµ ph¸t triÓn cña C«ng ty cã thÓ chia lµm hai thêi kú : - X©y dùng, ph¸t triÓn phôc vô cuéc kh¸ng chiÕn chèng Mü vµ phôc vô kh«i phôc ph¸t triÓn kinh tÕ khi c¶ níc thèng nhÊt (1970 - 1985). - X©y dùng vµ ph¸t triÓn trong thêi kú ®æi míi, c«ng nghiÖp ho¸ hiÖn ®¹i ho¸ nÒn kinh tÕ ®Êt níc (1985- 2004) 1 – Thêi kú thø nhÊt (1970 – 1985 ): Chia lµm hai giai ®o¹n a – Tõ 1970 - 1975 : §îc thµnh lËp vµo nh÷ng n¨m cuèi cña cuéc kh¸ng chiÕn chèng Mü cøu níc lµ thêi kú ®Õ quèc Mü tËp trung tiÕn hµnh cuéc chiÕn tranh ph¸ ho¹i lÇn thø 2 ®èi víi miÒn B¾c, víi quy m« kh«ng h¹n chÕ vµ møc ®é ngµy cµng ¸c liÖt. C¬ së vËt chÊt kü thuËt cña C«ng ty bao gåm : - VÒ ph¬ng tiÖn vËn t¶i : Tuy ®Çu ph¬ng tiÖn cã tíi 217 chiÕc nhng tæng träng t¶i chØ cã 34.245 tÊn. Trong ®ã cã 1 tµu lín nhÊt 3500 tÊn, 1 tµu 2500 tÊn vµ 7 tµu tõ 750 - 1500 tÊn, 02 tµu kÐo. 02 sµ lan biÓn 800 tÊn. Sè cßn l¹i lµ c¸c tµu Gi¶i phãng : 100 tÊn, tù lùc : 50 tÊn vµ c¸c sµ §ç ThÞ Mai Hiªn KTB - 47 - §H1 3 Líp: b¸o c¸o thùc tËp nghiÖp vô lan vËn t¶i biÓn ®êng s«ng tõ 40 - 300 tÊn (ngµy nay chØ 01 tµu §¹i Hïng träng t¶i : 30.000 tÊn) - VÒ lao ®éng. Tæng sè lao ®éng cã 2.775 ngêi nhng ®a sè lµ kh«ng ®îc ®µo t¹o chÝnh quy, hÇu hÕt th«ng qua thùc tÕ chiÕn ®Êu, s¶n xuÊt mµ trëng thµnh t¹i c¸c ph¬ng tiÖn nhá, thËm chÝ cã mét sè bé phËn thuyÒn viªn cña c¸c ph¬ng tiÖn ®¸nh c¸c th« s¬ chuyÓn lµm c«ng t¸c vËn t¶i c¬ giíi. NhiÖm vô chñ yÕu cña C«ng ty trong thêi kú nµy lµ "TËp trung ®¶m b¶o m¹ch m¸u giao th«ng trªn biÓn th«ng suèt, liªn tôc vËn chuyÓn hµng ho¸ phôc vô kÞp thêi yªu cÇu chi viÖn chiÕn trêng MiÒn Nam vµ c¸c tØnh khu 4, tiÕp nhËn vËn chuyÓn x¨ng dÇu ®êng s«ng ®ång thêi tõng bíc æn ®Þnh c«ng t¸c qu¶n lý s¶n xuÊt ®Ó n©ng cao chÊt lîng vµ hiÖu qu¶ phôc vô. b - Giai ®o¹n tõ 1975 - 1985 (lµ thêi kú kh«i phôc kinh tÕ sau chiÕn tranh) §Ó tõng bíc thùc hiÖn chuyªn m«n ho¸, n©ng cao hiÖu qu¶ kinh doanh t¹o c¬ së cho nh÷ng bíc ph¸t triÒn míi cña ngµnh, th¸ng 3/1 975 Bé giao th«ng vËn t¶i quyÕt ®Þnh t¸ch mét bé phËn ph¬ng tiÖn vµ lao ®éng cña C«ng ty VËn t¶i biÓn ViÖt Nam ®Ó thµnh lËp C«ng ty vËn t¶i biÓn (C«ng ty vËn t¶i biÓn 3 ngµy nay). Tõ ®ã C«ng ty VËn t¶i biÓn ViÖt Nam chØ cßn tËp trung lµm nhiÖm vô lµ: "Tæ chøc vËn t¶i níc ngoµi, phôc vô xuÊt nhËp khÈu vµ nhanh chãng x©y dùng ®éi tµu vËn t¶i biÓn xa" . Khi t¸ch lËp C«ng ty chØ gi÷ l¹i 08 tµu víi 36.174 DWT, trong ®ã cã 01 tµu 35.000DWT, 02 tµu lo¹i 10.000DWT, 01 tµu lo¹i 2.500 DWT, hÇu hÕt lµ tµu cò tõ 1 0 - 1 5 tuæi . VÒ lao ®éng : C«ng ty chØ cã 520 ngêi, trong ®ã cã 40 c¸n bé gi¸n tiÕp . Tæng gi¸ trÞ tµi s¶n cè ®Þnh lóc t¸ch lËp chØ cã 120,307 triÖu ®ång. TÊt c¶ c¸c c¬ së vËt chÊt kh¸c nhµ xëng söa ch÷a. Cung øng kho tµng . . . . Bµn giao cho C«ng ty vËn t¶i ven biÓn vµ chØ gi÷ l¹i khu nhµ §ç ThÞ Mai Hiªn KTB - 47 - §H1 4 Líp: b¸o c¸o thùc tËp nghiÖp vô lµm trô së t¹i 15 Cï ChÝnh Lan ngµy nay. NhiÖm vô chñ yÕu cña C«ng ty trong giai ®o¹n nµy lµ : tæ chøc kinh tÕ vËn t¶i níc ngoµi vµ x©y dùng ®éi tµu. Trong giai ®o¹n (1975 – 1985) C«ng ty ®· ®¹t ®îc nh÷ng thµnh tÝch ®¸ng kÓ : Tõ hai tuyÕn vËn t¶i níc ngoµi ban ®Çu lµ Hång K«ng vµ NhËt B¶n tÝnh ®Õn n¨m 1985 c¸c tµu cña C«ng ty ®· ®Õn trªn 60 níc trªn thÕ giíi vµ qua h¬n 160 c¶ng kh¸c nhau. Tõ n¨m (1975 – 1985) C«ng ty ®· vËn chuyÓn ®îc h¬n 6,9 triÖu tÊn hµng víi 38,1 triÖu tÊn km trong ®ã cã h¬n 1,8 triÖu tÊn.hµng vËn chuyÓn ë c¸c tuyÕn níc ngoµi tæng träng t¶i ®éi tµu lµ 26 v¹n tÊn gÊp 9 lÇn so víi lóc b¾t ®Çu thµnh lËp Sè tµu ph¸t triÓn thªm bao gåm nhiÒu lo¹i kh¸c nhau nh : Tµu dÇu, tµu chë hµng kh«, hµng rêi, Container, . . .vv. HÇu hÕt lµ tµu träng t¶i lín tõ 10 - 15 ngµn tÊn, ®îc trang bÞ hiÖn ®¹i, phï hîp víi tèc ®é ph¸t triÓn ngµnh Hµng h¶i quèc tÕ. Trong 10 n¨m (1975 - 1985) ®éi ngò sÜ quan thuyÒn viªn cña C«ng ty ®· t¨ng ®¸n kÓ vÒ sè lîng, chÊt lîng tõ 520 lao ®éng ®Õn 2200 lao ®éng. Tõ chç chØ lµ 19 thuyÒn trëng vµ m¸y trëng ®Õn h¬n 90 thuyÒn trëng vµ m¸y trëng. 2- C«ng ty vËn t¶i biÓn ViÖt Nam x©y dùng vµ ph¸t triÓn trong thêi kú míi: Trong 18 n¨m (1986 - 2003) C«ng ty lu«n ph¶i ®èi mÆt víi nh÷ng thö th¸ch míi phøc t¹p lµ thêi kú trong níc vµ trªn thÕ giíi gÆp nh÷ng biÕn ®éng lín, ®Êt níc võa ph¶i hµn g¾n vÕt th¬ng chiÕn tranh,võa ph¶i ®æi míi, c¶i c¸ch nÒn kinh tÕ theo c¬ chÕ thÞ trêng. C«ng ty ph¶i tù t×m hµng cho tµu chë, do c¬ chÕ chÝnh s¸ch cha ®ång bé lªn c¸c chñ hµng lín trong níc nh : G¹o, ph©n bãn, than còng chØ ký ®îc hîp ®ång tõng chuyÕn. Trong khi nhµ níc cha cã chÝnh s¸ch b¶o hé ®éi tµu, viÖc chuyÓn ®æi tõ c¬ chÕ kinh doanh bao cÊp sang kinh doanh h¹ch to¸n tù trang tr¶i theo c¬ chÕ thÞ trêng ®èi víi ®¬n vÞ lín nh C«ng ty VËn t¶i biÓn §ç ThÞ Mai Hiªn KTB - 47 - §H1 5 Líp: b¸o c¸o thùc tËp nghiÖp vô ViÖt nam kh«ng gi¶i quyÕt trong mét vµi n¨m mµ lµ c¶ qu¸ tr×nh võa lµm võa häc tõng bíc bæ xung tiÕn ®Õn hoµn thiÖn. MÆt kh¸c nh÷ng yÕu kÐm cña C«ng ty trªn mét sè mÆt cha ®¸p øng kÞp thêi víi sù chuyÓn híng ho¹t ®éng theo yªu cÇu ®æi míi nh : Kh¶ n¨ng c¹nh tranh trªn thÞ trêng tµu biÒn quèc tÕ cßn h¹n chÕ, vèn ®Çu t trong níc cha ®¸p øng nhu cÇu ph¸t triÓn, t×nh tr¹ng lao ®éng d«i d do lÞch sö ®Ó l¹i : søc khoÎ, tr×nh ®é kh«ng ®¸p øng yªu cÇu. ChÝnh v× vËy C«ng ty ®· tõng bíc ®iÒu chØnh m« h×nh tæ chøc s¶n xuÊt kinh doanh cho phï hîp víi toµn ngµnh vµ ®Æc ®iÓm chung cña doanh nghiÖp, nhanh chãng thùc hiÖn viÖc ®æi míi c¬ chÕ qu¶n lý tiÕn tíi xo¸ bá c¬ chÕ quan liªu bao cÊp, thùc hiÖn h¹ch to¸n kinh tÕ, kinh doanh ®¹t hiÖu qu¶, c©n ®èi tù trang tr¶i cã l·i vµ thùc hiÖn ®Èy ®ñ nghÜa vô nép ng©n s¸ch nhµ níc. C«ng ty ®· ®Ò ra c¸c môc tiªu, c¸c biÖn ph¸p ®Ó cñng cè, ph¸t triÓn vµ trÎ ho¸ ®éi tµu, lÊy ho¹t ®éng cña ®éi tµu lµm träng t©m, më réng m¹ng líi ®¹i lý vËn t¶i, xuÊt khÈu thuyÒn viªn, liªn doanh liªn kÕt, hîp t¸c víi c¸c nhµ s¶n xuÊt lín ®Ó më c¸c ®¹i lý b¸n hµng võa ®Ó phôc vô nhu cÇu cña C«ng ty võa kinh doanh b¸n hµng cho kh¸ch hµng (nh ®¹i lý s¬n, ®¹i lý dÇu Shell, ®¹i lý vßng bi SKF ...vv) Trong 15 n¨m (1986 - 2000) C«ng ty ®· ®¹t ®îc kÕt qu¶ trªn mét sè lÜnh vùc tiªu biÓu lµ: a - Thùc hiÖn nhiÖm vô s¶n xuÊt kinh doanh : ChØ tiªu §¬n vÞ 1- S¶n lîng vËn chuyÓn TriÖu tÊn Tû tÊn/ 2- S¶n lîng vËn chuyÓn 19861990 5,081 22,56 km 3- Tæng DT Tû ®ång 223,7 Trong ®ã vËn t¶i Tû ®ång 224,7 4- Nép Ng©nS¸ch Tû ®ång 9,78 5- Tæng l·i Tû ®ång 4,16 b - VÒ x©y dùng vµ ph¸t triÓn ®éi tµu §ç ThÞ Mai Hiªn KTB - 47 - §H1 6 1991-1995 1996-2000 9,09 13,53 33,35 43,52 1541,2 1541,2 60,92 17,58 2320 2200 64,00 33,00 Líp: b¸o c¸o thùc tËp nghiÖp vô Tõ n¨m 1986 - 2003 C«ng ty ®· mua thªm 21 tµu víi träng t¶i 267.270 DWT, trong ®ã b»ng ph¬ng thøc vay mua 17 tµu . §Õn nay ®éi tµu cña C«ng ty cã 25 chiÕc víi tæng träng t¶i 329.500 DWT . C«ng ty còng ®· x©y dùng tr×nh cÊp trªn kÕ ho¹ch ph¸t triÓn ®éi tµu 5 n¨m 2002-2005 dù kiÕn cuèi n¨m 2005 Tæng träng t¶i ®éi tµu lµ trªn 350.OO0 DWT bao gåm : tµu chë hµng kh«, hµng rêi, khÝ ho¸ láng vµ tµu Container. Thùc hiÖn kÕ ho¹ch mua míi 200.000 DWT vµ b¸n ®i 100.000 DWT tµu cò ngoµi 20 tuæi. H¹ tuæi tµu b×nh qu©n xuèng 12 tuæi . Ngoµi ra C«ng ty cßn thùc hiÖn cã hiÖu qu¶ viÖc ®a d¹ng ho¸ c¸c h×nh thøc ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh nh : Gãp vèn víi Ng©n hµng Th¬ng m¹i cæ phÇn Hµng h¶i ViÖt Nam , C«ng ty cæ phÇn Hµng h¶i Hµ Néi më §¹i lý s¬n tµu biÓn, §¹i lý dÇu nhên Shell, §¹i lý giao nhËn vËn t¶i, §¹i lý vßng bi SKF. C¸c ®¹i lý nµy tríc hÕt lµ phôc vô cho nhu cÇu cña C«ng ty vµ ®· thu vÒ 3 tû ®ång lîi nhuËn (§¹i lý s¬n thµnh lËp . §¹i lý giao nhËn vËn t¶i thµnh lËp 9/93 ®Õn hÕt n¨m 1999 l·i 4,99 tû. §¹i lý dÇu nhên Shell thµnh lËp 3/90 ®Õn 3/2000 l·i 2,95 tû ). 3 - VÞ trÝ C«ng ty vËn t¶i biÓn ViÖt Nam trªn thÞ trêng trong vµ ngoµi níc. Lµ ®¬n vÞ ®Çu tÇu cña ngµnh hµng h¶i ViÖt Nam, C«ng ty ®i ®Çu trªn nhiÒu lÜnh vùc nh: Tæng träng t¶i ®éi tµu lín nhÊt c¶ níc hiÖn nay. - §éi tµu trÎ nhÊt . - ThiÕt bÞ hiÖn ®¹i phï hîp víi ho¹t ®éng hµng h¶i quèc tÕ. - C«ng ty lµ ®¬n vÞ ®Çu tiªn trong c¶ níc ®îc cÊp giÊy chøng nhËn phï hîp DOC (document of compliance) vµ giÊy chøng nhËn qu¶n lý an toµn SMC (safety management certificale) ¸p dông cho ®éi lµu nh÷ng tiÕn bé vÒ khoa häc kü thuËt, ®Çu t l¾p ®Æt hÖ thèng x¸c ®Þnh vÞ trÝ toµn cÇu (GPS), chèng « nhiÔm trµn dÇu (IOPP), hÖ thèng th«ng tin cøu n¹n hµng h¶i toµn cÇu (GMDSS). Sù cã mÆt cña ®éi tµu Vosco trong §ç ThÞ Mai Hiªn KTB - 47 - §H1 7 Líp: b¸o c¸o thùc tËp nghiÖp vô khu vùc ®· thÓ hiÖn søc m¹nh cña ®éi tµu ViÖt Nam trong ho¹t ®éng vËn t¶i quèc tÕ, nhÊt lµ khi ViÖt Nam lµ thµnh viªn cña khèi ASEAN. C«ng ty vËn t¶i biÓn ViÖt Nam cßn hç trî c¸c ®¬n vÞ ®ãng vµ söa ch÷a tµu trong níc nh : Nhµ m¸y §ãng tµu B¹ch §»ng, nhµ m¸y Ba Son, nhµ m¸y Phµ Rõng b»ng c¸ch ®a hÇu .hÕt c¸c tµu cña m×nh vµo söa ch÷a, chi phÝ hµng n¨m lªn ®Õn 30 tû ®ång. §Æc biÖt ngµy 19 th¸ng 8 n¨m 2000 C«ng ty ®· hîp ®ång ®ãng míi tµu hµng kh« VÜnh ThuËn träng t¶i 6500 DWT t¹i nhµ m¸y B¹ch §»ng (®· ®a vµo khai th¸c cã hiÖu qu¶) thµnh c«ng nµy cã ý nghÜa hÕt søc lín lao cho ngµnh ®ãng tµu ViÖt Nam trªn thÞ trêng vµ khu vùc . §ç ThÞ Mai Hiªn KTB - 47 - §H1 8 Líp: b¸o c¸o thùc tËp nghiÖp vô II - Chøc n¨ng, nhiÖm vô cña c«ng ty vËn t¶I biÓn viÖt nam (vosco) 1- Chøc n¨ng : C¨n cø vµo ®iÒu lÖ tæ chøc vµ ho¹t ®éng cña C«ng ty vËn t¶i biÒn ViÖt Nam ban hµnh kÌm theo quyÕt ®Þnh sè 622/Q§ - H§QT ngµy 5/7/ 1996 cña Héi ®ång qu¶n trÞ tæng C«ng ty Hµng h¶i ViÖt Nam t¹i ®iÒu 3 qui ®Þnh chøc n¨ng cña C«ng ty nh sau : - Ho¹t ®éng kinh doanh vËn t¶i biÓn . - Cung cÊp dÞch vô ®¹i lý tµu biÓn,m«i giíi hµng h¶i, ®¹i lý ®a ph¬ng thøc . - Kinh doanh xuÊt nhËp khÈu vËt t vµ mua b¸n thiÕt bÞ, phô tïng dÇu mì, ho¸ chÊt, S¬n Vµ c¸c VËt t Chuyªn dïng kh¸c cho tµu biÓn. - Cung øng lao ®éng chuyªn ngµnh hµng h¶i cho c¸c chñ tµu trong vµ ngoµi níc. - Kinh doanh c¸c ngµnh nghÒ nÕu ®îc cÊp giÊy phÐp theo ph¸p luËt. 2. NhiÖm vu. - NhËn vµ sö dông cã hiÖu qu¶, b¶o toµn vµ ph¸t triÓn vèn cña nhµ níc do tæng C«ng ty hµng h¶i ViÖt Nam giao ; NhËn vµ khai th¸c cã hiÖu qu¶ tµi s¶n vµ c¸c nguån lùc kh¸c do tæng C«ng ty giao ®Ó thùc hiÖn môc tiªu, nhiÖm vô kinh doanh . - Thùc hiÖn kÕ ho¹ch s¶n xuÊt kinh doanh do tæng C«ng ty giao vµ tham gia thùc hiÖn c¸c kÕ ho¹ch tËp trung cña tæng C«ng ty vÒ ®Çu t ph¸t triÓn, phèi hîp s¶n xuÊt kinh doanh, ph©n chia b¶o vÖ ph¸t triÓn thÞ trêng hoÆc nh÷ng kÕ ho¹ch ®ét xuÊt kh¸c do nhµ níc giao theo sù ph©n c«ng cña Tæng C«ng ty. - Kinh doanh ®óng ngµnh nghÒ ®· ®îc cÊp giÊy phÐp. - ¦u tiªn phôc vô c¸c nhu cÈu s¶n xuÊt kinh doanh, ®iÒu hoµ tµi chÝnh, ph¬ng tiÖn hoÆc nhu cÇu phèi hîp s¶n xuÊt kinh doanh theo qui tr×nh c«ng nghÖ cña C«ng ty. - Thùc hiÖn c¸c qui ®Þnh cña nhµ níc vÒ b¶o vÖ m«i trêng, tµi nguyªn, quèc phßng vµ an ninh quèc gia. §ç ThÞ Mai Hiªn KTB - 47 - §H1 9 Líp: b¸o c¸o thùc tËp nghiÖp vô 3. C¸c lÜnh vùc ho¹t ®éng chñ yÕu cña C«ng ty hiÖn nay - Kinh doanh VËn t¶i. - DÞch vô m«i giíi vËn t¶i t¹i ViÖt Nam - §¹i lý ®éc quyÒn cho h·ng s¬n Interpain (cña Anh) - §¹i lý ®éc quyÒn dÇu nhên Hµng h¶i Shell (cña Anh). - §¹i lý vßng bi SKF (Thuþ §iÓn). - XuÊt khÈu thuyÒn viªn. - Kinh doanh kh¸ch s¹n t¹i Nha Trang. §ç ThÞ Mai Hiªn KTB - 47 - §H1 10 Líp: b¸o c¸o thùc tËp nghiÖp vô III - C¬ cÊu tæ chøc cña c«ng ty vËn t¶I biÓn viÖt nam Trªn c¬ së kÕt cÊu s¶n xuÊt cña C«ng ty, bé m¸y qu¶n lý cña C«ng ty ®îc chia lµm 04 khèi: - Khèi qu¶n lý - Khèi kinh doanh khai th¸c ®éi tµu - Khèi kinh do¹nh dÞch vô kh¸c - Khèi phßng ban hµnh chÝnh. 1. Gi¸m ®èc Do chñ tÞch héi ®ång qu¶n trÞ tæng C«ng ty quyÕt ®Þnh bæ nhiÖm, miÔn nhiÖm theo ®Ò nghÞ cña tæng gi¸m ®èc, tæng C«ng ty hµng h¶i ViÖt Nam . Gi¸m ®èc C«ng ty lµ ®¹i diÖn ph¸p nh©n trong mäi ho¹t ®éng cña C«ng ty, chÞu tr¸ch nhiÖm tríc tæng gi¸m ®èc, héi ®ång qu¶n trÞ, tæng C«ng ty Hµng h¶i ViÖt Nam vµ ph¸p luËt vÒ ®iÒu hµnh ho¹t ®éng cña C«ng ty. Gi¸m ®èc cã quyÒn ®iÒu hµnh cao nhÊt trong C«ng ty, trùc tiÕp chÞu tr¸ch nhiÖm tríc Nhµ níc vÒ sö dông cã hiÖu qu¶ lao ®éng, vèn, c¸c tµi s¶n ®îc giao trong C«ng ty. 2. Phã gi¸m ®èc ChÞu tr¸ch nhiÖm theo nhiÖm vô mµ gi¸m ®èc ph©n c«ng. HiÖn nay C«ng ty cã 3 phã gi¸m ®èc. - Phã gi¸m ®èc khai th¸c - Phã gi¸m ®èc kü thuËt - Phã gi¸m ®èc phô tr¸ch chung chi nh¸nh phÝa nam. Theo quy ®Þnh cña C«ng ty phã gi¸m ®èc khai th¸c lµ phã gi¸m ®èc thêng trùc, gi¶i quyÕt c¸c c«ng viÖc cña C«ng ty khi gi¸m ®èc ®i v¾ng. Chøc n¨ng cña phßng ban C«ng ty a, Khèi qu¶n lý tµu : - Phßng kü thuËt : Lµ phßng nghiÖp vô tham mu cho gi¸m ®èc C«ng ty qu¶n lý kü thuËt cña ®éi tµu, chÞu sù chØ ®¹o trùc tiÕp cña Phã gi¸m ®èc kü thuËt, qu¶n lý kiÓm so¸t viÖc thùc hiÖn c¸c tiªu chuÈn, quy §ç ThÞ Mai Hiªn KTB - 47 - §H1 11 Líp: b¸o c¸o thùc tËp nghiÖp vô tr×nh, qui ph¹m vÒ kü thuËt, b¶o qu¶n b¶o dìng söa ch÷a, phôc vô cho khai th¸c kinh doanh vËn t¶i cã hiÖu qu¶. - Phßng tµi chÝnh kª'to¸n : Lµ phßng nghiÖp vô tham mu cho Gi¸m ®èc C«ng ty vÒ qu¶n lý ho¹t ®éng tµi chÝnh, h¹ch to¸n kinh tÕ, h¹ch to¸n kÕ to¸n trong toµn C«ng ty. Qu¶n lý, kiÓm so¸t c¸c thñ tôc thanh to¸n,®Ò xuÊt c¸c biÖn ph¸p gióp C«ng ty thùc hiÖn c¸c chØ tiªu vÒ tµi chÝnh. - Phßng Hµng h¶i : Lµ phßng nghiÖp vô tham mu cho gi¸m ®èc C«ng ty vÒ c«ng t¸c ph¸p chÕ, thanh tra, an toµn , b¶o hiÓm hµng h¶i . - Phßng tæ chøc c¸n bé, Lao ®éng : lµ phßng nghiÖp vô tham mu cho gi¸m ®èc C«ng ty vÒ c«ng t¸c tæ chøc, lao ®éng tiÒn l¬ng trong ho¹i ®éng khai th¸c kinh doanh, qu¶n lý, sö dông lùc lîng lao ®éng cña C«ng ty theo ph¸p luËt, phï hîp víi chøc n¨ng nhiÖm vô, ®Æc ®iÓm C«ng ty. - Phßng VËt t : Lµ phßng qu¶n lý gióp gi¸m ®èc C«ng ty trong viÖc qu¶n lý, cÊp ph¸t vËt t, phô tïng cho ®éi tµu. T×m vµ khai th¸c nguån vËt t - nhiªn dÇu liÖu sao cho ®¶m b¶o võa ®¸p øng ®Èy ®ñ vÒ sè lîng, chñng lo¹i, thêi gian võa gi¶m ®îc chi phÝ vËt t - nhiªn dÇu liÖu. - Phßng ISM - CODE : X©y dùng vµ ¸p dông hÖ thèng qu¶n lý an toµn cho toµn C«ng ty vµ ®éi tµu. TiÕn hµnh ®Çy ®ñ c¸c c«ng viÖc cÇn thiÕt ®Ó c¸c tµu cña c«ng ty ®Òu ®îc cÊp giÊy chøng nhËn phï hîp (DOC) vµ giÊy chøng nhËn qu¶n lý an toµn (SMC). b, Khèi kinh doanh khai th¸c tµu : - Phßng khai th¸c th¬ng vô: lµ phßng nghiÖp vô tham mu cho gi¸m ®èc C«ng ty qu¶n lý khai th¸c ®éi tµu cã hiÖu qu¶ cao nhÊt, chÞu sù chØ ®¹o cña Phã gi¸m ®èc khai th¸c. Cã tr¸ch nhiÖm khai th¸c nguån hµng, tham mu ký hîp ®ång vËn t¶i, tæ chøc thùc hiÖn hîp ®ång. ChÞu tr¸ch nhiÖm tríc gi¸m ®èc vÒ tÝnh hîp ph¸p, hîp lý cña hîp ®ång ®· ký, vµ kÕt qu¶ khai th¸c kinh doanh, c¸c ho¹t ®éng ®iÒu hµnh tµu. - Phßng tµu dÇu . §©y lµ mét phßng míi thµnh lËp sau khi C«ng ty mua hai tµu dÇu më réng chñng lo¹i khai th¸c. Phßng tµu dÇu cã chøc n¨ng §ç ThÞ Mai Hiªn KTB - 47 - §H1 12 Líp: b¸o c¸o thùc tËp nghiÖp vô khai th¸c lîng tµu dÇu, khai th¸c nguån hµng vÒ s¶n phÈm dÇu vµ khÝ ho¸ láng, tham mu ký hîp ®ång vËn t¶i tå chøc thùc hiÖn hîp ®ång . c, Khèi hµnh chÝnh : - Phßng kinh tÕ ®èi ngo¹i : Tham mu gióp gi¸m ®èc vÒ c«ng t¸c ®èi ngo¹i, quan hÖ kinh tÕ ®èi ngo¹i trong c¸c lÜnh vùc ho¹t ®éng khai th¸c kinh doanh vËn t¶i biÓn theo chøc n¨ng nhiÖm vô cña C«ng ty. - Trung t©m vi tÝnh : Tham mu gióp gi¸m ®èc vÒ x©y dùng, khai th¸c sö dông hÖ thèng tin häc cña C«ng ty trong sù thèng nhÊt toµn ngµnh vµ trong ®iÒu kiÖn ph¸t triÓn chung cña toµn quèc vµ trong khu vùc. - Phßng hµnh chÝnh : Cã chøc n¨ng gióp gi¸m ®èc trong c«ng viÖc hµnh chÝnh. - Phßng b¶o vÖ : Gióp gi¸m ®èc vÒ c«ng t¸c thanh tra, b¶o vÖ s¶n xuÊt, thùc hiÖn c«ng t¸c qu©n sù. - Phßng tæng hîp : Lµ phßng chøc n¨ng gióp gi¸m ®èc tæng hîp c©n ®èi kÕ ho¹ch s¶n xuÊt kinh doanh tr×nh cÊp trªn vµ triÓn khai trong C«ng ty. Tham mu cho gi¸m ®èc duyÖt, giao kÕ ho¹ch s¶n xuÊt kinh doanh cho c¸c ®¬n vÞ kinh doanh dÞch vô kh¸c. Theo dâi tæng hîp kÕt qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh toµn C«ng ty, ph©n tÝch ®¸nh gi¸ tõng th¸ng, tõng quý , c¶ n¨m, theo dâi diÔn biÕn thÞ trêng chÝnh s¸ch x· héi trong vµ ngoµi níc. d, C¸c chi nh¸nh : C¸c chi nh¸nh lµ mét ®¬n vÞ hµnh chÝnh trong m« h×nh c¬ cÊu tæ chøc hiÖn nay ®¬c thµnh lËp theo yªu cÇu qu¶n lý ®iÒu hµnh phôc vô s¶n xuÊt t¹i nh÷ng n¬i ®Çu mèi kinh tÕ xa trô së chÝnh. e, Khèi kinh doanh dÞch vô kh¸c : Thùc hiÖn s¶n xuÊt kinh doanh kh¸c theo yªu cÇu cña C«ng ty, ®¶m b¶o chÊt lîng vµ hiÖu qu¶ kinh tÕ. iv- C¬ së vËt chÊt kü thuËt cña c«ng ty. 1. Gi¸ trÞ doanh nghiÖp: T¹i thêi ®iÓm 30/06/2006, theo QuyÕt ®Þnh sè 687/Q§-BGTVT ngµy 29/03/2007 cña Bé trëng Bé Giao th«ng vËn t¶i vÒ gi¸ trÞ doanh nghiÖp §ç ThÞ Mai Hiªn KTB - 47 - §H1 13 Líp: b¸o c¸o thùc tËp nghiÖp vô ®Ó cæ phÇn ho¸ lµ 2.021.444.573.436 ®ång, trong ®ã gi¸ trÞ thùc tÕ phÇn vèn Nhµ níc t¹i doanh nghiÖp lµ 1.457.453.671.099 ®ång. Gi¸ trÞ doanh nghiÖp ph©n theo tµi s¶n: - TSC§ vµ ®Çu t dµi h¹n: ng¾n h¹n: 1.783.459.537.916 ®ång - TSL§ vµ ®Çu t 235.365.668.020 ®ång - Gi¸ trÞ quyÒn sö dông ®Êt: 2.619.367.500 ®ång 2. T×nh h×nh tµi s¶n cè ®Þnh cña doanh nghiÖp: a. Nhµ cöa vµ vËt kiÕn tróc: - Nguyªn gi¸: 29.017.477.957 ®ång - Gi¸ trÞ cßn l¹i: 19.286.850.171 ®ång b. M¸y mãc thiÕt bÞ: - Nguyªn gi¸: 1.211.441.349 ®ång - Gi¸ trÞ cßn l¹i: 866.220.030 ®ång c. Ph¬ng tiÖn vËn t¶i: - Nguyªn gi¸: 2.978.424.952.639 ®ång - Gi¸ trÞ cßn l¹i: 1.713.284.211.928 ®ång d. Tµi s¶n cè ®Þnh kh¸c: - Nguyªn gi¸: 4.752.933.030 ®ång - Gi¸ trÞ cßn l¹i: 1.312.802.628 ®ång §ç ThÞ Mai Hiªn KTB - 47 - §H1 14 Líp: b¸o c¸o thùc tËp nghiÖp vô e. Tµi s¶n cè ®Þnh v« h×nh: - Nguyªn gi¸: 2.619.367.500 ®ång - Gi¸ trÞ cßn l¹i: 2.619.367.500 ®ång 3. Lùc lîng lao ®éng vµ tr×nh ®é lao ®éng: Tæng sè lao ®éng cña C«ng ty t¹i thêi ®iÓm quyÕt ®Þnh cæ phÇn hãa 30/06/2006 lµ 1.821 ngêi. C¬ cÊu lao ®éng vµ ph¬ng ¸n s¾p xÕp l¹i lao ®éng ®îc thÓ hiÖn trong b¶ng sau: §¬n vÞ tÝnh: ngêi Tiªu chÝ Sè lîng i. Ph©n theo tr×nh ®é 1.821 1. §¹i häc vµ trªn ®¹i häc 2. Cao ®¼ng, Trung cÊp, s¬ cÊp 3. Lao ®éng phæ th«ng ii. Ph©n theo tÝnh chÊt hîp ®ång lao ®éng 1. L§ kh«ng thuéc diÖn ký H§L§ (TG§, PTG§, KTT...) 2. Hîp ®ång kh«ng x¸c ®Þnh thêi h¹n 3. Hîp ®ång lao ®éng cã thêi h¹n tõ 1-3 n¨m 4. Lao ®éng hîp ®ång ng¾n h¹n díi 1 n¨m §ç ThÞ Mai Hiªn KTB - 47 - §H1 15 Tû lÖ 100,00 720 % 39.54% 1.093 60,02% 08 0,44% 100,00 1.821 08 % 0,44% 1.362 74,79% 364 19.99% 87 04.78% Líp: b¸o c¸o thùc tËp nghiÖp vô PhÇn II: T×nh h×nh s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty trong 3 n¨m qua I – T×nh h×nh s¶n xuÊt kinh doanh §ç ThÞ Mai Hiªn KTB - 47 - §H1 16 Líp: b¸o c¸o thùc tËp nghiÖp vô - Ngµnh nghÒ kinh doanh chÝnh cña C«ng ty trong nh÷ng n¨m qua: Kinh doanh vËn t¶i ®êng biÓn; DÞch vô, ®¹i lý vµ m«i giíi vËn t¶i ®êng biÓn; XuÊt nhËp khÈu vµ ®¹i lý vËt t thiÕt bÞ phô tïng, dÇu mì, hãa chÊt, s¬n c¸c lo¹i cho tÇu biÓn; DÞch vô vËn t¶i ®a ph¬ng thøc gåm ®êng s¾t, ®êng s«ng, ®êng biÓn, ®êng bé, ®êng hµng kh«ng; XuÊt khÈu lao ®éng (thuyÒn viªn); Gia c«ng c¬ khÝ, phôc håi c¸c chi tiÕt, c¸c trang thiÕt bÞ l¾p trªn tµu, söa ch÷a nhá tµu trong vµ ngoµi C«ng ty; §¹i lý dÞch vô söa ch÷a, vËt t, phô tïng thiÕt bÞ an toµn vµ phao bÌ; DÞch vô cung øng tµu biÓn; DÞch vô s©n ch¬i thÓ thao vµ nhµ hµng ¨n uèng; VËn t¶i dÇu s¶n phÈm; Kinh doanh dÞch vô kho b·i; XÕp dì, söa ch÷a container. - Cïng víi chu kú t¨ng trëng cña ho¹t ®éng vËn t¶i biÓn trªn thÕ giíi (khèi lîng hµng ho¸ vËn chuyÓn lín, gi¸ cíc vËn t¶i c¸c tuyÕn trong khu vùc t¨ng b×nh qu©n 14-20%), kÕt qu¶ kinh doanh cña C«ng ty n¨m 2004 vµ 6 th¸ng ®Çu n¨m 2005 cã møc t¨ng trëng m¹nh. Doanh thu n¨m 2004 cña C«ng ty ®¹t møc t¨ng cao so víi n¨m 2003, tû suÊt lîi nhuËn sau thuÕ/vèn chñ së h÷u t¨ng tõ 1,64% n¨m 2003 lªn 10,85% n¨m 2004 vµ 11,09% n¨m 2005. - Tõ nöa cuèi n¨m 2005, gi¸ cíc vËn chuyÓn ®· ®i vµo thêi kú suy gi¶m vµ nöa ®Çu n¨m 2006 xu híng nµy cµng thÓ hiÖn râ nÐt h¬n víi gi¸ cíc gi¶m trung b×nh 8,5%- 10,5%, thËm chÝ cã nh÷ng mÆt hµng gi¸ cíc gi¶m tíi 40%. - Gi¸ dÇu t¨ng m¹nh còng lµm ¶nh hëng ®Õn hiÖu qu¶ kinh doanh cña C«ng ty khi chi phÝ nhiªn liÖu chiÕm ®Õn 20-25% tæng chi phÝ ho¹t ®éng vËn t¶i biÓn. Gi¸ dÇu th« trªn thÞ trêng thÕ giíi t¨ng m¹nh vµ duy tr× ë møc cao trong thêi gian qua, b×nh qu©n 42 USD/thïng n¨m 2005 lªn 67 USD/thïng n¨m 2006. §ç ThÞ Mai Hiªn KTB - 47 - §H1 17 Líp: b¸o c¸o thùc tËp nghiÖp vô - So víi n¨m 2005 thÞ trêng nöa cuèi n¨m 2006 ®· cã nhiÒu chuyÓn biÕn tÝch cùc, tõ th¸ng 3/2007 thÞ trêng hµng kh« cã c¶i thiÖn râ rÖt trong khi thÞ trêng tµu dÇu s¶n phÈm vÉn trÇm lÆng kh«ng cã chuyÓn biÕn nhiÒu tuy nhiªn vÉn ë møc cã hiÖu qu¶. Doanh thu n¨m 2006 ®¹t 1.432 tØ ®ång, 6 th¸ng ®Çu n¨m 2007 doanh thu ®¹t 832 tØ ®ång . Cã ®îc kÕt qu¶ nh trªn lµ do thÞ trêng vËn t¶i biÓn ®· cã nh÷ng ®iÒu kiÖn thuËn lîi nh hµng ho¸ vËn chuyÓn tuyÕn níc ngoµi nhiÒu, gi¸ cíc vËn t¶i c¸c tuyÕn trong khu vùc vÉn ë møc æn ®Þnh. Tuy kÕt qu¶ kinh doanh cña C«ng ty giai ®o¹n 2006 vµ 6 th¸ng 2007 cã møc t¨ng trëng nhng so víi môc tiªu ®Ò ra vÉn cßn cha ®¹t ®îc. Cã hai lý do chñ yÕu lµ C«ng ty ®· kh«ng ph¸t triÓn ®îc ®éi tµu nh kÕ ho¹ch ®· ®Ò ra vµ gi¸ nhiªn liÖu t¨ng m¹nh lµm ¶nh hëng nhiÒu ®Õn hiÖu qu¶ SXKD cña C«ng ty. KÕt qu¶ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh 03 n¨m tríc khi cph §¬n vÞ: Ngh×n ®ång ST T ChØ tiªu 2004 2005 2006 6T/2007 1 Doanh thu 1.307.776. 497 1.413.047. 836 1.432.688. 171 832.656.57 0 Vèn chñ së h÷u 543.317.08 9 580.770.24 1 603.857.49 1 1.483.827.7 59 74.582.004 88.737.600 45.256.429 25.649.046 58.997.442 64.418.802 36.512.288 25.649.046 2 3 Lîi nhuËn tríc thuÕ 5 Lîi nhuËn sau thuÕ §ç ThÞ Mai Hiªn KTB - 47 - §H1 18 Líp: b¸o c¸o thùc tËp nghiÖp vô 6 7 8 9 10 Tû suÊt LNST/Vèn CSH 11,09% Tû suÊt LNST/Vèn CSH (sau khi x¸c ®Þnh gi¸ trÞ doanh nghiÖp ) 6,05% 1,73% 2,63% 1,73% 1.847 1.840 1.863 1.782 5.546 6.270 6.308 5.900 38.157.255 40.941.093 29.182.222 11.095.729 Nî ph¶i tr¶ 464.847.06 7 636.302.11 6 592.156.77 8 912.180.53 5 Nî ph¶i thu 45.586.623 44.396.977 98.287.376 42.560.834 4.975.313 232.335 - - L§ thêng xuyªn (ngêi) Thu nhËp BQ (ngêi/th¸ng) Nép Ng©n s¸ch 11 12 10,85% Trong ®ã: Nî khã ®ßi §ç ThÞ Mai Hiªn KTB - 47 - §H1 19 Líp: b¸o c¸o thùc tËp nghiÖp vô II - ChÝnh s¸ch ph¸t triÓn c«ng ty 1. ChÝnh s¸ch ph¸t triÓn ®éi tÇu HiÖn t¹i ®éi tµu cña C«ng ty gåm 26 chiÕc (04 tµu chë dÇu s¶n phÈm vµ 22 tµu hµng kh«) víi tæng träng t¶i 421.730 DWT, tuæi tµu b×nh qu©n 16,42 tuæi. Sè tµu trªn 20 tuæi lµ 10 chiÕc trong ®ã cã 02 tµu chë dÇu s¶n phÈm theo quy ®Þnh quèc tÕ ph¶i lo¹i bá vµo n¨m 2010. §Ó n©ng cao n¨ng lùc vËn t¶i vµ trÎ ho¸ ®éi tµu, C«ng ty tiÕp tôc triÓn khai c¸c dù ¸n ®ãng míi tµu trong níc, mua tµu trªn thÞ trêng quèc tÕ, tËp trung ®Çu t lo¹i tµu hµng kh«, tµu dÇu s¶n phÈm, tµu container, b¸n nh÷ng tµu giµ, cò, hiÖu qu¶ khai th¸c kÐm. C«ng ty sÏ sö dông nguån vèn tù cã hoÆc th«ng qua c¸c tæ chøc tÝn dông trong níc vµ quèc tÕ ®Ó thùc hiÖn c¸c dù ¸n ®Çu t ®éi tµu. Thùc hiÖn kÕ ho¹ch ph¸t triÓn ®éi tµu n¨m 2007 vµ 3 n¨m sau cæ phÇn hãa vµ kÕ ho¹ch b¸n 10 tµu cã tuæi trªn 20, dù kiÕn ®Õn hÕt n¨m 2010, ®éi tµu C«ng ty sÏ cã quy m«: 30 chiÕc víi tæng träng t¶i 751.000 DWT víi tuæi tµu b×nh qu©n lµ 14,6 tuæi. 2. ChÝnh s¸ch nh©n lùc Thùc hiÖn chiÕn lîc n©ng cao chÊt lîng lao ®éng trong ®ã tËp trung vµo chÊt lîng thuyÒn viªn, viÖc thµnh lËp Trung t©m huÊn luyÖn cã ®Çy ®ñ chøc n¨ng nh mét trung t©m ®µo t¹o bíc ®Çu ®· mang l¹i nh÷ng kÕt qu¶ quan träng trong c«ng t¸c huÊn luyÖn ®µo t¹o. Tuy cha ®¹t ®îc môc tiªu sè lîng ®Ò ra, n¨m 2006 C«ng ty ®µo t¹o ®îc 95 sü quan trong ®ã cã 22 sü quan qu¶n lý. Trung t©m huÊn luyÖn kÕt hîp víi trung t©m thuyÒn viªn th«ng qua qu¸ tr×nh cËp nhËt ®· tiÕn hµnh ®¸nh gi¸ n¾m b¾t chÊt lîng thuyÒn viªn hiÖn t¹i ®Ó cã ®Þnh híng cho viÖc huÊn luyÖn tiÕp theo. ViÖc ®Çu t trang thiÕt bÞ cho Trung t©m ®· vµ ®ang ®îc triÓn khai, hÖ thèng m« pháng phôc vô c«ng t¸c huÊn luyÖn hoµn thiÖn trong quý I n¨m 2007. §Çu t ®óng híng, s¸t hîp víi thùc tÕ cña C«ng ty sÏ gãp phÇn t¹o nªn bíc ®ét ph¸ trong viÖc n©ng cao chÊt lîng thuyÒn viªn. ViÖc sö dông lao ®éng n¨m 2006 ®· cã nh÷ng thay ®æi tÝch cùc, C«ng ty ®· chñ ®éng rót bít thuyÒn bé cho thuª ®Ó t¨ng cêng lao ®éng §ç ThÞ Mai Hiªn KTB - 47 - §H1 20 Líp:
- Xem thêm -