Tài liệu Báo cáo thực tập tốt nghiệp tai công ty tnhh mỹ tài

  • Số trang: 52 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 97 |
  • Lượt tải: 0
trancongdua

Đã đăng 1751 tài liệu

Mô tả:

Baùo caùo thöïc taäp toát nghieäp GVHD: Nguyeãn Tieán Duõng TRÖÔØNG ÑAÏI HOÏC BAÙCH KHOA HAØ NOÄI Khoa Kinh teá vaø Quaûn lyù --------------- o0o ---------------- BAÙO CAÙO THÖÏC TAÄP TOÁT NGHIEÄP Ñòa ñieåm thöïc taäp: Coâng ty TNHH Myõ Taøi Hoï vaø teân sinh vieân : Buøi Coâng Löïc Lôùp : CQ Quy Nhôn, K45-QTDN Ngöôøi höôùng daãn : ThS. Nguyeãn Tieán Duõng HAØ NOÄI - 2005 # SVTH: Buøi Coâng Löïc Trang 1 Baùo caùo thöïc taäp toát nghieäp GVHD: Nguyeãn Tieán Duõng COÄNG HOAØ XAÕ HOÄI CHUÛ NGHÓA VIEÄT NAM Ñoäc laäp – Töï do – Haïnh phuùc ----- o0o ----- XAÙC NHAÄN CUÛA CÔ SÔÛ THÖÏC TAÄP Coâng ty TNHH Myõ Taøi coù truï sôû taïi: Soá nhaø ............. Phoá .................................................... Phöôøng .................. Quaän (Thò xaõ, TP) .................... Tænh (TP): ........................... Soá ñieän thoaïi: ...................................... .Soá fax: ..................................................... Trang web: .............................................................................................................. Ñòa chæ e-mail: ........................................................................................................ Xaùc nhaän Anh (chò ): ……………………………………. Sinh ngaøy: ........................................................... Soá CMT: .................................. Laø sinh vieân lôùp: ................................................. Soá hieäu SV: ............................. Coù thöïc taäp taïi coâng ty trong khoaûng thôøi gian töø ngaøy ........ ñeán ngaøy ............ Trong thôøi gian thöïc taäp taïi coâng ty, anh (chò) ñaõ chaáp haønh toát caùc quy ñònh cuûa coâng ty vaø theå hieän tinh thaàn laøm vieäc nghieâm tuùc, chaêm chæ vaø chòu khoù hoïc hoûi. Ngaøy ... thaùng ... naêm ....... Xaùc nhaän cuûa coâng ty (coù chöõ kyù cuûa ñaïi dieän coâng ty vaø daáu troøn cuûa coâng ty) # SVTH: Buøi Coâng Löïc Trang 2 Baùo caùo thöïc taäp toát nghieäp TRÖÔØNG ÑAÏI HOÏC BAÙCH KHOA HAØ NOÄI Khoa Kinh teá vaø Quaûn lyù GVHD: Nguyeãn Tieán Duõng COÄNG HOAØ XAÕ HOÄI CHUÛ NGHÓA VIEÄT NAM Ñoäc laäp – Töï do – Haïnh phuùc PHIEÁU THEO DOÕI QUAÙ TRÌNH THÖÏC TAÄP CUÛA SINH VIEÂN Hoï vaø teân: ............................................................. ..................................................... Lôùp: .................................................. Ngaønh: ........................................................... Ñòa ñieåm thöïc taäp: .................................................................................................... Ngöôøi höôùng daãn: ...................................................................................................... TT Ngaøy thaùng Noäi dung coâng vieäc Xaùc nhaän cuûa GVHD 1 2 3 4 5 Ñaùnh giaù chung cuûa ngöôøi höôùng daãn: ........................................................................... ........................................................................................................................................... ............................................................................................................................................. Ngaøy ... Thaùng ... Naêm ...... Ngöôøi höôùng daãn (kyù vaø ghi roõ hoï teân) # SVTH: Buøi Coâng Löïc Trang 3 Baùo caùo thöïc taäp toát nghieäp GVHD: Nguyeãn Tieán Duõng MỤC LỤC Nội dung Trang PHAÀN 1: Giôùi thieäu khaùi quaùt veà Coâng ty TNHH Myõ Taøi 1 1.1. Quaù trình hình thaønh vaø phaùt trieån cuûa Coâng ty TNHH Myõ Taøi Bình Ñònh 5 1.2. Chöùc naêng, nhieäm vuï vaø caùc saûn phaåm cuûa Coâng ty 6 1.3. Coâng ngheä saûn xuaát moät soá haøng hoùa chuû yeáu 8 1.4. Hình thöùc toå chöùc saûn xuaát vaø keát caáu saûn xuaát cuûa Coâng ty 9 PHẦN 2: Phaân tích hoaït ñoäng kinh doanh cuûa doanh nghieäp 16 2.1. Phaân tích tình hình tieâu thuï saûn phaåm vaø hoaït ñoäng marketing 16 2.2. Phaân tích coâng taùc lao ñoäng tieàn löông 24 2.3. Phaân tích coâng taùc quaûn lyù vaät tö taøi saûn coá ñònh 36 2.4. Phaân tích chi phí vaø giaù thaønh 40 2.5. Phaân tích tình hình taøi chính cuûa Coâng ty 44 PHAÀN 3: Ñaùnh giaù chung vaø ñònh höôùng ñeà taøi toát nghieäp 51 3.1. Ñaùnh giaù chung veà caùc maët quaûn lyù cuûa Coâng ty 51 3.2. Ñònh höôùng ñeà taøi toát nghieäp 52 # SVTH: Buøi Coâng Löïc Trang 4 Baùo caùo thöïc taäp toát nghieäp GVHD: Nguyeãn Tieán Duõng PHAÀN 1 GIÔÙI THIEÄU KHAÙI QUAÙT VEÀ COÂNG TY TNHH MYÕ TAØI 1.1. Quaù trình hình thaønh vaø phaùt trieån cuûa Coâng ty TNHH Myõ Taøi Bình Ñònh Ñòa chæ: Khu coâng nghieäp Phuù Taøi Thaønh phoá Quy Nhôn. Ñieän thoaïi 056- 841014 – 841015. Fax 056-841970. Email :ctymytaibd@dng. vn.vn 1.1.1. Quaù trình hình thaønh Coâng ty TNHH Myõ Taøi ñöôïc uyû ban nhaân daân tænh ban haønh caáp giaáy pheùp thaønh laäp soá 06/GP/TLDN ngaøy 16/03/1998. sôû keá hoaïch ñaàu tö caáp giaáy chöùng nhaän ñaêng kyù kinh doanh soá 042894 ngaøy 22/04/1998. Coâng ty chính thöùc ñi vaøo hoaït ñoäng saûn xuaát kinh doanh vaøo thaùng 11/1998. Naêm ñaàu hoaït ñoäng Coâng ty ñaõ coù 200 caùn boä coâng nhaân vieân. Toång nguoàn voán kinh doanh laø 1,6 tæ ñoàng do ba thaønh vieân boû voán vaø saùng laäp. Trong ñoù: Voán coá ñònh : 421.368.427 ñoàng Voán löu ñoäng: 856.879.083 ñoàng Voán khaùc : 321.752.490 ñoàng Naêm 2004 toång nguoàn voán kinh doanh cuûa Coâng ty ñaõ leân tôùi 50,87 tyû ñoàng. Hieän nay qui moâ cuûa Coâng ty ñöôïc xeáp vaøo loaïi hình Doanh nghieäp lôùn. 1.1.2. Quaù trình phaùt trieån Thôøi gian ñaàu môùi thaønh laäp Coâng ty gaëp raát nhieàu khoù khaên do chöa coù kinh nghieäm trong saûn xuaát kinh doanh, thò tröôøng tieâu thuï coøn haïn cheá, chöa coù nhieàu lao ñoäng laønh ngheà. Do vaäy caàn phaûi tuyeån duïng vaø ñaøo taïo caùn boä coâng nhaân vieân. Beân caïnh ñoù laïi coù raát nhieàu ñoái thuû caïnh tranh. Naêm 1999 doanh thu cuûa Coâng ty ñaït 13,8 tæ ñoàng. Toång saûn löôïng ñaït 60 container trong quaù trình hoaït ñoäng. - Boä taøi chính taëng baèng khen veà coâng taùc hoaøn thaønh toát nghóa vuï noäp thueá naêm 2001. - Ñaõ tham gia Hoäi chôï haøng Vieät Nam chaát löôïng cao naêm 2003,ñaït huy chöông vaøng saûn phaåm chaát löôïng cao taïi Hoäi chôï Bình Ñònh tieàm naêng vaø hoäi nhaäp naêm 2003. Naêm 2003 Coâng ty ñaõ ñaàu tö môû roäng 2 hecta dieän tích maët baèng saûn xuaát Naêm 2004 Coâng ty ñaõ coù 910 caùn boä nhaân vieân. Trong ñoù 80 caùn boä nhaân vieân giaùn tieáp # SVTH: Buøi Coâng Löïc Trang 5 Baùo caùo thöïc taäp toát nghieäp GVHD: Nguyeãn Tieán Duõng (Trình ñoä ñaïi hoïc, cao ñaúng trung caáp chieám 80%). Doanh thu ñaït 55,737 tæ ñoàng taêng 50% so vôùi naêm 2003 . Nhaèm naâng cao saûn löôïng, naêng suaát, ñaùp öùng nhu caàu ngaøy caøng cao cuûa khaùch haøng veà chaát löôïng saûn phaåm, Coâng ty ñaõ khoâng ngöøng ñaàu tö mua môùi maùy moùc thieát bò, naâng toång coâng suaát Coâng ty hieän nay 522 containers/naêm. Ñaàu naêm 2004 ñaõ laép ñaët xong daây chuyeàn phun sôn cuûa Malaysia nhaèm phuïc vuï cho saûn xuaát haøng trong nhaø. Ñeå coù ñöôïc thaønh coâng ñoù Coâng ty ñaõ khoâng ngöøng noå löïc xaây döïng ñoäi nguõ coâng nhaân vieân treû nhaèm aùp duïng nhanh nhöõng tieán boä khoa hoïc kyõ thuaät vaøo saûn xuaát. Hoï laø nhöõng ngöôøi naêng ñoäng saùng taïo vaø taùo baïo trong kinh doanh, ñaõ ñöa Coâng ty TNHH Myõ Taøi ngaøy caøng phaùt trieån vöõng maïnh vaø khaúng ñònh ñöôïc vò trí cuûa mình thoâng qua saûn phaåm chaát löôïng ña daïng vaø phong phuù.. Coâng ty ñang töøng böôùc cuûng coá naâng cao trình ñoä nghieäp vuï chuyeân moân cho CB-CNV. Thöôøng xuyeân môû caùc lôùp moäc daân duïng, quaûn lyù saûn xuaát, cöû caùn boä tham gia khoaù ñaøo taïo nghieäp vuï xuaát nhaäp khaåu,… Toác ñoä phaùt trieån cuûa Coâng ty theå hieän qua bieåu ñoà sau: Hình 1.1. Bieåu ñoà taêng tröôûng doanh thu töø 1999 Æ 2004 Hình 1.2. Saûn löôïng taêng tröôûng töø 1999 Æ 2004 60000000 600 40000000 400 20000000 300 200 0 500 100 1999 2000 2001 2002 2003 2004 0 1999 2000 2001 2002 2003 2004 Doanh thu (tyû ñoàng) Saûn löôïn g (cont) 1.2. Chöùc naêng, nhieäm vuï vaø caùc saûn phaåm cuûa Coâng ty 1.2.1. Chöùc naêng vaø nhieäm vuï cuûa Coâng ty - Xaây döïng vaø toå chöùc thöïc hieän keá hoaïch saûn xuaát kinh doanh. - Chòu traùch nhieäm tröôùc khaùch haøng vaø baïn haøng veà saûn phaåm do Coâng ty laøm ra. - Nhaän vaø söû duïng hieäu quaû voán, taøi saûn do hoäi ñoàng thaønh vieân giao, thöïc hieän muïc tieâu kinh doanh, chòu söï kieåm soaùt toaøn dieän cuûa hoäi ñoàng thaønh vieân vaø caùc cô quan coù thaåm quyeàn. # SVTH: Buøi Coâng Löïc Trang 6 Baùo caùo thöïc taäp toát nghieäp GVHD: Nguyeãn Tieán Duõng - Thöïc hieän toát chính saùch, cheá ñoä taøi chính, taøi saûn, tieàn löông, lao ñoäng, ñaûm baûo coâng baèng xaõ hoäi, ñaøo taïo boài döôõng ñeå khoâng ngöøng naâng cao trình ñoä vaên hoùa, nghieäp vuï cho caùn boä coâng nhaân vieân cuûa Coâng ty. - Thöïc hieän quyeát toaùn ñònh kyø veà keát quaû taøi chính vaø giaûi quyeát kòp thôøi coâng nôï cho khaùch haøng vaø vôùi Coâng ty. - Thöïc hieän toát quy ñònh cuûa nhaø nöôùc veà thueá vaø caùc quy ñònh khaùc nhö: baûo veä moâi tröôøng, an ninh traät töï quoác phoøng. - Xaây döïng keá hoaïch ngaén haïn vaø daøi haïn cho Coâng ty phuø hôïp vôùi nhieäm vuï cuûa hoäi ñoàng thaønh vieân giao vaø nhu caàu cuûa thò tröôøng. 1.2.2. Caùc haøng hoaù hieän taïi cuûa Coâng ty Coâng ty TNHH Myõ Taøi laø Coâng ty saûn xuaát saûn phaåm töø goã ñeå xuaát khaåu vaø tieâu duøng noäi ñòa theo keá hoaïch cuûa hoäi ñoàng thaønh vieân Hieän nay saûn phaåm chính cuûa Coâng ty bao goàm caùc loaïi: - Baøn: baøn xeáp ñöôïc, baøn thaùo raùp. - Gheá: gheá xeáp ñöôïc, gheá thaùo raùp, gheá choàng ñöôïc v.v . . . - Caùc loaïi khaùc: Thuøng, keä v.v. . . Caùc loaïi haøng hoaù hieän taïi cuûa coâng ty ñang kinh doanh bao goàm: Saûn xuaát chính vaø moät soá saûn phaåm haøng hoaù khaùc laø söï keát hôïp giöõa caùc loaïi nguyeân lieäu nhö: goã, vaûi, nhoâm # SVTH: Buøi Coâng Löïc Trang 7 Baùo caùo thöïc taäp toát nghieäp GVHD: Nguyeãn Tieán Duõng 1.3. Coâng ngheä saûn xuaát moät soá haøng hoùa chuû yeáu 1.3.1. Sô ñoà quy trình coâng ngheä saûn xuaát Hình 1.3. Quy trình coâng ngheä saûn xuaát Xeû KS1 Luoäc KS2 KCSXI Saáy KS3 Taïo phoâi KS4 KCSXI Ñònh hình KS5 Ñònh Vò KS6 KCSXII Chaø nhaùm KS7 Laép raùp KS8 Laøm nguoäi KS9 Vecni KS10 Hoaøn chænh bao bì ñoùng goùi KS11 KCSXI P.KT-KCT Nhaäp kho 1.3.2. Noäi dung cô baûn cuûa böôùc coâng vieäc trong quy trình coâng ngheä. * Nguyeân lieäu goã troøn hoaëc goã xeû ñöa vaøo pha xeû taïo ra caùc loaïi phaùch, ñaùp öùng cho vieäc saûn xuaát chi tieát saûn phaåm ôû ñoaïn sau. # SVTH: Buøi Coâng Löïc Trang 8 Baùo caùo thöïc taäp toát nghieäp GVHD: Nguyeãn Tieán Duõng * Goã phaùch nhaän töø ñoaïn xeû ñöôïc xeáp vaøo kieän ñöa vaøo luoäc. Thôøi gian luoäc tuyø töøng loaïi goã (thoâng thöôøng laø töø 15->30 ngaøy), quy caùch… Toå tröôûng höôùng daãn, giaùm saùt coâng nhaân, coâng vieäc, coâng ñoaïn luoäc, KS goã luoäc, ghi bieân baûn, giao nhaän ca. * Goã phaùch, sô cheá ñöôïc xeáp vaøo loø theo quy caùch, chuûng loaïi. * Taïo ra hình daïng caùc chi tieát sô cheá coøn löôïng dö gia coâng töø goã phaùch. * Nhaän chi tieát sô cheá töø taïo phoâi, gia coâng taïo hình daïng, kích thöôùc tinh cheá cho chi tieát saûn xuaát, ghi bieân baûn, giao nhaän ca saûn xuaát. * Caùc chi tieát ñöôïc ñònh hình, chuyeån qua coâng ñoaïn ñònh vò, gia coâng taïo caùc moái laép gheùp, taïo thuaän lôïi cho vieäc laép raùp taïo ra saûn phaåm hoaøn chænh * Caùc chi tieát ñöôïc ñònh vò chuyeån qua chaø nhaùm nhaèm ñaûm baûo ñoäï laùng, saïch caùc veát loác, xöôùc… * Caùc chi tieát khi chaø nhaùm ñöôïc chuyeån qua laép raùp thaønh cuïm chi tieát hoaëc saûn phaåm. * SP hoaëc cuïm chi tieát chuyeån qua laøm nguoäi nhaèm ñaûm baûo ñoä laùng vaø loaïi caùc khuyeát taät cuûa caùc coâng ñoaïn tröôùc coøn soùt laïi (hoaøn chænh saéc moäc). * Saûn phaåm ñöôïc xöû lyù hoaøn chænh daàu maøu, taïo maøu saéc thaåm myõ, ñoä beàn ñeïp. * Saûn phaåm ñöôïc hoaøn chænh, vaøo bao bì ñoùng goùi, nhaäp kho thaønh phaåm. * SP ñöôïc kieåm tra ñaït caùc yeâu caàu chaát löôïng, nhaâïp kho thaønh phaåm, chôø xuaát xöôûng. 1.4. Hình thöùc toå chöùc saûn xuaát vaø keát caáu saûn xuaát cuûa Coâng ty 1.4.1. Hình thöùc toå chöùc saûn xuaát ôû Coâng ty Heä thoáng saûn xuaát cuûa Coâng ty ñöôïc phaân chia thaønh caùc xöôûng saûn xuaát chính theo saûn phaåm ñöôïc saûn xuaát. Moãi xöôûng ñaûm nhaän gia coâng moät soá coâng ñoaïn sau ñoù moãi toå gia coâng moät coâng ñoaïn cuûa saûn phaåm, öùng vôùi moãi toå laø moãi coâng ñoaïn khaùc nhau (moãi coâng ñoaïn coù moâït coâng ngheä). Vì vaäy hình thöùc toå chöùc toå chöùc saûn xuaát cuûa Coâng ty laø chuyeân moân hoaù coâng ngheä. Quaù trình saûn xuaát thaønh moät daây chuyeàn kheùp kín cho nhöõng saûn phaåm taïo ra nhöõng ñöôøng luaân chuyeån thaúng doøng trong khi gia coâng cheá bieán. Theo hình thöùc naøy, toå chöùc saûn xuaát trôû neân ñôn giaûn, chu kyø saûn xuaát ñöôïc ruùt ngaén giaûm toái ña thôøi gian chôø giöõa caùc coâng ñoaïn, chuyeân moân hoaù lao ñoäng saâu neân duø trình ñoä tay ngheà cuûa ngöôøi lao ñoäng thaáp nhöng vaãn ñaûm baûo naêng xuaát lao ñoäng cao, cho pheùp Coâng ty coù theå tieát kieäm ñöôïc chi phí treân löông lao ñoäng tröïc tieáp. # SVTH: Buøi Coâng Löïc Trang 9 Baùo caùo thöïc taäp toát nghieäp GVHD: Nguyeãn Tieán Duõng 1.4.2. Keát caáu saûn xuaát cuûa Coâng ty Heä thoáng saûn xuaát laø taäp hôïp caùc phaân xöôûng saûn xuaát chính, phaân xöôûng saûn xuaát phuïï vaø phuï trôï. Taát caû cuøng tham gia vaøo quaù trình saûn xuaát ñeå taïo ra saûn phaåm cuûa Coâng ty. Hình 1.2. Sô ñoà keát caáu saûn xuaát cuûa Coâng ty Kho vaät tö Toå taïo phoâi Kho nguyeân lieäu Toå maùy 1 Toå cô ñieän Toå maùy 2 Toå KCS Toå chaø ToåCD Toå luoäc Toå saáy Toå maãu Toå laép raùp Toå nguoäi Toå vecni Toå ñoùng goùi Kho thaønh phaåm - Boä phaän saûn xuaát chính : Laø nhöõng boä phaän tröïc tieáp tham gia vaøo quaù trình saûn xuaát saûn phaåm chính cuûa Coâng ty nhö: xöôûng 1 vaø xöôûng 2 goàm caùc toå: toå taïo maãu, toå taïo phoâi, toå chaø, toå laép raùp, toå nguoäi. - Boä phaän saûn xuaát phuï vaø phuï trôï laø nhöõng boä phaän khoâng tröïc tieáp tham gia taïo ra saûn phaåm nhöng neáu thieáu caùc boä phaän naøy thì hoaït ñoäng saûn xuaát cuûa Coâng ty seõ bò aûnh höôûng nghieâm troïng, caùc boä phaän naøy laø xöôûng 1 vaø 3 goàm caùc toå: luoäc, toå saáy, toå vecni, toå nguoäi , toå ñoùng goùi, nhaø kho. Giöõa caùc boä phaän saûn xuaát chính, caùc boä phaän saûn xuaát phuï vaø phuï trôï coù moái quan heä maät thieát vôùi nhau. Neáu khoâng coù boä phaän phuï vaø phuï trôï thì caùc hoaït ñoäng saûn xuaát cuûa Coâng ty seõ bò giaùn ñoaïn vaø caùc boä phaän saûn xuaát chính khoâng hoaøn thaønh nhieäm vuï ñöôïc giao thì cuõng seõ aûnh höôûng tôùi keát quaû chung cuûa toaøn Coâng ty. 1.5. Cô caáu toå chöùc boä maùy quaûn lyù cuûa Coâng ty TNHH Myõ Taøi Bình Ñònh 1.5.1. Sô ñoà toå chöùc boä maùy quaûn lyù cuûa Coâng ty # SVTH: Buøi Coâng Löïc Trang 10 Baùo caùo thöïc taäp toát nghieäp GVHD: Nguyeãn Tieán Duõng **** trang ngang _moâ hình # SVTH: Buøi Coâng Löïc Trang 11 Baùo caùo thöïc taäp toát nghieäp GVHD: Nguyeãn Tieán Duõng Qua sô ñoà cho thaáy moâ hình toå chöùc boä maùy quaûn lyù cuûa Coâng ty theo moâ hình tröïc tuyeán chöùc naêng. Coâng ty TNHH Myõ Taøi coù 2 caáp quaûn lyù : Caáp Coâng ty, caáp phaân xöôûng (toå). Caáp Coâng ty bao goàm ban laõnh ñaïo Coâng ty: Giaùm ñoác Coâng ty, ban thö kyù, trôï lyù giaùm ñoác, ñaïi dieän ban laõnh ñaïovaø caùc phoøng ban cuûa Coâng ty. Caáp phaân xöôûng goàm : xöôûng 1, xöôûng 2 vaø xöôûng 3. Trong caùc xöôûng coù caùc boä phaän saûn xuaát chính vaø boä phaän saûn xuaát phuï vaø phuï trôï bao goàm caùc toå : Toå CD, toå luoäc, toå xaáy, toå taïo maãu, toå taïo phoâi, toå maùy 1, toå maùy 2, toå chaø, toå laép raùp, toå nguoäi, toå vecni vaø toå ñoùng goùi. 1.5.2. Chöùc naêng nhieäm vuï cô baûn cuûa boä phaän quaûn lyù * Giaùm ñoác: Do hoäi ñoàng thaønh vieân baàu ra coù nhieäm kyø khoâng quaù ba naêm. - Laø ngöôøi phuï traùch chung, quyeát ñònh vaø chòu traùch nhieäm vaø tröïc tieáp moïi hoaït ñoäng saûn xuaát kinh doanh cuûa Coâng ty. - Hoaïch ñònh caùc chính saùch, caùc keá hoaïch cung caáp nguoàn löïc cho saûn xuaát kinh doanh cuûa Coâng ty. - Xaây döïng muïc tieâu, chieán löôïc, döï aùn phaùt trieån saûn xuaát kinh doanh. - Thöïc hieän chöùc naêng ñieàu haønh, quaûn lyù cuûa Giaùm ñoác ñeå duy trì hoaït ñoäng saûn xuaát vaø baûo ñaûm tính hieäu quaû, oån ñònh trong saûn xuaát kinh doanh cuûa Coâng ty. - Tröïc tieáp chæ ñaïo vieäc xaây döïng heä thoáng cô cheá quaûn lyù haønh chính, quaûn lyù saûn xuaát kinh doanh. * Phoù giaùm ñoác. + Chuû trì vieäc xaây döïng keá hoaïch tieán ñoä saûn xuaát taïi caùc xöôûng vaø trieån khai thöïc hieän saûn xuaát ñaûm baûo lòch giao haøng cuûa Coâng ty. + Nghieân cöùu, aùp duïng tieán boä kyõ thuaät nhaèm tieát kieäm chi phí nguyeân vaät lieäu, haï giaù thaønh saûn phaåm cuûa Coâng ty. + Tham möu leân Giaùm ñoác chæ ñaïo caùc ñôn vò coù lieân quan ñeå giaûi quyeát caùc vaán ñeà phaùt sinh nhaèm ñaûm baûo tieán ñoä thöïc hieän keá hoaïch caû veà chaát löôïng, soá löôïng vaø thôøi gian. *. Chöùc naêng caùc phoøng ban. • Trôï lyù giaùm ñoác. - Ñieàu haønh thö kyù Giaùm ñoác theo söï uyû quyeàn cuûa Giaùm ñoác. - Khi uyû quyeàn xöû lyù thoâng tin khi Giaùm ñoác ñi coâng taùc. - Chuû trì soaïn thaûo, trieån khai vaø kieåm tra vieäc thöïc hieän caùc quy trình quaûn lyù, quy ñònh haønh chính cuûa Coâng ty cuõng nhö trieån khai caùc vaên baûn phaùp quy cuûa nhaø nöôùc… # SVTH: Buøi Coâng Löïc Trang 12 Baùo caùo thöïc taäp toát nghieäp GVHD: Nguyeãn Tieán Duõng - Löu tröõ vaên baûn noäi boä theo quy ñònh. • Thö kyù Giaùm ñoác. - Tieáp nhaän, xöû lyù, soaïn thaûo, trình duyeät, traû lôøi vaø chuyeån phaùt caùc thoâng tin (Thö, Fax, Email, Tel, Internet, Hoà sô, Vaên baûn…) caùc hoà sô cuûa khaùch haøng, phoøng ban, ñôn vò tröïc thuoäc cuûa Coâng ty. - Saép xeáp lòch trình laøm vieäc cho Giaùm ñoác. Soaïn thaûo caùc coâng vaên, dòch thuaät caùc taøi lieäu, phieân dòch, chuaån bò noäi dung vaø phaân coâng traùch nhieäm toå chöùc taïi caùc buoåi laøm vieäc vôùi khaùch haøng, caùc cuoäc hoïp, hoäi thaûo theo yeâu caàu cuûa Giaùm ñoác. • Thö kyù, chaát löôïng: - Laø Ñaïi dieän laõnh ñaïo, tröïc tieáp ñieàu haønh heä thoáng quaûn lyù chaát löôïng theo Tieâu chuaån ISO 9001; 2000. - Giöõ vai troø thö kyù chaát löôïng trong heä thoáng ISO 9001: 2000, ñieàu haønh vaø duy trì chính saùch chaát löôïng, muïc tieâu chaát löôïng cuûa Coâng ty. - Kieåm soaùt, taäp hôïp vaø löu tröõ caùc taøi lieäu goác thuoäc heä thoáng quaûn lyù chaát löôïng trong Coâng ty. • Coâng taùc Marketing: - Xaây döïng keá hoaïch marketing cho taát caû caùc lónh vöïc hoaït ñoäng cuûa Coâng ty. - Caäp nhaät, löu tröõ caùc thoâng tin veà thò tröôøng coù lieân quan ôû trong vaø ngoaøi nöôùc. * Phoøng haønh chính – nhaân söï. • Coâng taùc Haønh chính: - Phuï traùch coâng taùc leã taân cuûa Coâng ty. - Treân cô sôû caân ñoái keá hoaïch saûn xuaát vaø lòch giao haøng ñeå xaây döïng keá hoaïch mua vaät tö vaø gia coâng haøng hoaù cho nhöõng chuûng loaïi haøng caàn ñaùp öùng theo ñôn haøng. - Thöïc hieän cheá ñoä thoáng keâ, baùo caùo ñònh kyø tình hình thöïc hieän caùc hôïp ñoàng mua baùn vaät tö vaø gia coâng haøng hoaù. • Coâng taùc xuaát nhaäp khaåu: - Caäp nhaät, löu tröõ caùc thoâng tin, cô cheá chính saùch cuûa nhaø nöôùc veà coâng taùc xuaát nhaäp khaåu cuõng nhö caùc chính saùch veà thueá quan maäu dòch ôû caùc thò tröôøng nöôùc ngoaøi, ñaùp öùng coâng taùc XNK cuûa Coâng ty. • Coâng taùc nguyeân lieäu: - Laäp keá hoaïch cung öùng nguyeân lieäu cho saûn xuaát theo tieán ñoä. # SVTH: Buøi Coâng Löïc Trang 13 Baùo caùo thöïc taäp toát nghieäp GVHD: Nguyeãn Tieán Duõng - Thöïc hieän nghieäp vuï quaûn trò toàn kho nguyeân lieäu. - Thöïc hieän keá hoaïch cung öùng nguyeân lieäu kòp thôøi theo tieán ñoä saûn xuaát, ñuùng soá löôïng, chaát löôïng. - Baùo caùo haøng thaùng veà tình hình nhaäp, xuaát nguyeân lieäu, soá löôïng nguyeân lieäu, phoâi baùn thaønh phaåm coøn naèm trong caùc coâng ñoaïn saûn xuaát vaø soá löôïng nguyeân lieäu toàn kho. *. Phoøng kyõ thuaät – KCS. • Coâng taùc kyõ thuaät: - Xaây döïng heä thoáng caùc vaên baûn veà quy trình kyõ thuaät coâng ngheä cheá taïo saûn phaåm, quy trình kyõ thuaät vaän haønh baûo trì maùy, thieát bò, quy trình kyõ thuaät an toaøn lao ñoäng. - Xaây döïng caùc ñònh möùc kinh teá – kyõ thuaät theo coâng ñoaïn saûn xuaát vaø loaïi saûn phaåm: veà tieâu hao nguyeân vaät lieäu, hao phí lao ñoäng cho töøng saûn phaåm, tieâu hao nhieân lieäu, ñieän naêng cho quaù trình saûn xuaát saûn phaåm vaø nhu caàu quaûn lyù. - Nghieân cöùu, ñeà xuaát aùp duïng tieán boä kyõ thuaät nhaèm caûi tieán coâng ngheä, taêng theâm tính naêng kyõ thuaät, caùc thieát bò, naâng cao naêng suaát, chaát löôïng caùc saûn phaåm cuûa Coâng ty. - Giaùm saùt vieäc thöïc hieän caùc quy ñònh veà quy trình kyõ thuaät vaø coâng ngheä, coâng taùc aùp duïng caùc chæ tieâu kinh teá – kyõ thuaät, ñaûm baûo an toaøn veà ngöôøi, thieát bò, nhaø xöôûng trong quaù trình saûn xuaát. - Thöïc hieän vieäc söa taàm, thieát keá vaø saûn xuaát maãu saûn phaåm môùi theo nhu caàu cuûa Coâng ty. • Coâng taùc KCS: - Ban haønh vaø trieån khai quy trình kieåm tra chaát löôïng saûn phaåm do Coâng ty saûn xuaát treân taát caû caùc coâng ñoaïn saûn xuaát theo caùc quy trình kyõ thuaät – coâng ngheä vaø caùc chæ tieâu chaát löôïng saûn phaåm Coâng ty ñaõ ban haønh vaø Quy trình kieåm tra chaát löôïng caùc loaïi vaät tö haøng hoaù nhaäp veà Coâng ty. *. Ban xaây döïng cô baûn. - Chuû trì coâng taùc laäp döï aùn ñaàu tö theo trình töï XDCB treân cô sôû phoái hôïp vôùi caùc phoøng ban chöùc naêng trong Coâng ty vaø chòu traùch nhieäm vôùi caùc cô quan höõu quan ñeå hoaøn thaønh coâng vieäc trong quaù trình thaåm ñònh vaø pheâ duyeät döï aùn. - Caùc coâng trình ñaàu tö môû roäng saûn xuaát: Laäp baùo caùo khaû thi trình Ban giaùm ñoác pheâ duyeät # SVTH: Buøi Coâng Löïc Trang 14 Baùo caùo thöïc taäp toát nghieäp GVHD: Nguyeãn Tieán Duõng * Phoøng keá toaùn taøi chính. • Coâng taùc keá toaùn. - Toå chöùc boä maùy keá toaùn ñaûm baûo aùp duïng chöùc naêng keá toaùn theo phaùp leänh veà thoáng keâ keá toaùn nhaø nöôùc ñaõ ban haønh treân cô sôû cô cheá hoaït ñoäng vaø toå chöùc boä maùy cuûa Coâng ty. - Baùo caùo, quyeát toaùn caùc coâng trình, döï aùn trong coâng taùc XDCB, baùo caùo keát quaû saûn xuaát kinh doanh vaø tình hình taøi chính cuûa Coâng ty haøng thaùng, quyù, naêm. - Toång hôïp giaù thaønh saûn phaåm theo töøng coâng ñoaïn saûn xuaát cho töøng loaïi saûn phaåm. • Coâng taùc taøi chính. - Thöïc hieän chöùc naêng quaûn trò taøi chính Coâng ty. - Laäp baùo caùo thaåm ñònh taøi chính cho caùc döï aùn ñaàu tö cuûa Coâng ty. - Xaây döïng caùc keáõ hoaïch taøi chính ngaén, trung vaø daøi haïn treân cô sôû chieán löôïc ñaàu tö phaùt trieån ñöôïc Ban giaùm ñoác pheâ duyeät. - Giaùm saùt, tö vaán cho ban giaùm ñoác kòp thôøi ñieàu chænh, söû duïng nguoàn voán ñuùng muïc ñích vaø hieäu quaû. * Quaûn ñoác phaân xöôûng. - Thöïc hieän caùc chöùc naêng quaûn lyù ñieàu haønh saûn xuaát trong xöôûng: Taäp keát nguyeân lieäu, boá trí nhaân löïc, giaùm saùt vaø ñieàu chænh quaù trình saûn xuaát. - Baùo caùo ñònh kyø cho Coâng ty veà tình hình saûn xuaát, tieán ñoä saûn xuaát caùc saûn phaåm cuõng nhö khaû naêng thöïc thi keá hoaïch ñaõ ñeà ra… *. Caùc toå tröôûng saûn xuaát, toå tröôûng nghieäp vuï. - Chòu traùch nhieäm tröôùc quaûn ñoác, tröôûng phoøng veà quaûn lyù coâng vieäc vaø ñieàu haønh saûn xuaát. - Ñieàu phoái nhaân löïc trong toå cho phuø hôïp, traùnh laõng phí nhaân coâng vaø thieát bò nhaèm naâng cao naêng löïc saûn xuaát. - Theo doõi, baùo caùo vôùi phoøng HC – NS tình hình nhaân löïc thöøa, thieáu trong toå ñeå baùo caùo kòp thôøi. # SVTH: Buøi Coâng Löïc Trang 15 Baùo caùo thöïc taäp toát nghieäp GVHD: Nguyeãn Tieán Duõng PHAÀN 2 PHAÂN TÍCH HOAÏT ÑOÄNG KINH DOANH CUÛA COÂNG TY 2.1. Phaân tích tình hình tieâu thuï saûn phaåm vaø hoaït ñoäng marketing 2.1.1. Tình hình tieâu thuï saûn phaåm trong nhöõng naêm gaàn ñaây Baûng 2.1. Keát quaû tieâu thuï saûn phaåm cuûa Coâng ty theo khu vöïc ñòa lyù. ÑVT: 1.000 ñoàng Naêm 2003 Soá Thò tröôøng TT 1 2 3 4 5 6 7 EU Myõ UÙc Chaâu AÙ Nam Phi Trong nöôùc Toång Saûn löôïng (cont) 149,5 4,6 62,1 9,2 4,6 118,0 324,0 Naêm 2004 TÑ taêng Tyû troïng Saûn löôïng Tyû troïng tröôûng Doanh thu Doanh thu (%) (%) (cont) (%) 15.962.894 491.166 6.630.740 982.332 491.166 12.599.475 37.157.774 42,96 1,32 17,85 2,64 1,32 33,91 100 260 10 98 16 6 132 522 27.761.555 1.067.752 10.463.971 1.708.403 640.651 14.094.328 55.736.661 49,81 1,91 8,78 3,06 1,15 25,29 100 73,90 17,39 57,80 73,90 30,40 11,86 50,00 (Nguoàn phoøng kinh doanh) Qua baûng soá lieäu treân cho thaáy saûn löôïng vaø doanh thu ôû caùc thò tröôøng ñeàu taêng . Tyû troïng doanh thu tieâu thuï trong nöôùc qua caùc naêm coù xu höôùng giaûm. Thi tröôøng EU chieám tæ troïng lôùn nhaát trong toång doanh thu (Naêm 2003 chieám tæ troïng 43%, naêm 2004 chieám tæ troïng gaàn baèng 50% toång doanh thu). Naêm 2003 thò tröôøng Myõ vaø Nam phi chieám tæ troïng thaáp nhaát laø 1,32%, naêm 2004 chieám 1,15% . Tæ troïng thò tröôøng tieâu thuï trong nöôùc coù xu höôùng giaûm töø 33,9% xuoáng coøn 25,9%. Baûng 2.2. Keát quaû tieâu thuï saûn phaåm cuûa Coâng ty theo nhoùm saûn phaåm. ÑVT:1000 ñoàng Naêm 2003 S TT 1 2 3 4 5 6 7 8 Teân saûn phaåm Baøn xeáp Baøn thaùo raùp Gheá xeáp Gheá thaùo raùp Gheá choàng ñöôïc Gheá khaùc Loaïi khaùc (thuøng, keä, …) Toång Naêm 2004 Saûn Tyû löôïng Thaønh tieàn troïng (caùi) (%) 12.298 9.465.701 25,47 14.875 11.499.066 30,95 14.123 4.879.752 13,13 13.215 3.683.441 9,91 10.735 3.497.758 9,41 9.990 3.452.161 9,30 10.174 679.895 1,83 324 37.157.774 100 Toác ñoä Saûn Tyû troïng taêng (%) löôïng Thaønh tieàn (%) (caùi) 17.273 14.479.560 25,98 52,97 22.007 17.699.818 31,76 53,92 22.741 8.629.034 15,48 76,83 15.150 5.232.392 9,39 42,05 14.750 4.974.859 8,92 42,30 18.830 3.652.518 6,55 5,80 15.174 1.068.480 1,92 57,15 522 55.736.661 100 50,00 (Nguoàn phoøng Keá toaùn taøi chính) # SVTH: Buøi Coâng Löïc Trang 16 Baùo caùo thöïc taäp toát nghieäp GVHD: Nguyeãn Tieán Duõng Qua baûng treân cho thaáy nhìn chung caùc saûn phaåm ñeàu taêng cao. Doanh thu saûn phaåm gheá xeáp taêng maïnh nhaát, naêm 2004 toác ñoä taêng tröôûng ñaït 76,83%. Toá ñoä taêng gheá khaùc taêng chaäm nhaát, naêm 2004 toác ñoä taênhg tröôûng ñaït 5,8% . 2.1.2.Chính saùch saûn phaåm- Thò tröôøng cuûa Coâng ty Tuy coù moät soá loaïi chuû yeáu nhöng kieåu daùng vaø maãu maõ khaùc nhau taïo neân söï ña daïng phong phuù saûn phaåm cuûa Coâng ty ñoàng thôøi nhôø söï phoái hôïp caùc nguyeân lieäu nhö: goã vaûi nhoâm maø Coâng ty coøn taïo ñöôïc nhieàu loaïi haøng hoùa khaùc nhau phuïc vuï cho nhu caàu tieâu duøng trong nöôùc vaø nöôùc ngoaøi. Hieän nay saûn phaåm Coâng ty coù gaàn 500 loaïi khaùc Nhaèm thoaû maõn nhu caàu thò hieáu cuûa khaùch haøng, ngoaøi nhöõng ñaëc ñieåm veà chaát löôïng saûn phaåm ñeàu ñoùng baèng giaáy cöùng, goïn, nheï, deã vaän chuyeån thuaän tieän cho vieäc chuyeân chôû vaän chuyeån ñi xa ñaëc bieät laø vieäc xuaát khaåu. Caùc dòch tröôùc vaø sau baùn cuûa Coâng ty raát toát, khaùch haøng tham gia mua haøng cuûa Coâng ty ñöôïc nhaân vieân Coâng ty höôùng daãn caùch söû duïng vaø baûo quaûn taän tình chu ñaùo. Khaùch haøng mua vôùi soá löôïng lôùn ñeàu ñöôïc giaûm giaù hoaëc bieáu taëng. Tröôøng hôïp khaùch haøng mua haøng vaø söû duïng maø bò hö hoûng hoaëc traày sôùt maët treân nhieàu nhöng ñang trong thôøi gian baûo haønh thì ñeàu ñöôïc nhaân vieân Coâng ty tôùi taän nôi söûa laïi hoaëc ñoåi môùi maø khaùch haøng khoâng phaûi traû baát kyø moät khoaûn leä phí naøo. Hieän nay thò tröôøng muïc tieâu cuûa Coâng ty chính laø thò tröôøng nöôùc ngoaøi. Trong ñoù thò tröôøng EU chieám 65% toång doanh thu xuaát khaåu. Hình 2.1. Cô caáu thò tröôøng xuaát khaåu naêm 2004 4% 4% 27% EU Uùc Myõ, Nam Chaâu AÙ 65% Thò tröôøng tieâu duøng cuûa Coâng ty coøn raát ít, doanh thu tieâu thuï trong nöôùc cuûa Coâng ty chieám tyû troïng nhoû (25,3% trong 2004). Phaàn lôùn saûn phaåm Coâng ty ñöôïc tieâu thuï ôû thò tröôøng EU, UÙc, Myõ, Nam Phi, Chaâu AÙ, … trong naêm 2004 giaù trò haøng xuaát khaåu laø 41.102.333.000 ñoàng chieám 75% toång doanh thu. Saûn phaåm tieâu thuï noäi ñòa ñaït 14.095.801.600 ñoàng chieám 25% toång doanh thu cuûa Coâng ty. Qua soá lieäu treân cho thaáy Coâng ty ñang laáy thò tröôøng nöôùc ngoaøi laøm thò tröôøng muïc tieâu maø cuï theå laø thò tröôøng EU. # SVTH: Buøi Coâng Löïc Trang 17 Baùo caùo thöïc taäp toát nghieäp GVHD: Nguyeãn Tieán Duõng 2.1.3. Chính saùch giaù moät soá saûn phaåm cuûa Coâng ty Hieän nay chính saùch giaù cuûa Coâng ty TNHH Myõ Taøi nhö sau: + Caên cöù tình hình thò tröôøng vaø chi phí saûn xuaát, Coâng ty phaûi laäp baûng giaù vaø nieâm yeát giaù cho töøng loaïi saûn phaåm vaø cho töøng loaïi khaùch haøng. Neáu khoâng coù söï ñoàng yù cuûa giaùm ñoác, tuyeät ñoái khoâng ñöôïc baùn giaù cao hôn hoaëc thaáp hôn giaù nieâm yeát. + Ñoái vôùi saûn phaåm coù chaát löôïng keùm, toàn laâu ngaøy hoaëc ñaõ giao cho khaùch haøng nhöng chaát löôïng khoâng ñaït theo yeâu caàu cuûa hôïp ñoàng, khaùch haøng yeâu caàu giaûm giaù thì giaùm ñoác quyeát ñònh baùn giaûm giaù nhöng möùc giaûm giaù khoâng vöôït quaù 15% so vôùi giaù nieâm yeát. + Giaù baùn cho khaùch haøng vaõng lai hôn khaùch haøng thöôøng xuyeân laø 7%. + Giaù baùn cho khaùch haøng coâng trình cao hôn khaùch haøng thöôøng xuyeân laø 2% (chua bao goàm chi phí vaän chuyeån vaø laép ñaët). * Phöông phaùp ñònh giaù cuûa Coâng ty TNHH Myõ Taøi. Coâng ty TNHH Myõ Taøi xaùc ñònh giaù baùn saûn phaåm döïa treân phöông phaùp ñònh giaù coäng laõi keá hoaïch vaøo giaù thaønh. Giaù baùn trong nöôùc = giaù thaønh saûn phaåm/ÑVSP + thueáVAT + laõi keá hoaïch. Giaù baùn xuaát khaåu= giaù thaønh saûn phaåm/ÑVSP+thueá XNK++ laõi keá hoaïch. Ví duï: Giaù baùn trong nöôùc cuûa moät caùi baøn ñöôïc xaùc ñònh nhö sau: Chi phí ñeå saûn xuaát ra loaïi baøn Amazon Table Alu bao goàm: + Chi phí nguyeân vaät lieäu tröïc tieáp : 78.280.230 ñoàng + Chi phí nhaân coâng tröïc tieáp saûn xuaát : 62.335.780 ñoàng + Chi phí saûn xuaát chung : 31.844.030 ñoàng Toång coäng :172.460.040 ñoàng + Soá löôïng tieâu thuï saûn phaåm trong kyø : 360 + Giaù thaønh phaân xöôûng/ñôn vò saûn phaåm : 479.055 ñoàng + Chi phí baùn haøng/ ñôn vò saûn phaåm : 25.000 ñoàng + Chi phí quaûn lyù Coâng ty/ ñôn vò saûn phaåm : 20.000 ñoàng + Giaù thaønh/ ñôn vò saûn phaåm : 524.055 ñoàng + Thueá VAT 10% : 52.405,5 ñoàng +Laõi keá hoaïch : 26.202,75 ñoàng/sp (baèng 5% giaù thaønh saûn phaåm) Vaäy giaù baùn cuûa caùi baøn laø : 838.288 ñoàng (Soá lieäu phoøng keá toaùn taøi chính) # SVTH: Buøi Coâng Löïc Trang 18 Baùo caùo thöïc taäp toát nghieäp GVHD: Nguyeãn Tieán Duõng Phöông phaùp naøy ñöôïc aùp duïng phoå bieán vì coù nhöõng öu ñieåm sau: Moät laø: Ñôn giaûn, deã laøm, deã tính, chi phí saûn xuaát laø ñaïi löôïng maø Coâng ty hoaøn toaøn kieåm soaùt ñöôïc. Hai laø: Khi taát caû caùc Coâng ty trong moät ngaønh haøng ñeàu söû duïng phöông phaùp naøy thì vieäc laøm cuûa hoï coù xu höôùng töông töï nhau. Vì theá coù khaû naêng giaûm thò hieáu caïnh tranh veà giaù. Ba laø: Caùc trò giaù naøy ñöôïc nhieàu ngöôøi ñoàng tình vì noù ñaûm baûo ñöôïc coâng baèng caû ngöôøi mua vaø ngöôøi baùn. Tuy nhieân phöông phaùp naøy trong nhieàu tröôøng hôïp cuõng chöa thaät söï hôïp lyù bôûi vì noù boû qua söï aûnh höôûng cuûa caàu vaø söï nhaän thöùc veà giaù cuûa khaùch haøng. Khoù coù theå dung hoøa söï caïnh tranh treân thò tröôøng veà giaù caû cuûa Coâng ty vôùi caùc ñoái thuû caïnh tranh. 2.1.4. Chính saùch phaân phoái. Hieän nay Coâng ty ñang toå chöùc song song hai loaïi keânh phaân phoái laø keânh tröïc tieáp vaø keânh giaùn tieáp. Sô ñoà 2.2. Bieåu dieãn hai loaïi keânh phaân phoái : • Keânh phaân phoái trong nöôùc. Nhaø baùn sæ caáp 1 Coâng Ty Ngöôøi tieâu duøng Nhaø baùn sæ caáp 2 Toå chöùc CN coâng ty • Keânh phaân phoái nöôùc ngoaøi. Coâng Ty Nhaø baùn buoân nöôùc ngoaøi Toå chöùc nöôùc ngoaøi # SVTH: Buøi Coâng Löïc Ngöôøi tieâu duøng nöôùc ngoaøi Trang 19 Baùo caùo thöïc taäp toát nghieäp GVHD: Nguyeãn Tieán Duõng Baûng 2.3. Saûn löôïng vaø doanh thu tieâu thuï qua caùc keânh phaân phoái. ÑVT : 1000 ñoàng 2003 Chæ Keânh tieâu Doanh thu Thaønh tieàn 2004 Tyû troïng (%) Tyû Thaønh tieàn troïng (%) TÑ taêng tröôûng (%) Keânh trong nöôùc 14.633.213 39,38 14.958.016 25,3 2,22 Keânh nöôùc ngoaøi 22.524.561 60,62 41.642.333 74,7 84,88 Keânh giaùn tieáp 16.763.708 45,1 21.355.042,5 38,3 27,39 Keânh tröïc tieáp 20.394.066 54,9 34.381.618,5 61,7 68,59 ((Nguoàn phoøng kinh doanh) 2.1.5. Chính saùch xuùc tieán baùn haøng cuûa Coâng ty * Caùc hình thöùc xuùc tieán baùn haøng cuûa Coâng ty. + Quaûng caùo: Ñaây laø khaâu maø Coâng ty coøn raát yeáu, Coâng ty chöa thöôøng xuyeân quaûng caùo roäng treân ti vi hay ñaøi phaùt thanh. Hình thöùc quaûng caùo chuû yeáu cuûa Coâng ty laø gôûi hình qua maïng tôùi khaùch haøng, tham gia hoäi chôï trieån laõm ôû trong vaø ngoaøi nöôùc vaø môû cöûa haøng tröng baøy saûn phaåm. Ngoaøi ra Coâng ty coøn in bieåu töôïng cuûa Coâng ty leân aùo, muõ ñeå taïo söï chuù yù ñeán nhöõng khaùch haøng tieàm aån. + Khuyeán maõi: Coâng ty chuû yeáu thöïc hieän khuyeán maõi giaûm giaù cho nhöõng khaùch haøng thöôøng xuyeân mua haøng cuûa Coâng ty vaø traû ñaày ñuû tieàn sau khi giao haøng. + Quan heä coâng chuùng: Haøng naêm Coâng ty tham gia caùc cuoäc noùi chuyeän, hoäi chôï trieån laõm. Ngoaøi ra Coâng ty coøn ñoùng goùp töø thieän, nuoâi caùc baø meï Vieät Nam anh huøng taïi ñòa baøn tænh Bình Ñònh, uûng hoä quyõ xoùa ñoùi giaûm ngheøo … + Baùn haøng caù nhaân: Coâng ty coù ñoäi nguõ nhaân vieân baùn haøng vôùi chuyeân moân nghieäp vuï, coù kieán thöùc cô baûn marketing, ngoaïi ngöõ, phaåm chaát ñaïo ñöùc toát, trung thöïc, hoøa nhaõ vôùi khaùch haøng. Tuy nhieân trong lónh vöïc marketing thì ñoäi nguõ caùn boä coâng nhaân vieân coøn chöa coù kinh nghieäm. Do ñoù hoaït ñoäng marketing cuûa Coâng ty coøn raát yeáu. # SVTH: Buøi Coâng Löïc Trang 20
- Xem thêm -