Tài liệu Báo cáo thực tập tốt nghiệp tại công ty tnhh mtv ứng dụng công nghệ và dịch vụ truyền thông âu lạc

  • Số trang: 20 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 44 |
  • Lượt tải: 0
nganguyen

Đã đăng 34345 tài liệu

Mô tả:

LỜI CẢM ƠN ờ ờ em ờ ớ ị Em ủ trình Ths. ớ anh ỡ ỗ ú Duy, ố uá em Em xin chân t ỗ ứ ố ủ ủ ị ú . 8 ă 18 n v n t ực n 2 15 t ă 1 CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc Lập - Tự Do - Hạn P úc -----------------------------------TP. HCM, ngày 18 tháng 08 năm 2015 NHẬN XÉT KẾT QUẢ THỰC TẬP TỐT NGHIỆP Công ty: TNHH MTV Ứ G DỤ G Ô G G Ệ À DỊ THÔNG ÂU Ạ Ụ RUYỀ Cán bộ ƣớng dẫn: T n s n v n t ực tập: Tên: MSSV:  N ận xét: ặ - Ý - K - ứ ố  Khá  Trung bình   : ố  Khá  Trung bình   : ố  Khá  Trung bình   ố  Khá  Trung bình   n: ứ ỷ ă :  Đán g á c ung:  Xếp loạ (Tốt, K á, Trung bìn , Yếu): ………… Xác n ận của công ty Cán bộ ƣớng dẫn t ực tập 2 CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc Lập - Tự Do - Hạn P úc -----------------------------------TP. HCM, ngày 18 tháng 08 năm 2015 NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƢỚNG DẪN G áo v n ƣớng dẫn: ờ n v n t ực tập: ă Tên: MSSV: 11941022  N ận xét: - K ứ - Trình bày báo cáo: :  Đán g á c ung:  Đ ểm số (c ữ): ………… G ảng v n ƣớng dẫn t ực tập 3 LỜI NÓI ĐẦU ố ỉ ớ ở ở ờ ứ ủ ặ ú ộ ớ ớ ứ ủ K ờ ỏ ờ ú CME do ù ớ ở : ờ ớ ị ớ 5t ủ ủ ỗ ủ ủ ú ú ớ ộ ừ ở ỏ ủ ớ ờ ú ờ ớ ở 5 cáo này. D ù ố ớ ú ú ú ứ ỏ ờ ờ ừ ỏ ủ ủ ờ ớ ụ ủ Ths. ớ ủ ớ ỉ ! 4 MỤC LỤC Table of Contents ỜI Ả Ơ .............................................................................................................1 Ậ XÉ KẾ Ậ XÉ UẢ Ự ỦA GIÁO IÊ Ậ Ố G IỆ .................................................2 ƯỚ G DẪ ........................................................3 ỜI ÓI ẦU ............................................................................................................4 Ụ Ụ ...................................................................................................................5 ƯƠ G 1: GIỚI IỆU Ổ G UA 11 12 Ơ ủ ứ ộ ủ Ị Ự Ậ ............................6 .......................................................7 .....................................................................8 ƯƠ G 2: ỘI DU G Ô G IỆ Ự Ậ ẠI Ô G Y ...................10 2.1 ộ ..........................................................................10 22 ..........................................................................11 221 ị ...............................................................................11 222K U ..................................................................12 223 ị 224 ớ ộ ƯƠ G 3: KẾ .......................................................14 .........................................................16 UẬ .......................................................................................19 Ụ Ụ ................................................Lỗ ! T ẻ án dấu k ông ƣợc xác ịn . : ..............................Lỗ ! T ẻ án dấu k ông ƣợc xác ịn . ừ : ...........................................Lỗ ! T ẻ án dấu k ông ƣợc xác ịn . 5 DANH MỤC HÌNH Hình 1.1: Logo công ty ..............................................................................................8 ứ Hình 1.2: .................................................................................8 Hìn . : ộ ủ Hìn . :D Hìn . : Gỡ Hìn . : .....................................................................................12 Hìn . : .............................................................................13 Hìn . : .........................14 Hìn . : ộ Hìn . : Hìn . : Hìn . : Hìn . : ........................................................................................12 ủ ố ............................................................14 U ă Hìn . 2: Hìn .13: .......10 .............................................................................................11 ố ớ ủ ộ ..............................16 ớ ...................................................17 ....................................................................................17 ặ ủ ố ớ .......................................................16 ộ ủ ...........15 U ................................................15 ị Hình 2.12: Ả Hình 3.1: ú ụ ................................18 ......................................19 6 CHƢƠNG : GIỚI THIỆU TỔNG QUAN ĐƠN VỊ THỰC TẬP ủ 1.1 T n c ín t ức: ị T n g ao dịc nƣớc ngo : Chemical Machine & Equipment Joint Stock Company T n v ết tắt: CME Công Ty Cổ p ần Máy v T ết Bị Hoá C ất, ủ ứ ừ ă 1976 ĩ : ặ ớ 38 ă ị ị ố ủ D ớ Nơ v năm ƣợc t n lập: ị ố: 1 39/ D 25/1 /1976 ủ ụ : K ị ố: 46/1998/ -TCCB ngày 15/07/1998 ủ ộ K ủ ứ ị -G ố: 41 3 2 46 12/1/2004 ủ ở K ố - ứ ỉ I O 9 1:2 8 ố 137 88-2013 -AQ -VMN - R A 9/7/2013 do Det Norske Veritas ( DNV ). Địa c ỉ: 1 /4 K ố 3 . ờ 1 ờ ú 9 G ám ốc: Đ n t oạ : 08.38966920 – 08.62804052 Email: cme@cme.com.vn Website: http://ww.cme.com.vn/ 7 LOGO công ty: Hình 1.1: Logo công ty T u c í k n doan của công ty. Hoạt động với tiêu chí “Đến với CME bạn sẽ thành công mọi thứ. Sự hài lòng của khách hàng là thành đạt của CME. Chất lượng - Tiến độ - Thỏa mãn”. 12 ứ ộ ủ Về tổ chức. ộ ú ă ố ố ụ ờ ố ặ ò ớ ứ ộ ơ ồ cấu cơ cấu tổ c ức của công ty: Hình 1.2: ứ 8 C ức năng từng bộ p ận: ộ ị : n lý công ty, có toàn quy n nhân quy ịnh, th c hi n các quy ĩ ụ của công ty không thuộc th m quy n củ i hộ ng c - G ố ờ u hành công vi c kinh doanh hằng ngày của công ty; chịu s giám sát của Hộ ng qu n trị và chịu trách nhi ớc Hộ ng qu n trị ớc pháp lu t v vi c th c hi n các quy n và nhi m vụ c giao ò :t G ốc h t k thi công các công trình phù h p vớ ă c của công ty.Chủ trì t chức k thu t thi công các công trình do công ty làm chủ c hi n; ò : chịu trách nhi m ki õ ố ú G ốc v ĩ c qu n lý, s dụ n, máy móc, thi t bị, v trong toàn Công ty. Chủ trì xây d ịnh mức tiêu hao nhiên li u củ n thi t bị theo K … ịnh kỳ ă ặ ột xu t. ò : th c hi n chứ ă n lý d ối với các d án công ty làm chủ ặc các h n qu n lý d án : chức qu n lý chi phí của d án; t chức qu n lý ti ộ th c hi n của d án; t chức qu n lý ch ng của d án ò : m b o cho các bộ ph n, cá nhân trong Công ty th c hi ú ứ ă m vụ t hi u qu trong công vi c. - Các bộ ph n th c hi ú m vụ tránh ch ỗ lỗi. - m b o tuy n dụng và xây d ng, phát tri ộ u, chi c của Công ty ò : ứ ă ĩ : ụ ộ ộ ộ ủ ố ủ ộ : ỉ ị ừ ò ụ - X ở : ụ ủ ĩ 9 CHƢƠNG : NỘI DUNG CÔNG VIỆC THỰC TẬP TẠI CÔNG TY 2.1 Nộ dung t ực tập tạ công ty ờ ứ1 ch : ứ2 : - ò ỏ 1 Hìn 2.1: Mộ 4 U ụ ộ ớ ò ố ừ phân công. ừ ò u . ố ị ụ ặ ộ ò ộ ớ . ủ ú 10 . Quá trìn t ực tập tạ công ty ị 2.2.1 2.2: D ủ 3 ứ ò 394 X ) 394mX ( ị ộ ớ ộ ớ ộ ị ố ĩ : ộ ù 2 ị 6/1K õ 2 ộ õ 2 ớ ỏ ộ ớ ằ ố ờ ụ ố ằ ộ ộ ụ 2 ị 6/1K õ 15 ộ õ 2 ớ ỏ ộ ớ ằ ằ 3 ớ 11 2.3: Gỡ ỡ 2.2.2 K ủ ộ U 2.4 : 12 U ò ú ờ ỏ ứ D ủ ớ ộ ủ 7 ớ 8 ớ 4 ờ ù 2.5 : Q ú ớ ú ù ớ 5 ờ ỗ 13 2.6: 2.2.3 ị ớ 2.7 : ộ ủ ố 14 : U 2.8 : U 2.9 : ă U 15 ị 2.10: 2.2.4 ố ớ ộ 2.11: C ớ 16 Hình 2.12: Ả 2.12: ủ ộ ộ ớ ủ 17 2.13 : ặ ụ 18 CHƢƠNG : KẾT LUẬN ĩ ừ Tron ỏ ĩ ă ố ớ ị ừ ứ ờ ỗ ú ờ ù ỡ ờ ộ ớ ờ ộ ĩ : ớ ỏ ở ộ ộ ù ố ặ Hình 3.1: ặ ủ ố ớ ớ ị ỏ ở ộ 1 ĩ ( ố ớ ặ ủ ớ ú ) ố ủ ố ộ ộ ặ ừ ứ ờ ù ố ị ụ D - ĩ ớ ớ ứ ụ ỉ ố ỏ mong Ths. ờ R ! 19 PHỤ LỤC T l u t am k ảo [1] ủ công ty [2] http://ww.cme.com.vn/ [3] http://diencongnghiep.com/ Từ v ết tắt PVC : Polyvinylclorua HDPE : High Density Polyethylene XLPE : Cross Linked Polyethylene 20
- Xem thêm -