Tài liệu Báo cáo thực tập tốt nghiệp tại công ty cổ phần vĩnh thành

  • Số trang: 49 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 43 |
  • Lượt tải: 0
hoanggiang80

Đã đăng 20010 tài liệu

Mô tả:

Trêng §HCN Hµ Néi B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp Lêi nãi ®Çu ===***=== HiÖn nay, ®Êt níc ta ®ang më cöa, quan hÖ víi nhiÒu níc trªn thÕ giíi, nh»m n¾m b¾t c¸c thµnh tùu khoa häc kü thuËt tiªn tiÕn trªn thÕ giíi. VËn dông hiÖu qu¶ vµo nÒn kinh tÕ ®Æc biÖt lµ ngµnh c«ng nghiÖp nÆng. Trong sù nghiÖp ph¸t triÓn cña nÒn c«ng nghiÖp trªn thÕ giíi nãi chung vµ níc ta nãi riªng, ph¶i kÓ ®Õn ngµnh chÕ t¹o m¸y. §©y lµ ngµnh then chèt ®Ó t¹o ra c¸c thiÕt bÞ m¸y mãc, phôc vô cho c«ng nghiÖp dÞch vô vµ c¸c ngµnh kh¸c. Trong ®ã ph¶i kÓ ®Õn nghÒ c¾t gät kim lo¹i, nã cã tÇm quan träng kh«ng thÓ thiÕu ®îc trong ngµnh chÕ t¹o m¸y. Mét lùc lîng kh«ng thÓ thiÕu trong c¸c nhµ m¸y, c¸c xÝ nghiÖp ph©n xëng c¬ gia c«ng, söa ch÷a, l¾p ®Æt c¬ khÝ ®ã lµ lùc lîng c¸c c«ng nh©n kü thuËt. HiÓu ®îc tÇm quan träng ®ã trong qu¸ tr×nh häc chóng em ®· cè g¾ng häc tËp vµ rÌn luyÖn m×nh t¹i m¸i trêng §HCN Hà Nội. Sau khi kÕt thóc kho¸ häc thËt vinh dù cho em khi s¾p kÕt thóc kho¸ häc em ®· ®îc ®i thùc tËp tèt nghiÖp t¹i :Công ty cổ phần Vĩnh Thành . §ã lµ mét c«ng ty cã ®Çy ®ñ c¸c trang thiÕt bÞ m¸y mãc hiÖn ®¹i c¸c mÆt hµng s¶n phÈm ®a d¹ng vµ ®Æc biÖt lµ chóng em ®· nhËn ®îc sù chØ b¶o tËn t×nh cña chó gi¸m ®èc vµ c¸c b¸c, c¸c anh chÞ c«ng nh©n cã kinh nghiÖm tay nghÒ cao trong c«ng ty. Trong thêi gian häc tËp vµ lµm viÖc díi m¸i trêng ĐHCN Hà Nội em ®îc sù chØ b¶o, gióp ®ì tËn t×nh cña thÇy c« gi¸o vµ c¸c b¹n. Em ®· n¾m b¾t ®îc nh÷ng kiÕn thøc c¬ b¶n, còng nh tay nghÒ ngµy mét n©ng cao. Sau mét qu¸ tr×nh thùc tËp t¹i C«ng ty §îc sù chØ b¶o tËn t×nh cña thÇy gi¸o híng dÉn Hoµng TiÕn Dòng cïng c¸c b¸c vµ c¸c anh chÞ, trong C«ng Ty Cổ Phần Vĩnh Thành , cïng sù nç lùc cña b¶n th©n, nay em ®· hoµn thµnh xong b¸o c¸o cña m×nh. MÆc dï cã cè g¾ng nhng vÉn cßn thiÕu sãt, kinh nghiÖm thùc tÕ vµ hiÓu biÕt cßn h¹n chÕ, nªn kh«ng tr¸nh khái trong khi tr×nh bµy. Em rÊt mong ®îc sù chØ b¶o tËn t×nh vµ sù ®ãng gãp ý kiÕn cña c¸c b¸c, c¸c c« chó vµ c¸c b¹n ®ång nghiÖp ®Ó b¶n th©n em ®îc hoµn thiÖn h¬n.! Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n ! Ngµy th¸ng n¨m 2013 Sinh viªn thùc hiÖn GVHD : Hoµng tiÕn dòng 1 svth :L¬ng Ngäc Anh Trêng §HCN Hµ Néi B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp Mét sè hiÓu biÕt vÒ n¬i thùc tËp ===***=== I. §Æc ®iÓm cña doanh nghiÖp. C«ng ty cæ phÇn vÜnh thµnh Gi¸m ®èc : NguyÔn Thanh Minh C«ng ty thµnh lËp c«ng ty vµo th¸ng 10 n¨m 2001 §Þa chØ: Sông công – Trung Giã – Sóc Sơn – Hà Nội §iªn Tho¹i : 0438855539 FAX : 0438855539 Email : Vinhthanhsocson@yahoo.com.vn 1. §Æc ®iÓm. Lóc ®Çu cßn s¶n xuÊt nhá lÎ b©y giê ®· tiÕn tíi vµ ¸p dông nh÷ng thµnh tùu c«ng nghiÖp ho¸. C«ng ty ®· cã 6 m¸y tiÖn v¹n n¨ng,2 m¸y mµi , 3 m¸y khoan ®Ó gia c«ng, 2 m¸y phay v¹n n¨ng, 2 m¸y hµn h¬i, 1 m¸y ca §Õn nay C«ng ty ®ang ph¸t triÓn vµ n©ng cao n¨ng lùc cña m×nh nªn ®· thêng xuyªn n©ng cÊp c¶i t¹o vµ mua míi c¸c m¸y mãc thiÕt bÞ phôc vô cho GVHD : Hoµng TiÕn Dòng 2 svth :L¬ng Ngäc Anh Trêng §HCN Hµ Néi B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp s¶n xuÊt t¹i ph©n xëng C¸c lo¹i m¸y nh»m n©ng cao ®é chÝnh x¸c gia c«ng vµ n¨ng xuÊt hiÖu qu¶ c«ng viÖc. HiÖn nay C«ng ty gåm 20 c¸n bé c«ng nh©n lµnh nghÒ ®îc ®µo t¹o chÝnh quy. C«ng ty lu«n ¸p dông nh÷ng c«ng nghÖ tiªn tiÕn ®Ó s¶n xuÊt mua s¾m thªm m¸y mãc, trang thiÕt bÞ hiÖn ®¹i, n©ng cao chÊt lîng s¶n phÈm chÊt lîng s¶n phÈm ®¸p øng yªu cÇu ngµy cµng cao cña thÞ trêng vµ ngêi tiªu dïng. 2. NhiÖm vô cña doanh nghiÖp.. C«ng ty chuyªn s¶n xuÊt băng tải, thiÕt bÞ n©ng h¹, Gia c«ng c¸c mÆt hµng c¬ khÝ. Chi tiÕt ®îc gia c«ng trªn c¸c m¸y v¹n n¨ng . s¶n phÈm s¶n xuÊt ra hµng n¨m víi sè trung b×nh vµ cã ®é chÝnh x¸c cao ®îc ngêi tiªu dïng tin cËy. 3. HÖ thèng bé m¸y qu¶n lý . a. S¬ ®å tæ chøc cña c«ng ty. Giám đốc DÞch vô Phụ trách SX Công nhân Kế toán Nh©n viªn giao nhËn hµng s¶n phÈm S¶n xuÊt GVHD : Hoµng TiÕn Dòng 3 svth :L¬ng Ngäc Anh Trêng §HCN Hµ Néi B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp Nh÷ng thu ho¹ch vÒ chuyªn m«n trong qu¸ tr×nh thùc tËp t¹i doanh nghiÖp ====***===== 1. Chøc n¨ng vµ nhiÖm vô cña c«ng nh©n kü thuËt, ®èc c«ng ph©n xëng n¬i thùc tËp. a. Chøc n¨ng. §èi víi mçi nguêi kü thuËt viªn khi cßn ngåi trªn ghÕ nhµ trêng ph¶i kh«ng ngõng häc tËp vµ rÌn luyÖn trau dåi cho m×nh nh÷ng kiÕn thøc c¬ b¶n, cÇn thiÕt cïng víi sù nç lùc häc hái vµ rót kinh nghiÖm cho b¶n th©n ®Ó gãp phÇn ®¾c lùc vµo nhiÖm vô chÝnh. Mçi ngêi kü thuËt viªn ®Òu cã thÓ ®¶m ®¬ng c«ng viÖc thuéc lÜnh vùc c¬ khÝ nh: chÕ t¹o l¾p r¸p, v¹n hµnh c¸c thiÕt bÞ c«ng nghÖ, tæ chøc vµ qu¶n lÝ tõng c«ng ®o¹n s¶n xuÊt. b. NhiÖm vô. Kü thuËt nhËn nhiÖm vô tõ phßng gi¸m ®èc TÝch cùc häc hái n©ng cao tr×nh ®é ®Ó tù hoµn thiÖn m×nh. Thêng xuyªn nghiªn cøu, t×m hiÓu vÒ c¸c m¸y mãc thiÕt bÞ vµ t×m c¸ch c¶i tiÕn nh»m n©ng cao n¨ng xuÊt lao ®éng. Ph¸t hiÖn c¸c trêng hîp bÊt hîp lý trong qu¸ tr×nh c«ng nghÖ trong s¶n xuÊt vµ ®Ò xuÊt ra c¸c biÖn ph¸p kh¾c phôc, nh÷ng trêng hîp bÊt hîp lý vµ h háng cã trong ph¹m vi ®îc ph©n c«ng phô tr¸ch vµ chÞu tr¸ch nhiÖm trùc tiÕp vÒ sù cè kü thuËt do kh«ng chÊp hµnh ®óng vÒ quy tr×nh c«ng nghÖ ®· ban hµnh. V× vËy nhiÖm vô cña ngêi kü thuËt lµ rÊt quan träng vµ cã kh¶ n¨ng vÏ ®îc c¸c chi tiÕt háng ®Ó ®em phôc håi l¹i hoÆc gia c«ng l¹i chi tiÕt míi vµ thiÕt kÕ quy tr×nh c«ng nghÖ, quy tr×nh ®ã ph¶i dÔ thùc hiÖn, dÔ thao t¸c nh÷ng vÉn ®¶m b¶o chÊt lîng vµ ®é an toµn cho ngêi s¶n xuÊt. Do ®ã mµ nhiÖm vô cña ngêi kü sư lµ rÊt quan träng trong qu¸ tr×nh qu¶n lý vµ s¶n xuÊt ph¶i cã tr×nh ®é chuyªn m«n cao. GVHD : Hoµng TiÕn Dòng 4 svth :L¬ng Ngäc Anh Trêng §HCN Hµ Néi B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp Ngoµi ra trong qu¸ tr×nh lµm viÖc tÝch cùc viÖc nghiªn cøu vµ ph¸t minh ra nh÷ng bé phËn, nh÷ng chi tiÕt cã lîi ®Ó phôc vô cho qu¸ tr×nh s¶n xuÊt thùc tÕ ( nh c¬ cÊu ®å g¸, c¬ cÊu kÑp chÆt vµ c¸c trang thiÕt bÞ chuyªn dïng....) §Ó gióp cho ngêi lao ®éng cã thÓ thao t¸c nhanh, chÝnh x¸c, nhÑ nhµng gi¶m thêi gia gia c«ng n©ng cao chÊt lîng s¶n phÈm cho trung t©m, c«ng ty vµ xÝ nghiÖp cã quy m« võa vµ nhá. 2. Chøc n¨ng vµ nhiÖm vô cña ®èc c«ng trong c«ng ty. a. Chøc n¨ng. §èc c«ng lµ ngêi lu«n thóc dôc c«ng nh©n cña m×nh lµm viÖc, theo dâi ®iÒu hµnh vµ kiÓm tra s¶n phÈm cña c«ng nh©n. Lµ ngêi trùc tiÕp qu¶n lý c«ng nh©n cña c«ng ty. b. NhiÖm vô. + Ngêi c«ng nh©n kü thuËt trùc tiÕp nhËn b¶n vÏ ph«i liÖu m¸y mãc thiÕt bÞ tõ ban qu¶n lý c«ng ty tiÕn hµnh gia c«ng s¶n phÈm theo ®óng yªu cÇu kü thuËt vµ thêi gian ®¶m b¶o n¨ng xuÊt lao ®«ng vµ chÊt lîng s¶n phÈm chÞu tr¸ch nhiªm s¶n phÈm do m×nh lµm ra 3.Liªn hÖ chøc n¨ng cña ngêi kü s trong c«ng ty §Ó n©ng cao vµ trau dåi kiÕn thøc cho em nãi riªng vµ ngêi kü s nãi chung ph¶i tr¶i qua qu¸ tr×nh thùc tËp thùc tiÔn ë bªn ngoµi c¸c c«ng ty, xÝ nghiÖp ®Ó t¹o nªn kiÕn thøc cho b¶n th©n. Qua thêi gian thùc tËp ë c«ng ty vµ ¸p dông nh÷ng g× ®· ®îc häc ë trêng th× em ®· ®îc gi¸m ®èc, ®èc c«ng giao cho lµm tÊt c¶ nh÷ng c«ng viÖc ë trong tæ hîp. Nh ®øng tríc m¸y tiÖn ®Ó tiÖn hoµn chØnh mét sè chi tiÕt tuy « lµm m¸t, trôc pin ®Èy , trôc con l¨n , vµ b¹c xÝch c¸c lo¹i… Sau 6 tuÇn thùc tËp thùc tÕ t¹i xëng c«ng ty th× cã thÓ nãi chøc n¨ng cña ngêi kü s lµ rÊt quan träng. §èi víi mçi ngêi kü s ph¶i kh«ng ngõng häc tËp, lu«n lu«n t×m tßi, ph¸t hiÖn nh÷ng bµi häc quý b¸u cña thùc tÕ ®Ó trau dåi, tÝch luü cho m×nh nh÷ng kiÕn thøc c¬ b¶n, ®Ó ta cã thÓ hiÓu s©u, hiÓu kü h¬n vÒ mét c«ng viÖc ®îc giao. Mçi ngêi kü s ®Òu cã chøc n¨ng hoµn thµnh viÖc thiÕt kÕ , gia c«ng vµ chÕ t¹o s¶n phÈm theo ®óng yªu cÇu kü thuËt. §èi víi em, sau nµy sÏ trë thµnh ngêi kü s th× em sÏ kh«ng ngõng häc hái, t×m tßi nh÷ng kiÕn thøc cã s½n vµ nh÷ng kiÕn thøc ngoµi thùc tÕ ®Ó em GVHD : Hoµng TiÕn Dòng 5 svth :L¬ng Ngäc Anh Trêng §HCN Hµ Néi B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp trang bÞ cho m×nh khèi kiÕn thøc v÷ng ch¾c khi bíc vµo xÝ nghiÖp hay nhµ m¸y nµo ®ã. 4. Quy tr×nh ®iÒu hµnh qu¶n lý s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp n¬i thùc tËp. a. Gi¸m ®èc. Lµ ngêi giao c«ng viÖc hµng ngµy tõ nhµ m¸y . Gi¸m ®èc lµ ngêi l·nh ®¹o cao nhÊt mäi ho¹t ®éng cña c«ng ty, lµ ngêi chÞu tr¸ch nhiÖm tríc nhµ níc vÒ mäi ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh, ho¹ch ®Þnh kÕ ho¹ch s¶n xuÊt ng¾n h¹n vµ dµi h¹n cña c«ng ty. Trong hÖ thèng qu¶n lý chÊt lîng, tr¸ch nhiÖm vµ quyÒn h¹n cña gi¸m ®èc nh sau: - LËp chÝnh s¸ch môc tiªu chÊt lîng. - Cung cÊp nguån nh©n lùc cÇn thiÕt ®Ó duy tr× ho¹t ®éng qu¶n lý doanh nghiÖp. - §iÒu hµnh vµ kiÓm so¸t mäi ho¹t ®éng trong c«ng ty nh»m ®¹t ®îc môc tiªu chÊt lîng. - Ph©n c«ng tr¸ch nhiÖm vµ nhiÖm vô cho c¸c thµnh viªn trong c«ng ty. - Xem xÐt hîp ®ång víi kh¸ch hµng, xem xÐt ®¸nh gi¸ nhµ cung øng. - §iÒu hµnh ho¹t ®éng mua hµng ho¸, t×m kiÕm vµ kh¶o s¸t thÞ trêng. b. §èc C«ng. NhËn nhiÖm vô ®îc giao tõ gi¸m ®èc c«ng ty vµ trùc tiÕp qu¶n lý ®iÒu hµnh chØ ®¹o c«ng nh©n s¶n xuÊt theo ®óng kÕ ho¹ch tiÕn ®é vµ chÊt lîng s¶n phÈm theo ®óng yªu cÇu kü thuËt. Cã quyÒn ®Ò nghÞ, ®Ò xuÊt nh÷ng c«ng viÖc ph¬ng híng mang tÝnh khoa häc, phï hîp víi thùc tiÔn nh»m n©ng cao n¨ng suÊt lao ®éng vµ chÊt lîng s¶n phÈm. Trùc tiÕp chØ ®¹o mäi ho¹t ®éng cña c«ng ty. Th«ng qua c¸c phßng ban trªn lËp kÕ ho¹ch vµ gi¸m s¸t chÆt chÏ toµn bé qu¸ tr×nh s¶n xuÊt nh»m thùc hiÖn môc tiªu chÊt lîng . - §iÒu hµnh vµ kiÓm so¸t an toµn kü thuËt trong s¶n xuÊt. - Nghiªn cøu ph¸t triÓn s¶n phÈm, c¶i tiÕn chÊt lîng s¶n phÈm theo nhu cÇu cña kh¸ch hµng. - Chñ tr× viÖc chÕ thñ s¶n phÈm - Qu¶n lý, lu tr÷ tµi liÖu kü thuËt cña c«ng ty. -Quy ®Þnh c¸c qu¸ tr×nh kiÓm so¸t trang bÞ c«ng nghÖ, dông cô c¾t, quy tr×nh c«ng nghÖ gia c«ng.. - Ho¹ch ®Þnh biÖn ph¸p phßng ngõa sù x¶y ra sai háng trong s¶n xuÊt. c. C«ng nh©n. GVHD : Hoµng TiÕn Dòng 6 svth :L¬ng Ngäc Anh Trêng §HCN Hµ Néi B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp Trùc tiÕp s¶n xuÊt s¶n phÈm theo ®óng yªu cÇu kü thuËt. ChÞu tr¸ch nhiÖm víi s¶n phÈm m×nh lµm ra. Cã quyÒn ®a ra ý kiÕn nh»m n©ng cao n¨ng suÊt lao ®éng vµ b¶o vÖ quyÒn lîi, lîi Ých cña m×nh. 5.Vai trß cña ngêi kü s trong qu¸ tr×nh ®iÒu hµnh . Nh chóng ta ®· biÕt trong tÊt c¶ c¸c nhµ m¸y, c«ng ty, xÝ nghiÖp th× vai trß cu¶ ngêi kü s rÊt quan träng. Nã cã tÝnh chÊt quyÕt ®Þnh ®Õn n¨ng suÊt lao ®éng, chÊt lîng s¶n phÈm, tÝnh hîp lý khoa häc trong nhµ m¸y. - Ngêi kü s cã thÓ thiÕt kÕ QTCN , kiÓm tra chÊt lîng s¶n phÈm, ph¸t hiÖn nh÷ng sai háng, t×m hiÓu nguyªn nh©n vµ ®a ra c¸ch phßng ngõa sai háng. - chÞu tr¸ch nhiÖm víi c¸c s¶n phÈm do minh chØ ®¹o còng nh trùc tiÕp gia c«ng. CÔNG TÁC AN TOÀN LAO ĐỘNG TRONG CÁC PHÂN XƯỞNG VÀ NỘI QUY XƯỞNG SẢN XUẤT A;Về công tác an toàn lao đông -Công tác an toàn lao đông trong sản xuất được công ty đặt lên hang đầu ,bằng việc treo các băng zôn ,khẩu hiệu về an toàn lao đông trong xưởng sản xuất .Cấp phát các trang thiết bị bảo hộ lao đông cho người lao động như:Găng tay bảo hộ ,kính bảo hộ lao động,quần áo ,giầy bảo hộ lao động,… vv -Tổ chức các buối học tập về an toàn lao động .các công nhân mới vào phải qua 1 lớp đào tạo ề an toàn lao động. _ Có cán bộ an toàn lao động luôn theo dõi sát xao về công tác an toàn lao động .xử lý nghiêm những trừng hợp gây mất an toàn lao đông . _trang bị hệ thống phòng cháy chữa cháy trong nhà máy dề phòng xảy ra hỏa hoạn . B;Về nội quy xưởng sản xuất GVHD : Hoµng TiÕn Dòng 7 svth :L¬ng Ngäc Anh Trêng §HCN Hµ Néi B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp Các nôi quy của xưởng sản xuất đã được ban lãnh đạo thông qua và đành thành văn bản gửi tới các tổ sản xuất dể công nhân nắm rõ và thực hiện tốt những nội quy đã đề ra SƠ ĐỒ BỐ TRÍ XƯỞNG SẢN XUẤT GVHD : Hoµng TiÕn Dòng 8 svth :L¬ng Ngäc Anh Trêng §HCN Hµ Néi B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp m¸y khoan m¸y mµi m¸y khoan l¾p r¸p kiÓm tra m¸y mµi hµn h¬i l¾p r¸p kiÓm tra m¸y khoan hµn h¬i m¸y c a 6 ®Æc tÝnh kü thuËt cña mét sè m¸y gia c«ng - m¸y tiÖn 1K62 + ®êng kÝnh gia c«ng lín nhÊt 400(mm) + kho¶ng c¸ch gi÷a hai mòi t©m 1400(mm) + giíi h¹n sè vßng quay 12,5 : 2000 + c«ng suÊt ®éng c¬ 10kw + kÝch thíc m¸y 1165 x 2785 + lîng ch¹y dao däc 0,07 : 4,16 (mm/v) + lîng ch¹y dao ngang 0,035 : 2,08 (mm/v) - m¸y tiÖn t616 + ®êng kÝnh gia c«ng lín nhÊt 320 mm + kho¶ng c¸ch hai mòi t©m 750mm + sè vßng quay trôc chÝnh 44 : 1980 v/p + lîng tiÕn dao däc 0,06 : 3,34 mm/v GVHD : Hoµng TiÕn Dòng 9 svth :L¬ng Ngäc Anh Trêng §HCN Hµ Néi B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp + lîng tiÕn dao ngang 0,04 : 2,45 mm/v -m¸y khoan 2h125 + ®êng kÝnh gia c«ng lín nhÊt 25mm + sè cÊp tèc ®é 12 + giíi h¹n sè vßng quay 45 : 2000 v/p + giíi h¹n ch¹y dao 0,1 : 1,6 mm/v + kÝch thíc m¸y 805x1130 + c«ng suÊt ®éng c¬ 2,2kw 7 mét sè chi tiÕt ®iÓn h×nh cña c«ng ty - ngoµi nh÷ng chi tiÕt ®iÓn h×nh ®îc c«ng ty s¶n suÊt thêng xuyªn díi ®©y th× trong qu¸ tr×nh s¶n suÊt do quy m« s¶n suÊt nhá nªn trong qu¸ tr×nh s¶n suÊt c«ng ty cßn nh©n gia c«ng c¸c chi tiÕt dïng ®Ó söa ch÷a thay, thÕ cho c¸c m¸y mãc s¶n suÊt h»ng ngµy nh m¸y m¸y phôc vô s¶n suÊt n«ng nghiÖp .... nh»m t¹o n¨ng suÊt vµ n©ng cao thu nhËp cho c«ng nh©n lao ®éng - tuy « lµm m¸t GVHD : Hoµng TiÕn Dòng 10 svth :L¬ng Ngäc Anh Trêng §HCN Hµ Néi B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp - trôc con l¨n - trôc pin ®Èy GVHD : Hoµng TiÕn Dòng 11 svth :L¬ng Ngäc Anh Trêng §HCN Hµ Néi B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp m - Ống con lăn §Ò tµi : ThiÕt kÕ quy tr×nh c«ng nghÖ GVHD : Hoµng TiÕn Dòng 12 svth :L¬ng Ngäc Anh Trêng §HCN Hµ Néi B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp CHI TIẾT TUY Ô LÀM MÁT + Sè liÖu ban ®Çu : - S¶n lîng hµng n¨m 1.000 chi tiÕt/n¨m - §iÒu kiÖn s¶n xuÊt tù chän phÇn I : Ph©n tÝch chi tiÕt gia c«ng I - Ph©n tÝch chøc n¨ng lµm viÖc cña chi tiÕt: -Tuy « lµm m¸t lµ chi tiÕt ®îc dïng réng r·i trong c«ng nghÖ ®óc, lµ chi tiÕt d¹ng trôc - Dïng ®Ó lµm m¸t trong m¸y ®óc - MÆt lµm viÖc cña tuy « lµ phÇn trôc vµ phÇn l¾p phít II - Ph©n tÝch c«ng nghÖ trong kÕt cÊu cña chi tiÕt: Tríc khi ph©n tÝch quy tr×nh c«ng nghÖ cña kÕt cÊu chi tiÕt ®· ®· cho ta sÏ nªu mét sè nguyªn t¾c trong viÖc thiÕt kÕ kÕt cÊu cña chi tiÕt d¹ng trôc. * Tõ chøc n¨ng lµm viÖc cña tuy « vµ b¶n vÏ ban ®Çu ta ph©n tÝch quy tr×nh c«ng nghÖ cña chi tiÕt nh sau : - BÒ mÆt trô trô tr¬n lµ bÒ mÆt lµm viÖc nªn cÇn gia c«ng ®¶m b¶o yªu cÇu kü thuËt trªn b¶n vÏ. -Kh«ng cÇn söa l¹i b¶n vÏ v× b¶n vÏ ®· ®óng vµ ®Çy ®ñ th«ng tin cho viÖc gia c«ng. * VÒ kÝch thíc : + §¶m b¶o kÝch thíc vµ dung sai cña lÒ chÝnh  24 + 0,1 § 22 + 0,1. + §¶m b¶o ®é nh¸m bÒ mÆt trôc 25 - §êng kÝnh ngoµi cña B¹c ®¹t cÊp chÝnh x¸c cÊp 7  10 + §¶m b¶o chiÒu dµi ,kho¶ng c¸ch gi÷a c¸c r·nh + §¶m b¶o ®é ®ång t©m gi÷a mÆt ngoµi vµ mÆt lç kh«ng lín h¬n 0,15 mm. + §é vu«ng gãc gi÷a mÆt ®Çu vµ ®êng t©m trôc n»m trong kho¶ng 0,1  0,2 mm/100mm b¸n kÝnh. *VËt liÖu chÕ t¹o chi tiÕt: VËt liÖu lµ hîp kim ®ång GVHD : Hoµng TiÕn Dòng 13 svth :L¬ng Ngäc Anh Trêng §HCN Hµ Néi C Si 0,4  0,5 0,17  0,37 B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp Mn S P Ni CR 0,5  0,8 0,045 0,045 0,30 0,30 GVHD : Hoµng TiÕn Dòng 14 svth :L¬ng Ngäc Anh Trêng §HCN Hµ Néi B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp PhÇn II : X¸c ®Þnh d¹ng s¶n xuÊt I -ý nghÜa: - D¹ng s¶n xuÊt lµ mét kh¸i niÖm ®Æc trng cã tÝnh chÊt tæng hîp, gióp cho viÖc x¸c ®Þnh ®êng lèi biÖn ph¸p c«ng nghÖ vµ tæ chøc s¶n xuÊt ®Ó chÕ t¹o ra s¶n phÈm ®¹t nh÷ng chØ tiªu kü thuËt phï hîp víi yªu cÇu cña tõng d¹ng s¶n xuÊt . - X¸c ®Þnh d¹ng s¶n xuÊt nh»m t¨ng n¨ng suÊt, t¨ng s¶n lîng, t¨ng tÝnh æn ®Þnh cña s¶n phÈm, thóc ®Èy nhanh chu tr×nh quay vßng cña qu¸ tr×nh s¶n xuÊt vµ t¨ng møc ®é chuyªn m«n ho¸. II - S¶n lîng hµng n¨m : - S¶n lîng hµng n¨m ®îc x¸c ®Þnh theo c«ng thøc: N = N1 . m (1 +    ) . [ 2 -13 – TK§A CNCTM ] 100 Trong ®ã : - N - Sè chi tiÕ ®îc s¶n xuÊt trong 1 n¨m. - N1 = 30.000 sè s¶n phÈm ®îc s¶n xuÊt trong 1 n¨m - m =1 sè chi tiÕt trong 1 s¶n phÈm -  = (5 7)% : Sè chi tiÕt ®îc chÕ t¹o thªm ®Ó dù tr÷ (chän  = 5%) -  = (3  6)% . Sè phÕ pham  = 3%. VËy : N = 30.000.1 (1 + 35 ) 100 = 32.400 chi tiÕt = 32.400 chi tiÕt. III- TÝnh khèi lîng cña chi tiÕt: 2 Q = r . ..L . 1.000.000 Trong ®ã : r : Lµ b¸n kÝnh cña h×nh trô chi tiÕt.  : Träng lîng riªng cña vËt liÖu L : ChiÒu dµi cña chi tiÕt. ( thÐp = 7,852 kg/dm3). Q= 25 2.3,14.7,852.108,5 1.000.000 = 1,6kg. * KÕt luËn : H×nh d¸ng cña chi tiÕt ®¬n gi¶n nªn qu¸ tr×nh tÝnh to¸n chØ mang tÝnh t¬ng ®èi gÇn ®óng. Dùa vµo N vµ Q ta x¸c ®Þnh ®îc d¹ng s¶n xuÊt . D¹ng s¶n xuÊt GVHD : Hoµng TiÕn Dòng Q träng lîng cña chi tiÕt 15 svth :L¬ng Ngäc Anh Trêng §HCN Hµ Néi B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp >200kg §¬n chiÕc Hµng lo¹t nhá Hµng lo¹t võa Hµng lo¹t lín Hµng khèi <4kg 4 200kg S¶n lîng hµng n¨m cña chi tiÕt (chiÕc) <5 <10 <100 55-100 10-200 100-500 100-300 200-500 500-7.500 300-1000 500-1000 5000-50.000 >1000 >5000 >50.000 VËy víi s¶n lîng N = 1620 chi tiÕt trªn 1 n¨m vµ träng lîng = 1,6kg, ta x¸c ®Þnh ®îc d¹ng s¶n xuÊt lµ lo¹t lín. Q IV- Chän ph«i : 1. C¬ së chän ph«i : §Ó gia c«ng ®îc mét s¶n phÈm c¬ khÝ ®¶m b¶o ®îc c¸c yªu cÇu kü thuËt ®Æt ra mµ vÉn ®¶m b¶o ®îc gi¸ thµnh h¹ th× viÖc lùa chän ph¬ng ¸n chÕ t¹o ph«i hîp lý lµ rÊt quan träng. Chän ph«i hîp lý sÏ ®¶m b¶o ®îc tÝnh n¨ng kü thuËt cña chi tiÕt, lµm cho quy tr×nh c«ng nghÖ gia c«ng chi tiÕt ®¬n gi¶n, gi¶m hao phÝ vÒ kim lo¹i, trong qu¸ tr×nh gia c«ng, gi¶m thêi gian gia c«ng nªn sÏ h¹ gi¸ thµnh s¶n phÈm . 2. Ph¬ng ph¸p chÕ t¹o ph«i : Cã rÊt nhiÒu ph¬ng ph¸p chÕ t¹o ph«i, tuú thuéc vµo kÕt cÊu, h×nh d¸ng h×nh häc vµ vËt liÖu chi tiÕt ngêi ta cã c¸c ph¬ng ph¸p chÕ t¹o ph«i kh¸c nhau nh rÌn, dËp, hµn, ®óc, c¸n. a. ChÕ t¹o phèi b»ng ph¬ng ph¸p dËp : - ChÕ t¹o ®îc c¸c ph«i cã tiÕt diÖn d¹ng èng… víi ®é chÝnh x¸c cao, víi c¬ tÝnh tæng hîp tèt, chÞu uèn, chÞu xo¾n. ChÕ t¹o ®îc ph«i cã chiÒu dµi trung b×nh, ph«i dÔ bÞ biÕn cøng. b. ChÕ t¹o ph«i b»ng ph¬ng ph¸p rÌn : - ChÕ t¹o ®îc ph«i cã c¬ tÝnh tèt, tæ chøc kim lo¹i chÆt chÏ, chÞu uèn, xo¾n tèt, ph¬ng ph¸p chÕ t¹o ®¬n gi¶n dÔ thùc hiÖn . - Tèn nhiÒu kim lo¹i, bÒ mÆt ph«i kh«ng b»ng ph¼ng, kh«ng chÕ t¹o ®îc ph«i cã h×nh d¸ng phøc t¹p. c. ChÕ t¹o ph«i b»ng ph¬ng ph¸p c¸n : GVHD : Hoµng TiÕn Dòng 16 svth :L¬ng Ngäc Anh Trêng §HCN Hµ Néi B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp - Ph«i cã tæ chøc vµ thµnh phÇn ho¸ häc ph©n bè ®ång ®Òu, bÒ mÆt ph«i b»ng ph¼ng chÕ t¹o ®¬n gi¶n, gi¸ thµnh rÎ, ph«i cã chÊt lîng vµ c¬ tÝnh tèt, cã thÓ c¸n ®îc ph«i cã chiÒu dµi tuú ý. - ChØ chÕ t¹o ®îc chi tiÕt cã d¹ng h×nh trô trßn xoay vµ d¹ng tÊm dµi. - Sö dông cho s¶n xuÊt lo¹t lín, hµng khèi. d. ChÕ t¹o ph«i b»ng ph¬ng ph¸p ®óc: * §óc trong khu«n c¸t: -Gi¸ thµnh h¹, khu«n mÉu dÔ lµm, chi phÝ võa, cì lín nhá, phøc t¹p. - Cã ®é chÝnh x¸c kh«ng cao. - Sö dông trong s¶n xuÊt lo¹t võa. * §óc trong khu«n kim lo¹i : - Cho ph«i ®¹t ®é chÝnh x¸c cao, c¬ tÝnh tèt. - Sö dông cho s¶n xuÊt lo¹t lín, hµng khèi * §óc ly t©m : - §é chÝnh x¸c cao víi chi tiÕt d¹ng trô trßn - §é kh«ng ®ång ®Òu víi tæ chøc vËt liÖu tõ trong ra ngoµi cao. * §óc ¸p lùc : - Cho ph«i ®¹t ®é chÝnh x¸c cao víi ph«i ®¬n gi¶n hay phøc t¹p. - Gi¸ thµnh cao .  KÕt luËn : C¨n cø vµo h×nh d¸ng, h×nh häc cña chi tiÕt nh yªu cÇu víi vËt liÖu lµ chÕ t¹o thÐp C45 cã phÇn ho¸ häc nh phÇn I . “Ph©n tÝch chi tiÕt”, chi tiÕt cã khèi lîng nhá, h×nh d¹ng ®¬n gi¶n, víi d¹ng s¶n phÈm lo¹t lín vµ ®iÒu kiÖn s¶n xuÊt t¹i xëng hiÖn cã ta chän ph¬ng ph¸p chÕ t¹o ph«i lµ ph«i c¸n. * H×nh vÏ ph«i : GVHD : Hoµng TiÕn Dòng 17 svth :L¬ng Ngäc Anh Trêng §HCN Hµ Néi GVHD : Hoµng TiÕn Dòng B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp 18 svth :L¬ng Ngäc Anh Trêng §HCN Hµ Néi B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp PhÇn III : ThiÕt kÕ quy tr×nh c«ng nghÖ gia c«ng chi tiÕt I - Ph©n tÝch viÖc chän chuÈn : 1. Gia c«ng tÊt c¶ mÆt ngoµi, mÆt lç vµ mÆt ®Çu cña b¹c trong cïng mét lÇn g¸. - Theo ph¬ng ¸n nµy ®Þnh vÞ b»ng mÆt ngoµi th«, lÊy kÝch thíc chiÒu dµi trôc tõ ®Çu chÊu cÆp ®Õn ®Çu ph«i, ®Þnh vÞ b»ng mÆt ngoµi vµ mÆt ®Çu nhá ®èi víi ph«i ®óc víi tõng chiÕc, bíc c¾t ®øt lµ bíc cuèi cïng. -Nhîc ®iÓm : PhÕ liÖu nhiÒu, gi¶m hÖ sè sö dông lµm viÖc. 2. Gia c«ng tÊt c¶ c¸c mÆt chÝnh sau 2 lÇn g¸ ®Þnh hoÆc lµ sau 2 nguyªn c«ng. Trong ®ã 1 lÇn ®Þnh vÞ vµo lç ®Ó gia c«ng tinh mÆt ngoµi. GVHD : Hoµng TiÕn Dòng 19 svth :L¬ng Ngäc Anh Trêng §HCN Hµ Néi B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp 3. Gia c«ng tÊt c¶ c¸c mÆt chÝnh cña b¹c sau 3 lÇn g¸ ®Þnh hoÆc sau 3 nguyªn c«ng. Trong ®ã 1 lÇn ®Þnh vÞ vµo lç ®Ó gia cong tinh mÆt ngoµi. XÐn mÆt ®Çu §¶o ®Çu xÐn TiÖn ngoµi tiÖn lç mÆt ®Çu 4. Gia c«ng tÊt c¶ c¸c mÆt chÝnh cñatiÖn b¹c sau 4 lÇn g¸ hoÆc sau 4 nguyªn lç c«ng trong cã 2 lÇn ®Þnh vÞ mÆt ngoµi ®Ó tiÖn lç. a. XÐn mÆt ®Çu tiÖn lç b. §¶o ®Çu xÐn mÆt ®Çu tiÖn lç c. TiÖn ngoµi d. §¶o ®Çu tiÖn ngoµi => KÕt luËn : Tõ 4 ph¬ng ¸n chän chuÈn ë trªn ta chän ph¬ng ¸n 4 v× ®ã lµ ph¬ng ¸n tèi u nhÊt phï hîp víi ®iÒu kiÖn s¶n xuÊt cña xëng. GVHD : Hoµng TiÕn Dòng 20 svth :L¬ng Ngäc Anh
- Xem thêm -