Tài liệu Báo cáo thực tập tốt nghiệp tại công ty cổ phần thể dục thể thao getfit

  • Số trang: 70 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 53 |
  • Lượt tải: 0
tailieuonline

Đã đăng 39907 tài liệu

Mô tả:

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC HOA SEN KHOA KINH TẾ THƢƠNG MẠI BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP Cơ quan thực tập: Công ty cổ phần Thể dục thể thao GETFIT Thời gian thực tập: Từ ngày 10/09/2012 đến ngày 23/12/2012 Ngƣời hƣớng dẫn: Ông Huỳnh Quang Hùng – Giám đốc điều hành Giảng viên hƣớng dẫn: Giảng viên Nguyễn Tấn Dũng Sinh viên thực hiện: Trần Thị Mỹ Hạnh Mã số sinh viên: 091043 Lớp: MK091 21/12/2012 KHOA KINH TẾ THƢƠNG MẠI Ngành: Marketing Lớp: MK091 BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP Cơ quan thực tập: Công ty Cổ phần Thể dục thể thao GETFIT Thời gian thực tập: Từ ngày 10-09-2012 đến ngày 23-12-2012 Người hướng dẫn: Ông Huỳnh Quang Hùng – Giám đốc điều hành Giảng viên hướng dẫn: Giảng viên Nguyễn Tấn Dũng Sinh viên thực hiện: Trần Thị Mỹ Hạnh Mã số sinh viên: 091043 Ngày nộp báo cáo:…./…../…….. Ngƣời nhận báo cáo ý tên và ghi rõ họ tên): ________________________________________________ 21/12/2012 Đại học Hoa Sen NHẬN XÉT CỦA CÔNG TY ...................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................... Chữ ý của Ngƣời hƣớng dẫn: Báo cáo thực tập tốt nghiệp Tp. HCM, Ngày …. Tháng …. Năm ……….. i Đại học Hoa Sen NHẬN XÉT CỦA GIẢNG VIÊN HƢỚNG DẪN ...................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................... Chữ ý của giảng viên hƣớng dẫn: Báo cáo thực tập tốt nghiệp Tp. HCM, Ngày …. Tháng …. Năm ……….. ii Đại học Hoa Sen NHẬN XÉT CỦA NGƢỜI CHẤM BÁO CÁO ...................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................... Chữ ý của ngƣời chấm báo cáo: Báo cáo thực tập tốt nghiệp Tp. HCM, Ngày …. Tháng …. Năm ……….. iii Đại học Hoa Sen TRÍCH YẾU Bên cạnh việc học tập những iến thức chuyên ngành trong nhà trƣờng, việc thực tập bên ngoài nhà trƣờng là một phần quan trọng trong quá trình đào tạo sinh viên của trƣờng Đại học Hoa Sen. Thông qua quá trình thực tập, sinh viên hông chỉ tiếp thu thêm iến thức thực tế mà còn đƣợc chủ động áp dụng những iến thức và ỹ năng đã học vào môi trƣờng làm việc tại cơ quan, doanh nghiệp; đồng thời tạo đƣợc những quan hệ mới, biết cách làm việc trong một tập thể đa dạng, trong đó, yếu tố “quan hệ giữa con ngƣời với con ngƣời” luôn luôn đƣợc trân trọng. Chính vì thế trƣờng Đại học Hoa Sen đã tổ chức đợt Thực tập tốt nghiệp cho những sinh viên năm cuối nhằm theo đuổi những mục tiêu vừa nêu trên. Với mong muốn tìm hiểu về môi trƣờng làm việc của một công ty, cụ thể là môi trƣờng Mar eting, tôi đã quyết định xin đƣợc thực tập tại bộ phận Mar eting thuộc Công ty Cổ phần Thể dục thể thao GETFIT. Kết hợp sự hỗ trợ từ phía nhà trƣờng và về phía công ty, tôi đã thu nhặt cho mình thêm đƣợc những iến thức thực tế về quy trình làm việc, cơ cấu phòng ban, văn hóa doanh nghiệp, cùng những inh nghiệm thực tiễn liên quan đến hoạt động Mar eting trong thời gian 15 tuần thực tập 10/09/2012 đến 23/12/2012). Ngoài ra, thông qua quá trình thực tập, tôi đã có những nhận thức rõ hơn về lĩnh vực ngành nghề mà mình đang theo học cụ thể là chuyên ngành Mar eting). Sau hi phát hiện những mặt mạnh và yếu của mình trong quá trình làm việc, những ỹ năng còn thiếu sót mà mình cần phải trau dồi và bổ sung trong giao tiếp hay trong đàm phán, tôi sẽ bắt đầu lập ế hoạch trong thời gian tới sao cho sự phát triển tri thức đạt hiệu quả và phù hợp hơn với năng lực của bản thân. Báo cáo thực tập tốt nghiệp iv Đại học Hoa Sen MỤC LỤC NHẬN XÉT CỦA CÔNG TY ............................................................................... i NHẬN XÉT CỦA GIẢNG VIÊN HƢỚNG DẪN ...............................................ii NHẬN XÉT CỦA NGƢỜI CHẤM BÁO CÁO................................................. iii TRÍCH YẾU ........................................................................................................ iv MỤC LỤC............................................................................................................. v DANH MỤC HÌNH ẢNH BẢNG BIỂU ......................................................... viii  Danh mục hình ảnh ...............................................................................................viii  Danh mục bảng biểu .............................................................................................viii LỜI CẢM ƠN ...................................................................................................... ix 1. NHẬP ĐỀ ......................................................................................................................... 1 2. TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY .......................................................................................... 2 2.1 Tổng quan về công ty.................................................................................................2 2.2 Quá trình hình thành và phát triển .............................................................................2 2.3 Giới thiệu sơ lƣợc về dịch vụ .....................................................................................4 2.3.1 Dịch vụ ......................................................................................................... 4 a. Thẻ thành viên.................................................................................. 4 b. Huấn luyện viên cá nhân .................................................................. 6 c. Các dịch vụ hác .............................................................................. 6 2.3.2 Phân húc thị trƣờng .................................................................................... 6 2.3.3 Đối tƣợng hách hàng mục tiêu ................................................................... 7 2.3.4 Đối thủ cạnh tranh ........................................................................................ 7 2.4 Sứ mệnh, Tầm nhìn, Triết lý inh doanh và Văn hóa doanh nghiệp .........................8 2.5 Cơ cấu tổ chức doanh nghiệp .....................................................................................9 2.5.1 Hội đồng quản trị ......................................................................................... 9 2.5.2 Giám đốc điều hành ..................................................................................... 9 2.5.3 Bộ phận nhân sự......................................................................................... 10 2.5.4 Bộ phận Kế Toán ....................................................................................... 10 2.5.5 Bộ phận Chăm sóc hách hàng .................................................................. 10 2.5.6 Bộ phận Mar eting .................................................................................... 10 2.5.7 Bộ phận Kinh doanh Sales) ...................................................................... 11 2.5.8 Bộ phận Huấn luyện viên ........................................................................... 12 Báo cáo thực tập tốt nghiệp v Đại học Hoa Sen 2.5.9 Bộ phận Giáo viên bộ môn ........................................................................ 12 2.5.10 Bộ phận Lễ tân ........................................................................................... 13 3. CÔNG VIỆC THỰC HIỆN TẠI CÔNG TY .................................................................. 14 3.1 Mô tả tình hình thực tập ...........................................................................................14 3.1.1 Thời gian thực tập ...................................................................................... 14 3.1.2 Địa điểm ..................................................................................................... 14 3.1.3 Ngƣời hƣớng dẫn ....................................................................................... 14 3.2 Nội dung công việc ..................................................................................................15 3.2.1 Tìm hiểu về doanh nghiệp.......................................................................... 15 a. Tìm hiểu sơ bộ về doanh nghiệp .................................................... 15 b. Tổng ết hảo sát hách hàng thân thiết ........................................ 16 3.2.2 Các hoạt động Mar eting ........................................................................... 18 a. Hoạt động nội bộ Internal mar eting) .......................................... 18 b. Hoạt động bên ngoài External Mar eting) ................................... 22 3.2.3 Báo cáo, đánh giá tiến độ công việc thƣờng xuyên ................................... 31 3.2.4 Các công việc hỗ trợ các bộ phận hác ...................................................... 32 4. CHUYÊN ĐỀ - CẢI THIỆN CHẤT LƢỢNG DỊCH VỤ .............................................. 34 4.1 Cơ sở lý thuyết .........................................................................................................34 4.1.1 GAP 1: Không hiểu đúng nhu cầu mong đợi của hách hàng ................... 35 4.1.1.1 Không có định hƣớng nghiên cứu mar eting đầy đủ ................................. 35 4.1.1.2 Thiếu sự giao tiếp cấp trên ......................................................................... 35 4.1.1.3 Thiếu tập trung vào các mối quan hệ .......................................................... 35 4.1.1.4 Thiếu sự hôi phục dịch vụ service recovery) .......................................... 35 4.1.2 GAP 2: Không chọn đúng loại và tiêu chuẩn dịch vụ................................ 35 4.1.2.1 Thiết ế chƣơng trình, dịch vụ hông phù hợp .......................................... 35 4.1.2.2 Không có tiêu chuẩn định hƣớng hách hàng: ........................................... 35 4.1.2.3 Bằng chứng hữu hình và những cơ sở vật chất card visit, trang phục nhân viên, thiết bị dụng cụ, poster…) hông phù hợp ......................................................... 36 4.1.3 GAP 3: Không chuyển giao đƣợc dịch vụ đến với hách hàng ................. 36 4.1.3.1 Thiếu hụt trong các chính sách nhân sự ..................................................... 36 4.1.3.2 Khách hàng hông biết vai trò của mình .................................................... 36 4.1.3.3 Vấn đề về các trung gian dịch vụ service intermediaries) ......................... 36 4.1.3.4 Thất bại trong việc cân bằng giữa cung và cầu .......................................... 36 4.1.4 GAP 4: Không đồng nhất giữa hành động và lời hứa ................................ 36 Báo cáo thực tập tốt nghiệp vi Đại học Hoa Sen 4.2 4.1.4.1 Thiếu sự giao tiếp về mar eting dịch vụ .................................................... 36 4.1.4.2 Quản lý ỳ vọng của hách hàng hông hiệu quả ...................................... 37 4.1.4.3 Hứa hẹn quá nhiều ...................................................................................... 37 4.1.4.4 Giao tiếp chiều ngang hông đầy đủ .......................................................... 37 4.1.4.5 Giá cả hông phù hợp: ................................................................................ 37 Những bất cập về dịch vụ hách hàng tại trung tâm GETFIT GYM & YOGA ......37 4.2.1 Nghiên cứu thị trƣờng chƣa đƣợc tập trung đầu tƣ .................................... 38 4.2.2 Thiếu quan tâm tập trung vào mối quan hệ với hách hàng ...................... 38 4.2.3 Quy trình phản hồi chƣa đƣợc cụ thể và thỏa đáng ................................... 38 4.2.4 Cơ sở vật chất và bằng chứng hữu hình suy giảm chất lƣợng ................... 39 4.2.5 Hoạt động nhân sự chƣa đƣợc hiệu quả ..................................................... 40 4.2.6 Khách hàng chƣa thực hiện đủ vai trò ....................................................... 40 4.2.7 Hứa hẹn hông phù hợp với hả năng thực hiện ....................................... 41 4.2.8 Thiếu sự đồng nhất giữa dịch vụ Mar eting và vấn đề truyền thông ........ 41 4.3 Cách giải quyết vấn đề và hiệu quả đạt đƣợc ..........................................................42 4.4 Kiến nghị giải pháp ..................................................................................................42 4.4.1 Phát triển hệ thống quản lý quan hệ hách hàng ....................................... 43 4.4.2 Đẩy mạnh tổ chức các hoạt động nội bộ .................................................... 43 4.4.3 Phát triển hệ thống Contact Center ............................................................ 44 4.4.4 Thực hiện giải quyết các phàn nàn theo quy trình 4 bƣớc ......................... 44 4.4.5 Cải thiện thiết ế dịch vụ ........................................................................... 44 4.4.6 Áp dụng công nghệ trong quy trình ........................................................... 45 4.4.7 Thƣờng xuyên đánh giá và nâng cao chất lƣợng phục vụ của nhân viên .. 45 4.4.8 Thông tin rõ ràng ....................................................................................... 46 4.5 Bài học inh nghiệm: ...............................................................................................46 4.5.1 Vai trò của con ngƣời, quy trình, cơ sở vật chất trong Mar eting dịch vụ 46 4.5.2 Tận dụng những nguồn lực sẵn có trong công việc ................................... 47 4.5.3 Tự nâng cao trình độ và năng lực cá nhân ................................................. 48 4.5.4 Công việc đƣợc thực hiện theo quy trình ................................................... 48 KẾT LUẬN ......................................................................................................... 49 PHỤ LỤC .............................................................................................................. x THÔNG TIN LIÊN HỆ ..................................................................................... xix Báo cáo thực tập tốt nghiệp vii Đại học Hoa Sen DANH MỤC HÌNH ẢNH BẢNG BIỂU  Danh mục hình ảnh Hình 1: Logo chính thức đầu tiên của GETFIT GYM & YOGA ............................................................ 3 Hình 2 : Một số hình ảnh tại phòng tập GETFIT GYM & YOGA .......................................................... 3 Hình 3: Logo chính thức thứ hai của GETFIT và đang được sử dụng ở hiện tại. .................................. 4 Hình 4: Một số hình ảnh về nội dung tập luyện tại GETFIT GYM & YOGA. ........................................ 5 Hình 5 : Kim cương (Diamond), Vàng (Gold) và Bạc (Silver) là ba loại thẻ hội viên chính tại GETFIT. .................................................................................................................................................. 6 Hình 6: Biểu tượng đại diện của một số các đối thủ cạnh tranh hiện tại với GETFIT GYM & YOGA 7 Hình 7: Thời khóa biểu tại trung tâm do bộ phận Giáo viên bộ môn thiết lập ..................................... 12 Hình 8: Đội ngũ Kinh doanh (bên trái) và đội ngũ Huấn luyện viên (bên phải) là hai lưc lượng nhân sự nòng cốt tại GETFIT GYM & YOGA ............................................................................................... 13 Hình 9 : Hình minh họa cho Phiếu khảo sát thu thập thông tin khách hàng thân thiết ........................ 17 Hình 10: Một vài hình ảnh từ chương trình 3 HOT DAYS ................................................................... 19 Hình 11: Một vài hình ảnh từ chương trình Ooo..orange Christmas ................................................... 20 Hình 12 : Hình ảnh minh họa Bộ hồ sơ GETFIT GYM & YOGA do cá nhân thực hiện ...................... 22 Hình 13 : Hình ảnh minh họa về truyền thông trên báo chí và truyền hình tại GETFIT ..................... 24 Hình 14 : Hình ảnh website (trái) và mạng xã hội Facebook (phải) .................................................... 25 Hình 15 : Hình ảnh đại diện của một vài doanh nghiệp liên kết cùng GETFIT GYM & YOGA .......... 27 Hình 16: Một vài hình ảnh từ chương trình Perfect Body .................................................................... 28 Hình 17: Một vài hình ảnh từ chương trình Trải nghiệm cùng adipure 360. ....................................... 29 Hình 18: Hỗ trợ thiết kế poster (trái) và Standee(phải) phục vụ truyền thông chương trình ............... 29 Hình 19: Hình ảnh tham gia chương trình “Health & Wellness Fair” tại RMIT ................................ 30 Hình 20: Hình ảnh minh họa một phần nội dung tổng kết và báo cáo tiếng độ công việc thực tập tại GETFIT GYM & YOGA ........................................................................................................................ 32 Hình 21: Một số hình ảnh cùng các đồng nghiệp trong quá trình thực tập.......................................... 33 Hình 22: Một số hình ảnh minh họa sự suy giảm chất lượng của cơ sở vật chất và những bằng chứng hữu hình tại GETFIT GYM & YOGA.................................................................................................... 39  Danh mục bảng biểu Biểu đồ 1: Sơ đồ tổ chức tại doanh nghiệp ................................................................................ 9 Biểu đồ 2: Sơ đồ tóm tắt nội dung công việc trong quá trình thực tập.................................... 15 Biểu đồ 3: Quy trình thực hiện tổng kết kết quả khảo sát khách hàng thân thiết .................... 17 Biểu đồ 4: Mô hình những khoảng cách trong chất lượng dịch vụ ......................................... 34 Biểu đồ 5: Sơ đồ cung cấp dịch vụ tại GETFIT GYM & YOGA .............................................. 45 Báo cáo thực tập tốt nghiệp viii Đại học Hoa Sen LỜI CẢM ƠN Để hoàn thành đề án này, tôi xin gửi lời cám ơn chân thành nhất đến : - Về phía Đại học Hoa Sen:  Ban Giám hiệu Đại học Hoa Sen.  Giảng viên điều phối – Dương Định Quốc  Giảng viên hướng dẫn - Thầy Nguyễn Tấn Dũng.  Ban cán sự cùng các bạn lớp MK091 Đã giúp đỡ tận tình cũng như hướng dẫn những thủ tục, quy cách để hoàn toàn tốt báo cáo theo tiêu chuẩn phù hợp. - Về phía doanh nghiệp:  Ban giám đốc Công ty Cổ phần Thể dục thể thao GETFIT.  Ông Huỳnh Quang Hùng – Giám đốc điều hành tại GETFIT.  Các anh, chị đồng nghiệp trong công ty. Đã tạo cơ hội cho tôi được làm việc tại công ty cũng như đã tận tình chỉ dẫn, hỗ trợ tôi hoàn tất tốt công việc và học hỏi thêm nhiều kiến thức, kĩ năng mới. Bên cạnh đó, công ty cũng cung cấp đầy đủ thông tin để tôi có thể hoàn thành tốt báo cáo thực tập tốt nghiệp. Xin chân thành cám ơn. Báo cáo thực tập tốt nghiệp ix Đại học Hoa Sen 1. NHẬP ĐỀ Trong thời gian thực tập 15 tuần tại Công ty Cổ phần Thể dục thể thao GETFIT từ 10/09/2012 đến 23/12/20102 , tôi đã có cơ hội vận dụng những iến thức, ỹ năng đã học từ chuyên ngành Mar eting ở trƣờng Hoa Sen. Tôi đã hoàn thành đề án này với vị trí là một nhân viên Mar eting ở công ty. Từ đó, tôi đã định hƣớng mình sẽ đạt đƣợc những mục tiêu sau: 1. Mục tiêu 1: Hoàn thành tốt Thực tập tốt nghiệp 2. Mục tiêu 2: Hoàn tất các nhiệm vụ đƣợc giao tại doanh nghiệp, học hỏi, tích lũy inh nghiệm làm việc cho bản thân. 3. Mục tiêu 3: Vận dụng những iến thức, ĩ năng đã học vào môi trƣờng doanh nghiệp. 4. Mục tiêu 4: Nắm rõ tình hình hoạt động của doanh nghiệp, đƣa ra đề xuất và giải pháp về chất lƣợng dịch vụ của doanh nghiệp 5. Mục tiêu 5: Tạo ấn tƣợng tốt giữa Trƣờng Đại học Hoa Sen với Công ty Cổ phần Thể dục thể thao GETFIT, tạo điều iện cho các bạn hóa sau có cơ hội thực tập tại công ty. Báo cáo sẽ là những tóm tắt về công việc và nhiệm vụ cũng nhƣ quá trình học tập và rẻn luyện của cá nhân trong suốt 15 tuần thực tập tại doanh nghiệp, nội dung đƣợc trình bày rõ ràng từ Mô tả công việc đến Nhận xét cũng nhƣ Kinh nghiệm đúc ết đƣợc sau hi hoàn thành công việc. Ngoài ra, nội dung báo cáo còn trình bày những vấn đề của doanh nghiệp mà tôi phát hiện trong quá trình thực tập, từ đó đƣa ra các phƣơng án đề xuất hỗ trợ cho doanh nghiệp cải thiện tình hình những vấn đề đƣợc nêu ra. Báo cáo thực tập tốt nghiệp 1 Đại học Hoa Sen 2. TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY1 2.1 Tổng quan về công ty Tên công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN THỂ DỤC THỂ THAO GETFIT Tên tiếng anh: GETFIT GYMNASTICS SPORTS CORPORATION Tên viết tắt: GETFIT CORP hay GETFIT GYM & YOGA Địa chỉ: Lầu 3, Cao ốc H3, 384 Hoàng Diệu, P.6, Q.4, TP.HCM Điện thoại: (84 – 8) 6261 6168 Fax: (84 – 8) 6261 6169 Website: www.getfit.vn Email: info@getfit.vn Facebook: www.facebook.com/getfitgymvn Logo công ty: Ngành nghề kinh doanh: Cung cấp các dịch vụ liên quan đến thể dục thể hình đẳng cấp, với máy móc trang thiết bị hiện đại và các huấn luyện viên chuyên nghiệp, hỗ trợ cho việc luyện tập thể chất và tinh thần đến với hách hàng. 2.2 Quá trình hình thành và phát triển Sau một thời gian nghiên cứu thị trƣờng trong nƣớc và tham hảo mô hình tại các nƣớc trong hu vực châu Á, ông Nguyễn Hữu Phúc – hiện là Chủ tịch Hội đồng quản trị tại GETFIT GYM & YOGA đã quyết định thành lập Trung tâm thể dục thể hình thẩm mỹ GETFIT GYM & YOGA. Đó là thời điểm đầu năm 2010. Logo hi đó của GETFIT GYM & YOGA có dạng hình ngƣời vƣơn vai với hẩu hiệu : « Strong together » - Cùng hỏe, ý nghĩa mang đầy sức sống. 1 Nguồn thông tin do doanh nghiệp và các bộ phận cung cấp Báo cáo thực tập tốt nghiệp 2 Đại học Hoa Sen Hình 1: Logo chính thức đầu tiên của GETFIT GYM & YOGA Có thể nói GETFIT GYM lúc này đƣợc xem là một trung tâm thể thao ết hợp giữa các yếu tố tập luyện và giải trí sành điệu, sôi động với chất lƣợng dịch vụ cao cấp và đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp, nhiệt tình. Tọa lạc tại lầu 3, cao ốc H3 hu vực Quận 4 với tổng diện tích trên 1000m2. GETFIT GYM & YOGA đƣợc đông đảo khách hàng trong và ngoài hu vực đến tham gia tập luyện. Phòng tập đƣợc trang bị những máy móc tối tân và các lớp học đa dạng, trung tâm đem đến cho ngƣời tập mọi tiện nghi, vừa là một nơi luyện tập, vừa là một nơi thƣ giãn tuyệt vời. Hình 2 : Một số hình ảnh tại phòng tập GETFIT GYM & YOGA Báo cáo thực tập tốt nghiệp 3 Đại học Hoa Sen Sau hơn hai năm hoạt động, vào tháng 7 năm 2012, song song với chiến lƣợc xây dựng nâng cao chất lƣợng dịch vụ tại GETFIT GYM & YOGA chuyên nghiệp hơn đến với hách hàng, doanh nghiệp đã tiến hành thay đổi bộ nhận diện thƣơng hiệu, ra mắt biểu tƣợng mới cùng với việc chính thực chọn Khẩu hiệu mang tính chủ động và khát khao hơn đó là : « Let’s get fit » - Hãy tập luyện. Hình 3: Logo chính thức thứ hai của GETFIT và đang được sử dụng ở hiện tại. Dự iến vào tháng 8 năm 2013, bên cạnh trung tâm chính, GETFIT GYM & YOGA sẽ mở rộng thêm cơ sở vật chất gấp đôi, với phòng tập mới và máy móc tân tiến hơn, cùng những định hƣớng cạnh tranh đầy tự tin trong thị trƣờng gym & yoga trong tƣơng lai. 2.3 Giới thiệu sơ lƣợc về dịch vụ 2.3.1 Dịch vụ a. Thẻ thành viên Hiện tại GETFIT GYM & YOGA đang hoạt động với hơn 3000 hội viên sau gần 3 năm có mặt tại thị trƣờng. Thẻ thành viên là sản phẩm chính tại trung tâm, sở hữu thẻ thành viên tức là hách hàng đã trở thành hội viên chính thức và đƣợc hƣởng các dịch vụ nhƣ sau :  Tập luyện hông giới hạn ngày, giờ từ 6h00 đến 22h00 tất cả các ngày trong tuần, trừ những ngày lễ và những dịp đặc biệt).  Không giới hạn nội dung tập luyện bao gồm : Báo cáo thực tập tốt nghiệp 4 Đại học Hoa Sen - GYM : Weightloss, Fitness & Health, Muscle building, Body building, Body toning. - YOGA : Yoga Therapy, Hatha Yoga (B), Hatha Poorna, Hatha Dynamice, Hatha Balance. - GROUP X : Sexy dance, Belly dance, Bum & Tum, Shape up, Step Crunch, Aerobic, Group ride, Kic Boxing, Balance,…  Đƣợc chuẩn bị sẵn 1 hăn nhỏ và 1 hăn lớn hi bƣớc chân vào phòng tập và đƣợc miễn phí sử dụng xông hơi hô hoặc xông hơi ƣớt sau hi tập luyện.  Trong thời gian đầu sẽ có 2 Huấn luyện viên định hƣớng trong cách sử dụng máy và các bài tập phù hợp.  Đƣợc hƣởng các ƣu đãi hi sử dụng các dịch vụ của các doanh nghiệp đối tác mà GETFIT GYM & YOGA hợp tác. Hình 4: Một số hình ảnh về nội dung tập luyện tại GETFIT GYM & YOGA. Tùy thời gian mà hách hàng muốn đăng í tập luyện là 12 tháng, 24 tháng và 36 tháng mà có những thẻ thành viên hác nhau : Báo cáo thực tập tốt nghiệp 5 Đại học Hoa Sen Hình 5 : Kim cương (Diamond), Vàng (Gold) và Bạc (Silver) là ba loại thẻ hội viên chính tại GETFIT. b. Huấn luyện viên cá nhân Ngoài tập với máy móc hoặc tham gia các lớp học bộ môn, để duy trì vóc dáng và sức hỏe, việc luyện tập cùng với Huấn luyện viên cá nhân sẽ đem lại cho hách hàng sự hiệu quả cao hơn với quá trình theo dõi và những phƣơng pháp tập luyện chi tiết, cụ thể, phù hợp với riêng thể trạng của từng cá nhân. c. Các dịch vụ khác Bên cạnh đó, trung tâm còn có những dịch vụ hác hỗ trợ và đáp ứng cho nhu cầu ngày càng cao của hách hàng đặc biệt là đối tƣợng mà GETFIT GYM & YOGA nhắm đến:  Tủ đồ cá nhân  Hệ thống mạng lƣới Internet  Quầy Bar: phục vụ các thức uống dinh dƣỡng phù hợp với quá trình tập luyện của hách hàng. 2.3.2 Phân khúc thị trƣờng  (Chính) Thị trƣờng cá nhân B2C): − Khách hàng trong hu vực. − Khách hàng ngƣời nƣớc ngoàimsinh sống & làm việc tại hu vực.  (Chính) Thị trƣờng doanh nghiệp và tổ chức B2B): − Mua thẻ tập cho nhân viên.  Phụ) Thị trƣờng đặc biệt: − Phụ nữ tăng cân sau hi sanh con. Báo cáo thực tập tốt nghiệp 6 Đại học Hoa Sen − Ngƣời béo phì hay thừa cân. − Ngƣời già về hƣu. 2.3.3 Đối tƣợng khách hàng mục tiêu • Chân dung khách hàng mục tiêu: − Thanh niên trẻ có độ tuổi 22-32. − Giới công sở văn phòng, inh doanh hay nghề tự do. − Trình độ học vấn và iến thức hiểu biết tƣơng đối tốt. − Thu nhập há đến cao trên 10 triệu đồng, có thể nhận từ gia đình hoặc tự iếm tiền. • Đặc điểm hách hàng mục tiêu: − Tâm hồn trẻ trung, năng động, ƣa thích thể thao, giải trí hay sinh hoạt cộng đồng/tập thể. − Quan tâm chăm sóc sức hỏe, vóc dáng và tinh thần. − Quan tâm đến chất lƣợng, giá trị thực và chi phí phù hợp. 2.3.4 Đối thủ cạnh tranh Đối thủ cạnh tranh về giá và các dịch vụ ngày càng gia tăng quy mô và phạm vị hoạt động, với những cải thiện môi trƣờng phòng tập, mở rộng các phân húc hác nhau. Hiện tại GETFIT GYM & YOGA có những đối thủ cạnh tranh nhƣ: California Fitness & yoga, Vincharm Health Club, The GYM, K.I.M club, Star Fitness,… Hình 6: Biểu tượng đại diện của một số các đối thủ cạnh tranh hiện tại với GETFIT GYM & YOGA Báo cáo thực tập tốt nghiệp 7 Đại học Hoa Sen 2.4 Sứ mệnh, Tầm nhìn, Triết lý kinh doanh và Văn hóa doanh nghiệp Không ngừng cải thiện về chất lƣợng dịch vụ, cơ sở vật chất để đạt đƣợc sự phát triển bền vững trong môi trƣờng inh doanh Sứ mệnh toàn cầu bằng hệ thống quản lý, máy móc hiện đại và một đội ngũ nhân viên lành nghề, tâm huyết để cung cấp cho hách hàng những dịch vụ đa dạng với chất lƣợng tốt và giá cả cạnh tranh nhất. Trở thành thƣơng hiệu dẫn đầu thị trƣờng về tính đáng tin cậy, Tầm nhìn hiệu quả và giá trị thực tiễn, giúp hách hàng trải nghiệm thú vị và nâng cao chất lƣợng cuộc sống Triết lý kinh doanh Đặt lợi ích hách hàng và lợi ích xã hội vào lợi ích doanh nghiệp. - Luôn đề cao uy tín, chất lƣợng, ích thích sự sáng tạo, tận dụng mọi nguồn lực, trong đó nguồn nhân lực đƣợc chú trọng. - Khách hàng là trọng tâm trong mọi hoạt động thực hiện tại GETFIT GYM & YOGA. Văn hóa doanh nghiệp - Xây dựng nếp văn hóa “Ngôi nhà chung GETFIT” mà ở đó mỗi thành viên đếu sống tƣơng trợ lẫn nhau, yêu thƣơng nhau và hông ngừng học hỏi, hông ngừng vƣơn cao. - Sự nỗ lực cá nhân sẽ đƣợc tƣởng thƣởng xứng đáng bằng những giá trị về vật chất và tinh thần. - Tinh thần trách nhiệm đối với xã hội cộng đồng luôn đƣợc quan tâm và trân trọng. Báo cáo thực tập tốt nghiệp 8 Đại học Hoa Sen 2.5 Cơ cấu tổ chức doanh nghiệp Biểu đồ 1: Sơ đồ tổ chức tại doanh nghiệp (Nguồn : Tự vẽ theo hướng dẫn từ doanh nghiệp) Việc hiểu rõ chức năng của các bộ phận có vai trò quan trọng trong công việc của một nhân viên Marketing, giúp thực hiện các ế hoạch Mar eting thông qua việc phối hợp với các nguồn lực hác nhau để đạt hiệu quả cao nhất, tận dụng đƣợc tối đa nguồn nhân lực sẵn có. Vai trò chính của từng bộ phận đƣợc tóm tắt sơ lƣợc nhƣ sau : 2.5.1 Hội đồng quản trị Gồm chủ tịch Hội đồng quản trị và các thành viên. Chủ tịch Hội đồng quản trị (hiện Chức vụ này do ông Nguyễn Hữu Phúc nắm giữ) có nhiệm vụ lập ế hoạch hoạt động cho Hội đồng quản trị và chủ trì các cuộc họp của Hội đồng quản trị và Đại hội đồng cổ đông. 2.5.2 Giám đốc điều hành Do Hội đồng quản trị ủy nhiệm. Giám đốc điều hành (hiện do ông Huỳnh Quang Hùng nắm giữ) chịu trách nhiệm trƣớc Hội đồng quản trị và Đại hội đồng cổ đông về Báo cáo thực tập tốt nghiệp 9
- Xem thêm -