Tài liệu BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP NGÀNH XÂY DỰNG CẦU ĐƯỜNG TẠI TỔNG CÔNG TY TEDI

  • Số trang: 38 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 4000 |
  • Lượt tải: 2
khanhtoanngo

Tham gia: 03/11/2016

Mô tả:

http://kilobooks.com GVHD: Nguyễn Quang Phúc THÖ VIEÄN ÑIEÄN TÖÛ TRÖÏC TUYEÁN Báo cáo thực tập tốt nghiệp BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP COM MỤC LỤC Lời nói đầu Chương I : Giới thiệu chung về thực tập tốt nghiệp 1. 1. Mục đích, nội dung, yêu cầu của đợt Thực Tập tốt nghiệp 1. 2. Tìm hiểu về Tổng công ty tư vấn thiết kế GTVT (TEDI) KS. 1. 3. Tìm hiểu về Công ty cổ phần tư vấn XD CTGT 2 Chương II : Tìm Hiểu về hồ sơ thiết kế các công trình của công ty 2. 1. Hồ sơ thiết kế kỹ thuật 2. 2. Chủ trương thiết kế 3. 1. Nhật ký thực tập BOO Chương III : Nhật ký thực tập- Các nội dung công việc thực hiện KIL O 3. 2. Nội dung công việc thực hiện Phạm Văn Bắc K45 1 Lớp Cầu Đường Bộ B http://kilobooks.com GVHD: Nguyễn Quang Phúc THÖ VIEÄN ÑIEÄN TÖÛ TRÖÏC TUYEÁN Báo cáo thực tập tốt nghiệp LỜI NÓI ĐẦU Thực tập tốt nghiệp là một trong những công việc quan trọng trong quá trình học tập của sinh viên, nó đánh dấu việc hoàn thành những kiến thức về lý thuyết và COM phục vụ cho công việc làm đồ án tốt nghiệp sau này. Từ đây sinh viên bắt đầu được tiếp cận với kiến thức thực tế và làm quen với công việc sau này. Thực tập giúp cho sinh viên có thể tìm hiểu về những kiến thức mình đã học ở trường được vận dụng và sử dụng trong thực tế như thế nào từ đó có những định hướng ban đầu cho công việc. Quá trình thực tập sinh viên bắt đầu làm quen với môi trường công việc từ cơ KS. cấu tổ chức cơ quan, phần mềm thiết kế cho đến công việc thiết kế. Trong quá trình thực tập tại Phòng Thiết kế đường 1 – Xí nghiệp KSTK đường 2 - Công ty cổ phần tư vấn xây dựng công trình giao thông 2 (TECCO2) trực thuộc Tổng Công Ty Tư Vấn Thiết Kế Giao Thông Vận Tải (TEDI) với thời gian thực tập 2 tuần (từ 22/12/2008 đến 10/01/2009), với nội dung BOO yêu cầu cần nắm bắt trong thời gian thực tập của Bộ môn, với sự hướng dẫn nhiệt tình của trưởng phòng Thiết kế đường 1 – Kỹ sư : Cao Tiến Quý, CNDA- kỹ sư : Phùng Đức Dũng và các anh chị cán bộ Kỹ thuật trong phòng Thiết kế đường 1, em đã hoàn thành đầy đủ các yêu cầu-nội dung của đợt Thực tập Tốt Nghiệp, đã nắm bắt một cách tổng quát công việc của người làm công tác Tư vấn Thiết kế Công KIL O trình Đường và các vấn đề cần thiết để lập một bộ hồ sơ thiết kế. Em Xin chân thành cảm ơn Ban lãnh đạo Tổng Công Ty Tư Vấn Thiết Kế Giao Thông Vận Tải (TEDI), Công Ty cổ phần tư vấn XD CTGT 2 (TECCO2), Kỹ sư Vũ Minh Khai – giám đốc phụ trách kỹ thuật của xí nghiệp và các anh chị trong phòng đã nhiệt tình hướng dẫn và tạo điều kiện tốt nhất cho em trong suốt quá trình thực tập tại đơn vị. Em xin chân thành cảm ơn thầy giáo: Nguyễn Quang Phúc, giáo viên hướng dẫn tốt nghiệp và các thầy giáo, cô giáo của bộ môn Đường bộ đã nhiệt tình hướng dẫn em trong suốt thời gian học tập và nghiên cứu tại trường cũng như trong Phạm Văn Bắc K45 2 Lớp Cầu Đường Bộ B http://kilobooks.com GVHD: Nguyễn Quang Phúc THÖ VIEÄN ÑIEÄN TÖÛ TRÖÏC TUYEÁN Báo cáo thực tập tốt nghiệp quá trình thực tập tốt nghiệp. Phạm Văn Bắc KIL O BOO KS. COM Lớp Cầu Đường Bộ B K45. Phạm Văn Bắc K45 3 Lớp Cầu Đường Bộ B http://kilobooks.com GVHD: Nguyễn Quang Phúc THÖ VIEÄN ÑIEÄN TÖÛ TRÖÏC TUYEÁN Báo cáo thực tập tốt nghiệp CHƯƠNG I: GIỚI THIỆU CHUNG 1. 1 MỤC ĐÍCH, NỘI DUNG, YÊU CẦU CỦA ĐỢT THỰC TẬP TỐT COM NGHIỆP 1. Mục đích - Giúp cho sinh viên có điều kiện củng cố, tổng hợp lại những kiến thức đã thu nhận được trong quá trình học tập tại trường và từ đó vận dụng những kiến thức đó vào công việc thực tế. KS. - Tìm hiểu và làm quen với thực tế đơn vị, tập đảm nhiệm những công việc của người kỹ sư tại các đơn vị quản lý, thiết kế và thi công công trình. - Giúp cho sinh viên có cái nhìn khái quát về công việc sau này của mình từ đó có những định hướng nghề nghiệp đúng đắn cho bản thân và để phục vụ cho 2. Yêu cầu : BOO ĐATN  Nghiêm chỉnh chấp hành các nội qui, qui định tại cơ quan thực tập đề ra.  Tự giác ý thức bảo vệ tài sản cơ quan, đảm bảo an toàn lao động, chấp hành các qui định về an toàn lao động, phòng cháy chữa cháy.  Có ý thức tự giác trong công việc, tự tìm tòi, học hỏi để nâng cao kiến KIL O thức chuyên môn cho bản thân.  Trong quá trình thực tập sinh viên phải chịu sự quản lý phân công của cơ quan nơi tiếp nhận thực tập.  Sinh viên phải đảm bảo đủ thời gian thực tập mà nhà trường yêu cầu.  Trong quá trình thực tập, theo sự hướng dấn của giáo viên phụ trách, sinh viên phải ghi chép thường xuyên vào nhật ký thực tập. Theo sự hướng dấn của giáo viên hướng dấn ĐATN, sinh viên tự thu thập số liệu, tài liệu ….. phục vụ cho ĐATN. 3. Nội dung thực tập Phạm Văn Bắc K45 4 Lớp Cầu Đường Bộ B http://kilobooks.com GVHD: Nguyễn Quang Phúc  THÖ VIEÄN ÑIEÄN TÖÛ TRÖÏC TUYEÁN Báo cáo thực tập tốt nghiệp Tìm hiểu về cơ cấu, tổ chức của cơ quan nơi mà bản thân sinh viên được phân công giới thiệu thực tập. Tìm hiểu cách lập kế hoạch, tổ chức thi công các công trình chuyên COM  ngành cầu đường.  Tham gia và làm được cương vị của người kỹ sư giám sát kỹ thuật, tìm hiểu cương vị người đội trưởng thi công hoặc chủ nhiệm thi công các công trình.  Tham gia thực hiện, tìm hiểu công tác thiết kế, làm dự án các công trình  KS. thuộc chuyên ngành cầu đường. Thu nhập được những số liệu cần thiết cho công tác làm đồ án tốt nghiệp.  Kết thúc thực tập, sinh viên phải viết báo cao thực tập nộp cho giáo viên phụ trách và bộ môn. THÔNG VẬN TẢI (TEDI) BOO 1. 2 GIỚI THIỆU VỀ TỔNG CÔNG TY TƯ VẤN THIẾT KẾ GIAO 1. Quá trình hình thành và phát triển: Ngày 17 tháng 12 năm 1962 Bộ Giao thông vận tải ra Quyết định số1478/QĐ hợp nhất viện thiết kế Thuỷ Bộ và viện Thiết kế đường sắt thành một KHKT. KIL O viện lấy tên là Viện Thiết kế với 3 chức năng : Sản xuất – tham mưu và nghiên cứu Tháng 5 năm 1973 Bộ Giao Thông vận tải ra quyết định tách tổ Nghiên cứu Thiết kế cầu lớn – ra khỏi viện để thành lập ban nghiên cứu thiết kế cầu Thăng Long. 1975: Viện thiết kế đổi tên thành Viện Thiết kế giao thông. Tháng 10 năm 1978 lực lượng KSTK Đường thuỷ được tách ra khỏi viện thiết kế giao thông để thành lập Viện Khảo sát thiết kế Đường thuỷ trực thuộc Bộ Giao thông vận tải. Phạm Văn Bắc K45 5 Lớp Cầu Đường Bộ B http://kilobooks.com GVHD: Nguyễn Quang Phúc THÖ VIEÄN ÑIEÄN TÖÛ TRÖÏC TUYEÁN Báo cáo thực tập tốt nghiệp Tháng 4/1979 thực hiện quyết định của Bộ ban Nghiên cứu thiết kế cầu Thăng Long nhập lại Viện và tháng 1 năm 1980 đổi thành Phân viện Khảo sát thiết kế Cầu lớn - Hầm . COM Ngày 7/12/1982 theo Quyết định số 1987/QĐ -TC của Bộ Giao Thông vận tải Viện thiết kế Giao thông và Viện Khảo sát thiết kế Đường thuỷ đã hợp nhất thành Viện thiết kế GTVT. Tổng số cán bộ viên chức của viện lúc này gần 1230 người, trong đó kỹ sư chiếm tỉ lệ 30%. KS. Do đặc thù sản xuất kinh doanh của công ty trong nhữnh năm đầu của thập kỷ 90 Quyết định số 1182/QĐ_TCCB –LĐ ngày 16/6/1993 của Bộ giao thông vận tải đổi Viện thành công ty Khảo sát thiết kế GTVT. Theo Quyết định này công ty có các xí nghiệp, phân viện được hoạch toán kinh tế theo sự uỷ quyền của Tổng giám đốc Công ty. BOO Tiếp đó tháng 5/1994 Công ty được cấp giấy phép hành nghề tư vấn xây dựng. Để có điều kiện phát triển nhanh hơn đáp ứng nhu cầu ngày càng cao về công tác tư vấn xây dựng GTVT, theo Quyết định số 4898/TC ngày 27/11/1995 của Bộ trưởng Bộ giao thông vận tải đã Quyết định thành lập Tổng công ty tư vấn thiết KIL O kế GTVT trên cơ sở hiện có của công ty kháo sát thiết kế GTVT với 5 công ty hoạch toán độc lập và 2 công ty hoạch toán phụ thuộc. Theo đề nghị của Tổng công ty 4/1996 Bộ ra quyết định thành lập các công ty thành viên. Tháng 5/1996 Bộ ra quyết định phê chuẩn điều lệ Tổng công ty và thành lập Trung Tâm Tư vấn kiến trúc xây dựng. Tháng 9/1996 thực hiện Quyết định của Bộ, Tổng công ty tiếp nhận thêm một thành viên hoạch toán độc lập là công ty Tư vấn xây dựng đường thuỷ từ Cục Đường sông Việt Nam. Cho đến nay Tổng công ty Tư vấn thiết kế GTVT gồm các đơn vị : Phạm Văn Bắc K45 6 Lớp Cầu Đường Bộ B http://kilobooks.com THÖ VIEÄN ÑIEÄN TÖÛ TRÖÏC TUYEÁN GVHD: Nguyễn Quang Phúc Báo cáo thực tập tốt nghiệp * Khối quản lý: - Phòng Tổ chức cán bộ –lao động COM - Phòng Quản lý kinh doanh - Phòng Quản lý kỹ thuật - Phòng Tài chính kế toán - Văn phòng - Văn phòng dự án - Phòng Cầu lớn – hầm KS. - Phòng chuẩn bị dự án - Phòng thiết kế công trình đường sắt và giao thông ĐT - Phòng quy hoạch và sân bay *Khối sản xuất - Công ty tư vấn Thiết kế Cầu lớn –Hầm (BRITEC) BOO - Công ty Tư vấn thiết kế đường bộ(HECO) - Công ty Tư vấn thiết kế Cầu đường(TEDI-RECO) - Công ty tư vấn thiết kế Địa chất công trình - Công ty tư vấn xây dựng cảng-Đường thuỷ(TEDIPORT) KIL O - Công ty tư vấn XD giao thông thuỷ(TEDI-WECCO) - Công ty cổ phần tư vấn xây dựng CT GT2(TECCO2) - Công ty cổ phần tư vấn xây dựng CT GT4(TECCO4) - Công ty cổ phần tư vấn xây dựng CT GT5(TECCO5) - Công ty cổ phần tư vấn xây dựng CT GT7(TECCO7) - Trung tâm tin học tư vấn thiết kế GTVT - Trung tâm tư vấn kiến trúc xây dựng - Xưởng hồ sơ Phạm Văn Bắc K45 7 Lớp Cầu Đường Bộ B http://kilobooks.com GVHD: Nguyễn Quang Phúc THÖ VIEÄN ÑIEÄN TÖÛ TRÖÏC TUYEÁN Báo cáo thực tập tốt nghiệp 2. Các danh hiệu công ty đạt được. Trong những năm qua Tổng công ty đã không ngừng phấn đấu, trưởng thành COM và ngày càng phát triển. Với những thành tích đã đạt được qua các thời kỳ, Tổng công ty đã vinh dự được đón nhiều phần thưởng cao quý. Các phần thưởng tập thể: *Danh hiệu Anh hùng lao động (2000) -Công ty tư vấn thiết kế Cầu lớn Hầm *01 Huân chương Độc lập hạng 2(1997) KS. *01 Huân chương Độc lập hạng 3(1987) *39 Huân chương Lao động(4 hạng 1;7 hạng 2;28 hạng 3) *05 Huân chương Kháng chiến hạng 3 *16 Huân chương Lao động, Tự do và Hữu nghị của nước CHND Campuchia và CHDCNH Lào tặng BOO *01 Lẵng hoa của chủ tịch Hồ Chí Minh *02 Lẵng hoa của Chủ tịch Tôn Đức Thắng *Cờ thi đua xuất sắc hàng năm của Bộ GTVT(từ năm 1965 đến năm 1996) Các phần thưởng cá nhân: *01 giải thưởng Hồ Chí Minh KIL O *12 Huân chương Lao động hạng 3 *620 Huân chương Kháng chiến *31 Huân chương “ Vì sự nghiệp xây dựng giai cấp công nhân và tổ chức Công đoàn” *05 Huân chương “Vì thế hệ trẻ” *495 Huân chương “Vì sự nghiệp giao thông vận tải” *72 Bằng Lao động sáng tạo *08 Huân chương vì sự tiến bộ của phụ nữ *01 Danh hiệu chiến sĩ thi đua toàn quốc và nhiều bằng khen các danh hiệu Phạm Văn Bắc K45 8 Lớp Cầu Đường Bộ B http://kilobooks.com GVHD: Nguyễn Quang Phúc THÖ VIEÄN ÑIEÄN TÖÛ TRÖÏC TUYEÁN Báo cáo thực tập tốt nghiệp thi đua cao quý khác. 3. Mục tiêu của Tổng công ty Giữ vững và phát huy truyền thống của công ty là một trong những đơn vị COM Tư vấn thiết kế mạnh của ngành giao thông vận tải, phấn đấu đưa Tổng công ty trở thành một đơn vị tư vấn khu vực, quốc tế cả về năng lực, trình độ, quy mô và lĩnh vực hoạt động Luôn quán triệt “Chính sách chất lượng “của Tổng công ty, xây dựng một đội ngũ cán bộ vững vàng về phẩm chất, có đủ năng lực quản lý giỏi về chuyên KS. môn, nghiệp vụ, hiểu biết pháp luật Việt Nam và thông lệ quốc tế, tinh thông về ngoại ngữ tin học và có khả năng sáng tạo ứng dụng công nghệ mới trên cơ sở trang thiết bị hiện đại. Mở rộng hợp tác, liên kết với các cơ quan tư vấn lớn trong và ngoài nước. 4. Địa chỉ và các lĩnh vực hoạt động dịch vụ của các công ty thành viên BOO 4. 1. Công ty Tư vấn thiết kế Đường bộ Địa chỉ 278 -Tôn Đức Thắng -Đống Đa -Hà Nội *Ngành nghề kinh doanh chủ yếu : -Nghiên ứu khả thi về đầu tư xây dựng đường bộ -Thiết kế và lập dự toán KIL O -Thẩm xét các nghiên cứu khả thi và thiết kế các công trình đường bộ -Kiểm tra chất lượng và soát xét các công việc về quản lý dự án và xây dựng đường bộ -Tư vấn đấu thầu và hợp đồng thiết kế, xây dựng quản lý các dự án đường bộ -Thực hiện các khoa học nghiên cứu về khoa học công nghệ, áp dụng thử nghiệm các dự án về công trình đường bộ -Dịch vụ tư vấn và sửa chữa các thiết bị quang học khảo sát 4. 2. Công ty tư vấn và thiết kế Cầu lớn -Hầm( BRITEC) Địa chỉ 278 -Tôn Đức Thắng -Đống Đa -Hà Nội Phạm Văn Bắc K45 9 Lớp Cầu Đường Bộ B http://kilobooks.com GVHD: Nguyễn Quang Phúc THÖ VIEÄN ÑIEÄN TÖÛ TRÖÏC TUYEÁN Báo cáo thực tập tốt nghiệp 4. 3. Công ty Tư vấn thiết kế Cầu đường Địa chỉ 278 -Tôn Đức Thắng -Đống Đa -Hà Nội 4. 4. Công ty tư vấn Cảng-Đường thuỷ(TEDI port) COM Địa chỉ 278 -Tôn Đức Thắng -Đống Đa -Hà Nội 4. 5. Công ty tư vấn xây dựng Đường thuỷ(WECO) Địa chỉ:Khương Đình, Quận Thanh Xuân, Hà Nội 4. 6 Công ty tư vấn thiết kế địa chất công trình Địa chỉ:Trung Văn, Từ Liêm, Hà Nội KS. 4. 7. Công ty cổ phần tư vấn xây dựng công trình giao thông 2 (TECCO2) Địa chỉ : 28 – Vĩnh Hồ - Đống Đa – Hà Nội 5. Chính sách chất lượng của tổng công ty: “ TẤT CẢ ĐỂ ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG ” đấu của tổng công ty. BOO Chất lượng cho mỗi sản phẩm và dịch vụ tư vấn luôn luôn là mục tiêu phấn Chất lượng gắn liền với uy tín, sự tồn tạI và phát triển của tổng công tytrong quá khứ, hiện tạI và tương lai. Để sánh vai với các tổ chức tư vấn quốc tế, vươn lên những tầm cao mới và KIL O sáng tạo ra những công trình hữu ích cho XH. Lãnh đạo tổng công ty và các công ty thành viên cam kết: 1. Xây dựng và phát triển đội ngũ cán bộ giỏi nghiệp vụ chuyên môn, vững vàng về phẩm chất có đầy đủ năng lực quản lý để tiếp thu và áp dụng một cách sáng tạo các công nghệ tiên tiến, không ngừng phấn đấu vì mục tiêu chất lượng công trình. 2. Đảm bảo cung cấp đầy đủ nguồn nhân lực và các điều kiện cần thiết đẻ thực hiện và duy trì hệ thống quản lý chất lượng trong tổng công ty 3. Thường xuyên phổ biến và giáo dục ý thức đảm bảo chất lương cho từng Phạm Văn Bắc K45 10 Lớp Cầu Đường Bộ B http://kilobooks.com THÖ VIEÄN ÑIEÄN TÖÛ TRÖÏC TUYEÁN GVHD: Nguyễn Quang Phúc Báo cáo thực tập tốt nghiệp cán bộ công nhân viên 4. Chỉ cung cấp cho khách hàng những sản phẩm và dịch vụ tư vấn có chất lượng phù hợp với yêu cầu đã đặt ra COM 5. Không ngừng nâng cao chất lượng dịch vụ tư vấn nhàm thoả mãn nhu cầu của khách hàng. “ CHẤT LƯỢNG CHO MỖI SẢN PHẨM VÀ DỊCH VỤ “ Là uy tín và danh dự nghề nghiệp của mỗi thành viên trong tổng công ty. Hà nội ngày 01 tháng 2 năm 2001. KS. TGĐ: T. S. Nguyễn ngọc Long. 1. 3 GIỚI THIỆU VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XD CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG 2 (TECCO2) 1. Tên Công ty GIAO THÔNG 2 Tên giao dịch : BOO CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH Transport Engineering Consultant Joint Stock Company No2 Tên viết tắt : TECCO2 2. Trụ sở KIL O Số 278, phố Tôn Đức Thắng, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội. Điện thoại : 04. 8516194; 048517743 - Fax : 04. 8517806; Email : bdvn@vnn. net 3. Người đại diện Ông : Mai Duy Vấn Chức vụ : Chủ tịch hội đồng quản trị kiêm Giám đốc công ty 4. Tổ chức bộ máy Công ty - Chủ tịch hội đồng quản trị kiêm Giám đốc công ty. - Các Phó giám đốc công ty. Phạm Văn Bắc K45 11 Lớp Cầu Đường Bộ B http://kilobooks.com GVHD: Nguyễn Quang Phúc THÖ VIEÄN ÑIEÄN TÖÛ TRÖÏC TUYEÁN Báo cáo thực tập tốt nghiệp - Các phòng nghiệp vụ gồm có : + Phòng Tổ chức Hành chính. + Phòng Tài chính Kế toán. + Phòng Kinh tế Kế hoạch. - Các đơn vị sản xuất gồm có : COM + Phòng Kỹ thuật. + Trung tâm thí nghiệm và kiểm định chất lượng công trình. + Xí nghiệp Khảo sát, Thiết kế Cầu Đường. KS. + Xí nghiệp Khảo sát, Thiết kế Đường 1. + Xí nghiệp Khảo sát, Thiết kế Đường 2. 5. Quyết định chuyển DN Nhà nước thành Công ty cổ phần Số 2945/QĐ-BGTVT ngày 23/8/2005 của Bộ GTVT, về việc phê duyệt phương án và chuyển Công ty tư vấn xây dựng công trình giao ty cổ phần. BOO thông 2, đơn vị thành viên của Tổng Công ty TVTK GTVT thành Công 6. Xếp hạng doanh nghiệp : Hạng 1 (Theo quyết định số 237/TCCB-LĐ ngày 31/7/1997 của Bộ giao thông vận tải). KIL O 7. Chức năng nhiệm vụ : - Lập báo cáo đầu tư; Dự án đầu tư xây dựng; khảo sát địa hình, địa chất các công trình giao thông; khảo sát về môi sinh môi trường, đánh giá tác động môi trường. - Thiết kế các công trình cầu, đường bộ, điện chiếu sáng, lập dự toán và tổng dự toán các công trình. - Giám sát xây dựng công trình giao thông, nghiệm thu kỹ thuật và khối lượng xây dựng, thí nghiệm các chỉ tiêu kỹ thuật của vật liệu xây dựng mặt đường, nền móng công trình. Phạm Văn Bắc K45 12 Lớp Cầu Đường Bộ B http://kilobooks.com THÖ VIEÄN ÑIEÄN TÖÛ TRÖÏC TUYEÁN GVHD: Nguyễn Quang Phúc Báo cáo thực tập tốt nghiệp - Kiểm định chất lượng các cấu kiện bê tông, kết cấu mặt đường, nền đường. - Thẩm định, thẩm tra thiết kế, xác định hiện trạng, đánh giá COM nguyên nhân sự cố, thẩm định tổng dự toán các công trình cầu, đường bộ (trong phạm vi chứng chỉ cho phép). 8. Quá trình chuyển đổi công ty - Tháng 10/1969 Công ty được thành lập trực thuộc Cục quản lý đường bộ Việt nam. KS. - Tháng 6/1974 Công ty đổi tên thành Xí nghiệp khảo sát thiết kế giao thông 2 trực thuộc Khu quản lý đường bộ 2. - Tháng 5/1995 Công ty đổi tên thành Công ty tư vấn xây dựng công trình giao thông 2 trực thuộc Cục đường bộ Việt nam. - Tháng 7/2003 theo Quyết định số 2216/QĐ-BGTVT của Bộ BOO GTVT, về việc chuyển nguyên trạng Doanh nghiệp Nhà nước : Công ty tư vấn xây dựng công trình giao thông 2, trực thuộc Cục Đường bộ Việt nam làm đơn vị thành viên Tổng Công ty tư vấn thiết kế giao thông vận tải. - Năm 2005 theo Quyết định số 2945/QĐ-BGTVT ngày KIL O 23/8/2005 của Bộ GTVT, về việc phê duyệt phương án và chuyển Công ty tư vấn xây dựng công trình giao thông2, đơn vị thành viên của Tổng Công ty TVTK GTVT thành Công ty cổ phần. 9. Tổng số cán bộ công nhân viên trong Công ty. Tổng số : 196 người; Trong đó : + Ban lãnh đạo công ty : 1 Giám đốc, 3 Phó giám đốc; + Kỹ sư kỹ thuật : 114 người; + Trung cấp : 22 người; Phạm Văn Bắc K45 13 Lớp Cầu Đường Bộ B http://kilobooks.com GVHD: Nguyễn Quang Phúc THÖ VIEÄN ÑIEÄN TÖÛ TRÖÏC TUYEÁN Báo cáo thực tập tốt nghiệp + CN kỹ thuật : 52 người; + Nhân viên phục vụ : 8 người 10. Một số công trình trong nước tiêu biểu đã thực hiện. COM Công ty cổ phần tư vấn xây dựng công trình giao thông 2 là nơi quy tụ đội ngũ cán bộ có năng lực, giầu kinh nghiệm về các lĩnh vực Khảo sát, Thiết kế, Thí nghiệm vật liệu, Tư vấn giám sát và Kiểm định chất lượng công trình xây dựng, đã từng tham gia các công trình tiêu biểu ở các lĩnh vực như sau : KS. a. Công tác Khảo sát – Thiết kế - Khảo sát, lập Báo cáo nghiên cứu khả thi. Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường Điện Biên – Sông Mã, địa phận tỉnh Điện Biên và tỉnh Lai Châu; - Khảo sát, thiết kế kỹ thuật, lập hồ sơ mời thầu, cắm cọc mốc La - Tuần Giáo; BOO GPMB đoạn Km352 - Km369. Dự án cải tạo nâng cấp QL6 đoạn Sơn - Khảo sát, lập báo cáo nghiên cứu khả thi tuyến đường QL12B đoạn Tam Điệp - Bình Minh. Dự án nâng cấp mạng lưới đường bộ sử dụng vốn vay tín dụng JBIC; KIL O - Khảo sát, thiết kế kỹ thuật. Dự án tín dụng ngành GTVT để cải tạo mạng lưới đường Quốc gia; - Khảo sát, thiết kế kỹ thuật. Dự án cải tạo nâng cấp QL4B, đoạn Lạng Sơn - Na Dương đoạn Km0 - Km33+500; - Khảo sát thiết kế kỹ thuật thi công. Dự án dây chuyền mới nhà máy xi măng Bỉm Sơn. Gói thầu số 55 "Thiết kế cả khảo sát phục vụ thiết kế đường từ nhà máy (ĐB1&ĐB2) ra QL1A; - Khảo sát TKKT. Dự án đường khu du lịch sinh thái Quất Lâm (TL51B) đoạn từ QL21 đến TL56, huyện Giao Thuỷ, tỉnh Nam Định; Phạm Văn Bắc K45 14 Lớp Cầu Đường Bộ B http://kilobooks.com GVHD: Nguyễn Quang Phúc THÖ VIEÄN ÑIEÄN TÖÛ TRÖÏC TUYEÁN Báo cáo thực tập tốt nghiệp - Khảo sát thiết kế kỹ thuật lập hồ sơ mời thầu. Dự án cải tạo nâng cấp QL4, đoạn nối Hà Giang – Lào Cai (Km190-Km414); - Khảo sát thiết kế kỹ thuật, cắm cọc GPMB, đoạn Km238- COM Km243. Dự án : Đường cao tốc Cầu Giẽ-Ninh Bình; - Khảo sát lập dự án đầu tư xây dựng. Dự án : Đường cao tốc Việt Trì - Lao Cai; - Khảo sát lập dự án đầu tư xây dựng công trình Cải tạo nâng cấp QL37 đoạn Km172+800-Km182+800 Tỉnh Tuyên Quang; KS. - Lập Dự án đầu tư xây dựng công trình tuyến đường 6A và 6B, tỉnh Hủa Phăn _ CHDCND Lào; - Dự án cải tạo, nâng cấp QL2 đoạn Đền Hùng - Đoạn Hùng. Bước Thiết kế kỹ thuật; - Khảo sát thiết kế kỹ thuật. Dự án cải tạo nâng cấp QL37, phận BOO đoạn Km171+650-Km182+8 thiết kế 00; - Khảo sát thiết kế BVTC (côngtrình TK 2 bước). Dự án đầu tư xây dựng đường 184 kéo dài, tỉnh Hải Dương; - Khảo sát lập dự án đầu tư xây dựng 52 cầu GTNT thuộc các tỉnh Miền núi phía Bắc bằng vốn viện trợ không hoàn lại của Chính KIL O phủ Nhật Bản và vốn đối ứng của Chính phủ Việt Nam; - Khảo sát, lập dự án đầu tư xây dựng. Công trình cầu vượt Km144+700_QL18. Thị trấn Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh; - Khảo sát, thiết kế BVTC, cắm cọc GPMB và lập hồ sơ điều chỉnh dự án đầu tư (thay đổi thiết kế 3 Nòn thành 3 cầu). Công trình xây dựng đờng vào nhà máy nhiệt điện Sơn Động, huyện Sơn Động, tỉnh Bắc Giang; b. Công tác Kiểm định - Kiểm định trong quá trình thi công_Gói thầu 1A mở rộng. Phạm Văn Bắc K45 15 Lớp Cầu Đường Bộ B http://kilobooks.com GVHD: Nguyễn Quang Phúc THÖ VIEÄN ÑIEÄN TÖÛ TRÖÏC TUYEÁN Báo cáo thực tập tốt nghiệp Đoạn : Nội Bài - Bắc Ninh - Thuộc dự án nâng cấp QL18; - Kiểm định trong quá trình thi công gói thầu P2, P3, P4 thuộc các tiểu dự án sử dụng vốn dư sau đấu thầu. Dự án cải tạo QL10; COM - Kiểm định trong quá trình thi công. Các gói thầu S1, S2, S3. thuộc các tiểu dự án sử dụng vốn dư sau đấu thầu dự án cải tạo QL10; - Kiểm định chất lượng thi công. Dự án GTNT2 (WB2) – Chương trình năm thứ 4 (8 tỉnh Miền Bắc); - Kiểm định chất lượng thi công. Dự án GTNT2 (WB2) – KS. Chương trình năm thứ 4 (9 tỉnh Miền Bắc mở rộng). c. Công tác Tư vấn giám sát chất lượng công trình - Giám sát thi công dự án cải tạo nâng cấp QL2 đoạn Nội Bài – Vĩnh Yên (BOT); - Giám sát thi công. Công trình : Nâng cấp Quốc lộ 37 Tuyên BOO Quang; - Tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình Dự án Quốc lộ 1A đoạn Tránh thành phố Thanh Hoá; - Tư vấn giám sát thi công xây dựng. Công trình : Đường vành đai Đông Bắc TP Nam Định (đoạn nối QL10 cũ đến QL10 mới); KIL O - Tư vấn giám sát thi công xây dựng. Công trình : San nền nền đường (giao thông), cụm công nghiệp làng nghề Thanh Lãng. Địa điểm : Khu làng nghề Thanh Lãng, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc; - Tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình cầu Bờ Đáy (Km1+788. 09). Dự án : Đường trung tâm CCN Bình Xuyên kết nối CCN Hương Canh. 11. Một số công trình thực hiện với các đối tác Nước ngoài. - Làm đối tác cho tập đoàn tư vấn Louir Berger (Mỹ), về việc khảo sát, thiết kế. Dự án nâng cấp Ql1A đoạn Nha Trang – Thành phố Phạm Văn Bắc K45 16 Lớp Cầu Đường Bộ B http://kilobooks.com THÖ VIEÄN ÑIEÄN TÖÛ TRÖÏC TUYEÁN GVHD: Nguyễn Quang Phúc Báo cáo thực tập tốt nghiệp Hồ Chí Minh (R300) sử dụng vốn vay Ngân hàng Thế giới (WB); - Làm đối tác với các tư vấn Puzita, Akusu, Ciputra (Nhật Bản), về việc giám sát một số công trình trên địa bàn Thành phố Hà Nội. COM 12. Năng lực nhân sự Công ty có đội ngũ cán bộ, kỹ sư cầu, kỹ sư đường bộ, công nhân kỹ thuật được đào tạo cơ bản, tích luỹ nhiều kinh nghiệm và trưởng thành qua các công trình đã thực hiện, cùng với sự đổi mới công nghệ tiên tiến, đầu tư trang thiết bị hiện đại và áp dụng hệ thống quản lý KS. chất lượng ISO 9001 năm 2000 nhằm đáp ứng được chất lượng, tiến độ các công trình được giao, chịu trách nhiệm đến cùng với sản phẩm của mình, luôn chiếm được lòng tin của các chủ đầu tư và Bộ GTVT. Tổng số = 114 người BOO = 77 người = 13 người = 2 người = 1 người = 5 người Kỹ sư địa chất công trình = 7 người KIL O Danh sách, năng lực cán bộ CNV trong Công ty Kỹ sư trắc địa = 4 người Kỹ sư khoan địa chất công trình = 1 người Kỹ sư đường sắt = 2 người Cử nhân ngoại ngữ Anh Văn = 2 người b/ Trung cấp = 22 người Trung cấp cầu đường = 12 người Trung cấp địa chất = 5 người Trung cấp vật tư = 1 người a/ Kỹ sư Kỹ sư đường ô tô Kỹ sư cầu Kỹ sư thuỷ văn Kỹ sư xây dựng Kỹ sư kinh tế Phạm Văn Bắc K45 Tổng số 17 Lớp Cầu Đường Bộ B http://kilobooks.com GVHD: Nguyễn Quang Phúc THÖ VIEÄN ÑIEÄN TÖÛ TRÖÏC TUYEÁN Báo cáo thực tập tốt nghiệp = 1 người Trung cấp ngoại giao = 1 người Trung cấp y tế = 1 người Trung cấp lao động vật tư = 1 người = 52 người = 40 người Công nhân khảo sát địa chất, thuỷ văn = 12 người d/ Nhân viên phục vụ Tổng số = 8 người c/ Công nhân kỹ thuật COM Trung cấp đo đạc Tổng số Công nhân khảo sát địa hình KS. Với mục tiêu luôn làm hài lòng khách hàng và thoả mãn mọi yêu cầu của khách hàng, toàn thể cán bộ CNV trong Công ty luôn đồng lòng, hợp tác chặt chẽ với nhau trong công việc, đảm bảo sản phẩm đạt chất lượng cao trong quá trình sử dụng. 13. Phần mềm sử dụng BOO Trong năm qua để đáp ứng được sản phẩm đạt chất lượng cao, Công ty đã kết hợp với một số Công ty phần mềm có tiếng tại Việt Nam và ký kết các hợp đồng chuyển giao công nghệ thiết kế hiện đại như: Phần mềm Khảo sát đại hình TOPO, Phần mềm Thiết kế đường NOVA, Phần mềm tính toán thiết kế đường trên nền đất yếu; một số KIL O phần mềm thiết kế cầu thi công theo công nghệ mới; Phần mềm thiết kế đường theo chương trình TDN… SƠ ĐỒ TỔ CHỨC CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG 2 (TECCO2) Phạm Văn Bắc K45 18 Lớp Cầu Đường Bộ B http://kilobooks.com GVHD: Nguyễn Quang Phúc THÖ VIEÄN ÑIEÄN TÖÛ TRÖÏC TUYEÁN Báo cáo thực tập tốt nghiệp HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ COM BAN GIÁM ĐỐC PHÒNG TCHC PHÒNG KTKH PHÒNG TTKT ĐỊA CHẤT VÀ KIỂM ĐỊNH KỸ XƯỞNG KHẢO SÁT THIẾT KẾ XÍ NGHIỆP KSTK CẦU ĐƯỜNG THUẬT TỔ DỰ TOÁN TỔ HỒ SƠ CHẤT ĐỘI TƯ VẤN GIÁM SÁT KS. XÍ NGHIỆP KSTK ĐƯỜNG 1 PHÒNG TCKT KIL O BOO XÍ NGHIỆP KSTK ĐƯỜNG 2 CHƯƠNG II. TÌM HIỂU HỒ SƠ THIẾT KẾ CÁC CÔNG TRÌNH CỦA CÔNG TY 2. 1. TÌM HIỂU CÔNG TÁC THIẾT KẾ KỸ THUẬT VÀ NGHIÊN CỨU CÁC HỒ SƠ THIẾT KẾ KỸ THUẬT ĐÃ THỰC HIỆN Phạm Văn Bắc K45 19 Lớp Cầu Đường Bộ B http://kilobooks.com GVHD: Nguyễn Quang Phúc THÖ VIEÄN ÑIEÄN TÖÛ TRÖÏC TUYEÁN Báo cáo thực tập tốt nghiệp Em đã được học hỏi các kỹ sư trong phòng về thiết kế các dự án đường đồng thời nghiên cứu được các hồ sơ thiết kế kỹ thuật mà phòng đã làm, cụ thể đó là: - Dự án cải tạo, nâng cấp QL10 đoạn từ cầu Tân Đệ đến cầu La Uyên – thuật. Bao gồm các hồ sơ: + Hồ sơ xử lý nền đất yếu + Hồ sơ thiết kế đường: gồm 4 tập COM Km 92+900 ữ Km 98+400 thuộc huyện Vũ Thư tỉnh Thái Bình, Phần thiết kế kỹ Tập 1 : Thuyết minh thiết kế kỹ thuật Tập 3 : Bản vẽ trắc ngang KS. Tập 2 : Bản vẽ bình đồ – Trắc dọc – thiết kế điển hình Tập 4 : Bản vẽ công trình thoát nước Tập 5 : Bản vẽ thiết kế cầu Thượng Điền Km94 + 840 (nằm trong dự án) BOO Tập 6 : Bản vẽ hệ thống an toàn giao thông Tập 7 : Bản vẽ thiết kế cầu Nhì Km96+240 - Dự án giao thông nông thôn 3 Vốn vay WB/DFID Tên tuyến : Đường Nghĩa Đồng. KIL O Địa điểm : Huyện Nghĩa Hưng tỉnh Nam Định Thuyết minh dự án đầu tư, bao gồm các hồ sơ: + Tập 1 : Thuyết minh thiết kế cơ sở. + Tập 2 : Bản vẽ thiết kế cơ sở gồm các bản vẽ Bình Đồ, trắc dọc, trắc ngang, hệ thống thoát nước. - Dự án cải tạo, nâng cấp quốc lộ 37 – thuộc địa phận tỉnh Tuyên Quang, nằm trong các gói thầu số 2, phần thiết kế kỹ thuật. - Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường bộ mới Phủ Lý – Nam Định, đoạn tránh thành phố Nam Định, theo hình thức BOT. Phạm Văn Bắc K45 20 Lớp Cầu Đường Bộ B
- Xem thêm -