Tài liệu Báo cáo thực tập tốt nghiệp

  • Số trang: 57 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 53 |
  • Lượt tải: 0
nganguyen

Đã đăng 34345 tài liệu

Mô tả:

Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Lêi më ®Çu Tõ khi chuyÓn ®æi sang kinh tÕ thÞ trêng ,nÒn kinh tÕ níc ta ®· cã nhiÒu thay ®æi tÝch cùc .Song song víi sù thay ®æi vÒ kinh tÕ,c¸c doanh nghiÖp còng ®· tÝch luü ®îc nhiÒu kinh nghiÖm h¬n trong viÖc qu¶n lý tµi chÝnh nh»m ®¹t hiÖu qu¶ kinh doanh ngµy cµng cao, ®¸p øng yªu cÇu kh¾c nghiÖt cña thÞ trêng.Vµ víi sù hoµn thiÖn cña chÕ ®é kÕ to¸n míi mang l¹i lîi nhuËn rÊt lín cho c¸c doanh nghiÖp trong viÖc ¸p dông mét c¬ chÕ qu¶n lý khoa häc vµ hiÖu qu¶, ®ång thêi lµ mét bíc tiÕn quan träng trong c«ng t¸c qu¶n lý vÜ m« cña Nhµ Níc. Trong c¸c c«ng cô qu¶n lý cña doanh nghiÖp th× kÕ to¸n lµ mét c«ng cô qu¶n lý quan träng, cã vai trß tÝch cùc ®èi víi viÖc qu¶n lý vèn tµi s¶n vµ viÖc ®iÒu hµnh c¸c ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh ë doanh nghiÖp. §Ó s¶n xuÊt ra cña c¶i vËt chÊt , ®¸p øng nhu cÇu cña con ngêi vµ x· héi nhÊt thiÕt ph¶i cÇn ®Õn søc lao ®éng cña con ngêi.Bëi chÝnh con ngêi lµ nguån lao ®éng, t¸c ®éng trùc tiÕp ®Õn s¶n xuÊt ra cña c¶i vËt chÊt.Con ngêi ph¶i ra søc lao ®éng t¬ng øng víi s¶n phÈm lµm ra. Lao ®éng lµ mét trong ba yÕu tè c¬ b¶n cña qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh vµ còng lµ yÕu tè quan träng quyÕt ®Þnh nhÊt ,nã lµ nguån gèc t¹o ra mäi cña c¶i vËt chÊt ,cßn chi phÝ vÒ lao ®éng lµ mét trong c¸c yÕu tè chi phÝ c¬ b¶n cÊu thµnh nªn gi¸ trÞ s¶n phÈm do doanh nghiÖp s¶n xuÊt ra. §iÒu nµy cho thÊy nÕu sö dông lao ®éng hîp lý trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh lµ tiÕt kiÖm chi phÝ vÒ lao ®éng sèng.Do ®ã gãp phÇn h¹ gi¸ thµnh s¶n phÈm t¨ng lîi nhuËn cho doanh nghiÖp lµ ®iÒu kiÖn c¶i thiÖn n©ng cao ®êi sèng vËt chÊt ,tinh thÇn cho c¸n bé c«ng nh©n viªn trong doanh nghiÖp. TiÒn l¬ng lµ phÇn thï lao mµ ngêi lao ®éng ®îc hëng ®Ó bï ®¾p søc lao ®éng vµ t¸i s¶n xuÊt søc lao ®éng vµ c¶i tiÕn kü thuËt, t¨ng n¨ng suÊt lao ®éng vµ chÊt lîng s¶n phÈm.V× tiÒn l¬ng g¾n liÒn víi kÕt qu¶ lao ®éng, xuÊt ph¸t tõ nh÷ng ®iÓm nãi trªn ta thÊy sù cÇn thiÕt cña c«ng t¸c H¹ch to¸n tiÒn l¬ng trong c«ng t¸c qu¶n lý cña doanh nghiÖp. Qua thêi gian thùc tËp vµ t×m hiÓu t¹i C«ng ty Tiªn S¬n Thanh Ho¸ ,em nhËn thÊy ®îc tÇm quan träng ,trªn c¬ së nh÷ng kiÕn thøc ®· ®îc häc ,cïng víi sù tËn t×nh híng dÉn vµ gióp ®ì cña thÇy gi¸oTiÕn sü NguyÔn BÝch -Gi¶ng viªn khoa Qu¶n TrÞ Kinh Doanh Trêng §HDL §«ng §« ,cïng c¸c c« chó chuyªn viªn kÕ to¸n t¹i phßng kÕ to¸n C«ng ty ,sau mét thêi gian thùc tËp t¹i ®¬n vÞ em Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 ®· chän ®Ò tµi :”KÕ to¸n tiÒn l¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch theo l¬ng t¹i C«ng Ty TNHH Tiªn S¬n Thanh Ho¸” Tuy nhiªn bµi viÕt cña em cßn cha ®îc hoµn thiÖn ,em rÊt mong ®îc sù ®ãng gãp cña thÇy gi¸o vµ c¸c c« chó phßng kÕ to¸n ®Ó em hoµn thiÖn chuyªn ®Ò thùc tËp nµy. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Ch¬ng 1 Mét sè vÊn ®Ò chung vÒ kÕ to¸n tiÒn l¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch theo l¬ng trong doanh nghiÖp . 1.1 Vai trß cña lao ®éng vµ chi phÝ vÒ lao®éng sèng trong ho¹t ®éng kinh doanh 1.1.1 Vai trß cña lao ®éng trong s¶n xuÊt kinh doanh Lao ®éng lµ ho¹t ®éng ch©n tay vµ trÝ ãc cña con ngêi ,nh»m biÕn ®æi c¸c vËt chÊt tù nhiªn thµnh vËt phÈm tiªu dïng ,tho¶ m·n yªu cÇu thÞ hiÕu cña con ngêi vµ x· héi. Lao ®éng lµ mét trong ba yÕu tè c¬ b¶n mµ qu¸ tr×nh s¶n xuÊt lµ ®iÒu kiÖn cÇn thiÕt quyÕt ®Þnh sù tån t¹i vµ ph¸t triÓn cña x· héi loµi ngêi . Trong c¸c x· héi kh¸c nhau ,tÝnh chÊt lao ®éng còng kh¸c nhau.Trong bÊt cø x· héi nµo ,viÖc s¶n xuÊt ra cña c¶i vËt chÊt kh«ng thÓ t¸ch rêi khái lao ®éng cña con ngêi ,mäi ngêi lµm viÖc trong c¸c ®¬n vÞ s¶n xuÊt kinh doanh ®Òu ®îc nhËn thï lao lao ®éng. 1.1.2 Chi phÝ lao ®éng sèng ,tiÒn l¬ng tiÒn c«ng §Ó b¶o ®¶m tiÕn hµnh liªn tôc qu¸ tr×nh s¶n xuÊt tríc hÕt cÇn b¶o ®¶m t¸i s¶n xuÊt søc lao ®éng ,nghÜa lµ søc lao ®éng mµ con ngêi bá ra ph¶i ®îc båi hoµn díi d¹ng thï lao lao ®éng ,tiÒn l¬ng,tiÒn c«ng chÝnh lµ phÇn thï lao lao ®éng ®îc biÓu hiÖn b»ng tiÒn mµ doanh nghiÖp tr¶ cho ngêi lao ®éng c¨n cø vµo thêi gian,khèi lîng vµ chÊt lîng c«ng viÖc cña hä.VÒ b¶n chÊt tiÒn l¬ng chÝnh lµ biÓu hiÖn b»ng tiÒn cña gi¸ c¶ søc lao ®éng .MÆt kh¸c ,tiÒn l¬ng cßn lµ ®ßn bÈy kinh tÕ ®Ó khuyÕn khÝch tinh thÇn h¨ng h¸i lao ®éng ,kÝch thÝch vµ t¹o mèi quan t©m cña ngêi lao ®éng ®Õn kÕt qu¶ c«ng viÖc cña hä.Nãi c¸ch kh¸c tiÒn l¬ng chÝnh lµ nh©n tè thóc ®Èy t¨ng n¨ng suÊt lao ®éng .Chi phÝ tiÒn l¬ng lµ bé phËn rÊt quan träng vµ chiÕm tØ träng rÊt lín trong chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh,cã chÕ ®é tiÒn l¬ng ®óng sÏ kÝch thÝch ®îc ngêi lao ®éng h¨ng say s¶n xuÊt vµ n©ng cao hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh. 1.1.3 VÞ trÝ cña yÕu tè tiÒn l¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch theo l¬ng trong s¶n xuÊt kinh doanh TiÒn l¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch theo l¬ng lµ mét ph¹m trï kinh tÕ g¾n liÒn víi sù lao ®éng tiÒn tÖ vµ s¶n xuÊt hµng ho¸ tiÒn l¬ng (tiÒn c«ng) ®îc biÓu hiÖn b»ng Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 tiÒn mµ ®¬n vÞ tr¶ cho ngêi ngêi lao ®éng .C¨n cø vµo thêi gian ,khèi lîng vµ chÊt lîng c«ng viÖc cña hä.VÒ b¶n chÊt tiÒn l¬ng chÝnh lµ biÓu hiÖn b»ng tiÒn cña gi¸ c¶ søc lao ®éng .MÆ kh¸c ,c¸c kho¶n trÝch theo l¬ng cßn lµ ®ßn bÈy kinh tÕ ®Ó khuyÕn khÝch tinh thÇn h¨ng h¸i lao ®éng ,khuyÕn khÝch vµ t¹o mèi quan t©m cña ngêi lao ®éng ®Õn kÕt qu¶ c«ng viÖc cña ngêi lao ®éng.Nãi c¸ch kh¸c tiÒn l¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch theo l¬ng chÝnh lµ mét nh©n tè thóc ®Èy n¨ng suÊt lao ®éng. TiÒn l¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch theo l¬ng lµ mét bé phËn cÊu thµnh nªn gi¸ trÞ s¶n phÈm .trong qu¸ tr×nh SXKD ngêi lao ®éng míi t¹o ®îc s¶n phÈm míi ,phÇn thï lao tr¶ cho ngêi lao ®éng ®îc tÝnh vµo gi¸ thµnh s¶n phÈm míi. 1.2 Yªu cÇu qu¶n lý lao ®éng ,tiÒn l¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch theo l¬ng 1.2.1 Mèi quan hÖ lao ®éng tiÒn l¬ng vµ c¸c kho¶c trÝch theo l¬ng T¹i c¸c doanh nghiÖp ,h¹ch to¸n lao ®éng vµ thï lao lao ®éng lµ mét bé phËn c«ng viÖc phøc t¹p trong viÖc h¹ch to¸n chi phÝ kinh doanh.Bëi v× c¸ch tr¶ thï lao lao ®éng thêng kh«ng thèng nhÊt ,do tiÒn l¬ng ®îc sö dông nh mét ®ßn bÈy kinh tÕ ®Ó khuyÕn khÝch lîi Ých vËt chÊt ,t¨ng n¨ng suÊt lao ®éng.V× thï lao lao ®éng (chi phÝ nh©n c«ng ) lµ mét bé phËn cÊu thµnh nªn gi¸ trÞ s¶n phÈm ,dÞch vô nªn c¸c doanh nghiÖp ph¶i sö dông lao ®éng mét c¸ch cã hiÖu qu¶ nh»m tiÕt kiÖm chi phÝ ,gãp phÇn h¹ gi¸ thµnh s¶n phÈm.Tæ chøc h¹ch to¸n lao ®éng tiÒn l¬ng lµ mét biÖn ph¸p cÇn thiÕt cho c«ng t¸c qu¶n lý lao ®éng vµ tiÒn l¬ng cña doanh nghiÖp ®i vµo nÒ nÕp ,thóc ®Èy ngêi lao ®éng chÊp hµnh kû luËt lao ®éng ,t¨ng n¨ng suÊt vµ hiÖu qu¶ c«ng t¸c . §ång thêi nã cßn t¹o c¬ së ®Ó x¸c ®Þnh gi¸ thµnh s¶n phÈm.ViÖc tÝnh to¸n chÝnh x¸c chi phÝ nh©n c«ng cßn lµ c¨n cø ®Ó x¸c ®Þnh c¸c kho¶n nghÜa vô phai nép cho ng©n s¸ch nhµ níc vµ c¸c c¬ quan phóc lîi x· héi . §Ó ®¸p øng nhu cÇu trªn ,h¹ch to¸n lao ®éng vµ tiÒn l¬ng trong c¸c doanh nghiÖp cÇn ph¶i thùc hiÖn c¸c nhiÖm vô chñ yÕu sau : Ph¶n ¸nh kÞp thêi ,chÝnh x¸c sè lîng ,thêi gian vµ kÕt qu¶ lao ®éng TÝnh l¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch theo l¬ng , ®ång thêi ph©n bæ chi phÝ nh©n c«ng cho c¸c ®èi tîng sö dông lao ®éng mét c¸ch chÝnh x¸c ,phôc vô cho viÖc tËp hîp chi phÝ ,tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm . LËp b¸o c¸o vÒ lao ®éng ,tiÒn l¬ng , ®ång thêi ®iÒu hµnh ph©n tÝch t×nh h×nh qu¶n lý sö dông sè lîng ,thêi gian vµ kÕt qu¶ lao ®éng s½n cã trong doanh nghiÖp. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 1.2.2 Yªu cÇu qu¶n lý lao ®éng ,tiÒn l¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch theo l¬ng §Ó ®¶m b¶o cung cÊp th«ng tin lÞp thêi cho qu¶n lý , ®ßi hái h¹ch to¸n lao ®éng vµ tiÒn l¬ng ph¶i qu¸n triÖt c¸c nguyªn t¾c sau : *Ph©n lo¹i lao ®éng hîp lý : Do lao ®éng trong doanh nghiÖp cã nhiÒu lo¹i kh¸c nhau nªn ®Ó thuËn lîi cho viÖc qu¶n lý vµ h¹ch to¸n ,cÇn thiÕt ph¶i tiÕn hµnh ph©n lo¹i kh¸c nhau theo nh÷ng ®Æc trng nhÊt ®Þnh.VÒ mÆt qu¶n lý vµ h¹ch to¸n thêng ®îc theo c¸c tiªu thøc sau : - Ph©n theo thêi gian lao ®éng : Toµn bé lao ®éng cã thÓ chia thµnh lao ®éng thêng xuyªn trong danh s¸ch ( gåm c¶ sè hîp ®ång ng¾n h¹n vµ dµi h¹n) vµ lao ®éng t¹m thêi ,mang tÝnh thêi vô .C¸ch ph©n lo¹i nµy gióp cho doanh nghiÖp n¾m ®îc tæn sè lao ®éng cña m×nh ,tõ ®ã cã kÕ ho¹ch sö dông ,båi dìng ,tuyÓn dông vµ huy ®éng khi cÇn thiÕt . §ång thêi x¸c ®Þnh c¸c kho¶n nghÜa vô víi ngêi lao ®éng vµ víi nhµ níc ®îc chÝnh x¸c. -Ph©n lo¹i quan hÖ víi qu¸ tr×nh s¶n xuÊt : Dùa theo mèi quan hÖ cña lao ®éng víi qu¸ tr×nh s¶n xuÊt ,cã thÓ ph©n lao ®éng cña doanh nghiÖp thµnh 2 lo¹i sau : + Lao ®éng trùc tiÕp s¶n xuÊt : Lµ bé phËn c«ng nh©n trùc tiÕp s¶n xuÊt hay trùc tiÕp tham gia vµo qu¸ tr×nh s¶n xuÊt s¶n phÈm hay thùc hiÖn c¸c lao vô ,dÞch vô.Thuéc lo¹i nµy bao gåm nh÷ng ngêi ®iÒu khiÓn thiÕt bÞ m¸y mãc ®Ó s¶n xuÊt s¶n phÈm ( kÓ c¶ c¸n bé trùc tiÕp sö dông ), nh÷ng ngêi phôc vô s¶n xuÊt (vËn chuyÓn bèc dì nguyªn vËt liÖu trong néi bé ,s¬ chÕ nguyªn vËt liÖu tríc khi ®a vµo d©y chuyÒn …) + Lao ®éng gi¸n tiÕp s¶n xuÊt : §©y lµ bé phËn lao ®éng tham gia mét c¸ch gi¸n tiÕp vµo qu¸ tr×nh s¶n xuÊt – kinh doanh cña doanh nghiÖp .Thuéc bé phËn nµy bao gåm nh©n viªn kü thuËt ( trùc tiÕp lµm c«ng t¸c kü thuËt hoÆc tæ chøc ,chØ ®¹o ,híng dÉn kü thuËt),nh©n viªn qu¶n lý kinh tÕ ( trùc tiÕp l·nh ®¹o ,tæ chøc ,qu¶n lý ho¹t ®éng SXKD nh gi¸m ®èc ,phã gi¸m ®èc kinh doanh ,c¸n bé c¸c phßng ban kÕ to¸n ,thèng kª…) nh©n viªn qu¶n lý hµnh chÝnh ( nh÷ng ng êi lµm c«ng t¸c tæ chøc ,nh©n sù,v¨n th , ®¸nh m¸y ,qu¶n trÞ…) C¸ch ph©n lo¹i nµy gióp cho doanh nghiÖp ®¸nh gi¸ ®îc tÝnh hîp lý cña c¬ cÊu lao ®éng .Tõ ®ã ,cã biÖn ph¸p tæ chøc ,bè trÝ lao ®éng phï hîp víi yªu cÇu c«ng viÖc ,tinh gi¶m bé m¸y gi¸n tiÕp. *Ph©n lo¹i theo chøc n¨ng cña lao ®éng trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh: Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Theo c¸ch nµy ,toµn bé lao ®éng trong doanh nghiÖp cã thÓ chia lµm 3 lo¹i : + Lao ®éng thùc hiÖn c¸c chøc n¨ng s¶n xuÊt,chÕ biÕn : bao gåm nh÷ng lao ®éng tham gia trùc tiÕp hoÆc gi¸n tiÕp vµo qu¸ tr×nh s¶n xuÊt ,chÕ t¹o s¶n phÈm hay thùc hiÖn c¸c lao vô ,dÞch vô nh c«ng nh©n trùc tiÕp s¶n xuÊt ,nh©n viªn ph©n xëng … + Lao ®éng thùc hiÖn chøc n¨ng b¸n hµng : lµ nh÷ng lao ®éng tham gia ho¹t ®éng tiªu thô s¶n phÈm ,hµng ho¸ ,lao vô ,dÞch vô nh nh©n viªn b¸n hµng ,tiÕp thÞ ,nghiªn cøu thÞ trêng … + Lao ®éng thùc hiÖn c¸c chøc n¨ng qu¶n lý : lµ nh÷ng lao ®éng tham gia ho¹t ®éng qu¶n trÞ kinh doanh vµ qu¶n lý hµnh chÝnh cña doanh nghiÖp nh c¸c nh©n viªn qu¶n lý kinh tÕ ,nh©n viªn qu¶n lý hµnh chÝnh … C¸ch ph©n lo¹i nµy cã t¸c dông gióp cho viÖc tËp hîp chi phÝ lao ®éng ®îc kÞp thêi ,chÝnh x¸c ,ph©n ®Þnh ®îc chi phÝ s¶n xuÊt vµ chi phÝ thêi kú. 1.3 NhiÖm vô kÕ to¸n lao ®éng ,tiÒn l¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch theo l¬ng . §Ó phôc vô cho viÖc ®iÒu hµnh vµ qu¶n lý lao ®éng tiÒn l¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch theo l¬ng cã hiÖu qu¶ ,kÕ to¸n lao ®éng tiÒn l¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch theo l¬ng trong doanh nghiÖp s¶n xuÊt ph¶i thùc hiÖn c¸c nhiÖm vô sau : Tæ chøc ghi chÐp ph¶n ¸nh chÝnh x¸c kÞp thêi ®Çy ®ñ sè lîng ,chÊt lîng thêi gian vµ kÕt qu¶ lao ®éng tÝnh ®óng vµ thanh to¸n kÞp thêi ®Çy ®ñ tiÒn l¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch theo l¬ng cho ngêi lao ®éng trong doanh nghiÖp ,kiÓm tra t×nh h×nh huy ®éng vµ sö dông lao ®éng ,viÖc chÊp hµnh chÝnh s¸ch chÕ ®é vÒ lao ®éng ,tiÒn l¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch theo l¬ng ,t×nh h×nh sö dông quü l¬ng. Híng dÉn vµ kiÓm tra c¸c bé phËn trong doanh nghiÖp thùc hiÖn ®Çy ®ñ , ®óng chÕ ®ä ghi chÐp ban ®Çu vÒ lao ®éng tiÒn l¬ng ,më sæ thÎ kÕ to¸n ,h¹ch to¸n lao ®éng ,tiÒn l¬ng dung chÕ ®é , ®óng ph¬ng ph¸p . TÝnh to¸n ph©n bæ chÝnh x¸c , ®óng ®èi tîng chi phÝ tiÒn l¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch theo l¬ng vµ chi phÝ SXKD cña c¸c bé phËn , ®¬n vÞ sö dông lao ®éng. LËp b¸o c¸o kÕ to¸n vµ ph©n tÝch t×nh h×nh sö dông lao ®éng ,quü tiÒn l¬ng , ®Ò xuÊt biÖn ph¸p khai th¸c cã hiÖu qu¶ tiÒm n¨ng lao ®éng trong doanh nghiÖp ,ng¨n chÆn c¸c hµnh vi vi ph¹m chÝnh s¸ch ,chÕ ®é vÒ lao ®éng ,tiÒn l¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch theo l¬ng. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 1.4 C¸c h×nh thøc tiÒn l¬ng ,quü tiÒn l¬ng ,quü BHXH,BHYT,KPC§ 1.4.1 C¸c h×nh thøc tiÒn l¬ng : Doanh nghiÖp hiÖn nay thùc hiÖn tuyÓn dông lao ®éng theo chÕ ®é hîp ®ång lao ®éng ,ngêi lao ®éng ph¶i tu©n theo cam kÕt ®· kÝ trong hîp ®ång .Doanh nghiÖp ®¶m b¶o quyÒn lîi cña ngêi lao ®éng trong ®ã cã tiÒn l¬ng vµ c¸c kho¶n kh¸c theo quy ®Þnh trong hîp ®ång. HiÖn nay thang bËc l¬ng c¬ b¶n ®îc nhµ níc quy ®Þnh ,nhµ níc khèng chÕ møc l¬ng tèi thiÓu ,kh«ng khèng chÕ møc l¬ng tèi ®a mµ ®iÒu tiÕt b»ng thuÕ thu nhËp.ViÖc tÝnh tr¶ l¬ng cho ngêi lao ®éng trong c¸c doanh nghiÖp ®îc thùc hiÖn theo c¸c h×nh thøc tiÒn l¬ng sau: + H×nh thøc thêi gian + H×nh thøc l¬ng s¶n phÈm ViÖc thùc hiÖn h×nh thøc tr¶ l¬ng thÝch hîp ®¶m b¶o nguyªn t¾c ph©n phèi theo lao ®éng ,cã t¸c dông ®ßn bÈy kinh tÕ ,khuyÕn khÝch ngêi lao ®éng chÊp hµnh kû luËt lao ®éng , ®¶m b¶o ngµy c«ng ,giê c«ng vµ n¨ng suÊt lao ®éng. - H×nh thøc tiÒn l¬ng thêi gian : Theo h×nh thøc nµy tiÒn l¬ng tr¶ cho ngêi lao ®éng tÝnh theo thêi gian lµm viÖc ,cÊp bËc hoÆc chøc danh vµ thang l¬ng theo quy ®Þnh.Tuú theo yªu cÇu vµ tr×nh ®é qu¶n lý thêi gian lao ®éng cña doanh nghiÖp ,tÝnh tr¶ l¬ng theo thêi gian cã thÓ thùc hiÖn theo 2 c¸ch : L¬ng thêi gian gi¶n ®¬n va l¬ng thêi gian cã thëng . -L¬ng thêi gian gi¶n ®¬n :lµ tiÒn l¬ng ®îc tÝnh theo thêi gian lµm viÖc vµ ®¬n gi¸ l¬ng thêi gian gi¶n ®¬n ®îc chia thµnh : + L¬ng th¸ng : TiÒn l¬ng tr¶ cho ngêi lao ®éng theo thang l¬ng quy ®Þnh gåm tiÒn l¬ng cÊp bËc vµ c¸c kho¶n phô cÊp (nÕu cã). L¬ng th¸ng th¬ng ®îc ¸p dông tr¶ cho nh©n viªn lµm c«ng t¸c qu¶n lý hµnh chÝnh ,qu¶n lý kinh tÕ vµ c¸c nh©n viªn thuéc c¸c nghµnh ho¹t ®éng kh«ng cã tÝnh chÊt s¶n xuÊt. + L¬ng ngµy : §îc tÝnh b»ng c¸ch lÊy l¬ng th¸ng chia cho sè ngµy lµm viÖc theo chÕ ®é .L¬ng ngµy lµm c¨n cø ®Ó tÝnh tî cÊp BHXH ph¶i tr¶ c«ng nh©n viªn tÝnh tr¶ l¬ng cho c«ng nh©n viªn trong nh÷ng ngµy héi häp, häc tËp,tr¶ l¬ng theo hîp ®ång. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 + L¬ng giê : §îc tÝnh b¾ng c¸ch lÊy l¬ng ngµy chia cho sè giê lµm viÖc trong ngµy theo chÕ ®é .L¬ng giê thêng lµm c¨n cø ®Ó tÝnh phô cÊp lµm thªm giê . L¬ng thêi gian cã thëng : lµ h×nh thøc tiÒn l¬ng gi¶n ®¬n kÕt hîp víi chÕ ®é tiÒn thëng trong s¶n xuÊt. H×nh thøc tiÒn l¬ng thêi gian mÆc dï ®· tÝnh ®Õn thêi gian lµm viÖc thùc tÕ ,tuy nhiªn nã cßn h¹n chÕ nhÊt ®Þnh ®ã lµ cha g¾n liÒn tiÒn l¬ng víi chÊt lîng,vµ kÕt qu¶ lao ®éng .V× vËy ,doanh nghiÖp cÇn ph¶i kÕt hîp víi c¸c biÖn ph¸p khuyÕn khÝch vËt chÊt ,kiÓm tra chÊp hµnh kû luËt lao ®éng nh»m t¹o cho ngêi lao ®éng tù gi¸c lµm viÖc ,lµm viÖc cã lû luËt vµ n¨ng suÊt cao. - H×nh thøc l¬ng s¶n phÈm : Theo h×nh thøc nµy ,tiÒn l¬ng tr¶ cho ngêi lao ®éng ®îc tÝnh theo sè lîng ,chÊt lîng cña s¶n phÈm hoµn thµnh hoÆc c«ng viÖc ®· lµm xong ®îc nghiÖm thu. §Ó tiÕn hµnh tr¶ l¬ng theo s¶n phÈm cÇn ph¶i x©y dùng ®îc ®Þnh møc lao ®éng , ®¬n gi¸ l¬ng hîp lý tr¶ cho tõng lo¹i s¶n phÈm c«ng viÖc hoÆc c¬ quan cã thÈm quyÒn phª duyÖt,ph¶i kiÓm tra nghiÖm thu s¶n phÈm chÆt chÏ. H×nh thøc tiÒn l¬ng s¶n phÈm gåm : + Tr¶ l¬ng theo s¶n phÈm trùc tiÕp :Lµ h×nh thøc tiÒn l¬ng tr¶ cho ngêi lao ®éng ®îc tÝnh theo sè lîng s¶n phÈm hoµn thµnh ®óng quy c¸ch phÈm chÊt vµ ®¬n gi¸ l¬ng s¶n phÈm ( kh«ng h¹n chÕ sè lîng s¶n phÈm hoµn thµnh). §©y lµ h×nh thøc ®îc c¸c doanh nghiÖp sö dông phæ biÕn ®Ó tÝnh l¬ng ph¶i tr¶ cho c«ng nh©n trùc tiÕp s¶n xuÊt hµng lo¹t s¶n phÈm. Tr¶ l¬ng theo s¶n phÈm gi¸n tiÕp : §îc ¸p dông ®Ó tr¶ l¬ng cho c«ng nh©n lµm c¸c c«ng viÖc phôc vô s¶n xuÊt ë c¸c bé phËn (ph©n xëng ) s¶n xuÊt nh : c«ng nh©n vËn chuyÓn nguyªn vËt liÖu ,thµnh phÈm ,b¶o dìng m¸y mãc thiÕt bÞ.Trong c¸c trêng hîp nµy ,c¨n cø vµo kÕt qu¶ s¶n xuÊt cña lao ®éng trùc tiÕp (c«ng nh©n trùc tiÕp s¶n xuÊt ) ®Ó tÝnh l¬ng cho lao ®éng phôc vô s¶n xuÊt . + Tr¶ l¬ng theo s¶n phÈm cã thëng : Lµ kÕt hîp tr¶ l¬ng theo s¶n phÈm trùc tiÕp hoÆc gi¸n tiÕp vµ chÕ ®é tiÒn thëng trong s¶n xuÊt ( thëng tiÕt kiÖm vËt t,thëng t¨ng n¨ng suÊt lao ®éng ,n©ng cao chÊt lîng s¶n phÈm ) + Tr¶ l¬ng theo s¶n phÈm luü tiÕn : Theo h×nh thøc nµy tiÒn l¬ng tr¶ cho ngêi lao ®éng gåm tiÒn l¬ng tÝnh theo s¶n phÈm trùc tiÕp vµ tiÒn l¬ng tÝnh theo lû lÖ luü tiÕn c¾n cø vµo møc ®é vît ®Þnh møc lao ®éng cña hä.H×nh thøc nµy nªn ¸p dông ë nh÷ng kh©u s¶n xuÊt quan träng cÇn thiÕt ph¶i ®Èy nhanh tiÕn ®é s¶n xuÊt Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 hoÆc cÇn ®éng viªn c«ng nh©n ph¸t huy s¸ng kiÕn ,ph¸ vì ®Þnh møc lao ®éng cò . + Tr¶ l¬ng kho¸n theo s¶n phÈm cèi cïng : TiÒn l¬ng ®îc tÝnh theo ®¬n gi¸ tæng hîp cho s¶n phÈm hoµn thµnh ®Õn c«ng viÖc cuèi cïng .H×nh thøc tiÒn l¬ng nµy ¸p dông cho tõng bé phËn s¶n xuÊt. + Tr¶ l¬ng theo h×nh thøc tËp thÓ : Theo h×nh thøc nµy tríc hÕt tÝnh tiÒn l¬ng cho c¶ tËp thÓ ( tæ) sau ®ã tiÕn hµnh chia l¬ng cho tõng ngêi trong tËp thÓ theo c¸c ph¬ng ph¸p sau: - Ph¬ng ph¸p chia l¬ng s¶n phÈm tËp thÓ theo thêi gian lµm viÖc vµ cÊp bËc kü thuËt : Theo ph¬ng ph¸p nµy tiÒn l¬ng s¶n phÈm tËp thÓ ®îc chia lµm 2 phÇn: * PhÇn tiÒn l¬ng phï hîp víi l¬ng cÊp bËc ®îc ph©n chia cho tõng ngêi theo hÖ sè l¬ng cÊp bËc (hoÆc møc l¬ng cÊp bËc) vµ thêi gian lµm viÖc thùc tÕ cña tõng ngêi. * PhÇn tiÒn l¬ng s¶n phÈm cßn l¹i ®îc chia theo kiÓu b×nh c«ng chÊm ®iÓm. Ph¬ng ph¸p nµy ¸p dông trong trêng hîp cÊp bËc c«ng viÖc ®îc giao vµ cã sù chªnh lÖch vÒ n¨ng suÊt lao ®éng gi÷a c¸c thµnh viªn trong tËp thÓ. + Ph¬ng ph¸p chia l¬ng theo b×nh c«ng chÊm ®iÓm: ¸p dông trong trêng hîp c«ng nh©n lµm viÖc æn ®Þnh, kü thuËt ®¬n gi¶n, chªnh lÖch vÒ n¨ng suÊt lao ®éng gi÷a c¸c thµnh viªn trong tËp thÓ chñ yÕu do th¸i ®é lao ®éng vµ søc khoÎ quyÕt ®Þnh. H×nh thøc tiÒn l¬ng s¶n phÈm qu¸n triÖt ®îc c¸c nguyªn t¾c ph©n phèi theo lao ®éng, tiÒn l¬ng g¾n chÆt víi sè lîng, chÊt lîng lµ kÕt qu¶ lao ®éng, do ®ã kÝch thÝch ngêi lao ®éng trong c«ng viÖc n©ng cao n¨ng suÊt lao ®éng, t¨ng chÊt lîng s¶n phÈm. *) §èi víi phô cÊp tr¸ch nhiÖm (PCTN) th× ®îc tÝnh theo tû lÖ quy ®Þnh so víi tæng tiÒn l¬ng s¶n phÈm. ë c¸c tæ may th× chØ cã 3 ngêi ®îc hëng PCTN ®ã lµ: tæ trëng ( 0,5%), nh©n viªn kü thuËt(0,25%), thu ho¸(0,25%). So víi tæng tiÒn l¬ng s¶n phÈm cña c¶ tæ. C¸c kho¶n tiÒn thëng, tiÒn ¨n ca... ®îc tËp hîp theo thùc tÕ ph¸t sinh. *) C¸c kho¶n trÝch theo l¬ng: C¸c kho¶n trÝch theo l¬ng bao gåm BHXH, BHYT, KPC§ ®îc trÝch theo tiÒn l¬ng cña c«ng nh©n s¶n xuÊt theo chÕ ®é quy ®Þnh. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Cuèi th¸ng kÕ to¸n tiÕn hµnh trÝch BHXH, BHYT, KPC§ vµo chi phÝ theo tû lÖ sau: - 15% BHXH ®îc tÝnh theo l¬ng cÊp bËc - 2% BHYT ®îc tÝnh theo l¬ng cÊp bËc - 2% KPC§ ®îc tÝnh theo l¬ng thùc tÕ( l¬ng s¶n phÈm) 1.4.2 Quü l¬ng, quü BHXH, BHYT, KPC§. 1.4.2.1 Quü l¬ng. Quü tiÒn l¬ng cña Doanh nghiÖp lµ toµn bé sè tiÒn l¬ng tr¶ cho c«ng nh©n viªn cña doanh nghiÖp do doanh nghiÖp qu¶n lý sö dông vµ chi tr¶ l¬ng. Quü l¬ng cña doanh nghiÖp gåm: - TiÒn l¬ng tr¶ cho ngêi lao ®éng trong thêi gian lµm viÖc thùc tÕ (l¬ng thêi gian, l¬ng s¶n phÈm) - C¸c kho¶n phô cÊp thêng xuyªn, phô cÊp häc nghÒ, phô cÊp th©m niªn, phô cÊp lµm ®ªm, thªm giê, phô cÊp tr¸ch nhiÖm, phô cÊp khu vùc, phô cÊp dËy nghÒ, phu cÊp c«ng t¸c lu ®éng, phô cÊp cho nh÷ng ngêi lµm c«ng t¸c khoa häc – kü thuËt cã tµi n¨ng. - TiÒn l¬ng tr¶ cho ngêi lao ®éng trong thêi gian ngõng s¶n xuÊt do nh÷ng nguyªn nh©n kh¸ch quan, thêi gian ®i häc, nghØ phÐp.... - TiÒn l¬ng tr¶ cho c«ng nh©n lµm ra s¶n phÈm háng trong ph¹m vi chÕ ®é quy ®Þnh. VÒ ph¬ng diÖn h¹ch to¸n kÕ to¸n, quü l¬ng cña doanh nghiÖp ®îc chia thµnh 02 lo¹i: TiÒn l¬ng chÝnh vµ tiÒn l¬ng phô TiÒn l¬ng chÝnh: lµ tiÒn l¬ng tr¶ cho ngêi lao ®éng trong thêi gian hä thùc hiÖn nhiÖm vô chÝnh gåm tiÒn l¬ng cÊp bËc, c¸c kho¶n phô cÊp (Phô cÊp lµm ®ªm, phô cÊp lµm thªm giê...) TiÒn l¬ng phô: Lµ tiÒn l¬ng tr¶ cho ngêi lao ®éng trong thêi gian hä thùc hiÖn nhiÖm vô kh¸c ngoµi nhiÖm vô chÝnh cña hä, thêi gian ngêi lao ®éng nghØ phÐp, nghØ lÔ tÕt, héi häp, nghØ v× ngõng s¶n xuÊt.... ®îc hëng theo chÕ ®é. Trong c«ng t¸c h¹ch to¸n kÕ to¸n, tiÒn l¬ng chÝnh cña c«ng nh©n s¶n xuÊt ®îc h¹ch to¸n trùc tiÕp vµo chi phÝ s¶n xuÊt tõng lo¹i s¶n phÈm, tiÒn l¬ng phô cña c«ng nh©n s¶n xuÊt ®îc h¹ch to¸n vµ ph©n bæ gi¸n tiÕp vµo chi phÝ s¶n xuÊt c¸c lo¹i s¶n phÈm cã liªn quan theo tiªu thøc ph©n bæ thÝch hîp. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 1.4.2.2 Quü b¶o hiÓm x· héi Quü BHXH ®îc h×nh thµnh do viÖc trÝch lËp theo tØ lÖ quy ®Þnh trªn tiÒn l¬ng ph¶i tr¶ c«ng nh©n viªn trong kú theo chÕ ®é hiÖn hµnh. Hµng th¸ng doanh nghiÖp tiÕn hµnh trÝch lËp quü b¶o hiÓm x· héi theo tØ lÖ 20% trªn tæng sè tiÒn l¬ng thùc tÕ ph¶i tr¶ c«ng nh©n viªn trong th¸ng trong ®ã 15% tÝnh vµo chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh cña c¸c ®èi tîng sö dông lao ®éng, 5% trõ vµo l¬ng cña ngêi lao ®éng. Quü BHXH ®îc trÝch lËp nh»m trî cÊp c«ng nh©n viªn cã tham gia ®ãng gãp quü. Trong trêng hîp hä bÞ mÊt kh¶ n¨ng lao ®éng cô thÓ: Trî cÊp c«ng nh©n èm ®au, thai s¶n - Trî cÊp c«ng nh©n viªn khi vÒ hu, mÊt søc lao ®éng - Trî cÊp c«ng nh©n viªn vÒ kho¶n tiÒn mÆt - Chi c«ng t¸c qu¶n lý quü BHXH Theo chÕ ®é hiÖn hµnh, toµn bé sè trÝch BHXH ®îc nép lªn c¬ quan qu¶n lý quü b¶o hiÓm ®Ó chi tr¶ c¸c trêng hîp nghØ hu, nghØ mÊt søc lao ®éng.ë t¹i doanh nghiÖp, hµng th¸ng doanh nghiÖp trùc tiÕp chi tr¶ b¶o hiÓm x· héi cho c«ng nh©n viªn bÞ ®au èm, thai s¶n... Trªn c¬ së c¸c chøng tõ hîp lý, hîp lÖ (PhiÕu nghØ h ëng b¶o hiÓm x· héi vµ c¸c chøng tõ gèc kh¸c). Cuèi th¸ng, cuèi quý doanh nghiÖp ph¶i thanh quyÕt to¸n víi c¬ quan chñ qu¶n qu¶n lý BHXH. 1.4.2.3 Quü b¶o hiÓm y tÕ Quü BHYT ®îc h×nh thµnh tõ viÖc trÝch lËp theo tØ lÖ quy ®Þnh trªn tiÒn l¬ng ph¶i tr¶ cho c«ng nh©n viªn trong kú. Theo chÕ ®é hiÖn hµnh, doanh nghiÖp trÝch quü BHYT theo tØ lÖ 3% trªn tæng sè l¬ng thùc tÕ ph¶i tr¶ c«ng nh©n viªn trong th¸ng. Trong ®ã 2% tÝnh vµo chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh cña c¸c ®èi tîng sö dông lao ®éng 1% trõ vµo l¬ng cña ngêi lao ®éng. Quü BHYT ®îc trÝch lËp ®Ó tµi trî cho ngêi lao ®éng cã tham gia ®ãng quü trong c¸c ho¹t ®éng kh¸m, ch÷a bÖnh.... Theo chÕ ®é hiÖn hµnh toµn bé quü BHYT ®îc lËp lªn c¬ quan chuyªn m«n chuyªn tr¸ch ®Ó qu¶n lý vµ trî cÊp cho ngêi lao ®éng th«ng qua m¹ng líi y tÕ. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 1.4.2.4 Kinh phÝ c«ng ®oµn: §îc h×nh thµnh tõ viÖc trÝch lËp theo tØ lÖ quy ®Þnh trªn tiÒn l¬ng ph¶i tr¶ c«ng nh©n viªn trong kú Theo chÕ ®é hiÖn hµnh, hµng th¸ng doanh nghiÖp trÝch 2% kinh phÝ c«ng ®oµn trªn tæng sè tiÒn l¬ng thùc tÕ ph¶i tr¶ c«ng nh©n viªn trong th¸ng vµ tÝnh hÕt vµo chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh cña c¸c ®èi tîng sö dông lao ®éng. Toµn bé sè kinh phÝ c«ng ®oµn trÝch ®îc mét phÇn nép lªn c¬ quan c«ng ®oµn cÊp trªn, mét phÇn ®Ó l¹i doanh nghiÖp ®Ó chi tiªu cho ho¹t ®éng c«ng ®oµn t¹i doanh nghiÖp . Kinh phÝ c«ng ®oµn ®îc trÝch lËp ®Ó phôc vô chi tiªu ho¹t ®éng cña tæ chøc c«ng ®oµn nh»m ch¨m lo, b¶o vÖ quyÒn lîi cho ngêi lao ®éng. 1.5 H¹ch to¸n lao ®éng, tÝnh l¬ng vµ c¸c kho¶n trî cÊp BHXH. 1.5.1- H¹ch to¸n lao ®éng 1.5.1.1 H¹ch to¸n s¶n lîng lao ®éng §Ó qu¶n lý lao ®éng vÒ mÆt sè lîng, c¸c doanh nghiÖp sö dông sæ s¸ch lao ®éng. Sè nµy do phßng lao ®éng tiÒn l¬ng ( lËp chung cho toµn doanh nghiÖp vµ lËp riªng cho tõng bé phËn ) nh»m n¾m ch¾c t×nh h×nh ph©n bæ, sö dông lao ®éng hiÖn cã trong doanh nghiÖp. Bªn c¹nh ®ã, doanh nghiÖp cßn c¨n cø vµo sæ lao ®éng ( më riªng cho tõng ngêi lao ®éng) ®Ó qu¶n lý nh©n sù c¶ vÒ sè lîng vµ chÊt lîng lao ®éng, vÒ biÕn ®éng vµ chÊp hµnh chÕ ®é ®èi víi lao ®éng.Muèn qu¶n lý vµ n©ng cao hiÖu qu¶ sö dông lao ®éng, cÇn ph¶i tæ chøc h¹ch to¸n viÖc sö dông thêi gian lao ®éng vµ kÕt qu¶ lao ®éng. 1.5.1.2 H¹ch to¸n thêi gian lao ®éng lµ: B¶ng chÊm c«ng(Xem mÉu ë díi): B¶ng chÊm c«ng ®îc lËp riªng cho tõng bé phËn, tæ, ®éi lao ®éng s¶n xuÊt, trong ®ã ghi râ ngµy lµm viÖc, nghØ viÖc cña mçi ngêi lao ®éng, b¶ng chÊm c«ng do tæ trëng ( hoÆc trëng c¸c phßng ban ) trùc tiÕp ghi vµ ®Ó n¬i c«ng khai ®Ó c«ng nh©n viªn chøc gi¸m s¸t thêi gian lao ®éng cña tõng ngêi. Cuèi th¸ng b¶ng chÊm c«ng ®îc dïng ®Ó tæng hîp thêi gian lao ®éng vµ tÝnh l¬ng cho tõng bé phËn, tæ, ®éi s¶n xuÊt. Tªn STT NV 1 2 BiÓu 1: B¶ng chÊm c«ng 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 Tæng NC KÝ hiÖu chÊm c«ng: x: §ang ®i lµm; K3: Lµm ca 3; WK: NghØ lÔ, T7,CN; TS: NghØ thai s¶n; P: NghØ phÐp; C§: NghØ chÕ ®é; O: èm,®iÒu dìng; Ro: NghØ kh«ng l¬ng; Co: Con èm; TN: Tai n¹n; L§: Lao ®éng Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 nghÜa vô; H: Héi nghÞ, häc tËp; 1.5.1.3 §Ó h¹ch to¸n kÕt qu¶ lao ®éng: KÕ to¸n sö dông c¸c lo¹i chøng tõ ban ®Çu kh¸c nhau, tuú theo lo¹i h×nh vµ ®Æc ®iÓm s¶n xuÊt ë tõng doanh nghiÖp. MÆc dï sö dông c¸c mÉu chøng tõ kh¸c nhau, nhng c¸c chøng tõ nµy ®Òu bao gåm c¸c néi dung cÇn thiÕt nh tªn c«ng nh©n, tªn c«ng viÖc hoÆc s¶n phÈm, thêi gian lao ®éng, sè lîng vµ s¶n phÈm hoµn thµnh nghiÖm thu, kú h¹n vµ chÊt lîng c«ng viÖc hoµn thµnh... §ã chÝnh lµ c¸c b¸o c¸o vÒ kÕt qu¶ nh “phiÕu giao nhËn s¶n phÈm”, “phiÕu kho¸n”, “hîp ®ång giao kho¸n”, “phiÕu b¸o lµm thªm giê”, “phiÕu x¸c nhËn s¶n phÈm hoÆc c«ng viÖc hoµn thµnh”, “b¶ng kª n¨ng xuÊt tæ”, “b¶ng kª khèi lîng c«ng viÖc hoµn thµnh”, “b¶ng kª s¶n lîng tõng ngêi”... Chøng tõ h¹ch to¸n lao ®éng ph¶i do ngêi lËp ( tæ trëng ) ký, c¸n bé kiÓm tra, kü thuËt x¸c nhËn ®îc l·nh ®¹o duyÖt y ( qu¶n ®èc ph©n xëng, trëng bé phËn) sau ®ã chøng tõ nµy ®îc chuyÓn cho nh©n viªn h¹ch to¸n ph©n xëng ®Ó tæng hîp kÕt qu¶ lao ®éng toµn ®¬n vÞ, råi chuyÓn vÒ phßng lao ®éng tiÒn l¬ng x¸c nhËn. Cuèi cïng chuyÓn vÒ phßng kÕ to¸n doanh nghiÖp ®Ó tÝnh l¬ng, tÝnh thëng, ®Ó tæng hîp kÕt qu¶ lao ®éng, t¹i mçi ph©n xëng, bé phËn s¶n xuÊt, nh©n viªn h¹ch to¸n ph©n xëng ph¶i më sæ tæng hîp kÕt qu¶ lao ®éng , trªn c¬ së c¸c chøng tõ h¹ch to¸n kÕt qu¶ lao ®éng do c¸c tæ göi ®Õn, hµng ngµy (hoÆc ®Þnh kú) nh©n viªn h¹ch to¸n ph©n xëng ghi kÕt qu¶ lao ®éng cña tõng ngêi, tõng bé phËn vµo sæ vµ céng sæ, lËp l¸o c¸o kÕt qu¶ lao ®éng göi cho c¸c bé phËn qu¶n lý liªn quan. Phßng kÕ to¸n doanh nghiÖp còng ph¶i më sæ tæng hîp kÕt qu¶ lao ®éng, ®Ó tæng hîp kÕt qu¶ chung toµn doanh nghiÖp. 1.5.2- TÝnh l¬ng vµ trî cÊp BHXH ph¶i tr¶ cho ngêi lao ®éng. ViÖc tÝnh l¬ng, trî cÊp BHXH vµ c¸c kho¶n kh¸c ph¶i tr¶ cho ngêi lao ®éng ®îc thùc hiÖn t¹i phßng kÕ to¸n cña doanh nghiÖp. Hµng th¸ng c¨n cø vµo c¸c tµi liÖu h¹ch to¸n vÒ thêi gian, kÕt qu¶ lao ®éng vµ chÝnh s¸ch x· héi vÒ lao ®éng, tiÒn l¬ng, BHXH. Do Nhµ níc ban hµnh, kÕ to¸n tÝnh tiÒn l¬ng, trî cÊp BHXH vµ c¸c kho¶n ph¶i tr¶ cho ngêi lao ®éng. - C¨n cø vµo c¸c chøng tõ nh “ b¶ng chÊm c«ng”, “phiÕu x¸c nhËn s¶n phÈm hoÆc c«ng viÖc hoµn thµnh”, “ hîp ®ång giao kho¸n”, kÕ to¸n tÝnh tiÒn l¬ng thêi gian, l¬ng s¶n phÈm, tiÒn ¨n ca cho ngêi lao ®éng. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 TiÒn l¬ng ®îc tÝnh riªng cho tõng ngêi vµ tæng hîp theo tõng bé phËn sö dông lao ®éng vµ ph¶n ¸nh vµo “ b¶ng thanh to¸n tiÒn l¬ng “ lËp cho bé phËn ®ã . - C¨n cø vµo c¸c chøng tõ “phiÕu nghØ hëng BHXH”, “biªn b¶n ®iÒu tra tai n¹n lao ®éng”... KÕ to¸n tÝnh trî cÊp BHXH ph¶i tr¶ c«ng nh©n viªn vµ ph¶n ¸nh vµo “b¶ng thanh to¸n BHXH”. - §èi víi c¸c kho¶n tiÒn thëng cña c«ng nh©n viªn, kÕ to¸n cÇn tÝnh to¸n vµ lËp b¶ng “ thanh to¸n tiÒn thëng” ®Ó theo dâi vµ chi tr¶ ®óng qui ®Þnh. C¨n cø vµo “ b¶ng thanh to¸n tiÒn l¬ng” cña tõng bé phËn ®Ó chi tr¶, thanh to¸n tiÒn l¬ng cho c«ng nh©n viªn, ®ång thêi tæng hîp tiÒn l¬ng ph¶i tr¶ trong kú. Theo tõng ®èi tîng sö dông lao ®éng, tÝnh to¸n trÝch BHXH, BHYT, KPC§, theo tØ lÖ quy ®Þnh.KÕt qu¶ tæng hîp, tÝnh to¸n ®îc ph¶n ¸nh trong “B¶ng ph©n bæ tiÒn l¬ng vµ BHXH”. 1.6 KÕ to¸n tæng hîp tiÒn l¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch theo l¬ng. 1.6.1- Tµi kho¶n sö dông. §Ó theo dâi t×nh h×nh h¹ch to¸n tiÒn l¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch theo l¬ng. T×nh h×nh trÝch nép, sö dông quü BHXH, KPC§ ... KÕ to¸n sö dông c¸c tµi kho¶n sau. * TK 334 : “ Ph¶i tr¶ c«ng nh©n viªn” : dïng ®Ó ph¶n ¸nh c¸c kho¶n thanh to¸n víi c«ng nh©n viªn cña doanh nghiÖp vÒ tiÒn l¬ng, tiÒn c«ng, phô cÊp BHXH, tiÒn l¬ng vµ c¸c kho¶n kh¸c thuéc vÒ thu nhËp cña hä. Bªn nî : - C¸c kho¶n khÊu trõ vµo tiÒn c«ng, tiÒn l¬ng cña CNV - TiÒn l¬ng , tiÒn c«ng vµ c¸c kho¶n kh¸c ®· tr¶ cho CNV. - KÕt chuyÓn tiÒn l¬ng c«ng nh©n viªn chøc cha lÜnh Bªn cã : TiÒn l¬ng, tiÒn c«ng vµ c¸c kho¶n kh¸c ph¶i tr¶ cho c«ng nh©n viªn chøc . D nî : ( nÕu cã): Sè tr¶ thõa cho c«ng nh©n viªn. D cã : TiÒn l¬ng, tiÒn c«ng vµ c¸c kho¶n kh¸c cßn ph¶i tr¶ c«ng nh©n viªn * TK338: “ph¶i tr¶ ph¶i nép kh¸c”: Dïng ®Ó ph¶n ¸nh c¸c kho¶n ph¶i tr¶ vµ ph¶i nép cho c¬ quan ph¸p luËt, cho c¸c tæ chøc, ®oµn thÓ x· héi, cho cÊp trªn vÒ KPC§, BHXH, BHYT, c¸c kho¶n khÊu trõ vµo l¬ng theo quyÕt ®Þnh cña toµ ¸n (quyÒn nu«i con khi ly dÞ) nu«i con ngoµi gi¸ thó,...) gi¸ trÞ tµo s¶n thõa chê Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 sö lý, c¸c kho¶n vay mîn t¹m thêi, nhËn ký quü , kÝ cîc ng¾n h¹n, c¸c kho¶n thu hé, gi÷ hé. Bªn nî : - C¸c kho¶n ®· nép cho c¬ quan qu¶n lý c¸c quü. - C¸c kho¶n ®· chi vÒ kinh phÝ c«ng ®oµn. - Xö lý gi¸ trÞ tµi s¶n thõa. - KÕt chuyÓn doanh thu nhËn tríc vµo doanh thu b¸n hµng tõng quý, tõng kú. - C¸c kho¶n ®· tr¶, ®· nép kh¸c. Bªn cã : - TrÝch KPC§, BHXH, BHYT theo tØ lÖ kh¸c. - Tæng sè doanh thu nhËn tríc, ph¸t sinh trong kú. - C¸c kho¶n ph¶i nép, ph¶i tr¶ hay thu hé. - Gi¸ trÞ tµi s¶n chê sö lý. - Sè ®· nép, ®· tr¶ lín h¬n sè ph¶i nép, ph¶i tr¶ ®îc hoµn l¹i. D nî( nÕu cã ): Sè tr¶ thõa, nép thõa, vît chi cha ®îc thanh to¸n. D cã: Sè tiÒn cßn ph¶i tr¶, ph¶i nép vµ gi¸ trÞ tµi s¶n thõa chê xö lý. TK 338 chi tiÕt lµm 6 tµi kho¶n. - 3381: Tµi s¶n thêi chê gi¶i quyÕt . - 3382: Kinh phÝ c«ng ®oµn. - 3383: B¶o hiÓm x· héi. - 3384: B¶o hiÓm y tÕ. - 3387: Doanh thu nhËn tríc. - 3388: Ph¶i nép kh¸c. Ngoµi ra kÕ to¸n cßn sö dông mét sè tµi kho¶n kh¸c cã liªn quan trong qu¸ tr×nh h¹ch to¸n nh TK 111,112,138,... 1.6.2- KÕ to¸n tæng hîp tiÒn l¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch theo l¬ng. 1.6.2.1 Tæng hîp, ph©n bæ tiÒn l¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch theo l¬ng. Hµng th¸ng kÕ to¸n tiÕn hµnh tæng hîp tiÒn l¬ng ph¶i tr¶ trong th¸ng theo tõng ®èi tîng sö dông vµ tÝnh to¸n c¸c kho¶n BHXH, BHYT vµ KPC§ theo quy ®Þnh, theo c¶ sæ c¸c chøng tõ vÒ lao ®éng, tiÒn l¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch theo l¬ng. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 KÕ to¸n ghi vµo c¸c cét t¬ng øng thuéc TK334 ë dßng thÝch hîp.C¨n cø vµo tiÒn l¬ng ph¶i tr¶ thùc tÕ vµo tØ lÖ quy ®Þnh vÒ trÝch kho¶n BHXH, BHYT, KPC§ ë c¸c dßng thÝch hîp, sè liÖu b¶ng ph©n bæ tiÒn l¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch theo l¬ng ®îc sö dông cho kÕ to¸n tËp hîp cho chi phÝ s¶n xuÊt ghi vµo c¸c sæ kÕ to¸n liªn quan. KÕ to¸n tæng hîp tiÒn l¬ng sö dông TK 334 : ph¶i tr¶ c«ng nh©n viªn vµ c¸c tµi kho¶n kh¸c cã liªn quan 1.6.2.2 Ph¬ng ph¸p h¹ch to¸n - Hµng th¸ng c¨n cø vµo b¶ng thanh to¸n tiÒn l¬ng vµ c¸c chøng tõ liªn quan kh¸c kÕ to¸n tæng hîp sè tiÒn l¬ng ph¶i tr¶ c«ng nh©n viªn vµ ph©n bæ vµo chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh theo tõng ®èi tîng sö dông lao ®éng viÖc ph©n bæ thùc hiÖn trªn c¸c “ b¶ng ph©n bæ tiÒn l¬ng vµ BHXH” kÕ to¸n ghi: Nî TK 622 : Chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp Nî TK 627: Chi phÝ s¶n xuÊt chung Nî TK 641 : Chi phÝ b¸n hµng Nî TK 642 : chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp Nî TK 241 : XDCB dë dang Cã TK 334,338, 335 : Ph¶i tr¶ c«ng nh©n viªn, ph¶i tr¶, ph¶i nép kh¸c,CPPT ( Néi dung cña b¶ng xem trang sau) - TÝnh tiÒn thëng ph¶i tr¶ c«ng nh©n viªn trong th¸ng ,ghi : + Trêng hîp thëng cuèi n¨m, thëng cuèi kú: Nî TK 431 ( 4311) : Quü khen thëng, phóc lîi Cã TK 334 : Ph¶i tr¶ c«ng nh©n viªn + Trêng hîp thëng s¸ng kiÕn c·i tiÕt kü thuËt, thëng tiÕt kiÖm vËt t, thëng n¨ng suÊt lao ®éng : Nî TK 627,621, 622.. Nî TK 642 : Chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp Cã TK 334 : Ph¶i tr¶ c«ng nh©n viªn BiÓu 2: B¶ng ph©n bæ tiÒn l¬ng vµ b¶o hiÓm x· héi Th¸ng n¨m Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 TT TK ghi Cã TK 334: Ph¶i tr¶ CNV TiÒn l¬ng TK ghi Nî 1 2 3 4 5 6 7 8 C¸c kho¶ n phô cÊp C¸c Kho¶ n kh¸c TK 338: Ph¶i tr¶, ph¶i nép kh¸c Cén g cã 334 KPC § 3382 BHX H 3383 BHY T 3384 Cén g cã 338 TK 335: Tæng CPPT céng TK 622: CPNCTT PX(S¶n phÈm..) PX(S¶n phÈm..) TK 627: CPSX chung PX(S¶n phÈm..) PX(S¶n phÈm..) TK: 641 TK: 642 TK:241 TK: 335 TK: 431 TK: 334 Tæng céng - TiÒn ¨n ca ph¶i tr¶ cho ng êi lao ®éng tham gia vµo ho¹t ®éng kinh doanh cña doanh nghiÖp, kÕ to¸n ghi: Nî TK 622,627,641,642... Cã TK 334 : Ph¶i tr¶ c«ng nh©n viªn 3381 : Tµi s¶n thõa chê gi¶i quyÕt 3382 : Kinh phÝ c«ng ®oµn. 3383 : BHXH 3384 : BHYT 3387 : Doanh thu nhËn tríc. 3388 : Ph¶i tr¶, ph¶i nép kh¸c. + BHXH, BHYT khÊu trõ vµo tiÒn l¬ng c«ng nh©n viªn : Nî TK 334 : Ph¶i tr¶ c«ng nh©n viªn Cã TK 338 : Ph¶i tr¶, ph¶i nép kh¸c. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 3381 : Tµi s¶n thõa chê gi¶i quyÕt 3382 : Kinh phÝ c«ng ®oµn. 3383 : BHXH 3384 : BHYT 3387 : Doanh thu nhËn tríc. 3388 : Ph¶i tr¶, ph¶i nép kh¸c. + TÝnh trî cÊp BHXH ph¶i tr¶ c«ng nh©n viªn trong trêng hîp c«ng nh©n viªn bÞ èm ®au, thai s¶n , ghi. Nî TK 338 ( 3383) : Ph¶i tr¶ , ph¶i nép kh¸c Cã TK 334 : Ph¶i tr¶ c«ng nh©n viªn + Nép BHXH, BHYT, KPC§ cho c¬ quan chuyªn tr¸ch. Nî TK 338 : Ph¶i tr¶, ph¶i nép kh¸c Cã TK 111, 112: TiÒn mÆt, TGNH. + chØ tiªu sö dông kinh phÝ c«ng ®oµn t¹i doanh nghiÖp Nî TK 338 ( 3382) : Ph¶i tr¶ , ph¶i nép kh¸c Cã TK 111 : tiÒn mÆt. S¬ ®å2: h¹ch to¸n thanh to¸n BHXH, BHYT, KPC§ TK334 sè BHXH ph¶i tr¶ trùc tiÕp cho cnvc TK338 TK622, 627, 642 trÝch kpc®, BHXH, BHYT theo tû lÖ quy ®Þnh tÝnh vµo chi phÝ kinh doanh (19%) TK 111, 112 nép KPC§, BHXH, BHYT cho c¬ quan qu¶n lý sæ BHXH, KPC§ chi KPC§ t¹i c¬ së TK 111, 112 Thu BHYT, BHXH, theo tû lÖ quy ®Þnh do ngêi lao ®éng ®ãng (6%) sè BHXH, KPC§ nép vît ®îc cÊp l¹i Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Ch¬ng 2 Thùc tÕ kÕ to¸n tiÒn l¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch theo l¬ng t¹i c«ng ty TNHH Tiªn S¬n Thanh Ho¸ 2.1 Kh¸i qu¸t vÒ c«ng ty TNHH Tiªn S¬n Thanh Ho¸ : 2.1.1 LÞch sö h×nh thµnh c¸c nguån nh©n lùc cña c«ng ty : Qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn : C«ng ty TNHH Tiªn S¬n Thanh Ho¸ 2.1.2 Tªn giao dÞch : C«ng ty TNHH Tiªn S¬n Thanh Ho¸ §Þa chØ : sè 09 – khu c«ng nghiÖp B¾c S¬n – ThÞ X· BØm S¬n – Thanh Ho¸ §iÖn tho¹i : (037).770.304 Fax: (037).772.064 Email : tiensonth@yahoo.com- GiÊy chøng nhËn kinh doanh sè 033233 ngµy 22/7/1995 cña Së KH&§T Thanh Ho¸. - Ngµnh nghÒ kinh doanh chÝnh: DÞch vô vËn t¶i vµ xÕp dì hµng ho¸, kinh doanh th¬ng m¹i, s¶n xuÊt hµng mü nghÖ xuÊt khÈu, may mÆc c«ng nghiÖp vµ XNK hµng dÖt may.v.v… - Vèn ®iÒu lÖ: 20,8 tû VN§ - Tæng sè lao ®éng hiÖn cã: - TSC§: 30 tû VN§ 1000 ngêi; Trong ®ã: + Nhµ m¸y gç mü nghÖ: 150 ngêi + XN may S¬n Hµ: 850 ngêi - L¬ng b×nh qu©n Quý 1/2008: - CNSX hµng gç mü nghÖ: 1.200.000®/ngêi/th¸ng - ZCNSX hµng may mÆc: 1.000.000®/ngêi/th¸ng -Tham gia BHXH : TÊt c¶ ngêi L§ ký H§L§ kh«ng kú h¹n ®Òu ®îc tham gia BHXH. + ¨n ca tra 5000®/xuÊt miÔn phÝ; + Ngêi ë xa cã nhµ ë tËp thÓ: miÔn phÝ Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 2.2 NhiÖm vô s¶n xuÊt chÝnh cña doanh nghiÖp : Ngµnh nghÒ kinh doanh : S¶n xuÊt vµ kinh doanh c¸c mÆt hµng may mÆc xuÊt khÈu vµ tiªu dïng néi ®Þa, nguyªn liÖu , phô liÖu vµ c¸c thiÕt bÞ ngµnh may. S¶n phÈm s¶n xuÊt chñ yÕu gåm ¸o Jacket , bé quÇn ¸o thÓ thao , quÇn ©u vµ quÇn ¸o c¸c lo¹i ®· xuÊt khÈu vµo thÞ trêng EU , Mü , NhËt B¶n , §µi Loan , Hµn quèc... 2.3 Quy tr×nh c«ng nghÖ s¶n xuÊt : C«ng nghÖ s¶n xuÊt theo c«ng nghÖ tiªn tiÕn ®îc tiÕn hµnh khÐp kÝn tõ kh©u ®o , kiÓm tra chÊt lîng v¶i ®Õn c¾t may hoµn thµnh s¶n phÈm nhËp kho. Mçi kh©u ®Òu cã sù kiÓm tra chÊt lîng cña s¶n phÈm nghiªm ngÆt. Quy tr×nh c«ng nghÖ theo c¸c bíc sau : a .C¾t b¸n thµnh phÈm theo tr×nh tù : - KiÓm tra nguyªn liÖu - Gi¸c mÉu s¬ ®å -KCS kiÓm tra trªn bµn c¾t -NhËp kho b¸n thµnh phÈm c¾t b. C«ng nghÖ may theo tr×nh tù : - NhËn b¸n thµnh phÈm c¾t - May c¸c bé phËn chi tiÕt - L¾p r¸p c¸c bé phËn - KiÓm tra c¸c bé phËn c . Lµ , ®ãng gãi s¶n phÈm - KCS kiÓm tra chÊt lîng vµ lµ s¶n phÈm b»ng bµn lµ h¬i - §ãng hµng vµo tói PE - Chän cì vãc - §ãng thïng car ton d . §Æc ®iÓm quy tr×nh : Yªu cÇu kü thuËt chÝnh x¸c , thao t¸c thuÇn thôc , mang ®Æc tÝnh liªn tôc . Kh«ng sö dông ho¸ chÊt ®éc h¹i vµ th¶i ®éc h¹i trong c«ng nghiÖp. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368
- Xem thêm -