Tài liệu Báo cáo thực tập tốt nghiệp

  • Số trang: 26 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 34 |
  • Lượt tải: 0
hoangtuavartar

Đã đăng 29304 tài liệu

Mô tả:

Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 B¸o C¸o thùc tËp tèt nghiÖp I, Môc ®Ých , thêi gian, ®Þa ®iÓm thùc tËp tèt nghiÖp 1.1 Môc ®Ých - Th«ng qua qu¸ tr×nh thùc tËp gióp cho sinh viªn b-íc ®Çu lµm quen víi c¸c c«ng viÖc liªn quan ®Õn lÜnh vùc kü thuËt x©y dùng, kinh tÕ vµ qu¶n lý ®« thÞ mµ c¸c doanh nghiÖp, c¸c c¬ quan qu¶n lý nhµ n-íc ®ang thùc hiÖn hµng ngµy. - Gióp cho sinh viªn bæ sung nh÷ng kiÕn thøc thùc tÕ, nh÷ng kinh nghiÖm ®óc kÕt tõ thùc tÕ khi ra tr-êng cã thÓ tiÕp cËn c¸c c«ng viÖc cña ng-êi kÜ s- kinh tÕ vµ qu¶n lý ®« thÞ nhanh h¬n, ®¹t hiÖu qu¶ c«ng t¸c cao h¬n. - Th«ng qua thùc tËp chøc danh c¸n bé kinh tÕ vµ qu¶n lý ®« thÞ gióp cho sinh viªn hiÓu biÕt s©u s¾c h¬n, kh¶ n¨ng vËn dông tèt h¬n c¸c kiÕn thøc ®· häc tõ ®ã cñng cè v÷ng ch¾c h¬n lßng tin yªu nghÒ nghiÖp ®· lùa chän. 1.2 Thêi gian ,®Þa ®iÓm thùc tËp - Thêi gian thùc tËp :Tõ ngµy 3/1/2006 ®Õn 18/2/2006 NghØ tÕt tõ 23/1/2006 ®Õn 5/2/2006. - §Þa ®iÓm thùc tËp : C«ng ty cæ phÇn ®Çu t- h¹ tÇng khu c«ng nghiÖp vµ ®« thÞ sè 18 1 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 II, T×m hiÓu chung 2.1 Giíi thiÖu chung - Tªn c«ng ty : C«ng ty cæ phÇn ®Çu t- h¹ tÇng khu c«ng nghiÖp vµ ®« thÞ - sè 18 - Tªn giao dÞch quèc tÕ : No 18 urban and industrial zone infrastructure investment joint stock company - Tªn viÕt t¾t : Hanoi.CT18 - Trô së : Sè 193-195 Kh©m Thiªn, QuËn §èng §a – Hµ Néi - §iÖn tho¹i : (84-4) 5565701 – 5.556509 – 5.565514 - Fax : (84-4) 5.565498 - Tæng sè c¸n bé toµn c«ng ty : 1.120 ng-êi. 1- C¬ cÊu lao ®éng : + Gi¸n tiÕp : 145 ng-êi + Trùc tiÕp s¶n xuÊt : 975 ng-êi 2- Ph©n lo¹i tr×nh ®é nghiÖp vô + Tr×nh ®é ®¹i häc : 105 ng-êi + Tr×nh ®é trung cÊp : 40 ng-êi + C«ng nh©n kü thuËt vµ c«ng nh©n hîp ®ång lao ®éng : 975 ng-êi 2.2 Qu¸ tr×nh ph¸t triÓn C«ng ty ®-îc thµnh lËp tõ n¨m 1969 theo quyÕt ®Þnh sè 1296- Q§ - TC ngµy 17/6/1969 cña UBND Thµnh phè Hµ Néi víi tªn gäi C«ng ty söa ch÷a nhµ x-ëngl¾p ®Æt thiÕt bÞ thuéc Së C«ng nghiÖp Hµ Néi vµ ®-îc bæ sung nghiÖm vô, ®æi tªn qua c¸c giai ®o¹n 1985,1992,1993,1996. Tr-íc n¨m 2000 lÜnh vùc SXKD chñ yÕu cña c«ng ty lµ x©y l¾p c«ng nghiÖp - d©n dông , x©y dùng kü thuËt h¹ tÇng ®« thÞ, l¾p dÆt thiÕt bÞ c¸c c«ng tr×nh c«ng nghiÖp d©n dông, lËp dù ¸n ®Çu t-, tæ chøc x©y dùng c¬ së h¹ tÇng. Ngµy 8/3/2002 UBND Thµnh phã Hµ Néi cã QuyÕt ®Þnh sè 37/2002/Q§-UB vÒ viÖc chuyÓn giao C«ng ty thuéc Së C«ng nghiÖp Hµ Néi sang trùc thuéc Tæng C«ng ty §Çu t- vµ ph¸t triÓn nhµ Hµ Néi.Tõ khi chuyÓn vÒ Tæng C«ng ty,C«ng ty ®· ®-îc bæ sung nhiÒu ngµnh nghÒ míi nh- x©y l¾p nhµ cao tÇng,®Çu t- x©y dùng c¸c khu th-¬ng m¹i, dÞch vô, khu c«ng nghiÖp,… Tõ n¨m 2001 ®Õn nay C«ng ty cã sù t¨ng tr-ëng râ rÖt vµ æn ®Þnh, gi¸ trÞ s¶n l-îng n¨m sau th-êng t¨ng gÊp ®«I n¨m tr-íc, tû suÊt lîi nhuËn t¨ng tõ 9% n¨m 2001 lªn 23% n¨m 2004, thu nhËp b×nh qu©n cña ng-êi lao ®éng t¨ng tõ 850.000® n¨m 2001 lªn1.360.000® n¨m 2004. N¨m 2003 C«ng ty ®-îc n©ng h¹ng doanh nghiÖp tõ h¹ng 3 lªn h¹ng 2. 2 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Ngµy 03/02/2005 C«ng ty ®-îc cæ phÇn ho¸ theo QuyÕt ®Þnh sè 781/2005/Q§-UB vÒ viÖc chuyÓn doanh nghiÖp nhµ n-íc C«ng ty §Çu t- h¹ tÇng khu c«ng nghiÖp vµ ®« thÞ - sè 18 thµnh C«ng ty cæ phÇn ®Çu t- h¹ tÇng khu c«ng nghiÖp vµ ®« thÞ - sè 18. GiÊy chøng nhËn ®¨ng kÝ kinh doanh sè 0103006905 do Së KÕ ho¹ch & §Çu t- TP Hµ Néi cÊp ngµy 12/4/2005. 2.3 LÜnh vùc s¶n xuÊt kinh doanh. - X©y dùng vµ kinh doanh c«ng tr×nh kÕt cÊu h¹ tÇng khu c«ng nghiÖp. - X©y dùng c«ng tr×nh c«ng nghiÖp, d©n dông, c«ng céng vµ c¸c c«ng tr×nh kh¸c. - S¶n xuÊt bu«n b¸n vËt liÖu x©y dùng. - Tæ chøc x©y dùng c¸c c¬ së kü thuËt h¹ tµng giao th«ng ®« thÞ nh- GPMB, x©y dùng ®iÖn h¹ thÕ , cÊp tho¸t n-íc, quy ho¹ch c©y xanh, x©y duÑng di chuyÓn nhµ m¸y, san nÒn , ®-êng x¸, vØa hÌ - L¾p ®Æt thiÕt bÞ c¸c c«ng tr×nh c«ng nghiÖp vµ d©n dông bao gåm : cÊp tho¸t n-íc, thiÕt bÞ c¬ ®iÖn, hÖ thèng th«ng tin, tÝn hiÖu ®iÒu khiÓn nót giao th«ng thµnh phè. - X©y dùng l¾p ®Æt c¸c c«ng tr×nh thuû lîi : ®ª , kÌ, cèng, tr¹m b¬m,… - X©y dùng c¸c c«ng tr×nh th«ng tin b-u ®iÖn : m-¬ng, cèng, ®Æt èng luån c¸p,… - §Çu t- h¹ tÇng Khu c«ng nghiÖp, Côm c«ng nghiÖp - §Çu t- vµ kinh doanh h¹ tÇng ®« thÞ : Khu vui ch¬I gi¶I trÝ, c«ng viªn v¨n ho¸, thÓ dôc thÓ thao. - Thùc hiÖn c«ng viÖc t- vÊn : LËp dù ¸n ®Çu t- x©y dùng, triÓn khai c¸c dùc ¸n quy ho¹ch, lËp hå s¬ mêi thÇu, xÐt thÇu; gi¸m s¸t thi c«ng c¸c c«ng tr×nh nhãm B,C. - ThiÕt kÕ tæng mÆt b»ng, kiÕn tróc, néi ngo¹i thÊt : §èi víi c¸c c«ng tr×nh x©y dùng d©n dông, c«ng nghiÖp. - ThiÕt kÕ c«ng tr×nh cÊp tho¸t n-íc. - ThiÕt kÕ x©y dùng cÇu ,®-êng bé ®Õn lo¹i trung. - ThiÕt kÕ kÕt cÊu ®èi víi c«ng tr×nh d©n dông, c«ng nghiÖp. - Kh¶o s¸t ®Þa h×nh, ®Þa chÊt thñy v¨n, kh¶o s¸t th¨m dß ®Þa chÊt c«ng tr×nh . - Kinh doanh dÞch vô khu c«ng nghiÖp. - Kinh doanh nhµ, bÊt ®éng s¶n. - Kinh doanh dÞch vô vËn t¶I ®-êng bé. - Kinh doanh dÞch cô du lÞch sinh th¸I, l÷ hµnh néi ®Þa vµ quèc tÕ, thÓ dôc thÎ thao, khu c«ng viªn vui ch¬I gi¶I trÝ , dÞch vô kh¸ch s¹n, nhµ hµng ¨n uèng. - XuÊt khÈu trùc tiÕp. - §¹i lý mua b¸n vËt t- thiÕt bÞ x©y dùng, trang thiÕt bÞ néi ngo¹i thÊt vµ vËt thµng ho¸ c¸c lo¹i. 2.4 T×nh h×nh s¶n xuÊt kinh doanh 2.4.1 T×nh h×nh ho¹t ®éng tµi chÝnh KÕt qu¶ ho¹t ®éng tµi chÝnh cña C«ng ty trong 3 n¨m gÇn ®©y 3 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Tæng gi¸ trÞ s¶n l-îng Doanh thu Lîi nhuËn rßng Nép ng©n s¸ch §¬n vÞ : 1000 ®ång N¨m 2002 N¨m 2003 N¨m 2004 KH N¨m 2005 44.460.000 104.688.000 118.677.000 120.000.000 33.872.000 359.344 2.079.197 59.981.000 730.614 3.241.851 101.263.000 1.014.576 7.778.508 110.000.000 2.100.000 5.202.000 2.4.2 C¸c thµnh tùu, c«ng tr×nh dù ¸n næi bËt 1. C¸c dù ¸n C«ng ty ®· thùc hiÖn : - Dù ¸n ®Çu t- x©y dùng h¹ tÇng kü thuËt Côm c«ng nghiÖp Ninh HiÖp - Gia L©m (phÇn trong hµng rµo ). - Dù ¸n x©y dùng Trung t©m Th-¬ng m¹i vµ nhµ ë kinh doanh 20 C¸t Linh. - Dù ¸n x©y dùng nhµ v¨n phßng cho thuª, v¨n phong c«ng ty vµ v¨n phßng c¸c xÝ nghiÖp 195 Kh©m Thiªn. - Dù ¸n §Çu t- x©y dùng chung c- cao tÇng L¸ng H¹ - Thanh Xu©n. - Dù ¸n nhµ ë cao tÇng 2,1 ha t¹i ph-êng Th-îng Thanh - Long Biªn - Dù ¸n §Çu t- x©y dùng khu du lÞch sinh th¸i Long Biªn. 2. Mét sè c«ng tr×nh næi bËt c«ng ty ®· vµ ®ang thi c«ng TT Tªn C«ng tr×nh Gi¸ trÞ nhËn thÇu (triÖu ®ång) TiÕn ®é thi c«ng (ngµy) Chñ ®Çu t- X©y dùng tuyÕn èng cÊp n-íc khu liªn hîp thÓ thao Quèc gia 5.663 62 C«ng ty KDNS Hµ Néi X©y dùng tuyÕn èng truyÒn t¶i D800 ®-êng vµnh ®ai III ®¹on tõ 2 ®iÓm cuèi èng D800 khu liªn hîp TTQG qua nót Trung Hoµ ®Õn ®-êng NguyÔn Huy T-ëng 18.900 C«ng ty KDNS Hµ Néi X©y dùng b·i ®ç xe khu liªn hîp 3 thÓ thao quèc gia Thµnh phè Hµ Néi gãi thÇu sè 2 13.246 1 4 138 C«ng ty khai th¸c ®iÓm ®ç xe Hµ Néi Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 31.200 Ban QLDA §Çu t XD h¹ tÇng tuyÕn ®-êng vµ hai bªn ®-êng L¸ng H¹ - Thanh Xu©n Gãi thÇu GD6 : X©y míi ®o¹n tuyÕn tõ Km 13+400 ®Õn Km 14+200 thuéc dù ¸n X©y dùng 5 ®-êng 5 kÐo dµi ( CÇu Chui CÇu §«ng Héi - B¾c Th¨ng Long ) 48.600 17 th¸ng Ban QLDA h¹ tÇng T¶ ng¹n 6 X©y dùng chî B-ëi 19.098 7 X©y l¾p phÇn th©n nhµ N2D 29.177 X©y l¾p nhµ N4CD cña dù ¸n XD côm nhµ ë trªn « ®Êt 8 N3,N4,N6,N7,N8 Khu ®« thÞ Trung Hoµ - Nh©n ChÝnh 37.206 440 Cty §Çu t- ph¸t triÓn nhµ sè 6 Hµ Néi X©y dùng nhµ m¸y s¶n xuÊt n-íc ngät 37.100 290 Cty CBKDLTTP Hµ Néi Ph©n x-ëng s¶n xuÊt chÝnh, s©n v-ên, ®-êng, ®iÖn ngoµi nhµ, 10 n-íc ngoµi nhµ - Nhµ m¸y s¶n xuÊt c¸c lo¹i èng thÐp 13.229 150 Cty kim khÝ Th¨ng Long 11 X©y l¾p nhµ m¸y n-íc Nguyªn Khª c«ng suÊt 10.000m3/ngµy 22.973 230 Cty S¶n xuÊt – XNK Tæng hîp Hµ Néi 12 Dù ¸n X©y dùng nhµ m¸y s¶n xuÊt s¨m lèp «t« ASEAN 9.400 150 Cty TNHH ASEAN TIRE 4 9 Dù ¸n L¸ng H¹ - Thanh Xu©n ( Gãi thÇu sè 6,7,8,10) Ban QLDA QuËn T©y Hå Cty §Çu t- ph¸t triÓn 320 nhµ sè 6 Hµ Néi 185 2.5 M« h×nh tæ chøc qu¶n lý cña doanh nghiÖp C«ng ty cæ phÇn ®Çu t- h¹ tÇng KCN vµ ®« thÞ - sè 18 lµ c«ng ty thuéc Tæng C«ng ty ®Çu t- vµ ph¸t triÓn nhµ Hµ Néi.C«ng ty thùc hiÖn c¸c kÕ ho¹ch s¶n xuÊt kinh doanh ®· ®¨ng kÝ víi Tæng c«ng ty, ngoµi ra c«ng ty cßn chñ ®éng t×m kiÕm thÞ 5 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 truêng ®Ó ph¸t triÓn.M« h×nh qu¶n lý cña c«ng ty lµ m« h×nh trùc tuyÕn tham m-u. C«ng ty cã c¸c xÝ nghiÖp vµ ®éi s¶n xuÊt trùc thuéc thùc hiÖn kÕ ho¹ch s¶n xuÊt kinh doanh hµng n¨m cña c«ng ty. Trªn c¬ së kÕ ho¹ch SXKD trong n¨m ®· ®-îc §¹i héi cæ ®«ng phª duyÖt vµ kÕ ho¹ch SXKD cña c«ng ty ®¨ng ký víi Tæng C«ng ty, c«ng ty sÏ giao cho c¸c xÝ nghiÖp, c¸c §éi s¶n xuÊt thùc hiÖn kÕ ho¹ch vµ theo dâi , b¸o c¸o viÖc thùc hiÖn kÕ ho¹ch lªn Tæng C«ng ty vµ c¸c ngµnh cã liªn quan. 6 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 C¬ cÊu qu¶n lý cña C«ng ty cæ phÇn ®Çu t- h¹ tÇng khu c«ng nghiÖp vµ ®« thÞ - sè 18 Cty CP §Çu t- h¹ tÇng KCN vµ ®« thÞ sè 18 (Ha Noi.CT18) Héi ®ång Qu¶n trÞ Cty CP TM DV Vµ THÓ THAO Quan hoa (29% vèn) Cty CP t- vÊn thiÕt kÕ Xd 18.1 (56,67% vèn) Ban kiÓm so¸t Gi¸m ®èc C«ng ty P. Gi¸m §èc Phßng kÕ ho¹ch dù ¸n XÝ nghiÖp x©y l¾p 2 ®éi x©y l¾p 1 Phßng Qu¶n lý kinh tÕ XÝ nghiÖp x©y l¾p 4 ®éi x©y l¾p 2 XÝ nghiÖp x©y l¾p 5 P. Gi¸m §èc Phßng kü thuËt -ATL§ XÝ nghiÖp x©y l¾p 6 ®éi c¬ giíi 7 P. Gi¸m §èc Phßng tµI chÝnh kÕ to¸n XÝ nghiÖp x©y l¾p 8 XÝ nghiÖp x©y l¾p 9 Phßng tæ chøc hµnh chÝnh Bql da côm cn ninh hiÖp Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 2.6 Chøc n¨ng, nhiÖm vô cña c¸c Phßng,Ban, XÝ nghiÖp x©y l¾p, §éi s¶n xuÊt trong c«ng ty C¸c Phßng,Ban, XÝ nghiÖp x©y l¾p, §éi s¶n xuÊt trong c«ng ty cã c¸c chøc n¨ng, nhiÖm vô ®-îc quy ®Þnh cô thÓ theo QuyÕt ®Þnh sè 82/Q§-TC ngµy 6/4/2004 cña Gi¸m ®èc C«ng ty. Cô thÓ: 2.6.1 Phßng KÕ ho¹ch Dù ¸n (P1) 1. S¬ ®å tæ chøc Tr-ëng phßng Phã phßng Bé phËn 1 Bé phËn 2 Bé phËn 3 Bé phËn 4 2. Chøc n¨ng, nhiÖm vô cña phßng a) Chøc n¨ng Phßng kÕ ho¹ch dù ¸n lµ phßng chuyªn m«n cã chøc n¨ng tham m-u cho l·nh ®¹o c«ng ty nh÷ng mÆt sau : - X©y dùng , tæ chøc triÓn khai thùc hiÖn kÕ ho¹ch dµI h¹n, trung h¹n, ng¾n h¹n, hµng th¸ng , hµng quý vµ hµng n¨m. - ThiÕt lËp vµ ®iÒu hµnh c¸c dù ¸n ®Çu t-, dù ¸n s¶n xÊt hîp t¸c kinh doanh, dù ¸n liªn doanh liªn kÕt. - T×m kiÕm thÞ tr-êng trong vµ ngoµI n-íc ®Ó nhËn thÇu, ®Êu thÇu , kÝ kÕt hîp ®ång kinh tÕ. - ChÞu sù chØ ®¹o trùc tiÕp cña Gi¸m ®èc c«ng ty; PhÇn Qu¶n lý dù to¸n thi c«ng theo sù chØ ®¹o cña phã gi¸m ®èc phô tr¸ch x©y l¾p - G3 b) NhiÖm vô +) C«ng t¸c kÕ ho¹ch - C¨n cø vµo nhiÖm vô s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty vµ thÞ tr-êng; c¨n cø vµo t×nh h×nh thùc tÕ, x©y dùng kÕ ho¹ch dµI h¹n, ng¾n h¹n ph¸t triÓn c«ng ty trong tõng thêi kú. - Tæng hîp vµ x©y dùng kÕ ho¹ch SXKD hµng n¨m cña c«ng ty phï hîp víi nhiÖm vô cÊp trªn giao vµ t×nh h×nh thùc tÕ ®Ó th«ng qua §¹i héi cæ ®«ng.tham m-u cho l·nh ®¹o C«ng ty giao kÕ ho¹ch s¶n xuÊt xuèng c¸c ®¬n vÞ. - Qu¶n lý kÕ ho¹ch s¶n xuÊt cña c¸c ®¬n vÞ, tham m-u kÞp thêi cho l·nh ®¹o c«ngty ®iÒu chØnh, bæ sung kÕ ho¹ch s¶n xuÊt cña c¸c ®¬n vÞ cho phï hîp. - KÕt hîp víi c¸c phßng ban chøc n¨ng kh¸c ®«n ®èc thùc hiÖn kÕ ho¹ch, chÊp hµnh chÕ ®é b¸oc c¸o kÞp thêi chÝnh x¸c tõ l·nh ®¹o c«ng ty vÒ kÕt qua SXKD 8 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 - cña ®¬n vÞ vµ toµn cong ty trªn c¬ së kÕ ho¹ch ®· x©y dùng. Tham m-u cho l·nh ®¹o c«ng ty ký c¸c v¨n b¶n thuiéc chøc n¨ng , nhiÖm vô ®-îc giao nh- hîp ®ßng kinh tÕ , thanh lý hîp ®ång , hå s¬ dù thÇu, c«ng v¨n tµI liÖu. Tæ chøc tèt c«ng t¸c tiÕp thÞ t×m kiÕm thÞ tr-êng.Tæ chøc nhËn thÇu, ®Êu thÇu c«ng tr×nh. Phèi hîp víi phßng TCHC x©y dùng kÕ ho¹ch ®µo t¹o nguån lao ®éng cho c«ng ty, bæ tóc n©ng cao tr×nh ®ä nghiÖp vô cho c¸n bé toµn c«ng ty. Phè hîp víi c¸c phßng ban, ®¬n vÞ trùc thuéc cã liªn quan ®Ó x©y dùng kÕ ho¹ch ®µu t-, ®æi míi trang thiÕt bÞ , xe m¸y, c¬ së vËt chÊt vµ huíng d·n c¸c ®¬n vÞ trùc thuéc triÓn khai thùc hiÖn. + Phßng qu¶n lý kinh tÕ : Phßng qu¶n lý kinh tÕ lµ phßng chuyªn m«n cã chøc n¨ng tham m-u , gióp viÖc cho l·nh ®¹o c«ng ty trong c«ng t¸c kiÓm so¸t chøng tõ chi phÝ ®Çu vµo cña c¸c c«ng tr×nh thi c«ng x©y l¾p. + Phßng kü thuËt an toµn lao ®éng : Phßng kü thuËt ATL§ cã tr¸ch nhiÖm h-íng dÉn , theo dâi , kiÓm tra viÖc thùc hiÖn qu¶n lý chÊt l-îng , an toµn , khèi l-îng , tiÕn ®é , m«I tr-êng ®èi víi c¸c c«ng tr×nh do c¸c ®¬n vÞ trùc thuéc c«ng ty thi c«ng , ®iÒu tra x¸c minh c¸c sù cè vµ ®Ò xuÊt biÖn ph¸p xö lý kh¾c phôc ®èi víi c¸c sai ph¹m kü thuËt ATL§ . + Phßng tµi chÝnh kÕ to¸n : 1- Tæ chøc : Tæ chøc , qu¶n lý bé m¸y tµi chÝnh kÕ to¸n c«ng ty , c¸c ®¬n vÞ h¹ch to¸n phô thuéc ( C¸c ban qu¶n lý dù ¸n ) theo ®óng quy ®Þnh cña nhµ n-íc . 2- Tham m-u : Tham m-u cho gi¸m ®èc qu¶n lý TCKT toµn c«ng ty , thùc hiÖn chøc n¨ng tham m-u gióp gi¸m ®èc c«ng ty chØ ®¹o c¸c ®¬n vÞ trùc thuéc thùc hiÖn ®óng quy ®Þnh vÒ TCKT cña nhµ n-íc , c¸c quy ®Þnh , quy chÕ , h-íng dÉn cña c«ng ty , x©y dùng , ban hµnh , h-íng dÉn c¸c quy ®Þnh néi bé vÒ lÜnh vùc TCKT. 3- KiÓm tra : LËp kÕ ho¹ch ®Þn kú , ®ét xuÊt vÒ thùc hiÖn c«ng t¸c TCKT cña ®¬n vÞ . Th-êng xuyªn ®«n ®èc kiÓm tra , thanh tra , rót kinh nghiÖm , ®¸nh gi¸ kÕt qu¶ ®Ó tham m-u kÞp thêi víi l·nh ®¹o c«ng ty chØ ®¹o c«ng t¸c tµi chÝnh s¸t sao vµ cã hiÖu qu¶ . + Phßng tæ chøc hµnh chÝnh : Phßng tæ chøc hµnh chÝnh lµ phßng tham m-u , gióp viÖc cho l·nh ®¹o c«ng ty vÒ c«ng t¸c tæ chøc s¶n xuÊt , tæ chøc nh©n lùc , qu¶n lý vµ sö dông lao ®éng , thi ®ua khen th-ëng , c«ng t¸c qu©n sù , thùc hiÖn c¸c chÕ ®é chÝnh s¸ch ®èi víi ng-êi lao ®éng . Tham gia thùc hiÖn x©y dùng ®¬n gi¸ tiÒn l-¬ng , kÕ ho¹ch tiÒn l-¬ng vµ qu¶n lý quü l-¬ng , c«ng t¸c hµnh chÝnh , qu¶n trÞ c«ng ty , c«ng t¸c b¶o vÖ vµ c¸c c«ng viÖc kh¸c . 9 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 III. Kü thuËt x©y dùng c¸c c«ng tr×nh 3.1 C¸c tiªu chuÈn, quy chuÈn x©y dùng vÒ thi c«ng vµ nghiÖm thu c«ng tr×nh x©y dùng Danh Môc c¸c tiªu chuÈn thi c«ng , nghiÖm thu vµ an toµn phôc vô qu¶n lý chÊt l-îng ngµnh x©y dùng Sè TT 1 Sè hiÖu tiªu chuÈn TCVN 5637 : 1991 2 3 TCXD 4055 : 1985 TCVN 4085 :1985 4 5 6 TCVN 4091 : 1985 TCVN 4447 : 1987 TCVN 4452 : 1987 7 TCVN 4459 : 1987 8 TCVN 4252 : 1988 9 TCVN 4516 : 1988 10 TCVN 4519 : 1988 11 TCVN 4528 : 1988 12 TCVN 4606 : 1988 13 TCVN 5576 : 1991 14 TCVN 5639 : 1991 15 TCVN 5640 : 1991 16 TCVN 5641 : 1991 17 TCVN 5674 : 1992 18 TCVN 5718 : 1993 19 TCVN 4453 : 1995 20 TCXD 79 : 1980 Tªn tiªu chuÈn Qu¶n lý chÊt l-îng x©y l¾p c«ng tr×nh x©y dùng. Nguyªn t¾c c¬ b¶n Tæ chøc thi c«ng KÕt cÊu g¹ch ®¸. Quy ph¹m thi c«ng vµ nghiÖm thu NghiÖm thu c¸c c«ng tr×nh x©y dùng C«ng t¸c ®Êt. Quy ph¹m thi c«ng vµ nghiÖm thu KÕt cÊu bª t«ng vµ be t«ng cèt thÐp l¾p ghÐp. Quy ph¹m thi c«ng vµ nghiÖm thu H-íng dÉn pha trén vµ sö dông v÷a trong x©y dùng Quy tr×nh lËp thiÕt kÕ tæ chøc x©y dùng vµ thiÕt kÕ thi c«ng. Quy ph¹m thi c«ng vµ nghiÖm thu Hoµn tiÖn mÆt b»ng x©y dùng. Quy ph¹m thi c«ng vµ nghiÖm thu. HÖ thèng cÊp tho¸t n-íc nhµ vµ c«ng tr×nh. Quy ph¹m thi c«ng vµ nghiÖm thu HÇm ®-êng s¾t vµ hÇm ®-êng « t«. Quy ph¹m thi c«ng, nghiÖm thu §-êng èng chÝnh dÉn dÇu vµ s¶n phÈm dÇu. Quy ph¹m thi c«ng vµ nghiÖm thu. HÖ thèng cÊp tho¸t n-íc. Quy ph¹m qu¶n lý kü thuËt NghiÖm thu thiÕt bÞ ®· l¾p ®Æt xong. Nguyªn t¾c c¬ b¶n Bµn giao c«ng tr×nh x©y dùng. Nguyªn t¾c c¬ b¶n BÓ chøa b»ng bª t«ng cèt thÐp. Quy ph¹m thi c«ng vµ nghiÖm thu. C«ng t¸c hoµn thiÖn trong x©y dùng. Thi c«ng vµ nghiÖm thu. M¸i vµ sµn bª t«ng cèt thÐp trong c«ng tr×nh x©y dùng. Yªu cÇu kü thuËt chèng thÊm n-íc. KÕt cÊu bª t«ng vµ bª t«ng cèt thÐp toµn khèi. Quy ph¹m thi c«ng vµ nghiÖm thu. Thi c«ng vµ nghiÖm thu c¸c c«ng t¸c nÒn mãng. 10 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 21 TCXD 170 : 1989 22 TCXD 190 : 1996 23 TCXD 196 : 1997 24 25 TCXD 197 : 1997 TCXD 199 : 1997 26 27 28 29 TCXD 200 : 1997 TCXD 201 : 1997 TCXD 202 : 1997 TCXD 203 : 1997 30 31 TCXD 206 : 1998 TCXD 230 : 1998 32 TCXD 232 : 1999 33 34 35 TCXD 234 : 1999 TCXD 245 : 2000 TCXDVN 254 : 2000 36 TCXDVN 264 : 2002 37 TCXDVN 265 : 2002 38 TCXDVN 266 : 2002 39 TCXDVN 267 : 2002 40 TCXDVN 290 : 2002 42 TCXDVN 286 : 2003 43 TCXD 210 : 1998 KÕt cÊu thÐp. Gia c«ng l¾p r¸p vµ nghiÖm thu Yªu cÇu kü thuËt. Mãng cäc tiÕt diÖn nhá. Tiªu chuÈn thi c«ng vµ nghiÖm thu. Nhµ cao tÇng. C«ng t¸c thö tÜnh vµ kiÓm tra chÊt l-îng cäc khoan nhåi. Nhµ cao tÇng. Thi c«ng cäc khoan nhåi. Nhµ cao tÇng. Kü thuËt chÕ t¹o bª t«ng m¸c 400 - 600. Nhµ cao tÇng. Kü thuËt bªt«ng b¬m Nhµ cao tÇng. Kü thuËt sö dông gi¸o treo. Nhµ cao tÇng. Thi c«ng phÇn th©n. Nhµ cao tÇng. Kü thuËt ®o ®¹c phôc vô c«ng t¸c thi c«ng. Cäc khoan nhåi . Yªu cÇu vÒ chÊt l-îng thi c«ng Tiªu chuÈn thiÕt kÕ vµ thi c«ng nÒn nhµ chèng nåm. HÖ thèng th«ng giã, ®iÒu hoµ kh«ng khÝ vµ cÊp l¹nh. ChÕ t¹o l¾p ®Æt vµ nghiÖm thu. Nèi cèt thÐp cã gê Gia cè nÒn ®Êt yÕu b»ng bÊc thÊm tho¸t n-íc. C«ng tr×nh bª t«ng cèt thÐp toµn khèi x©y dùng b»ng cèp pha tr-ît . Tiªu chuÈn thi c«ng vµ nghiÖmn thu. Nhµ vµ c«ng tr×nh - Nguyªn t¾c c¬ b¶n x©y dùng c«ng tr×nh ®Ó ®¶m b¶o ng-êi tµn tËt tiÕp cËn sö dông. §-êng vµ hÌ phè - Nguyªn t¾c c¬ b¶n x©y dùng c«ng tr×nh ®Ó ®¶m b¶o ng-êi tµn tËt tiÕp cËn sö dông. Nhµ ë - H-íng dÉn x©y dùng ®Ó ®¶m b¶o ng-êi tµn tËt tiÕp cËn sö dông. L-íi thÐp hµn dïng trong kÕt cÊu bª t«ng cèt thÐp. Tiªu chuÈn thiÕt kÕ, thi c«ng l¾p ®Æt vµ nghiÖm thu B¨ng ch¾n n-íc dïng trong mèi nèi c«ng tr×nh x©y dùng - Yªu cÇu sö dông. §ãng vµ Ðp cäc. Tiªu chuÈn thi c«ng vµ nghiÖm thu Dung sai trong x©y dùng c«ng tr×nh - Ph-¬ng ph¸p ®o kiÓm c«ng tr×nh vµ c¸c cÊu kiÖn chÕ s½n cña c«ng tr×nh - VÞ trÝ c¸c ®iÓm ®o. 11 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 TCXD 46 : 1984 Chèng sÐt cho c¸c c«ng tr×nh x©y dùng. Tiªu chuÈn thiÕt kÕ - thi c«ng. TCXDVN 263 : 2002 L¾p ®Æt c¸p vµ d©y ®iÖn cho c¸c c«ng tr×nh c«ng nghiÖp. TCXD 147 : 1986 Nhµ ë l¾p ghÐp tÊm lín. Tiªu chuÈn thi c«ng vµ nghiÖm thu. TCVN 3944 : 1995 Chèng ¨n mßn trong x©y dùng. KÕt cÊu bª t«ng vµ bª t«ng cèt thÐp. Ph©n lo¹i m«i tr-êng x©m thùc TCXD 149 : 1986 B¶o vÖ kÕt cÊu x©y dùng khái bÞ ¨n mßn TCVN 2287 : 1978 HÖ thèng tiªu chuÈn an toµn lao ®éng. Quy ®Þnh c¬ b¶n TCVN 2289 : 1978 Qu¸ tr×nh s¶n xuÊt yªu cÇu chung vÒ an toµn TCVN 2292 : 1978 C«ng viÖc s¬n. Yªu cÇu chung vÒ an toµn. TCVN 2293 : 1978 Gia c«ng gç. Yªu cÇu chung vÒ an toµn. TCVN 3288 : 1979 HÖ thèng th«ng giã. Yªu cÇu chung vÒ an toµn TCVN 4086 : 1985 An toµn ®iÖn trong x©y dùng. Yªu cÇu chung TCVN 3146 : 1986 C«ng viÖc hµn ®iÖn. Yªu cÇu chung vÒ an toµn. TCVN 3255 : 1986 An toµn næ. Yªu cÇu chung. TCVN 4244 : 1986 Quy ph¹m kü thuËt an toµn thiÕt bÞ n©ng. TCVN 4431 : 1987 Lan can an toµn. §iÒu kiÖn kü thuËt TCVN 3254 : 1989 An toµn ch¸y. Yªu cÇu chung TCVN 5308 : 1991 Quy ph¹m kü thuËt an toµn trong x©y dùng TCVN 5738 : 1993 HÖ thèng b¸o ch¸y. Yªu cÇu kü thuËt TCVN 5744 : 1993 Thang m¸y. Yªu cÇu an toµn trong l¾p ®Æt vµ sö dông TCVN 5863 : 1995 ThiÕt bÞ n©ng. Yªu cÇu an toµn trong l¾p ®Æt vµ sö dông Yªu cÇu an toµn trong l¾p ®Æt vµ sö dông TCVN 5864 : 1995 ThiÕt bÞ n©ng. C¸p thÐp, tang, rßng räc, xÝch vµ ®Üa xÝch. Yªu cÇu an toµn. TCVN 5866 : 1995 Thang m¸y. C¬ cÊu an toµn c¬ khÝ TCVN 5867 : 1995 Thang m¸y, cabin, ®èi träng, ray h-íng dÉn. Yªu cÇu an toµn TCXD 66 : 1991 VËn hµnh khai th¸c hÖ thèng cÊp tho¸t n-íc. Yªu cÇu an toµn. 12 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Danh Môc c¸c tiªu chuÈn thi c«ng , nghiÖm thu vµ an toµn phôc vô qu¶n lý chÊt l-îng ngµnh GTVT Tªn tiªu chuÈn Sè TT Sè hiÖu tiªu chuÈn Quy tr×nh kh¶o s¸t ®Þa chÊt c«ng tr×nh vïng cã ho¹t 1 22 TCN 171-87 ®éng sôt lë 2 TCVN 3972-84 C«ng t¸c tr¾c ®Þa trong x©y dùng 3 22 TCN 159-86 Tiªu chuÈn thiÕt kÕ cèng trßn BTCT l¾p ghÐp 4 TCN 195-88 Tiªu chuÈn thiÕt kÕ hÇm ®-êng s¾t vµ ®-êng « t« 5 22 TCN 86-86 Quy tr×nh thiÕt kÕ bÕn phµ ,cÇu phao ®-êng bé Tiªu chuÈn thiÕt kÕ cèng hép BTCT l¾p ghÐp dïng cho 6 TC 160-86 ®-êng «t« Tiªu chuÈn thiÕt kÕ - C«ng tr×nh giao th«ng trong vïng 7 22 TCN 221-95 cã ®éng ®Êt 8 20 TCN 21-86 Tiªu chuÈn thiÕt kÕ - Mãng cäc 9 TCVN 399-85 Chèng ¨n mßn trong x©y dùng kÕt cÊu BTCT Chèng ¨n mßn trong x©y dùng kÕt cÊu BT vµ BTCT10 TCVN 3994-85 Ph©n lo¹i m«i tr-êng x©m thùc 11 22 TCN 204-91 Bu l«ng c-êng ®é cao dïng cho cÇu thÐp Quy tr×nh lËp thiÕt kÕ vµ tæ chøc x©y dùng, thiÕt kÕ thi 12 TCVN 4252-88 c«ng - Quy ph¹m 13 TCVN 4055-85 Tæ chøc thi c«ng 14 TCVN 4453-87 KÕt cÊu bª t«ng vµ BTCT toµn khèi - quy ph¹m 15 TCVN 4452-87 KÕt cÊu bª t«ng vµ BTCT l¾p ghÐp - quy ph¹m 16 22 TCN 200-89 Quy tr×nh thiÕt kÕ c¸c c«ng tr×nh phô trî thi c«ng cÇu 17 QPXD 32-68 Thi c«ng vµ nghiÖm thu c¸c kÕt cÊu g¹ch ®¸ 18 QPXD 26-65 Thi c«ng vµ nghiÖm thu c¸c c«ng tr×nh ®ãng cäc Quy tr×nh c«ng nghÖ thi c«ng vµ nghiÖm thu dÇm cÇu 19 22 TCN 247-98 bª t«ng dù øng lùc 20 22 TCN 79-84 Quy tr×nh thi c«ng vËt liÖu xi m¨ng l-íi thÐp 21 22 TCN 159-86 Cèng trßn BTCT l¾p ghÐp quy tr×nh thi c«ng nghiÖm thu dÇm cÇu thÐp liªn kÕt 22 22 TCN 24-84 b»ng bu l«ng c-êng ®é cao 23 22 TCN 170-87 Quy tr×nh nghiÖm thu cÇu 24 22 TCN 217-94 Gèi cÇu cao su cèt b¶n thÐp S¬n tÝn hiÖu giao th«ng d¹ng láng trªn nÒn bª t«ng 25 64 TCN 92-95 nhùa ®-êng 26 22 TCN 248-98 Quy tr×nh kiÓm tra t¶i träng trªn cÇu ®-êng « t« 13 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 27 22 TCN 202-89 28 TCXD 51-1995 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 CÇu vµ cèng – Tiªu chuÈn thiÕt kÕ Tho¸t n-íc m¹ng l-íi bªn ngoµi vµ c«ng tr×nh - Tiªu chuÈn thiÕt kÕ TCVN 4616-1998 vµ TCVN 44491987 22 TCN 263-2000 96 TCN 43-1990 22 TCN 259-2000 TCVN 4054-1998 22 TCN 2111-93 22 TCN 273-2001 Quy tr×nh kh¶o s¸t ®-êng « t« Quy tr×nh kh¶o s¸t ®Þa h×nh Quy tr×nh khoan th¨m dß ®Þa chÊt c«ng tr×nh Quy ph¹m thiÕt kÕ ®-êng « t« Quy tr×nh thiÕt kÕ mÆt ®-êng mÒm §iÒu lÖ b¸o hiÖu ®-êng bé Quy ph¹m thiÕt kÕ tho¸t n-íc m¹ng l-íi bªn ngoµi vµ 20 TCN 51-84 c«ng tr×nh Quy tr×nh kh¶o s¸t thiÕt kÕ nÒn ®-êng « t« ®¾p trªn nÒn 22 TCN 262-2000 ®Êt yÕu – TCTK Quy tr×nh thi c«ng vµ nghiÖm thu líp cÊp phèi ®¸ d¨m 22 TCN 252 - 1998 trong kÕt cÊu ¸o ®-êng « t« 22 TCN 249-1998 Quy tr×nh thi c«ng vµ nghiÖm thu mÆt ®-êng « t« Q§ sè 266 ngµy Quy tr×nh thi c«ng vµ nghiÖm thu cÇu cèng 22/5/75 Tµi liÖu tham kh¶o : - Sæ tay kÜ s- t- vÊn gi¸m s¸t c«ng tr×nh x©y dùng 3.2 QuyÒn vµ nghÜa vô cña chñ ®Çu t-, t- vÊn gi¸m s¸t, nhµ thÇu khi thùc hiÖn qu¸ tr×nh thi c«ng x©y dùng c«ng tr×nh 3.2.1. QuyÒn vµ nghÜa vô cña chñ ®Çu t- x©y dùng c«ng tr×nh trong viÖc thi c«ng x©y dùng c«ng tr×nh . ( Theo luËt x©y dùng ,NghÞ ®Þnh 16/2005/N§-CP vÒ qu¶n lý dù ¸n ®Çu t- x©y dùng c«ng tr×nh) 1- Chñ ®Çu t- x©y dùng c«ng tr×nh trong viÖc thi c«ng x©y dùng c«ng tr×nh cã c¸c quyÒn sau : a) §-îc lËp DA §T x©y dùng c«ng tr×nh , thùc hiÖn thi c«ng x©y dùng c«ng tr×nh khi cã ®ñ n¨ng lùc ho¹t ®éng thi c«ng x©y dùng c«ng tr×nh phï hîp . b) §µm ph¸n , ký kÕt , gi¸m s¸t viÖc thùc hiÖn hîp ®ång c) §×nh chØ thùc hiÖn hoÆc chÊm døt hîp ®ång víi nhµ thÇu thi c«ng x©y dùng theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt d) Dõng thi c«ng x©y dùng c«ng tr×nh vµ yªu cÇu kh¾c phôc hËu qu¶ khi nhµ thÇu thi x©y dùng c«ng tr×nh vi ph¹m c¸c quy ®Þnh vÒ chÊt l-îng c«ng tr×nh , an toµn vµ vÖ sinh m«i tr-êng ®) Yªu cÇu tæ chøc , c¸ nh©n cã liªn quan phèi hîp ®Ó thùc hiÖn c¸c c«ng viÖc trong 14 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 qu¸ tr×nh thi c«ng x©y dùng c«ng tr×nh e) Kh«ng thanh to¸n gi¸ trÞ khèi l-îng kh«ng b¶o ®¶m chÊt l-îng hoÆc khèi l-îng ph¸t sinh kh«ng hîp lý g) C¸c quyÒn kh¸c theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt 2- Chñ ®Çu t- x©y dùng c«ng tr×nh trong viÖc thi c«ng x©y dùng c«ng tr×nh cã c¸c nghÜa vô sau : a) Lùa chän nhµ thÇu cã ®ñ ®iÒu kiÖn n¨ng lùc ho¹t ®éng thi c«ng x©y dùng c«ng tr×nh phï hîp ®Ó thi c«ng x©y dùng c«ng tr×nh b) Tham gia víi uû ban nh©n d©n cÊp cã thÈm quyÒn hoÆc chñ tr× phèi hîp víi uû ban nh©n d©n cÊp cã thÈm quyÒn gi¶i phãng mÆt b»ng x©y dùng ®Ó bµn giao cho nhµ thÇu thi c«ng x©y dùng c«ng tr×nh c) Tæ chøc gi¸m s¸t thi c«ng x©y dùng c«ng tr×nh d) KiÓm tra biÖn ph¸p an toµn , vÖ sinh m«i tr-êng ®) Tæ chøc nghiÖm thu , thanh to¸n , quyÕt to¸n c«ng tr×nh e) Thuª tæ chøc t- vÊn cã ®ñ n¨ng lùc ho¹t ®éng x©y dùng ®Ó kiÓm ®Þnh chÊt l-îng c«ng tr×nh khi cÇn thiÕt g) Xem xÐt vµ quyÕt ®Þnh c¸c ®Ò xuÊt liªn quan ®Õn thiÕt kÕ cña nhµ thÇu trong qu¸ tr×nh thi c«ng x©y dùng c«ng tr×nh h) T«n träng quyÒn t¸c gi¶ thiÕt kÕ c«ng tr×nh i) Mua b¶o hiÓm c«ng tr×nh k) L-u tr÷ hå s¬ c«ng tr×nh i) Bæi th-êng thiÖt h¹i do vi ph¹m hîp ®ång lµm thiÖt h¹i cho nhµ thÇu thi c«ng x©y dùng c«ng tr×nh , nghiÖm thu kh«ng b¶o ®¶m chÊt l-îng lµm sai lÖch kÕt qu¶ nghiÖm thu vµ c¸c hµnh vi vi ph¹m kh¸c g©y thiÖt h¹i do lçi cña m×nh g©y ra m) ChÞu tr¸ch nhiÖm vÒ c¸c quyÕt ®Þnh cña m×nh , chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ viÖc b¶o ®¶m c«ng tr×nh thi c«ng ®óng tiÕn ®é , chÊt l-îng vµ hiÖu qu¶ n) C¸c nghÜa vô kh¸c theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt 3.2.2. QuyÒn vµ nghÜa vô cña t- vÊn gi¸m s¸t x©y dùng c«ng tr×nh trong viÖc thi c«ng x©y dùng c«ng tr×nh . ( Theo luËt x©y dùng ) 1- Nhµ thÇu gi¸m s¸t thi c«ng cã c¸c quyÒn sau ®©y : a) NghiÖm thu x¸c nhËn khi c«ng tr×nh ®· thi c«ng b¶o ®¶m ®óng thiÕt kÕ , theo quy chuÈn , tiªu chuÈn x©y dùng vµ b¶o ®¶m chÊt l-îng b) Yªu cÇu nhµ thÇu thi c«ng x©y dùng thùc hiÖn theo ®óng hîp ®ång c) B¶o l-u c¸c ý kiÕn cña m×nh ®èi víi c«ng viÖc gi¸m s¸t do m×nh ®¶m nhËn d) Tõ chèi yªu cÇu bÊt hîp lý cña c¸c bªn cã liªn quan ®) C¸c quyÒn kh¸c theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt 2- Nhµ thÇu gi¸m s¸t thi c«ng cã c¸c nghÜa vô sau ®©y : a) Thùc hiÖn c«ng viÖc gi¸m s¸t theo ®óng hîp ®ång ®· ký b) Kh«ng nghiÖm thu khèi l-îng kh«ng b¶o ®¶m chÊt l-îng vµ c¸c tiªu chuÈn kü thuËt theo yªu cÇu cña thiÕt kÕ c«ng tr×nh c) Tõ chèi nghiÖm thu khi c«ng tr×nh kh«ng ®¹t yªu cÇu chÊt l-îng d) §Ò xuÊt víi chñ ®Çu t- x©y dùng c«ng tr×nh nh÷ng bÊt hîp lý vÒ thiÕt kÕ ®Ó kÞp thêi söa ®æi 15 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 ®) Mua b¶o hiÓm tr¸ch nhiÖm nghÒ nghiÖp e) Kh«ng ®-îc th«ng ®ång víi nhµ thÇu thi c«ng x©y dùng ,víi chñ ®Çu t- x©y dùng c«ng tr×nh vµ cã c¸c hµnh vi vi ph¹m kh¸c lµm sai lÖch kÕt qu¶ gi¸m s¸t g) Båi th-êng thiÖt h¹i khi lµm sai lÖch kÕt qu¶ gi¸m s¸t ®èi víi khèi l-îng thi c«ng kh«ng ®óng thiÕt kÕ , kh«ng tu©n theo quy chuÈn x©y dùng nh-ng ng-êi gi¸m s¸t kh«ng b¸o c¸o víi chñ ®Çu t- x©y dùng c«ng tr×nh hoÆc ng-êi cã thÈm quyÒn xö lý , c¸c hµnh vi vi ph¹m kh¸c g©y thiÖt h¹i do lçi cña m×nh g©y ra h) C¸c nghÜa vô kh¸c theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt 3.2.3. QuyÒn vµ nghÜa vô cña nhµ thÇu thi c«ng x©y dùng c«ng tr×nh trong viÖc thi c«ng x©y dùng c«ng tr×nh . ( Theo luËt x©y dùng ) 1- Nhµ thÇu thi c«ng x©y dùng cã c¸c quyÒn sau : a) Tõ chèi thùc hiÖn nh÷ng yªu cÇu tr¸i ph¸p luËt b) §Ò xuÊt söa ®æi thiÕt kÕ cho phï hîp víi thùc tÕ ®Ó b¶o ®¶m chÊt l-îng vµ hiÖu qu¶ c«ng tr×nh c) Yªu cÇu thanh to¸n gi¸ trÞ khèi l-îng x©y dùng hoµn thµnh theo ®óng hîp ®ång d) Dõng thi c«ng x©y dùng c«ng tr×nh nÕu bªn giao thÇu kh«ng thùc hiÖn ®óng cam kÕt trong hîp ®ång ®· ký kÕt g©y trë ng¹i vµ thiÖt h¹i cho nhµ thÇu ®) Yªu cÇu båi th-êng thiÖt h¹i do lçi cña bªn thuª x©y dùng c«ng tr×nh g©y ra e) C¸c quyÒn kh¸c theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt 2- Nhµ thÇu thi c«ng x©y dùng cã c¸c nghÜa vô sau : a) Thùc hiÖn theo ®óng hîp ®ång ®· ký b) Thi c«ng x©y dùng theo ®óng thiÕt kÕ , tiªu chuÈn x©y dùng , b¶o ®¶m chÊt l-îng ,tiÕn ®é , an toµn vµ vÖ sinh m«i tr-êng . c) Cã nhËt ký thi c«ng x©y dùng c«ng tr×nh d) KiÓm ®Þnh vËt liÖu , s¶n phÈm x©y dùng ®) Qu¶n lý c«ng nh©n x©y dùng trªn c«ng tr-êng , b¶o ®¶m an ninh trËt tù , kh«ng g©y ¶nh h-ëng ®Õn c¸c khu d©n c- xung quanh e) LËp b¶n vÏ hoµn c«ng , tham gia nghiÖm thu c«ng tr×nh g) B¶o hµnh c«ng tr×nh h) Mua c¸c lo¹i b¶o hiÓm theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt vÒ b¶o hiÓm i) Båi th-êng thiÖt h¹i khi vi ph¹m hîp ®ång , sö dông vËt liÖu kh«ng ®óng chñng lo¹i , thi c«ng kh«ng b¶o ®¶m chÊt l-îng , g©y « nhiÔm m«i tr-êng vµ c¸c hµnh vi vi ph¹m kh¸c g©y thiÖt h¹i do lçi cña m×nh g©y ra k) ChÞu tr¸ch nhiÖm vÒ chÊt l-îng thi c«ng x©y dùng c«ng tr×nh do m×nh ®¶m nhËn l) C¸c nghÜa vô kh¸c theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt . 3.3. Më c«ng tr-êng x©y dùng . - Theo LuËt x©y dùng th× c«ng tr×nh x©y dùng chØ ®-îc khëi c«ng khi ®¸p øng c¸c ®iÒu kiÖn sau : 1- Cã mÆt b»ng x©y dùng ®Ó bµn giao toµn bé hoÆc tõng phÇn theo tiÕn ®é x©y dùng do chñ ®Çu t- x©y dùng c«ng tr×nh vµ nhµ thÇu thi c«ng x©y dùng tho¶ thuËn 2- Cã giÊy phÐp x©y dùng ®èi víi nh÷ng c«ng tr×nh quy ®Þnh ph¶i cã giÊy phÐp x©y dùng . 3- Cã thiÕt kÕ b¶n vÏ thi c«ng cña h¹ng môc , c«ng tr×nh ®· ®-îc phª duyÖt . 4- Cã hîp ®ång x©y dùng . 16 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 5- Cã ®ñ nguån vèn ®Ó b¶o ®¶m tiÕn ®é x©y dùng c«ng tr×nh theo tiÕn ®é ®· ®-îc phª duyÖt trong dù ¸n ®Çu t- x©y ®ùng c«ng tr×nh . 6- Cã biÖn ph¸p ®Ó b¶o ®¶m an toµn , vÖ sinh m«I tr-êng trong qu¸ tr×nh thi c«ng x©y dùng . 7- §èi víi khu ®« thÞ míi , tuú theo tÝnh chÊt , quy m« ph¶i x©y dùng xong toµn bé hoÆc tõng phÇn c¸c c«ng tr×nh h¹ tÇng kü thuËt th× míi ®-îc khëi c«ng x©y dùng c«ng tr×nh . 17 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 IV. Thùc tËp chøc n¨ng cña c¸n bé kinh tÕ vµ qu¶n lý ®« thÞ 4.1 C¸c thñ tôc triÓn khai c¸c ho¹t ®éng x©y dùng I. Tªn thủ tục hành chÝnh: Quy định về tr×nh tự, thủ tục, hồ sơ thu hồi đất, giao đất, cho thuª đất, chuyển mục ®Ých sử dụng đất trªn địa bàn Thành phố HN II. Nơi tiếp nhận và hoàn trả kết quả giải quyết hồ sơ: 1. Tªn phßng, ban Cã thẩm quyền tiếp nhận hồ sơ: Phßng Tiếp nhận hồ sơ của Sở Tài nguyªn, M«i trường và Nhà đất Hà Nội  Địa chỉ: Tầng 1 số nhà 18 phố Huỳnh Thóc Kh¸ng, quận Đống Đa, Hà Nội  Điện thoại: 7735113; 7731571; 7731566  Fax: 7731556 (Kh«ng nhận hồ sơ qua Fax) 2. Tªn phßng, ban trả kết quả: Phßng Tiếp nhận hồ sơ của Sở Tài nguyªn, M«i trường và Nhà đất Hà Nội  Địa chỉ: Tầng 1 số nhà 18 phố Huỳnh Thóc Kh¸ng, quận Đống Đa, Hà Nội  Điện thoại: 7735113; 7731571; 7731566  Fax: 7731556 (Kh«ng nhận hồ sơ qua Fax) III. Hồ sơ xin giải quyết thủ tục hành chÝnh, gồm cã: 1. Đơn theo mẫu (Bản chÝnh) 2. Văn bản thoả thuận QH kiến tróc (Bản chÝnh hoặc bản sao cã c«ng chứng) 3. Chứng chỉ QH của Sở QHKT tróc (Bản chÝnh hoặc bản sao cã c«ng chứng) 4. Bản vẽ chỉ giới đường đỏ do Viện QHXD lập và Bản vẽ QH TMB do đơn vị cã tư c¸ch ph¸p nh©n lập được Sở QHKT chấp thuận (Bản chÝnh) 5. Văn bản thẩm định nhu cầu sử dụng đất và việc chấp hành ph¸p luật về đất đai của đơn vị được cơ quan Cã thẩm quyền x¸c nhận (Bản chÝnh hoặc bản sao cã c«ng chứng) M« tả: TrÝch lục bản đồ khu đất hoặc B¶n đồ trÝch đo khu đất tỷ lệ 1/500 do đơn vị cã tư c¸ch ph¸p nh©n lập (Bản chÝnh) 6. Hợp đồng chuyển quyền sử dụng đất đối với c¸c tổ chức, c¸ nh©n, hộ gia ®×nh hoặc hợp đồng gãp vốn bằng quyền sử dụng đất theo quy định, GCN quyền sử dụng đất hoặc một trong c¸c loại giấy tờ về quyền sử dụng đất quy định tại c¸c khoản 1, 2 và 5 Điều 50 của Luật Đất đai (nếu Cã -Bản chÝnh hoặc bản sao cã c«ng chứng 7. Dự ¸n đầu tư theo quy định của Ph¸p luật về đầu tư đối với c¸c trường hợp người xin chuyển mục đÝch sử dụng đất là tổ chức, người VN định cư ở nước ngoài, tổ chức nước ngoài, c¸ nh©n nước ngoài (Bản chÝnh) IV. Thời gian tiếp nhận yªu cầu và th«ng b¸o kết quả: 18 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 1. Ngày trong tuần: C¸c ngày làm việc trong tuần, 2. Giờ trong tuần: Giờ hành chÝnh, 3. Số ngày trả kết quả: 50 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ V. C¸c khoản phÝ, lệ phÝ theo quy định: 1. Khoản thu hợp ph¸p: (Theo quy định, th«ng tư, quy định của UBND TP.) STT Tªn khoản phÝ, lệ phÝ Đơn vị tÝnh Lệ phÝ cấp trÝch lục bản đồ Lệ phÝ địa chÝnh cấp 2 chứng nhận Lệ phÝ thẩm định hồ 3 sơ PhÝ đo đạc đạc lập 4 bản đồ địa chÝnh Thành phố 1 Đơn gi¸ Cơ sở ph¸p lý (Số hiệu văn bản và cơ quan ban hành) 50.000đ 100.000đ/GCN 1.000đ/1m2 (kh«ng thu qu¸ 5 triệu) 500đ/m2 VI. Danh mục văn bản quy định và hướng dẫn thực hiện: 1. Nghị định của chÝnh phủ:  Luật đất đai 2003  Luật X©y dựng được Quốc hội th«ng qua ngày 26/11/2003  Nghị định số 16/2005/NĐ-CP ngày 7/2/05 của ChÝnh Phủ  Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 3/12/2004  Luật Đầu tư nước ngoài tại VN được QH th«ng qua ngày 12/11/1996  Nghị định số 197/2004/NĐ-CP ngày 3/12/2004 2. Th«ng tư hướng dẫn của c¸c Bộ và cơ quan ngang bộ: 3. Quyết định của UBND Thành phố: 4. Văn bản hướng dẫn của c¸c Sở chuyªn ngành:  Th«ng tư số 01/2005/TT-BTNMT ngày 13/4/2005 của Bộ TN &MT 5. Văn bản hướng dẫn do đơn vị ban hành: . Tªn thủ tục hành chÝnh: 19 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Cấp giấy phÐp x©y dựng c¸c c«ng tr×nh trªn địa bàn Thành phố Hà Nội (theo địa bàn) (C«ng tr×nh nhµ ë cao tÇng, c«ng tr×nh c«ng nghiÖp vµ c¸c c«ng tr×nh ph¶i lËp DA §T kh¸c…) II. Nơi tiếp nhận và hoàn trả kết quả giải quyết hồ sơ: 1. Tªn phßng, ban cã thẩm quyền tiếp nhận hồ sơ: Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chÝnh  Địa chỉ: 52 Lª Đại Hành – Quận Hai Bà Trưng – Hà Nội  Điện thoại: 976.2194 và 978.3396  Fax: 976.1295 2. Tªn phßng, ban trả kết quả: Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chÝnh  Địa chỉ: 52 Lª Đại Hành – Quận Hai Bà Trưng – Hà Nội  Điện thoại: 976.2194 và 978.3396  Fax: 976.1295 III. Hồ sơ xin giải quyết thủ tục hành chÝnh, gồm cã: 1. Đơn xin cấp giấy phÐp x©y dựng (theo mẫu) 2. Bản sao cã thị thực một trong những giấy tờ về quyền sử dụng đất, kÌm theo TrÝch lục bản đồ hoặc trÝch đo trªn thực địa hoặc sơ đồ ranh giới l« đất. 3. Giấy đăng ký kinh doanh (nếu c«ng tr×nh x©y dựng của doanh nghiệp) Ba bộ hồ sơ thiết kế M« tả: Mỗi bộ gồm: 01 Mặt bằng c¸c tầng, c¸c mặt đứng và mặt cắt c«ng tr×nh tỷ lệ 1/100 - 1/200 02 Bản vẽ mặt bằng mãng tỷ lệ 1/100 1/200 và chi tiết mặt cắt mãng tỷ lệ 1/50, kèm theo hồ sơ hệ thống tho¸t nước mưa, xử lý nước thải, cấp nước, cấp điện, giải ph¸p gia cố, chống đỡ khi th¸o dỡ c«ng tr×nh cũ và x©y dựng c«ng tr×nh mới nhằm đảm bảo an toàn cho c«ng tr×nh liền kề và cam kết chịu tr¸ch nhiệm (đối với c«ng tr×nh x©y xen). Ngoài ra còng cã một số hướng dẫn đối với việc xin phÐp cải tạo, sửa chữa, mở rộng nhà ở, c«ng tr×nh c«ng nghiệp, dịch vụ và c¸c c«ng tr×nh d©n dụng kh«ng phải nhà ở, c¸c c«ng tr×nh của c¸c cơ quan ngoại giao và tổ chức Quốc tế, C«ng tr×nh t«n gi¸o, C«ng tr×nh cơ sở hạ tầng kỹ thuật và C«ng tr×nh tượng đài, tranh hoành tr¸ng và quảng c¸o. IV. Thời gian tiếp nhận yªu cầu và th«ng b¸o kết quả: 1. Ngày trong tuần: Thứ Hai, Thứ Tư, Thứ Sáu., 2. Giờ trong tuần: 8 giờ 30 – 11 giờ 30; 13 giờ 30 – 16 giờ 30, 3. Số ngày trả kết quả: 1) Nhà ở của tư nh©n: 15 ngày làm việc 2) C«ng tr×nh của c¸c tổ chức: 20 ngày làm việc V. C¸c khoản phÝ, lệ phÝ theo quy định: 20
- Xem thêm -