Tài liệu Báo cáo thực tập tổng hợp về viện kinh tế thế giới

  • Số trang: 29 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 33 |
  • Lượt tải: 0
nganguyen

Đã đăng 34345 tài liệu

Mô tả:

Lêi giíi thiÖu ViÖn Kinh TÕ ThÕ Giíi lµ mét trong nh÷ng c¬ quan nghiªn cøu hµng ®Çu vÒ kinh tÕ thÕ giíi ë ViÖt Nam hiÖn nay. ViÖn cã ®éi ngò c¸n bé lµm c«ng t¸c khoa häc chuyªn m«n nghiÖp vô cao ®¸p øng tèt mäi nhiÖm vô ®-îc giao. Nh»m thùc hiÖn chñ tr-¬ng ®a d¹ng ho¸ ®a ph-¬ng ho¸ cña §¶ng vµ Nhµ n-íc, trong nh÷ng n¨m võa qua ViÖn ®· më réng quan hÖ hîp t¸c nghiªn cøu khoa häc víi c¸c n-íc trªn thÕ giíi. Nh÷ng kÕt qu¶ ®¹t ®-îc cña ViÖn ®· gãp phÇn t¨ng c-êng sù hiÓu biÕt cung cÊp nh÷ng luËn cø cho viÖc ®Ò ra nh÷ng chÝnh s¸ch cña §¶ng vµ Nhµ n-íc . Nh»m t¹o ®iÒu kiÖn cho sinh viªn cã c¬ héi tiÕp xóc, gi¶i quyÕt nh÷ng vÊn ®Ò thùc tÕ ®ang ®Æt ra ®¶m b¶o nguyªn lý häc ®i ®«i víi hµnh, nhµ tr-êng g¾n liÒn víi x· héi, lý luËn ®i ®«i víi th-c tiÔn. §ång thêi t¹o ®iÒu kiÖn cho sinh viªn cã c¬ héi rÌn luyÖn t¸c phong cña ng-êi c¸n bé qu¶n lý, cña nhµ qu¶n trÞ kinh doanh quèc tÕ va rÌn luyÖn kØ luËt lao ®éng. Bé m«n Kinh TÕ Quèc TÕ thuéc khoa Kinh TÕ vµ Kinh Doanh Quèc TÕ ®· tæ chøc ®ît thùc tËp tæng hîp cho sinh viªn trong khoa (6/01/2003-16/03/2003). Em ®· tiÕn hµnh thùc tËp t¹i ViÖn Kinh TÕ ThÕ Giíi. Qua ®ît thùc tËp tæng hîp hai th¸ng em cã c¸i nh×n tæng qu¸t vÒ ho¹t ®éng cña ViÖn Kinh TÕ ThÕ Gi¬Ý . Trong khu«n khæ cña b¶n b¸o c¸o cã ba phÇn chÝnh bao gåm qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn, toµn bé c¬ cÊu còng nh- toµn bé ho¹t ®éng cña ViÖn Kinh TÕ ThÕ Giíi. Trªn c¬ së ®ã ®-a ra c¸c ph-¬ng h-íng vµ nhiÖm vô cÇn thùc hiÖn nh»m n©ng cao ho¹t ®éng cña ViÖn Kinh TÕ ThÕ Giíi trong thêi gian tíi. 1 phÇn I: Qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña viÖn kinh tÕ thÕ giíi. I. Qu¸ tr×nh h×nh thµnh cña ViÖn Kinh TÕ ThÕ Giíi. Do nh÷ng thay ®æi vÒ bèi c¶nh kinh tÕ, yªu cÇu chung ®èi víi c¸c nghiªn cøu quèc tÕ vµ sù thay ®æi trong tæ chøc ë Trung T©m Khoa Häc X· Héi vµ Nh©n V¨n Quèc Gia ®ßi hái thµnh lËp ViÖn Kinh TÕ ThÕ Giíi víi chøc n¨ng, nhiÖm vô chñ yÕu lµ: nghiªn cøu nh÷ng vÊn ®Ò kinh tÕ thÕ giíi d-íi gi¸c ®é chÝnh trÞ häc M¸c - Lªnin, nh»m lµm s¸ng tá nh÷ng ®Æc ®iÓm, nh÷ng quy luËt vµ c¬ chÕ vËn ®éng cña nÒn kinh tÕ thÕ giíi vµ quan hÖ kinh tÕ quèc tÕ, trªn c¬ së ®ãng gãp nh÷ng luËn cø khoa häc cho viÖc ho¹ch ®Þnh ®-êng lèi chÝnh s¸ch kinh tÕ ®èi néi, ®èi ngo¹i cña §¶ng vµ Nhµ n-íc. Nªn ViÖn Kinh TÕ ThÕ Giíi, thuéc trung t©m Khoa Häc X· Héi vµ Nh©n V¨n ®· ®-îc Héi §ång Bé Tr-ëng ( nay lµ ChÝnh Phñ ) quyÕt ®Þnh thµnh lËp tõ n¨m 1983 theo nghÞ ®Þnh sè 96/H§BT ngµy 9/9/1983. HiÖn nay ViÖn Kinh TÕ ThÕ Giíi lµ mét c¬ quan nghiªn cøu hµng ®Çu vÒ kinh tÕ thÕ giíi cña ViÖt Nam. Nh÷ng kÕt qu¶ ®¹t ®-îc ®· gãp phÇn vµo viÖc t¨ng c-êng sù hiÓu biÕt vÒ c¸c vÊn ®Ò kinh tÕ thÕ giíi vµ khu vùc, cung c¸p nh÷ng luËn cø cho viÖc ®Ò ra c¸c chÝnh s¸ch kinh tÕ cña §¶ng vµ Nhµ n-íc. ViÖn còng ®µo t¹o ®-îc mét ®éi ngò c¸n bé cèt c¸n ë c¸c trung t©m nghiªn cøu quèc tÕ. Mét trong nh÷ng xu h-íng næi bËt cña thÕ giíi ngµy nay lµ qu¸ tr×nh toµn cÇu ho¸ vµ khu vùc ho¸ ph¸t triÓn nhanh chãng. Qu¸ tr×nh nµy bao gåm c¶ néi dung kinh tÕ an ninh, chÝnh trÞ, v¨n ho¸ toµn cÇu. Nh÷ng nghiªn cøu cã tÝnh chÊt khu vùc hoÆc theo n-íc kh«ng hµm chøa hÕt nh÷ng vÊn ®Ò 2 chung nh- tµi chÝnh quèc tÕ, th-¬ng m¹i quèc tÕ, c¸c thÓ chÕ kinh tÕ toµn cÇu, c¸c quan hÖ kinh tÕ xuyªn ch©u lôc nh- APEC, ASEM. §©y lµ ®èi t-îng nghiªn cøu riªng biÖt, thuéc vÒ chøc n¨ng cña mét viÖn nghiªn cøu nh÷ng vÊn ®Ò kinh tÕ vµ chÝnh trÞ quèc tÕ. Do ®ã chóng ta ph¶i x¸c ®Þnh râ sù kh¸c biÖt cña ViÖn vµ víi c¸c ViÖn vµ Trung T©m kh¸c míi ®-îc thµnh lËp trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y, vµ ®iÒu quan träng lµ gi¶i quyÕt nh÷ng vÊn ®Ò khoa häc chuyªn biÖt mµ ch-a cã ®-îc thùc hiÖn bëi c¸c ViÖn vµ Trung t©m kh¸c. II. C¬ cÊu qu¶n lý cña ViÖn Kinh TÕ ThÕ Giíi. 1. S¬ ®å tæ chøc nh©n lùc cña ViÖn Kinh TÕ ThÕ Giíi. ViÖn Tr-ëng Tæng biªn tËp t¹p chÝ Héi ®ång khoa häc Phã viÖn C¸c phßng chøc n¨ng Phã viÖn C¸c phßng nghiªncøu 3 C¸c phßng phôc vô - C¸c phßng chøc n¨ng( 3 phßng): Phßng hµnh chÝnh tæ chøc ( 3 ng-êi ); Phßng häc gi¶ n-íc ngoµi (3 ng-êi ); Phßng t- vÊn ph¸t hµnh ( 3 ng-êi ) - C¸c phßng nghiªn cøu ( 6 phßng ) : Phßng nghiªn cøu c¸c nÒn kinh tÕ ph¸t triÓn ( 6 ng-êi ); Phßng nghiªn cøu c¸c nÒn kinh tÕ ®ang ph¸t triÓn ( 6 ng-êi ); Phßng quan hÖ quèc tÕ ( 3 ng-êi ); Phßng nghiªn cøu ph¸t triÓn ( 8 ng-êi); Phßng nghiªn cøu kinh tÕ SNG vµ §«ng ¢u ( 3 ng-êi ); Phßng kinh tÕ c¸c n-íc §«ng D-¬ng ( 2 ng-êi ). - C¸c phßng phôc vô ( 2 phßng ): Phßng toµ so¹n - trÞ sù (6 ng-êi); Phßng th«ng tin th- viÖn ( 13 ng-êi). 2. Chøc n¨ng cña mét sè phßng: + Phßng nghiªn cøu ph¸t triÓn thùc hiÖn c¸c nghiªn cøu vÒ: - C¸c lý thuyÕt vÒ m« h×nh ph¸t triÓn, quan hÖ t¨ng tr-ëng kinh tÕ vµ tiÕn bé x· héi. - Nguån nh©n lùc vµ ph¸t triÓn - C¬ cÊu vµ ®éng th¸i ph¸t triÓn cña nÒn kinh tÕ thÕ giíi + Phßng nghiªn cøu c¸c nÒn kinh tÕ ph¸t triÓn thùc hiÖn nghiªn cøu vÒ : - §Æc ®iÓm xu h-íng ph¸t triÓn kinh tÕ c¸c n-íc c«ng nghiÖp ph¸t triÓn - Kinh tÕ c¸c n-íc lín: Mü, NhËt B¶n, §øc, Ph¸p, Anh vµ c¸c n-íc kh¸c thuéc OECD - Nh÷ng vÊn ®Ò chÝnh trÞ cña c¸c n-íc c«ng nghiÖp ph¸t trØÓn, so s¸nh c¸c m« h×nh kinh tÕ Mü, NhËt B¶n, Ch©u ¢u +Phßng nghiªn cøu c¸c nÒn kinh tÕ ®ang ph¸t triÓn thùc hiÖn nghiªn cøu vÒ: - §Æc ®iÓm xu h-íng ph¸t triÓn vµ vÞ trÝ cña c¸c n-íc ®ang ph¸t triÓn trong nÒn kinh tÕ thÕ giíi. 4 - Kinh tÕ c¸c n-íc ASEAN, Mü Latinh, Ch©u Phi - Nh÷ng vÊn ®Ò chÝnh trÞ cña c¸c n-íc ®ang ph¸t triÓn; so s¸nh c¸c m« h×nh c«ng nghiÖp hãa. + Phßng quan hÖ kinh tÕ quèc tÕ: - Sù ph¸t triÓn kinh tÕ ViÖt Nam trong bèi c¶nh kinh tÕ thÕ giíi vµ khu vùc - Qu¸ tr×nh héi nhËp kinh tÕ quèc tÕ cña ViÖt Nam - ChÝnh s¸ch vµ quan hÖ ®èi ngo¹i cña ViÖt Nam + Phßng t- vÊn - ph¸t hµnh: - Thùc hiÖn c¸c ho¹t ®éng t- vÊn vµ dÞch vô khoa häc vÒ c¸c vÊn ®Ò kinh tÕ vµ quan hÖ quèc tÕ - Thùc hiÖn c¸c c«ng viÖc vÒ ho¹t ®éng t¹p chÝ tiÕng ViÖt vµ tiÕng Anh, c«ng t¸c xuÊt b¶n vµ ph¸t hµnh + Phßng th«ng tin th- viÖn: - Thùc hiÖn c«ng t¸c biªn so¹n, biªn dÞch c¸c tµi liÖu phôc vô nghiªn cøu - Thùc hiÖn c«ng t¸c b¶o qu¶n, l-u tr÷, b¶o qu¶n, s¸ch b¸o, t- liÖu, tæ chøc hÖ thèng khai th¸c t- liÖu, phôc vô c¸n bé trong vµ ngoµi viÖn ®äc vµ tra cøu tµi liÖu. + Phßng hµnh chÝnh tæ chøc: Thùc hiÖn c¸c c«ng viÖc tµi chÝnh, v¨n th- x©y dùng, söa ch÷a, n©ng cÊp trô së lµm viÖc qu¶n trÞ tµi s¶n vËt t-, b¶o vÖ, th«ng tin liªn l¹c, vµ c¸c c«ng viÖc phôc vô hµng ngµy. III. Môc tiªu cña ViÖn Kinh TÕ ThÕ Giíi. 5 1/ Cã mét ®éi ngò c¸n bé nghiªn cøu giái vÒ tõng lÜnh vùc chuyªn s©u vÒ kinh tÕ vµ quan hÖ quèc tÕ, cã kh¶ n¨ng nghiªn cøu vµ tæ chøc nghiªn cøu nh÷ng vÊn ®Ò khoa häc c¬ b¶n thuéc chøc n¨ng cña ViÖn. 2/ X©y dùng c¬ cÊu tæ chøc ViÖn hîp lý vµ hiÖu qu¶, ®¶m b¶o thùc hiÖn c¸c ch-¬ng tr×nh vµ lÜnh vùc nghiªn cøu ®-îc x¸c ®Þnh cho tõng thêi k×. 3/ Cã c¬ së vËt chÊt kü thuËt hiÖn ®¹i, hÖ thèng thèng th«ng tin t- liÖu th- viÖn ®¸p øng tèt c¸c yªu cÇu cña c«ng t¸c nghiªn cøu ®µo t¹o vµ phæ biÕn khoa häc vÒ kinh tÕ vµ chÝnh trÞ quèc tÕ. 4/ Cã quan hÖ quèc tÕ réng vµ quan hÖ hîp t¸c khoa häc víi c¸c trung t©m nghiªn cøu quèc tÕ lín. IV. Ph-¬ng h-íng c¬ b¶n cña ViÖn Kinh TÕ ThÕ Giíi. 1. Nghiªn cøu khoa häc. + Nghiªn cøu vµ dù b¸o nh÷ng xu h-íng ph¸t triÓn chñ yÕu cña thÕ giíi nh÷ng thËp kØ ®Çu cña thÕ kØ XXI vÒ kin0h tÕ , chÝnh trÞ, an ninh, trong ®ã chó träng ®Æc biÖt ®Ðn nh÷ng ®Æc ®iÓm vµ xu h-íng cña nÒn kinh tÕ thÕ giíi víi t- c¸ch mét chØnh thÓ. §©y lµ h-íng nghiªn cøu c¬ b¶n chi phèi c¸c h-íng nghiªn cøu cô thÓ sau: -Nghiªn cøu vµ dù b¸o cuéc c¸ch m¹ng khoa häc c«ng nghÖ, nh÷ng t¸c ®éng vÒ mÆt kinh tÕ vµ chÝnh trÞ cña nã ®èi víi c¸c quan hÖ quèc tÕ vµ sù ph¸t triÓn cña c¸c quèc gia. - Nghiªn cøu c¸c lý thuyÕt ph¸t triÓn, c¸c m« h×nh lao ®éng quèc tÕ, ®Æc biÖt lµ qu¸ tr×nh h×nh thµnh ph¸t triÓn c¸c chiÕn l-îc vµ chÝnh s¸ch ph¸t triÓn cña c¸c quèc gia, lµm næi râ nh÷ng lý thuyÕt, m« h×nh chiÕn l-îc vµ chinh s¸ch ph¸t triÓn cã ¶nh h-ëng trong thÕ kØ míi. - Nghiªn cøu nh÷ng vÊn ®Ò th-¬ng m¹i quèc tÕ, ph©n tÝch vµ dù b¸o vÒ thÞ tr-êng thÕ giíi nãi chung vµ thÞ tr-êng khu vùc vµ tõng n-íc, chÝnh s¸ch 6 th-¬ng m¹i quèc tÕ cña c¸c quèc gia cã quan hÖ bu«n b¸n víi ViÖt Nam, thÞ tr-êng c¸c s¶n phÈm vµ c¸c ®èi thñ c¹nh tranh vÒ nh÷ng lÜnh vùc ®Þnh h-íng xuÊt khÈu cña ViÖt Nam . - Nghiªn cøu ®Æc ®iÓm vµ xu h-íng cña thÞ tr-êng tµi chÝnh quèc tÕ va nh÷ng vÊn ®Ò tiÒn tÖ quèc tÕ qu¸ tr×nh tù do ho¸ tµi chÝnh quèc tÕ, sù ra ®êi cña ®ång tiÒn chung Ch©u ¢u vµ t¸c ®éng cña nã; nh÷ng ®Æc ®iÓm ®· chøng kho¸n quèc tÕ; vai trß cña c¸c ®ång tiÒn m¹nh; thÞ tr-êng ngo¹i hèi; nh÷ng diÔn biÕn cña thÞ tr-êng tiÒn tÖ quèc tÕ. + Nghiªn cøu nh÷ng ®Æc ®iÓm vµ xu h-íng ®Çu t- trùc tiÕp n-íc ngoµi; vai trß cña c¸c c«ng ty xuyªn quèc gia; chiÕn l-îc kinh doanh cña chóng ë c¸c n-íc ®ang ph¸t triÓn vµ khu vùc Ch©u ¸- Th¸i B×nh D-¬ng. + Nghiªn cøu toµn diÖn vÒ tæ chøc th-¬ng m¹i quèc tÕ ; c¸c tæ chøc quèc tÕ vµ khu vùc nh- WB, EU, APEC, NAFTA, ASEAN. + Nghiªn cøu c¸c quan hÖ xuyªn ch©u lôc nh- quan hÖ ¸-¢u; quan hÖ gi÷a c¸c n-íc lín; quan hÖ giøa c¸c n-íc ®ang ph¸t triÓn còng nh- c¸c h×nh thøc míi cña quan hÖ quèc tÕ. + Nghiªn cøu nh÷ng vÊn ®Ò chÝnh trÞ vµ an ninh quèc tÕ ®Æc biÖt nh÷ng vÊn ®Ò cã liªn quan ®Õn khu vùc Ch©u ¸ - Th¸i B×nh D-¬ng vµ ViÖt Nam. + Nghiªn cøu nh÷ng vÊn ®Ò toµn cÇu nh- d©n sè; c¸c nguån lùc; nî quèc tÕ ; m«i tr-êng vµ ph¸t triÓn. + Nghiªn cøu c¸c lý thuyÕt vµ thùc tÕ vÒ ph¸t triÓn nh- t¨ng trö¬ng vµ tiÕn bé x· héi, nguån lùc con ng-êi vµ ph¸t triÓn; nghiªn cøu sù ph¸t triÓn c¸c lÜnh vùc ngµnh cña kinh tÕ thÕ giíi nh- n«ng nghiÖp, dÞch vô, c¸c ngµnh c«ng nghiÖp lín… + Nghiªn cøu nh÷ng ®Æc ®iÓm chung cña c¸c n-íc ®ang ph¸t triÓn; ®éng th¸i vµ chÝnh s¸ch cña c¸c n-íc lín nh- EU, Mü, NhËt B¶n. Nghiªn 7 cøu nh÷ng ®Æc ®iÓm chung cña c¸c ®-íc ®ang ph¸t triÓn, ®éng th¸i vµ chÝnh s¸ch cña c¸c n-íc ®ang ph¸t triÓn lín. + Nghiªn cøu qu¸t tr×nh chuyÓn sang kinh tÕ thÞ tr-êng ë c¸c nÒn kinh tÕ kÕ ho¹ch hãa tËp trung tr-íc ®©y; vai trß vµ vÞ trÝ cña chóng trong ®êi sèng quèc tÕ. + Nghiªn cøu qu¸ tr×nh héi nhËp cña ViÖt Nam vµo ®êi sèng kinh tÕ vµ chÝnh trÞ quèc tÕ; ®Æc biÖt lµ viÖc ViÖt Nam ra nhËp WTO, APEC, ASEAN. 2. Ph-¬ng h-íng vÒ ®µo t¹o. +Tæ chøc tèt ®µo t¹o sau ®¹i häc vÒ kinh tÕ thÕ giíi vµ quan hÖ kinh tÕ quèc tÕ nh- nhiÖm vô ®· ®-îc giao. +Më réng ®µo t¹o sau ®¹i häc sang mét sè chuyªn ngµnh kh¸c nhkinh tÕ chÝnh trÞ, kinh tÕ ph¸t triÓn, chÝnh trÞ quèc tÕ… + Tæ chøc c¸c líp ®µo t¹o ng¾n h¹n vÒ kinh tÕ quèc tÕ do c¸c gi¸o svµ gi¶ng viªn n-íc ngoµi ®¶m nhËn. + §µo t¹o vµ ®µo t¹o l¹i c¸n bé nghiªn cøu vµ phôc vô nghiªn cøu cña ViÖn theo tiªu chuÈn quèc tÕ. + Phèi hîp víi c¸c tr-êng ®¹i häc vµ c¸c c¬ së ®µo t¹o kh¸c tæ chøc gi¶ng d¹y vµ biªn so¹n c¸c gi¸o tr×nh vÒ kinh tÕ chÝnh trÞ quèc tÕ vµ quan hÖ quèc tÕ. 3. C«ng t¸c th«ng tin, t¹p chÝ vµ xuÊt b¶n. + X©y dùng hÖ thèng th- viÖn hiÖn ®¹i phôc vô b¹n ®äc mét c¸ch thuËn tiÖn vµ hiÖu qu¶ nhÊt. Toµn bé th- viÖn chuyÓn sang hÖ thèng kho më ®Ó ng-êi ®äc cã thÓ trùc tiÕp tra cøu vµ t×m kiÕm tµi liÖu . 8 +Thùc hiÖn tin häc ho¸ c«ng t¸c th«ng tin th- viÖn: x©y dùng m¹ng th«ng tin côc bé vµ nèi m¹ng víi c¸c trung t©m th«ng tin trong c¶ n-íc; hoµ nhËp víi Internet. + N©ng cao chÊt l-îng vµ h×nh thøc cña t¹p chÝ tiÕng ViÖt : Nh÷ng vÊn ®Ò kinh tÕ thÕ giíi vµ t¹p chÝ tiÕng Anh :Viet Nam Economics Rewiew. + XuÊt b¶n c¸c b¶n tin nhanh phôc vô c¸n bé l·nh ®¹o vµ nhu cÇu th«ng tin cña c¸c lo¹i ®éc gi¶ kh¸c nhau. + XuÊt b¶n tõ 2--5 ®Çu s¸ch hµng n¨m, chó träng mét sè Ên phÈm cã tÝnh chÊt c«ng cô ( tõ ®iÓn, gi¸o tr×nh s¸ch tra cøu vÒ kinh tÕ chÝnh trÞ quèc tÕ). 4. Ph-¬ng h-íng vÒ tæ chøc vµ ®èi ngo¹i. + KiÖn toµn tæ chøc cña ViÖn theo chøc n¨ng míi, lËp thªm mét sè phßng nghiªn cøu vÒ c¸c lÜnh vùc chuyªn ngµnh. + TiÕp tôc cñng cè quan hÖ hîp t¸c khoa häc víi c¸c ViÖn vµ tr-êng ®¹i häc ë n-íc ngoµi. ThiÕt lËp quan hÖ chÆt chÏ víi c¸c tæ chøc quèc tÕ vµ c¸c c¬ quan nghiªn cøu khoa häc kh¸c nh»m thùc hiÖn c¸c c«ng viÖc nghiªn cøu chung vµ trao ®æi khoa häc. + Phèi hîp chÆt chÏ víi c¸c c¬ quan nghiªn cøu kinh tÕ vµ nghiªn cøu quèc tÕ trong n-íc. V. Chøc n¨ng cña ViÖn Kinh TÕ ThÕ Giíi. 1/ Nghiªn cøu mét c¸ch c¬ b¶n vµ toµn diÖn nh÷ng vÊn ®Ò kinh tÕ vµ quan hÖ quèc tÕ lµm c¬ së cho viÖc ®Ò ra vµ thùc hiÖn c¸c chÝnh s¸ch ®èi ngo¹i cña §¶ng vµ Nhµ n-íc, gãp phÇn vµo viÖc n©ng cao sù hiÓu biÕt c¸c vÊn ®Ò quèc tÕ. 2/ Nghiªn cøu c¸c lý thuyÕt ph¸t triÓn c¸c m« h×nh ph¸t triÓn, c¸c chiÕn l-îc vµ chÝnh s¸ch ph¸t triÓn c¸c quèc gia, tõ ®ã rót ra bµi häc, c¸c kiÕn nghÞ gãp phÇn ®æi míi chiÕn l-îc vµ chÝnh s¸ch ph¸t triÓn cña n-íc ta. 9 3/ Nghiªn cøu vµ ®Ò xuÊt chÝnh s¸ch cña ViÖt Nam ®èi víi c¸c tæ chøc quèc tÕ vµ khu vùc còng nh- qu¸ tr×nh h«Þ nhËp nÒn kinh tÕ ViÖt Nam vµo nÒn kinh tÕ thÕ giíi. 4/ T- vÊn cho c¸c c¬ quan ho¹ch ®Þnh chÝnh s¸ch, l·nh ®¹o cÊp cao, tæ chøc kinh doanh vÒ nh÷ng vÊn ®Ò liªn quan ®Õn ho¹t ®éng kinh tÕ vµ quan hÖ ®èi ngo¹i nh»m thùc hiÖn ®-êng lèi vµ chÝnh s¸ch cña §¶ng vµ Nhµ n-íc . 5/ Tæ chøc c¸c ho¹t ®éng trao ®æi khoa häc gi-· c¸c nhµ khoa häc ViÖt Nam vµ khoa häc n-íc ngoµi vµ tæ chøc c¸c héi nghÞ khoa häc trong n-íc vµ quèc tÕ vÒ kinh tÕ vµ quan hÖ quèc tÕ. 6/ §µo t¹o c¸n bé khoa häc vÒ c¸c chuyªn ngµnh liªn quan ®Õn kinh tÕ vµ chÝnh trÞ quèc tÕ t¹i ViÖn vµ c¸c tr-êng ®¹i häc. 7/ XuÊt b¶n vµ phæ biÕn c¸c c«ng tr×nh nghiªn cøu, cung cÊp th«ng tin vÒ kinh tÕ vµ thÞ tr-êng thÕ giíi, c¸c vÊn ®Ò quan hÖ quèc tÕ vµ chÝnh s¸ch ®èi ngo¹i cña ViÖt Nam cho ®éc gi¶ trong vµ ngoµi n-íc. 10 PhÇn II : thùc tr¹ng ho¹t ®éng cña viÖn kinh tÕ thÕ giíi. I. Ho¹t ®éng chÝnh cña ViÖn Kinh TÕ ThÕ Giíi trong thêi gian võa qua/ 11 Qua 15 n¨m ho¹t ®éng vµ tr-ëng thµnh, ViÖn Kinh TÕ ThÕ Giíi ®· ®¹t ®-îc nh÷ng thµnh tùu ®¸ng kÓ trªn tÊt c¶ c¸c lÜnh vùc, lµ mét trong nh÷ng ViÖn ho¹t ®éng n¨ng ®éng vµ cã hiÖu qu¶ cña Trung T©m Khoa Häc X· Héi vµ Nh©n V¨n Quèc Gia, lµ c¬ quan nghiªn cøu khoa häc ®Çu ngµnh vÒ lÜnh vùc kinh tÕ thÕ giíi ë ViÖt Nam. §iÒu ®ã ®-îc thÓ hiÖn ë nh÷ng ®iÓm sau: 1. C«ng t¸c nghiªn cøu khoa häc. Ngay tõ khi míi thµnh lËp, c«ng t¸c nghiªn cøu khoa häc cña ViÖn lu«n lu«n g¾n liÒn víi nh÷ng vÊn ®Ò lín cña kinh tÕ thÕ giíi vµ khu vùc, ®Æc biÖt lµ nh÷ng vÊn ®Ò cã ¶nh h-ëng ®Õn kinh tÕ ViÖt Nam vµ héi nhËp kinh tÕ ViÖt Nam vµo nÒ kinh tÕ thÕ giíi. ViÖn cã 6 phßng nghiªn cøu vÒ: Nh÷ng vÊn ®Ò chung cña nÒn kinh tÕ thÕ giíi tËp trung vµo nghiªn cøu ph¸t triÓn; quan hÖ kinh tÕ quèc tÕ ; kinh tÕ c¸c n-íc c«ng nghiÖp ph¸t triÓn; kinh tÕ c¸c n-íc ®ang ph¸t triÓn; kinh tÕ c¸c n-íc x· héi chñ nghÜa ; kinh tÕ §«ng D-¬ng ( kinh tÕ ViÖt Nam vµ quan hÖ kinh tÕ ®èi ngo¹i cña ViÖt Nam). C«ng t¸c nghiªn cøu cña ViÖn ®-îc triÓn khai ®ång thêi theo c¶ c¸c vÊn ®Ò khu vùc vµ tõng n-íc, võa nghiªn cøu c¬ b¶n, võa nghiªn cøu t×nh h×nh vµ ®éng th¸i. KÕt hîp nghiªn cøu ngoµi n-íc víi nghiªn cøu kinh tÕ ViÖt Nam nh»m t×m ra bµi häc kinh nghiÖm ®Ó ¸p dông vµo n-íc ta, gãp phÇn x©y dùng ®-êng lèi chÝnh s¸ch kinh tÕ ®èi ngo¹i, ®èi néi cña §¶ng vµ Nhµ n-íc phôc vô sù nghiÖp ®æi míi cña ®Êt n-íc. C«ng t¸c nghiªn cøu cña ViÖn ®-îc triÓn khai theo c¸c hÖ ®Ò tµi: + HÖ ®Ò tµi vµ nhiÖm vô nhµ n-íc: Tõ n¨m 1991 ®Õn nay, ViÖn ®-îc giao chñ tr× 3 ®Ò tµi cÊp nhµ n-íc trong ®ã cã 2 ®Ò tµi ®· hoµn thµnh, ®ã lµ : - §Ò tµi KX 01- 04: §Æc ®iÓm vµ néi dung chñ yÕu cña thêi ®¹i ngµy nay do PGS.TS Vâ §¹i L-îc lµm chñ nhiÖm. ®Ò tµi ®· hoµn thµnh vµ ®-îc héi ®ång cÊp nhµ n-íc nghiÖm thu S¶n phÈm chÝnh cña ®Ò tµi lµ : 12 *B¸o c¸o tæng hîp kÕt qu¶ nghiªn cøu 200 trang. *10 b¸o c¸o chuyªn ®Ò *B¶n kiÕn nghÞ vÒ: chÝnh s¸ch kinh tÕ ViÖt Nam sau thêi k× cÊm vËn cña Mü; Sù h×nh thµnh c¸c khèi kinh tÕ vµ chÝnh s¸ch cña ViÖt Nam; Thêi ®¹i ngµy nay vµ sù lùa chän con ®-êng ph¸t triÓn. * Trªn 50 bµi nghiªn cøu c«ng bè trªn t¹p chÝ khoa häc. - §Ò tµi KX 01- 05: §Æc ®iÓm cña chñ nghÜa t- b¶n hiÖn ®¹i do PGS.PTS Lª V¨n Sang lµm chñ nhiÖm ®Ò tµi. §Ò tµi ®· hoµn thµnh vµ ®-îc héi ®ång cÊp nhµ n-íc nghiÖn thu. S¶n phÈm cña ®Ò tµi lµ : * B¸o c¸o tæng quan kÕt qu¶ nghiªn cøu 532 trang, ®· xuÊt b¶n thµnh s¸ch gåm 3 tËp. * Nh÷ng ®Ò xuÊt mang tÝnh kiÕn nghÞ * Hai b¶n b¸o c¸o ®Æc biÖt göi l·nh ®¹o cÊp cao vÒ Chñ nghÜa t- b¶n hiÖn ®¹i vµ nh÷ng vÊn ®Ò cña nã sau sù sôp ®æ cña Liªn X« vµ nh÷ng ®Ò xuÊt mang tÝnh kiÕn nghÞ cña ®Ò tµi chñ nghÜa t- b¶n hiÖn ®¹i. - §Ò tµi KHXH 06- 02 : VÒ nh÷ng quan hÖ m©u thuÉn vµ thèng nhÊt gi÷a c¸c n-íc t- b¶n lín trªn thÕ giíi hiÖn nay vµ xu h-íng ph¸t triÓn quan hÖ ®ã, chÝnh s¸ch cña chóng ta do PGS.PTS Lª V¨n Sang lµm chñ nhiÖm thùc hiÖn trong thêi k× 1996 - 2000 ViÖn cßn ®-îc giao nghiªn cøu vµ tr¶ lêi c¸c vÊn ®Ò lý luËn vµ thùc tiÔn vÒ : - ChiÕn l-îc ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi ViÖt Nam 1990 - 2000 - §¸nh gi¸ nguyªn nh©n vµ t¸c ®éng cña sù sôp ®æ hÖ thèng XHCN - T×nh h×nh thÕ giíi vµ c¬ së khoa häc vÒ ®-êng lèi ®èi ngo¹i cña §¶ng ta - VÊn ®Ò chèng l¹m ph¸t cña ViÖt Nam 13 - Khñng ho¶ng tµi chÝnh tiÒn tÖ khu vùc vµ t¸c ®éng ®Õn kinh tÕ ViÖt Nam Nh÷ng vÊn ®Ò nªu trªn ®-îc tËp thÓ c¸n bé ViÖn nghiªn cøu mét c¸ch nghiªm tóc, c«ng phu, b¸o c¸o ®óng k× h¹n. KÕt qu¶ nghiªn cøu ®-îc b¸o c¸o trùc tiÕp hoÆc kiÕn nghÞ b»ng v¨n b¶n ®Õn c¸c ®ång chÝ l·nh ®¹o §¶ng Nhµ n-íc ®¸nh gi¸ tèt. Ngoµi ra, ViÖn cßn tÝch cùc tham gia ®ãng gãp vµo qu¸ tr×nh so¹n th¶o c¸c nghÞ quyÕt trung -¬ng vÒ c¸c vÊn ®Ò kinh tÕ. §ång chÝ viÖn tr-ëng trong nhiÒu n¨m lµm viÖc víi t- c¸ch t- vÊn cho tæng bÝ th- vµ lµ thµnh viªn cña tæ t- vÊn, nay lµ ban nghiªn cøu cña Thñ T-íng ChÝnh Phñ ®· cã nhiÒu ®Ò xuÊt chÝnh s¸ch quan träng. Mét sè ®ång chÝ c¸n bé cã uy tÝn ®-îc mêi tham dù c¸c nhãm so¹n th¶o c¸c dù ¸n c«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸ ®Êt n-íc, chÝnh s¸ch kinh tÕ ®èi ngo¹i cña §¶ng vµ Nhµ n-íc. +HÖ ®Ò tµi cÊp bé Trong nh÷ng n¨m qua, ViÖn ®-îc giao nghiªn cøu c¸c ®Ò tµi cÊp bé sau : - C¸c n-íc SNG vµ §«ng ¢u chuyÓn sang nÒn kinh tÕ thÞ tr-¬ng do PGS.PTS Bïi Huy Kho¸t chñ tr× ®-îc nghiÖm thu n¨m 1997. - C«ng nghiÖp ho¸ hiÖn ®¹i ho¸ ph¸t huy lîi thÕ so s¸nh - kinh nghiÖm c¸c nÒn kinh tÕ ®ang ph¸t triÓn ë Ch©u ¸ do PTS §ç §øc §Þnh chñ tr× hoµn toµn vµ nghiÖm thu n¨m 1997. - T¨ng tr-ëng kinh tÕ vµ c«ng b»ng x· héi ë mét sè n-íc Ch©u ¸ do PTS Lª Bé LÜnh chñ tr× ®· hoµn thµnh vµ nghiÖm thu n¨m 1997. - VÊn ®Ò chän s¶n phÈm vµ thÞ tr-êng trong chÝnh s¸ch ngo¹i th-¬ng ë c¸c n-íc Ch©u ¸ do PTS NguyÔn TrÇn QuÕ chñ tr× vµ ®ang ®-îc triÓn khai thùc hiÖn. - Bèi c¶nh quèc tÕ vµ sù lùa chän chiÕn l-îc ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi cña ViÖt Nam do TS Vâ §¹i L-îc chñ nhiÖm b¾t ®Çu triÓn khai tõ cuèi n¨m 14 1998. Ba trong sè 5 ®Ò tµi thuéc ch-¬ng tr×nh nay do c¸c c¸n bé trong viÖn chñ tr× thùc hiÖn . Nh×n chung c¸c ®Ò tµi cÊp bé ®-îc c¸n bé cña viÖn nghiªn cøu c«ng phu, kh¸ch quan, ®óng tiÕn ®é ®-îc giao, ®-îc ®¸nh gia cao vÒ gi¸ trÞ vÒ mÆt lý luËn vµ thùc tiÔn. S¶n phÈm cña ®Ò tµi ®· ®-îc xuÊt b¶n thµnh s¸ch, c¸c bµi b¸o ®¨ng trªn t¹p chÝ khoa häc vµ cã kiÕn nghÞ göi c¸c c¬ quan §¶ng vµ Nhµ n-íc. + HÖ ®Ò tµi cÊp viÖn Hµng n¨m ViÖn tiÕn hµnh nghiªn cøu tõ 7- 10 ®Ò tµi cÊp ViÖn. §ã lµ hÖ ®Ò tµi khoa häc cã tÝnh chÊt chuyªn ngµnh vµ c¬ b¶n theo tõng lÜnh vùc hoÆc khu vùc, tõng n-íc cô thÓ. Mét sè ®Ò tµi ®-îc triÓn khai theo phßng nghiªn cøu nh-: T¸c ®éng cña khñng ho¶ng tµi chÝnh tiÒn tÖ ®èi víi triÓn väng kinh tÕ §«ng ¸, S«ng vµ tiÓu vïng s«ng Mªk«ng, TiÒm n¨ng vµ hîp t¸c quèc tÕ. Mét sè ®-îc triÓn khai theo ®Ò tµi c¸ nh©n trong ®ã cã hÖ thèng c¸c cuèn s¸ch giíi thiÖu vÒ kinh tÕ c¸c n-íc vµ c¸c vÊn ®Ò kinh tÕ thÕ giíi phôc vô b¹n ®äc réng r·i. Nh÷ng c¸n bé cña ViÖn lµ nghiªn cøu theo h-íng ®Ò tµi luËn ¸n. KÕt qu¶ nghiªn cøu trong vßng 20 n¨m qua ®-îc thÓ hiÖn qua kho¶ng 80 ®Çu s¸ch lµ c«ng tr×nh nghiªn cøu cña c¸n bé trong ViÖn, hµnh tr¨m bµi b¸o, kiÕn nghÞ khoa häc. Trong ®ã cã nh÷ng cuèn s¸ch lµ kÕt qu¶ cña c¸c ®Ò tµi cÊp nhµ n-íc, cÊp bé hoÆc hîp t¸c nghiªn cøu víi n-íc ngoµi cã nhiÒu c«ng tr×nh lµ kÕt qu¶ nghiªn cøu c¸ nh©n trªn c¬ së ®Ò tµi tiÒm lùc nh- : T×m hiÓu kinh tÕ chÝnh trÞ häc ph-¬ng thøc s¶n xuÊt t- b¶n chñ nghÜa tr-íc ®éc quyÒn, nh÷ng xu h-íng ®æi míi hÖ thèng qu¶n lý kinh tÕ x· héi chñ nghÜa, chèng l¹m ph¸t vµ qu¸ tr×nh ®æi míi cña ViÖt Nam cña TS Vâ §¹i L-îc; kinh tÕ NhËt B¶n giai ®o¹n thÇn k× cña PGS.PTS Lª V¨n Sang… Cã mét sè c«ng tr×nh dÞch ra tiÕng Anh ph¸t hµnh ra n-íc ngoµi. C¸c c«ng tr×nh cña ViÖn ®-îc ®«ng ®¶o b¹n ®äc trong vµ ngoµi n-íc quan t©m. 15 2. C«ng t¸c hîp t¸c quèc tÕ. Thùc hiÖn chñ tr-¬ng ®a d¹ng ho¸, ®a ph-¬ng ho¸ cña §¶ng vµ Nhµ n-íc. Trong nh÷ng n¨m võa qua ViÖn ®· më réng quan hÖ hîp t¸c víi c¸c n-íc trªn thÕ giíi. Th«ng qua nghiªn cøu, trao ®æi häc gi¶, s¸ch b¸o, tæ chøc héi th¶o 2 bªn vµ nhiÒu bªn, ViÖn ®· tiÕn hµnh kÝ hîp t¸c vµ phèi hîp nghiªn cøu khoa häc víi nhiÒu tæ chøc khoa häc vµ tæ chøc héi th¶o quèc tÕ. Cô thÓ lµ: + Phèi hîp víi ViÖn c¸c nÒn kinh tÕ, ®ang ph¸t triÓn cña NhËt B¶n nghiªn cøu c¸c ®Ò tµi : ChÝnh s¸ch c«ng nghiÖp cña ViÖt Nam trong thêi k× ®æi míi ; §æi míi kinh tÕ vµ chÝnh s¸ch ®èi ngo¹i cña ViÖt Nam ; §Þnh h-íng c«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸ ViÖt Nam ®Õn n¨m 2000 ; ChÝnh s¸ch th-¬ng m¹i vµ ®Çu t- cña ViÖt Nam ; ChÝnh s¸ch th-¬ng m¹i - ®Çu t- vµ sù ph¸t triÓn mét sè ngµnh c«ng nghiÖp chñ lùc cña ViÖt Nam . + Phèi hîp víi ViÖn nghiªn cøu chÝnh trÞ kinh tÕ thÕ giíi thuéc ViÖn Hµn L©m khoa häc Trung Quèc nghiªn cøu ®Ò tµi: Nghiªn cøu so s¸nh s¶i c¸ch doanh nghiÖp ë ViÖt Nam vµ Trung Quèc. + Phèi hîp víi Datacousult cña Indonexia vµ t©p ®oµn Economist Conferences cña Anh tæ chøc 2 diÔn ®µn kinh doanh vµ 4 héi nghÞ bµn trßn cÊp chÝnh phñ vµ diÔn ®µn kinh doanh lµ c¸c nhµ kinh doanh cña c¸c tæ chøc hµng ®Çu thÕ giíi víi môc ®Ých ®Õn ViÖt Nam ®Ó t×m hiÓu c¬ héi ®Çu t-. C¸c héi nghÞ ®· thµnh c«ng tèt ®Ñp, ®· ®-îc c¸c bªn ®èi t¸c vµ c¸c thµnh viªn tíi dù héi nghÞ ®¸nh gi¸ cao ®¶m b¶o an ninh quèc gia vµ cã hiÖu qu¶ thiÕt thùc. 16 + Phèi h¬p víi Peace Sakasawa tæ chøc hai cuéc héi th¶o vÒ AFTA vµ nÒn kinh tÕ ViÖt Nam ®«ng thêi còng tham gia dù ¸n nghiªn cøu do UNDP tµi trî vÒ hç trî ViÖt Nam gia nhËp ASEAN. + Phèi hîp víi Toyota Foundation tiÕn hµnh dÞch vµ xuÊt b¶n nhiÒu tµi liÖu vÒ kinh tÕ NhËt B¶n vµ khu vùc nh- : thuyÕt Z; Kinh tÕ chÝnh trÞ NhËt B¶n; Kinh tÕ NhËt sau chiÕn tranh; Kinh tÕ NhËt B¶n giai ®o¹n thÇn k×; ChÕ t¹o t¹i NhËt B¶n; MITI vµ sù thÇn k× cña NhËt B¶n. + Ngoµi ra ViÖn cßn phèi hîp víi c¸c c¬ quan nghiªn cøu ë c¸c n-íc NhËt B¶n, Singapore, Indonexia, Trung Quèc… tæ chøc nhiÒu cuéc héi th¶o quèc tÕ. Hµng n¨m, ViÖn ®ãn hµng chôc ®oµn kh¸ch quèc tÕ vµ häc gi¶ n-íc ngoµi ®Õn lµm viÖc trao ®æi hîp t¸c víi ViÖn. Quan hÖ hîp t¸c khoa häc gi÷a viÖn víi c¸c c¬ quan khoa häc n-íc ngoµi ngµy cµng cñng cè vµ ph¸t triÓn. Còng trong thêi gian qua hµng tr¨m l-ît c¸n bé ra n-íc ngoµi c«ng t¸c, häc tËp , trao ®æi t¹i c¸c tr-êng ®¹i häc vµ trung t©m nghiªn cøu khoa häc lín ë Nga, Mü , NhËt B¶n, §øc, Ph¸p… 3. C«ng t¸c t¹p chÝ. ViÖn hiÖn nay cã tê t¹p chÝ : Nh÷ng vÊn ®Ò kinh tÕ thÕ giíi - tiÕng ViÖt mçi n¨m cã 6 sè vµ Vietnam Economic Review- tiÕng Anh mçi n¨m cã 12 sè, ®Õn nay ViÖn ®· xuÊt b¶n ®-îc 53 sè t¹p chÝ tiÕng ViÖt vµ 50 sè t¹p chÝ tiÕng Anh. Trong nh÷ng n¨m qua, 2 tê t¹p chÝ lu«n lu«n ®æi míi c¶ vÒ néi dung lÉn h×nh thøc, chÊt l-îng t¹p chÝ ngµy cµng ®-îc n©ng cso vµ cã nhiÒu chuyªn môc míi. Tê t¹p chÝ Vietnam Economic Review ®· kÞp thêi ph¶n ¸nh ®-êng lèi, chÝnh s¸ch cña §¶ng vµ nhµ n-íc kÞp thêi cung cÊp nh÷ng th«ng tin vÒ nh÷ng thµnh tùu cña nÒn kinh tÕ ViÖt Nam ra n-íc ngoµi, gãp phÇn 17 n©ng cao sù hiÓu biÕt cña c¸c n-íc ®èi víi sù nghiÖp ®æi míi cña ®Êt n-íc. C¶ hai t¹p chÝ ®Òu ®-îc b¹n ®äc trong vµ ngoµi n-íc hoan nghªnh, sè l-îng ph¸t hµnh t¹p chÝ ngµy cµng t¨ng. 4. C«ng t¸c th«ng tin - Th- viÖn. Song song víi c¸c ho¹t ®éng nghiªn cøu xuÊt b¶n c¸c Ên phÈm s¸ch b¸o, d-íi c¸c h×nh thøc l-îc thuËt, l-îc dÞch, tæng thuËt, hµng n¨m viÖn ®· in c¸c tµi liÖu d-íi d¹ng tin nhanh, tµi liÖu phôc vô, tËp san chuyªn ®Ò ®Ò cËp ®Õn c¸c vÊn ®Ò nãng báng quan träng vÒ t×nh h×nh kinh tÕ thÕ giíi hoÆc c¸c bµi viÕt næi bËt cña c¸c nhµ khoa häc n-íc ngoµi vÒ c¸c vÊn ®Ò kinh tÕ , cung cÊp kÞp thêi c¸c th«ng tin cÇn thiÕt cho c¸c ®ång chÝ l·nh ®¹o §¶ng vµ Nhµ n-íc ®äc vµ tham kh¶o. B»ng c¸c nguån kinh phÝ ®-îc cÊp cña Nhµ n-íc ®Ó mua s¸ch b¸o vµ qua viÖc trao ®æi s¸ch b¸o kh¸ lín : gåm trªn 10.000 ®Çu s¸ch b»ng tiÕng ViÖt vµ tiÕng n-íc ngoµi, gÇn 100 t¹p chÝ ®Þnh k× c¸c tiÕng ViÖt, Nga, Anh, Ph¸p, §øc, Trung Quèc ®¸p øng nhu cÇu nghiªn cøu cña c¸n bé trong vµ ngoµi ViÖn. C«ng t¸c phôc vô b¹n ®äc ngµy cµng ®-îc n©ng cao, b¹n ®äc cã thÓ tù chän tµi liÖu qua kho th- viÖn më cña ViÖn. ViÖn ®· tõng b-íc thùc hiÖn tin häc hãa c«ng t¸c th«ng tin t- liÖu thviÖn. HiÖn nay, ng-êi ®äc ®· cã thÓ t×m s¸ch b¸o trªn m¸y vi tÝnh, khai th¸c th«ng tin kinh tÕ th-¬ng m¹i qua m¹ng Vitranet. 5. C«ng t¸c tæ chøc c¸n bé vµ ®µo t¹o. C¬ cÊu tæ chøc cña ViÖn hiÖn cã 6 phßng nghiªn cøu vµ 4 phßng chøc n¨ng nghiÖp vô. Trong nh÷ng n¨m qua, ViÖn ®· chó träng c«ng t¸c båi d-ìng c¸n bé. Bªn c¹nh ®µo t¹o vÒ chuyªn m«n ë tr×nh ®é trªn ®¹i häc ë trong vµ ngoµi n-íc, ViÖn ®Æc biÖt coi träng båi d-ìng chÝnh trÞ ®µo t¹o l¹i nhÊt lµ ngo¹i ng÷ nh»m ®¸p øng yªu cÇu nghiªn cøu cña ViÖn. 18 HiÖn nay ViÖn cã 59 c¸n bé, trong ®ã cã 1 viÖn sü, 2 tiÕn sü, 2 PGS, 17 PTS, 6 th¹c sü, ngoµi ra cßn cã 2 ®ång chÝ cã tr×nh ®é trung cÊp, sè cßn l¹i ®Òu cã tr×nh ®é ®¹i häc( 36 c¸n bé nghiªn cøu, 23 c¸n bé lµm c«ng t¸c chøc n¨ng phôc vô). §Æc biÖt, n¨m 1995 do nh÷ng thµnh tÝch trong nghiªn cøu khoa häc, ®ång chÝ Vâ §¹i L-îc ®-îc ViÖn Hµn L©m Khoa Häc X· Héi Nh©n V¨n cña Céng Hoµ Liªn Bang Nga phong tÆng danh hiÖu ViÖn sü n-íc ngoµi. Tõ n¨m 1994, ViÖn Kinh TÕ ThÕ Giíi ®-îc giao nhiÖm vô ®µo t¹o sau ®¹i häc, do cã nh÷ng b-íc chuÈn bÞ tèt nªn trong mét thêi gian ng¾n ViÖn ®· h-íng dÉn tæ chøc b¶o vÖ thanh c«ng 5 luËn ¸n phã tiÕn sü. HiÖn nay ®ang ®µo t¹o 17 nghiªn cøu sinh t¹i c¸c tr-êng §¹i häc vµ c¬ së ®µo t¹o kh¸c. 6. C«ng t¸c x©y dùng c¬ së vËt chÊt - kü thuËt ViÖn Kinh TÕ ThÕ Giíi ®-îc nhµ n-íc cÊp vèn x©y dùng trô së 4 tÇng víi mÆt b»ng x©y dùng gÇn 1000m2 tõ n¨m 1985 t¹i ph-êng Trung LiÖt §èng §a - Hµ Néi ®-îc ®-a vµo sö dông n¨m 1989. Do x©y dùng tõ thêi bao cÊp l¹i ®-îc x©y dùng gi÷a ao hå nªn c«ng tr×nh xuèng cÊp rÊt nhanh, mÆt tiÒn thiÕt kÕ xÊu vµ h-íng T©y nªn rÊt nãng, bôi vµ ån ¶nh h-ëng ®Õn chÊt l-îng lµ viÖc hµng ngµy cña c¸n bé c«ng nh©n viªn. Trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y b»ng nguån vèn chèng xuèng cÊp, vèn ®Çu t- vµ vèn tù khai th¸c qua c¸c nguån hç trî bªn ngoµi. ViÖn ®Çu t- trang thiÕt bÞ hiÖn ®¹i, ®iÒu hoµ nhiÖt ®é, ®Ìn chiÕu, m¸y vi tÝnh, m¸y photocopy… còng nh- c¸c trang thiÕt bÞ kh¸c phôc vô c«ng t¸c nghiªn cøu. HÖ thèng phong häp, héi tr-êng, phßng kh¸ch quèc tÕ, th- viÖn ®-îc c¶i t¹o vµ n©ng cÊp ®ñ ®iÒu kiÖn tæ chøc c¸c cuéc héi th¶o quèc tÕ vµ trong n-íc. KÕt qu¶ lµ sau khi c¸c c«ng tr×nh ®-îc ®Çu t- hoµn thanh ®-a vµ sö dông, trô së lµm viÖc tèt, c¶nh quan m«i tr-êng tè, tho¸ng m¸t, gãp phÇn c¶i thiÖn ®iÒu kiÖn lµm viÖc cña c¸n bé c«ng nh©n viªn. 19 II. §¸nh gi¸ Qua 15 n¨m x©y dùng vµ trr-ëng thµnh, víi mét qu·ng thêi gian ng¾n, nh×n l¹i khèi l-îng c«ng viÖc cña ViÖn ®· lµm ®¸ng ®-îc khÝch lÖ. ViÖn Kinh TÕ ThÕ Giíi ngµy cµng tr-ëng thµnh, ph¸t triÓn, cã nh÷ng ®ãng gãp tèt h¬n cho ®Êt n-íc. §éi ngò c¸n bé khoa häc ngµy cµng ®-îc n©ng cao vÒ chuyªn m«n nghiÖp vô, ®¸p øng tèt nhiÖm vô ®-îc giao, ho¹t ®éng hîp t¸c quèc tÕ ngµy cµng ®-îc më réng. C¬ së vËt chÊt kÜ thuËt vµ ®iÒu kiÖn lµm viÖc cña ViÖn ngµy cµng ®-îc c¶i thiÖn n©ng cÊp, bé mÆt cña ViÖn ngµy cµng khang trang h¬n. Së dÜ ®¹t ®-îc nh÷ng thµnh tùu trªn lµ do nh÷ng nguyªn nh©n sau ®©y : + Cã sù phèi hîp chÆt thèng nhÊt gi÷a chÝnh quyÒn vµ c¸c ®oµn thÓ quÇn chóng. C«ng t¸c qu¶n lý chÆt chÏ ngµy cµng ®i vµ nÒ nÕp, mäi vÊn ®Ò ®Òu ®-îc bµn b¹c d©n chñ, c«ng khai vµ quy chÕ ho¸, t¹o nªn sù ®oµn kÕt nhÊt trÝ gi÷a l·nh ®¹o vµ c¸n bé c«ng nh©n viªn. + Cã sù phÊn ®Êu nç lùc cña tËp thÓ c¸n bé c«ng nh©n viªn cña ViÖn. + Cã sù l·nh ®¹o kÞp thêi cña l·nh ®¹o trung t©m vµ c¬ quan chøc n¨ng thuéc Trung T©m Khoa Häc X· Héi vµ Nh©n V¨n Quèc gia. Tuy nhiªn, bªn c¹nh nh÷ng mÆt -u ®iÓm vµ thµnh tùu ®· ®¹t ®-îc cßn cã mét sè vÊn ®Ò cßn tån t¹i cÇn ®-îc kh¾c phôc nh- : + CÇn x¸c ®Þnh l¹i chøc n¨ng, c¬ cÊu cña ViÖn phï hîp víi t×nh h×nh vµ bèi c¶nh quèc tÕ hiÖn nay. + §éi ngò c¸n bé cña ViÖn cã tr×nh ®é chuyªn s©u víi t- c¸ch lµ c¸c chuyªn gia ®Çu ngµnh ch-a nhiÒu, lùc l-îng trÎ cÇn cã thêi gian ®µo t¹o vµ ®óc rót kinh nghiÖm trong c«ng t¸c nghiªn cøu khoa häc. 20
- Xem thêm -