Tài liệu Báo cáo thực tập tổng hợp về viện kinh tế thế giới

  • Số trang: 24 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 32 |
  • Lượt tải: 0
hoangtuavartar

Đã đăng 29304 tài liệu

Mô tả:

Lêi giíi thiÖu ViÖn Kinh TÕ ThÕ Giíi lµ mét trong nh÷ng c¬ quan nghiªn cøu hµng ®Çu vÒ kinh tÕ thÕ giíi ë ViÖt Nam hiÖn nay. ViÖn cã ®éi ngò c¸n bé lµm c«ng t¸c khoa häc chuyªn m«n nghiÖp vô cao ®¸p øng tèt mäi nhiÖm vô ®îc giao. Nh»m thùc hiÖn chñ tr¬ng ®a d¹ng ho¸ ®a ph¬ng ho¸ cña §¶ng vµ Nhµ níc, trong nh÷ng n¨m võa qua ViÖn ®· më réng quan hÖ hîp t¸c nghiªn cøu khoa häc víi c¸c níc trªn thÕ giíi. Nh÷ng kÕt qu¶ ®¹t ®îc cña ViÖn ®· gãp phÇn t¨ng cêng sù hiÓu biÕt cung cÊp nh÷ng luËn cø cho viÖc ®Ò ra nh÷ng chÝnh s¸ch cña §¶ng vµ Nhµ níc . Nh»m t¹o ®iÒu kiÖn cho sinh viªn cã c¬ héi tiÕp xóc, gi¶i quyÕt nh÷ng vÊn ®Ò thùc tÕ ®ang ®Æt ra ®¶m b¶o nguyªn lý häc ®i ®«i víi hµnh, nhµ trêng g¾n liÒn víi x· héi, lý luËn ®i ®«i víi thc tiÔn. §ång thêi t¹o ®iÒu kiÖn cho sinh viªn cã c¬ héi rÌn luyÖn t¸c phong cña ngêi c¸n bé qu¶n lý, cña nhµ qu¶n trÞ kinh doanh quèc tÕ va rÌn luyÖn kØ luËt lao ®éng. Bé m«n Kinh TÕ Quèc TÕ thuéc khoa Kinh TÕ vµ Kinh Doanh Quèc TÕ ®· tæ chøc ®ît thùc tËp tæng hîp cho sinh viªn trong khoa (6/01/2003-16/03/2003). Em ®· tiÕn hµnh thùc tËp t¹i ViÖn Kinh TÕ ThÕ Giíi. Qua ®ît thùc tËp tæng hîp hai th¸ng em cã c¸i nh×n tæng qu¸t vÒ ho¹t ®éng cña ViÖn Kinh TÕ ThÕ Gi¬Ý . Trong khu«n khæ cña b¶n b¸o c¸o cã ba phÇn chÝnh bao gåm qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn, toµn bé c¬ cÊu còng nh toµn bé ho¹t ®éng cña ViÖn Kinh TÕ ThÕ Giíi. Trªn c¬ së ®ã ®a ra c¸c ph¬ng híng vµ nhiÖm vô cÇn thùc hiÖn nh»m n©ng cao ho¹t ®éng cña ViÖn Kinh TÕ ThÕ Giíi trong thêi gian tíi. phÇn I: Qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña viÖn kinh tÕ thÕ giíi. I. Qu¸ tr×nh h×nh thµnh cña ViÖn Kinh TÕ ThÕ Giíi. 1 Do nh÷ng thay ®æi vÒ bèi c¶nh kinh tÕ, yªu cÇu chung ®èi víi c¸c nghiªn cøu quèc tÕ vµ sù thay ®æi trong tæ chøc ë Trung T©m Khoa Häc X· Héi vµ Nh©n V¨n Quèc Gia ®ßi hái thµnh lËp ViÖn Kinh TÕ ThÕ Giíi víi chøc n¨ng, nhiÖm vô chñ yÕu lµ: nghiªn cøu nh÷ng vÊn ®Ò kinh tÕ thÕ giíi díi gi¸c ®é chÝnh trÞ häc M¸c - Lªnin, nh»m lµm s¸ng tá nh÷ng ®Æc ®iÓm, nh÷ng quy luËt vµ c¬ chÕ vËn ®éng cña nÒn kinh tÕ thÕ giíi vµ quan hÖ kinh tÕ quèc tÕ, trªn c¬ së ®ãng gãp nh÷ng luËn cø khoa häc cho viÖc ho¹ch ®Þnh ®êng lèi chÝnh s¸ch kinh tÕ ®èi néi, ®èi ngo¹i cña §¶ng vµ Nhµ níc. Nªn ViÖn Kinh TÕ ThÕ Giíi, thuéc trung t©m Khoa Häc X· Héi vµ Nh©n V¨n ®· ®îc Héi §ång Bé Trëng ( nay lµ ChÝnh Phñ ) quyÕt ®Þnh thµnh lËp tõ n¨m 1983 theo nghÞ ®Þnh sè 96/H§BT ngµy 9/9/1983. HiÖn nay ViÖn Kinh TÕ ThÕ Giíi lµ mét c¬ quan nghiªn cøu hµng ®Çu vÒ kinh tÕ thÕ giíi cña ViÖt Nam. Nh÷ng kÕt qu¶ ®¹t ®îc ®· gãp phÇn vµo viÖc t¨ng cêng sù hiÓu biÕt vÒ c¸c vÊn ®Ò kinh tÕ thÕ giíi vµ khu vùc, cung c¸p nh÷ng luËn cø cho viÖc ®Ò ra c¸c chÝnh s¸ch kinh tÕ cña §¶ng vµ Nhµ níc. ViÖn còng ®µo t¹o ®îc mét ®éi ngò c¸n bé cèt c¸n ë c¸c trung t©m nghiªn cøu quèc tÕ. Mét trong nh÷ng xu híng næi bËt cña thÕ giíi ngµy nay lµ qu¸ tr×nh toµn cÇu ho¸ vµ khu vùc ho¸ ph¸t triÓn nhanh chãng. Qu¸ tr×nh nµy bao gåm c¶ néi dung kinh tÕ an ninh, chÝnh trÞ, v¨n ho¸ toµn cÇu. Nh÷ng nghiªn cøu cã tÝnh chÊt khu vùc hoÆc theo níc kh«ng hµm chøa hÕt nh÷ng vÊn ®Ò chung nh tµi chÝnh quèc tÕ, th¬ng m¹i quèc tÕ, c¸c thÓ chÕ kinh tÕ toµn cÇu, c¸c quan hÖ kinh tÕ xuyªn ch©u lôc nh APEC, ASEM. §©y lµ ®èi tîng nghiªn cøu riªng biÖt, thuéc vÒ chøc n¨ng cña mét viÖn nghiªn cøu nh÷ng vÊn ®Ò kinh tÕ vµ chÝnh trÞ quèc tÕ. Do ®ã chóng ta ph¶i x¸c ®Þnh râ sù kh¸c biÖt cña ViÖn vµ víi c¸c ViÖn vµ Trung T©m kh¸c míi ®îc thµnh lËp trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y, vµ ®iÒu quan träng lµ gi¶i quyÕt nh÷ng vÊn ®Ò khoa häc chuyªn biÖt mµ cha cã ®îc thùc hiÖn bëi c¸c ViÖn vµ Trung t©m kh¸c. II. C¬ cÊu qu¶n lý cña ViÖn Kinh TÕ ThÕ Giíi. 1. S¬ ®å tæ chøc nh©n lùc cña ViÖn Kinh TÕ ThÕ Giíi. ViÖn Trëng 2 Tæng biªn tËp t¹p chÝ Héi ®ång khoa häc Phã viÖn C¸c phßng chøc n¨ng Phã viÖn C¸c phßng nghiªncøu C¸c phßng phôc vô - C¸c phßng chøc n¨ng( 3 phßng): Phßng hµnh chÝnh tæ chøc ( 3 ngêi ); Phßng häc gi¶ níc ngoµi (3 ngêi ); Phßng t vÊn ph¸t hµnh ( 3 ngêi ) - C¸c phßng nghiªn cøu ( 6 phßng ) : Phßng nghiªn cøu c¸c nÒn kinh tÕ ph¸t triÓn ( 6 ngêi ); Phßng nghiªn cøu c¸c nÒn kinh tÕ ®ang ph¸t triÓn ( 6 ngêi ); Phßng quan hÖ quèc tÕ ( 3 ngêi ); Phßng nghiªn cøu ph¸t triÓn ( 8 ngêi); Phßng nghiªn cøu kinh tÕ SNG vµ §«ng ¢u ( 3 ngêi ); Phßng kinh tÕ c¸c níc §«ng D¬ng ( 2 ngêi ). - C¸c phßng phôc vô ( 2 phßng ): Phßng toµ so¹n - trÞ sù (6 ngêi); Phßng th«ng tin th viÖn ( 13 ngêi). 2. Chøc n¨ng cña mét sè phßng: + Phßng nghiªn cøu ph¸t triÓn thùc hiÖn c¸c nghiªn cøu vÒ: - C¸c lý thuyÕt vÒ m« h×nh ph¸t triÓn, quan hÖ t¨ng trëng kinh tÕ vµ tiÕn bé x· héi. - Nguån nh©n lùc vµ ph¸t triÓn - C¬ cÊu vµ ®éng th¸i ph¸t triÓn cña nÒn kinh tÕ thÕ giíi + Phßng nghiªn cøu c¸c nÒn kinh tÕ ph¸t triÓn thùc hiÖn nghiªn cøu vÒ : - §Æc ®iÓm xu híng ph¸t triÓn kinh tÕ c¸c níc c«ng nghiÖp ph¸t triÓn 3 - Kinh tÕ c¸c níc lín: Mü, NhËt B¶n, §øc, Ph¸p, Anh vµ c¸c níc kh¸c thuéc OECD - Nh÷ng vÊn ®Ò chÝnh trÞ cña c¸c níc c«ng nghiÖp ph¸t trØÓn, so s¸nh c¸c m« h×nh kinh tÕ Mü, NhËt B¶n, Ch©u ¢u +Phßng nghiªn cøu c¸c nÒn kinh tÕ ®ang ph¸t triÓn thùc hiÖn nghiªn cøu vÒ: - §Æc ®iÓm xu híng ph¸t triÓn vµ vÞ trÝ cña c¸c níc ®ang ph¸t triÓn trong nÒn kinh tÕ thÕ giíi. - Kinh tÕ c¸c níc ASEAN, Mü Latinh, Ch©u Phi - Nh÷ng vÊn ®Ò chÝnh trÞ cña c¸c níc ®ang ph¸t triÓn; so s¸nh c¸c m« h×nh c«ng nghiÖp hãa. + Phßng quan hÖ kinh tÕ quèc tÕ: - Sù ph¸t triÓn kinh tÕ ViÖt Nam trong bèi c¶nh kinh tÕ thÕ giíi vµ khu vùc - Qu¸ tr×nh héi nhËp kinh tÕ quèc tÕ cña ViÖt Nam - ChÝnh s¸ch vµ quan hÖ ®èi ngo¹i cña ViÖt Nam + Phßng t vÊn - ph¸t hµnh: - Thùc hiÖn c¸c ho¹t ®éng t vÊn vµ dÞch vô khoa häc vÒ c¸c vÊn ®Ò kinh tÕ vµ quan hÖ quèc tÕ - Thùc hiÖn c¸c c«ng viÖc vÒ ho¹t ®éng t¹p chÝ tiÕng ViÖt vµ tiÕng Anh, c«ng t¸c xuÊt b¶n vµ ph¸t hµnh + Phßng th«ng tin th viÖn: - Thùc hiÖn c«ng t¸c biªn so¹n, biªn dÞch c¸c tµi liÖu phôc vô nghiªn cøu - Thùc hiÖn c«ng t¸c b¶o qu¶n, lu tr÷, b¶o qu¶n, s¸ch b¸o, t liÖu, tæ chøc hÖ thèng khai th¸c t liÖu, phôc vô c¸n bé trong vµ ngoµi viÖn ®äc vµ tra cøu tµi liÖu. + Phßng hµnh chÝnh tæ chøc: Thùc hiÖn c¸c c«ng viÖc tµi chÝnh, v¨n th x©y dùng, söa ch÷a, n©ng cÊp trô së lµm viÖc qu¶n trÞ tµi s¶n vËt t, b¶o vÖ, th«ng tin liªn l¹c, vµ c¸c c«ng viÖc phôc vô hµng ngµy. III. Môc tiªu cña ViÖn Kinh TÕ ThÕ Giíi. 4 1/ Cã mét ®éi ngò c¸n bé nghiªn cøu giái vÒ tõng lÜnh vùc chuyªn s©u vÒ kinh tÕ vµ quan hÖ quèc tÕ, cã kh¶ n¨ng nghiªn cøu vµ tæ chøc nghiªn cøu nh÷ng vÊn ®Ò khoa häc c¬ b¶n thuéc chøc n¨ng cña ViÖn. 2/ X©y dùng c¬ cÊu tæ chøc ViÖn hîp lý vµ hiÖu qu¶, ®¶m b¶o thùc hiÖn c¸c ch¬ng tr×nh vµ lÜnh vùc nghiªn cøu ®îc x¸c ®Þnh cho tõng thêi k×. 3/ Cã c¬ së vËt chÊt kü thuËt hiÖn ®¹i, hÖ thèng thèng th«ng tin t liÖu th viÖn ®¸p øng tèt c¸c yªu cÇu cña c«ng t¸c nghiªn cøu ®µo t¹o vµ phæ biÕn khoa häc vÒ kinh tÕ vµ chÝnh trÞ quèc tÕ. 4/ Cã quan hÖ quèc tÕ réng vµ quan hÖ hîp t¸c khoa häc víi c¸c trung t©m nghiªn cøu quèc tÕ lín. IV. Ph¬ng híng c¬ b¶n cña ViÖn Kinh TÕ ThÕ Giíi. 1. Nghiªn cøu khoa häc. + Nghiªn cøu vµ dù b¸o nh÷ng xu híng ph¸t triÓn chñ yÕu cña thÕ giíi nh÷ng thËp kØ ®Çu cña thÕ kØ XXI vÒ kin0h tÕ , chÝnh trÞ, an ninh, trong ®ã chó träng ®Æc biÖt ®Ðn nh÷ng ®Æc ®iÓm vµ xu híng cña nÒn kinh tÕ thÕ giíi víi t c¸ch mét chØnh thÓ. §©y lµ híng nghiªn cøu c¬ b¶n chi phèi c¸c híng nghiªn cøu cô thÓ sau: -Nghiªn cøu vµ dù b¸o cuéc c¸ch m¹ng khoa häc c«ng nghÖ, nh÷ng t¸c ®éng vÒ mÆt kinh tÕ vµ chÝnh trÞ cña nã ®èi víi c¸c quan hÖ quèc tÕ vµ sù ph¸t triÓn cña c¸c quèc gia. - Nghiªn cøu c¸c lý thuyÕt ph¸t triÓn, c¸c m« h×nh lao ®éng quèc tÕ, ®Æc biÖt lµ qu¸ tr×nh h×nh thµnh ph¸t triÓn c¸c chiÕn lîc vµ chÝnh s¸ch ph¸t triÓn cña c¸c quèc gia, lµm næi râ nh÷ng lý thuyÕt, m« h×nh chiÕn lîc vµ chinh s¸ch ph¸t triÓn cã ¶nh hëng trong thÕ kØ míi. - Nghiªn cøu nh÷ng vÊn ®Ò th¬ng m¹i quèc tÕ, ph©n tÝch vµ dù b¸o vÒ thÞ trêng thÕ giíi nãi chung vµ thÞ trêng khu vùc vµ tõng níc, chÝnh s¸ch th¬ng m¹i quèc tÕ cña c¸c quèc gia cã quan hÖ bu«n b¸n víi ViÖt Nam, thÞ trêng c¸c s¶n phÈm vµ c¸c ®èi thñ c¹nh tranh vÒ nh÷ng lÜnh vùc ®Þnh híng xuÊt khÈu cña ViÖt Nam . - Nghiªn cøu ®Æc ®iÓm vµ xu híng cña thÞ trêng tµi chÝnh quèc tÕ va nh÷ng vÊn ®Ò tiÒn tÖ quèc tÕ qu¸ tr×nh tù do ho¸ tµi chÝnh quèc tÕ, sù ra ®êi cña ®ång tiÒn chung Ch©u ¢u vµ t¸c ®éng cña nã; nh÷ng ®Æc ®iÓm ®· chøng 5 kho¸n quèc tÕ; vai trß cña c¸c ®ång tiÒn m¹nh; thÞ trêng ngo¹i hèi; nh÷ng diÔn biÕn cña thÞ trêng tiÒn tÖ quèc tÕ. + Nghiªn cøu nh÷ng ®Æc ®iÓm vµ xu híng ®Çu t trùc tiÕp níc ngoµi; vai trß cña c¸c c«ng ty xuyªn quèc gia; chiÕn lîc kinh doanh cña chóng ë c¸c níc ®ang ph¸t triÓn vµ khu vùc Ch©u ¸- Th¸i B×nh D¬ng. + Nghiªn cøu toµn diÖn vÒ tæ chøc th¬ng m¹i quèc tÕ ; c¸c tæ chøc quèc tÕ vµ khu vùc nh WB, EU, APEC, NAFTA, ASEAN. + Nghiªn cøu c¸c quan hÖ xuyªn ch©u lôc nh quan hÖ ¸-¢u; quan hÖ gi÷a c¸c níc lín; quan hÖ giøa c¸c níc ®ang ph¸t triÓn còng nh c¸c h×nh thøc míi cña quan hÖ quèc tÕ. + Nghiªn cøu nh÷ng vÊn ®Ò chÝnh trÞ vµ an ninh quèc tÕ ®Æc biÖt nh÷ng vÊn ®Ò cã liªn quan ®Õn khu vùc Ch©u ¸ - Th¸i B×nh D¬ng vµ ViÖt Nam. + Nghiªn cøu nh÷ng vÊn ®Ò toµn cÇu nh d©n sè; c¸c nguån lùc; nî quèc tÕ ; m«i trêng vµ ph¸t triÓn. + Nghiªn cøu c¸c lý thuyÕt vµ thùc tÕ vÒ ph¸t triÓn nh t¨ng trö¬ng vµ tiÕn bé x· héi, nguån lùc con ngêi vµ ph¸t triÓn; nghiªn cøu sù ph¸t triÓn c¸c lÜnh vùc ngµnh cña kinh tÕ thÕ giíi nh n«ng nghiÖp, dÞch vô, c¸c ngµnh c«ng nghiÖp lín… + Nghiªn cøu nh÷ng ®Æc ®iÓm chung cña c¸c níc ®ang ph¸t triÓn; ®éng th¸i vµ chÝnh s¸ch cña c¸c níc lín nh EU, Mü, NhËt B¶n. Nghiªn cøu nh÷ng ®Æc ®iÓm chung cña c¸c ®íc ®ang ph¸t triÓn, ®éng th¸i vµ chÝnh s¸ch cña c¸c níc ®ang ph¸t triÓn lín. + Nghiªn cøu qu¸t tr×nh chuyÓn sang kinh tÕ thÞ trêng ë c¸c nÒn kinh tÕ kÕ ho¹ch hãa tËp trung tríc ®©y; vai trß vµ vÞ trÝ cña chóng trong ®êi sèng quèc tÕ. + Nghiªn cøu qu¸ tr×nh héi nhËp cña ViÖt Nam vµo ®êi sèng kinh tÕ vµ chÝnh trÞ quèc tÕ; ®Æc biÖt lµ viÖc ViÖt Nam ra nhËp WTO, APEC, ASEAN. 2. Ph¬ng híng vÒ ®µo t¹o. +Tæ chøc tèt ®µo t¹o sau ®¹i häc vÒ kinh tÕ thÕ giíi vµ quan hÖ kinh tÕ quèc tÕ nh nhiÖm vô ®· ®îc giao. +Më réng ®µo t¹o sau ®¹i häc sang mét sè chuyªn ngµnh kh¸c nh kinh tÕ chÝnh trÞ, kinh tÕ ph¸t triÓn, chÝnh trÞ quèc tÕ… 6 + Tæ chøc c¸c líp ®µo t¹o ng¾n h¹n vÒ kinh tÕ quèc tÕ do c¸c gi¸o s vµ gi¶ng viªn níc ngoµi ®¶m nhËn. + §µo t¹o vµ ®µo t¹o l¹i c¸n bé nghiªn cøu vµ phôc vô nghiªn cøu cña ViÖn theo tiªu chuÈn quèc tÕ. + Phèi hîp víi c¸c trêng ®¹i häc vµ c¸c c¬ së ®µo t¹o kh¸c tæ chøc gi¶ng d¹y vµ biªn so¹n c¸c gi¸o tr×nh vÒ kinh tÕ chÝnh trÞ quèc tÕ vµ quan hÖ quèc tÕ. 3. C«ng t¸c th«ng tin, t¹p chÝ vµ xuÊt b¶n. + X©y dùng hÖ thèng th viÖn hiÖn ®¹i phôc vô b¹n ®äc mét c¸ch thuËn tiÖn vµ hiÖu qu¶ nhÊt. Toµn bé th viÖn chuyÓn sang hÖ thèng kho më ®Ó ngêi ®äc cã thÓ trùc tiÕp tra cøu vµ t×m kiÕm tµi liÖu . +Thùc hiÖn tin häc ho¸ c«ng t¸c th«ng tin th viÖn: x©y dùng m¹ng th«ng tin côc bé vµ nèi m¹ng víi c¸c trung t©m th«ng tin trong c¶ níc; hoµ nhËp víi Internet. + N©ng cao chÊt lîng vµ h×nh thøc cña t¹p chÝ tiÕng ViÖt : Nh÷ng vÊn ®Ò kinh tÕ thÕ giíi vµ t¹p chÝ tiÕng Anh :Viet Nam Economics Rewiew. + XuÊt b¶n c¸c b¶n tin nhanh phôc vô c¸n bé l·nh ®¹o vµ nhu cÇu th«ng tin cña c¸c lo¹i ®éc gi¶ kh¸c nhau. + XuÊt b¶n tõ 2--5 ®Çu s¸ch hµng n¨m, chó träng mét sè Ên phÈm cã tÝnh chÊt c«ng cô ( tõ ®iÓn, gi¸o tr×nh s¸ch tra cøu vÒ kinh tÕ chÝnh trÞ quèc tÕ). 4. Ph¬ng híng vÒ tæ chøc vµ ®èi ngo¹i. + KiÖn toµn tæ chøc cña ViÖn theo chøc n¨ng míi, lËp thªm mét sè phßng nghiªn cøu vÒ c¸c lÜnh vùc chuyªn ngµnh. + TiÕp tôc cñng cè quan hÖ hîp t¸c khoa häc víi c¸c ViÖn vµ trêng ®¹i häc ë níc ngoµi. ThiÕt lËp quan hÖ chÆt chÏ víi c¸c tæ chøc quèc tÕ vµ c¸c c¬ quan nghiªn cøu khoa häc kh¸c nh»m thùc hiÖn c¸c c«ng viÖc nghiªn cøu chung vµ trao ®æi khoa häc. + Phèi hîp chÆt chÏ víi c¸c c¬ quan nghiªn cøu kinh tÕ vµ nghiªn cøu quèc tÕ trong níc. 7 V. Chøc n¨ng cña ViÖn Kinh TÕ ThÕ Giíi. 1/ Nghiªn cøu mét c¸ch c¬ b¶n vµ toµn diÖn nh÷ng vÊn ®Ò kinh tÕ vµ quan hÖ quèc tÕ lµm c¬ së cho viÖc ®Ò ra vµ thùc hiÖn c¸c chÝnh s¸ch ®èi ngo¹i cña §¶ng vµ Nhµ níc, gãp phÇn vµo viÖc n©ng cao sù hiÓu biÕt c¸c vÊn ®Ò quèc tÕ. 2/ Nghiªn cøu c¸c lý thuyÕt ph¸t triÓn c¸c m« h×nh ph¸t triÓn, c¸c chiÕn lîc vµ chÝnh s¸ch ph¸t triÓn c¸c quèc gia, tõ ®ã rót ra bµi häc, c¸c kiÕn nghÞ gãp phÇn ®æi míi chiÕn lîc vµ chÝnh s¸ch ph¸t triÓn cña níc ta. 3/ Nghiªn cøu vµ ®Ò xuÊt chÝnh s¸ch cña ViÖt Nam ®èi víi c¸c tæ chøc quèc tÕ vµ khu vùc còng nh qu¸ tr×nh h«Þ nhËp nÒn kinh tÕ ViÖt Nam vµo nÒn kinh tÕ thÕ giíi. 4/ T vÊn cho c¸c c¬ quan ho¹ch ®Þnh chÝnh s¸ch, l·nh ®¹o cÊp cao, tæ chøc kinh doanh vÒ nh÷ng vÊn ®Ò liªn quan ®Õn ho¹t ®éng kinh tÕ vµ quan hÖ ®èi ngo¹i nh»m thùc hiÖn ®êng lèi vµ chÝnh s¸ch cña §¶ng vµ Nhµ níc . 5/ Tæ chøc c¸c ho¹t ®éng trao ®æi khoa häc gi· c¸c nhµ khoa häc ViÖt Nam vµ khoa häc níc ngoµi vµ tæ chøc c¸c héi nghÞ khoa häc trong níc vµ quèc tÕ vÒ kinh tÕ vµ quan hÖ quèc tÕ. 6/ §µo t¹o c¸n bé khoa häc vÒ c¸c chuyªn ngµnh liªn quan ®Õn kinh tÕ vµ chÝnh trÞ quèc tÕ t¹i ViÖn vµ c¸c trêng ®¹i häc. 7/ XuÊt b¶n vµ phæ biÕn c¸c c«ng tr×nh nghiªn cøu, cung cÊp th«ng tin vÒ kinh tÕ vµ thÞ trêng thÕ giíi, c¸c vÊn ®Ò quan hÖ quèc tÕ vµ chÝnh s¸ch ®èi ngo¹i cña ViÖt Nam cho ®éc gi¶ trong vµ ngoµi níc. 8 PhÇn II : thùc tr¹ng ho¹t ®éng cña viÖn kinh tÕ thÕ giíi. I. Ho¹t ®éng chÝnh cña ViÖn Kinh TÕ ThÕ Giíi trong thêi gian võa qua/ Qua 15 n¨m ho¹t ®éng vµ trëng thµnh, ViÖn Kinh TÕ ThÕ Giíi ®· ®¹t ®îc nh÷ng thµnh tùu ®¸ng kÓ trªn tÊt c¶ c¸c lÜnh vùc, lµ mét trong nh÷ng ViÖn ho¹t ®éng n¨ng ®éng vµ cã hiÖu qu¶ cña Trung T©m Khoa Häc X· Héi vµ Nh©n V¨n Quèc Gia, lµ c¬ quan nghiªn cøu khoa häc ®Çu ngµnh vÒ lÜnh vùc kinh tÕ thÕ giíi ë ViÖt Nam. §iÒu ®ã ®îc thÓ hiÖn ë nh÷ng ®iÓm sau: 9 1. C«ng t¸c nghiªn cøu khoa häc. Ngay tõ khi míi thµnh lËp, c«ng t¸c nghiªn cøu khoa häc cña ViÖn lu«n lu«n g¾n liÒn víi nh÷ng vÊn ®Ò lín cña kinh tÕ thÕ giíi vµ khu vùc, ®Æc biÖt lµ nh÷ng vÊn ®Ò cã ¶nh hëng ®Õn kinh tÕ ViÖt Nam vµ héi nhËp kinh tÕ ViÖt Nam vµo nÒ kinh tÕ thÕ giíi. ViÖn cã 6 phßng nghiªn cøu vÒ: Nh÷ng vÊn ®Ò chung cña nÒn kinh tÕ thÕ giíi tËp trung vµo nghiªn cøu ph¸t triÓn; quan hÖ kinh tÕ quèc tÕ ; kinh tÕ c¸c níc c«ng nghiÖp ph¸t triÓn; kinh tÕ c¸c níc ®ang ph¸t triÓn; kinh tÕ c¸c níc x· héi chñ nghÜa ; kinh tÕ §«ng D¬ng ( kinh tÕ ViÖt Nam vµ quan hÖ kinh tÕ ®èi ngo¹i cña ViÖt Nam). C«ng t¸c nghiªn cøu cña ViÖn ®îc triÓn khai ®ång thêi theo c¶ c¸c vÊn ®Ò khu vùc vµ tõng níc, võa nghiªn cøu c¬ b¶n, võa nghiªn cøu t×nh h×nh vµ ®éng th¸i. KÕt hîp nghiªn cøu ngoµi níc víi nghiªn cøu kinh tÕ ViÖt Nam nh»m t×m ra bµi häc kinh nghiÖm ®Ó ¸p dông vµo níc ta, gãp phÇn x©y dùng ®êng lèi chÝnh s¸ch kinh tÕ ®èi ngo¹i, ®èi néi cña §¶ng vµ Nhµ níc phôc vô sù nghiÖp ®æi míi cña ®Êt níc. C«ng t¸c nghiªn cøu cña ViÖn ®îc triÓn khai theo c¸c hÖ ®Ò tµi: + HÖ ®Ò tµi vµ nhiÖm vô nhµ níc: Tõ n¨m 1991 ®Õn nay, ViÖn ®îc giao chñ tr× 3 ®Ò tµi cÊp nhµ níc trong ®ã cã 2 ®Ò tµi ®· hoµn thµnh, ®ã lµ : - §Ò tµi KX 01- 04: §Æc ®iÓm vµ néi dung chñ yÕu cña thêi ®¹i ngµy nay do PGS.TS Vâ §¹i Lîc lµm chñ nhiÖm. ®Ò tµi ®· hoµn thµnh vµ ®îc héi ®ång cÊp nhµ níc nghiÖm thu S¶n phÈm chÝnh cña ®Ò tµi lµ : *B¸o c¸o tæng hîp kÕt qu¶ nghiªn cøu 200 trang. *10 b¸o c¸o chuyªn ®Ò *B¶n kiÕn nghÞ vÒ: chÝnh s¸ch kinh tÕ ViÖt Nam sau thêi k× cÊm vËn cña Mü; Sù h×nh thµnh c¸c khèi kinh tÕ vµ chÝnh s¸ch cña ViÖt Nam; Thêi ®¹i ngµy nay vµ sù lùa chän con ®êng ph¸t triÓn. * Trªn 50 bµi nghiªn cøu c«ng bè trªn t¹p chÝ khoa häc. - §Ò tµi KX 01- 05: §Æc ®iÓm cña chñ nghÜa t b¶n hiÖn ®¹i do PGS.PTS Lª V¨n Sang lµm chñ nhiÖm ®Ò tµi. §Ò tµi ®· hoµn thµnh vµ ®îc héi ®ång cÊp nhµ níc nghiÖn thu. S¶n phÈm cña ®Ò tµi lµ : 10 * B¸o c¸o tæng quan kÕt qu¶ nghiªn cøu 532 trang, ®· xuÊt b¶n thµnh s¸ch gåm 3 tËp. * Nh÷ng ®Ò xuÊt mang tÝnh kiÕn nghÞ * Hai b¶n b¸o c¸o ®Æc biÖt göi l·nh ®¹o cÊp cao vÒ Chñ nghÜa t b¶n hiÖn ®¹i vµ nh÷ng vÊn ®Ò cña nã sau sù sôp ®æ cña Liªn X« vµ nh÷ng ®Ò xuÊt mang tÝnh kiÕn nghÞ cña ®Ò tµi chñ nghÜa t b¶n hiÖn ®¹i. - §Ò tµi KHXH 06- 02 : VÒ nh÷ng quan hÖ m©u thuÉn vµ thèng nhÊt gi÷a c¸c níc t b¶n lín trªn thÕ giíi hiÖn nay vµ xu híng ph¸t triÓn quan hÖ ®ã, chÝnh s¸ch cña chóng ta do PGS.PTS Lª V¨n Sang lµm chñ nhiÖm thùc hiÖn trong thêi k× 1996 - 2000 ViÖn cßn ®îc giao nghiªn cøu vµ tr¶ lêi c¸c vÊn ®Ò lý luËn vµ thùc tiÔn vÒ : - ChiÕn lîc ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi ViÖt Nam 1990 - 2000 - §¸nh gi¸ nguyªn nh©n vµ t¸c ®éng cña sù sôp ®æ hÖ thèng XHCN - T×nh h×nh thÕ giíi vµ c¬ së khoa häc vÒ ®êng lèi ®èi ngo¹i cña §¶ng ta - VÊn ®Ò chèng l¹m ph¸t cña ViÖt Nam - Khñng ho¶ng tµi chÝnh tiÒn tÖ khu vùc vµ t¸c ®éng ®Õn kinh tÕ ViÖt Nam Nh÷ng vÊn ®Ò nªu trªn ®îc tËp thÓ c¸n bé ViÖn nghiªn cøu mét c¸ch nghiªm tóc, c«ng phu, b¸o c¸o ®óng k× h¹n. KÕt qu¶ nghiªn cøu ®îc b¸o c¸o trùc tiÕp hoÆc kiÕn nghÞ b»ng v¨n b¶n ®Õn c¸c ®ång chÝ l·nh ®¹o §¶ng Nhµ níc ®¸nh gi¸ tèt. Ngoµi ra, ViÖn cßn tÝch cùc tham gia ®ãng gãp vµo qu¸ tr×nh so¹n th¶o c¸c nghÞ quyÕt trung ¬ng vÒ c¸c vÊn ®Ò kinh tÕ. §ång chÝ viÖn trëng trong nhiÒu n¨m lµm viÖc víi t c¸ch t vÊn cho tæng bÝ th vµ lµ thµnh viªn cña tæ t vÊn, nay lµ ban nghiªn cøu cña Thñ Tíng ChÝnh Phñ ®· cã nhiÒu ®Ò xuÊt chÝnh s¸ch quan träng. Mét sè ®ång chÝ c¸n bé cã uy tÝn ®îc mêi tham dù c¸c nhãm so¹n th¶o c¸c dù ¸n c«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸ ®Êt níc, chÝnh s¸ch kinh tÕ ®èi ngo¹i cña §¶ng vµ Nhµ níc. +HÖ ®Ò tµi cÊp bé Trong nh÷ng n¨m qua, ViÖn ®îc giao nghiªn cøu c¸c ®Ò tµi cÊp bé sau : - C¸c níc SNG vµ §«ng ¢u chuyÓn sang nÒn kinh tÕ thÞ tr¬ng do PGS.PTS Bïi Huy Kho¸t chñ tr× ®îc nghiÖm thu n¨m 1997. 11 - C«ng nghiÖp ho¸ hiÖn ®¹i ho¸ ph¸t huy lîi thÕ so s¸nh - kinh nghiÖm c¸c nÒn kinh tÕ ®ang ph¸t triÓn ë Ch©u ¸ do PTS §ç §øc §Þnh chñ tr× hoµn toµn vµ nghiÖm thu n¨m 1997. - T¨ng trëng kinh tÕ vµ c«ng b»ng x· héi ë mét sè níc Ch©u ¸ do PTS Lª Bé LÜnh chñ tr× ®· hoµn thµnh vµ nghiÖm thu n¨m 1997. - VÊn ®Ò chän s¶n phÈm vµ thÞ trêng trong chÝnh s¸ch ngo¹i th¬ng ë c¸c níc Ch©u ¸ do PTS NguyÔn TrÇn QuÕ chñ tr× vµ ®ang ®îc triÓn khai thùc hiÖn. - Bèi c¶nh quèc tÕ vµ sù lùa chän chiÕn lîc ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi cña ViÖt Nam do TS Vâ §¹i Lîc chñ nhiÖm b¾t ®Çu triÓn khai tõ cuèi n¨m 1998. Ba trong sè 5 ®Ò tµi thuéc ch¬ng tr×nh nay do c¸c c¸n bé trong viÖn chñ tr× thùc hiÖn . Nh×n chung c¸c ®Ò tµi cÊp bé ®îc c¸n bé cña viÖn nghiªn cøu c«ng phu, kh¸ch quan, ®óng tiÕn ®é ®îc giao, ®îc ®¸nh gia cao vÒ gi¸ trÞ vÒ mÆt lý luËn vµ thùc tiÔn. S¶n phÈm cña ®Ò tµi ®· ®îc xuÊt b¶n thµnh s¸ch, c¸c bµi b¸o ®¨ng trªn t¹p chÝ khoa häc vµ cã kiÕn nghÞ göi c¸c c¬ quan §¶ng vµ Nhµ níc. + HÖ ®Ò tµi cÊp viÖn Hµng n¨m ViÖn tiÕn hµnh nghiªn cøu tõ 7- 10 ®Ò tµi cÊp ViÖn. §ã lµ hÖ ®Ò tµi khoa häc cã tÝnh chÊt chuyªn ngµnh vµ c¬ b¶n theo tõng lÜnh vùc hoÆc khu vùc, tõng níc cô thÓ. Mét sè ®Ò tµi ®îc triÓn khai theo phßng nghiªn cøu nh: T¸c ®éng cña khñng ho¶ng tµi chÝnh tiÒn tÖ ®èi víi triÓn väng kinh tÕ §«ng ¸, S«ng vµ tiÓu vïng s«ng Mªk«ng, TiÒm n¨ng vµ hîp t¸c quèc tÕ. Mét sè ®îc triÓn khai theo ®Ò tµi c¸ nh©n trong ®ã cã hÖ thèng c¸c cuèn s¸ch giíi thiÖu vÒ kinh tÕ c¸c níc vµ c¸c vÊn ®Ò kinh tÕ thÕ giíi phôc vô b¹n ®äc réng r·i. Nh÷ng c¸n bé cña ViÖn lµ nghiªn cøu theo híng ®Ò tµi luËn ¸n. KÕt qu¶ nghiªn cøu trong vßng 20 n¨m qua ®îc thÓ hiÖn qua kho¶ng 80 ®Çu s¸ch lµ c«ng tr×nh nghiªn cøu cña c¸n bé trong ViÖn, hµnh tr¨m bµi b¸o, kiÕn nghÞ khoa häc. Trong ®ã cã nh÷ng cuèn s¸ch lµ kÕt qu¶ cña c¸c ®Ò tµi cÊp nhµ níc, cÊp bé hoÆc hîp t¸c nghiªn cøu víi níc ngoµi cã nhiÒu c«ng tr×nh lµ kÕt qu¶ nghiªn cøu c¸ nh©n trªn c¬ së ®Ò tµi tiÒm lùc nh : T×m hiÓu kinh tÕ chÝnh trÞ häc ph¬ng thøc s¶n xuÊt t b¶n chñ nghÜa tríc ®éc quyÒn, nh÷ng xu híng ®æi míi hÖ thèng qu¶n lý kinh tÕ x· héi chñ nghÜa, chèng l¹m ph¸t vµ qu¸ tr×nh ®æi míi cña ViÖt Nam cña TS Vâ §¹i Lîc; kinh tÕ 12 NhËt B¶n giai ®o¹n thÇn k× cña PGS.PTS Lª V¨n Sang… Cã mét sè c«ng tr×nh dÞch ra tiÕng Anh ph¸t hµnh ra níc ngoµi. C¸c c«ng tr×nh cña ViÖn ®îc ®«ng ®¶o b¹n ®äc trong vµ ngoµi níc quan t©m. 2. C«ng t¸c hîp t¸c quèc tÕ. Thùc hiÖn chñ tr¬ng ®a d¹ng ho¸, ®a ph¬ng ho¸ cña §¶ng vµ Nhµ níc. Trong nh÷ng n¨m võa qua ViÖn ®· më réng quan hÖ hîp t¸c víi c¸c níc trªn thÕ giíi. Th«ng qua nghiªn cøu, trao ®æi häc gi¶, s¸ch b¸o, tæ chøc héi th¶o 2 bªn vµ nhiÒu bªn, ViÖn ®· tiÕn hµnh kÝ hîp t¸c vµ phèi hîp nghiªn cøu khoa häc víi nhiÒu tæ chøc khoa häc vµ tæ chøc héi th¶o quèc tÕ. Cô thÓ lµ: + Phèi hîp víi ViÖn c¸c nÒn kinh tÕ, ®ang ph¸t triÓn cña NhËt B¶n nghiªn cøu c¸c ®Ò tµi : ChÝnh s¸ch c«ng nghiÖp cña ViÖt Nam trong thêi k× ®æi míi ; §æi míi kinh tÕ vµ chÝnh s¸ch ®èi ngo¹i cña ViÖt Nam ; §Þnh híng c«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸ ViÖt Nam ®Õn n¨m 2000 ; ChÝnh s¸ch th¬ng m¹i vµ ®Çu t cña ViÖt Nam ; ChÝnh s¸ch th¬ng m¹i - ®Çu t vµ sù ph¸t triÓn mét sè ngµnh c«ng nghiÖp chñ lùc cña ViÖt Nam . + Phèi hîp víi ViÖn nghiªn cøu chÝnh trÞ kinh tÕ thÕ giíi thuéc ViÖn Hµn L©m khoa häc Trung Quèc nghiªn cøu ®Ò tµi: Nghiªn cøu so s¸nh s¶i c¸ch doanh nghiÖp ë ViÖt Nam vµ Trung Quèc. + Phèi hîp víi Datacousult cña Indonexia vµ t©p ®oµn Economist Conferences cña Anh tæ chøc 2 diÔn ®µn kinh doanh vµ 4 héi nghÞ bµn trßn cÊp chÝnh phñ vµ diÔn ®µn kinh doanh lµ c¸c nhµ kinh doanh cña c¸c tæ chøc hµng ®Çu thÕ giíi víi môc ®Ých ®Õn ViÖt Nam ®Ó t×m hiÓu c¬ héi ®Çu t. C¸c héi nghÞ ®· thµnh c«ng tèt ®Ñp, ®· ®îc c¸c bªn ®èi t¸c vµ c¸c thµnh viªn tíi dù héi nghÞ ®¸nh gi¸ cao ®¶m b¶o an ninh quèc gia vµ cã hiÖu qu¶ thiÕt thùc. + Phèi h¬p víi Peace Sakasawa tæ chøc hai cuéc héi th¶o vÒ AFTA vµ nÒn kinh tÕ ViÖt Nam ®«ng thêi còng tham gia dù ¸n nghiªn cøu do UNDP tµi trî vÒ hç trî ViÖt Nam gia nhËp ASEAN. + Phèi hîp víi Toyota Foundation tiÕn hµnh dÞch vµ xuÊt b¶n nhiÒu tµi liÖu vÒ kinh tÕ NhËt B¶n vµ khu vùc nh : thuyÕt Z; Kinh tÕ chÝnh trÞ NhËt 13 B¶n; Kinh tÕ NhËt sau chiÕn tranh; Kinh tÕ NhËt B¶n giai ®o¹n thÇn k×; ChÕ t¹o t¹i NhËt B¶n; MITI vµ sù thÇn k× cña NhËt B¶n. + Ngoµi ra ViÖn cßn phèi hîp víi c¸c c¬ quan nghiªn cøu ë c¸c níc NhËt B¶n, Singapore, Indonexia, Trung Quèc… tæ chøc nhiÒu cuéc héi th¶o quèc tÕ. Hµng n¨m, ViÖn ®ãn hµng chôc ®oµn kh¸ch quèc tÕ vµ häc gi¶ níc ngoµi ®Õn lµm viÖc trao ®æi hîp t¸c víi ViÖn. Quan hÖ hîp t¸c khoa häc gi÷a viÖn víi c¸c c¬ quan khoa häc níc ngoµi ngµy cµng cñng cè vµ ph¸t triÓn. Còng trong thêi gian qua hµng tr¨m lît c¸n bé ra níc ngoµi c«ng t¸c, häc tËp , trao ®æi t¹i c¸c trêng ®¹i häc vµ trung t©m nghiªn cøu khoa häc lín ë Nga, Mü , NhËt B¶n, §øc, Ph¸p… 3. C«ng t¸c t¹p chÝ. ViÖn hiÖn nay cã tê t¹p chÝ : Nh÷ng vÊn ®Ò kinh tÕ thÕ giíi - tiÕng ViÖt mçi n¨m cã 6 sè vµ Vietnam Economic Review- tiÕng Anh mçi n¨m cã 12 sè, ®Õn nay ViÖn ®· xuÊt b¶n ®îc 53 sè t¹p chÝ tiÕng ViÖt vµ 50 sè t¹p chÝ tiÕng Anh. Trong nh÷ng n¨m qua, 2 tê t¹p chÝ lu«n lu«n ®æi míi c¶ vÒ néi dung lÉn h×nh thøc, chÊt lîng t¹p chÝ ngµy cµng ®îc n©ng cso vµ cã nhiÒu chuyªn môc míi. Tê t¹p chÝ Vietnam Economic Review ®· kÞp thêi ph¶n ¸nh ®êng lèi, chÝnh s¸ch cña §¶ng vµ nhµ níc kÞp thêi cung cÊp nh÷ng th«ng tin vÒ nh÷ng thµnh tùu cña nÒn kinh tÕ ViÖt Nam ra níc ngoµi, gãp phÇn n©ng cao sù hiÓu biÕt cña c¸c níc ®èi víi sù nghiÖp ®æi míi cña ®Êt níc. C¶ hai t¹p chÝ ®Òu ®îc b¹n ®äc trong vµ ngoµi níc hoan nghªnh, sè lîng ph¸t hµnh t¹p chÝ ngµy cµng t¨ng. 4. C«ng t¸c th«ng tin - Th viÖn. Song song víi c¸c ho¹t ®éng nghiªn cøu xuÊt b¶n c¸c Ên phÈm s¸ch b¸o, díi c¸c h×nh thøc lîc thuËt, lîc dÞch, tæng thuËt, hµng n¨m viÖn ®· in c¸c tµi liÖu díi d¹ng tin nhanh, tµi liÖu phôc vô, tËp san chuyªn ®Ò ®Ò cËp ®Õn c¸c vÊn ®Ò nãng báng quan träng vÒ t×nh h×nh kinh tÕ thÕ giíi hoÆc c¸c bµi viÕt næi bËt cña c¸c nhµ khoa häc níc ngoµi vÒ c¸c vÊn ®Ò kinh tÕ , cung cÊp 14 kÞp thêi c¸c th«ng tin cÇn thiÕt cho c¸c ®ång chÝ l·nh ®¹o §¶ng vµ Nhµ níc ®äc vµ tham kh¶o. B»ng c¸c nguån kinh phÝ ®îc cÊp cña Nhµ níc ®Ó mua s¸ch b¸o vµ qua viÖc trao ®æi s¸ch b¸o kh¸ lín : gåm trªn 10.000 ®Çu s¸ch b»ng tiÕng ViÖt vµ tiÕng níc ngoµi, gÇn 100 t¹p chÝ ®Þnh k× c¸c tiÕng ViÖt, Nga, Anh, Ph¸p, §øc, Trung Quèc ®¸p øng nhu cÇu nghiªn cøu cña c¸n bé trong vµ ngoµi ViÖn. C«ng t¸c phôc vô b¹n ®äc ngµy cµng ®îc n©ng cao, b¹n ®äc cã thÓ tù chän tµi liÖu qua kho th viÖn më cña ViÖn. ViÖn ®· tõng bíc thùc hiÖn tin häc hãa c«ng t¸c th«ng tin t liÖu th viÖn. HiÖn nay, ngêi ®äc ®· cã thÓ t×m s¸ch b¸o trªn m¸y vi tÝnh, khai th¸c th«ng tin kinh tÕ th¬ng m¹i qua m¹ng Vitranet. 5. C«ng t¸c tæ chøc c¸n bé vµ ®µo t¹o. C¬ cÊu tæ chøc cña ViÖn hiÖn cã 6 phßng nghiªn cøu vµ 4 phßng chøc n¨ng nghiÖp vô. Trong nh÷ng n¨m qua, ViÖn ®· chó träng c«ng t¸c båi dìng c¸n bé. Bªn c¹nh ®µo t¹o vÒ chuyªn m«n ë tr×nh ®é trªn ®¹i häc ë trong vµ ngoµi níc, ViÖn ®Æc biÖt coi träng båi dìng chÝnh trÞ ®µo t¹o l¹i nhÊt lµ ngo¹i ng÷ nh»m ®¸p øng yªu cÇu nghiªn cøu cña ViÖn. HiÖn nay ViÖn cã 59 c¸n bé, trong ®ã cã 1 viÖn sü, 2 tiÕn sü, 2 PGS, 17 PTS, 6 th¹c sü, ngoµi ra cßn cã 2 ®ång chÝ cã tr×nh ®é trung cÊp, sè cßn l¹i ®Òu cã tr×nh ®é ®¹i häc( 36 c¸n bé nghiªn cøu, 23 c¸n bé lµm c«ng t¸c chøc n¨ng phôc vô). §Æc biÖt, n¨m 1995 do nh÷ng thµnh tÝch trong nghiªn cøu khoa häc, ®ång chÝ Vâ §¹i Lîc ®îc ViÖn Hµn L©m Khoa Häc X· Héi Nh©n V¨n cña Céng Hoµ Liªn Bang Nga phong tÆng danh hiÖu ViÖn sü níc ngoµi. Tõ n¨m 1994, ViÖn Kinh TÕ ThÕ Giíi ®îc giao nhiÖm vô ®µo t¹o sau ®¹i häc, do cã nh÷ng bíc chuÈn bÞ tèt nªn trong mét thêi gian ng¾n ViÖn ®· híng dÉn tæ chøc b¶o vÖ thanh c«ng 5 luËn ¸n phã tiÕn sü. HiÖn nay ®ang ®µo t¹o 17 nghiªn cøu sinh t¹i c¸c trêng §¹i häc vµ c¬ së ®µo t¹o kh¸c. 6. C«ng t¸c x©y dùng c¬ së vËt chÊt - kü thuËt ViÖn Kinh TÕ ThÕ Giíi ®îc nhµ níc cÊp vèn x©y dùng trô së 4 tÇng víi mÆt b»ng x©y dùng gÇn 1000m2 tõ n¨m 1985 t¹i phêng Trung LiÖt §èng §a - Hµ Néi ®îc ®a vµo sö dông n¨m 1989. Do x©y dùng tõ thêi bao 15 cÊp l¹i ®îc x©y dùng gi÷a ao hå nªn c«ng tr×nh xuèng cÊp rÊt nhanh, mÆt tiÒn thiÕt kÕ xÊu vµ híng T©y nªn rÊt nãng, bôi vµ ån ¶nh hëng ®Õn chÊt lîng lµ viÖc hµng ngµy cña c¸n bé c«ng nh©n viªn. Trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y b»ng nguån vèn chèng xuèng cÊp, vèn ®Çu t vµ vèn tù khai th¸c qua c¸c nguån hç trî bªn ngoµi. ViÖn ®Çu t trang thiÕt bÞ hiÖn ®¹i, ®iÒu hoµ nhiÖt ®é, ®Ìn chiÕu, m¸y vi tÝnh, m¸y photocopy… còng nh c¸c trang thiÕt bÞ kh¸c phôc vô c«ng t¸c nghiªn cøu. HÖ thèng phong häp, héi trêng, phßng kh¸ch quèc tÕ, th viÖn ®îc c¶i t¹o vµ n©ng cÊp ®ñ ®iÒu kiÖn tæ chøc c¸c cuéc héi th¶o quèc tÕ vµ trong níc. KÕt qu¶ lµ sau khi c¸c c«ng tr×nh ®îc ®Çu t hoµn thanh ®a vµ sö dông, trô së lµm viÖc tèt, c¶nh quan m«i trêng tè, tho¸ng m¸t, gãp phÇn c¶i thiÖn ®iÒu kiÖn lµm viÖc cña c¸n bé c«ng nh©n viªn. II. §¸nh gi¸ Qua 15 n¨m x©y dùng vµ trrëng thµnh, víi mét qu·ng thêi gian ng¾n, nh×n l¹i khèi lîng c«ng viÖc cña ViÖn ®· lµm ®¸ng ®îc khÝch lÖ. ViÖn Kinh TÕ ThÕ Giíi ngµy cµng trëng thµnh, ph¸t triÓn, cã nh÷ng ®ãng gãp tèt h¬n cho ®Êt níc. §éi ngò c¸n bé khoa häc ngµy cµng ®îc n©ng cao vÒ chuyªn m«n nghiÖp vô, ®¸p øng tèt nhiÖm vô ®îc giao, ho¹t ®éng hîp t¸c quèc tÕ ngµy cµng ®îc më réng. C¬ së vËt chÊt kÜ thuËt vµ ®iÒu kiÖn lµm viÖc cña ViÖn ngµy cµng ®îc c¶i thiÖn n©ng cÊp, bé mÆt cña ViÖn ngµy cµng khang trang h¬n. Së dÜ ®¹t ®îc nh÷ng thµnh tùu trªn lµ do nh÷ng nguyªn nh©n sau ®©y : + Cã sù phèi hîp chÆt thèng nhÊt gi÷a chÝnh quyÒn vµ c¸c ®oµn thÓ quÇn chóng. C«ng t¸c qu¶n lý chÆt chÏ ngµy cµng ®i vµ nÒ nÕp, mäi vÊn ®Ò ®Òu ®îc bµn b¹c d©n chñ, c«ng khai vµ quy chÕ ho¸, t¹o nªn sù ®oµn kÕt nhÊt trÝ gi÷a l·nh ®¹o vµ c¸n bé c«ng nh©n viªn. + Cã sù phÊn ®Êu nç lùc cña tËp thÓ c¸n bé c«ng nh©n viªn cña ViÖn. + Cã sù l·nh ®¹o kÞp thêi cña l·nh ®¹o trung t©m vµ c¬ quan chøc n¨ng thuéc Trung T©m Khoa Häc X· Héi vµ Nh©n V¨n Quèc gia. Tuy nhiªn, bªn c¹nh nh÷ng mÆt u ®iÓm vµ thµnh tùu ®· ®¹t ®îc cßn cã mét sè vÊn ®Ò cßn tån t¹i cÇn ®îc kh¾c phôc nh : 16 + CÇn x¸c ®Þnh l¹i chøc n¨ng, c¬ cÊu cña ViÖn phï hîp víi t×nh h×nh vµ bèi c¶nh quèc tÕ hiÖn nay. + §éi ngò c¸n bé cña ViÖn cã tr×nh ®é chuyªn s©u víi t c¸ch lµ c¸c chuyªn gia ®Çu ngµnh cha nhiÒu, lùc lîng trÎ cÇn cã thêi gian ®µo t¹o vµ ®óc rót kinh nghiÖm trong c«ng t¸c nghiªn cøu khoa häc. + PhÇn nhiÒu c¸n bé nghiªn cøu diÔn ®¹t b»ng tiÕng Anh cßn h¹n chÕ ¶nh hëng ®Õn viÖc dù sinh ho¹t khoa häc trong vµ ngoµi níc. Do ®ã båi dìng vµ n©ng cao tr×nh ®é ngo¹i ng÷ lµ mét yªu cÇu cÊp thiÕt cña ViÖn. 17 PhÇn III. Mét sè ph¬ng híng vµ nhiÖm vô cÇn thiÕt ®Ó ®Èy m¹nh ho¹t ®éng cña viÖn kinh tÕ thÕ giíi. Nh÷ng biÖn ph¸p chñ yÕu. §Ó thùc hiÖn môc tiªu vµ nhiÖm vô chiÕn lîc cña ViÖn Kinh TÕ ThÕ Giíi , cÇn cã mét lo¹t c¸c biÖn ph¸p vÒ tæ chøc vµ ®Çu t x©y dùng ViÖn nh»m n©ng cao chÊt lîng c¸c ho¹t ®éng nghiªn cøu khoa häc cña ViÖn trong thêi gian tíi. 1. Cñng cè vÒ c¬ cÊu tæ chøc . C¬ cÊu tæ chøc cña ViÖn sÏ ®îc hoµn thiÖn theo híng kiÖn toµn bé m¸y, lËp thªm mét sè phßng míi, ph¸t triÓn vµ n©ng cao chÊt lîng cña ®éi ngò c¸n bé. Víi kiÕn nghÞ lµ thµnh lËp thªm mét sè bé phËn chuyªn tr¸ch ®Ó cã thÓ ®¶m b¶o sù ho¹t ®éng cña ViÖn ®ång thêi ®Ó ®¸p øng nh÷ng yªu cÇu trong t×nh h×nh kinh tÕ - chÝnh trÞ khu vùc còng nh xu híng ph¸t triÓn cña thÕ giíi nh hiÖn nay. * C¸c phßng chøc n¨ng ( 4 phßng) : Phßng hµnh chÝnh - tæng hîp (3 ngêi); Phßng tæ chøc ®µo t¹o( 3 ngêi); Phßng ®µo t¹o t vÊn ( 2 ngêi). * C¸c phßng nghiªn cøu ( 9 phßng): Phßng tiÒn tÖ tµi chÝnh quèc tÕ ( 7 ngêi); Phßng th¬ng m¹i vµ ®Çu t quèc tÕ (7 ngêi); Phßng nghiªn cøu ph¸t triÓn ( 7 ngêi); Phßng tæ chøc quèc tÕ ( 7 ngêi); Phßng chÝnh trÞ quèc tÕ ( 6 ngêi); Phßng c¸c nÒn kinh tÕ ph¸t triÓn( 8 ngêi); Phßng c¸c nÒn kinh tÕ ®ang ph¸t triÓn(8 ngêi); Phßng c¸c nÒn kinh tÕ ®ang chuyÓn ®æi (8 ngêi); Phßng kinh tÕ vµ quan hÖ ®èi ngo¹i cña ViÖt Nam ( 7 ngêi). * C¸c phßng phôc vô ( 3 ngêi) : Phßng t¹p chÝ toµ so¹n - t¹p chÝ ( 7 ngêi); Phßng th«ng tin ( 6 ngêi); Phßng t liÖu th viÖn ( 7 ngêi) * Chøc n¨ng cña mét sè phßng míi ®îc thµnh lËp: 18 - Phßng nghiªn cøu tiÒn tÖ vµ tµi chÝnh quèc tÕ thùc hiÖn c¸c vÊn ®Ò nghiªn cøu sau: + HÖ thèng tiÒn tÖ quèc tÕ; lý luËn vµ chÝnh s¸ch tiÒn tÖ; thÞ trêng ngo¹i hèi; c¸c ®ång tiÒn m¹nh; thÞ tr¬ng vèn quèc tÕ… + Lý thuyÕt vµ thùc tiÔn tµi chÝnh quèc tÕ; hÖ thèng ng©n hµng quèc tÕ; c¸c luång vèn quèc tÕ; tÝn dông vµ thanh to¸n quèc tÕ + Qu¸ tr×nh toµn cÇu ho¸ vµ tù do ho¸ tµi chÝnh quèc tÕ - Phßng nghiªn cøu th¬ng m¹i quèc tÕ nghiªn cøu c¸c vÊn ®Ò + Lý thuyÕt vµ chÝnh s¸ch th¬ng m¹i quèc tÕ + Qu¸ tr×nh tù do ho¸ th¬ng m¹i vµ toµn cÇu + §Æc ®iÓm vµ xu híng thÞ trêng thÕ gi¬i + Marketing quèc tÕ -Phßng nghiªn cøu ®Çu t vµ c«ng ty xuyªn quèc gia + Lý thuyÕt vÒ ®Çu t trùc tiÕp níc ngoµi vµ c¸c c«ng ty xuyªn quèc gia + §éng th¸i vµ xu híng cña ®Çu t trùc tiÕp níc ngoµi + Ho¹t ®éng cña c«ng ty xuyªn quèc gia; vai trß cña chóng trong nÒn kinh tÕ toµn cÇu - Phßng nghiªn cøu c¸c tæ chøc quèc tÕ; + C¬ cÊu tæ chøc vµ ho¹t ®éng cña Liªn hîp quèc, vai trß cña Liªn hîp quèc trong hÖ thèng quan hÖ quèc tÕ hiÖn ®¹i + C¬ cÊu tæ chøc vµ ho¹t ®éng cña c¸c tæ chøc kinh tÕ quèc tÕ nh WB (ng©n hµng thÕ giíi), IMF (quü tiÒn tÖ quèc tÕ) vµ c¸c tæ chøc tµi chÝnh ®a ph¬ng kh¸c - Phßng nghiªn cøu chÝnh trÞ quèc tÕ: + C¸c lý thuyÕt vÒ quan hÖ quèc tÕ + HÖ thèng chÝnh trÞ quèc tÕ; quan hÖ gi÷a c¸c quèc gia chñ yÕu díi gãc ®é chÝnh trÞ + ChÝnh s¸ch ®èi ngo¹i gi÷a c¸c níc; tríc hÕt lµ níc lín vµ cã quan hÖ víi ViÖt Nam - Phßng nghiªn cøu c¸c nÒn kinh tÕ chuyÓn ®æi: + §Æc ®iÓm va xu híng cña c¸c nÒn kinh tÕ chuyÓn ®æi + Kinh tÕ c¸c níc Nga, Trung Quèc, §«ng ¢u 19 + Nh÷ng vÊn ®Ò kinh tÕ chÝnh trÞ cña qu¸ tr×nh chuyÓn ®æi; so s¸nh c¸c m« h×nh chuyÓn ®æi 2. Cô thÓ ho¸ tiªu chuÈn nghiÖp vô c¸c ng¹ch c«ng chøc, viªn chøc C¨n cø vµo tiªu chuÈn c¸c ng¹ch c«ng chøc viªn chøc do nhµ níc quy ®Þnh vµ thùc tiÔn ho¹t ®éng cña ViÖn, nh÷ng yªu cÇu cô thÓ ®èi víi c«ng chøc 2.1 §èi víi c¸c c¸n bé nghiªn cøu -Víi nh÷ng ngêi cã häc vÞ tiÕn sü vµ phã tiÕn sü, thùc hiÖn c¸c h×nh thøc ®µo t¹o lµ chÝnh, th«ng qua nhiÒu con ®êng kh¸c nhau, bao gåm c¶ thùc tËp ë níc ngoµi vµ trao ®æi häc gi¶. -Víi c¸n bé cha cã häc vÞ, ph¶i ®îc ®µo t¹o ®Ó nhËn häc vÞ th¹c sü vµ cao h¬n -Víi tÊt c¶ c¸c c¸n bé nghiªn cøu ph¶i cã tr×nh ®é ngo¹i ng÷ kh¸ vÒ mét trong n¨m ngo¹i ng÷ c¬ b¶n vµ mét ngo¹i ng÷ kh¸c; Ph¶i cã tr×nh ®é tin häc c¬ së cã kh¶ n¨ng vËn dông c¸c ph¬ng ph¸p nghiªn cøu hiÖn ®¹i. 2.2 §èi víi c¸n bé qu¶n lý Ph¶i qua c¸c líp ®µo t¹o vÒ qu¶n lý nhµ níc vµ lý luËn chÝnh trÞ theo quy ®Þnh nhµ níc 2.3 §èi víi c¸n bé phôc vô nghiªn cøu - Ph¶i cã tr×nh ®é ®¹i häc vÒ lÜnh vùc chuyªn s©u vµ tr×nh ®é ®¹i häc vÒ kinh tÕ - Th«ng th¹o Ýt nhÊt mét ngo¹i ng÷ - Sö dông thµnh th¹o m¸y vi tÝnh - §èi víi c¸n bé t¹p chÝ ph¶i ®îc trang bÞ nghiÖp vô b¸o chÝ - §èi víi c¸n bé th viÖn ph¶i ®îc ®µo t¹o nghiÖp vô th viÖn 2.4 §èi víi c¸n bé qu¶n lý hµnh chÝnh - §îc ®µo t¹o vÒ qu¶n lý hµnh chÝnh - Cã k ü n¨ng trong lÜnh vùc phô tr¸ch (v¨n th, kÕ to¸n…) ViÖn sÏ c«ng bè tiªu chuÈn chi tiÕt vµ tõng c¸n bé ®èi chiÕu víi thùc lùc cña b¶n th©n ®Ó phÊn ®Êu vµ båi dìng. 20
- Xem thêm -