Tài liệu Báo cáo thực tập tổng hợp về trung tâm sản xuất phim tryền hình việt nam

  • Số trang: 22 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 37 |
  • Lượt tải: 0
nganguyen

Đã đăng 34345 tài liệu

Mô tả:

PhÇn I: Nh÷ng nÐt c¬ b¶n vÒ tRung t©m s¶n xuÊt phim truyÒn h×nh I. Qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn : Trung t©m Sản Xuất Phim Truyền Hinh Việt Nam (VFC), n¬i tổ chức sản xuất và đều đặn cung cấp cho c«ng chóng xem truyền h×nh những bộ phim truyền h×nh đầu tiªn của Việt Nam, chuyªn mục hấp dẫn như : Gặp nhau cuối tuần, hoạt h×nh, truyện h×nh ... được thành lập đến nay vừa trßn 25 năm. Trải qua nhiều thay đổi cả về cơ cấu, tªn gọi và nh©n sự, đến nay, VFC đã khẳng định được vị trÝ của m×nh trong lßng kh¸n gi¶ truyÒn h×nh 1. TiÒn th©n: Tiền th©n là C«ng ty Sản xuất c¸c Chương tr×nh Nghe Nh×n trực thuộc Uỷ ban Ph¸t thanh và Truyền h×nh Việt Nam thành lập từ th¸ng 10/1980 trªn cơ sở hợp nhất Xưởng Phim Vô tuyến Truyền h×nh và C«ng ty Sản xuất c¸c Chương tr×nh Nghe Nh×n và được giao nhiệm vụ:Sản xuất c¸c chương tr×nh nghe nh×n bao gồm c¸c thể loại: thời sự, gi¸o dục, tài liệu, khoa học, nghệ thuật bằng phim nhựa, băng ghi h×nh, băng ghi ©m, phim đèn chiếu, ấn loát phẩm để cung cấp cho ngành truyền h×nh và c¸c Bộ, Tổng cục, c¸c địa phương c¸c cơ sở; hợp t¸c với Đài TH c¸c nước xÉ hội chủ nghĩa ... để sản xuất và xuất khẩu c¸c chương tr×nh nghe nh×n; đồng thời làm c«ng t¸c dịch vụ cho c¸c đoàn làm phim truyền h×nh ph¸t thanh trong và ngoài nước như: cho thuª người chủ nhiệm, người hướng dẫn, phiªn dịch... Thời kỳ đầu, dưới sự l·nh đạo của Tổng biªn tập đài truyền h×nh TƯ – kiªm gi¸m đốc Nguyễn Văn Hán và Phã GÝam đốc Dương Minh Đẩu, Vũ Xu©n Thu ;Từ năm 1993 - 1997 do «ng Hoàng Tuấn -phã tổng biªn tập Đài THVN giữ chức vụ Giám đốc và «ng Nguyễn khải Hưng làm phã Gi¸m đốc. C«ng ty Sản xuất c¸c Chương tr×nh Nghe Nh×n đã nỗ lực vượt qua nhiều vô vàn những vất vả, gian nan vì kỹ thuật làm chương trình truyền hình còn lạc hậu, thiếu những người làm chương tr×nh được đào tạo ®óng chuyªn ngµnh... Nhưng 1 với lßng yªu nghề, tinh thần chịu khã học hỏi của tất cả mọi thành viªn, C«ng ty ®· thành c«ng với nhiều chương tr×nh ph¸t sãng ghi dấu ấn tốt đối với c«ng chóng như phim tài liệu nhựa : Thóc vàng Minh Hải, Đất lành chim đậu, Trường ven s«ng; phim tài liệu video:Phá xiềng, Ngàn c©n treo sợi tóc, Hà Nội thành phố Rồng bay, phim s©n khÊu: Ỷ Lan nhiếp chÝnh; kịch truyền h×nh: Lịch sử và nh©n chứng; Người c«ng nh©n số 1, chương tr×nh ca nhạc: vạn dặm, Văn Cao và những t¸c phẩm để đời; đặc biệt đã sản xuất thành c«ng và đưa vào ph¸t sãng những bộ phim truyện truyền h×nh đầu tiªn của Đài Truyền h×nh Việt Nam: Người thành phố, Đứa con t«i, Bản anh hïng ca số 5... 2. Bước ngoặt mới: Ngày 31/1/1996 Tổng giám đốc Đài THVN đã ký quyết định thành lập doanh nghiệp nhà nước Công ty Nghe nh×n Việt Nam theo Nghị định 388/HĐBT ngày 20/11/1991 của Hội đồng Bộ Trưởng, Phã gi¸m đốc đài THVN kiªm gi¸m đốc là «ng Trần Đăng Tuấn và c¸c Phã GÝam đốc là «ng Nguyễn Khải Hưng và bà Lương Kim Thái. C«ng ty cã chức năng sản xuất kinh doanh và làm dịch vụ c¸c sản phẩm, phương tiện phục vụ c«ng t¸c truyÒn th«ng. Đến ngày 10/12/1996,Công ty nghe nhìn Việt Nam được chuyển thành Hãng phim truyền hình Việt Nam (với tên giao dịch quốc tế là Vietnam Television Film Company - VFC). Hãng phim có các nhiệm vụ chính: sản xuất phim truyện truyền hình và các chương trình khác theo kế hoạch sản xuất được Tổng Giám đốc giao để phục vụ nhiệm vụ phát sóng của Đại THVN. Năm 2000, Tổng giám đốc đài THVN bổ nhiệm ông Nguyễn Khải Hưng làm Giám đốc, ông Hoàng Nhị là phó giám đốc Hãng phim truyền hình Việt Nam. Từ năm 2004, Hãng phim đổi tên thành Trung tâm Sản xuất Phim truyền hình Việt Nam. Trung tâm có chức năng: xây dựng kế hoạch và định hướng kế hoạch thực hiện (ngắn hạn, trung hạn và dài hạn) và tổ chức sản xuất phim truyền hình và chương trình truyền hình khác theo sự chỉ đạo của Tổng Giám Đốc để phục vụ phát sóng trên các kênh sóng của Đài THVN; hợp tác sản xuất các phim truyền hình khác với các hãng tổ chức trong và ngoài nước nước do Tổng Giám đốc giao 2 hoặc cho phép; duy trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan tổ chức thực hiện các dịch vụ về phim truyền hình và các đơn vị có liên quan tổ chức thực hiện cá dịch vụ về phim truyền hình và các chương trình truyền hình khác; tham gia quản lý về đề tài trong lĩnh vực sản xuất phim truyền hình Việt Nam được phát sóng trên các kªnh của Đài THVN. Một phần tư thế kỷ xây dựng, đội ngũ cán bộ của Trung tâm sản xuất phim truyền hình Việt Nam đã trưởng thành cả về con người và trình độ. Phương tiện kỹ thuật phục vụ cho công việc làm phim đồng bộ, hiện đại hơn, bắt kịp sự phát triển chung của Truyền hình các nước Châu Á. Hiện nay, Trung tâm sản xuất phim truyền hình có 140 người trong đó đạo diễn: 20 người, biên dịch: 6 người, quay phim:10 người, hoạ sĩ: 11 người. Họ đang ngày đêm cống hiến tài năng và niềm say mê sáng tạo cho các chương trình, thỏi vào các chương trình truyền hình một luồng sinh khí đầy hấp dẫn và phong phú qua các chuyên mục : Phim truyện dài tập phát trên VTV1, phim cảnh sát hình sự, Những sắc màu văn hoá, phim Văn nghệ chủ nhật, Gặp nhau cuối tuần và đặc biệt là sự ra đời của phim hoạt hình dài tập sản xuất bằng chất liệu của truyền hình dµi tập về đề tài lịch sử... đặc biệt là sẽ sớm đưa công nghệ Sitcom vào sản xuất phim truyền hình dài tập. Điều mà cả Ban giám đốc và mọi thành viên của VFC mong đợi là không những hoàn thành nhiệm vụ được giao mà ngày càng được kh¸n gi¶ trong vµ ngoµi n-íc yªu mÕn… 3. B-íc ph¸t triÓn míi cña Trung t©m s¶n xuÊt phim truyÒn h×nh: M-êi n¨m qua ( Tõ 12/1996-nay) c¸c bé phim vµ ch-¬ng tr×nh cña trung t©m ch-a hÒ cã sai sãt nµo vÒ néi dung, t- t-ëng, thÈm mü…trong 5 n¨m gÇn ®©y tû lÖ phim, ch-¬ng tr×nh hay ®· liªn tôc t¨ng cao (tõ 20 % n¨m 2000 lªn 30% n¨m 2001,2002 vµ 40% 2003 ). Mçi n¨m cã tõ 3-5 bé phim cña trung t©m ®-îc nhËn huy ch-¬ng vµng, huy ch-¬ng b¹c, b»ng khen…t¹i c¸c liªn hoan phim truyÒn h×nh toµn quèc. §Þnh h-íng s¶n xuÊt phim truyÒn h×nh dµi tËp ( ®óng ®Æc tr-ng cña phim truyÒn h×nh) ®· ®-îc toµn thÓ c¸n bé, nghÖ sü, c«ng nh©n viªn cña trung t©m qu¸n triÖt.c¸c thµnh phÇn s¸ng t¸c. thµnh viªn ®oµn lµm phim ra søc phÊn ®Êu ®Ó kh«ng 3 ngõng c¶i tiÕn, n©ng cao chÊt l-îng néi dung, nghÖ thuËt cho phim vµ c¸c ch-¬ng tr×nh cña m×nh. Ch­¬ng tr×nh “V¨n nghÖ chñ nhËt” ®± ®­îc ®Çu t­ thªm c²n bé phãng viªn, ph-¬ng tiÖn kü thuËt…T³o ra sù ®æi míi to¯n diÖn.Bé phËn “Tin v¨n ho¸ - v¨n nghÖ” v¯ “Nh÷ng s¾c m¯u v¨n ho²” ®± cè g¾ng më ra ph³m vi ph°n ²nh réng lín, phong phó ®a d¹ng, t×m kiÕm ph¸t triÓn c¸I míi, c¸i l¹ trong c¸c vÊn ®Ò v¨n ho¸, x· héi, ®ång thêi t¨ng c-êng tÝnh hÊp dÉn thu hut ®-îc ®«ng ®¶o kh¸n gi¶ §Ó n©ng cao tr×nh ®é chÝnh trÞ,chuyªn m«n, ®éng viªn ®éi ngò s¸ng t¸c s¶n xuÊt,trong nhiÒu n¨m qua ban gi¸m ®èc ®· th-êng xuyªn tæ chøc c¸c h×nh thøc sinh ho¹t v¨n ho¸,t- t-ëng,trao ®æi chuyªn m«n nh-: Më c¸c cuéc héi th¶o vÒ phim truyÒn h×nh, tham gia liªn hoan phim…§Ó hç trî cho c¸c môc tiªu, nhiÖm vô s¶n xuÊt,Trung t©m cßn cã nhiÒu ho¹t ®éng gióp cho c¸c nhµ lµm phim gi¶i quyÕt ®-îc nh÷ng khã kh¨n, bÊt cËp, t¨ng c-êng høng thó vµ t¹o nh÷ng ®iÒu kiÖn thuËn lîi trong c«ng viÖc cña m×nh. 4.Nh÷ng thµnh tÝch ®¹t ®-îc: Tõ mét ®¬n vÞ gÆp nhiÒu khã kh¨nvµ hoµn toµn ch-a cã c¸c ®iÒu kiÖn cÇn thiÕt (vÒ ®éi ngò, kinh nghiÖm, ph-¬ng tiÖn kü thuËt… ) ®Ó s¶n xuÊt phim truyÖn truyÒn h×nh. Nh-ng c¸n bé, c«ng nh©n viªn chøc cña Trung t©m Nghe - Nh×n (tiÒn th©n cña Trung t©m s¶n xuÊt phim truyÒn h×nh hiÖn nay ) ®· m¹nh d¹n vµ cã quyÕt t©m rÊt lín ®Ó x©y dùng, ph²t triÓn ch­¬ng tr×nh “V¨n nghÖ chñ nhËt “ ,t³o dùng ®­îc ®éi ngò vµ hÖ thèng kü thuËt s¶n xuÊt phim truyÖn truyÒn h×nh ®Çu tiªn, lín nhÊt trong ngµnh TruyÒn h×nh c¶ n-íc … §ã chÝnh lµ sù thÓ hiÖn tinh thÇn yªu n-íc, ý thøc phÊn ®Êu kiªn c-êng v× sù nghiÖp ph¸t triÓn TruyÒn h×nh cña ®Êt n-íc. Suèt m­êi n¨m qua, ch­¬ng tr×nh “V¨n nghÖ chñ nhËt “ cña Trung t©m s°n xuÊt phim TruyÒn h×nh - §µi THVN - ®· ph¸t triÓn toµn diÖn víi tèc ®é ®¸ng ghi nhËn ®Ó trë th¯nh mét ®¬n vÞ s°n xuÊt phim truyÖn v¯ ch­¬ng tr×nh “GÆp nhau cuèi tuÇn “ ®ãng gãp rÊt lín vµo nhiÖm vô Tuyªn truyÒn, Gi¸o dôc, Th«ng tin, Gi¶i trÝ … cña ®µi TruyÒn h×nh VN vµ cã t¸c ®éng thiÕt thùc ®Õn c¸c tÇng líp nh©n d©n c¶ n-íc, ®¸p øng nhu cÇu h-ëng thô cña ®«ng ®¶o quÇn chóng nh©n d©n. Mét trong nh÷ng yÕu tè c¬ b°n ®Ó ch­¬ng tr×nh “V¨n nghÖ chñ nhËt “ cña Trung t©m s°n xuÊt phim truyÒn h×nh cã nh÷ng b-íc tiÕn v÷ng m¹nh, ®¹t ®-îc nhiÒu thµnh tÝch ®ãng gãp 4 cho sù nghiÖp truyÒn h×nh.. lµ do l·nh ®¹o §µi, L·nh ®¹o trung t©m lu«n ®¶m b¶o vµ ®Ò cao vai trß l·nh ®¹o cña §¶ng; Cñng cè ®oµn kÕt néi bé; Ph¸t huy tinh thÇn d¸m nghÜ d¸m lµm, ý thøc phÊn ®Êu, tù häc tËp, vµ rÌn luyÖn cña c¶ tËp thÓ vµ tõng C¸n bé, C«ng nh©n, Viªn chøc ®¸p øng ®ßi hái cña c«ng t¸c vµ quyÕt t©m ho¯n th¯nh tèt nhiÖm vô ®­îc giao. Trong sù ph²t triÓn cña Ch­¬ng tr×nh “V¨n nghÖ chñ nhËt” Trung t©m s°n xuÊt phim truyÒn h×nh 10 n¨m qua, Ban gi²m ®èc Trung t©m kh«ng chØ biÕt tæ chøc lùc l-îng lao ®éng s¸ng t¹o trong ®¬n vÞ m×nh, mµ cßn biÕt tËn dông lùc l-îng V¨n nghÖ sü, c¸c nhµ chuyªn m«n trong x· héi (nh- c¸c Nhµ v¨n, Nhµ biªn kÞch, §¹o diÔn, DiÔn viªn…) cïng tham gia vµo qu¸ tr×nh s²ng t²c, s°n xuÊt phim theo h×nh thøc “x± héi ho²” ho³t ®éng truyÒn h×nh.ViÖc lµm nµy ch¼ng nh÷ng t¨ng c-êng kh¶ n¨ng s¶n xuÊt cña Trung t©m, mµ cßn t¹o ra sù phong phó, ®a d¹ng vÒ chÊt l-îng phim, ch-¬ng tr×nh truyÒn h×nh, ®ång thêi t¹o ®iÒu kiÖn ®Ó c¸c nghÖ sü trao ®æi, häc hái, n©ng cao tr×nh ®é cña m×nh. II.Chøc n¨ng, nhiÖm vô, quyÒn h¹n cña trung t©m s¶n xuÊt phim truyÒn h×nh: 1. Chøc n¨ng: - Trung t©m s¶n xuÊt phim truyÒn h×nh lµ ®¬n vÞ sù nghiÖp cã thu trùc thuéc §µi THVN, cã con dÊu vµ tµi kho¶n riªng ®Ó ho¹t ®éng. - Trung t©m s¶n xuÊt phim truyÒn h×nh cã chøc n¨ng tæ chøc s¶n xuÊt phim truyÒn h×nh vµ c¸c ch-¬ng tr×nh truyÒn h×nh kh¸c theo kÕ ho¹ch cña Tæng gi¸m ®èc giao. 2. NhiÖm vô vµ quyÒn h¹n : Trung t©m s¶n xuÊt phim truyÒn h×nh cã nhiÖm vô vµ quyÒn h¹n sau - X©y dung kÕ ho¹ch ®Þnh h-íng vµ kÕ ho¹ch thùc hiÖn ( Ng¾n h¹n, Trung h¹n vµ Dµi h¹n ) vµ tæ chøc s¶n xuÊt phim truyÒn h×nh vµ c¸c ch-¬ng tr×nh truyÒn h×nh kh¸c theo sù chØ ®¹o cña Tæng Gi¸m ®èc ®Ó phôc vô ph¸t sãng trªn c¸c kªnh sãng cña §µi THVN. 5 - Hîp t¸c s¶n xuÊt phim, c¸c ch-¬ng tr×nh truyÒn h×nh kh¸c víi c¸c h·ng, c¸c tæ chøc trong vµ ngoµi n-íc do Tæng gi¸m ®èc giao hoÆc cho phÐp. - Chñ tr×, Phèi hîp víi c¸c ®¬n vÞ cã liªn quan tæ chøc thùc hiÖn c¸c dÞch vô vÒ phim truyÒn h×nh vµ c¸c ch-¬ng tr×nh truyÒn h×nh kh¸c t¹o nguån thu cho §µi THVN. - Tham gia qu¶n lý vÒ ®Ò tµi trong lÜnh vùc s¶n xuÊt phim truyÒn h×nh ViÖt Nam ®-îc ph¸t sãng trªn kªnh sãng cña §µi THVN. - ChÞu tr¸ch nhiÖm tr-íc Tæng gi¸m ®èc vÒ viÖc sö dông kinh phÝ ®Ó s¶n xuÊt phim truyÒn h×nh vµ c¸c ch-¬ng tr×nh truyÒn h×nh kh¸c theo kÕ ho¹ch ®-îc giao. -Qu¶n lý c¸n bé, c«ng chøc vµ ng-êi lao ®éng theo quy ®Þnh vÒ ph©n cÊp qu¶n lý c¸n bé do Tæng gi¸m ®èc ban hµnh. - Qu¶n lý theo thÈm quyÒn vÒ tµi chÝnh, tµi s¶n trong ®¬n vÞ theo quy ®Þnh hiÖn hµnh. - Cïng víi ban tæ chøc c¸n bé x©y dung kÕ ho¹ch ®µo t¹o, ®µo t¹o l¹i, båi d-ìng nghiÖp vô chuyªn m«n cho c¸n bé , c«ng chøc vµ ng-êi lao ®éng thuéc Trung t©m s¶n xuÊt phim truyÒn h×nh. - So¹n th¶o quy chÕ, lÒ lèi lµm viÖc, mèi quan hÖ c«ng t¸c cña Trung t©m víi c¸c ®¬n vÞ kh¸c thuéc §µi THVN tr×nh Tæng gi¸m ®èc quyÕt ®Þnh. 3. §Æc ®iÓm vÒ s¶n phÈm: - Mäi lo¹i h×nh s¶n phÈm cña Trung t©m ph¶i phôc vô môc ®Ých tuyªn truyÒn ®-êng lèi cña ®¶ng vµ nhµ n-íc gãp phÇn gi¸o dôc kiÕn thøc tæng hîp, h-íng dÉn thÈm mü cho mäi tÇng líp nh©n d©n, ®ång thêi t¨ng c-êng më réng tuyªn truyÒn hîp t¸c quèc tÕ. - ThÓ lo¹i chÝnh : Phim truyÖn, c¸c chuyªn môc, c¸c b¶n tin v¨n ho¸ nghÖ thuËt, phim ho¹t h×nh. - S¶n phÈm mang tÝnh ®a d¹ng, phong phó, thêi sù ,nghÖ thuËt ®¸p øng ®-îc yªu cÇu th-ëng thøc cña ®«ng ®¶o kh¸n gi¶ trong vµ ngoµi n-íc. §Ó s¶n xuÊt mét ch-¬ng tr×nh truyÒn h×nh ®ßi hái ph¶i cã sù tham gia phèi kÕt hîp cña nhiÒu lo¹i h×nh lao ®éng cã chuyªn m«n tr×nh ®é vµ së tr-êng kh¸c nhau. 6 - S¶n phÈm cã thêi l-îng lín phôc vô ph¸t sãng ch-¬ng tr×nh v¨n nghÖ chñ nhËt, gÆp nhau cuèi tuÇn, phim… - Qu¸ tr×nh s¶n xuÊt phô thuéc vµo thêi tiÕt do ph¶i quay nhiÒu giê ngoµi trêi. Do vËy nhiÒu khi ph¶i huy ®éng toµn bé nh©n lùc, vËt lùc cuaTrung t©m vµ phèi hîp víi nhiÒu céng t¸c viªn. 4. Yªu cÇu ®èi víi Trung t©m : - §¸p øng ®-îc yªu cÇu thùc hiÖn c¸c nhiÖm vô chÝnh trÞ, tuyªn truyÒn c¸c chñ tr-¬ng cña §¶ng vµ nhµ n-íc. - §¶m b¶o thùc hiÖn ®óng c¸c chÕ ®é chÝnh s¸ch tiÒn l-¬ng cña nhµ n-íc. - §¶m b¶o sù c«ng b»ng, nh©n ®¹o, kÝch thÝch thóc ®Èy s¶n xuÊt, n©ng cao chÊt l-îng s¶n phÈm, tiÕt kiÖm, hiÖu qu¶, t¨ng thªm nguån thu. - §¶m b¶o kû luËt lao ®éng, thùc hiÖn nhiÖm vô ®èi víi nhµ n-íc vµ Trung t©m, III. C¬ cÊu tæ chøc : 1. C¸c phßng ban: - C¨n cø NghÞ §Þnh sè 30/2003/N§-CP ngµy 01/04/2003 cña ChÝnh Phñ quy ®Þnh chøc n¨ng, nhiÖm vô, quyÒn h¹n vµ c¬ cÊu tæ chøc cña c¬ quan thuéc ChÝnh Phñ. - C¨n cø NghÞ §Þnh sè 96/2003/N§-CP ngµy 20/08/2003 cña ChÝnh Phñ quy ®Þnh chøc n¨ng, nhiÖm vô, quyÒn h¹n vµ c¬ cÊu tæ chøc cña §µi THVN. C¬ cÊu tæ chøc cña Trung t©m s¶n xuÊt phim truyÒn h×nh gåm: Ban Gi¸m ®èc: - Gi¸m ®èc - Phã Gi¸m ®èc C¸c Phßng : 1- Phßng Tæ chøc - hµnh chÝnh 2- Phßng KÕ ho¹ch- Tµi vô 3- Phßng Néi Dung 1 4- Phßng Néi Dung 2 5- Phßng Néi Dung 3 6- X-ëng S¶n xuÊt ch-¬ng tr×nh 7- X-ëng S¶n xuÈt phim ho¹t h×nh 8- Phßng kü thuËt s¶n xuÊt 7 HiÖn t¹i c¸n bé c«ng nh©n viªn cña Trung t©m s¶n xuÊt phim truyÒn h×nh lµ 139 ng-êi bao gåm 20 ®¹o diÔn, 10 quay phim. 11 ho¹ sü, 25 ®¹o cô, c¸n bé qu¶n lý 38 ng-êi cßn l¹i lµ c¸c kü thuËt viªn: Dùng h×nh, ©m thanh , phèi khÝ, phãng viªn ch-¬ng tr×nh s¾c mµu v¨n ho¸. M« h×nh nh©n lùc s¶n xuÊt cô thÓ: §¬n vÞ: Ng-êi CBCNV(Biªn chÕ vµ H§ DH 139 Hîp ®ång ng¾n h¹n 10 - 30 Hîp ®ång mïa vô 10 - 20 Nhu cÇu thuª ngoµi 100- 150 8 2. S¬ ®å c¬ cÊu tæ chøc: S¬ ®å c¬ cÊu tæ chøc Ban gi¸m ®èc Phßng tæ chøc hµnh chÝnh §éi xe §¹o diÔn V¨n th- Quay phim Tæ chøc Biªn tËp P. Néi dung I §¹o diÔn KÕ to¸n P. kÕ ho¹ch tµi vô Quay phim P. Néi dung 2 TiÒn l-¬ng Biªn tËp Chñ nhiÖm GNCT P. Néi dung 3 TiÕng ®éng P. Kü thuËt s¶n xuÊt TGTC Ho¸ trang Ho¹ sü Quy phim §¹o diÔn Ho¹ sü ¸nh s¸ng Chñ nhiÖm P. s¶n xuÊt ch-¬ng tr×nh ©m thanh BTV Dùng h×nh Ho¹ sü 9 X-ëng ho¹t h×nh Trung t©m s¶n xuÊt phim truyÒn h×nh ¸p dông m« h×nh c¬ cÊu trùc tuyÕn chøc n¨ng ViÖc ¸p dông c¬ cÊu nµy sÏ t¹o ra nh÷ng -u nh-îc ®iÓm sau: -u ®iÎm: - Gióp ban gi¸m ®èc n¾m s¸t ®-îc c¸c ho¹t ®éng cña Trung t©m. - TÊt c¶ c¸c ®¬n vÞ trong trung t©m ®Òu chÞu sù chØ ®¹o cña Ban gi¸m ®èc nªn mäi ho¹t ®éng cña trung t©m ®Òu thèng nhÊt. - Ban gi¸m ®èc kiÓm so¸t mäi ho¹t ®éng cña ®¬n vÞ do ®ã viÖc ®¸nh gi¸ chÊt l-îng c«ng viÖc cña ban gi¸m ®èc sÏ tr¸nh ®-îc t×nh tr¹ng bao che lÉn nhau cña c¸c ®¬n vÞ trong trung t©m. Nh-îc ®iÓm: -Gi¸m ®èc trung t©m cßn ph¶i xö lý nhiÒu c«ng viÖc do ph¶i qu¶n lý tÊt c¶ c¸c ®¬n vÞ.nh- vËy nhiÖm vô cña ban gi¸m ®èc lµ qu¸ nÆng nÒ trong khi nhiÖm vô cña c¸c phßng ban lai ®¬ng gi¶n.CÊc phßng ban l¹i kh«ng trùc tiÕp l·nh ®¹o,chØ ®¹o c¸c ®¬n vÞ d-íi m×nh khi cã sù chØ ®¹o cña ban gi¸m ®èc.c¸ch qu¶n lý nµy lµm cho c¸c phßng ban kh«ng chñ ®éng trong khi thùc hiÖn c¸c nhiÖm vô cña m×nh,kh«ng cã ®iÒu kiÖn ®Î ph¸t huy s¸ng kiÕn.NÕu c¸c phßng ban kh«ng phèi hîp chÆt chÏ ¨n khíp sÏ dÉn ®Õn chång chÐo them chÝ tr¸I ng-îc nhau trong khi thùc hiÖn c¸c chØ thÞ Thêi gian xñ lý th«ng tin cßn chem. Ch-a ph¸t huy ®-îc tÝnh n¨ng ®éng s¸ng t¹o cña c¸c phßng ban 3. Chøc n¨ng, nhiÖm vô c¸c phßng ban: 3.0 Ban gi¸m ®èc: a) Gi¸m ®èc: NguyÔn Kh¶i H-ng Gi¸m ®èc chÞu tr¸ch nhiÖm tr-íc tæng gi¸m ®èc §µi THVN vÒ toµn bé mäi ho¹t ®éng cña trung t©m, tæ chøc vµ chØ ®¹o thùc hiÖn nh÷ng c«ng viÖc thuéc thÈm quyÒn. Gi¸m ®èc cã tr¸ch nhiÖm x©y dùng kÕ ho¹ch vÒ s¶n xuÊt ch-¬ng tr×nh vµ nh©n sù tµi chÝnh cña trung t©m tr×nh Tæng gi¸m ®èc.tæ chøc triÓn khai thùc hiÖn c¸c kÕ 10 ho¹ch s¶n xuÊt theo quyÕt ®Þnh giao chØ tiªu hµng n¨m. ChØ ®¹o ®«n ®èc, kiÓm tra viÖc thùc hiÖn kÕ ho¹ch s¶n xuÊt. Gi¸m ®èc trùc tiÕp chÞu tr¸ch nhiÖm thùc hiÖn vµ tæ chøc thùc hiÖn c¸c quy chÕ lµm viÖc, quy chÕ d©n chñ, quy chÕ thùc hµnh tiÕt kiÖm chèng lÉng phÝ chèng tham nhòng,quy chÕ c«ng khai tµi chÝnh… Trong trung t©m s¶n xuÊt phim truyÒn h×nh. b) Phã gi¸m ®èc: Hoµng NhÞ Phã gi¸m ®èc lµ ng-êi gióp viÖc cho gi¸m ®èc vÒ mét sè mÆt c«ng t¸c, chÞu tr¸ch nhiÖm tr-íc gi¸m ®èc vÒ c¸c c«ng viÖc ®-îc giao vµ cïng gi¸m ®èc chÞu tr¸ch nhiÖm tr-íc Tæng gi¸m ®èc vÒ ho¹t ®éng cuat trung t©m. Trong ph¹m vi c«ng viÖc ®-îc ph©n c«ng phã gi¸m ®èc cã tr¸ch nhiÖm vµ quyÒn h¹n: - Tham gia x©y dùng c¸c kÕ ho¹ch, ®Ò ¸n c«ng t¸c, c¸c chñ tr-¬ng biÖn ph¸p ®Ó thùc hiÖn nhiÖm vô cña Trung t©m trªn c-¬ng vÞ lµ thµnh viªn cña L·nh ®¹o Trung t©m. - Tæ chøc triÓn khai vµ kiÓm tra, ®«n ®èc thùc hiÖn nh÷ng c«ng viÖc do m×nh phô tr¸ch. - Khi ph¸t hiÖn nh÷ng viÖc lµm sai quy ®Þnh cña c¸c c¸ nh©n, ®¬n vÞ trong trung t©m th× thay mÆt gi¸m ®èc t¹m ®×nh chØ viÖc lµm ®ã vµ b¸o c¸o kÞp thêi cho gi¸m ®èc. - Thay gi¸m ®èc gi¶i quyÕt mét sè c«ng viÖc cña Trung t©m khi ®-îc gi¸m ®èc uû quyÒn. 3.1 Phßng KÕ ho¹ch- Tµi vô: Gåm Tr-ëng phßng : Ph¹m thÞ V©n Phã phßng : NguyÔn quèc ViÖt Nh©n viªn KÕ to¸n, tiÒn l-¬ng a) NhiÖm vô: A) KÕ ho¹ch: 1, LËp kÕ ho¹ch s¶n xuÊt, chi tiªu, mua s¾m vËt t-,TSC§, söa ch÷a TSC§. 11 2, X©y dùng vµ b¶o vÖ ®Þnh møc víi §µi THVN cho tong lo¹i s¶n phÈm ®Ó cã c¬ së lËp c¸c kÕ ho¹ch trªn, cô thÓ lµ: -§Þnh møc lao ®éng tiÒn l-¬ng -§Þnh møc sö dông vËt liÖu -§Þnh møc sö dông xe, m¸y mãc thiÕt bÞ -§Þnh møc c¸c kho¶n chi phÝ kh¸c b»ng tiÒn 3, Lªn lÞch ®iÒu ®é s¶n xuÊt hµng theo tuÇn 4, Thèng kª thùc hiÖn c¸c ®Þnh møc trªn vµ thèng kª c¸c chi phÝ theo tong lo¹i s¶n phÈm ®Ó lµm c¨n cø x©y dùng ®Þnh møc c¸c lo¹i s¶n phÈm 5, C¨n cø vµo ®Þnh møc duyÖt dù to¸n c¸c s¶n phÈm 6, Qu¶n lý t- liÖu, giao nép b¨ng ph¸t sãng vµ m-în b¨ng t- liÖu cña §µi THVN ®Ó phôc vô s¶n xuÊt 7, Tæng hîp thùc hiÖn kÕ ho¹ch vµ ®Þnh møc theo quý, n¨m 8, X©y dung c¸c chÕ ®é chi tiªu vµ qu¶n lý s¶n xuÊt trªn c¬ së ®Þnh møc ®· ®-îc §µi THVN phª duyÖt. 9, KÕ ho¹ch tiÒn mÆt, kÕ ho¹ch chi ng©n s¸ch th¸ng, quý, n¨m vµ lo kinh phÝ phôc vô s¶n xuÊt. B) Tµi vô : 1, Thùc hiÖn c¸c phÇn kÕ to¸n theo ®óng ph¸p lÖnh kÕ to¸n, theo c¸c quy ®Þnh cña nhµ n-íc, cña §µi THVN vµ Trung t©m s¶n xuÊt, cô thÓ: - KÕ to¸n l-¬ng vµ b¶o hiÓm - KÕ to¸n tiÒn mÆt - KÕ to¸n tiÒn göi ng©n hµng - KÕ to¸n TSC§ - KÕ to¸n vËt t- x¨ng dÇu - KÕ to¸n mét sè tµi kho¶n ph¸t sinh kh¸c - KÕ to¸n c¸c kho¶n thanh to¸n c«ng nî - KÕ to¸n c¸c nguån vèn 2, B¸o c¸o vµ kª khai c¸c lo¹i thuÕ 3, Qu¶n lý c«ng cô, dông cô 12 4, Qu¶n lý, b¶o qu¶n tµi liÖu kÕ to¸n l-u tr÷ 5, ChØ ®¹o c«ng t¸c kiÓm kª ®Þnh kú, triÓn khai thùc hiÖn 6, LËp b¸o c¸o tµi chÝnh quý, n¨m göi c¸c c¬ quan chøc n¨ng 7, Tham m-u cho gi¸m ®èc vÒ c¸c ho¹t ®éng kinh tÕ, thùc hiÖn vµ thanh lý c¸c hîp ®ång ®Çu vµo, ®Çu ra b) Tr¸ch nhiÖm cña c¸n bé nh©n viªn trong phßng: b1)Tr¸ch nhiÖm cña tr-ëng phßng: ChÞu tr¸ch nhiÖm tr-íc gi¸m ®èc vÒ mäi ho¹t ®éng theo chøc n¨ng vµ nhiÖm vô quy ®Þnh, tham m-u cho gi¸m ®èc c¸c ho¹t ®éng kinh tÕ-tµi chÝnh cña trung t©m, ChØ ®¹o thùc hiÖn,®iÒu hµnh c¸c ho¹t ®éng cña phßng theo ®óng quy ®Þnh, Ph©n c«ng c«ng viÖc vµ theo dâi ®¸nh gi¸ viÖc hoµn thµnh nhiÖm vô cña c¸c thµnh viªn trong phßng, ®¸nh gi¸ chÊt l-îng vµ kû luËt lao ®éng nh©n viªn trong phßng ®Ó xÕp bËc theo quy ®Þnh.§¹i diÖn cho phßng gi¶i quyÕt c¸c quan hÖ c«ng t¸c víi c¸c ®¬n vÞ trong vµ ngoµi trung t©m trong ph¹m vi nhiÖm vô chøc n¨ng cña ®¬n vÞ,chÞu tr¸ch nhiÖm trùc tiÕp chØ ®¹o c«ng t¸c tµi vô b2) Tr¸ch nhiÖm cña phã phßng: Phã phßng cïng víi tr-ëng phßng chÞu tr¸ch nhiÖm tr-íc gi¸m ®èc vÒ phÇn viÖc ®-îc ph©n c«ng, ChØ ®¹o tæ chøc thùc hiÖn toµn bé c«ng t¸c kÕ ho¹ch, ®Þnh møc thèng kª, dù to¸n theo ®óng chñ tr-¬ng cña gi¸m ®èc vµ tr-ëng phßng, h-íng dÉn kiÓm tra ®«n ®èc viÖc thùc hiÖn nhiÖm vô thuéc phÇn viÖc ®-îc ph©n c«ng, th-êng xuyªn trao ®æi víi tr-ëng phßng vÒ c¸c c«ng viÖc ®· ®ang vµ sÏ triÓn khai b3) Tr¸ch nhiÖm cña c¸n bé trong phßng: C¸n bé phßng kÕ ho¹ch chÞu tr¸ch nhiÖm trùc tiÕp vÒ phÇn c«ng viÖc ®-îc tr-ëng phßng ph©n c«ng khi xö lý vÊn ®Ò ph¶i ®¶m b¶o tÝnh hîp ph¸p, hîp lÖ Hoµn thµnh nhiÖm vô ®-îc giao ®óng thêi gian quy ®Þnh, cã hiÖu qu¶ vµ ph¶i chôi tr¸ch nhiÖm trùc tiÕp vÒ tÝnh chÝnh x¸c vµ c¸ch tÝnh sè liÖu phÇn viÖc ®-îc ph©n c«ng Trong qu¸ tr×nh trùc hiÖn nhiÖm vô nÕu cã vÊn ®Ò ph¸t sinh ph¶i kÞp thêi b¸o c¸o víi tr-ëng phßng vµ kiÕn nghÞ biÖn ph¸p gi¶i quyÕt Quan hÖ cña phßng KH-TV: 13 Víi l·nh ®¹o: Phßng chÞu sù chØ ®¹o trùc tiÕp cña ban gi¸m ®èc,phßng cã tr¸ch nhiÖm b¸o c¸o mäi ho¹t ®éng kinh tÕ chÝnh x¸c ®Çy ®ñ cho ban gi¸m ®èc trung t©m.Tr-áng phßng lµm viÖc trùc tiÕp víi gi¸m ®èc,trong tr-êng hîp ®Æc biÖt gi¸m ®èc cã thÓ lµm viÖc trùc tiÕp víi c¸n bé trong phßng. C¸n bé nh©n viªn cã tr¸ch nhiÖm b¸o c¸o theo yªu cÇu cña gi¸m ®èc vµ ph¶I chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ viÖc b¸o c¸o ®ã,Tr-áng phßng tham gia ®Çy ®ñ c¸c cuéc häp do l·nh ®¹o trung t©m triÖu tËp Víi c¸c ®¬n vÞ: Lu«n hîp t¸c hç trî lÉn nhau ®Ó hoµn thµnh nhiÖm vô chung 3.2 Phßng kü thuËt: gåm Tr-ëng phßng : §ç minh Kiªn Phã phßng : Ph¹m thÞ Liªn Tæ dùng h×nh, tæ ©m thanh, tæ ¸nh s¸ng, tæ VTR A) NhiÖm vô: -Tham m-u cho ban gi¸m ®èc vÒ lÜnh vùc ph¸t triÓn, ®Çu t- ký thuËt phôc vô s¶n suet phï hîp víi tiÕn bé kü thuËt trong lÜnh vùc truyÒn h×nh. -Qu¶n lý vµ khai th¸c toµn bé thiÕt bÞ kü thuËt trong c¸ d©y chuyÒn c«ng nghÖ phôc vô s¶n xuÊt,c¬ së vËt chÊt kü thuËt trong trung t©m theo quy tr×nh kü thuËt c¶u thiÐt bÞ ®¹t chÊt l-în ph¸t sãng. -Trùc tiÕp ®iÒu hµnh c¸c tæ chuyªn m«n trong ®¬n vÞ tham gia s¶n xuÊt ch-¬ng tr×nh tõ kh©u tinÒ kú ®Õn kh©u hËu kú.C¸c s¶n phÈm ph¶i ®¹t chØ tiªu ký thuËt vÒ h×nh vµ tiÕng theo quy ®Þnh ph¸t sãng c¶u ®µi THVN.ChÊp hµnh thêi gian vµ kû luËt lao ®éng, b¶o qu¶n b¶o d-ìng thiÕt bÞ th-êng xuyªn vµ ®Þnh kú. -X©y dùng kÕ ho¹ch, ®Ò xuÊt víi Ban Gi¸m §èc vÒ c«ng t¸c båi d-ìng,®µo t¹o l¹i c¸c chøc danh ký thuËt khi cã ®iÒu kiÖn.Tham gia x©y dung c¸c dù ¸n theo quy ho¹ch ph¸t triÓn cña Trung T©m cµ cña §µi THVN vÒ lÜnh vùc kü thuËt. B) Tr¸ch nhiÖm: b1) Tr-ëng phßng : ChÞu tr¸ch nhiÖm c¸ nh©n vÒ mäi c«ng t¸c ho¹t ®éng c«ng t¸c trong ph¹m vi nhiÖm vô cña phßng chÞu sù chØ ®¹o trùc tiÕp cña ban gi¸m ®èc , tr-ëng phßng ph©n c«ng c«ng viÖc cho c¸c c¸n bé trong phßng h-íng dÉn theo dâi thùc hiÖn 14 ph¶n ¸nh th-êng xuyªn vµ t×nh h×nh ho¹t ®éng cho phã gi¸m ®èc phô tr¸ch trùc tiÕp , hµng th¸ng ®¸nh gi¸ chÊt l-îng vµ kØ luËt lao ®«ng cña nh©n viªn trong phßng ®Ó xÕp bËc theo quy ®Þnh . b2) Phã phßng : Lµ ng-êi gióp viÖc cho tr-ëng phßng cïng tr-ëng phßng ph©n c«ng c«ng viÖc cho c¸c bé phËn trong ®¬n vÞ , cã tr¸ch nhiÖm ®«n ®èc c¸n bé trong phßng thùc hiªn nhiÖm vô s¶n xuÊt chÊp hµnh quy tr×nh khai th¸c vµ néi quy n¬i lµm viÖc b3) Nh©n viªn : -C¸c c¸n bé nh©n viªn trong phßng ®-îc phæ biÕn nh÷ng chñ tr-¬ng, chÝnh s¸ch cña §¶ng, nhµ n-íc vµ nh÷ng quy ®Þnh cña trung t©m ®-îc quyÒn yªu cÇu cung cÊp th«ng tin, tµi liÖu liªn quan ®Õn viÖc thùc hiÖn nhiÖm vô,®-îc h-ëng mäi quyÒn lîi, chÕ ®é theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt -C¸c c¸n bé nh©n viªn cã tr¸ch nhiÖm chÊp hµnh ngiªm chØnh c¸c chñ tr-¬ng chÝnh s¸ch cña §¶ng, quy ®Þnh cña nhµ n-íc vµ nh÷ng quy ®Þnh cña trung t©m, tu©n thñ c¸c néi quy nguyªn t¾c lµm viÖc cña phßng chÞu tr¸ch nhiÖm tr-íc tr-ëng phßn vÒ nh÷ng c«ng viÖc ®-îc giao.Tr-êng hîp cÇn thiÕt, c¸n bé nh©n viªn trong phßng ph¶i thùc hiÖn nhiÖm vô ngoµi ph¹m vi c«ng viÖc ®-îc giao khi l·nh ®¹o phßng yªu cÇu ®Ó hoµn thµnh nhiªm vô chung cña phßng, cña trung t©m -C¸n bé nh©n viªn phßng kü thuËt cã tr¸ch nhiÖm hoµn thµnh tèt nhiÖm vô, phèi hîp hç trî nhau trong c¸c c«ng ®o¹n s¶n xuÊt, gi÷ g×n tµi s¶n ®-îc giao, kh«ng ngõng häc tËp n©ng cao tr×nh ®é, ph¶n ¸nh kÞp thêi trong s¶n xuÊt cho tæ tr-ëng vµ phô tr¸ch phßng . 3.3 Phßng tæ chøc hµnh chÝnh: Gåm Tr-ëng phßng: NguyÔn h÷u Ph¸t V¨n th-, Thñ kho, B¶o vÖ. §éi xe A)NhiÖm vô: a) NhiÖm vô tæ chøc: Tham m-u cho Ban gi¸m ®èc, triÓn khai thùc hiÖn c¸c quyÕt ®Þnh cña gi¸m ®èc vÒ lÜnh vùc c«ng t¸c tæ chøc c¸n bé ®µo t¹o, qu¶n lý nh©n sù cña trung t©m.Qu¶n lý hå s¬ vµ c¸c v¨n b¶n cña nhµ n-íc, c¸c v¨n b¶n vÒ c«ng t¸c c¸n bé cña §µi THVN 15 Thùc hiÖn chÕ ®é chÝnh s¸ch ®èi víi c¸n bé nh©n viªn theo LuËt Lao ®éng, Tham m-u vÒ c«ng t¸c tuyÓn dông lao ®éng, nghiªn cøu ®Ò xuÊt quy ho¹ch ®µo t¹o båi d-ìng c¸n bé nghiÖp vô ®¸p øng nhiÖm vô hiÖn t¹i vµ l©u dµi. Tham m-u cho ban gi¸m ®èc vÒ c«ng t¸c qu¶n lý c¸n bé, phèi hîp víi tæ chøc ®¶ng, c«ng ®oµn gi¶i quyÕt c¸c vô viÖc thanh tra, kiÓm tra, khiÕu n¹i. b) NhiÖm vô hµnh chÝnh, qu¶n trÞ, b¶o vÖ: Thùc hiÖn tiÕp nhËn, chuyÓn giao, l-u tr÷ mäi c«ng v¨n, giÊy tê, tµi liÖu theo ®óng quy ®Þnh hµnh chÝnh cña nhµ n-íc.Qu¶n lý vµ sö dông con dÊu theo ®óng quy ®Þnh §¨ng ký mua vµ ph©n phèi c¸c lo¹i b¸o chÝ cho c¸c ®¬n vÞ trong Trung t©m Qu¶n lý kho vËt t-, tµi s¶n cña c¬ quan,TiÕp kh¸ch ®Õn giao dÞch, liªn hÖ c«ng t¸c… 3.4 Phßng Néi dung 1 vµ 2: Gåm Tr-ëng phßng, phã phßng, Biªn tËp viªn, §¹o diÔn - Tr-ëng phßng chÞu tr¸ch nhiÖm chung vÒ ho¹t ®éng cña phßng. Phã phßng gióp viÖc cho tr-ëng phßng. Ngoµi nhiÖm vô qu¶n lý, tr-ëng phßng vµ phã phßng thùc hiÖn c«ng viÖc chuyªn m«n theo chøc danh.Tr-ëng phßng, phã phßng cïng c¸c thµnh viªn trong phßng tæ chøc s¸ng t¸c kÞch b¶n, huy ®éng céng t¸c viªn tham gia hoÆc ®Æt hµng c¸c t¸c gi¶ viÕt kÞch b¶n ®Ó ®¶m b¶o cã ®ñ kÞch b¶n theo ®Ò tµi hµng n¨m Trung t©m giao hoÆc theo ®Þnh h-íng cña Ban Gi¸m §èc .C¨n cø chØ tiªu ®-îc giao, Tr-ëng phßng trao ®æi víi phã phßng ®Ó ph©n c«ng Biªn tËp vµ §¹o diÔn thùc hiÖn kÕ ho¹ch .Tr-ëng phßng (hoÆc uû quyÒn cho phã phßng ) duyÖt vµ x¸c nhËn kÞch b¶n ®· ®-îc biªn tËp viªn thÈm ®Þnh. Tr-ëng phßng tr×nh Ban Gi¸m §èc b¶n tãm t¾t kÞch b¶n (theo mÉu) vµ gi¸m ®Þnh kÞch b¶n ®Ó Gi¸m ®èc xem xÐt.Tr-ëng phßng vµ phã phßng ph¶ichÞu tr¸ch nhiÖm vÒ néi dung chÝnh trÞ, t- t-ëng vµ nghÖ thuËt cña tõng kÞch b¶n. Khi Gi¸m ®èc ®ång ý cho s¶n xuÊt, Tr-ëng, phã phßng ph©n c«ng ®¹o diÔn viÕt kÞch b¶n ph©n c¶nh .KÞch b¶n ph©n c¶nh ph¶i cã ®ñ ch÷ ký cña tr-ëng phßng, biªn tËp viªn vµ ®¹o diÔn tr-íc khi tr×nh Ban Gi¸m §èc ký quyÕt ®Þnh s¶n xuÊt bé phim. Trong tr-êng hîp cÇn mêi céng t¸c viªn tham gia ®oµn lµm phim (trõ t¸c gi¶ kÞch b¶n ),Tr-ëng phßng ph¶i b¸o c¸o 16 ®Ó Gi¸m §èc chÊp thuËn.Tr-ëng phßng (hoÆc ) phã phßng chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ néi dung vµ nghÖ thuËt cña bé phim tõ kh©u tiÒn kú ®Õn hËu kú. Tr-ëng phßng vµ biªn tËp viªn ph¶i duyÖt nh¸p, dùng phim ®· hoµ ©m vµ tr×nh Gi¸m ®èc duyÖt bé phim hoµn chØnh. Trong tr-êng hîp phim cÇn söa ch÷a, Tr-ëng phßng cã tr¸ch nhiÖm ®«n ®èc ®¹o diÔn vµ biªn tËp tiÕn hµnh c¸c biÖn ph¸p thÝch hîp ®Ó söa phim. Tr-ëng phßng ph¶i gi÷ mèi liªn hÖ chÆt chÏ víi X-ëng S¶n XuÊt ch-¬ng tr×nh vµ Phßng Kü thuËt ®Ó söa ch÷a phim cho ®Õn khi phim hoµn thµnh vµ ®-îc nghiÖm thu. - Biªn tËp cã nhiÖm vô khai th¸c, tæ chøc s¸ng t¸c, thÈm ®Þnh kÞch b¶n, vµ chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ néi dung ,nghÖ thuËt cña phim. 3.5 X-ëng ho¹t h×nh: Gåm Tr-ëng phßng, ®¹o diÔn, ho¹ sÜ, biªn tËp, chñ nhiÖm vµ c¸c kü thuËt viªn, X-ëng tr-ëng lËp kÕ ho¹ch c«ng t¸c cña phßng, ph©n c«ng c«ng viÖc chuyªn m«n, xÐt duyÖt kÕ ho¹ch vµ ph-¬ng ¸n thùc thi nhiÖm vô cña c¸c bé phËn trong phßng, tæ chøc chØ ®¹o trùc tiÕp vµ theo dâi c¸c bé phËn thùc hiÖn nhiÖm vô.X-ëng tr-ëng lµm viÖc theo nguyªn t¾c tËp trung d©n chñ lµ ng-êi quýªt ®Þnh cuèi cïng mäi vÊn ®Ò sau khi ®· th¶o luËn thèng nhÊt ý kiÕn cña tËp thÓ c¸n bé trong phßng, §¹o diÔn chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ néi dung vµ chÊt l-îng nghÖ thuËt cña bé phim, chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ tiÕn ®é s¶n xuÊt vµ kÕ ho¹ch toµn tr×nh cña bé phim. Biªn tËp phim cã nhiÖm vô t×m kiÕm khai th¸c , ®Æt viÕt kÞch b¶n cung cÊp cho ho¹t ®éng s¸ng t¸c, s¶n xuÊt, yªu cÇu t¸c gi¶ kÞch b¶n hoµn thµnh c¸c thñ tôc ph¸p lý vÒ b¶n quyÒn t¸c phÈm. ThÈm ®Þnh söa ch÷a, hoµn thiÖn vµ chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ néi dung t- t-ëng chÊt l-îng nghÖ thuËt cña kÞch b¶n. Chñ nhiÖm phim phô tr¸ch qu¶n lý kinh tÕ ®¶m b¶o thu chi ®óng quy ®Þnh, hoµn tÊt chøng tõ thanh to¸n cña ®oµn lµm phim. LËp dù to¸n kinh phÝ s¶n xuÊt bé phim theo chØ ®¹o cña x-ëng tr-ëng vµ c¸c phßng chøc n¨ng ®Ó tr×nh ban gi¸m ®èc phª duyÖt. Thùc hiÖn c¸c thñ tôc vÒ hîp ®ång lao ®éng ®èi víi c¸c thµnh phÇn céng t¸c ngoµi trung t©m tham gia lµm phim. ChÞu tr¸ch nhiÖm thanh quyÕt to¸n kinh phÝ s¶n xuÊtvíi phßng tµi vô trung t©m theo thÈm ®Þnh quyÕt to¸n ®-îc duyÖt. Mèi quan hÖ víi ban gi¸m ®èc vµ c¸c ®¬n vÞ trong trung t©m cña X-ëng ho¹t h×nh: 17 X-áng ho¹t h×nh chÞu sù l·nh ®¹o tµo diÖn,trùc tiÕp cña ban gi¸m ®èc vÒ kÕ ho¹ch ®Ò tµi,s¸ng t¸c, kÕ ho¹ch s¶n xuÊt hµng n¨m ,hµng quý. chÞu sù gi¸m s¸t kiÓm tra cña ban gi¸m ®èc trong viÖc thùc hiÖn nhiÖm vô vµ qu¶n lý néi dung chÝnh trÞ t- t-ëng c¸c s¶n phÈm cña phßng. Ban gi¸m ®èc cã quyÒn quyÕt ®Þnh söa ch÷a,ngõng s¶n xuÊt mét kÞch b¶n hoÆc mét bé phim ®ang s¶n xuÊt nÕu cã sù cè bÊt th-êng. X-ëng tr-áng cã tr¸ch nhiÖm b¸o c¸o th-êng kú vµ bÊt th-¬ng vÒ c¸c mÆt ho¹t ®éng cña x-ëng cho ban gi¸m ®èc X-ëng ho¹t h×nh cã mèi quan hÖ b×nh ®¼ng, cïng hîp t¸c thùc hiÖn nhiÖm vô s¶n xuÊt víi c¸c phßng, x-ëng trong trung t©m theo chøc n¨ng mhiÖm vô quy chÕ chung cña trung t©m. 3.6 X-áng s¶n xuÊt ch-¬ng tr×nh: Gåm x-ëng tr-ëng, ho¹ sü, quay phim, ho¸ trang, chñ nhiÖm,tiÕng ®éng vµ nh©n viªn v¨n phßng. X-ëng tr-ëng cã nhiÖm vô lËp kÕ ho¹ch, ®iÒu hµnh s¶n xuÊt vµ theo dâi ®«n ®èc c¸c bé phËn thùc hiÖn nhiÖm vô,x-ëng tr-ëng ®-îc gi¸m ®èc uû quyÒn ký hîp ®ång lao ®éng víi céng t¸c viªn trong thµnh phÇn ®oµn lµm phim.Theo ®Ò nghÞ cña tæ tr-ëng chuyªn m«n vµ cña ®¹o diÔn,X-ëng tr-ëng bè trÝ c¸c thµnh phÇn cña ®oµn lµm phim trªn nguyªn t¾c t«n träng sù hoµ hîp gi÷a ®¹o diÔn vµ c¸c thµnh phÇn lµm phim, ®ång thêi ®¶m b¶o viÖc hoµn thµnh ®Þnh møc vµ c«ng viÖc cho c¸n bé trong x-ëng, Chñ nhiÖm phim lµ nh©n viªn phô tr¸ch qu¶n lý kinh tÕ, kÕ ho¹ch s¶n xuÊt cña c¸c bé phËn trong ®oµn lµm phim tõ giai ®o¹n chuÈn bÞ cho ®Õn khi bé phim hoµn thµnh.Chñ nhiÖm cã nhiÖm vô thèng nhÊt víi ®¹o diÔn lËp dù to¸n s¶n xuÊt cho bé phim tr×nh x-ëng tr-ëng ký duyÖt. Chñ nhiÖm phim cã tr¸ch nhiÖm thùc hiÖn c¸c thñ tôc hîp ®ång lao ®éng víi c¸c thµnh phÇn céng t¸c, lùc l-îng lao ®éng ®¬n gi¶n ngoµi trung t©m tham gia ®oµn lµm phim 18 PhÇn II: KÕt qu¶ thùc hiÖn cña Trung t©m s¶n xuÊt phim truyÒn h×nh I.Tæng kÕt c«ng t¸c n¨m 2005. 1. C«ng t¸c gi¸o dôc chÝnh trÞ t- t-ëng. D-íi sù l·nh ®¹o cña Ban l·nh ®¹o ®µi,sù l·nh ®¹o cña ban gi¸m ®èc Trung t©m.trong n¨m 2005 toµn thÓ c¸c bé viªn chøc cña Trung t©m SXPTH ®· tham gia ®Çy ®ñ c¸c ®ît häc chÝnh trÞ vµ nghiªn cøu chÝnh s¸ch cña ®¶ng vµ nhµ n-íc.Chi bé lu«n cã nh÷ng ®Þnh h-íng kÞp thêi vÒ t- t-ëng chÝnh trÞ cho c¸n bé viªn chøc, ®Æc biÖt lµ ®éi ngò s¸ng t¸c. C«ng t¸c båi d-ìng ph¸t triÓn ®¶ng n¨m 2005 chi bé ®· ph¸t triÓn ®-îc mét ®¶ng viªn míi, chuyÓn ®¶ng chÝnh thøc cho 4 ®¶ng viªn.§¶ng viªn hoµn thµnh nhiÖm vô xuÊt s¾c ®¹t 42% tæng sè ®¶ng viªn. 2.C«ng t¸c tæ chøc hµnh chÝnh: Trong n¨m ®· s¾p xÕp l¹i mét sè ®¬n vÞ, ®Ò nghÞ bæ nhiÖm c¸n bé cÊp phßng, ®iÒu chØnh mét sè c¸n bé cho phï hîp víi kh¶ n¨ng chuyªn m«n nghiÖp vô,thùc hiÖn chÝnh s¸ch nh- n©ng l-¬ng c¸n bé, chÕ ®é b¶o hiÓm x· héi, b¶o hiÓm th©n thÓ…Thùc hiÖn viÖc chuyÓn xÕp l-¬ng míi theo nghÞ ®Þnh 204/2004/N§-CP 3.C«ng t¸c qu¶n lý tµi chÝnh vµ kÕ ho¹ch s¶n xuÊt: LËp kÕ ho¹ch s¶n xuÊt trong n¨m, mua s¾m vËt t-m tµi s¶n phôc vô cho nhu cÇu s¶n xuÊt cña c¬ quan.§iÒu ®é s¶n xuÊt,b¸o c¸o thùc hiÖn kÕ ho¹ch tõng quý Thùc hiÖn tèt chÕ ®é chi tiªu trªn c¬ së ®Þnh møc ®· ®-îc phª duyÖt gi¸ c¸c s¶n phÈm §¶m b¶o tiÒn vèn cho s¶n xuÊt, chÕ ®é b¸o c¸o tµi chÝnh quý, n¨m thùc hiÖn tèt, quyÕt to¸n nhanh gän… 4,C«ng t¸c kü thuËt: 19 Lµm tèt viÖc tæ chøc, khai th¸c ,söa ch÷a b¶o d-ìng d©y truyÒn kü thuËt, ®¸p øng ®-îc yªu cÇu s¶n xuÊt liªn tôc víi c-êng ®é cao, kÕt qu¶ chÊt l-îng kü thuËt ®Òu ®¹t tiªu chuÈn ph¸t sãng 5,C«ng t¸c chuyªn m«n: Víi nh÷ng chøc n¨ng nhiÖm vô s¶n xuÊt phim truyÒn h×nh ph¸t sãng trªn VTV1 vµ VTV3 Trung t©m lu«n chñ ®éng ®¸p øng c¸c yªu cÇu tuyªn truyÒn nh÷ng chñ tr-¬ng ®-êng lèi chÝnh s¸ch cña ®¶ng vµ nhµ n-íc th«ng qua néi dung vµ nghÖ thuËt cña phim truyÖn, phim v¨n nghÖ chñ nhËt…Víi nhiÒu h×nh thøc sinh ®éng,t¨ng søc hÊp dÉn víi kh¸n gi¶ truyÒn h×nh c¶ n-íc. Sù phong phó vÒ c¸c ®Ò môc ch-¬ng tr×nh còng nh- sù gia t¨ng vÒ thêi l-îng ph¸t sãng trªn c¸c kªnh VTV võa lµ thµnh tè kÝch thÝch tinh thÇn lao ®éng ®èi víi tËp thÓ c¸n bé viªn chøc trong toµn trung t©m.võa ®Æt ra tr¸ch nhiÖm nÆng nÒ h¬n,thö th¸ch h¬n trong lÜnh vùc t- duy s¸ng t¹o nghÖ thuËt, kü thuËt ,kinh tÕ.Trung t©m ®· tiÕn hµnh s¶n xuÊt nhiÒu phim dµi tËp cã søc hÊp dÉn víi kh¸n gi¶ xem truyÒn h×nh Ch­¬ng tr×nh”GÆp nhau cuèi tuÇn” l¯ ch­¬ng tr×nh h¯i cã søc hÊp dÉn ®èi víi kh¸n gi¶ nh-ng rÊt khã thùc hiÖn.Tuy nhiªn víi quyÕt t©m cao cña c¸n bé viªn chøc trong trung t©m .§Æc biÖt lµ sù phÇn ®Êu, s¸ng t¹o ,thö nghiÖm t×m ra phong c¸ch thÓ hiÖn míi cñat ®éi ngò s¸ng t¸c,ch-¬ng tr×nh ®· cã nh÷ng b-íc c¶i tݪn vÒ néi dung vµ h×nh thøc,®ãng gãp nguån thu cho ®µi. Ch-¬ng tr×nh v¨n nghÖ chñ nhËt ®· cã nh÷ng b-íc c¶I tiÕn ®¸ng kÓ: Ch-¬ng tr×nh nh÷ng s¾c mµu v¨n ho¸ do nh÷ng ®¹o diÔn ,biªn tËp trÎ thùc hiÖn ®· thay ®æi c¶ kÕt cÊu vµ néi dung, mang s¾c th¸I t-¬I míi, thêi sù h¬n cho ch-¬ng tr×nh Trong n¨m 2005 Trung t©m s¶n xuÊt 15 tËp phim ho¹t h×nh b»ng m¸y vi tÝnh gåm 5 tËp HiÖp sü ch¸n d« vµ líp häc bå c©u,®· hoµn thµnh 02 tËp ®Çu cña phim ho¹t h×nh lÞch sö. 20
- Xem thêm -