Tài liệu Báo cáo thực tập tổng hợp về tổng công ty rau quả việt nam

  • Số trang: 20 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 40 |
  • Lượt tải: 0
hoangtuavartar

Đã đăng 29304 tài liệu

Mô tả:

Lêi më ®Çu Trong nÒn kinh tÕ thÞ trêng hiÖn nay, môc tiªu s¶n xuÊt kinh doanh cña c¸c doanh nghiÖp lµ ®¸p øng tèt nhu cÇu thÞ trêng vµ giµnh lîi nhuËn cao nhÊt. Nãi mét c¸ch kh¸c,c¸c doanh nghiÖp cÇn gi¶i quyÕt tèt mèi quan hÖ gi÷a ®Çu ra vµ ®Çu vµo,gi÷a s¶n xuÊt vµ tiªu thô muèn thùc hiÖn tèt ®iÒu ®ã, doanh nghiªp ph¶i ho¹ch to¸n chÝnh x¸c, ®Çy ®ñ vµ kÞp thêi c¸c chi phÝ s¶n xuÊt ®· bá ra, trªn c¬ së ®ã t×m ra c¸c gi¶i ph¸p h¹ gi¸ thµnh s¶n phÈm gióp cho c«ng t¸c tiªu thô tèt h¬n vµ kÞp thêi h¬n, nhiÖm vô ®ã ®ßi hái c¸c doanh nghiÖp kh«ng chØ ®Çu t s¶n xuÊt nh»m cho ra ®êi nh÷ng s¶n phÈm cã chÊt lîng tèt, ®ñ søc c¹nh tranh trªn thÞ trêng mµ cßn cã nhiÖm vô tæ chøc tiªu thô sè s¶n phÈm ®ã.vµ t×m ra híng ®i cho riªng m×nh vµ cã thÓ ®øng v÷ng lµ ®iÒu rÊt quan träng.ThÞ trêng më ra cho ta rÊt nhiÒu c¬ héi ®Ó ta cã thÓ tiÕn hµnh lùa chän vµ ho¹t ®éng kinh doanh vµ thu lîi nhuËn,trong ®ã rau qu¶ còng lµ mét trong nh÷ng c¬ héi ®ã mµ ta cã thÓ khai th¸c. Tæng c«ng ty rau qu¶ viÖt nam tuy míi thµnh lËp , nhng ®· ngµy cµng lín m¹nh vµ trë thµnh mét trong nh÷ng doanh nghiÖp lín m¹nh cña ®Êt níc.víi vai trß quan träng ®èi víi nÒn kinh tÕ cña chóng ta .XuÊt ph¸t tõ nh÷ng lý do trªn th× viÖc ® îc vµo thùc tËp trong phßng kÕ to¸n cña tæng c«ng ty rau qu¶ viÖt nam lµ mét ®iÒu hÕt søc may m¾n vµ vinh dù ®èi víi em.Qua 2 tuÇn t×m hiÓu vµ xem xÐt t×nh h×nh thùc tÕ ph¸t sinh cña tæng c«ng ty em thÊy nã bao gåm nh÷ng phÇn sau. I-Kh¸i qu¸t chung vÒ c«ng ty. II-Tæ chøc bé m¸y vµ bé sæ kÕ to¸n cñatæng c«ng ty. III-§¸nh gi¸ vµ nhËn xÐt. PhÇn néi dung. PhÇn I- kh¸i qu¸t chung vÒ c«ng ty. 1.1-Qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña tæng c«ng ty rau qu¶ viÖt nam. 1.1.1-Qu¸ tr×nh h×nh thµnh. Níc ta tr¶i qua mét thêi k× bao cÊp kÐo dµi, ®iÒu ®ã ®· k×m h·m tÝnh chñ ®éng vµ s¸ng t¹o cña c¸c ®¬n vÞ s¶n xuÊt kinh doanh.Nhµ níc thay mÆt thÞ trêng ®Ó ph¶n ¸nh nhu cÇu cña kh¸ch hµng víi c¸c nhµ s¶n xuÊt kinh doanh b»ng chØ tiªu kÕ ho¹ch, nhµ níc hoµn toµn ®Þnh ®o¹t sù tån t¹i cña mét xÝ nghiÖp chø kh«ng phô thuéc vµo hiÖu qu¶ kinh doanh mµ nã ®¹t ®îc.Trong thêi k× ®æi míi, nÒn kinh tÕ níc ta lµ nÒn kinh tÕ hµng ho¸ nhiÒu thµnh phÇn ho¹t ®éng theo c¬ chÕ thÞ trêng cã sù qu¶n lý cña nhµ níc.mäi thµnh phÇn kinh tÕ hoµn toµn b×nh ®¼ng víi nhau trong c¹nh tranh vµ tríc ph¸p luËt. ®iÒu ®ã ®ßi hái c¸c doanh nghiÖp quèc doanh gi÷ vai trß chñ ®¹o cña m×nh ®Ó tån t¹i vµ ph¸t triÓn. §øng tríc t×nh h×nh ®ã, tæng c«ng ty rau qu¶ viÖt nam ®· nhËn thÊy nhu cÇu tiªu dïng rau qu¶ cña ngêi d©n ®· trë thµnh vÊn ®Ò tÊt yÕu trong ®êi sèng sinh ho¹t hang ngµy qua mét thêi gian t×m hiÓu vµ nghiªn cøu d©y chuyÒn s¶n xuÊt. Ngµy11/02/1988.Tæng c«ng ty Rau Qu¶ ViÖt Nam ®· ®îc thµnh lËp theo quyÕt ®Þnh sè 63nn-tccb/q® cña Bé n«ng nghiÖp vµ ph¸t triÓn n«ng th«n.Tæng c«ng ty rau qu¶ viÖt nam cã tªn giao dÞch quèc tÕ lµ VEGET E XCO cã trô së chÝnh t¹i sè 2 Ph¹m Ngäc Th¹ch- §èng §a –Hµ Néi. 1.1.2-Chøc n¨ng,nhiÖm vô cña tæng c«ng ty. -Chøc n¨ng cña tæng c«ng ty. -Tæng c«ng ty cã quyÒn qu¶n lý, sö dông vèn,®Êt ®ai c¸c nguån lùc kh¸c cña nhµ níc giao cho theo quy ®Þnh cña cña ph¸p luËt ®Ó thùc hiÖn c¸c môc tiªu,nhiÖm vô ph¸t triÓn kinh tÕ- x· héi. Tæng c«ng ty ®ù¬c quúªn uû quúªn cho c¸c doanh nghiÖp tiÕn hµnh viÖc h¹ch to¸n ®éc lËp nh©n danh tæng c«ng ty theo ph¬ng ¸n ®îc héi ®ång qu¶n trÞ phª duyÖt. -Tæng c«ng ty cã quyÒn cho thuª ,thÕ chÊp, nhîng b¸n tµi s¶n thuéc quúªn qu¶n lý cña tæng c«ng ty ®Ó t¸i ®Çu t, ®æi míi c«ng nghÖ (trõ nh÷ng tµi s¶n ®i thuª, ®i mîn,gi÷ hé nhËn thÕ chÊp). -Tæng c«ng ty ®îc chñ ®éng thanh lý nh÷ng tµi s¶n kÐm, mÊt phÈm chÊt,l¹c hËu kÜ thuËt, kh«ng cßn nhu cÇu sñ dông tµi s¶n h háng kh«ng thÓ phôc håi ®îc vµ tµi s¶n ®· hÕt thêi gian sñ dông ®îc. -Tæng c«ng ty ®îc quyÒn thay ®æi c¬ cÊu vèn, tµi s¶n phôc vô cho viÖc kinh doanh vµ ®iÒu hoµ vèn nhµ níc gi÷a doanh nghiÖp thµnh viªn thõa sang, doanh nghiÖp thµnh viªn thiÕu t¬ng øng víi nhiÖm vô tæng c«ng ty phª duyÖt. NhiÖm vu cña tæng c«ng ty. Ngay tõ khi b¾t ®Çu thµnh lËp tæng c«ng ty cã c¸c nhiÖm vô chñ yÕu sau: Thø nhÊt:Tæng c«ng ty thùc hiÖn nhiÖm vô kinh doanh c¸c s¶n phÈm Rau qu¶ vµ liªn doanh víi c¸c tæ chøc níc ngoµi vÒ c¸c lÜnh vùc s¶n xuÊt n«ng nghiÖp, chÕ biÕn c«ng nghÞªp vµ xuÊt khÈu Rau qu¶. Thø hai: Tæng c«ng ty cã tr¸ch nhiÖm kh«ng ngõng ph¸t triÓn vèn ®îc giao vµ cã tr¸ch nhiªm vÒ kÕt qu¶ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña m×nh. Thø ba:Tæng c«ng ty cã nghÜa vô thùc hiÖn ®óng ph¸p lÖnh kÕ to¸n thèng kª,chÕ ®é kÕ to¸n, kiÓm to¸n. Thùc hiÖn viÖc c«ng bè kÕt qu¶ ho¹t ®éng tµi chÝnh hµng n¨m theo híng dÉn cña bé tµi chÝnh vµ tù chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ néi dung ®· c«ng bè. Thø th: Tæng c«ng ty ph¶i cã tæ chøc,qu¶n lý c«ng t¸c nghiªn cøu vµ øng dông tiÕn bé khoa häc c«ng nghÖ ®ång thêi ®µo t¹o båi dìng c¸n bé vµ c«ng nh©n phôc vô cho viÖc kinh doanh rau qu¶. 1.1.3-T×nh h×nh ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña tæng c«ng ty. Ra ®êi trong nh÷ng n¨m ®Êt nø¬c khã kh¨n vµ chØ míi bøc ®Çu ®i vµo ho¹t ®éng ®îc gÇn 14 n¨m nhng tæng c«ng ty ®· kh«ng ngõng lín m¹nh,ph¸t triÓn vµ hiÖn nay tæng c«ng ty ®· cã quan hÖ lµm ¨n víi c¸c tæ chøc kinh tÕ cña h¬n 100 níc kh¸c nhau trªn thÕ giíi.víi gÇn 14 n¨m ho¹t ®éng,ho¹t ®éng cña tæng c«ng ty tr¶i qua c¸c giai ®o¹n kh¸c nhau vµ ta cã thÓ kh¸i qu¸t t×nh h×nh ho¹t ®éng vµ ph¸t triÓn cña tæng c«ng ty qua c¸c thêi k× kh¸c nhau nh sau: -Thêi k× 1988-1990: §©y lµ thêi k× cuèi cña c¬ chÕ quan liªu bao cÊp,sù ra ®êi cña tæng c«ng ty trong thêi gian nµy nh»m ®¸p øng nhu cÇu trao ®æi gi÷a chÝnh phñ ViÖt Nam vµ Liªn Bang Nga,vµ mäi ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña tæng c«ng ty ®Òu ph¶i híng theo quü ®¹o nµy. Thùc hiÖn ch¬ng tr×nh nµy ®Òu cã lîi cho c¶ 2 bªn ta vµ Liªn X«.vÒ phÝa Liªn X«, hä ®îc lîi lµ hµng cña ta ®¸p øng ®îc nhu cÇu cho c¶ cïng viÔn ®«ng Liªn X«,cßn vÒ phÝa ta lµ ®îc cung cÊp c¸c lo¹i vËt t chñ yÕu phôc vô cho s¶n xuÊt n«ng nghiÖp vµ cã mét trêng tiªu thô lín, æn ®Þnh vµ theo thèng kª kim ngh¹ch xuÊt khÈu Rau qu¶ thu ®îc tõ thÞ trêng nµy chiÕm 97,7% tæng kim ngh¹ch cña tæng c«ng ty.Sù ra ®êi cña tæng c«ng ty t¹o ®iÒu kiÖn hÕt søc thuËn lîi cho viÖt nam tríc khi bíc vµo mét thêi k× míi. -Thêi k× 1991-1995: Thêi k× nµy c¶ níc bíc vµo mét giai ®o¹n míi ®ã lµ c¬ chÕ thÞ trêng,mäi ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña thÞ trêng nãi chung vµ cña tæng c«ng ty nãi riªng ®Òu vËn ®éng theo c¬ chÕ thÞ trêng.víi bíc ®Çu ®Çy khã kh¨n,ho¹t ®éng cña tæng c«ng ty chØ lµ nghiªn cøu vµ t×m kiÕm, mÆt hµng vµ t×m kiÕm ®èi t¸c víi sù nç lc cña c¸c c¸n bé trong tæng c«ng ty cïng víi sô gióp ®ç cña nhµ níc.Tæng c«ng ty ®· vît lªn vµ b¾t ®Çu ®i vµo s¶n xuÊt,chÕ biÕn vµ xuÊt khÈu rau qu¶.trong thêi gian nµy,ch¬ng tr×nh hîp t¸c rau qu¶ viÖt x« kh«ng cßn n÷a cïng víi sù ra ®êi cña c¸c doang nghÞªp cïng kinh doanh mÆt hµng nµy lµ mét khã kh¨n hÕt søc to lín ®èi víi tæng c«ng ty.Thªm vµo n÷a lµ sù bì ngì, lóng tóng cña viÖc chuyÓn tõ c¬ chÕ cò sang c¬ chÕ míi buéc tæng c«ng ty ph¶i tù ®i t×m thÞ trêng vµ ph¬ng thøc kinh doanh míi cho phï hîp víi m«i trêng kinh doanh míi còng lµ mét khã kh¨n cña tæng c«ng ty trong thêi gian nµy. -Thêi k× hiÖn nay: Trong giai ®o¹n nµy, nÒn kinh tÕ thÕ giíi cã rÊt nhiÒu biÕn ®éng nhÊt lµ khu vùc §«ng Nam ¸ vµ ViÖt Vam còng kh«ng tr¸nh khái tÇm ¶nh hëng nµy.Tuy cã nh÷ng khã kh¨n trªn nhng nh÷ng n¨m qua,tæng c«ng ty vÉn liªn tôc ho¹t ®éng cã hiÖu qu¶ cô thÓ lµ qua c¸c n¨m tæng c«ng ty ®Òu nép ®ñ ng©n s¸ch nhµ níc vµ cã l·i trong ho¹t ®éng kinh doanh. Nh×n l¹i ho¹t ®éng cña tæng c«ng ty trong nh÷ng n¨m qua ta thÊy cã nh÷ng bíc th¨ng trÇm ph¶n ¸nh ®óng víi thêi cuéc diÔn ra ,tuy gÆp rÊt nhiÒu khã kh¨n do c¶ yÕu tè kh¸ch quan cña m«i trêng kinh doanh vµ c¶ yÕu tè chñ quan con ngêi nhng nãi chung sù ra ®êi vµ ph¸t triÓn cña tæng c«ng ty ®· ®¸p øng ®îc nhu cÇu, ®ßi hái thiÕt yÕu cu¶ nÒn kinh tÕ trong lÜnh vùc thùc phÈm -rau qu¶. 1.2-§Æc ®iÓm tæ chøc qu¶n lý ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña tæng c«ng ty. 1.2.1-§Æc ®iÓm tæ chøc s¶n xuÊt kinh doanh. Qua nghiªn cøu tæng quan vÒ tæng c«ng ty vµ c¸c mÆt ho¹t ®éng chÝnh cña tæng c«ng ty ®Ó xem xÐt, nghiªn cøu t×nh h×nh ho¹t ®éng kinh doanh cña tæng c«ng ty.ta cã thÓ ®i s©u xem xÐt, nghiªn cøu vÒ ho¹t ®éng cña c«ng ty ®îc thÓ hiÖn díi c¸c chØ tiªu chñ yÕu sau ®©y. -ChØ tiªu vÒ lao ®éng. -ChØ tiªu vÒ vèn kinh doanh. .* §Æc ®iÓm vÒ lao ®éng . Nh×n vµo b¶ng ta thÊy, lao ®éng trùc tiÕp lu«n chiÕm tû lÖ cao ®iÒu nµy chøng tá r»ng quy m« s¶n xuÊt kinh doanh cña Tæng c«ng ty ngµy cµng ®îc më réng. Lao ®éng n»m trong khèi c«ng nghiÖp chÕ biÕn chiÕm tû träng cao trªn 50% chøng tá quy m« chÕ biÕn cña Tæng c«ng ty rÊt lín. Lao ®éng cha qua ®µo t¹o chiÕm tû träng lín so víi lao ®éng tr×nh ®é ®¹i häc, trªn ®¹i häc vµ lao ®éng qua c¸c líp häc nghÒ. Qua ba n¨m nguån lao ®éng cña Tæng c«ng ty t¨ng c¶ vÒ sè lîng vµ chÊt lîng. BiÓu ®å 1: C¬ cÊu lao ®éng cña Tæng c«ng ty ChØ tiªu Tæng sè lao ®éng I. Ph©n theo TCL§ -L§ trùc tiÕp -L§ gi¸n tiÕp II. Ph©n theo ngµnh -Ngµnh SXNN -Ngµnh CNCB -Ngµnh KDXNK III. Theo tr×nh ®é L§ -§H vµ trªn §H -C¸c líp häc nghÒ -Cha qua ®µo t¹o 2002 Sè lîng CC(%) (ngêi) 4897 100 2003 2004 So s¸nh(%) Sè lîng Sè lîng CC(%) CC(%) 01/00 02/01 BQ (ngêi) (ngêi) 4985 100 5143 100 101,8 103,2 102,5 4652 245 95,00 4735 5,00 250 94,98 4891 95,1 5,02 252 4,9 101,8 103,3 102,0 100,8 102,5 101,4 1070 2692 1135 21,85 1070 54,97 2580 23,18 1330 21,46 1101 21,4 51,76 2622 51 26,68 1420 27,6 100,0 102,9 95,8 101,6 117,2 106,8 101,4 98,7 112,0 609 1151 2537 12,44 671 23,50 1972 51,81 2321 13,46 715 13,9 39,56 2088 40,6 46,56 2340 45,5 110,2 106,6 171,3 105,9 91,5 100,8 108,4 138,6 96,2 (Nguån: Phßng Tæ chøc c¸n bé) *. T×nh h×nh vèn BiÓu ®å 2: T×nh h×nh tµi s¶n vµ nguån vèn cña Tæng c«ng ty 2002 2003 2004 C¬ ChØ tiªu I.Vèn SXKD - Vèn cè ®Þnh -Vèn lu ®éng II.Nguån vèn - NS cÊp - Nguån kh¸c C¬ G.trÞ G.trÞ (tr. cÊu (tr. ®) (%) ®) So s¸nh C¬ c G.trÞ Ê (tr.® u ) (%) c Ê 01/00 02/01 u 573.436100 733.863 100 (%) 802.531 100 219.88138,3 353.55561,7 573.436100 361.95363,1 211.438 36,9 300.199 40,91 433.664 59,09 733.863 100 464.311 68,72 334.059 468.472 802.531 488.180 269.552 31,28 314.351 41,6 58,4 100 60,8 39,2 BQ 128,0 109,4 118,7 136,5 122,7 128,0 128,3 127,5 111,3 108,0 109,4 105,1 116,6 123,9 115,3 118,7 116,7 122,1 ( Nguån : phßng kÕ to¸n tµi chÝnh cña c«ng ty) Vèn s¶n xuÊt kinh doanh thÓ hiÖn qua viÖc mua s¾m tµi s¶n cè ®Þnh vµ tµi s¶n lu ®éng phôc vô cho qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh cña Tæng c«ng ty. §èi víi Tæng c«ng ty ViÖt Nam vèn ®îc sö dông vµo nhiÒu môc ®Ých kh¸c nhau, trong ®ã cã môc ®Ých s¶n xuÊt vµ chÕ biÕn, ®Çu t cho s¶n xuÊt rau qu¶ nh mua gièng, ®Çu t thuª lao ®éng, ph¸t triÓn vïng nguyªn liÖu, ®Çu t x©y dùng c¬ së h¹ tÇng t¹i vïng nguyªn liÖu vµ nhµ m¸y chÕ biÕn, ®Çu t trang thiÕt bÞ cho nhµ m¸y chÕ biÕn. Nh×n vµo biÓu ta thÊy vèn s¶n xuÊt kinh doanh cña Tæng c«ng ty t¨ng nhanh qua c¸c n¨m víi tèc ®é t¨ng b×nh qu©n lµ 18.7% mét n¨m. Trong ®ã vèn cè ®Þnh cã tèc ®é t¨ng nhanh h¬n tèc ®é t¨ng cña vèn lu ®éng. Víi tèc ®é t¨ng vèn cè ®Þnh b×nh qu©n lµ 23,9% mét n¨m. Nhng vèn lu ®éng lu«n chiÕm tû träng lín h¬n trong 3 n¨m gÇn ®©y do nhu cÇu s¶n xuÊt kinh doanh t¨ng nhanh vµ sù t¨ng nhanh cña lÜnh vùc chÕ biÕn xuÊt nhËp khÈu, vµ diÖn tÝch ®Êt trång rau qu¶ t¨ng nhanh, nhÊt lµ rau qu¶ ng¾n ngµy. Bªn c¹nh ®ã ®ßi hái mét lîng vèn lu ®éng lín ®Ó ®¸p øng qu¸ tr×nh quy ho¹ch, x©y dùng vïng s¶n xuÊt nguyªn liÖu cho chÕ biÕn vµ viÖc thiÕt lËp c¸c dù ¸n ®Çu t øng tríc cho c¬ së vµ n«ng trêng ho¹t ®éng s¶n xuÊt rau qu¶, ®ang cÇn mét lîng vèn lu ®éng ngµy cµng cao vÇ nhu cÇu thanh to¸n quèc tÕ cho më réng thÞ trêng t¨ng lªn. Trong 3 n¨m gÇn ®©y do nhu cÇu vèn lu ®éng cho qu¸ tr×nh ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh t¨ng lªn, mét lîng vèn lu ®éng lín cÇn thiÕt ®Ó tham gia vµo ho¹t ®éng bu«n b¸n, trao ®æi víi thÞ trêng bªn ngoµi b»ng viÖc më réng thÞ trêng tiªu thô s¶n phÈm. Thªm vµo ®ã lµ viÖc ®Çu t ph¸t triÓn vïng nguyªn liÖu b»ng viÖc ®Çu t vµo dù ¸n lín nh dù ¸n trång døa ë Kú Anh-Hµ TÜnh, §ång GiaoNinh B×nh vµ B¾c Giang. N¨m 2002 nµy nguån vèn còng chñ yÕu do Nhµ níc cÊp víi tû träng so víi tæng nguån vèn lµ 63,1%. Song ®Õn n¨m 2003 th× tû träng vèn cè ®Þnh l¹i cã xu híng t¨ng lªn vµ tû träng vèn lu ®éng cã xu híng gi¶m xuèng, vèn lu ®éng chØ cßn chiÕm 59,09% tæng vèn, cã sù t¨ng gi¶m tû träng nµy lµ do c¸c c¬ së h¹ tÇng ®Çu t cho vïng s¶n xuÊt nguyªn liÖu ®îc x©y dùng s¾p hoµn thµnh ®· kÕt xuÊt mét lîng vèn lín vµo tµi s¶n cè ®Þnh cña Tæng c«ng ty. Nh×n chung, qua 3 n¨m sè vèn t¨ng lªn cña Tæng c«ng ty ®· cho thÊy qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh cña Tæng c«ng ty kh¶ quan, viÖc t¨ng sè vèn qua c¸c n¨m víi nguån vay chñ yÕu lµ do Nhµ níc cÊp víi tèc ®é t¨ng vèn ng©n s¸ch lµ 18,7% mçi n¨m cho ta thÊy Nhµ níc ngµy cµng tin tëng vµo qu¸ tr×nh ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña Tæng c«ng ty. Tæng c«ng ty ®ang b¶o qu¶n vµ ph¸t triÓn nguån vèn Nhµ níc giao cho. Tèc ®é t¨ng sè vèn nµy ®· ®¸p øng ®îc mét phÇn nhu cÇu vÒ vèn cho ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña Tæng c«ng ty. Nhng nhu cÇu vÒ vèn t¨ng cao ®ßi hái ph¶i cã thªm nhiÒu nguån vèn ngoµi vèn ng©n s¸ch Nhµ níc. Do vËy Tæng c«ng ty ph¶i huy ®éng thªm nhiÒu nguån vèn ngoµi vèn ng©n s¸ch cÊp b»ng c¸c h×nh thøc nh liªn doanh, liªn kÕt 1.2.2-§Æc ®iÓm quy tr×nh c«ng nghÖ s¶n xuÊt kinh doanh. *. §Æc ®iÓm vÒ quy tr×nh s¶n xuÊt rau qu¶. HiÖn nay. Tæng c«ng ty thùc hiÖn s¶n xuÊt rÊt nhiÒu mÆt hµng rau qu¶ kh¸c nhau. Mçi ®¬n vÞ thùc hiÖn s¶n xuÊt mét sè mÆt hµng phï hîp. Quy tr×nh s¶n xuÊt cña tõng mÆt hµng còng kh¸c nhau nhng tËp hîp l¹i th× s¶n phÈm rau qu¶ chÕ biÕn ®îc ph©n lµm 5 lo¹i chÝnh: - S¶n phÈm ®ãng hép. - S¶n phÈm sÊy kh« vµ gia vÞ c¸c lo¹i. - S¶n phÈm níc qu¶ c« ®Æc. - S¶n phÈm muèi vµ dÇm dÊm. - S¶n phÈm ®«ng l¹nh. - Mçi lo¹i s¶n phÈm trªn cã mét quy tr×nh s¶n xuÊt riªng ®îc m« t¶ trong s¬ ®å sau: S¬ ®å 1. Ghi chó (I) : S¶n phÈm ®ãng hép (II) : SP sÊy kh« vµ gia vÞ c¸c lo¹i (III): SP níc qu¶ c« ®Æc (IV): SP muèi vµ dÇm dÊm (V) : S¶n phÈm ®«ng l¹nh Quy tr×nh chÕ biÕn rau qu¶ Nguyªn liÖu Chän lùa, ph©n lo¹i Xö lý c¬ häc Xö lý nhiÖt Vµo hép C¾t miÕng ChÇn (hÊp) Xö lý ho¸ chÊt SÊy Bµi khÝghÐp mÝ Thanh trïng(I) Lµm nguéi B¶o qu¶n thµnh phÈm Bá vá,t¸ch mói hoÆc th¸i miÕng Röa l¹i Ðp C« ®Æc NghiÒn (nÕu cã) H¹ nhiÖt () (II) Bao gãi (III) Rãt vµo bao b× B¶o qu¶n TP B¶o qu¶n thµnh phÈm Chän l¹i §a vµo bÓ muèi Ng©m n íc l· ChÇn Vít ra Vít ra Lµm nguéi Ph¬i hoÆc sÊy kh« Cho vµo hép Bao gãi Rãt níc dÇm Lµm s¹ch Ðp- chµ §ãng gãi Läc, ®ång ho¸ Lµm l¹nh ®«ng §ãng gãi Bao gãi B¶o qu¶n l¹nh ®«ng Lµm l¹nh ®«ng Thµnh phÈm RQ tù nhiªn ®«ng l¹nh B¶o qu¶n l¹nh ®«ng 1.2.3-Tæ chøc bé m¸y qu¶n lý s¶n xuÊt kinh doanh. C¬ cÊu bé m¸y tæ chøc lµ mét yÕu tè rÊt quan träng ®èi víi víi ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh,nã cã t¸c ®éng quyÕt ®Þnh ®Õn kÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh cña mçi doanh nghiÖp,ta cã thÓ kh¸i qu¸t tæ chøc bé m¸y qu¶n lý cña tæng c«ng ty Rau qu¶ ViÖt Nam nh sau: S¬ ®å 2. Héi ®ång qu¶n trÞ Tæng gi¸m ®èc C¸c phã tæng gi¸m ®èc V¨n phßng Ban kiÓm so¸t Khèi s¶n xuÊt Khèi nghiªn cøu Khèi hµnh chÝnh C¸c 24 4 phßng ®¬n vÞ ®¬n vÞ kinh thµnh thµnh doanh viªn viªn C¬ cÊu tæ chøc cña tæng c«ng ty Rau qu¶ ViÖt Nam. Ghi chó: C¸c viÖn nghiªn cøu Quan hÖ trùc tiÕp vÒ mÆt tµi chÝnh. Quan hÖ gi¸n tiÕp kiÓm tra kiÓm so¸t. Héi ®ång qu¶n trÞ: Thùc hiÖn c¸c chøc n¨ng qu¶n lý ho¹t ®éng cña tæng c«ng ty,chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ sù ph¸t triÓn cña tæng c«ng ty theo nhiÖm vô cña nhµ níc giao.héi ®ång qu¶n trÞ cã 5 thµnh viªn ®ã lµ:chñ tÞch héi ®ång qu¶n trÞ, phã chñ tÞch héi ®ång qu¶n trÞ vµ 3 qu¶n trÞ viªn(1 thµnh viªn kiªm tæng gi¸m ®èc vµ 2 thµnh viªn kiªm nhiÖm lµ chuyªn gia trong lÜnh vøc kinh tÕ, tµi chÝnh, qu¶n trÞ kinh doanh do thñ tíng chÝnh phñ bæ nhiÖm, miÔn nhiÖm theo ®Ò nghÞ cña bé trëng bé n«ng nghiÖp vµ ph¸t triÓn n«ng th«n).Tiªu chuÈn ®Ó ®îc bæ nhiÖm lµm thµnh viªn cña héi ®ång qu¶n trÞ tu©n theo quy ®Þnh t¹i ®iÒu 32 – luËt doanh nghiÖp nhµ níc. Tæng gi¸m ®èc: Lµ ®¹i diÖn ph¸p nh©n cña tæng c«ng ty, chÞu tr¸ch nhiÖm toµn bé ho¹t ®éng s¶n xuÊt, kinh doanh, th¬ng m¹i dÞch vô vµ thùc hi Ön theo quy chÕ, chÕ ®é mét thñ trëng cã quyÒn quyÕt ®Þnh c¬ cÊu tæ chøc, bé m¸y qu¶n lý vµ c¬ cÊu s¶n xuÊt theo nguyªn t¾c tinh gi¶m, gän nhÑ,cã hiÖu qu¶ phï hîp cíi tõng thêi kú. Gióp viÖc cho tæng gi¸m ®èc lµ c¸c phã tæng gi¸m ®èc bao gåm c¸c phã tæng gi¸m ®èc phô tr¸ch s¶n xuÊt vµ kinh doanh,phã tæng gi¸m ®èc phô tr¸ch lÜnh vùc nghiªn cøu khoa häc.nh÷ng c¸n bé nµy ®îc sù uû quyÒn cña tæng gi¸m ®èc vµ chÞu tr¸ch nhiÖm tríc tæng gi¸m ®èc vµ ph¸p luËt trong ph¹m vi c«ng viÖc ®îc giao. Khèi s¶n xuÊt: Bao gåm c¸c doanh nghiÖp h¹ch to¸n ®éc lËp lµ thµnh viªn cña tæng c«ng ty cã quyÒn tù chñ kinh doanh vµ tù chñ trong lÜnh vùc tµi chÝnh,tù chiu tr¸ch nhiÖm vÒ c¸c kho¶n nî vµ cam kÕt cña m×nh trong ph¹m vi sè vèn cña nhµ níc do doanh nghiÖp qu¶n lý,chÞu sù qu¶n lý rµng buéc vÒ quyÒn lîi vµ nghÜa vô ®èi víi tæng c«ng ty.c¸c ®¬n vÞ nµy cã kÕ to¸n riªng, h¹ch to¸n ®éc lËp bao gåm 24 ®¬n vÞ trùc thuéc lµ c¸c c«ng ty xuÊt- nhËp khÈu vµ c¸c n«ng trêng xÝ nghiÖp vµ 4 liªn doanh. Bé phËn v¨n phßng: Bao gåm c¸c phßng kinh doanh vµ khèi hµnh chÝnh sù nghiÖp.bé phËn nµy cã vai trß chØ ®¹o,qu¶n lý c¸c thµnh viªn vµ trùc tiÕp kinh doanh xuÊt -nhËp khÈu. Khèi nghiªn cøu khoa häc: Phô tr¸ch viÖc nghiªn cøu gièng míi ®Ó t¹o ra c©y cã n¨ng xuÊt cao, chÊt lîng hiÖu qu¶ tèt. Ban kiÓm so¸t: Lµ bé phËn cã nhiÖm vô thanh tra kiÓm so¸t viÖc tu©n thñ chÕ ®é vÒ qu¶n lý vèn, tµi s¶n vµ gi¸m s¸t viÖc ghi chÐp cña kÕ to¸n. Sù bè trÝ c¬ cÊu tæ chøc bé m¸y qu¶n lý nh trªn cña tæng c«ng ty Rau qu¶ ViÖt Nam, cã u ®iÓm lµ c¸c bé phËn chøc n¨ng ®îc t¹o lËp cã kh¼ n¨ng vµ kinh nghiÖm chuyªn s©u h¬n, c¸c bé phËn khu vùc ®îc sö dông mang l¹i lîi Ých ®Ó t¹o ra u thÕ h¬n.Nh vËy c¬ cÊu tæ chøc bé m¸y hîp lý sÏ lµ mét ®iÒu quan träng quyÕt ®Þnh mét doanh nghiÖp hay mét c«ng ty ho¹t ®éng cã hiÖu trong nÒn kinh tÕ thÞ trêng hiÖn nay. PhÇn ii-Tæ chøc bé m¸y vµbé sæ kÕ to¸n cña tæng c«ng ty rau qu¶ viÖt nam. 2.1-Tæ chøc bé m¸y kÕ to¸n cña c«ng ty. 2.1.1-§Æc ®iÓm tæ chøc bé m¸y kÕ to¸n. ViÖc tæ chøc thùc hiÖn c¸c chøc n¨ng, nhiÖm vô vµ néi dung cña c«ng t¸c kÕ to¸n trong doanh nghiÖp do bé m¸y kÕ to¸n ®¶m nhiÖm. Do vËy viÖc tæ chøc bé m¸y kÕ to¸n phï hîp gän nhÑ ho¹t ®éng cã hiÖu qu¶ lµ ®iÒu kiÖn quan träng ®Ó cung cÊp th«ng tin mét c¸ch kÞp thêi, chÝnh x¸c ,®Çy ®ñ vµ h÷u Ých cho c¸c ®èi tîng sö dông, ®ång thêi n©ng cao nghiÖp vô cña c¸n bé kÕ to¸n. 2.1.2- NhiÖm vô cô thÓ cña phßng vµ c¬ cÊu tæ chøc bé m¸y kÕ to¸n. S¬ ®å 3: S¬ ®å tæ chøc bé m¸y kÕ to¸n. KÕ to¸n trëng KÕ to¸n tæng hîp Phã phßng kÕ to¸n Khèi qu¶n lý doanh nghiÖp Khèi v¨n phßng KT KT KT KT KT KT KT KT khèi XNK Chi hµng tiÒn TiÒn BHXH Ngo¹i n«ng X©y PhÝ ho¸ mÆt göi kiªm tÖ cña tæng  KÕ to¸ndùng trëng : Phôgi¸ tr¸ch chung c«ng t¸c thanh tµi chÝnh kÕ to¸n ,trùc nghiÖp ng©nc«ng tythñ quü vµ sù tiÕp chØ c¬®¹o b¶n tæ chøc bé m¸y kÕ to¸n ,l©p kÕto¸n hµng ho¹ch ,c©n ®èi tµi chÝnh nghiÖp  Phã phßng kÕ to¸n:Phô tr¸ch kÕ to¸n thanh to¸n ,ký thay kÕ to¸n trëng (nÕu ®îc uû quyÒn)...  KÕ to¸n tæng hîp: Cã nhiÖm vô tæng hîp kÕ to¸n v¨n phßng vµ toµn tæng c«ng ty, lËp b¸o c¸o kÕt qu¶ kinh doanh,lËp b¶ng c©n ®èi kÕ to¸n,b¸o c¸o t×nh h×nh t¨ng gi¶m tµi s¶n cè ®Þnh vµ lËp c¸c b¸o c¸o kh¸c theo yªu cÇu c«ng t¸c qu¶n lý cña Tæng C«ng ty.  KÕ to¸n hµng hãa: Theo dâi t×nh h×nh NX hµng ho¸.  KÕ to¸n tiÒn mÆt: Theo dâi viÖc thu chi, chi quü tiÒn mÆt, lËp phiÕu thu chi, b¸o c¸o quü tiÒn mÆt vµ theo dâi c¸c kho¶n t¹m øng.  KÕ to¸n ngo¹i tÖ: Theo dâi, ghi chÐp t×nh h×nh biÕn ®éng cña ngo¹i tÖ ng©n hµng.  KÕ to¸n tiÒn göi ng©n hµng: Theo dâi t×nh h×nh biÕn ®éng cña tµi kho¶n tiÒn göi ng©n hµng, chÞun tr¸ch nhiÖm thùc hiÖn phÇn thanh to¸n víi ng©n hµng.  KÕ to¸n b¶o hiÓm x· héi kiªm thñ quü.  KÕ to¸n phô tr¸ch khèi n«ng nghiÖp vµ sù nghiÖp.  KÕ to¸n khèi xuÊt nhËp khÈu vµ x©y dùng c¬ b¶n.  KÕ to¸n phô tr¸ch vÒ tæng chi phÝ cña toµn Tæng C«ng ty. 2.2-Tæ chøc bé sæ kÕ to¸n. 2.2.1-Nh÷ng quy ®Þnh chung(h×nh thøc sæ kÕ to¸n). H×nh thøc sæ kÕ to¸n ®îc sö dông ®Ó ghi chÐp, hÖ thèng ho¸ vµ tæng hîp c¸c sè liÖu tõ c¸c chøng tõ kÕ to¸n theo mét tr×nh tù vµ ph¬ng ph¸p nhÊt ®Þnh.vËn dông h×nh thøc kÕ to¸n phï hîp sÏ t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi trong viÖc kiÓm tra, qu¶n lý vµ ®¶m b¶o thùc hiÖn tèt chøc n¨ng, nhiÖm vô cña tõng phÇn hµnh kÕ to¸n. Tæng c«ng ty rau qu¶ ¸p dông thèng nhÊt theo quy ®Þnh cña nhµ níc.B¾t ®Çu niªn ®é kÕ to¸n tõ ngµy 01/01 vµ kÕt thóc vµo ngµy 31/12. C«ng ty tæ chøc kÕ to¸n theo chÕ ®é kÕ to¸n doanh nghiÖp ban hµnh t¹i quyÕt ®Þnh sè 1141 TC/Q§-C§KT ngµy 01 th¸ng 11 n¨m 1995 cña Bé tµi chÝnh. + Ph¬ng ph¸p kÕ to¸n hµng tån kho theo ph¬ng ph¸p kª khai thêng xuyªn vµ kiÓm kª ®Þnh k×. + Ph¬ng ph¸p tÝnh thuÕ GTGT theo ph¬ng ph¸p khÊu trõ. + H×nh thøc tæ chøc kÕ to¸n võa tËp trung, võa ph©n t¸n. + Kú b¸o c¸o kÕ to¸n theo quý. + C«ng ty ¸p dông sæ kÕ to¸n theo h×nh thøc nhËt kÝ chung S¬ ®å 4: S¬ ®å h¹ch to¸n b¸n bu«n trùc tiÕp theo phu¬ng ph¸p kktx. (doang nghiÖp tÝnh VAT theo ph¬ng ph¸p khÊu trõ). tk155,156 tk632 tk511 tk111,112 xuÊt t¹i kho doanh thu thu tiÒn ngay tk157 Göi b¸n khi kh¸ch hang ChÊp nhËn Thanh to¸n Tk154 Tk133 Tk3331 Tk131 thuÕ GTGT thiÕu ®Çu ra ®¬c khÊu trõ b¸n chÞu xuÊt tõ n¬i s¶n xuÊt 2.2.2-§Æc ®iÓm tæ chøc hÖ thèng chøng tõ cña tæng c«ng ty. HÖ thèng chøng tõ ¸p dông trong c«ng ty lµ nh÷ng chøng tõ thuéc lo¹i chøng tõ b¾t buéc theo quy ®Þnh cña nhµ níc nh lµ: ho¸ ®¬n gi¸ trÞ gia t¨ng, phiÕu xuÊt kho, phiÕu nhËp kho, phiÕu thu chi tiÒn mÆt, giÊy b¸o Cã, giÊy b¸o Nî cña ng©n hµng ,uû nhiÖm chi,sec… 2.2.3-§Æc ®iÓm tæ chøc hÖ thèng tµi kho¶n cña tæng c«ng ty. HÖ thèng tµi kho¶n kÕ to¸n trong c«ng ty ®îc vËn dông tõ hÖ thèng tµi kho¶n kÕ to¸n thèng nhÊt ban hµnh cña bé tµi chÝnh. nh×n chung viÖc sö dông hÖ thèng tµi kho¶n nµy còng gièng nh c¸c ngµnh kh¸c. tuy nhiªn víi mét sè tµi kho¶n ®îc sö dông theo ®Æc ®iÓm cña c«ng ty: -TK 111: TiÒn mÆt +TK 1111.1:TiÒn ViÖt Nam +TK 1111.2: TiÒn ng©n phiÕu + TK 111.2 : Ngo¹i tÖ -TK 112 :TiÒn göi ng©n hµng -TK 156 :Hµng ho¸ +TK 1561 :Gi¸ mua hµng ho¸ +TK 1562 :chi phÝ mua hµng -TK 133.1 :thÕu GTGT ®îc khÊu trõ -TK 331 :ph¶i tr¶ ngêi b¸n -TK 632 : gi¸ vèn hµng b¸n -TK 141 :t¹m øng -TK211: tµi s¶n cè ®Þnh -TK 338.8 :ph¶i tr¶ ,ph¶i nép kh¸c…. * h¹ch to¸n phÇn hµnh kÕ to¸n. S¬ ®å 5: S¬ ®å h¹ch to¸n tæng hîp tiªu thô theo ph¬ng ph¸p kiÓm kª ®Þnh k× TK155,157 (1) TK632 (2) TK911 (3) TK333 (5) TK521,532,531 (6) TK631 TK511 TK111,112 (7) (4) (8) Ghi chó : (1)-KÕt chuyÓn trÞ gi¸ hµng tån cuèi k× vµ hµng giöi b¸n cha ®a ®îc chÊp nhËn. (2)-KÕt chuyÓn trÞgi¸ hµng tån ®Çu k× vµ hµng giöi b¸n cha ®îc chÊp nhËn. (3)-KÕt chuyÓn trÞ gi¸ vèn hµng b¸n trong k× (5)-ThuÕ tiªu thô ph¶i nép (6)-KÕt chuyÓn gi¶m gi¸ , chiÕt khÊu,doanh thu, hµng bÞ tr¶ l¹i. (7)-Doanh thu b¸n hµng. (8)-KÕt chuyÓn doanh thu thuÇn ®Ó x¸c ®Þnh kÕt qu¶. 2.2.4-§Æc ®iÓm tæ chøc hÖ thèng sæ kÕ to¸n Sæ kÕ to¸n lµ h×nh thøc biÓu hiÖn cña ph¬ng ph¸p ®èi øng tµi kho¶n trªn thùc tÕ vËn dông. Sæ kÕ to¸n cã nhiÒu lo¹i do yªu cÇu qu¶n lý, ghi chÐp hÖ thèng ho¸ nghiÖp vôc¸c sè liÖu kÕ to¸n cho c¸c yªu cÇu qu¶n lý kh¸c nhau mçi lo¹i sæ kÕ to¸n kh¸c nhau . Sæ kÕ to¸n lµ ph¬ng tiÖn vËt chÊt ®Ó thùc hiÖn c¸c c«ng viÖc kÕ to¸n, viÖc lùa chän h×nh thøc nµo ®Ó phï hîp víi qui m« cña doanh nghiÖp, phï hîp víi tr×nh ®é kÕ to¸n ®Ó kh«ng ¶nh hëng tíi hiÖu qu¶ cña c«ng t¸c h¹ch to¸n kÕ to¸n. H×nh thøc sæ kÕ to¸n ¸p dông t¹i Tæng C«ng ty lµ h×nh thøc nhËt ký chung vµ ®îc ¸p dông trªn m¸y vi tÝnh. S¬ ®å qui tr×nh kÕ to¸n m¸y C. tõ gèc Xö lý c¸c nghiªp vô NhËp d÷ liÖu Vµo nhËt ký chung Vµo sæ c¸i C¸c sæ chi tiÕt BC§KT BCTC In vµ lu tr÷ Qui tr×nh kÕ to¸n m¸y. Kho¸ chuyÓn sau kho thµnh phÈm, ho¸ ®¬n b¸n -Chøng tõ gèc gåm cã:sæPhiÕu xuÊtsang kho,kúnhËp hµng (GTGT) -Xö lý c¸c nghiÖp vô c¨n cø vµo chøng tõ ®Ó më c¸c thÎ kho. NhËp d÷ liÖu c¨n cø vµo chøng tõ, nghiÖp vô m¸y th× m¸y sÏ tù ®Þnh kho¶n mµ kÕ to¸n viªn kh«ng cÇn ph¶i tù tÝnh. - In vµ lu tr÷: Cuèi th¸ng hoÆc cuèi kú sÏ in theo yªu cÇu cña ngêi sö dông. 2.2.5-§Æc ®iÓm tæ chøc hÖ thèng b¸o c¸o kÕ to¸n B¸o c¸o tµi chÝnh lµ nh÷ng b¸o c¸o tæng hîp nhÊt vÒ t×nh h×nh tµi s¶n, vèn vµ c«ng nî còng nh t×nh h×nh tµi chÝnh vµ kÕt qu¶ kinh doanh trong k× cña c«ng ty. Nh÷ng b¸o c¸o nµy do kÕ to¸n so¹n tho¶ theo ®Þnh k× nh»m cung cÊp th«ng tin vÒ kÕt qu¶ vµ t×nh h×nh tµi chÝnh cña c«ng ty gåm 4 biÓu mÉu b¸o c¸o sau: -B¶ng c©n ®èi kÕ to¸n: Lµ b¸o c¸o kÕ to¸n chñ yªu ph¶n ¸nh tæng qu¸t t×nh h×nh tµi s¶n vµ nguån vèn chñ së h÷u cña c«ng ty t¹i mét thêi ®iÓm nhÊt ®Þnh díi h×nh th¸i tiÒn tÖ. -KÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh lµ b¸o c¸o tµi chÝnh tæng hîp ph¶n ¸nh tæng qu¸t t×nh h×nh vµ kÕt qu¶ kinh doanh trong mét kÝ kÕ to¸n cña c«ng ty vµ t×nh h×nh thùc hiÖn nghÜa vô víi ng©n s¸ch nhµ níc vµ c¸c kho¶n ph¶i nép kh¸c. -Lu chuyÓn tiÒn tÖ: lµ b¸o c¸o tµi chÝnh tæng hîp ph¶n ¸nh viÖc h×nh thµnh vµ sö dông lîng tiÒn ph¸t sinh theo c¸c ho¹t ®éng kh¸c nhau trong k× cña c«ng ty. -ThuyÕt minh b¸o cao tµi chÝnh lag mét bé phËn hîp thµnh hÖ thèng b¸o c¸o tµi chÝnh cña c«ng ty ®îc l©p ®Ó gi¶i thÝch mét sè vÊn ®Ò vÒ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh vµ t×nh h×nh tµi chÝnh cña c«ng ty trong k× b¸o c¸o. phÇn iii-®¸nh gi¸ vµ nhËn xÐt. Qua nh÷ng phÇn nghiªn cøu ë trªn cho ta thÊy t×nh h×nh thùc tÕ cña tæng c«ng ty rau qu¶ lµ mét ®¬n vÞ kinh doanh ®éc lËp, tù chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ mäi ho¹t ®éng kinh doanh cña m×nh.Lµ mét ®¬n vÞ cßn non trÎ, ho¹t ®éng trong ®iÒu kiÖn c¹nh tranh gay g¾t cña thÞ trêng, c«ng ty ®· ph¶i ®èi mÆt víi rÊt nhiÒu khã kh¨n ®Ó t¹o nh÷ng nhu cÇu ®ßi hái thiÕt yÕu cña ngêi tiªu dïng.. ®¬i hái ban l·nh ®¹o ph¶i ®a ra nh÷ng biÑn ph¸p kinh tÕ cã hiÖu qu¶ nh»m kh¾c phôc mäi khã kh¨n hiÖn t¹i hoµ nhËp víi guång quay cña kinh tÕ thÞ trêng. Tríc tiªn lµ xu híng chuyÓn tõ chuyªn m«n ho¸ sang ®a d¹ng ho¸ s¶n xuÊt rau qu¶, nghÜa lµ ®a d¹ng ho¸ nhung vÉn cã s¶n phÈm chuyªn m«n ho¸,hç trî cho sù ph¸t triÓn chuyªn m«n hãa, s¶n phÈm chñ lùc. Kinh nghiÖm cña mét sè níc ch©u a cã gi¸ trÞ xuÊt khÈu rau qu¶ cao (Ên ®é, trung quèc…) cho thÊy sù chuyÓn híng tõ chuyªn m«n ho¸ sang ®a d¹ng ho¸ kh«ng ph¶i lµ qu¸ tr×nh trao ®æi s¶n phÈm chuyªn m«n ho¸ cã lîi thÕ sos¸nh.Nh÷ng s¶n phÈm truyÒn thèng chñ lùc kh«ng cã sù gi¶m bít s¶n lîng xuÊt khÈu thËm chÝ cßn xu híng t¨ng. Do vËy ®Ó ®¹t ®îc hiÖu qu¶ cao trong s¶n xuÊt vµ xuÊt khÈu rau qu¶, chóng ta cÇn ph¸t triÓn nÒn n«ng nghiÖp xuÊt khÈu ®a d¹ng ho¸. Thø hai Lµ xu híng vÒ nhu cÇu vÒ rau qu¶ thÞ trêng ®ang híng tíi nh÷ng s¶n phÈm cã chÊt lîng cao. Trong thêi ®¹i ph¸t triÓn cña khoa häc kÜ thuËt, c¸c øng dông cña nã tíi sù ph¸t triÓn s¶n xuÊt nãi chung vµ n«ng nghiÖp nãi riªng ngµy cµng mang l¹i hiÖu cao.®èi víi hµng n«ng nghiÖp,nhê t¹o ra ®îc c¸c lo¹i gièng míi,c¸c lo¹i ph©n bãn ®· gióp cho viÖc t¨ng n¨ng xuÊt c©y trång nhng trong tiÒu dïng l¹i xuÊt hiÖn huíng t×m trë l¹i c¸c s¶n phÈm cã chÊt lîng tù nhiªn, tøc lµ ngêi tiªu dïng thÝch ¨n c¸c lo¹i rau qu¶ ®îc bãn b»ng ph©n hu c¬ c¸c s¶n phÈm ®îc bãn b»ng ph©n v« c¬. -Ngoµi ra, khÈu vÞ cña ngêi tiªu dïng còng lµ mét nh©n tè quyªt ®Þnh ®Õn xu híng nãi trªn.v× hÇu hÕt c¸c s¶n phÈm n«ng s¶n ®îc trång theo phu¬ng thøc tù nhiªn cæ truyÒn ®Òu ®em l¹i h¬ng vÞ th¬m ngon ®Ëm ®µ h¬n c¸c s¶n ph¶m cïng lo¹i ®îc ch¨m sãc b»ng ho¸ chÊt. Nãi tãm l¹i,víi xu híng trªn níc ta ph¶i thËn träng trong viÖc sö dông c¸c s¶n phÈm ho¸ chÊt ®Ó bãn cho c©y ¨n qu¶ vµ rau. ChÊt lîng cao cña s¶n phÈm c©y ¨n qu¶ xuÊt khÈu phô thuéc vµo kh©u s¶n xuÊt chÕ sinh häc n«ng nghiÖp,sau ®ã ®Õn kh©u sau thu ho¹ch. ®iÒu nµy ®ßi hái viÖt nam ph¶i phÊn ®Êu n©ng cao chÊt lîng rau qu¶ xuÊt khÈu mét c¸ch ®ång bé ë tÊt c¶ c¸c kh©u tõ s¶n xuÊt n«ng nghiÖp,s¶n xuÊt c«ng nghiÖp,vËn chuyÓn vµ c«ng t¸c marketing. Lêi kÕt Qua 2 tuÇn thùc tËp ë tæng c«ng ty rau qu¶ viÖt nam em thÊy t×nh h×nh cua tæng c«ng ty phat tiÓn rÊt m¹nh kh«ng nhng ë trong níc mµ cßn më réng quan hÖ víi c¸c níc kh¸c . mÆt kh¸c trong c¬ cÊu tæ chøc cña c«ng ty rÊt chÆt chÏ, ph¸t huy ®îc søc m¹nh cña c¸c phßng, c¬ së, thuËn lîi cho c«ng t¸c qu¶ lý, kiÓm tra. Cßn t×nh h×nh ho¹t ®éng kinh doanh th× ®¸p øng ®îc nhu cÇu cña sù ph¸t triÓn mÆc dï lµ cha thùc sù nh mong muèn. ®iÒu nµy ®Æt ra cho Tæng c«ng ty lµ ph¶i biÕt ph¸t huy h¬n n÷a søc m¹nh cña m×nh trong lÜnh vùc rau qu¶ ®Ó ngµy cµng cã sù ®ãng gãp lín cho sù ph¸t triÓn cña nÒn kinh tÕ níc ta trong t¬ng lai . Môc lôc Lêi më ®Çu PhÇn néi dung. PhÇn I- kh¸i qu¸t chung vÒ c«ng ty. 1.1-Qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña tæng c«ng ty rau qu¶ viÖt nam. 1.1.1-Qu¸ tr×nh h×nh thµnh. 1.1.2-Chøc n¨ng,nhiÖm vô cña tæng c«ng ty. 1.1.3-T×nh h×nh ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña tæng c«ng ty. 1.2-§Æc ®iÓm tæ chøc qu¶n lý ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña tæng c«ng ty. 1.2.1-§Æc ®iÓm tæ chøc s¶n xuÊt kinh doanh. 1.2.2-§Æc ®iÓm quy tr×nh c«ng nghÖ s¶n xuÊt kinh doanh. 1.2.3-Tæ chøc bé m¸y qu¶n lý s¶n xuÊt kinh doanh. PhÇn II-Tæ chøc bé m¸y vµbé sæ kÕ to¸n cña tæng c«ng ty rau qu¶ viÖt nam. 2.1-Tæ chøc bé m¸y kÕ to¸n cña c«ng ty. 2.1.1-§Æc ®iÓm tæ chøc bé m¸y kÕ to¸n. 2.1.2- NhiÖm vô cô thÓ cña phßng vµ c¬ cÊu tæ chøc bé m¸y kÕ to¸n. 2.2-Tæ chøc bé sæ kÕ to¸n. 2.2.1-Nh÷ng quy ®Þnh chung(h×nh thøc sæ kÕ to¸n). 2.2.2-§Æc ®iÓm tæ chøc hÖ thèng chøng tõ cña tæng c«ng ty. 2.2.3-§Æc ®iÓm tæ chøc hÖ thèng tµi kho¶n cña tæng c«ng ty. 2.2.4-§Æc ®iÓm tæ chøc hÖ thèng sæ kÕ to¸n 2.2.5-§Æc ®iÓm tæ chøc hÖ thèng b¸o c¸o kÕ to¸n PhÇn III-§¸nh gi¸ vµ nhËn xÐt. Lêi kÕt
- Xem thêm -