Tài liệu Báo cáo thực tập tổng hợp về phòng thương mại và công nghiệp việt nam

  • Số trang: 22 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 27 |
  • Lượt tải: 0
hoangtuavartar

Đã đăng 29304 tài liệu

Mô tả:

PhÇn I: Qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña c¬ së thùc tËp, c¬ cÊu bé m¸y qu¶n lý cña Phßng th¬ng m¹i vµ c«ng nghiÖp ViÖt Nam, chøc n¨ng, nhiÖm vô. 1. Qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña Phßng th¬ng m¹i vµ c«ng nghiÖp ViÖt Nam. Phßng th¬ng m¹i vµ c«ng nghiÖp ViÖt Nam cã tªn gèc lµ Phßng th¬ng m¹i cña níc ViÖt Nam d©n chñ céng hoµ ®îc thµnh lËp n¨m 1963 ë Hµ Néi nh»m phôc vô viÖc xóc tiÕn th¬ng m¹i gi÷a ViÖt Nam vµ c¸c níc trªn thÕ giíi. ChØ víi 93 tæ chøc thµnh viªn ë giai ®o¹n ®Çu, Phßng ®· tr¶i qua mét vµi giai ®o¹n hoµn thiÖn t¬ng øng víi nh÷ng kho¶ng thêi gian kh¸c nhau trong lÞch sö ViÖt Nam. Trong thêi gian chiÕn tranh, c¸c ho¹t ®éng cña Phßng tËp trung vµo viÖc duy tr× c¸c mèi quan hÖ th¬ng m¹i gi÷a ViÖt Nam vµ mét sè níc vµ l·nh thæ ®Ó ®¸p øng nhu cÇu xuÊt nhËp khÈu cña ®Êt níc. Trong suèt nh÷ng n¨m chiÕn tranh tríc ®©y, Phßng ®· më réng ph¹m vi ho¹t ®éng kh¾p ®Êt níc, thiÕt lËp c¸c mèi quan hÖ víi nhiÒu níc trªn thÕ giíi vµ tù t¹o ra mèi liªn hÖ trong c¸c ho¹t ®éng cña c¸c thùc thÓ kinh tÕ quèc tÕ. N¨m 1982, Phßng ®· ®æi l¹i tªn lµ Phßng th¬ng m¹i vµ c«ng nghiÖp cña níc céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam ®Ó më réng ho¹t ®éng cña Phßng ®Ó th©u tãm lÜnh vùc s¶n xuÊt. Tõ khi ViÖt Nam ®æi míi, Phßng ®· cã quan hÖ víi c¸c giai ®o¹n ph¸t triÓn míi. Trong lÞch sö cña Phßng víi ®¹i héi ®ång lÇn thø hai ®îc tæ chøc n¨m 1993 vµ lÇn thø 3 n¨m 1997, ®· tiÕp tôc ph¸t triÓn ph¹m vi ho¹t ®éng phï hîp víi nhÞp ®é ph¸t triÓn cña ®Êt níc th«ng qua nh÷ng ho¹t ®éng cña Phßng c¶ trong vµ ngoµi níc. Phßng ®· tÝch cùc trng sù ®æi míi cña ®Êt níc, ®ãng mét vai trß quan träng trong sù t¨ng trëng kinh tÕ vµ sù chuyÓn ®æi quèc gia vµ sù héi nhËp cña ViÖt Nam trong khu vùc vµ thÞ trêng quèc tÕ. N¨m 1998, Phßng ®· trë thµnh mét thµnh viªn ChÝnh thøc cña National Fatherland Front vµ më réng sù ®ãng gãp cña Phßng trong sù ph¸t triÓn x· héi ViÖt Nam nãi chung. Víi t c¸ch lµ ®¹i diÖn cña toµn thÓ céng ®ång kinh doanh ë ViÖt Nam, trong nh÷ng n¨m qua Phßng th¬ng m¹i vµ c«ng nghiÖp ViÖt Nam ®· lµ mét nhµ t vÊn n¨ng ®éng vµ hiÖu qu¶ ®èi víi ChÝnh phñ trong sù ph¸t triÓn hÖ thèng luËt ph¸p, c¬ chÕ, ChÝnh s¸ch vµ m«i trêng kinh doanh vµ ®Çu t ë ViÖt Nam. Phßng ®· duy tr× phèi hîp chÆt chÏ víi c¸c c¬ quan ChÝnh phñ trong viÖc híng dÉn ho¹t ®éng kinh doanh vµ viÖc ®Ò nghÞ thay ®æi ChÝnh s¸ch ®Ó t¹o thuËn lîi cho viÖc ph¸t triÓn kinh tÕ vµ th¬ng m¹i. Phßng ®· b¶o vÖ lîi Ých cña c¸c doanh nghiÖp ViÖt Nam trong mèi quan hÖ trong vµ ngoµi níc. Trong viÖc thóc ®Èy th¬ng m¹i, Phßng ®· cïng c¬ quan ChÝnh phñ tæ chøc c¸c ho¹t ®éng nh ®Çu t, cung cÊp th«ng tin vµ t vÊn, m«i giíi 1 trong ®Çu t vµ kinh doanh, marketing, triÓn l·m, héi chî th¬ng m¹i, ®Æc tÝnh c«ng nghiÖp ph©n xö … Nh÷ng ho¹t ®éng nµy gióp ph¸t triÓn kh¶ n¨ng kinh doanh. Nhê vµo nh÷ng ho¹t ®éng trªn, Phßng ®· trë thµnh nhµ ®¹i diÖn ®¸ng tin cËy vµ lµ trung t©m xóc tiÕn th¬ng m¹i, ®Çu t lín nhÊt t¹i ViÖt Nam. Víi sù ngìng mé ®èi víi sù ph¸t triÓn cã tæ chøc Phßng sÏ ®ãng mét vai trß trung t©m trong viÖc kh«i phôc hiÖp héi th¬ng m¹i, tËp ®oµn ChÝnh, më réng m¹ng líi xóc tiÕn th¬ng m¹i cña Phßng vµ ®Æc biÖt thu hót h¬n c¸c doanh nghiÖp võa vµ nhá. Phßng ®· cã sù ®ãng gãp lín trong viÖc c¶i thiÖn m«i trêng kinh doanh ë ViÖt Nam vµ hç trî hiÖu qu¶ c¸c thùc thÓ trong vµ ngoµi níc trong ho¹t ®éng kinh doanh cña hé ë ViÖt Nam. 2. C¬ cÊu bé m¸y qu¶n lý cña Phßng th¬ng m¹i vµ c«ng nghiÖp ViÖt Nam. * Héi ®µm víi ChÝnh phñ: Lµ mét ®¹i diÖn duy nhÊt cña ®ång th¬ng m¹i trªn c¶ níc. Phßng ®Ö tr×nh lªn ®¹i héi ®ång vµ ChÝnh phñ ViÖt Nam nh÷ng c¸i nh×n tæng qu¸t vµ nh÷ng lêi ®Ò nghÞ mang tÝnh t vÊn vÒ lËp ph¸p vµ ChÝnh s¸ch ®Æc biÖt vÒ c¸c ho¹t ®éng kinh tÕ vµ m«i trêng kinh doanh ë ViÖt Nam. Phßng duy tr× mèi quan hÖ thêng kú víi ®¹i héi ®ång, ChÝnh phñ vµ c¸c c¬ quan ChÝnh phñ cã liªn quan còng nh c¸c nhµ chøc tr¸ch ®Þa ph¬ng. H¬n n÷a, Trëng Phßng ®îc mêi tham dù trong ®¹i héi ®ång vµ c¸c cuéc häp (cÊp cao) néi c¸c vÒ nh÷ng vÊn ®Ò ph¸t triÓn kinh tÕ vµ th¬ng m¹i. Phßng tæ chøc c¸c cuéc häp thêng kú vµ ®èi tho¹i trùc tiÕp gi÷a thñ trëng, c¸c thµnh viªn néi c¸c, vµ c¸c nhµ chøc tr¸ch ®Þa ph¬ng víi nh÷ng nhµ l·nh ®¹o kinh doanh ®Ó th¶o luËn vÒ biÖn ph¸p, nh»m thóc ®Èy sù ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi cña ®Êt níc vµ t¨ng cêng quan hÖ ®èi t¸c gi÷a th¬ng m¹i vµ ChÝnh phñ. Víi sù ®ãng gãp cña Phßng, vai trß cña Phßng lµ t¨ng cêng h¬n n÷a trong qu¸ tr×nh héi nhËp vµ c¶i tæ kinh tÕ. * Ho¹t ®éng cña c¸c chñ doanh nghiÖp: Phßng cho c¸c ho¹t ®éng cña chñ doanh nghiÖp cña Phßng th¬ng m¹i c«ng nghiÖp ViÖt Nam ®îc thiÕt lËp víi môc ®Ých thóc ®Èy lao ®éng lµnh m¹nh vµ nh÷ng mèi quan hÖ x· héi cña ®Êt níc. Phßng cho ho¹t ®éng cña c¸c chñ doanh nghiÖp cña Phßng th¬ng m¹i vµ c«ng nghiÖp ViÖt Nam cã nh÷ng môc tiªu chñ yÕu sau: 2 + Giíi thiÖu c¸c chñ doanh nghiÖp ViÖt Nam trong c¬ chÕ t vÊn ®a ph¬ng mang tÝnh quèc gia vµ thóc ®Èy sù hîp t¸c vµ tham vÊn víi c¸c «ng chñ ®¹i diÖn vµ ChÝnh phñ. + T¹o mét m«i trêng lao ®éng cho viÖc ph¸t triÓn c¸c doanh nghiÖp, ph¶n ¸nh quan ®iÓm cña c¸c chñ doanh nghiÖp trong c¸c ChÝnh s¸ch cña ChÝnh phñ vµ b¶o vÖ lîi Ých cña c¸c chñ doanh nghiÖp. + Cung cÊp dÞch vô vµ ®µo t¹o cho kinh doanh trªn ph¹m vi réng vÒ nh÷ng vÊn ®Ò lao ®éng nh: - Mèi quan hÖ c«ng nghiÖp. - Tranh chÊp lao ®éng. - Sù quyÕt ®Þnh vÒ l¬ng - T¹o vµ s¾p xÕp viÖc lµm. - Søc khoÎ vµ an toµn nghÒ nghiÖp - An ninh x· héi. - LuËt lÖ vµ tiªu chuÈn lao ®éng. - Qu¶n lý m«i trêng t¹i n¬i lµm viÖc. - Ph¸t triÓn nguån nh©n lùc. - Lao ®éng phô n÷ vµ trÎ em (nh÷ng vÊn ®Ò vÒ giíi) - N¨ng suÊt - Ph¸t triÓn doanh nghiÖp nhá. - Ph¸t triÓn khu vùc t nh©n. * Xóc tiÕn c¸c doanh nghiÖp võa vµ nhá: Víi hµng lo¹t sù hç trî nhiÖt t×nh cña c¸c v¨n Phßng ®¹i diÖn t¹i thµnh phè Hå ChÝ Minh, §µ N½ng, CÇn Th¬, H¶i Phßng, Vòng Tµu, Kh¸nh Hoµ, Thanh Ho¸ vµ NghÖ An. Phßng th¬ng m¹i c«ng nghiÖp ViÖt Nam ®· thiÕt lËp mét hÖ thèng c¸c trung t©m doanh nghiÖp võa vµ nhá ®Ó tµi trî c¸c ho¹t ®éng cña c¸c doanh nghiÖp võa vµ nhá trong c¶ níc. H¬n n÷a, c¸n bé cña doanh nghiÖp, c¸c chuyªn gia trong vµ ngoµi níc trong c¸c lÜnh vùc kh¸c nhau ®îc mêi ®Õn lµm viÖc cho c¸c trung t©m nµy. * Ph¸t triÓn céng ®ång: Víi c¸c ho¹t ®éng trªn c¶ níc cña Phßng, Phßng ®· th©u tãm (qu¶n lý) hÇu hÕt c¸c hiÖp héi chuyªn nghµnh ViÖt Nam, hiÖp héi vµ c¸c nhãm kinh doanh níc ngoµi. Ngoµi viÖc n¨ng ®éng trong c¸c tæ chøc xóc tiÕn th¬ng m¹i trong vµ ngoµi níc nh Phßng th¬ng m¹i quèc tÕ, liªn ®oµn Phßng th¬ng m¹i c«ng nghiÖp Ch©u ¸ Th¸i B×nh d¬ng, héi ®ång thÕ giíi cña c¸c doanh nghiÖp võa vµ nhá, Phßng th¬ng m¹i asean, … Phßng ®· ®ång tµi trî mét vµi viÖc xóc tiÕn th ¬ng 3 m¹i song ph¬ng cïng víi Phßng tæng hîp, héi ®ång th¬ng m¹i, uû ban th¬ng m¹i vµ hiÖp héi th¬ng m¹i. Lµ mét nhµ thµnh lËp ra uû ban quèc gia ViÖt Nam cho héi ®ång hîp t¸c kinh tÕ Th¸i B×nh D¬ng ®ang cung cÊp sù l·nh ®¹o vµ v¨n Phßng cho héi ®ång. Phßng duy tr× mèi quan hÖ c«ng viÖc ®èt víi hîp t¸c th¬ng m¹i quèc tÕ (IIC) ch¬ng tr×nh ph¸t triÓn liªn hiÖp quèc (UNDP), tæ chøc c«ng nghiÖp liªn hîp quèc, UNIDO, tæ chøc lao ®éng quèc tÕ (ILO), ESCAP, UNCTAD … vµ héi ®ång Ch©u ¢u còng nh viÖn tµi ChÝnh quèc tÕ nh ng©n hµng thÕ giíi IMF, ng©n hµng ph¸t triÓn Ch©u ¸ (APB) vµ IFC … Phßng còng ®ang giíi thiÖu c¸c chñ doanh nghiÖp ViÖt Nam trong c¸c ho¹t ®éng ®îc tæ chøc bëi tæ chøc lao ®éng quèc tÕ (ILO) vµ tæ chøc c¸c chñ doanh nghiÖp quèc tÕ. * Sù trî gióp ®èi víi kinh doanh níc ngoµi vµ hiÖp héi th¬ng m¹i: Phßng lu«n më héi viªn cña Phßng ®èi víi nÒn kinh doanh níc ngoµi còng nh c¸c thµnh viªn cña hiÖp héi. Kho¶ng 7,1 ®iÒu lÖ ®îc söa ®æi cña Phßng cung cÊp. C¸c thµnh viªn hiÖp héi sÏ bao gåm c¸c doanh nghiÖp kinh doanh liªn doanh gi÷a ViÖt Nam vµ níc ngoµi ®· ®¨ng ký ChÝnh thøc vµ ®ang ho¹t ®éng ë ViÖt Nam. Vµ c¸c doanh nghiÖp th¬ng m¹i ViÖt Nam ®· ®¨ng ký ChÝnh thøc vµ ®ang ho¹t ®éng ë níc ngoµi. NghÞ ®Þnh 08 - 1998 ND - CP ngµy 22 th¸ng giªng n¨m 1998 cña ChÝnh phñ ViÖt Nam quy ®Þnh nh÷ng nguyªn t¾c vÒ sù thµnh lËp cña hiÖp héi hay c¸c c©u l¹c bé c¸c doanh nghiÖp níc ngoµi ë ViÖt Nam tham gia vµo c¸c ho¹t ®éng xóc tiÕn ®Çu t vµ th¬ng m¹i do Phßng tæ chøc. Phßng cã tr¸ch nhiÖm gióp ®ì c©u l¹c bé níc ngoµi vµ hiÖp héi tæng ho¹t ®éng vµ thiÕt lËp cña hä ë ViÖt Nam. Dùa vµo nh÷ng l¸ th giíi thiÖu tõ Phßng c¸c nµh chøc tr¸ch ®Þa ph¬ng sÏ xem xÐt vµ cho phÐp viÖc thiÕt lËp nh vËy. Phßng còng tæ chøc c¸c cuéc häp thêng kú gi÷a Thñ tíng vµ quan chøc ChÝnh phñ víi th¬ng m¹i níc ngoµi ®Ó gióp thóc ®Èy ®Çu t vµ th¬ng m¹i ë ViÖt Nam. * Hîp t¸c quèc tÕ Phßng ®· cã h¬n 80 hîp ®ång hîp t¸c víi c¸c Phßng th¬ng m¹i, c¸c tæ chøc xóc tiÕn th¬ng m¹i kh¸c, hiÖp héi th¬ng m¹i vµ c«ng nghiÖp cña h¬n 60 níc vµ l·nh thæ. Nh÷ng hîp ®ång ®ã nh»m t¹o thuËn lîi vµ thóc ®Èy cÇu nèi th¬ng m¹i gi÷a c¸c C«ng ty ViÖt Nam vµ c¸c ®èi t¸c níc ngoµi. Phßng còng hç trî gióp ®ì c¸c doanh nghiÖp níc ngoµi ®ang ho¹t ®éng ë ViÖt Nam ®Ó thiÕt lËp thùc thÓ cña hä vµ gióp ®ì hä nh÷ng c«ng viÖc hµng ngµy b»ng c¸ch cung cÊp cho hä th«ng tin, sù chØ dÉn, liªn hÖ kinh doanh vµ c¸c dÞch vô kh¸c khi ®îc yªu cÇu. 4 H¬n n÷a, Phßng lµ mét nhµ t vÊn cho ChÝnh phñ vÒ c¸c ChÝnh s¸ch vÜ m« ®Ó t¹o ra mét m«i trêng tèt h¬n cho sù ph¸t triÓn hîp t¸c kinh tÕ gi÷a th¬ng m¹i ViÖt Nam vµ níc ngoµi. * Th«ng tin th¬ng m¹i vµ sù xuÊt b¶n. Lµ mét trung t©m th«ng tin th¬ng m¹i quan träng, Phßng chØ ®¹o vµ cung cÊp toµn bé th«ng tin vÒ kinh tÕ ViÖt Nam, th¬ng m¹i vµ ®Çu t níc ngoµi còng nh luËt vµ ®iÒu lÖ míi vÒ c¸c lÜnh vùc cã liªn quan. H¬n n÷a, d÷ liÖu kinh doanh cña c¸c nhµ s¶n xuÊt ViÖt Nam, c¸c nhµ th¬ng m¹i, ®¹i lý vµ c¸c ®èi t¸c liªn doanh lµ cËp nhËt, trªn c¬ së thêng xuyªn ®Ó ®¸p øng nhu cÇu th«ng tin bëi céng ®ång th¬ng m¹i. Phßng còng liªn tôc th«ng b¸o ®Òu ®Æn cho c¸c thµnh viªn cña Phßng vÒ ®iÒu kiÖn vµ yªu cÇu thÞ trêng còng nh thñ tôc h¶i quan vµ luËt lÖ xuÊt khÈu ®ang ¸p dông ë c¸c níc ngoµi hay c¸c nhµ du lÞch cã thÓ cã th«ng tin qua nh÷ng c¸ch sau: + DiÔn ®µn doanh nghiÖp (Bussiness form) mét tê b¸o cña ViÖt Nam cung cÊp vµ ph©n tÝch th«ng tin. + "C«ng nghiÖp vµ th¬ng m¹i ViÖt Nam" sè b¸o hµng th¸ng nh×n l¹i kinh tÕ ViÖt Nam, th¬ng m¹i vµ ®Çu t níc ngoµi, luËt lÖ vµ ®iÒu lÖ míi, nh÷ng b¶n b¸o c¸o vÒ c¸c lÜnh vùc cô thÓ vµ c¸c lÜnh vùc vÒ kinh tÕ ViÖt Nam vµ c¬ héi kinh doanh. + "Danh b¹ kinh doanh ViÖt Nam" mét cuèn xuÊt b¶n hµng n¨m víi nh÷ng th«ng tin cÇn thiÕt vÒ hµng ngh×n sù thiÕt lËp th¬ng m¹i. + "ViÖt Nam INFO" mét c¬ së d÷ liÖu ®îc lu tr÷ b»ng tiÕng Anh cã nh÷ng th«ng tin vÒ m«i trêng kinh doanh vµ kinh tÕ cña ViÖt Nam. §Üa CD - Rom gåm 8 nguån th«ng tin: - Sè liÖu kinh tÕ x· héi cña ViÖt Nam. - C¬ cÊu hµnh chÝnh ViÖt Nam. - HÖ thèng ph¸p lý ë ViÖt Nam. - §Çu t trùc tiÕp cña níc ngoµi ë ViÖt Nam (FDI) - XuÊt nhËp khÈu cña ViÖt Nam - C¸c c¬ quan ®¹i diÖn cña c¸c C«ng ty níc ngoµi ë ViÖt Nam vµ nh÷ng th«ng tin h÷u Ých. - Nh÷ng cuèn s¸ch vµ sù xuÊt b¶n kh«ng theo ®Þnh kú gi¶i quyÕt xóc tiÕn th¬ng m¹i, b¸o c¸o thÞ trêng vµ nh÷ng vÊn ®Ò kinh tÕ cô thÓ nh "kinh doanh víi ViÖt Nam" "Ph¸t triÓn vµ hîp t¸c ViÖt Nam - asean" nh÷ng cuèn s¸ch theo n¨m cña ChÝnh phñ. 5 Th¬ng m¹i vµ nh÷ng c¬ quan kh¸c cã thÓ cã th«ng tin tõ Phßng ®Çu n·o ë Hµ Néi (Phßng th¬ng m¹i vµ c«ng nghiÖp ViÖt Nam) c¸c chi nh¸nh hay v¨n Phßng ®¹i diÖn ë c¸c thµnh phè vµ tÝnh kh¸c trªn nh÷ng yªu cÇu ®îc lµm trùc tiÕp hoÆc qua fax, th mail, b¸o, Internet. * Héi th¶o vµ héi nghÞ: §¸p øng nhu cÇu cho c¸c nhµ kinh doanh vÒ kiÕn thøc míi. Phßng s¾p xÕp c¸c buæi héi th¶o vµ nãi chuyÖn víi c¸c tæ chøc cã tiÕng t¨m c¶ ë trong vµ ngoµi níc vÒ c¸c chñ ®Ò ®îc thu nhËp nh ng©n hµng, tµi ChÝnh, ®Çu t trùc tiÕp níc ngoµi, th¬ng m¹i, nh÷ng vÊn ®Ò qu¶n lý vµ ph¸p lý, c«ng nghÖ … Nh÷ng sù kiÖn nµy lµ nh÷ng c¬ héi tèt cho c¸c nhµ kinh doanh ViÖt Nam vµ níc ngoµi ®Ó lÜnh héi nh÷ng kinh nghiÖm cña c¸c chuyªn gia ®Çu ngµnh trong c¸c lÜnh vùc cã liªn quan. Phßng còng thÇu héi nghÞ quèc tÕ vµ diÔn ®µn ë ViÖt Nam vµ hç trî c¸c doanh nghiÖp ViÖt Nam trong héi nhËp vµ hîp t¸c quèc tÕ cña hä. * §µo t¹o: Ngoµi nh÷ng nhu cÇu ngµy cµng lín m¹nh vÒ ®µo t¹o c«ng nghÖ. Sù chuyÓn ®æi kinh tÕ tõ viÖc x©y dùng trung t©m ®Õn hÖ thèng thÞ trêng buéc hèi thóc nh÷ng nhu cÇu vÒ ®µo t¹o vµ ®µo t¹o l¹i nh÷ng nhµ kinh doanh theo sù híng dÉn nµy. §Ó ®¸p øng nh÷ng nhu cÇu nh vËy, Phßng phèi hîp víi viÖn gi¸o dôc níc ngoµi vµ ViÖt Nam më nh÷ng kho¸ häc kh¸c nhau vÒ qu¶n lý ®Çu t vµ kinh doanh, thiÕt lËp doanh nghiÖp, marketing, ng«n ng÷ kinh doanh níc ngoµi. * Héi chî th¬ng m¹i, triÓn l·m vµ qu¶ng c¸o. Héi chî th¬ng m¹i vµ triÔn l·m lu«n ®ãng mét vai trß quan träng trong ho¹t ®éng cña Phßng. Cã Phßng, héi chî th¬ng m¹i vµ c¸c C«ng ty triÔn l·m C«ng ty dÞch vô triÔn l·m VCCI, tr¸ch nhiÖm h÷u h¹n, vµ trung t©m triÔn l·m còng nh C«ng ty dÞch vô vµ th¬ng m¹i tæ chøc nh÷ng buæi triÓn l·m chuyªn ngµnh vµ c¸c ngµnh nãi chung ë níc ngoµi ®Ó cung cÊp c¬ héi cña Phßng ®Ó thóc ®Èy nh÷ng dÞch vô vµ nh÷ng s¶n phÈm cã s½n trªn thÕ giíi. MÆt kh¸c, Phßng còng trî gióp c¸c ®èi t¸c níc ngoµi trong viÖc tæ chøc triÔn l·m vµ trng bµy s¶n phÈm cña hä ë ViÖt Nam. Phßng còng ho¹t ®éng nh mét C«ng ty qu¶ng c¸o cho c¸c doanh nghiÖp trong vµ ngoµi níc trong viÖc giíi thiÖu s¶n phÈm, dÞch vô vµ ho¹t ®éng kinh doanh cña hä ë c¶ ViÖt Nam vµ c¸c níc kh¸c. * NhiÖm vô (kinh doanh) doanh nghiÖp: Trong viÖc t×m kiÕm c¬ héi ®Çu t vµ th¬ng m¹i míi, nhiÖm vô doanh nghiÖp ®îc tæ chøc ®Òu ®Æn bëi Phßng cho c¸c thµnh viªn cña Phßng tíi c¸c níc kh¸c nhau trªn thÕ giíi. 6 Phßng còng tæ chøc nh÷ng ph¸i ®oµn kinh doanh cïng víi chñ tÞch níc, thñ tíng vµ c¸c nhµ l·nh ®¹o níc kh¸c trong suèt chuyÕn th¨m níc ngoµi cña hä, tuy nhiªn ®ãng gãp nhiÒu h¬n vµo viÖc hîp t¸c kinh tÕ s©u s¾c vµ mèi quan hÖ c¸c níc. * Trî gióp ph¸i ®oµn níc ngoµi. Phßng mét ®èi t¸c ®ang ho¹t ®éng cña ph¸i ®oµn ChÝnh phñ níc ngoµi vµ phi ChÝnh phñ, ®Æc biÖt lµ nh÷ng ph¸i ®oµn tõ nh÷ng tæ chøc xóc tiÕn th¬ng m¹i vµ sù thiÕt lÊp c¸ nh©n. Lµ mét thµnh viªn cña nh÷ng ph¸i ®oµn nh vËy, c¸c nhµ doanh nghiÖp cã thÓ th¶o luËn víi c¸c nhµ chøc tr¸ch vµ c¸c ®èi t¸c cã liªn quan vµ nh÷ng c¬ héi kinh doanh ë ViÖt Nam. Phßng còng cung cÊp cho c¸c «ng chñ kinh doanh níc ngoµi nh÷ng høng thó trong viÖc kinh doanh. ë ViÖt Nam víi nh÷ng dÞch vô h÷u Ých nh lµm trung gian, th«ng tin th¬ng m¹i vµ t vÊn, sù thiÕt lËp c¸c v¨n Phßng ®¹i diÖn cña hä, sù s¾p ®Æt cho c¸c chuyÕn du lÞch kinh doanh, c¸c cuéc hÑn, vui ch¬i, gi¶i trÝ … * DÞch vô t vÊn: T vÊn níc ngoµi, gåm nhiÒu c¸c chuyªn gia ®Çu ngµnh vÒ c¸c lÜnh vùc kh¸c nhau, më réng sù hç trî víi c¸c nhµ kinh doanh ViÖt Nam vµ níc ngoµi trong viÖc gi¶i quyÕt c¸c vÊn ®Ò ®ang t¨ng tõ nh÷ng vô giao dÞch cña hä. Níc ngoµi còng mêi c¸c nhµ kinh doanh c¸c níc t×m kiÕm c¬ héi th¬ng m¹i vµ ®Çu t ë ViÖt Nam b»ng nh÷ng dÞch vô nh nh÷ng b¶n b¸o c¸o vÒ thÞ trêng trong níc vµ c¸c ®èi t¸c cã tiÒm lùc vµ sù chuÈn bÞ vµ thi hµnh dù ¸n cña hä. T vÊn ph¸p lý, t vÊn chuyÓn giao c«ng nghÖ còng s½n sµng tõ c¸c luËt s vµ cè vÊn ph¸p luËt giái vµ nh÷ng nhµ lµm c«ng viÖc vÒ luËt lµ nh÷ng thµnh viªn cña héi luËt gia ViÖt Nam, héi luËt gia quèc tÕ vµ hiÖp héi quèc tÕ vÒ b¶o vÖ tµi s¶n c«ng nghiÖp (AIPPI) vµ héi luËt s Ch©u ¸. * B¶o vÖ ®Æc tÝnh trÝ tuÖ vµ c«ng nghiÖp. Phßng lµ c¬ quan ®µu tiªn khëi xíng lo¹i dÞch vô nµy ë ViÖt Nam n¨m 1984 vµ côc tem m¸c vµ s¸ng chÕ ®¨ g¾n víi Phßng vµ hiÖn giê lµ c¬ quan tem m¸c vµ s¸ng chÕ lín nhÊt ViÖt Nam. Víi mét ®éi ngò c¸n bé lµnh nghÒ, P vµ TB cã thÓ ®¸p øng tÊt c¶ c¸c yªu cÇu cña nh÷ng kh¸ch hµng trong vµ ngoµi níc liªn quan ®Õn viÖc xin lµm tem m¸c, nh÷ng quyÒn nµy còng nh sù b¶o vÖ cña tÊt c¶ c¸c vËt ®· ®îc ®¨ng kü cña ®Æc tÝnh c«ng nghiÖp vµ b¶n quyÒn ë ViÖt Nam. Víi môc ®Ých nµy T vµ TB (côc tem m¸c vµ s¸ng chÕ) ®ang lµm viÖc chÆt chÏ víi c¸c nµh chøc tr¸ch ViÖt Nam cã liªn quan còng nh WTO, APIIP, APAA vµ hµng ngh×n c¸c c¬ quan chuyªn ngµnh trªn kh¾p thÕ giíi. * Chøng chØ gèc: 7 Lµ mét tæ chøc ë ViÖt Nam ®îc uû quyÒn ph¸t hµnh (in) nh÷ng chøng chØ gèc vµ chøng nhËn nh÷ng tµi liÖu kh¸c ®îc sö dông ë th¬ng m¹i quèc tÕ, Phßng ®îc cung cÊp víi nh©n viªn cã tr×nh ®é ®Ó qu¶n lý c«ng viÖc vµ duy tr× mèi quan hÖ tin cËy víi nh÷ng tæ chøc cã liªn quan trªn thÕ giíi. * HiÖp héi: HiÖp héi s½n lßng víi tÊt c¶ c¸c tæ chøc th¬ng m¹i vµ c¸ nh©n ngo¹i trõ nh÷ng quy ®Þnh cña Phßng. HiÖp héi ®îc ph©n thµnh 4 lo¹i: 1. C¸c thµnh viªn chÝnh thøc gåm cã c¸c doanh nghiÖp ViÖt Nam, héi th¬ng m¹i vµ C«ng ty liªn doanh víi trªn 50% vèn hîp ph¸p ®îc tæ chøc bëi ®¶ng ViÖt Nam, ®îc ®¨ng ký chÝnh thøc vµ ®ang ho¹t ®éng ë ViÖt Nam. 2. C¸c thµnh viªn cña héi bao gåm c¸c doanh nghiÖp th¬ng m¹i níc ngoµi ViÖt Nam liªn doanh chÝnh thøc ®îc ®¨ng ký vµ ®ang ho¹t ®éng ë ViÖt Nam vµ c¸c doanh nghiÖp th¬ng m¹i ViÖt Nam ®· ®îc ®¨ng ký chÝnh thøc vµ ®ang ho¹t ®éng ë níc ngoµi. 3. C¸c Phßng viªn gåm c¸c chuyªn gia ViÖt Nam vµ níc ngoµi vµ nh÷ng tæ chøc cã kh¶ n¨ng ®ãng gãp vµo thµnh tùu môc tiªu cña Phßng. 4. C¸c thµnh viªn danh gi¸ gåm c¸ nh©n víi sù ®ãng gãp ®Æc biÖt vÒ kiÕn thøc cho thµnh tùu vÒ môc tiªu cña Phßng. * §¹i héi ®ång: §¹i héi ®ång lµ c¬ quan cao nhÊt cña Phßng gåm cã c¸c nhµ ®¹i diÖn ®îc uû quyÒn cña c¸c thµnh viªn cña Phßng. Nh÷ng phiªn häp thêng kú cña ®¹i héi ®ång nh»m n©ng cao b¸o c¸o vÒ ho¹t ®éng cña Phßng trong suèt kú tríc, hëng øng nh÷ng ch¬ng tr×nh ho¹t ®éng cña kú sau, quyÕt ®Þnh bÊt cø sù phª duyÖt nµo vÒ quy ®Þnh cña Phßng vµ bÇu chän nh÷ng thµnh viªn cña ban l·nh ®¹o. * Ban l·nh ®¹o: Phßng hiÖn ®ang ho¹t ®éng do ban l·nh ®¹o ®îc bÇu trong kú 1997 2002 gåm cã 50 thµnh viªn. Ban l·nh ®¹o híng dÉn tÊt c¶ c¸c ho¹t ®éng cña Phßng t¹i cuéc häp ®Çu tiªn, ban ®· bÇu chän uû ban thêng trùc vµ uû ban kiÓm so¸t. Mét sè uû ban chuyªn ngµnh ®îc thiÕt lËp víi nhiÒu môc ®Ých kh¸c nhau. Uû ban th¬ng m¹i, c«ng nghiÖp, b¶o hiÓm tµi chÝnh, ng©n hµng, c«ng nghiÖp chÕ biÕn n«ng l©m ng nghiÖp, ph¸t triÓn nguån nh©n lùc du lÞch, c¬ së h¹ tÇng, c¸c doanh nghiÖp võa vµ nhá, tæ chøc th¬ng m¹i thÕ giíi APEC, AFTA … * Uû ban thêng trùc: Sù ho¹t ®éng suèt ngµy ®ªm cña Phßng ®îc chØ dÉn bëi c¸c bé ®ang lµm viÖc t¹i c¬ quan ®Çu n·o cña Phßng ë Hµ Néi vµ c¸c chi nh¸nh ë c¸c trung t©m th¬ng m¹i kh¸c ë ViÖt Nam vµ c¸c níc kh¸c díi sù qu¶n lý cña uû ban thêng 8 trùc cña Phßng, n¨m thµnh viªn cña uû ban thêng trùc lµ chñ tÞch, ba phã chñ tÞch uû viªn qu¶n trÞ vµ tæng th ký ®îc chän tõ ban l·nh ®¹o cña Phßng cho nhiÖm kú 5 n¨m. * Ban t vÊn: Ban t vÊn lµ mét tæ chøc t×nh nguyÖn liªn quan ®Õn Phßng th¬ng m¹i c«ng nghiÖp ViÖt Nam. Ban gåm 10 chuyªn gia ®Çu ngµnh ®îc mêi bëi chñ tÞch cña Phßng ®Ó t vÊn vÒ nh÷ng vÊn ®Ò thuéc vÒ nh÷ng ho¹t ®éng cña Phßng. DÞch vô t vÊn ®îc cung cÊp bëi ban cã liªn quan chÝnh: - Kinh tÕ, th¬ng m¹i vµ chÝnh s¸ch qu¶n lý kinh tÕ vÜ m« vÒ nh÷ng vÊn ®Ò ph¸p lý ®Ó t¹o ra mét m«i trêng ph¸p lý thuËn lîi cho nh÷ng ho¹t ®éng kinh doanh. - C¸c biÖn ph¸p xóc tiÕn ®Ó ph¸t triÓn vµ b¶o vÖ lîi Ých cña céng ®ång th¬ng m¹i ViÖt Nam còng nh nh÷ng doanh nghiÖp níc ngoµi ®ang kinh doanh ë ViÖt Nam. - BiÖn ph¸p hç trî cho viÖc ph¸t triÓn s¶n xuÊt, t¨ng hiÖu qu¶ lao ®éng më réng sù tiªu thô trong níc vµ më ra nh÷ng thÞ trêng míi ë níc ngoµi. * Gi¶i quyÕt tranh chÊp: Trung t©m (gi¶i quyÕt hoµ gi¶i tranh chÊp) quèc tÕ ViÖt Nam lµ mét tæ chøc phi ChÝnh phñ cã quan hÖ víi Phßng th¬ng m¹i vµ c«ng nghiÖp ViÖt Nam. Môc ®Ých chÝnh cña trung t©m lµ cung cÊp c¸c dÞch vô gi¶i quyÕt tranh chÊp gi÷a hai bªn vÒ c¸c ®¶ng cã mèi quan hÖ víi th¬ng m¹i vÒ kinh tÕ trong vµ ngoµi níc. VIAC ®îc thiÕt lËp n¨m 1993 bëi sù kÕt hîp cña hai uû ban hoµ gi¶i lµ uû ban hoµ gi¶i ngo¹i th¬ng ViÖt Nam (®îc thiÕt lËp n¨m 1963) vµ uû ban hoµ gi¶i h¶i qu©n ViÖt Nam (®îc thµnh lËp 1964). VIAC gi¶i quyÕt tranh chÊp hay hoµ gi¶i nh÷ng tranh chÊp dùa trªn nh÷ng nguyªn t¾c cña trung t©m mµ nh÷ng ®¶ng tranh chÊp. VIAC ph¸t triÓn hîp t¸c víi nhiÒu tæ chøc hoµ gi¶i hµng ®Çu trªn thÕ giíi. VIAC cung cÊp dÞch vô th«ng tin, tæ chøc héi th¶o, héi nghÞ vµ c¸c kho¸ ®µo t¹o cã liªn quan ®Õn hoµ gi¶i. 9 PhÇn II: Thùc tr¹ng ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh, nh÷ng kÕt qu¶ ®¹t ®îc, nh÷ng h¹n chÕ trong qu¶n lý kinh doanh vµ nguyªn nh©n. I. Thùc tr¹ng ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cã ¶nh hëng ®Õn ho¹t ®éng cña Phßng. N¨m 2001 ®¸nh dÊu mét bíc tiÕn quan träng trong viÖc thùc hiÖn kÕ ho¹ch ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi trong chiÕn lîc ph¸t triÓn n¨m n¨m giai ®o¹n 2001 - 2005. Theo íc tÝnh s¬ bé tæng s¶n phÈm trong níc 9 th¸ng ®Çu n¨m 2001 t¨ng 7% so víi cïng kú n¨m 2000, trong ®ã khu vùc n«ng l©m nghiÖp vµ thuû s¶n t¨ng 2,2% khu vùc c«ng nghiÖp vµ x©y dùng t¨ng 10,7%, khu vùc dÞch vô t¨ng 6,6%. Tèc ®é tæng s¶n phÈm trong níc 9 th¸ng n¨m 2001 tuy thÊp h¬n môc tiªu ®Ò ra cho c¶ n¨m 7,5 % nhng vÉn cao h¬n tèc ®é t¨ng trëng 6,4% cña 9 th¸ng ®Çu n¨m 2000. Tèc ®é t¨ng cña khu c«ng nghiÖp vµ x©y dùng còng nh cña khu dÞch vô ®Òu t¨ng t¬ng ®èi cao ®· gãp phÇn n©ng cao tèc ®é t¨ng trëng kinh tÕ 9 th¸ng n¨m 2001. Trong 7% t¨ng trëng, khu vùc c«ng nghiÖp vµ x©y dùng ®ãng gãp 3,8%, khu vùc dÞch vô ®ãng gãp 2,7%, khu vùc n«ng l©m nghiÖp vµ thuû s¶n ®ãng gãp 0,5%. Tõ cuèi th¸ng chÝn ®Õn nay, riªng ngµnh thuû s¶n ®ang gÆp mét sè khã kh¨n lín, næi bËt lµ nhiÒu vïng nu«i t«m träng ®iÓm x¶y ra t×nh tr¹ng t«m bÞ dÞch bÖnh nÆng, gi¸ thuû s¶n s¶n xuÊt sang Mü, EU vµ NhËt B¶n ®Òu gi¶m râ rÖt. C¸ basa xuÊt khÈu sang Mü gi¶m 50%. Nh vËy, s¶n lîng khai th¸c vµ nu«i trång c¶ n¨m cã thÓ chØ ®¹t kho¶ng 2,3 triÖu tÊn b»ng 4,1% so víi n¨m 2001, trong ®ã c¸ 1,7 triÖu tÊn, t¨ng 2,4%, t«m 240 ngh×n tÊn t¨ng 25,6%. XÐt vÒ tõng ngµnh trong s¶n xuÊt c«ng nghiÖp th× khu vùc ngoµi quèc doanh cã nhÞp ®é t¨ng trëng cao nhÊt, t¨ng 22%. Khu vùc ngoµi quèc doanh t¨ng nhanh chñ yÕu do t¨ng thªm n¨ng lùc s¶n xuÊt cña c¸c doanh nghiÖp míi ra ®êi tõ n¨m 2000 ®Õn nay vµ sù nh¹y c¶m t×m kiÕm thÞ trêng xuÊt khÈu cña mét sè doanh nghiÖp trong khu vùc nµy. Khu vùc cã vèn ®Çu t níc ngoµi gi¶m nhÞp ®é t¨ng trëng xuèng cßn 10,1%. Møc t¨ng cña khu vùc doanh nghiÖp níc ngoµi kh«ng ®ñ bï l¹i cho khu vùc cã vèn ®Çu t níc ngoµi nªn trÞ gi¸ s¶n xuÊt toµn ngµnh c«ng nghiÖp th¸ng 10 chØ t¨ng 12,6%, ngoµi quèc doanh t¨ng 19,7% khu vùc cã vèn ®Çu t níc ngoµi t¨ng 13,4%. Trong khu vùc ®Çu t thÞ trêng níc ngoµi tõ ®Çu n¨m ®Õn ngµy 19/10/2001 ®· cÊp phÐp cho 368 dù ¸n víi tæng sè vèn ®¨ng ký 1990, 2 triÖu USD, t¨ng 34,3% vÒ sè dù ¸n vµ t¨ng 19,3% vÒ sè vèn ®¨ng ký so víi cïng kú n¨m 2001. C¸c dù ¸n ®îc cÊp giÊy phÐp trong 10 th¸ng ®Çu n¨m 2001 tËp trung chñ yÕu vµo ngµnh c«ng nghiÖp víi 294 dù ¸n vµ 1642,7 triÖu USD chiÕm gÇn 80% vÒ sè dù ¸n vµ 82,5% vÒ sè vèn ®¨ng ký. TiÕp ®Õn lµ ngµnh giao th«ng vËn t¶i, bu ®iÖn 10 cã 3 dù ¸n víi sè vèn ®¨ng ký 320,9 triÖu USD chiÕm 11,6% tæng sè vèn ®¨ng ký. VÒ ph©n bæ ®Þa lý c¸c dù ¸n ®îc cÊp giÊy phÐp tËp trung chñ yÕu vµo c¸c tØnh vµ thµnh phè thuéc vïng ®«ng nam bé: TP Hå ChÝ Minh 139 dù ¸n víi sè vèn 499,8 triÖu USD, B×nh D¬ng 87 dù ¸n víi 150,5 triÖu USD, §ång Nai 27 dù ¸n víi 129 triÖu USD, Bµ RÞa Vòng Tµu 4 dù ¸n víi 834,8 triÖu USD, TP Hµ Néi cã 28 dù ¸n víi sè vèn ®¨ng ký 158,9 triÖu USD. Kim ng¹ch xuÊt khÈu 10 th¸ng n¨m 2001 íc tÝnh ®¹t 12710 triÖu USD, t¨ng 7,3% so víi cïng kú n¨m ngo¸i trong ®ã khu vùc kinh tÕ trong níc xuÊt khÈu 6960 triÖu USD, t¨ng 10,7%, khu vùc cã vèn ®Çu t níc ngoµi (kÓ c¶ dÇu th«) 5750 triÖu USD, t¨ng 3,3%. Trong 10 th¸ng qua do gi¸ xuÊt khÈu nhiÒu mÆt hµng gi¶m sót hoÆc ë møc thÊp, thÞ trêng xuÊt khÈu cña 10 mÆt hµng trong sè 10 mÆt hµng chñ yÕu ®· thÊp h¬n cïng kú n¨m 2000. Kim ng¹ch xuÊt khÈu 10 th¸ng ®¹t 12988 triÖu USD t¨ng 2,8% so víi cïng kú n¨m 2000 trong ®ã khu vùc kinh tÕ trong níc nhËp khÈu 9107 triÖu USD t¨ng 0,3%, khu vùc cã vèn ®Çu t níc ngoµi 3881 triÖu USD, t¨ng 9,1% íc tÝnh c¶ n¨m 2001 kim ng¹ch xuÊt khÈu ®¹t 16 tû USD, t¨ng 2,3% so víi n¨m 2000, trong ®ã khu vùc kinh tÕ tæng níc nhËp khÈu 11350 triÖu USD, t¨ng 0,6% khu vùc cã vèn ®Çu t níc ngoµi 4650 triÖu USD, t¨ng 6,8%. NhËp siªu 10 th¸ng 278 triÖu USD b»ng 2,2% kim ng¹ch xuÊt khÈu trong ®ã khu vùc kinh tÕ trong níc nhËp siªu 2147 triÖu USD, khu vùc cã vèn ®Çu t níc ngoµi xuÊt siªu 1869 triÖu USD. Do t×nh h×nh kinh tÕ t¨ng trëng vµ c«ng t¸c thu cã tiÕn bé nªn tæng thu ng©n s¸ch Nhµ níc 9 th¸ng íc tÝnh ®¹t 85,3% dù to¸n c¶ n¨m. Trong tæng thu cã mét sè kho¶n ®· vît møc dù to¸n c¶ n¨m nh thu tõ nhiªn liÖu dÇu khÝ ®¹t 104,9% thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng hµng nhËp khÈu t¨ng 111,4% nhiÒu kho¶n thu lín còng ®¹t møc cao so víi dù to¸n c¶ n¨m: thuÕ xuÊt khÈu, nhËp khÈu ®¹t 82,2% thu tõ kinh tÕ quèc doanh ®¹t 73,5% thuÕ c«ng th¬ng nghiÖp vµ dÞch vô ngoµi quèc doanh ®¹t 73,1% tæng chi ng©n s¸ch Nhµ níc 9 th¸ng íc tÝnh ®¹t 70,6% dù to¸n c¶ n¨m, trong ®ã chi ®Çu t ph¸t triÓn ®¹t 66,8% chi thêng xuyªn ®¹t 75,1% chi tr¶ nî vµ viÖn trî ®¹t 71,1% II. Nh÷ng diÔn biÕn míi trong n¨m 2001 vµ nhËn ®Þnh vÒ kinh tÕ x· héi t¸c ®éng ®Õn ho¹t ®éng cña Phßng (trung t©m th«ng tin kinh tÕ) NÒn kinh tÕ ViÖt Nam n¨m 2001 ®· cã nh÷ng dÊu hiÖu chuyÓn biÕn tÝch cùc, cã ®µ t¨ng trëng æn ®Þnh, kinh tÕ ph¸t triÓn theo bÒ réng h¬n lµ theo chiÒu s©u, mét sè ngµnh cßn cha cã sù ph¸t triÓn bÒn v÷ng vµ bÞ phô thuéc nhiÒu vµo yÕu tè bªn ngoµi nªn vÉn ph¶i cã sù hç trî tõ ph¸i Nhµ níc, vÝ dô nh lóa g¹o, cµ phª. Nhng xÐt vÒ l©u dµi, nÒn kinh tÕ kh«ng thÓ tr«ng ®îi vµo sù chuyÓn dÞch c¬ 11 cÊu kinh tÕ vµ chuyÓn híng ph¸t triÓn theo chiÒu s©u ®Ó ®¹t ®îc sù ph¸t triÓn bÒn v÷ng. NÒn kinh tÕ ViÖt Nam chÞu ¶nh hëng cña kinh tÕ thÕ giíi nªn viÖc kinh tÕ NhËt B¶n vµ Mü cã dÊu hiÖu suy tho¸i t¸c ®éng m¹nh ®Õn thÞ trêng xuÊt khÈu cña ViÖt Nam. C¸c mÆt hµng xuÊt khÈu chñ lùc cña ViÖt Nam nh giµy dÐp, may mÆc, n«ng s¶n ®Òu bÞ ¶nh hëng t¹i c¸c thÞ trêng truyÒn thèng nh EU, Trung §«ng, Philipin, … VÒ mÆt thuËn lîi ph¶i nãi ®Õn viÖc quèc héi míi th«ng qua hiÖp ®Þnh th¬ng m¹i song ph¬ng ViÖt - Mü. HiÖp ®Þnh ®· t¹o thªm nhiÒu c¬ héi kinh doanh cho c¸c doanh nghiÖp ViÖt Nam vµ Mü. C¸c doanh nghiÖp ViÖt Nam cã c¬ héi th©m nhËp mét c¸ch thuËn lîi h¬n thÞ trêng Mü, ®ång thêi nÒn kinh tÕ ViÖt Nam cã kh¶ n¨ng thu hót nhiÒu h¬n n÷a nguån vèn ®Çu t tõ Mü. §ång thêi ChÝnh phñ Mü còng dù kiÕn sÏ viÖn trî cho ViÖt Nam ®Ó thùc hiÖn hiÖp ®Þnh th¬ng m¹i song ph¬ng ViÖt - Mü, nh hç trî c¸c ho¹t ®éng giíi thiÖu phæ biÕn th«ng tin vÒ néi dung hiÖp ®Þnh, c¸c vÊn ®Ò ph¸p lý vµ kinh tÕ luËt ph¸p hay n¶y sinh trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn hiÖp ®Þnh, nghiªn cøu kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña doanh nghiÖp ViÖt Nam … ChÝnh phñ ViÖt Nam còng võa ký mét lo¹t c¸c th¶o thuËn hîp t¸c kinh tÕ x· héi víi c¸c níc B¾c ¢u, theo ®ã c¸c níc nµy sÏ tiÕp tôc hç trî cho ViÖt Nam b»ng c¸c h×nh thøc kh¸c nhau nh viÖn trî kh«ng hoµn l¹i, cho vay u ®·i, chuyÓn giao c«ng nghÖ, hç trî kü thuËt … ViÖt Nam còng ®ang ®èi phã víi ChÝnh phñ NhËt B¶n vÒ viÖc duy tr× møc viÖn trî cho ViÖt Nam nh cò. Quan hÖ víi níc kh¸c còng ®ang diÔn biÕn tèt ®Ñp vµ cã triÓn väng ph¸t triÓn tiÕp vÒ kinh tÕ x· héi, khoa häc vµ c«ng nghiÖp. Mét trong nh÷ng d¸u hiÖu tèt ®Ñp kh¸c lµ ViÖt Nam ®ang tÝch cùc xóc tiÕn viÖc gia nhËp WTO. ¤ng Mike Moore, Tæng gi¸m ®èc WTO ®· sang th¨m ViÖt Nam tuÇn 26/11 - 3/12/2001. ViÖt Nam dù kiÕn sÏ hoµn thµnh tµi liÖu tr¶ lêi c©u hái cña c¸c níc thµnh viªn trong n¨m 2001. ViÖc tham gia WTO sÏ t¹o ra rÊt nhiÒu c¬ héi kinh doanh cho doanh nghiÖp ViÖt Nam nhng ®ång thêi còng sÏ ®Æt ra rÊt nhiÒu th¸ch thøc ph¶i vît qua. NÕu kh«ng cã nh÷ng bíc chuÈn bÞ tõ b©y giê, doanh nghiÖp ViÖt Nam sÏ gÆp trë ng¹i lín trong qu¸ tr×nh héi nhËp vµ sÏ ph¶i ®èi mÆt víi c¹nh tranh gay g¾t tõ bªn ngoµi. III. KÕt qu¶ c«ng t¸c ®· ®¹t ®îc trong n¨m 2001. 1. KÕ ho¹ch ho¹t ®éng n¨m 2001 vµ kÕt qu¶ thùc hiÖn: * C«ng t¸c chuyªn m«n: - Xóc tiÕn th¬ng m¹i: 12 §· hoµn thiÖn hå s¬ thÞ trêng cña 33 níc vµ khu vùc kinh tÕ träng ®iÓm nh Mü, NhËt B¶n, Trung Quèc, Nga, EU, Hµn Quèc … C¸c hå s¬ nµy ® îc liªn tôc cËp nhËt ®Ó cã th«ng tin míi nhÊt. §Æc biÖt trung t©m ®· chñ ®éng ®i vµo chiÒu s©u, khai th¸c th«ng tin chuyÓn ngµnh cô thÓ ®Ó cung cÊp ®ùoc th«ng tin h÷u Ých h¬n cho doanh nghiÖp. Hå s¬ thÞ trêng Mü ®îc chó träng trong bèi c¶nh quèc héi võa th«ng qua hiÖp ®Þnh th¬ng m¹i song ph¬ng víi Mü. Trung t©m ®ang hoµn thiÖn bé hå s¬ th«ng tin liªn quan ®Õn mÆt hµng thuû s¶n xuÊt khÈu sang Mü lµm c¬ së ®Ó th¨m dß ý kiÕn doanh nghiÖp. Trªn c¬ së ®ã sÏ tiÕp tôc lµm hå s¬ cña mét sè mÆt hµng xuÊt khÈu träng ®iÓm theo tõng thÞ trêng. Mét sè tin tøc kinh tÕ x· héi næi bËt cña ViÖt Nam ¶nh hëng ®Õn ho¹t ®éng cña doanh nghiÖp còng liªn tôc ®îc ®ua trªn trang web cña VCCI ®Ó doanh nghiÖp cã ®iÒu kiÖn theo dâi tin tøc mét c¸ch tæng hîp. Trao ®æi th«ng tin vãi c¸c doanh nghiÖp qua c¸c ph¬ng tiÖn th«ng tin kÓ c¶ Internet, ®a th«ng tin miÔn phÝ vÒ mua b¸n cña c¸c doanh nghiÖp lªn m¹ng vcci.com.vn. Ngµy cµng cã nhiÒu doanh nghiÖp ViÖt Nam vµ níc ngoµi yªu cÇu VCCI ®a th«ng tin mua b¸n lªn m¹ng vµ cã nhiÒu doanh nghiÖp nhê ®ã ®· t×m ®îc ®èi t¸c ®Ó tiÕn hµnh ®èi phã vµ ký kÕt hîp ®ång. M¹ng Lan VCCI: §· tiÕn hµnh kh¶o s¸t vµ ®èi phã víi ®èi t¸c ®Ó l¾p ®Æt m¹ng VCCI - Internet nh»m tiÕn tíi thµnh lËp VCCI. Hai bªn ®· ký kÕt hîp ®ång vµ dù kiÕn m¹ng Lan cña VCCI sÏ triÓn khai vµ hoµn thiÖn trong n¨m 2001. - T vÊn vµ hç trî doanh nghiÖp: §· phèi hîp víi héi viªn vµ ®µo t¹o ®a danh s¸ch héi viªn VCCI lªn m¹ng Internet. X©y dùng gÇn 200 trang web cho c¸c doanh nghiÖp ViÖt Nam ®Ó c¸c doanh nghiÖp cã thÓ tù giíi thiÖu trªn Internet. Cung cÊp th«ng tin kinh tÕ c¬ b¶n cho c¸c héi viªn miÔn phÝ. Trong ®ã cã môc chuyªn ®Ò vÒ c¸c vÊn ®Ò kinh tÕ thêi sù. Tæ chøc héi th¶o giíi thiÖu trang web VCCI vµ SMENET cho 70 ®¹i biÓu tham dù. C¶i t¹o trang web dµnh cho c¸c doanh nghiÖp nhë vµ võa SMENET.com.vn, th«ng qua ®ã cung cÊp c¸c lo¹i dÞch vô nh sau: t vÊn ph¸p lý miÔn phÝ, t vÊn khëi sù vµ ph¸t triÓn doanh nghiÖp miÔn phÝ, cung cÊp ®êng dÉn ®Ó doanh nghiÖp cã thÓ truy cËp ®îc th«ng tin vÒ ph¸p lý, ng©n hµng, h¶i quan, thèng kª, xuÊt nhËp khÈu … 13 Tæ chøc giíi thiÖu vÒ web vcci.com.vn vµ smenet.com.vn cho gÇn 200 doanh nghiÖp TP Hå ChÝ Minh ngµy 23/11/2001. - ThiÕt kÕ trang web: Trung t©m th«ng tin ®· thiÕt kÕ trang web cho c¸c ®¬n vÞ kh¸c cña VCCI: C«ng ty xuÊt nhËp khÈu kü thuËt, C«ng ty b¶o hé së h÷u trÝ tuÖ, dù ¸n s¸ng kiÕn liªn kÕt doanh nghiÖp ngµnh da giµy, dù ¸n khëi sù vµ ph¸t triÓn doanh nghiÖp. Trung t©m ®ang xóc tiÕn viÖc thiÕt kÕ trang web cho chi nh¸nh VCCI TP Hå ChÝ Minh. Trung t©m ®èi phã viÖc n©ng cÊp website cña dù ¸n vµ ph¸t triÓn doanh nghiÖp (SIYB) §ang ®èi phã víi UBND tØnh NghÖ An vÒ viÖc thiÕt kÕ trang web cho c¸c doanh nghiÖp cña tØnh. - Më réng hîp t¸c: Thùc hiÖn liªn kÕt víi c¸c trang web cña c¸c bé ngµnh, ®Þa ph¬ng liªn quan cña ViÖt Nam. Liªn kÕt víi c¸c trang web cña CCI trong khu vùc vµ trªn thÕ giíi, c¸c tæ chøc xóc tiÕn vµ ph¸t triÓn th¬ng m¹i quèc tÕ kh¸c. Trong khu«n khæ hîp t¸c víi ban qu¶n lý khu c«ng nghiÖp Dung quÊt ®· tæ chøc ®oµn kh¶o s¸t kinh ngiÖm x©y dùng khu vµ khu ®« thÞ ë Th¸i Lan. Trung t©m ®ang xóc tiÕn ®èi phã víi mét sè ®èi t¸c níc ngoµi ®Ó cã thÓ cung cÊp mét sè dÞch vô míi cho héi viªn, hç trî vµ xóc tiÕn th¬ng m¹i. C¸c c«ng viÖc kh¸c: - Tham gia dù ¸n: Trung t©m ®· tham gia dù ¸n TAF, ®Ò ¸n chung cña c¬ quan còng nh c¸c ®¬n vÞ kh¸c theo sù ph©n c«ng cña ban thêng trùc ®Ó n©ng cao tr×nh ®é chuyªn m«n gãp phÇn vµo sù ph¸t triÓn chung. - §a truyÒn thèng: §Ó cã tµi liÖu tuyªn truyÒn th«ng tin cho c¸c doanh nghiÖp, trung t©m ®· in vµ ph¸t hµnh mét sè Ên phÈm ®Ó cung cÊp th«ng tin cho c¸c doanh nghiÖp: BiÓu thuÕ AFTA, xuÊt khÈu sang thÞ trêng Mü. Biªn tËp vµ ph¸t hµnh ®Üa CD - ROM cho dù ¸n s¸ng kiÕn liªn kÕt doanh nghiÖp VBLI. 2. Nh÷ng ho¹t ®éng ®îc ®iÒu chØnh bæ sung: HiÖp ®Þnh th¬ng m¹i song ph¬ng ViÖt Mü ®îc quèc héi th«ng qua ®· t¹o ra nh÷ng c¬ héi kinh doanh míi cho doanh nghiÖp ViÖt Nam víi thÞ trêng ®µy tiÒm n¨ng. Nh÷ng vÊn ®Ò ®ang ®îc quan t©m lµ nh÷ng mÆt hµng xuÊt khÈu chñ 14 yÕu cña ViÖt Nam nh h¶i s¶n, may mÆc, giµy dÐp … §Ó ®¸p øng nhu cÇu míi n¶y sinh, trung t©m th«ng tin triÓn khai thö nghiÖm trªn VCCI web hå s¬ thÞ tr êng Mü (chi tiÕt), biÓu thuÕ xuÊt khÈu thuû s¶n sang Mü, thèng kª chi tiÕt theo th¸ng n¨m xuÊt nhËp khÈu ViÖt Mü tõ n¨m 1999 ®Õn th¸ng 8 n¨m 2001, thèng kª xuÊt nhËp khÈu cña Mü n¨m 1999 - 2001, mét sè vÊn ®Ò thêng gÆp trong xuÊt khÈu thuû s¶n sang Mü. 3. NhËn ®Þnh vµ ®¸nh gi¸ kÕt qu¶ trong n¨m 2001. Trong n¨m 2001, trung t©m ®· hoµn thµnh tèt mäi nhiÖm vô chung cña c¬ quan vµ c¸c nhiÖm vô kh¸c ®îc ban thêng trùc chØ ®Þnh. C¸c ho¹t ®éng xóc tiÕn th¬ng m¹i t vÊn vµ hç trî doanh nghiÖp, më réng hîp t¸c quèc tÕ, x©y dùng c¬ së h¹ tÇng cho Phßng th¬ng m¹i vµ c«ng nghiÖp ViÖt Nam, in Ên phÈm, tæ chøc ®µo t¹o … Mäi ho¹t ®éng xóc tiÕn ®îc tæ chøc trªn nguyªn t¾c hiÖu qu¶, thiÕt thùc vµ tiÕt kiÖm. Víi c¸c ho¹t ®éng trªn c¶ níc, Phßng ®· th©u tãm (qu¶n lý) hÇu hÕt c¸c hiÖp héi chuyª ngµnh ViÖt Nam, liªn hiÖp vµ c¸c nhãm kinh doanh níc ngoµi. Ngoµi viÖc n¨ng ®éng trong c¸c tæ chøc xóc tiÕn th¬ng m¹i trong vµ ngoµi níc nh Phßng th¬ng m¹i quèc tÕ, liªn ®oµn Phßng th¬ng m¹i c«ng nghiÖp Ch©u ¸ Th¸i B×nh D¬ng, Phßng th¬ng m¹i ASEAN … Phßng ®· ®ång tµi trî mét vµi viÖc xóc tiÕn th¬ng m¹i song ph¬ng. Phßng duy tr× mèi quan hÖ c«ng viÖc tèt víi hîp t¸c th¬ng m¹i quèc tÕ (IIC) ch¬ng tr×nh ph¸t triÓn liªn hiÖp quèc (UNDP), tæ chøc c«ng nghiÖp liªn hiÖp quèc UNIDO, tæ chøc lao ®éng quèc tÕ (ILO), ESCAP, UNCTAD … héi ®ång Ch©u ©u còng nh viªn tµi ChÝnh quèc tÕ nh ng©n hµng thÕ giíi IMF, ng©n hµng ph¸t triÓn Ch©u ¸ (ADB) vµ IFC … Phßng còng ®ang giíi thiÖu c¸c chñ doanh nghiÖp ViÖt Nam trong c¸c ho¹t ®éng ®îc tæ chøc bëi tæ chøc lao ®éng quèc tÕ (ILO) vµ tæ chøc c¸c chñ doanh nghiÖp quèc tÕ. Ngoµi ra trung t©m còng ®· chñ ®éng triÓn khai mét sè c«ng viÖc kh¸c ®Ó t¹o quü phôc vô nhu cÇu ph¸t triÓn vµ ®Çu t cña trung t©m c¸n bé. Trung t©m ®· tham gia tÝch cùc c¸c kho¸ häc ®µo t¹o vµ líp häc do Phßng th¬ng m¹i vµ c«ng nghiÖp ViÖt Nam tæ chøc ®Ó n©ng cao tr×nh ®é nghiÖp vô vµ ngo¹i ng÷. 4. H¹n chÕ ¸ch t¾c trong qu¶n lý vµ nguyªn nh©n. Phßng cha giíi thiÖu hÕt víi c¸c chñ doanh nghiÖp ViÖt Nam trong c¬ chÕ t vÊn ®a ph¬ng mang tÝnh quèc gia, cha thóc ®Èy m¹nh sù hîp t¸c vµ tham vÊn víi c¸c «ng chñ ®¹i diÖn vµ ChÝnh phñ cha t¹o hÕt ®îc m«i trêng lao ®éng cho viÖc ph¸t triÓn c¸c doanh nghiÖp, c¸c quan ®iÓm ph¶n ¸nh. Do hiÖp ®Þnh th¬ng m¹i ViÖt Mü míi ®a th«ng qua cho nªn m«i trêng kinh doanh còng cã sù thay ®æi trong cËp nhËt th«ng tin vÒ xuÊt khÈu, c¸c biÓu 15 tax xuÊt nhËp khÈu, h¶i quan, c¸c buæi nãi chuyÖn vµ héi th¶o vÒ c¸c vÊn ®Ò ng©n hµng, tµi ChÝnh, ®Çu t FDI … cßn cha ®îc thêng xuyªn. ViÖc th«ng tin ®Õn c¸c doanh nghiÖp cßn nhiÒu h¹n chÕ nªn c¸c doanh nghiÖp khã kh¨n trong viÖc t×m hiÓu thÞ trêng quèc tÕ. Còng do mét sè c¸c doanh nghiÖp kinh doanh võa vµ nhá ph¹m vi kinh doanh cha lín, viÖc tiÕp cËn thÞ trêng trong níc còng nh quèc tÕ kh«ng ®îc ®Çy ®ñ. H¬n na, v× nÒn kinh tÕ níc ta chØ ®i tõ nÒn kinh tÕ kÕ ho¹ch ho¸ tËp trung nay chuyÓn sang nÒn kinh tÕ thÞ trêng còng g©y nhiÒu khã kh¨n. Mét trong nh÷ng lý do ®ã lµ do sù chuyÓn ®æi nh vËy nªn vÒ tr×nh ®é chuyªn m«n còng nh kinh nghiÖm qu¶n lý cßn cha ®¸p øng ngay ®îc víi thÞ trêng, søc c¹nh tranh cha cao, viÖc øng dông m¸y mãc thiÕt bÞ, c«ng nghÖ míi vµo qu¶n lý kinh doanh cßn nhiÒu h¹n chÕ vµ hÇu hÕt c¸c doanh nghiÖp ®Òu th©m nhËp thÞ trêng mét c¸ch nãng véi doanh nghiÖp nµo còng muèn s¶n phÈm cña m×nh ®îc ®a ra thÞ trêng mét c¸ch nhanh chãng nªn kh«ng quan t©m ®Õn viÖc cËp nhËt th«ng tin. Trªn ®©y lµ mét trong nh÷ng nguyªn nh©n c¬ b¶n dÉn ®Õn mét sè ¸ch t¾c nhá trong qu¶n lý chung cña Phßng ®èi víi c¸c doanh nghiÖp tham gia kinh doanh. 16 PhÇn III: Nh÷ng gi¶i ph¸p vµ kiÕn nghÞ gi¶i quyÕt c¸c ¸ch t¾c ph¸t sinh I. C¸c gi¶i ph¸p Cã ChÝnh s¸ch qu¶n lý kinh tÕ vÜ m« vµ nh÷ng vÊn ®Ò qu¶n lý ®Ó t¹o ra mét m«i trêng ph¸p lý thuËn lîi cho c¸c ho¹t ®éng kinh doanh. - C¸c biÖn ph¸p xóc tiÕn ®Ó ph¸t triÓn vµ b¶o vÖ lîi Ých cña céng ®ång. - Th«ng tin liªn tôc cho c¸c thµnh viªn cña Phßng vÒ yªu cÇu vµ ®iÒu kiÖn thÞ trêng còng nh thñ tôc h¶i quan vµ luËt lÖ xuÊt khÈu ®ang ¸p dông ë níc ngoµi. Th«ng b¸o nh÷ng ®iÒu kiÖn vµ nh÷ng yªu cÇu cña thÞ trêng trong vµ ngoµi níc, c¸c c¬ héi lµm kinh doanh víi c¸c ®èi t¸c cã tiÒm n¨ng, kinh nghiÖm lµm giµu. - Phßng tæ chøc c¸c buæi héi th¶o vµ nãi chuyÖn víi c¸c tæ chøc trong vµ ngoµi níc vÒ c¸c chñ ®Ò ®îc thu thËp nh vÒ ng©n hµng, tµi ChÝnh, ®Çu t FDI, th¬ng m¹i, nh÷ng vÊn ®Ò qu¶n lý vµ ph¸p lý, c«ng nghÖ … §Ó t¹o ® îc c¬ héi tèt cho c¸c nhµ kinh doanh ViÖt Nam vµ níc ngoµi lÜnh héi nh÷ng kinh nghiÖm cña c¸c chuyªn gia ®Çu ngµnh trong c¸c lÜnh vùc cã liªn quan. - Ph¸t triÓn Phßng thµnh mét trung t©m lín m¹nh h¬n n÷a trªn toµn cÇu. Thùc hiÖn ChÝnh s¸ch hÖ thèng th«ng tin réng kh¾p quèc gia nh mét ®éng c¬ thóc ®Èy nÒn kinh tÕ th«ng tin. T¨ng cêng tiÒm n¨ng cña mçi c¸ nh©n nh kÜ n¨ng, sô s¸ng t¹o vµ kiÕn thøc. Còng nh gióp cho c¸c doanh nghiÖp cã nh÷ng gi¶i ph¸p cô thÓ trong viÖc thùc hiÖn c¸ch thøc x©m nhËp thÞ trêng. Doanh nghiÖp cÇn thËn träng trong viÖc qu¶n lý kinh doanh cña m×nh. II. Nh÷ng môc tiªu c«ng t¸c ®Æt ra trong n¨m 2002 vµ gi¶i ph¸p tæ chøc triÓn khai 1. VÒ c«ng t¸c chuyªn m«n: * Xóc tiÕn th¬ng m¹i: - TiÕp tôc hoµn thiÖn hå s¬ thÞ trêng cña cña c¸c thÞ trêng trong ®iÓm, nh÷ng ®i s©u vµo c¸c th«ng tin cô thÓ. Sau hå s¬ vÒ mÆt hµng thuû s¶n sang thÞ trêng Mü, trung t©m dù kiÕn thu thËp vµ cung cÊp cho c¸c doanh nghiÖp c¸c th«ng tin chuyªn ngµnh kh¸c, chñ yÕu lµ c¸c mÆt hµng xuÊt khÈu chñ ®¹o cña ViÖt Nam, nh may mÆc hay giµy dÐp. TiÕp tôc ®a tin tøc kinh tÕ x· héi næi bËt cña ViÖt Nam ¶nh hëng ®Õn ho¹t ®éng cña doanh nghiÖp trªn trang web cña VCCI ®Ó doanh nghiÖp cã ®iÒu kiÖn theo dâi tin tøc mét c¸ch tæng hîp. 17 - Trao ®æi th«ng tin víi c¸c doanh nghiÖp qua c¸c ph¬ng tiÖn th«ng tin kÓ c¶ Internet ®a th«ng tin miÔn phÝ vÒ mua b¸n cña c¸c doanh nghiÖp lªn m¹ng vcci.com.vn. C¸c ho¹t ®éng nµy sÏ ®îc duy tr× nhê ng©n s¸ch ho¹t ®éng chung cña Phßng th¬ng m¹i vµ c«ng nghiÖp ViÖt Nam. * M¹ng Lan VCCI: SÏ tiÕp tôc triÓn khai c¸c øng dông kh¸c trªn m¹ng Lan cña VCCI, nh email hay web néi bé … Nguån kinh phÝ do ng©n s¸ch Phßng th ¬ng m¹i vµ c«ng nghiÖp ViÖt Nam cÊp. * T vÊn vµ hç trî doanh nghiÖp: - TiÕp tôc x©y dùng c¸c trang web riªng cho c¸c doanh nghiÖp ViÖt Nam ®Ó c¸c doanh nghiÖp cã thÓ tù giíi thiÖu trªn Internet. - Cung cÊp th«ng tin kinh tÕ c¬ b¶n cho c¸c héi viªn miÔn phÝ. - Tæ chøc hai cuéc héi th¶o giíi thiÖu vÒ c¸c øng dông c«ng nghÖ th«ng tin cho c¸c doanh nghiÖp võa vµ nhá. - Duy tr× trang web dµnh cho c¸c doanh nghiÖp nhá vµ võa smenet.com.vn Kinh phÝ cho c¸c ho¹t ®éng nµy dù kiÕn lÊy tõ c¸c ho¹t ®éng hîp t¸c víi c¸c ®èi t¸c trong vµ ngoµi níc. ThiÕt kÕ trang web - N©ng cÊp website cña dù ¸n khëi sù vµ ph¸t triÓn doanh nghiÖp (SIYB). * Më réng hîp t¸c: - TiÕp tôc thùc hiÖn liªn kÕt víi c¸c trang web cña c¸c bé ngµnh, ®Þa ph¬ng liªn quan cña ViÖt Nam. - Më réng liªn kÕt víi c¸c trang cña VCCI trong khu vùc vµ thÕ giíi c¸c tæ chøc xóc tiÕn vµ ph¸t triÓn th¬ng m¹i quèc tÕ kh¸c. - Trong khu«n khæ hîp t¸c víi ban qu¶n lý khu c«ng nghiÖp Dung quÊt tæ chøc c¸c ho¹t ®éng giíi thiÖu vµ kªu gäi ®Çu t vµo khu c«ng nghiÖp nµy nh tæ chøc héi th¶o, tæ chøc ®oµn ®i níc ngoµi giíi thiÖu tiÒm n¨ng ®Çu t vµo khu c«ng nghiÖp nµy … - Trung t©m tiÕp tôc ®èi phã víi mét sè ®èi t¸c níc ngoµi ®Ó cã thÓ cung cÊp mét sè dÞch vô míi cho héi viªn, hç trî vµ xóc tiÕn th¬ng m¹i. Kinh phÝ cho c¸c ho¹t ®éng nµy dù kiÕn lÊy tõ kinh phÝ ho¹t ®éng cña trung t©m th«ng tin, kinh phÝ xóc tiÕn ®Çu t cña chi phi hoa hång qua m«i giíi dÞch vô. 2. Vµ c«ng viÖc kh¸c: 18 * In Ên: Trung t©m dù kiÕn xuÊt b¶n mét sè Ên phÈm nh danh b¹ héi viªn Phßng th¬ng m¹i vµ c«ng nghiÖp ViÖt Nam, s¸ch híng dÉn xuÊt khÈu thuû s¶n sang thÞ trêng Mü, s¸ch híng dÉn vÒ hiÖp ®Þnh th¬ng m¹i ViÖt - Mü - Hoa Kú … * §µo t¹o: - Tæ chøc híng dÉn vÒ c¸c øng dông c«ng nghÖ th«ng tin vµ øng dông trªn m¹ng Lan cho c¸n bé Phßng th¬ng m¹i vµ c«ng nghiÖp ViÖt Nam. Nguån kinh phÝ lÊy tõ chi phÝ dµnh cho x©y dùng m¹ng Lan (®· ®îc th¶o thuËn trong hîp ®ång víi ®èi t¸c) III. KiÕn nghÞ, ®Ò xuÊt víi ban thêng trùc ®Ó thùc hiÖn kÕ ho¹ch: §Ò hoµn thµnh tèt c¸c nhiÖm vô ®îc giao, trung t©m kÝnh ®Ò nghÞ Ban thêng trùc t¹o ®iÒu kiÖn cho trung t©m ®îc phÇn ®Çu t trong ng©n s¸ch ®· ®îc duyÖt ®Ó thanh to¸n ®óng h¹n víi c¸c ®èi t¸c thùc hiÖn hîp ®ång cung cÊp vµ l¾p ®Æt m¹ng Lan. Lµ ®¹i diÖn duy nhÊt cña c¶ níc nªn Phßng ®Ò tr×nh lªn ®¹i héi ®ång vµ ChÝnh phñ ViÖt Nam nh÷ng c¸i nh×n tæng qu¸t, nh÷ng lêi ®Ò nghÞ mang tÝnh t vÊn vÒ luËt ph¸p vµ ChÝnh s¸ch, ®Æc biÖt vÒ c¸c ho¹t ®éng kinh tÕ vµ m«i trêng kinh doanh ë ViÖt Nam ®Ó th¶o luËn vÒ biÖn ph¸p nh»m thóc ®Èy sù ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi cña ®Êt níc vµ t¨ng cêng quan hÖ ®èi t¸c gi÷a th¬ng m¹i vµ ChÝnh phñ. Lµ mét ®èi t¸c ®ang ho¹t ®éng cña ph¸i ®oµn ChÝnh phñ níc ngoµi vµ phi ChÝnh phñ, ®Æc biÖt lµ nh÷ng ph¸i ®oµn tõ nh÷ng tæ chøc xóc tiÕn th¬ng m¹i vµ sù thiÕt lËp c¸ nh©n. Lµ mét thµnh viªn cña ph¸i ®oµn nh vËy, c¸c nhµ doanh nghiÖp cã thÓ th¶o luËn víi c¸c nhµ chøc tr¸ch vµ c¸c ®èi t¸c cã liªn quan. Vµ Phßng nªn thêng xuyªn cã nh÷ng cuéc häp th¬ng m¹i gi÷a c¸c doanh nghiÖp ViÖt Nam vµ ph¸i ®oµn th¬ng m¹i cïng víi c¸c thñ tíng níc ngoµi vµ ChÝnh phñ ViÖt Nam. 19 Môc lôc PhÇn I: Qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña c¬ së thùc tËp, c¬ cÊu bé m¸y qu¶n lý cña phßng th¬ng m¹i vµ c«ng nghiÖp ViÖt Nam, chøc n¨ng, nhiÖm vô................................................................................................................. 1 1- Qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña Phßng th¬ng m¹i vµ c«ng nghiÖp ViÖt Nam ...1 2- C¬ cÊu bé m¸y qu¶n lý cña Phßng th¬ng m¹i vµ c«ng nghiÖp ViÖt Nam........... 2 PhÇn II: Thùc tr¹ng ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh, nh÷ng kÕt qu¶ ®¹t ®îc, nh÷ng h¹n chÕ trong qu¶n lý kinh doanh vµ nguyªn nh©n.......................... 13 I- Thùc tr¹ng ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cã ¶nh hëng ®Õn ho¹t ®éng cña Phßng..13 II- Nh÷ng diÔn biÕn míi trong n¨m 2001 vµ nhËn ®Þnh vÒ kinh tÕ x· héi t¸c ®éng ®Õn ho¹t ®éng cña Phßng................................................................................ 15 III- KÕt qu¶ c«ng t¸c ®· ®¹t ®îc trong n¨m 2001.................................................... 16 1- KÕ ho¹ch ho¹t ®éng vµ kÕt qu¶ thùc hiÖn trong n¨m 2001................................. 16 2- Nh÷ng ho¹t ®éng vÒ ®iÒu chØnh bæ sung............................................................. 19 3- NhËn ®Þnh vµ ®¸nh gi¸ kÕt qu¶ trong n¨m 2001.................................................. 19 20
- Xem thêm -