Tài liệu Báo cáo thực tập tổng hợp về nhà máy kim khí thăng long

  • Số trang: 31 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 33 |
  • Lượt tải: 0
nganguyen

Đã đăng 34345 tài liệu

Mô tả:

Lêi Më ®Çu §Ó cho qu¸ tr×nh thùc tËp cña sinh viªn cuèi kho¸ vµ cho c«ng t¸c gi¸m s¸t sinh viªn trong thêi gian thùc tËp ®-îc hiªu qu¶ h¬n .Theo yªu cÇu cña nhµ tr-êng, tr-íc khi vµo viÕt b¸o c¸o chuyªn ®Ò thùc tËp sinh viªn ph¶i viÕt b¸o c¸o thùc tËp tæng hîp. Giíi thiÖu s¬ l-îc vÒ c«ng ty m×nh thùc tËp, vÒ nh÷ng thµnh tùu còng nh- c¸c khã kh¨n mµ C«ng ty ®ang m¾c ph¶i, tõ ®ã kiÕn nghÞ mét sè gi¶i ph¸p ®Ó kh¾c phôc nh÷ng khã kh¨n, tån t¹i ®ã. Trong kho¶ng thêi gian thùc tËp t¹i C«ng ty Kim KhÝ Th¨ng Long, tuy kh«ng dµi nh-ng nhê nhËn ®-îc sù gióp ®ì nhiÖt t×nh cña ban gi¸m ®èc, c¸c phßng ban trong C«ng ty, ®Æc biÖt cña c¸c c¸n bé Phßng KÕ Ho¹ch gióp em cã ®-îc nhiÒu th«ng tin quan träng cÇn thiÕt ®Ó hoµn thµnh bµi b¸o c¸o nµy. Bµi viÕt cña em ®-îc tr×nh bµy theo bè côc nh- sau: PhÇn i. Qu¸ tr×nh h×nh Thµnh vµ ph¸t triÓn cña C«ng ty Kim KhÝ Th¨ng Long I ,Qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña C«ng ty. II, §Æc ®iÓm kinh TÕ - Kü thuËt cña C«ng ty. 1, §Æc ®iÓm vÒ c«ng nghÖ s¶n xuÊt. 2, §Æc ®iÓm vÓ s¶n phÈm cña C«ng ty. 3, §Æc ®iÓm vÒ Nguyªn vËt liÖu, vËt t-. 4, §Æc ®iÓm vµ lao ®éng. 5, §Æc ®iÓm m« h×nh tæ chøc qu¶n lý cña C«ng ty. PhÇn ii. Tãm l-îc thùc tr¹ng C«ng ty Kim KhÝ Th¨ng Long. I.Thùc tr¹ng ho¹t ®éng s¶n xuÊt-kinh doanh cña C«ng ty. 1, T×nh h×nh s¶n xuÊt- tiªu thô c¸c mÆt hµng. 2, ChÊt l-îng s¶n phÈm cña C«ng ty. 3, HiÖu qu¶ s¶n xuÊt-kinh doanh cña C«ng ty. II. Thùc tr¹ng ho¹t ®éng qu¶n lý cña C«ng ty. 1, C«ng t¸c kÕ ho¹ch. 2, C«ng t¸c qu¶n lý vËt t-, b¸n thµnh phÈm. 3, C«ng t¸c qu¶n lý nh©n sù. 4, C«ng t¸c thu nhËp, xö lý th«ng tin vµ qu¶n lý th«ng tin néi bé PhÇn iii. NhËn xÐt chung. 1 PhÇn i : Qu¸ tr×nh h×nh Thµnh vµ ph¸t triÓn cña C«ng ty Kim KhÝ Th¨ng Long i.1> Qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn C«ng ty Kim KhÝ Th¨ng Long lµ mét C«ng ty TNHH mét thµnh viªn, trùc thuéc Së C«ng nghiÖp Hµ Néi, ®-îc thµnh lËp theo quyÕt ®Þnh sè 522/Q§ - TCCQ ngµy 13/3/1969 cña Uû ban Hµnh ChÝnh Thµnh phè Hµ Néi trªn c¬ së s¸p nhËp 3 XÝ nghiÖp: - XÝ nghiÖp §Ìn Pin. - XÝ nghiÖp §Ìn B·o. - XÝ nghiÖp Kho¸ Hµ Néi. Víi tªn gäi ban ®Çu lµ: Nhµ M¸y Kim KhÝ Th¨ng Long. Khi míi thµnh lËp, Nhµ m¸y cã gÇn 300 lao ®éng, trong ®ã lao ®éng thñ c«ng chiÕm h¬n 60%. C¸n bé l·nh ®¹o kh«ng ®-îc ®µo t¹o chuyªn s©u, chñ yÕu ®Òu tr-ëng thµnh tõ c«ng nh©n hoÆc tõ qu©n ®éi chuyÓn ngµnh sang. XÐt trong ph¹m vi toµn c¬ quan lóc ®ã kh«ng cã ng-êi tèt nghiÖp §¹i häc, tÊt c¶ chØ cã 9 c¸n bé Trung cÊp. Bªn c¹nh ®ã hÖ thèng nhµ x-ëng, trang thiÕt bÞ, m¸y mãc nghÌo nµn, c«ng nghÖ th× l¹c hËu, chñ yÕu do trong n-íc tù chÕ t¹o. ë giai ®o¹n nµy s¶n phÈm chÝnh cña Nhµ m¸y lµ: ®Ìn b·o, ®Ìn pin, khãa vµ mét sè mÆt hµng nh«m nh- Xoong, Êm. . . Thùc hiÖn chñ tr-¬ng ®æi míi c¬ chÕ qu¶n lý, s¾p xÕp l¹i Doanh nghiÖp Nhµ n-íc theo NghÞ ®Þnh 388/H§BT ngµy 23/11/1992, UBND Thµnh phè Hµ Néi ra QuyÕt ®Þnh sè 2950/ Q§-UB cho phÐp thµnh lËp l¹i doanh nghiÖp. Ngµy13/ 9/1994, doanh nghiÖp ®-îc UBND Thµnh phè Hµ Néi ra quyÕt ®Þnh sè 1996/Q§-UB cho phÐp ®æi tªn thµnh: C«ng Ty Kim KhÝ Th¨ng Long. KÓ tõ ®ã ®Õn nay mäi giao dÞch trong ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty ®Òu sö dông tªn: 2 Tªn doanh nghiÖp: C«ng ty Kim KhÝ Th¨ng Long. Tªn quan hÖ Quèc TÕ: Thang long metal Wares company. Trô së chÝnh: ThÞ TrÊn Sµi §ång, HuyÖn Gia L©m, Thµnh phè Hµ Néi. Víi diÖn tÝch mÆt b»ng cã trªn 25.000 m2, trong ®ã cã gÇn 12.000 m2 nhµ x-ëng vµ kho tµng. §iÖn tho¹i: (04) 8.271304 Fax: 8.276670 Website: www.thanglongmetalwares.com Chi nh¸nh t¹i Hµ Néi: 195 Kh©m Thiªn, §èng §a, Hµ Néi. Chi nh¸nh t¹i TP Hå ChÝ Minh: 2A-§-êng Minh Phông-Ph-êng 5QuËn 6. Theo quyÕt ®Þnh sè: 1996/Q§-UB ngµy 13/9/1994 cña UBND TP Hµ Néi. Sè ®¨ng ký kinh doanh: 100094. Ngµnh nghÒ kinh doanh chÝnh: s¶n xuÊt c¸c mÆt hµng kim khÝ gia dông vµ chi tiÕt s¶n phÈm cho c¸c ngµnh c«ng nghiÖp kh¸c tõ kim lo¹i máng b»ng c«ng nghÖ ®ét dËp. Ngµy 4/3/1998, UBND Thµnh phè Hµ Néi ®· ra quyÕt ®Þnh sè 93/Q§UB vÒ viÖc s¸p nhËp Nhµ m¸y C¬ khÝ L-¬ng Yªn vµo C«ng ty Kim KhÝ Th¨ng Long. Cuèi n¨m 2002, C«ng ty s¸p nhËp thªm C«ng ty ThiÕt bÞ L¹nh Long Biªn. Khi §¶ng vµ Nhµ n-íc ta cã chñ tr-¬ng ®æi míi c¬ chÕ tõ c¬ chÕ quan liªu bao cÊp sang nÒn KTTT cã sù qu¶n lý cña Nhµ n-íc theo ®Þnh h-íng x· héi chñ nghÜa, ®· cã kh«ng Ýt c¸c doanh nghiÖp trong ngµnh c¬ khÝ kh«ng chÞu ®-îc sù c¹nh tranh khèc liÖt trong c¬ chÕ thÞ tr-êng ®· bÞ ph¸ s¶n. T-ëng chõng C«ng ty Kim KhÝ Th¨ng Long còng sÏ bÞ cuèn theo xu h-íng ®ã, nh-ng nhê sù chØ ®¹o ®óng h-íng cña Së C«ng nghiÖp Hµ néi, sù nhËn thøc 3 ®óng ®¾n cña ban l·nh ®¹o ®· gióp cho C«ng ty ®øng v÷ng trong nÒn KTTT. L·nh ®¹o C«ng ty ®· ®i s©u ®i s¸t, n¾m b¾t t×nh h×nh, ®Ò ra c¸c gi¶i ph¸p ®óng h-íng th¸o gì khã kh¨n nh-: nhanh chãng æn ®Þnh tæ chøc, n©ng cao c¸c mÆt trong c«ng t¸c qu¶n lý, ®Çu t- ®æi míi thiÕt bÞ c«ng nghÖ ®Ó n©ng cao chÊt l-îng s¶n phÈm, ®Ò ra c¸c biÖn ph¸p tiÕp cËn thÞ tr-êng…. Do ®ã C«ng ty ®· liªn tôc hoµn thµnh c¸c nhiÖm vô víi thµnh tÝch n¨m sau cao h¬n n¨m tr-íc, ®êi sèng cña CBCNV trong nh÷ng n¨m trë l¹i ®©y tõng b-íc ®-îc c¶i thiÖn vµ n©ng cao, c«ng nh©n cã viÖc lµm ®Çy ®ñ víi thu nhËp æn ®Þnh. ChÝnh v× thÕ ban l·nh ®¹o cña C«ng ty ®· cã ®-îc sù tin t-ëng tuyÖt ®èi cña c«ng nh©n viªn, ®Ó råi tõ niÒm tin Êy khiÕn c«ng nh©n lao ®éng h¨ng h¸i h¬n, t¹o ®µ ®Ó C«ng ty ph¸t triÓn ngµy cµng lín m¹nh. Sù ph¸t triÓn cña C«ng ty trong nh÷ng n¨m qua thùc sù lµ ®¸ng khÝch lÖ. Trong c¸c n¨m qua, C«ng ty ®· tr-ëng thµnh vµ ph¸t triÓn kh«ng ngõng, kh«ng nh÷ng vÒ sè l-îng mµ cßn c¶ vÒ chÊt l-îng. Mét sè chØ tiªu sau ®· mét phÇn chøng minh ®iÒu ®ã: B¶ng 1: Mét sè chØ tiªu chñ yÕu cña C«ng ty trong c¸c n¨m qua ChØ tiªu 1, Gi¸ trÞ SXCN 2, Doanh thu Trong ®ã XK 3, Nép ng©n s¸ch 4, Thu nhËp BQ 5, Lao §éng §¬nvÞ Tû vn® Tû vn® Tû vn® TriÖu/ng-êi /th¸ng ng-êi 2000 100 101 25,5 N¨m thùc hiÖn 2001 2002 121 135 113 134 42 23 2003 206 205 53 2004 315 312 98 6,0 6,2 4,6 5,1 6,8 1,280 1,496 1,433 1,509 1,650 992 1.059 1.227 1.850 1.910 Nguån: Phßng KÕ ho¹ch Víi nh÷ng thµnh tùu ®· ®¹t ®-îc trong nh÷ng n¨m qua, C«ng ty ®· vinh dù ®-îc Nhµ n-íc tÆng: - 1 Hu©n ch-¬ng chiÕn c«ng h¹ng ba. - 1 Hu©n ch-¬ng lao ®éng h¹ng ba. - 1 Hu©n ch-¬ng chiÕn c«ng h¹ng hai. 4 - Danh hiÖu Anh hïng lao ®éng thêi kú ®æi míi. C«ng ty ®· vinh dù ®-îc ®ång chÝ Lª Kh¶ Phiªu, nguyªn Tæng BÝ Th§¶ng Céng s¶n ViÖt Nam, ®ång chÝ NguyÔn ThÞ B×nh, nguyªn Phã Chñ tÞch N-íc vÒ th¨m hái, ®éng viªn. C«ng ty liªn tôc ®-îc c«ng nhËn lµ ®¬n vÞ s¶n xuÊt-kinh doanh giái cña Thµnh phè vµ Bé c«ng nghiÖp. §Ó tiÕp tôc ph¸t triÓn vµ tho¶ m·n tèt h¬n nhu cÇu thÞ tr-êng, víi quan ®iÓm më réng hîp t¸c, C«ng ty Kim KhÝ Th¨ng Long ®· cïng c¸c tËp ®oµn HONDA, GOSHI GIKEN cña NhËt B¶n; ASEAN Motor, Co.,ltd cña Th¸i Lan thµnh lËp liªn doanh s¶n xuÊt phô tïng «t« xe m¸y Goshi-Thang Long víi tæng vèn ®Çu t- lµ 13.780.000 USD, trong ®ã C«ng ty 30% vèn. i.2> §Æc ®iÓm kinh tÕ-kü thuËt cña C«ng ty i.2.1> C«ng nghÖ s¶n xuÊt: §Ó s¶n xuÊt ra c¸c mÆt hµng kim khÝ tiªu dïng c¸c lo¹i ®¹t tiªu chuÈn chÊt l-îng cao, C.ty ®ang sö dông nhiÒu c«ng nghÖ s¶n xuÊt kh¸c nhau, cô thÓ nh- sau: 1, C«ng nghÖ §ét, DËp: §Ó t¹o h×nh s¶n phÈm ph¶i dïng c«ng nghÖ dËp tÊm, dËp thÓ tÝch trªn c¸c m¸y dËp c¬ khÝ, dËp thuû lùc cã lùc tõ 1 ®Õn 1000 tÊn. Sau ®ã, dïng c¸c c«ng nghÖ kh¸c ®Ó hoµn chØnh s¶n phÈm nh-: gÊp viÒn, uèn trªn c¸c m¸y chuyªn dïng. 2, C«ng nghÖ Hµn: Sau khi t¹o h×nh, c¸c chi tiÕt rêi ®-îc ghÐp víi nhau b»ng c«ng nghÖ Hµn, víi c¸c m¸y hµn cao tÇn, hµn ®iÓm, hµn ®-êng, hµn ch-¬ng tr×nh, hµn cã khÝ b¶o vÖ… 3, C«ng nghÖ M¹, S¬n vµ Tr¸ng men: S¶n phÈm sau hµn ®-îc xö lý bÒ mÆt, ®¸nh bãng, s¬n, m¹, tr¸ng men theo yªu cÇu cña tõng lo¹i s¶n phÈm. §Ó thùc hiÖn c«ng ®o¹n, C«ng ty ®· trang bÞ c¸c c«ng nghÖ S¬n tÜnh ®iÖn, m¹ kÏm, m¹ Cr«m, m¹ Niken, m¹ vµng 5 4, C«ng nghÖ chÕ t¹o vµ s÷a ch÷a khu«n mÉu: §Ó s¶n xuÊt ra s¶n phÈm, tr-íc tiªn ph¶i chÕ t¹o khu«n mÉu, ®å g¸ vµ c¸c thiÕt bÞ chuyªn dïng ®Ó söa ch÷a. Ngoµi c¸c c«ng nghÖ gia c«ng c¬ khÝ th«ng th-êng, C«ng ty ®· trang bÞ thªm mét Trung t©m gia c«ng c¬ khÝ theo c«ng nghÖ CNC (Computer Numerical Control). §©y lµ c«ng nghÖ gia c«ng c¬ khÝ hiÖn ®¹i nhÊt mµ thÕ giíi ®ang ¸p dông vµ lÇn ®Çu tiªn ®-îc ¸p dông ë mét C«ng ty c¬ khÝ cña Hµ Néi, C«ng ty Kim KhÝ Th¨ng Long. Víi c«ng nghÖ nµy toµn bé qu¸ tr×nh thiÕt kÕ hµng mÉu, khu«n mÉu ®Òu ®-îc lËp tr×nh vµ ®iÒu khiÓn trªn m¸y vi tÝnh víi ®é chÝnh x¸c rÊt cao. 5, C«ng nghÖ l¾p r¸p: §©y lµ c«ng nghÖ cuèi cïng cña qu¸ tr×nh s¶n xuÊt, lµ kÕt qña cña toµn bé qu¸ tr×nh. 6, HÖ thèng kiÓm so¸t chÊt l-îng: Trong tÊt c¶ qu¸ tr×nh c«ng nghÖ trªn, c¸c chi tiÕt ®Òu ®-îc kiÓm tra chÊt l-îng nghiªm ngÆt b»ng c¸c thiÕt bÞ ®o ®é cøng, ®é bÒn mèi hµn, ®o chiÒu dµy líp s¬n, còng nh- qu¶n lý chÊt l-îng s¶n phÈm. N¨m 1998, C«ng ty b¾t ®Çu ¸p dông c¸c biÖn ph¸p chØ tiªu cña ISO 9002. Th¸ng 7 n¨m 2000, tæ chøc QMS (AUSTRALIA) vµ Quacert (ViÖt Nam) ®· cÊp chøng chØ ISO 9002 cho hÖ thèng qu¶n lý chÊt l-îng C«ng ty Kim KhÝ Th¨ng Long. §©y lµ sù ghi nhËn nh÷ng cè g¾ng vµ tiÕn bé cña C«ng ty trong c«ng t¸c qu¶n lý chÊt l-îng. §Ó ®¸p øng ®Çy ®ñ nh÷ng yªu cÇu cña ISO 9002, C«ng ty ®· cã nh÷ng sù ®Çu t- ®óng ®¾n vµ hiÖu qu¶: ®Çu t- cho gi¸o dôc ®µo t¹o, n©ng cÊp hÖ thèng l-u tr÷ th«ng tin, n©ng cÊp trang thiÕt bÞ m¸y mãc… C¬ cÊu trong hÖ thèng chÊt l-îng còng cã sù thay ®æi, ®iÒu chØnh cho phï hîp víi thùc tÕ. ChÝnh s¸ch, môc tiªu chÊt l-îng ®-îc lËp vµ ®-a tíi tÊt c¶ c¸c phßng, ban, ph©n x-ëng ®Ó ®éng viªn c¸n bé c«ng nh©n viªn phÊn ®Êu v× sù ph¸t triÓn chung cña C«ng ty. 6 S¬ ®å 1: Qu¸ tr×nh s¶n xuÊt Nguyªn vËt liÖu: s¾t, thÐp, ho¸ chÊt §éi xe vËn t¶i S¶n xuÊt n-íc Söa ch÷a ®iÖn DËp t¹o h×nh s¶n phÈm PX C¬ ®iÖn Hµn ghÐp c¸c chi tiÕt s¶n phÈm. M¹ hoÆc s¬n lªn chi tiÕt S.P Tr¸ng men lªn bÒ mÆt s¶n phÈm Bé phÉn chÕ t¹o khu«u mÉu L¾p r¸p hoµn chØnh s¶n phÈm Thµnh phÈm. I.2.2> §Æc ®iÓm vÒ s¶n phÈm cña C«ng ty. HiÖn nay, C«ng ty chuyªn s¶n xuÊt c¸c mÆt hµng kim khÝ gia dông vµ c¸c chi tiÕt s¶n phÈm cho c¸c ngµnh c«ng nghiÖp kh¸c tõ kim lo¹i tÊm, l¸ máng b»ng c«ng nghÖ ®ét, dËp. S¶n phÈm ®-îc b¶o vÖ vµ trang trÝ b»ng c«ng nghÖ M¹, tr¸ng Men, nhuém kim lo¹i vµ c¸c c«ng nghÖ kh¸c. Víi trang thiÕt bÞ hiÖn ®¹i, quy tr×nh c«ng nghÖ khÐp kÝn, hµng n¨m C«ng ty cã thÓ s¶n xuÊt tõ 2,5 ®Õn 3 triÖu s¶n phÈm hoµn chØnh. S¶n phÈm cña C«ng ty rÊt phong phó vµ ®a d¹ng, cã kho¶ng trªn 100 mÆt hµng thuéc c¸c nhãm sau:  Nhãm mÆt hµng truyÒn thèng: bÕp dÇu tr¸ng men c¸c lo¹i, ®Ìn to¹ ®¨ng, ®Ìn b·o, vá ®Ìn chiÕu s¸ng c«ng céng, Êm, Xoong, Ch¶o nh«m. . 7  Nhãm mÆt hµng gia dông cao cÊp (nhãm mÆt hµng INOX): c¸c lo¹i ®Ìn trang trÝ, Xoong, ch¶o inox, Êm ®iÖn, bÕp ®iÖn, vá bÕp ga, ®Ìn nÕn (ROTERA), bé ®å ch¬i trÎ em b»ng inox…  Nhãm mÆt hµng xuÊt khÈu: gi¸ ®Ó giÇy 110, 55; B¸t BLANDA…, mÆt hµng ®Ìn nÕn, bé ®å ch¬i trÎ em b»ng inox ®-îc xuÊt khÈu trùc tiÕp sang thÞ tr-êng EU vµ Mü La Tinh.  Nhãm mÆt hµng chi tiÕt xe m¸y: C«ng ty tham gia vµo ch-¬ng tr×nh néi ®Þa ho¸ c¸c s¶n phÈm tiªu dïng cao cÊp nh-: Phô tïng xe m¸y SUPER DREAM, xe m¸y FUTURE, phô tïng m¸y b¬m n-íc ShiNiL…) S¶n phÈm cña C«ng ty hiÖn ®-îc tiªu thô trªn c¶ n-íc th«ng qua 30 ®¹i lý t¹i c¸c tØnh thµnh phè, vµ c¸c trung t©m kinh tÕ lín cña c¶ n-íc nh-: Hµ Néi, TP Hå ChÝ Minh, Qu¶ng Ninh, L¹ng S¬n, CÇn Th¬, §µ N½ng…vµ mét sè thÞ tr-êng n-íc ngoµi nh-: CHLB §øc, Ph¸p, NhËt B¶n, §µi Loan, Hµn Quèc, Th¸i Lan, Trung Quèc, Nga, Bªlarut… Do ®¶m b¶o ®-îc chÊt l-îng, tho¶ m·n thÞ hiÕu ng-êi tiªu dïng, s¶n phÈm cña C«ng ty ®· cã uy tÝn kh«ng chØ trªn thÞ tr-êng trong n-íc mµ c¶ thÞ tr-êng n-íc ngoµi, ®· giµnh ®-îc nhiÒu Huy ch-¬ng Vµng t¹i c¸c Héi chî triÓn l·m. N¨m 1998, C«ng ty ®-îc Tæng côc Tiªu ChuÈn-§o L-êng-ChÊt L-îng tÆng Gi¶i th-ëng B¹c. MÆt hµng bÕp dÇu tr¸ng men cña C«ng ty ®-îc xÕp h¹ng 37/200 mÆt hµng chÊt l-îng cao ®-îc ng-êi tiªu dïng tÝn nhiÖm. i.2.3> §Æc §iÓm Nguyªn VËt LiÖu, vËt t-. Nh- ®· tr×nh bµy ë trªn, C«ng ty Kim KhÝ Th¨ng Long lµ mét C«ng ty chñ yÕu s¶n xuÊt hµng kim khÝ tiªu dïng. V× vËy, nguyªn liÖu ®-îc dïng chñ yÕu lµ c¸c lo¹i s¾t thÐp, t«n (ë d¹ng tÊm, miÕng lín), ho¸ chÊt vµ c¸c nguyªn liÖu phô kh¸c phôc vô cho s¶n xuÊt. Kim lo¹i (s¾t, thÐp, t«n) th-êng ë d¹ng tÊm rÊt lín do vËy khã gia c«ng chÕ biÕn; ®Ó ®ét dËp, t¹o h×nh s¶n phÈm C«ng ty ®· sö dông c¸c m¸y chuyªn dïng cã lùc lín. 8 Mét ®Æc ®iÓm n÷a lµ nh÷ng nguyªn liÖu nµy chñ yÕu nhËp tõ n-íc ngoµi. Cô thÓ gåm cã c¸c lo¹i nguyªn liÖu sau: Kim lo¹i ®en d¹ng tÊm (lo¹i 0,3-0,5ly) phôc vô cho s¶n xuÊt hµng truyÒn thèng. N¨m 2003, 2004 mçi n¨m C«ng ty ®· nhËp kho¶ng 1200 tÊn. Nguyªn vËt liÖu dïng s¶n xuÊt hµng inox (lo¹i 0,2-2ly) nhËp khÈu tõ NhËt b¶n. N¨m 2004, C«ng ty ®· nhËp 900 tÊn lo¹i nµy. Ngoµi nguyªn vËt liÖu dïng vµo s¶n xuÊt theo yªu cÇu, môc ®Ých cña m×nh, C«ng ty cßn sö dông ®Ó s¶n xuÊt theo nhu cÇu kh¸ch hµng. Cô thÓ ®Ó s¶n xuÊt c¸c chi tiÕt cho h·ng HONDA, h·ng ®· yªu cÇu s¶n xuÊt víi nguyªn liÖu lµ thÐp (0,6-6 ly) cña C«ng ty Nippon Steel cña NhËt b¶n. C«ng ty ®· nhËp 1900 tÊn thÐp lo¹i nµy n¨m 2004. Cßn l¹i c¸c lo¹i vËt liÖu, ho¸ chÊt phôc vô cho s¶n xuÊt, C«ng ty chñ yÕu mua trong n-íc. VÝ dô dÇu, mì b«i tr¬n mua cña C«ng ty TOTAL. Ngoµi ra, ®Ó c¶i tiÕn mÉu m·, n©ng cao kh¶ n¨ng c¹nh tranh, C«ng ty còng mua mét sè b¸n thµnh phÈm do c¸c C«ng ty kh¸c s¶n xuÊt nh-: quai Êm b»ng nhùa, bao b× s¶n phÈm, bãng ®Ìn thuû tinh vµ mét sè b¸n thµnh phÈm kh¸c. ChÝnh v× nguån nguyªn vËt liÖu cña C«ng ty chñ yÕu lµ ®-îc nhËp khÈu cho nªn qu¸ tr×nh s¶n xuÊt-kinh doanh cña C«ng ty ®· bÞ chi phèi bëi mét nh©n tè, cã thÓ xem lµ nh©n tè kh¸ch quan ®ã lµ tû gi¸. Do vËy, C«ng ty cÇn ph¶i cã dù b¸o vÒ gi¸ mét sè lo¹i nguyªu liÖu trong nh÷ng n¨m tíi, cã kÕ ho¹ch dù tr÷ nguyªn vËt liÖu hîp lý ®Ó võa phôc vô kÞp thêi cho s¶n xuÊt võa cã thÓ tËn dông chªnh lÖch tû gi¸. 9 i.2.4> §Æc §iÓm vÒ Lao ®éng. 1, Sè l-îng lao ®éng: B¶ng 2: Tæng hîp Sè l-îng lao ®éng N¨m 2003 N¨m 2004 (ng-êi) (ng-êi) 1.640 1.677 1.604 1.657 36 20 210 233 10 12 200 221 1.850 1.910 Nguån: Phßng Tæ chøc ChØ tiªu C«ng nh©n viªn s¶n xuÊt - C«ng nh©n trùc tiÕp - Nh©n viªn gi¸m s¸t Nh©n viªn ngoµi s¶n xuÊt - Nh©n viªn b¸n hµng - Nh©n viªn qu¶n lý Tæng céng Dù kiÕn n¨m 2005, sè l-îng c¸n bé c«ng nh©n viªn chøc toµn C«ng ty vµo kho¶ng 1.950 ng-êi. Thùc tÕ tÝnh ®Õn ngµy 31/12/2004, C«ng ty cã 1.910 c¸n bé c«ng nh©n viªn. 10 2, ChÊt l-îng lao ®éng: B¶ng 3: Tæng hîp chÊt l-îng lao ®éng cña C«ng ty ( TÝnh ®Õn ngµy 31/12/2004) Stt 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tªn ®¬n vÞ Phßng Hµnh chÝnh Phßng KÕ ho¹ch Phßng C«ng nghÖ Phßng §Çu tPhßng Tµi vô Phßng VËt tPhßng Tæ chøc Phßng ThiÕt kÕ Phßng QC Phßng C¬ ®iÖn Stt Tªn ®¬n vÞ 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 Phßng Tæng hîp Phßng B¶o vÖ PX. §ét I PX. §ét II PX. §ét III PX. §ét dËp PX. Khu«n mÉu PX. Hµn PX. M¹ S¬n PX. C¬ ®iÖn PX. C¬ ®iÖn 1 PX. R¸p PX. INOX Cöa hµng BLSP Ban Gi¸m ®èc Tæng céng Sè CBCNV (ng-êi) 23 12 15 10 10 22 14 5 9 29 Sè CBCNV (ng-êi) 2 23 175 177 170 188 184 167 162 163 92 159 82 12 5 1.910 Tr×nh ®é lao ®éng Kü s-/ Cö nh©n 4 2 14 5 4 3 9 3 3 9 Kü s-/ Cö nh©n 2 2 4 3 5 2 1 2 3 2 6 3 5 Cao §¼ng Trung cÊp 2 4 1 4 3 17 6 1 3 2 1 4 2 4 2 7 Tr×nh ®é lao ®éng Cao ®¼ng Trung cÊp 7 3 1 2 2 3 2 4 5 2 2 11 3 13 2 1 8 1 21 1 C«ng nh©n 17 13 C«ng nh©n 16 170 172 163 177 174 166 158 157 71 155 42 6 1.657 Nguån: Phßng Tæ chøc (Riªng Trung t©m ®µo t¹o vµ d¹y nghÒ do Phã Gi¸m ®èc phô tr¸ch ®Çu tmë réng s¶n xuÊt phô tr¸ch. C¸n bé gi¶ng viªn cña Trung t©m lµ c¸c c¸n bé bªn trong C«ng ty hoÆc cã thÓ thuª ngoµi) XÐt vÒ mÆt c¬ cÊu, lao ®éng cña C«ng ty ®-îc chia thµnh 3 nhãm sau: 11 + C«ng nh©n Kü thuËt bao gåm c¸c c«ng nh©n phôc vô cho c¸c d©y chuyÒn c«ng nghÖ, chñ yÕu lµ c«ng nghÖ chÕ t¹o khu«n cèi b»ng hÖ thèng m¸y vi tÝnh (trung t©m CNC), ®éi ngò c«ng nh©n ®iÒu khiÓn s¶n xuÊt b»ng m¸y c¬ khÝ gåm 64 ng-êi. + C«ng nh©n ho¹t ®éng mang tÝnh chÊt nghÒ nghiÖp (theo c«ng nghÖ) bao gåm c«ng nh©n ë c¸c PX §ét, dËp, m¹… + §éi ngò c«ng nh©n viªn phôc vô v¨n phßng, phôc vô x©y dùng b¶n cña C«ng ty. i.2.5> §Æc ®iÓm M« h×nh tæ chøc qu¶n lý cña C«ng ty. 1, C¬ cÊu s¶n xuÊt cña C«ng ty: Chøc n¨ng nhiÖm vô cña tõng bé phËn vµ c«ng t¸c tæ chøc s¶n xuÊt cña C«ng ty Kim KhÝ Th¨ng Long ®-îc bè trÝ nh- sau: a, Ph©n x-ëng §ét dËp: §ét dËp t¹o h×nh c¸c chi tiÕt s¶n phÈm. b, Ph©n x-ëng §ét I: s¶n xuÊt chi tiÕt bÕp dÇu c¸c lo¹i, ®Ìn to¹ ®¨ng, ®Ìn b·o, ®Ìn chiÕu s¸ng c«ng céng. c, Ph©n x-ëng §ét II: s¶n xuÊt c¸c chi tiÕt xe m¸y: KFVN (SUPER DREAM), KFLP (FUTURE)… d, Ph©n x-ëng §ét III: s¶n xuÊt ®Ìn nÕn ROTERA, ®Ìn nÕn vu«ng 19, ®Ìn nÕn trô 12. e, Ph©n x-ëng INOX: s¶n xuÊt c¸c s¶n phÈm xoong, ch¶o, Êm, b¸t inox c¸c lo¹i. f, Ph©n x-ëng M¹, S¬n: tuú theo chÊt l-îng s¶n phÈm, c¸c chi tiÕt, côm chi tiÕt ®-îc m¹ lªn toµn bé bÒ mÆt mét líp m¹ Niken-Cr«m, hoÆc líp m¹ kÏm, hoÆc ®-îc s¬n… nh»m b¶o vÖ c¸c chi tiÕt, côm chi tiÕt kh«ng bÞ ¨n mßn, vµ trang trÝ s¶n phÈm. g, Ph©n x-ëng Hµn: hµn c¸c chi tiÕt riªng lÎ thµnh c¸c côm chi tiÕt hoÆc c¸c s¶n phÈm hoµn chØnh. h, Ph©n x-ëng R¸p: lµ bé phËn l¾p r¸p c¸c chi tiÕt, côm chi tiÕt ®Ó t¹o ra s¶n phÈm cuèi cïng. 12 i, Ph©n x-ëng C¬ ®iÖn: b¶o d-ìng söa ch÷a m¸y mãc thiÕt bÞ, chÕ t¹o c¸c chi tiÕt thay thÕ. k, Ph©n x-ëng Khu«n mÉu: söa ch÷a khu«n, chÕ t¹o c¸c lo¹i khu«n g¸ míi phôc vô s¶n xuÊt. C«ng t¸c tæ chøc cña C«ng ty chñ yÕu theo h×nh thøc c«ng nghÖ. Mçi ph©n x-ëng chØ thùc hiÖn mét c«ng nghÖ nhÊt ®Þnh (®ét, dËp, hµn, m¹…). Ph-¬ng ph¸p tæ chøc s¶n xuÊt lµ ph-¬ng ph¸p bè trÝ theo d©y chuyÒn. Do ®Æc ®iÓm s¶n phÈm cña C«ng ty lµ cã rÊt nhiÒu chi tiÕt nªn C«ng ty ®· lùa chän ph-¬ng ph¸p s¶n xuÊt song song kÕt hîp víi tuÇn tù. §iÒu nµy ®· lµm gi¶m nhiÒu thêi gian ngõng nghØ trong s¶n xuÊt. 2, C¸c bé phËn vµ c¸c cÊp qu¶n lý trong C«ng ty: C¬ cÊu tæ chøc cña mét C«ng ty lµ tæng hîp c¸c bé phËn kh¸c nhau cã mèi liªn hÖ vµ quan hÖ phô thuéc lÉn nhau, ®-îc chuyªn m«n ho¸, ®-îc giao nh÷ng tr¸ch nhiÖm, quyÒn h¹n nhÊt ®Þnh vµ ®-îc bè trÝ theo cÊp ®Ó thùc hiÖn c¸c chøc n¨ng qu¶n lý. Gi÷a c¬ cÊu tæ chøc qu¶n lý vµ c¬ cÊu s¶n xuÊt cña C«ng ty cã mèi quan hÖ chÆt chÏ, h÷u c¬. C¬ së cña c¬ cÊu tæ chøc qu¶n lý lµ c¬ cÊu s¶n xuÊt. T-¬ng øng víi c¬ cÊu s¶n xuÊt nh- trªn, C«ng ty Kim KhÝ Th¨ng Long ®· x©y dùng mét c¬ cÊu tæ chøc gåm c¸c bé phËn sau: A. Ban Gi¸m §èc:  Gi¸m ®èc C«ng ty: do UBND Thµnh phè bæ nhiÖm, võa lµ ng-êi ®¹i diÖn cho Nhµ n-íc, võa lµ ng-êi ®¹i diÖn cho quyÒn lîi c¸n bé trong C«ng ty. Lµ ng-êi cã quyÒn lùc cao nhÊt, chÞu toµn bé tr¸ch nhiÖm qu¶n lý ®iÒu hµnh mäi ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh.  Phã Gi¸m ®èc phô tr¸ch s¶n xuÊt: phô tr¸ch Ban ®µo t¹o, phßng KÕ ho¹ch, c¸c ph©n x-ëng s¶n xuÊt c«ng nghÖ.  Phã Gi¸m ®èc phô tr¸ch §Çu t- më réng s¶n xuÊt, ®µo t¹o vµ d¹y nghÒ, HÖ thèng qu¶n lý chÊt l-îng: phô tr¸ch phßng §Çu t-, Trung t©m ®µo t¹o vµ d¹y nghÒ. 13  Phã Gi¸m ®èc phô tr¸ch Nhµ m¸y ChÕ t¹o khu«n mÉu theo C«ng nghÖ cao: phô tr¸ch Nhµ m¸y ChÕ t¹o khu«n mÉu theo C«ng nghÖ cao.  Phã Gi¸m ®èc phô tr¸ch Chi nh¸nh t¹i Thµnh phè Hå ChÝ Minh: phô tr¸ch Chi nh¸nh C«ng ty t¹i Thµnh phè Hå ChÝ Minh. B. C¸c phßng ban chøc n¨ng: a, Phßng Hµnh chÝnh: gióp viÖc cho Gi¸m ®èc trong c«ng t¸c qu¶n lý hµnh chÝnh, ch¨m lo søc khoÎ, ®êi sèng cho CBCNV, gi÷ g×n vÖ sinh m«i tr-êng, vÖ sinh lao ®éng, qu¶n lý c«ng t¸c x©y dùng c¬ b¶n trong ph¹m vi C«ng ty. b, Phßng KÕ ho¹ch: x©y dùng kÕ ho¹ch s¶n xuÊt n¨m, quý vµ th¸ng; phèi kÕt hîp víi c¸c phßng ban, ph©n x-ëng chuÈn bÞ vËt t-, c«ng nghÖ, t¸c nghiÖp s¶n xuÊt, c©n ®èi nh©n lùc, thiÕt bÞ vµ s¶n phÈm cho phï hîp víi ®iÒu kiÖn s¶n xuÊt; x©y dùng vµ qu¶n lý ®Þnh møc lao ®éng; tæ chøc x©y dùng kÕ ho¹ch quü tiÒn l-¬ng. c, Phßng Tµi vô: tæ chøc, chØ ®¹o, thùc hiÖn toµn bé c«ng t¸c kÕ to¸n thèng kª, tµi chÝnh, th«ng tin kinh tÕ vµ h¹ch to¸n kinh tÕ ë doanh nghiÖp theo c¬ chÕ qu¶n lý míi. §ång thêi lµm nhiÖm vô kiÓm so¸t viªn kinh tÕ tµi chÝnh cña Nhµ n-íc t¹i C«ng ty. d, Phßng Tæ chøc: ®Ò xuÊt ph-¬ng ¸n tæ chøc bé m¸y qu¶n lý s¶n xuÊt kinh doanh vµ tæ chøc c¸n bé; qu¶n lý lao ®éng, tuyÓn dông lao ®éng, ®µo t¹o båi d-ìng n©ng cao tr×nh ®é chuyªn m«n nghiÖp vô cho c¸n bé c«ng nh©n viªn; theo dâi viÖc lËp danh s¸ch th«ng b¸o ®ãng BHXH vµ gi¶i quyÕt chÕ ®é cho CBCNV theo quy ®Þnh cña Ph¸p luËt hiÖn hµnh. e, Phßng QC: x©y dùng tiªu chuÈn kiÓm tra chÊt l-îng, s¶n phÈm ®Çu vµo, chi tiÕt hoµn chØnh, s¶n phÈm xuÊt x-ëng; kiÓm tra nguyªn vËt liÖu, b¸n thµnh phÈm, s¶n phÈm ®Çu vµo cña C«ng ty; kiÓm so¸t chÊt l-îng c«ng ®o¹n trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt; kiÓm tra hµng thµnh phÈm vµ s¶n phÈm qua dÞch vô sau b¸n hµng. g, Phßng §Çu t-: c¨n cø ph-¬ng h-íng ph¸t triÓn s¶n xuÊt vµ kinh doanh cña C«ng ty ®Ó x©y dùng vµ triÓn khai thùc hiÖn c¸c dù ¸n ®Çu t-… 14 h, Phßng VËt t-: cung øng vËt t- cho s¶n xuÊt, tæ chøc tiªu thô s¶n phÈm, tæ chøc vËn chuyÓn, xÕp dì phôc vô s¶n xuÊt vµ tiªu thô. i, Phßng ThiÕt kÕ: nghiªn cøu, thiÕt kÕ, chÕ thö vµ ®-a vµo s¶n xuÊt c¸c s¶n phÈm míi; thiÕt kÕ quy tr×nh c«ng nghÖ, khu«n g¸ ®Ó s¶n xuÊt ra s¶n phÈm theo ®¬n ®Æt hµng; tham gia Ban ®µo t¹o C«ng ty. k, Phßng C«ng nghÖ: qu¶n lý c«ng nghÖ s¶n xuÊt cña C«ng ty, thiÕt kÕ c¶i tiÕn vµ ban hµnh quy tr×nh c«ng nghÖ, khu«n g¸ cho phï hîp víi t×nh h×nh s¶n xuÊt cña C«ng ty, ban hµnh quy ®Þnh b¶o hµnh s¶n phÈm; th-êng trùc Héi ®ång An toµn lao ®éng C«ng ty. l, Phßng C¬ ®iÖn: qu¶n lý hÖ thèng thiÕt bÞ, hå s¬ thiÕt bÞ, hÖ thèng cung cÊp ®iÖn, thiÕt bÞ ®iÖn, hå s¬ thiÕt bÞ ®iÖn; tham m-u víi Gi¸m ®èc trong c«ng t¸c qu¶n lý hÖ thèng thiÕt bÞ, qu¶n lý hÖ thèng cung cÊp ®iÖn nh»m khai th¸c cã hiÖu qu¶ n¨ng lùc cña thiÕt bÞ vµ hÖ thèng cung cÊp ®iÖn phôc vô s¶n xuÊt. m, Phßng B¶o vÖ: tham m-u gióp viÖc Gi¸m ®èc trong c«ng t¸c gi÷ g×n an ninh chÝnh trÞ, an ninh kinh tÕ, phßng chèng ch¸y næ trªn ®Þa bµn C«ng ty; kÕt hîp víi c¸c ®¬n vÞ b¹n n»m liÒn kÒ víi C«ng ty, phèi hîp víi c«ng t¸c nghiÖp vô do c«ng an h-íng dÉn; kÕt hîp víi c¸c phßng ban, ph©n x-ëng cã liªn quan duy tr× viÖc thùc hiÖn c¸c néi quy, quy chÕ qu¶n lý C«ng ty. n, Phßng Tæng hîp thuéc Nhµ m¸y chÕ t¹o khu«n mÉu theo C«ng nghÖ cao: tham m-u gióp viÖc Gi¸m ®èc Nhµ m¸y trong c«ng t¸c x©y dùng kÕ ho¹ch ®iÒu ®é t¸c nghiÖp, thùc hiÖn hoµn thµnh tiÕn ®é kÕ ho¹ch s¶n xuÊt cña Nhµ m¸y ChÕ t¹o khu«n mÉu theo C«ng nghÖ cao. p, Cöa hµng b¸n lÎ s¶n phÈm: qu¶n lý cöa hµng GTSP, qu¶n lý hÖ thèng c¸c ®¹i lý ký hîp ®ång tiªu thô s¶n phÈm víi C«ng ty; b¸n vµ GTSP cña C«ng ty. q, Trung t©m ®µo t¹o vµ d¹y nghÒ: tuyÓn dông häc sinh lµ con em CBCNV, lao ®éng phæ th«ng ngoµi x· héi ®Ó ®µo t¹o vµ d¹y nghÒ C¬ khÝ nh»m môc ®Ých t¹o nguån nh©n lùc cho C«ng ty Kim KhÝ Th¨ng Long, c¸c ®¬n vÞ trªn vïng l·nh thæ vµ Së C«ng nghiÖp. 15 PhÇn ii Tãm L-îc thùc tr¹ng C«ng ty Kim KhÝ Th¨ng Long iI.1> T×nh h×nh ho¹t ®éng s¶n xuÊt- kinh doanh iI.1.1> T×nh h×nh s¶n xuÊt-tiªu thô theo mÆt hµng. HiÖn nay, ®Ó ®¸p øng nhu cÇu ®a d¹ng cña kh¸ch hµng trong vµ ngoµi n-íc, C«ng ty ®· vµ ®ang s¶n xuÊt h¬n 100 mÆt hµng thuéc 4 nhãm chÝnh (hµng truyÒn thèng, hµng inox, hµng xuÊt khÈu vµ hµng thay thÕ nhËp khÈu (chi tiÕt xe m¸y)). T×nh h×nh s¶n xuÊt mÆt hµng cña C«ng ty trong c¸c n¨m qua ®-îc thÓ hiÖn qua biÒu sau: B¶ng 4: T×nh h×nh s¶n xuÊt c¸c mÆt hµng TT 1 2 3 4 5 §¬n vÞ tÝnh BÕp dÇu c¸c lo¹i 1000 chiÕc §Ìn c¸c lo¹i 1000 chiÕc C¸c s¶n phÈm inox 1000 chiÕc S¶n phÈm HONDA 1000 bé S¶n phÈm xuÊt khÈu 1000 chiÕc Tªn s¶n phÈm 2002 2003 2004 550 40 32 500 1.500 560 38 40 550 2.000 480 33 50 600 2.500 2005 (KH) 500 60 65 630 3.000 Nguån: Phßng KÕ ho¹ch NhËn xÐt chung: 1/ MÆt hµng bÕp dÇu, ®-îc s¶n xuÊt víi khèi l-îng võa ph¶i, n¨m 2002 s¶n xuÊt 550.000 chiÕc, n¨m 2003 s¶n xuÊt 560.000 chiÕc. Tuy nhiªn, dù kiÕn sang n¨m 2005 s¶n xuÊt 500.000 chiÕc (gi¶m so víi 2002, 2003). Thùc tÕ, qua theo dâi t×nh s¶n xuÊt cña C«ng ty trong nh÷ng th¸ng ®Çu n¨m, sè l-îng bÕp dÇu s¶n xuÊt ®-îc nh- sau: - Th¸ng 1/2005: 50.803 chiÕc - Th¸ng 2/2005: 32.065 chiÕc S¶n l-îng trung b×nh xÊp xØ 2.200 chiÕc/ngµy. MÆt hµng bÕp dÇu ®-îc tiªu thô m¹nh ®Æc biÖt ë thÞ tr-êng miÒn Nam ( §ång b»ng S«ng Cöu Long) lµ 16 do nh©n d©n cã tôc söa sang l¹i bÕp nóc vµo ngµy “ ¤ng C«ng, ¤ng T¸o” hµng n¨m. 2/ C¸c s¶n phÈm truyÒn thèng kh¸c nh-: ®Ìn b·o, ®Ìn to¹ ®¨ng cã thÓ thÊy khèi l-îng s¶n xuÊt kh¸ æn ®Þnh, n¨m 2002 s¶n xuÊt 29.000 chiÕc ®Ìn b·o vµ 11.000 chiÕc ®Ìn to¹ ®¨ng, n¨m 2003 lµ 25.000 vµ 13.000 chiÕc vµ n¨m 2004 lµ 21.000 vµ 12.000. 3/ C¸c s¶n phÈm inox vµ s¶n phÈm xuÊt khÈu (®Ìn nÕn ROTERA) ®ang cã b-íc t¨ng tr-ëng ®¸ng kÓ. 4/ S¶n phÈm thay thÕ nhËp khÈu: nh- s¶n phÈm HONDA (WGBG vµ KFLG), bé gi¶m xãc xe m¸y HONDA ®-îc s¶n xuÊt theo ®¬n hµng cña h·ng HONDA víi sè l-îng 500.000 bé trong n¨m 2002, 600.000 bé trong n¨m 2004. §©y lµ mÆt hµng ®em l¹i doanh thu lín nhÊt cho C«ng ty. Theo th«ng tin tõ phßng VËt t- C«ng ty ( bé phËn cã nhiÖm vô cung cÊp vËt t- cho s¶n xuÊt vµ tiªu thô thµnh phÈm) th× hµng ho¸ tån kho cña C«ng ty lµ kh«ng ®¸ng kÓ. Chøng tá, hµng ho¸ cña C«ng ty ®-îc tiªu thô m¹nh trªn thÞ tr-êng (kh«ng tÝnh ®Õn hµng ®-îc s¶n xuÊt theo ®¬n hµng cña h·ng HONDA). ThÞ tr-êng tiªu thô cña C«ng ty kh¸ réng, s¶n phÈm cña C«ng ty kh«ng nh÷ng chiÕm lÜnh thÞ tr-êng trong mµ cßn ®-îc tiªu thô ë thÞ tr-êng n-íc ngoµi. §èi víi thÞ tr-êng n-íc ngoµi: xuÊt sang c¸c n-íc nh- Lµo, Campuchia, Thôy §iÓn, Mü…víi mÆt hµng chñ yÕu lµ c¸c s¶n phÈm nh- ®Ìn nÕn NEW ROTERA, Gi¸ ®Ó chai r-îu, Sµo treo 110... §èi víi thÞ tr-êng trong n-íc: - S¶n phÈm Xoong, nåi, ch¶o inox ®-îc tiªu thô t¹i Hµ Néi kho¶ng 70%, t¹i c¸c tØnh phÝa B¾c kho¶ng 10%. - S¶n phÈm bÕp c¸c lo¹i ®-îc tiªu thô ë Hµ Néi vµ Qu¶ng Ninh chØ cã kho¶ng 10%, cßn l¹i chñ yÕu ®-îc tiªu thô ë thÞ tr-êng miÒn Nam, §ång b»ng S«ng Cöu Long. 17 - HÇu hÕt c¸c s¶n phÈm ®Ìn cao ¸p ®-îc tiªu thô trªn thÞ tr-êng miÒn b¾c, 85% ë thÞ tr-êng H¶i Phßng vµ Qu¶ng Ninh, 15% ë Hµ Néi vµ c¸c tØnh kh¸c… - ThÞ tr-êng miÒn Trung chØ tiªu thô 3 s¶n phÈm: BÕp dÇu, ®Ìn b·o, ®Ìn täa ®¨ng. XÐt vÒ tû träng, doanh thu cña c¸c nhãm s¶n phÈm chñ yÕu thÓ hiÖn dùa vµo biÓu sau: B¶ng 5: Tû träng doanh thu cña c¸c nhãm s¶n phÈm chñ yÕu Tæng Doanh thu ( Tû Vn®) TT Nhãm s¶n phÈm 1 2 3 4 S¶n phÈm truyÒn thèng S¶n phÈm inox S¶n phÈm chi tiÕt xe m¸y S¶n phÈm xuÊt khÈu Tæng N¨m 2003 (TH) 48 8 96 53 205 N¨m 2004 (TH) 65,4 9,6 139 98 312 N¨m 2005 (KH) 78 12 150 120 360 Nguån: Phßng KÕ ho¹ch BiÓu ®å 1: Tû träng DT cña c¸c s¶n phÈm chñ yÕu N¨m 2004 S¶n phÈm truyÒn thèng 21% 31% S¶n phÈm inox 3% 45% 18 S¶n phÈm chi tiÕt xe m¸y S¶n phÈm xuÊt khÈu Nguån: Phßng KÕ ho¹ch NhËn thÊy, s¶n phÈm truyÒn thèng tuy ®-îc tiªu thô æn ®Þnh, ®Æc biÖt lµ mÆt hµng bÕp dÇu, nh-ng doanh thu cña lo¹i nµy l¹i chiÕm tû träng ch-a cao ( 21%). Cã thÓ nguyªn nh©n lµ viÖc khã më réng thÞ tr-êng lµ khã kh¨n, s¶n phÈm nµy hÇu nh- ®-îc tiªu thô trong n-íc, kh«ng cã xuÊt khÈu hoÆc xuÊt khÈu víi khèi l-îng qu¸ nhá. Do vËy, C«ng ty mét mÆt cÇn t×m kiÕm thÞ tr-êng míi mét mÆt cÇn kh«ng ngõng n©ng cao chÊt l-îng s¶n phÈm, c¶i tiÕn mÉu m·, ®¸p øng ®Çy ®ñ nhu cÇu kh¸ch hµng. Nhãm s¶n phÈm xuÊt khÈu, tû träng doanh thu cã cao h¬n hµng truyÒn thèng (31%). Tuy nhiªn, s¶n phÈm lo¹i nµy th-êng ®-îc s¶n xuÊt theo ®¬n hµng ®éc quyÒn cña phÝa n-íc ngoµi, ch¼ng h¹n nh- ®Ìn nÕn (ROTERA) ®-îc s¶n xuÊt theo ®¬n hµng cña h·ng IKEA, Thôy §iÓn, cho nªn gi¸ c¶ kh«ng ®-îc chñ ®éng. §Ìn nÕn ®-îc ®Æt hµng víi gi¸ 1,5 USD/ chiÕc trong n¨m 2004, nh-ng ®Õn cuèi n¨m hä chØ ®Æt víi gi¸ 1,1 – 1,3 USD/ chiÕc. §iÒu nµy ®ßi hái C«ng ty ph¶i nghiªn cøu, chÕ thö nh÷ng lo¹i s¶n phÈm míi ®Ó ®¶m b¶o chñ ®éng trong kinh doanh. 19 Nhãm s¶n phÈm hµng thay thÕ (chi tiÕt xe m¸y) ®¹t doanh thu cao nhÊt (45% trong n¨m 2004). §Ó tiÕp tôc khai th¸c tèt m¶ng nay, C«ng ty cÇn ph¶i hoµn thiÖn tæ chøc s¶n xuÊt cña ph©n x-ëng, bé phËn s¶n xuÊt mÆt hµng nµy ®Ó ®¶m b¶o giao hµng ®óng tiÕn ®é, ®óng yªu cÇu kh¸ch hµng. iI.1.2> ChÊt L-îng s¶n phÈm. B¶ng 6: Tæng hîp chÊt l-îng s¶n phÈm C«ng ty N¨m 2003 N¨m 2004 Stt Tªn S¶n phÈm Thµnh phÈm (chiÕc) PhÕ phÈm (chiÕc) Tû lÖ (%) Thµnh phÈm (chiÕc) PhÕ phÈm (chiÕc) Tû lÖ (%) 1 2 3 4 5 BÕp dÇu c¸c lo¹i §Ìn c¸c lo¹i C¸c s¶n phÈm inox S¶n phÈm HONDA S¶n phÈm xuÊt khÈu 560 38 40 550 2000 2 0 0 2 2 0,3 0 0 0,3 0,1 480 33 50 600 2500 1 0 0 1 0 0,2 0 0 0,1 0 Nguån: Phßng KÕ ho¹ch HiÖn nay tû lÖ phÕ phÈm cña C«ng ty ®· gi¶m nhiÒu so víi mét sè n¨m tr-íc (kho¶ng trªn 2%). C«ng ty ®ang phÊn ®Êu ®Õn n¨m 2005 sÏ thay thÕ ®-îc 70% m¸y mãc hiÖn ®¹i lµm cho tû lÖ phÕ phÈm gi¶m h¬n n÷a. iI.1.3> HiÖu Qu¶ s¶n xuÊt-kinh doanh cña C«ng ty. §Ó ®¸nh gi¸ mét c¸ch kh¸i qu¸t vÒ t×nh h×nh thùc hiÖn c¸c chØ tiªu hiÖu qu¶ cña C«ng ty ta chñ yÕu xem xÐt c¸c nh©n tè chÝnh lµ doanh thu, c¸c kho¶n chi phÝ bá ra vµ mét sè chØ tiªu kinh tÕ mµ C«ng ty ®· thùc hiÖn ®Ó tõ ®ã cã c¸i nh×n ®¬n gi¶n nhÊt vÒ nh÷ng g× C«ng ty thu ®-îc còng nh- mÊt ®i trong qu¸ tr×nh ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh. Nh×n chung t×nh h×nh doanh thu cña C«ng ty lµ t-¬ng ®èi kh¶ quan, ®iÒu nµy ®-îc thÓ hiÖn qua biÓu sau: 20
- Xem thêm -