Tài liệu Báo cáo thực tập tổng hợp về ngân hàng tmcp á châu chi nhánh hà nội

  • Số trang: 24 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 27 |
  • Lượt tải: 0
nganguyen

Đã đăng 34345 tài liệu

Mô tả:

Lêi nãi ®Çu Ho¹t ®éng chñ yÕu cña ng©n hµng lµ huy ®éng vµ cho vay, trong ®ã cho vay chiÓm tíi h¬n 80% ho¹t ®éng cña ng©n hµng.Trªn thùc tÕ, ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña bÊt cø mét doanh nghiÖp nµo dï lµ c¸c doanh nghiÖp s¶n xuÊt hay c¸c doanh nghiÖp dÞch vô th× viÖc cung øng ®ñ nguån vèn lµ v« cïng quan träng. §Æc biÖt, nÒn kinh tÕ ViÖt Nam chuyÓn tõ nÒn kinh tÕ bao cÊp sang nÒn kinh tÕ thÞ tr-êng vµ ®ang cã nh÷ng b-íc ph¸t triÓn nhanh chãng, tõng b-íc tham gia vµo thÞ tr-êng khu vùc vµ thÕ giíi. ChÝnh v× v©y, ®Ó tån t¹i vµ ph¸t triÓn trong m«i c¹nh tranh ®Çy khèc liÖt ®ã th× c¸c doanh nghiÖp ph¶i kh«ng ngõng më réng quy m« vµ ph¸t triÓn.Môc ®Ých nghiªn cøu cña b¸o c¸o tæng hîp lµ kh¸i qu¸t mét sè ho¹t ®éng qu¶n trÞ t¹i ng©n hµng ¸ Ch©u, ®Æc biÖt lµ ho¹t ®éng cho vay ®èi víi c¸c doanh nghiÖp ViÖt Nam. TÝn dông ng©n hµng ®-îc coi lµ nguån vèn quan träng nhÊt ®èi víi c¸c doanh nghiÖp, ®Æc biÖt lµ ®èi víi c¸c doanh nghiÖp võa vµ nhá ë ViÖt Nam hiÖn nay.V× vËy, trong xu thÕ héi nhËp nµy th× viÖc tiÕp cËn ®-îc víi nguån vèn cña ng©n hµng lµ v« cïng quan träng nã quyÕt ®Þnh sù sèng cßn cña c¸c doanh nghiÖp.ChÝnh v× vËy, më réng cho vay ®èi víi c¸c doanh nghiÖp ®Æc biÖt lµ c¸c doanh nghiÖp võa vµ nhá lµ cÇn thiÕt. Trong giai ®o¹n I cña qu¸ tr×nh thùc tËp ®Çy bæ Ých nµy, em xin ch©n thµnh c¶m ¬n c¸c b¸c, c¸c c«, c¸c chó vµ anh chÞ trong chi nh¸nh ng©n hµng th-¬ng m¹i cæ phÊn ¸ Ch©u Hµ Néi, ®Æc biÖt lµ phßng tÝn 1 dông kh¸ch hµng doanh nghiÖp, nh÷ng ng-êi ®· tËn t×nh h-íng dÉn chØ b¶o ®Ó em cã thÓ hoµn thµnh tèt giai ®o¹n thùc tËp ®ît I nµy. B¸o C¸o Thùc TËp Tæng Hîp Ng©n hµng th-¬ng m¹i cæ phÇn ¸ Ch©u Chi nh¸nh Hµ Néi I. Qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña ng©n hµng th-¬ng m¹i cæ phÇn ¸ Ch©u( ACB) Th¸ng 5.1990 víi sù ra ®êi c¸c ph¸p lÖnh vÒ ng©n hµng nhµ n-íc, ph¸p lÖnh vÒ ng©n hµng, hîp t¸c x· tÝn dông vµ c«ng ty tµi chÝnh, ®· t¹o dùng mét khung ph¸p lý cho ho¹t ®éng ng©n hµng. H-ëng øng chñ tr-¬ng ®æi míi trªn ng©n hµng th-¬ng m¹i cæ phÇn ¸ Ch©u ( ACB ) ®-îc thµnh lËp theo giÊy phÐp sè 0032/NH – GP do ng©n hµng nhµ n-íc cÊp ngµy 24/04/1993, quyÕt ®Þnh sè 533/Q§ UB do UBND Thµnh Phè Hå ChÝ Minh cÊp ngµy 13/05/1993 vµ chÝnh thøc ®i vµo ho¹t ®éng kinh doanh ngµy 04/06/1993 vvíi thêi gian ho¹t ®éng lµ 50 n¨m. Khi míi thµnh lËp vèn ®iÒu lÖ ban ®Çu cña ACB lµ 20 tû ®ång vµ sè cæ ®«ng 27 thµnh viªn.§Õn n¨m 1994, ACB t¨ng vèn ®iÒu lÖ lªn lµ 70 tû ®ång. 2 N¨m 1998 t¨ng lªn 341,428 tû ®ång vµ sè cæ ®«ng tõ 27 thµnh viªn t¨ng h¬n 780 thµnh viªn.tÝnh ®Õn thêi ®iÓm 11/ 2002, ACB cã vèn ®iÒu lÖ cao nhÊt trong hÖ thèng ng©n hµng th-u¬ng m¹i cæ phÇn ë ViÖt Nam. §Õn 28/02/2003, ng©n hµng nhµ n-íc cho phÐp ACB t¨ng vèn ®iÒu lÖ tõ 341,428 tû ®ång lªn 423,911 tû ®ång viÖt nam. HiÖn nay, ngoµi c¸c cæ ®«ng trong n-íc ACB cßn cã 3 cæ ®«ng n-íc ngoµi lµ : Connaught Investors Ltd (thuéc tËp ®oµn Jardine Matheson ) LG Investment &Sercurities Co. Ltd Dragon Financial Holdings Ltd. ACB kh«ng ngõng më réng m¹ng l-íi ho¹t ®éng cña m×nh. TÝnh cho ®Ðn nay ngoµi héi së chÝnh t¹i 442 NguyÔn ThÞ Minh Khai, QuËn 3, TPHCM, ACB ®· cã 40 chi nh¸nh tõ B¾c ®Õn Nam, së giao dÞch , phßng giao dÞch,c¸c c«ng ty, trung t©m trùc thuéc : c«ng ty chøng kho¸n ACB, c«ng ty ®Þa èc ACB, trung t©m thÎ ACB, trung t©m chuyÓn tiÒn nhanh Western Union vµ hÖ thèng c¸c kiosbank, trung t©m dÞch vô kh¸ch hµng. HiÖn nay, ACB ®· cã 4 trung t©m giao dÞch ACB – Western Union vµ 788 ®iÓm chi tr¶ t¹i 61 tØnh, thµnh phè vµ cã h¬n 3875 ®¹i lý chÊp nhËn thanh to¸n thÎ tÝn dông trªn c¶ n-íc. Trung t©m thÎ cña ng©n hµng ¸ Ch©u ACB ®-îc thµnh lËp tõ n¨m 1995 nh- mét bé phËn chuyªn kinh doanh vÒ thÎ trùc thuéc héi së cña ng©n hµng ¸ Ch©u ACB. ACB lµ ng©n hµng thø hai sau gn©n hµng 3 ngo¹i th-¬ng ViÖt Nam ph¸t hµnh thÎ tÝn dông quèc tÕ Visa vµ Master Card, vµ lµ mét trong c¸c ng©n hµng ®Çu tiªn ph¸t hµnh thÎ tÝn dông néi ®Þa. Trung t©m thÎ ®· phèi hîp víi c¸c tæ chøc kinh tÕ løon nhTæng c«ng ty du lÞch Sµi Gßn, hÖ thèng siªu thÞ Co-opmart, Maximart, Citimart, MiÒn ®«ng, c«ng ty Mai Linh ph¸t hµnh c¸c lo¹i thÎ tÝn dông chung cho kh¸ch hµng sö dông trong n-íc. §i ®«i voÝ- viÖc ph¸t hµnh c¸c lo¹i thÎ quèc tÕ vµ néi ®Þa, trung t©m thÎ cßn tÝch cùc x©y dùng hÖ thèng c¸c ®¹i lý chÊp nhËn thanh to¸n thÎ trªn toµn quèc cho c¸c ho¹t ®éng th-¬ng m¹i, gi¶i trÝ vµ rót tiÒn mÆt. ACB còng lµ ng©n hµng ®Çu tiªn tung ra c¸c s¶n phÈm míi nh- : TiÕt kiÖm ngo¹i tÖ cã th-ëng, dÞch vô trung gian thanh to¸n tiÒn hµng, tÝn dông tiªu dïng kim khÝ ®iÖn m¸y, xe g¾n m¸y, xe «t«, tÝn dông sinh ho¹t, dÞch vô b¶o hiÓm nh©n thä t¹i ng©n hµng, dÞch vô cho vay du häc trän gãi… Ngoµi ra, ACB cßn cung cÊp thªm mét sè tiÖn Ých hiÖn ®¹i nh- : Th«ng tin tµi kho¶n trªn m¹ng Internet, qua ®iÖn tho¹i, dÞch vô homebanking, mobile-banking. Mét sè thµnh tùu vµ sù c«ng nhËn x· héi H¬n m-êi n¨m qua, ng©n hµng ¸ Ch©u ACB ®ac ®¹t ®-îc mét sè thµnh tùu rÊt ®¸ng tù hµo, nhËn ®-îc nhiÒu b»ng khen cña nhµ n-íc vµ ®-îc x· héi c«ng nhËn. Chóng ta cã thÓ nhËn thÊy râ nh÷ng g× mµ ACB ®¹t ®-îc d-íi ®©y : N¨m H×nh thøc Néi dung Tæ chøc b×nh chän 4 1997 1998 T¹p chÝ Chøng Ng©n hµng tèt nhÊt ViÖt nhËn Nam. Chøng Næi bËt lµ ng©n hµng Tê b¸o The Asian nhËn m¹nh t¹i ViÖt Nam Euromoney Magazine Wall Street Joumal 1997 Chøng §¹i lý chuyÓn tiÒn tèt Công ty Western 1998 nhËn nhÊt trong khu vùc 1999 Bµi viÕt Ng©n hµng tèt nhÊt ViÖt Nam Union T¹p chÝ Global Finance Magazine (USA ) Thùc hiÖn tèt c¸c quy Uû ban nh©n d©n 2000 GiÊp khen ®Þnh cña bé luËt lao ®éng Q3, trong n¨m (1995- 2000) 2001 Danh s¸ch Lµ mét trong 500 ng©n hµng hµng ®Çu ch©u ¸ Cã nhiÒu thµnh tÝch thùc 2001 GiÊy khen hiÖn chÝnh s¸ch BHXH n¨m 2000 Cã thµnh tÝch hoµn thµnh 2001 B»ng khen tèt nghÜa vô nép ng©n s¸ch n¨m 2000 2001 B»ng khen TPHCM T¹p chÝ Asianweek B¶o hiÓm x· héi TPHCM Uû ban nh©n d©n TPHCM Thùc hiÖn tèt nghÜa vô Côc nép thuÕ n¨m 2000 tr-ëng côc thuÕ Tp HCM 2001 Trang tæng Lµ ng©n hµng cæ phÇn duy C¬ quan ®Þnh møc 5 2002 quan nhÊt ®-îc ®¸nh gi¸ vÒ ®é tÝn nhiÖm Quèc tÕ tÝn nhiÖm 2002 Fitch Gi¶i Gi¶i th-ëng chÊt l-îng Héi ®ång xÐt duyÖt th-ëng ViÖt Nam n¨m 2002 quèc gia Thµnh tÝch kinh doanh æn ®Þnh, n©ng cao chÊt l-îng ho¹t ®éng, chÊt l-îng s¶n 2002 B»ng khen phÈm dÞch vô trong nhiÒu n¨m, ®¹t gi¶i th-ëng chÊt Thñ t-íng ChÝnh phñ l-îng ViÖt Nam n¨m 2002 HÖ thèng qu¶n lý chÊt l-îng phï hîp ISO 9001: 2000 trong c¸c lÜnh vùc: 2002 Chøng huy ®éng vèn, cho vay nhËn ng¾n h¹n vµ trung dµi h¹n, thanh to¸n quèc tÕ vµ cung øng nguån lùc t¹i SGS UKAS ANSI- RAB ( ANH ) ( MĨ ) héi së §¹t chÊt l-îng quèc tÕ Tæ chøc chÊt l-îng 2003 Gi¶i Ch©u ¸ Th¸i B×nh D-¬ng ch©u ¸ Th¸i B×nh th-ëng dµnh cho doanh nghiÖp D-¬ng lín,h¹ng xuÊt s¾c 6 ( APQO ) §· cã nhiÒu thµnh tÝch trong c«ng t¸c tõ thiÖn tõ 2003 B»ng khen n¨m 2000- 2002, gãp phÇn vµo sù nghiÖp x©y Thñ T-íng ChÝnh Phñ dùng Chñ NghÜa X· Héi vµ b¶o vÖ Tæ Quèc II. Giíi thiÖu vÒ c¬ cÊu tæ chøc cña ng©n hµng th-¬ng m¹i cæ phÇn ¸ Ch©u – Chi nh¸nh Hµ Néi Bé m¸y tæ chøc vµ c«ng t¸c nh©n sù t¹i Chi nh¸nh ACB - Hµ Néi Ng©n hµng ¸ Ch©u cã ®Çy ®ñ sè l-îng thµnh viªn theo quy ®Þnh cña Nhµ n-íc bao gåm : 10 thµnh viªn héi ®ång qu¶n trÞ, 4 thµnh viªn ban kiÓm so¸t. Ng©n hµng ban hµnh vµ thùc hiÖn ®Çy ®ñ c¸c qui chÕ vµ qui ®Þnh néi bé cña mét ng©n hµng th-¬ng m¹i cæ phÇn. Chi nh¸nh ACB Hµ Néi lµ mét chi nh¸nh lín cña ng©n hµng ¸ Ch©u t¹i khu vùc phÝa B¾c. Bé m¸y tæ chøc cña Chi nh¸nh ®-îc thÓ hiÖn ë s¬ ®å sau : 7 Ban Gi¸m §èc Phßng hµnh chÝnh Phßng giao dÞchng©n quü Phßng kÕ to¸n 8 Phßng tÝn dông vµ thanh to¸n quèc tÕ Bé phËn thÎ Trung t©m giao dÞch ®Þa èc Phßng giao dÞch Kim Liªn Phßng Western Union phßng giao dÞch Ngäc L©m Phßng giao dÞch Chïa Hµ Phßng giao dÞch Néi Bµi Phßng giao dÞch B¸t §µn Chøc n¨ng cña bé m¸y tæ chøc :  Ban gi¸m ®èc cã chøc n¨ng ®iÒu hµnh, gi¸m s¸t c¸c ho¹t ®éng cña chi nh¸nh vµ ra c¸c quyÕt ®Þnh nh»m t¹o ra lîi nhuËn cho ng©n hµng, ®ång thêi ph¶i tu©n thñ nghiªm luËt ph¸p.  Phßng hµnh chÝnh : lµm nhiÖm vô qu¸n lý hµnh chÝnh, tæ chøc. 9  Phßng kÕ to¸n : h¹ch to¸n kÕ to¸n néi bé, bï trõ liªn ng©n hµng, ®Çu t- trung gian trªn thÞ tr-êng tiÒn tÖ.  Phßng giao dÞch ng©n quü : nhËn tiÌn göi tiÕt kiÖm, thanh to¸n vµ thùc hiÖn thanh to¸n.  Phßng tÝn dông vµ thanh to¸n quèc tÕ : cho vay vµ c¸c nghiÖp vô thanh to¸n quèc tÕ.  Phßng Western Union : chi tr¶ tiÒn chuyÓn tïe n-íc ngoµi vÒ vµ chi tr¶ kiÒu hèi.  Bé phËn thÎ : ph¸t hµnh thÎ tÝn dông vµ qu¶n lý ®¹i lý.  Trung t©m giao dÞch ®Þa èc : ®¨ng ký giao b¸n, thùc hiÖn thanh to¸n mua b¸n nhµ qua ng©n hµng.  C¸c phßng giao dÞch : cã chøc n¨ng huy ®éng tiÒn göi, thanh to¸n vµ cho vay sæ tiÕt kiÖm. §éi ngò nh©n viªn phßng kh¸ch hµng doanh nghiÖp t¹i ACB Hµ Néi ®-îc ®µo t¹o nghiÖp vô tèt tr-íc khi ®-a vµo lµm viÖc. §ång thêi ng©n hµng chó träng n©ng cao tr×nh ®é nghiÖp vô trong qu¸ tr×nh lµm viÖc. III.§¸nh gi¸ kh¸i qu¸t kÕt qña ho¹t ®éng kinh doanh trong thêi gian qua. 1. Mét sè chØ tiªu kÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh cña ACB. B¸o c¸o tµi chÝnh cña ng©n hµng ¸ Ch©u ACB n¨m 2003 B¸o c¸o tµi chÝnh cña ng©n hµng ¸ Ch©u bao gåm 4 b¸o c¸o sau ®©y : 10 B¶ng c©n ®èi kÕ to¸n. B¸o c¸o ho¹t ®éng kinh doanh. B¸o c¸o l-u chuyÓn tiÒn tÖ. ThuyÕt minh b¸o c¸o tµi chÝnh. Tuy nhiªn hai b¸o c¸o mµ chóng ta quan t©m nhÊt chÝnh lµ b¶ng c©n ®èi kÕ to¸n vµ b¸o c¸o kÕt qu¶ kinh doanh.chÝnh v× vËy b¸o c¸o tËp trung ph©n tÝch hai b¸o c¸o nµy. B¶ng c©n ®èi kÕ to¸n ngµy 31 th¸ng 12 n¨m 2003 §¬n vÞ : triÖu ®ång STT ChØ tiªu Ghi chó N¨m N¨m 2003 2002 Tµi s¶n 1 TiÒn,kim lo¹i quý vµ ®¸ quý 3 486.722 206.486 2 TiÒn göi t¹i ng©n hµng nhµ n-íc 4 418.202 408.654 3 TiÒn göi t¹i c¸c ng©n hµng n-íc ngoµi 4 TiÒn göi t¹i c¸c tæ chøc tÝn dông trong n-íc 5 Cho vay c¸c tæ chøc tÝn dông trong n-íc 6 7 5 6 7 Cho vay kh¸ch hµng 8 §Çu t- vµo chøng kho¸n 9 11 140.299 1.624.565 2.211.48 4 43.638 5.330.49 0 2.405.910 3.894.784 1.794.88 456.237 3 8 §Çu t- vµo c¸c ®¬n vÞ kh¸c 9 Tµi s¶n cè ®Þnh h÷u h×nhTài sản cố định hữu hình 10 Tµi s¶n cè ®Þnh v« h×nh 11 X©y dùng c¬ b¶n dë dang vµ mua s¾m tµi s¶n cè ®Þnh 12 Tµi s¶n kh¸c 10 78.432 11 115.889 74.462 12 17.535 20.608 13 99.009 60.764 14 118.218 114.487 10.854.8 Tæng céng tµi s¶n 01 82.703 9.349.660 Nguån vèn 13 TiÒn vay ng©n hµng nhµ n-íc ViÖt Nam 14 TiÒn göi vµ tiÒn vay tõ c¸c tæ chøc tÝn dông trong n-íc 15 Vèn nhËn tõ chÝnh phñ,c¸c tæ chøc quèc tÕ vµ c¸c tæ chøc kh¸c 16 15 19.983 16 644.769 10.724 17 162.252 98.718 8.969.54 19.983 TiÒn göi cña kh¸ch hµng 18 17 Nî kh¸c 19 485.484 419.648 18 ThuÕ thu nhËp doanh nghiÖp ph¶i 31 10.380 nép 2 10.292.4 Tæng nî 10 Vèn vµ c¸c quü 12 8.297.194 13.941 8.860.208 19 Vèn cæ phÇn 20 423.911 341,428 20 C¸c quü dù tr÷ 21 114.756 78.090 21 Lîi nhuËn ch-a ph©n phèi 22 23.724 22 Tæng vèn vµ c¸c quü 23 24 69.934 562.391 489.452 10.854.8 Tæng céng nguån vèn 01 C¸c cam kÕt vµ nî tiÒm tµng 33 9.363.532 386.015 256.492 Chóng ta thÊy r»ng, tµi s¶n cña ng©n hµng t¨ng 1515141 triÖu ®ång trong ®ã kh¸ch hµng vay t¨ng 1435706 triÖu ®ång, chiÕm h¬n 95% tiÒn göi cña kh¸ch hµng vµo ng©n hµng, so víi n¨m 2002 tiÒn göi cña kh¸ch hµng t¨ng lªn 672348 triÖu ®ång trong n¨m 2003. NÕu xÐt vÒ tû lÖ tiÒn göi kh¸ch hµng / tæng nî th× n¨m 2002 lµ 94% cßn n¨m 2003 lµ 87%. §iÒu nµy cho thÊy c¸c kho¶n nî cña ng©n hµng t¨ng lªn chñ yÕu lµ c¸c kho¶n kh¸ch hµng göi vµo ng©n hµng t¨ng, v× vËy c¸c kho¶n nî lµ lµnh m¹nh, ph¶n ¸nh hiÖu qu¶ ho¹t ®éng cña ng©n hµng ¸ Ch©u. B¸o c¸o kÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh cho n¨m kÕt thóc ngµy 31 th¸ng 12 n¨m 2003 §¬n vÞ : TriÖu ®ång STT Ghi ChØ tiªu chó 13 N¨m N¨m 2003 2002 1 Thu nhËp l·i 23 2 668.568 509.284 ( Chi phÝ l·i 24 408.995 ( 277.942) ) Thu nhËp l·i rßng 3 259.573 231.342 Thu nhËp tõ c¸c kho¶n phÝ vµ dÞch vô 4 Chi tr¶ phÝ vµ dÞch vô 5 Lç rßng tõ ho¹t ®éng kinh doanh 25 68.760 57.911 26 (12.854) (12.371) (1.839) ( 2.306) ngo¹i hèi 6 Thu nhËp tõ tham gia thÞ tr-êng 31.247 270 tiÒn tÖ 7 Thu nhËp tõ ho¹t ®éng kh¸c 27 6.728 12.731 Thu nhËp ngoµi l·i 92.042 56.235 8 TiÒn l-¬ng vµ chi phÝ cã lªn quan 28 (44.457) (31.232) 9 chi phÝ khÊu hao (15.508) (12.024) 10 chi phÝ ho¹t ®éng kh¸c 29 (143.47 Chi phÝ ngoµi l·i 3) 11 chi phÝ dù phßng rñi ro tÝn dông 12 (83.508) (79.511) Thu nhËp bÊt th-êng do thu håi c¸c kho¶n nî khã ®ßi 8(g) (122.767) (30.793) (5.571) 11.053 5.412 (19.740) (159) 13 Thu nhËp tr-íc thuÐ 188.402 164.651 14 14 ThuÕ thu nhËp doanh nghiÖp 31 15 Lîi nhuËn rßng trong n¨m (56.274) (41.629) 132.128 123.022 So s¸nh gi÷a hai n¨m 2003 vµ 2002 th× lîi nhuËn tr-íc thuÕ cña ng©n hµng t¨ng 23751 triÖu ®ång, kÕt qu¶ nµy cã ®-îc lµ hiÖu qu¶ tõ ho¹t ®éng cho vay cña ng©n hµng. ChØ tiªu cuèi cïng vµ quan träng nhÊt ®èi víi ng©n hµng ®ã lµ lîi nhuËn. KÓ tõ khi thµnh lËp ®Õn nay ng©n hµng ¸ ch©u lu«n ho¹t ®éng cã l·i vµ lîi nhuËn n¨m sau lu«n cao h¬n lîi nhuËn n¨m tr-íc, ®iÒu nµy chóng ta cã thÓ thÊy ®-îc qua b¶ng sau : Lîi nhuËn tr-íc thuÕ. 1999 2000 2001 2002 2003 74,09 82,59 107,68 164,6 188,4 5 0 Tèc ®é t¨ng lîi nhuËn 100,3 111,4 130,38 152,9 114,4 (%) 7 1 3 24,10 31,50 48,20 44,44 7 Tû lÖ l·i tr-íc thuÕ / Vèn ®iÒu lÖ (%) 21,70 Tæng vèn huy ®éng cña ng©n hµng TiÒn göi kh¸ch hµng lµ mét trong nh÷ng chØ tiªu ®¸nh gi¸ chÊt l-îng ho¹t ®éng còng nh- sù tÝn nhiÖm cña kh¸ch hµng dµnh cho ng©n hµng ¸ Ch©u. Tæng tiÒn göi kh¸ch hµng t¹i ng©n hµng kh«ng ngõng t¨ng lªn, ®Æc biÖt tõ n¨m 1999 ®Õn n¨m 2003 15 Trong bèi c¶nh sù c¹nh tranh gi÷a c¸c ng©n hµng ViÖt Nam nh÷ng gÇn ®©y trë nªn khèc liÖt h¬n th× kÕt qu¶ nµy l¹i cµng cã ý nghÜa h¬n. Kh«ng nh÷ng thÕ, chØ tiªu tæng tiÒn göi kh¸ch hµng cßn lµm c¬ së cho nhiÒu ho¹t ®éng kinh doanh kh¸c cña ng©n hµng, do ®ã viÖc thu hót kh¸ch hµng tham gia göi tiÒn t¹i ng©n hµng lµ môc tiªu quan träng hµng ®Çu mµ ng©n hµng kh«ng ngõng quan t©m. 2. Kh¸i qu¸t ho¹t ®éng Marketing t¹i chi nh¸nh ACB Hµ Néi. Trong qu¸ tr×nh ®æi míi hÖ thèng ng©n hµng ë ViÖt Nam, c¸c ng©n hµng ®· cã nh÷ng b-íc tiÕn quan träng, trong ®ã lÜnh vùc Marketing ®· ®-îc nhiÒu ng©n hµng quan t©m h¬n, ®Æc biÖt lµ c¸c ng©n hµng th-¬ng m¹i. Kh«ng n»m ngoµi xu thÕ ®ã ®ång thêi nh»m ®èi phã víi ¸p lùc c¹nh tranh ngµy cµng khèc liÖt gi÷a c¸c ng©n hµng víi nhau, ng©n hµng ¸ Ch©u ACB ®· h×nh thµnh bé phËn Marketing cña m×nh. H¬n thÕ n÷a, c¸c s¶n phÈm vµ dÞch vô mµ ng©n hµng cung cÊp kh«ng chØ bã hÑp lµ c¸c s¶n phÈm tÝn dông truyÒn thèng, mµ ngµy cµng trë nªn ®a d¹ng vµ phong phó h¬n rÊt nhiÒu, do ®ã kh«ng thÓ thiÕu ®i ho¹t ®éng Marketing. Bé phËn Mareting víi nhiÖm vô thu hót kh¸ch hµng th«ng qua c¸c ho¹t ®éng nh- : ®a d¹ng hãa c¸c dÞch vô ng©n hµng; thùc thi chÝnh s¸ch l·i suÊt vµ phÝ dÞch vô linh ho¹t, c¹nh tranh; ph¸t triÓn m¹ng l-íi cung øng dÞch vô; c¶i tiÕn qu¸ tr×nh cung øng dÞch vô vµ n©ng cao chÊt l-îng dÞch vô kh¸ch hµng. 16 Tuy nhiªn, ®©y l¹i chÝnh lµ lÜnh vùc mµ nhiÒu ng©n hµng ViÖt Nam cßn lóng tóng kh«ng chØ víi riªng ng©n hµng ¸ Ch©u, tõ viÖc tiÕp cËn thÞ tr-êng ®Õn thiÕt kÕ ra c¸c s¶n phÈm tÝn dông, c¸c ch-¬ng tr×nh tiÕp thÞ. Nguyªn nh©n chÝnh lµ quan ®iÓm sai lÇm cña chóng ta vÒ ho¹t ®éng ng©n hµng, ng©n hµng còng lµ mét doanh nghiÖp vµ ho¹t ®éng Marketing lµ v« cïng cÇn thiÕt, ®Æc biÖt khi ViÖt Nam tham gia vµo qu¸ tr×nh héi nhËp kinh tÕ quèc tÕ, lóc ®ã kh«ng chØ cã c¸c ng©n hµng ViÖt Nam c¹nh tranh víi nhau mµ cßn cã sù tham gia cña c¸c ng©n hµng n-íc ngoµi. Chóng ta cã thÓ ®o¸n tr-íc ®iÒu g× sÏ x¶y ra nÕu nhng©n hµng kh«ng quan t©m ®óng møc ®Õn ho¹t ®éng Marketing. 3. Trang thiÕt bÞ n¬i lµm viÖc vµ øng dông c«ng nghÖ t¹i chi nh¸nh ACB Hµ Néi Ho¹t ®éng ng©n hµng lµ mét lÜnh vùc ho¹t ®éng yªu cÇu nh÷ng trang thiÕt bÞ vµ c«ng nghÖ tiªn tiÕn vµ hiÖn ®¹i, cã nh- vËy th× chÊt l-îng c¸c dÞch vô mµ ng©n hµng cung cÊp còng nh- c«ng t¸c qu¶n trÞ míi ®¶m b¶o tÝnh hiÖu qu¶. NhËn thøc ®-îc vÊn ®Ò trªn, trong nh÷ng n¨m quan ng©n hµng ¸ Ch©u ACB ®· kh«ng ngõng chó träng vµo viÖc trang bÞ vµ øng dông c«ng nghÖ míi vµo trong ho¹t ®éng cña m×nh. HÇu hÕt tÊt c¶ bµn lµm viÖc t¹i Chi nh¸nh ACB - Hµ Néi ®Òu ®-îc trang bÞ m¸y tÝnh c¸ nh©n n»m trong m¹ng diÖn réng dïng riªng (private WAN) vµ ®-îc nèi m¹ng Internet. §iÒu nµy gióp cho c¸c nh©n viªn trong Chi nh¸nh cã thÓ trao ®æi d÷ liÖu mét c¸ch nhanh chãng víi nhau, víi mäi Chi nh¸nh kh¸c vµ víi Héi së cña ng©n hµng. Nh- vËy, ng©n hµng ACB chuyÓn tõ mét hÖ thèng c¸c ®¬n vÞ ph©n t¸n ( c¸c Chi nh¸nh ho¹t ®éng t-¬ng ®èi ®éc lËp) sang mét hÖ thèng tËp trung thèng 17 nhÊt, thèng nhÊt vÒ th«ng tin, thèng nhÊt vÒ d÷ liÖu vµ ®iÒu quan träng nhÊt lµ thèng nhÊt trong ph-¬ng thøc phôc vô kh¸ch hµng. Ng©n hµng ACB ®· tËp trung hãa c¬ së d÷ liÖu ho¹t ®éng ng©n hµng, toµn bé d÷ liÖu ho¹t ®éng cña ng©n hµng ®-îc tËp trung t¹i c¬ së d÷ liÖu trung t©m, mäi thay ®æi ®Òu ®-îc cËp nhËt trùc tuyÕn vµ tøc thêi. Víi c¬ së d÷ liÖu tËp trung nµy kh«ng chØ gióp cho ho¹t ®éng qu¶n trÞ t¹i ng©n hµng, phßng ngõa ®-îc rñi ro mµ cßn cho phÐp n¾m ®-îc chÝnh x¸c sè d- cña mäi tµi kho¶n, còng nh- cho phÐp giao dÞch tµi kho¶n ®-îc thùc hiÖn t¹i bÊt cø ®©u. Nh»m n©ng cao chÊt l-îng c¸c dÞch vô, ®ång thêi qu¶ng b¸ h×nh ¶nh cña m×nh, ng©n hµng ¸ Ch©u ®· x©y dùng website ®Ó cung cÊp th«ng tin cho tõng chñ tµi kho¶n. Ch¨m sãc kh¸ch hµng lµm ph-¬ng ch©m hµnh ®éng cña doanh nghiÖp, nã lµ ®iÒu kiÖn sèng cßn cña ng©n hµng, chÝnh v× vËy, ng©n hµng ¸ Ch©u ®· ®-a vµo sö dông hÖ thèng Phone- Banking; Internet-Banking vµ Mobile-Banking. §©y lµ nh÷ng hÖ thèng cho phÐp kh¸ch hµng cã thÓ kiÓm tra sè d- tµi kho¶n, c¸c giao dÞch cña m×nh th«ng qua m¹ng ®iÖn tho¹i cè ®Þnh, m¹ng Internet vµ tin nh¾n. Ng©n hµng ¸ Ch©u ®ang cè g¾ng chuÈn bÞ nh÷ng tiÒn ®Ò quan träng ®Ó ng©n hµng cã thÓ thùc hiÖn cac giao dÞch qua m¹ng, lµ c¬ së cho viÖc triÓn khai ng©n hµng ®iÖn tö. Cã thÓ kh¼ng ®Þnh r»ng, nh÷ng n¨m võa qua ®¸nh dÊu mét b­íc tiÕn míi trong viÖc “®iÖn tö hãa” ho¹t ®éng cña ng©n hµng ¸ Ch©u, ®ång thêi mang l¹i cho kh¸ch hµng nhiÒu s¶n phÈm vµ dÞch vô míi víi nh÷ng tiÖn Ých vµ chÊt l-îng ngµy cµng cao. 18 4. HÖ thèng qu¶n trÞ chÊt l-îng t¹i ng©n hµng ¸ Ch©u Thùc hiÖn NghÞ quyÕt cña §¹i héi cæ ®«ng ngµy 30/01/2002, ban ®iÒu hµnh ng©n hµng ¸ Ch©u ®· triÓn khai x©y dùng vµ ¸p dông hÖ thèng qu¶n lý chÊt l-îng ISO 9001 phiªn b¶n n¨m 2000 trong c¸c lÜnh vùc huy ®éng vèn, cho vay, thanh to¸n quèc tÕ vµ cung øng nguån lùc t¹i Héi së cña ACB. Sau thêi gian x©y dùng vµ ¸p dông HÖ thèng qu¶n lý chÊt l-îng theo tiªu chuÈn ISO, ngµy 16/12/2002, ng©n hµng ¸ Ch©u ®· ®-îc C«ng ty SGS ViÖt Nam xem xÐt, ®¸nh gi¸ vµ ®· chøng nhËn hÖ thèng qu¶n trÞ chÊt l-îng ¸p dông t¹i ACB lµ phï hîp víi tiªu chuÈn ISO. Theo ®ã, ng©n hµng ¸ Ch©u ®-îc hai tæ chøc c«ng nhËn ISO quèc tÕ lµ UKAS ( Anh Quèc) vµ ANSI-RAB ( Mü ) cÊp chøng chØ ISO 9001 : 2000. Nh÷ng n¨m tíi ®©y, ng©n hµng ¸ Ch©u tiÕp tôc tmë réng ph¹m vi ¸p dông HÖ thèng qu¶n trÞ chÊt l-îng ISO 9001:2000 tíi c¸c Chi nh¸nh cña ng©n hµng ¸ Ch©u trªn c¶ n-íc. 5. T×nh h×nh ho¹t ®éng kinh doanh cña ACB trong thêi gian qua T×nh h×nh qu¶n lý vèn, sö dông vèn vµ an toµn vèn t¹i ng©n hµng ¸ Ch©u ACB. KÓ tõ khi thµnh lËp ®Õn nay ng©n hµng ¸ Ch©u lu«n duy tr× ®-îc sè vèn thùc cã kh«ng thÊp h¬n sè vèn ph¸p ®Þnh mµ nhµ n-íc quy ®Þnh. 19 Vèn ph¸p ®Þnh 1994 1997 2003 2004 70 70 70 70 341 424 557 Vèn ph¸p ®iÒu lÖ 70 thùc cã §¬n vÞ: Tû ®ång Ng©n hµng ¸ Ch©u tu©n thñ quy ®Þnh cña nhµ n-íc lµ kh«ng dïng vèn ®iÒu lÖ ®Ó mua cæ phiÕu, hïn vèn víi cæ ®«ng, mua s¾m tµi s¶n cè ®Þnh kh«ng v-ît qu¸ 50% vèn ®iÒu lÖ vµ quü dù tr÷ bæ sung vèn ®iÒu lÖ. Lµ mét ng©n hµng th-¬ng m¹i cæ phÇn, ACB lu«n tu©n thñ quy ®Þnh vÒ cæ ®«ng, cæ phÇn vµ cæ phiÕu. Theo quy ®Þnh cña ng©n hµng nhµ n-íc ViÖt Nam mäi ng©n hµng ph¶i duy tr× hÖ sè an toµn vèn trªn 8% th× ng©n hµn ¸ Ch©u lu«n ®¶m b¶o hÖ sè nµy. HÖ sè an toµn(%) 1999 2000 2001 2002 2003 22,64 11,20 15,74 8,08 8,12 T×nh h×nh kinh doanh cña ng©n hµng ACB trong thêi gian qua Ho¹t ®éng chñ yÕu cña ng©n hµng lµ huy ®éng vèn ng¾n, trung vµ dµi h¹n theo c¸c h×nh thøc tiÒn göi tiÕt kiÖm, tiÒn göi thanh to¸n, chøng chØ tiÒn göi ; tiÕp nhËn vèn ®Çu t- vµ ph¸t triÓn; nhËn vèn tõ c¸c tæ chøc tÝn dông kh¸c. 20
- Xem thêm -