Tài liệu Báo cáo thực tập tổng hợp về ngân hàng thương mại cổ phần các doanh nghiá

  • Số trang: 26 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 37 |
  • Lượt tải: 0
nganguyen

Đã đăng 34345 tài liệu

Mô tả:

Lêi më ®Çu Qua 4 n¨m ®-îc häc d-íi m¸i tr-êng ®¹i häc, em ®· ®-îc nhµ tr-êng trang bÞ cho nh÷ng kiÕn thøc c¬ b¶n vÒ kinh tÕ-x· héi, gióp em n¾m ®-îc ph-¬ng ph¸p luËn, t- duy khoa häc vµ c¸c kiÕn thøc cÇn thiÕt cho b¶n th©n. ViÖc tiÕp thu c¸c kiÕn thøc ®ã lµ rÊt quan träng, tuy nhiªn ®Ó vËn dông ®-îc c¸c kiÕn thøc Êy vµo thùc tÕ lµm viÖc cßn quan träng h¬n. Thêi gian thùc tËp lµ kho¶ng thêi gian rÊt bæ Ých cho mçi sinh viªn bëi v× ®©y chÝnh lµ lóc chóng em ®-îc cä x¸t thùc tÕ, ®-îc tiÕp xóc víi m«i tr-êng lµm viÖc vµ ®-îc phÇn nµo ¸p dông nh÷ng kiÕn thøc ®· häc vµo thùc tiÔn. Qua ®ã chóng em còng thÊy m×nh tr-ëng thµnh h¬n 1 PhÇn I Qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña VP Bank 1.Kh¸i qu¸t qu¸ tr×nh h×nh thµnh cña VP Bank Ng©n hµng VP Bank hay cßn gäi lµ Ng©n hµng th-¬ng m¹i cæ phÇn c¸c doanh nghiÖp ngoµi quèc doanh ViÖt Nam ®-îc thµnh lËp theo giÊy phÐp ho¹t ®éng sè 0042/ NH- GP cña Thèng ®èc Ng©n hµng Nhµ n-íc ViÖt Nam cÊp ngµy 12 th¸ng 8 n¨m 1993 víi thêi gian ho¹t ®éng 99 n¨m. Ng©n hµng b¾t ®Çu ho¹t ®éng tõ ngµy 4 th¸ng 9 n¨m 1993 theo giÊy phÐp thµnh lËp sè 1535 / Q§-UBB ngµy 4 th¸ng 9 Lµ mét ng©n hµng cæ phÇn quy m« trung b×nh, t¨ng tr-ëng cao qua c¸c n¨m, nh-ng vÉn lµ ng©n hµng nhá so víi NHQD hoÆc NHNN.C¬ cÊu nguån vèn tõ tiÕt kiÖm lµ chÝnh nªn chi phÝ huy ®éng cao, vèn tù cã nhá nªn phï hîp víi c¸c kho¶n vay cì võa. C¸c chøc n¨ng ho¹t ®éng chñ yÕu cña vpbank bao gåm: huy ®éng vèn ng¾n h¹n, trung vµ dµi h¹n, tõ c¸c tæ chøc kinh tÕ vµ d©n c-; Cho vay vèn ng¾n h¹n,Trung vµ dµi h¹n ®èi víi c¸c tæ chøc kinh tÕ vµ d©n c- tõ kh¶ n¨ng nguån vèn cña ng©n hµng; Kinh doanh ngo¹i hèi; DÞch vô thanh to¸n quèc tÕ; ChiÕt khÊu th-¬ng phiÕu, tr¸i phiÕu vµ c¸c chøng tõ cã gi¸ kh¸c; Cung cÊp c¸c dÞch vô chuyÓn tiÒn trong n-íc vµ quèc tÕ; Cung cÊp c¸c dÞch vô gi÷a c¸c kh¸ch hµng vµ c¸c dÞch vô ng©n hµng kh¸c theo quy ®Þnh cña NHNN ViÖt Nam VÒ vèn ®iÒu lÖ Ban ®Çu khi thµnh lËp vèn ®iÒu lÖ cña ng©n hµng lµ 20 tû VN§. Sau ®ã, do nhu cÇu ph¸t triÓn, VP Bank ®· tiÕp tôc t¨ng vèn ®iÒu lÖ lªn 70 tû VN§ theo quyÕt ®Þnh sè 193/Q§ - NH5 ngµy 12/9/1994 vµ tiÕp tôc t¨ng lªn 174,9 tû VN§ n¨m 1996. §Õn cuèi n¨m 2004, Ng©n hµng Nhµ n-íc ViÖt Nam ®· chÊp thuËn cho VP Bank ®-îc n©ng vèn ®iÖu lÖ lªn 198,4 tû ®ång. Trong quý 1 n¨m 2005, VP Bank ®· ®-îc phÐp n©ng vèn ®iÒu lÖ lªn 243,7 tû ®ång. Víi sè vèn ®iÒu lÖ nµy, VPBank ®· trë thµnh mét trong nh÷ng ng©n hµng cã sè vèn ®iÒu lÖ lín nhÊt c¶ n-íc . 2 VÒ m¹ng l-íi chi nh¸nh Trong suèt qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn, VP Bank lu«n chó ý ®Õn viÖc më réng quy m«, t¨ng c-êng m¹ng l-íi ho¹t ®éng ë c¸c thµnh phè lín. Cuèi n¨m 1993, thèng ®èc NHNN ®· chÊp thuËn cho VP bank më chi nh¸nh t¹i TP Hå ChÝ Minh. N¨m 1994, VP bank më thªm chi nh¸nh t¹i H¶i Phßng vµ chi nh¸nh §µ N½ng. §Õn cuèi n¨m 2004, chi nh¸nh Hµ Néi, HuÕ, Sµi Gßn ®-îc thµnh lËp. §Çu n¨m 2005,VP bank tiÕp tôc më bèn chi nh¸nh cÊp 1 kh¸c lµ chi nh¸nh CÇn Th¬, chi nh¸nh Qu¶ng Ninh, chi nh¸nh VÜnh Phóc vµ chi nh¸nh B¾c Giang TÝnh ®Õn th¸ng 7 n¨m 2005, hÖ thèng VP bank cã tæng céng 30 ®iÓm giao dÞch gåm cã: Héi së chÝnh t¹i Hµ Néi, 10 chi nh¸nh cÊp 1 t¹i c¸c tØnh, thµnh phè cña ®Êt n-íc lµ Hµ Néi, TP Hå ChÝ Minh, H¶i Phßng, HuÕ, CÇn Th¬, §µ N½ng, Qu¶ng Ninh, VÜnh Phóc, B¾c Giang, 15 chi nh¸nh cÊp 2 vµ 4 phßng giao dÞch. Trong n¨m 2006, VP bank dù kiÕn sÏ më thªm kho¶ng 20 ®iÓm giao dÞch míi t¹i c¸c tØnh, thµnh lµ träng ®iÓm kinh tÕ cña c¶ n-íc. M¹ng l-íi ng©n hµng ®¹i lý HiÖn nay, cã trªn 200 ng©n hµng thuéc nhiÒu n-íc trªn thÕ giíi vµ sÏ tiÕp tôc t¨ng trong nh÷ng n¨m tíi. VÒ ®éi ngò c¸n bé Sè l-îng c¸n bé, nh©n viªn cña VP bank trªn toµn hÖ thèng tÝnh ®Õn nay lµ gÇn 700 ng-êi, trong ®ã phÇn lín lµ c¸c c¸n bé, nh©n viªn cã tr×nh ®é §¹i häc vµ trªn §¹i häc (chiÕm 87%). Víi ®éi ngò c¸n bé nh©n viªn nhiÖt t×nh, n¨ng ®éng vµ cã tr×nh ®é nghiÖp vô cao, nguån nh©n lùc cña VP bank lu«n ®-îc ®¸nh gi¸ cao vµ lµ mét trong nh÷ng tiÒn ®Ò cho sù ph¸t triÓn cña Ng©n hµng trong t-¬ng lai. Nh÷ng n¨m 1994-1996 lµ giai ®o¹n ph¸t triÓn n¨ng ®éng cña VPBank.Trong giai ®o¹n nµy ng©n hµng ®· ®¹t ®-îc nhiÒu kÕt qu¶ kh¶ quan, tû suÊt lîi nhuËn/vèn cæ phÇn ®¹t 36%/n¨m(95-96) chÊt l-îng tÝn dông ®¶m b¶o, c¸c ho¹t ®éng dÞch vô ph¸t triÓn nhanh chãng.Tuy nhiªn do mét phÇn ¶nh h-ëng cña cuéc khñng ho¶ng kinh tÕ Ch©u ¸, mét phÇn do nh÷ng sai lÇm vÒ mÆt chñ quan, thêi k× tiÕp theo NH ®· ph¶i ®-¬ng ®Çu víi 3 cuéc khñng ho¶ng nÆng nÒ. Tõ n¨m 1997 tíi nay ®-îc sù gióp ®ì cña c¸c c¬ quan chøc n¨ng vµ NHNN t×nh h×nh ®· cã nhiÒu chuyÓn biÕn thuËn lîi, NH ®· dÇn b-íc vµo giai ®o¹n cñng cè vµ t¹o tiÒn ®Ò ph¸t triÓn cho giai ®o¹n míi. Víi ph-¬ng ch©m x©y dùng VPBank trë thµnh Ng©n Hµng b¸n lÎ h¯ng ®Çu khu vùc phÝa B¾c v¯ c° n­íc” kh¸ch h¯ng tiÒm n¨ng cña VPBank lµ c¸c doanh nghiÖp ngoµi quèc doanh quy m« võa vµ nhá vµ tÇng líp d©n c- trung l-u ë ®« thÞ. NH ®ang phÊn ®Êu nh»m n©ng cao n¨ng lùc c¹nh tranh ®ång thêi phÊn ®Êu hÕt ®Ó phôc vô kh¸ch hµng, gãp phÇn vµo sù nghiÖp ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi cña ®Êt n-íc. 4 2.Bé m¸y tæ chøc, chøc n¨ng nhiÖm vô cña c¸c phßng ban §¹i héi cæ ®«ng Ban kiÓm so¸t Héi ®ång tÝn dông Héi ®ång qu¶n trÞ C¸c Ban tÝn dông Ban ®iÒu hµnh Phßng kiÓm tra KiÓm to¸n néi bé Phßng kÕ to¸n Héi së Phßng ng©n quü Phßng tæng h¬p vµ Qu¶n lÝ hµnh chÝnh C¸c chi nh¸nh cÊp 2 vµ c¸c phßng giao dÞch C¸c chi nh¸nh cÊp 1 Phßng thanh to¸n quèc tÕ vµ kiÒu hèi Phßng thu håi nî V¨n phßng VPBank Trung t©m tin häc Trung t©m kiÒu hèi ph¸t chuyÓn tiÒn nhanh W.U Trung t©m ®µo t¹o 5 - Héi ®ång qu¶n trÞ gåm 5 thµnh viªn trong ®ã cã 3 uû viªn th-êng trùc gåm Chñ tÞch, phã chñ tÞch, thø nhÊt vµ mét uû viªn th-êng trùc kiªm tæng gi¸m ®èc. Héi ®ång qu¶n trÞ cã nhiÖm vô thay mÆt ®¹i héi ®ång cæ ®«ng quyÕt ®Þnh c¸c vÊn ®Ò lín nh-: QuyÕt ®Þnh chiÕn l-îc ph¸t triÓn cña ng©n hµng; bæ nhiÖm, c¸ch chøc tæng gi¸m ®èc, phã tæng gi¸m ®èc; quyÕt ®Þnh c¬ cÊu tæ chøc, quy chÕ qu¶n lý néi bé; quyÕt ®Þnh thµnh lËp chi nh¸nh, v¨n phßng ®¹i diÖn; quyÕt ®Þnh gi¸ chµo b¸n cæ phÇn... - Ban kiÓm so¸t do ®¹i héi ®ång cæ ®«ng bÇu ra gåm 3 thµnh viªn chyªn tr¸ch.Ban nµy cã nhiÖm vô kiÓm tra tÝnh hîp lý, hîp ph¸p trong qu¶m lý, ®iÒu hµnh ho¹t ®éng kinh doanh, trong ghi chÐp sæ s¸ch kÕ to¸n vµ b¸o c¸o tµi chÝnh; thÈm ®Þnh b¸o c¸o tµi chÝnh hµng n¨m cña ng©n hµng... -Héi ®ång tÝn dông lµ tæ chøc do H§QT lËp ra, ngoµi ra H§QT cßn lËp ra c¸c Ban tÝn dông t¹i tÊt c¶ c¸c chi nh¸nh cÊp I. Héi ®ång tÝn dông vµ ban tÝn dông ®Òu cã nhiÖm vô phª duyÖt c¸c quyÕt ®Þnh cÊp tÝn dông cho kh¸ch hµng nh-ng víi c¸c giíi h¹n tÝn dông kh¸c nhau. - Phßng kiÓm tra-kiÓm to¸n néi bé trùc thuéc ban ®iÒu hµnh, ®-îc ph©n bæ cho mçi chi nh¸nh cÊp I Ýt nhÊt tõ 1-2 nh©n viªn. Bé phËn nµy cã chøc n¨ng kiÓm tra, gi¸m s¸t c¸c ho¹t ®éng th-êng ngµy vµ toµn diÖn trong tÊt c¶ c¸c giai ®o¹n tr-íc, trong vµ sau trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn mçi nghiÖp vô cña ng©n hµng - Phßng ng©n quü gåm 2 m¶ng nghiÖp vô chÝnh :Quü nghiÖp vô vµ kho tiÒn +Quü nghiÖp vô : Bé phËn thu tiÒn Bé phËn chi tiÒn Bé phËn kiÓm ng©n Bé phËn giao dÞch +Kho tiÒn Qu¶n lÝ toµn bé tµi s¶n cã trong kho Thùc hiÖn viÖc xuÊt nhËp kho -C¸c phßng giao dÞch cã chøc n¨ng : +Huy ®éng tiÒn göi cña c¸c tæ chøc kinh tÕ vµ c¸ nh©n 6 +Thu hót tiÒn göi trong d©n c+Cho vay +Thùc hiÖn 1 sè c¸c nghiÖp vô nh-: chuyÓn tiÒn nhanh, mua ngo¹i tÖ kinh doanh, chiÕt khÊu c«ng tr¸i, thanh to¸n Visa vµ sÐc du lÞch _ Phßng kÕ to¸n cã nhiÖm vô tæ chøc h¹ch to¸n vµ kiÓm so¸t tËp trung tÊt c¶ c¸c nghiÖp vô kinh tÕ ph¸t sinh t¹i ng©n hµng. Bé phËn kÕ to¸n giao dÞch ®-îc bè trÝ theo nguyªn t¾c mét kÕ to¸n viªn theo dâi tÊt c¶ c¸c tµi kho¶n cña cïng mét kh¸ch hµng ®Ó cã thÓ n¾m v÷ng toµn bé quan hÖ cña kh¸ch hµng víi ng©n hµng vµ qu¶n lý c¸c tµi kho¶n cña kh¸ch hµng chÆt chÏ h¬n. Phßng kÕ to¸n cã tr¸ch nhiÖm phèi hîp cïng c¸c phßng nghiÖp vô kh¸c ®Ó h¹ch to¸n ®Çy ®ñ, kÞp thêi c¸c nghiÖp vô ph¸t sinh, ®ång thêi cung cÊp c¸c sè liÖu th«ng tin cÇn thiÕt phôc vô cho t¸c nghiÖp cô thÓ cña c¸c phßng nghiÖp vô liªn quan -Phßng hµnh chÝnh qu¶n trÞ cã nhiÖm vô: tæ chøc c«ng t¸c hµnh chÝnh, v¨n th-, tæ chøc c«ng t¸c qu¶n trÞ vµ tham gia c«ng t¸c x· héi, tæ chøc héi th¶o, héi nghÞ, qu¶n lý v¨n th- ®i- ®Õn, qu¶n lý con dÊu... * §Þnh h-íng ph¸t triÓn ®Õn 2010 . Gi÷ v÷ng ph-¬ng ch©m trë th¯nh “Ng©n h¯ng b¸n lÏ lín nhÊt khu vùc phÝa B¾c v¯ trong c° n­íc” , ®Þnh h­íng cña ng©n h¯ng trong nh÷ng n¨m tiÕp theo lµ :  Chó träng c¸c biÖn ph¸p t¨ng c-êng huy ®éng vèn , nh»m t¨ng tµi s¶n cã .  Duy tr× tèt ®Ñp quan hÖ trªn thÞ tr-êng liªn ng©n hµng , khai th¸c vµ s÷ dông cã hiÖu qu¶ nguån vèn tõ thÞ tr-êng liªn ng©n hµng ®Ó gia t¨ng lîi nhuËn .  T¨ng c-êng ph¸t triÓn c«ng t¸c ch¨m sãc kh¸ch hµng .  Còng cè tè chøc , ph¸t triÓn m¹ng l-íi cã chän läc t¹i c¸c ®Þa ph-¬ng cã kinh tÕ ph¸t triÓn .  TÝch cùc nghiªn cøu c¸c s¶n phÈm dÞch vô b¸n lÏ , c¸c s¶n phÈm cã øng dông c«ng nghÖ ng©n hµng hiÖn ®¹i : s¶n phÈm thÎ , thanh to¸n ®iÖn tö … 7  Chó träng c«ng t¸c tuyÓn chän ,®µo t¹o ®éi ngò lao ®éng . * Nh÷ng khã kh¨n th¸ch thøc :  Sù c¹nh tranh gay g¾t cña nhiÒu ng©n hµng trong n-íc cã tiÒm lùc tµi chÝnh m¹nh vµ cã uy tÝn l©u n¨m . Hä cã kh¶ n¨ng lín h¬n trong viÖc huy ®éng mét l-îng lín tiÒn göi vµ v× thÕ cã thÓ cho vay víi møc l·i suÊt hÊp dÉn h¬n .  Sù ph¸t triÓn cã thÓ coi lµ nãng ë mét sè lÜnh vùc ho¹t ®éng trong thêi gian qua trong khi tr×nh ®é qu¶n lý , kiÓm tra gi¸m s¸t l¹i ch-a theo kÞp nªn ®· dÉn ®Õn va vÊp ®¸ng tiÕc lµm thÊt tho¸t tµi s¶n vµ ¶nh h-ëng ®Õn uy tÝn cña ng©n hµng .  C«ng t¸c qu¶n trÞ rñi ro t¹i mét sè phßng , ban , héi së , chi nh¸nh bÊt cËp  VÊn ®Ò thiÕu vèn trung vµ dµi h¹n ®ang lµ th¸ch thøc lín ®èi víi Vpbank nãi riªng vµ toµn bé hÖ thèng ng©n hµng th-¬ng m¹i nãi chung trong bèi c¶nh kinh tÕ t¨ng tr-ëng m¹nh vµ nhu cÇu ®Çu ttrung vµ dµi h¹n ®ang ngµy cµng gia t¨ng 3.T×nh h×nh ho¹t ®éng cña VPBank trong mét sè n¨m gÇn ®©y *VÒ ho¹t ®éng huy ®éng vèn Huy ®éng lµ häat ®éng ®-îc VPBank ®Æc biÖt quan t©m. KÕt qu¶ ®Õn hÕt n¨m 2004, tæng nguån vèn huy ®éng ®¹t trªn 3.872 tû ®ång, t¨ng 75% so víi thùc hiÖn n¨m 2003, trong ®ã riªng tiÒn tiÕt kiÖm ®¹t gÇn 1.541 tû ®ång, t¨ng 49% so víi thùc hiÖn n¨m 2003. Huy ®éng trªn thÞ tr-êng liªn ng©n hµng ®-îc trªn 2.000 tû ®ång, t¨ng 112% so víi thùc hiÖn n¨m 2003. Nh×n chung c¸c ®¬n vÞ ®Òu hoµn thµnh v-ît møc kÕ ho¹ch. 8 N¨m 2005 ChØ tiªu Sè tiÒn N¨m 2004 Tû Sè tiÒn N¨m2003 Tû träng Sè tiÒn träng Tæng 5.639.285 100% Tû träng 3.872.813 100% 2.212.964 100% 1.824.539 42,7% 1.242.884 56% 283.198 210.371 9% 970.080 44% nguån vèn huy ®éng Tõ thÞ 2.056.183 36% tr-êng I TiÒn göi 391.028 6% 7,3% thanh to¸n Tõ thÞ 3.192.074 56% 2.048.274 52,8% tr-êng II vµ tiÒn göi kh¸c Tõ b¶ng sè liÖu ta thÊy tû träng c¸c nguån vèn huy ®éng tõ 2 thÞ tr-êng I vµ II trong tæng nguån vèn ®· thay ®æi qua c¸c n¨m. Cô thÓ tû träng nguån vèn huy qua thÞ tr-êng I cã xu h-íng gi¶m tõ 42.7% n¨m 2004 xuèng cßn 36% n¨m 2005, trong khi ®ã vèn huy ®éng ë thÞ tr-êng II l¹i t¨ng lªn tõ 52.8% n¨m 2004 lªn 56% n¨m 2005. Nh×n chung ®©y lµ xu h-íng tÝch cùc bëi v× nguån vèn huy ®éng qua thÞ tr-êng II cã chi phÝ thÊp h¬n lµm gi¶m chi phÝ vèn b×nh qu©n *Ho¹t ®éng tÝn dông §©y lµ ho¹t ®éng mang l¹i chñ yÕu ®em l¹i nguån thu cho ng©n hµng. Doanh sè cho vay toµn hÖ thèng n¨m 2004 ®¹t 2.155, t¨ng 23% so víi thùc hiÖn n¨m 2003 D- nî cho vay ®¹t 1.865,4 tû ®ång t¨ng 22% so víi n¨m 2003 9 Thu nhËp thuÇn tõ tiÒn l·i ®¹t 108,2 tû ®ång t¨ng 41% so víi n¨m 2004 N¨m 2004 lµ n¨m VPbank ®¹t thµnh c«ng ngoµi dù kiÕn trong c«ng t¸c thu håi nî vµ xö lý nî qu¸ h¹n. Nî qu¸ h¹n cña VP bank ®· gi¶m tõ 13,2% vµo cuèi n¨m 2003 xuèng cßn 0.5% vµo cuèi n¨m 2003 *Ho¹t ®éng kinh doanh ngo¹i tÖ Trong n¨m 2004, tæng doanh sè mua ngo¹i tÖ lµ 265 triÖu USD(t¨ng 138 triÖu USD so víi n¨m tr-íc), doanh sè b¸n lµ 277 triÖu USD( t¨ng 121 triÖu USD so víi n¨m tr-íc). Thu nhËp tõ kinh doanh ngo¹i tÖ ®¹t 1.16 tû ®ång *Ho¹t ®éng thanh to¸n quèc tÕ C¸c ho¹t ®éng TTQT trong n¨m 2004 cã xu h-íng t¨ng Doanh sè më LC nhËp khÈu ®¹t gÇn 27 triÖu USD, t¨ng 3.8 triÖu USD so víi n¨m tr-íc ChuyÓn tiÒn thanh to¸n quèc tÕ ®¹t 29 triÖu USD, t¨ng 7 triÖu USD Tæng sè phÝ dÞch vô thanh to¸n quèc tÕ toµn hÖ thèng thu ®-îc lµ 3.9 tû ®ång, t¨ng 500 triÖu ®ång so víi n¨m tr-íc *ChuyÓn tiÒn trong n-íc Doanh sè chuyÓn tiÒn trong toµn hÖ thèng ®¹t 3.315 tû ®ång, phÝ chuyÓn tiÒn trªn toµn hÖ thèng ®¹t gÇn 1 tû ®ång *DÞch vô chi tr¶ kiÒu hèi TÝnh ®Õn cuèi n¨m 2004, tæng sè ®iÓm ®¹i lÝ chi tr¶ W.U(Western Union) lµ 210 ®iÓm, t¨ng 15 ®iÓm so víi n¨m tr-íc.Tæng doanh sè chi tr¶ kiÒu hèi c¸c lo¹i ®¹t 11,6 triÖu USD vµ 6,2 tû ®ång,trong ®ã chi tr¶ qua W.U lµ 3,87 triÖu USD. Toµn hÖ thèng thu phÝ dÞch vô kiÒu hèi ®-îc 74,7 ngµn USD, t-¬ng ®-¬ng 1,2 tû ®ång. 10 *KÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh cña ng©n hµng trong mét vµi n¨m gÇn ®©y §¬n vÞ :triÖu VN§ C¸c chØ tiªu 2005 2004 2003 2002 4.149.288 2.491.867 1.476.468 3.872.813 2.192.945 1.183.074 198.409 174.900 174.900 286.170 187.325 93.562 (226.092) (144.497) (72.998) 60.078 42.828 20.564 tµi s¶n Tæng tµi s¶n 5.791.884 cã TiÒn huy 5.573.681 ®éng Vèn cæ phÇn 218.203 KÕt qu¶ kinh doanh Tæng thu 384.915 nhËp tõ ho¹t ®éng Tæng chi phÝ (302.121) ho¹t ®éng Lîi nhuËn 82.794 tr-íc thuÕ (Nguån: b¸o c¸o th-êng niªn ng©n hµng n¨m 2005 ) Trong nh÷ng n¨m 2004-2005 sù thay ®æi c¬ b¶n trong m«i tr-êng ph¸p lý ®· t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho c¸c ng©n hµng ViÖt Nam ph¸t triÓn theo xu h-íng héi nhËp quèc tÕ . Trong n¨m qua , Vpbank ®· tËn dông triÖt ®Ó c¸c hé kinh doanh , ngµy cµng kh¼ng ®Þnh vÞ thÕ trªn th-¬ng tr-êng vµ ®· ®¹t ®-îc nh÷ng thµnh tùu rÊt ®¸ng tù hµo, ®ã lµ : tæng tµi s¶n cã ®¹t 5791884 tû ®ång , t¨ng 39% so víi n¨m 2004.Trong ®ã nguån vèn cæ phÇn ®¹t 218.203 tû , t¨ng 9% vµ tæng nguån vèn huy ®éng ®¹t 5573681 tû ®ång t¨ng 43% so víi 2004 ®iÒu nµy cho thÊy Vpbank ngµy cµng kh¼ng ®Þnh ®-îc uy tÝn ®èi víi kh¸ch hµng trong c¶ n-íc. 11 Trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y , ng©n hµng ®· tham gia tµi trî cho nhiÒu dù ¸n . Cã thÓ kÓ tíi mét sè nh÷ng c«ng ty cã quan hÖ lµm ¨n th-êng xuyªn víi ng©n hµng nh- ; C«ng ty An Duyªn Dù ¸n x©y dùng d©y 7 tû VND chuyÒn chÕ biÕn thuû s¶n xuÊt khÈu . C«ng ty §¹i Ch©u Dù ¸n x©y dùng x-ëng 6 tû VND s¶n xuÊt ®å gç trang trÝ néi thÊt C«ng ty VN/CX Dù ¸n s¶n xuÊt b÷a ¨n 3 tû VND Caterring Services trªn m¸y bay C«ng ty Sao B¾c Dù ¸n x©y dùng kh¸ch 5 tû VND s¹n cho thuª 12 PhÇn II. T×nh h×nh ®Çu t- ph¸t triÓn vµ c«ng t¸c thÈm ®Þnh dù ¸n ®Çu t- t¹i ng©n hµng trong thêi gian qua 1.T×nh h×nh ®Çu t- ph¸t triÓn - Ho¹t ®éng ®Çu t- x©y dùng c¬ b¶n §¬n vÞ : Tû VND N¨m 2005 Tæng vèn ®Çu t- 29,03 N¨m 2004 N¨m 2003 21,13 18,27 x©y dùng c¬ b¶n Trong n¨m qua , cïng víi sù më réng m¹ng l-íi ho¹t ®éng trªn kh¾p toµn quèc , nhu cÇu ®Çu t- mua s¾m m¸y mãc trang thiÕt bÞ còng t¨ng lªn nhanh chãng . Tæng vèn ®Çu t- n¨m 2005 ®¹t 29,03 tû , t¨ng 37% so víi n¨m 2004 . Vµ bªn c¹nh ®ã , c¸c thiÕt bÞ c«ng nghÖ hiÖn ®¹i còng kh«ng ngõng ®-îc ®æi míi . HÖ thèng trang thiÕt bÞ míi ®-îc ®-a vµo s÷ dông ®· gãp phÇn trî gióp ®¾c lùc cho c«ng t¸c thu thËp , xö lý th«ng tin , gi¶m bít thêi gian ra quyÕt ®Þnh. - §Çu t- ®æi míi c«ng nghÖ: tõ gi÷a n¨m 2003, VP bank ®· ký hîp ®ång triÓn khai ch-¬ng tr×nh phÇn mÒm míi mang tªn B2KADVANCE, n¨m 2004 c¬ b¶n ®· hoµn thµnh. C¸c nghiÖp vô ng©n hµng ®· ®-îc triÓn khai trªn nÒn c«ng nghÖ tin häc hiÖn ®¹i ®· n©ng cao tiÕn ®é phôc vô kh¸ch hµng vµ gãp phÇn tèt h¬n cho c«ng t¸c qu¶n lý, ®iÒu hµnh cña Ban l·nh ®¹o, ®ång thêi phôc vô tèt h¬n cho c«ng t¸c kiÓm so¸t, phßng ngõa rñi ro - §Çu t- ph¸t triÓn th-¬ng hiÖu: C¸c ho¹t ®éng tuyªn truyÒn, qu¶ng c¸o vÉn ®-îc tiÕn hµnh th-êng xuyªn th«ng qua mét c«ng ty cã chøc n¨ng quan hÖ céng ®ång ( P/R) chuyªn nghiÖp. Trong n¨m VP bank ®· thùc hiÖn viÖc ®¨ng kÝ th-¬ng hiÖu ®Ó tr¸nh sù tranh chÊp th-¬ng 13 hiÖu cã thÓ ph¸t sinh. Bªn c¹nh ®ã, ng©n hµng cßn tÝch cùc qu¶ng c¸o trªn c¸c ph-¬ng tiÖn th«ng tin ®¹i chóng, tæ chøc giao l-u víi c¸c tr-êng ®¹i häc, ph¸t tê r¬i ®Õn tõng doanh ngiÖp, chÝnh thøc khai tr-¬ng vµ ®-a vµo ho¹t ®éng trang web cña ng©n hµng, tµi trî cho c¸c ch-¬ng tr×nh thu hót nhiÒu ng-êi xem nh-: khëi nghiÖp, ë nhµ chñ nhËt, tæng hîp th«ng tin kinh tÕ cuèi tuÇn.... Nhê ®ã h×nh ¶nh cña VP bank ®· thu hót ®-îc sù quan t©m cña kh¸ch hµng, niÒm tin cña kh¸ch hµng còng ®-îc n©ng lªn. VÊn ®Ò x©y dùng vµ cñng cè v¨n ho¸ doanh nghiÖp còng ®-îc VP bank ®Æc biÖt quan t©m. - §Çu t- ph¸t triÓn nguån nh©n lùc: §µo t¹o nguån nh©n lùc lu«n ®-îc VP bank coi lµ chiÕn l-îc ph¸t triÓn dµi h¹n. Trong n¨m qua ®· cã 156 l-ît ng-êi ®-îc ®µo t¹o t¹i c¸c trung t©m ®µo t¹o bªn ngoµi, ®Æc biÖt lµ trung t©m ®µo t¹o ng©n hµng ( BTC), HiÖp héi ng©n hµng, Héi doanh nghiÖp trÎ ViÖt Nam, tr-êng Ngo¹i Th-¬ng... Ng©n hµng ®· ®a d¹ng ho¸ c¸c h×nh thøc ®µo t¹o, khuyÕn khÝch vµ dµnh nhiÒu chÕ ®é ®·i ngé cho nh©n viªn ®i häc. - §Çu t- nghiªn cøu ph¸t triÓn s¶n phÈm míi: §©y lµ ho¹t ®éng lu«n ®-îc ng©n hµng ®Æc biÖt quan t©m. Trong thêi gian qua, ng©n hµng ®· kh«ng ngõng ®a d¹ng ho¸ c¸c s¶n phÈm dÞch vô, t×m ra c¸c s¶n phÈm míi hÊp dÉn dùa trªn kh¶ n¨ng ®¸nh gi¸ t©m lÝ kh¸ch hµng vµ t×nh h×nh kinh tÕ ®Êt n-íc. C¸c s¶n phÈm míi nh- tiÕt kiÖm an sinh, tiÕt kiÖn dù th-ëng vµ ®Æc biÖt s¶n phÈm göi tiÕt kiÖm bï tr-ît gi¸ b»ng ®ång USD ®· ®em l¹i hiÖu qu¶ lín vµ chØ sau 1 th¸ng ®· thu vÒ cho ng©n hµng h¬n 80 tû. Còng chÝnh nhê sù ®a d¹ng ho¸ ®ã ®· gióp ng©n hµng v-ît møc nhiÖm vô huy ®éng vèn qua c¸c n¨m vµ ®¹t tèc ®é t¨ng tr-ëng cao. 2.Thùc tr¹ng c«ng t¸c thÈm ®Þnh dù ¸n ®Çu t2.1 Quy tr×nh thÈm ®Þnh t¹i VP Bank: VP Bank ®· ban hµnh quy tr×nh nghiÖp vô tÝn dông riªng, ¸p dông trong toµn hÖ thèng trong ®ã cã quy ®Þnh cô thÓ quy tr×nh nghiÖp vô thÈm ®Þnh. 14 *TiÕp xóc víi kh¸ch hµng, h-íng dÉn lËp hå s¬ vay: C¸n bé nh©n viªn VP Bank tiÕp xóc víi c¸c doanh nghiÖp cã nhu cÇu vay vèn ®Ó më réng s¶n xuÊt kinh doanh hay thùc hiÖn mét dù ¸n, nh©n viªn h-íng dÉn kh¸ch hµng c¸ch lËp hå s¬ xin vay vèn vµ c¸c giÊy tê cÇn thiÕt cã liªn quan. Chñ ®Çu t- theo ®ã lËp hå s¬ hîp lÖ göi tíi VP Bank. *TiÕp nhËn hå s¬ vay: Hå s¬ thÈm ®Þnh (®Ò nghÞ thÈm ®Þnh) b¸o c¸o tiÒn kh¶ thi vµ b¸o c¸o kh¶ thi ®-îc coi lµ hîp lý khi ®-îc chñ ®Çu t- thô lý theo yªu cÇu th«ng tsè 06/1999/TT- BKH- §T ngµy 24/11/1999 h-íng dÉn vÒ néi dung, tæng møc ®Çu t-, hå s¬ thÈm ®Þnh dù ¸n ®Çu t-, b¸o c¸o ®Çu t- vµ th«ng t- sè 07/2000/TT- BKH§T ngµy 3/7/2000 vÒ söa ®æi bæ xung th«ng t- sè 06 *ThÈm ®Þnh dù ¸n: - C¸n bé phßng tÝn dông doanh nghiÖp sÏ tiÕn hµnh thÈm ®Þnh dù ¸n dÇu t- vÒ mäi mÆt b»ng c¸ch xem xÐt c¸c chØ tiªu hiÖu qu¶ t¶i chÝnh, kh¶ n¨ng tr¶ nî cña dù ¸n ®Çu t-, t×nh h×nh ph¸p lý tµi chÝnh cña chñ ®Çu t- tõ ®ã ®-a ra ý kiÕn. - C¸n bé thÈm ®Þnh cã thÓ thùc tÕ ®Õn tËn ®iÓm x©y dùng doanh nghiÖp xem xÐt, hái ý kiÕn cña c¸c ®¬n vÞ cã liªn quan vµ c¸c trung t©m th«ng tin vÒ t×nh h×nh tµi chÝnh, t- c¸ch ph¸p lý, t×nh h×nh vay nî... cña chñ ®Çu t-. - Phßng phôc vô kh¸ch hµng doanh nghiÖp tiÕp nhËn hå s¬ vay, b¶o l·nh ( trong vµ ngoµi n-íc), thanh to¸n mua b¸n ngo¹i tÖ...cña kh¸ch hµng. ThÈm ®Þnh vµ cã ý kiÕn ®Ò xuÊt ®Ò cÊp trªn lµm c¬ së xem xÐt quyÕt ®Þnh cho vay vèn, tËp hîp tµi liÖu, lËp tê tr×nh thÈm ®Þnh kh¸ch hµng vÒ mãn vay, b¶o l·nh vµ h¹n møc tÝn dông, thuyÕt tr×nh vÒ tê tr×nh thÈm ®Þnh kh¸ch hµng tr-íc ban tÝn dông hoÆc héi ®ång tÝn dông - §èi víi nh÷ng dù ¸n nhá, vay tõ 2 tû ®ång trë xuèng vµ cã tµi s¶n thÕ chÊp, b¶o l·nh th× chØ cÇn lËp ban tÝn dông, ban nµy sÏ chÞu tr¸ch nhiÖm thÈm ®Þnh vµ quyÕt ®Þnh cho vay vèn. - §èi víi nh÷ng dù ¸n lín phøc t¹p, vay trªn 2 tû ®ång th× cÇn ph¶i lËp héi ®ång thÈm ®Þnh xem xÐt, thÈm ®Þnh dù ¸n. 15 - Phßng ®¸nh gi¸ tµi s¶n thÐ chÊp cÇm cè thùc hiÖn viÖc thÈm ®Þnh vµ ®¸nh gi¸ c¸c tµi s¶n thÕ chÊp cÇm cè, kiÓm tra tÝnh hîp lÖ, hîp ph¸p cña tµi s¶n cÇm cè thÕ chÊp, thÈm ®Þnh vµ chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ gi¸ trÞ tµi s¶n thÕ chÊp cÇm cè ®¶m b¶o cho kho¶n vay. *QuyÕt ®Þnh cña ng-êi cã thÈm quyÒn: Sau khi tiÕp nhËn hå s¬ xin vay vèn, c¸c c¸n bé cã nhiÖm vô thÈm ®Þnh dù ¸n ®Çu t-c lËp thµnh tê tr×nh, tr×nh lªn ban tÝn dông hoÆc héi ®ång tÝn dông quyÕt ®Þnh, c¸n bé thÈm ®Þnh cã thÓ nhËm xÐt kh¸ch quan vÒ hå s¬ xin vay vèn. Ban tÝn dông hoÆc héi ®ång tÝn dông ( tuú thuéc vµo tõng dù ¸n) sÏ xem xÐt l¹i hå s¬, ý kiÕn cña c¸n bé thÈm ®Þnh tõ ®ã quyÕt ®Þnh cã cho dù ¸n vay vèn hay kh«ng. NÕu ®ång ý sÏ cÊp tÝn dông cho dù ¸n. Vµ sÏ thùc hiÖn gi¶i ng©n theo sù tho¶ thuËn cña 2 bªn. §Þnh kú sÏ kiÓm tra viÖc sö dông vèn bay cña chñ ®Çu t-, gi¸m s¸t qu¸ tr×nh tiÕn hµnh dù ¸n dÓ ®¶m b¶o kh¶ n¨ng thanh to¸n cña dù ¸n. 2.2 Néi dung thÈm ®Þnh: *ThÈm ®Þnh vÒ t- c¸ch ph¸p lý: §èi víi kh¸ch hµng lµ doanh nghiÖp trong n-íc: - Xem xÐt quyÕt ®Þnh hoÆc giÊy phÐp thµnh lËp + C¸c TCT 91 ph¶i cã quyÕt ®Þnh thµnh lËp cña thñ t-íng chÝnh phñ ký. + C¸c TCT 90 ph¶i cã quyÕt ®Þnh thµnh lËp do bé tr-ëng qu¶n lý ngµnh ký. + C¸c doanh nghiÖp thuéc tØnh, Thµnh phè trùc thuéc Trung -¬ng do Uû ban nh©n d©n tØnh, Thµnh phè trùc thuéc trung -¬ng ký quyÕt ®Þnh thµnh lËp. + Hîp t¸c x· ph¶i cã biªn b¶n héi nghÞ thµnh lËp Hîp t¸c x·. - GiÊy chøng nhËn ®¨ng ký kinh doanh: do së KH§T n¬i doanh nghiÖp ®ãng trô së chÝnh cÊp, ®èi víi Hîp t¸c x· ®¨ng ký kinh doanh do UBND huyÖn cÊp, trõ tr-êng hîp kinh doanh trong c¸c nghµnh nghÒ theo quy ®Þnh 16 riªng cña chÝnh phñ th× do UBND tØnh, Thµnh phè trùc thuéc trung -¬ng cÊp. - §iÒu lÖ: §iÒu lÖ cña doanh nghiÑp ph¶i ®-îc cÊp cã thÈm quyÒn thµnh lËp x¸c nhËn ®èi víi ®iÒu lÖ HTX ph¶i ®-îc UBND quËn huyÖn x¸c nhËn. - QuyÕt ®Þnh bæ nhiÖm gi¸m ®èc ( Tæng gi¸m ®èc), kÕ to¸n tr-ëng §èi víi doanh nghiÖp cã vèn ®Çu t- n-íc ngoµi: +Hîp ®ång liªn doanh ®-îc ký kÕt ®óng quy ®Þnh cña ph¸p luËt. +.§iÒu lÖ: §· ®-îc ®¨ng ký t¹i c¬ quan nhµ n-íc cã thÈm quyÒn cÊp +GiÊy phÐp ®Çu t-. +Danh s¸ch H§QT vµ tæng gi¸m ®èc cã x¸c nhËn cña gé hoÆc së KH-§T. +V¨n b¶n x¸c nhËn t- c¸ch ph¸p lý, t×nh h×nh tµi chÝnh cña c¸c bªn liªn doanh vµ cña nhµ ®Çu t- n-íc ngoµi. *ThÈm ®Þnh vÒ lÞch sö h×nh thµnh, tån t¹i vµ ph¸t triÓn cña doanh nghiÖp, t- c¸ch chñ doanh nghiÖp: - LÞch sö h×nh thµnh, ph¸t triÓn cña doanh nghiÖp: +XuÊt xø h×nh thµnh doanh nghiÖp. +C¸c b-íc ngoÆt lín ®· tr¶i qua: Thay ®æi quy m«, c«ng nghÖ, lo¹i s¶n phÈm, bé m¸y ®iÒu hµnh... +Nh÷ng khã kh¨n, thuËn lîi, lîi thÕ, bÊt lîi cña doanh nghiÖp. +Uy tÝn cña doanh nghiÖp trªn th-¬ng tr-êng. - T- c¸ch ph¸p lý cña chñ së h÷u vµ l·nh ®¹o doanh nghiÖp: +ThÈm ®Þnh vÒ lÞch sö b¶n th©n, hoµn c¶nh gia ®×nh. +Tr×nh ®é häc vÊn, chuyªn m«n. +Tr×nh ®é qu¶n lý, hiÓu biÕt ph¸p luËt. +Nh÷ng kinh nghiÖm c«ng t¸c ®· qua, nh÷ng thµnh c«ng, thÊt b¹i trªn th-¬ng tr-êng. +Søc khoÎ, kh¶ n¨ng giao tiÕp, quan niÖm vÒ sù nghiÖp cña nhµ doanh nh©n + ThÈm ®Þnh vÒ uy tÝn cña kh¸ch hµng trªn th-¬ng tr-êng : 17 Kh¸ch hµng cña doanh nghiÖp lµ c«ng ty nµo? n-íc nµo? mèi quan hÖ lµm ¨n cã bÒn v÷ng kh«ng? MÆt hµng cña doanh nghiÖp chiÕm thÞ tr-êng ®-îc bao nhiªu so víi c¸c doanh nghiÖp cïng ngµnh nghÒ, viÖc s¶n xuÊt kinh doanh cã æn ®Þnh kh«ng? - ThÈm ®Þnh vÒ môc tiªu cña dù ¸n: +Ph©n tÝch nhu cÇu cña thÞ tr-êng hiÖn t¹i vµ t-¬ng lai vÒ s¶n phÈm mµ dù ¸n cung cÊp. +Ph©n tÝch møc ®é c¹nh tranh cña c¸c ®èi thñ s¶n xuÊt, kinh doanh c¸c mÆt hµng cïng lo¹i. +Ph©n tÝch thÞ phÇn cña dù ¸n cã kh¶ n¨ng chiÕm lÜnh. Néi dung cña viÖc thÈm ®Þnh nµy ®ãng vai trß quyÕt ®Þnh ®Õn tÝnh hiÖu qu¶ cña dù ¸n ®Çu t-, chØ khi ®¶m b¶o kh¶ n¨ng vÒ môc tiªu dù ¸n míi thÈm ®Þnh tiÕp c¸c néi dung thÈm ®Þnh kh¸c. + Ph©n tÝch c¸c rñi ro mang tÝnh thÞ tr-êng cña dù ¸n. - ThÈm ®Þnh vÒ h×nh thøc ®Çu t-: +Thùc hiÖn ®Çu t- míi. + Thùc hiÖn ®Çu t- c¶i t¹o , më réng, n©ng cÊp hoÆc hiÖn ®¹i ho¸. -ThÈm ®Þnh vÒ ®Þa ®iÓm c«ng tr×nh. - ThÈm ®Þnh vÒ ph-¬ng diÖn kü thuËt: +C¸c ph-¬ng ¸n lùa chän m¸y mãc thiÕt bÞ, d©y chuyÒn, c«ng nghÖ +C¸c ph-¬ng ¸n ®¶m b¶o yÕu tè ®Çu vµo cho qu¸ tr×nh s¶n xuÊt +C¸c ph-¬ng ¸n thi c«ng, x©y dùng - ThÈm ®Þnh vÒ ph-¬ng diÖn kinh tÕ - ThÈm ®Þnh vÒ ph-¬ng diÖn tæ chøc, qu¶n lý, vËn hµnh c«ng tr×nh - ThÈm ®Þnh vÒ ph-¬ng diÖn vÖ sinh m«i tr-êng. *ThÈm ®Þnh vÒ thùc lùc tµi chÝnh cña kh¸ch hµng §Ó thÈm ®Þnh kh¶ n¨ng tµi chÝnh cña kh¸ch hµng, c¸n bé tÝn dông cÇn dùa vµo b¸o c¸o tµi chÝnh hµng n¨m do kh¸ch hµng cung cÊp kÕt hîp víi c¸c nguån th«ng tin kh¸c. Néi dung thÈm ®Þnh bao gåm: -Nguån vèn chñ së h÷u :cÇn ®èi chiÕu víi møc vèn ph¸p ®Þnh ®èi víi møc vèn ph¸p ®Þnh cña kh¸ch hµng, nhËn xÐt sù t¨ng gi¶m vèn chñ së h÷u nÕu cã 18 -KÕt qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh c¸c n¨m tr-íc, quý tr-íc, nhËn xÐt nguyªn nh©n lç( l·i) - T×nh h×nh c«ng nî: bao gåm c¸c kho¶n nî víi ng-êi mua, ng-êi b¸n, víi c¸c tæ chøc tÝn dông kh¸c, t×nh h×nh thanh to¸n víi ng©n s¸ch... Kh¶ n¨ng tr¶ nî cña kh¸ch hµng cßn ®-îc ®¸nh gi¸ qua c¸c hÖ sè tµi chÝnh sau: +Tû suÊt tµi trî: chØ tiªu nµy cho biÕt møc ®é tù chñ vÒ tµi chÝnh cña kh¸ch hµng, chØ tiªu nµy cµng cao chøng tá møc ®é ®éc lËp vÒtµi chÝnh cña doanh nghiÖp cµng lín. +C¸c chØ tiªu vÒ kh¶ n¨ng thanh to¸n kh¶ n¨ng thanh to¸n cña doanh nghiÖp thÓ hiÖn râ t×nh h×nh tµi chÝnh cña doanh nghiÖp. NÕu doanh nghiÖp cã kh¶ n¨ng thanh to¸n cao th× t×nh h×nh tµi chÝnh sÏ kh¶ quan vµ ng-îc l¹i. C¸c chØ tiªu nµy bao gåm:tû suÊt thanh to¸n ng¾n h¹n, tû suÊt thanh to¸n cña VL§, tû suÊt thanh to¸n tøc thêi... +C¸c chØ tiªu vÒ hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh nh-: hÖ sè c¸c kho¶n nî trªn tæng tµi s¶n, hÖ sè doanh lîi cña VL§, hÖ sè khai th¸c tµi s¶n. Sau khi ph©n tÝch, c¸n bé tÝn dông cÇn cã nhËn xÐt vÒ kh¶ n¨ng tµi chÝnh cña kh¸ch hµng t¹i thêi ®iÓm vay vèn *ThÈm ®Þnh vÒ tµi chÝnh: §©y lµ phÇn thÈm ®Þnh b¾t buéc vµ ph¶i tiÕn hµnh kü l-ìng ®èi víi bÊt k× dù ¸n vay vèn nµo. Néi dung thÈm ®Þnh bao gåm: +X¸c ®Þnh møc vèn ®Çu t- bao gåm: vèn ®Çu t- cho tµi s¶n cè ®Þnh vµ vèn ®Çu t- b¶o ®¶m vèn l-u ®éng ban ®Çu ®Ó vËn hµnh dù ¸n +C¬ cÊu nguån vèn ®Çu t- : vèn tù cã, vèn liªn doanh, liªn kÕt, vèn ®i vay... +Thêi h¹n thu håi vèn +X¸c ®Þnh ®iÓm hoµ vèn +KiÓm tra tÝnh hîp lý cña c¸c kho¶n chi phÝ ®Çu vµo còng nh- gi¸ c¶ ®Çu ra cña s¶n phÈm Trªn c¬ së ®ã tÝnh to¸n l¹i doanh thu, chi phÝ x¸c ®Þnh l¹i dßng tiÒn cña dù ¸n nÕu cã thay ®æi. Còng tõ ®ã x¸c ®Þnh c¸c chØ tiªu hiÖu qu¶ cña dù 19 ¸n, bao gåm chØ tiªu gi¸ trÞ lîi nhu©n rßng cña c¶ ®êi dù ¸n (NPV) vµ chØ tiªu hoµn vèn néi bé (IRR) 3.§¸nh gi¸ ho¹t ®éng ®Çu t- ph¸t triÓn vµ c«ng t¸c thÈm ®Þnh dù ¸n cña ng©n hµng 3.1. VÒ ho¹t ®éng ®Çu t- ph¸t triÓn Tuy trong n¨m võa qua vèn ®Çu t- x©y dùng c¬ b¶n cña ng©n hµng n¨m sau cã t¨ng h¬n so víi n¨m tr-íc nh-ng ng©n hµng vÈn ch-a thùc sù chó träng cho c«ng t¸c nµy. Ho¹t ®éng ®Çu t- chñ yÕu vÈn lµ ®Çu t- theo chiÒu réng do nhu cÇu më réng quy m« ho¹t ®éng ®em l¹i, chø ch-a thùc sù quan t©m ®Çu t- theo chiÒu s©u. - VÒ trang thiÕt bÞ , th«ng tin mÆc dï : trang thiÕt bÞ ng©n hµng th-êng xuyªn ®-îc ®æi míi nh-ng do c¸i ®Æc thï cña ngµnh ng©n hµng ®ßi hái c¸c thiÕt bÞ hiÖn ®¹i, ®-îc cËp nhËt do ®ã nhiÒu lóc vÈn ch-a theo kÞp c¸c ®ßi hái cña c«ng viÖc . -VÒ ®µo t¹o nguån nh©n lùc ng©n hµng ch-a cã mét ch-¬ng tr×nh ®µo t¹o, ph¸t triÓn tæng thÓ, c¬ b¶n cho ®éi ngñ c¸n bé thÈm ®Þnh. MÆt kh¸c ng©n hµng còng kh«ng cã mét phßng chuyªn thÈm ®Þnh c¸c dù ¸n ®éc lËp . 3.2.VÒ c«ng t¸c thÈm ®Þnh dù ¸n *Nh÷ng mÆt ®¹t ®-îc: -VÒ ph-¬ng ph¸p thÈm ®Þnh: NÕu nh- tr-íc ®©y, c«ng t¸c thÈm ®Þnh hÇu nh- chØ chñ yÕu xem xÐt khÝa c¹nh tµi chÝnh, th× ®Õn nay néi dung thÈm ®Þnh ®· tÝnh ®Õn c¸c khÝa c¹nh kh¸c nhau cña mét dù ¸n: ®ã kh«ng chØ lµ viÖc tÝnh to¸n c¸c chØ tiªu tµi chÝnh mµ cßn xem xÐt t- c¸ch ph¸p lý cña ng-êi vay, lÞch sö h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña doanh nghiÖp, viÖc xem xÐt c¸c yÕu tè ®Çu vµo, ®Çu ra cña dù ¸n, ph©n tÝch c¸c rñi ro mang tÝnh thÞ tr-êng. Bªn c¹nh ®ã cßn thÈm ®Þnh vÒ ph-¬ng diÖn kü thuËt, ph-¬ng diÖn kinh tÕ, ph-¬ng diÖn tæ chøc, vËn hµnh c«ng tr×nh vµ ph-¬ng diÖn vÖ sinh m«i tr-êng. Nh- vËy néi dung thÈm ®Þnh ®· cã sù thay ®æi theo chiÒu h-íng tÝch cùc, phï hîp víi nh÷ng tiªu chuÈn chung vµ víi ®ßi hái ph¸t triÓn cña nÒn kinh tÕ thÞ tr-êng -VÒ ph©n cÊp thÈm ®Þnh 20
- Xem thêm -