Tài liệu Báo cáo thực tập tổng hợp về ngân hàng thương mại cổ phần các doanh nghiá

  • Số trang: 23 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 34 |
  • Lượt tải: 0
hoangtuavartar

Đã đăng 29304 tài liệu

Mô tả:

Lêi më ®Çu Qua 4 n¨m ®îc häc díi m¸i trêng ®¹i häc, em ®· ®îc nhµ trêng trang bÞ cho nh÷ng kiÕn thøc c¬ b¶n vÒ kinh tÕ-x· héi, gióp em n¾m ®îc ph¬ng ph¸p luËn, t duy khoa häc vµ c¸c kiÕn thøc cÇn thiÕt cho b¶n th©n. ViÖc tiÕp thu c¸c kiÕn thøc ®ã lµ rÊt quan träng, tuy nhiªn ®Ó vËn dông ®îc c¸c kiÕn thøc Êy vµo thùc tÕ lµm viÖc cßn quan träng h¬n. Thêi gian thùc tËp lµ kho¶ng thêi gian rÊt bæ Ých cho mçi sinh viªn bëi v× ®©y chÝnh lµ lóc chóng em ®îc cä x¸t thùc tÕ, ®îc tiÕp xóc víi m«i trêng lµm viÖc vµ ®îc phÇn nµo ¸p dông nh÷ng kiÕn thøc ®· häc vµo thùc tiÔn. Qua ®ã chóng em còng thÊy m×nh trëng thµnh h¬n 1 PhÇn I Qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña VP Bank 1.Kh¸i qu¸t qu¸ tr×nh h×nh thµnh cña VP Bank Ng©n hµng VP Bank hay cßn gäi lµ Ng©n hµng th¬ng m¹i cæ phÇn c¸c doanh nghiÖp ngoµi quèc doanh ViÖt Nam ®îc thµnh lËp theo giÊy phÐp ho¹t ®éng sè 0042/ NH- GP cña Thèng ®èc Ng©n hµng Nhµ níc ViÖt Nam cÊp ngµy 12 th¸ng 8 n¨m 1993 víi thêi gian ho¹t ®éng 99 n¨m. Ng©n hµng b¾t ®Çu ho¹t ®éng tõ ngµy 4 th¸ng 9 n¨m 1993 theo giÊy phÐp thµnh lËp sè 1535 / Q§-UBB ngµy 4 th¸ng 9 Lµ mét ng©n hµng cæ phÇn quy m« trung b×nh, t¨ng trëng cao qua c¸c n¨m, nhng vÉn lµ ng©n hµng nhá so víi NHQD hoÆc NHNN.C¬ cÊu nguån vèn tõ tiÕt kiÖm lµ chÝnh nªn chi phÝ huy ®éng cao, vèn tù cã nhá nªn phï hîp víi c¸c kho¶n vay cì võa. C¸c chøc n¨ng ho¹t ®éng chñ yÕu cña vpbank bao gåm: huy ®éng vèn ng¾n h¹n, trung vµ dµi h¹n, tõ c¸c tæ chøc kinh tÕ vµ d©n c; Cho vay vèn ng¾n h¹n,Trung vµ dµi h¹n ®èi víi c¸c tæ chøc kinh tÕ vµ d©n c tõ kh¶ n¨ng nguån vèn cña ng©n hµng; Kinh doanh ngo¹i hèi; DÞch vô thanh to¸n quèc tÕ; ChiÕt khÊu th¬ng phiÕu, tr¸i phiÕu vµ c¸c chøng tõ cã gi¸ kh¸c; Cung cÊp c¸c dÞch vô chuyÓn tiÒn trong níc vµ quèc tÕ; Cung cÊp c¸c dÞch vô gi÷a c¸c kh¸ch hµng vµ c¸c dÞch vô ng©n hµng kh¸c theo quy ®Þnh cña NHNN ViÖt Nam VÒ vèn ®iÒu lÖ Ban ®Çu khi thµnh lËp vèn ®iÒu lÖ cña ng©n hµng lµ 20 tû VN§. Sau ®ã, do nhu cÇu ph¸t triÓn, VP Bank ®· tiÕp tôc t¨ng vèn ®iÒu lÖ lªn 70 tû VN§ theo quyÕt ®Þnh sè 193/Q§ - NH5 ngµy 12/9/1994 vµ tiÕp tôc t¨ng lªn 174,9 tû VN§ n¨m 1996. §Õn cuèi n¨m 2004, Ng©n hµng Nhµ níc ViÖt Nam ®· chÊp thuËn cho VP Bank ®îc n©ng vèn ®iÖu lÖ lªn 198,4 tû ®ång. Trong quý 1 n¨m 2005, VP Bank ®· ®îc phÐp n©ng vèn ®iÒu lÖ lªn 243,7 tû ®ång. Víi sè vèn ®iÒu lÖ nµy, VPBank ®· trë thµnh mét trong nh÷ng ng©n hµng cã sè vèn ®iÒu lÖ lín nhÊt c¶ níc . VÒ m¹ng líi chi nh¸nh Trong suèt qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn, VP Bank lu«n chó ý ®Õn viÖc më réng quy m«, t¨ng cêng m¹ng líi ho¹t ®éng ë c¸c thµnh phè lín. Cuèi n¨m 1993, thèng ®èc NHNN ®· chÊp thuËn cho VP bank më chi nh¸nh t¹i TP Hå ChÝ Minh. N¨m 1994, VP bank më thªm chi nh¸nh t¹i H¶i Phßng vµ chi nh¸nh §µ N½ng. §Õn cuèi n¨m 2004, chi nh¸nh Hµ Néi, HuÕ, 2 Sµi Gßn ®îc thµnh lËp. §Çu n¨m 2005,VP bank tiÕp tôc më bèn chi nh¸nh cÊp 1 kh¸c lµ chi nh¸nh CÇn Th¬, chi nh¸nh Qu¶ng Ninh, chi nh¸nh VÜnh Phóc vµ chi nh¸nh B¾c Giang TÝnh ®Õn th¸ng 7 n¨m 2005, hÖ thèng VP bank cã tæng céng 30 ®iÓm giao dÞch gåm cã: Héi së chÝnh t¹i Hµ Néi, 10 chi nh¸nh cÊp 1 t¹i c¸c tØnh, thµnh phè cña ®Êt níc lµ Hµ Néi, TP Hå ChÝ Minh, H¶i Phßng, HuÕ, CÇn Th¬, §µ N½ng, Qu¶ng Ninh, VÜnh Phóc, B¾c Giang, 15 chi nh¸nh cÊp 2 vµ 4 phßng giao dÞch. Trong n¨m 2006, VP bank dù kiÕn sÏ më thªm kho¶ng 20 ®iÓm giao dÞch míi t¹i c¸c tØnh, thµnh lµ träng ®iÓm kinh tÕ cña c¶ níc. M¹ng líi ng©n hµng ®¹i lý HiÖn nay, cã trªn 200 ng©n hµng thuéc nhiÒu níc trªn thÕ giíi vµ sÏ tiÕp tôc t¨ng trong nh÷ng n¨m tíi. VÒ ®éi ngò c¸n bé Sè lîng c¸n bé, nh©n viªn cña VP bank trªn toµn hÖ thèng tÝnh ®Õn nay lµ gÇn 700 ngêi, trong ®ã phÇn lín lµ c¸c c¸n bé, nh©n viªn cã tr×nh ®é §¹i häc vµ trªn §¹i häc (chiÕm 87%). Víi ®éi ngò c¸n bé nh©n viªn nhiÖt t×nh, n¨ng ®éng vµ cã tr×nh ®é nghiÖp vô cao, nguån nh©n lùc cña VP bank lu«n ®îc ®¸nh gi¸ cao vµ lµ mét trong nh÷ng tiÒn ®Ò cho sù ph¸t triÓn cña Ng©n hµng trong t¬ng lai. Nh÷ng n¨m 1994-1996 lµ giai ®o¹n ph¸t triÓn n¨ng ®éng cña VPBank.Trong giai ®o¹n nµy ng©n hµng ®· ®¹t ®îc nhiÒu kÕt qu¶ kh¶ quan, tû suÊt lîi nhuËn/vèn cæ phÇn ®¹t 36%/n¨m(95-96) chÊt lîng tÝn dông ®¶m b¶o, c¸c ho¹t ®éng dÞch vô ph¸t triÓn nhanh chãng.Tuy nhiªn do mét phÇn ¶nh hëng cña cuéc khñng ho¶ng kinh tÕ Ch©u ¸, mét phÇn do nh÷ng sai lÇm vÒ mÆt chñ quan, thêi k× tiÕp theo NH ®· ph¶i ®¬ng ®Çu víi cuéc khñng ho¶ng nÆng nÒ. Tõ n¨m 1997 tíi nay ®îc sù gióp ®ì cña c¸c c¬ quan chøc n¨ng vµ NHNN t×nh h×nh ®· cã nhiÒu chuyÓn biÕn thuËn lîi, NH ®· dÇn bíc vµo giai ®o¹n cñng cè vµ t¹o tiÒn ®Ò ph¸t triÓn cho giai ®o¹n míi. Víi ph¬ng ch©m x©y dùng VPBank trë thµnh Ng©n Hµng b¸n lÎ hµng ®Çu khu vùc phÝa B¾c vµ c¶ níc” kh¸ch hµng tiÒm n¨ng cña VPBank lµ c¸c doanh nghiÖp ngoµi quèc doanh quy m« võa vµ nhá vµ tÇng líp d©n c trung lu ë ®« thÞ. NH ®ang phÊn ®Êu nh»m n©ng cao n¨ng lùc c¹nh tranh ®ång thêi phÊn ®Êu hÕt ®Ó phôc vô kh¸ch hµng, gãp phÇn vµo sù nghiÖp ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi cña ®Êt níc. 3 2.Bé m¸y tæ chøc, chøc n¨ng nhiÖm vô cña c¸c phßng ban §¹i héi cæ ®«ng Ban kiÓm so¸t Héi ®ång tÝn dông Héi ®ång qu¶n trÞ C¸c Ban tÝn dông Ban ®iÒu hµnh Phßng kiÓm tra KiÓm to¸n néi bé Phßng kÕ to¸n Héi së Phßng ng©n quü Phßng tæng h¬p vµ Qu¶n lÝ hµnh chÝnh C¸c chi nh¸nh cÊp 2 vµ c¸c phßng giao dÞch C¸c chi nh¸nh cÊp 1 Phßng thanh to¸n quèc tÕ vµ kiÒu hèi Phßng thu håi nî V¨n phßng VPBank Trung t©m tin häc - Héi ®ång qu¶n trÞ gåm 5 thµnh viªn trong ®ã cã 3 uû viªn thêng trùc gåm Chñ tÞch, phã chñ tÞch, thø nhÊt vµ mét uû viªn thêng trùc kiªm Trung t©m kiÒu hèi ph¸t tæng gi¸m ®èc. Héi ®ång qu¶n trÞ cã nhiÖm chuyÓn vô thaytiÒn mÆt ®¹iW.U héi ®ång cæ nhanh ®«ng quyÕt ®Þnh c¸c vÊn ®Ò lín nh: QuyÕt ®Þnh chiÕn lîc ph¸t triÓn cña ng©n hµng; bæ nhiÖm, c¸ch chøc tæng gi¸m ®èc, phã tæng gi¸m ®èc; quyÕt Trung t©m ®µo t¹o thµnh lËp chi ®Þnh c¬ cÊu tæ chøc, quy chÕ qu¶n lý néi bé; quyÕt ®Þnh nh¸nh, v¨n phßng ®¹i diÖn; quyÕt ®Þnh gi¸ chµo b¸n cæ phÇn... 4 - Ban kiÓm so¸t do ®¹i héi ®ång cæ ®«ng bÇu ra gåm 3 thµnh viªn chyªn tr¸ch.Ban nµy cã nhiÖm vô kiÓm tra tÝnh hîp lý, hîp ph¸p trong qu¶m lý, ®iÒu hµnh ho¹t ®éng kinh doanh, trong ghi chÐp sæ s¸ch kÕ to¸n vµ b¸o c¸o tµi chÝnh; thÈm ®Þnh b¸o c¸o tµi chÝnh hµng n¨m cña ng©n hµng... -Héi ®ång tÝn dông lµ tæ chøc do H§QT lËp ra, ngoµi ra H§QT cßn lËp ra c¸c Ban tÝn dông t¹i tÊt c¶ c¸c chi nh¸nh cÊp I. Héi ®ång tÝn dông vµ ban tÝn dông ®Òu cã nhiÖm vô phª duyÖt c¸c quyÕt ®Þnh cÊp tÝn dông cho kh¸ch hµng nhng víi c¸c giíi h¹n tÝn dông kh¸c nhau. - Phßng kiÓm tra-kiÓm to¸n néi bé trùc thuéc ban ®iÒu hµnh, ®îc ph©n bæ cho mçi chi nh¸nh cÊp I Ýt nhÊt tõ 1-2 nh©n viªn. Bé phËn nµy cã chøc n¨ng kiÓm tra, gi¸m s¸t c¸c ho¹t ®éng thêng ngµy vµ toµn diÖn trong tÊt c¶ c¸c giai ®o¹n tríc, trong vµ sau trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn mçi nghiÖp vô cña ng©n hµng - Phßng ng©n quü gåm 2 m¶ng nghiÖp vô chÝnh :Quü nghiÖp vô vµ kho tiÒn +Quü nghiÖp vô : Bé phËn thu tiÒn Bé phËn chi tiÒn Bé phËn kiÓm ng©n Bé phËn giao dÞch +Kho tiÒn Qu¶n lÝ toµn bé tµi s¶n cã trong kho Thùc hiÖn viÖc xuÊt nhËp kho -C¸c phßng giao dÞch cã chøc n¨ng : +Huy ®éng tiÒn göi cña c¸c tæ chøc kinh tÕ vµ c¸ nh©n +Thu hót tiÒn göi trong d©n c +Cho vay +Thùc hiÖn 1 sè c¸c nghiÖp vô nh: chuyÓn tiÒn nhanh, mua ngo¹i tÖ kinh doanh, chiÕt khÊu c«ng tr¸i, thanh to¸n Visa vµ sÐc du lÞch _ Phßng kÕ to¸n cã nhiÖm vô tæ chøc h¹ch to¸n vµ kiÓm so¸t tËp trung tÊt c¶ c¸c nghiÖp vô kinh tÕ ph¸t sinh t¹i ng©n hµng. Bé phËn kÕ to¸n giao dÞch ®îc bè trÝ theo nguyªn t¾c mét kÕ to¸n viªn theo dâi tÊt c¶ c¸c tµi kho¶n cña cïng mét kh¸ch hµng ®Ó cã thÓ n¾m v÷ng toµn bé quan hÖ cña kh¸ch hµng víi ng©n hµng vµ qu¶n lý c¸c tµi kho¶n cña kh¸ch hµng chÆt chÏ h¬n. Phßng kÕ to¸n cã tr¸ch nhiÖm phèi hîp cïng c¸c phßng nghiÖp vô kh¸c ®Ó h¹ch to¸n ®Çy ®ñ, kÞp thêi c¸c nghiÖp vô ph¸t sinh, ®ång thêi cung cÊp c¸c sè liÖu th«ng tin cÇn thiÕt phôc vô cho t¸c nghiÖp cô thÓ cña c¸c phßng nghiÖp vô liªn quan 5 -Phßng hµnh chÝnh qu¶n trÞ cã nhiÖm vô: tæ chøc c«ng t¸c hµnh chÝnh, v¨n th, tæ chøc c«ng t¸c qu¶n trÞ vµ tham gia c«ng t¸c x· héi, tæ chøc héi th¶o, héi nghÞ, qu¶n lý v¨n th ®i- ®Õn, qu¶n lý con dÊu... * §Þnh híng ph¸t triÓn ®Õn 2010 . Gi÷ v÷ng ph¬ng ch©m trë thµnh “Ng©n hµng b¸n lÏ lín nhÊt khu vùc phÝa B¾c vµ trong c¶ níc” , ®Þnh híng cña ng©n hµng trong nh÷ng n¨m tiÕp theo lµ :  Chó träng c¸c biÖn ph¸p t¨ng cêng huy ®éng vèn , nh»m t¨ng tµi s¶n cã .  Duy tr× tèt ®Ñp quan hÖ trªn thÞ trêng liªn ng©n hµng , khai th¸c vµ s÷ dông cã hiÖu qu¶ nguån vèn tõ thÞ trêng liªn ng©n hµng ®Ó gia t¨ng lîi nhuËn .  T¨ng cêng ph¸t triÓn c«ng t¸c ch¨m sãc kh¸ch hµng .  Còng cè tè chøc , ph¸t triÓn m¹ng líi cã chän läc t¹i c¸c ®Þa ph¬ng cã kinh tÕ ph¸t triÓn .  TÝch cùc nghiªn cøu c¸c s¶n phÈm dÞch vô b¸n lÏ , c¸c s¶n phÈm cã øng dông c«ng nghÖ ng©n hµng hiÖn ®¹i : s¶n phÈm thÎ , thanh to¸n ®iÖn tö …  Chó träng c«ng t¸c tuyÓn chän ,®µo t¹o ®éi ngò lao ®éng . * Nh÷ng khã kh¨n th¸ch thøc :  Sù c¹nh tranh gay g¾t cña nhiÒu ng©n hµng trong níc cã tiÒm lùc tµi chÝnh m¹nh vµ cã uy tÝn l©u n¨m . Hä cã kh¶ n¨ng lín h¬n trong viÖc huy ®éng mét lîng lín tiÒn göi vµ v× thÕ cã thÓ cho vay víi møc l·i suÊt hÊp dÉn h¬n .  Sù ph¸t triÓn cã thÓ coi lµ nãng ë mét sè lÜnh vùc ho¹t ®éng trong thêi gian qua trong khi tr×nh ®é qu¶n lý , kiÓm tra gi¸m s¸t l¹i cha theo kÞp nªn ®· dÉn ®Õn va vÊp ®¸ng tiÕc lµm thÊt tho¸t tµi s¶n vµ ¶nh hëng ®Õn uy tÝn cña ng©n hµng .  C«ng t¸c qu¶n trÞ rñi ro t¹i mét sè phßng , ban , héi së , chi nh¸nh bÊt cËp  VÊn ®Ò thiÕu vèn trung vµ dµi h¹n ®ang lµ th¸ch thøc lín ®èi víi Vpbank nãi riªng vµ toµn bé hÖ thèng ng©n hµng th¬ng m¹i nãi chung trong bèi c¶nh kinh tÕ t¨ng trëng m¹nh vµ nhu cÇu ®Çu t trung vµ dµi h¹n ®ang ngµy cµng gia t¨ng 3.T×nh h×nh ho¹t ®éng cña VPBank trong mét sè n¨m gÇn ®©y 6 *VÒ ho¹t ®éng huy ®éng vèn Huy ®éng lµ häat ®éng ®îc VPBank ®Æc biÖt quan t©m. KÕt qu¶ ®Õn hÕt n¨m 2004, tæng nguån vèn huy ®éng ®¹t trªn 3.872 tû ®ång, t¨ng 75% so víi thùc hiÖn n¨m 2003, trong ®ã riªng tiÒn tiÕt kiÖm ®¹t gÇn 1.541 tû ®ång, t¨ng 49% so víi thùc hiÖn n¨m 2003. Huy ®éng trªn thÞ trêng liªn ng©n hµng ®îc trªn 2.000 tû ®ång, t¨ng 112% so víi thùc hiÖn n¨m 2003. Nh×n chung c¸c ®¬n vÞ ®Òu hoµn thµnh vît møc kÕ ho¹ch. 7 ChØ tiªu Tæng nguån vèn huy ®éng N¨m 2005 Sè tiÒn Tû träng 5.639.285 100% Tõ thÞ 2.056.183 36% trêng I TiÒn göi 391.028 6% thanh to¸n Tõ thÞ 3.192.074 56% trêng II vµ tiÒn göi kh¸c N¨m 2004 N¨m2003 Sè tiÒn Tû träng Sè tiÒn Tû träng 3.872.813 100% 2.212.964 100% 1.824.539 42,7% 1.242.884 56% 283.198 210.371 9% 970.080 44% 7,3% 2.048.274 52,8% Tõ b¶ng sè liÖu ta thÊy tû träng c¸c nguån vèn huy ®éng tõ 2 thÞ trêng I vµ II trong tæng nguån vèn ®· thay ®æi qua c¸c n¨m. Cô thÓ tû träng nguån vèn huy qua thÞ trêng I cã xu híng gi¶m tõ 42.7% n¨m 2004 xuèng cßn 36% n¨m 2005, trong khi ®ã vèn huy ®éng ë thÞ trêng II l¹i t¨ng lªn tõ 52.8% n¨m 2004 lªn 56% n¨m 2005. Nh×n chung ®©y lµ xu híng tÝch cùc bëi v× nguån vèn huy ®éng qua thÞ trêng II cã chi phÝ thÊp h¬n lµm gi¶m chi phÝ vèn b×nh qu©n *Ho¹t ®éng tÝn dông §©y lµ ho¹t ®éng mang l¹i chñ yÕu ®em l¹i nguån thu cho ng©n hµng. Doanh sè cho vay toµn hÖ thèng n¨m 2004 ®¹t 2.155, t¨ng 23% so víi thùc hiÖn n¨m 2003 D nî cho vay ®¹t 1.865,4 tû ®ång t¨ng 22% so víi n¨m 2003 Thu nhËp thuÇn tõ tiÒn l·i ®¹t 108,2 tû ®ång t¨ng 41% so víi n¨m 2004 N¨m 2004 lµ n¨m VPbank ®¹t thµnh c«ng ngoµi dù kiÕn trong c«ng t¸c thu håi nî vµ xö lý nî qu¸ h¹n. Nî qu¸ h¹n cña VP bank ®· gi¶m tõ 13,2% vµo cuèi n¨m 2003 xuèng cßn 0.5% vµo cuèi n¨m 2003 *Ho¹t ®éng kinh doanh ngo¹i tÖ Trong n¨m 2004, tæng doanh sè mua ngo¹i tÖ lµ 265 triÖu USD(t¨ng 138 triÖu USD so víi n¨m tríc), doanh sè b¸n lµ 277 triÖu USD( t¨ng 121 triÖu USD so víi n¨m tríc). Thu nhËp tõ kinh doanh ngo¹i tÖ ®¹t 1.16 tû ®ång *Ho¹t ®éng thanh to¸n quèc tÕ 8 C¸c ho¹t ®éng TTQT trong n¨m 2004 cã xu híng t¨ng Doanh sè më LC nhËp khÈu ®¹t gÇn 27 triÖu USD, t¨ng 3.8 triÖu USD so víi n¨m tríc ChuyÓn tiÒn thanh to¸n quèc tÕ ®¹t 29 triÖu USD, t¨ng 7 triÖu USD Tæng sè phÝ dÞch vô thanh to¸n quèc tÕ toµn hÖ thèng thu ®îc lµ 3.9 tû ®ång, t¨ng 500 triÖu ®ång so víi n¨m tríc *ChuyÓn tiÒn trong níc Doanh sè chuyÓn tiÒn trong toµn hÖ thèng ®¹t 3.315 tû ®ång, phÝ chuyÓn tiÒn trªn toµn hÖ thèng ®¹t gÇn 1 tû ®ång *DÞch vô chi tr¶ kiÒu hèi TÝnh ®Õn cuèi n¨m 2004, tæng sè ®iÓm ®¹i lÝ chi tr¶ W.U(Western Union) lµ 210 ®iÓm, t¨ng 15 ®iÓm so víi n¨m tríc.Tæng doanh sè chi tr¶ kiÒu hèi c¸c lo¹i ®¹t 11,6 triÖu USD vµ 6,2 tû ®ång,trong ®ã chi tr¶ qua W.U lµ 3,87 triÖu USD. Toµn hÖ thèng thu phÝ dÞch vô kiÒu hèi ®îc 74,7 ngµn USD, t¬ng ®¬ng 1,2 tû ®ång. 9 *KÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh cña ng©n hµng trong mét vµi n¨m gÇn ®©y §¬n vÞ :triÖu VN§ C¸c chØ tiªu 2005 2004 2003 2002 tµi s¶n Tæng tµi s¶n 5.791.884 4.149.288 2.491.867 1.476.468 cã TiÒn huy 5.573.681 3.872.813 2.192.945 1.183.074 ®éng Vèn cæ phÇn KÕt qu¶ kinh doanh Tæng thu nhËp tõ ho¹t ®éng Tæng chi phÝ ho¹t ®éng Lîi nhuËn tríc thuÕ (Nguån: b¸o 218.203 198.409 174.900 174.900 384.915 286.170 187.325 93.562 (302.121) (226.092) (144.497) (72.998) 82.794 60.078 42.828 20.564 c¸o thêng niªn ng©n hµng n¨m 2005 ) Trong nh÷ng n¨m 2004-2005 sù thay ®æi c¬ b¶n trong m«i trêng ph¸p lý ®· t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho c¸c ng©n hµng ViÖt Nam ph¸t triÓn theo xu híng héi nhËp quèc tÕ . Trong n¨m qua , Vpbank ®· tËn dông triÖt ®Ó c¸c hé kinh doanh , ngµy cµng kh¼ng ®Þnh vÞ thÕ trªn th¬ng trêng vµ ®· ®¹t ®îc nh÷ng thµnh tùu rÊt ®¸ng tù hµo, ®ã lµ : tæng tµi s¶n cã ®¹t 5791884 tû ®ång , t¨ng 39% so víi n¨m 2004.Trong ®ã nguån vèn cæ phÇn ®¹t 218.203 tû , t¨ng 9% vµ tæng nguån vèn huy ®éng ®¹t 5573681 tû ®ång t¨ng 43% so víi 2004 ®iÒu nµy cho thÊy Vpbank ngµy cµng kh¼ng ®Þnh ®îc uy tÝn ®èi víi kh¸ch hµng trong c¶ níc. Trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y , ng©n hµng ®· tham gia tµi trî cho nhiÒu dù ¸n . Cã thÓ kÓ tíi mét sè nh÷ng c«ng ty cã quan hÖ lµm ¨n thêng xuyªn víi ng©n hµng nh ; C«ng ty An Duyªn Dù ¸n x©y dùng d©y 7 tû VND chuyÒn chÕ biÕn thuû s¶n xuÊt khÈu . C«ng ty §¹i Ch©u Dù ¸n x©y dùng xëng 6 tû VND s¶n xuÊt ®å gç trang trÝ néi thÊt C«ng ty VN/CX Dù ¸n s¶n xuÊt b÷a ¨n 3 tû VND 10 Caterring Services C«ng ty Sao B¾c trªn m¸y bay Dù ¸n x©y dùng kh¸ch 5 tû VND s¹n cho thuª 11 PhÇn II. T×nh h×nh ®Çu t ph¸t triÓn vµ c«ng t¸c thÈm ®Þnh dù ¸n ®Çu t t¹i ng©n hµng trong thêi gian qua 1.T×nh h×nh ®Çu t ph¸t triÓn - Ho¹t ®éng ®Çu t x©y dùng c¬ b¶n N¨m 2005 Tæng vèn ®Çu t 29,03 x©y dùng c¬ b¶n N¨m 2004 21,13 §¬n vÞ : Tû VND N¨m 2003 18,27 Trong n¨m qua , cïng víi sù më réng m¹ng líi ho¹t ®éng trªn kh¾p toµn quèc , nhu cÇu ®Çu t mua s¾m m¸y mãc trang thiÕt bÞ còng t¨ng lªn nhanh chãng . Tæng vèn ®Çu t n¨m 2005 ®¹t 29,03 tû , t¨ng 37% so víi n¨m 2004 . Vµ bªn c¹nh ®ã , c¸c thiÕt bÞ c«ng nghÖ hiÖn ®¹i còng kh«ng ngõng ®îc ®æi míi . HÖ thèng trang thiÕt bÞ míi ®îc ®a vµo s÷ dông ®· gãp phÇn trî gióp ®¾c lùc cho c«ng t¸c thu thËp , xö lý th«ng tin , gi¶m bít thêi gian ra quyÕt ®Þnh. - §Çu t ®æi míi c«ng nghÖ: tõ gi÷a n¨m 2003, VP bank ®· ký hîp ®ång triÓn khai ch¬ng tr×nh phÇn mÒm míi mang tªn B2KADVANCE, n¨m 2004 c¬ b¶n ®· hoµn thµnh. C¸c nghiÖp vô ng©n hµng ®· ®îc triÓn khai trªn nÒn c«ng nghÖ tin häc hiÖn ®¹i ®· n©ng cao tiÕn ®é phôc vô kh¸ch hµng vµ gãp phÇn tèt h¬n cho c«ng t¸c qu¶n lý, ®iÒu hµnh cña Ban l·nh ®¹o, ®ång thêi phôc vô tèt h¬n cho c«ng t¸c kiÓm so¸t, phßng ngõa rñi ro - §Çu t ph¸t triÓn th¬ng hiÖu: C¸c ho¹t ®éng tuyªn truyÒn, qu¶ng c¸o vÉn ®îc tiÕn hµnh thêng xuyªn th«ng qua mét c«ng ty cã chøc n¨ng quan hÖ céng ®ång ( P/R) chuyªn nghiÖp. Trong n¨m VP bank ®· thùc hiÖn viÖc ®¨ng kÝ th¬ng hiÖu ®Ó tr¸nh sù tranh chÊp th¬ng hiÖu cã thÓ ph¸t sinh. Bªn c¹nh ®ã, ng©n hµng cßn tÝch cùc qu¶ng c¸o trªn c¸c ph¬ng tiÖn th«ng tin ®¹i chóng, tæ chøc giao lu víi c¸c trêng ®¹i häc, ph¸t tê r¬i ®Õn tõng doanh ngiÖp, chÝnh thøc khai tr¬ng vµ ®a vµo ho¹t ®éng trang web cña ng©n hµng, tµi trî cho c¸c ch¬ng tr×nh thu hót nhiÒu ngêi xem nh: khëi nghiÖp, ë nhµ chñ nhËt, tæng hîp th«ng tin kinh tÕ cuèi tuÇn.... Nhê ®ã h×nh ¶nh cña VP bank ®· thu hót ®îc sù quan t©m cña kh¸ch hµng, niÒm tin cña kh¸ch hµng còng ®îc n©ng lªn. VÊn ®Ò x©y dùng vµ cñng cè v¨n ho¸ doanh nghiÖp còng ®îc VP bank ®Æc biÖt quan t©m. 12 - §Çu t ph¸t triÓn nguån nh©n lùc: §µo t¹o nguån nh©n lùc lu«n ®îc VP bank coi lµ chiÕn lîc ph¸t triÓn dµi h¹n. Trong n¨m qua ®· cã 156 lît ngêi ®îc ®µo t¹o t¹i c¸c trung t©m ®µo t¹o bªn ngoµi, ®Æc biÖt lµ trung t©m ®µo t¹o ng©n hµng ( BTC), HiÖp héi ng©n hµng, Héi doanh nghiÖp trÎ ViÖt Nam, trêng Ngo¹i Th¬ng... Ng©n hµng ®· ®a d¹ng ho¸ c¸c h×nh thøc ®µo t¹o, khuyÕn khÝch vµ dµnh nhiÒu chÕ ®é ®·i ngé cho nh©n viªn ®i häc. - §Çu t nghiªn cøu ph¸t triÓn s¶n phÈm míi: §©y lµ ho¹t ®éng lu«n ®îc ng©n hµng ®Æc biÖt quan t©m. Trong thêi gian qua, ng©n hµng ®· kh«ng ngõng ®a d¹ng ho¸ c¸c s¶n phÈm dÞch vô, t×m ra c¸c s¶n phÈm míi hÊp dÉn dùa trªn kh¶ n¨ng ®¸nh gi¸ t©m lÝ kh¸ch hµng vµ t×nh h×nh kinh tÕ ®Êt níc. C¸c s¶n phÈm míi nh tiÕt kiÖm an sinh, tiÕt kiÖn dù thëng vµ ®Æc biÖt s¶n phÈm göi tiÕt kiÖm bï trît gi¸ b»ng ®ång USD ®· ®em l¹i hiÖu qu¶ lín vµ chØ sau 1 th¸ng ®· thu vÒ cho ng©n hµng h¬n 80 tû. Còng chÝnh nhê sù ®a d¹ng ho¸ ®ã ®· gióp ng©n hµng vît møc nhiÖm vô huy ®éng vèn qua c¸c n¨m vµ ®¹t tèc ®é t¨ng trëng cao. 2.Thùc tr¹ng c«ng t¸c thÈm ®Þnh dù ¸n ®Çu t 2.1 Quy tr×nh thÈm ®Þnh t¹i VP Bank: VP Bank ®· ban hµnh quy tr×nh nghiÖp vô tÝn dông riªng, ¸p dông trong toµn hÖ thèng trong ®ã cã quy ®Þnh cô thÓ quy tr×nh nghiÖp vô thÈm ®Þnh. *TiÕp xóc víi kh¸ch hµng, híng dÉn lËp hå s¬ vay: C¸n bé nh©n viªn VP Bank tiÕp xóc víi c¸c doanh nghiÖp cã nhu cÇu vay vèn ®Ó më réng s¶n xuÊt kinh doanh hay thùc hiÖn mét dù ¸n, nh©n viªn híng dÉn kh¸ch hµng c¸ch lËp hå s¬ xin vay vèn vµ c¸c giÊy tê cÇn thiÕt cã liªn quan. Chñ ®Çu t theo ®ã lËp hå s¬ hîp lÖ göi tíi VP Bank. *TiÕp nhËn hå s¬ vay: Hå s¬ thÈm ®Þnh (®Ò nghÞ thÈm ®Þnh) b¸o c¸o tiÒn kh¶ thi vµ b¸o c¸o kh¶ thi ®îc coi lµ hîp lý khi ®îc chñ ®Çu t thô lý theo yªu cÇu th«ng t sè 06/1999/TT- BKH- §T ngµy 24/11/1999 híng dÉn vÒ néi dung, tæng møc ®Çu t, hå s¬ thÈm ®Þnh dù ¸n ®Çu t, b¸o c¸o ®Çu t vµ th«ng t sè 07/2000/TTBKH§T ngµy 3/7/2000 vÒ söa ®æi bæ xung th«ng t sè 06 *ThÈm ®Þnh dù ¸n: - C¸n bé phßng tÝn dông doanh nghiÖp sÏ tiÕn hµnh thÈm ®Þnh dù ¸n dÇu t vÒ mäi mÆt b»ng c¸ch xem xÐt c¸c chØ tiªu hiÖu qu¶ t¶i chÝnh, kh¶ n¨ng tr¶ nî cña dù ¸n ®Çu t, t×nh h×nh ph¸p lý tµi chÝnh cña chñ ®Çu t tõ ®ã ®a ra ý kiÕn. 13 - C¸n bé thÈm ®Þnh cã thÓ thùc tÕ ®Õn tËn ®iÓm x©y dùng doanh nghiÖp xem xÐt, hái ý kiÕn cña c¸c ®¬n vÞ cã liªn quan vµ c¸c trung t©m th«ng tin vÒ t×nh h×nh tµi chÝnh, t c¸ch ph¸p lý, t×nh h×nh vay nî... cña chñ ®Çu t. - Phßng phôc vô kh¸ch hµng doanh nghiÖp tiÕp nhËn hå s¬ vay, b¶o l·nh ( trong vµ ngoµi níc), thanh to¸n mua b¸n ngo¹i tÖ...cña kh¸ch hµng. ThÈm ®Þnh vµ cã ý kiÕn ®Ò xuÊt ®Ò cÊp trªn lµm c¬ së xem xÐt quyÕt ®Þnh cho vay vèn, tËp hîp tµi liÖu, lËp tê tr×nh thÈm ®Þnh kh¸ch hµng vÒ mãn vay, b¶o l·nh vµ h¹n møc tÝn dông, thuyÕt tr×nh vÒ tê tr×nh thÈm ®Þnh kh¸ch hµng tríc ban tÝn dông hoÆc héi ®ång tÝn dông - §èi víi nh÷ng dù ¸n nhá, vay tõ 2 tû ®ång trë xuèng vµ cã tµi s¶n thÕ chÊp, b¶o l·nh th× chØ cÇn lËp ban tÝn dông, ban nµy sÏ chÞu tr¸ch nhiÖm thÈm ®Þnh vµ quyÕt ®Þnh cho vay vèn. - §èi víi nh÷ng dù ¸n lín phøc t¹p, vay trªn 2 tû ®ång th× cÇn ph¶i lËp héi ®ång thÈm ®Þnh xem xÐt, thÈm ®Þnh dù ¸n. - Phßng ®¸nh gi¸ tµi s¶n thÐ chÊp cÇm cè thùc hiÖn viÖc thÈm ®Þnh vµ ®¸nh gi¸ c¸c tµi s¶n thÕ chÊp cÇm cè, kiÓm tra tÝnh hîp lÖ, hîp ph¸p cña tµi s¶n cÇm cè thÕ chÊp, thÈm ®Þnh vµ chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ gi¸ trÞ tµi s¶n thÕ chÊp cÇm cè ®¶m b¶o cho kho¶n vay. *QuyÕt ®Þnh cña ngêi cã thÈm quyÒn: Sau khi tiÕp nhËn hå s¬ xin vay vèn, c¸c c¸n bé cã nhiÖm vô thÈm ®Þnh dù ¸n ®Çu tc lËp thµnh tê tr×nh, tr×nh lªn ban tÝn dông hoÆc héi ®ång tÝn dông quyÕt ®Þnh, c¸n bé thÈm ®Þnh cã thÓ nhËm xÐt kh¸ch quan vÒ hå s¬ xin vay vèn. Ban tÝn dông hoÆc héi ®ång tÝn dông ( tuú thuéc vµo tõng dù ¸n) sÏ xem xÐt l¹i hå s¬, ý kiÕn cña c¸n bé thÈm ®Þnh tõ ®ã quyÕt ®Þnh cã cho dù ¸n vay vèn hay kh«ng. NÕu ®ång ý sÏ cÊp tÝn dông cho dù ¸n. Vµ sÏ thùc hiÖn gi¶i ng©n theo sù tho¶ thuËn cña 2 bªn. §Þnh kú sÏ kiÓm tra viÖc sö dông vèn bay cña chñ ®Çu t, gi¸m s¸t qu¸ tr×nh tiÕn hµnh dù ¸n dÓ ®¶m b¶o kh¶ n¨ng thanh to¸n cña dù ¸n. 2.2 Néi dung thÈm ®Þnh: *ThÈm ®Þnh vÒ t c¸ch ph¸p lý: §èi víi kh¸ch hµng lµ doanh nghiÖp trong níc: - Xem xÐt quyÕt ®Þnh hoÆc giÊy phÐp thµnh lËp + C¸c TCT 91 ph¶i cã quyÕt ®Þnh thµnh lËp cña thñ tíng chÝnh phñ ký. + C¸c TCT 90 ph¶i cã quyÕt ®Þnh thµnh lËp do bé trëng qu¶n lý ngµnh ký. 14 + C¸c doanh nghiÖp thuéc tØnh, Thµnh phè trùc thuéc Trung ¬ng do Uû ban nh©n d©n tØnh, Thµnh phè trùc thuéc trung ¬ng ký quyÕt ®Þnh thµnh lËp. + Hîp t¸c x· ph¶i cã biªn b¶n héi nghÞ thµnh lËp Hîp t¸c x·. - GiÊy chøng nhËn ®¨ng ký kinh doanh: do së KH§T n¬i doanh nghiÖp ®ãng trô së chÝnh cÊp, ®èi víi Hîp t¸c x· ®¨ng ký kinh doanh do UBND huyÖn cÊp, trõ trêng hîp kinh doanh trong c¸c nghµnh nghÒ theo quy ®Þnh riªng cña chÝnh phñ th× do UBND tØnh, Thµnh phè trùc thuéc trung ¬ng cÊp. - §iÒu lÖ: §iÒu lÖ cña doanh nghiÑp ph¶i ®îc cÊp cã thÈm quyÒn thµnh lËp x¸c nhËn ®èi víi ®iÒu lÖ HTX ph¶i ®îc UBND quËn huyÖn x¸c nhËn. - QuyÕt ®Þnh bæ nhiÖm gi¸m ®èc ( Tæng gi¸m ®èc), kÕ to¸n trëng §èi víi doanh nghiÖp cã vèn ®Çu t níc ngoµi: +Hîp ®ång liªn doanh ®îc ký kÕt ®óng quy ®Þnh cña ph¸p luËt. +.§iÒu lÖ: §· ®îc ®¨ng ký t¹i c¬ quan nhµ níc cã thÈm quyÒn cÊp +GiÊy phÐp ®Çu t. +Danh s¸ch H§QT vµ tæng gi¸m ®èc cã x¸c nhËn cña gé hoÆc së KH-§T. +V¨n b¶n x¸c nhËn t c¸ch ph¸p lý, t×nh h×nh tµi chÝnh cña c¸c bªn liªn doanh vµ cña nhµ ®Çu t níc ngoµi. *ThÈm ®Þnh vÒ lÞch sö h×nh thµnh, tån t¹i vµ ph¸t triÓn cña doanh nghiÖp, t c¸ch chñ doanh nghiÖp: - LÞch sö h×nh thµnh, ph¸t triÓn cña doanh nghiÖp: +XuÊt xø h×nh thµnh doanh nghiÖp. +C¸c bíc ngoÆt lín ®· tr¶i qua: Thay ®æi quy m«, c«ng nghÖ, lo¹i s¶n phÈm, bé m¸y ®iÒu hµnh... +Nh÷ng khã kh¨n, thuËn lîi, lîi thÕ, bÊt lîi cña doanh nghiÖp. +Uy tÝn cña doanh nghiÖp trªn th¬ng trêng. - T c¸ch ph¸p lý cña chñ së h÷u vµ l·nh ®¹o doanh nghiÖp: +ThÈm ®Þnh vÒ lÞch sö b¶n th©n, hoµn c¶nh gia ®×nh. +Tr×nh ®é häc vÊn, chuyªn m«n. +Tr×nh ®é qu¶n lý, hiÓu biÕt ph¸p luËt. +Nh÷ng kinh nghiÖm c«ng t¸c ®· qua, nh÷ng thµnh c«ng, thÊt b¹i trªn th¬ng trêng. +Søc khoÎ, kh¶ n¨ng giao tiÕp, quan niÖm vÒ sù nghiÖp cña nhµ doanh nh©n + ThÈm ®Þnh vÒ uy tÝn cña kh¸ch hµng trªn th¬ng trêng : Kh¸ch hµng cña doanh nghiÖp lµ c«ng ty nµo? níc nµo? mèi quan hÖ lµm ¨n cã bÒn v÷ng kh«ng? MÆt hµng cña doanh nghiÖp chiÕm thÞ trêng ®îc bao nhiªu so víi c¸c doanh nghiÖp cïng ngµnh nghÒ, viÖc s¶n xuÊt kinh doanh cã æn ®Þnh kh«ng? 15 - ThÈm ®Þnh vÒ môc tiªu cña dù ¸n: +Ph©n tÝch nhu cÇu cña thÞ trêng hiÖn t¹i vµ t¬ng lai vÒ s¶n phÈm mµ dù ¸n cung cÊp. +Ph©n tÝch møc ®é c¹nh tranh cña c¸c ®èi thñ s¶n xuÊt, kinh doanh c¸c mÆt hµng cïng lo¹i. +Ph©n tÝch thÞ phÇn cña dù ¸n cã kh¶ n¨ng chiÕm lÜnh. Néi dung cña viÖc thÈm ®Þnh nµy ®ãng vai trß quyÕt ®Þnh ®Õn tÝnh hiÖu qu¶ cña dù ¸n ®Çu t, chØ khi ®¶m b¶o kh¶ n¨ng vÒ môc tiªu dù ¸n míi thÈm ®Þnh tiÕp c¸c néi dung thÈm ®Þnh kh¸c. + Ph©n tÝch c¸c rñi ro mang tÝnh thÞ trêng cña dù ¸n. - ThÈm ®Þnh vÒ h×nh thøc ®Çu t: +Thùc hiÖn ®Çu t míi. + Thùc hiÖn ®Çu t c¶i t¹o , më réng, n©ng cÊp hoÆc hiÖn ®¹i ho¸. -ThÈm ®Þnh vÒ ®Þa ®iÓm c«ng tr×nh. - ThÈm ®Þnh vÒ ph¬ng diÖn kü thuËt: +C¸c ph¬ng ¸n lùa chän m¸y mãc thiÕt bÞ, d©y chuyÒn, c«ng nghÖ +C¸c ph¬ng ¸n ®¶m b¶o yÕu tè ®Çu vµo cho qu¸ tr×nh s¶n xuÊt +C¸c ph¬ng ¸n thi c«ng, x©y dùng - ThÈm ®Þnh vÒ ph¬ng diÖn kinh tÕ - ThÈm ®Þnh vÒ ph¬ng diÖn tæ chøc, qu¶n lý, vËn hµnh c«ng tr×nh - ThÈm ®Þnh vÒ ph¬ng diÖn vÖ sinh m«i trêng. *ThÈm ®Þnh vÒ thùc lùc tµi chÝnh cña kh¸ch hµng §Ó thÈm ®Þnh kh¶ n¨ng tµi chÝnh cña kh¸ch hµng, c¸n bé tÝn dông cÇn dùa vµo b¸o c¸o tµi chÝnh hµng n¨m do kh¸ch hµng cung cÊp kÕt hîp víi c¸c nguån th«ng tin kh¸c. Néi dung thÈm ®Þnh bao gåm: -Nguån vèn chñ së h÷u :cÇn ®èi chiÕu víi møc vèn ph¸p ®Þnh ®èi víi møc vèn ph¸p ®Þnh cña kh¸ch hµng, nhËn xÐt sù t¨ng gi¶m vèn chñ së h÷u nÕu cã -KÕt qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh c¸c n¨m tríc, quý tríc, nhËn xÐt nguyªn nh©n lç( l·i) - T×nh h×nh c«ng nî: bao gåm c¸c kho¶n nî víi ngêi mua, ngêi b¸n, víi c¸c tæ chøc tÝn dông kh¸c, t×nh h×nh thanh to¸n víi ng©n s¸ch... Kh¶ n¨ng tr¶ nî cña kh¸ch hµng cßn ®îc ®¸nh gi¸ qua c¸c hÖ sè tµi chÝnh sau: +Tû suÊt tµi trî: chØ tiªu nµy cho biÕt møc ®é tù chñ vÒ tµi chÝnh cña kh¸ch hµng, chØ tiªu nµy cµng cao chøng tá møc ®é ®éc lËp vÒtµi chÝnh cña doanh nghiÖp cµng lín. +C¸c chØ tiªu vÒ kh¶ n¨ng thanh to¸n kh¶ n¨ng thanh to¸n cña doanh nghiÖp thÓ hiÖn râ t×nh h×nh tµi chÝnh cña doanh nghiÖp. NÕu doanh nghiÖp 16 cã kh¶ n¨ng thanh to¸n cao th× t×nh h×nh tµi chÝnh sÏ kh¶ quan vµ ngîc l¹i. C¸c chØ tiªu nµy bao gåm:tû suÊt thanh to¸n ng¾n h¹n, tû suÊt thanh to¸n cña VL§, tû suÊt thanh to¸n tøc thêi... +C¸c chØ tiªu vÒ hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh nh: hÖ sè c¸c kho¶n nî trªn tæng tµi s¶n, hÖ sè doanh lîi cña VL§, hÖ sè khai th¸c tµi s¶n. Sau khi ph©n tÝch, c¸n bé tÝn dông cÇn cã nhËn xÐt vÒ kh¶ n¨ng tµi chÝnh cña kh¸ch hµng t¹i thêi ®iÓm vay vèn *ThÈm ®Þnh vÒ tµi chÝnh: §©y lµ phÇn thÈm ®Þnh b¾t buéc vµ ph¶i tiÕn hµnh kü lìng ®èi víi bÊt k× dù ¸n vay vèn nµo. Néi dung thÈm ®Þnh bao gåm: +X¸c ®Þnh møc vèn ®Çu t bao gåm: vèn ®Çu t cho tµi s¶n cè ®Þnh vµ vèn ®Çu t b¶o ®¶m vèn lu ®éng ban ®Çu ®Ó vËn hµnh dù ¸n +C¬ cÊu nguån vèn ®Çu t : vèn tù cã, vèn liªn doanh, liªn kÕt, vèn ®i vay... +Thêi h¹n thu håi vèn +X¸c ®Þnh ®iÓm hoµ vèn +KiÓm tra tÝnh hîp lý cña c¸c kho¶n chi phÝ ®Çu vµo còng nh gi¸ c¶ ®Çu ra cña s¶n phÈm Trªn c¬ së ®ã tÝnh to¸n l¹i doanh thu, chi phÝ x¸c ®Þnh l¹i dßng tiÒn cña dù ¸n nÕu cã thay ®æi. Còng tõ ®ã x¸c ®Þnh c¸c chØ tiªu hiÖu qu¶ cña dù ¸n, bao gåm chØ tiªu gi¸ trÞ lîi nhu©n rßng cña c¶ ®êi dù ¸n (NPV) vµ chØ tiªu hoµn vèn néi bé (IRR) 3.§¸nh gi¸ ho¹t ®éng ®Çu t ph¸t triÓn vµ c«ng t¸c thÈm ®Þnh dù ¸n cña ng©n hµng 3.1. VÒ ho¹t ®éng ®Çu t ph¸t triÓn Tuy trong n¨m võa qua vèn ®Çu t x©y dùng c¬ b¶n cña ng©n hµng n¨m sau cã t¨ng h¬n so víi n¨m tríc nhng ng©n hµng vÈn cha thùc sù chó träng cho c«ng t¸c nµy. Ho¹t ®éng ®Çu t chñ yÕu vÈn lµ ®Çu t theo chiÒu réng do nhu cÇu më réng quy m« ho¹t ®éng ®em l¹i, chø cha thùc sù quan t©m ®Çu t theo chiÒu s©u. - VÒ trang thiÕt bÞ , th«ng tin mÆc dï : trang thiÕt bÞ ng©n hµng thêng xuyªn ®îc ®æi míi nhng do c¸i ®Æc thï cña ngµnh ng©n hµng ®ßi hái c¸c thiÕt bÞ hiÖn ®¹i, ®îc cËp nhËt do ®ã nhiÒu lóc vÈn cha theo kÞp c¸c ®ßi hái cña c«ng viÖc . -VÒ ®µo t¹o nguån nh©n lùc ng©n hµng cha cã mét ch¬ng tr×nh ®µo t¹o, ph¸t triÓn tæng thÓ, c¬ b¶n cho ®éi ngñ c¸n bé thÈm ®Þnh. MÆt kh¸c ng©n hµng còng kh«ng cã mét phßng chuyªn thÈm ®Þnh c¸c dù ¸n ®éc lËp . 3.2.VÒ c«ng t¸c thÈm ®Þnh dù ¸n 17 *Nh÷ng mÆt ®¹t ®îc: -VÒ ph¬ng ph¸p thÈm ®Þnh: NÕu nh tríc ®©y, c«ng t¸c thÈm ®Þnh hÇu nh chØ chñ yÕu xem xÐt khÝa c¹nh tµi chÝnh, th× ®Õn nay néi dung thÈm ®Þnh ®· tÝnh ®Õn c¸c khÝa c¹nh kh¸c nhau cña mét dù ¸n: ®ã kh«ng chØ lµ viÖc tÝnh to¸n c¸c chØ tiªu tµi chÝnh mµ cßn xem xÐt t c¸ch ph¸p lý cña ngêi vay, lÞch sö h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña doanh nghiÖp, viÖc xem xÐt c¸c yÕu tè ®Çu vµo, ®Çu ra cña dù ¸n, ph©n tÝch c¸c rñi ro mang tÝnh thÞ trêng. Bªn c¹nh ®ã cßn thÈm ®Þnh vÒ ph¬ng diÖn kü thuËt, ph¬ng diÖn kinh tÕ, ph¬ng diÖn tæ chøc, vËn hµnh c«ng tr×nh vµ ph¬ng diÖn vÖ sinh m«i trêng. Nh vËy néi dung thÈm ®Þnh ®· cã sù thay ®æi theo chiÒu híng tÝch cùc, phï hîp víi nh÷ng tiªu chuÈn chung vµ víi ®ßi hái ph¸t triÓn cña nÒn kinh tÕ thÞ trêng -VÒ ph©n cÊp thÈm ®Þnh Ng©n hµng ®· cã quy ®Þnh râ rµng ®ã lµ, ®èi víi nh÷ng dù ¸n nhá cã tæng møc vèn díi 2 tû ®ång th× do c¸c ban tÝn dông tiÕn hµnh thÈm ®Þnh, cßn ®èi víi nh÷ng dù ¸n trªn 2 tû, cã tæng vèn ®Çu t lín, cã tÝnh chÊt phøc t¹p vÒ mÆt kinh tÕ-kü thuËt th× thÈm quyÒn thÈm ®Þnh ph¶i thuéc vÒ héi ®ång tÝn dông. ViÖc ph©n cÊp thÈm ®Þnh râ rµng nh vËy sÏ võa gióp cho c«ng t¸c thÈm ®Þnh ®îc tiÕn hµnh nhanh chãng, kh«ng bÞ chång chÐo, rót ng¾n thêi gian thÈm ®Þnh ®ång thêi tr¸nh ®îc nh÷ng rñi ro cã thÓ g©y ra nh÷ng thiÖt h¹i cho ng©n hµng -VÒ c¸n bé thÈm ®Þnh Vpbank cã ®éi ngñ c¸n bé cã nghiÖp vô giái (98%cã tr×nh ®é ®¹i häc vµ trªn ®¹i häc ) , cã kinh nghiÖm , n¨ng ®éng nhiÖt t×nh . MÆt kh¸c ng©n hµng cßn thêng xuyªn tæ chøc c¸c líp ®µo t¹o ng¾n h¹n vµ dµi h¹n nh»m båi dìng , n©ng cao tr×nh ®é nghiÖp vô cho nh©n viªn ,®ång thêi cã chÝnh s¸ch khen thëng , ®éng viªn , ®·i ngé ®óng møc , tõ ®ã khuyÕn khÝch nh©n viªn phÊn ®Êu. §éi ngò nh©n lùc trÎ, cã tr×nh ®é chÝnh lµ thÕ m¹nh lín nhÊt cña ng©n hµng -VÒ thêi gian thÈm ®Þnh Thêi gian thÈm ®Þnh ®îc ng©n hµng quy ®Þnh nh sau: TT 1 2 3 4 5 Lo¹i c«ng viÖc ThÈm ®Þnh hå s¬ tÝn dông T¸i thÈm ®Þnh L·nh ®¹o phßng tÝn dïng kiÓm so¸t hå s¬ QuyÕt ®Þnh cña ban tÝn dông Thêi gian thùc hiÖn Max=15 ngµy Max=5 ngµy Max=3 ngµy Max=5 ngµy QuyÕt ®Þnh cña héi ®ång tÝn Max=10 ngµy dông 18 6 7 8 Phª duyÖt cña H§QT Thêi gi¶i quyÕt hå s¬ cho vay KiÓm tra vµ xö lý nî vay Max=15 ngµy Max=45 ngµy Ýt nhÊt 3 th¸ng 1 lÇn Trong thêi gian qua, Vpbank ®· tÝch cùc ®æi míi quy tr×nh thÈm ®Þnh dù ¸n, nhê ®ã thêi gian thÈm ®Þnh ngµy cµng ®îc rót ng¾n sao cho ph¶i ®¶m b¶o tÝnh nhanh chãng, kÞp thêi, kh«ng ®Ó lì c¬ héi ®Çu t nhng vÉn ®¶m b¶o chÊt lîng thÈm ®Þnh . Nhê ®ã, ng©n hµng ®· chiÕm ®îc lßng tin cña kh¸ch hµng vµ sè lîng dù ¸n mµ ng©n hµng tµi trî ngµy cµng t¨ng lªn . * Nh÷ng mÆt cßn h¹n chÕ : Bªn c¹nh nh÷ng mÆt ®· ®¹t ®îc, c«ng t¸c thÈm ®Þnh dù ¸n ®Çu t t¹i ng©n hµng cßn vÊp ph¶i nh÷ng khã kh¨n tån t¹i ®ã lµ : VÒ ph¬ng ph¸p thÈm ®Þnh : C¸c chØ tiªu thÈm ®Þnh cßn ®¬n gi¶n, trong nhiÒu dù ¸n, viÖc x¸c ®Þnh c¸c kho¶n chi phÝ doanh thu, nguyªn vËt liÖu cßn dùa trªn sù ®¸nh gi¸ chñ quan, thiÕu c¬ së . Cha cã sù kÕt hîp linh ho¹t nhiÒu ph¬ng ph¸p trong thÈm ®Þnh dù ¸n MÆt kh¸c: Néi dung thÈm ®Þnh vÒ mÆt kinh tÕ x· héi, m«i trêng cha ®îc quan t©m mét c¸ch ®óng møc VÒ c¸n bé thÈm ®Þnh : §éi ngñ c¸n bé cña Vpbank s¸ng t¹o, n¨ng ®éng, nhiÖt t×nh tuy nhiªn ®a sè lµ c¸n bé trÎ, tr×nh ®é thÈm ®Þnh dù ¸n ®Çu t xin vay vèn cßn yÕu thiÕu kinh nghiÖm vµ cha dµy dÆn trong kinh tÕ thÞ trêng ®· cã nh÷ng thêi kú tèc ®é t¨ng trëng tÝn dông ®¹t 30% - 40% nhng c¸c kho¶n nî khã ®ßi còng rÊt cao . Nguyªn nh©n chñ yÕu lµ do chÝnh s¸ch tÝn dông dÔ d·i cña ng©n hµng, bªn c¹nh ®ã cßn xuÊt ph¸t tõ nguyªn nh©n chñ quan ë phÝa c¸n bé tÝn dông . Mét sè c¸n bé thÈm ®Þnh cã tinh thÇn tr¸ch nhiÖm cha cao, cè t×nh gß Ðp thêi h¹n cho vay ®Ó phï hîp víi tÝnh chÊt cña nguån vèn khiÕn ngêi vay kh«ng tr¶ ®îc nî nh ®· cam kÕt . §iÒu nµy ®· lµm trÇm träng thªm nh÷ng khã kh¨n cho ng©n hµng, ®Èy ng©n hµng vµo nh÷ng khã kh¨n chång chÊt, tû lÖ nî xÊu /tæng d nî ë møc cao.  C¸c th«ng tin ®îc s÷ dông cho thÈm ®Þnh cßn thiÕu kh¸ch quan .C¸c th«ng tin dïng ®Ó ph©n tÝch ®¸nh gi¸ dù ¸n chñ yÕu tõ hå s¬ xin vay vèn vµ luËn chøng kinh tÕ kü thuËt do kh¸ch hµng cung cÊp . Trong nhiÒu trêng hîp, ®Ó vay ®îc vèn , kh¸ch hµng ®· cè t×nh khai b¸o kh«ng trung thùc môc ®Ých, còng nh c¸c th«ng tin tµi chÝnh kh¸c cña dù ¸n dÉn ®Õn lµm ¶nh hëng tíi chÊt lîng cña c«ng t¸c thÈm ®Þnh . Cã nh÷ng trêng hîp do kh«ng kiÓm tra kü hîp ®ång ®· dÉn tíi t×nh tr¹ng kh¸ch hµng sö dông mét tµi s¶n thÕ chÊp ®Ó vay nhiÒu lÇn ë nhiÒu ng©n hµng kh¸c nhau cïng mét lóc . 19  Thêi gian thÈm ®Þnh tuy cã ®îc rót ng¾n nhng vÊn ®Ò ë chæ chÊt lîng thÈm ®Þnh còng vÉn ®îc ®¶m b¶o mét c¸ch t¬ng øng . Kh«ng v× rót ng¾n thêi gian thÈm ®Þnh mµ rót bít c¸c kh©u, c¸c quy tr×nh dÉn ®Õn kÕt qu¶ thÈm ®Þnh kh«ng kh¸ch quan 3.3. Nguyªn nh©n - Nguyªn nh©n chñ quan :  Quy tr×nh thÈm ®Þnh dù ¸n mµ ng©n hµng ®ang ¸p dông cßn l¹c hËu, cha theo kÞp c¸c tiªu chuÈn cña quèc tÕ . Tr×nh ®é ®éi ngñ c¸n bé cßn h¹n chÕ, c«ng t¸c tuyÓn chän vµ ®µo t¹o c¸n bé cßn cha hîp lý .  Th«ng tin cho ho¹t ®éng thÈm ®Þnh cßn h¹n chÕ ng©n hµng cha x©y dùng ®îc mét hÖ thèng th«ng tin ®a d¹ng víi c¸c chØ tiªu thÈm ®Þnh ®îc tiªu chuÈn ho¸ nh»m phôc vô cho c«ng t¸c thÈm ®Þnh . - Nguyªn nh©n kh¸ch quan :  M«i trêng ph¸p lý cho ho¹t ®éng ng©n hµng cha ®Çy ®ñ vµ ®ång bé. C¸c ®Þnh møc, c¸c tiªu chuÈn cña c¸c bé, ngµnh cha ®îc quy ®Þnh mét c¸ch cô thÓ, râ rµng lµm c¬ së cho c«ng t¸c thÈm ®Þnh dù ¸n .  HÖ thèng kiÓm to¸n vµ c¸c tæ chøc cã chøc n¨ng thanh tra kiÓm so¸t c¸c ho¹t ®éng tµi chÝnh cña c¸c doanh nghiÖp ho¹t ®éng cha thùc sù cã hiÖu qu¶ . Tõ ®ã dÉn ®Õn nh÷ng th«ng tin tµi chÝnh cña doanh nghiÖp ®îc khai b¸o mét c¸ch kh«ng kh¸ch quan .  HiÖn nay ë ViÖt Nam ®· h×nh thµnh c¬ quan ®¨ng ký giao dÞch tµi s¶n ®¶m b¶o, ®iÒu nµy ®· h¹n chÕ ®îc rñi ro do viÖc kh¸ch hµng kh«ng trung thùc, dïng mét tµi s¶n ®¶m b¶o ®Ó thÕ chÊp nhiÒu lÇn 20
- Xem thêm -