Tài liệu Báo cáo thực tập tổng hợp về ngân hàng indovina chi nhánh hà nội

  • Số trang: 24 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 35 |
  • Lượt tải: 0
nganguyen

Đã đăng 34345 tài liệu

Mô tả:

Lêi më ®Çu Cïng víi sù ph¸t triÓn kinh tÕ ViÖt Nam , ngµnh Ng©n hµng ®· vµ ®ang ®ãng gãp mét phÇn lín gióp sù chu chuyÓn vèn cho toµn bé c¸c chñ thÓ trong nÒn kinh tÕ trë nªn linh ho¹t lín thÓ hiÖn ®-îc vai trß m¹ch m¸u trong nÒn kinh tÕ. Cïng víi hÖ thèng c¸c ng©n hµng trong n-íc, khèi ng©n hµng liªn doanh còng tõng b-íc tham gia mét c¸ch tÝch cùc vµo sù ph¸t triÓn kinh tÕ b»ng viÖc cung øng c¸c dÞch vô ng©n hµng ®a d¹ng víi chÊt l-îng tèt. Ng©n hµng Indovina lµ mét trong 4 ng©n hµng liªn doanh t¹i ViÖt Nam, lµ ng©n hµng liªn doanh ®Çu tiªn ®-îc cÊp giÊy phÐp ho¹t ®éng t¹i ViÖt Nam. Trong 15 n¨m kÓ tõ khi thµnh l©p, ng©n hµng Indovina lu«n lµ ng©n hµng ho¹t ®éng hiÖu qu¶ nhÊt trong khèi c¸c ng©n hµng liªn doanh, kh«ng chØ lµ cÇu nèi gi÷a c¸c doanh nghiÖp trong n-íc víi nhau mµ cßn lµ cÇu nèi víi c¸c doanh nghiÖp ngoµi n-íc th«ng qua c¸c dÞch vô thanh to¸n ®a d¹ng , cho vay kinh doanh,… gióp cho ho¹t ®éng ngo¹i th-¬ng , néi ®Þa ®-îc ph¸t triÓn, gãp phÇn thóc ®Èy kinh tÕ ph¸t triÓn. B¸o c¸o tæng hîp nµy lµ mét b¶n b¸o c¸o mét c¸ch chung nhÊt vÒ qu¸ tr×nh h×nh thµnh, c¬ cÊu tæ chøc , c¸c ho¹t ®éng kinh doanh vµ ph-¬ng h-íng ph¸t triÓn n¨m 2006 cña Ng©n hµng Indovina – chi nh¸nh Hµ Néi sau qu¸ tr×nh thùc tËp tæng hîp t¹i ®©y cña em. B¸o c¸o ®-îc kÕt cÊu gåm 4 ch-¬ng: Ch-¬ng I : Tæng quan vÒ ng©n hµng Indovina – chi nh¸nh Hµ Néi Ch-¬ng II : C¬ cÊu tæ chøc Ch-¬ng III : T×nh h×nh ho¹t ®éng kinh doanh Ch-¬ng IV : §Þnh h-íng ph¸t triÓn trong n¨m 2006 1 Ch-¬ng 1 Tæng quan vÒ ng©n hµng indovina- chi nh¸nh Hµ Néi Ng©n hµng Indovina ( IVB ) lµ mét trong 4 ng©n hµng liªn doanh t¹i ViÖt Nam hiÖn t¹i. §-îc thµnh lËp tõ n¨m 1990, sau 15 n¨m h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn , hiÖn nay, Ng©n hµng Indovina ®· trë thµnh mét ng©n hµng v÷ng m¹nh víi nh÷ng dßng dÞch vô ng©n hµng tµi chÝnh ®a d¹ng cung cÊp cho mäi ®èi t-îng kh¸ch hµng trong vµ ngoµi n-íc. 1.1 LÞch sö h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn 1.1.1 LÞch sö h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña Ng©n hµng Indovina Tªn giao dÞch : Ng©n hµng tr¸ch nhiÖm h÷u h¹n Indovina Tªn TiÕng Anh : Indovina Bank Ltd. Héi së chÝnh: 39 Hµm Nghi, QuËn 1, Thµnh phè Hå ChÝ Minh. §iÖn tho¹i : 08.8224995 – Fax: 08.8230131 Ng©n hµng tr¸ch nhiÖm h÷u h¹n Indovina ( Indovina Bank Ltd. – IVB) lµ Ng©n hµng liªn doanh ®Çu tiªn t¹i ViÖt Nam, ®-îc thµnh lËp ngµy 21/11/1990 theo giÊy phÐp cña Uû Ban Nhµ N-íc vÒ hîp t¸c ®Çu t- sè 135/GP sau ®-îc thay b»ng giÊy phÐp sè 08/NH-GP do Ng©n hµng Nhµ N-íc ViÖt Nam cÊp ngµy 29/10/1992. Hai bªn liªn doanh gãp vèn lµ Ng©n hµng C«ng Th-¬ng ViÖt Nam, vµ Ng©n hµng PT. Bank Suma ( Indonesia) mçi bªn gãp 50% sè vèn ®iÒu lÖ ban ®©u. Cô thÓ, mçi bªn gãp 5 triÖu USD, nh- vËy vèn ®iÒu lÖ ban ®Çu cña IVB lµ 10 triÖu USD. Th¸ng 10 – 1992: Chi nh¸nh Hµ Néi ®-îc cÊp giÊy phÐp ho¹t ®éng Th¸ng 8/2003: PT. Bank Suma ( Indonesia) chuyÓn nh-îng toµn bé cæ phÇn trong IVB cho Ng©n hµng PT. Bank Dragang Nasional Indonesia ( BDNI), Indonesia. Th¸ng 7/2003: Chi nh¸nh H¶i Phßng ®-îc cÊp giÊy phÐp ho¹t ®éng. Th¸ng 9/1995: T¨ng vèn ®iÒu lÖ tõ 10 triÖu USD lªn 15 triÖu USD. ICBV vµ BDNI mçi bªn gãp 2,5 triÖu USD. Th¸ng 4/1997: Chi nh¸nh CÇn Th¬ ®-îc cÊp giÊy phÐp ho¹t ®éng. 2 Th¸ng 5/2000: BDNI chuyÓn nh-îng toµn bé cæ phÇn trong IVB cho Ng©n hµng Th-¬ng M¹i ThÕ Hoa ( United World Chinese Commercial Bank – UWCCB ) cña §µi Loan. §©y lµ mèc thêi gian quan träng nhÊt cña IVB më ra mét giai ®o¹n ph¸t triÓn míi cho IVB , IVB b¾t ®Çu t¨ng tr-ëng v-ît bËc trªn mäi lÜnh vùc ho¹t ®éng. Th¸ng 3/2001: T¨ng vèn ®iÒu lÖ tõ 15 triÖu USD lªn 20 triÖu USD. ICBV vµ UWCCB mçi bªn gãp 2,5 triÖu USD. Th¸ng 9/2002: Chi nh¸nh B×nh D-¬ng ®-îc cÊp giÊy phÐp ho¹t ®éng. Th¸ng 10/2003: UWCCB hîp nhÊt víi Ng©n hµng Cathay United ( §µi Loan) thµnh mét ng©n hµng míi víi tªn gäi lµ Ng©n hµng Cathay United ( CUB ) . KÓ tõ ®ã, cæ ®«ng cña IVB lµ ICBV ( 50%) vµ CUB ( 50% ). Th¸ng 10/2004: T¨ng vèn ®iÒu lÖ tõ 20 triÖu USD lªn 25 triÖu USD. ICB vµ CUB mçi bªn gãp 2,5 triÖu USD. Th¸ng 8/2005: Chi nh¸nh §ång Nai ®-îc cÊp giÊy phÐp ho¹t ®éng. Th¸ng 3/2006: Thµnh lËp 1 Phßng giao dÞch t¹i Hµ Néi. Nh- vËy trong suèt 15 n¨m ho¹t ®éng t¹i ViÖt Nam, IVB ®· cã nh÷ng sù thay ®æi lín vÒ cæ ®«ng n-íc ngoµi, ban ®Çu lµ Ng©n hµng PT. Bank Suma , vµ hiÖn nay lµ Ng©n hµng Cathay United cïng víi cæ ®«ng ViÖt Nam lµ Ng©n hµng C«ng Th-¬ng ViÖt Nam. Vèn ®iÒu lÖ còng t¨ng lªn tõ 10 triÖu n¨m 1990 , lªn 15 triÖu n¨m 2001, 20 triÖu n¨m 2004, cã thÓ nãi r»ng trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y IVB ®· cã sù t¨ng tr-ëng v-îc bËc, chØ trong 3 n¨m tõ 2001 ®Õn 2004 sè vèn ®iÒu lÖ ®· t¨ng lªn 33%, vµ hiÖn nay IVB lµ ng©n hµng liªn doanh cã sè vèn ®iÒu lÖ lín nhÊt trong khèi ng©n hµng liªn doanh ë ViÖt Nam. §iÒu ®ã kh¼ng ®Þnh r»ng IVB lµ mét ng©n hµng cã tiÒm lùc tµi chÝnh m¹nh, vµ còng lµ mét ®iÓm m¹nh ®Ó ng©n hµng kh«ng ngõng ®-a ra c¸c dÞch vô ng©n hµng ®a d¹ng vµ chÊt l-îng cho nÒn kinh tÕ. 1.1.2 LÞch sö h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña Ng©n hµng Indovina – Chi nh¸nh Hµ Néi 3 Tªn giao dÞch: Ng©n hµng Indovina – Chi nh¸nh Hµ Néi Tªn tiÕng anh: Indovina Bank – Ha Néi Branch §Þa chØ : 16 Hµm Long – Hµ Néi §iÖn tho¹i : 04.8266321 – Fax: 04.8266320 Mét n¨m sau ngµy Ng©n hµng Indovina ®-îc cÊp giÊy phÐp ho¹t ®éng, th¸ng 21/11/1991 chi nh¸nh Hµ Néi ®-îc thµnh lËp víi môc ®Ých: T×m hiÓu thÞ tr-êng miÒn B¾c vµ B¾c Trung Bé, cïng víi Héi së chÝnh trë thµnh hai kªnh dÉn vèn tõ B¾c vµ Nam b»ng viÖc cung cÊp c¸c dÞch vô ng©n hµng cña m×nh. Ban ®Çu khi ®-îc thµnh lËp, chi nh¸nh Hµ Néi ®-îc ®Æt t¹i 88 Hai Bµ Tr-ng, nay ®· chuyÓn vÒ 16 Hµm Long, mäi giao dÞch hiÖn nay ®Òu ®-îc tiÕn hµnh t¹i ®©y Qua c¸c n¨m ho¹t ®éng t¨ng tr-ëng æn ®Þnh, Ban qu¶n trÞ IVB nhËn thÊy ®-îc tiÒm n¨ng cña thÞ tr-êng Hµ Néi nãi chung vµ c¸c tØnh l©n cËn nãi riªng. V× thÕ sau ®ã IVB- H¶i Phßng ®· ®-îc thµnh lËp n¨m 1994, vµ vµo th¸ng 3/2006, mét phßng giao dÞch míi ®-îc më t¹i Hµ Néi nh»m ®¸p øng ®-îc sè l-îng kh¸ch hµng ngµy cµng lín sö dông dÞch vô cña IVB. IVB – Hµ Néi ®· ®i vµo ho¹t ®éng ®-¬c 14 n¨m, lµ mét chi nh¸nh ®-îc thµnh lËp sím nhÊt vµ n»m t¹i mét vÞ trÝ lîi thÕ nhÊt lµ thñ ®« Hµ Néi nªn trong suèt thËp kØ 90 còng nh- nh÷ng n¨m gÇn ®©y, IVB – Hµ Néi cïng víi Héi Së ChÝnh lu«n lµ ®¬n vÞ cã quy m« lín nhÊt vµ ho¹t ®éng cã hiÖu qu¶ nhÊt. Nh- vËy IVB – Hµ Néi ®· thùc hiÖn ®-îc ®óng nh÷ng môc ®Ých, kÕ ho¹ch mµ IVB ®· v¹ch ra. 1.2 Kh¸i qu¸t vÒ c¬ cÊu tæ chøc M« h×nh c¬ cÊu tæ chøc cña IVB gåm : §øng ®Çu lµ Héi ®ång qu¶n trÞ; TiÕp ®Õn lµ Ban ®iÒu hµnh víi nhiÖm vô ®iÒu hµnh mét Héi së chÝnh vµ 5 chi nh¸nh. Trong c¸c chi nh¸nh vµ héi së gåm c¸c phßng ban. §øng ®Çu chi nh¸nh lµ mét gi¸m ®èc ®iÒu hµnh , ®øng ®Çu c¸c phßng ban lµ c¸c tr-ëng phßng. 4 Héi së chÝnh cña IVB vµ c¸c chi nh¸nh ®Òu ®-îc ®Æt t¹i c¸c tØnh , thµnh phè cã sù t¨ng tr-ëng kinh tÕ, vµ ®Çu t- n-íc ngoµi lín nh- hiÖn nay Héi Së ChÝnh ®-îc ®Æt t¹i Thµnh phè Hå ChÝ Minh, c¸c chi nh¸nh ®-îc ®Æt t¹i Hµ Néi , H¶i Phßng, B×nh D-¬ng, CÇn Th¬, §ång Nai. §iÒu nµy gióp cho c¸c chi nh¸nh cña IVB ®Òu cã mét sù t¨ng tr-ëng ngµy mét t¨ng trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y. VÒ c¬ cÊu tæ chøc th× IVB – Hµ Néi còng nh- héi së vµ c¸c chi nh¸nh kh¸c, ®Òu ®-îc c¬ cÊu gåm 5 phßng: Phßng Hµnh chÝnh sù nghiÖp, Phßng kÕ to¸n, Phßng thanh to¸n quèc tÕ, Phßng quü, Phßng tÝn dông vµ tiÕp thÞ. C¸c phßng th-êng xuyªn cã mèi liªn hÖ vÒ mÆt nghiÖp vô vµ h¹ch to¸n hµng ngµy, hµng th¸ng, hµng quý. 1.3 NghÜa vô vµ nghiÖp vô 1.3.1 NghÜa vô cña IVB Hµ Néi Mét lµ, sö dông cã hiÖu qu¶, b¶o toµn ph¸t triÓn vèn vµ c¸c nguån lùc kh¸c cña IVB Hai lµ, tæ chøc thùc hiÖn ho¹t ®éng kinh doanh, ®¶m b¶o an toµn, hiÖu qu¶ Ba lµ, thùc hiÖn c¸c nghÜa vô vÒ tµi chÝnh theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt vµ cña IVB 1.3.2 NghiÖp vô cña IVB Hµ Néi Còng gièng nh- mét ng©n hµng víi ®Çy ®ñ dÞch vô ë c¸c n-íc , IVB Hµ Néi còng nh- Héi së vµ c¸c chi nh¸nh ®Òu cung cÊp c¸c dÞch vô ng©n hµng vµ tµi chÝnh ®a d¹ng gåm: Thø nhÊt, NhËn tiÒn göi ngo¹i tÖ vµ ViÖt Nam ®ång , kh«ng kú h¹n vµ cã kú h¹n. Thø hai, Cho vay ng¾n, trung, dµi h¹n b»ng ngo¹i tÖ vµ VND ®èi víi c¸c tæ chøc kinh tÕ, c¸ nh©n. §ång tµi trî, cho vay hîp vèn ®èi víi nh÷ng dù ¸n cã quy m« lín vµ thêi h¹n dµi. 5 Thø ba, Thùc hiÖn nghiÖp vô thanh to¸n quèc tÕ th«ng qua c¸c h×nh thøc: chuyÓn tiÒn, th- tÝn dông, nhê thu chøng tõ, b¶o l·nh c¸c hîp ®ång ngo¹i th-¬ng, chiÕt khÊu c¸c chøng tõ cã gi¸, dÞch vô ngo¹i hèi. Thø t-, ChuyÓn tiÒn trong n-íc vµ quèc tÕ. Thø n¨m, Thùc hiÖn c¸c dÞch vô ng©n hµng ®¹i l‎ý, hîp t¸c víi c¸c ng©n hµng trong vµ ngoµi n-íc. Thø s¸u, Thanh to¸n, chi phiÕu l÷ hµnh, thÎ Visa, Master. Thø bÈy, NhËn thÕ chÊp , cÇm cè tµi s¶n ®Ó vay vèn vµ qu¶n lý tµi s¶n cho tæ chøc vµ c¸ nh©n Thø t¸m, Liªn kÕt , liªn doanh, hoÆc tham gia c¸c h×nh thøc ®Çu t-, kinh doanh trung vµ dµi h¹n theo ph¸p luËt hiÖn hµnh Thø chÝn, C¸c dÞch vô kh¸c khi ®-îc Ng©n hµng Nhµ N-íc cho phÐp ch-¬ng II Tæ chøc bé m¸y cña IVB – Hµ Néi 2.1. Phßng Hµnh chÝnh nh©n sù Chøc n¨ng Phßng Hµnh chÝnh nh©n sù lµ phßng nghiÖp vô thùc hiÖn c«ng t¸c tæ chøc c¸n bé vµ ®µo t¹o t¹i chi nh¸nh theo ®óng quy ®Þnh cña IVB. Thùc hiÖn c«ng t¸c qu¶n trÞ vµ v¨n phßng phôc vô ho¹t ®éng kinh doanh t¹i chi nh¸nh, thùc hiÖn c«ng t¸c b¶o vÖ, an ninh an toµn chi nh¸nh. NhiÖm vô Thø nhÊt, thùc hiÖn quy ®Þnh cña Nhµ n-íc ViÖt Nam vµ cña IVB cã liªn quan ®Õn chÝnh s¸ch c¸n bé vÒ tiÒn l-¬ng, b¶o hiÓm x· héi, b¶o hiÓm y tÕ… 6 Thø hai, thùc hiÖn qu¶n lý lao ®éng, tuyÓn dông lao ®éng, ®iÒu ®éng s¾p xÕp c¸n bé phï hîp víi n¨ng lùc, tr×nh ®é vµ yªu cÇu nhiÖm vô kinh doanh theo thÈm quyÒn cña chi nh¸nh. Thø ba, thùc hiÖn båi d-ìng, quy ho¹ch c¸n bé l·nh ®¹o t¹i chi nh¸nh. Thø t-, x©y dùng kÕ ho¹ch vµ tæ chøc ®µo t¹o n©ng cao tr×nh ®é vÒ mäi mÆt cho c¸n bé, nh©n viªn chi nh¸nh. Thø n¨m, thùc hiÖn mua s¾m tµi s¶n vµ c«ng cô lao ®éng, trang thiÕt bÞ vµ ph-¬ng tiÖn lµm viÖc, v¨n phßng phÈm phôc vô ho¹t ®éng kinh doanh t¹i chi nh¸nh. Thùc hiÖn theo dâi, b¶o d-ìng, söa ch÷a tµi s¶n, c«ng cô lao ®éng theo uû quyÒn. Thø s¸u, thùc hiÖn c«ng t¸c x©y dùng c¬ b¶n, n©ng cÊp vµ söa ch÷a nhµ lµm viÖc, quÇy tiÕt kiÖm, ®iÓm giao dÞch ®¸p øng yªu cÇu ho¹t ®éng kinh doanh vµ quy chÕ qu¶n lý ®Çu t- x©y dùng c¬ b¶n cña Nhµ n-íc ViÖt Nam vµ IVB Thø b¶y, qu¶n lý vµ sö dông xe « t«, sö dông ®iÖn, ®iÖn tho¹i, vµ c¸c trang thiÕt bÞ cña chi nh¸nh, ®Þnh kú b¶o d-ìng vµ kh¸m xe « t« theo quy ®Þnh, ®¶m b¶o l¸i xe an toµn. Lµ ®Çu mèi x©y dùng néi quy qu¶n lý, sö dông trang thiÕt bÞ t¹i chi nh¸nh. Thø t¸m, tæ chøc c«ng v¨n l-u tr÷, qu¶n lý hå s¬ c¸n bé. §¸nh m¸y, in Ên tµi liÖu cña c¬ quan khi ®· ®-îc Ban gi¸m ®èc duyÖt. Cung cÊp tµi liÖu l-u tr÷ cho Ban gi¸m ®èc vµ c¸c phßng khi cÇn thiÕt theo ®óng quy ®Þnh vÒ b¶o mËt, qu¶n lý an toµn hå s¬ c¸n bé. Thø chÝn, tæ chøc thùc hiÖn c«ng t¸c y tÕ t¹i chi nh¸nh. Thø m-êi, chuÈn bÞ mäi ®iÒu kiÖn cÇn thiÕt ®Ó héi häp, héi th¶o, s¬ kÕt, tæng kÕt…vµ Ban gi¸m ®èc tiÕp kh¸ch. 7 Thø m-êi mét, thùc hiÖn nhiÖm vô thñ quü c¸c kho¶n chi tiªu néi bé c¬ quan. Thø m-êi hai, tæ chøc c«ng t¸c b¶o vÖ an toµn c¬ quan, phèi hîp víi c¸c phßng kÕ to¸n giao dÞch; phßng TiÒn tÖ kho quü b¶o vÖ an toµn c«ng t¸c vËn chuyÓn hµng ®Æc biÖt; phßng ch¸y næ, chèng b·o lôt theo ®óng quy ®Þnh cña ngµnh vµ cña c¬ quan chøc n¨ng. Thø m-êi ba, lËp b¸o c¸o thuéc ph¹m vi tr¸ch nhiÖm cña phßng. Thø m-êi bèn, thùc hiÖn mét sè c«ng viÖc kh¸c do Gi¸m ®èc giao 2.2. Phßng quü Chøc n¨ng Phßng quü lµ phßng nghiÖp vô qu¶n lý an toµn kho quü, qu¶n lý quü tiÒn mÆt theo quy ®Þnh cña NHNN vµ IVB. øng vµ thu tiÒn cho c¸c quü tiÕt kiÖm, c¸c §iÓm giao dÞch trong vµ ngoµi quÇy. NhiÖm vô Thø nhÊt, qu¶n lý an toµn kho quü (an toµn vÒ tiÒn mÆt VN§ vµ ngo¹i tÖ, thÎ tr¾ng, thÎ tiÕt kiÖm, giÊy tê cã gi¸, hå s¬ tµi s¶n thÕ chÊp…) theo ®óng quy ®Þnh cña NHNN vµ IVB. Thø hai, thu chi tiÒn mÆt cã gi¸ trÞ lín, thu chi l-u ®éng t¹i c¸c doanh nghiÖp, kh¸ch hµng. Thø ba, phèi hîp víi phßng giao dÞch( trong quÇy), phßng Hµnh chÝnh nh©n sù thùc hiÖn ®iÒu chuyÓn tiÒn gi÷a quü nghiÖp vô cña Chi nh¸nh víi NHNN. Thø t-, th-êng xuyªn kiÓm tra vµ ph¸t hiÖn kÞp thêi c¸c hiÖn t-îng hoÆc sù cè ¶nh h-ëng ®Õn an toµn kho quü, b¸o c¸o Gi¸m ®èc kÞp thêi xö lý. LËp kÕ ho¹ch söa ch÷a c¶i t¹o, tu bæ, n©ng cÊp kho tiÒn ®óng tiªu chuÈn kü thuËt. 8 Thø n¨m, thùc hiÖn ghi chÐp theo dâi sæ s¸ch thu chi, xuËt nhËp kho quü ®Çy ®ñ, kÞp thêi. Lµm c¸c b¸o c¸o theo quy ®Þnh cña NHNN vµ IVB. Thø s¸u, thùc hiÖn viÖc ®ãng gãi, lËp b¶ng kª chuyÓn sÐc du lÞch, ho¸ ®¬n thanh to¸n thÎ VISA, MASTER vÒ Trô së chÝnh ®Ó göi ®i n-íc ngoµi nhê thu. Thø t¸m, tæ chøc n©ng cao tr×nh ®é, nghiÖp vô cho c¸n bé ®¸p øng yªu cÇu, nhiÖm vô c«ng t¸c cña phßng. Thø chÝn, thùc hiÖn mét sè c«ng viÖc kh¸c do Gi¸m ®èc giao. 2.3. Phßng KÕ to¸n Chøc n¨ng Lµ phßng nghiÖp vô gióp gi¸m ®èc thùc hiÖn c«ng t¸c qu¶n lý tµi chÝnh vµ thùc hiÖn nhiÖm vô chi tiªu néi bé t¹i chi nh¸nh theo ®óng quy ®Þnh cña NHNN vµ quy ®Þnh cña IVB. NhiÖm vô Thø nhÊt, chi tr¶ l-¬ng vµ c¸c kho¶n thu nhËp kh¸c cho c¸n bé c«ng nh©n viªn hµng th¸ng. Thø hai, thùc hiÖn c¸c giao dÞch néi bé phèi hîp víi phßng Ng©n quü kiÓm so¸t ®èi chiÕu tiÒn mÆt hµng ngµy.L-u tr÷ chøng tõ, lËp vµ in b¸o c¸o theo quy ®Þnh cña NHNN vµ IVB Thø ba, qu¶n lý SÐc vµ c¸c giÊy tê cã gi¸, c¸c Ên chØ quan träng Thø t-, tæ chøc qu¶n lý vµ theo dâi h¹ch to¸n kÕ to¸n, tµi s¶n cè ®Þnh, c«ng cô lao ®éng, kho Ên chØ, chi tiªu néi bé cña chi nh¸nh, phèi hîp víi phßng tæ chøc hµnh chÝnh lËp kÕ ho¹ch b¶o tr×, b¶o d-ìng tµi s¶n cè ®Þnh. Thø n¨m, lËp kÕ ho¹ch tµi chÝnh, b¸o c¸o tµi chÝnh theo quy ®Þnh hiÖn hµnh 9 Thø s¸u, lËp kÕ ho¹ch mua s¾m tµi s¶n, trang thiÕt bÞ lµm viÖc, kÕ ho¹ch chi tiªu néi bé b¶o ®¶m ho¹t ®éng kinh doanh cña ®¬n vÞ, ®¶m b¶o ho¹t ®éng kinh doanh cña chi nh¸nh, tr×nh gi¸m ®èc quyÕt ®Þnh. Thø b¶y, phèi hîp víi c¸c phßng liªn quan tham m-u cho gi¸m ®èc vÒ kÕ ho¹ch vµ thùc hiÖn quü tiÒn l-¬ng, quý, n¨m. Chi c¸c quü theo quy ®Þnh cña NHNN vµ quy ®Þnh cña IVB. Thø t¸m, tÝnh vµ trÝch nép thuÕ, b¶o hiÓm x· héi theo quy ®Þnh, lµ ®Çu mèi trong c¬ quan thuÕ tµi chÝnh. Thø chÝn, phèi hîp víi c¸c phßng ban cã liªn quan, ph©n tÝch ®¸nh gi¸ kÕt qu¶ kinh doanh cña chi nh¸nh ®Ó tr×nh ban l·nh ®¹o quyÕt ®Þnh møc trÝch lËp quü dù phßng rñi ro theo h-íng dÉn cña IVB. Thø m-êi, phèi hîp víi phßng tæ chøc hµnh chÝnh x©y dùng néi quy qu¶n lý, sö dông trang thiÕt bÞ t¹i chi nh¸nh. Thø m-êi mét, thùc hiÖn chøng tõ l-u tr÷ sè liÖu lµm b¸o c¸o theo quy ®Þnh cña nhµ n-íc vµ quy ®Þnh cña IVB Thø m-êi hai, tæ chøc häc tËp, n©ng cao tr×nh ®é cña c¸n bé c«ng nh©n viªn. Thø m-êi ba, b¶o ®¶m an toµn bÝ mËt c¸c sè liÖu cã liªn quan theo quy ®Þnh cña ng©n hµng. Thø m-êi bèn, lµm viÖc kh¸c do gi¸m ®èc giao. 2.4. Phßng thanh to¸n quèc tÕ Chøc n¨ng: Lµ phßng nghiÖp vô tµi chÝnh thùc hiÖn nghiÖp vô thanh to¸n quèc tÕ t¹i chi nh¸nh theo quy ®Þnh cña IVB NhiÖm vô: 10 Thø nhÊt, X©y dùng, niªm yÕt tû gi¸ giao dÞch c¸c lo¹i ngo¹i tÖ víi kh¸ch hµng. Thø hai, Thùc hiÖn c¸c giao dÞch thanh to¸n xuÊt nhËp khÈu vÒ hµng hãa vµ dÞch vô cho kh¸ch hµng : thanh to¸n L/C, nhê thu, chuyÓn tiÒn, th-¬ng l-îng bé chøng tõ xuÊt khÈu, Thø ba, Ph¸t hµnh c¸c th- b¶o l·nh theo th«ng lÖ quèc tÕ vµ quy ®Þnh cña IVB: Th- tÝn dông dù phßng, b¶o l·nh Ng©n hµng, c¸c chøng thb¶o l·mµ IVB ®· ®Æt ra cho chi nh¸nh ®Ó gióp cho IVB ®¹t ®-îc môc tiªu ®· ho¹ch ®Þnh. Thø t-, Tæ chøc triÓn khai c¸c dÞch vô kh¸c vÒ ngo¹i tÖ vµ thanh to¸n quèc tÕ Thø n¨m, Tham m-u cho Ban gi¸m ®èc vÒ c¸c dÞch vô liªn quan ®Õn ngo¹i tÖ vµ thanh to¸n quèc tÕ. Thø s¸u, Thùc hiÖn chÕ ®é b¸o c¸o theo quy ®Þnh Thø b¶y, Thùc hiÖn c¸c nhiÖm vô kh¸c do Gi¸m ®èc giao 2.5. Phßng tÝn dông vµ tiÕp thÞ Chøc n¨ng Lµ phßng nghiÖp vô tham m-u, gióp Héi ®ång qu¶n trÞ vµ Tæng gi¸m ®èc trong qu¶n lý vµ ®iÒu hµnh, tæ chøc kinh doanh cña IVB. Tham m-u cho gi¸m ®èc chØ ®¹o, ®iÒu hµnh, qu¶n lý ho¹t ®éng tÝn dông vµ ho¹t ®éng tiªp thÞ ®èi víi kh¸ch hµng phï hîp víi quy ®Þnh cña NHNN vµ IVB. NhiÖm vô Thø nhÊt, khai th¸c nguån vèn tõ kh¸ch hµng ( VN§, ngo¹i tÖ) Thø hai, tiÕp thÞ hç trî kh¸ch hµng, tiÕp thÞ lµm c«ng t¸c ch¨m sãc kh¸ch hµng, ph¸t triÓn dÞch vô cña ng©n hµng ®Õn kh¸ch hµng. 11 Thø ba, thÈm ®Þnh vµ x¸c ®Þnh h¹n møc tÝn dông gåm cã: Cho vay, tµi trî th-¬ng m¹i, b¶o l·nh, cho kh¸ch hµng trong ph¹m vi uû quyÒn cña chi nh¸nh; tr×nh cÊp cã thÈm quyÒn phª duyÖt, qu¶n lý c¸c h¹n møc ®· ®-a ra cho tõng kh¸ch hµng. Thø t-, thùc hiÖn nghiÖp vô cho vay, b¶o l·nh, xö lý giao dÞch - NhËn vµ xö lý ®Ò nghÞ vay vèn, b¶o l·nh - ThÈm ®Þnh kh¸ch hµng, dù ¸n, ph-¬ng ¸n cho vay vèn, b¶o l·nh theo quy ®Þnh - §-a ra c¸c quy ®Þnh chÊp thuËn hoÆc tõ chèi ®Ò nghÞ vay vèn, b¶o l·nh trªn c¬ së c¸c hå s¬ vµ viÖc thÈm ®Þnh. KiÓm tra, gi¸m s¸t c¸c kho¶n vay, cho vay ( trong vµ sau) phèi hîp víi c¸c phßng liªn quan thùc hiÖn thu nî, thu l·i, thu phÝ ®Çy ®ñ, kÞp thêi ®óng h¹n ®óng hîp ®ång ®· kÝ,theo dâi qu¶n lý c¸c kho¶n cho vay, theo dâi qu¶n lý c¸c kho¶n nî cã vÊn ®Ò, c¸c kho¶n nî qu¸ h¹n. Thùc hiÖn c¸c biÖn ph¸p vµ tiÕn hµnh xö lý tµi s¶n ®¶m b¶o ®Ó thu håi c¸c kho¶n nî nµy. - Thùc hiÖn nghi· vô thµnh viªn hîp ®ång tÝn dông Thø n¨m, cËp nhËt, ph©n tÝch toµn diÖn vÒ th«ng tin kh¸ch hµng theo quy ®Þnh Thø s¸u, qu¶n lý c¸c kho¶n cho vay, b¶o l·nh, qu¶n lý tµi s¶n ®¶m b¶o. Thø b¶y, theo dâi, ph©n tÝch qu¶n lý th-êng xuyªn hîp ®ång kinh tÕ, kh¶ n¨ng tµi chÝnh cña kh¸ch hµng xin b¶o l·nh ®Ó phôc vô c«ng t¸c cho vay. Thø t¸m, B¸o c¸o ph©n tÝch tæng hîp kÕ ho¹ch theo kh¸ch hµng, nhãm kh¸ch hµng theo s¶n phÈm, dÞch vô ®Ò xuÊt t×nh huèng ®Çu t- tÝn dông trong tõng thêi k×. Thø chÝn, theo dâi viÖc trÝch lËp dù phßng rñi ro theo quy ®Þnh. 12 Thø m-êi, ph¶n ¸nh nh÷ng ®Ò xuÊt v-íng m¾c biÖn ph¸p tr×nh gi¸m ®èc, xem xÐt gi¶i quyÕt hoÆc kiÕn nghÞ lªn cÊp trªn gi¶i quyÕt. Thø m-êi mét, tæ chøc häc tËp, n©ng cao tr×nh ®é cña c¸n bé c«ng nh©n viªn Thø m-êi hai, b¶o ®¶m an toµn bÝ mËt c¸c sè liÖu cã liªn quan theo quy ®Þnh cña ng©n hµng. Thø m-êi ba, TiÕp thÞ s¶n phÈm cña ng©n hµng tíi kh¸ch hµng tiÒm n¨ng hiÖn t¹i - T×m hiÓu thÞ tr-êng - T×m kiÕm kh¸ch hµng tiÒm n¨ng - GÆp gì l«i kÐo kh¸ch hµng sö dông dÞch vô - Duy tr× quan hÖ víi kh¸ch hµng tiÒm n¨ng - Quan hÖ x· héi, c¸c c¬ quan ®oµn thÓ… Thø m-êi bèn, lµm viÖc kh¸c do gi¸m ®èc giao. ch-¬ng III T×nh h×nh ho¹t ®éng trong 3 n¨m gÇn ®©y 3.1 §Æc ®iÓm ho¹t ®éng kinh doanh vµ h¹ch to¸n nghiÖp vô cña IVB Ivb lµ mét ng©n hµng liªn doanh n-íc ngoµi, nªn trong ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh ®Òu cã nh÷ng ®iÓm kh¸c biÖt so víi khèi c¸c ng©n hµng kh¸c, cô thÓ nh- sau: Thø nhÊt, MÆc dï h¹ch to¸n theo chuÈn mùc kÕ to¸n c¸c tæ chøc tÝn dông cña ViÖt Nam nh-ng IVB sö dông ®¬n vÞ h¹ch to¸n lµ ®ång USD. VND ®èi víi IVB ®-îc coi lµ ®ång ngo¹i tÖ nªn IVB bÞ NHNN ViÖt Nam kiÓm so¸t tr¹ng th¸i VND. 13 Thø hai, IVB chÞu sù ®iÒu tiÕt vµ qu¶n l‎y chÆt chÏ cña LuËt ®Çu tn-íc ngoµi vµ cña NHNN ViÖt Nam. VÝ dô nh-: Kh«ng ®-îc huy ®éng VND qu¸ 30% vèn chñ së h÷u… Thø ba, IVB sö dông hÖ thèng kÕ to¸n ph©n t¸n. Mäi bót to¸n ®-îc xö l‎ý ngay t¹i c¸c phßng nghiÖp vô. Phßng kÕ to¸n chØ h¹ch to¸n tæng hîp c¸c chØ tiªu néi bé, qu¶n l‎ý tµi s¶n cña ng©n hµng. Mäi giao dÞch cña chi nh¸nh víi n-íc ngoµi ®Òu th«ng qua Héi së chÝnh. Thø t-, IVB ho¹t ®éng thiªn vÒ dÞch vô, thu phÝ vµ hoa hång tõ dÞch vô th-êng chiÕm tíi 20 – 30% tæng thu nhËp. Thø n¨m, Ho¹t ®éng huy ®éng vµ sö dông vèn cña ng©n hµng cã liªn quan chÆt chÏ víi c¶ thÞ tr-êng trong n-íc vµ quèc tÕ, khi thõa vèn ng©n hµng cã thÓ dÔ dµng göi tiÒn ë n-íc ngoµi víi l·i suÊt thÞ tr-êng, ng-îc l¹i khi thiÕu vèn cã thÓ vay tõ n-íc ngoµi nhanh chãng ®Ó kÞp thêi tµi trî cho ho¹t ®éng trong n-íc. Thø s¸u, Kh¸ch hµng môc tiªu cña IVB lµ c¸ doanh nghiÖp quèc doanh cì trung b×nh vµ lín, c¸c doanh nghiÖp cã vèn ®Çu t- n-íc ngoµi vµ mét sè c«ng ty cæ phÇn, c«ng ty tr¸ch nhiÖm h÷u h¹n cã t×nh h×nh tµi chÝnh lµnh m¹nh §©y lµ nh÷ng ®Æc ®iÓm riªng cã ¶nh h-ëng lín ®Õn hiÖu qu¶ ho¹t ®éng cña IVB 3.2 T×nh h×nh kinh doanh cña IVB Hµ Néi Nh÷ng n¨m gÇn ®©y lµ nh÷ng n¨m rÊt thµnh c«ng cña IVB – Hµ Néi víi c¸c møc t¨ng tr-ëng v-ît bËc trªn mäi ho¹t ®éng. Tæng tµi s¶n cã cña IVB – Hµ Néi ®Õn cuèi n¨m 2005 ®¹t triÖu 83,25 triÖu USD, t¨ng 12 % so víi cuèi n¨m 2004. Trong hoµn c¶nh c¹nh tranh trong ho¹t ®éng ng©n hµng ngµy cµng gay g¾t, IVB – Hµ Néi ®· tÝch cùc chñ ®éng ®Èy m¹nh tiÕp thÞ , chó träng ®Õn chÊt l-îng vµ hiÖu qu¶ ho¹t ®éng nghiÖp vô vµ ®· ®¹t ®-îc møc lîi nhuËn tr-íc thuÕ lµ 2,22 triÖu USD , t¨ng 45% so víi n¨m 2004. Víi kÕt qu¶ nµy, IVB – Hµ Néi trë thµnh mét trong nh÷ng chi nh¸nh ho¹t 14 ®éng hiÖu qu¶ nhÊt trong hÖ thèng, gãp phÇn ®-a IVB trë thµnh mét trong nh÷ng chi nh¸nh ng©n hµng cã vèn ®Çu t- n-íc ngoµi kinh doanh hiÖu qu¶ nhÊt ë ViÖt Nam. 3.2.1 T¨ng c-êng huy ®éng vèn §Èy m¹nh huy ®éng vèn ®Ó ®¸p øng yªu cÇu t¨ng tr-ëng tÝn dông lµ mét trong nh÷ng nhiÖm vô träng t©m cña IVB – Hµ Néi trong nh÷ng n¨m võa qua. Nguån huy ®éng cña IVB – Hµ Néi chñ yÕu bao gåm tiÒn göi vµ tiÒn vay tõ c¸c tæ chøc tÝn dông kh¸c. Trong c¬ cÊu nguån vèn th× tiÒn göi kh«ng kú h¹n chiÕm tû lÖ kh¸ cao do c¸c kh¸ch hµng ®Õn më tµi kho¶n t¹i IVB chñ yÕu ®Ó phôc vô nhu cÇu thanh to¸n, mÆt kh¸c l¹i bÞ h¹n chÕ trong viÖc huy ®éng nguån tiÒn nhµn rçi trong c- d©n. Vµ trong hoµn c¶nh ch-a cã ®iÒu kiªn thuËn lîi vÒ m¹ng l-íi ho¹t ®éng nh- phÇn lín c¸c ng©n hµng ViÖt Nam ®Ó huy ®éng vèn, nh-ng IVB – Hµ Néi ®· chñ ®éng thùc hiÖn nhiÒu biÖn ph¸p tÝch cùc vµ hiÖu qu¶ ®Ó thu hót kh¸ch hµng, bao gåm: - TÝch cùc ®Èy m¹nh ho¹t ®éng tiÕp thÞ trùc tiÕp ®Õn kh¸ch hµng lµ tæ chøc kinh tÕ víi c¸c dÞch vô ng©n hµng trän gãi vµ hÊp dÉn ®Ó thu hót nguån tiÒn t¹m thêi nhµn rçi trong nh÷ng tæ chøc nµy. - T¨ng c-êng sù hç trî cña c«ng nghÖ th«ng tin trong cung cÊp dÞch vô ng©n hµng còng nh- ®Ó gióp cho kh¸ch hµng trong viÖc qu¶n l‎ý vµ ®iÒu hµnh tµi kho¶n mét c¸ch thuËn lîi vµ hiÖu qu¶. - Th-êng xuyªn duy tr× phong c¸ch dÞch vô chuyªn nghiÖp vµ tËn t©m cña ®éi ngò nh©n viªn ng©n hµng. - ¸p dông chÝnh s¸ch l·i suÊt linh ho¹t víi c¸c chÕ ®é -u ®·i hîp lý. Nhê ®ã mµ ng©n hµng ®· ®¹t ®-îc kÕt qu¶ huy ®éng vèn rÊt kh¶ quan víi tæng sè d- tiÒn göi cuèi n¨m 2005 ®¹t 52,71 triÖu USD, t¨ng 5% so víi sè d- tiÒn göi b×nh qu©n n¨m 2004 vµ t¨ng 12% so víi n¨m 2003 Sù t¨ng tr-ëng nguån vèn huy ®éng trong ®iÒu kiÖn thÞ tr-êng ®Çy c¹nh tranh ®· cho thÊy tÝnh n¨ng ®éng vµ hiÖu qu¶ cña IVB- Hµ Néi ®ång thêi kh¼ng ®Þnh uy tÝn cña IVB trªn thÞ tr-êng qua viÖc x©y dùng vµ cñng 15 cè lßng tin kh¸ch hµng trong thêi gian qua. TÝnh dÕn cuèi n¨m 2005, tæng sè l-îng tµi s¶n tiÒn göi t¹i IVB – Hµ Néi ®¹t 10000 tµi kho¶n, ®¹t møc b×nh qu©n trªn 10% mçi n¨m trong 5 n¨m qua. 3.2.2 T¨ng tr-ëng tÝn dông Trong xu thÕ t¨ng tr-ëng tÝn dông cña toµn ngµnh, ho¹t ®éng cho vay cña chi nh¸nh tiÕp tôc ph¸t triÓn m¹nh mÏ vµ v÷ng ch¾c trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y. IVB – Hµ Néi ®· chñ ®éng t¨ng tr-ëng tÝn dông b»ng viÖc cñng cè vµ t¨ng c-êng quan hÖ tÝn dông víi kh¸ch hµng truyÒn thèng ®ång thêi tÝch cùc ®Èy m¹nh c«ng t¸c tiÕp thÞ nh»m t×m kiÕm thªm kh¸ch hµng míi. Ho¹t ®éng tÝn dông vÉn tËp trung chñ yÕu vµo lÜnh vùc tµi trî doanh nghiÖp, khèi kh¸ch hµng §µi Loan cã d- nî chiÕm 33% tæng d- nî cho vay, phÇn cßn l¹i lµ c¸c doanh nghiÖp ViÖt Nam vµ c¸c n-íc kh¸c. Ngoµi cho vay kinh doanh, gÇn ®©y chi nh¸nh IVB – Hµ Néi còng ®· ph¸t triÓn c¸c s¶n phÈm cho vay tiªu dïng nh- cho vay mua nhµ, mua xe, ®Çu t- chøng kho¸n. .. Nhê vµo chiÕn l-îc kinh doanh ®óng ®¾n, c¸c nç lùc v-ît bËc trong c«ng t¸c ®iÒu hµnh, tiÕp thÞ; ho¹t ®éng tÝn dông cña IVB- Hµ Néi ®· ®¹t møc t¨ng tr-ëng cao víi chÊt l-îng tèt. D- nî cho vay cuèi n¨m 2005 ®¹t 76,85 triÖu USD, t¨ng 31,3% so víi n¨m 2004, t¨ng 128% so víi n¨m 2003. Tæng thu nhËp tõ ho¹t ®éng tÝn dông ®¹t 4,36 triÖu USD, t¨ng 32% so víi n¨m 2004, t¨ng 74,4% so víi n¨m 2003. C«ng t¸c qu¶n l‎y tÝn dông vÉn lu«n ®-îc chó träng nh»m h¹n chÕ thÊp nhÊt c¸c rñi ro trong ho¹t ®éng cho vay. Ng©n hµng chñ ®éng lùa chän kh¸ch hµng cã uy tÝn tÝn dông trªn c¬ së ph©n tÝch vµ thÈm ®Þnh chi tiÕt c¸c hå s¬ xin vay theo quy tr×nh nghiÖp vô vµ thÈm quyÒn xÐt duyÖt cho vay hoµn chÝnh, víi sù gi¸m s¸t cña kiÓm so¸t viªn néi bé. Nhê thÕ, tû lÖ nî qu¸ h¹n trªn tæng d- nî cuèi n¨m 2005 chØ ë møc 0,3%. Tû träng d- nî ng¾n h¹n so víi trung vµ dµi h¹n còng thay ®æi theo h-íng tÝch cùc víi tû träng 61/39 so víi 52/48 vµo n¨m 2004. 16 3.2.3 Quan hÖ ng©n hµng ®¹i lý vµ ho¹t ®éng thanh to¸n quèc tÕ §Õn cuèi n¨m 2005, IVB – Hµ Néi cã quan hÖ ®¹i lý víi 220 ng©n hµng trªn thÕ giíi, trong ®ã më tµi kho¶n t¹i 20 ng©n hµng. C¸c ng©n hµng ®¹i lý chñ yÕu tËp trung t¹i c¸c n-íc Asean, §«ng ¸, Ch©u óc, Ch©u ¢u, vµ B¾c Mü. ViÖc thiÕp lËp m¹ng l-íi ng©n hµng ®¹i lý réng kh¾p thÕ giíi t¹o thuËn lîi rÊt lín cho IVB – Hµ Néi trong ho¹t ®éng nghiÖp vô thanh to¸n quèc tÕ, ®¸p øng nhu cÇu thanh to¸n ®a d¹ng cña kh¸ch hµng trong vµ ngoµi n-íc. C¸c nghiÖp vô thanh to¸n quèc tÕ chÝnh mµ IVB – Hµ Néi cung cÊp cho kh¸ch hµng lµ : chuyÓn tiÒn, nhê thu, tÝn dông chøng tõ vµ thanh to¸n thÎ Diner Club ( nghiÖp vô nµy ®· dõng thùc hiÖn tõ th¸ng 6 n¨m 2004) Tæng khèi l-îng thanh to¸n quèc tÕ trong n¨m 2005 ®¹t 348,75 triÖu USD, t¨ng 25% so víi n¨m 2004 vµ 52,5% so víi n¨m 2003. TÊt c¶ c¸c nghiÖp vô thanh to¸n quèc tÕ ®Òu t¨ng tr-ëng, trong ®ã L/C xuÊt khÈu ®¹t 58,97triÖu USD, t¨ng 45%, chuyÓn tiÒn thanh to¸n ra n-íc ngoµi ®¹t 95,3 triÖu USD, t¨ng 20%, chuyÓn tiÒn ®Õn ®¹t 107,5 triÖu t¨ng 25% so víi n¨m 2003. Sù t¨ng tr-ëng ®¸ng kÓ trªn lµ kÕt qu¶ cña sù gia t¨ng l-îng kh¸ch hµng nhê ®Èy m¹nh tiÕp thÞ, sù t¨ng tr-ëng ho¹t ®éng tÝn dông, sù tÝch cùc vµ n¨ng ®éng trong viÖc khai th¸c ngo¹i tÖ ®Ó ®¸p øng cho nhu cÇu thanh to¸n hµng nhËp khÈu cña kh¸ch hµng. 3.2.4 KÕt qu¶ tµi chÝnh Trong 3 n¨m võa qua, víi nç lùc cã hiÖu qu¶ IVB ®· ®¹t ®-îc nh÷ng kÕt qu¶ rÊt kh¶ quan: §¬n vÞ: triÖu USD 2005 2004 Tæng thu nhËp 7,18 5,3 3,89 Tæng chi phÝ 4,96 3,77 2,87 Tæng lîi nhuËn 2,22 1,53 1,02 tr-íc thuÕ 17 2003 Mét sè chØ tiªu tµi chÝnh chñ yÕu: Lîi nhuËn trªn 2005 2004 2003 25,6% 18.2% 14.4% 2.66% 2.1% 1.5% 16,8% 17.6% 20.5% vèn tù cã Lîi nhuËn trªn tæng tµi s¶n Chi phÝ ho¹t ®éng trªn tæng thu nhËp HÖ sè an toµn vèn: 12,8% so víi møc tèi thiÓu theo quy ®Þnh lµ 8% 3.2.5 HiÖn ®¹i ho¸ c«ng nghÖ ng©n hµng Trªn c¬ së hÖ thèng phÇn mÒm hiÖn cã, IVB – Hµ Néi ®· ph¸t triÓn c¸c ch-¬ng tr×nh phôc vô mét c¸ch hiÖu qu¶ cho qu¸ tr×nh xö lý nghiÖp vô, h¹ch to¸n kÕ to¸n vµ b-íc ®Çu cung cÊp c¸c tiÖn Ých phôc vô tõ xa cho kh¸ch hµng trong qu¸ tr×nh héi nhËp quèc tÕ trong nh÷ng n¨m s¾p tíi, IVB ®· quyÕt ®Þnh n©ng cÊp hÖ thèng m¹ng, hÖ thèng phÇn mÒm nghiÖp vô, qu¶n lý…Bé phËn kÕ to¸n, ®iÖn to¸n ®· tiÕn hµnh nhiÒu ®ît kh¶o s¸t trong n-íc còng nh- cö c¸n bé ra n-íc ngoµi tham quan t×m hiÓu c«ng viÖc hiÖn ®¹i ho¸ ng©n hµng ®Ó cã thÓ sím ¸p dông trong n¨m 2006. §©y lµ b-íc c¨n b¶n sÏ dÉn ®Õn sù thay ®æi hµng lo¹t trong c¸c qui tr×nh nghiÖp vô vµ chÊt l-îng dÞch vô cña ng©n hµng nh-: Thanh to¸n liªn chi nh¸nh , c¶i tiÕn c«ng t¸c gi¶i ng©n vµ thu nî , qu¶n lý rñi ro, qu¶n lý hå s¬ kh¸ch hµng, qu¶n lý vµ b¸o c¸o sè liÖu thèng kª tÝn dông, tËp trung vµ kiÓm so¸t c¸c kho¶n thu nhËp vµ chi phÝ vÒ héi së. HÖ thèng c«ng nghÖ th«ng tin hiÖn ®¹i sÏ lµ c¬ së ®Ó n©ng cao chÊt l-îng dÞch vô , ®a d¹ng ho¸ dÞch vô ng©n hµng vµ qu¶n lý rñi ro theo chuÈn mùc quèc tÕ. 18 3.2.6 §éi ngò c¸n bé nh©n viªn Víi tæng sè c¸n bé nh©n viªn t¹i IVB Hµ Néi lµ 45 nh©n viªn, cã thÓ nãi lùc l-îng nh©n sù cña IVB – Hµ Néi kh¸ tinh gän vµ hiÖu qu¶. Ban l·nh ®¹o chi nh¸nh ®· rÊt chó träng viÖc bè trÝ vµ sö dông ®éi ngò nh©n viªn mét c¸ch linh ho¹t, hîp lý, t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho c¸n bé, nh©n viªn ph¸t huy hÕt n¨ng lùc ho¹t ®éng . VÒ ®µo t¹o, c¸c c¬ së tiÕp tôc duy tr× c«ng t¸c ®µo t¹o t¹i chç, khuyÕn khÝch vµ t¹o ®iÒu kiÖn cho c¸n bé nh©n viªn ®i häc thªm ®Ó n©ng cao tr×nh ®é tiÕng Anh, tiÕng Hoa, vµ kiÕn thøc nghiÖp vô chuyªn m«n. Ng©n hµng còng th-êng xuyªn cö c¸n bé tham gia c¸c kho¸ ®µo t¹o trong vµ ngoµi n-íc ®Ó n©ng cao tr×nh ®é nghiÖp vô qu¶n lý theo yªu cÇu ho¹t ®éng cña ng©n hµng hiÖn ®¹i. Cã thÓ kh¼ng ®Þnh r»ng , mét trong nh÷ng ®iÓm m¹nh cña ®éi ngò c¸n bé nh©n viªn IVB lµ phong c¸ch lµm viÖc chuyªn nghiÖp theo tiªu chuÈn quèc tÕ cïng víi tinh thÇn phôc vô kh¸ch hµng tËn t©m. §iÒu nµy ®· lµm hµi lßng kh¸ch hµng ®Õn giao dÞch t¹i IVB – Hµ Néi 3.2.7 KÕt luËn Ba n¨m gÇn ®©y cã thÓ xem lµ nh÷ng n¨m thµnh c«ng nhÊt cña IVB – Hµ néi nãi riªng vµ cña toµn hÖ thèng IVB nãi chung kÓ tõ khi thµnh lËp. Trong bèi c¶nh c¹nh tranh ngµy cµng trë nªn gay g¾t trong ho¹t ®éng ng©n hµng, IVB – Hµ Néi ®· ph¸t triÓn v÷ng ch¾c vµ tiÕp tôc lµ chi nh¸nh ®øng ®Çu trong nhãm c¸c chi nh¸nh vÒ quy m« ho¹t ®éng vµ hiÖu qu¶ kinh doanh. Kh«ng chØ ph¸t triÓn vÒ sè l-îng , ng©n hµng chó träng ®Õn chÊt l-îng ho¹t ®éng. HÖ thèng kÕ to¸n vµ qu¶n lý ®· ®-îc c¶i thiÖn rÊt nhiÒu theo chuÈn mùc quèc tÕ. C¸c chØ sè tµi chÝnh quan träng cña ng©n hµng nh-: tû lÖ ®¶m b¶o an toµn vèn , tû lÖ vèn ng¾n h¹n cho vay trung dµi h¹n, tû lÖ nî khã dßi, tû lÖ cho vay trªn tiÒn göi b×nh qu©n ®Òu ë møchîp lý theo c¸c chu¶n mùc kÕ to¸n ViÖt Nam vµ quèc tÕ. §ång thêi , c¸c chÝnh s¸ch, quy tr×nh qu¶n lý, quy tr×nh nghiÖp vô, quy ®Þnh néi bé cña ng©n hµng còng ®-îc nghiªn cøu ban hµnh kÕt hîp víi viÖc hîp lý ho¸ c¬ cÊu tæ chøc vµ ®µo t¹o c¸n bé ®Ó ho¹t ®éng ng©n hµng ®¹t hiÖu qu¶ ngµy cµng cao h¬n. 19 Sù quan t©m cña Héi ®ång qu¶n trÞ víi nh÷ng ®Þnh h-íng ®óng ®¾n, sù hç trî th-êng xuyªn cña hai ng©n hµng cæ ®«ng d-íi nhiÒu h×nh thøc kh¸c nhau ®· lµ nh÷ng yÕu tè rÊt quan träng cho sù thµnh c«ng cña IVB – Hµ Néi. Víi nh÷ng ®iÒu kiÖn thuËn lîi nªu trªn, ch¾c ch¾n r»ng IVB sÏ tiÕp tôc gi÷ thÕ c¹nh tranh vµ cã nh÷ng b-íc tiÕn v÷ng ch¾c ®Ó chuÈn bÞ cho qu¸ tr×nh héi nhËp quèc tÕ cña ngµnh ng©n hµng trong nh÷ng n¨m s¾p tíi. ch-¬ng IV §Þnh h-íng ph¸t triÓn trong n¨m 2006 4.1 §Þnh h-íng ph¸t triÓn chung cña Ng©n hµng Indovina N¨m 2005, mét n¨m ph¸t triÓn v-ît bËc vÒ kinh tÕ, khi mµ ViÖt Nam t¨ng tr-ëng 8,4 % trë thµnh mét trong nh÷ng quèc gia cã sù t¨ng tr-ëng nhanh nhÊt thÕ giíi. Trong n¨m 2006 mét n¨m víi sù ph¸t triÓn kinh tÕ h¬n n¨m cò, sù gia nhËp WTO theo dù kiÕn th× nhiÒu c¬ héi míi më cho ngµnh ng©n hµng . Mét n¨m ho¹t ®éng hiÖu qu¶, t¨ng tr-ëng cao gióp cho IVB cã c¬ së ®Ó ®-a ra ®Þnh h-íng ph¸t triÓn cho n¨m tiÕp theo. N¨m 2006, IVB tiÕp tôc theo ®uæi chiÕn l-îc ph¸t triÓn an toµn vµ hiÖu qu¶. §Þnh h-íng ph¸t triÓn cô thÓ nh- sau: Thø nhÊt, Lµ Ng©n hµng cung cÊp c¸c s¶n phÈm vµ dÞch vô tµi chÝnh b¸n lÎ cã chÊt l-îng cao cho tÊt c¶ c¸c tæ chøc, c¸ nh©n, kh«ng ph©n biÖt thµnh phÇn kinh tÕ hay quèc tÞch Thø hai, Duy tr× chÝnh s¸ch huy ®éng víi l·i suÊt hîp l‎ý. N©ng cao khèi l-îng vµ chÊt l-îng nguån vèn. §¶m b¶o hiÖu suÊt sö dông nguån vèn tèt nhÊt ®Ó cñng cè vµ gia t¨ng thÞ phÇn, gia t¨ng lîi nhuËn. Thø ba, Duy tr× mét chÝnh s¸ch tÝn dông linh ho¹t vÒ l·i suÊt vµ ®èi t-îng. H-íng tíi cho vay tiªu dïng vµ cho vay c¸c c«ng tr×nh x©y dùng ®« thÞ. Kh«ng ngõng cñng cè vµ n©ng cao chÊt l-îng tÝn dông. Thø t-, Chñ tr-¬ng më réng vµ n©ng cao hiÖu qu¶ m¶ng ho¹t ®éng kinh doanh ®èi ngo¹i, t¨ng c-êng ho¹t ®éng kinh doanh ngo¹i tÖ võa ®Ó thu lîi nhuËn cho ng©n hµng, võa t¹o nguån ngo¹i tÖ phôc vô c«ng t¸c thanh 20
- Xem thêm -