Tài liệu Báo cáo thực tập tổng hợp về ngân hàng indovina chi nhánh hà nội

  • Số trang: 22 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 31 |
  • Lượt tải: 0
hoangtuavartar

Đã đăng 29304 tài liệu

Mô tả:

Lêi më ®Çu Cïng víi sù ph¸t triÓn kinh tÕ ViÖt Nam , ngµnh Ng©n hµng ®· vµ ®ang ®ãng gãp mét phÇn lín gióp sù chu chuyÓn vèn cho toµn bé c¸c chñ thÓ trong nÒn kinh tÕ trë nªn linh ho¹t lín thÓ hiÖn ®îc vai trß m¹ch m¸u trong nÒn kinh tÕ. Cïng víi hÖ thèng c¸c ng©n hµng trong níc, khèi ng©n hµng liªn doanh còng tõng bíc tham gia mét c¸ch tÝch cùc vµo sù ph¸t triÓn kinh tÕ b»ng viÖc cung øng c¸c dÞch vô ng©n hµng ®a d¹ng víi chÊt lîng tèt. Ng©n hµng Indovina lµ mét trong 4 ng©n hµng liªn doanh t¹i ViÖt Nam, lµ ng©n hµng liªn doanh ®Çu tiªn ®îc cÊp giÊy phÐp ho¹t ®éng t¹i ViÖt Nam. Trong 15 n¨m kÓ tõ khi thµnh l©p, ng©n hµng Indovina lu«n lµ ng©n hµng ho¹t ®éng hiÖu qu¶ nhÊt trong khèi c¸c ng©n hµng liªn doanh, kh«ng chØ lµ cÇu nèi gi÷a c¸c doanh nghiÖp trong níc víi nhau mµ cßn lµ cÇu nèi víi c¸c doanh nghiÖp ngoµi níc th«ng qua c¸c dÞch vô thanh to¸n ®a d¹ng , cho vay kinh doanh,… gióp cho ho¹t ®éng ngo¹i th¬ng , néi ®Þa ®îc ph¸t triÓn, gãp phÇn thóc ®Èy kinh tÕ ph¸t triÓn. B¸o c¸o tæng hîp nµy lµ mét b¶n b¸o c¸o mét c¸ch chung nhÊt vÒ qu¸ tr×nh h×nh thµnh, c¬ cÊu tæ chøc , c¸c ho¹t ®éng kinh doanh vµ ph¬ng híng ph¸t triÓn n¨m 2006 cña Ng©n hµng Indovina – chi nh¸nh Hµ Néi sau qu¸ tr×nh thùc tËp tæng hîp t¹i ®©y cña em. B¸o c¸o ®îc kÕt cÊu gåm 4 ch¬ng: Ch¬ng I : Tæng quan vÒ ng©n hµng Indovina – chi nh¸nh Hµ Néi Ch¬ng II : C¬ cÊu tæ chøc Ch¬ng III : T×nh h×nh ho¹t ®éng kinh doanh Ch¬ng IV : §Þnh híng ph¸t triÓn trong n¨m 2006 1 Ch¬ng 1 Tæng quan vÒ ng©n hµng indovina- chi nh¸nh Hµ Néi Ng©n hµng Indovina ( IVB ) lµ mét trong 4 ng©n hµng liªn doanh t¹i ViÖt Nam hiÖn t¹i. §îc thµnh lËp tõ n¨m 1990, sau 15 n¨m h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn , hiÖn nay, Ng©n hµng Indovina ®· trë thµnh mét ng©n hµng v÷ng m¹nh víi nh÷ng dßng dÞch vô ng©n hµng tµi chÝnh ®a d¹ng cung cÊp cho mäi ®èi tîng kh¸ch hµng trong vµ ngoµi níc. 1.1 LÞch sö h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn 1.1.1 LÞch sö h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña Ng©n hµng Indovina Tªn giao dÞch : Ng©n hµng tr¸ch nhiÖm h÷u h¹n Indovina Tªn TiÕng Anh : Indovina Bank Ltd. Héi së chÝnh: 39 Hµm Nghi, QuËn 1, Thµnh phè Hå ChÝ Minh. §iÖn tho¹i : 08.8224995 – Fax: 08.8230131 Ng©n hµng tr¸ch nhiÖm h÷u h¹n Indovina ( Indovina Bank Ltd. – IVB) lµ Ng©n hµng liªn doanh ®Çu tiªn t¹i ViÖt Nam, ®îc thµnh lËp ngµy 21/11/1990 theo giÊy phÐp cña Uû Ban Nhµ Níc vÒ hîp t¸c ®Çu t sè 135/GP sau ®îc thay b»ng giÊy phÐp sè 08/NH-GP do Ng©n hµng Nhµ Níc ViÖt Nam cÊp ngµy 29/10/1992. Hai bªn liªn doanh gãp vèn lµ Ng©n hµng C«ng Th¬ng ViÖt Nam, vµ Ng©n hµng PT. Bank Suma ( Indonesia) mçi bªn gãp 50% sè vèn ®iÒu lÖ ban ®©u. Cô thÓ, mçi bªn gãp 5 triÖu USD, nh vËy vèn ®iÒu lÖ ban ®Çu cña IVB lµ 10 triÖu USD. Th¸ng 10 – 1992: Chi nh¸nh Hµ Néi ®îc cÊp giÊy phÐp ho¹t ®éng Th¸ng 8/2003: PT. Bank Suma ( Indonesia) chuyÓn nhîng toµn bé cæ phÇn trong IVB cho Ng©n hµng PT. Bank Dragang Nasional Indonesia ( BDNI), Indonesia. Th¸ng 7/2003: Chi nh¸nh H¶i Phßng ®îc cÊp giÊy phÐp ho¹t ®éng. Th¸ng 9/1995: T¨ng vèn ®iÒu lÖ tõ 10 triÖu USD lªn 15 triÖu USD. ICBV vµ BDNI mçi bªn gãp 2,5 triÖu USD. Th¸ng 4/1997: Chi nh¸nh CÇn Th¬ ®îc cÊp giÊy phÐp ho¹t ®éng. Th¸ng 5/2000: BDNI chuyÓn nhîng toµn bé cæ phÇn trong IVB cho Ng©n hµng Th¬ng M¹i ThÕ Hoa ( United World Chinese Commercial Bank – UWCCB ) cña §µi Loan. §©y lµ mèc thêi gian quan träng nhÊt cña IVB më ra mét giai ®o¹n ph¸t triÓn míi cho IVB , IVB b¾t ®Çu t¨ng trëng vît bËc trªn mäi lÜnh vùc ho¹t ®éng. Th¸ng 3/2001: T¨ng vèn ®iÒu lÖ tõ 15 triÖu USD lªn 20 triÖu USD. ICBV vµ UWCCB mçi bªn gãp 2,5 triÖu USD. 2 Th¸ng 9/2002: Chi nh¸nh B×nh D¬ng ®îc cÊp giÊy phÐp ho¹t ®éng. Th¸ng 10/2003: UWCCB hîp nhÊt víi Ng©n hµng Cathay United ( §µi Loan) thµnh mét ng©n hµng míi víi tªn gäi lµ Ng©n hµng Cathay United ( CUB ) . KÓ tõ ®ã, cæ ®«ng cña IVB lµ ICBV ( 50%) vµ CUB ( 50% ). Th¸ng 10/2004: T¨ng vèn ®iÒu lÖ tõ 20 triÖu USD lªn 25 triÖu USD. ICB vµ CUB mçi bªn gãp 2,5 triÖu USD. Th¸ng 8/2005: Chi nh¸nh §ång Nai ®îc cÊp giÊy phÐp ho¹t ®éng. Th¸ng 3/2006: Thµnh lËp 1 Phßng giao dÞch t¹i Hµ Néi. Nh vËy trong suèt 15 n¨m ho¹t ®éng t¹i ViÖt Nam, IVB ®· cã nh÷ng sù thay ®æi lín vÒ cæ ®«ng níc ngoµi, ban ®Çu lµ Ng©n hµng PT. Bank Suma , vµ hiÖn nay lµ Ng©n hµng Cathay United cïng víi cæ ®«ng ViÖt Nam lµ Ng©n hµng C«ng Th¬ng ViÖt Nam. Vèn ®iÒu lÖ còng t¨ng lªn tõ 10 triÖu n¨m 1990 , lªn 15 triÖu n¨m 2001, 20 triÖu n¨m 2004, cã thÓ nãi r»ng trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y IVB ®· cã sù t¨ng trëng vîc bËc, chØ trong 3 n¨m tõ 2001 ®Õn 2004 sè vèn ®iÒu lÖ ®· t¨ng lªn 33%, vµ hiÖn nay IVB lµ ng©n hµng liªn doanh cã sè vèn ®iÒu lÖ lín nhÊt trong khèi ng©n hµng liªn doanh ë ViÖt Nam. §iÒu ®ã kh¼ng ®Þnh r»ng IVB lµ mét ng©n hµng cã tiÒm lùc tµi chÝnh m¹nh, vµ còng lµ mét ®iÓm m¹nh ®Ó ng©n hµng kh«ng ngõng ®a ra c¸c dÞch vô ng©n hµng ®a d¹ng vµ chÊt lîng cho nÒn kinh tÕ. 1.1.2 LÞch sö h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña Ng©n hµng Indovina – Chi nh¸nh Hµ Néi Tªn giao dÞch: Ng©n hµng Indovina – Chi nh¸nh Hµ Néi Tªn tiÕng anh: Indovina Bank – Ha Néi Branch §Þa chØ : 16 Hµm Long – Hµ Néi §iÖn tho¹i : 04.8266321 – Fax: 04.8266320 Mét n¨m sau ngµy Ng©n hµng Indovina ®îc cÊp giÊy phÐp ho¹t ®éng, th¸ng 21/11/1991 chi nh¸nh Hµ Néi ®îc thµnh lËp víi môc ®Ých: T×m hiÓu thÞ trêng miÒn B¾c vµ B¾c Trung Bé, cïng víi Héi së chÝnh trë thµnh hai kªnh dÉn vèn tõ B¾c vµ Nam b»ng viÖc cung cÊp c¸c dÞch vô ng©n hµng cña m×nh. Ban ®Çu khi ®îc thµnh lËp, chi nh¸nh Hµ Néi ®îc ®Æt t¹i 88 Hai Bµ Trng, nay ®· chuyÓn vÒ 16 Hµm Long, mäi giao dÞch hiÖn nay ®Òu ®îc tiÕn hµnh t¹i ®©y Qua c¸c n¨m ho¹t ®éng t¨ng trëng æn ®Þnh, Ban qu¶n trÞ IVB nhËn thÊy ®îc tiÒm n¨ng cña thÞ trêng Hµ Néi nãi chung vµ c¸c tØnh l©n cËn nãi 3 riªng. V× thÕ sau ®ã IVB- H¶i Phßng ®· ®îc thµnh lËp n¨m 1994, vµ vµo th¸ng 3/2006, mét phßng giao dÞch míi ®îc më t¹i Hµ Néi nh»m ®¸p øng ®îc sè lîng kh¸ch hµng ngµy cµng lín sö dông dÞch vô cña IVB. IVB – Hµ Néi ®· ®i vµo ho¹t ®éng ®¬c 14 n¨m, lµ mét chi nh¸nh ®îc thµnh lËp sím nhÊt vµ n»m t¹i mét vÞ trÝ lîi thÕ nhÊt lµ thñ ®« Hµ Néi nªn trong suèt thËp kØ 90 còng nh nh÷ng n¨m gÇn ®©y, IVB – Hµ Néi cïng víi Héi Së ChÝnh lu«n lµ ®¬n vÞ cã quy m« lín nhÊt vµ ho¹t ®éng cã hiÖu qu¶ nhÊt. Nh vËy IVB – Hµ Néi ®· thùc hiÖn ®îc ®óng nh÷ng môc ®Ých, kÕ ho¹ch mµ IVB ®· v¹ch ra. 1.2 Kh¸i qu¸t vÒ c¬ cÊu tæ chøc M« h×nh c¬ cÊu tæ chøc cña IVB gåm : §øng ®Çu lµ Héi ®ång qu¶n trÞ; TiÕp ®Õn lµ Ban ®iÒu hµnh víi nhiÖm vô ®iÒu hµnh mét Héi së chÝnh vµ 5 chi nh¸nh. Trong c¸c chi nh¸nh vµ héi së gåm c¸c phßng ban. §øng ®Çu chi nh¸nh lµ mét gi¸m ®èc ®iÒu hµnh , ®øng ®Çu c¸c phßng ban lµ c¸c trëng phßng. Héi së chÝnh cña IVB vµ c¸c chi nh¸nh ®Òu ®îc ®Æt t¹i c¸c tØnh , thµnh phè cã sù t¨ng trëng kinh tÕ, vµ ®Çu t níc ngoµi lín nh hiÖn nay Héi Së ChÝnh ®îc ®Æt t¹i Thµnh phè Hå ChÝ Minh, c¸c chi nh¸nh ®îc ®Æt t¹i Hµ Néi , H¶i Phßng, B×nh D¬ng, CÇn Th¬, §ång Nai. §iÒu nµy gióp cho c¸c chi nh¸nh cña IVB ®Òu cã mét sù t¨ng trëng ngµy mét t¨ng trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y. VÒ c¬ cÊu tæ chøc th× IVB – Hµ Néi còng nh héi së vµ c¸c chi nh¸nh kh¸c, ®Òu ®îc c¬ cÊu gåm 5 phßng: Phßng Hµnh chÝnh sù nghiÖp, Phßng kÕ to¸n, Phßng thanh to¸n quèc tÕ, Phßng quü, Phßng tÝn dông vµ tiÕp thÞ. C¸c phßng thêng xuyªn cã mèi liªn hÖ vÒ mÆt nghiÖp vô vµ h¹ch to¸n hµng ngµy, hµng th¸ng, hµng quý. 1.3 NghÜa vô vµ nghiÖp vô 1.3.1 NghÜa vô cña IVB Hµ Néi Mét lµ, sö dông cã hiÖu qu¶, b¶o toµn ph¸t triÓn vèn vµ c¸c nguån lùc kh¸c cña IVB Hai lµ, tæ chøc thùc hiÖn ho¹t ®éng kinh doanh, ®¶m b¶o an toµn, hiÖu qu¶ Ba lµ, thùc hiÖn c¸c nghÜa vô vÒ tµi chÝnh theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt vµ cña IVB 1.3.2 NghiÖp vô cña IVB Hµ Néi 4 Còng gièng nh mét ng©n hµng víi ®Çy ®ñ dÞch vô ë c¸c níc , IVB Hµ Néi còng nh Héi së vµ c¸c chi nh¸nh ®Òu cung cÊp c¸c dÞch vô ng©n hµng vµ tµi chÝnh ®a d¹ng gåm: Thø nhÊt, NhËn tiÒn göi ngo¹i tÖ vµ ViÖt Nam ®ång , kh«ng kú h¹n vµ cã kú h¹n. Thø hai, Cho vay ng¾n, trung, dµi h¹n b»ng ngo¹i tÖ vµ VND ®èi víi c¸c tæ chøc kinh tÕ, c¸ nh©n. §ång tµi trî, cho vay hîp vèn ®èi víi nh÷ng dù ¸n cã quy m« lín vµ thêi h¹n dµi. Thø ba, Thùc hiÖn nghiÖp vô thanh to¸n quèc tÕ th«ng qua c¸c h×nh thøc: chuyÓn tiÒn, th tÝn dông, nhê thu chøng tõ, b¶o l·nh c¸c hîp ®ång ngo¹i th¬ng, chiÕt khÊu c¸c chøng tõ cã gi¸, dÞch vô ngo¹i hèi. Thø t, ChuyÓn tiÒn trong níc vµ quèc tÕ. Thø n¨m, Thùc hiÖn c¸c dÞch vô ng©n hµng ®¹i lý, hîp t¸c víi c¸c ng©n hµng trong vµ ngoµi níc. Thø s¸u, Thanh to¸n, chi phiÕu l÷ hµnh, thÎ Visa, Master. Thø bÈy, NhËn thÕ chÊp , cÇm cè tµi s¶n ®Ó vay vèn vµ qu¶n lý tµi s¶n cho tæ chøc vµ c¸ nh©n Thø t¸m, Liªn kÕt , liªn doanh, hoÆc tham gia c¸c h×nh thøc ®Çu t, kinh doanh trung vµ dµi h¹n theo ph¸p luËt hiÖn hµnh Thø chÝn, C¸c dÞch vô kh¸c khi ®îc Ng©n hµng Nhµ Níc cho phÐp ch¬ng II Tæ chøc bé m¸y cña IVB – Hµ Néi 2.1. Phßng Hµnh chÝnh nh©n sù Chøc n¨ng Phßng Hµnh chÝnh nh©n sù lµ phßng nghiÖp vô thùc hiÖn c«ng t¸c tæ chøc c¸n bé vµ ®µo t¹o t¹i chi nh¸nh theo ®óng quy ®Þnh cña IVB. Thùc hiÖn c«ng t¸c qu¶n trÞ vµ v¨n phßng phôc vô ho¹t ®éng kinh doanh t¹i chi nh¸nh, thùc hiÖn c«ng t¸c b¶o vÖ, an ninh an toµn chi nh¸nh. NhiÖm vô Thø nhÊt, thùc hiÖn quy ®Þnh cña Nhµ níc ViÖt Nam vµ cña IVB cã liªn quan ®Õn chÝnh s¸ch c¸n bé vÒ tiÒn l¬ng, b¶o hiÓm x· héi, b¶o hiÓm y tÕ… 5 Thø hai, thùc hiÖn qu¶n lý lao ®éng, tuyÓn dông lao ®éng, ®iÒu ®éng s¾p xÕp c¸n bé phï hîp víi n¨ng lùc, tr×nh ®é vµ yªu cÇu nhiÖm vô kinh doanh theo thÈm quyÒn cña chi nh¸nh. Thø ba, thùc hiÖn båi dìng, quy ho¹ch c¸n bé l·nh ®¹o t¹i chi nh¸nh. Thø t, x©y dùng kÕ ho¹ch vµ tæ chøc ®µo t¹o n©ng cao tr×nh ®é vÒ mäi mÆt cho c¸n bé, nh©n viªn chi nh¸nh. Thø n¨m, thùc hiÖn mua s¾m tµi s¶n vµ c«ng cô lao ®éng, trang thiÕt bÞ vµ ph¬ng tiÖn lµm viÖc, v¨n phßng phÈm phôc vô ho¹t ®éng kinh doanh t¹i chi nh¸nh. Thùc hiÖn theo dâi, b¶o dìng, söa ch÷a tµi s¶n, c«ng cô lao ®éng theo uû quyÒn. Thø s¸u, thùc hiÖn c«ng t¸c x©y dùng c¬ b¶n, n©ng cÊp vµ söa ch÷a nhµ lµm viÖc, quÇy tiÕt kiÖm, ®iÓm giao dÞch ®¸p øng yªu cÇu ho¹t ®éng kinh doanh vµ quy chÕ qu¶n lý ®Çu t x©y dùng c¬ b¶n cña Nhµ níc ViÖt Nam vµ IVB Thø b¶y, qu¶n lý vµ sö dông xe « t«, sö dông ®iÖn, ®iÖn tho¹i, vµ c¸c trang thiÕt bÞ cña chi nh¸nh, ®Þnh kú b¶o dìng vµ kh¸m xe « t« theo quy ®Þnh, ®¶m b¶o l¸i xe an toµn. Lµ ®Çu mèi x©y dùng néi quy qu¶n lý, sö dông trang thiÕt bÞ t¹i chi nh¸nh. Thø t¸m, tæ chøc c«ng v¨n lu tr÷, qu¶n lý hå s¬ c¸n bé. §¸nh m¸y, in Ên tµi liÖu cña c¬ quan khi ®· ®îc Ban gi¸m ®èc duyÖt. Cung cÊp tµi liÖu lu tr÷ cho Ban gi¸m ®èc vµ c¸c phßng khi cÇn thiÕt theo ®óng quy ®Þnh vÒ b¶o mËt, qu¶n lý an toµn hå s¬ c¸n bé. Thø chÝn, tæ chøc thùc hiÖn c«ng t¸c y tÕ t¹i chi nh¸nh. Thø mêi, chuÈn bÞ mäi ®iÒu kiÖn cÇn thiÕt ®Ó héi häp, héi th¶o, s¬ kÕt, tæng kÕt… vµ Ban gi¸m ®èc tiÕp kh¸ch. Thø mêi mét, thùc hiÖn nhiÖm vô thñ quü c¸c kho¶n chi tiªu néi bé c¬ quan. Thø mêi hai, tæ chøc c«ng t¸c b¶o vÖ an toµn c¬ quan, phèi hîp víi c¸c phßng kÕ to¸n giao dÞch; phßng TiÒn tÖ kho quü b¶o vÖ an toµn c«ng t¸c vËn chuyÓn hµng ®Æc biÖt; phßng ch¸y næ, chèng b·o lôt theo ®óng quy ®Þnh cña ngµnh vµ cña c¬ quan chøc n¨ng. Thø mêi ba, lËp b¸o c¸o thuéc ph¹m vi tr¸ch nhiÖm cña phßng. Thø mêi bèn, thùc hiÖn mét sè c«ng viÖc kh¸c do Gi¸m ®èc giao 6 2.2. Phßng quü Chøc n¨ng Phßng quü lµ phßng nghiÖp vô qu¶n lý an toµn kho quü, qu¶n lý quü tiÒn mÆt theo quy ®Þnh cña NHNN vµ IVB. øng vµ thu tiÒn cho c¸c quü tiÕt kiÖm, c¸c §iÓm giao dÞch trong vµ ngoµi quÇy. NhiÖm vô Thø nhÊt, qu¶n lý an toµn kho quü (an toµn vÒ tiÒn mÆt VN§ vµ ngo¹i tÖ, thÎ tr¾ng, thÎ tiÕt kiÖm, giÊy tê cã gi¸, hå s¬ tµi s¶n thÕ chÊp …) theo ®óng quy ®Þnh cña NHNN vµ IVB. Thø hai, thu chi tiÒn mÆt cã gi¸ trÞ lín, thu chi lu ®éng t¹i c¸c doanh nghiÖp, kh¸ch hµng. Thø ba, phèi hîp víi phßng giao dÞch( trong quÇy), phßng Hµnh chÝnh nh©n sù thùc hiÖn ®iÒu chuyÓn tiÒn gi÷a quü nghiÖp vô cña Chi nh¸nh víi NHNN. Thø t, thêng xuyªn kiÓm tra vµ ph¸t hiÖn kÞp thêi c¸c hiÖn tîng hoÆc sù cè ¶nh hëng ®Õn an toµn kho quü, b¸o c¸o Gi¸m ®èc kÞp thêi xö lý. LËp kÕ ho¹ch söa ch÷a c¶i t¹o, tu bæ, n©ng cÊp kho tiÒn ®óng tiªu chuÈn kü thuËt. Thø n¨m, thùc hiÖn ghi chÐp theo dâi sæ s¸ch thu chi, xuËt nhËp kho quü ®Çy ®ñ, kÞp thêi. Lµm c¸c b¸o c¸o theo quy ®Þnh cña NHNN vµ IVB. Thø s¸u, thùc hiÖn viÖc ®ãng gãi, lËp b¶ng kª chuyÓn sÐc du lÞch, ho¸ ®¬n thanh to¸n thÎ VISA, MASTER vÒ Trô së chÝnh ®Ó göi ®i níc ngoµi nhê thu. Thø t¸m, tæ chøc n©ng cao tr×nh ®é, nghiÖp vô cho c¸n bé ®¸p øng yªu cÇu, nhiÖm vô c«ng t¸c cña phßng. Thø chÝn, thùc hiÖn mét sè c«ng viÖc kh¸c do Gi¸m ®èc giao. 2.3. Phßng KÕ to¸n Chøc n¨ng Lµ phßng nghiÖp vô gióp gi¸m ®èc thùc hiÖn c«ng t¸c qu¶n lý tµi chÝnh vµ thùc hiÖn nhiÖm vô chi tiªu néi bé t¹i chi nh¸nh theo ®óng quy ®Þnh cña NHNN vµ quy ®Þnh cña IVB. 7 NhiÖm vô Thø nhÊt, chi tr¶ l¬ng vµ c¸c kho¶n thu nhËp kh¸c cho c¸n bé c«ng nh©n viªn hµng th¸ng. Thø hai, thùc hiÖn c¸c giao dÞch néi bé phèi hîp víi phßng Ng©n quü kiÓm so¸t ®èi chiÕu tiÒn mÆt hµng ngµy.Lu tr÷ chøng tõ, lËp vµ in b¸o c¸o theo quy ®Þnh cña NHNN vµ IVB Thø ba, qu¶n lý SÐc vµ c¸c giÊy tê cã gi¸, c¸c Ên chØ quan träng Thø t, tæ chøc qu¶n lý vµ theo dâi h¹ch to¸n kÕ to¸n, tµi s¶n cè ®Þnh, c«ng cô lao ®éng, kho Ên chØ, chi tiªu néi bé cña chi nh¸nh, phèi hîp víi phßng tæ chøc hµnh chÝnh lËp kÕ ho¹ch b¶o tr×, b¶o dìng tµi s¶n cè ®Þnh. Thø n¨m, lËp kÕ ho¹ch tµi chÝnh, b¸o c¸o tµi chÝnh theo quy ®Þnh hiÖn hµnh Thø s¸u, lËp kÕ ho¹ch mua s¾m tµi s¶n, trang thiÕt bÞ lµm viÖc, kÕ ho¹ch chi tiªu néi bé b¶o ®¶m ho¹t ®éng kinh doanh cña ®¬n vÞ, ®¶m b¶o ho¹t ®éng kinh doanh cña chi nh¸nh, tr×nh gi¸m ®èc quyÕt ®Þnh. Thø b¶y, phèi hîp víi c¸c phßng liªn quan tham mu cho gi¸m ®èc vÒ kÕ ho¹ch vµ thùc hiÖn quü tiÒn l¬ng, quý, n¨m. Chi c¸c quü theo quy ®Þnh cña NHNN vµ quy ®Þnh cña IVB. Thø t¸m, tÝnh vµ trÝch nép thuÕ, b¶o hiÓm x· héi theo quy ®Þnh, lµ ®Çu mèi trong c¬ quan thuÕ tµi chÝnh. Thø chÝn, phèi hîp víi c¸c phßng ban cã liªn quan, ph©n tÝch ®¸nh gi¸ kÕt qu¶ kinh doanh cña chi nh¸nh ®Ó tr×nh ban l·nh ®¹o quyÕt ®Þnh møc trÝch lËp quü dù phßng rñi ro theo híng dÉn cña IVB. Thø mêi, phèi hîp víi phßng tæ chøc hµnh chÝnh x©y dùng néi quy qu¶n lý, sö dông trang thiÕt bÞ t¹i chi nh¸nh. Thø mêi mét, thùc hiÖn chøng tõ lu tr÷ sè liÖu lµm b¸o c¸o theo quy ®Þnh cña nhµ níc vµ quy ®Þnh cña IVB Thø mêi hai, tæ chøc häc tËp, n©ng cao tr×nh ®é cña c¸n bé c«ng nh©n viªn. Thø mêi ba, b¶o ®¶m an toµn bÝ mËt c¸c sè liÖu cã liªn quan theo quy ®Þnh cña ng©n hµng. Thø mêi bèn, lµm viÖc kh¸c do gi¸m ®èc giao. 8 2.4. Phßng thanh to¸n quèc tÕ Chøc n¨ng: Lµ phßng nghiÖp vô tµi chÝnh thùc hiÖn nghiÖp vô thanh to¸n quèc tÕ t¹i chi nh¸nh theo quy ®Þnh cña IVB NhiÖm vô: Thø nhÊt, X©y dùng, niªm yÕt tû gi¸ giao dÞch c¸c lo¹i ngo¹i tÖ víi kh¸ch hµng. Thø hai, Thùc hiÖn c¸c giao dÞch thanh to¸n xuÊt nhËp khÈu vÒ hµng hãa vµ dÞch vô cho kh¸ch hµng : thanh to¸n L/C, nhê thu, chuyÓn tiÒn, th¬ng lîng bé chøng tõ xuÊt khÈu, Thø ba, Ph¸t hµnh c¸c th b¶o l·nh theo th«ng lÖ quèc tÕ vµ quy ®Þnh cña IVB: Th tÝn dông dù phßng, b¶o l·nh Ng©n hµng, c¸c chøng th b¶o l·mµ IVB ®· ®Æt ra cho chi nh¸nh ®Ó gióp cho IVB ®¹t ®îc môc tiªu ®· ho¹ch ®Þnh. Thø t, Tæ chøc triÓn khai c¸c dÞch vô kh¸c vÒ ngo¹i tÖ vµ thanh to¸n quèc tÕ Thø n¨m, Tham mu cho Ban gi¸m ®èc vÒ c¸c dÞch vô liªn quan ®Õn ngo¹i tÖ vµ thanh to¸n quèc tÕ. Thø s¸u, Thùc hiÖn chÕ ®é b¸o c¸o theo quy ®Þnh Thø b¶y, Thùc hiÖn c¸c nhiÖm vô kh¸c do Gi¸m ®èc giao 2.5. Phßng tÝn dông vµ tiÕp thÞ Chøc n¨ng Lµ phßng nghiÖp vô tham mu, gióp Héi ®ång qu¶n trÞ vµ Tæng gi¸m ®èc trong qu¶n lý vµ ®iÒu hµnh, tæ chøc kinh doanh cña IVB. Tham mu cho gi¸m ®èc chØ ®¹o, ®iÒu hµnh, qu¶n lý ho¹t ®éng tÝn dông vµ ho¹t ®éng tiªp thÞ ®èi víi kh¸ch hµng phï hîp víi quy ®Þnh cña NHNN vµ IVB. NhiÖm vô Thø nhÊt, khai th¸c nguån vèn tõ kh¸ch hµng ( VN§, ngo¹i tÖ) Thø hai, tiÕp thÞ hç trî kh¸ch hµng, tiÕp thÞ lµm c«ng t¸c ch¨m sãc kh¸ch hµng, ph¸t triÓn dÞch vô cña ng©n hµng ®Õn kh¸ch hµng. 9 Thø ba, thÈm ®Þnh vµ x¸c ®Þnh h¹n møc tÝn dông gåm cã: Cho vay, tµi trî th¬ng m¹i, b¶o l·nh, cho kh¸ch hµng trong ph¹m vi uû quyÒn cña chi nh¸nh; tr×nh cÊp cã thÈm quyÒn phª duyÖt, qu¶n lý c¸c h¹n møc ®· ®a ra cho tõng kh¸ch hµng. Thø t, thùc hiÖn nghiÖp vô cho vay, b¶o l·nh, xö lý giao dÞch - NhËn vµ xö lý ®Ò nghÞ vay vèn, b¶o l·nh - ThÈm ®Þnh kh¸ch hµng, dù ¸n, ph¬ng ¸n cho vay vèn, b¶o l·nh theo quy ®Þnh - §a ra c¸c quy ®Þnh chÊp thuËn hoÆc tõ chèi ®Ò nghÞ vay vèn, b¶o l·nh trªn c¬ së c¸c hå s¬ vµ viÖc thÈm ®Þnh. KiÓm tra, gi¸m s¸t c¸c kho¶n vay, cho vay ( trong vµ sau) phèi hîp víi c¸c phßng liªn quan thùc hiÖn thu nî, thu l·i, thu phÝ ®Çy ®ñ, kÞp thêi ®óng h¹n ®óng hîp ®ång ®· kÝ,theo dâi qu¶n lý c¸c kho¶n cho vay, theo dâi qu¶n lý c¸c kho¶n nî cã vÊn ®Ò, c¸c kho¶n nî qu¸ h¹n. Thùc hiÖn c¸c biÖn ph¸p vµ tiÕn hµnh xö lý tµi s¶n ®¶m b¶o ®Ó thu håi c¸c kho¶n nî nµy. - Thùc hiÖn nghi· vô thµnh viªn hîp ®ång tÝn dông Thø n¨m, cËp nhËt, ph©n tÝch toµn diÖn vÒ th«ng tin kh¸ch hµng theo quy ®Þnh Thø s¸u, qu¶n lý c¸c kho¶n cho vay, b¶o l·nh, qu¶n lý tµi s¶n ®¶m b¶o. Thø b¶y, theo dâi, ph©n tÝch qu¶n lý thêng xuyªn hîp ®ång kinh tÕ, kh¶ n¨ng tµi chÝnh cña kh¸ch hµng xin b¶o l·nh ®Ó phôc vô c«ng t¸c cho vay. Thø t¸m, B¸o c¸o ph©n tÝch tæng hîp kÕ ho¹ch theo kh¸ch hµng, nhãm kh¸ch hµng theo s¶n phÈm, dÞch vô ®Ò xuÊt t×nh huèng ®Çu t tÝn dông trong tõng thêi k×. Thø chÝn, theo dâi viÖc trÝch lËp dù phßng rñi ro theo quy ®Þnh. Thø mêi, ph¶n ¸nh nh÷ng ®Ò xuÊt víng m¾c biÖn ph¸p tr×nh gi¸m ®èc, xem xÐt gi¶i quyÕt hoÆc kiÕn nghÞ lªn cÊp trªn gi¶i quyÕt. Thø mêi mét, tæ chøc häc tËp, n©ng cao tr×nh ®é cña c¸n bé c«ng nh©n viªn 10 Thø mêi hai, b¶o ®¶m an toµn bÝ mËt c¸c sè liÖu cã liªn quan theo quy ®Þnh cña ng©n hµng. Thø mêi ba, TiÕp thÞ s¶n phÈm cña ng©n hµng tíi kh¸ch hµng tiÒm n¨ng hiÖn t¹i - T×m hiÓu thÞ trêng - T×m kiÕm kh¸ch hµng tiÒm n¨ng - GÆp gì l«i kÐo kh¸ch hµng sö dông dÞch vô - Duy tr× quan hÖ víi kh¸ch hµng tiÒm n¨ng - Quan hÖ x· héi, c¸c c¬ quan ®oµn thÓ… Thø mêi bèn, lµm viÖc kh¸c do gi¸m ®èc giao. ch¬ng III T×nh h×nh ho¹t ®éng trong 3 n¨m gÇn ®©y 3.1 §Æc ®iÓm ho¹t ®éng kinh doanh vµ h¹ch to¸n nghiÖp vô cña IVB Ivb lµ mét ng©n hµng liªn doanh níc ngoµi, nªn trong ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh ®Òu cã nh÷ng ®iÓm kh¸c biÖt so víi khèi c¸c ng©n hµng kh¸c, cô thÓ nh sau: Thø nhÊt, MÆc dï h¹ch to¸n theo chuÈn mùc kÕ to¸n c¸c tæ chøc tÝn dông cña ViÖt Nam nhng IVB sö dông ®¬n vÞ h¹ch to¸n lµ ®ång USD. VND ®èi víi IVB ®îc coi lµ ®ång ngo¹i tÖ nªn IVB bÞ NHNN ViÖt Nam kiÓm so¸t tr¹ng th¸i VND. Thø hai, IVB chÞu sù ®iÒu tiÕt vµ qu¶n ly chÆt chÏ cña LuËt ®Çu t níc ngoµi vµ cña NHNN ViÖt Nam. VÝ dô nh: Kh«ng ®îc huy ®éng VND qu¸ 30% vèn chñ së h÷u… Thø ba, IVB sö dông hÖ thèng kÕ to¸n ph©n t¸n. Mäi bót to¸n ®îc xö lý ngay t¹i c¸c phßng nghiÖp vô. Phßng kÕ to¸n chØ h¹ch to¸n tæng hîp c¸c chØ tiªu néi bé, qu¶n lý tµi s¶n cña ng©n hµng. Mäi giao dÞch cña chi nh¸nh víi níc ngoµi ®Òu th«ng qua Héi së chÝnh. Thø t, IVB ho¹t ®éng thiªn vÒ dÞch vô, thu phÝ vµ hoa hång tõ dÞch vô thêng chiÕm tíi 20 – 30% tæng thu nhËp. Thø n¨m, Ho¹t ®éng huy ®éng vµ sö dông vèn cña ng©n hµng cã liªn quan chÆt chÏ víi c¶ thÞ trêng trong níc vµ quèc tÕ, khi thõa vèn ng©n hµng cã thÓ dÔ dµng göi tiÒn ë níc ngoµi víi l·i suÊt thÞ trêng, ngîc l¹i khi thiÕu 11 vèn cã thÓ vay tõ níc ngoµi nhanh chãng ®Ó kÞp thêi tµi trî cho ho¹t ®éng trong níc. Thø s¸u, Kh¸ch hµng môc tiªu cña IVB lµ c¸ doanh nghiÖp quèc doanh cì trung b×nh vµ lín, c¸c doanh nghiÖp cã vèn ®Çu t níc ngoµi vµ mét sè c«ng ty cæ phÇn, c«ng ty tr¸ch nhiÖm h÷u h¹n cã t×nh h×nh tµi chÝnh lµnh m¹nh §©y lµ nh÷ng ®Æc ®iÓm riªng cã ¶nh hëng lín ®Õn hiÖu qu¶ ho¹t ®éng cña IVB 3.2 T×nh h×nh kinh doanh cña IVB Hµ Néi Nh÷ng n¨m gÇn ®©y lµ nh÷ng n¨m rÊt thµnh c«ng cña IVB – Hµ Néi víi c¸c møc t¨ng trëng vît bËc trªn mäi ho¹t ®éng. Tæng tµi s¶n cã cña IVB – Hµ Néi ®Õn cuèi n¨m 2005 ®¹t triÖu 83,25 triÖu USD, t¨ng 12 % so víi cuèi n¨m 2004. Trong hoµn c¶nh c¹nh tranh trong ho¹t ®éng ng©n hµng ngµy cµng gay g¾t, IVB – Hµ Néi ®· tÝch cùc chñ ®éng ®Èy m¹nh tiÕp thÞ , chó träng ®Õn chÊt lîng vµ hiÖu qu¶ ho¹t ®éng nghiÖp vô vµ ®· ®¹t ®îc møc lîi nhuËn tríc thuÕ lµ 2,22 triÖu USD , t¨ng 45% so víi n¨m 2004. Víi kÕt qu¶ nµy, IVB – Hµ Néi trë thµnh mét trong nh÷ng chi nh¸nh ho¹t ®éng hiÖu qu¶ nhÊt trong hÖ thèng, gãp phÇn ®a IVB trë thµnh mét trong nh÷ng chi nh¸nh ng©n hµng cã vèn ®Çu t níc ngoµi kinh doanh hiÖu qu¶ nhÊt ë ViÖt Nam. 3.2.1 T¨ng cêng huy ®éng vèn §Èy m¹nh huy ®éng vèn ®Ó ®¸p øng yªu cÇu t¨ng trëng tÝn dông lµ mét trong nh÷ng nhiÖm vô träng t©m cña IVB – Hµ Néi trong nh÷ng n¨m võa qua. Nguån huy ®éng cña IVB – Hµ Néi chñ yÕu bao gåm tiÒn göi vµ tiÒn vay tõ c¸c tæ chøc tÝn dông kh¸c. Trong c¬ cÊu nguån vèn th× tiÒn göi kh«ng kú h¹n chiÕm tû lÖ kh¸ cao do c¸c kh¸ch hµng ®Õn më tµi kho¶n t¹i IVB chñ yÕu ®Ó phôc vô nhu cÇu thanh to¸n, mÆt kh¸c l¹i bÞ h¹n chÕ trong viÖc huy ®éng nguån tiÒn nhµn rçi trong c d©n. Vµ trong hoµn c¶nh cha cã ®iÒu kiªn thuËn lîi vÒ m¹ng líi ho¹t ®éng nh phÇn lín c¸c ng©n hµng ViÖt Nam ®Ó huy ®éng vèn, nhng IVB – Hµ Néi ®· chñ ®éng thùc hiÖn nhiÒu biÖn ph¸p tÝch cùc vµ hiÖu qu¶ ®Ó thu hót kh¸ch hµng, bao gåm: - TÝch cùc ®Èy m¹nh ho¹t ®éng tiÕp thÞ trùc tiÕp ®Õn kh¸ch hµng lµ tæ chøc kinh tÕ víi c¸c dÞch vô ng©n hµng trän gãi vµ hÊp dÉn ®Ó thu hót nguån tiÒn t¹m thêi nhµn rçi trong nh÷ng tæ chøc nµy. 12 - T¨ng cêng sù hç trî cña c«ng nghÖ th«ng tin trong cung cÊp dÞch vô ng©n hµng còng nh ®Ó gióp cho kh¸ch hµng trong viÖc qu¶n lý vµ ®iÒu hµnh tµi kho¶n mét c¸ch thuËn lîi vµ hiÖu qu¶. - Thêng xuyªn duy tr× phong c¸ch dÞch vô chuyªn nghiÖp vµ tËn t©m cña ®éi ngò nh©n viªn ng©n hµng. - ¸p dông chÝnh s¸ch l·i suÊt linh ho¹t víi c¸c chÕ ®é u ®·i hîp lý. Nhê ®ã mµ ng©n hµng ®· ®¹t ®îc kÕt qu¶ huy ®éng vèn rÊt kh¶ quan víi tæng sè d tiÒn göi cuèi n¨m 2005 ®¹t 52,71 triÖu USD, t¨ng 5% so víi sè d tiÒn göi b×nh qu©n n¨m 2004 vµ t¨ng 12% so víi n¨m 2003 Sù t¨ng trëng nguån vèn huy ®éng trong ®iÒu kiÖn thÞ trêng ®Çy c¹nh tranh ®· cho thÊy tÝnh n¨ng ®éng vµ hiÖu qu¶ cña IVB- Hµ Néi ®ång thêi kh¼ng ®Þnh uy tÝn cña IVB trªn thÞ trêng qua viÖc x©y dùng vµ cñng cè lßng tin kh¸ch hµng trong thêi gian qua. TÝnh dÕn cuèi n¨m 2005, tæng sè lîng tµi s¶n tiÒn göi t¹i IVB – Hµ Néi ®¹t 10000 tµi kho¶n, ®¹t møc b×nh qu©n trªn 10% mçi n¨m trong 5 n¨m qua. 3.2.2 T¨ng trëng tÝn dông Trong xu thÕ t¨ng trëng tÝn dông cña toµn ngµnh, ho¹t ®éng cho vay cña chi nh¸nh tiÕp tôc ph¸t triÓn m¹nh mÏ vµ v÷ng ch¾c trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y. IVB – Hµ Néi ®· chñ ®éng t¨ng trëng tÝn dông b»ng viÖc cñng cè vµ t¨ng cêng quan hÖ tÝn dông víi kh¸ch hµng truyÒn thèng ®ång thêi tÝch cùc ®Èy m¹nh c«ng t¸c tiÕp thÞ nh»m t×m kiÕm thªm kh¸ch hµng míi. Ho¹t ®éng tÝn dông vÉn tËp trung chñ yÕu vµo lÜnh vùc tµi trî doanh nghiÖp, khèi kh¸ch hµng §µi Loan cã d nî chiÕm 33% tæng d nî cho vay, phÇn cßn l¹i lµ c¸c doanh nghiÖp ViÖt Nam vµ c¸c níc kh¸c. Ngoµi cho vay kinh doanh, gÇn ®©y chi nh¸nh IVB – Hµ Néi còng ®· ph¸t triÓn c¸c s¶n phÈm cho vay tiªu dïng nh cho vay mua nhµ, mua xe, ®Çu t chøng kho¸n. .. Nhê vµo chiÕn lîc kinh doanh ®óng ®¾n, c¸c nç lùc vît bËc trong c«ng t¸c ®iÒu hµnh, tiÕp thÞ; ho¹t ®éng tÝn dông cña IVB- Hµ Néi ®· ®¹t møc t¨ng trëng cao víi chÊt lîng tèt. D nî cho vay cuèi n¨m 2005 ®¹t 76,85 triÖu USD, t¨ng 31,3% so víi n¨m 2004, t¨ng 128% so víi n¨m 2003. Tæng thu nhËp tõ ho¹t ®éng tÝn dông ®¹t 4,36 triÖu USD, t¨ng 32% so víi n¨m 2004, t¨ng 74,4% so víi n¨m 2003. C«ng t¸c qu¶n ly tÝn dông vÉn lu«n ®îc chó träng nh»m h¹n chÕ thÊp nhÊt c¸c rñi ro trong ho¹t ®éng cho vay. Ng©n hµng chñ ®éng lùa chän kh¸ch hµng cã uy tÝn tÝn dông trªn c¬ së ph©n tÝch vµ thÈm ®Þnh chi tiÕt c¸c hå s¬ xin vay theo quy tr×nh nghiÖp 13 vô vµ thÈm quyÒn xÐt duyÖt cho vay hoµn chÝnh, víi sù gi¸m s¸t cña kiÓm so¸t viªn néi bé. Nhê thÕ, tû lÖ nî qu¸ h¹n trªn tæng d nî cuèi n¨m 2005 chØ ë møc 0,3%. Tû träng d nî ng¾n h¹n so víi trung vµ dµi h¹n còng thay ®æi theo híng tÝch cùc víi tû träng 61/39 so víi 52/48 vµo n¨m 2004. 14 3.2.3 Quan hÖ ng©n hµng ®¹i lý vµ ho¹t ®éng thanh to¸n quèc tÕ §Õn cuèi n¨m 2005, IVB – Hµ Néi cã quan hÖ ®¹i lý víi 220 ng©n hµng trªn thÕ giíi, trong ®ã më tµi kho¶n t¹i 20 ng©n hµng. C¸c ng©n hµng ®¹i lý chñ yÕu tËp trung t¹i c¸c níc Asean, §«ng ¸, Ch©u óc, Ch©u ¢u, vµ B¾c Mü. ViÖc thiÕp lËp m¹ng líi ng©n hµng ®¹i lý réng kh¾p thÕ giíi t¹o thuËn lîi rÊt lín cho IVB – Hµ Néi trong ho¹t ®éng nghiÖp vô thanh to¸n quèc tÕ, ®¸p øng nhu cÇu thanh to¸n ®a d¹ng cña kh¸ch hµng trong vµ ngoµi níc. C¸c nghiÖp vô thanh to¸n quèc tÕ chÝnh mµ IVB – Hµ Néi cung cÊp cho kh¸ch hµng lµ : chuyÓn tiÒn, nhê thu, tÝn dông chøng tõ vµ thanh to¸n thÎ Diner Club ( nghiÖp vô nµy ®· dõng thùc hiÖn tõ th¸ng 6 n¨m 2004) Tæng khèi lîng thanh to¸n quèc tÕ trong n¨m 2005 ®¹t 348,75 triÖu USD, t¨ng 25% so víi n¨m 2004 vµ 52,5% so víi n¨m 2003. TÊt c¶ c¸c nghiÖp vô thanh to¸n quèc tÕ ®Òu t¨ng trëng, trong ®ã L/C xuÊt khÈu ®¹t 58,97triÖu USD, t¨ng 45%, chuyÓn tiÒn thanh to¸n ra níc ngoµi ®¹t 95,3 triÖu USD, t¨ng 20%, chuyÓn tiÒn ®Õn ®¹t 107,5 triÖu t¨ng 25% so víi n¨m 2003. Sù t¨ng trëng ®¸ng kÓ trªn lµ kÕt qu¶ cña sù gia t¨ng lîng kh¸ch hµng nhê ®Èy m¹nh tiÕp thÞ, sù t¨ng trëng ho¹t ®éng tÝn dông, sù tÝch cùc vµ n¨ng ®éng trong viÖc khai th¸c ngo¹i tÖ ®Ó ®¸p øng cho nhu cÇu thanh to¸n hµng nhËp khÈu cña kh¸ch hµng. 3.2.4 KÕt qu¶ tµi chÝnh Trong 3 n¨m võa qua, víi nç lùc cã hiÖu qu¶ IVB ®· ®¹t ®îc nh÷ng kÕt qu¶ rÊt kh¶ quan: §¬n vÞ: triÖu USD 2005 2004 2003 Tæng thu nhËp 7,18 5,3 3,89 Tæng chi phÝ 4,96 3,77 2,87 Tæng lîi nhuËn 2,22 1,53 1,02 tríc thuÕ Mét sè chØ tiªu tµi chÝnh chñ yÕu: Lîi nhuËn vèn tù cã Lîi nhuËn tæng tµi s¶n Chi phÝ ®éng trªn trªn 2005 25,6% 2004 18.2% 2003 14.4% trªn 2.66% 2.1% 1.5% ho¹t tæng 16,8% 17.6% 20.5% 15 thu nhËp HÖ sè an toµn vèn: 12,8% so víi møc tèi thiÓu theo quy ®Þnh lµ 8% 3.2.5 HiÖn ®¹i ho¸ c«ng nghÖ ng©n hµng Trªn c¬ së hÖ thèng phÇn mÒm hiÖn cã, IVB – Hµ Néi ®· ph¸t triÓn c¸c ch¬ng tr×nh phôc vô mét c¸ch hiÖu qu¶ cho qu¸ tr×nh xö lý nghiÖp vô, h¹ch to¸n kÕ to¸n vµ bíc ®Çu cung cÊp c¸c tiÖn Ých phôc vô tõ xa cho kh¸ch hµng trong qu¸ tr×nh héi nhËp quèc tÕ trong nh÷ng n¨m s¾p tíi, IVB ®· quyÕt ®Þnh n©ng cÊp hÖ thèng m¹ng, hÖ thèng phÇn mÒm nghiÖp vô, qu¶n lý…Bé phËn kÕ to¸n, ®iÖn to¸n ®· tiÕn hµnh nhiÒu ®ît kh¶o s¸t trong n íc còng nh cö c¸n bé ra níc ngoµi tham quan t×m hiÓu c«ng viÖc hiÖn ®¹i ho¸ ng©n hµng ®Ó cã thÓ sím ¸p dông trong n¨m 2006. §©y lµ bíc c¨n b¶n sÏ dÉn ®Õn sù thay ®æi hµng lo¹t trong c¸c qui tr×nh nghiÖp vô vµ chÊt lîng dÞch vô cña ng©n hµng nh: Thanh to¸n liªn chi nh¸nh , c¶i tiÕn c«ng t¸c gi¶i ng©n vµ thu nî , qu¶n lý rñi ro, qu¶n lý hå s¬ kh¸ch hµng, qu¶n lý vµ b¸o c¸o sè liÖu thèng kª tÝn dông, tËp trung vµ kiÓm so¸t c¸c kho¶n thu nhËp vµ chi phÝ vÒ héi së. HÖ thèng c«ng nghÖ th«ng tin hiÖn ®¹i sÏ lµ c¬ së ®Ó n©ng cao chÊt lîng dÞch vô , ®a d¹ng ho¸ dÞch vô ng©n hµng vµ qu¶n lý rñi ro theo chuÈn mùc quèc tÕ. 16 3.2.6 §éi ngò c¸n bé nh©n viªn Víi tæng sè c¸n bé nh©n viªn t¹i IVB Hµ Néi lµ 45 nh©n viªn, cã thÓ nãi lùc lîng nh©n sù cña IVB – Hµ Néi kh¸ tinh gän vµ hiÖu qu¶. Ban l·nh ®¹o chi nh¸nh ®· rÊt chó träng viÖc bè trÝ vµ sö dông ®éi ngò nh©n viªn mét c¸ch linh ho¹t, hîp lý, t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho c¸n bé, nh©n viªn ph¸t huy hÕt n¨ng lùc ho¹t ®éng . VÒ ®µo t¹o, c¸c c¬ së tiÕp tôc duy tr× c«ng t¸c ®µo t¹o t¹i chç, khuyÕn khÝch vµ t¹o ®iÒu kiÖn cho c¸n bé nh©n viªn ®i häc thªm ®Ó n©ng cao tr×nh ®é tiÕng Anh, tiÕng Hoa, vµ kiÕn thøc nghiÖp vô chuyªn m«n. Ng©n hµng còng thêng xuyªn cö c¸n bé tham gia c¸c kho¸ ®µo t¹o trong vµ ngoµi níc ®Ó n©ng cao tr×nh ®é nghiÖp vô qu¶n lý theo yªu cÇu ho¹t ®éng cña ng©n hµng hiÖn ®¹i. Cã thÓ kh¼ng ®Þnh r»ng , mét trong nh÷ng ®iÓm m¹nh cña ®éi ngò c¸n bé nh©n viªn IVB lµ phong c¸ch lµm viÖc chuyªn nghiÖp theo tiªu chuÈn quèc tÕ cïng víi tinh thÇn phôc vô kh¸ch hµng tËn t©m. §iÒu nµy ®· lµm hµi lßng kh¸ch hµng ®Õn giao dÞch t¹i IVB – Hµ Néi 3.2.7 KÕt luËn Ba n¨m gÇn ®©y cã thÓ xem lµ nh÷ng n¨m thµnh c«ng nhÊt cña IVB – Hµ néi nãi riªng vµ cña toµn hÖ thèng IVB nãi chung kÓ tõ khi thµnh lËp. Trong bèi c¶nh c¹nh tranh ngµy cµng trë nªn gay g¾t trong ho¹t ®éng ng©n hµng, IVB – Hµ Néi ®· ph¸t triÓn v÷ng ch¾c vµ tiÕp tôc lµ chi nh¸nh ®øng ®Çu trong nhãm c¸c chi nh¸nh vÒ quy m« ho¹t ®éng vµ hiÖu qu¶ kinh doanh. Kh«ng chØ ph¸t triÓn vÒ sè lîng , ng©n hµng chó träng ®Õn chÊt lîng ho¹t ®éng. HÖ thèng kÕ to¸n vµ qu¶n lý ®· ®îc c¶i thiÖn rÊt nhiÒu theo chuÈn mùc quèc tÕ. C¸c chØ sè tµi chÝnh quan träng cña ng©n hµng nh: tû lÖ ®¶m b¶o an toµn vèn , tû lÖ vèn ng¾n h¹n cho vay trung dµi h¹n, tû lÖ nî khã dßi, tû lÖ cho vay trªn tiÒn göi b×nh qu©n ®Òu ë møchîp lý theo c¸c chu¶n mùc kÕ to¸n ViÖt Nam vµ quèc tÕ. §ång thêi , c¸c chÝnh s¸ch, quy tr×nh qu¶n lý, quy tr×nh nghiÖp vô, quy ®Þnh néi bé cña ng©n hµng còng ®îc nghiªn cøu ban hµnh kÕt hîp víi viÖc hîp lý ho¸ c¬ cÊu tæ chøc vµ ®µo t¹o c¸n bé ®Ó ho¹t ®éng ng©n hµng ®¹t hiÖu qu¶ ngµy cµng cao h¬n. Sù quan t©m cña Héi ®ång qu¶n trÞ víi nh÷ng ®Þnh híng ®óng ®¾n, sù hç trî thêng xuyªn cña hai ng©n hµng cæ ®«ng díi nhiÒu h×nh thøc kh¸c nhau ®· lµ nh÷ng yÕu tè rÊt quan träng cho sù thµnh c«ng cña IVB – Hµ Néi. Víi nh÷ng ®iÒu kiÖn thuËn lîi nªu trªn, ch¾c ch¾n r»ng IVB sÏ tiÕp tôc 17 gi÷ thÕ c¹nh tranh vµ cã nh÷ng bíc tiÕn v÷ng ch¾c ®Ó chuÈn bÞ cho qu¸ tr×nh héi nhËp quèc tÕ cña ngµnh ng©n hµng trong nh÷ng n¨m s¾p tíi. ch¬ng IV §Þnh híng ph¸t triÓn trong n¨m 2006 4.1 §Þnh híng ph¸t triÓn chung cña Ng©n hµng Indovina N¨m 2005, mét n¨m ph¸t triÓn vît bËc vÒ kinh tÕ, khi mµ ViÖt Nam t¨ng trëng 8,4 % trë thµnh mét trong nh÷ng quèc gia cã sù t¨ng trëng nhanh nhÊt thÕ giíi. Trong n¨m 2006 mét n¨m víi sù ph¸t triÓn kinh tÕ h¬n n¨m cò, sù gia nhËp WTO theo dù kiÕn th× nhiÒu c¬ héi míi më cho ngµnh ng©n hµng . Mét n¨m ho¹t ®éng hiÖu qu¶, t¨ng trëng cao gióp cho IVB cã c¬ së ®Ó ®a ra ®Þnh híng ph¸t triÓn cho n¨m tiÕp theo. N¨m 2006, IVB tiÕp tôc theo ®uæi chiÕn lîc ph¸t triÓn an toµn vµ hiÖu qu¶. §Þnh híng ph¸t triÓn cô thÓ nh sau: Thø nhÊt, Lµ Ng©n hµng cung cÊp c¸c s¶n phÈm vµ dÞch vô tµi chÝnh b¸n lÎ cã chÊt lîng cao cho tÊt c¶ c¸c tæ chøc, c¸ nh©n, kh«ng ph©n biÖt thµnh phÇn kinh tÕ hay quèc tÞch Thø hai, Duy tr× chÝnh s¸ch huy ®éng víi l·i suÊt hîp lý. N©ng cao khèi lîng vµ chÊt lîng nguån vèn. §¶m b¶o hiÖu suÊt sö dông nguån vèn tèt nhÊt ®Ó cñng cè vµ gia t¨ng thÞ phÇn, gia t¨ng lîi nhuËn. Thø ba, Duy tr× mét chÝnh s¸ch tÝn dông linh ho¹t vÒ l·i suÊt vµ ®èi tîng. Híng tíi cho vay tiªu dïng vµ cho vay c¸c c«ng tr×nh x©y dùng ®« thÞ. Kh«ng ngõng cñng cè vµ n©ng cao chÊt lîng tÝn dông. Thø t, Chñ tr¬ng më réng vµ n©ng cao hiÖu qu¶ m¶ng ho¹t ®éng kinh doanh ®èi ngo¹i, t¨ng cêng ho¹t ®éng kinh doanh ngo¹i tÖ võa ®Ó thu lîi nhuËn cho ng©n hµng, võa t¹o nguån ngo¹i tÖ phôc vô c«ng t¸c thanh to¸n quèc tÕ. Më réng quan hÖ hîp t¸c víi c¸c ng©n hµng trªn thÕ giíi, x©y dùng m¹ng luíi ng©n hµng ®¹i lý réng kh¾p, n©ng cao uy tÝn cña IVB ®Ó t¹o c¬ së ®Ó ph¸t triÓn kinh doanh ®èi ngo¹i. Thø n¨m, Tõng bíc hiÖn ®¹i ho¸ c«ng nghÖ ng©n hµng phï hîp víi thÞ trêng, tõ ®ã ®a d¹ng ho¸ s¶n phÈm – dÞch vô, ph¸t triÓn s¶n phÈm míi. Víi chiÕn lîc ho¹t ®éng thiªn vÒ dÞch vô, IVB sÏ cè g¾ng hiÖn ®¹i ho¸ c¸c hÖ thèng th«ng tin, øng dông chóng vµo c¸c s¶n phÈm dÞch vô míi nh hÖ thèng rót tiÒn tù ®éng, Ng©n hµng ®iÖn tö… Theo ®ã, nhiÖm vô cô thÓ cña giai ®o¹n 2006-2007 bao gåm: n©ng cÊp c«ng nghÖ ®Ó ®a vµ ho¹t ®éng hÖ thèng giao dÞch trùc tuyÕn, cung cÊp c¸c s¶n phÈm b¸n lÎ míi cã chÊt lîng cao, ¸p dông ph¬ng ph¸p qu¶n trÞ rñi 18 ro vµ marketing míi, chuÈn bÞ më thªm vµi phßng giao dÞch t¹i c¸c ®iÓm ®· chän t¹i Hµ Néi vµ TP Hå ChÝ Minh. , më réng ho¹t ®éng ng©n hµng sang nh÷ng lÜnh vùc tµi chÝnh liªn quan. 4.2 §Þnh híng ph¸t triÓn cña Ng©n hµng Indovina _ chi nh¸nh Hµ Néi §Ó ®¹t ®îc môc tiªu chung cña IVB, IVB ph©n bæ cho chi nh¸nh Hµ Néi nh÷ng chØ tiªu cô thÓ sau: Thø nhÊt, TiÕp tôc gi÷ tèc ®é t¨ng trëng nguån vèn ë møc 10 – 15,5% so víi n¨m 2004. Gia t¨ng nguån tiÒn göi b»ng USD. Sö dông marketing trùc tiÕp, qu¶ng c¸o vµ l·i suÊt linh ho¹t ®Ó thu hót kh¸ch hµng míi. Ph¸t huy phong c¸ch phôc vô kh¸ch hµng tËn t©m cña ®éi ngò c¸n bé nh©n viªn kh¸ch hµng. Thø hai, Môc tiªu t¨ng trëng tÝn dông an toµn ë møc 15%. Chñ ®éng cho vay lµm ¨n hiÖu qu¶ , kh«ng ph©n biÖt thµnh phÇn kinh tÕ hay quèc tÕ. Më réng ®Çu t díi h×nh thøc ®ång tµi trî ®èi víi c¸c dù ¸n lín. B¾t ®Çu qu¶ng b¸ cho vay tiªu dïng víi møc l·i suÊt t¬ng øng víi møc ®é rñi ro kh¸ch hµng. Quan t©m cho vay x©y dùng nhµ chung c víi mét vµi dù ¸n t¹i Tp Hå ChÝ Minh vµ Hµ Néi. Thø ba, Chó träng h¬n c«ng t¸c qu¶n ly tiÒn mÆt ®Ó tèi ®a ho¸ lîi nhuËn tõ tµi s¶n cã VND qua viÖc tham gia tÝch cùc h¬n thÞ trêng liªn ng©n hµng, thÞ trêng më vµ nghiÖp vô REPO víi c¸c c«ng ty chøng kho¸n. Thø t, b¾t ®Çu giíi thiÖu thÎ ATM khi hÖ th«ng th«ng tin ®îc n©ng cÊp vµ ®i vµo ho¹t ®éng, môc tiªu qu¶ng b¸ h×nh ¶nh cña IVB tíi kh¸ch hµng vµ c«ng chóng. Thø n¨m, Môc tiªu t¨ng trëng lîi nhu©n ®¹t 30% - 40% so víi n¨m 2005. 19 KÕt luËn Víi nh÷ng lîi thÕ cña m×nh , IVB – Hµ Néi ®· ®¹t ®îc nh÷ng thµnh tùu ®¸ng kÓ gãp phÇn ®a Ng©n hµng Indovina trë thµnh mét Ng©n hµng biÕt ®Õn trong hÖ thèng ng©n hµng t¹i ViÖt Nam. Víi truyÒn thèng ho¹t ®éng l©u n¨m, víi sù gióp ®ì cña c¸c cæ ®«ng ViÖt Nam còng nh §µi Loan, víi tr×nh ®é qu¶n lý chuyªn nghiÖp, bé m¸y tæ chøc tinh gän, c¸n bé nh©n viªn cã tr×nh ®é chuyªn m«n…; ®©y thùc sù lµ nh÷ng lîi thÕ mµ IVB cã ®îc ®Ó ph¸t triÓn trªn thÞ trêng tµi chÝnh ViÖt Nam. Tuy nhiªn, IVB- Hµ Néi còng gÆp nh÷ng bÊt lîi trong qu¸ tr×nh ho¹t ®éng, nh trong viÖc huy ®éng vèn, trong viÖc më c¸c chi nh¸nh, phßng giao dÞch…Nhng trong thêi gian tíi, IVB cã rÊt nhiÒu c¬ héi còng nh th¸ch thøc khi ViÖt Nam gia nhËp vµo WTO, khi ngµnh ng©n hµng cã sù tham gia cña c¸c ng©n hµng níc ngoµi lín trªn thi trêng. §iÒu ®ã ®Æt ra kh«ng chØ cho IVB – Hµ Néi nãi riªng vµ toµn hÖ thèng IVB nãi chung cÇn ph¶i n©ng cao quy m« ho¹t ®éng vµ chÊt lîng dÞch vu, kh«ng ngõng n©ng cao n¨ng lùc c¹nh tranh trªn thÞ trêng ®Ó tån t¹ivµ ph¸t triÓn. IVB – Hµ Néi ®· ®¹t ®îc rÊt nhiÒu thµnh c«ng trong nh÷ng n¨m võa qua, vµ ch¾c r»ng chi nh¸nh sÏ gÆt ®îc nhiÒu thµnh c«ng h¬n n÷a trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y, mµ tríc m¾t lµ n¨m 2006 hoµn thµnh nh÷ng nhiÖm vô cô thÓ mµ IVB ®· ®Æt ra cho chi nh¸nh ®Ó gióp cho IVB ®¹t ®îc môc tiªu ®· ho¹ch ®Þnh. 20
- Xem thêm -