Tài liệu Báo cáo thực tập tổng hợp về khách sạn kim liên

  • Số trang: 24 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 35 |
  • Lượt tải: 0
nganguyen

Đã đăng 34345 tài liệu

Mô tả:

Lêi nãi ®Çu Qua thêi gian thùc tËp t¹i kh¸ch s¹n Kim Liªn, kÕt hîp víi nghiªn cøu vµ kh¶o s¸t thùc tÕ, em xin ®-îc ®-a ra b¸o c¸o thùc tËp víi c¸c néi dung chÝnh nh- sau: b¸o c¸o ®-îc chia lµm 3 phÇn PhÇn I: C«ng ty kh¸ch s¹n du lÞch Kim Liªn. PhÇn II: Thùc tr¹ng ho¹t ®éng kinh doanh cña c«ng ty kh¸ch s¹n du lÞch Kim Liªn. PhÇn III: §¸nh gi¸ , c¸c ý kiÕn ®Ò xuÊt . 1 phÇn I c«ng ty kh¸ch s¹n du lÞch Kim Liªn 1- LÞch sö h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn C«ng ty kh¸ch s¹n Kim Liªn lµ mét doanh nghiÖp nhµ n-íc ho¹t ®éng kinh doanh trong lÜnh vùc kh¸ch s¹n vµ du lÞch. C«ng ty n»m trªn ®-êng §µo Duy Anh-QuËn §èng §a-Hµ Néi víi diÖn tÝch 36.331 mÐt vu«ng. C«ng ty cã 2 kh¸ch s¹n lín, 4 nhµ hµng, héi nghÞ phßng häp vµ mét hÖ thèng c¸c kièt b¸n hµng may mÆc vµ thñ c«ng mü nghÖ. Kh¸ch s¹n Kim Liªn ®-îc b¾t ®Çu tõ kh¸ch s¹n B¹ch Mai tr-íc ®©y .XuÊt ph¸t tõ côc chuyªn gia , cã thÓ xem ®©y lµ chiÕc n«i, n¬i mµ kh¸ch s¹n Kim Liªn ®· tõ ®ã ra ®êi vµ tr-ëng thµnh-lµ c¬ quan cÊp trªn trùc tiÕp qu¶n lý vµ chØ ®¹o kh¸ch s¹n B¹ch Mai -Kim Liªn trong h¬n 30 n¨m. Vµo n¨m 1961-1992 : kh¸ch s¹n chuyªn gia Kim Liªn-c«ng ty kh¸ch s¹n Kim Liªn ngµy nay lµ mét ®¬n vÞ phôc vô chuyªn gia, trùc thuéc quyÒn qu¶n lý cña côc chuyªn gia, nay lµ v¨n phßng chÝnh phñ. Trong thêi gian nµy, ®èi t-îng phôc vô chÝnh cña kh¸ch s¹n lµ chuyªn gia n-íc ngoµi sang lµm viÖc t¹i ViÖt Nam. §©y lµ mét c¬ së phôc vô chuyªn gia lín nhÊt miÒn B¾c håi ®ã (bao gåm 10 ng«i nhµ 4 tÇng, cã tÊt c¶ 600 phßng ) ®¸p øng ®-îc cho trªn 1000chuyªn gia vµ gia ®×nh chuyªn gia . §©y còng lµ n¬i thùc hiÖn chÝnh s¸ch-chÕ ®é phôc vô ®êi sèng chuyªn gia theo hiÖp ®Þnh-hîp ®ång ký kÕt gi÷a ta vµ c¸c n-íc. Còng trong thêi gian nµy ®¬n vÞ ®· gãp phÇn ®¸ng kÓ vµo viÖc huÊn luyÖn chuyªn m«n cho mét sè ®¬n vÞ trong vµ ngoµi ngµnh. Kim Liªn lµ chiÕc n«i ®µo t¹o nhiÒu c¸n bé qu¶n lý, nhiÒu nh©n viªn nghiÖp vô cho ngµnh du 2 lÞch -kh¸ch s¹n. Trong suèt trªn 30 n¨m phôc vô chuyªn gia n-íc ngoµi, kh¸ch s¹n Kim Liªn lu«n gi÷ vÞ trÝ con chim ®Çu ®µn cña côc chuyªn gia, lµ ®¬n vÞ nßng cèt lu«n ®i ®Çu trong mäi nhiÖm vô víi ý niÖm “viÖc g× khã cã Kim Liªn”. Tõ n¨m 1993 ®Õn nay : c«ng ty du lÞch Kim Liªn thuéc quyÒn qu¶n lý cña Tæng côc du lÞch. Tõ n¨m 1991-1999 : ®©y lµ mét b-íc ngoÆt míi cho tÊt c¶ c¸c ngµnh s¶n xuÊt-kinh doanh nãi chung vµ cho kh¸ch s¹n Kim Liªn nãi riªng. Thêi kú ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh theo c¬ chÕ thÞ tr-êng víi ph-¬ng ch©m s¶n xuÊt vµ b¸n nh÷ng thø mµ thÞ tr-êng cÇn chø kh«ng ph¶i s¶n xuÊt vµ b¸n nh÷ng c¸i mµ ta cã, nghÜa lµ mäi ho¹t ®éng s¶n xuÊt ph¶i xuÊt ph¸t tõ phÝa kh¸ch hµng. Kh¸ch s¹n Kim Liªn ®· x¸c ®Þnh h-íng ®i ®óng ®¾n , ®óng ®èi t-îng, ®óng môc tiªu kinh doanh : lu«n b¶o toµn vèn, ®¹t hiÖu qu¶ kinh doanh n¨m sau cao h¬n n¨m tr-íc, b¶o ®¶m vµ ph¸t triÓn, n©ng cao ®êi sèng c«ng nh©n viªn, thùc hiªn tèt nghÜa vô ®èi víi nhµ n-íc. *Kh¸ch s¹n Kim Liªn ®· qua 5 lÇn ®æi tªn vµ cã 6 tªn gäi : - Kh¸ch s¹n B¹ch Mai (Q§ 49TC – CCG 2/5/1961 ) - Kh¸ch s¹n chuyªn gia Kim Liªn n¨m 1971 - Kh¸ch s¹n chuyªn gia vµ du lÞch Kim Liªn (Q§191/bt 29/8/1992 ) - C«ng ty du lÞch B«ng Sen Vµng (sè 276TCDL/Q§-TCDL 19/7/1994) - C«ng ty kh¸ch s¹n B«ng Sen Vµng (sè 309Q§-TCDL 25/11/1994) - C«ng ty kh¸ch s¹n du lÞch Kim Liªn (sè 454/Q§ TCDL 16/10/1996) 2- C¬ cÊu tæ chøc cña c«ng ty kh¸ch s¹n du lÞch Kim Liªn * Ban l·nh ®¹o: gåm 1 gi¸m ®èc vµ 2 phã gi¸m ®èc .Gi¸m ®èc c«ng ty ®¶m nhiÖm viÖc chØ huy trùc tiÕp víi chøc n¨ng nhiÖm vô quyÒn h¹n trong 3 ®iÒu lÖ vµ ho¹t ®éng cña doanh nghiÖp ®-îc Tæng côc tr-ëng tæng côc du lÞch ký. Hai phã gi¸m ®èc c«ng ty:mét phã gi¸m ®èc phô tr¸ch liªn doanh vµ mét phã gi¸m ®èc phô tr¸ch x©y dùng c¬ b¶n, chÞu tr¸ch nhiÖm tr-íc gi¸m ®èc vÒ nh÷ng nhiÖm vô ®-îc gi¸m ®èc ph©n c«ng vµ uû quyÒn. * C¸c phßng qu¶n lý - Phßng tæ chøc-hµnh chÝnh (lao ®éng tiÒn l-¬ng): cã tr¸ch nhiÖm thùc thi nh÷ng c«ng viÖc chñ yÕu trong viÖc x©y dùng ®éi ngò lao ®éng cña c«ng ty ,thùc hiÖn c¸c quy chÕ, néi quy khen th-ëng, kû luËt tiÒn l-¬ng vµ thay ®æi nh©n lùc ®µo t¹o. -Phßng kÕ ho¹ch : Cã tr¸ch nhiÖm lËp kÕ ho¹ch s¶n xuÊt kinh doanh cho toµn bé c«ng ty vµ gi¸m s¸t viÖc thùc hiÖn kÕ ho¹ch. -Phßng kÕ to¸n : thùc hiÖn nhiÖm vô tæng hîp c¸c kÕt qu¶ kinh doanh, qu¶n lý thèng nhÊt vÒ vèn, thùc hiÖn c«ng t¸c kÕ to¸n, ph©n bæ lîi nhuËn vµo c¸c quü cña c«ng ty. §Õn tõng bé phËn lÔ t©n, b¸n hµng, trùc tiÕp gi¸m s¸t thùc hiÖn viÖc thu ng©n cho c«ng ty mét c¸ch kh¸ch quan. Trªn c¬ së ®ã tvÊn tham m-u cho gi¸m ®èc kh¸ch s¹n trong viÖc ra c¸c quyÕt ®Þnh kinh doanh . *Bæ phËn bæ trî - Trung t©m du lÞch cã nhiÖm vô kinh doanh l÷ hµnh, t×m hiÓu thÞ tr-êng du lÞch th«ng qua c¸c c¬ quan cÊp trªn ®Ó n¾m ®-îc nh÷ng biÕn ®éng cña thÞ tr-êng du lÞch nãi chung, thÞ tr-êng cña c«ng ty nãi riªng, giíi thiÖu nh»m phôc vô viÖc b¸n c¸c s¶n phÈm hiÖn cã cña c«ng ty, duy tr× c¸c mèi quan hÖ víi c¸c b¹n hµng nh»m khai th¸c, ký kÕt c¸c hîp ®ång du lÞch hoÆc ®Æt chç kh¸ch s¹n vµ c¸c dÞch vô cña kh¸ch s¹n. X©y dùng vµ liªn kÕt víi c¸c ®¬n vÞ ho¹t ®éng dÞch vô du lÞch nh»m môc ®Ých hç trî ho¹t ®éng cña c«ng ty, tõ ®ã tham m-u cho gi¸m ®èc trong viÖc ®Ò ra c¸c chiÕn l-îc kinh doanh. - Trung t©m th-¬ng m¹i. - Trung t©m c«ng nghÖ th«ng tin. 4 - §éi b¶o vÖ : thùc hiÖn nhiÖm vô b¶o ®¶m an toµn vÒ tµi s¶n cho c«ng ty còng nh- cho kh¸ch hµng. - §éi giÆt lµ : ®¸p øng nhu cÇu cña kh¸ch nghØ t¹i kh¸ch s¹n, ®ång thêi chÞu tr¸ch nhiÖm giÆt lµ quÇn ¸o cña c¸c nh©n viªn ®-îc c«ng ty quy ®Þnh. -§éi tu söa: phô tr¸ch viÖc vËn hµnh b¶o d-ìng toµn bé c¬ së vËt chÊt kü thuËt bao gåm hÖ thèng ®iÖn n-íc, hÖ thèng ®iÒu hoµ...cña c«ng ty. * Bé phËn kinh doanh -Hai gi¸m ®èc ®iÒu hµnh trùc tiÕp kh¸ch s¹n Kim Liªn I vµ II. Ngoµi ra cßn cã c¸c bé phËn : - Nhµ hµng Kim Liªn ®-îc tæ chøc gåm: gi¸m ®èc nhµ hµng trùc tiÕp qu¶n lý. D-íi lµ c¸c bé phËn nh-: tæ tr-ëng bµn 1, bar 1, bÕp 1,..trùc thuéc c«ng ty qu¶n lý. Chuyªn phôc vô nhu cÇu ¨n, uèng, ®Æt tiÖc cña kh¸ch,qu¶n lý s©n tennis, .. - Kièt b¸n hµng - Bé phËn Massages 3- C¬ së vËt chÊt kü thuËt C¬ së vËt chÊt kü thuËt cã vai trß hÕt søc quan träng trong qu¸ tr×nh t¹o ra vµ thùc hiÖn s¶n phÈm, c¬ së vËt chÊt kü thuËt lµ nh©n tè ®¶m b¶o ®iÒu kiÖn cho ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña c¬ së a-C¬ së vËt chÊt kü thuËt trong kinh doanh l-u tró Khi míi thµnh lËp c«ng ty cã 512 phßng, sau khi giao l¹i mét sè d·y nhµ cho nhµ n-íc vµ mét sè x©y dùng thªm, ®Õn nay toµn bé c«ng ty cã tæng céng 363 phßng víi 735 gi-êng. Trong ®ã : + Kh¸ch s¹n Kim Liªn I cã 110 phßng (®¹t tiªu chuÈn quèc tÕ, chiÕm 30%) 5 + Kh¸ch s¹n Kim Liªn II cã 253 phßng Kh¸ch s¹n Kim Liªn I chñ yÕu ®ãn kh¸ch quèc tÕ vµ mét phÇn kh¸ch néi ®Þa cã kh¶ n¨ng thanh to¸n cao. Cßn kh¸ch s¹n Kim Liªn II thiªn vÒ kinh doanh ë thÞ tr-êng kh¸ch néi ®Þa. B¶ng sè 1: C¬ cÊu phßng cña kh¸ch s¹n Kim Liªn I: Lo¹i phßng Sè l-îng -§Æc biÖt 4 -Lo¹i 1 48 -Lo¹i 2 58 Tæng céng 110 B¶ng sè 2: C¬ cÊu phßng cña kh¸ch s¹n Kim Liªn II Lo¹i phßng Sè l-îng -Lo¹i A 30 -Lo¹i B 42 -Lo¹i C 86 -Lo¹i D 95 Tæng céng 253 C¬ cÊu phßng cña kh¸ch s¹n Kim Liªn II phong phó ®a d¹ng víi gi¸ c¶ hîp lý cã thÓ ®¸p øng nhu cÇu cña kh¸ch cã kh¶ n¨ng thanh to¸n trung 6 b×nh vµ thÊp. Cßn c¬ cÊu phßng cña kh¸ch s¹n Kim Liªn I tuy kh«ng ®a d¹ng nh- cña kh¸ch s¹n Kim Liªn II nh-ng ®ã lµ nh÷ng phßng cã chÊt l-îng cao víi trang thiÕt bÞ hiÖn ®¹i ®-îc bµy trÝ hµi hoµ ®Ñp m¾t cã thÓ ®¸p øng ®-îc nhu cÇu cña kh¸ch quèc tÕ vµ kh¸ch néi ®Þa cã kh¶ n¨ng thanh to¸n cao. Toµn kh¸ch s¹n cã 2 khu vùc lÔ t©n :khu vùc lÔ t©n A vµ khu vùc lÔ t©n B. - Khu vùc lÔ t©n B ë gi÷a gian tiÒn s¶nh cã diÖn tÝch 35 m 2, riªng quÇy lÔ t©n cã diÖn tÝch 8 m2 ®-îc trang bÞ : +02 m ¸y vi tÝnh nèi m¹ng +§iÒu hoµ nhiÖt ®é 2 chiÒu +§iÖn tho¹i +V« tuyÕn mµu sony +D·y ghÕ s«pha cã ®Öm +§ång hå lín treo t-êng +Khu vÖ sinh nam n÷ +Trang bÞ nhiÒu c©y c¶nh t¹o kh«ng khÝ trong lµnh . - Khu lÔ t©n A víi diÖn tÝch 52 m2 riªng khu vùc lÔ t©n cã 13 m2 vµ c¸c trang thiÕt bÞ gÇn gièng khu B. Nh-ng do khu A ®ãn tiÕp chñ yÕu kh¸ch n-íc ngoµi nªn ®-îc trang bÞ hiÖn ®¹i vµ tiÖn nghi h¬n : +03 m¸y tÝnh nèi m¹ng +§iÖn tho¹i trùc tiÕp ra n-íc ngoµi +Fax +QuÇy ®æi tiÒn +M¸y photocophy 7 +§ång hå chØ giê nhiÒu thµnh phè lín nh- : London, Paris, New york, Tokyo, B¾c Kinh... +Tivi sony 28 inches b¾t ®-îc 8 kªnh n-íc ngoµi +Th¶m tr¶i kh¾p sµn PhÝa sau lÔ t©n lµ phßng nghØ cña nh©n viªn cã diÖn tÝch 11m2 . VÞ trÝ cña khu lÔ t©n A kh«ng hîp lÝ ,nã kh«ng quan s¸t ®-îc t×nh h×nh ®i l¹i cña kh¸ch còng nh- ho¹t ®éng kh¸c trong kh¸ch s¹n , cßn vÞ trÝ cña khu lÔ t©n B l¹i cã thÓ bao qu¸t ®-îc lèi ra vµo cña kh¸ch vµ c¸c ho¹t ®éng kh¸c nhphßng ¨n , quÇy bar... b-Bé phËn ¨n uèng Phôc vô ¨n uèng t¹i kh¸ch t¹i lµ v« cïng quan träng, v× ®©y lµ nhu cÇu thiÕt yÕu cña con ng-êi. V× vËy, phôc vô ¨n uèng tèt hay xÊu ¶nh h-ëng rÊt lín ®Õn doanh thu cña c«ng ty. Kh¸ch s¹n Kim Liªn cã hÖ thèng CSVCKT phôc vô ¨n uèng t-¬ng ®èi ®Çy ®ñ, ®¸p øng ®-îc mäi nhu cÇu cña kh¸ch. Toµn bé hÖ thèng nµy gåm 4 c¬ së ®ã lµ : Nhµ hµng Kim Liªn vµ khu nhµ kÝnh míi ®-îc c¶i t¹o chñ yÕu phôc vô ®¸m c-íi héi nghÞ . Nhµ hµng Kim Liªn cã 5 nhµ ¨n kh¸c nhau ®Ó phôc vô c¸c lo¹i kh¸ch víi c¸c phßng cã thÓ phôc vô ®-îc tõ 30 kh¸ch ®Õn 500 kh¸ch bao gåm nhµ ¨n sè 1,2,3,4,9. Mçi nhµ ¨n ®Òu cã hÖ thèng bÕp, bµn riªng biÖt. c -C¬ së vËt chÊt kü thuËt cña bÕp -Khu vùc nhµ bÕp kh¸ch s¹n Kim Liªn 2 :víi diÖn tÝch kho¶ng 50 m2 ®-îc trang bÞ c¸c vËt dông +2 bÕp than , 01 bÕp ga +02 tñ ®«ng l¹nh dù tr÷ thÞt , c¸ vµ b¶o qu¶n ®å t-¬i sèng +Bån n-íc nãng l¹nh ®Ó röa thùc phÈmvµ chÐn b¸t +Hai bµn ®ùng nguyªn liÖu chÕ biÕn 8 +Qu¹t giã +Nhµ kho ®Ó ®ùng ®å kh« vµ gia vÞ +T-êng bÕp ®-îc l¸t g¹ch men tr¾ng ®Ó dÔ lau chïi -Khu vùc bÕp cña kh¸ch s¹n Kim Liªn I : khu vùc nµy n»m ngay sau restaurant khu nhµ 9 cã diÖn tÝch kho¶ng 50 m2, ®-îc trang trÝ nh- kh¸ch s¹n Kim Liªn II nh-ng ®Çy ®ñ h¬n khu bÕp kh¸ch s¹n Kim Liªn II. +Khu bÕp nµy kh«ng cã bÕp than chØ cã hai bÕp ga. +Lß n-íng b¸nh +Bµn söa so¹n thùc phÈm lµm b»ng gç bäc nh«m dÇy cho khái thÊm n-íc vµ dÔ lau chïi. d-C¬ së vËt chÊt kü thuËt cña bé phËn dÞch vô bæ trî vµ dÞch vô kh¸c - C«ng ty cã mét tæng ®µi ®iÖn tho¹i vµ mét tæng ®µi cña b-u ®iÖn víi hÖ thèng d©y ®iÖn tho¹i tíi c¸c phßng ban vµ c¸c phßng kh¸ch ®¸p øng nhu cÇu th«ng tin liªn l¹c lóc nµo còng th«ng suèt - Phßng t¾m h¬i, massage víi thiÕt bÞ hiÖn ®¹i nh»m phôc håi søc khoÎ b»ng ph-¬ng ph¸p vËt lý trÞ liÖu. - Khu giÆt lµ cña c«ng ty cã diÖn tÝch 70 m2 nh-ng ph-¬ng tiÖn giÆt hiÖn nay cßn th« s¬ ch-a cã m¸y mãc hiÖn ®¹i. - Cöa hµng , kièt b¸n hµng t¹p phÈm l-u niÖm - C¸c ph-¬ng tiÖn vËn chuyÓn ®Ó ®¸p øng nhu cÇu thuª xe cña kh¸ch bao gåm : 2 xe Toyota 12 chç ngåi, mét xe h¶i ©u, 1xe Nissan 4 chç ngåi. - Phßng karaoke, vò tr-êng diÖn tÝch 255 m2. - 01 bÓ b¬i . - 01 s©n tennis 9 *NhËn xÐt vÒ ®iÒu kiÖn kinh doanh cña kh¸ch s¹n: Víi hÖ thèng c¬ së vËt chÊt kü thuËt trong kh¸ch s¹n nh- trªn, kh¸ch s¹n ®· ®¸p øng ®-îc nhu cÇu l-u tró vµ ¨n uèng cña phÇn lín c¸c kh¸ch hµng. Tõ ®ã lµm t¨ng søc hÊp dÉn cña kh¸ch s¹n. 4-M«i tr-êng ho¹t ®éng cña kh¸ch s¹n Kim Liªn C«ng ty kh¸ch s¹n du lÞch Kim Liªn lµ mét doanh nghiÖp nhµ n-íc, ®-îc thµnh lËp n¨m 1961 vµ thuéc sù qu¶n lý trùc tiÕp cña tæng côc du lÞch tõ n¨m 1993. Nh»m kh¼ng ®Þnh vÞ thÕ cña c«ng ty víi c¸c doanh nghiÖp ë thñ ®« vµ c¶ n-íc, c«ng ty x¸c ®Þnh chiÕn l-îc kinh doanh l©u dµi lµ ®a d¹ng ho¸ s¶n phÈm, dÞch vô, chuyÓn dÞch c¬ cÊu s¶n phÈm, dÞch vô, më réng thÞ tr-êng, më réng c¸c lÜnh vùc kinh doanh. Ngoµi ho¹t ®éng kinh doanh cho thuª buång, c«ng ty ®· thµnh lËp trung t©m du lÞch l÷ hµnh quèc tÕ vµ néi ®Þa, x©y dùng bÓ b¬i, s©n tennis, nhµ hµng míi phôc vô ¨n uèng, b¸n hµng, tæ chøc dÞch vô t¾m h¬i, massage, cho thuª héi tr-êng, phôc vô tiÖc c-íi, phôc vô héi nghÞ, thµnh lËp trung t©m øng dông c«ng nghÖ th«ng tin, trung t©m kinh doanh th-¬ng m¹i, xuÊt nhËp khÈu hµng ho¸ vµ xuÊt nhËp khÈu lao ®éng. NÕu nh- tr-íc n¨m 1996, nguån thu tõ cho thuª buång chiÕm 90% tæng doanh thu cña c«ng ty th× n¨m 1999 chØ cßn chiÕm tû träng lµ 45%, mÆc dï doanh thu buång vÉn t¨ng tr-ëng, æn ®Þnh hµng n¨m trong khi ®ã thu tõ dÞch vô ¨n uèng, b¸n hµng, cho thuª héi tr-êng, vËn chuyÓn vµ c¸c nguån thu kh¸c chiÕm tíi 55%. §Ó më réng thÞ tr-êng, c«ng ty ®· liªn kÕt, lµm ®¹i lý cho c¸c h·ng l÷ hµnh quèc tÕ, t¨ng c-êng tiÕp thÞ, qu¶ng c¸o, khuyÕn m¹i vµ cã chÝnh s¸ch cô thÓ, hîp lý víi c¸c b¹n hµng, chñ ®éng khai th¸c nguån kh¸ch, x©y dùng c¸c ch-¬ng tr×nh tour ®¸p øng mäi nhu cÇu du lÞch nh- du lÞch v¨n ho¸, du lÞch lÔ héi, du lÞch nghiªn cøu... 10 Do ph¹m vi ho¹t ®éng s¶n xuÊt -kinh doanh réng víi chñng lo¹i s¶n phÈm phong phó kÐo theo mét l-îng kh¸ch hµng lín, ®a d¹ng. Tuy nhiªn, nh÷ng kh¸ch hµng lín th-êng xuyªn cña c«ng ty chñ yÕu lµ kh¸ch néi ®Þa víi kh¶ n¨ng thanh to¸n thÊp (chiÕm kho¶ng 88% trong tæng sè kh¸ch cña kh¸ch s¹n ) vµ mét phÇn kh¸ch quèc tÕ mµ chñ yÕu lµ kh¸ch Trung Quèc ®i b»ng con ®-êng chøng minh th- (chiÕm kho¶ng 86%trong téng sè kh¸ch quèc tÕ ) (sè liÖu n¨m 2000). Nh÷ng nhµ cung cÊp chñ yÕu cña c«ng ty th-êng lµ nh÷ng doanh nghiÖp ®¸ng tin cËy , cã uy tÝn trªn thÞ tr-êng. Cã ®-îc ®iÒu nµy lµ do c«ng ty ®· lµm tèt c«ng t¸c Marketing ngay tõ ®Çu vµo . ChÝnh ®iÒu nµy kh¼ng ®Þnh vµ chøng tá r»ng c¸c s¶n phÈm mµ c«ng ty cung cÊp cho kh¸ch cã mét chÊt l-îng cao vµ ®¶m b¶o tiªu chuÈn. Kh«ng mét doanh nghiÖp nµo mµ dÊu Ên cña v¨n ho¸ c«ng ty ®Ëm nÐt trong chÊt l-îng s¶n phÈm nh- c¸c doanh nghiÖp du lÞch dÞch vô. N¾m b¾t ®-îc ý t-ëng trªn nªn c«ng ty kh¸ch s¹n du lÞch Kim Liªn ®· ®Æt ra chiÕn l-îc ph¸t triÓn s¶n phÈm mang ®Æc thï v¨n ho¸ nµy. Cã lÏ ®©y chÝnh lµ ®iÒu thµnh c«ng cña kh¸ch s¹n Kim Liªn. Mét phong c¸nh sèng, phong c¸ch phôc vô võa lÞch sù, hiÖn ®¹i, võa gi÷ ®-îc truyÒn thèng tèt ®Ñp cña d©n téc míi manh nha nh-ng ®· cã søc thu hót vµ ph¸t triÓn tèt trong c«ng ty. ChÝnh v× vËy, mµ ë c¸i thêi kh¸ch s¹n, nhµ hµng mäc lªn nh- nÊm sau m-a th× ®iÒu mµ Kim Liªn ®ãn vµ gi÷ ®-îc kh¸ch ®ã lµ chÊt l-îng phôc vô , nh÷ng mãn ¨n ®-îc chÕ biÕn rÊt s¸ng t¹o tõ c©y sen, nh÷ng tour du lÞch hÊp dÉn vµ gi¸ c¶ hîp lý... §iÒu nµy t¹o nªn v¨n ho¸ riªng cã cña c«ng ty kh¸ch s¹n Kim Liªn. §Ó ph¸t huy søc s¸ng t¹o, tÝnh chñ ®éng vµ n¨ng lùc cña c¸c bé phËn, c«ng ty ®æi míi c¬ chÕ kho¸n-qu¶n lý. Kh«ng chØ vËy, toµn bé ho¹t ®éng cña c«ng ty kh«ng chØ ®-îc qu¶n lý b»ng c¬ chÕ kho¸n-qu¶n lý hay th«ng qua m¹ng vi tÝnh mµ cßn ®-îc gi¸m s¸t bëi mét hÖ thèng c¸c v¨n b¶n: tho¶ -íc lao ®éng tËp thÓ, néi quy kû luËt lao ®éng, quy chÕ xö lý vi ph¹m vµ khen 11 th-ëng, quy chÕ vÖ sinh m«i tr-êng, an ninh trËt tù...t¹o lªn mét v¨n b¶n gäi lµ “luËt c«ng ty”. Cã thÓ nãi, c«ng ty kh¸ch s¹n du lÞch Kim Liªn lµ l¸ cê ®Çu trong ngµnh kinh doanh kh¸ch s¹n ë thñ ®«. 12 phÇn II THùc tr¹ng ho¹t ®éng kinh doanh cña c«ng ty kh¸ch s¹n du lÞch Kim Liªn Trong mÊy n¨m qua, do ¶nh h-ëng cña cuéc tµi chÝnh tiÒn tÖ trong khu vùc, ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh nãi chung vµ ho¹t ®éng dÞch vô du lÞch cña kh¸ch s¹n nãi riªng gÆp kh«ng Ýt khã kh¨n. Tuy nhiªn, ®-îc sù quan t©m cña Tæng côc du lÞch, Së du lÞch vµ c¸c ban ngµnh, ho¹t ®éng kinh doanh cña c«ng ty kh¸ch s¹n du lÞch Kim Liªn n¨m 2000 cã nhiÒu b-íc ph¸t triÓn míi vÒ c«ng t¸c ®Çu t-, vÒ ph¸t triÓn ngµnh nghÒ kinh doanh vµ c«ng t¸c thÞ tr-êng...t¹o cho c«ng ty ph¸t huy tèt tiÒm n¨ng vµ thÕ m¹nh trong giai ®o¹n ph¸t triÓn míi. B¶ng sè 3: C¬ cÊu vÒ doanh thu cña kh¸ch s¹n Kim Liªn trong 2 n¨m gÇn ®©y §¬n vÞ: triÖu ®ång ChØ tiªu 1999 2000 Tæng doanh thu 32.000 36.000 L-u tró 14.255 15.500 ¨n 12.563 14.500 Doanh thu kh¸c 4.957 6.000 DÞch vô uèng N¨m 2000, l-îng kh¸ch quèc tÕ vµo ViÖt nam nãi chung vµ Hµ néi nãi riªng cã t¨ng h¬n so víi n¨m 1999. Ch-¬ng tr×nh hµnh ®éng quèc gia vÒ du lÞch vµ sù kiÖn du lÞch n¨m 2000 ®· cã nh÷ng ho¹t ®éng phong phó thóc ®Èy du lÞch ph¸t triÓn. ChÝnh v× lÏ ®ã, n¨m 2000 võa qua doanh thu cña toµn 13 ngµnh du lÞch nãi chung t¨ng cao vµ doanh thu cña c«ng ty kh¸ch s¹n du lÞch Kim Liªn nãi riªng còng cã kÕt qu¶ kh¶ quan .Tæng doanh thu ®¹t 114%so víi n¨m1999vµ 109 % so víi kÕ ho¹ch . Doanh thu ®¹t 36.000 triÖu ®ång , trong ®ã doanh thu tõ c¸c dÞch vô ¨n uèng vµ bæ sung t¨ng m¹nh . Doanh thu dÞch vô cho thuª v¨n phßng gi¶m nhiÒu do kh«ng cã kh¸ch thuª vµ ®Çu t- c¶i t¹o s÷a ch÷a. So víi n¨m tr-íc chØ ®¹t 20% vµ b»ng 30% so víi kÕ ho¹ch ®Æt ra. Doanh thu kh¸c t¨ng cao do c«ng ty më dÞch vô th-¬ng m¹i vµ dÞch vô øng dông ®Çu t- c«ng nghÖ th«ng tin- hai dÞch vô nµy -íc thùc hiÖn 2 tû vµ chiÕm 40% doanh sè cña doanh thu kh¸c. §©y lµ cè gi¾ng lín cña c«ng ty trong viÖc ®Çu t- më réng nghÒ kinh doanh ®Ó t¹o nguån thu, t¹o viÖc lµm vµ t¨ng nép ng©n s¸ch nhµ n-íc. L·i -íc tÝnh 1tû 700triÖu- T¨ng so víi kÕ ho¹ch ®Æt ra vµ so víi cïng kú. Song kh¶ n¨ng ®¹t møc l·i nµy còng lµ khã kh¨n bëi chi phÝ ®Çu vµo n¨m 2000 t¨ng (nh- gi¸ ®iÖn, gi¸ vËt t- trang bÞ, ®Æt phßng phôc vô kh¸ch ë t¨ng thªm nh-ng gi¸ b¸n phßng l¹i gi¶m). Nép ng©n s¸ch nhµ n-íc ®¹t 5 tû 400 triÖu-T¨ng 6% so víi thùc hiÖn n¨m tr-íc, t¨ng 14% so víi kÕ ho¹ch. B¶ng sè 4: KÕt qu¶ kinh doanh cña kh¸ch s¹n Kim Liªn §¬n vÞ tÝnh :triÖu ®ång ChØ tiªu 1999 2000 So s¸nh % TH 00/99 Tæng doanh thu 31540 36000 14 Tæng chi phÝ 30140 34300 14 L·i 1400 1700 21 Nép NSNN 5071 5400 6 75 80 C«ng suÊt sö dông phßng(%) 14 §Ó ph©n tÝch râ h¬n t×nh h×nh t¨ng doanh thu t¹i kh¸ch s¹n Kim Liªn trong n¨m 2000 ta dùa vµo c¸c sè liÖu sau B¶ng sè 5: Ph©n tÝch t×nh h×nh t¨ng doanh thu t¹i kh¸ch s¹n Kim Liªn ChØ tiªu 1999 2000 1. Sè l-ît kh¸ch (ng-êi) (k) 107.179 130.000 2. Sè ngµy-kh¸ch (d) 220.346 260.000 31.54 36.000 3. Doanh thu (triÖu ®ång) (D) 0 4. Doanh thu b×nh qu©n 1 ngµy-kh¸ch(triÖu ®ång) 0,143 0,139 2,055 2,000 (t =D/d ) 5.Sè ngµy du lÞch b×nh qu©n 1kh¸ch (n=d/k) Ta cã: D d D= x d VËy D = t x k k x n x k D1/D0= t1/t0 x n1/n0 x k1/k0 D1- D0 = (t1-t0)n1.k1 + (n1-n0 )t0.k1 + (k1-k0)t0.n0 15 D1 36.000 = D0 0,138 = 31.540 2,000 x 0,143 130.000 x 2,056 1,14 = 0,97 x 0,97 4. 460 = - 1300 + (-1093) + 6853 107.179 x 1,21 Nh- vËy, doanh thu n¨m 2000 t¨ng 4460 triÖu ®ång lµ do c¸c nguyªn nh©n sau ®©y : -Doanh thu b×nh qu©n mét ngµy kh¸ch gi¶m 3% lµm cho tæng doanh thu gi¶m 1300 triÖu ®ång. -Sè ngµy du lÞch b×nh qu©n mét kh¸ch gi¶m 3% lµm cho tæng doanh thu gi¶m 1093 triÖu ®ång. -Sè kh¸ch t¨ng 21% lµm cho tæng doanh thu t¨ng 6853 triÖu ®ång. Tõ nhËn xÐt trªn ta thÊy doanh thu n¨m 2000 t¨ng cao so víi n¨m tr-íc, tuy nhiªn nguyªn nh©n cña nã lµ do sè l-îng kh¸ch t¨ng, ®iÒu nµy cho thÊy n¨m qua c«ng ty ®· lµm rÊt tèt c«ng t¸c Marketing khai th¸c thÞ tr-êng mét c¸ch cã hiÖu qu¶. Bªn c¹nh ®ã th× mét ®iÒu ®¸ng buån lµ sè ngµy du lÞch b×nh qu©n mét kh¸ch gi¶m vµ doanh thu b×nh qu©n mét ngµy kh¸ch gi¶m. §iÒu nµy ®Æt ra cho ban l·nh ®¹o c«ng ty cÇn ph¶i cã c¸c chÝnh s¸ch kÞp thêi, t¹o s¶n phÈm hÊp dÉn thu hót kh¸ch hµng nh»m kÐo dµi thêi gian l-u tró cña kh¸ch vµ t¨ng nhu cÇu mong muèn ®-îc tiªu dïng c¸c s¶n phÈm cña kh¸ch s¹n. Cã nh- vËy, doanh thu cña kh¸ch s¹n sÏ t¨ng m¹nh h¬n vµ lîi nhuËn sÏ cao h¬n. Ngoµi ra, sù t¨ng doanh thu nãi lªn sù më réng cña kinh doanh cßn cã thÓ do : +Sù t¨ng NSL§ :®©y lµ sù më réng theo chiÒu s©u. +Sù t¨ng lao ®éng : ®©y lµ sù më réng theo chiÒu réng. 16 B¶ng sè 8: Doanh thu vµ NSL§ t¹i c«ng ty kh¸ch s¹n Kim Liªn trong 2 n¨m gÇn ®©y ChØ tiªu 1999 Tæng doanh thu (tr.®) (D) Sè lao ®éng b×nh qu©n(ng-êi) (T) NSL§ (tr.®/ng) (W=D/T ) 2000 31540 36000 454 485 69,47 72,23 Nh- vËy, doanh thu n¨m 2000 t¨ng cao so víi n¨m 1999 t¹i kh¸ch s¹n Kim Liªn nãi lªn sù më réng kinh doanh c¶ chiÒu réng lÉn chiÒu s©u. §ã lµ do viÖc t¨ng sè l-îng lao ®éng b×nh qu©n thªm 31 lao ®éng n¨m 2000 lÉn viÖc t¨ng NSL§ tõ 69,47 n¨m 1999 lªn 72,23 trong n¨m 2000. Thµnh c«ng cña kh¸ch s¹n Kim Liªn cßn thÓ hiÖn ë viÖc kh¸ch s¹n ®· t¹o ra c«ng ¨n viÖc lµm vµ thu nhËp æn ®Þnh cho 485 c¸n bé c«ng nh©n viªn trong c«ng ty. B¶ng sè 9: TiÒn l-¬ng t¹i c«ng ty kh¸ch s¹n Kim Liªn ChØ tiªu 1999 2000 1.Tæng doanh thu(tr.®) (D) 31.540 36.000 2.Tæng quü l-¬ng (tr.®) (F) 6.883 7.000 454 485 3.Sè lao ®éng b×nh qu©n (ng) ( T) 4.ChØ sè gi¸ sinh ho¹t (%) 114 5.ChØ sè gi¸ chung (%) 109 6.Doanh thu du lÞch ®iÒu chØnh(tr.®) 31.540 33.027 7.Tæng quü l-¬ng ®iÒu chØnh (tr.®) 6.883 6.140 17 8.NSL§ (tr.®/ng) (W=D/T) 69,47 72,23 9.TiÒn l-¬ng b×nh qu©n (x =F/T ) 15,16 14,43 0,2182 0,1944 10.TiÒn l-¬ng cho 1® Dthu (f=F/D) Ta cã: Doanh thu du lÞch ®iÒu chØnh=Tæng doanh thu /chØ sè gi¸ chung. Tæng quü l-¬ng ®iÒu chØnh=Tæng quü l-¬ng/ChØ sè gi¸ sinh ho¹t. W1 72,23 = W0 = 1,039 69,47 x1 14,43 = x0 = 0,952 15,16 Do chªnh lÖch gi÷a hai tØ lÖ nµy lµ kh¸ lín: 8,7% trong khi ®ã møc chªnh lÖch cho phÐp lµ tõ 2-5%. V× vËy, tiÒn l-¬ng t¹i kh¸ch s¹n Kim Liªn lµ ch-a hîp lý, cÇn ph¶i ®iÒu chØnh. NÕu tiÒn l-¬ng hîp lý th× nªn chªnh lÖch 5% tøc lµ x1/x0= 0,989. F1 = 15,16 . 1,14 . 485 = 8382 triÖu ®ång F1’=15,16 . 1,14 . 0,989 . 485 = 8289 triÖu ®ång. Tæng quü l-¬ng n¨m 2000 t¹i kh¸ch s¹n Kim Liªn lµ 7000 triÖu ®ång trong khi ®ã chØ sè gi¸ sinh ho¹t ngµy mét cao g©y khã kh¨n cho c¸n bé c«ng nh©n viªn cña c«ng ty tr-íc ®ång l-¬ng ®ã . Do ®ã , nÕu ®óng thùc tÕ tæng quü l-¬ng ph¶i ®iÒu chØnh l¹i lµ 8289 triÖu ®ång . Tuy nhiªn, møc l-¬ng b×nh 18 qu©n cña c¸n bé c«ng nh©n viªn cña c«ng ty hiÖn nay(kho¶ng 1.200.000 / th¸ng) thuéc vµo lo¹i kh¸ cao so víi møc thu nhËp cña chung cña x· héi. 19 phÇn iii §¸nh gi¸ vµ c¸c ý kiÕn ®Ò xuÊt 1-X¸c ®Þnh vÞ thÕ - §èi víi thÞ tr-êng môc tiªu lµ kh¸ch néi ®Þa, c«ng ty kh¸ch s¹n Kim Liªn ph¶i cñng cè h×nh ¶nh cña m×nh trong thÞ tr-êng môc tiªu nµy. Cã ba yÕu tè mµ kh¸ch s¹n Kim Liªn cÇn ph¶i ®¹t ®-îc trong viÖc x¸c ®Þnh vÞ thÕ, cô thÓ lµ: +T¹o ra ®-îc h×nh ¶nh Ên t-îng cña kh¸ch s¹n ®èi víi kh¸ch hµng h¬n n÷a nhÊt lµ kh¸ch néi ®Þa ®i víi môc ®Ých c«ng vô b»ng ph-¬ng thøc phôc vô riªng cã vµ chu ®¸o, th©n thiÖn. +Ph¶i truyÒn t¶i ®-îc lîi Ých cña s¶n phÈm t¹i kh¸ch s¹n Kim Liªn tíi kh¸ch b»ng viÖc qu¶ng c¸o trªn c¸c ph-¬ng tiÖn th«ng tin ®¹i chóng, t¹i héi nghÞ kh¸ch hµng mét c¸ch th-êng xuyªn. +Ph¶i kh¸c biÖt ho¸ tªn, nh·n hiÖu dÞch vô cña c«ng ty so víi dÞch vô cña c¸c ®èi thñ c¹nh tranh - §èi víi thÞ tr-êng môc tiªu lµ kh¸ch Trung Quèc c«ng ty kh¸ch s¹n du lÞch Kim Liªn nªn t¹o dùng l¹i vÞ thÕ cña m×nh. ViÖc x¸c ®Þnh vÞ thÕ cña c¶ hai thÞ tr-êng môc tiªu cña kh¸ch s¹n Kim Liªn ph¶i ®-îc dùa trªn nh÷ng nÐt ®Æc tr-ng cña s¶n phÈm tøc lµ ph¶i cã mèi liªn quan trùc tiÕp gi÷a mét sè mÆt dÞch vô cña c«ng ty vµ lîi Ých cña kh¸ch hµng. §Ó cñng cè ¶nh h-ëng cña c«ng ty trong thÞ tr-êng kh¸ch du lÞch néi ®Þa, kh¸ch s¹n Kim Liªn tiÕp tôc cung cÊp nh÷ng dÞch vô truyÒn thèng cña m×nh cho lo¹i kh¸ch nµy ®ång thêi víi møc sèng ngµy cµng cao h¬n cho nªn kh¸ch s¹n cÇn bæ sung thªm mét sè c¸c dÞch vô kh¸c ®Ó t¹o cho kh¸ch Ên t-îng r»ng chÊt l-îng s¶n phÈm cña kh¸ch s¹n Kim Liªn ngµy cµng ®-îc n©ng cao vµ ®æi míi, nh»m ph¸t huy lîi thÕ vÒ uy tÝn, danh tiÕng cña c«ng ty 20
- Xem thêm -