Tài liệu Báo cáo thực tập tổng hợp về khách sạn kim liên

  • Số trang: 21 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 36 |
  • Lượt tải: 0
hoangtuavartar

Đã đăng 29304 tài liệu

Mô tả:

Lêi nãi ®Çu Qua thêi gian thùc tËp t¹i kh¸ch s¹n Kim Liªn, kÕt hîp víi nghiªn cøu vµ kh¶o s¸t thùc tÕ, em xin ®îc ®a ra b¸o c¸o thùc tËp víi c¸c néi dung chÝnh nh sau: b¸o c¸o ®îc chia lµm 3 phÇn PhÇn I: C«ng ty kh¸ch s¹n du lÞch Kim Liªn. PhÇn II: Thùc tr¹ng ho¹t ®éng kinh doanh cña c«ng ty kh¸ch s¹n du lÞch Kim Liªn. PhÇn III: §¸nh gi¸ , c¸c ý kiÕn ®Ò xuÊt . 1 phÇn I c«ng ty kh¸ch s¹n du lÞch Kim Liªn 1- LÞch sö h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn C«ng ty kh¸ch s¹n Kim Liªn lµ mét doanh nghiÖp nhµ níc ho¹t ®éng kinh doanh trong lÜnh vùc kh¸ch s¹n vµ du lÞch. C«ng ty n»m trªn ®êng §µo Duy Anh-QuËn §èng §a-Hµ Néi víi diÖn tÝch 36.331 mÐt vu«ng. C«ng ty cã 2 kh¸ch s¹n lín, 4 nhµ hµng, héi nghÞ phßng häp vµ mét hÖ thèng c¸c kièt b¸n hµng may mÆc vµ thñ c«ng mü nghÖ. Kh¸ch s¹n Kim Liªn ®îc b¾t ®Çu tõ kh¸ch s¹n B¹ch Mai tríc ®©y .XuÊt ph¸t tõ côc chuyªn gia , cã thÓ xem ®©y lµ chiÕc n«i, n¬i mµ kh¸ch s¹n Kim Liªn ®· tõ ®ã ra ®êi vµ trëng thµnh-lµ c¬ quan cÊp trªn trùc tiÕp qu¶n lý vµ chØ ®¹o kh¸ch s¹n B¹ch Mai -Kim Liªn trong h¬n 30 n¨m. Vµo n¨m 1961-1992 : kh¸ch s¹n chuyªn gia Kim Liªn-c«ng ty kh¸ch s¹n Kim Liªn ngµy nay lµ mét ®¬n vÞ phôc vô chuyªn gia, trùc thuéc quyÒn qu¶n lý cña côc chuyªn gia, nay lµ v¨n phßng chÝnh phñ. Trong thêi gian nµy, ®èi tîng phôc vô chÝnh cña kh¸ch s¹n lµ chuyªn gia níc ngoµi sang lµm viÖc t¹i ViÖt Nam. §©y lµ mét c¬ së phôc vô chuyªn gia lín nhÊt miÒn B¾c håi ®ã (bao gåm 10 ng«i nhµ 4 tÇng, cã tÊt c¶ 600 phßng ) ®¸p øng ®îc cho trªn 1000chuyªn gia vµ gia ®×nh chuyªn gia . §©y còng lµ n¬i thùc hiÖn chÝnh s¸ch-chÕ ®é phôc vô ®êi sèng chuyªn gia theo hiÖp ®Þnh-hîp ®ång ký kÕt gi÷a ta vµ c¸c níc. Còng trong thêi gian nµy ®¬n vÞ ®· gãp phÇn ®¸ng kÓ vµo viÖc huÊn luyÖn chuyªn m«n cho mét sè ®¬n vÞ trong vµ ngoµi ngµnh. Kim Liªn lµ chiÕc n«i ®µo t¹o nhiÒu c¸n bé qu¶n lý, nhiÒu nh©n viªn nghiÖp vô cho ngµnh du lÞch -kh¸ch s¹n. Trong suèt trªn 30 n¨m phôc vô chuyªn gia níc ngoµi, kh¸ch s¹n Kim Liªn lu«n gi÷ vÞ trÝ con chim ®Çu ®µn cña côc chuyªn gia, lµ ®¬n vÞ nßng cèt lu«n ®i ®Çu trong mäi nhiÖm vô víi ý niÖm “viÖc g× khã cã Kim Liªn”. Tõ n¨m 1993 ®Õn nay : c«ng ty du lÞch Kim Liªn thuéc quyÒn qu¶n lý cña Tæng côc du lÞch. 2 Tõ n¨m 1991-1999 : ®©y lµ mét bíc ngoÆt míi cho tÊt c¶ c¸c ngµnh s¶n xuÊt-kinh doanh nãi chung vµ cho kh¸ch s¹n Kim Liªn nãi riªng. Thêi kú ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh theo c¬ chÕ thÞ trêng víi ph¬ng ch©m s¶n xuÊt vµ b¸n nh÷ng thø mµ thÞ trêng cÇn chø kh«ng ph¶i s¶n xuÊt vµ b¸n nh÷ng c¸i mµ ta cã, nghÜa lµ mäi ho¹t ®éng s¶n xuÊt ph¶i xuÊt ph¸t tõ phÝa kh¸ch hµng. Kh¸ch s¹n Kim Liªn ®· x¸c ®Þnh híng ®i ®óng ®¾n , ®óng ®èi tîng, ®óng môc tiªu kinh doanh : lu«n b¶o toµn vèn, ®¹t hiÖu qu¶ kinh doanh n¨m sau cao h¬n n¨m tríc, b¶o ®¶m vµ ph¸t triÓn, n©ng cao ®êi sèng c«ng nh©n viªn, thùc hiªn tèt nghÜa vô ®èi víi nhµ níc. *Kh¸ch s¹n Kim Liªn ®· qua 5 lÇn ®æi tªn vµ cã 6 tªn gäi : - Kh¸ch s¹n B¹ch Mai (Q§ 49TC – CCG 2/5/1961 ) - Kh¸ch s¹n chuyªn gia Kim Liªn n¨m 1971 - Kh¸ch s¹n chuyªn gia vµ du lÞch Kim Liªn (Q§191/bt 29/8/1992 ) - C«ng ty du lÞch B«ng Sen Vµng (sè 276TCDL/Q§-TCDL 19/7/1994) - C«ng ty kh¸ch s¹n B«ng Sen Vµng (sè 309Q§-TCDL 25/11/1994) - C«ng ty kh¸ch s¹n du lÞch Kim Liªn (sè 454/Q§ TCDL 16/10/1996) 2- C¬ cÊu tæ chøc cña c«ng ty kh¸ch s¹n du lÞch Kim Liªn * Ban l·nh ®¹o: gåm 1 gi¸m ®èc vµ 2 phã gi¸m ®èc .Gi¸m ®èc c«ng ty ®¶m nhiÖm viÖc chØ huy trùc tiÕp víi chøc n¨ng nhiÖm vô quyÒn h¹n trong ®iÒu lÖ vµ ho¹t ®éng cña doanh nghiÖp ®îc Tæng côc trëng tæng côc du lÞch ký. Hai phã gi¸m ®èc c«ng ty:mét phã gi¸m ®èc phô tr¸ch liªn doanh vµ mét phã gi¸m ®èc phô tr¸ch x©y dùng c¬ b¶n, chÞu tr¸ch nhiÖm tríc gi¸m ®èc vÒ nh÷ng nhiÖm vô ®îc gi¸m ®èc ph©n c«ng vµ uû quyÒn. * C¸c phßng qu¶n lý - Phßng tæ chøc-hµnh chÝnh (lao ®éng tiÒn l¬ng): cã tr¸ch nhiÖm thùc thi nh÷ng c«ng viÖc chñ yÕu trong viÖc x©y dùng ®éi ngò lao ®éng cña c«ng ty ,thùc hiÖn c¸c quy chÕ, néi quy khen thëng, kû luËt tiÒn l¬ng vµ thay ®æi nh©n lùc ®µo t¹o. 3 -Phßng kÕ ho¹ch : Cã tr¸ch nhiÖm lËp kÕ ho¹ch s¶n xuÊt kinh doanh cho toµn bé c«ng ty vµ gi¸m s¸t viÖc thùc hiÖn kÕ ho¹ch. -Phßng kÕ to¸n : thùc hiÖn nhiÖm vô tæng hîp c¸c kÕt qu¶ kinh doanh, qu¶n lý thèng nhÊt vÒ vèn, thùc hiÖn c«ng t¸c kÕ to¸n, ph©n bæ lîi nhuËn vµo c¸c quü cña c«ng ty. §Õn tõng bé phËn lÔ t©n, b¸n hµng, trùc tiÕp gi¸m s¸t thùc hiÖn viÖc thu ng©n cho c«ng ty mét c¸ch kh¸ch quan. Trªn c¬ së ®ã t vÊn tham mu cho gi¸m ®èc kh¸ch s¹n trong viÖc ra c¸c quyÕt ®Þnh kinh doanh . *Bæ phËn bæ trî - Trung t©m du lÞch cã nhiÖm vô kinh doanh l÷ hµnh, t×m hiÓu thÞ trêng du lÞch th«ng qua c¸c c¬ quan cÊp trªn ®Ó n¾m ®îc nh÷ng biÕn ®éng cña thÞ trêng du lÞch nãi chung, thÞ trêng cña c«ng ty nãi riªng, giíi thiÖu nh»m phôc vô viÖc b¸n c¸c s¶n phÈm hiÖn cã cña c«ng ty, duy tr× c¸c mèi quan hÖ víi c¸c b¹n hµng nh»m khai th¸c, ký kÕt c¸c hîp ®ång du lÞch hoÆc ®Æt chç kh¸ch s¹n vµ c¸c dÞch vô cña kh¸ch s¹n. X©y dùng vµ liªn kÕt víi c¸c ®¬n vÞ ho¹t ®éng dÞch vô du lÞch nh»m môc ®Ých hç trî ho¹t ®éng cña c«ng ty, tõ ®ã tham mu cho gi¸m ®èc trong viÖc ®Ò ra c¸c chiÕn lîc kinh doanh. - Trung t©m th¬ng m¹i. - Trung t©m c«ng nghÖ th«ng tin. - §éi b¶o vÖ : thùc hiÖn nhiÖm vô b¶o ®¶m an toµn vÒ tµi s¶n cho c«ng ty còng nh cho kh¸ch hµng. - §éi giÆt lµ : ®¸p øng nhu cÇu cña kh¸ch nghØ t¹i kh¸ch s¹n, ®ång thêi chÞu tr¸ch nhiÖm giÆt lµ quÇn ¸o cña c¸c nh©n viªn ®îc c«ng ty quy ®Þnh. -§éi tu söa: phô tr¸ch viÖc vËn hµnh b¶o dìng toµn bé c¬ së vËt chÊt kü thuËt bao gåm hÖ thèng ®iÖn níc, hÖ thèng ®iÒu hoµ...cña c«ng ty. * Bé phËn kinh doanh -Hai gi¸m ®èc ®iÒu hµnh trùc tiÕp kh¸ch s¹n Kim Liªn I vµ II. Ngoµi ra cßn cã c¸c bé phËn : - Nhµ hµng Kim Liªn ®îc tæ chøc gåm: gi¸m ®èc nhµ hµng trùc tiÕp qu¶n lý. Díi lµ c¸c bé phËn nh: tæ trëng bµn 1, bar 1, bÕp 1,..trùc thuéc c«ng ty qu¶n lý. Chuyªn phôc vô nhu cÇu ¨n, uèng, ®Æt tiÖc cña kh¸ch,qu¶n lý s©n tennis, .. - Kièt b¸n hµng 4 - Bé phËn Massages 3- C¬ së vËt chÊt kü thuËt C¬ së vËt chÊt kü thuËt cã vai trß hÕt søc quan träng trong qu¸ tr×nh t¹o ra vµ thùc hiÖn s¶n phÈm, c¬ së vËt chÊt kü thuËt lµ nh©n tè ®¶m b¶o ®iÒu kiÖn cho ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña c¬ së a-C¬ së vËt chÊt kü thuËt trong kinh doanh lu tró Khi míi thµnh lËp c«ng ty cã 512 phßng, sau khi giao l¹i mét sè d·y nhµ cho nhµ níc vµ mét sè x©y dùng thªm, ®Õn nay toµn bé c«ng ty cã tæng céng 363 phßng víi 735 giêng. Trong ®ã : + Kh¸ch s¹n Kim Liªn I cã 110 phßng (®¹t tiªu chuÈn quèc tÕ, chiÕm 30%) + Kh¸ch s¹n Kim Liªn II cã 253 phßng Kh¸ch s¹n Kim Liªn I chñ yÕu ®ãn kh¸ch quèc tÕ vµ mét phÇn kh¸ch néi ®Þa cã kh¶ n¨ng thanh to¸n cao. Cßn kh¸ch s¹n Kim Liªn II thiªn vÒ kinh doanh ë thÞ trêng kh¸ch néi ®Þa. B¶ng sè 1: C¬ cÊu phßng cña kh¸ch s¹n Kim Liªn I: Lo¹i phßng -§Æc biÖt Sè lîng 4 -Lo¹i 1 48 -Lo¹i 2 Tæng céng 58 110 B¶ng sè 2: C¬ cÊu phßng cña kh¸ch s¹n Kim Liªn II Lo¹i phßng -Lo¹i A Sè lîng 30 -Lo¹i B 42 5 -Lo¹i C 86 -Lo¹i D Tæng céng 95 253 C¬ cÊu phßng cña kh¸ch s¹n Kim Liªn II phong phó ®a d¹ng víi gi¸ c¶ hîp lý cã thÓ ®¸p øng nhu cÇu cña kh¸ch cã kh¶ n¨ng thanh to¸n trung b×nh vµ thÊp. Cßn c¬ cÊu phßng cña kh¸ch s¹n Kim Liªn I tuy kh«ng ®a d¹ng nh cña kh¸ch s¹n Kim Liªn II nhng ®ã lµ nh÷ng phßng cã chÊt lîng cao víi trang thiÕt bÞ hiÖn ®¹i ®îc bµy trÝ hµi hoµ ®Ñp m¾t cã thÓ ®¸p øng ®îc nhu cÇu cña kh¸ch quèc tÕ vµ kh¸ch néi ®Þa cã kh¶ n¨ng thanh to¸n cao. Toµn kh¸ch s¹n cã 2 khu vùc lÔ t©n :khu vùc lÔ t©n A vµ khu vùc lÔ t©n B. - Khu vùc lÔ t©n B ë gi÷a gian tiÒn s¶nh cã diÖn tÝch 35 m 2, riªng quÇy lÔ t©n cã diÖn tÝch 8 m2 ®îc trang bÞ : +02 m ¸y vi tÝnh nèi m¹ng +§iÒu hoµ nhiÖt ®é 2 chiÒu +§iÖn tho¹i +V« tuyÕn mµu sony +D·y ghÕ s«pha cã ®Öm +§ång hå lín treo têng +Khu vÖ sinh nam n÷ +Trang bÞ nhiÒu c©y c¶nh t¹o kh«ng khÝ trong lµnh . - Khu lÔ t©n A víi diÖn tÝch 52 m 2 riªng khu vùc lÔ t©n cã 13 m 2 vµ c¸c trang thiÕt bÞ gÇn gièng khu B. Nhng do khu A ®ãn tiÕp chñ yÕu kh¸ch níc ngoµi nªn ®îc trang bÞ hiÖn ®¹i vµ tiÖn nghi h¬n : +03 m¸y tÝnh nèi m¹ng +§iÖn tho¹i trùc tiÕp ra níc ngoµi +Fax +QuÇy ®æi tiÒn +M¸y photocophy 6 +§ång hå chØ giê nhiÒu thµnh phè lín nh : London, Paris, New york, Tokyo, B¾c Kinh... +Tivi sony 28 inches b¾t ®îc 8 kªnh níc ngoµi +Th¶m tr¶i kh¾p sµn PhÝa sau lÔ t©n lµ phßng nghØ cña nh©n viªn cã diÖn tÝch 11m 2 . VÞ trÝ cña khu lÔ t©n A kh«ng hîp lÝ ,nã kh«ng quan s¸t ®îc t×nh h×nh ®i l¹i cña kh¸ch còng nh ho¹t ®éng kh¸c trong kh¸ch s¹n , cßn vÞ trÝ cña khu lÔ t©n B l¹i cã thÓ bao qu¸t ®îc lèi ra vµo cña kh¸ch vµ c¸c ho¹t ®éng kh¸c nh phßng ¨n , quÇy bar... b-Bé phËn ¨n uèng Phôc vô ¨n uèng t¹i kh¸ch t¹i lµ v« cïng quan träng, v× ®©y lµ nhu cÇu thiÕt yÕu cña con ngêi. V× vËy, phôc vô ¨n uèng tèt hay xÊu ¶nh hëng rÊt lín ®Õn doanh thu cña c«ng ty. Kh¸ch s¹n Kim Liªn cã hÖ thèng CSVCKT phôc vô ¨n uèng t¬ng ®èi ®Çy ®ñ, ®¸p øng ®îc mäi nhu cÇu cña kh¸ch. Toµn bé hÖ thèng nµy gåm 4 c¬ së ®ã lµ : Nhµ hµng Kim Liªn vµ khu nhµ kÝnh míi ®îc c¶i t¹o chñ yÕu phôc vô ®¸m cíi héi nghÞ . Nhµ hµng Kim Liªn cã 5 nhµ ¨n kh¸c nhau ®Ó phôc vô c¸c lo¹i kh¸ch víi c¸c phßng cã thÓ phôc vô ®îc tõ 30 kh¸ch ®Õn 500 kh¸ch bao gåm nhµ ¨n sè 1,2,3,4,9. Mçi nhµ ¨n ®Òu cã hÖ thèng bÕp, bµn riªng biÖt. c -C¬ së vËt chÊt kü thuËt cña bÕp -Khu vùc nhµ bÕp kh¸ch s¹n Kim Liªn 2 :víi diÖn tÝch kho¶ng 50 m 2 ®îc trang bÞ c¸c vËt dông +2 bÕp than , 01 bÕp ga +02 tñ ®«ng l¹nh dù tr÷ thÞt , c¸ vµ b¶o qu¶n ®å t¬i sèng +Bån níc nãng l¹nh ®Ó röa thùc phÈmvµ chÐn b¸t +Hai bµn ®ùng nguyªn liÖu chÕ biÕn +Qu¹t giã +Nhµ kho ®Ó ®ùng ®å kh« vµ gia vÞ +Têng bÕp ®îc l¸t g¹ch men tr¾ng ®Ó dÔ lau chïi 7 -Khu vùc bÕp cña kh¸ch s¹n Kim Liªn I : khu vùc nµy n»m ngay sau restaurant khu nhµ 9 cã diÖn tÝch kho¶ng 50 m 2, ®îc trang trÝ nh kh¸ch s¹n Kim Liªn II nhng ®Çy ®ñ h¬n khu bÕp kh¸ch s¹n Kim Liªn II. +Khu bÕp nµy kh«ng cã bÕp than chØ cã hai bÕp ga. +Lß níng b¸nh +Bµn söa so¹n thùc phÈm lµm b»ng gç bäc nh«m dÇy cho khái thÊm níc vµ dÔ lau chïi. d-C¬ së vËt chÊt kü thuËt cña bé phËn dÞch vô bæ trî vµ dÞch vô kh¸c - C«ng ty cã mét tæng ®µi ®iÖn tho¹i vµ mét tæng ®µi cña bu ®iÖn víi hÖ thèng d©y ®iÖn tho¹i tíi c¸c phßng ban vµ c¸c phßng kh¸ch ®¸p øng nhu cÇu th«ng tin liªn l¹c lóc nµo còng th«ng suèt - Phßng t¾m h¬i, massage víi thiÕt bÞ hiÖn ®¹i nh»m phôc håi søc khoÎ b»ng ph¬ng ph¸p vËt lý trÞ liÖu. - Khu giÆt lµ cña c«ng ty cã diÖn tÝch 70 m 2 nhng ph¬ng tiÖn giÆt hiÖn nay cßn th« s¬ cha cã m¸y mãc hiÖn ®¹i. - Cöa hµng , kièt b¸n hµng t¹p phÈm lu niÖm - C¸c ph¬ng tiÖn vËn chuyÓn ®Ó ®¸p øng nhu cÇu thuª xe cña kh¸ch bao gåm : 2 xe Toyota 12 chç ngåi, mét xe h¶i ©u, 1xe Nissan 4 chç ngåi. - Phßng karaoke, vò trêng diÖn tÝch 255 m2. - 01 bÓ b¬i . - 01 s©n tennis *NhËn xÐt vÒ ®iÒu kiÖn kinh doanh cña kh¸ch s¹n: Víi hÖ thèng c¬ së vËt chÊt kü thuËt trong kh¸ch s¹n nh trªn, kh¸ch s¹n ®· ®¸p øng ®îc nhu cÇu lu tró vµ ¨n uèng cña phÇn lín c¸c kh¸ch hµng. Tõ ®ã lµm t¨ng søc hÊp dÉn cña kh¸ch s¹n. 4-M«i trêng ho¹t ®éng cña kh¸ch s¹n Kim Liªn C«ng ty kh¸ch s¹n du lÞch Kim Liªn lµ mét doanh nghiÖp nhµ níc, ®îc thµnh lËp n¨m 1961 vµ thuéc sù qu¶n lý trùc tiÕp cña tæng côc du lÞch tõ n¨m 1993. Nh»m kh¼ng ®Þnh vÞ thÕ cña c«ng ty víi c¸c doanh nghiÖp ë thñ ®« vµ 8 c¶ níc, c«ng ty x¸c ®Þnh chiÕn lîc kinh doanh l©u dµi lµ ®a d¹ng ho¸ s¶n phÈm, dÞch vô, chuyÓn dÞch c¬ cÊu s¶n phÈm, dÞch vô, më réng thÞ trêng, më réng c¸c lÜnh vùc kinh doanh. Ngoµi ho¹t ®éng kinh doanh cho thuª buång, c«ng ty ®· thµnh lËp trung t©m du lÞch l÷ hµnh quèc tÕ vµ néi ®Þa, x©y dùng bÓ b¬i, s©n tennis, nhµ hµng míi phôc vô ¨n uèng, b¸n hµng, tæ chøc dÞch vô t¾m h¬i, massage, cho thuª héi trêng, phôc vô tiÖc cíi, phôc vô héi nghÞ, thµnh lËp trung t©m øng dông c«ng nghÖ th«ng tin, trung t©m kinh doanh th¬ng m¹i, xuÊt nhËp khÈu hµng ho¸ vµ xuÊt nhËp khÈu lao ®éng. NÕu nh tríc n¨m 1996, nguån thu tõ cho thuª buång chiÕm 90% tæng doanh thu cña c«ng ty th× n¨m 1999 chØ cßn chiÕm tû träng lµ 45%, mÆc dï doanh thu buång vÉn t¨ng trëng, æn ®Þnh hµng n¨m trong khi ®ã thu tõ dÞch vô ¨n uèng, b¸n hµng, cho thuª héi trêng, vËn chuyÓn vµ c¸c nguån thu kh¸c chiÕm tíi 55%. §Ó më réng thÞ trêng, c«ng ty ®· liªn kÕt, lµm ®¹i lý cho c¸c h·ng l÷ hµnh quèc tÕ, t¨ng cêng tiÕp thÞ, qu¶ng c¸o, khuyÕn m¹i vµ cã chÝnh s¸ch cô thÓ, hîp lý víi c¸c b¹n hµng, chñ ®éng khai th¸c nguån kh¸ch, x©y dùng c¸c ch¬ng tr×nh tour ®¸p øng mäi nhu cÇu du lÞch nh du lÞch v¨n ho¸, du lÞch lÔ héi, du lÞch nghiªn cøu... Do ph¹m vi ho¹t ®éng s¶n xuÊt -kinh doanh réng víi chñng lo¹i s¶n phÈm phong phó kÐo theo mét lîng kh¸ch hµng lín, ®a d¹ng. Tuy nhiªn, nh÷ng kh¸ch hµng lín thêng xuyªn cña c«ng ty chñ yÕu lµ kh¸ch néi ®Þa víi kh¶ n¨ng thanh to¸n thÊp (chiÕm kho¶ng 88% trong tæng sè kh¸ch cña kh¸ch s¹n ) vµ mét phÇn kh¸ch quèc tÕ mµ chñ yÕu lµ kh¸ch Trung Quèc ®i b»ng con ®êng chøng minh th (chiÕm kho¶ng 86%trong téng sè kh¸ch quèc tÕ ) (sè liÖu n¨m 2000). Nh÷ng nhµ cung cÊp chñ yÕu cña c«ng ty thêng lµ nh÷ng doanh nghiÖp ®¸ng tin cËy , cã uy tÝn trªn thÞ trêng. Cã ®îc ®iÒu nµy lµ do c«ng ty ®· lµm tèt c«ng t¸c Marketing ngay tõ ®Çu vµo . ChÝnh ®iÒu nµy kh¼ng ®Þnh vµ chøng tá r»ng c¸c s¶n phÈm mµ c«ng ty cung cÊp cho kh¸ch cã mét chÊt lîng cao vµ ®¶m b¶o tiªu chuÈn. Kh«ng mét doanh nghiÖp nµo mµ dÊu Ên cña v¨n ho¸ c«ng ty ®Ëm nÐt trong chÊt lîng s¶n phÈm nh c¸c doanh nghiÖp du lÞch dÞch vô. N¾m b¾t ®îc ý tëng trªn nªn c«ng ty kh¸ch s¹n du lÞch Kim Liªn ®· ®Æt ra chiÕn lîc ph¸t triÓn s¶n phÈm mang ®Æc thï v¨n ho¸ nµy. Cã lÏ ®©y chÝnh lµ ®iÒu thµnh c«ng cña kh¸ch s¹n Kim Liªn. Mét phong c¸nh sèng, phong c¸ch phôc vô võa lÞch 9 sù, hiÖn ®¹i, võa gi÷ ®îc truyÒn thèng tèt ®Ñp cña d©n téc míi manh nha nhng ®· cã søc thu hót vµ ph¸t triÓn tèt trong c«ng ty. ChÝnh v× vËy, mµ ë c¸i thêi kh¸ch s¹n, nhµ hµng mäc lªn nh nÊm sau ma th× ®iÒu mµ Kim Liªn ®ãn vµ gi÷ ®îc kh¸ch ®ã lµ chÊt lîng phôc vô , nh÷ng mãn ¨n ®îc chÕ biÕn rÊt s¸ng t¹o tõ c©y sen, nh÷ng tour du lÞch hÊp dÉn vµ gi¸ c¶ hîp lý... §iÒu nµy t¹o nªn v¨n ho¸ riªng cã cña c«ng ty kh¸ch s¹n Kim Liªn. §Ó ph¸t huy søc s¸ng t¹o, tÝnh chñ ®éng vµ n¨ng lùc cña c¸c bé phËn, c«ng ty ®æi míi c¬ chÕ kho¸n-qu¶n lý. Kh«ng chØ vËy, toµn bé ho¹t ®éng cña c«ng ty kh«ng chØ ®îc qu¶n lý b»ng c¬ chÕ kho¸n-qu¶n lý hay th«ng qua m¹ng vi tÝnh mµ cßn ®îc gi¸m s¸t bëi mét hÖ thèng c¸c v¨n b¶n: tho¶ íc lao ®éng tËp thÓ, néi quy kû luËt lao ®éng, quy chÕ xö lý vi ph¹m vµ khen thëng, quy chÕ vÖ sinh m«i trêng, an ninh trËt tù...t¹o lªn mét v¨n b¶n gäi lµ “luËt c«ng ty”. Cã thÓ nãi, c«ng ty kh¸ch s¹n du lÞch Kim Liªn lµ l¸ cê ®Çu trong ngµnh kinh doanh kh¸ch s¹n ë thñ ®«. 10 11 phÇn II THùc tr¹ng ho¹t ®éng kinh doanh cña c«ng ty kh¸ch s¹n du lÞch Kim Liªn Trong mÊy n¨m qua, do ¶nh hëng cña cuéc tµi chÝnh tiÒn tÖ trong khu vùc, ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh nãi chung vµ ho¹t ®éng dÞch vô du lÞch cña kh¸ch s¹n nãi riªng gÆp kh«ng Ýt khã kh¨n. Tuy nhiªn, ®îc sù quan t©m cña Tæng côc du lÞch, Së du lÞch vµ c¸c ban ngµnh, ho¹t ®éng kinh doanh cña c«ng ty kh¸ch s¹n du lÞch Kim Liªn n¨m 2000 cã nhiÒu bíc ph¸t triÓn míi vÒ c«ng t¸c ®Çu t, vÒ ph¸t triÓn ngµnh nghÒ kinh doanh vµ c«ng t¸c thÞ trêng...t¹o cho c«ng ty ph¸t huy tèt tiÒm n¨ng vµ thÕ m¹nh trong giai ®o¹n ph¸t triÓn míi. B¶ng sè 3: C¬ cÊu vÒ doanh thu cña kh¸ch s¹n Kim Liªn trong 2 n¨m gÇn ®©y §¬n vÞ: triÖu ®ång ChØ tiªu Tæng doanh thu Lu tró DÞch vô ¨n uèng Doanh thu kh¸c 1999 32.000 14.255 12.563 2000 36.000 15.500 14.500 4.957 6.000 N¨m 2000, lîng kh¸ch quèc tÕ vµo ViÖt nam nãi chung vµ Hµ néi nãi riªng cã t¨ng h¬n so víi n¨m 1999. Ch¬ng tr×nh hµnh ®éng quèc gia vÒ du lÞch vµ sù kiÖn du lÞch n¨m 2000 ®· cã nh÷ng ho¹t ®éng phong phó thóc ®Èy du lÞch ph¸t triÓn. ChÝnh v× lÏ ®ã, n¨m 2000 võa qua doanh thu cña toµn ngµnh du lÞch nãi chung t¨ng cao vµ doanh thu cña c«ng ty kh¸ch s¹n du lÞch Kim Liªn nãi riªng còng cã kÕt qu¶ kh¶ quan .Tæng doanh thu ®¹t 114%so víi n¨m1999vµ 109 % so víi kÕ ho¹ch . Doanh thu ®¹t 36.000 triÖu ®ång , trong ®ã doanh thu tõ c¸c dÞch vô ¨n uèng vµ bæ sung t¨ng m¹nh . Doanh thu dÞch vô cho thuª v¨n phßng gi¶m nhiÒu do kh«ng cã kh¸ch thuª vµ ®Çu t c¶i t¹o s÷a ch÷a. So víi n¨m tríc chØ ®¹t 20% vµ b»ng 30% so víi kÕ ho¹ch ®Æt ra. Doanh thu kh¸c t¨ng cao do c«ng ty më dÞch vô th¬ng m¹i vµ dÞch vô øng dông ®Çu t c«ng nghÖ th«ng tin- hai dÞch vô nµy íc thùc hiÖn 2 tû vµ 12 chiÕm 40% doanh sè cña doanh thu kh¸c. §©y lµ cè gi¾ng lín cña c«ng ty trong viÖc ®Çu t më réng nghÒ kinh doanh ®Ó t¹o nguån thu, t¹o viÖc lµm vµ t¨ng nép ng©n s¸ch nhµ níc. L·i íc tÝnh 1tû 700triÖu- T¨ng so víi kÕ ho¹ch ®Æt ra vµ so víi cïng kú. Song kh¶ n¨ng ®¹t møc l·i nµy còng lµ khã kh¨n bëi chi phÝ ®Çu vµo n¨m 2000 t¨ng (nh gi¸ ®iÖn, gi¸ vËt t trang bÞ, ®Æt phßng phôc vô kh¸ch ë t¨ng thªm nhng gi¸ b¸n phßng l¹i gi¶m). Nép ng©n s¸ch nhµ níc ®¹t 5 tû 400 triÖu-T¨ng 6% so víi thùc hiÖn n¨m tríc, t¨ng 14% so víi kÕ ho¹ch. B¶ng sè 4: KÕt qu¶ kinh doanh cña kh¸ch s¹n Kim Liªn §¬n vÞ tÝnh :triÖu ®ång ChØ tiªu Tæng doanh thu Tæng chi phÝ L·i Nép NSNN C«ng suÊt sö dông phßng(%) 1999 31540 30140 1400 5071 75 2000 36000 34300 1700 5400 80 So s¸nh % TH 00/99 14 14 21 6 §Ó ph©n tÝch râ h¬n t×nh h×nh t¨ng doanh thu t¹i kh¸ch s¹n Kim Liªn trong n¨m 2000 ta dùa vµo c¸c sè liÖu sau B¶ng sè 5: Ph©n tÝch t×nh h×nh t¨ng doanh thu t¹i kh¸ch s¹n Kim Liªn ChØ tiªu 1999 1. Sè lît kh¸ch (ngêi) (k) 2. Sè ngµy-kh¸ch (d) 3. Doanh thu (triÖu ®ång) (D) 4. Doanh thu b×nh qu©n 1 ngµy-kh¸ch(triÖu ®ång) (t =D/d ) 13 107.179 220.346 31.54 0 0,143 2000 130.000 260.000 36.000 0,139 5.Sè ngµy du lÞch b×nh qu©n 1kh¸ch (n=d/k) 2,055 2,000 Ta cã: D d D= x d D = t VËy D1/D0= x x k k n x k t1/t0 x n1/n0 x k1/k0 D1- D0 = (t1-t0)n1.k1 + (n1-n0 )t0.k1 + (k1-k0)t0.n0 D1 36.000 = D0 0,138 = 31.540 1,14 4. 460 2,000 x 0,143 130.000 x 2,056 107.179 = 0,97 x 0,97 x 1,21 = - 1300 + (-1093) + 6853 Nh vËy, doanh thu n¨m 2000 t¨ng 4460 triÖu ®ång lµ do c¸c nguyªn nh©n sau ®©y : -Doanh thu b×nh qu©n mét ngµy kh¸ch gi¶m 3% lµm cho tæng doanh thu gi¶m 1300 triÖu ®ång. -Sè ngµy du lÞch b×nh qu©n mét kh¸ch gi¶m 3% lµm cho tæng doanh thu gi¶m 1093 triÖu ®ång. -Sè kh¸ch t¨ng 21% lµm cho tæng doanh thu t¨ng 6853 triÖu ®ång. Tõ nhËn xÐt trªn ta thÊy doanh thu n¨m 2000 t¨ng cao so víi n¨m tríc, tuy nhiªn nguyªn nh©n cña nã lµ do sè lîng kh¸ch t¨ng, ®iÒu nµy cho thÊy n¨m qua c«ng ty ®· lµm rÊt tèt c«ng t¸c Marketing khai th¸c thÞ trêng mét c¸ch cã hiÖu qu¶. Bªn c¹nh ®ã th× mét ®iÒu ®¸ng buån lµ sè ngµy du lÞch b×nh qu©n mét kh¸ch gi¶m vµ doanh thu b×nh qu©n mét ngµy kh¸ch gi¶m. §iÒu nµy ®Æt ra cho ban l·nh ®¹o c«ng ty cÇn ph¶i cã c¸c chÝnh s¸ch kÞp thêi, t¹o s¶n phÈm hÊp dÉn thu hót kh¸ch hµng nh»m kÐo dµi thêi gian lu tró cña 14 kh¸ch vµ t¨ng nhu cÇu mong muèn ®îc tiªu dïng c¸c s¶n phÈm cña kh¸ch s¹n. Cã nh vËy, doanh thu cña kh¸ch s¹n sÏ t¨ng m¹nh h¬n vµ lîi nhuËn sÏ cao h¬n. Ngoµi ra, sù t¨ng doanh thu nãi lªn sù më réng cña kinh doanh cßn cã thÓ do : +Sù t¨ng NSL§ :®©y lµ sù më réng theo chiÒu s©u. +Sù t¨ng lao ®éng : ®©y lµ sù më réng theo chiÒu réng. B¶ng sè 8: Doanh thu vµ NSL§ t¹i c«ng ty kh¸ch s¹n Kim Liªn trong 2 n¨m gÇn ®©y ChØ tiªu Tæng doanh thu (tr.®) (D) Sè lao ®éng b×nh qu©n(ngêi) (T) NSL§ (tr.®/ng) (W=D/T ) 1999 31540 454 69,47 2000 36000 485 72,23 Nh vËy, doanh thu n¨m 2000 t¨ng cao so víi n¨m 1999 t¹i kh¸ch s¹n Kim Liªn nãi lªn sù më réng kinh doanh c¶ chiÒu réng lÉn chiÒu s©u. §ã lµ do viÖc t¨ng sè lîng lao ®éng b×nh qu©n thªm 31 lao ®éng n¨m 2000 lÉn viÖc t¨ng NSL§ tõ 69,47 n¨m 1999 lªn 72,23 trong n¨m 2000. Thµnh c«ng cña kh¸ch s¹n Kim Liªn cßn thÓ hiÖn ë viÖc kh¸ch s¹n ®· t¹o ra c«ng ¨n viÖc lµm vµ thu nhËp æn ®Þnh cho 485 c¸n bé c«ng nh©n viªn trong c«ng ty. B¶ng sè 9: TiÒn l¬ng t¹i c«ng ty kh¸ch s¹n Kim Liªn ChØ tiªu 1.Tæng doanh thu(tr.®) (D) 1999 31.540 2000 36.000 2.Tæng quü l¬ng (tr.®) (F) 6.883 7.000 454 485 3.Sè lao ®éng b×nh qu©n (ng) ( T) 4.ChØ sè gi¸ sinh ho¹t (%) 114 5.ChØ sè gi¸ chung (%) 6.Doanh thu du lÞch ®iÒu chØnh(tr.®) 7.Tæng quü l¬ng ®iÒu chØnh (tr.®) 15 31.540 109 33.027 6.883 6.140 8.NSL§ (tr.®/ng) (W=D/T) 69,47 72,23 9.TiÒn l¬ng b×nh qu©n (x =F/T ) 15,16 14,43 0,2182 0,1944 10.TiÒn l¬ng cho 1® Dthu (f=F/D) Ta cã: Doanh thu du lÞch ®iÒu chØnh=Tæng doanh thu /chØ sè gi¸ chung. Tæng quü l¬ng ®iÒu chØnh=Tæng quü l¬ng/ChØ sè gi¸ sinh ho¹t. W1 72,23 = W0 = 1,039 69,47 x1 14,43 = x0 = 0,952 15,16 Do chªnh lÖch gi÷a hai tØ lÖ nµy lµ kh¸ lín: 8,7% trong khi ®ã møc chªnh lÖch cho phÐp lµ tõ 2-5%. V× vËy, tiÒn l¬ng t¹i kh¸ch s¹n Kim Liªn lµ cha hîp lý, cÇn ph¶i ®iÒu chØnh. NÕu tiÒn l¬ng hîp lý th× nªn chªnh lÖch 5% tøc lµ x1/x0= 0,989. F1 = 15,16 . 1,14 . 485 = 8382 triÖu ®ång F1’=15,16 . 1,14 . 0,989 . 485 = 8289 triÖu ®ång. Tæng quü l¬ng n¨m 2000 t¹i kh¸ch s¹n Kim Liªn lµ 7000 triÖu ®ång trong khi ®ã chØ sè gi¸ sinh ho¹t ngµy mét cao g©y khã kh¨n cho c¸n bé c«ng nh©n viªn cña c«ng ty tríc ®ång l¬ng ®ã . Do ®ã , nÕu ®óng thùc tÕ tæng quü l¬ng ph¶i ®iÒu chØnh l¹i lµ 8289 triÖu ®ång . Tuy nhiªn, møc l¬ng b×nh qu©n cña c¸n bé c«ng nh©n viªn cña c«ng ty hiÖn nay(kho¶ng 1.200.000 / th¸ng) thuéc vµo lo¹i kh¸ cao so víi møc thu nhËp cña chung cña x· héi. 16 phÇn iii §¸nh gi¸ vµ c¸c ý kiÕn ®Ò xuÊt 1-X¸c ®Þnh vÞ thÕ - §èi víi thÞ trêng môc tiªu lµ kh¸ch néi ®Þa, c«ng ty kh¸ch s¹n Kim Liªn ph¶i cñng cè h×nh ¶nh cña m×nh trong thÞ trêng môc tiªu nµy. Cã ba yÕu tè mµ kh¸ch s¹n Kim Liªn cÇn ph¶i ®¹t ®îc trong viÖc x¸c ®Þnh vÞ thÕ, cô thÓ lµ: +T¹o ra ®îc h×nh ¶nh Ên tîng cña kh¸ch s¹n ®èi víi kh¸ch hµng h¬n n÷a nhÊt lµ kh¸ch néi ®Þa ®i víi môc ®Ých c«ng vô b»ng ph¬ng thøc phôc vô riªng cã vµ chu ®¸o, th©n thiÖn. +Ph¶i truyÒn t¶i ®îc lîi Ých cña s¶n phÈm t¹i kh¸ch s¹n Kim Liªn tíi kh¸ch b»ng viÖc qu¶ng c¸o trªn c¸c ph¬ng tiÖn th«ng tin ®¹i chóng, t¹i héi nghÞ kh¸ch hµng mét c¸ch thêng xuyªn. +Ph¶i kh¸c biÖt ho¸ tªn, nh·n hiÖu dÞch vô cña c«ng ty so víi dÞch vô cña c¸c ®èi thñ c¹nh tranh - §èi víi thÞ trêng môc tiªu lµ kh¸ch Trung Quèc c«ng ty kh¸ch s¹n du lÞch Kim Liªn nªn t¹o dùng l¹i vÞ thÕ cña m×nh. ViÖc x¸c ®Þnh vÞ thÕ cña c¶ hai thÞ trêng môc tiªu cña kh¸ch s¹n Kim Liªn ph¶i ®îc dùa trªn nh÷ng nÐt ®Æc trng cña s¶n phÈm tøc lµ ph¶i cã mèi liªn quan trùc tiÕp gi÷a mét sè mÆt dÞch vô cña c«ng ty vµ lîi Ých cña kh¸ch hµng. §Ó cñng cè ¶nh hëng cña c«ng ty trong thÞ trêng kh¸ch du lÞch néi ®Þa, kh¸ch s¹n Kim Liªn tiÕp tôc cung cÊp nh÷ng dÞch vô truyÒn thèng cña m×nh cho lo¹i kh¸ch nµy ®ång thêi víi møc sèng ngµy cµng cao h¬n cho nªn kh¸ch s¹n cÇn bæ sung thªm mét sè c¸c dÞch vô kh¸c ®Ó t¹o cho kh¸ch Ên tîng r»ng chÊt lîng s¶n phÈm cña kh¸ch s¹n Kim Liªn ngµy cµng ®îc n©ng cao vµ ®æi míi, nh»m ph¸t huy lîi thÕ vÒ uy tÝn, danh tiÕng cña c«ng ty trong thÞ trêng nµy. Trong thÞ trêng kh¸ch Trung Quèc cã thÓ nãi r»ng kh¸ch s¹n Kim Liªn cha t¹o ra ®îc h×nh ¶nh cña m×nh, do vËy ®iÒu cÇn thiÕt lµ ph¶i x¸c ®Þnh ®îc vÞ thÕ cña kh¸ch s¹n Kim Liªn trong thÞ trêng nµy. Muèn vËy kh¸ch s¹n Kim Liªn cÇn ph¶i cã nh÷ng hiÓu biÕt chung vÒ thÞ trêng kh¸ch nµy, ®Æc ®iÓm khi ®i du lÞch, thãi quen vµ kh¶ n¨ng tiªu dïng. Mäi c«ng viÖc n©ng cao chÊt lîng s¶n phÈm còng lu«n lu«n ph¶i ®îc u tiªn ®èi víi thÞ trêng nµy. 17 2-Ph©n tÝch ®iÓm m¹nh, ®iÓm yÕu, nh÷ng c¬ héi vµ th¸ch thøc (Ph©n tÝch SWOT) ViÖc ph©n tÝch SWOT chÝnh lµ c¬ së ®Ó duy tr× vµ ph¸t triÓn c«ng ty, gióp cho c«ng ty nhËn biÕt ®îc nh÷ng ®iÓm lîi thÕ vµ nh÷ng h¹n chÕ cña m×nh tù chíp lÊy c¬ héi vµ vît qua thö th¸ch ®Ó ®øng v÷ng trong th¬ng trêng c¹nh tranh ngµy cµng gay g¾t. a -§iÓm m¹nh (Strengthen point). - VÒ mÆt vÞ trÝ ®Þa lý c«ng ty kh¸ch s¹n du lÞch Kim Liªn cã mét vÞ trÝ hÕt søc thuËn lîi víi giao th«ng ®i l¹i v« cïng thuËn lîi. - C«ng ty kh¸ch s¹n du lÞch Kim Liªn tr¶i dµi trªn mét diÖn tÝch réng, mét diÖn tÝch lý tëng cho kinh doanh kh¸ch s¹n mµ kh«ng ph¶i c«ng ty nµo còng cã. - Møc gi¸ t¹i kh¸ch s¹n Kim Liªn thÊp phï hîp víi thu nhËp hiÖn t¹i cña ViÖt Nam vµ phï hîp víi thÞ trêng kh¸ch néi ®Þa. - Víi møc gi¸ thÊp nhng chÊt lîng l¹i kh«ng thÊp chót nµo. Víi tr×nh ®é cïng lßng nhiÖt t×nh sù ©n cÇn cëi më, c«ng ty ®· lµm cho du kh¸ch c¶m thÊy tin tëng. - C«ng ty kh¸ch s¹n du lÞch Kim Liªn ®îc thµnh lËp gÇn 40 n¨m, ®ã lµ qu·ng thêi gian kh¶ dµi ®ñ ®Ó cho c«ng ty cã uy tÝn trªn thÞ trêng néi ®Þa, do ®ã kh¸ch hµng ®Õn víi c«ng ty ®Òu c¶m thÊy yªn t©m. - Cã tËp thÓ ®oµn kÕt, chi bé §¶ng v÷ng m¹nh. b-§iÓm yÕu (Weakness) - Chñng lo¹i dÞch vô cña c«ng ty kh«ng hÊp dÉn l¾m nªn kh«ng thu hót ®îc kh¸ch nghØ l¹i nhiÒu ngµy. - HÖ thèng c¬ së vËt chÊt cha ®ång bé cßn mang tÝnh chÊt c¶i t¹o, söa ch÷a, tu bæ vµ n©ng cÊp. Trang thiÕt bÞ vËt liÖu dÞch vô bæ sung cßn Ýt. - Kh¶ n¨ng vÒ vèn cña c«ng ty cßn yÕu. - Quan hÖ víi c¸c h·ng l÷ hµnh göi kh¸ch cßn kÐm, chØ trong mét chõng mùc nhÊt ®Þnh. - Uy tÝn, tªn tuæi c«ng ty vÒ viÖc cung cÊp c¸c s¶n phÈm l÷ hµnh trªn thÞ trêng cßn qu¸ nhá bÐ. 18 - Thô ®éng trong viÖc khuyÕch tr¬ng qu¶ng c¸o cho s¶n phÈm cña c«ng ty - X©y dùng chiÕn lîc Marketing cßn s¬ sµi cha cô thÓ. - Cha ®¸nh gi¸ ®óng møc ®èi thñ c¹nh tranh. c-C¬ héi (Opporturity). b - Ngµnh du lÞch ViÖt Nam ®Æc biÖt lµ thÞ trêng kh¸ch du lÞch néi ®Þa sÏ ph¸t triÓn vµ t¨ng m¹nh trong nh÷ng n¨m tíi do nÒn kinh tÕ ngµy cµng ph¸t triÓn. - Ph¸p lÖnh vÒ du lÞch ®îc ban hµnh cã c¸c ®¹o luËt, vÒ kinh doanh kh¸ch s¹n t¹o hµnh lang ph¸p lý, t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho qu¸ tr×nh thu hót kh¸ch du lÞch vµ më réng ho¹t ®éng kinh doanh cho kh¸ch s¹n. - Uy tÝn s¶n phÈm lu«n ®îc n©ng cao, chÊt lîng s¶n phÈm ngµy cµng ®îc ®æi míi. - Ngµnh du lÞch ®îc nhµ níc ngµy cµng quan t©m vµ ®¸nh gi¸ ®óng møc, t¹o ®µ ph¸t triÓn thuËn lîi trong t¬ng lai. d-§e do¹ (Threaten ) - C¸c ®èi thñ c¹nh tranh trùc tiÕp lu«n b¸m s¸t vµ giµnh giËt thÞ trêng kh¸ch. - C¸c c¬ quan qu¶n lý nhµ níc vÒ du lÞch vµ nh÷ng ngµnh cã liªn quan c¬ chÕ qu¶n lý cßn chång chÐo nhiÒu khi g©y khã dÔ cho kh¸ch. - Sù ®e do¹ cña c¸c kh¸ch s¹n liªn doanh míi quanh khu vùc cña kh¸ch s¹n Kim Liªn. - N»m trong t×nh tr¹ng cã thÓ bÞ cæ phÇn ho¸ c«ng ty khi nhµ níc cã quyÕt ®Þnh triÓn khai. 3-Mét sè kiÕn nghÞ ®Ò xuÊt kh¸c a-§èi víi ho¹t ®éng kinh doanh trong néi bé cña c«ng ty. §èi víi ngêi lao ®éng th× chÕ ®é b¶o hiÓm còng quan träng, nã cã t¸c ®éng tÝch cùc ®Õn t©m lý ngêi lao ®éng. §é tuæi trung b×nh cña c¸c c¸n bé c«ng nh©n viªn trong c«ng ty cßn cao, cÇn ph¶i trÎ ho¸ lùc lîng lao ®éng trong kh¸ch s¹n. 19 ViÖc thëng ph¹t cã mét ý nghÜa v« cïng quan träng, nh»m n©ng cao h¬n n÷a hiÖu qu¶ c«ng viÖc lao ®éng, t¨ng cêng kØ luËt lao ®éng trong c«ng ty. Hµng th¸ng c«ng ty thêng tÝnh ra sè %(kho¶ng 75% ch¼ng h¹n) vµ chia cho sè c¸n bé c«ng nh©n viªn cña c«ng ty hoµn thµnh nhiÖm vô ®îc giao. §ång thêi còng ®Ò ra møc xö ph¹t thËt nghiªm kh¾c trªn % sè l¬ng trong th¸ng ®èi víi tõng møc ®é nÆng nhÑ kh¸c nhau cña tõng nh©n viªn trong c«ng ty. VÒ ho¹t ®éng Marketing cña c«ng ty, tuy ®· ý thøc ®îc tÇm quan träng cña ho¹t ®éng Marketing trong kinh doanh song viÖc ¸p dôngl¹i cha ®îc triÖt ®Ó. Ng©n quü Marketing vµ quü dù phßng kh«ng cã ®îc duy tr×, chØ khi nµo phßng thÞ trêng lµm ho¹t ®éng Marketing nµo th× lóc ®ã c«ng ty míi rãt ng©n s¸ch xuèng. §iÒu ®ã g©y cho phßng thÞ trêng lu«n ë t×nh tr¹ng bÞ ®éng lµm cho c¸c ho¹t ®éng Marketing cha ph¸t huy ®îc hiÖu qu¶ tèt. Quy m« cña phßng thÞ trêng lµ cha t¬ng xøng víi kh¶ n¨ng vµ vai trß cña nã trong c«ng ty. Víi mét c«ng ty lín nh vËy mµ phßng thÞ trêng chØ cã 3 ngêi. b-KiÕn nghÞ c¸c gi¶i ph¸p hç trî *§èi víi nhµ níc - Nhµ níc cÇn quan t©m qu¶ng b¸ s¶n phÈm du lÞch ViÖt Nam, ®Çu t vèn ®Ó cã thÓ tiÕn hµnh qu¶ng b¸ tiÕp thÞ réng r·i vµ hiÖu qu¶ ë thÞ trêng quèc tÕ. §ång thêi trong c¸c cuéc ®ãn tiÕp c¸c chÝnh kh¸ch cao cÊp níc ngoµi cña ChÝnh Phñ, c¸c quan chøc nhµ níc còng nªn giíi thiÖu vÒ ho¹t ®éng du lÞch cña ViÖt Nam. *§èi víi c¸c ngµnh cã liªn quan - CÇn t¹o c¸c ®iÒu kiÖn tµi chÝnh ®Ó khuyÕn khÝch ho¹t ®éng kinh doanh kh¸ch s¹n ph¸t triÓn ®ã lµ: xem xÐt l¹i møc thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng ®èi víi kh¸ch s¹n hiÖn nay. ThuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng ®¸nh vµo ngêi tiªu dïng cuèi cïng lµ kh¸ch hµng, do vËy sÏ dÉn tíi t×nh tr¹ng t¨ng gi¸ t¹i kh¸ch s¹n. §iÒu nµy sÏ lµm gi¶m sù c¹nh tranh cña c¸c kh¸ch s¹n trong níc vµ trong khu vùc. - Ngµnh kinh doanh kh¸ch s¹n lµ ngµnh cã thÓ xuÊt khÈu t¹i chç mét sè mÆt hµng mµ kh«ng qua con ®êng th¬ng m¹i. Do ®ã nã cÇn ph¶i cã ®îc sù hç trî thêng xuyªn víi c¸c ngµnh h¶i quan, giao th«ng vËn t¶i, hµng kh«ng. - §Æc biÖt, ngµnh du lÞch lµ ngµnh liªn quan trùc tiÕp tíi con ngêi do ®ã nã cÇn sù hç trî chÆt chÏ víi c¬ quan an ninh, bé c«ng an ®Ó ®¶m b¶o an ninh quèc gia vµ an toµn cho kh¸ch ®Õn ViÖt Nam. 20
- Xem thêm -